Zhodnocení mechanizmu využívání prostředků na publicitu Operačního programu Životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení mechanizmu využívání prostředků na publicitu Operačního programu Životní prostředí"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Zhodnocení mechanizmu využívání prostředků na publicitu Operačního programu Životní prostředí Zadavatel Česká republika Ministerstvo životního prostředí Odbor fondů EU Vršovická Praha 10 Zpracovatel Naviga 4, s.r.o. Pobřežní 249/46, Praha 8 Kontaktní osoba: Lukáš Bumbálek Datum zpracování: Počet listů: 65 Naviga 4, s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8,

2 OBSAH 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Cíl a předmět projektu Shrnutí metodologie projektu Analýza aktuálního stavu řízení komunikace OP ŽP Zhodnocení Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) Doporučení k zajištění účinnějšího řízení komunikačních aktivit OP ŽP ÚVOD Cíl a předmět projektu Evaluační otázky Metodický rámec procesní optimalizace Východiska hodnocení Seznam zkratek PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROJEKTU A ZDROJE DAT Analytická fáze Návrhová fáze ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU ŘÍZENÍ KOMUNIKACE OP ŽP Plánování komunikace Realizace komunikačních aktivit Monitorování, reportování a hodnocení komunikačních aktivit Zhodnocení Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) DOPORUČENÍ K ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP ŽP Provázání komunikačních cílů OP ŽP a MŽP Koordinace a nastavení systematické informovanosti (issue management, krizová komunikace) Zefektivnění rozhodování o realizaci komunikačních aktivit OP ŽP na operativní úrovni Mechanizmus výběru a schvalování publicitních projektů Revize Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita)

3 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 1.1 Cíl a předmět projektu Cíl a předmět projektu vychází z definovaného zadání, které bylo formulováno následovně: Kompletní zhodnocení mechanismu využívání prostředků na publicitu na MŽP a také SFŽP ČR. Výstupem by měla být závěrečná zpráva, jejíž součástí by byly i návrhy na zlepšení efektivity publicity programu a způsobu koordinace propagačních aktivit. Cílem projektu bylo vyhodnotit proces řízení a koordinace komunikačních aktivit OP ŽP. Cílem tedy nebyla evaluace realizovaných komunikačních aktivit z hlediska dopadu, které jsou předmětem pravidelného ročního hodnocení implementace Komunikačního plánu OP ŽP. Provedené hodnocení klade důraz na procesní pohled, analýzu účelnosti nastavení procesů a respektování zásad dobré praxe v managementu komunikačních aktivit OP ŽP. Cílem hodnocení procesu řízení komunikačních aktivit bylo zodpovědět následující otázky: Jaké jsou klíčové aktivity a kroky v procesu řízení komunikace OP ŽP? Jak jsou definovány role a odpovědnosti klíčových aktérů komunikace OP ŽP, jaké jsou jejich zdroje? Jsou procesy nastaveny optimálně s ohledem na využívání zdrojů (finančních a lidských) pro dosažení stanovených cílů? Jaká jsou slabá místa řízení komunikačních aktivit z pohledu definovaných hodnotících kritérií a jaké jsou jejich pravděpodobné příčiny? Jaké jsou kritické předpoklady účelnějšího a účinnějšího nastavení procesů? Jaká opatření mohou být přijata pro zlepšení řízení komunikace z pohledu definovaných hodnoticích kritérií? 1.2 Shrnutí metodologie projektu Realizace projektu probíhala ve dvou fázích: analytická fáze: rešerše dokumentů souvisejících s publicitou OP ŽP a řídicími a schvalovacími procesy marketingových a komunikačních aktivit v rámci resortu životního prostředí, rešerše auditů, evaluací a analýz, které se dotýkají komunikace OP ŽP, realizace strukturovaných rozhovorů s relevantními pracovníky MŽP a SFŽP, mapování relevantních výdajů OP ŽP na publicitu v rámci MŽP a SFŽP, 3

4 zmapování a analýza hlavních procesů řízení komunikace OP ŽP a jejich účinnosti, identifikace kritických předpokladů úspěchu (CSF) efektivního řízení komunikace OP ŽP; návrhová fáze: návrh efektivního řízení komunikace OP ŽP v rezortu MŽP, návrh na revizi Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP. 1.3 Analýza aktuálního stavu řízení komunikace OP ŽP Většina zjištěných nedostatků v analyzovaných procesech se týká nedostatečně stanovaného rámce pro strategické řízení komunikace na úrovni resortu. Zatímco procesy řízení komunikace v rámci implementační struktury OP ŽP jsou v zásadě účelně a efektivně nastaveny, vymezení pravomocí a odpovědností dotčených útvarů v rámci MŽP je nedostatečné a podvazuje účinnost jak koncepční marketingové komunikace OP ŽP, tak potenciálně reaktivní a krizové komunikace týkající se operačního programu. Na přípravě, realizaci a vyhodnocení komunikace OP ŽP se podílí řada útvarů MŽP a SFŽP aktérů procesu. Následující tabulka shrnuje role jednotlivých útvarů klíčových aktérů v procesu řízení komunikace. Aktéři komunikace OP ŽP Role v procesu komunikace Popis zapojení do procesu odd. monitoringu OFEU MŽP (335) odd. TA OFEU MŽP (336) zpracovává RKoP; plánuje komunikační aktivity; předkládá náměty na projekt; účastní se PS PP realizuje RKoP; odpovídá za publicitu a propagaci OP ŽP; schvaluje vybrané výstupy 1 monitoruje a vyhodnocuje komunikaci; provádí reporting podílí se na přípravě RKoP; podílí se na přípravě a formálně schvaluje RKoP; posuzuje náměty na projekt; zpracovává plán čerpání TP OP ŽP; účastní se PS PP podílí se na realizaci RKoP; zajišťuje výběrová řízení na dodavatele; proplácí výdaje na projekt; zpracovává žádost o platbu podílí se na reportingu Organizační řád MŽP Komunikační plán OPŽP na období Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 a 16) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP odd. projektů I konzultuje námět na projekt; schvaluje vybrané Manuál pracovních postupů 1 Jedná se např. o kontrolu při zveřejňování aktuality na webu OP ŽP, vydání tiskových zpráv při uveřejnění výzvy o poskytnutí dotací aj. 4

5 OFEU MŽP (331) výstupy pro OP ŽP (kap. 11) odd. projektů II OFEU MŽP (332) odd. financování OFEU MŽP (334) ředitel OFEU MŽP (330) náměstek sekce ekonomiky a politiky životního prostředí (300) náměstek sekce úřadu ministerstva (200) účastní se PS PP schvaluje vybrané výstupy podílí se na reportingu schvaluje náměty na projekt schvaluje vybrané výstupy schvaluje náměty na projekt schvaluje vybrané výstupy je informován o vybraných podkladech pro realizaci RKoP schvaluje náměty na projekt OTM MŽP (120) zpracovává komunikační koncepci MŽP; konzultuje námět na projekt OR MŽP (220) věcně příslušné odbory MŽP podílí se na realizaci RKoP; realizuje komunikační koncepci MŽP; schvaluje vybrané výstupy monitoruje a vyhodnocuje vybrané výstupy připravuje rozpočet MŽP; konzultuje námět na projekt monitoruje výdaje na OP ŽP; provádí finanční reporting za MŽP předkládají náměty na projekt podílí se na realizaci RKoP vyhodnocují realizaci komunikačních aktivit OIP MŽP (230) podílí se na realizaci RKoP 2 OEDN MŽP (320) je informován o vybraných výstupech připravuje a vyhodnocuje finanční strategii SFŽP podílí se na realizaci RKoP provádí reporting OP ŽP ministr MŽP schvaluje realizaci vybraných komunikačních aktivit SFŽP je informován o vybraných komunikačních aktivitách podílí se na přípravě RKoP; plánuje komunikační aktivity; účastní se PS PP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Organizační řád MŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Organizační řád MŽP Komunikační plán OPŽP na období Spravuje web MŽP, na kterém jsou mj. zveřejňovány informace o OP ŽP. 5

6 PS PP MV OP ŽP Externí subjekty (konzultanti, dodavatelé služeb, příjemci dotace, média aj.) realizuje RKoP monitoruje komunikaci; proplácí a monitoruje výdaje na komunikaci; podílí se na reportingu je informován o přípravě, realizaci a vyhodnocení RKoP koordinace a metodické řízení, výměna zkušeností je informován o přípravě, realizaci a vyhodnocení RKoP; provádí roční hodnocení OP ŽP podílejí se na přípravě RKoP; konzultují náměty na projekt jsou informovány o vybraných komunikačních aktivitách Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Statut a jednací řád PS PP Komunikační plán OPŽP na období Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Vysvětlivky: OFEU = Odbor fondů EU; odd. TA = odd. Technické asistence; OTM = Odbor tiskový a marketingu; OR = odbor rozpočtu; OIP = Odbor informatiky a provozu; OEDN = Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů; PS PP = Pracovní skupina pro publicitu a propagaci OP ŽP; MV = monitorovací výbor OP ŽP Plánování komunikace V rámci procesu plánování komunikace je možné identifikovat čtyři podprocesy od strategické úrovně po operativní plánování komunikace: tvorba Komunikačního plánu OP ŽP na období ; tvorba ročních komunikačních plánů; čtvrtletní plánování; příprava námětů na projekt Realizace komunikačních aktivit V rámci procesu realizace komunikačních aktivit je možné identifikovat tři podprocesy: realizace komunikačních aktivit MŽP; realizace komunikačních aktivit SFŽP; realizace komunikačních aktivit týkajících se OP ŽP ostatními subjekty. 6

7 1.3.3 Monitorování, reportování a hodnocení komunikačních aktivit Proces řízení monitorování, reportování a hodnocení komunikačních aktivit zahrnuje tři podprocesy: reportování zpracování výročních zpráv, závěrečné zprávy a zpráv o průběhu realizace OP ŽP; čtvrtletní monitoring; reportování zpracování závěrečných zpráv projektu. 1.4 Zhodnocení Manuálu pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) Manuál pracovních postupů OP, konkrétně kapitola 11 Informovanost a Publicita, vykazuje určité nedostatky vůči nárokům na kvalitní řídicí dokumentaci. Popisy procesů obsažené v manuálu jsou principielně správné, tedy pravdivé, odpovídající skutečnosti a aktualizované. Popisy pracovních procesů však neodrážejí v plné míře veškeré kroky a popis zapojení všech aktérů do schvalovacích a realizačních procesů. Z tohoto pohledu nesplňuje manuál nároky z hlediska úplnosti obsažených informací. Popisy pracovních procesů rovněž nevyhovují plně nárokům kladeným na manuál, jako na dokument pro praktickou práci řadového pracovníka, tedy názornost a uživatelskou přívětivost Hodnocení popisu řídicích procesů Řídicí procesy jsou v Manuálu zastoupeny popisem dlouhodobých komunikačních plánů (tj. celkový KoP OP ŽP a RKoP) a výčtem odpovědností ŘO a ZS. Důležitou součástí plánování komunikace je plánování na měsíční bázi a především plánování na úrovni jednotlivých aktivit (předkládání námětů na projekt). Řízení procesu měsíčního plánování v Manuálu popsáno není, což lze hodnotit jako jeden z nedostatků aktuální verze Manuálu. Z tohoto pohledu se Manuál jeví jako neúplný. Řízení procesu předkládání námětů na projekt je podrobně popsáno v Manuálu v kap. 16. V případě řídicích procesů obsahuje Manuál správné/aktuální informace. Nicméně v něm chybí popis řízení čtvrtletního plánování. Z tohoto pohledu se Manuál jeví jako neaktuální. Řídicí procesy jsou v manuálu popsány velmi obecně (bez rozdělení rolí, pravomocí a zodpovědností), nebo nejsou popsány vůbec (čtvrtletní plánování). Pro efektivní rozdělení pravomocí a odpovědností je nutné tyto rozepsat do takové míry, aby byly zřejmé role jednotlivých útvarů MŽP. Pro tyto účely je vhodné použít přehledná schémata s vyznačeným průběhem procesu. 7

8 1.4.2 Hodnocení popisu hlavních procesů Hlavní procesy jsou v Manuálu popsány postupem přípravy a zveřejňování jednotlivých nástrojů informovanosti a propagace. Manuál zmiňuje veškeré komunikační nástroje definované v KoP a ve většině případů uvádí, kdo se na jejich realizaci podílí. Nicméně v mnoha případech Manuál nepopisuje, jaký konkrétní útvar je za jejich realizaci zodpovědný (např. letáky, plakáty a brožury, jejichž tisk zajišťuje po dohodě SFŽP ČR nebo MŽP ). Manuál zcela jistě neuvádí nepravdivé informace, nicméně v něm nejsou zmíněny role všech útvarů MŽP, které jsou do procesu realizace KoP zapojeny. Například finančně náročné aktivity SFŽP s předpokládaným velkým dopadem bývají schvalovány také ministrem MŽP. Jedním z obecných nedostatků Manuálu je jistá nesymetričnost uváděných informací. Některé procesy jsou popsány velmi podrobně (až do operativní úrovně s využitím přehledného schématu, např. zveřejňování aktualit na webu OP ŽP), jiné velmi stručně a obecně, což může vést k různému výkladu rozdělení pravomocí a odpovědností (viz příklad s letáky, plakáty a brožurami). V této souvislosti je nutné jasně vydefinovat, za jakých okolností mají jaké organizace/útvary jaké role (zejména pravomoci a odpovědnosti) Hodnocení popisu podpůrných procesů Mezi podpůrné procesy popsané v Manuálu lze zařadit monitorování a hodnocení realizace KoP, činnost pracovních skupin a finanční zajištění. Manuál obsahuje popis řízení základních dokumentů, které souhrnně monitorují realizované komunikační aktivity. V Manuálu ale není popsáno řízení monitorování a reportování na úrovni projektů (zpracování závěrečných zpráv projektu). Informace v Manuálu jsou aktuální, nicméně některé z nich nikoliv. Jedná se např. o měsíční monitoring plánovaných a provedených komunikačních aktivit, který byl po dohodě obou zapojených útvarů prodloužen na čtvrtletní. Manuál také neuvádí zapojení všech útvarů, které se na tomto procesu podílí (např. odd. TA OFEU v rámci zpracování výročních zpráv). Řízení monitorování a reportování je popsáno v obecné rovině, většinou na úrovni ŘO a ZS. Některé kroky procesu jsou naopak specifikovány na úrovni oddělení (např. odd. monitoringu OFEU). 8

9 1.5 Doporučení k zajištění účinnějšího řízení komunikačních aktivit OP ŽP Provázání komunikačních cílů OP ŽP a MŽP V resortu MŽP není jednoznačně stanovena vrcholová komunikační strategie, která by vymezovala rámec a cíle pro jednotlivé dílčí strategie v jednotlivých agendách, včetně OP ŽP. Vzájemné provázání cílů organizačních útvarů se tak jeví obtížně dosažitelné, strategické řízení koncepční, proaktivní komunikace na úrovni resortu jako relativně slabé. Komunikační strategie MŽP by měla definovat priority a cíle komunikace celého resortu na zvolené období a opatření k jejich naplnění. Tento strategický dokument by měl určovat cestu a možné scénáře, jak dosáhnout cílů. Úplná strategie se neobejde bez definovaných vhodných komunikačních nástrojů a ukazatelů, prostřednictvím kterých by bylo možné hodnotit úspěšnost realizace strategie Koordinace a nastavení systematické informovanosti (issue management, krizová komunikace) Definice krize: Krize je definována jako nečekaná a nekontrolovaná situace způsobená publikováním informací, které svým charakterem vyvolávají tlak z vnějšího prostředí na Ministerstvo životního prostředí či OP ŽP, a které podporují vznik fám a spekulací. Jakkoliv je krizová situace nepříjemná, je třeba zachovat maximálně vstřícný přístup k médiím, k zaměstnancům a decision makerům a nenechat se zahnat do defenzivní role. Je třeba mít na paměti, více než kdy jindy, že není důležité, co se říká, ale co se tím míní a jak se to říká. V době krize je potřeba několikanásobně hlídat také to, že média jsou pouze naší cestou k cílovým skupinám pro jednotlivé cílové skupiny je nutné používat rozdílné komunikační kanály a odlišnou komunikační strategii. Fáze krize: První fáze krizové situace je většinou definována jako latentní krize. Jedná se o situaci, kdy se k týmu dostávají první zprávy o tom, že existuje jednotlivec/skupina lidí, kteří připravují útok. V této fázi je nutné být velmi opatrný a pečlivě zvážit míru budoucího rizika. Většina lidí má v této fázi tendenci informace přicházející z venku přeceňovat nebo naopak podceňovat. Každopádně je dobré vědět, že již v průběhu latentní krize mají později postižení většinou k dispozici relativně konkrétní informace, a to jak o podněcovačích krize, tak i o budoucím tématu krize. Již v této fázi tedy lze začít s přípravou krizové komunikace. Akutní krize většinou začíná v momentě, kdy ztrácíme kontrolu nad tokem informací, přiliv informací je chaotický, většina informací je překvapivých, ztrácí se kontrola nad situací, rojí se fámy a dezinformace a roste tlak z vnějšího i vnitřního prostředí. Tato forma krize bývá v dnešní době velmi častá, především díky nárůstu významu sociálních sítích. 9

10 Po utišení krize nastává fáze hodnocení, kdy se díváme zpět a hledáme silné a slabé stránky, tak abychom je byli schopní použít v průběhu další krize Zefektivnění rozhodování o realizaci komunikačních aktivit OP ŽP na operativní úrovni Následující kapitoly představují návrh optimálního stavu rozdělení pravomocí a odpovědností při komunikaci OP ŽP. Roční komunikační plány (příprava) Aktivně zapojit do zpracování RKoP SFŽP, který se podílí na realizaci RKoP, a zároveň OTM (120), který je navíc zodpovědný za celkovou komunikaci MŽP. Pasivně zapojit do přípravy RKoP OR (220), který zodpovídá za rozpočet resortu, a věcně příslušné odbory MŽP, které podávají náměty na projekt. S těmito útvary postačí relevantní části RKoP konzultovat, nebo je alespoň o nich informovat. Čtvrtletní plánování Vždy informovat OTM (120) o čtvrtletním plánu realizace RKoP. Ve vhodných případech konzultovat s OTM (120) plánované komunikační aktivity a využít synergických efektů ostatní resortní komunikace. Náměty na projekt Vždy informovat OTM (120) o schválených námětech na projekt. Ve vhodných případech konzultovat s OTM (120) připravované náměty na projekt a využít synergických efektů ostatní resortní komunikace. Konzultovat náměty na projekt s útvary MŽP, které mají pravomoc je schvalovat, tj. ředitel OFEU (330), náměstek sekce ekonomiky a politiky životního prostředí (300) a náměstek sekce úřadu ministerstva (200). Po schválení námětu na projekt informovat o této skutečnosti všechny útvary, se kterými byly náměty na projekt konzultovány, tj. především odd. projektů I (331), OR (220), příp. externí subjekty. Komunikační aktivity MŽP Informovat ředitele OFEU (330) a odborné garanty věcně příslušných odborů MŽP o realizaci komunikačních aktivit. 10

11 Vzhledem k odpovědnosti za celkovou komunikaci MŽP posílit roli OTM (120) v procesu realizace RKoP. Tento odbor by měl být informován o všech výstupech realizace RKoP. Komunikační aktivity SFŽP Pokud má ministr MŽP pravomoc schvalovat vybrané komunikační aktivity, měl by být o jejich přípravě dopředu informován. Náplň a forma takovéto aktivity by s ním měly být konzultovány, než mu budou předloženy ke schválení. Po realizaci komunikační aktivity informovat o této skutečnosti všechny útvary, se kterými byly připravované aktivity konzultovány, tj. především odd. projektů I a II (331 a 332). Komunikační aktivity OP ŽP realizované ostatními subjekty Pokud to bude možné, vyžadovat po externích subjektech, aby informovaly odd. monitoringu OFEU (335) o zveřejnění informace o OP ŽP. Reportování Výroční zprávy, Závěrečná zpráva a zprávy o průběhu realizace OP ŽP Jestliže OTM (120) monitoruje komunikaci MŽP a OR (220) monitoruje výdaje na OP ŽP a MŽP, je nutné, aby tyto útvary byly alespoň informovány o realizovaných komunikačních aktivitách RKoP a nákladech na ně. Čtvrtletní monitoring O výstupech kvartálního monitoringu a navazujícího vyhodnocení by měl být vyrozuměn také SFŽP, OTM (120) a OR (220). Reportování závěrečné zprávy projektu Pokud mohou věcně příslušné odbory MŽP podávat náměty na projekt a tyto následně realizovat, měly by být informovány o závěrečné zprávě projektu. Pokud je v zodpovědnosti odd. monitoringu OFEU (335) kontrolovat realizaci projektu, měl by být tento útvar o závěrečné zprávě informován Mechanizmus výběru a schvalování publicitních projektů Jednu z variant představuje vytvoření schvalovacího procesu, který by přesně stanovil podmínky, za kterých budou návrhy na publicitu OP ŽP schvalovány. 11

12 Lze tak například vydefinovat několik oblastí komunikačních aktivit a na jejich základě provést schvalovací proces podle několika předem definovaných kritérií. Ty by měly zajistit oprávněnost, relevantnost a především uznatelnost plánovaných činností Manuál pracovních postupů pro OP ŽP (kap. 11 Informovanost a Publicita) Zpracovatel na základě realizovaného projektu doporučuje revidovat Manuál (kap. 11) a zohlednit následující doporučení, týkající se hodnocených tří oblastí: úplnosti do Manuálu je třeba doplnit jednak popis řízení chybějících procesů (čtvrtletní plánování, zpracování závěrečných zpráv projektů) a jednak vymezení rolí, pravomocí a odpovědností útvarů implementační struktury u procesů a komunikačních aktivit, u kterých toto chybí (viz hodnocení Manuálu v kapitole 4.4). Je též vhodné doplnit samotný Komunikační plán na období jakožto hlavní přílohu kap. 11; správnosti Manuál obsahuje pravdivé informace, nicméně vzhledem k některým chybějícím informacím se jeví jako neaktuální. Vzhledem ke změně organizační struktury je Manuál třeba zaktualizovat a doplnit do něho chybějící popisy řízení procesů a vymezení rolí, pravomocí a odpovědností (viz předchozí bod); srozumitelnosti pro efektivní rozdělení pravomocí a odpovědností je nutné rozepsat řízení procesů do takové míry, aby byly zřejmé role jednotlivých útvarů implementační struktury. Řízení procesů publicity OP ŽP by mělo být rozepsáno až na úroveň: realizace reklamních kampaní (v jakýchkoli ATL 3, BTL 4 a online formátech) public relations / media relations produkce tištěných materiálů organizace akcí produkce 3D reklamních předmětů monitorování a hodnocení efektivity komunikační strategie Pro tyto účely je vhodné použít přehledná schémata s vyznačeným průběhem procesu. Také je nutné jasně vydefinovat, za jakých okolností mají jaké organizace/útvary jaké role (zejména pravomoci a odpovědnosti) a jaké jsou termíny plnění jednotlivých činností. Po revizi kap. 11 Manuálu zpracovatel doporučuje provést obdobnou revizi i u ostatních kapitol Manuálu. 3 Nadlinková komunikace (forma marketingové komunikace využívající masmédia: televizi, rádio, Internet, tisk, outdoor aj.) 4 Podlinková komunikace (nemasové forma komunikace, kterou charakterizuje přesnější zacílení cílové skupiny (přímý marketing, reklama v místě prodeje aj.) 12

13 2 ÚVOD 2.1 Cíl a předmět projektu Cíl a předmět projektu vychází z definovaného zadání, které bylo formulováno jako: Kompletní zhodnocení mechanismu využívání prostředků na publicitu na MŽP a také SFŽP ČR. Výstupem by měla být závěrečná zpráva, jejíž součástí by byly i návrhy na zlepšení efektivity publicity programu a způsobu koordinace propagačních aktivit. Cílem projektu je vyhodnotit proces řízení a koordinace komunikačních aktivit OP ŽP. Cílem tedy není evaluace realizovaných komunikačních aktivit z hlediska dopadu, které jsou předmětem pravidelného ročního hodnocení implementace Komunikačního plánu OP ŽP. Provedené hodnocení proto klade důraz na procesní pohled, analýzu účelnosti nastavení procesů a respektování zásad dobré praxe v managementu komunikačních aktivit OP ŽP. 2.2 Evaluační otázky Cílem hodnocení procesu řízení komunikačních aktivit je zodpovědět následující základní otázky: Jaké jsou klíčové aktivity a kroky v procesu řízení komunikace OP ŽP? Jak jsou definovány role a odpovědnosti klíčových aktérů komunikace OP ŽP, jaké jsou jejich zdroje? Jsou procesy nastaveny optimálně s ohledem na využívání zdrojů (finančních a lidských) pro dosažení stanovených cílů? Jaká jsou slabá místa řízení komunikačních aktivit z pohledu definovaných hodnotících kritérií a jaké jsou jejich pravděpodobné příčiny? Jaké jsou kritické předpoklady účelnějšího a účinnějšího nastavení procesů? Jaká opatření mohou být přijata pro zlepšení řízení komunikace z pohledu definovaných hodnoticích kritérií? 13

14 2.3 Metodický rámec procesní optimalizace Zasazení metodiky procesní optimalizace do širšího rámce metodiky procesního řízení Procesní řízení (dále také PŘ) je definováno jako způsob řízení organizace tak, aby byla schopná kontrolovat a zlepšovat své procesy/služby a tím dosáhla spokojenosti svých klientů při co nejefektivnějším využití zdrojů (lidé, peníze). Procesní řízení zahrnuje několik klíčových oblastí též Stavební kameny procesního řízení, mezi něž patří i Trvalé zlepšování, neboli Procesní optimalizace. Principy procesního řízení jsou plně aplikovatelné na administrativu a státní správu, neboť vychází z metodiky CAF 2009 (Common Assessment Framework (společný hodnoticí rámec)) Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru. Je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu a od r. 2000, kdy byla představena jeho první verze, je Evropským institutem veřejné správy (EIPA) dále rozvíjen. Model CAF je zobrazován (viz následující obrázek) jako logický rámec pěti oblastí označených jako Předpoklady a čtyř oblastí označených jako Výsledky, které z předpokladů vycházejí. Předpoklady i Výsledky jsou doplněny oblastí Inovace a učení se. Podrobná metodika je dostupná na internetových stránkách České společnosti pro jakost, o. s. (www.csq.cz). Metodika CAF 14

15 Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace. Pro účely lepší srozumitelnosti a grafické i logické návaznosti jsou oblasti z metodiky CAF uspořádány do přehledné Pyramidy, která se skládá z jednotlivých základních kamenů. Cílem je zejména dosáhnout porozumění faktu, že projektové řízení se implementuje po vyjasnění Strategií a cílů, postupně od spodních kamenů. Pyramida projektové řízení je zobrazena na následujícím obrázku, na kterém je uvedeno sedm stavebních a tři podpůrné kameny projektového řízení. Obrázek zobrazuje také klíčové vazby mezi jednotlivými kameny, a to pomocí žlutých šipek. Pyramida procesního řízení Z Pyramidy procesního řízení vyplývá, že předpokladem pro správné provedení procesních optimalizací (Trvalé zlepšování) je důsledné naplnění níže položených stavebních kamenů a také správné nadefinování Strategie procesu ve vazbě na strategii MŽP. Je v zodpovědnosti vedoucích pracovníků organizace, aby dlouhodobě sledovali a podporovali stoupající vyspělost a zralost procesního řízení v organizaci s pomocí klíčových pracovníků a procesních rolí. 15

16 2.3.2 Základní stavební kameny procesního řízení V následujících tabulkových přehledech jsou popsány jednotlivé stavební kameny projektové řízení. Vazby mezi kameny jsou schematicky zobrazeny pomocí Pyramidy v dílčí kapitole Strategie Strategie je klíčový kámen proto, že z něho má vycházet potřeba zavedení PŘ v organizaci. Strategie obsahuje jednotlivé strategické cíle zaměřené na rozvoj v těchto oblastech: Finanční (výnosy a náklady, u rozpočtových organizací jde o efektivitu) Zákaznická (občané, firmy, jiné organizace) zjišťujeme výzkumy a dotazováním Procesní (rychlost a kvalita pracovních postupů s dopadem do zákaznické a finanční perspektivy) odvozujeme od finančních a zákaznických cílů Zaměstnanecká (motivovanost zaměstnanců, kvalita řízení zaměstnanců) Strategie MŽP formulovaná ministrem by se měla kaskádovitě rozpadat do odborů. Je nutné zdůraznit tři základní principy správné strategie organizace pro účely implementace PŘ: Zapracovat do strategie chování orientované na zákazníka a trvalé zlepšování Strategické cíle musí být měřitelné a napojené na konkrétní zlepšovací aktivity a projekty Rozpadnout takto nastavené cíle až na konkrétní pracovníky resortu MŽP zapojené do komunikace OP ŽP Procesy Ve vztahu ke strategii je toto první předpoklad, bez kterého není možné provést kvalitní zavedení PŘ. Tento stavební kámen obsahuje jasné určení procesů v rámci organizace, a to tak, že každý zaměstnanec ví, na kterém procesu se podílí, kdo jsou jeho zákazníci a jaké jsou požadované výstupy směrem k těmto zákazníkům. Na základě nadefinovaných procesů lze teprve stavět ostatní stavební kameny PŘ. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Roztřídění procesů do kategorií Identifikace procesů a jejich výstupů Vytvoření popisu (dokumentace) k procesům 16

17 Měření výkonnosti procesů Tento stavební kámen je přímo navázán na daný proces a zejména jeho výstupy. Jde o nastavení a pravidelné měření parametrů výkonnosti procesu (služby), jako je: Rychlost Kvalita (chybovost) Efektivita (nákladovost na jednotku) Bez správného nastavení tohoto kamene lze těžko nastavit jeden z následujících kamenů Motivace. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Nastavit měřitelné ukazatele výkonnosti Nastavit systém měření a vyhodnocení těchto ukazatelů výkonnosti Organizační struktura Tento stavební kámen pokrývá organizační uspořádání organizace včetně pravidel řízení, které podporují vysokou efektivitu, jednoduchost, rychlost a tím pádem i výkonnost procesů v organizaci. Tento stavební kámen a jeho nastavení velmi silně ovlivňuje kvalitu nastavení stavebního kamene Týmová spolupráce na jednotlivých procesech i mezi procesy v organizaci. Změny organizační struktury by se měly provádět až po nastavení stavebního kamene Procesy popisy a mapy. Pokud organizace nechce či nemůže čekat se změnami organizační struktury na úplné nastavení nejnižšího stavebního kamene, je možné provést základní zjednodušení organizační struktury při alespoň částečném dodržení těchto pravidel: Je správné oddělit řízení procesů Hlavních a Podpůrných. Před rozdělením podle vnitřní logiky by měly být zváženy dopady na zákazníky z pohledu dostupnosti a kvality služeb. Pokud jsou změny organizační struktury doprovázeny přemístěním pracovišť s kontaktem se zákazníky, je dobré před takovým rozhodnutím zvážit i hlas zákazníků. Každý vedoucí pracovník by měl mít mezi čtyřmi a deseti přímými podřízenými. Menší či větší počty přímých podřízených není efektivní a lze je ospravedlnit jen ve výjimečných případech. Základní principy tohoto stavebního kamene: Vytvoření jednoduché a ploché organizační struktury, kterou lze efektivně řídit klíčové procesy zavedení procesních rolí Vytvoření organizačního řádu popisující nejen strukturu, ale hlavně pravomoci, pracovní povinnosti a nutné znalosti pro každou pozici 17

18 Motivace Tento stavební kámen představuje motivaci všech zaměstnanců organizace nastavenou na plnění ukazatelů výkonnosti procesů, které vykonávají či řídí. Orientace zaměstnanců na výstupy procesů je motivuje k tomu, aby věnovali maximum pozornosti svým zákazníkům (interním či externím). Tento stavební kámen a jeho nastavení velmi silně ovlivňuje kvalitu nastavení stavebního kamene Trvalé zlepšování. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Určit jednotlivé části motivačního systému zaměstnanců Najít způsob, jak tento systém zavést a správně využívat Týmová spolupráce Tento stavební kámen je přímo navázán na nastavení kamene organizační struktura a představuje efektivní spolupráci mezi zaměstnanci vykonávající klíčové procesy, a to i napříč organizační strukturou (mezi týmy, odděleními a odbory). Spolu se správně nastavenou motivací je fungující týmová spolupráce základním předpokladem k úspěchu výše postaveného kamene Trvalé zlepšování. Základní principy tohoto stavebního kamene jsou: Definování a používání pravidel týmové spolupráce na procesech Školení a rozvoj podporující týmovou spolupráci Trvalé zlepšování Tento stavební kámen je přímo navázán na kameny Motivace a Týmová spolupráce a představuje hlavní účel a přínos PŘ. Hlavním smyslem PŘ je dlouhodobé a pravidelné zlepšování klíčových procesů organizace pro zákazníky aktivním zapojením vlastních zaměstnanců bez nutnosti velkého tlaku z vedení organizace, tedy jako součást kultury organizace. Základní principy toho stavebního kamene jsou: Vedení organizace aktivně sleduje vývoj v oblasti Trvalého zlepšování a podporuje ho Jsou vždy jasně identifikovány procesy/služby ke zlepšení na základě měření výkonnosti Jsou definovány a využívány metody zlepšování v organizaci Vlastníci procesů a vedoucí pracovníci jsou plně zapojeni do Trvalého zlepšování Zaměstnanci jsou školeni na praktické využití metod a technik Trvalého zlepšování a tyto metody aktivně využívají 18

19 Podpůrné stavební kameny Všechny stavební kameny pyramidy PŘ jsou trvale ovlivněny v každodenním provozu organizace třemi podpůrnými kameny : Kultura organizace (firemní kulturou) jde o postoje, chování a uvažování zaměstnanců na všech úrovních Úroveň dokumentace (procesy, organizační struktura, metodiky, data apod.) jde o úplnost, správnost a srozumitelnost dokumentace tak, aby pomohla ke správnému každodennímu rozhodování zaměstnanců na všech úrovních Vyspělost informačních technologií jde o uživatelskou přívětivost aplikací pro práci, umožňující provádět a zlepšovat služby a procesy z pohledu zákazníků Nastavení stavebních kamenů PŘ a následné jejich pravidelné naplňování pomáhají zároveň měnit kulturu v organizaci, zvyšují úroveň dokumentace a kladou požadavky na vyspělost informačních technologií. 19

20 2.4 Východiska hodnocení Komunikaci respektive komunikační strategii je obecně třeba chápat jako jednu z funkčních strategií organizace. Znázornění hierarchie strategií organizace je znázorněna na následujícím schématu 5. 5 Zdroj: 20

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Č. j.: MMR-25553/2013-21

Č. j.: MMR-25553/2013-21 Metodický pokyn ke vzdělávání zaměstnanců v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 2013 a Dohodu o partnerství v programovém období

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. PROJEKT Propagace a publicita Zprostředkujícího subjektu 1. část

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti Ing. Vladimír Hubáček O B S A H: Z čeho čerpáme Přehled základní legislativy a kde čerpat informace Kdo se zúčastní (několik hráčů na trhu) Lidské

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Výzva k předložení národního projektu

Výzva k předložení národního projektu Výzva k předložení národního projektu 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje Výzvu k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro oddělení realizace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více