Zhodnocení mechanizmu využívání prostředků na publicitu Operačního programu Životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení mechanizmu využívání prostředků na publicitu Operačního programu Životní prostředí"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Zhodnocení mechanizmu využívání prostředků na publicitu Operačního programu Životní prostředí Zadavatel Česká republika Ministerstvo životního prostředí Odbor fondů EU Vršovická Praha 10 Zpracovatel Naviga 4, s.r.o. Pobřežní 249/46, Praha 8 Kontaktní osoba: Lukáš Bumbálek Datum zpracování: Počet listů: 65 Naviga 4, s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8,

2 OBSAH 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Cíl a předmět projektu Shrnutí metodologie projektu Analýza aktuálního stavu řízení komunikace OP ŽP Zhodnocení Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) Doporučení k zajištění účinnějšího řízení komunikačních aktivit OP ŽP ÚVOD Cíl a předmět projektu Evaluační otázky Metodický rámec procesní optimalizace Východiska hodnocení Seznam zkratek PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROJEKTU A ZDROJE DAT Analytická fáze Návrhová fáze ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU ŘÍZENÍ KOMUNIKACE OP ŽP Plánování komunikace Realizace komunikačních aktivit Monitorování, reportování a hodnocení komunikačních aktivit Zhodnocení Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) DOPORUČENÍ K ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP ŽP Provázání komunikačních cílů OP ŽP a MŽP Koordinace a nastavení systematické informovanosti (issue management, krizová komunikace) Zefektivnění rozhodování o realizaci komunikačních aktivit OP ŽP na operativní úrovni Mechanizmus výběru a schvalování publicitních projektů Revize Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita)

3 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 1.1 Cíl a předmět projektu Cíl a předmět projektu vychází z definovaného zadání, které bylo formulováno následovně: Kompletní zhodnocení mechanismu využívání prostředků na publicitu na MŽP a také SFŽP ČR. Výstupem by měla být závěrečná zpráva, jejíž součástí by byly i návrhy na zlepšení efektivity publicity programu a způsobu koordinace propagačních aktivit. Cílem projektu bylo vyhodnotit proces řízení a koordinace komunikačních aktivit OP ŽP. Cílem tedy nebyla evaluace realizovaných komunikačních aktivit z hlediska dopadu, které jsou předmětem pravidelného ročního hodnocení implementace Komunikačního plánu OP ŽP. Provedené hodnocení klade důraz na procesní pohled, analýzu účelnosti nastavení procesů a respektování zásad dobré praxe v managementu komunikačních aktivit OP ŽP. Cílem hodnocení procesu řízení komunikačních aktivit bylo zodpovědět následující otázky: Jaké jsou klíčové aktivity a kroky v procesu řízení komunikace OP ŽP? Jak jsou definovány role a odpovědnosti klíčových aktérů komunikace OP ŽP, jaké jsou jejich zdroje? Jsou procesy nastaveny optimálně s ohledem na využívání zdrojů (finančních a lidských) pro dosažení stanovených cílů? Jaká jsou slabá místa řízení komunikačních aktivit z pohledu definovaných hodnotících kritérií a jaké jsou jejich pravděpodobné příčiny? Jaké jsou kritické předpoklady účelnějšího a účinnějšího nastavení procesů? Jaká opatření mohou být přijata pro zlepšení řízení komunikace z pohledu definovaných hodnoticích kritérií? 1.2 Shrnutí metodologie projektu Realizace projektu probíhala ve dvou fázích: analytická fáze: rešerše dokumentů souvisejících s publicitou OP ŽP a řídicími a schvalovacími procesy marketingových a komunikačních aktivit v rámci resortu životního prostředí, rešerše auditů, evaluací a analýz, které se dotýkají komunikace OP ŽP, realizace strukturovaných rozhovorů s relevantními pracovníky MŽP a SFŽP, mapování relevantních výdajů OP ŽP na publicitu v rámci MŽP a SFŽP, 3

4 zmapování a analýza hlavních procesů řízení komunikace OP ŽP a jejich účinnosti, identifikace kritických předpokladů úspěchu (CSF) efektivního řízení komunikace OP ŽP; návrhová fáze: návrh efektivního řízení komunikace OP ŽP v rezortu MŽP, návrh na revizi Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP. 1.3 Analýza aktuálního stavu řízení komunikace OP ŽP Většina zjištěných nedostatků v analyzovaných procesech se týká nedostatečně stanovaného rámce pro strategické řízení komunikace na úrovni resortu. Zatímco procesy řízení komunikace v rámci implementační struktury OP ŽP jsou v zásadě účelně a efektivně nastaveny, vymezení pravomocí a odpovědností dotčených útvarů v rámci MŽP je nedostatečné a podvazuje účinnost jak koncepční marketingové komunikace OP ŽP, tak potenciálně reaktivní a krizové komunikace týkající se operačního programu. Na přípravě, realizaci a vyhodnocení komunikace OP ŽP se podílí řada útvarů MŽP a SFŽP aktérů procesu. Následující tabulka shrnuje role jednotlivých útvarů klíčových aktérů v procesu řízení komunikace. Aktéři komunikace OP ŽP Role v procesu komunikace Popis zapojení do procesu odd. monitoringu OFEU MŽP (335) odd. TA OFEU MŽP (336) zpracovává RKoP; plánuje komunikační aktivity; předkládá náměty na projekt; účastní se PS PP realizuje RKoP; odpovídá za publicitu a propagaci OP ŽP; schvaluje vybrané výstupy 1 monitoruje a vyhodnocuje komunikaci; provádí reporting podílí se na přípravě RKoP; podílí se na přípravě a formálně schvaluje RKoP; posuzuje náměty na projekt; zpracovává plán čerpání TP OP ŽP; účastní se PS PP podílí se na realizaci RKoP; zajišťuje výběrová řízení na dodavatele; proplácí výdaje na projekt; zpracovává žádost o platbu podílí se na reportingu Organizační řád MŽP Komunikační plán OPŽP na období Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 a 16) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP odd. projektů I konzultuje námět na projekt; schvaluje vybrané Manuál pracovních postupů 1 Jedná se např. o kontrolu při zveřejňování aktuality na webu OP ŽP, vydání tiskových zpráv při uveřejnění výzvy o poskytnutí dotací aj. 4

5 OFEU MŽP (331) výstupy pro OP ŽP (kap. 11) odd. projektů II OFEU MŽP (332) odd. financování OFEU MŽP (334) ředitel OFEU MŽP (330) náměstek sekce ekonomiky a politiky životního prostředí (300) náměstek sekce úřadu ministerstva (200) účastní se PS PP schvaluje vybrané výstupy podílí se na reportingu schvaluje náměty na projekt schvaluje vybrané výstupy schvaluje náměty na projekt schvaluje vybrané výstupy je informován o vybraných podkladech pro realizaci RKoP schvaluje náměty na projekt OTM MŽP (120) zpracovává komunikační koncepci MŽP; konzultuje námět na projekt OR MŽP (220) věcně příslušné odbory MŽP podílí se na realizaci RKoP; realizuje komunikační koncepci MŽP; schvaluje vybrané výstupy monitoruje a vyhodnocuje vybrané výstupy připravuje rozpočet MŽP; konzultuje námět na projekt monitoruje výdaje na OP ŽP; provádí finanční reporting za MŽP předkládají náměty na projekt podílí se na realizaci RKoP vyhodnocují realizaci komunikačních aktivit OIP MŽP (230) podílí se na realizaci RKoP 2 OEDN MŽP (320) je informován o vybraných výstupech připravuje a vyhodnocuje finanční strategii SFŽP podílí se na realizaci RKoP provádí reporting OP ŽP ministr MŽP schvaluje realizaci vybraných komunikačních aktivit SFŽP je informován o vybraných komunikačních aktivitách podílí se na přípravě RKoP; plánuje komunikační aktivity; účastní se PS PP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Komunikační plán OPŽP na období Spravuje web MŽP, na kterém jsou mj. zveřejňovány informace o OP ŽP. 5

6 PS PP MV OP ŽP Externí subjekty (konzultanti, dodavatelé služeb, příjemci dotace, média aj.) realizuje RKoP monitoruje komunikaci; proplácí a monitoruje výdaje na komunikaci; podílí se na reportingu je informován o přípravě, realizaci a vyhodnocení RKoP koordinace a metodické řízení, výměna zkušeností je informován o přípravě, realizaci a vyhodnocení RKoP; provádí roční hodnocení OP ŽP podílejí se na přípravě RKoP; konzultují náměty na projekt jsou informovány o vybraných komunikačních aktivitách Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Statut a jednací řád PS PP Komunikační plán OPŽP na období Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Vysvětlivky: OFEU = Odbor fondů EU; odd. TA = odd. Technické asistence; OTM = Odbor tiskový a marketingu; OR = odbor rozpočtu; OIP = Odbor informatiky a provozu; OEDN = Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů; PS PP = Pracovní skupina pro publicitu a propagaci OP ŽP; MV = monitorovací výbor OP ŽP Plánování komunikace V rámci procesu plánování komunikace je možné identifikovat čtyři podprocesy od strategické úrovně po operativní plánování komunikace: tvorba Komunikačního plánu OP ŽP na období ; tvorba ročních komunikačních plánů; čtvrtletní plánování; příprava námětů na projekt Realizace komunikačních aktivit V rámci procesu realizace komunikačních aktivit je možné identifikovat tři podprocesy: realizace komunikačních aktivit MŽP; realizace komunikačních aktivit SFŽP; realizace komunikačních aktivit týkajících se OP ŽP ostatními subjekty. 6

7 1.3.3 Monitorování, reportování a hodnocení komunikačních aktivit Proces řízení monitorování, reportování a hodnocení komunikačních aktivit zahrnuje tři podprocesy: reportování zpracování výročních zpráv, závěrečné zprávy a zpráv o průběhu realizace OP ŽP; čtvrtletní monitoring; reportování zpracování závěrečných zpráv projektu. 1.4 Zhodnocení Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) Manuál pracovních postupů OP, konkrétně kapitola 11 Informovanost a Publicita, vykazuje určité nedostatky vůči nárokům na kvalitní řídicí dokumentaci. Popisy procesů obsažené v manuálu jsou principielně správné, tedy pravdivé, odpovídající skutečnosti a aktualizované. Popisy pracovních procesů však neodrážejí v plné míře veškeré kroky a popis zapojení všech aktérů do schvalovacích a realizačních procesů. Z tohoto pohledu nesplňuje manuál nároky z hlediska úplnosti obsažených informací. Popisy pracovních procesů rovněž nevyhovují plně nárokům kladeným na manuál, jako na dokument pro praktickou práci řadového pracovníka, tedy názornost a uživatelskou přívětivost Hodnocení popisu řídicích procesů Řídicí procesy jsou v Manuálu zastoupeny popisem dlouhodobých komunikačních plánů (tj. celkový KoP OP ŽP a RKoP) a výčtem odpovědností ŘO a ZS. Důležitou součástí plánování komunikace je plánování na měsíční bázi a především plánování na úrovni jednotlivých aktivit (předkládání námětů na projekt). Řízení procesu měsíčního plánování v Manuálu popsáno není, což lze hodnotit jako jeden z nedostatků aktuální verze Manuálu. Z tohoto pohledu se Manuál jeví jako neúplný. Řízení procesu předkládání námětů na projekt je podrobně popsáno v Manuálu v kap. 16. V případě řídicích procesů obsahuje Manuál správné/aktuální informace. Nicméně v něm chybí popis řízení čtvrtletního plánování. Z tohoto pohledu se Manuál jeví jako neaktuální. Řídicí procesy jsou v manuálu popsány velmi obecně (bez rozdělení rolí, pravomocí a zodpovědností), nebo nejsou popsány vůbec (čtvrtletní plánování). Pro efektivní rozdělení pravomocí a odpovědností je nutné tyto rozepsat do takové míry, aby byly zřejmé role jednotlivých útvarů MŽP. Pro tyto účely je vhodné použít přehledná schémata s vyznačeným průběhem procesu. 7

8 1.4.2 Hodnocení popisu hlavních procesů Hlavní procesy jsou v Manuálu popsány postupem přípravy a zveřejňování jednotlivých nástrojů informovanosti a propagace. Manuál zmiňuje veškeré komunikační nástroje definované v KoP a ve většině případů uvádí, kdo se na jejich realizaci podílí. Nicméně v mnoha případech Manuál nepopisuje, jaký konkrétní útvar je za jejich realizaci zodpovědný (např. letáky, plakáty a brožury, jejichž tisk zajišťuje po dohodě SFŽP ČR nebo MŽP ). Manuál zcela jistě neuvádí nepravdivé informace, nicméně v něm nejsou zmíněny role všech útvarů MŽP, které jsou do procesu realizace KoP zapojeny. Například finančně náročné aktivity SFŽP s předpokládaným velkým dopadem bývají schvalovány také ministrem MŽP. Jedním z obecných nedostatků Manuálu je jistá nesymetričnost uváděných informací. Některé procesy jsou popsány velmi podrobně (až do operativní úrovně s využitím přehledného schématu, např. zveřejňování aktualit na webu OP ŽP), jiné velmi stručně a obecně, což může vést k různému výkladu rozdělení pravomocí a odpovědností (viz příklad s letáky, plakáty a brožurami). V této souvislosti je nutné jasně vydefinovat, za jakých okolností mají jaké organizace/útvary jaké role (zejména pravomoci a odpovědnosti) Hodnocení popisu podpůrných procesů Mezi podpůrné procesy popsané v Manuálu lze zařadit monitorování a hodnocení realizace KoP, činnost pracovních skupin a finanční zajištění. Manuál obsahuje popis řízení základních dokumentů, které souhrnně monitorují realizované komunikační aktivity. V Manuálu ale není popsáno řízení monitorování a reportování na úrovni projektů (zpracování závěrečných zpráv projektu). Informace v Manuálu jsou aktuální, nicméně některé z nich nikoliv. Jedná se např. o měsíční monitoring plánovaných a provedených komunikačních aktivit, který byl po dohodě obou zapojených útvarů prodloužen na čtvrtletní. Manuál také neuvádí zapojení všech útvarů, které se na tomto procesu podílí (např. odd. TA OFEU v rámci zpracování výročních zpráv). Řízení monitorování a reportování je popsáno v obecné rovině, většinou na úrovni ŘO a ZS. Některé kroky procesu jsou naopak specifikovány na úrovni oddělení (např. odd. monitoringu OFEU). 8

9 1.5 Doporučení k zajištění účinnějšího řízení komunikačních aktivit OP ŽP Provázání komunikačních cílů OP ŽP a MŽP V resortu MŽP není jednoznačně stanovena vrcholová komunikační strategie, která by vymezovala rámec a cíle pro jednotlivé dílčí strategie v jednotlivých agendách, včetně OP ŽP. Vzájemné provázání cílů organizačních útvarů se tak jeví obtížně dosažitelné, strategické řízení koncepční, proaktivní komunikace na úrovni resortu jako relativně slabé. Komunikační strategie MŽP by měla definovat priority a cíle komunikace celého resortu na zvolené období a opatření k jejich naplnění. Tento strategický dokument by měl určovat cestu a možné scénáře, jak dosáhnout cílů. Úplná strategie se neobejde bez definovaných vhodných komunikačních nástrojů a ukazatelů, prostřednictvím kterých by bylo možné hodnotit úspěšnost realizace strategie Koordinace a nastavení systematické informovanosti (issue management, krizová komunikace) Definice krize: Krize je definována jako nečekaná a nekontrolovaná situace způsobená publikováním informací, které svým charakterem vyvolávají tlak z vnějšího prostředí na Ministerstvo životního prostředí či OP ŽP, a které podporují vznik fám a spekulací. Jakkoliv je krizová situace nepříjemná, je třeba zachovat maximálně vstřícný přístup k médiím, k zaměstnancům a decision makerům a nenechat se zahnat do defenzivní role. Je třeba mít na paměti, více než kdy jindy, že není důležité, co se říká, ale co se tím míní a jak se to říká. V době krize je potřeba několikanásobně hlídat také to, že média jsou pouze naší cestou k cílovým skupinám pro jednotlivé cílové skupiny je nutné používat rozdílné komunikační kanály a odlišnou komunikační strategii. Fáze krize: První fáze krizové situace je většinou definována jako latentní krize. Jedná se o situaci, kdy se k týmu dostávají první zprávy o tom, že existuje jednotlivec/skupina lidí, kteří připravují útok. V této fázi je nutné být velmi opatrný a pečlivě zvážit míru budoucího rizika. Většina lidí má v této fázi tendenci informace přicházející z venku přeceňovat nebo naopak podceňovat. Každopádně je dobré vědět, že již v průběhu latentní krize mají později postižení většinou k dispozici relativně konkrétní informace, a to jak o podněcovačích krize, tak i o budoucím tématu krize. Již v této fázi tedy lze začít s přípravou krizové komunikace. Akutní krize většinou začíná v momentě, kdy ztrácíme kontrolu nad tokem informací, přiliv informací je chaotický, většina informací je překvapivých, ztrácí se kontrola nad situací, rojí se fámy a dezinformace a roste tlak z vnějšího i vnitřního prostředí. Tato forma krize bývá v dnešní době velmi častá, především díky nárůstu významu sociálních sítích. 9

10 Po utišení krize nastává fáze hodnocení, kdy se díváme zpět a hledáme silné a slabé stránky, tak abychom je byli schopní použít v průběhu další krize Zefektivnění rozhodování o realizaci komunikačních aktivit OP ŽP na operativní úrovni Následující kapitoly představují návrh optimálního stavu rozdělení pravomocí a odpovědností při komunikaci OP ŽP. Roční komunikační plány (příprava) Aktivně zapojit do zpracování RKoP SFŽP, který se podílí na realizaci RKoP, a zároveň OTM (120), který je navíc zodpovědný za celkovou komunikaci MŽP. Pasivně zapojit do přípravy RKoP OR (220), který zodpovídá za rozpočet resortu, a věcně příslušné odbory MŽP, které podávají náměty na projekt. S těmito útvary postačí relevantní části RKoP konzultovat, nebo je alespoň o nich informovat. Čtvrtletní plánování Vždy informovat OTM (120) o čtvrtletním plánu realizace RKoP. Ve vhodných případech konzultovat s OTM (120) plánované komunikační aktivity a využít synergických efektů ostatní resortní komunikace. Náměty na projekt Vždy informovat OTM (120) o schválených námětech na projekt. Ve vhodných případech konzultovat s OTM (120) připravované náměty na projekt a využít synergických efektů ostatní resortní komunikace. Konzultovat náměty na projekt s útvary MŽP, které mají pravomoc je schvalovat, tj. ředitel OFEU (330), náměstek sekce ekonomiky a politiky životního prostředí (300) a náměstek sekce úřadu ministerstva (200). Po schválení námětu na projekt informovat o této skutečnosti všechny útvary, se kterými byly náměty na projekt konzultovány, tj. především odd. projektů I (331), OR (220), příp. externí subjekty. Komunikační aktivity MŽP Informovat ředitele OFEU (330) a odborné garanty věcně příslušných odborů MŽP o realizaci komunikačních aktivit. 10

11 Vzhledem k odpovědnosti za celkovou komunikaci MŽP posílit roli OTM (120) v procesu realizace RKoP. Tento odbor by měl být informován o všech výstupech realizace RKoP. Komunikační aktivity SFŽP Pokud má ministr MŽP pravomoc schvalovat vybrané komunikační aktivity, měl by být o jejich přípravě dopředu informován. Náplň a forma takovéto aktivity by s ním měly být konzultovány, než mu budou předloženy ke schválení. Po realizaci komunikační aktivity informovat o této skutečnosti všechny útvary, se kterými byly připravované aktivity konzultovány, tj. především odd. projektů I a II (331 a 332). Komunikační aktivity OP ŽP realizované ostatními subjekty Pokud to bude možné, vyžadovat po externích subjektech, aby informovaly odd. monitoringu OFEU (335) o zveřejnění informace o OP ŽP. Reportování Výroční zprávy, Závěrečná zpráva a zprávy o průběhu realizace OP ŽP Jestliže OTM (120) monitoruje komunikaci MŽP a OR (220) monitoruje výdaje na OP ŽP a MŽP, je nutné, aby tyto útvary byly alespoň informovány o realizovaných komunikačních aktivitách RKoP a nákladech na ně. Čtvrtletní monitoring O výstupech kvartálního monitoringu a navazujícího vyhodnocení by měl být vyrozuměn také SFŽP, OTM (120) a OR (220). Reportování závěrečné zprávy projektu Pokud mohou věcně příslušné odbory MŽP podávat náměty na projekt a tyto následně realizovat, měly by být informovány o závěrečné zprávě projektu. Pokud je v zodpovědnosti odd. monitoringu OFEU (335) kontrolovat realizaci projektu, měl by být tento útvar o závěrečné zprávě informován Mechanizmus výběru a schvalování publicitních projektů Jednu z variant představuje vytvoření schvalovacího procesu, který by přesně stanovil podmínky, za kterých budou návrhy na publicitu OP ŽP schvalovány. 11

12 Lze tak například vydefinovat několik oblastí komunikačních aktivit a na jejich základě provést schvalovací proces podle několika předem definovaných kritérií. Ty by měly zajistit oprávněnost, relevantnost a především uznatelnost plánovaných činností Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) Zpracovatel na základě realizovaného projektu doporučuje revidovat Manuál (kap. 11) a zohlednit následující doporučení, týkající se hodnocených tří oblastí: úplnosti do Manuálu je třeba doplnit jednak popis řízení chybějících procesů (čtvrtletní plánování, zpracování závěrečných zpráv projektů) a jednak vymezení rolí, pravomocí a odpovědností útvarů implementační struktury u procesů a komunikačních aktivit, u kterých toto chybí (viz hodnocení Manuálu v kapitole 4.4). Je též vhodné doplnit samotný Komunikační plán na období jakožto hlavní přílohu kap. 11; správnosti Manuál obsahuje pravdivé informace, nicméně vzhledem k některým chybějícím informacím se jeví jako neaktuální. Vzhledem ke změně organizační struktury je Manuál třeba zaktualizovat a doplnit do něho chybějící popisy řízení procesů a vymezení rolí, pravomocí a odpovědností (viz předchozí bod); srozumitelnosti pro efektivní rozdělení pravomocí a odpovědností je nutné rozepsat řízení procesů do takové míry, aby byly zřejmé role jednotlivých útvarů implementační struktury. Řízení procesů publicity OP ŽP by mělo být rozepsáno až na úroveň: realizace reklamních kampaní (v jakýchkoli ATL 3, BTL 4 a online formátech) public relations / media relations produkce tištěných materiálů organizace akcí produkce 3D reklamních předmětů monitorování a hodnocení efektivity komunikační strategie Pro tyto účely je vhodné použít přehledná schémata s vyznačeným průběhem procesu. Také je nutné jasně vydefinovat, za jakých okolností mají jaké organizace/útvary jaké role (zejména pravomoci a odpovědnosti) a jaké jsou termíny plnění jednotlivých činností. Po revizi kap. 11 Manuálu zpracovatel doporučuje provést obdobnou revizi i u ostatních kapitol Manuálu. 3 Nadlinková komunikace (forma marketingové komunikace využívající masmédia: televizi, rádio, Internet, tisk, outdoor aj.) 4 Podlinková komunikace (nemasové forma komunikace, kterou charakterizuje přesnější zacílení cílové skupiny (přímý marketing, reklama v místě prodeje aj.) 12

13 2 ÚVOD 2.1 Cíl a předmět projektu Cíl a předmět projektu vychází z definovaného zadání, které bylo formulováno jako: Kompletní zhodnocení mechanismu využívání prostředků na publicitu na MŽP a také SFŽP ČR. Výstupem by měla být závěrečná zpráva, jejíž součástí by byly i návrhy na zlepšení efektivity publicity programu a způsobu koordinace propagačních aktivit. Cílem projektu je vyhodnotit proces řízení a koordinace komunikačních aktivit OP ŽP. Cílem tedy není evaluace realizovaných komunikačních aktivit z hlediska dopadu, které jsou předmětem pravidelného ročního hodnocení implementace Komunikačního plánu OP ŽP. Provedené hodnocení proto klade důraz na procesní pohled, analýzu účelnosti nastavení procesů a respektování zásad dobré praxe v managementu komunikačních aktivit OP ŽP. 2.2 Evaluační otázky Cílem hodnocení procesu řízení komunikačních aktivit je zodpovědět následující základní otázky: Jaké jsou klíčové aktivity a kroky v procesu řízení komunikace OP ŽP? Jak jsou definovány role a odpovědnosti klíčových aktérů komunikace OP ŽP, jaké jsou jejich zdroje? Jsou procesy nastaveny optimálně s ohledem na využívání zdrojů (finančních a lidských) pro dosažení stanovených cílů? Jaká jsou slabá místa řízení komunikačních aktivit z pohledu definovaných hodnotících kritérií a jaké jsou jejich pravděpodobné příčiny? Jaké jsou kritické předpoklady účelnějšího a účinnějšího nastavení procesů? Jaká opatření mohou být přijata pro zlepšení řízení komunikace z pohledu definovaných hodnoticích kritérií? 13

14 2.3 Metodický rámec procesní optimalizace Zasazení metodiky procesní optimalizace do širšího rámce metodiky procesního řízení Procesní řízení (dále také PŘ) je definováno jako způsob řízení organizace tak, aby byla schopná kontrolovat a zlepšovat své procesy/služby a tím dosáhla spokojenosti svých klientů při co nejefektivnějším využití zdrojů (lidé, peníze). Procesní řízení zahrnuje několik klíčových oblastí též Stavební kameny procesního řízení, mezi něž patří i Trvalé zlepšování, neboli Procesní optimalizace. Principy procesního řízení jsou plně aplikovatelné na administrativu a státní správu, neboť vychází z metodiky CAF 2009 (Common Assessment Framework (společný hodnoticí rámec)) Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru. Je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu a od r. 2000, kdy byla představena jeho první verze, je Evropským institutem veřejné správy (EIPA) dále rozvíjen. Model CAF je zobrazován (viz následující obrázek) jako logický rámec pěti oblastí označených jako Předpoklady a čtyř oblastí označených jako Výsledky, které z předpokladů vycházejí. Předpoklady i Výsledky jsou doplněny oblastí Inovace a učení se. Podrobná metodika je dostupná na internetových stránkách České společnosti pro jakost, o. s. (www.csq.cz). Metodika CAF 14

15 Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace. Pro účely lepší srozumitelnosti a grafické i logické návaznosti jsou oblasti z metodiky CAF uspořádány do přehledné Pyramidy, která se skládá z jednotlivých základních kamenů. Cílem je zejména dosáhnout porozumění faktu, že projektové řízení se implementuje po vyjasnění Strategií a cílů, postupně od spodních kamenů. Pyramida projektové řízení je zobrazena na následujícím obrázku, na kterém je uvedeno sedm stavebních a tři podpůrné kameny projektového řízení. Obrázek zobrazuje také klíčové vazby mezi jednotlivými kameny, a to pomocí žlutých šipek. Pyramida procesního řízení Z Pyramidy procesního řízení vyplývá, že předpokladem pro správné provedení procesních optimalizací (Trvalé zlepšování) je důsledné naplnění níže položených stavebních kamenů a také správné nadefinování Strategie procesu ve vazbě na strategii MŽP. Je v zodpovědnosti vedoucích pracovníků organizace, aby dlouhodobě sledovali a podporovali stoupající vyspělost a zralost procesního řízení v organizaci s pomocí klíčových pracovníků a procesních rolí. 15

16 2.3.2 Základní stavební kameny procesního řízení V následujících tabulkových přehledech jsou popsány jednotlivé stavební kameny projektové řízení. Vazby mezi kameny jsou schematicky zobrazeny pomocí Pyramidy v dílčí kapitole Strategie Strategie je klíčový kámen proto, že z něho má vycházet potřeba zavedení PŘ v organizaci. Strategie obsahuje jednotlivé strategické cíle zaměřené na rozvoj v těchto oblastech: Finanční (výnosy a náklady, u rozpočtových organizací jde o efektivitu) Zákaznická (občané, firmy, jiné organizace) zjišťujeme výzkumy a dotazováním Procesní (rychlost a kvalita pracovních postupů s dopadem do zákaznické a finanční perspektivy) odvozujeme od finančních a zákaznických cílů Zaměstnanecká (motivovanost zaměstnanců, kvalita řízení zaměstnanců) Strategie MŽP formulovaná ministrem by se měla kaskádovitě rozpadat do odborů. Je nutné zdůraznit tři základní principy správné strategie organizace pro účely implementace PŘ: Zapracovat do strategie chování orientované na zákazníka a trvalé zlepšování Strategické cíle musí být měřitelné a napojené na konkrétní zlepšovací aktivity a projekty Rozpadnout takto nastavené cíle až na konkrétní pracovníky resortu MŽP zapojené do komunikace OP ŽP Procesy Ve vztahu ke strategii je toto první předpoklad, bez kterého není možné provést kvalitní zavedení PŘ. Tento stavební kámen obsahuje jasné určení procesů v rámci organizace, a to tak, že každý zaměstnanec ví, na kterém procesu se podílí, kdo jsou jeho zákazníci a jaké jsou požadované výstupy směrem k těmto zákazníkům. Na základě nadefinovaných procesů lze teprve stavět ostatní stavební kameny PŘ. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Roztřídění procesů do kategorií Identifikace procesů a jejich výstupů Vytvoření popisu (dokumentace) k procesům 16

17 Měření výkonnosti procesů Tento stavební kámen je přímo navázán na daný proces a zejména jeho výstupy. Jde o nastavení a pravidelné měření parametrů výkonnosti procesu (služby), jako je: Rychlost Kvalita (chybovost) Efektivita (nákladovost na jednotku) Bez správného nastavení tohoto kamene lze těžko nastavit jeden z následujících kamenů Motivace. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Nastavit měřitelné ukazatele výkonnosti Nastavit systém měření a vyhodnocení těchto ukazatelů výkonnosti Organizační struktura Tento stavební kámen pokrývá organizační uspořádání organizace včetně pravidel řízení, které podporují vysokou efektivitu, jednoduchost, rychlost a tím pádem i výkonnost procesů v organizaci. Tento stavební kámen a jeho nastavení velmi silně ovlivňuje kvalitu nastavení stavebního kamene Týmová spolupráce na jednotlivých procesech i mezi procesy v organizaci. Změny organizační struktury by se měly provádět až po nastavení stavebního kamene Procesy popisy a mapy. Pokud organizace nechce či nemůže čekat se změnami organizační struktury na úplné nastavení nejnižšího stavebního kamene, je možné provést základní zjednodušení organizační struktury při alespoň částečném dodržení těchto pravidel: Je správné oddělit řízení procesů Hlavních a Podpůrných. Před rozdělením podle vnitřní logiky by měly být zváženy dopady na zákazníky z pohledu dostupnosti a kvality služeb. Pokud jsou změny organizační struktury doprovázeny přemístěním pracovišť s kontaktem se zákazníky, je dobré před takovým rozhodnutím zvážit i hlas zákazníků. Každý vedoucí pracovník by měl mít mezi čtyřmi a deseti přímými podřízenými. Menší či větší počty přímých podřízených není efektivní a lze je ospravedlnit jen ve výjimečných případech. Základní principy tohoto stavebního kamene: Vytvoření jednoduché a ploché organizační struktury, kterou lze efektivně řídit klíčové procesy zavedení procesních rolí Vytvoření organizačního řádu popisující nejen strukturu, ale hlavně pravomoci, pracovní povinnosti a nutné znalosti pro každou pozici 17

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje města Litoměřice

Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje města Litoměřice Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje města Litoměřice Verze listopad 2012 Zpracovatel: Ing. Milan Půček, PhD., MBA Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje města

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

Závěrečná zpráva. Zpracování ex-ante evaluace OP VVV. Objednatel

Závěrečná zpráva. Zpracování ex-ante evaluace OP VVV. Objednatel Závěrečná zpráva Zpracování ex-ante evaluace OP VVV Objednatel Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 Zhotovitel dodavatelské konsorcium Naviga 4, s.r.o.

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK)

PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK) PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK) Metodická příručka 3. verze finální Praha, únor 2000 1 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. SOUSTAVA STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 6 3. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

Připomínka. Místo v dokumentu (kapitola/str.) Číslo. předkládá (subjekt/jméno) Vypořádání připomínky

Připomínka. Místo v dokumentu (kapitola/str.) Číslo. předkládá (subjekt/jméno) Vypořádání připomínky 1. ex-ante evaluátor obr. č. 2 Doplnit, o čem je Rada ESIF informována. Akceptováno, doplněno. Uveden/a NM sekce NOK 2. ex-ante evaluátor obr. č. 2 Opravit chyby ( exerní evaluátoři opravit na externí

Více

Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy březen 2014 Schváleno dne 4. 3. 2014 usnesením RMČ Praha 21 č. RMČ88/1630/14 stránka 1 z 32 OBSAH: METODICKÝ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více