3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky Vzdělávání pracovníků SP ČR v oblasti soft skills 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Svaz průmyslu a dopravy ČR Sídlo Freyova 948/11, Praha 9 IČ / DIČ / CZ Právní forma občanské sdružení 2. Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Kontaktní osoba Ing. Šárka Šebková Kontaktní telefon Kontaktní 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH ,- Kč 5. Popis (specifikace) předmětu zakázky Předmětem plnění této zakázky je poskytnutí vzdělávání pracovníkům zadavatele v níže uvedených oblastech. Oblasti vzdělávání, počet účastníků a minimální časové dotace jsou uvedeny v Tabulce č. 1. Vzdělávání bude poskytnuto jak řídícím, odborným tak i administrativním pracovníkům. Dodavatel poskytne zadavateli prezenční listiny z jednotlivých kurzů, fotodokumentaci, hodnocení účastníků, zpětnou vazbu od účastníků a kopii osvědčení o absolvování kurzu vydaných jednotlivým účastníkům s dodržením povinného minima publicity OPPA. Pro rozsah školení jsou stanoveny minimální požadavky: 1 den = 6 vyučovacích hodin po 45 minutách. Tabulka č. 1: Oblasti vzdělávání, počty účastníků a časová dotace (pokud není uvedeno jinak, je vždy míněn jeden běh) Kurz Obsah Minimální časová dotace, počet účastníků Prezentační dovednosti - Prezentační mistrovství 2 běhy - min. 2 dny, 12 osob konference/seminář, Příprava prezentace lektorská činnost Úspěšné prezentování Komunikační styly. 1 / 7 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Typy posluchačů Práce se skupinou Zpětná vazba Lektorování v praxi Komunikace s médii Role médií v masové komunikaci min. 1 den, 6 osob O co jde médiím a o co nám Nástroje mediální komunikace Efektivní plánování mediální komunikace Nejčastější chyby v mediální komunikaci Vyhodnocování komunikace s médii Co je krizová komunikace, jak ji identifikovat Specifika komunikace v krizových situacích Proč a jak sdělit něco nepříjemného Potřeba uvolnit správné informace ve správný čas Vývojové fáze krizových situací a firemní krizový manuál Volba vhodné reakce na krizovou situaci Na co si dát při krizové komunikaci pozor Krize jako příležitost Vyhodnocování efektivity krizové komunikace Rétorika Dech Hlas Intonace Artikulace min. 2 dny, 10 osob Koordinace dechu, hlasu a pohybu Verbální charisma Sebevědomí Dechová, hlasová a artikulační cvičení, Prožitková cvičení Skupinová cvičení, hraní rolí a zpětná vazba, Práce s emocemi a jejich vyjadřování Práce s texty Interaktivní rozbor verbální a neverbální komunikace Dotazování k uvědomění komunikačních bariér, vnitřních postojů a vnitřního potenciálu Motivační cvičení k posílení autenticity a spontaneity Kontrolní činnost Vypracování plánů dlouhodobé činnosti min. 1 den, 12 osob Plánování úkolů Kontrola plnění Delegování činnosti Zpětná vazba Vedení lidí Komunikační techniky a dovednosti, struktura min. 2 dny, 6 osob komunikace Motivační proces zaměstnanců a sebe sama Vlastnosti, které jsou projevem dobrého manažera Harmonizace všech činností vedoucí k dosažení stanovených cílů Týmová komunikace v praxi Role, která souvisí s vedoucím a řídicím postavením Fungování zpětné vazby Systémové vedení lidí Vedení porad Techniky vedení porad v závislosti na cíli min. 2 dny, 6 osob porady a počtu účastníků Efektivní a neefektivní techniky vedení porad Struktura porady Příprava na poradu a její organizace Časový harmonogram porady Začlenění porad do náplně pracovního dne a týdne Efektivní využití času na poradách Typologie účastníků porad a specifikace jejich potřeb a požadavků Efektivní řízení diskuse v rámci porad Klady a nedostatky vedení porad, příklady z praxe Vyjednávání Efektivní komunikace Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2 / 7

3 Vyjednávání pod nátlakem Schopnost mluvit se záměrem a s ohledem na situaci partnera Výběr podstatných informací a jejich formulace tak, aby byly pro druhou stranu věrohodné a konzistentní Komunikační styly - jejich využívání pro funkční komunikaci Komunikace ve složitých Typy konfliktů, vývoj konfliktu a jeho fáze situacích Možnost ovlivnění, analýza konfliktu, strategie, styly Výbava k řešení konfliktu a efektivní komunikaci (trénink) Otevřené vyjadřování svých stanovisek, názorů a pocitů - efektivní sdělení Nástroje a dovednosti aktivní naslouchání, otázky, parafráze, empatie Jak zvládnout své reakce na chování druhých a reakce na konflikt Asertivita Asertivita jako součást efektivní komunikace Empatická asertivita Asertivní práva Asertivní techniky - přehled Asertivita a mezilidské vztahy Využití asertivity na pracovišti Workshopy, hraní rolí s odbornou supervizí Time management Časový management Analýza práce a využívání času Cílová orientace Matice časového managementu Týdenní plán Praktické rady jak neztrácet čas" Jak využívám postavení vedoucího, delegování povinností Stanovení osobních i profesních priorit Systém stanovení cílů Systematické plánování času Rozdělení priorit Využití plánovacích pomůcek Motivace ZÁKLADY MOTIVACE - rozeznání motivátorů a demotivátorů identifikace vlastního motivačního typu a porozumění vlastní motivaci POROZUMĚNÍ MOTIVACI OSTATNÍCH - identifikace motivačních typů přizpůsobeni úkolů tak, aby byly pro podřízené motivující sdílení různých možností nefinančních motivačních prvků METODY VEDENÍ LIDÍ - představení neexpertních metod vedení lidí praktický trénink vedení lidí s využitím motivačních metod a koučovacího přístupu trénink aplikace poznatků do každodenní komunikace s podřízenými a do hodnotících a motivačních pohovorů Metody práce Modelové situace Osobní image Profesní versus osobní image První dojem Image jako součást neverbální komunikace Upravenost Přirozený vzhled Styl komunikace Základy etikety Komunikační strategie Vnější a vnitřní komunikační toky v organizaci (zaměřeno konkrétně na SP ČR) Ověření v praxi a simulace (např. tisková min. 2 dny, 6 osob min. 1 den, 6 osob Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3 / 7

4 konference) Etiketa Pravidla společenské přednosti; společenská významnost Společenský styk a společenská komunikace Pozdrav, oslovování, titulování, tykání a vykání Seznámení a představování, vizitky a navštívenky Verbální, neverbální a symbolická komunikace Jak se správně oblékat. Návštěva společenských podniků Teambuilding Teambuildingové aktivity outdoor, indoor mimo Prahu Posílení spolupráce v rámci jednotlivých pracovních týmů i mezi nimi Rozvoj komunikačních schopností Rozhodování a zátěžové situace Umění relaxace min. 1 den, 14 osob 3 dny, 20 osob 6. Doba a místo plnění zakázky Doba plnění zakázky Vzdělávací aktivity (s výjimkou teambuildingu) se budou konat v Praze. Pro tyto aktivity je možné po dohodě využít vlastních prostor zadavatele. Pokud bude chtít uchazeč použít své vlastní nebo jiné pronajaté prostory, je nutné, aby veškeré náklady vztahující se Místo plnění zakázky k pronájmu těchto prostor byly zahrnuty v nabídkové ceně. To samé platí v případě Teambuildingu, kdy v ceně nabídky bude pronájem potřebných prostor a vybavení, ubytování, strava a doprava z Prahy a zpět. 7. Povinné součásti nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky* Povinné součásti nabídky: 1. Krycí list nabídky s identifikací dodavatele (viz Příloha č. 1) 2. Identifikační údaje uchazeče - název firmy, sídlo, IČ, DIČ, kontaktní osoba (jméno, telefon, e- mail), jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele ve věci zakázky, krátké představení dodavatele 3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků 4. Profesní životopisy - dodavatel, jako součást nabídky, doloží profesní životopis garanta zakázky a min. 3 lektorů, kteří budou vzdělávání realizovat. 5. Předmět nabídky (tj. konkrétní nabídka dodavatele na plnění zakázky) Obsah a struktura kurzů (učební plán lekcí, příklad průběhu typické lekce, podíl praktické a teoretické části) Používané materiály a pomůcky (zapojení audiovizuální techniky, výukové pomůcky) Popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků účastníků včetně časového rámce dodání zadavateli (formulář hodnocení kurzu účastníky) Rozpis nabídky kurzů včetně časů výuky (harmonogram) Popis rozsahu a struktury vzdělávacích materiálů 6. Nabídková cena Uchazeč uvede cenu zakázky v tabulce, kde řádky budou odpovídat jednotlivým kurzům a sloupce budou uvádět: jednotkovou cenu, počet dnů, cenu celkem za všechny dny bez DPH, DPH, cenu s DPH. Poslední řádek bude součtový a bude obsahovat údaje jen v posledních třech sloupcích. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 4 / 7

5 7. Čestné prohlášení o souhlasu se zadáním nabídky (viz Příloha č. 3) 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Celková cena za zakázku je stanovena na ,- Kč bez DPH a nesmí se v průběhu realizace měnit a je definována jako nejvýše přípustná. 9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky 27. srpna 2010 do 12:00 hod. Místo pro podání nabídky Svaz průmyslu a dopravy ČR, sekce regionálních zastoupení a RLZ, Freyova 948/11, Praha 9 Způsob předložení nabídky Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem NEOTVÍRAT, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele, osobně v recepci každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00. Při zaslání poštou je rozhodující datum a čas doručení, nikoliv datum razítka. Nabídky doručené po lhůtě pro doručení nebudou akceptovány. Jazyk zpracování nabídky Český 10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 53. Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele (viz Příloha č. 2). Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Č. 2 Vymezení požadavku Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 54 písm. a) a b). Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. Č. 3 Vymezení požadavku Technické kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 56. Reference o realizaci zakázek obdobného typu Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5 / 7

6 Způsob prokázání splnění požadavku Dodavatel v nabídce doloží nejméně 3 reference z předchozí realizace vzdělávacích aktivit obdobného typu v minimální hodnotě ,- Kč bez DPH pro jednotlivé reference. Při dokládání referencí je dostačující seznam referencí s kontaktními údaji (název organizace, jméno kontaktní osoby, tel. číslo, a stručný popis realizovaného vzdělávání počet proškolených osob, typy kurzů, finanční objem), zadavatel nepožaduje referenční dopisy. 11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle tří níže uvedených kritérií: Kritérium č. 1: Nabídková cena (váha 40%) Hodnocena bude celková navrhovaná cena zakázky v Kč (bez DPH). Kritérium č. 2: Kvalita vzdělávacích kurzů (váha 40%) V rámci tohoto kriteria se bude hodnotit detailní zpracování kurzů, tj. struktura, témata, rozsah nabízeného školení, využití v praxi, použité studijní materiály, interaktivnost výuky. Kritérium č. 3: Realizační tým (váha 20%) V rámci této části budou hodnoceny profesní životopisy garanta projektu a navrhovaných lektorů, tj. délka a relevantnost jejich praxe ve vztahu k zakázce. Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 1: V rámci tohoto kritéria bude hodnocena nabídková cena, kterou se rozumí celková cena za zakázku v Kč bez DPH. Nejvhodnější nabídkou v rámci tohoto kritéria je ta, která nabídne nejnižší cenu. Následně se použije tento vzorec: Nejnižší nabídková cena (100 X ) X 0,4 Cena hodnocené nabídky Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 2: Nabídky budou seřazeny dle požadavků kvality v rámci tohoto kritéria od nejlepší po nejhorší, následně bude použit tento vzorec: pořadí nabídky - 1 ( X 100) x 0,4 Počet hodnocených nabídek Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 3: Nabídky budou seřazeny v rámci tohoto kritéria od nejlepší po nejhorší, následně bude použit tento vzorec: pořadí nabídky - 1 ( X 100) x 0,2 Počet hodnocených nabídek Body za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, bude vyhodnocena jako vítězná. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více nabídek bude jako vítězná vyhodnocena ta z nabídek, která nabídne nižší cenu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6 / 7

7

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program v oblasti soft skills v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení: Vzdělávání pracovníků společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. trénink manažerských a komunikačních dovedností TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v rámci projektu Být stále lepší díky vzdělávání registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00380 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Výběrové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 15.10.2009 Název

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více