Závěrečné stanovisko - návrh opatření k nápravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečné stanovisko - návrh opatření k nápravě"

Transkript

1 Závěrečné stanovisko - návrh opatření k nápravě V Brně dne 21. října 2010 Sp. zn.: 2205/2010/VOP/BK ve věci postupu Magistrátu města Chomutova při daňové exekuci k vymožení nedoplatku pana A.A. v rozsahu exekuce prodejem movitých věcí sepsaných a zajištěných v bytě pana B.K. A - Závěry šetření Zástupkyně veřejného ochránce práv (dále již jen veřejný ochránce práv nebo ochránce ) po provedeném šetření dospěla k následujícím závěrům prezentovaným v průběžné zprávě o šetření ze dne 26. srpna 2010: Magistrát města Chomutova se při daňové exekuci prodejem movitých věcí sepsaných a zajištěných v bytě stěžovatele dopustil zejména následujících pochybení: [1] sepsal a zajistil movité věci v bytě stěžovatele, aniž před tím prohlídkou bytu (věcí v něm umístěných) ověřil, že jde o byt povinného v tom smyslu, že ho povinný skutečně užívá; z celkové dokumentace současně dovozuji, že k soupisu došlo v bytě, který nebyl bytem povinného a nemohl být ani jiným místem, kde má povinný své věci umístěny ve smyslu ustanovení 326 odst. 1 OSŘ, [2] protokol o soupisu movitých věcí neodráží faktický průběh prováděného úkonu - byly do něj zapsány skutečnosti odporující skutečnému stavu věcí (povinný nebyl doma ) a nebylo zaznamenáno množství rozhodných skutečností (tvrzení stěžovatele, že se povinný v bytě nezdržuje a žije se svou přítelkyní a dvěma dětmi na jiném místě, námitka stěžovatele, že je vlastníkem sepisovaných věcí a skutečnost, že na místě předložil doklady o koupi některé ze sepisovaných věcí, zaznamenáno nebylo ani opakované vadné poučení o nutnosti vykoupit věci do 15 dnů s rizikem jejich vydražení), [3] sepsal a zajistil movité věci, o nichž bylo na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému, [4] nepoučil stěžovatele o tom, že své vlastnické právo k sepsaným věcem může uplatnit prostřednictvím vylučovací žaloby k soudu, [5] opakovaně rozhodl v přímém rozporu s hodnocenými důkazy (rozhodnutí č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo ze dne 18. března 2010, rozhodnutí č. j.: MMCC/36445/ExM/114/2010/OE/Dvo/nám2 ze dne 1. dubna 2010), [6] odstranil ze spisu listinné důkazy a ochránci v rozporu se skutečností tvrdil, že mu nebyly předloženy, [7] překročil meze své věcné příslušnosti rozhodnutím č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo/4 ze dne 2. května Citovaným závěrům ochránce předcházelo 13 stran hodnocení věci včetně objasnění úvah ochránce a jeho argumentace navazující na podrobný popis zjištěných okolností celého případu (zpráva má celkem 21 stran).

2 Průvodním dopisem pak ochránce primátorku města Chomutova, Mgr. Ing. Ivanu Řápkovou, vyzval, aby se k závěrům vyjádřila a informovala ho o přijatých opatřeních k nápravě. V případě nesouhlasu s hodnocením a závěry požádal, aby se vyrovnala s argumentací podanou ve zprávě. B - Vyjádření Magistrátu města Chomutova ke zprávě ochránce 1 (nekrácená citace) Dne obdržel Magistrát města Chomutova dopis z úřadu Veřejného ochránce práv, sp. zn.: 2205/2010/VOP/BK, ve věci daňové exekuce vedené Magistrátem města Chomutova, pro vymožení pohledávky povinného A.A., ve kterém zástupkyně veřejného ochránce práv vytýká Magistrátu města Chomutova jistá pochybení a vyzývá jej k vyjádření se k závěrům svého šetření. práv: Níže uvádíme stanoviska k jednotlivým závěrům úřadu Veřejného ochránce [1] S tvrzením úřadu Veřejného ochránce práv, že Magistrát města Chomutova sepsal a zajistil movité věci v bytě stěžovatele, aniž by před tím prověřil, že se jedná o byt povinného nelze souhlasit. Správce daně vlastním šetřením ověřil pobyt povinného jednak v registru obyvatel města Jirkova, jednak tím, že v místě bydliště převzal povinný opakovaně bezprostředně před výkonem rozhodnutí korespondenci, a jednak opakovaným místním šetřením v místě trvalého bydliště povinného. O prošetření pobytu povinného byla rovněž požádána Městská policie města Jirkova, jejíž sdělení, ze kterého je patrné, že se povinný v bytě zdržuje, je součástí spisu. Pobyt povinného potvrdila rovněž jeho matka a sousedé. V den daňové exekuce hovořili pracovníci správce daně rovněž se sousedy povinného v domě, kteří zdržování povinného na adrese potvrdili. Z výsledků jednotlivých šetření byl vyvozen závěr, že se povinný v místě bydliště zdržuje. Čímž šlo oprávněně a důvodně předpokládat, že věci nacházející se na adrese, kde byl prováděn výkon rozhodnutí, jsou jím užívány a mohou být v jeho vlastnictví, což je plně v souladu s ustanovením 326 odst. 1 občanského soudního řádu. [2] Vytýkané vady zájemního protokolu: Připouštíme, že protokol o soupisu movitých věcí obsahoval nedostatky spočívající v tom, že nebyly plně zaprotokolovány všechny skutečnosti, ke kterým na místě výkonu rozhodnutí došlo. I z tohoto důvodu je však pořizován audiovizuální záznam, který je součástí úředního protokolu. Přijaté opatření: Pracovníci provádějící výkon rozhodnutí byli řádně poučeni o tom jak psát protokol. Nesouhlasíme však s tvrzením, že povinný, respektive osoba zúčastněná na exekuci, byla vadně poučena. Poučení o tom, jak má povinný postupovat při vyplacení exekuce, nebo jak může osoba zúčastněná při výkonu rozhodnutí požádat o vyloučení věcí z exekuce, obdržel stěžovatel, jak ústně v rozsahu jakým 1 nedatovaný přípis č. j.: MMCH/89526/2010/OE/MarJ/1, doručený dne 29. září

3 způsobem si může povinný zajištěné věci vyplatit, tak v písemné podobě, kde byl poučen o tom, že může podat žádost o vyloučení věcí z exekuce (a doložit jejich vlastnictví), což ostatně opakovaně učinil. [3] Tvrzení, že byly sepsány movité věci, o nichž bylo na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému, je zcela mylné a zcestné. Žádná osoba zúčastněná při výkonu rozhodnutí vlastnictví věcí v průběhu daňové exekuce neprokázala. Důkazní břemeno nese ze zákona dlužník, potažmo osoba, která se snaží prokázat, že věci jsou v jejím vlastnictví. V průběhu daňové exekuce byla vznesena pouze námitka, že věci nejsou ve vlastnictví povinného. K námitce byl stěžovatel vyzván, aby k věcem doložil vlastnictví (následně i několikrát opakovaně při jeho návštěvách magistrátu). Stěžovatel však doklady, ze kterých by vyplývalo vlastnictví zabavených věcí, nedoložil (kupní smlouvu, daňový doklad či jiný doklad, ze kterého by vyplývala skutečnost, že je majitelem věcí). Ve zprávě veřejného ochránce práv se hovoří o svědectví, nicméně žádné svědectví, které by jednoznačně a průkazně prokazovalo vlastnictví exekuovaných předmětů, nebylo Magistrátu města Chomutova podáno. Magistrát obdržel pouze čestná prohlášení, která jednoznačně neidentifikují ani majitele (součástí nebyl doklad o nabyvateli věci) ani jednotlivé předměty (typ výrobku, výrobní číslo aj.). Důkazní břemeno nese ten, kdo se skutečnosti, kterou chce prokázat, dovolává. [4] Tvrzení, že správce daně nepoučil stěžovatele o tom, že své vlastnické právo k sepsaným věcem může uplatnit prostřednictvím vylučovací žaloby u soudu je pravdivé, protože stěžovatel byl poučen jiným zákonným způsobem (Úřad Veřejného ochránce práv si evidentně plete exekuci soudní s exekucí daňovou). Nicméně trváme na tom, že o opravných prostředcích byl stěžovatel i povinný zákonně poučen. Správce daně provádí výkon daňové exekuce na základě a v rozsahu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, přičemž přiměřeně použije ustanovení občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ). Ustanovení o. s. ř. se však použije pouze v rozsahu, který není samostatně upraven zákonem o správě daní a poplatků. Zákon o správě daní a poplatků připouští proti exekučnímu příkazu samostatný opravný prostředek, kterým je námitka (ustanovení 52 zákona č. 337/1992 Sb.). Proto byl stěžovatel, potažmo i povinný, po doručení exekučního příkazu poučen, že může podat námitku proti exekučnímu příkazu a námitkou požádat o vyloučení sepsaných věcí z exekuce. O tomto procesním úkonu rozhoduje samostatně správce daně. (I pokud by stěžovatel využil jiný opravný prostředek než námitku, tak by tento řešil nadřízený orgán správce daně, tj. Krajský úřad v Ústí nad Labem nikoliv Okresní soud v Chomutově.) Stěžovateli tímto však nebyla upřena možnost podání vylučovací žaloby, nicméně tato poučení jsou již nad rámec povinností správce daně při výkonu daňové exekuce. (Pozor, nejednalo se o soudní exekuci ale o exekuci daňovou, kde je jiný nadřízený orgán.) [5] Tvrzení, že správce daně opakovaně rozhodl v přímém rozporu s hodnocenými důkazy je účelovým výkladem úřadu Veřejného ochránce práv. 3

4 Pověřený pracovník správce daně samostatně procesně rozhodl o každém opravném prostředku předloženém stěžovatelem. Žádosti o vydání zajištěných věcí opakovaně zamítl s tím, že žadatel průkazně nedoložil vlastnictví sepsaných předmětů. Nadto důkazní listiny byly žadatelem účelově pozměňovány, opravovány a přepisovány. Např. pozměněný doklad od televizního přístroje, či přepisovaná dohoda o přenechání družstevního bytu. Z předložených dokladů (stvrzenky, smlouvy, čestná prohlášení) nebylo prokázáno, zda stěžovatel je, či není majitelem rozporovaných předmětů. Správce daně se tedy stále domnívá, že tyto předměty byly v držení povinného, který má na adrese trvalý pobyt a prokazatelně se zde zdržuje. Je-li Úřad veřejného ochránce práv přesvědčen, že povinný bydlí na jiné adrese, nevylučuje tato domněnka možnost, že nemůže mít své věci na adrese trvalého pobytu, zvláště když bylo několika institucemi prokázáno, že se zde zdržuje. Exekuci lze provést i na jiných místech, kde se povinný zdržuje a má svůj majetek. Jediný prokázaný pobyt, kde bylo zdržování povinného prokázáno [viz, bod 1], je adresa trvalého pobytu, tj. místo, kde proběhl výkon rozhodnutí. [6] K tvrzení o obsahu spisu. Kontrolou obsahu spisu ExM/ /OE/Dvo jsem zjistil, že podání stěžovatele ze dne doručené k rukám tajemníka magistrátu, neobsahuje ve spisové dokumentaci žádné přílohy. Tyto přílohy nebyly ani jinde dohledány. Zkontrolována byla i elektronická spisová služba magistrátu, kde zásilka byla zapsána dne a bylo jí přiděleno číslo jednací: CJ MMCH/30142/2010. V profilu spisu nejsou rovněž přílohy uvedeny, v přiložených nascanovaných dokumentech je pouze obálka a vlastní žádost stěžovatele (Věc: nesouhlas s exekucí na majetek číslo jednací - ExM/114/2010/OE/Dvo). Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel doručoval písemnosti poštou i osobně a několikrát doklady doplňoval a měnil, přijal jsem ve věci vedení spisové služby následující obecné opatření, které se vztahuje ke všem výkonům rozhodnutí: veškerá podání pro úsek správce daně musí projít a být zaevidovány centrální podatelnou magistrátu. Vykonavatelé již nemohou přijímat podání ve věcech, ve kterých se účastní vlastního výkonu rozhodnutí prostřednictvím své odborové podatelny. Připouštím, že vykonavatel uvedenou přílohu nejméně viděl, protože ji odcitoval v rozhodnutí o námitce č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo ze dne , jestli však tato byla předložena v listinné podobě, nebo pouze předložena k nahlédnutí, není patrné ani z citovaného rozhodnutí o námitce. Skutečností je, že v době zaslání první odpovědi na žádost úřadu Veřejného ochránce práv ve spisu tyto dokumenty nebyly. Chybějící rozporovaná nájemní smlouva byla stěžovatelem doplněna do spisu (bez dalších příloh). Smlouva však dokládá pouze skutečnost, že si povinný pronajal k užívání nemovitost, neprokazuje však již, kde se povinný zdržuje. Ověření pobytu povinného dokládá bod [1]. 4

5 Trváme, že exekuce byla provedena v místě, kde byl prokazatelně ověřen pobyt povinného. [7] Výtka, že správce daně překročil meze své působnosti rozhodnutím č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo ze dne je velmi polemizující. Pokud žadatel v jedné žádosti protichůdně uvede: žádost o vyloučení věcí z exekuce, navrhne pozastavení prodeje a zároveň navrhuje, že si zabavené věci odkoupí zpět, je těžké o takovéto žádosti rozhodnout. Proto pověřený správce daně rozhodl o každé ze tří žádostí stěžovatele samostatně. První zamítl a odůvodnil, druhé a třetí vyhověl. Tvrzení stěžovatele, že pokud by věci nevyplatil do , budou tyto prodány v dražbě , když měl rozhodnutím schválený odklad prodeje do je nepravdivé. Termín úhrady sdělil správci daně sám stěžovatel a rovněž tento termín dodržel. Zabavené věci by zcela jistě nebyly a ani nemohly být součástí dražby nařízené na , protože do byl prodej věcí přerušen (žádná dražební vyhláška k předmětům z exekuce č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo, ani nebyla vydána). Jak již bylo uvedeno, stěžovatel společně s dlužníkem dne exekuci vyplatil a dne byly věci vráceny. Příjmový doklad č vydaný na jméno A.A. ze dne stěžovatel v žádném případě nenámitkoval, ani jiným způsobem nerozporoval. (Při úhradě bylo v příruční pokladně magistrátu uvedeno, že je hrazena pohledávka A.A.. Pokladní nezkoumá, kdo platbu a jakým jménem hradí.) Úhradou dluhu byla exekuce pro vymožení předmětné pohledávky ukončena a Magistrát města Chomutova vydal dne rozhodnutí o zastavení daňové exekuce č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo/5. K dalším skutečnostem uvedeným v dopise úřadu Veřejného ochránce práv uvádíme: Kvalifikace pana Bc. P.Z. a dalších osob zúčastněných při výkonu rozhodnutí je dána zákonem o úřednících. Výkon daňové exekuce zastřešují pracovníci odboru ekonomiky, jmenovitě: Ing. J.M., vedoucí odboru ekonomiky, l.s., Ing. M.D. což jsou zaměstnanci Statutárního města Chomutova, k výkonu práce zařazení do Magistrátu města Chomutova. Všichni uvedení pracovníci odboru ekonomiky jsou oprávněné úřední osoby a mají zkoušky ze zvláštní odborné způsobilosti na úseku správy daní a poplatků. Pan P.Z. vykonává činnost pro zaměstnavatele na dohodu o provedení pracovní činnosti, přičemž je nad rámec zákona o úřednících přihlášen ke zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti na úseku správy daní. Pro město pracuje v řádném pracovním poměru jako zástupce ředitele Městské policie Chomutov a má příslušné zkoušky ze zákona o obcích, z trestního zákoníku, přestupkového zákona a dalších právních předpisů souvisejících s jeho hlavní činností. Na osoby, které vykonávají pracovní poměr na dohodu, se však zákon o úřednících nevztahuje, přesto však magistrát učinil kroky, aby i tyto osoby zvláštní odbornou způsobilost získaly. (I kdyby se jednalo o úředníka, tak má dle zákona o úřednících povinnost získat odbornou způsobilost do 18 měsíců, do této doby se na tuto osobu pohlíží, jako že odbornou způsobilost má.) 5

6 Ostatní osoby zúčastněné na exekuci byly osoby s pomocnou funkcí ochranka, stěhovák, řidič. Všechny osoby mají podepsané prohlášení mlčenlivosti. Jedná se rovněž o pracovníky Městské policie Chomutov, kteří zde byli na dohodu o pracovní činnosti v době svého volna. K žádosti o doložení spisu uvádíme, že spis byl úřadu Veřejného ochránce práv odeslán kompletní, nyní obsahuje navíc pouze následující dokumentaci: korespondenci s úřadem Veřejného ochránce práv, potvrzení o vyplacení zabavených věcí, soupis movitých věcí s potvrzením, že tyto byly vydány oprávněné osobě a rozhodnutí o zrušení daňové exekuce. Kompletní spisovou dokumentaci EXM/114/2010/OE/Dvo Vám na Vaše vyžádání zasíláme opakovaně v příloze. Na závěr si dovolím malou polemiku nad legislativní úpravou výkonu rozhodnutí v rámci daňové exekuce. Daňová exekuce je prováděna na základě a v rozsahu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení 73 odst. 7 platí Pro výkon daňové exekuce se použije přiměřeně občanského soudního řádu. Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem spravedlnosti České republiky upraví obecně závazným právním předpisem podrobnosti postupu při výkonu daňové exekuce, zejména způsoby řešení střetu exekuce soudní a daňové. Takovýto závazný právní předpis pro výkon daňové exekuce však vydán nebyl. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti Č. 37/1992 Sb., stanovuje jednací řád pro okresní soudy a krajské soudy, nikoliv pro územní orgány správce daně (tj. finanční úřady, obce, kraje, celní správu aj.). Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j.: 1360/95-OOD stanovuje Řád pro soudní vykonavatele (opět pouze pro soudní vykonavatele, nikoliv pro vykonavatele územních orgánů správce daně). Podle ustanovení 73 odst. 7 je pro správce daně závazný pouze občanský soudní řád, který však použije pouze v přiměřeném rozsahu. Ostatní citované normy se na daňovou exekuci nevztahují. Právní předpis vydaný Ministerstvem financí k daňovým exekucím dodnes chybí, i když již v roce 1992, kdy byl zákon vydán, na něj legislativci mysleli a v samotném zákoně uvedli, že ministerstvo upraví obecně závazným předpisem podrobnosti při výkonu daňové exekuce. Bezesporu by byl takovýto předpis velice užitečný. Úřad Veřejného ochránce práv však nesmí zaměňovat exekuci soudní s exekucí daňovou. C - Závěrečné stanovisko ochránce Ochránce své závěry podrobně objasnil a opřel je jak o popis zjištěného skutkového stavu, tak o podaný výklad aplikované právní úpravy. Navzdory žádosti ochránce Magistrát města Chomutova (dále také jako magistrát ) na obsah průběžné zprávy ochránce nereaguje v tom smyslu, že by se s argumentací ochránce jakkoliv vyrovnal. Následuje proto závěrečné stanovisko v mnohém odkazující na průběžnou zprávu o šetření, vyrovnávající se s případnými novými tvrzeními magistrátu. 6

7 [1] Daňová exekuce versus soudní výkon rozhodnutí (případně soudní exekuce) Magistrát se domnívá, že jsou některé ze závěrů ochránce důsledkem nesprávného zaměňování soudní exekuce s exekucí daňovou, proto bude vhodné, začít objasněním k této záležitosti. Ochránce samozřejmě nezpochybňuje určité odlišnosti mezi soudním výkonem rozhodnutí (případě soudní exekucí) a exekucí daňovou. Pokud ustanovení 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, říká, že se pro výkon daňové exekuce použije přiměřeně občanského soudního řádu, znamená to, že se správce daně řídí zákonem o správě daní a poplatků a v rozsahu, ve kterém tento zákon nestanoví jinak, přiměřeně občanským soudním řádem. Slovo přiměřeně přitom neponechává správci daně prostor pro jakoukoliv libovůli. Vzhledem k ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR 2 a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 3 lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Proto magistrát (správce daně) musí občanského soudního řádu použít ve výše uvedeném rozsahu plně tam, kde to není z povahy věci vyloučeno a s přihlédnutím k tomu, že občanský soudní řád jinak upravuje postup soudu (nikoliv správce daně) a výkon rozhodnutí představuje pouze zlomek této právní úpravy. Má-li takto správce daně použít občanský soudní řád, lze si klást otázku, nakolik je jeho povinností současně přiměřeně aplikovat také právní předpisy vydané k jeho provedení (nejde-li o pouhé interní normativní instrukce). Magistrát se domnívá, že nikoliv, přičemž argumentuje tím, že vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., stanovuje jednací řád pro okresní soudy a krajské soudy, nikoliv pro územní orgány správce daně (tj. finanční úřady, obce, kraje, celní správu aj.). Argumentace magistrátu v tomto smyslu neobstojí, občanský soudní řád totiž z povahy věci také neupravuje postup správce daně, přesto je povinností správce daně tento předpis aplikovat s ohledem na zákonný odkaz. Spor o aplikaci prováděcího předpisu však není pro věc zásadní. Při hodnocení postupu magistrátu ochránce ve zprávě poukázal i na vybraná ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů, a na instrukci Ministerstva spravedlnosti č. j.: 1360/95-OOD ze dne 21. srpna 1996, kterou se vydává Řád pro soudní vykonavatele (dále jen ŘPSV ), a uvedl, že jde o ustanovení, která, byť i nepřímo, dopadají na hodnocený postup magistrátu. Prakticky se tato pasáž hodnocení týkala výkladu zákonné úpravy - určení bytu povinného a praktického postupu při soupisu věcí, při němž je správce daně, 2 Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 3 Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. 7

8 bez ohledu na aplikaci výše uvedených podzákonných předpisů, povinen dodržet samotnou zákonnou úpravu (v podrobnostech později). Pokud magistrát vyjadřuje politování nad neexistencí předpisu, jehož vydání předpokládalo ustanovení 73 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků, a vyzdvihuje užitečnost takového předpisu, dovolí si ochránce uvést, že jednací řád pro okresní a krajské soudy představuje (minimálně) vhodný (doporučeníhodný) zdroj informací o praktických postupech (nejen) při soupisu věcí při mobiliární exekuci, a to zvláště za situace, kdy příslušná ustanovení jednacího řádu pro okresní a krajské soudy za určitých podmínek dopadají i na postup soudních exekutorů. 4 [2] Byt povinného Magistrát trvá na tom, že k soupisu došlo v bytě povinného. Tvrdí, že ověřil pobyt povinného jednak v registru obyvatel města Jirkova, jednak tím že v místě bydliště převzal povinný opakovaně bezprostředně před výkonem rozhodnutí korespondenci a jednak opakovaným místním šetřením v místě trvalého bydliště povinného. O prošetření pobytu povinného byla rovněž požádána Městská policie města Jirkova, jejíž sdělení, ze kterého je patrné, že se povinný v bytě zdržuje, je součástí spisu. Pobyt povinného potvrdila rovněž jeho matka a sousedé. V den daňové exekuce hovořili pracovníci správce daně rovněž se sousedy povinného v domě, kteří zdržování povinného na adrese potvrdili. Z výsledků jednotlivých šetření byl vyvozen závěr, že se povinný v místě bydliště zdržuje. Čímž šlo oprávněně a důvodně předpokládat, že věci nacházející se na adrese, kde byl prováděn výkon rozhodnutí, jsou jím užívány a mohou být v jeho vlastnictví, což je plně v souladu s ustanovením 326 odst. 1 občanského soudního řádu. S těmito tvrzeními se ochránce vypořádal již ve zprávě o šetření, proto stručně (v podrobnostech viz zpráva o šetření): V předmětném případě by byt pana K. (dále také jako stěžovatel ) představoval byt povinného ve smyslu ustanovení 326 občanského soudního řádu pouze v případě, že by v tomto bytě povinný bydlel - fakticky by ho užíval s úmyslem zdržovat se v bytě trvale, a to bez ohledu na právní důvod užívání bytu. 5 Skutečnost, že má povinný v domě, v němž se byt stěžovatele nachází, hlášeno místo svého trvalého pobytu, sama o sobě neprokazuje ani existenci práva k předmětnému domu (bytu), ani to, že se v něm povinný skutečně zdržuje ( 10 4 Ustanovení 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů: Nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak, použijí se pro postup exekutora při provádění jednotlivých způsobů exekuce přiměřeně ustanovení části deváté oddílu druhého až pátého vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. 5 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 1600 s., str

9 odst. 1 a 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 6 ). Trvalé užívání bytu (bydlení v něm) neprokazuje s jistotou ani svědectví o docházení do bytu nebo přebírání korespondence. Magistrát v rozporu se skutečným obsahem výpovědi matky povinného a sousedky hovoří o prokázání pobytu povinného, přestože matka povinného uvedla, že povinný do bytu dochází. Trvalé užívání bytu s jistotou neprokazuje ani svědectví sousedky, která uvedla, že povinného zná a pravidelně ho vídá, jak vychází z bytu stěžovatele, naposledy ho viděla, tento týden, jak vychází s kočárkem z bytu stěžovatele. Ochránce však nikdy nezpochybnil, že výše uvedená zjištění skýtala dostatečné výchozí informace opodstatňující prohlídku takového bytu. Stěžovatel však bezprostředně po otevření bytu pracovníkům magistrátu pověřeným provedením exekuce prodejem movitých věcí (dále jako pověření pracovníci ) sdělil, že povinný v bytě nemá žádné věci a že se v něm nezdržuje. K pozdějšímu dotazu pověřených pracovníků v průběhu soupisu také uvedl, že povinný žije se svou přítelkyní a dvěma dětmi jinde. Toto tvrzení, jak známo, později také prokazoval nájemní smlouvou, předcházející smlouvou o přenechání družstevního bytu do užívání a dalšími doklady. Pokud tedy stěžovatel namítl, že se povinný v bytě nezdržuje a uvedl, že žije s přítelkyní a svými dvěma dětmi jinde, bylo povinností pracovníků správce daně před vlastním soupisem věcí prokázat, že se v bytě zdržuje, a to nikoliv poukazem na evidované místo pobytu nebo výše zmíněná svědectví, nýbrž prohlídkou bytu, jejímž výsledkem by bylo nalezení věcí povinného prokazujících (umožňujících předpokládat), že se povinný v bytě skutečně zdržuje (užívá ho), a proto v něm má umístěny své věci. Ochránce proto trvá na závěru o pochybení magistrátu spočívajícím v tom, že pracovníci správce daně před provedením soupisu prohlídkou bytu neověřili, že povinný byt trvale užívá, tedy nepostavili na jisto, že jde o byt povinného ve smyslu ustanovení 326 občanského soudního řádu v situaci, kdy stěžovatel (nájemce bytu) uvedl, že se povinný v bytě již delší dobu nezdržuje (a žije se svou přítelkyní a dvěma dětmi jinde). V tomto ohledu ochránce odkazuje na videozáznam, který jasně ukazuje, že pracovníci v bytě (prostřednictvím věcí v něm umístěných) nepodnikli žádné kroky ke zjištění, zda jde o byt povinného. Nadto sami potvrdili, že se povinný v bytě nezdržuje (neužívá ho) tím, že stěžovateli doporučili, aby povinného z bytu odhlásil, neboť předpokladem zrušení místa trvalého pobytu jiné osoby je současné 6 Ustanovení 10 odst. 1 a 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: (1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen objekt ). (2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1, ani k vlastníkovi nemovitosti. 9

10 splnění dvou podmínek - neexistence užívacího práva k takovému místu a skutečnost faktického neužívání takového místa. 7 Pokud snad magistrát opětovně míní, že věci lze sepsat i na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, odkazuje ochránce na text zprávy: Možností sepsat věci také na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, pak nelze rozumět zcela libovolné místo. Nesporně může jít o různá místa vlastněná či užívaná povinným, nemůže se však jednat o byt jiné osoby, který nelze považovat za byt povinného (byt užívaný povinným). Jinak by zcela ztratila smysl ustanovení 326 odst. 2 o. s. ř. ( 55 JednŘ), zakazujících dokonce soupis věcí povinného(!) nacházejících se u někoho jiného, pokud je taková osoba dobrovolně nevydá (odepře věc vydat nebo vůbec popře, že takovou věc má). [3] Obsah protokolu o soupisu movitých věcí Magistrát uznal, že nebyly plně zaprotokolovány všechny skutečnosti, ke kterým na místě výkonu došlo, poukázal však na účel audiovizuálního záznamu, který je součástí protokolu. Ochránce nezpochybňuje, že protokol nemůže zachycovat všechny okolnosti soupisu. Vadu protokolu však nesporně způsobuje zápis odporující skutečnosti, jakož i nepoznamenání skutečností zásadních pro další průběh exekuce (nastolujících překážku exekuce), případně pro ochranu práv povinného nebo třetích osob. V tomto smyslu nemůže videozáznam obsah protokolu nahradit. Ochránce trvá na pochybení spočívajícím v tom, že magistrát do protokolu v rozporu se skutečností (námitkou stěžovatele, že se povinný v bytě nezdržuje) zapsal, že povinný nebyl doma a nepoznamenal tvrzení stěžovatele, že povinný žije se svou přítelkyní a dvěma dětmi na jiném místě. Stejně tak pochybil nepoznamenáním pro exekuci zcela zásadní skutečnosti totiž uplatnění práva nepřipouštějícího exekuci (stěžovatel uplatnil k sepisovaným věcem vlastnické právo) a skutečnosti, že stěžovatel také na místě předložil doklady o koupi jedné z věcí. [4] Nepoučení stěžovatele o možnosti (nutnosti) uplatnění vlastnického práva cestou vylučovací žaloby Magistrát odmítá vytýkané pochybení v podobě řádného nepoučení stěžovatele: Poučení o tom, jak má povinný postupovat při vyplacení exekuce, nebo jak může osoba zúčastněná při výkonu rozhodnutí požádat o vyloučení věcí z exekuce, obdržel stěžovatel, jak ústně v rozsahu jakým způsobem si může povinný zajištěné věci vyplatit, tak v písemné podobě, kde byl poučen o tom, že může podat žádost o vyloučení věcí z exekuce (a doložit jejich vlastnictví), což ostatně opakovaně učinil. Současně magistrát pod bodem [4] své odpovědi namítl, že ochránce zaměňuje soudní exekuci s exekucí daňovou, a vysvětlil ochránci, že zákon o správě 7 Ustanovení 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. 10

11 daní a poplatků připouští uplatnit proti exekučnímu příkazu samostatný opravný prostředek, kterým je námitka ve smyslu ustanovení 52 zákona o správě daní a poplatků. Tvrdí také: Proto byl stěžovatel, potažmo i povinný, po doručení exekučního příkazu poučen, že může podat námitku proti exekučnímu příkazu a námitkou požádat o vyloučení sepsaných věcí z exekuce. O tomto procesním úkonu rozhoduje samostatně správce daně. (I pokud by stěžovatel využil jiný opravný prostředek než námitku, tak by tento řešil nadřízený orgán správce daně, tj. Krajský úřad v Ústí nad Labem nikoliv Okresní soud v Chomutově.) Stěžovateli tímto však nebyla upřena možnost podání vylučovací žaloby, nicméně tato poučení jsou již nad rámec povinností správce daně při výkonu daňové exekuce. (Pozor, nejednalo se o soudní exekuci ale o exekuci daňovou, kde je jiný nadřízený orgán). K tomu ochránce uvádí, že sdělení magistrátu odporuje jeho skutečnému postupu, jakož i právní úpravě. I kdyby věc byla sepsána v bytě povinného (a to nebyla, proto k soupisu nikdy nemělo dojít), neznamená to nutně, že ve skutečnosti neexistuje osoba, které k takové věci přísluší právo nepřipouštějící exekuci (například vlastnické právo). Taková osoba principielně není účastníkem daňové exekuce (ani soudního výkonu rozhodnutí, ani soudní exekuce). V rámci daňové exekuce (jakož i soudního výkonu rozhodnutí) proto nemůže své vlastnické právo s jistotou bránit jinak než vylučovací žalobou bez ohledu na to, zda k soupisu došlo v rámci exekuce daňové nebo při soudním výkonu rozhodnutí. (V případě soudní exekuce může taková osoba podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, neuspěje-li však touto cestou, brání své právo také vylučovací žalobou.) Ustanovení 267 odst. 1 občanského soudního řádu 8 je proto třeba aplikovat jak při soudním výkonu rozhodnutí, tak při daňové exekuci. Ochránce v tomto ohledu upozorňuje, že ani v případě uplatnění vylučovací žaloby o ní nerozhoduje soud v rámci soudního výkonu rozhodnutí (podle části šesté občanského soudního řádu), ale samostatně ve sporném řízení podle třetí části občanského soudního řádu, stejně jako v případě žaloby na vyloučení věci z daňové exekuce. Z toho mimo jiné plyne nedostatek věcné příslušnosti správce daně rozhodovat o uplatněné žalobě na vyloučení věcí z daňové exekuce (v podrobnostech později). Vzhledem k tomu, že vlastnické právo svědčící jiné osobě než povinnému představuje překážku exekuce (jde o právo k majetku nepřipouštějící exekuci - zpeněžení majetku za účelem vymožení dluhu povinného), spočívá ochrana práv vlastníka právě ve vyloučení věci z exekuce a následném zastavení exekuce v rozsahu postižení takových věcí. Ochrana práv vlastníka proto nemůže spočívat v tom, že si vlastník svou věc vykoupí ( vyplatí ), ani (jinak řečeno) v tom, že dražbě své věci zabrání tím, že zaplatí dluh za povinného. Povinnost magistrátu poučit stěžovatele o možnosti (nutnosti) uplatnit vlastnické právo vylučovací žalobou vyplývá z ustanovení 254 odst. 3 8 Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části tohoto zákona. 11

12 občanského soudního řádu, 9 případně nepřímo rovněž z ustanovení 2 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků. 10 Jediné poučení, jehož se stěžovateli při samotném soupisu dostalo, nesprávně spočívalo právě a jen v tom, že sepsané věci může ve lhůtě 15 dnů vyplatit. Tvrdí-li nyní magistrát, že stěžovatele poučil o možnosti požádat o vyloučení věcí z exekuce, neodpovídá taková skutečnost obsahu spisu. O tom, že k poučení nedošlo v průběhu soupisu, svědčí jak protokol o soupisu, tak pořízený videozáznam. Tvrdí-li magistrát, že stěžovatele poučil o této možnosti dokonce písemně, není zřejmé, na čem toto tvrzení staví. Je pravdou, že magistrát stěžovatele v návaznosti na rozhodnutí o námitce ze dne 18. března 2010 vyzval k doložení tvrzení o vlastnictví věcí, a to dokonce pod sankcí pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžitého charakteru. Takovou výzvu ochránce nemůže považovat za řádné poučení o způsobu ochrany vlastnického práva stěžovatele. K tvrzení magistrátu, že obrana stěžovatele mohla a měla spočívat v uplatnění námitky proti exekučnímu příkazu, ochránce sděluje, že stěžovatel není účastníkem daňového řízení a nebyl (nemohl být) osobou, jíž by exekučním příkazem byly (mohly být) uloženy jakékoliv povinnosti, proto mu nesvědčilo právo napadnout exekuční příkaz, jímž byla nařízena exekuce prodejem movitých věcí povinného 11 a i kdyby mu toto právo svědčilo, neměl by proti exekučnímu příkazu co namítnout, neboť se pochybení dopustili až pověření pracovníci při realizaci tohoto způsobu exekuce tím, že soupis provedli v bytě stěžovatele, u kterého neověřili (neprokázali), že jde o byt povinného (a ten jím ve výsledku skutečně nebyl). Vyjádření magistrátu také odporuje skutečnosti, neboť exekuční příkaz stěžovateli nedoručil (nedoručoval a doručovat neměl), proto nemůže bez dalšího tvrdit, že ho o (neexistujícím) právu podat námitky proti exekučnímu příkazu poučil. Pokud snad má magistrát za to, že stěžovatel mohl (vedle námitek proti exekučnímu příkazu) podat námitku podle ustanovení 52 zákona o správě daní a poplatků i proti jinému úkonu správce daně v souvislosti s řízením vymáhacím a zajišťovacím, upozorňuje ochránce, že tento prostředek může využít pouze daňový subjekt, jímž stěžovatel v pozici vlastníka sepsané věci (odlišného od povinného) není. [5] Sepsání věcí, u nichž bylo na místě (při soupisu) nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému Magistrát odmítá závěry ochránce jako mylné a scestné a tvrdí: 9 Při výkonu rozhodnutí soud poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, kterých se výkon rozhodnutí týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech. 10 Při správě daně jednají správci daně v řízení o daních (dále jen daňové řízení ) v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají přitom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení. 11 Ustanovení 73 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů: Exekuční příkaz se doručuje daňovému dlužníkovi nebo ručiteli a dalším osobám, kterým jsou exekučním příkazem ukládány povinnosti. Všechny tyto osoby mohou proti němu podat do patnácti dnů námitky. O námitkách rozhodne správce daně, který exekuci nařídil. Pokud byla zahájena exekuce podle odstavce 2, je proti exekučnímu příkazu připuštěno odvolání, stejně jako u výzvy podle odstavce 1. 12

13 Žádná osoba zúčastněná při výkonu rozhodnutí vlastnictví věcí v průběhu daňové exekuce neprokázala. Důkazní břemeno nese ze zákona dlužník, potažmo osoba, která se snaží prokázat, že věci jsou v jejím vlastnictví. V průběhu daňové exekuce byla vznesena pouze námitka, že věci nejsou ve vlastnictví povinného. K námitce byl stěžovatel vyzván, aby k věcem doložil vlastnictví (následně i několikrát opakovaně při jeho návštěvách magistrátu). Stěžovatel však doklady, ze kterých by vyplývalo vlastnictví zabavených věcí, nedoložil (kupní smlouvu, daňový doklad či jiný doklad, ze kterého by vyplývala skutečnost, že je majitelem věcí). Ve zprávě veřejného ochránce práv se hovoří o svědectví, nicméně žádné svědectví, které by jednoznačně a průkazně prokazovalo vlastnictví exekuovaných předmětů nebylo Magistrátu města Chomutova podáno. Magistrát obdržel pouze čestná prohlášení, která jednoznačně neidentifikují ani majitele (součástí nebyl doklad o nabyvateli věci) ani jednotlivé předměty (typ výrobku, výrobní číslo aj.). Důkazní břemeno nese ten, kdo se skutečnosti, kterou chce prokázat, dovolává. Ochránce obecně nepochybuje o tom, že důkazní břemeno co do tvrzeného vlastnictví věcí nese ten, kdo takové právo uplatňuje. V daném případě magistrát soupis věcí provedl v rozporu s ustanovením 326 občanského soudního řádu v bytě, o němž neprokázal, že jde o byt povinného, a věci sepsal, přestože stěžovatel již v okamžiku soupisu věcí v tomto bytě předložil doklady o koupi věci. Nadto magistrát stěžovatele nepoučil o tom, že má své vlastnické právo uplatnit vylučovací žalobou. K prokázání vlastnictví ochránce již ve zprávě uvedl: Nerozumím úvaze magistrátu o tom, že by k prokázání vlastnictví věci nepostačovalo předložení dokladu o koupi věci osobou, která je nájemcem bytu, ve kterém došlo k soupisu, za situace, kdy se povinný v takovém bytě nezdržoval. Považuji naopak za logické, že právě vlastník má u sebe v bytě své věci, případně i doklady o jejich koupi v podobě paragonu a záručního listu, které v zásadě nikdy neobsahují jméno kupce. Nic nadto nebránilo ani dokazování výslechem svědků, které však magistrát apriori vadně (nezákonně) odmítl ve své výzvě k prokázání vlastnictví pouze určitým způsobem. Ochránce tedy trvá na tom, že k soupisu za daných okolností vůbec nemělo dojít, neboť se tak stalo v bytě, o němž nebylo prokázáno, že jde o byt povinného. Pokud za dané situace stěžovatel také výslovně uplatnil své vlastnické právo a na místě předložil doklad o koupi věci a záruční list, prakticky prokázal své vlastnictví k věci a k soupisu nemělo dojít ani z tohoto důvodu. [6] Rozhodování magistrátu v přímém rozporu s hodnocenými důkazy Stěžovatel i po sepsání a zajištění věcí magistrátu předkládal důkazní prostředky k prokázání svého původního tvrzení o tom, že jeho byt není bytem povinného (povinný v něm již delší domu nebydlí - neužívá ho). Takto doložil nájemní smlouvu povinného, jí časově předcházející smlouvu o přenechání družstevního bytu do užívání, rodný list druhého dítěte povinného a složenky prokazující úhradu energií přítelkyní povinného nebo povinným. 13

14 Podle nájemní smlouvy ze dne 14. listopadu 2009 se povinný (spolu s přítelkyní a tříletým dítětem) stal nájemcem bytu č. 6 na adrese O v J., a to na dobu určitou od 15. listopadu 2009 do 14. listopadu Rodným listem bylo prokázáno narození druhého dítěte povinného v prosinci Předložené kopie složenek pak prokazovaly úhradu energií přítelkyní povinného nebo povinným na adresách P v Ch., Z v Ch., K v J., L v Ch. Přesto magistrát v rozhodnutí č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo ze dne 18. března 2010 i ve všech ostatních vyjádřeních tvrdí, že soupis byl proveden v bytě povinného, tedy že povinný v době soupisu trvale užíval byt stěžovatele s úmyslem trvale se v něm zdržovat (bydlet). Naposledy magistrát ochránci sdělil, že předmětná nájemní smlouva dokládá pouze skutečnost, že si povinný pronajal k užívání nemovitosti, neprokazuje však již, kde se povinný zdržuje. K tomu již ochránce s poukazem na zprávu o šetření dodává pouze tolik, že logice hodnocení důkazů magistrátem nelze porozumět, neboť závěry magistrátu hodnoceným důkazům přímo odporují. Pokud magistrát dokonce tvrdí: Nadto důkazní listiny byly žadatelem účelově pozměňovány, opravovány a přepisovány. Např. pozměněný doklad od televizního přístroje či přepisovaná dohoda o přenechání družstevního bytu., musí ochránce oponovat (opět s odkazem na zprávu o šetření). Doklad o koupi televizního přístroje stěžovatel předložil nepozměněný již v okamžiku soupisu. Dodatečně doplněné potvrzení prodejce (K+B elektro) nic nemění na průkaznosti původního dokladu. Postup stěžovatele (snaha zajistit si doklad se jménem ), je nadto důsledkem jednání samotného magistrátu, který ho po celou dobu nesprávně utvrzoval v tom, že jinak než dokladem se jménem nelze vlastnictví prokázat. Na čem pak magistrát staví své tvrzení o přepisování dohody o přenechání užívání družstevního bytu v domě č.p na ulici K. ze dne 15. dubna 2009, není zřejmé a rozhodně toto tvrzení nelze založit jen na zaškrtání jedné z číslic při identifikaci domu. Ochránce tuto věc podrobně rozebral ve zprávě, proto na ni odkazuje a pouze stručně shrnuje: Exekuce proběhla v bytě č. 1 o velikosti 4+1 v domě č.p na ulici K. v J., který je ve vlastnictví města J. Naproti tomu dům č.p na ulici K., v němž se nacházel byt o velikosti 3+1B, je ve vlastnictví SBDCh. Vlastnictví těchto domů uvedenými subjekty lze snadno (rychle) a zdarma ověřit nahlédnutím do katastru nemovitostí prostřednictvím internetových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz). Krom toho, že není dost dobře možné, aby členové stavebního bytového družstva přenechali do užívání cizí, tedy městský byt, byla skutečnost faktického užívání bytu v domě č.p prokázána také kopiemi složenek předloženými již dne 15. března 2010 (které magistrát ochránci nepředložil, ačkoliv je obdržel). Závěry magistrátu, že dohoda prokazuje užívání bytu v domě č.p. 1667, proto odporují jak předložené dohodě, tak dalším dokladům - kopiím složenek. Opakované poukazy na svědectví o užívání bytu na adrese K nijak nesouvisejí 14

15 s hodnocením smlouvy. Opakuji také, že v době soupisu již povinný byl nájemcem bytu v domě na adrese O v J., což bylo nepochybně prokázáno (viz výše). Veškeré stěžovatelem předložené důkazní prostředky dokládají, že povinný v době soupisu (a již delší dobu před ním) neužíval byt stěžovatele (s úmyslem trvale se v něm zdržovat) a že tedy byt stěžovatele nebyl bytem povinného ve smyslu ustanovení 326 občanského soudního řádu. Současně stěžovatel již v okamžiku soupisu předložil doklad o koupi jedné ze sepsaných věcí pořízené věci v době, kdy již povinný byt neužíval. Bez ohledu na to, zda a v jakém režimu mohl správce daně o věci rozhodovat, nasvědčuje sdělení magistrátu tomu, že možnost prokázání vlastnictví určité věci omezuje pouze na předložení písemného dokladu obsahujícího identifikaci vlastníka přesně specifikované konkrétní věci. K tomu ochránce sděluje, že tento postup obecně odporuje jak ustanovení 31 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků, 12 tak ustanovení 125 občanského soudního řádu. 13 [7] Obsah spisu (odstranění dokumentů ze spisu) Ochránce magistrátu vytkl, že odstranil ze spisu listinné důkazy a ochránci v rozporu se skutečností tvrdil, že mu nebyly předloženy. Toto své tvrzení ve zprávě podrobně zdůvodnil. Magistrát trvá na tom, že podání stěžovatele doručené dne 16. března 2010 k rukám tajemníka neobsahuje ve spisové dokumentaci žádné přílohy a sděluje, že tyto přílohy nebyly ani jinde dohledány. Připustil, že vykonavatel uvedenou přílohu nejméně viděl, protože ji odcitoval v rozhodnutí o námitce č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo ze dne , jestli však byla předložena v listinné podobě, nebo pouze předložena k nahlédnutí, není patrné ani z citovaného rozhodnutí o námitce. Skutečností je, že v době zaslání první odpovědi na žádost úřadu Veřejného ochránce práv ve spisu tyto dokumenty nebyly. Chybějící rozporovaná smlouva byla stěžovatelem doplněna do spisu (bez dalších příloh). Smlouva však dokládá pouze tu skutečnost, že si povinný pronajal k užívání nemovitost, neprokazuje však již, kde se povinný zdržuje. Ověření pobytu povinného dokládá bod [1]. 12 Jako důkazních prostředků lze užít všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti a které nejsou získány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Jde zejména o různá podání daňových subjektů (přiznání, hlášení, odpovědi na výzvy správce daně apod.), o svědecké výpovědi a znalecké posudky, veřejné listiny, zprávy o daňových kontrolách, protokoly a úřední záznamy o místním šetření a ohledání, povinné záznamy vedené daňovými subjekty a doklady k nim apod. Pokud ohledání nebylo možno provést v rámci místního šetření nebo daňové kontroly, provede se u správce daně. Jednotlivé skutečnosti rozhodné pro daňové řízení se prokazují v rámci důkazního řízení. Provedené důkazní řízení pak osvědčí, které z předložených důkazních prostředků se staly skutečně důkazem. 13 Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud. 15

16 Ochránce s ohledem na obsah zprávy o šetření a rozhodnutí magistrátu ze dne č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo ze dne 18. března 2010 nepochybuje o tom, že magistrát měl nájemní smlouvu k dispozici před vydáním předmětného rozhodnutí. Pokud magistrát nyní tvrdí, že není jisté, zda smlouva nebyla pouze předložena k nahlédnutí (proto se nenacházela ve spise předloženém ochránci), musí ochránce magistrát upozornit na evidentní nelogičnost jeho vysvětlení, případně konstatovat jeho další pochybení. Pokud magistrát provedl dokazování za použití nájemní smlouvy, o čemž není pochyb (viz text rozhodnutí), bylo jeho povinností tento důkazní prostředek zachovat - učinit součástí spisu. I kdyby tedy prokázal, že smlouvu do vydání rozhodnutí dne 18. března 2010 obdržel jinak než přílohou podání doručeného dne 16. března 2010 (což ochránce nepovažuje za logické), pochybil. Ochránce obecně nemá důvod pochybovat o tom, že stěžovatel ke svému podání přiložil všechny přílohy dle textu podání. I kdyby nájemní smlouva byla magistrátu, jak nyní tvrdí, předložena (doručena) podruhé dne 5. května 2010, opět platí, že ji magistrát ze spisu odstranil před předložením spisu ochránci. Kopii spisu totiž magistrát ochránci poprvé poskytl přílohou vyjádření ze dne 19. května 2010 podaného k poštovní přepravě dne 21. května 2010, tedy v době, kdy mu byla smlouva údajně předložena podruhé (5. května 2010). Ochránce proto trvá na tom, že magistrát odstranil ze spisu listinné důkazy (minimálně nájemní smlouvu, jíž provedl důkaz, případně další podstatné dokumenty), a vůči ochránci opakovaně uplatňuje tvrzení odporující skutečnosti. [8] Překročení mezí věcné příslušnosti magistrátu Ochránce ve zprávě v návaznosti na podrobné vysvětlení konstatoval: Rozhodnutím č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo/4 ze dne 2. května 2010 v rozsahu nevyhovění žádosti o vyloučení věcí z exekuce a vyhovění žádosti o zpětný odkup zabavených věcí magistrát překročil meze své věcné příslušnosti. V rozsahu vyhovění žádosti o zastavení exekuce přerušením prodeje sepsaných movitých věcí do považuji rozhodnutí za nesrozumitelné a nejasné co do režimu rozhodnutí. Povolené přerušení prodeje sepsaných věcí nadto magistrát následně postupem pověřených pracovníků porušil. Dalšího pochybení se magistrát dopustil tím, že na stvrzence č ze dne 24. května 2010 v rozporu se skutečností zaznamenal přijetí částky 5.600,- Kč od A.A. Poznámka na zadní straně stvrzenky, že pohledávku uhradil stěžovatel, na nesprávnosti nic nemění. Magistrát tyto závěry označuje za velmi polemizující a tvrdí: Pokud žadatel v jedné žádosti protichůdně uvede: žádost o vyloučení věcí z exekuce, navrhne pozastavení prodeje a zároveň navrhuje, že si zabavené věci odkoupí zpět, je těžké o takovéto žádosti rozhodnout. Proto pověřený správce daně 16

17 rozhodl o každé ze tří žádostí stěžovatele samostatně. První zamítl a odůvodnil, druhé a třetí vyhověl. Tvrzení stěžovatele, že pokud by věci nevyplatil do , budou tyto prodány v dražbě dne , když měl rozhodnutím schválený odklad prodeje do je nepravdivé. Termín úhrady sdělil správci daně sám stěžovatel a rovněž tento termín dodržel. Zabavené věci by zcela jistě nebyly a ani nemohly být součástí dražby nařízené na , protože do byl prodej věcí přerušen (žádná dražební vyhláška k předmětům z exekuce č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo, ani nebyla vydána). Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat pouze ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona, 14 proto magistrát svou věcnou příslušnost k rozhodnutí o určité věci nemůže založit na tom, že byl o takové rozhodnutí navrhovatelem požádán. Magistrát obdržel podání stěžovatele nazvané návrh na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí ( 267 odst. 1 o. s. ř.), v němž se stěžovatel označil za žalobce a za žalovaného označil Magistrát města Chomutova. Ochránci není zřejmé, na čem (krom samotného podání) chce magistrát založit svou věcnou příslušnost rozhodnout o takovém návrhu (nadto proti sobě samému, tedy v rozporu s obecnou zásadou, že nikdo nemůže být soudcem ve vlastní věci). Obecně ochránce dodává, že pravomoc projednat vylučovací žalobu a rozhodnout o ní, tedy rozhodnout spor vyplývající z občanskoprávních vztahů (zde otázka vlastnictví) přísluší soudům (viz str. 11). Ochránce proto trvá na tom, že magistrát rozhodnutím č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo/4 ze dne 2. května 2010 v rozsahu nevyhovění ( zamítnutí ) žádosti o vyloučení věcí z exekuce překročil meze své věcné příslušnosti a jeho rozhodnutí je v tomto rozsahu nicotné. Stejně ochránce nahlíží na vyhovění žádosti o zpětný odkup zabavených věcí, neboť tento institut právní úprava samozřejmě nezná. V rozsahu vyhovění žádosti o zastavení exekuce přerušením prodeje sepsaných movitých věcí do ochránce nadále rozhodnutí považuje za nesrozumitelné a nejasné co do režimu rozhodnutí. K tvrzení magistrátu, jímž vyvrací sdělení stěžovatele, že byl dne 20. května 2010 navštíven celým exekučním kolektivem a byl jím informován o tom, že věci budou prodány dne 8. července 2010, pokud je nevykoupí, ochránce sděluje pouze tolik, že vysvětlení magistrátu poukazem na nevydání dražební vyhlášky neobstojí - nevylučuje, že byl stěžovatel v rozporu s rozhodnutím 2. května 2010 vyzván k dřívější úhradě. Ochránce trvá i na nesprávnosti vydané stvrzenky č ze dne 24. května 2010, na níž bylo v rozporu se skutečností zaznamenáno přijetí částky 5.600,- Kč od A.A., neboť částka byla přijata od stěžovatele. 14 ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ustanovení 10 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 17

18 Magistrát oponuje: Jak již bylo uvedeno, stěžovatel společně s dlužníkem dne exekuci vyplatil a dne byly věci vráceny. Příjmový doklad č vydaný na jméno A.A. ze dne stěžovatel v žádném případě nenámitkoval, ani jiným způsobem nerozporoval. (Při úhradě bylo v příruční pokladně magistrátu uvedeno, že je hrazena pohledávka A. A. Pokladní nezkoumá, kdo platbu a jakým jménem hradí.) Úhradou dluhu byla exekuce pro vymožení předmětné pohledávky ukončena a Magistrát města Chomutova vydal dne rozhodnutí o zastavení daňové exekuce č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo/5. Ochránce zde upozorňuje na skutečnost, že stěžovatel úhradou částky 5.600,- Kč rozhodně nesledoval dobrovolnou úhradu dluhu povinného A.A. Po celou dobu se pouze pokoušel zabránit prodeji svých vlastních věcí. Pokud magistrát tvrdí něco jiného, připomíná mu ochránce jeho vlastní postup - opakovaná poučení stěžovatele, aby si své věci vykoupil, jakož i rozhodnutí o povolení zpětného odkupu věcí. Ani nicotná rozhodnutí magistrátu nic nemění na nesprávnosti obsahu vydané stvrzenky. Ta totiž měla obsahovat správný údaj o tom, od koho byla částka přijata (v rozporu se skutečností nese záznam o přijetí částky od A. A.). K zaevidování platby dostatečně posloužil údaj týkající se účelu platby - zde na stvrzence stojí mobiliární exekuce ExM/114/2010. Zmiňuje-li magistrát a dokládá, že sepsané věci později vydal stěžovateli (nikoliv tedy tvrzenému vlastníkovi - povinnému A.u A.mu), pouze stvrzuje nezákonnost celého svého postupu spočívajícího v exekučním postižení věcí nenáležejících povinnému a praktickému vynucování si úhrady dluhu na osobě odlišné od povinného - vlastníkovi sepsaných věcí, včetně opakovaného porušování jeho práv nepoučením o prostředcích obrany, rozhodováním nad rámec vlastní věcné příslušnosti a v evidentním rozporu s hodnocenými důkazy. D - Opatření k nápravě Ve věci stěžovatele došlo k prvotnímu pochybení nezákonným soupisem a zajištěním věcí v bytě stěžovatele, který nebyl bytem povinného. Stěžovatel byl později donucen uhradit částku 5.600,- Kč za účelem vykoupení svých věcí, a učinil tak na základě nicotného rozhodnutí magistrátu č.j.: ExM/114/2010/OE/Dvo/7 ze dne 2. května Pochybením magistrátu (jeho zaviněním ) stěžovateli vznikl přeplatek, proto magistrát žádám, aby stěžovateli ve smyslu ustanovení 64 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků, přeplatek ve výši 5.600,- Kč vrátil, a to i s úrokem z přeplatku od 25. května Pro případ, že by magistrát chtěl tvrdit, že byl ve smyslu ustanovení 59 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků povinen přijmout každou platbu daně, i když není provedena daňovým dlužníkem, a zacházet s ní stejným způsobem, jako by ji vykonal daňový subjekt, a že vrácení platby tomu, kdo ji za dlužníka zaplatil, není přípustné, zdůrazňuje ochránce, že v daném případě nemůže být nejmenších pochyb o tom, že stěžovatel neplatil dobrovolně dluh povinného, nýbrž v duchu poučení magistrátu chránil své vlastnické právo a zaplatil nikoliv za dlužníka na základě nicotného rozhodnutí správce daně, jímž mu bylo povoleno vyplacení zabavených věcí. 18

19 Ochránce pak již nebude hodnotit zákonnost (platnost) rozhodnutí č. j.: RExM/114/2010/OE/Dvo ze dne 24. května 2010, jímž magistrát zrušil exekuční příkaz na prodej movitých věcí, který vydal dne pod č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo na částku 5.600,- Kč, a to z důvodu uhrazení dlužné částky ve výši 5.600,- Kč dne Pouze obecně ochránce dodává, že magistrát měl s podáními stěžovatele (s ohledem na jeho postavení v režimu daňové exekuce) zacházet jako s podněty k částečnému zastavení exekuce prodejem movitých věcí v rozsahu věcí sepsaných v jeho bytě. Pro případ běhu exekuce by tedy ochránce žádal také částečné zastavení exekuce v uvedeném rozsahu. Z obecného pohledu zjištěná pochybení magistrátu nastolují otázku, nakolik (zda vůbec) je schopen řádně vést daňovou exekuci. Dosavadní přístup magistrátu k věci zatím neskýtá ani záruku budoucího řádného postupu, proto ochránce magistrát současně žádá, aby Krajský úřad v Ústí nad Labem požádal o odbornou a metodickou pomoc a zajistil proškolení všech oprávněných úředních osob pověřených provedením předmětné exekuce, a to i s vědomím blížící se účinnosti nového daňového řádu. E - Závěry (shrnutí) Magistrát města Chomutova až na drobné výjimky odmítá pochybení zjištěná ochráncem, s nimiž byl seznámen průběžnou zprávou o šetření ze dne 26. srpna 2010, aniž se vyrovnal s argumentací ochránce, přestože k tomu byl vyzván. Ochránce s ohledem na veškerá podaná vysvětlení trvá na tom, že se Magistrát města Chomutova při daňové exekuci prodejem movitých věcí sepsaných a zajištěných v bytě stěžovatele dopustil zejména následujících pochybení: [1] sepsal a zajistil movité věci v bytě stěžovatele, aniž před tím prohlídkou bytu (věcí v něm umístěných) ověřil, že jde o byt povinného v tom smyslu, že ho povinný skutečně užívá; z celkové dokumentace současně dovozuji, že k soupisu došlo v bytě, který nebyl bytem povinného a nemohl být ani jiným místem, kde má povinný své věci umístěny ve smyslu ustanovení 326 odst. 1 OSŘ, [2] protokol o soupisu movitých věcí neodráží faktický průběh prováděného úkonu - byly do něj zapsány skutečnosti odporující skutečnému stavu věcí (povinný nebyl doma ) a nebylo zaznamenáno množství rozhodných skutečností (tvrzení stěžovatele, že se povinný v bytě nezdržuje a žije se svou přítelkyní a dvěma dětmi na jiném místě, námitka stěžovatele, že je vlastníkem sepisovaných věcí a skutečnost, že na místě předložil doklady o koupi některé ze sepisovaných věcí, zaznamenáno nebylo ani opakované vadné poučení o nutnosti vykoupit věci do 15 dnů s rizikem jejich vydražení), [3] sepsal a zajistil movité věci, o nichž bylo na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému, [4] nepoučil stěžovatele o tom, že své vlastnické právo k sepsaným věcem může uplatnit prostřednictvím vylučovací žaloby k soudu, 19

20 [5] opakovaně rozhodl v přímém rozporu s hodnocenými důkazy (rozhodnutí č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo ze dne 18. března 2010, rozhodnutí č. j.: MMCC/36445/ExM/114/2010/OE/Dvo/nám2 ze dne 1. dubna 2010), [6] odstranil ze spisu listinné důkazy a ochránci v rozporu se skutečností tvrdil, že mu nebyly předloženy, [7] překročil meze své věcné příslušnosti rozhodnutím č. j.: ExM/114/2010/OE/Dvo/4 ze dne 2. května Opatření k nápravě provedená magistrátem v podobě poučení pracovníků o způsobu pořizování protokolu o úkonu a opatření stran evidence doručených podání ochránce sice vítá, s ohledem na zjištěná pochybení je však nemůže považovat za dostatečná. Vydal proto své závěrečné stanovisko, v němž opětovně odůvodnil své závěry a vypořádal se s novými tvrzeními magistrátu. Navrhuje pak následující opatření k nápravě: Magistrát města Chomutova stěžovateli ve smyslu ustanovení 64 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků, vrátí přeplatek ve výši 5.600,- Kč, a to i s úrokem z přeplatku od 25. května Pro případ, že magistrát opatření neprovede, žádá ho ochránce, aby se vyjádřil k závěrům ochránce prezentovaným ve zprávě i v tomto stanovisku v tom smyslu, že se vypořádá s argumentací ochránce. Současně ochránce magistrát žádá, aby Krajský úřad v Ústí nad Labem požádal o odbornou a metodickou pomoc a zajistil proškolení všech oprávněných úředních osob pověřených provedením předmětné exekuce. Závěrečné stanovisko - návrh opatření k nápravě obdrží Magistrát města Chomutova a stěžovatel. Magistrát města Chomutova ochránce současně ve smyslu ustanovení 20 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, žádá, aby mu ve lhůtě 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělil, která opatření k nápravě provedl. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (stanovisko je opatřeno elektronickým podpisem) 20

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Průběžná zpráva o šetření

Průběžná zpráva o šetření V Brně dne 26. srpna 2010 Sp. zn.: 2205/2010/VOP/BK Průběžná zpráva o šetření postupu Magistrátu města Chomutova ve věci daňové exekuce k vymožení nedoplatku pana A.A. v rozsahu exekuce prodejem movitých

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Adresováno komu: Obecní úřad Staňkovice Ohlašovna evidence obyvatel Staňkovice č.p.30 285 04 Staňkovice; V................. dne................. Žádost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 38/2008-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací I 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 367109/15/2601-80541-507560 Spisová značka:

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci Č. j.: 1199519/15/3101-80543-804504 Vyřizuje: Mgr. Petra Poštulková, Oddělení vymáhací III Tel: (+ 420) 585 541 487, (+ 420) 585 541 111 E-mail:

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R.

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R. Pokud žadatel o příspěvek na bydlení doloží platnou nájemní smlouvu a doklady o úhradě nákladů na bydlení, postupuje orgán státní sociální podpory v rozporu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 1136840/15/2601-80542-507327 Spisová

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice V Pardubicích Č.j.: 1399807/15/2801-80541-607209 Vyřizuje: Jan

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 44/2010-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Územní pracoviště v Karviné Fryštátská 89/2, 733 01 Karviná Č. j.: 792208/15/3212-80541-806069 Vyřizuje: Ing. Blanka Klikarová,

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 193/2004-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49, 547 01 Náchod Č.j.:833037/15/2709-00540-601117 Vyřizuje: Ing. Aleš Balcar Telefon: 491 418

Více

d r a ž e b n í v y h l á š k a

d r a ž e b n í v y h l á š k a U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 194/11-596 Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, dat. nar.: 21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, PSČ: 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Číslo jednací: 103813/12/031922205172 Vyřizuje: avrátilová Jitka Spojení : telefon 312517238 e-mail podatelna@sla.pr.ds.mfcr.cz DRAŽEBÍ VYHLÁŠKA Shora

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj nám. Svobody 4, 602 00 Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj nám. Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno-venkov Příkop 8, 604 24 Brno Vyřizuje: Mgr. Simona Foltynová, Oddělení vymáhací I Tel.: 545 125 279 E-mail: Simona.Foltynova@fs.mfcr.cz

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 6/2004-52 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Asociace arbitrů (dále jako Asociace ) zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob (dále jako "Rozhodci") zapsaných

Více

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele V Brně dne 2. května 2011 Sp. zn.: 4531/2010/VOP/ES Zpráva o šetření postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele Ing. K. M., bytem (dále také stěžovatel

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Rumburku Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk Č.j.: 1987634/15/2513-80542-506652 Vyřizuje: Semerád Jiří, Oddělení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 202/2004-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou. Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.cz čj. TP/OÚ/1-2009 v Kostelci nad Vltavou dne 26.10.2009

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Č.j.: 2413989/15/2001-80541-110423 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hes Tel: 224

Více

Č. j.: 1344934/15/2601-80542-507327 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Č. j.: 1344934/15/2601-80542-507327 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci 1. máje 97, 460 02 Liberec Č. j.: 1344934/15/2601-80542-507327 Vyřizuje: Martin Salajka, Oddělení vymáhací II Tel.:

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Č.j.: 2414111/15/2001-80541-110423 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hes Tel: 224

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 60/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 6/2013-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové

Více

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Liberecký kraj 1.máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech Č.j: 837641/15/2607-00540-601258 Vyřizuje: Vladislav Brož Telefon: 481660342 E-mail:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí. Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 Ústí nad Labem město Územní pracoviště v Roudnici nad Labem Karlovo náměstí 18 413 01 Roudnice nad Labem Č. j.: 266484/15/2512-80542-505278 Vyřizuje:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 521/14-29 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika

Více