PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU Jana Vydarená 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu zpracovala samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a s citačními zvyklostmi

2 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomohli vytvořit mou diplomovou práci. Děkuji zejména JUDr. Ing. Radovanu Dávidovi za jeho odborné vedení. Velké díky patří také mým blízkým za jejich pomoc, podporu a trpělivost, kterou mi věnovali nejen při psaní diplomové práce, ale v průběhu celého studia. 3

4 Obsah: 1. Úvod Výkon rozhodnutí Podmínky pro výkon rozhodnutí Exekuční titul Vykonatelnost Materiální vykonatelnost Formální vykonatelnost Způsoby výkonu rozhodnutí Na peněžité plnění Srážky ze mzdy Přikázáním pohledávky přikázáním pohledávky z účtu přikázáním jiné peněžité pohledávky postižením jiných majetkových práv Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu Prodej movitých věcí Prodej nemovitosti Prodej podniku Zřízení soudcovského zástavního práva Na nepeněžité plnění Příkaz k výplatě Obecně Pohled z praxe Inhibitorium a arrestatorium Platnost Částečná úhrada Rodné číslo Povaha příkazu k výplatě Způsob doručování Realizace výplaty z účtu Shrnutí Srovnání s jinou evropskou zemí

5 5.1. Polsko Exekuce soudní Administrativní exekuce Způsoby exekucí Exekuční prostředky administrativní exekuce Exekuční prostředky peněžních povinností Exekuční prostředky nepeněžních povinností Zásady exekučního řízení Činnosti jednodušší exekuce Souběh exekucí Shrnutí Slovensko Druhy exekuce a exekuční řízení Exekuce na peněžité plnění Exekuce na nepeněžité plnění Shrnutí Závěr Resumé Seznam použité literatury...60 Přílohy

6 1. Úvod Exekuce jako výkon práva patří v poslední době mezi často diskutovaná témata, a to jak na poli politickém v souvislosti s nynější světovou ekonomickou krizí, tak u široké veřejnosti. Její síla a moc vychází už z jejího názvu. Vyslovením slova exekuce se mnoha lidem vybaví zvonek, který zazvoní nejlépe v noci a do jejich obydlí vnikne osoba, která okamžitě začne označovat a zabavovat veškerý jejich majetek. Prostřednictvím exekuce dochází k nucené realizaci plnění. I možná proto je v běžném životě chápána spíše jako něco, co lidem více ubližuje, než pomáhá. Těžko říct, zda za tento pohled více děkovat sdělovacím prostředkům či soudu nebo exekutorům jako přímým realizátorům. Vzhledem k tomu, že takové posouzení není cílem mé práce, nechám tuto myšlenku otevřenou. V literatuře se objevuje dvojí pojmenování tohoto způsobu zabavování majetku, a to exekuce a výkon rozhodnutí. Exekuce je spojována spíše se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Výkonem rozhodnutí je pak označována exekuce realizovaná na základě občanského soudního řádu. Dokud budou v českém právním řádu existovat tyto dvě možnosti, jak se domoci výkonu práva, jsem pro striktní rozlišování těchto termínů. Podle závěru Nejvyššího soudu, uvedeného v usnesení sp. zn. 20 Cdo 331/2004, jsou výkon rozhodnutí a exekuce pouhé podmnožiny jedné kategorie exekucí, nikoli dvěma samostatnými kategoriemi. Co se týče výkonu rozhodnutí, vedeného podle občanského soudního řádu, chybí mu právní úprava reagující na aktuální postavení naší demokratické společnosti. Vykonávací řízení tak bývá zdlouhavé, neefektivní a často i marné. Místo uceleného a systematického přepracování celé dosavadní úpravy dochází jen k novelizacím některých částí, schvalovaných mnohdy, dle mého názoru, zbrkle. Na tuto situaci je zaměřena i moje diplomová práce. Zejména za pomoci hodnocení a analýzy jako vědecké metody, pro kterou je charakteristický rozklad celku na jednotlivé části, je hned v úvodu práce zaměřena na problémy co do podmínek pro výkon rozhodnutí a co do vykonatelnosti exekučního titulu. Následně jsou popsány a rozebrány jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí. Zvláštní kapitola je věnována příkazu k výplatě z účtu u peněžního ústavu, který byl do občanského soudního řádu zaveden zákonem č. 133/2006 Sb., a to nejprve obecně tak, jak je upraven v zákoně a poté s uvedením problematických míst z pohledu mé vlastní praxe vyšší soudní úřednice u Obvodního soudu pro Prahu 4. 6

7 Závěrečná kapitola je věnována srovnání českého vykonávacího řízení s jinými vybranými evropskými zeměmi, jako jsou například Polsko a Slovensko. Nejprve je nastíněn samotný průběh exekuce, resp. výkonu rozhodnutí v dané zemi a poté v krátkém shrnutí zamyšlení nad odlišnostmi v systému. Ústředním předpisem této diplomové práce je, jak už jsem uvedla, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů. Celá práce si klade za cíl zhodnotit současnou právní úpravu vykonávacího řízení a hlavně nového způsobu, kterým je zmíněný příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu. Zda je přispěním k zefektivnění vymáhání pohledávek či nikoliv. Zároveň se pokusím nabídnout určité podněty k případným úpravám a novelizacím de lege ferenda. V úplném závěru práce je pak uvedeno resumé v anglickém jazyce. Práce je zpracována k datu

8 2. Výkon rozhodnutí Výkon rozhodnutí je proces, procesní činnost soudu a dalších zúčastněných subjektů, který směřuje k cíli, jímž je nucené vymožení dobrovolně neplněné povinnosti. Taková činnost se děje v civilně procesním vztahu, je regulována normami občanského práva procesního a nazývá se vykonávacím řízením 1. Jeho základem je tedy vynutitelnost práv a povinností s odkazem na Listinu základních práv a svobod (čl. 36 odst. 1). Donucení subjektů k takovému chování je zajištěno státním mechanismem. Tuto část řízení upravuje, jak už bylo zmíněno v úvodu, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ), konkrétně jeho část šestá. Vynutitelnost ve smyslu a v případě, kdy nejsou především stanovené povinnosti plněny dobrovolně 2. Může jít o povinnost spočívající např. v zaplacení nějaké částky, ve vykonání určité činnosti nebo také ve vydání věci. Podstatné je, že donucující zákrok státních orgánů proti povinnému subjektu se musí uskutečnit postupem, který je přesně a podrobně stanoven právními předpisy 3. Vynucení plnění jakékoliv povinnosti je možné pouze zákonem stanoveným postupem. Vykonávací proces je fází řízení, které vždy musí předcházet, tzv. řízení nalézací jehož prostřednictvím je zjištěno, zda uplatňované subjektivní právo existuje či ne. Vykonávací řízení pak slouží k vynucení si plnění takto zjištěného práva. Občanský soudní řád jako jednotný právní předpis upravuje obě tyto fáze. Vykonávací řízení se zpravidla zahajuje na návrh oprávněné osoby. Existují však výjimky, a to jednak v souvislosti s výkonem rozhodnutí o výchově nezletilých dětí ( 272 a násl. OSŘ), ale také při nařizování výkonu rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným ( 273b OSŘ). Dále se v kapitole zmiňuji také o podmínkách pro výkon rozhodnutí, exekučním titulu a vykonatelnosti. Považuji to za důležité především proto, že právě tyto skutečnosti dělají v praxi problémy. Zejména vykonatelnost, resp. nevykonatelnost exekučního titulu je častý důvodem pro zastavení již nařízeného výkonu rozhodnutí. 2.1 Podmínky pro výkon rozhodnutí Podmínkami v této souvislosti jsou myšleny především procesní podmínky, v teorii často označované jako předpoklady. Bez jejich splnění není možné výkon rozhodnutí nařídit. 1 Schelleová, I., Lamka, R.: Exekuce v zrcadle právních předpisů. Ostrava: KEY Publishing s.r.o, 2007, s Občanský soudní řád ve svém 2 stanoví, že soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkony rozhodnutí, které nebyly splněna dobrovolně. 3 Macur, J.: Kurz občanského práva procesního. Exekuční právo. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 2. 8

9 Můžeme je rozdělit na všeobecné, mezi které patří především pravomoc a příslušnost soudu, způsobilost účastníků řízení, neexistence překážky zahájeného řízení (litispendence) a překážky věci rozsouzené (res iudicata). Druhou skupinu, kterou jsem pracovně označila jako zvláštní předpoklady, protože se přímo vztahují k vykonávacímu řízení, tvoří předpoklady jako podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, pravomocný a vykonatelný exekuční titul, v němž je stanoveno právo a existence odpovídající povinnosti. Nemusí však být vždy pravomocný a zároveň vykonatelný, a to zejména v případě tzv. předběžné vykonatelnosti soudního rozhodnutí, která není vázána na jeho právní moc. Podle 162 odst. 2 OSŘ jsou předběžně vykonatelné pouze rozsudky, odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku. Jde o tzv. obligatorní předběžnou vykonatelnost, která nastává ze zákona. Lhůta k plnění v těchto případech začíná běžet dnem doručení rozsudku. Vedle toho zná zákon i tzv. fakultativní předběžnou vykonatelnost rozsudku ( 162 odst. 3 OSŘ), kterou může soud vyslovit ve výroku rozsudku, jestliže by jinak účastníkovi hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy. I v tomto případě lhůta k plnění začíná běžet dnem doručení předběžně vykonatelného rozsudku 4. Pod pojmem soudní pravomoci rozumíme soubor oprávnění, které stát poskytuje soudu jako státnímu orgánu k plnění funkcí k nimž je povolán. Rozhodujícím orgánem ve vykonávacím řízení je tak soud. Pravomoc soudu v občanském soudním řízení blíže vymezuje 7 OSŘ. Jednou z dalších výše uvedených procesních podmínek, kterou soud musí zkoumat před nařízením výkonu rozhodnutí je příslušnost soudu. Ta je stanovena v 9 odst. 1 OSŘ, který říká, že nestanoví-li zákon jinak, k řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy. Ve vykonávacím řízení, tj. k nařízení a provedení jsou tak vždy věcně příslušné okresní soudy. Místní příslušnost je pak stanovena obecným soudem povinného 5. Obecným soudem povinného je soud, v jehož obvodu má fyzická osoba bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje, popřípadě v jehož obvodu má právnická osoba sídlo, nebo, je-li povinným stát, soud, v jehož obvodu nastala skutečnost zakládající uplatňované právo. Jde o zásadu, ze které jsou ovšem stanoveny výjimky 6. 4 Macur, J.: Kurz občanského práva procesního. Exekuční právo. Praha: C. H. Beck, 1998, s Srov. 252 odst. 1 OSŘ. 6 Blíže 252 odst. 2, 3 a 4 OSŘ. 9

10 Funkční příslušnost je definována jako určení soudu, který bude rozhodovat o opravném prostředku. Účastníci vykonávacího řízení jsou obecně označováni jako oprávněný a povinný. S účastenstvím úzce souvisí pojmy aktivní a pasivní legitimace. Oprávněný je ten, komu svědčí právo z exekučního titulu (aktivní legitimace) a povinný ten, který má povinnost z tohoto exekučního titulu vyplývající, tj. něco dát (dare), něco konat (facere), něčeho se zdržet (omittere) nebo něco strpět (pati). Takováto legitimace povinného je teorií označována jako pasivní. Z výše uvedené charakteristiky zároveň vyplývá označení vztahu oprávněného a povinného jako protikladného. Specifickým případem pro vykonávací řízení je účastenství v podobě manžela povinného. Ten se stává účastníkem řízení až v situaci, kdy je výkonem postihován majetek patřící do společného jmění manželů, a to i v případě, že společné jmění manželů již zaniklo, avšak nebylo dosud vypořádáno. V této fázi řízení se může uplatnit také institut vyloučení věci z výkonu rozhodnutí ( 267 odst. 2 OSŘ). Účastníky vykonávacího řízení mohou být ještě další osoby, např. spoluvlastník či plátce mzdy. Specifikum jejich postavení spočívá v tom, že je jim postavení účastníka řízení přiznáváno pouze na část řízení, a to na tu, kde je jim přiznáno určité právo popř. stanovena povinnost. Litispendence jako překážka řízení, jak už bylo zmíněno shora, brání pokračovat v později zahájeném řízení před soudem, pokud o téže věci již jiné řízení u soudu probíhá. Ustanovení 83 OSŘ doslovně říká: Zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení. Tato překážka vzniká a je zkoumána ke dni zahájení řízení. Ve vykonávacím řízení se za tutéž věc považuje stejný způsob i předmět výkonu mezi týmiž účastníky a pro stejnou pohledávku, pokud předchozí návrh na nařízení výkonu nebyl dosud pravomocně ukončen. Další překážkou řízení je tzv. překážka res iudicata ( 159a odst. 5 OSŘ). Jedná se o negativní podmínku řízení spočívající v tom, že jakmile bylo o totožné věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být tatáž věc v rozsahu závaznosti výroku rozhodnutí projednávána znovu 7. Totožnost věci je dána stejným předmětem řízení a stejnými účastníky. Ve vykonávacím řízení je tato překážka dána, byl-li předchozí výkon pravomocně nařízen a nebyl dosud zastaven. Nedostatek obou výše uvedených podmínek je neodstranitelný. 7 [citováno dne ]. 10

11 Výkon rozhodnutí lze až na některé výjimky 8 nařídit jen na návrh oprávněného. Musí splňovat jednak obecné náležitosti podání ( 42 odst. 3 a 4 OSŘ), ale také náležitosti návrhu na zahájení řízení ( 79 OSŘ). Ustanovení 261 OSŘ upravuje některé další náležitosti návrhu na nařízení exekuce, které se týkají jednotlivých způsobů 9. Nařídit a provést exekuci lze jen způsoby uvedenými v zákoně. V našem případě je jím občanský soudní řád a tomu také musí odpovídat povinnost uložená povinnému v exekučním titulu. Podstatné pro výkon rozhodnutí je i to, čeho se oprávněný domáhá v návrhu a nikoli to, co je uvedeno v exekučním titulu. Mezi hlavní zásady vykonávacího řízení patří ochrana povinného projevující se v nařízeném výkonu rozhodnutí pouze tak, aby to stačilo k uspokojení oprávněného. Ten může k vydobytí své pohledávky navrhnout i více způsobů výkonu rozhodnutí. Musí však pro každý způsob podat samostatný návrh. Soud pak posoudí, zda vyhoví všem návrhům nebo některý z nich zamítne, protože usoudí, že předchozí způsoby jsou dostačující k vymožení pohledávky. Vzhledem k tomu, aby nedocházelo k šikaně povinného, ale zároveň nebyl diskriminován oprávněný, musí taková situace být posouzena opravdu pečlivě. Podrobně se k tomu vyjadřuje i A. Tripes 10, který dává větší důraz na skutečnost, aby nedocházelo u povinného k výše uvedenému. 2.2 Exekuční titul Při realizaci výkonu mohou některé donucující prostředky znamenat zásah až do osobní svobody povinného. Z toho důvodu zákon vyžaduje, aby základní předpoklady nuceného výkonu rozhodnutí vyplývaly vždy jednoznačně z obsahu veřejných listin, což umožňuje, aby postup exekučních orgánů mohl být kdykoliv snadno a rychle přezkoumán 11. Z tohoto hlediska je nejdůležitější právě exekuční titul, jímž je případně uznán namítaný nárok. Je stěžejním pojem exekučního řízení a zároveň základní podmínkou pro nařízení výkonu rozhodnutí Exekuční titul bývá označován jako veřejná listina, tj. vykonatelné rozhodnutí vydané v občanském soudním řízení (např. rozsudek, usnesení, platební rozkaz) a další rozhodnutí splňující podmínky stanovené v 274 a 275 OSŘ nebo také rozhodčí nález, notářský a exekutorský zápis, v němž je stanovena povinnost něco v určité době plnit, a kterou povinný 8 Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí dle ustanovení 272 OSŘ a výkonu rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným 273b OSŘ. 9 Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. Praha: C. H. Beck, 2006, s Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. Praha: C. H. Beck, 2006, s Macur, J.: Kurz občanského práva procesního. Exekuční právo. Praha: C. H. Beck, 1998, s

12 dobrovolně ve stanovené době neplní 12. Tím se exekuční titul stává vykonatelný (formální náležitost) 13. V literatuře se lze setkat i se zcela jednoduchou definicí, podle které je exekuční titul právní akt, jenž je podle zákona způsobilým podkladem pro nařízení a provedení exekuce 14. Vykonatelnost je vlastnost rozhodnutí, na základě které lze povinného donutit ke splnění povinnosti pomocí donucovacích prostředků i proti jeho vůli. Rozhodnutí, které požadujeme vykonat, musí být opatřeno právě takovýmto potvrzením o vykonatelnosti. Opatřuje ho ten orgán, který ho vydal ( 261 odst. 2 a 275 odst. 1 OSŘ). V takovém případě může oprávněný podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí ( 251). Demonstrativní výčet uvedený v 274 písm. i) OSŘ stanoví, že exekučním titulem jsou i jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon zákon připouští. To umožňuje vykonávat i tituly, které nejsou v uvedeném ustanovení zmíněny za předpokladu, že tak stanoví jiný platný předpis, mezinárodní smlouva nebo předpis evropského práva. Tím je otevřena cesta pro tituly, o nichž to stanoví zvláštní zákon v budoucnu. 2.3 Vykonatelnost Podmínkou pro nařízení výkonu rozhodnutí je titul. Tím se rozumí rozhodnutí resp. listina, kterou vydal oprávněný orgán a má zákonem stanovenou formu. K vykonatelnosti rozhodnutí dochází postupně, podle toho, co jednotlivé výroky stanoví. V některých případech nastává vykonatelnost současně s právní mocí, není tomu však tak vždy 15. V důsledku vykonatelnosti může být rozhodnutí realizováno a v případě, že tak není učiněno dobrovolně, může se stát exekučním titulem ve vykonávacím řízení. Titul musí být vykonatelný jak po stránce materiální, tak i formální. V takovém případě se označuje jako perfektní a výkon rozhodnutí může být nařízen. Vykonatelnost zkoumá exekuční soud na základě předloženého rozhodnutí. V souladu s ustanovením 261 odst. 1 OSŘ předkládá stejnopis takového rozhodnutí s doložkou vykonatelnosti soudu oprávněný [citováno dne ] a OSŘ. 14 Schelleová, I., Lamka, R.: Exekuce v zrcadle právních předpisů. Ostrava KEY Publishing s.r.o., 2007, s Například rozhodnutí, jimiž se nějaké osobě zakazuje určitá činnost. 12

13 Je-li exekučním titulem rozhodnutí, je důležité odlišovat právní moc od vykonatelnosti. Právní moc představuje závaznost rozhodnutí, resp. nemožnost opětovného projednání v příslušném řízení. Naopak vykonatelnost představuje vlastnost rozhodnutí, na základě které může být dané rozhodnutí nuceně uskutečněno. V praxi to vypadá tak, že pravomocné rozhodnutí ještě nemusí být vykonatelné, a naopak, dosud nepravomocné rozhodnutí již vykonatelné být může Materiální vykonatelnost Materiální vykonatelnost znamená, že rozhodnutí lze skutečně vykonat 17 a je upravena v 261a OSŘ. Dle něj musí rozhodnutí obsahovat přesné označení oprávněné a povinné osoby, aby se předešlo její záměně. Rozhodnutí musí dále přesně vymezovat rozsah práv a k tomu odpovídajících povinností, rozsah plnění 18 a určení lhůty k tomuto splnění povinnosti (tzv. pariční lhůta). Pokud není uvedena, s výjimkou případů, kdy vykonatelnost titulu je dána bez lhůty k plnění 19, umožňuje občanský soudní řád tento nedostatek odstranit náhradním určením lhůty, tzn. že povinnost uloženou v rozhodnutí je potřeba splnit do tří dnů, a jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci takového rozhodnutí ( 261a odst. 2 OSŘ) 20. Až po marném uplynutí výše uvedené lhůty si může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí. V 258 OSŘ je stanoven taxativní výčet způsobů, jimiž lze výkon rozhodnutí provést. Uložená povinnost musí odpovídat těm způsobům, které jsou jako přípustné v zákoně takto zakotveny. Lhůta k plnění je závislá na tom, o čem bylo rozhodováno. Obvykle tedy běží od právní moci 21 rozhodnutí. Výjimku tvoří rozhodnutí, ve kterém byla uložena povinnost 16 V případě, že soud při zkoumání titulu zjistí, že není po stránce materiální nebo formální vykonatelný, nemůže být exekuce nařízena. Je to důvodem pro zamítnutí podaného návrhu. Pokud k nařízení již došlo, musí být řízení dle 268 odst. 1 písm a) OSŘ zastaveno. 17 Například nelze vykonat rozhodnutí, přikazující někomu vydat věc, kterou už nemá nebo která byla ničena. Výkon takového rozhodnutí je nemožný. 18 Například nesprávné nebo nesrozumitelné vyjádření výše peněžité částky by mohlo znamenat materiální nevykonatelnost daného rozhodnutí. 19 Například 139 odst. 1 trestního řádu nebo exekutorský a notářský zápis s doložkou vykonatelnosti, kdy lhůta k plnění je obligatorně vtělena do obsahu samotného zápisu a navíc tyto zápisy nenabývají právní moci. 20 Ustanovení 261a odst. 2 bylo do OSŘ zavedeno novelou č.30/2000 Sb., jako reakce na skutečnost, že tyto předpoklady materiální vykonatelnosti byly dosud dovozovány jen výkladem. 21 Není-li proti rozhodnutí možno podat odvolání nebo jiný řádný opravný prostředek a nebo nikdo z oprávněných osob této možnosti nevyužije, popř. se jí vzdal, stává se rozhodnutí platným pravomocným (konečným). Tento okamžik je důležitý z hlediska další existence rozhodnutí, žádné bezprostřední právní účinky však právní moc rozhodnutí nemá (s výjimkou, že právní mocí se překážka litispendence mění na překážku res iudicata). Význam právní moci spočívá v tom, že se od ní odvíjejí další právní účinky rozhodnutí, tj. vykonatelnost. 13

14 vyklidit byt se zajištěním bytové náhrady. V takovém případě běží lhůta až od zajištění takové bytové náhrady. Další výjimku tvoří tzv. předběžně vykonatelné rozsudky ( 160/4 OSŘ) 22. U nich běží lhůta k plnění již od samotného doručení povinné osobě. Ne vždy však vykonatelnost znamená možnost nařízení výkonu rozhodnutí. Platí to zejména pro rozsudky statusové, určovací a rozsudky nahrazující projev vůle. Nevykonávají se ani ta soudní rozhodnutí, která mají čistě procesní povahu, např. povinnost dostavení se k soudu, to soud vynucuje prostřednictvím pořádkových pokut. Až následné usnesení o uložení pořádkové pokuty je možný exekuční titul. Soudní praxe není jednotná v posuzování otázky materiální vykonatelnosti rozhodnutí a jiných titulů, ukládajících povinnost splnit dluh více oprávněným bez vymezení rozsahu, kterým se tito na pohledávce podílejí. Z tohoto hlediska je zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 20 Cdo 453/2008, a to především vzhledem k situaci, kdy je exekučním titulem notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Předmětem plnění se rozumí přesný obsah a rozsah plnění, jinak řečeno, jaké plnění a v jakém množství má povinná osoba podle údajů v notářském zápisu poskytnou osobě oprávněné. V dané věci se dvě osoby zavázaly splnit peněžitou pohledávku, aniž titul stanovil, jakým způsobem se tak má stát, tedy máji-li plnit společně a nerozdílně nebo určitým dílem. Nejvyšší soud v této souvislosti konstatoval neuplatnitelnost zásady, že v takových případech jsou dlužníci povinni plnit stejným dílem, a to v těchto případech, kdy má být nařízen výkon rozhodnutí podle notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Určení způsobu vypořádání dělitelného plnění mezi věřiteli a dlužníky tak není nezbytnou náležitostí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. Zajímavé je také rozhodnutí, kde Nejvyšší soud i přes rozdílnou argumentaci dospěl u podobného případu ke stejnému závěru Formální vykonatelnost Formální vykonatelnost rozhodnutí souvisí s jeho právními účinky. Jen vykonatelné rozhodnutí je způsobilé stát se předmětem výkonu a plní-li někdo na základě vykonatelného rozhodnutí, svědčí oběma stranám dobrá víra, že se tak děje po právu. 22 Předpokládá se u nich zájem na co nejdřívějším plnění, např. rozsudky ve věcech výživného, nebo u kterých hrozí účastníkům značná újma. 23 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne sp. zn. 20 Cdo 5255/

15 Exekuční titul je po formální stránce vykonatelný, jestliže je opatřen potvrzením o vykonatelnosti, tzv. doložkou vykonatelnosti. Tu vyznačuje orgán, který rozhodnutí vydal ( 275 odst. 1 OSŘ). To však neplatí u exekutorských a notářských zápisů, neboť u nich vykonatelnost nastává uplynutím lhůty k plnění 24. V případě soudů vyznačuje vykonatelnost soud, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně ( 261 odst. 2 OSŘ). Soud není obsahem potvrzení o vykonatelnosti vázán, je tudíž oprávněn před nařízením výkonu rozhodnutí přezkoumávat správnost potvrzení o vykonatelnosti všech titulů nezávisle na stanovisku orgánu, který jej vydal 25. Zpravidla se tak děje vlastním šetřením z příslušného spisu 26. Proto by také povinnost předložit exekuční titul s doložkou vykonatelnosti neměla být chápána jako bezvýhradně platná. V některých případech by mělo stačit předložení titulu jen s doložkou resp. potvrzením o nabytí právní moci 27. Vykonatelnost titulů je především odvozována z těch právních předpisů, na jejichž základě byly vydány. Formální předpoklady vykonatelnosti jsou pro rozsudky vydané v občanském soudním řízení stanoveny v 161 až 162 OSŘ. Jak už bylo výše řečeno, pariční lhůta je zpravidla vázána na právní moc rozhodnutí. Ta se zase odvíjí od řádného doručení účastníkům řízení. A právě nedůslednost příslušných orgánů v tomto směru vede v praxi k řadě potíží. Zjistí-li soud před nařízením výkonu rozhodnutí, že doručení exekučního titulu bylo nesprávné či neuskutečněné, není oprávněn sám řádně doručovat a titul je tak nevykonatelný. K takovému doručení může dojít jen v řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno 28. Je to také důvod pro podání návrhu na zrušení exekučního titulu, což v případě již nařízeného výkonu znamená jeho zastavení 29 a tím oddálení případného splnění povinnosti. Veškerý movitý majetek pojatý do soupisu i další postižený majetek musí být totiž uvolněn a tak může dojít i ke zmaření plnění ze strany povinného v budoucnu, neboť ten může se svým majetkem nyní volně disponovat, tj. i ho převádět. Jako řešení se v tomto případě převodu majetkových práv jeví odpůrčí žaloba dle 42a občanského zákoníku. Ta však vyžaduje prokázání vědomí třetí osoby o úmyslu povinného převodem zkrátit věřitele. V praxi je to takřka nereálné, a tak se tento institut jeví spíše jako zcela nevyhovující. 24 Pokud nebyla povinnost splněna řádně a včas. 25 Například si k tomuto účelu může vyžádat spisový materiál příslušného orgánu. 26 Není taky možné, aby např. po telefonickém prozkoumání doložku vykonatelnosti vystavil přímo exekuční soud. 27 To platí v případě, kdy ve výroku rozhodnutí je začátek lhůty k plnění vázán na právní moc. 28 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 21 Cdo 857/ Podle ustanovení 268 odst. 1 písm. a). 15

16 V případě, kdy je důvodná obava, že výkon rozhodnutí bude v budoucnu ohrožen, přichází v úvahu ještě nařízení předběžného opatření ( 75a 75b OSŘ). I zde to však není bezvýjimečné, musí být především prokázány mimořádné okolnosti případu a složena jistota ve výši ,- Kč, resp. v obchodních věcech ,- Kč. Senát České republiky v prosinci minulého roku schválil další stěžejní zákon, a to novelu občanského soudního řádu. Jde o nejvýznamnější novelu tohoto řádu, která byla za posledních deset let schválena. Tato právní úprava by měla zabezpečit výrazně rychlejší a efektivnější rozhodování. Novela hlavně obsahuje zcela novou úpravu systému doručování 30. Jeho princip spočívá v tom, že každý by měl mít povinnost, pokud se na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje, nahlásit adresu soudu nebo centrální evidenci obyvatel, kam se mu budou zasílat soudní písemnosti. Pokud si nebude přebírat poštu ani na této adrese, půjde to k jeho tíži, na písemnosti se bude hledět jako na doručené. Neúčinnost doručení bude možné namítnout jen z omluvitelných důvodů, jako je například hospitalizace. 30 [citováno dne ]. 16

17 3. Způsoby výkonu rozhodnutí Způsob je předem určené pravidlo, jak má být vymožení pohledávky realizováno. Jak už bylo výše 31 řečeno, nařídit a provést exekuci lze jen způsoby uvedenými v zákoně. Takovým zákonem je v našem případě občanský soudní řád, který je rozlišuje podle povinnosti ukládající zaplacení peněžité částky nebo ukládající jinou povinnost. Základem takového rozdělení je návrh oprávněného, ve kterém musí být uvedeno, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí nařízen. Pokud tomu tak není, jde o vadný návrh a oprávněný musí být soudem vyzván 32 k doplnění. 3.1 Na peněžité plnění Výkon rozhodnutí, který ukládá povinnost k zaplacení peněžitého plnění lze provést prostřednictvím srážek ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitosti, prodejem podniku nebo zřízením soudcovského zástavního práva. Cílem je uspokojení oprávněného zpeněžením jednotlivých forem majetku povinného. Nesmí tím však být ohrožena jeho životní úroveň. Například u srážek ze mzdy je stanoveno minimum, které povinnému nesmí být sraženo. Porušení může vést až k zastavení řízení Srážky ze mzdy Jedná se o nejběžnější způsob výkonu rozhodnutí, i když jeho úprava v zákoně se z větší části jeví jako překonaná. Je vhodným především k vymáhání nižších pohledávek. Předmětem je právo povinného na vyplacení mzdy, resp. plnění obdobná, nikoli však mzda sama. Byla-li již vyplacena, je předmětem výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. Exekuce srážkami ze mzdy je svojí podstatou zvláštním druhem exekuce přikázáním pohledávky, kterou se postihuje nárok na mzdu, vznikající povinnému z pracovního nebo obdobného poměru 33. Realizace by neměla vést ke ztrátě zájmu povinného na dosahování dostatečně vysoké mzdy. Zásada ochrany povinného se projevuje v situaci, kdy nelze tímto výkonem postihnout jeho mzdu v celém rozsahu, ale jen její část. Mzdou se pro účely výkonu rozhodnutí rozumí mzda, plat nebo jiná odměna za práci vykonanou v rámci pracovního poměru nebo poměru 31 Kapitola 2, podkapitola 2.1, Podmínky pro výkon rozhodnutí, této práce odst. 1 OSŘ. 33 Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání, Praha: C. H. Beck, 2003, s

18 obdobného, pro niž je příznačné, že je vykonávána v závislém postavení a relativně trvale 34. V této souvislosti jsou tedy postihovány i odměny z dohod o pracovní činnosti, odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků, dávky státní sociální podpory, náhrada mzdy a platu, nemocenská dle zákona o nemocenském pojištění, podpora v nezaměstnanosti či důchod 35. Nařízení má formu usnesení, ve kterém soud přikazuje plátci mzdy, aby od doručení tohoto usnesení prováděl stanovené srážky ze mzdy povinného a nevyplácel mu je. Pro rozhodnutí o nařízení není rozhodující, zda povinný v daný okamžik dosahuje příjmu, ze kterého lze provádět srážky. Plátce mzdy je v pozici poddlužníka, na kterém leží odpovědnost za správné provedení výkonu. Z toho vyplývá, že usnesení se doručuje jednak oprávněnému, který nařízení navrhl 36, ale také povinnému a plátci mzdy. Výše zmíněná povinnost plátci mzdy vzniká již doručením usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. A zároveň tímto okamžikem ztrácí povinný právo na výplatu této části mzdy (inhibitorium). Uplynutím patnáctidenní odvolací lhůty nabude usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí právní moci, o čemž soud vyrozumí jak oprávněného, tak i plátce mzdy. Ten od doručení tohoto vyrozumění zašle oprávněnému veškeré dosud deponované částky a zároveň mu začne pravidelně v každém následujícím výplatním období vyplácet další příslušné částky až do úplného zaplacení pohledávky. Provádět srážky ve větším rozsahu, než je zákonem přípustné, není možné. Naopak není vyloučeno provádět srážky v nižší výši. To však pouze za předpokladu dohody oprávněného s povinným 37. Jak už bylo výše řečeno, odpovídá za provádění srážek oprávněnému plátce mzdy. Pokud si tedy není jistý vlastním výpočtem srážek, může požádat soud o určení, jaká část mzdy má být v příslušných výplatních obdobích sražena. Z čisté mzdy lze pak srazit jednu nebo dvě třetiny a to v závislosti na skutečnosti, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. Taxativní výčet přednostních pohledávek je uveden v ustanovení 279 odst. 2 OSŘ. 34 Kurka, V., Drápal, L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde a.s., 2004, s V případě, že se z tohoto důchodu platí náklady na pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu tohoto pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu. 36 Návrh musí mimo jiné obsahovat i přesné označení plátce mzdy, tj. název, adresa a popř. identifikační číslo. 37 Podle 287 odst. 2 a 3 OSŘ může oprávněný kdykoliv oznámit soudu, že souhlas s prováděním nižších srážek odvolává. Výzva k provádění nižších srážek pozbývá účinnosti dnem, kdy tuto skutečnost sdělí soud plátci mzdy. 18

19 Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nařízení i na mzdu povinného u nového plátce. Ten je povinen provádět srážky buď od sdělení ze strany povinného, že výkon rozhodnutí byl nařízen, nebo od doručení usnesení soudu. Překážkou tohoto ideálního průběhu je však v současné době stále se rozšiřující podnikatelská činnost a v důsledku toho pokles zaměstnaneckých poměrů. Výkon rozhodnutí je nařízen neúčinně, tzn. nelze provést, pokud v době nařízení povinný u označeného plátce mzdy již nepracoval. Nenastanou tak zákonné účinky a výkon tím fakticky zanikl. Oprávněný v takové situaci musí podat nový návrh na řízení výkonu rozhodnutí s označením jiného subjektu jako plátce mzdy Přikázáním pohledávky Jeden z nejefektivnějších způsobů výkonu rozhodnutí. Podmínkou je existence splatné pohledávky, která je zároveň přiznaná exekučním titulem. Podstatou je postižení pohledávky, kterou má povinný vůči třetí osobě. Jedná se o peněžitý nárok povinného, který je jiného druhu než nárok na mzdu nebo jiné obdobné příjmy, vůči jeho dlužníkovi 38. Podle druhu peněžitého nároku, který má být výkonem rozhodnutí postižen, rozlišuje zákon přikázáním pohledávky z účtu u peněžitého ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky a postižením jiných majetkových práv Přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu A. Tripes se v jedné ze svých knih 39 zamýšlí nad tímto výkonem jako nad způsobem hojně využívaným, hlavně s rozvojem podnikatelské sféry a bezhotovostních plateb. V minulosti byl však pro svou zastaralou úpravu kritizován. V důsledku nekomplexních dílčích novel byl tento způsob značně nepřehledný. K odstranění takové nepřehlednosti došlo až novelou č. 30/2000 Sb. Další světlo do právní úpravy měla vnést novela 40 občanského soudní řádu z roku 2006, která zavedla zcela nový způsob výkonu rozhodnutí, tj. příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu. Já si však i nadále myslím, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu patří ke způsobům nejefektivnějším, kterým lze dosáhnout poměrně často i vymožení vysokých částek. Předmětem výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu je nárok povinného na peněžité plnění vůči třetímu subjektu, kterým je peněžní ústav jako 38 Grossová, M.: Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi. Praha: Linde a.s., 2007, s Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 310 an. 40 zákon č. 133/2006 Sb. 19

20 dlužník povinného a u něhož má povinný veden účet. Není rozhodující zda jsou na něm peněžní prostředky v okamžiku doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Postačí, že je účet zřízen. Pro označení poddlužníka je používán termín peněžní ustav, ačkoli po posledních novelizacích již nekoresponduje s terminologií zákona o bankách 41. Ten ho definuje jako právnickou osobu se sídlem v České republice a založeného jako akciovou společnost nebo státní peněžní ústav, který přijímá vklady od veřejnosti, poskytuje úvěry a k této činnosti má bankovní licenci. Takovým peněžním ústavem je i spořitelna. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podává oprávněný. Musí v něm označit peněžní ústav názvem a zároveň uvést konkrétní číslo účtu, na kterém by měly být peněžní prostředky povinného. Usnesení o nařízení se doručí oprávněnému, peněžnímu ústavu a povinnému až po prokázání řádného doručení peněžnímu ústavu. Tímto okamžikem ztrácí povinný právo vybrat peněžní prostředky z účtu. Výkon je realizován po vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o nařízení, a to odepsáním peněžních prostředků z příslušného účtu povinného. Za předpokladu, že pohledávka není první výplatou zcela uspokojena, vztahuje se nařízení i na peněžní prostředky, které na účet povinného teprve přijdou, a to nejpozději do konce šestého měsíce od vyrozumění peněžního ústavu o nabytí právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Toto období se označuje jako tzv. sledovací. Nedojde-li k tomu, výkon rozhodnutí zaniká, aniž by musel být oprávněný plně uspokojen. Průběh realizace výkonu rozhodnutí oznamuje peněžní ústav přímo oprávněnému. Oprávněný má několik možností jak zjistit číslo účtu povinného. Prvním z nich je přímo od peněžního ústavu, který je povinen i bez souhlasu klienta toto sdělit, pokud se mu oprávněný prokáže pravomocným a vykonatelným exekučním titulem 42. U druhého způsobu lze požádat o pomoc přímo soud 43. Prostřednictvím dotazů zjišťuje u povinného, u kterého peněžního ústavu má účet a jaké je jeho číslo. Povinný má v této souvislosti povinnost odpovědět pravdivě a úplně. Posledním způsobem je institut prohlášení o majetku podle 260a OSŘ. Povinnost předložit pravomocný a vykonatelný exekuční titul je i u druhé a třetí možnosti. Při zániku smlouvy o běžném nebo jiném účtu lze účet povinného zrušit až teprve po vypořádání pohledávek a závazků týkajících se účtu, tj. po vyplacení zablokovaných 41 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů odst. 2 OSŘ. 20

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní Předkládá: Michaela Tafatová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Lego, Ph.D. Prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Exekuční titul. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Martina Křivancová. Autor:

Exekuční titul. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Martina Křivancová. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Exekuční titul Bakalářská práce Autor: Martina Křivancová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. PaedDr. Věra

Více

Město Zlín a vymáhání pohledávek. Bc. Veronika Heřmánková

Město Zlín a vymáhání pohledávek. Bc. Veronika Heřmánková Město Zlín a vymáhání pohledávek Bc. Veronika Heřmánková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na postup vymáhání pohledávek města Zlína od neplatičů nájemného a na to, jakým způsobem

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková Soudní exekutor a výkon exekuce Veronika Bublíková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Martina Malenová. Institut generálního inhibitoria v exekučním řízení

Martina Malenová. Institut generálního inhibitoria v exekučním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Martina Malenová Institut generálního inhibitoria v exekučním řízení Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Institut

Více

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky Komorní listy časopis soudních exekutorů 1/2011 III. ročník vydává Exekutorská komora České republiky Diskusní fórum TŘEŠŤ 2011 Novelizace vykonávacího řízení Zákon č. 182/2006Sb. o úpadku a způsobech

Více

Exekuce prodejem movitých věcí

Exekuce prodejem movitých věcí MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Obor: právo Katedra občanského práva Exekuce prodejem movitých věcí Diplomová práce Autor: Petr Budař Vedoucí práce: Mgr. Petr Lavický, Ph.D. Praha 2010 Prohlášení:

Více

Exekuce v České republice

Exekuce v České republice Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva RIGORÓZNÍ PRÁCE Exekuce v České republice Mgr. Lenka Smolíková 2006 Prohlašuji tímto, že jsem rigorózní práci na téma Exekuce v České republice

Více

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Exekuční řízení dle 103-129 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Postup správních orgánů při správní exekuci

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE POSTAVENÍ SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY

DIPLOMOVÁ PRÁCE POSTAVENÍ SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE POSTAVENÍ SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY Radek Fišar 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma : Postavení správce

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

komorní listy » Exekutorské zástavní právo « časopis soudních exekutorů » Úvaha o smluvních exekučních titulech «

komorní listy » Exekutorské zástavní právo « časopis soudních exekutorů » Úvaha o smluvních exekučních titulech « komorní listy časopis soudních exekutorů červen 2010 třetí číslo vydává Exekutorská komora České republiky» Exekutorské zástavní právo Úvaha o smluvních exekučních titulech Představení nových soudních

Více

Zástavní právo v návrhu nového občanského zákoníku

Zástavní právo v návrhu nového občanského zákoníku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva Zástavní právo v návrhu nového občanského zákoníku Diplomová práce Jan Kocina Vedoucí práce: JUDr. Josef Pelech, Ph.D. Plzeň, 2013

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úvěrové podvody, jejich sociální příčiny a důsledky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. et Mgr.

Více

Nové insolvenční právo v České republice (1. část)

Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRAVNIRADCE.IHNED.CZ 22. 11. 2007 00:00 (aktualizováno: 21. 11. 2007 21:41) Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRÁVNÍ RÁDCE, Praktická příručka Mgr. Petr Holešínský Mgr. Tomáš Politzer

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Správní trestání na úseku živnostenského podnikání Lucie Kubaňová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Správní trestání

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák Diplomová práce 2008 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Oddlužení neboli osobní bankrot

Oddlužení neboli osobní bankrot APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 KATEŘINA FRELICHOVÁ Oddlužení neboli osobní bankrot 1. Úvod do dané problematiky 1.1 Stručná historie vzniku insolvenčního zákona Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

Více

AD NOTAM 3/2003. Notářský časopis. C. H. BECK Praha. strany 49 72. Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck. Z obsahu

AD NOTAM 3/2003. Notářský časopis. C. H. BECK Praha. strany 49 72. Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck. Z obsahu AD NOTAM Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck Z obsahu J. Fiala, Kompenzace zastavené pohledávky T. Dvořák, Družstevní záložny de lege lata E. Špoková, Dědictví s cizím

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně UKONČENÍ PODNÍKÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM

Více

Část O - Obecná část

Část O - Obecná část Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení... 3 2. Zahájení správního řízení... 3 2. 1. Zahájení řízení z moci úřední... 4 2. 2. Spis... 4 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci... 5 2.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Pojem, charakteristika a právní souvislosti nesprávného úředního postupu ve veřejné správě. Matušík Aleš

Více