EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015"

Transkript

1 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k NOVELIZACE USTANOVENÍ 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od a od Exekuce srážkami ze mzdy prováděná podle 276 až 302 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ), postihuje vedle mzdy povinného také některé jeho další příjmy, které nahrazují odměnu za práci nebo jsou vypláceny souběžně s odměnou za práci. Veškeré takto postižitelné jiné příjmy jsou taxativně vyjmenovány v 299 OSŘ; příjmy zde neuvedené tudíž nelze exekucí srážkami ze mzdy postihnout, třebaže mohou mít pravidelný charakter či souvisejí s pracovněprávním vztahem povinného. Dne nabyl účinnosti zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou došlo mj. k rozšíření okruhu postižitelných příjmů vyjmenovaných v 299 OSŘ o: odměnu z dohody o provedení práce (doplnění první věty ustanovení 299 odst. 1 OSŘ); výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů (nové písmeno h) ustanovení 299 odst. 1 OSŘ); příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich (nové písmeno j) ustanovení 299 odst. 1 OSŘ). Postižení odměny z dohody o provedení práce ( 299 odst. 1 věta první OSŘ) Podle dosavadní právní úpravy nebylo možné provádět srážky z odměny povinného plynoucí z uzavřené dohody o provedení práce, neboť tato odměna nebyla ve zmíněném ustanovení 299 OSŘ uvedena (na rozdíl od obdobné odměny z dohody o pracovní činnosti). Plátce mzdy proto nesměl na základě exekučního příkazu srážkami ze mzdy tuto odměnu z dohody o provedení práce jakkoliv postihnout a musel ji v plné výši vyplatit povinnému. V praxi tato právní úprava vyvolávala nemalé pochybnosti a rozpaky. Plátce mzdy doposud nesystémově vylučoval odměnu z dohody o provedení práce z výpočtu exekučních srážek ze mzdy, přestože se z pohledu pracovního práva jednalo o standardní odměnu za práci. Paradoxně přitom byl naopak oprávněn z této odměny provádět srážky přímo na základě zákona (tzv. zákonné srážky ze mzdy podle 146 písm. a) a 147 odst. 1 písm. c) až e) s přihlédnutím k 145 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) či na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy (tzv. sjednané srážky ze mzdy podle 2045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Vyloučení odměny z dohody o provedení práce ze systému exekučních srážek ze mzdy navíc vůbec neznamenalo automatické vyřazení tohoto příjmu z exekucí jako takových. Pokud plátce mzdy obdržel exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky podle 312 a násl. 1

2 OSŘ, v němž exekuční orgán konkretizoval nárok povinného na odměnu z dohody o provedení práce, musel plátce mzdy tuto odměnu povinnému srazit, a to dokonce v plné výši. Provedení této specifické exekuce se tak mohlo v porovnání se srážkami ze mzdy jevit jako nespravedlivé, neboť zde nedocházelo k ponechání žádných nezabavitelných částek povinnému ani k uplatnění třetinového systému regulujícího výši realizovaných srážek. Všechny tyto pochybnosti a výhrady odstraňuje přijatá novela, která systémově zahrnuje odměnu z dohody o provedení práce mezi příjmy uvedené v ustanovení 299 OSŘ, jež jednoznačně podléhají exekuci srážkami ze mzdy. Dochází tak k žádoucímu sjednocení právních úprav týkajících se postihování této odměny. Plátce mzdy bude nově zahrnovat do výpočtu exekučních srážek i odměnu povinného plynoucí z dohody o provedení práce. Tím je současně do budoucna vyloučeno postihování této odměny ostatními exekučními způsoby, včetně exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Z přechodných ustanovení k přijaté novele vyplývá, že se v souladu s tradiční procesní zásadou nepravé zpětné účinnosti uplatní nová legislativní úprava nejen na exekuce nové, ale také na již probíhající exekuce nařízené či zahájené před dnem účinnosti této novely. Počínaje dnem tudíž plátce mzdy, jemuž byl v minulosti doručen dosud neukončený exekuční příkaz srážkami ze mzdy, započne provádět srážky ze mzdy také z odměny povinného z uzavřené dohody o provedení práce, přestože to původní právní úprava nepřipouštěla. Naopak plátce mzdy, jemuž byl v minulosti doručen dosud neukončený exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky vztahující se na odměnu povinného z dohody o provedení práce, na základě téže zásady zcela přestane dnem tuto odměnu postihovat, byť to původní právní úprava připouštěla. Zákonodárce totiž v přechodných ustanoveních nevyjádřil (neznámo zda úmyslně či opomenutím) nezbytnou vůli zachovat nabytá práva účastníků řízení a dokončit takovou exekuci podle dosavadní právní úpravy. Postižení výsluhového příspěvku a příplatku k důchodu ( 299 odst. 1 písm. k) a l) OSŘ) Z obou uvedených druhů příjmů z výsluhového příspěvku vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů a z příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální či z příplatku k důchodu a zvláštnímu příspěvku k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich nebylo možné podle dosavadní právní úpravy provádět žádné srážky, takže podléhaly exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky. V důsledku výše uvedené novelizace 299 OSŘ od budou i tyto příjmy nově podléhat srážkám ze mzdy. Přechodná ustanovení zde exekučním orgánům i dalším zúčastněným osobám výrazně zjednodušila administrativu, neboť výslovně zakotvila automatické překlopení již nařízených exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky do režimu exekucí srážkami ze mzdy. Příslušné instituce, které tyto specifické příjmy vyplácejí, tak budou bez ohledu na původní formální způsob zahájení exekuce jednotně vypočítávat a provádět srážky z těchto příjmů podle standardních pravidel uvedených v ustanovení 276 a násl. OSŘ, jež upravují problematiku exekuce srážkami ze mzdy. Postižení náhrad za ztrátu na výdělku ( 299 odst. 1 písm. i) OSŘ) Dne nabude účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Touto novelou 2

3 mj. došlo k úpravě okruhu postižitelných příjmů vyjmenovaných v 299 odst. 1 písm. i) OSŘ: původní text tohoto ustanovení i) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta, byl v důsledku zrušení uvedeného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců vypuštěn a byl nahrazen novým textem i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,, jenž odpovídá (staro)novým povinnostem zaměstnavatele k náhradě škody zakotveným v novelizovaných ustanoveních zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že zákon o úrazovém pojištění nikdy nenabyl účinnosti, jedná se v podstatě jen o formální terminologickou změnu. Na stávající praxi dotčených plátců mzdy se nic nemění. ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ K Část II. Výše srážek ze mzdy Kapitola 9 Hrubá mzda a jiné příjmy povinného str. 66 str. 68 Odrážka, která zní úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta, se nahrazuje textem náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti. Tabulka č. 9a Příjmy povinného podléhající srážkám ze mzdy nově zní: Tabulka č. 9a Příjmy povinného podléhající srážkám ze mzdy Jiné příjmy podléhající srážkám ze mzdy ( 299 odst. 1 OSŘ) Plat Odměna z dohody o pracovní činnosti Odměna z dohody o provedení práce Odměna za pracovní nebo služební pohotovost Odměna členů zastupitelstva územních samosprávných celků Opakované dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Náhrada mzdy nebo platu Nemocenské Peněžitá pomoc v mateřství Důchody Další obdobné příjmy povinného, které nepodléhají srážkám ze mzdy Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče vyplácené jednorázově ( 299 odst. 1 OSŘ), příspěvek na bydlení (srov. 317 odst. 2 OSŘ) Náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem cestovní náhrady, náhrady za opotřebení ( 277 OSŘ) Částka odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného ( 299 odst. 2 OSŘ) 3

4 Stipendia Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci Odstupné, popř. obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání Peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti Dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle nového občanského zákoníku Výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich Částka určená vymáhajícím orgánem, kterou povinný pro své zaopatření nutně potřebuje ( 299 odst. 3 OSŘ) Veškeré další příjmy povinného neuvedené v 299 OSŘ (zejména daňové bonusy a roční zúčtování daně, sociální výpomoci a příspěvky zaměstnavatele, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, penze, výživné, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a jiné dávky či náhrady podle zvláštních předpisů atp.) Část V. Vybraná ustanovení souvisejících právních předpisů Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů str. 472 V 299 odst. 1 písmeno i) zní: i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,. Poznámka pod čarou 80c) se zrušuje. ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ K Část II. Výše srážek ze mzdy Kapitola 9 Hrubá mzda a jiné příjmy povinného str. 65 Druhá odrážka výčtu zní: odměna z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,. 4

5 str. 66 Za stávající poslední odrážku ve výčtu se doplňují nové odrážky, které znějí: výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Odstavec začínající slovy Ostatní příjmy povinného... se nahrazuje textem: Ostatní příjmy povinného, které občanský soudní řád v citovaném výčtu neuvádí, jsou postižitelné pouze jinou formou exekuce, popřípadě nejsou postižitelné vůbec. Obdobně je tomu i v případě srážek ze mzdy na základě zákona či uzavřené dohody, pokud zvláštní právní předpisy upravující vyplácení příjmů vyjmenovaných v 299 občanského soudního řádu neuvádějí něco jiného (jako například v případě platu, důchodu, nemocenské atp.). Příklad příjmu povinného, jenž by byl postižitelný pouze jinou formou exekuce (konkrétně exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky), představují třeba pravidelné penze, které v 299 občanského soudního řádu nejsou uvedeny. Oproti předchozím rokům odpadá dosavadní problematický nesoulad právních úprav týkajících se postihování odměny z dohody o provedení práce. S účinností od odměna z této dohody už nepodléhá režimu exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky, ale jednotně spadá mezi vyjmenované příjmy podléhající srážkám ze mzdy, ať již prováděným na základě zákona, dohody či exekuce. Typickou ukázkou příjmů povinného, jež nelze postihnout vůbec žádnou formou exekuce, jsou například veškeré dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a další specifické druhy sociálních dávek podle zvláštních právních předpisů. Také cestovní náhrady nepodléhají exekuci srážkami ze mzdy ani žádné jiné formě exekuce, jak potvrdilo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 21 Cdo 3774/2013. Následující odstavec začínající slovy Totéž v zásadě platí... se vypouští. str. 68 Tabulka č. 9a Příjmy povinného podléhající srážkám ze mzdy nově zní: Tabulka č. 9a Příjmy povinného podléhající srážkám ze mzdy Jiné příjmy podléhající srážkám ze mzdy ( 299 odst. 1 OSŘ) Plat Odměna z dohody o pracovní činnosti Odměna z dohody o provedení práce Odměna za pracovní nebo služební pohotovost Odměna členů zastupitelstva územních samosprávných celků Opakované dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Další obdobné příjmy povinného, které nepodléhají srážkám ze mzdy Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče vyplácené jednorázově ( 299 odst. 1 OSŘ), příspěvek na bydlení (srov. 317 odst. 2 OSŘ) 5

6 Náhrada mzdy nebo platu Nemocenské Peněžitá pomoc v mateřství Důchody Stipendia Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci Odstupné, popř. obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání Peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním Úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta Dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle nového občanského zákoníku Výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich Náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem cestovní náhrady, náhrady za opotřebení ( 277 OSŘ) Částka odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného ( 299 odst. 2 OSŘ) Částka určená vymáhajícím orgánem, kterou povinný pro své zaopatření nutně potřebuje ( 299 odst. 3 OSŘ) Veškeré další příjmy povinného neuvedené v 299 OSŘ (zejména daňové bonusy a roční zúčtování daně, sociální výpomoci a příspěvky zaměstnavatele, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, penze, výživné, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a jiné dávky či náhrady podle zvláštních předpisů atp.)

7 Část V. Vybraná ustanovení souvisejících právních předpisů Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů str. 472 V 299 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova pracovní činnosti vkládají slova nebo dohody o provedení práce. V 299 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí: k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. 7

8 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY aktualizované vydání JUDr. Jan Breburda Vydalo nakladatelství ANAG Odpovědná redaktorka Mgr. Pavlína Šestáková Sazba Ondřej Forman Autorská uzávěrka 19. ledna 2015 Tisk a vazba Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o. Podbabská 1112/13, Praha 6, provoz Pelhřimov ISBN ANAG, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax:

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k 1. 9. 2015 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly

Více

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu ZDAŇOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 2. aktualizace k 31. 1. 2011 Úprava zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 85/2010

Více

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ Změna: 585/2006 Sb. Změna: 218/2007 Sb. 264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST

Více

Abeceda personalisty 2009

Abeceda personalisty 2009 Abeceda personalisty 2009 3. vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2010 Str. 111 Str. 124 Str. 126 Str. 129 Doplňte si do seznamu předpisů: Nařízení vlády č. 137/ 2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 364. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ k 1. 1. 2010 4. aktualizované a rozšířené vydání 4. aktualizace k 1. 9. 2014 V roce 2014 k žádným podstatným koncepčním změnám v právních nárocích při

Více

Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení

Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení Ústavní soud rozhodl dne 23. dubna 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík, František

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.1 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE Vážený čtenáři, autor a nakladatelství se rozhodli nahradit stávající text přiložených kapitol novým textem, který je pro Vaši potřebu a větší komfort při práci s předkládanou publikací

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 256/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více