PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU Jana Vydarená 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu zpracovala samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a s citačními zvyklostmi

2 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomohli vytvořit mou diplomovou práci. Děkuji zejména JUDr. Ing. Radovanu Dávidovi za jeho odborné vedení. Velké díky patří také mým blízkým za jejich pomoc, podporu a trpělivost, kterou mi věnovali nejen při psaní diplomové práce, ale v průběhu celého studia. 3

4 Obsah: 1. Úvod Výkon rozhodnutí Podmínky pro výkon rozhodnutí Exekuční titul Vykonatelnost Materiální vykonatelnost Formální vykonatelnost Způsoby výkonu rozhodnutí Na peněžité plnění Srážky ze mzdy Přikázáním pohledávky přikázáním pohledávky z účtu přikázáním jiné peněžité pohledávky postižením jiných majetkových práv Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu Prodej movitých věcí Prodej nemovitosti Prodej podniku Zřízení soudcovského zástavního práva Na nepeněžité plnění Příkaz k výplatě Obecně Pohled z praxe Inhibitorium a arrestatorium Platnost Částečná úhrada Rodné číslo Povaha příkazu k výplatě Způsob doručování Realizace výplaty z účtu Shrnutí Srovnání s jinou evropskou zemí

5 5.1. Polsko Exekuce soudní Administrativní exekuce Způsoby exekucí Exekuční prostředky administrativní exekuce Exekuční prostředky peněžních povinností Exekuční prostředky nepeněžních povinností Zásady exekučního řízení Činnosti jednodušší exekuce Souběh exekucí Shrnutí Slovensko Druhy exekuce a exekuční řízení Exekuce na peněžité plnění Exekuce na nepeněžité plnění Shrnutí Závěr Resumé Seznam použité literatury...60 Přílohy

6 1. Úvod Exekuce jako výkon práva patří v poslední době mezi často diskutovaná témata, a to jak na poli politickém v souvislosti s nynější světovou ekonomickou krizí, tak u široké veřejnosti. Její síla a moc vychází už z jejího názvu. Vyslovením slova exekuce se mnoha lidem vybaví zvonek, který zazvoní nejlépe v noci a do jejich obydlí vnikne osoba, která okamžitě začne označovat a zabavovat veškerý jejich majetek. Prostřednictvím exekuce dochází k nucené realizaci plnění. I možná proto je v běžném životě chápána spíše jako něco, co lidem více ubližuje, než pomáhá. Těžko říct, zda za tento pohled více děkovat sdělovacím prostředkům či soudu nebo exekutorům jako přímým realizátorům. Vzhledem k tomu, že takové posouzení není cílem mé práce, nechám tuto myšlenku otevřenou. V literatuře se objevuje dvojí pojmenování tohoto způsobu zabavování majetku, a to exekuce a výkon rozhodnutí. Exekuce je spojována spíše se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Výkonem rozhodnutí je pak označována exekuce realizovaná na základě občanského soudního řádu. Dokud budou v českém právním řádu existovat tyto dvě možnosti, jak se domoci výkonu práva, jsem pro striktní rozlišování těchto termínů. Podle závěru Nejvyššího soudu, uvedeného v usnesení sp. zn. 20 Cdo 331/2004, jsou výkon rozhodnutí a exekuce pouhé podmnožiny jedné kategorie exekucí, nikoli dvěma samostatnými kategoriemi. Co se týče výkonu rozhodnutí, vedeného podle občanského soudního řádu, chybí mu právní úprava reagující na aktuální postavení naší demokratické společnosti. Vykonávací řízení tak bývá zdlouhavé, neefektivní a často i marné. Místo uceleného a systematického přepracování celé dosavadní úpravy dochází jen k novelizacím některých částí, schvalovaných mnohdy, dle mého názoru, zbrkle. Na tuto situaci je zaměřena i moje diplomová práce. Zejména za pomoci hodnocení a analýzy jako vědecké metody, pro kterou je charakteristický rozklad celku na jednotlivé části, je hned v úvodu práce zaměřena na problémy co do podmínek pro výkon rozhodnutí a co do vykonatelnosti exekučního titulu. Následně jsou popsány a rozebrány jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí. Zvláštní kapitola je věnována příkazu k výplatě z účtu u peněžního ústavu, který byl do občanského soudního řádu zaveden zákonem č. 133/2006 Sb., a to nejprve obecně tak, jak je upraven v zákoně a poté s uvedením problematických míst z pohledu mé vlastní praxe vyšší soudní úřednice u Obvodního soudu pro Prahu 4. 6

7 Závěrečná kapitola je věnována srovnání českého vykonávacího řízení s jinými vybranými evropskými zeměmi, jako jsou například Polsko a Slovensko. Nejprve je nastíněn samotný průběh exekuce, resp. výkonu rozhodnutí v dané zemi a poté v krátkém shrnutí zamyšlení nad odlišnostmi v systému. Ústředním předpisem této diplomové práce je, jak už jsem uvedla, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů. Celá práce si klade za cíl zhodnotit současnou právní úpravu vykonávacího řízení a hlavně nového způsobu, kterým je zmíněný příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu. Zda je přispěním k zefektivnění vymáhání pohledávek či nikoliv. Zároveň se pokusím nabídnout určité podněty k případným úpravám a novelizacím de lege ferenda. V úplném závěru práce je pak uvedeno resumé v anglickém jazyce. Práce je zpracována k datu

8 2. Výkon rozhodnutí Výkon rozhodnutí je proces, procesní činnost soudu a dalších zúčastněných subjektů, který směřuje k cíli, jímž je nucené vymožení dobrovolně neplněné povinnosti. Taková činnost se děje v civilně procesním vztahu, je regulována normami občanského práva procesního a nazývá se vykonávacím řízením 1. Jeho základem je tedy vynutitelnost práv a povinností s odkazem na Listinu základních práv a svobod (čl. 36 odst. 1). Donucení subjektů k takovému chování je zajištěno státním mechanismem. Tuto část řízení upravuje, jak už bylo zmíněno v úvodu, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ), konkrétně jeho část šestá. Vynutitelnost ve smyslu a v případě, kdy nejsou především stanovené povinnosti plněny dobrovolně 2. Může jít o povinnost spočívající např. v zaplacení nějaké částky, ve vykonání určité činnosti nebo také ve vydání věci. Podstatné je, že donucující zákrok státních orgánů proti povinnému subjektu se musí uskutečnit postupem, který je přesně a podrobně stanoven právními předpisy 3. Vynucení plnění jakékoliv povinnosti je možné pouze zákonem stanoveným postupem. Vykonávací proces je fází řízení, které vždy musí předcházet, tzv. řízení nalézací jehož prostřednictvím je zjištěno, zda uplatňované subjektivní právo existuje či ne. Vykonávací řízení pak slouží k vynucení si plnění takto zjištěného práva. Občanský soudní řád jako jednotný právní předpis upravuje obě tyto fáze. Vykonávací řízení se zpravidla zahajuje na návrh oprávněné osoby. Existují však výjimky, a to jednak v souvislosti s výkonem rozhodnutí o výchově nezletilých dětí ( 272 a násl. OSŘ), ale také při nařizování výkonu rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným ( 273b OSŘ). Dále se v kapitole zmiňuji také o podmínkách pro výkon rozhodnutí, exekučním titulu a vykonatelnosti. Považuji to za důležité především proto, že právě tyto skutečnosti dělají v praxi problémy. Zejména vykonatelnost, resp. nevykonatelnost exekučního titulu je častý důvodem pro zastavení již nařízeného výkonu rozhodnutí. 2.1 Podmínky pro výkon rozhodnutí Podmínkami v této souvislosti jsou myšleny především procesní podmínky, v teorii často označované jako předpoklady. Bez jejich splnění není možné výkon rozhodnutí nařídit. 1 Schelleová, I., Lamka, R.: Exekuce v zrcadle právních předpisů. Ostrava: KEY Publishing s.r.o, 2007, s Občanský soudní řád ve svém 2 stanoví, že soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkony rozhodnutí, které nebyly splněna dobrovolně. 3 Macur, J.: Kurz občanského práva procesního. Exekuční právo. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 2. 8

9 Můžeme je rozdělit na všeobecné, mezi které patří především pravomoc a příslušnost soudu, způsobilost účastníků řízení, neexistence překážky zahájeného řízení (litispendence) a překážky věci rozsouzené (res iudicata). Druhou skupinu, kterou jsem pracovně označila jako zvláštní předpoklady, protože se přímo vztahují k vykonávacímu řízení, tvoří předpoklady jako podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, pravomocný a vykonatelný exekuční titul, v němž je stanoveno právo a existence odpovídající povinnosti. Nemusí však být vždy pravomocný a zároveň vykonatelný, a to zejména v případě tzv. předběžné vykonatelnosti soudního rozhodnutí, která není vázána na jeho právní moc. Podle 162 odst. 2 OSŘ jsou předběžně vykonatelné pouze rozsudky, odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku. Jde o tzv. obligatorní předběžnou vykonatelnost, která nastává ze zákona. Lhůta k plnění v těchto případech začíná běžet dnem doručení rozsudku. Vedle toho zná zákon i tzv. fakultativní předběžnou vykonatelnost rozsudku ( 162 odst. 3 OSŘ), kterou může soud vyslovit ve výroku rozsudku, jestliže by jinak účastníkovi hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy. I v tomto případě lhůta k plnění začíná běžet dnem doručení předběžně vykonatelného rozsudku 4. Pod pojmem soudní pravomoci rozumíme soubor oprávnění, které stát poskytuje soudu jako státnímu orgánu k plnění funkcí k nimž je povolán. Rozhodujícím orgánem ve vykonávacím řízení je tak soud. Pravomoc soudu v občanském soudním řízení blíže vymezuje 7 OSŘ. Jednou z dalších výše uvedených procesních podmínek, kterou soud musí zkoumat před nařízením výkonu rozhodnutí je příslušnost soudu. Ta je stanovena v 9 odst. 1 OSŘ, který říká, že nestanoví-li zákon jinak, k řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy. Ve vykonávacím řízení, tj. k nařízení a provedení jsou tak vždy věcně příslušné okresní soudy. Místní příslušnost je pak stanovena obecným soudem povinného 5. Obecným soudem povinného je soud, v jehož obvodu má fyzická osoba bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje, popřípadě v jehož obvodu má právnická osoba sídlo, nebo, je-li povinným stát, soud, v jehož obvodu nastala skutečnost zakládající uplatňované právo. Jde o zásadu, ze které jsou ovšem stanoveny výjimky 6. 4 Macur, J.: Kurz občanského práva procesního. Exekuční právo. Praha: C. H. Beck, 1998, s Srov. 252 odst. 1 OSŘ. 6 Blíže 252 odst. 2, 3 a 4 OSŘ. 9

10 Funkční příslušnost je definována jako určení soudu, který bude rozhodovat o opravném prostředku. Účastníci vykonávacího řízení jsou obecně označováni jako oprávněný a povinný. S účastenstvím úzce souvisí pojmy aktivní a pasivní legitimace. Oprávněný je ten, komu svědčí právo z exekučního titulu (aktivní legitimace) a povinný ten, který má povinnost z tohoto exekučního titulu vyplývající, tj. něco dát (dare), něco konat (facere), něčeho se zdržet (omittere) nebo něco strpět (pati). Takováto legitimace povinného je teorií označována jako pasivní. Z výše uvedené charakteristiky zároveň vyplývá označení vztahu oprávněného a povinného jako protikladného. Specifickým případem pro vykonávací řízení je účastenství v podobě manžela povinného. Ten se stává účastníkem řízení až v situaci, kdy je výkonem postihován majetek patřící do společného jmění manželů, a to i v případě, že společné jmění manželů již zaniklo, avšak nebylo dosud vypořádáno. V této fázi řízení se může uplatnit také institut vyloučení věci z výkonu rozhodnutí ( 267 odst. 2 OSŘ). Účastníky vykonávacího řízení mohou být ještě další osoby, např. spoluvlastník či plátce mzdy. Specifikum jejich postavení spočívá v tom, že je jim postavení účastníka řízení přiznáváno pouze na část řízení, a to na tu, kde je jim přiznáno určité právo popř. stanovena povinnost. Litispendence jako překážka řízení, jak už bylo zmíněno shora, brání pokračovat v později zahájeném řízení před soudem, pokud o téže věci již jiné řízení u soudu probíhá. Ustanovení 83 OSŘ doslovně říká: Zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení. Tato překážka vzniká a je zkoumána ke dni zahájení řízení. Ve vykonávacím řízení se za tutéž věc považuje stejný způsob i předmět výkonu mezi týmiž účastníky a pro stejnou pohledávku, pokud předchozí návrh na nařízení výkonu nebyl dosud pravomocně ukončen. Další překážkou řízení je tzv. překážka res iudicata ( 159a odst. 5 OSŘ). Jedná se o negativní podmínku řízení spočívající v tom, že jakmile bylo o totožné věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být tatáž věc v rozsahu závaznosti výroku rozhodnutí projednávána znovu 7. Totožnost věci je dána stejným předmětem řízení a stejnými účastníky. Ve vykonávacím řízení je tato překážka dána, byl-li předchozí výkon pravomocně nařízen a nebyl dosud zastaven. Nedostatek obou výše uvedených podmínek je neodstranitelný. 7 [citováno dne ]. 10

11 Výkon rozhodnutí lze až na některé výjimky 8 nařídit jen na návrh oprávněného. Musí splňovat jednak obecné náležitosti podání ( 42 odst. 3 a 4 OSŘ), ale také náležitosti návrhu na zahájení řízení ( 79 OSŘ). Ustanovení 261 OSŘ upravuje některé další náležitosti návrhu na nařízení exekuce, které se týkají jednotlivých způsobů 9. Nařídit a provést exekuci lze jen způsoby uvedenými v zákoně. V našem případě je jím občanský soudní řád a tomu také musí odpovídat povinnost uložená povinnému v exekučním titulu. Podstatné pro výkon rozhodnutí je i to, čeho se oprávněný domáhá v návrhu a nikoli to, co je uvedeno v exekučním titulu. Mezi hlavní zásady vykonávacího řízení patří ochrana povinného projevující se v nařízeném výkonu rozhodnutí pouze tak, aby to stačilo k uspokojení oprávněného. Ten může k vydobytí své pohledávky navrhnout i více způsobů výkonu rozhodnutí. Musí však pro každý způsob podat samostatný návrh. Soud pak posoudí, zda vyhoví všem návrhům nebo některý z nich zamítne, protože usoudí, že předchozí způsoby jsou dostačující k vymožení pohledávky. Vzhledem k tomu, aby nedocházelo k šikaně povinného, ale zároveň nebyl diskriminován oprávněný, musí taková situace být posouzena opravdu pečlivě. Podrobně se k tomu vyjadřuje i A. Tripes 10, který dává větší důraz na skutečnost, aby nedocházelo u povinného k výše uvedenému. 2.2 Exekuční titul Při realizaci výkonu mohou některé donucující prostředky znamenat zásah až do osobní svobody povinného. Z toho důvodu zákon vyžaduje, aby základní předpoklady nuceného výkonu rozhodnutí vyplývaly vždy jednoznačně z obsahu veřejných listin, což umožňuje, aby postup exekučních orgánů mohl být kdykoliv snadno a rychle přezkoumán 11. Z tohoto hlediska je nejdůležitější právě exekuční titul, jímž je případně uznán namítaný nárok. Je stěžejním pojem exekučního řízení a zároveň základní podmínkou pro nařízení výkonu rozhodnutí Exekuční titul bývá označován jako veřejná listina, tj. vykonatelné rozhodnutí vydané v občanském soudním řízení (např. rozsudek, usnesení, platební rozkaz) a další rozhodnutí splňující podmínky stanovené v 274 a 275 OSŘ nebo také rozhodčí nález, notářský a exekutorský zápis, v němž je stanovena povinnost něco v určité době plnit, a kterou povinný 8 Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí dle ustanovení 272 OSŘ a výkonu rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným 273b OSŘ. 9 Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. Praha: C. H. Beck, 2006, s Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. Praha: C. H. Beck, 2006, s Macur, J.: Kurz občanského práva procesního. Exekuční právo. Praha: C. H. Beck, 1998, s

12 dobrovolně ve stanovené době neplní 12. Tím se exekuční titul stává vykonatelný (formální náležitost) 13. V literatuře se lze setkat i se zcela jednoduchou definicí, podle které je exekuční titul právní akt, jenž je podle zákona způsobilým podkladem pro nařízení a provedení exekuce 14. Vykonatelnost je vlastnost rozhodnutí, na základě které lze povinného donutit ke splnění povinnosti pomocí donucovacích prostředků i proti jeho vůli. Rozhodnutí, které požadujeme vykonat, musí být opatřeno právě takovýmto potvrzením o vykonatelnosti. Opatřuje ho ten orgán, který ho vydal ( 261 odst. 2 a 275 odst. 1 OSŘ). V takovém případě může oprávněný podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí ( 251). Demonstrativní výčet uvedený v 274 písm. i) OSŘ stanoví, že exekučním titulem jsou i jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon zákon připouští. To umožňuje vykonávat i tituly, které nejsou v uvedeném ustanovení zmíněny za předpokladu, že tak stanoví jiný platný předpis, mezinárodní smlouva nebo předpis evropského práva. Tím je otevřena cesta pro tituly, o nichž to stanoví zvláštní zákon v budoucnu. 2.3 Vykonatelnost Podmínkou pro nařízení výkonu rozhodnutí je titul. Tím se rozumí rozhodnutí resp. listina, kterou vydal oprávněný orgán a má zákonem stanovenou formu. K vykonatelnosti rozhodnutí dochází postupně, podle toho, co jednotlivé výroky stanoví. V některých případech nastává vykonatelnost současně s právní mocí, není tomu však tak vždy 15. V důsledku vykonatelnosti může být rozhodnutí realizováno a v případě, že tak není učiněno dobrovolně, může se stát exekučním titulem ve vykonávacím řízení. Titul musí být vykonatelný jak po stránce materiální, tak i formální. V takovém případě se označuje jako perfektní a výkon rozhodnutí může být nařízen. Vykonatelnost zkoumá exekuční soud na základě předloženého rozhodnutí. V souladu s ustanovením 261 odst. 1 OSŘ předkládá stejnopis takového rozhodnutí s doložkou vykonatelnosti soudu oprávněný [citováno dne ] a OSŘ. 14 Schelleová, I., Lamka, R.: Exekuce v zrcadle právních předpisů. Ostrava KEY Publishing s.r.o., 2007, s Například rozhodnutí, jimiž se nějaké osobě zakazuje určitá činnost. 12

13 Je-li exekučním titulem rozhodnutí, je důležité odlišovat právní moc od vykonatelnosti. Právní moc představuje závaznost rozhodnutí, resp. nemožnost opětovného projednání v příslušném řízení. Naopak vykonatelnost představuje vlastnost rozhodnutí, na základě které může být dané rozhodnutí nuceně uskutečněno. V praxi to vypadá tak, že pravomocné rozhodnutí ještě nemusí být vykonatelné, a naopak, dosud nepravomocné rozhodnutí již vykonatelné být může Materiální vykonatelnost Materiální vykonatelnost znamená, že rozhodnutí lze skutečně vykonat 17 a je upravena v 261a OSŘ. Dle něj musí rozhodnutí obsahovat přesné označení oprávněné a povinné osoby, aby se předešlo její záměně. Rozhodnutí musí dále přesně vymezovat rozsah práv a k tomu odpovídajících povinností, rozsah plnění 18 a určení lhůty k tomuto splnění povinnosti (tzv. pariční lhůta). Pokud není uvedena, s výjimkou případů, kdy vykonatelnost titulu je dána bez lhůty k plnění 19, umožňuje občanský soudní řád tento nedostatek odstranit náhradním určením lhůty, tzn. že povinnost uloženou v rozhodnutí je potřeba splnit do tří dnů, a jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci takového rozhodnutí ( 261a odst. 2 OSŘ) 20. Až po marném uplynutí výše uvedené lhůty si může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí. V 258 OSŘ je stanoven taxativní výčet způsobů, jimiž lze výkon rozhodnutí provést. Uložená povinnost musí odpovídat těm způsobům, které jsou jako přípustné v zákoně takto zakotveny. Lhůta k plnění je závislá na tom, o čem bylo rozhodováno. Obvykle tedy běží od právní moci 21 rozhodnutí. Výjimku tvoří rozhodnutí, ve kterém byla uložena povinnost 16 V případě, že soud při zkoumání titulu zjistí, že není po stránce materiální nebo formální vykonatelný, nemůže být exekuce nařízena. Je to důvodem pro zamítnutí podaného návrhu. Pokud k nařízení již došlo, musí být řízení dle 268 odst. 1 písm a) OSŘ zastaveno. 17 Například nelze vykonat rozhodnutí, přikazující někomu vydat věc, kterou už nemá nebo která byla ničena. Výkon takového rozhodnutí je nemožný. 18 Například nesprávné nebo nesrozumitelné vyjádření výše peněžité částky by mohlo znamenat materiální nevykonatelnost daného rozhodnutí. 19 Například 139 odst. 1 trestního řádu nebo exekutorský a notářský zápis s doložkou vykonatelnosti, kdy lhůta k plnění je obligatorně vtělena do obsahu samotného zápisu a navíc tyto zápisy nenabývají právní moci. 20 Ustanovení 261a odst. 2 bylo do OSŘ zavedeno novelou č.30/2000 Sb., jako reakce na skutečnost, že tyto předpoklady materiální vykonatelnosti byly dosud dovozovány jen výkladem. 21 Není-li proti rozhodnutí možno podat odvolání nebo jiný řádný opravný prostředek a nebo nikdo z oprávněných osob této možnosti nevyužije, popř. se jí vzdal, stává se rozhodnutí platným pravomocným (konečným). Tento okamžik je důležitý z hlediska další existence rozhodnutí, žádné bezprostřední právní účinky však právní moc rozhodnutí nemá (s výjimkou, že právní mocí se překážka litispendence mění na překážku res iudicata). Význam právní moci spočívá v tom, že se od ní odvíjejí další právní účinky rozhodnutí, tj. vykonatelnost. 13

14 vyklidit byt se zajištěním bytové náhrady. V takovém případě běží lhůta až od zajištění takové bytové náhrady. Další výjimku tvoří tzv. předběžně vykonatelné rozsudky ( 160/4 OSŘ) 22. U nich běží lhůta k plnění již od samotného doručení povinné osobě. Ne vždy však vykonatelnost znamená možnost nařízení výkonu rozhodnutí. Platí to zejména pro rozsudky statusové, určovací a rozsudky nahrazující projev vůle. Nevykonávají se ani ta soudní rozhodnutí, která mají čistě procesní povahu, např. povinnost dostavení se k soudu, to soud vynucuje prostřednictvím pořádkových pokut. Až následné usnesení o uložení pořádkové pokuty je možný exekuční titul. Soudní praxe není jednotná v posuzování otázky materiální vykonatelnosti rozhodnutí a jiných titulů, ukládajících povinnost splnit dluh více oprávněným bez vymezení rozsahu, kterým se tito na pohledávce podílejí. Z tohoto hlediska je zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 20 Cdo 453/2008, a to především vzhledem k situaci, kdy je exekučním titulem notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Předmětem plnění se rozumí přesný obsah a rozsah plnění, jinak řečeno, jaké plnění a v jakém množství má povinná osoba podle údajů v notářském zápisu poskytnou osobě oprávněné. V dané věci se dvě osoby zavázaly splnit peněžitou pohledávku, aniž titul stanovil, jakým způsobem se tak má stát, tedy máji-li plnit společně a nerozdílně nebo určitým dílem. Nejvyšší soud v této souvislosti konstatoval neuplatnitelnost zásady, že v takových případech jsou dlužníci povinni plnit stejným dílem, a to v těchto případech, kdy má být nařízen výkon rozhodnutí podle notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Určení způsobu vypořádání dělitelného plnění mezi věřiteli a dlužníky tak není nezbytnou náležitostí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. Zajímavé je také rozhodnutí, kde Nejvyšší soud i přes rozdílnou argumentaci dospěl u podobného případu ke stejnému závěru Formální vykonatelnost Formální vykonatelnost rozhodnutí souvisí s jeho právními účinky. Jen vykonatelné rozhodnutí je způsobilé stát se předmětem výkonu a plní-li někdo na základě vykonatelného rozhodnutí, svědčí oběma stranám dobrá víra, že se tak děje po právu. 22 Předpokládá se u nich zájem na co nejdřívějším plnění, např. rozsudky ve věcech výživného, nebo u kterých hrozí účastníkům značná újma. 23 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne sp. zn. 20 Cdo 5255/

15 Exekuční titul je po formální stránce vykonatelný, jestliže je opatřen potvrzením o vykonatelnosti, tzv. doložkou vykonatelnosti. Tu vyznačuje orgán, který rozhodnutí vydal ( 275 odst. 1 OSŘ). To však neplatí u exekutorských a notářských zápisů, neboť u nich vykonatelnost nastává uplynutím lhůty k plnění 24. V případě soudů vyznačuje vykonatelnost soud, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně ( 261 odst. 2 OSŘ). Soud není obsahem potvrzení o vykonatelnosti vázán, je tudíž oprávněn před nařízením výkonu rozhodnutí přezkoumávat správnost potvrzení o vykonatelnosti všech titulů nezávisle na stanovisku orgánu, který jej vydal 25. Zpravidla se tak děje vlastním šetřením z příslušného spisu 26. Proto by také povinnost předložit exekuční titul s doložkou vykonatelnosti neměla být chápána jako bezvýhradně platná. V některých případech by mělo stačit předložení titulu jen s doložkou resp. potvrzením o nabytí právní moci 27. Vykonatelnost titulů je především odvozována z těch právních předpisů, na jejichž základě byly vydány. Formální předpoklady vykonatelnosti jsou pro rozsudky vydané v občanském soudním řízení stanoveny v 161 až 162 OSŘ. Jak už bylo výše řečeno, pariční lhůta je zpravidla vázána na právní moc rozhodnutí. Ta se zase odvíjí od řádného doručení účastníkům řízení. A právě nedůslednost příslušných orgánů v tomto směru vede v praxi k řadě potíží. Zjistí-li soud před nařízením výkonu rozhodnutí, že doručení exekučního titulu bylo nesprávné či neuskutečněné, není oprávněn sám řádně doručovat a titul je tak nevykonatelný. K takovému doručení může dojít jen v řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno 28. Je to také důvod pro podání návrhu na zrušení exekučního titulu, což v případě již nařízeného výkonu znamená jeho zastavení 29 a tím oddálení případného splnění povinnosti. Veškerý movitý majetek pojatý do soupisu i další postižený majetek musí být totiž uvolněn a tak může dojít i ke zmaření plnění ze strany povinného v budoucnu, neboť ten může se svým majetkem nyní volně disponovat, tj. i ho převádět. Jako řešení se v tomto případě převodu majetkových práv jeví odpůrčí žaloba dle 42a občanského zákoníku. Ta však vyžaduje prokázání vědomí třetí osoby o úmyslu povinného převodem zkrátit věřitele. V praxi je to takřka nereálné, a tak se tento institut jeví spíše jako zcela nevyhovující. 24 Pokud nebyla povinnost splněna řádně a včas. 25 Například si k tomuto účelu může vyžádat spisový materiál příslušného orgánu. 26 Není taky možné, aby např. po telefonickém prozkoumání doložku vykonatelnosti vystavil přímo exekuční soud. 27 To platí v případě, kdy ve výroku rozhodnutí je začátek lhůty k plnění vázán na právní moc. 28 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 21 Cdo 857/ Podle ustanovení 268 odst. 1 písm. a). 15

16 V případě, kdy je důvodná obava, že výkon rozhodnutí bude v budoucnu ohrožen, přichází v úvahu ještě nařízení předběžného opatření ( 75a 75b OSŘ). I zde to však není bezvýjimečné, musí být především prokázány mimořádné okolnosti případu a složena jistota ve výši ,- Kč, resp. v obchodních věcech ,- Kč. Senát České republiky v prosinci minulého roku schválil další stěžejní zákon, a to novelu občanského soudního řádu. Jde o nejvýznamnější novelu tohoto řádu, která byla za posledních deset let schválena. Tato právní úprava by měla zabezpečit výrazně rychlejší a efektivnější rozhodování. Novela hlavně obsahuje zcela novou úpravu systému doručování 30. Jeho princip spočívá v tom, že každý by měl mít povinnost, pokud se na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje, nahlásit adresu soudu nebo centrální evidenci obyvatel, kam se mu budou zasílat soudní písemnosti. Pokud si nebude přebírat poštu ani na této adrese, půjde to k jeho tíži, na písemnosti se bude hledět jako na doručené. Neúčinnost doručení bude možné namítnout jen z omluvitelných důvodů, jako je například hospitalizace. 30 [citováno dne ]. 16

17 3. Způsoby výkonu rozhodnutí Způsob je předem určené pravidlo, jak má být vymožení pohledávky realizováno. Jak už bylo výše 31 řečeno, nařídit a provést exekuci lze jen způsoby uvedenými v zákoně. Takovým zákonem je v našem případě občanský soudní řád, který je rozlišuje podle povinnosti ukládající zaplacení peněžité částky nebo ukládající jinou povinnost. Základem takového rozdělení je návrh oprávněného, ve kterém musí být uvedeno, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí nařízen. Pokud tomu tak není, jde o vadný návrh a oprávněný musí být soudem vyzván 32 k doplnění. 3.1 Na peněžité plnění Výkon rozhodnutí, který ukládá povinnost k zaplacení peněžitého plnění lze provést prostřednictvím srážek ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitosti, prodejem podniku nebo zřízením soudcovského zástavního práva. Cílem je uspokojení oprávněného zpeněžením jednotlivých forem majetku povinného. Nesmí tím však být ohrožena jeho životní úroveň. Například u srážek ze mzdy je stanoveno minimum, které povinnému nesmí být sraženo. Porušení může vést až k zastavení řízení Srážky ze mzdy Jedná se o nejběžnější způsob výkonu rozhodnutí, i když jeho úprava v zákoně se z větší části jeví jako překonaná. Je vhodným především k vymáhání nižších pohledávek. Předmětem je právo povinného na vyplacení mzdy, resp. plnění obdobná, nikoli však mzda sama. Byla-li již vyplacena, je předmětem výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. Exekuce srážkami ze mzdy je svojí podstatou zvláštním druhem exekuce přikázáním pohledávky, kterou se postihuje nárok na mzdu, vznikající povinnému z pracovního nebo obdobného poměru 33. Realizace by neměla vést ke ztrátě zájmu povinného na dosahování dostatečně vysoké mzdy. Zásada ochrany povinného se projevuje v situaci, kdy nelze tímto výkonem postihnout jeho mzdu v celém rozsahu, ale jen její část. Mzdou se pro účely výkonu rozhodnutí rozumí mzda, plat nebo jiná odměna za práci vykonanou v rámci pracovního poměru nebo poměru 31 Kapitola 2, podkapitola 2.1, Podmínky pro výkon rozhodnutí, této práce odst. 1 OSŘ. 33 Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání, Praha: C. H. Beck, 2003, s

18 obdobného, pro niž je příznačné, že je vykonávána v závislém postavení a relativně trvale 34. V této souvislosti jsou tedy postihovány i odměny z dohod o pracovní činnosti, odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků, dávky státní sociální podpory, náhrada mzdy a platu, nemocenská dle zákona o nemocenském pojištění, podpora v nezaměstnanosti či důchod 35. Nařízení má formu usnesení, ve kterém soud přikazuje plátci mzdy, aby od doručení tohoto usnesení prováděl stanovené srážky ze mzdy povinného a nevyplácel mu je. Pro rozhodnutí o nařízení není rozhodující, zda povinný v daný okamžik dosahuje příjmu, ze kterého lze provádět srážky. Plátce mzdy je v pozici poddlužníka, na kterém leží odpovědnost za správné provedení výkonu. Z toho vyplývá, že usnesení se doručuje jednak oprávněnému, který nařízení navrhl 36, ale také povinnému a plátci mzdy. Výše zmíněná povinnost plátci mzdy vzniká již doručením usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. A zároveň tímto okamžikem ztrácí povinný právo na výplatu této části mzdy (inhibitorium). Uplynutím patnáctidenní odvolací lhůty nabude usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí právní moci, o čemž soud vyrozumí jak oprávněného, tak i plátce mzdy. Ten od doručení tohoto vyrozumění zašle oprávněnému veškeré dosud deponované částky a zároveň mu začne pravidelně v každém následujícím výplatním období vyplácet další příslušné částky až do úplného zaplacení pohledávky. Provádět srážky ve větším rozsahu, než je zákonem přípustné, není možné. Naopak není vyloučeno provádět srážky v nižší výši. To však pouze za předpokladu dohody oprávněného s povinným 37. Jak už bylo výše řečeno, odpovídá za provádění srážek oprávněnému plátce mzdy. Pokud si tedy není jistý vlastním výpočtem srážek, může požádat soud o určení, jaká část mzdy má být v příslušných výplatních obdobích sražena. Z čisté mzdy lze pak srazit jednu nebo dvě třetiny a to v závislosti na skutečnosti, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. Taxativní výčet přednostních pohledávek je uveden v ustanovení 279 odst. 2 OSŘ. 34 Kurka, V., Drápal, L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde a.s., 2004, s V případě, že se z tohoto důchodu platí náklady na pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu tohoto pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu. 36 Návrh musí mimo jiné obsahovat i přesné označení plátce mzdy, tj. název, adresa a popř. identifikační číslo. 37 Podle 287 odst. 2 a 3 OSŘ může oprávněný kdykoliv oznámit soudu, že souhlas s prováděním nižších srážek odvolává. Výzva k provádění nižších srážek pozbývá účinnosti dnem, kdy tuto skutečnost sdělí soud plátci mzdy. 18

19 Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nařízení i na mzdu povinného u nového plátce. Ten je povinen provádět srážky buď od sdělení ze strany povinného, že výkon rozhodnutí byl nařízen, nebo od doručení usnesení soudu. Překážkou tohoto ideálního průběhu je však v současné době stále se rozšiřující podnikatelská činnost a v důsledku toho pokles zaměstnaneckých poměrů. Výkon rozhodnutí je nařízen neúčinně, tzn. nelze provést, pokud v době nařízení povinný u označeného plátce mzdy již nepracoval. Nenastanou tak zákonné účinky a výkon tím fakticky zanikl. Oprávněný v takové situaci musí podat nový návrh na řízení výkonu rozhodnutí s označením jiného subjektu jako plátce mzdy Přikázáním pohledávky Jeden z nejefektivnějších způsobů výkonu rozhodnutí. Podmínkou je existence splatné pohledávky, která je zároveň přiznaná exekučním titulem. Podstatou je postižení pohledávky, kterou má povinný vůči třetí osobě. Jedná se o peněžitý nárok povinného, který je jiného druhu než nárok na mzdu nebo jiné obdobné příjmy, vůči jeho dlužníkovi 38. Podle druhu peněžitého nároku, který má být výkonem rozhodnutí postižen, rozlišuje zákon přikázáním pohledávky z účtu u peněžitého ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky a postižením jiných majetkových práv Přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu A. Tripes se v jedné ze svých knih 39 zamýšlí nad tímto výkonem jako nad způsobem hojně využívaným, hlavně s rozvojem podnikatelské sféry a bezhotovostních plateb. V minulosti byl však pro svou zastaralou úpravu kritizován. V důsledku nekomplexních dílčích novel byl tento způsob značně nepřehledný. K odstranění takové nepřehlednosti došlo až novelou č. 30/2000 Sb. Další světlo do právní úpravy měla vnést novela 40 občanského soudní řádu z roku 2006, která zavedla zcela nový způsob výkonu rozhodnutí, tj. příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu. Já si však i nadále myslím, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu patří ke způsobům nejefektivnějším, kterým lze dosáhnout poměrně často i vymožení vysokých částek. Předmětem výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu je nárok povinného na peněžité plnění vůči třetímu subjektu, kterým je peněžní ústav jako 38 Grossová, M.: Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi. Praha: Linde a.s., 2007, s Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 310 an. 40 zákon č. 133/2006 Sb. 19

20 dlužník povinného a u něhož má povinný veden účet. Není rozhodující zda jsou na něm peněžní prostředky v okamžiku doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Postačí, že je účet zřízen. Pro označení poddlužníka je používán termín peněžní ustav, ačkoli po posledních novelizacích již nekoresponduje s terminologií zákona o bankách 41. Ten ho definuje jako právnickou osobu se sídlem v České republice a založeného jako akciovou společnost nebo státní peněžní ústav, který přijímá vklady od veřejnosti, poskytuje úvěry a k této činnosti má bankovní licenci. Takovým peněžním ústavem je i spořitelna. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podává oprávněný. Musí v něm označit peněžní ústav názvem a zároveň uvést konkrétní číslo účtu, na kterém by měly být peněžní prostředky povinného. Usnesení o nařízení se doručí oprávněnému, peněžnímu ústavu a povinnému až po prokázání řádného doručení peněžnímu ústavu. Tímto okamžikem ztrácí povinný právo vybrat peněžní prostředky z účtu. Výkon je realizován po vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o nařízení, a to odepsáním peněžních prostředků z příslušného účtu povinného. Za předpokladu, že pohledávka není první výplatou zcela uspokojena, vztahuje se nařízení i na peněžní prostředky, které na účet povinného teprve přijdou, a to nejpozději do konce šestého měsíce od vyrozumění peněžního ústavu o nabytí právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Toto období se označuje jako tzv. sledovací. Nedojde-li k tomu, výkon rozhodnutí zaniká, aniž by musel být oprávněný plně uspokojen. Průběh realizace výkonu rozhodnutí oznamuje peněžní ústav přímo oprávněnému. Oprávněný má několik možností jak zjistit číslo účtu povinného. Prvním z nich je přímo od peněžního ústavu, který je povinen i bez souhlasu klienta toto sdělit, pokud se mu oprávněný prokáže pravomocným a vykonatelným exekučním titulem 42. U druhého způsobu lze požádat o pomoc přímo soud 43. Prostřednictvím dotazů zjišťuje u povinného, u kterého peněžního ústavu má účet a jaké je jeho číslo. Povinný má v této souvislosti povinnost odpovědět pravdivě a úplně. Posledním způsobem je institut prohlášení o majetku podle 260a OSŘ. Povinnost předložit pravomocný a vykonatelný exekuční titul je i u druhé a třetí možnosti. Při zániku smlouvy o běžném nebo jiném účtu lze účet povinného zrušit až teprve po vypořádání pohledávek a závazků týkajících se účtu, tj. po vyplacení zablokovaných 41 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů odst. 2 OSŘ. 20

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 Vinohradská 1188/58 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e- mail: glogrova@exekutor-praha4.cz ID datové schránky : r3kg8fa Usnesení Č.j. 126 EX 257/09-31 Soudní exekutor, Exekutorský

Více

Novela OSŘ a EŘ Změny v exekucích od 1.1.2013 Stručný manuál pro klienty. Mgr.Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Mgr. Petr Pelcl, exekutorský kandidát

Novela OSŘ a EŘ Změny v exekucích od 1.1.2013 Stručný manuál pro klienty. Mgr.Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Mgr. Petr Pelcl, exekutorský kandidát Novela OSŘ a EŘ Změny v exekucích od 1.1.2013 Stručný manuál pro klienty Mgr.Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Mgr. Petr Pelcl, exekutorský kandidát Prosinec 2012 1. Vstupní informace Dne 19/9/2012 byla

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 13063/11-97 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 8048/11-240 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti Usnesení Č. j. 099 EX 3574/10-110 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Exekutorský úřad Havlíčkův Brod S o u d n í e x e k u t o r M g r. S t a n i s l a v M o l á k tel.: 569 420 480, fax.: 569 494 480, e-mail: podatelna@exekutor.cz, DS: 4w6g8q5

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z Číslo jednací: 120 EX 4002/13-33 v. s. oprávněný: 3710212263 Toto rozhodnutí ze dne 19.02.2014, č.j. 120 EX 4002/13-33, nabylo právní moci dne 20.02.2014.Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Člověk a společnost. 6. Exekuce. Exekuce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 6. Exekuce. Strana: 1

Člověk a společnost. 6. Exekuce. Exekuce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 6. Exekuce. Strana: 1 Člověk a společnost 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 6

Více

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 16615/12-69 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 9465/12-145 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 2300/14-222 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na základě

Více

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení Exekutorský úřad Praha 5, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5 S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. Tel.: 251 551 860, GSM : 604 873 829, e-mail: podatelna@eupraha5.cz, www.eupraha5.cz číslo

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Exekuční a dědické řízení v souběhu

Exekuční a dědické řízení v souběhu Exekuční a dědické řízení v souběhu JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336 Exekutorský úřad Plzeň sever, 312 00 Plzeň, Pod Vrchem 51 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške Tel: 377 235 155, mobil: 728 135 509, e-mail: jpeske@volny.cz, www.exekutor-plzen.cz, ID DS: xy4g8ux U S N

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) U S N E S E N Í Číslo jednací: 064 EX-159/06-24 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň - sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více