Zhodnocení mechanizmu využívání prostředků na publicitu Operačního programu Životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení mechanizmu využívání prostředků na publicitu Operačního programu Životní prostředí"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Zhodnocení mechanizmu využívání prostředků na publicitu Operačního programu Životní prostředí Zadavatel Česká republika Ministerstvo životního prostředí Odbor fondů EU Vršovická Praha 10 Zpracovatel Naviga 4, s.r.o. Pobřežní 249/46, Praha 8 Kontaktní osoba: Lukáš Bumbálek Datum zpracování: Počet listů: 65 Naviga 4, s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8,

2 OBSAH 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Cíl a předmět projektu Shrnutí metodologie projektu Analýza aktuálního stavu řízení komunikace OP ŽP Zhodnocení Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) Doporučení k zajištění účinnějšího řízení komunikačních aktivit OP ŽP ÚVOD Cíl a předmět projektu Evaluační otázky Metodický rámec procesní optimalizace Východiska hodnocení Seznam zkratek PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROJEKTU A ZDROJE DAT Analytická fáze Návrhová fáze ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU ŘÍZENÍ KOMUNIKACE OP ŽP Plánování komunikace Realizace komunikačních aktivit Monitorování, reportování a hodnocení komunikačních aktivit Zhodnocení Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) DOPORUČENÍ K ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP ŽP Provázání komunikačních cílů OP ŽP a MŽP Koordinace a nastavení systematické informovanosti (issue management, krizová komunikace) Zefektivnění rozhodování o realizaci komunikačních aktivit OP ŽP na operativní úrovni Mechanizmus výběru a schvalování publicitních projektů Revize Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita)

3 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 1.1 Cíl a předmět projektu Cíl a předmět projektu vychází z definovaného zadání, které bylo formulováno následovně: Kompletní zhodnocení mechanismu využívání prostředků na publicitu na MŽP a také SFŽP ČR. Výstupem by měla být závěrečná zpráva, jejíž součástí by byly i návrhy na zlepšení efektivity publicity programu a způsobu koordinace propagačních aktivit. Cílem projektu bylo vyhodnotit proces řízení a koordinace komunikačních aktivit OP ŽP. Cílem tedy nebyla evaluace realizovaných komunikačních aktivit z hlediska dopadu, které jsou předmětem pravidelného ročního hodnocení implementace Komunikačního plánu OP ŽP. Provedené hodnocení klade důraz na procesní pohled, analýzu účelnosti nastavení procesů a respektování zásad dobré praxe v managementu komunikačních aktivit OP ŽP. Cílem hodnocení procesu řízení komunikačních aktivit bylo zodpovědět následující otázky: Jaké jsou klíčové aktivity a kroky v procesu řízení komunikace OP ŽP? Jak jsou definovány role a odpovědnosti klíčových aktérů komunikace OP ŽP, jaké jsou jejich zdroje? Jsou procesy nastaveny optimálně s ohledem na využívání zdrojů (finančních a lidských) pro dosažení stanovených cílů? Jaká jsou slabá místa řízení komunikačních aktivit z pohledu definovaných hodnotících kritérií a jaké jsou jejich pravděpodobné příčiny? Jaké jsou kritické předpoklady účelnějšího a účinnějšího nastavení procesů? Jaká opatření mohou být přijata pro zlepšení řízení komunikace z pohledu definovaných hodnoticích kritérií? 1.2 Shrnutí metodologie projektu Realizace projektu probíhala ve dvou fázích: analytická fáze: rešerše dokumentů souvisejících s publicitou OP ŽP a řídicími a schvalovacími procesy marketingových a komunikačních aktivit v rámci resortu životního prostředí, rešerše auditů, evaluací a analýz, které se dotýkají komunikace OP ŽP, realizace strukturovaných rozhovorů s relevantními pracovníky MŽP a SFŽP, mapování relevantních výdajů OP ŽP na publicitu v rámci MŽP a SFŽP, 3

4 zmapování a analýza hlavních procesů řízení komunikace OP ŽP a jejich účinnosti, identifikace kritických předpokladů úspěchu (CSF) efektivního řízení komunikace OP ŽP; návrhová fáze: návrh efektivního řízení komunikace OP ŽP v rezortu MŽP, návrh na revizi Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP. 1.3 Analýza aktuálního stavu řízení komunikace OP ŽP Většina zjištěných nedostatků v analyzovaných procesech se týká nedostatečně stanovaného rámce pro strategické řízení komunikace na úrovni resortu. Zatímco procesy řízení komunikace v rámci implementační struktury OP ŽP jsou v zásadě účelně a efektivně nastaveny, vymezení pravomocí a odpovědností dotčených útvarů v rámci MŽP je nedostatečné a podvazuje účinnost jak koncepční marketingové komunikace OP ŽP, tak potenciálně reaktivní a krizové komunikace týkající se operačního programu. Na přípravě, realizaci a vyhodnocení komunikace OP ŽP se podílí řada útvarů MŽP a SFŽP aktérů procesu. Následující tabulka shrnuje role jednotlivých útvarů klíčových aktérů v procesu řízení komunikace. Aktéři komunikace OP ŽP Role v procesu komunikace Popis zapojení do procesu odd. monitoringu OFEU MŽP (335) odd. TA OFEU MŽP (336) zpracovává RKoP; plánuje komunikační aktivity; předkládá náměty na projekt; účastní se PS PP realizuje RKoP; odpovídá za publicitu a propagaci OP ŽP; schvaluje vybrané výstupy 1 monitoruje a vyhodnocuje komunikaci; provádí reporting podílí se na přípravě RKoP; podílí se na přípravě a formálně schvaluje RKoP; posuzuje náměty na projekt; zpracovává plán čerpání TP OP ŽP; účastní se PS PP podílí se na realizaci RKoP; zajišťuje výběrová řízení na dodavatele; proplácí výdaje na projekt; zpracovává žádost o platbu podílí se na reportingu Organizační řád MŽP Komunikační plán OPŽP na období Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 a 16) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP odd. projektů I konzultuje námět na projekt; schvaluje vybrané Manuál pracovních postupů 1 Jedná se např. o kontrolu při zveřejňování aktuality na webu OP ŽP, vydání tiskových zpráv při uveřejnění výzvy o poskytnutí dotací aj. 4

5 OFEU MŽP (331) výstupy pro OP ŽP (kap. 11) odd. projektů II OFEU MŽP (332) odd. financování OFEU MŽP (334) ředitel OFEU MŽP (330) náměstek sekce ekonomiky a politiky životního prostředí (300) náměstek sekce úřadu ministerstva (200) účastní se PS PP schvaluje vybrané výstupy podílí se na reportingu schvaluje náměty na projekt schvaluje vybrané výstupy schvaluje náměty na projekt schvaluje vybrané výstupy je informován o vybraných podkladech pro realizaci RKoP schvaluje náměty na projekt OTM MŽP (120) zpracovává komunikační koncepci MŽP; konzultuje námět na projekt OR MŽP (220) věcně příslušné odbory MŽP podílí se na realizaci RKoP; realizuje komunikační koncepci MŽP; schvaluje vybrané výstupy monitoruje a vyhodnocuje vybrané výstupy připravuje rozpočet MŽP; konzultuje námět na projekt monitoruje výdaje na OP ŽP; provádí finanční reporting za MŽP předkládají náměty na projekt podílí se na realizaci RKoP vyhodnocují realizaci komunikačních aktivit OIP MŽP (230) podílí se na realizaci RKoP 2 OEDN MŽP (320) je informován o vybraných výstupech připravuje a vyhodnocuje finanční strategii SFŽP podílí se na realizaci RKoP provádí reporting OP ŽP ministr MŽP schvaluje realizaci vybraných komunikačních aktivit SFŽP je informován o vybraných komunikačních aktivitách podílí se na přípravě RKoP; plánuje komunikační aktivity; účastní se PS PP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Komunikační plán OPŽP na období Spravuje web MŽP, na kterém jsou mj. zveřejňovány informace o OP ŽP. 5

6 PS PP MV OP ŽP Externí subjekty (konzultanti, dodavatelé služeb, příjemci dotace, média aj.) realizuje RKoP monitoruje komunikaci; proplácí a monitoruje výdaje na komunikaci; podílí se na reportingu je informován o přípravě, realizaci a vyhodnocení RKoP koordinace a metodické řízení, výměna zkušeností je informován o přípravě, realizaci a vyhodnocení RKoP; provádí roční hodnocení OP ŽP podílejí se na přípravě RKoP; konzultují náměty na projekt jsou informovány o vybraných komunikačních aktivitách Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Statut a jednací řád PS PP Komunikační plán OPŽP na období Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Vysvětlivky: OFEU = Odbor fondů EU; odd. TA = odd. Technické asistence; OTM = Odbor tiskový a marketingu; OR = odbor rozpočtu; OIP = Odbor informatiky a provozu; OEDN = Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů; PS PP = Pracovní skupina pro publicitu a propagaci OP ŽP; MV = monitorovací výbor OP ŽP Plánování komunikace V rámci procesu plánování komunikace je možné identifikovat čtyři podprocesy od strategické úrovně po operativní plánování komunikace: tvorba Komunikačního plánu OP ŽP na období ; tvorba ročních komunikačních plánů; čtvrtletní plánování; příprava námětů na projekt Realizace komunikačních aktivit V rámci procesu realizace komunikačních aktivit je možné identifikovat tři podprocesy: realizace komunikačních aktivit MŽP; realizace komunikačních aktivit SFŽP; realizace komunikačních aktivit týkajících se OP ŽP ostatními subjekty. 6

7 1.3.3 Monitorování, reportování a hodnocení komunikačních aktivit Proces řízení monitorování, reportování a hodnocení komunikačních aktivit zahrnuje tři podprocesy: reportování zpracování výročních zpráv, závěrečné zprávy a zpráv o průběhu realizace OP ŽP; čtvrtletní monitoring; reportování zpracování závěrečných zpráv projektu. 1.4 Zhodnocení Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) Manuál pracovních postupů OP, konkrétně kapitola 11 Informovanost a Publicita, vykazuje určité nedostatky vůči nárokům na kvalitní řídicí dokumentaci. Popisy procesů obsažené v manuálu jsou principielně správné, tedy pravdivé, odpovídající skutečnosti a aktualizované. Popisy pracovních procesů však neodrážejí v plné míře veškeré kroky a popis zapojení všech aktérů do schvalovacích a realizačních procesů. Z tohoto pohledu nesplňuje manuál nároky z hlediska úplnosti obsažených informací. Popisy pracovních procesů rovněž nevyhovují plně nárokům kladeným na manuál, jako na dokument pro praktickou práci řadového pracovníka, tedy názornost a uživatelskou přívětivost Hodnocení popisu řídicích procesů Řídicí procesy jsou v Manuálu zastoupeny popisem dlouhodobých komunikačních plánů (tj. celkový KoP OP ŽP a RKoP) a výčtem odpovědností ŘO a ZS. Důležitou součástí plánování komunikace je plánování na měsíční bázi a především plánování na úrovni jednotlivých aktivit (předkládání námětů na projekt). Řízení procesu měsíčního plánování v Manuálu popsáno není, což lze hodnotit jako jeden z nedostatků aktuální verze Manuálu. Z tohoto pohledu se Manuál jeví jako neúplný. Řízení procesu předkládání námětů na projekt je podrobně popsáno v Manuálu v kap. 16. V případě řídicích procesů obsahuje Manuál správné/aktuální informace. Nicméně v něm chybí popis řízení čtvrtletního plánování. Z tohoto pohledu se Manuál jeví jako neaktuální. Řídicí procesy jsou v manuálu popsány velmi obecně (bez rozdělení rolí, pravomocí a zodpovědností), nebo nejsou popsány vůbec (čtvrtletní plánování). Pro efektivní rozdělení pravomocí a odpovědností je nutné tyto rozepsat do takové míry, aby byly zřejmé role jednotlivých útvarů MŽP. Pro tyto účely je vhodné použít přehledná schémata s vyznačeným průběhem procesu. 7

8 1.4.2 Hodnocení popisu hlavních procesů Hlavní procesy jsou v Manuálu popsány postupem přípravy a zveřejňování jednotlivých nástrojů informovanosti a propagace. Manuál zmiňuje veškeré komunikační nástroje definované v KoP a ve většině případů uvádí, kdo se na jejich realizaci podílí. Nicméně v mnoha případech Manuál nepopisuje, jaký konkrétní útvar je za jejich realizaci zodpovědný (např. letáky, plakáty a brožury, jejichž tisk zajišťuje po dohodě SFŽP ČR nebo MŽP ). Manuál zcela jistě neuvádí nepravdivé informace, nicméně v něm nejsou zmíněny role všech útvarů MŽP, které jsou do procesu realizace KoP zapojeny. Například finančně náročné aktivity SFŽP s předpokládaným velkým dopadem bývají schvalovány také ministrem MŽP. Jedním z obecných nedostatků Manuálu je jistá nesymetričnost uváděných informací. Některé procesy jsou popsány velmi podrobně (až do operativní úrovně s využitím přehledného schématu, např. zveřejňování aktualit na webu OP ŽP), jiné velmi stručně a obecně, což může vést k různému výkladu rozdělení pravomocí a odpovědností (viz příklad s letáky, plakáty a brožurami). V této souvislosti je nutné jasně vydefinovat, za jakých okolností mají jaké organizace/útvary jaké role (zejména pravomoci a odpovědnosti) Hodnocení popisu podpůrných procesů Mezi podpůrné procesy popsané v Manuálu lze zařadit monitorování a hodnocení realizace KoP, činnost pracovních skupin a finanční zajištění. Manuál obsahuje popis řízení základních dokumentů, které souhrnně monitorují realizované komunikační aktivity. V Manuálu ale není popsáno řízení monitorování a reportování na úrovni projektů (zpracování závěrečných zpráv projektu). Informace v Manuálu jsou aktuální, nicméně některé z nich nikoliv. Jedná se např. o měsíční monitoring plánovaných a provedených komunikačních aktivit, který byl po dohodě obou zapojených útvarů prodloužen na čtvrtletní. Manuál také neuvádí zapojení všech útvarů, které se na tomto procesu podílí (např. odd. TA OFEU v rámci zpracování výročních zpráv). Řízení monitorování a reportování je popsáno v obecné rovině, většinou na úrovni ŘO a ZS. Některé kroky procesu jsou naopak specifikovány na úrovni oddělení (např. odd. monitoringu OFEU). 8

9 1.5 Doporučení k zajištění účinnějšího řízení komunikačních aktivit OP ŽP Provázání komunikačních cílů OP ŽP a MŽP V resortu MŽP není jednoznačně stanovena vrcholová komunikační strategie, která by vymezovala rámec a cíle pro jednotlivé dílčí strategie v jednotlivých agendách, včetně OP ŽP. Vzájemné provázání cílů organizačních útvarů se tak jeví obtížně dosažitelné, strategické řízení koncepční, proaktivní komunikace na úrovni resortu jako relativně slabé. Komunikační strategie MŽP by měla definovat priority a cíle komunikace celého resortu na zvolené období a opatření k jejich naplnění. Tento strategický dokument by měl určovat cestu a možné scénáře, jak dosáhnout cílů. Úplná strategie se neobejde bez definovaných vhodných komunikačních nástrojů a ukazatelů, prostřednictvím kterých by bylo možné hodnotit úspěšnost realizace strategie Koordinace a nastavení systematické informovanosti (issue management, krizová komunikace) Definice krize: Krize je definována jako nečekaná a nekontrolovaná situace způsobená publikováním informací, které svým charakterem vyvolávají tlak z vnějšího prostředí na Ministerstvo životního prostředí či OP ŽP, a které podporují vznik fám a spekulací. Jakkoliv je krizová situace nepříjemná, je třeba zachovat maximálně vstřícný přístup k médiím, k zaměstnancům a decision makerům a nenechat se zahnat do defenzivní role. Je třeba mít na paměti, více než kdy jindy, že není důležité, co se říká, ale co se tím míní a jak se to říká. V době krize je potřeba několikanásobně hlídat také to, že média jsou pouze naší cestou k cílovým skupinám pro jednotlivé cílové skupiny je nutné používat rozdílné komunikační kanály a odlišnou komunikační strategii. Fáze krize: První fáze krizové situace je většinou definována jako latentní krize. Jedná se o situaci, kdy se k týmu dostávají první zprávy o tom, že existuje jednotlivec/skupina lidí, kteří připravují útok. V této fázi je nutné být velmi opatrný a pečlivě zvážit míru budoucího rizika. Většina lidí má v této fázi tendenci informace přicházející z venku přeceňovat nebo naopak podceňovat. Každopádně je dobré vědět, že již v průběhu latentní krize mají později postižení většinou k dispozici relativně konkrétní informace, a to jak o podněcovačích krize, tak i o budoucím tématu krize. Již v této fázi tedy lze začít s přípravou krizové komunikace. Akutní krize většinou začíná v momentě, kdy ztrácíme kontrolu nad tokem informací, přiliv informací je chaotický, většina informací je překvapivých, ztrácí se kontrola nad situací, rojí se fámy a dezinformace a roste tlak z vnějšího i vnitřního prostředí. Tato forma krize bývá v dnešní době velmi častá, především díky nárůstu významu sociálních sítích. 9

10 Po utišení krize nastává fáze hodnocení, kdy se díváme zpět a hledáme silné a slabé stránky, tak abychom je byli schopní použít v průběhu další krize Zefektivnění rozhodování o realizaci komunikačních aktivit OP ŽP na operativní úrovni Následující kapitoly představují návrh optimálního stavu rozdělení pravomocí a odpovědností při komunikaci OP ŽP. Roční komunikační plány (příprava) Aktivně zapojit do zpracování RKoP SFŽP, který se podílí na realizaci RKoP, a zároveň OTM (120), který je navíc zodpovědný za celkovou komunikaci MŽP. Pasivně zapojit do přípravy RKoP OR (220), který zodpovídá za rozpočet resortu, a věcně příslušné odbory MŽP, které podávají náměty na projekt. S těmito útvary postačí relevantní části RKoP konzultovat, nebo je alespoň o nich informovat. Čtvrtletní plánování Vždy informovat OTM (120) o čtvrtletním plánu realizace RKoP. Ve vhodných případech konzultovat s OTM (120) plánované komunikační aktivity a využít synergických efektů ostatní resortní komunikace. Náměty na projekt Vždy informovat OTM (120) o schválených námětech na projekt. Ve vhodných případech konzultovat s OTM (120) připravované náměty na projekt a využít synergických efektů ostatní resortní komunikace. Konzultovat náměty na projekt s útvary MŽP, které mají pravomoc je schvalovat, tj. ředitel OFEU (330), náměstek sekce ekonomiky a politiky životního prostředí (300) a náměstek sekce úřadu ministerstva (200). Po schválení námětu na projekt informovat o této skutečnosti všechny útvary, se kterými byly náměty na projekt konzultovány, tj. především odd. projektů I (331), OR (220), příp. externí subjekty. Komunikační aktivity MŽP Informovat ředitele OFEU (330) a odborné garanty věcně příslušných odborů MŽP o realizaci komunikačních aktivit. 10

11 Vzhledem k odpovědnosti za celkovou komunikaci MŽP posílit roli OTM (120) v procesu realizace RKoP. Tento odbor by měl být informován o všech výstupech realizace RKoP. Komunikační aktivity SFŽP Pokud má ministr MŽP pravomoc schvalovat vybrané komunikační aktivity, měl by být o jejich přípravě dopředu informován. Náplň a forma takovéto aktivity by s ním měly být konzultovány, než mu budou předloženy ke schválení. Po realizaci komunikační aktivity informovat o této skutečnosti všechny útvary, se kterými byly připravované aktivity konzultovány, tj. především odd. projektů I a II (331 a 332). Komunikační aktivity OP ŽP realizované ostatními subjekty Pokud to bude možné, vyžadovat po externích subjektech, aby informovaly odd. monitoringu OFEU (335) o zveřejnění informace o OP ŽP. Reportování Výroční zprávy, Závěrečná zpráva a zprávy o průběhu realizace OP ŽP Jestliže OTM (120) monitoruje komunikaci MŽP a OR (220) monitoruje výdaje na OP ŽP a MŽP, je nutné, aby tyto útvary byly alespoň informovány o realizovaných komunikačních aktivitách RKoP a nákladech na ně. Čtvrtletní monitoring O výstupech kvartálního monitoringu a navazujícího vyhodnocení by měl být vyrozuměn také SFŽP, OTM (120) a OR (220). Reportování závěrečné zprávy projektu Pokud mohou věcně příslušné odbory MŽP podávat náměty na projekt a tyto následně realizovat, měly by být informovány o závěrečné zprávě projektu. Pokud je v zodpovědnosti odd. monitoringu OFEU (335) kontrolovat realizaci projektu, měl by být tento útvar o závěrečné zprávě informován Mechanizmus výběru a schvalování publicitních projektů Jednu z variant představuje vytvoření schvalovacího procesu, který by přesně stanovil podmínky, za kterých budou návrhy na publicitu OP ŽP schvalovány. 11

12 Lze tak například vydefinovat několik oblastí komunikačních aktivit a na jejich základě provést schvalovací proces podle několika předem definovaných kritérií. Ty by měly zajistit oprávněnost, relevantnost a především uznatelnost plánovaných činností Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) Zpracovatel na základě realizovaného projektu doporučuje revidovat Manuál (kap. 11) a zohlednit následující doporučení, týkající se hodnocených tří oblastí: úplnosti do Manuálu je třeba doplnit jednak popis řízení chybějících procesů (čtvrtletní plánování, zpracování závěrečných zpráv projektů) a jednak vymezení rolí, pravomocí a odpovědností útvarů implementační struktury u procesů a komunikačních aktivit, u kterých toto chybí (viz hodnocení Manuálu v kapitole 4.4). Je též vhodné doplnit samotný Komunikační plán na období jakožto hlavní přílohu kap. 11; správnosti Manuál obsahuje pravdivé informace, nicméně vzhledem k některým chybějícím informacím se jeví jako neaktuální. Vzhledem ke změně organizační struktury je Manuál třeba zaktualizovat a doplnit do něho chybějící popisy řízení procesů a vymezení rolí, pravomocí a odpovědností (viz předchozí bod); srozumitelnosti pro efektivní rozdělení pravomocí a odpovědností je nutné rozepsat řízení procesů do takové míry, aby byly zřejmé role jednotlivých útvarů implementační struktury. Řízení procesů publicity OP ŽP by mělo být rozepsáno až na úroveň: realizace reklamních kampaní (v jakýchkoli ATL 3, BTL 4 a online formátech) public relations / media relations produkce tištěných materiálů organizace akcí produkce 3D reklamních předmětů monitorování a hodnocení efektivity komunikační strategie Pro tyto účely je vhodné použít přehledná schémata s vyznačeným průběhem procesu. Také je nutné jasně vydefinovat, za jakých okolností mají jaké organizace/útvary jaké role (zejména pravomoci a odpovědnosti) a jaké jsou termíny plnění jednotlivých činností. Po revizi kap. 11 Manuálu zpracovatel doporučuje provést obdobnou revizi i u ostatních kapitol Manuálu. 3 Nadlinková komunikace (forma marketingové komunikace využívající masmédia: televizi, rádio, Internet, tisk, outdoor aj.) 4 Podlinková komunikace (nemasové forma komunikace, kterou charakterizuje přesnější zacílení cílové skupiny (přímý marketing, reklama v místě prodeje aj.) 12

13 2 ÚVOD 2.1 Cíl a předmět projektu Cíl a předmět projektu vychází z definovaného zadání, které bylo formulováno jako: Kompletní zhodnocení mechanismu využívání prostředků na publicitu na MŽP a také SFŽP ČR. Výstupem by měla být závěrečná zpráva, jejíž součástí by byly i návrhy na zlepšení efektivity publicity programu a způsobu koordinace propagačních aktivit. Cílem projektu je vyhodnotit proces řízení a koordinace komunikačních aktivit OP ŽP. Cílem tedy není evaluace realizovaných komunikačních aktivit z hlediska dopadu, které jsou předmětem pravidelného ročního hodnocení implementace Komunikačního plánu OP ŽP. Provedené hodnocení proto klade důraz na procesní pohled, analýzu účelnosti nastavení procesů a respektování zásad dobré praxe v managementu komunikačních aktivit OP ŽP. 2.2 Evaluační otázky Cílem hodnocení procesu řízení komunikačních aktivit je zodpovědět následující základní otázky: Jaké jsou klíčové aktivity a kroky v procesu řízení komunikace OP ŽP? Jak jsou definovány role a odpovědnosti klíčových aktérů komunikace OP ŽP, jaké jsou jejich zdroje? Jsou procesy nastaveny optimálně s ohledem na využívání zdrojů (finančních a lidských) pro dosažení stanovených cílů? Jaká jsou slabá místa řízení komunikačních aktivit z pohledu definovaných hodnotících kritérií a jaké jsou jejich pravděpodobné příčiny? Jaké jsou kritické předpoklady účelnějšího a účinnějšího nastavení procesů? Jaká opatření mohou být přijata pro zlepšení řízení komunikace z pohledu definovaných hodnoticích kritérií? 13

14 2.3 Metodický rámec procesní optimalizace Zasazení metodiky procesní optimalizace do širšího rámce metodiky procesního řízení Procesní řízení (dále také PŘ) je definováno jako způsob řízení organizace tak, aby byla schopná kontrolovat a zlepšovat své procesy/služby a tím dosáhla spokojenosti svých klientů při co nejefektivnějším využití zdrojů (lidé, peníze). Procesní řízení zahrnuje několik klíčových oblastí též Stavební kameny procesního řízení, mezi něž patří i Trvalé zlepšování, neboli Procesní optimalizace. Principy procesního řízení jsou plně aplikovatelné na administrativu a státní správu, neboť vychází z metodiky CAF 2009 (Common Assessment Framework (společný hodnoticí rámec)) Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru. Je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu a od r. 2000, kdy byla představena jeho první verze, je Evropským institutem veřejné správy (EIPA) dále rozvíjen. Model CAF je zobrazován (viz následující obrázek) jako logický rámec pěti oblastí označených jako Předpoklady a čtyř oblastí označených jako Výsledky, které z předpokladů vycházejí. Předpoklady i Výsledky jsou doplněny oblastí Inovace a učení se. Podrobná metodika je dostupná na internetových stránkách České společnosti pro jakost, o. s. (www.csq.cz). Metodika CAF 14

15 Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace. Pro účely lepší srozumitelnosti a grafické i logické návaznosti jsou oblasti z metodiky CAF uspořádány do přehledné Pyramidy, která se skládá z jednotlivých základních kamenů. Cílem je zejména dosáhnout porozumění faktu, že projektové řízení se implementuje po vyjasnění Strategií a cílů, postupně od spodních kamenů. Pyramida projektové řízení je zobrazena na následujícím obrázku, na kterém je uvedeno sedm stavebních a tři podpůrné kameny projektového řízení. Obrázek zobrazuje také klíčové vazby mezi jednotlivými kameny, a to pomocí žlutých šipek. Pyramida procesního řízení Z Pyramidy procesního řízení vyplývá, že předpokladem pro správné provedení procesních optimalizací (Trvalé zlepšování) je důsledné naplnění níže položených stavebních kamenů a také správné nadefinování Strategie procesu ve vazbě na strategii MŽP. Je v zodpovědnosti vedoucích pracovníků organizace, aby dlouhodobě sledovali a podporovali stoupající vyspělost a zralost procesního řízení v organizaci s pomocí klíčových pracovníků a procesních rolí. 15

16 2.3.2 Základní stavební kameny procesního řízení V následujících tabulkových přehledech jsou popsány jednotlivé stavební kameny projektové řízení. Vazby mezi kameny jsou schematicky zobrazeny pomocí Pyramidy v dílčí kapitole Strategie Strategie je klíčový kámen proto, že z něho má vycházet potřeba zavedení PŘ v organizaci. Strategie obsahuje jednotlivé strategické cíle zaměřené na rozvoj v těchto oblastech: Finanční (výnosy a náklady, u rozpočtových organizací jde o efektivitu) Zákaznická (občané, firmy, jiné organizace) zjišťujeme výzkumy a dotazováním Procesní (rychlost a kvalita pracovních postupů s dopadem do zákaznické a finanční perspektivy) odvozujeme od finančních a zákaznických cílů Zaměstnanecká (motivovanost zaměstnanců, kvalita řízení zaměstnanců) Strategie MŽP formulovaná ministrem by se měla kaskádovitě rozpadat do odborů. Je nutné zdůraznit tři základní principy správné strategie organizace pro účely implementace PŘ: Zapracovat do strategie chování orientované na zákazníka a trvalé zlepšování Strategické cíle musí být měřitelné a napojené na konkrétní zlepšovací aktivity a projekty Rozpadnout takto nastavené cíle až na konkrétní pracovníky resortu MŽP zapojené do komunikace OP ŽP Procesy Ve vztahu ke strategii je toto první předpoklad, bez kterého není možné provést kvalitní zavedení PŘ. Tento stavební kámen obsahuje jasné určení procesů v rámci organizace, a to tak, že každý zaměstnanec ví, na kterém procesu se podílí, kdo jsou jeho zákazníci a jaké jsou požadované výstupy směrem k těmto zákazníkům. Na základě nadefinovaných procesů lze teprve stavět ostatní stavební kameny PŘ. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Roztřídění procesů do kategorií Identifikace procesů a jejich výstupů Vytvoření popisu (dokumentace) k procesům 16

17 Měření výkonnosti procesů Tento stavební kámen je přímo navázán na daný proces a zejména jeho výstupy. Jde o nastavení a pravidelné měření parametrů výkonnosti procesu (služby), jako je: Rychlost Kvalita (chybovost) Efektivita (nákladovost na jednotku) Bez správného nastavení tohoto kamene lze těžko nastavit jeden z následujících kamenů Motivace. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Nastavit měřitelné ukazatele výkonnosti Nastavit systém měření a vyhodnocení těchto ukazatelů výkonnosti Organizační struktura Tento stavební kámen pokrývá organizační uspořádání organizace včetně pravidel řízení, které podporují vysokou efektivitu, jednoduchost, rychlost a tím pádem i výkonnost procesů v organizaci. Tento stavební kámen a jeho nastavení velmi silně ovlivňuje kvalitu nastavení stavebního kamene Týmová spolupráce na jednotlivých procesech i mezi procesy v organizaci. Změny organizační struktury by se měly provádět až po nastavení stavebního kamene Procesy popisy a mapy. Pokud organizace nechce či nemůže čekat se změnami organizační struktury na úplné nastavení nejnižšího stavebního kamene, je možné provést základní zjednodušení organizační struktury při alespoň částečném dodržení těchto pravidel: Je správné oddělit řízení procesů Hlavních a Podpůrných. Před rozdělením podle vnitřní logiky by měly být zváženy dopady na zákazníky z pohledu dostupnosti a kvality služeb. Pokud jsou změny organizační struktury doprovázeny přemístěním pracovišť s kontaktem se zákazníky, je dobré před takovým rozhodnutím zvážit i hlas zákazníků. Každý vedoucí pracovník by měl mít mezi čtyřmi a deseti přímými podřízenými. Menší či větší počty přímých podřízených není efektivní a lze je ospravedlnit jen ve výjimečných případech. Základní principy tohoto stavebního kamene: Vytvoření jednoduché a ploché organizační struktury, kterou lze efektivně řídit klíčové procesy zavedení procesních rolí Vytvoření organizačního řádu popisující nejen strukturu, ale hlavně pravomoci, pracovní povinnosti a nutné znalosti pro každou pozici 17

18 Motivace Tento stavební kámen představuje motivaci všech zaměstnanců organizace nastavenou na plnění ukazatelů výkonnosti procesů, které vykonávají či řídí. Orientace zaměstnanců na výstupy procesů je motivuje k tomu, aby věnovali maximum pozornosti svým zákazníkům (interním či externím). Tento stavební kámen a jeho nastavení velmi silně ovlivňuje kvalitu nastavení stavebního kamene Trvalé zlepšování. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Určit jednotlivé části motivačního systému zaměstnanců Najít způsob, jak tento systém zavést a správně využívat Týmová spolupráce Tento stavební kámen je přímo navázán na nastavení kamene organizační struktura a představuje efektivní spolupráci mezi zaměstnanci vykonávající klíčové procesy, a to i napříč organizační strukturou (mezi týmy, odděleními a odbory). Spolu se správně nastavenou motivací je fungující týmová spolupráce základním předpokladem k úspěchu výše postaveného kamene Trvalé zlepšování. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Definování a používání pravidel týmové spolupráce na procesech Školení a rozvoj podporující týmovou spolupráci Trvalé zlepšování Tento stavební kámen je přímo navázán na kameny Motivace a Týmová spolupráce a představuje hlavní účel a přínos PŘ. Hlavním smyslem PŘ je dlouhodobé a pravidelné zlepšování klíčových procesů organizace pro zákazníky aktivním zapojením vlastních zaměstnanců bez nutnosti velkého tlaku z vedení organizace, tedy jako součást kultury organizace. Základní principy toho stavebního kamene jsou: Vedení organizace aktivně sleduje vývoj v oblasti Trvalého zlepšování a podporuje ho Jsou vždy jasně identifikovány procesy/služby ke zlepšení na základě měření výkonnosti Jsou definovány a využívány metody zlepšování v organizaci Vlastníci procesů a vedoucí pracovníci jsou plně zapojeni do Trvalého zlepšování Zaměstnanci jsou školeni na praktické využití metod a technik Trvalého zlepšování a tyto metody aktivně využívají 18

19 Podpůrné stavební kameny Všechny stavební kameny pyramidy PŘ jsou trvale ovlivněny v každodenním provozu organizace třemi podpůrnými kameny : Kultura organizace (firemní kulturou) jde o postoje, chování a uvažování zaměstnanců na všech úrovních Úroveň dokumentace (procesy, organizační struktura, metodiky, data apod.) jde o úplnost, správnost a srozumitelnost dokumentace tak, aby pomohla ke správnému každodennímu rozhodování zaměstnanců na všech úrovních Vyspělost informačních technologií jde o uživatelskou přívětivost aplikací pro práci, umožňující provádět a zlepšovat služby a procesy z pohledu zákazníků Nastavení stavebních kamenů PŘ a následné jejich pravidelné naplňování pomáhají zároveň měnit kulturu v organizaci, zvyšují úroveň dokumentace a kladou požadavky na vyspělost informačních technologií. 19

20 2.4 Východiska hodnocení Komunikaci respektive komunikační strategii je obecně třeba chápat jako jednu z funkčních strategií organizace. Znázornění hierarchie strategií organizace je znázorněna na následujícím schématu 5. 5 Zdroj: 20

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU červen 2011 manažerské shrnutí Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR odbor strukturálních fondů Nad Štolou 3 170

Více

Evaluace procesu kontroly. Závěrečná zpráva

Evaluace procesu kontroly. Závěrečná zpráva Evaluace procesu kontroly Závěrečná zpráva 15. 12. 2014 1 Manažerské shrnutí Cílem evaluace bylo zefektivnění zavedeného způsobu provádění kontrol, přičemž se evaluátor, v souladu se zadáním evaluace,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

REALIZACE PROJEKTU ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (strategické, procesní, řízení lidských zdrojů)

REALIZACE PROJEKTU ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (strategické, procesní, řízení lidských zdrojů) REALIZACE PROJEKTU ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (strategické, procesní, řízení lidských zdrojů) Abstrakt: Projekt byl zaměřen na implementaci nového způsobu řízení a výkonu činností organizace

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA 15. 12. 2011 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ Projekt Evaluace procesu nesrovnalostí byl realizován v konsorciu společností RegioPartner, s.r.o. a AQE advisors,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026

Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026 Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026 Vstupní zpráva je dokument, který obsahuje základní informace o tvorbě MČ Praha 8, Strategický plán udržitelného

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED. Jan Blahůšek MPSV

Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED. Jan Blahůšek MPSV Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED Jan Blahůšek MPSV Obsah presentace Databáze VPŘED VPŘED jako manažerský nástroj Silné a slabé stránky VPŘED VPŘED jako meta-evaluační nástroj

Více

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 4 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 27.3.2013

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004 Č.j: MSMT 17695/2015-3 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu č. 02_15_004 Smart Akcelerátor pro individuální projekty

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více