PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2012 OBCHODNÍ PRÁVO LITIGACE - PROCESNÍ PRÁVO NEMOVITOSTÍ PRÁVO PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2012 OBCHODNÍ PRÁVO LITIGACE - PROCESNÍ PRÁVO NEMOVITOSTÍ PRÁVO PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2012 PROCESNÍ OBSAH NOTÁŘSKÉ ZÁPISY S DOLOŽKOU PŘÍMÉ VYKONATELNOSTI NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NOVELA HO ZÁKONÍKU JAKO REAKCE NA SMĚRNICI O POSTUPU PROTI OPOŽDĚNÝM PLATBÁM NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH NOVÝ IMPULS PRO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 8 NOVÉ ZNĚNÍ ŠVÝCARSKÝCH PRAVIDEL PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍCH SPORECH VSTOUPILO V ÚČINNOST 1. ČERVNA KONTAKTY Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Právnická firma roku v České republice (2012) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2011) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012)

2 NOTÁŘSKÉ ZÁPISY S DOLOŽKOU PŘÍMÉ VYKONATELNOSTI PROCESNÍ Zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti představují moderní trend vymáhání pohledávek, když jsou příznivé nejen pro dlužníka, ale především jsou výhodné také pro věřitele, kterému přináší úsporu nákladů a rychlou cestu k uspokojení jeho pohledávek. Současná právní úprava umožňuje dvě varianty sepisu dohody stran coby veřejné listiny s přímou vykonatelností. Prvou je sepis dohody formou notářského zápisu a druhou je sepis formou exekutorského zápisu. Tento právní stav bude však účinný pouze do konce roku V září tohoto roku byl vyhlášen ve Sbírce zákonů předpis, který s účinností od novelizuje exekuční řád a občanský soudní řád, přičemž jednou z výrazných změn, které tato novela přináší, je zrušení exekutorských zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti. Hlavním důvodem je podle důvodové zprávy novely zrušení dvoukolejnosti, kdy notáři mají pravomoc sepisovat veškeré veřejné listiny, včetně zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti, zatímco exekutorům byla částečně nesystémově svěřena pravomoc sepisovat tento jeden typ veřejné listiny - exekutorský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti. Konkrétně důvodová zpráva mluví o změnách následovně: Předkládaná právní úprava vychází z toho, jakým způsobem by měly být principiálně rozděleny jednotlivé činnosti v oblasti práva mezi stávající právnická povolání. Hlavní činností advokátů by mělo být poskytování právní pomoci, notáři by se měli kromě svého působení v dědickém řízení především soustředit na sepisování veřejných listin a soudní exekutoři by se měli věnovat zejména nucenému výkonu rozhodnutí. 1 Ať už byly důvody zákonodárce jakékoliv, exekutorské zápisy nebude možno od nadále sepisovat. Touto změnou tak vznikne značná mezera, která představuje zhruba 25 tisíc sepsaných exekutorských zápisů ročně. Hovoříme tedy o velké poptávce po zápisech, kterou po nebudou schopni exekutoři uspokojit. Notáři samozřejmě mohli, a také sepisovali, v minulosti notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti, avšak ve srovnání s exekutory tak činili ve výrazně menší míře. Notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti můžeme obecně rozdělit na dva základní typy, a sice jednostranné uznání dluhu podle 71a notářského řádu, a dále dohodu mezi oprávněným a povinným dle 71b notářského řádu. Ač logisticky složitější, tak právě druhá možnost, tedy dohoda podle 71b notářského řádu, bude v praxi mnohem využívanější. Výhody má forma dohody hned dvě. První je ta, že oprávněný si s povinným může sjednat další povinnosti či podmínky. Z toho rovněž plyne, že pokud dlužník jako osoba povinná, přistoupí na podmínky sepsané v notářském zápise, není nutné prokazovat další skutečnosti. To pro věřitele znamená výrazně menší administrativní zátěž, protože naprosto dostačuje, pokud dodá pouze potřebná data k sepisu. Věřitel tak nemusí složitě a zdlouhavě dohledávat a kompletovat dílčí podklady nebo dokumentaci, jaké by bylo za jiných okolností potřeba k podání žaloby a úspěšnému vedení soudního řízení. Druhou výhodou je, že k sepisu notářských zápisů podle 71b notářského řádu může notář zmocnit svého koncipienta, tudíž je dána velká časová i prostorová flexibilita na straně notáře. Sepisování notářských zápisů o dohodě mezi oprávněným a povinným neznamená, že by bez přítomnosti osoby oprávněné či jejího zástupce nebylo možné tento zápis sepsat. Forma dohody znamená toliko nutnost rozdělit notářský zápis na dvě části, kdy v části druhé tzv. pokračování přistoupí osoba oprávněna k notářskému zápisu sepsanému na místě samém notářem či jeho koncipientem s osobou povinnou. Uvedený model provádění sepisů se v praxi velice osvědčil a je ideálním řešením. Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti nepřináší věřiteli téměř žádné náklady spojené s vymáhání jeho pohledávek, neboť odměna za sepsání notářského zápisu je zásadně přenášena 1 Důvodová zpráva k novelizaci občanského soudního řádu a souvisejících zákonů, dostupné z: Litigace - procesní právo 2

3 za sepsání notářského zápisu je podstatně nižší než případné náklady řízení, které by musel dlužník hradit v rámci soudního sporu. Dlužník má tedy logickou snahu řešit svůj závazek touto cestou a nedopustit tak další navyšování svého celkového dluhu. Vzhledem k legislativní změně a nemožnosti sepisů exekutorských zápisů připravila advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s. r. o. se spolupracujícím notářem komplexní projekt zajištění sepisů notářských zápisů. Byla vytvořena síť 12 sepisových míst po celé České republice, kde mají dlužníci možnost sepisu v místě svého bydliště či v rámci svého regionu, čímž dochází k výraznému zvýšení ochoty dlužníků k uzavření dohody formou notářského zápisu. Další výhodou je kompletní servis spojený s vymáháním, který zahrnuje převzetí dat, poslání výzev a kontaktování dlužníků, objednání dlužníků na konkrétní termíny sepisů a vyjednání podmínek dohody obsažené v notářském zápisu dle požadavků věřitele, sepsání notářského zápisu a následné sledování plnění dlužníka s možností vymáhání cesna dlužníka. Tato odměna může být hrazena dlužníkem přímo při sepisu anebo může být zahrnuta jako závazek dlužníka do notářského zápisu. Věřiteli tak odpadá nutnost hrazení soudního poplatku při vymáhání pohledávky formou žaloby. Nelze opomenout také skutečnost, že se věřitel při způsobu vymáhání cestou notářského zápisu nevystavuje riziku hrazení nákladů řízení v případě neúspěchu v soudním sporu. Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti totiž představuje exekuční titul, když v případě řádného a včasného neplnění povinností dlužníka dle notářského zápisu je možné na jeho základě nařídit exekuci. Tato cesta vymáhání pohledávek věřitele je tak výhodná nejen nákladově, ale zejména časově, neboť věřiteli odpadá nutnost vedení zdlouhavého soudního řízení. Věřitel se tímto způsobem dostává k rychlému inkasu a možnosti efektivního uspokojení své pohledávky. Podstatou této formy vymáhání je motivování dlužníka, kterému se obvykle vychází vstříc tím, že má možnost hradit svůj dluh ve splátkách, k čemuž se zaváže právě notářským zápisem. Navíc odměna tou exekuce v případě, že dlužník neplní stanovené povinnosti řádně a včas. Projekt funguje samozřejmě za předpokladu eliminace reputačního rizika pro věřitele s garancí největší advokátní kanceláře na českém trhu. Petr Novák, advokát Veronika Ivanová, koncipientka Litigace - procesní právo 3

4 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA PROCESNÍ Velká novela stavebního zákona ( Novela ), o níž jsme informovali v minulém čísle Legal News, byla v mezidobí definitivně schválena, podepsána prezidentem a vydána ve sbírce zákonů pod č. 350/2012 Sb. Novela má nabýt účinnosti 1. ledna V minulém díle jsme informovali o novinkách v oblasti umísťování a povolování staveb, nyní se zaměříme na další změny z Novely vyplývající. Územní plánování Novela v oblasti územního plánování odstraňuje některé problémy, s nimiž se aplikační praxe dosud potýkala. Výslovně je stanoveno, že se souhlasem nadřízeného orgánu územního plánování může územně plánovací dokumentace obsahovat i regulaci, která by jinak systémově náležela nadřazené dokumentaci (takto tedy může územní plán zahrnout i plochy či koridory nadmístního významu, které nejsou upraveny v zásadách územního rozvoje a zásady územního rozvoje mohou zahrnout i záměry republikového významu, které nejsou převzaty z politiky územního rozvoje). Zcela nově Novela upravuje institut tzv. dohody o parcelaci, která bude vyžadována již v územním plánu jako podmínka pro realizaci záměrů v určitém území. V dohodě o parcelaci musí dotčení vlastníci pozemků a staveb vyjádřit souhlas se záměrem v území a dohodnout se na rozdělení nákladů a prospěchů spojených s realizací záměru. Podstatnou změnu představuje i úplné zrušení institutu konceptu v procesu po- řizování územního plánu a jeho změny. Tím dojde ke zjednodušení a zrychlení celého procesu, který může podle dnešní úpravy trvat dlouhé roky. Určitou náhradou za koncept je možnost zpracování návrhu územního plánu ve variantách. Právní úprava také nově reflektuje možnost zrušení územního plánu nebo jeho části, což se v poslední době stalo poměrně častým jevem. V takovém případě je obec povinna bezodkladně rozhodnout o pořízení územního plánu nebo jeho změny, přičemž v tomto procesu se naváže na poslední úkon, který zrušujícím rozhodnutím nebyl zpochybněn. Změny se týkají i regulačních plánů. Zatímco dosavadní úprava stanovila paušálně, že regulační plán nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí, nově je tato možnost pouze fakultativní, s tím, že v takovém případě musí být přímo v regulačním plánu jasně vymezeno, jaká územní rozhodnutí se regulačním plánem nahrazují. Další významnou změnou je prodloužení platnosti územních plánů vydaných před rokem 2007, tj. za účinnosti starého stavebního zákona, až do roku Doposud platilo, že mají pozbýt platnosti na konci roku 2015 a do té doby musely obce pořídit nové územní plány nebo alespoň staré územní plány upravit do podoby kompatibilní s novým stavebním zákonem. Tato změna na jedné straně znamená, že obce se mohou vyhnout časové tísni při schvalování nových územních plánů na konci přechodného období, na druhou stranu to též znamená, že rezidua minulých a předminulých právních úprav budou v územně plánovací dokumentaci přetrvávat ještě poměrně dlouhou dobu. Náhrady za změnu v území Novela mění způsob výpočtu náhrady za změnu nebo vydání nového územního plánu, regulačního plánu nebo stavební uzávěry. Podle dosavadní úpravy by vlastník pozemku měl obdržet pouze náhradu za snížení ceny pozemku ve výši rozdílu kupní ceny a ceny po změně dle znaleckého posudku (tedy bez ohledu na to, zda měl zájem na pozemku skutečně stavět). Nový koncept se drží újmy v souvislosti s přípravou výstavby (v obvyklé výši, prokazované investorem), a to včetně nákladů spojených s pořízením pozemku, nákladů vynaložených na projekční přípravu nebo dokonce dodatečných úvěrových nákladů v důsledku snížení hodnoty případného zajištění. Nově by měl zákon také stanovit omezení pro přiznání náhrady v případě nečinnosti vlastníka, pokud možnost zastavitelnosti pozemku před změnou územního plánu trvala alespoň pět let. Běh této lhůty se přerušuje po dobu platnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu pro stavbu, popř. příslušné veřejnoprávní smlouvy. V případě opětovné změny umožňující zastavitelnost pozemku zavádí novela dvě výjimky z pravidla vrácení náhrad. Jednak je tato povinnost ohraničena pěti lety od vydání změny, na jejímž základě byla náhrada vyplacena. Dále nemusí náhradu vracet ten, který při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace, jíž se opětovně umožňuje zastavitelnost pozemku, uplatnil námitku nebo připomínku. Právo nemovitostí 4

5 Předkupní právo Přepracování se také dotkne úpravy předkupního práva obce, kraje a státu k nemovitostem určeným územním nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo prostranství. Předně Novela preferuje zřízení věcného břemene k zajištění tohoto účelu před realizací předkupního práva. Další omezení představuje zkrácení doby, po kterou může být předkupní právo realizováno, z šesti měsíců na tři, a výslovné vztáhnutí této úpravy pouze na úplatné převody. Novela přináší také podrobnější úpravu procesu realizace předkupního práva. V případě záměru úplatného převodu písemně oznámí převodce záměr oprávněné osobě, která může nechat na své náklady vypracovat znalecký posudek k určení obvyklé ceny nemovitosti a do tří měsíců od oznámení záměru písemně sdělit zájem realizovat předkupní právo s návrhem takto určené kupní ceny. Pokud nebude převodci navržená cena vyhovovat, může nechat na své náklady vyhotovit další znalecký posudek a jím určenou cenu navrhnout oprávněné osobě. V případě odmítnutí této druhé kupní ceny by pak měla oprávněná osoba podat návrh na určení kupní ceny soudu nebo zaslat převodci potvrzení o zániku předkupního práva. Uplynutím šesti měsíců od podání tohoto protinávrhu předkupní právo zaniká, pokud nebylo využito; to však neplatí, pokud je zahájeno soudní řízení k určení obvyklé ceny. Snaha předkladatelů zákona zpřesnit postup realizace předkupního práva a omezit jej lhůtami tak může v konkrétním případě vést naopak k výrazným průtahům v důsledku soudního přezkumu. Nařízení odstranění staveb Pro zahájení dodatečného řízení o povolení stavby na návrh vlastníka nebo stavebníka zavádí Novela zákonnou 30denní lhůtu od zahájení řízení o nařízení odstranění stavby, po jejímž uplynutí je nutné očekávat nepříznivé výsledky tohoto řízení. K jejich zmírnění má pak sloužit povinnost upozornit na běh této lhůty v oznámení o zahájení řízení o odstranění. Novela dále přináší zvláštní vymezení účastníků řízení o nařízení odstranění stavby. Kromě standardních vlastníků pozemku a oprávněných z věcných práv k němu je účastníkem povinný k odstranění stavby a vlastníci sousedních pozemků (vč. oprávněných z věcných práv), které by mohly být odstraňováním stavby přímo dotčeny. Změna zákona o správních poplatcích Jednou z významných změn, kterou přináší Novela, je také výrazné navýšení poplatků ve stavebním řízení. Zatímco do konce roku bude za vydání stavebního povolení pro rodinný dům stačit 300 Kč, po Novém roce to bude již Kč. U staveb pro bydlení s více než třemi byty jde o navýšení z Kč na Kč, v případě změny stavby zaplatí investor namísto 300 Kč nově Kč. Aleš Roztočil, advokát Lumír Swiech, koncipient Právo nemovitostí 5

6 NOVELA HO ZÁKONÍKU JAKO REAKCE NA SMĚRNICI O POSTUPU PROTI OPOŽDĚNÝM PLATBÁM PROCESNÍ plementována v roce 2005, stanoví pouze podpůrnou lhůtu splatnosti v případě, že ze smlouvy nevyplývá lhůta jiná. Smlouva týkající se lhůty splatnosti a úroku z prodlení však nesmí být s ohledem na konkrétní okolnosti případu, praxi zavedenou mezi stranami a na obchodní zvyklosti zřejmě zneužívající. Ačkoli současné znění obchodního zákoníku reagovalo na dřívější směrnici z roku 2000, je dosavadní úpravě vytýkána především skutečnost, že se jedná o její mechanické převzetí, které nenavazuje na ostatní text obchodního zákoníku. Jako příklad lze uvést sporné ustanovení 369a odst. 3 2 obchodního zákoníku o úrocích z prodlení. To je jednak duplicitní k jiným ustanovením obchodního zákoníku (např. 365 o prodlení, 369) a jednak vyvolává pochybnosti aplikace pravidla o zproštění dlužníka povinnosti platit úrok z prodlení, pokud není odpovědný za prodlení. Základním cílem nové právní úpravy je tedy přinést další mechanismy na zlepšení platební morálky a minimalizovat tak nešvar spočívající v opožděných platbách za dodané zboží či služby. Tento jev má negativní dopad na likviditu podniku a na jeho finanční řízení, důsledkem čehož může v mnoha případech dojít i k následné, druhotné, platební neschopnosti dodavatelů zboží a služeb. Z tohoto důvodu směrnice přinesla, resp. návrh zákona přinese, přísnější regulaci lhůt splatnosti. Nově se tak nastavuje maximální doba splatnosti na 60 dnů (v případech, kdy je obsahem vzájemného závazku dodat zboží nebo V Poslanecké sněmovně je v prvním čtení vládní návrh novely obchodního zákoníku vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, která nahrazuje dosavadní směrnici 2000/35/ ES a která má opožděné platby minimalizovat. Základním cílem nové právní úpravy je přinést další mechanismy na zlepšení platební morálky a na ochranu dodavatelů zboží a služeb. Z tohoto důvodu má dojít např. k přísnější regulaci lhůt splatnosti, k stanovení povinnosti sjednat maximální dobu trvání přejímky zboží nebo služeb nebo např. oprávnění věřitele nad rámec úroku z prodlení vymáhat po dlužníku částku představující náklady na vymožení pohledávky v paušální výši. Směrnice stanoví ve svém čl. 12 povinnost členských států implementovat příslušná ustanovení směrnice do svých národních právních předpisů nejpozději do 16. března Při neprovedení směrnice do právního řádu České republiky jí hrozí sankce ze strany Evropské unie 1, návrh tedy počítá s účinností zákona od 1. března Příslušný návrh novely obchodního zákoníku implementující směrnici o postupu proti opožděným platbám byl předložen Poslanecké sněmovně dne 16. srpna 2012 a byl v prvním čtení projednán 23. října Stávající ustanovení obchodního zákoníku, která byla jako reakce na starší směrnici o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (z roku 2000) do obchodního zákoníku imslužbu za úplatu veřejnému zadavateli, je pak lhůta 60 dnů stanovena jako maximální možná). Pokud bude novela schválena ve svém aktuálním navrhovaném znění, dotkne se přímo běžné obchodní činnosti zejména společností, které nemají smluvně sjednanou splatnost obchodních faktur, neboť novela nadále počítá primárně s formou dohody smluvních stran o splatnosti, a až v případě, že splatnost není takto určena, uplatní se automaticky podpůrná lhůta splatnosti 30 dnů (navrhovaný 340 odst. 3). Je však nutné poukázat na to, že případné smluvní ujednání doby splatnosti faktury překračující 60 dnů bude možné sjednat pouze tehdy, pokud takovýto postup nebude vůči věřiteli tzv. hrubě nespravedlivý (navrhované ustanovení 343b). Pojem hrubě nespravedlivý je primárně nutné vykládat v souladu s implementovanou směrnicí, která indikuje, že pro posouzení, zda je konkrétní smluvní ujednání hrubě nespravedlivé, bude třeba zkoumat například okolnosti týkající se dodávaného zboží nebo poskytované služby nebo (nad rámec problematiky splatnosti faktur) skutečnost, zda jsou dány objektivní důvody od odchýlení se od zákonné sazby úroku z prodlení apod. Návrh novely pak explicitně upravuje dva případy, kdy se smluvní ujednání bude považovat za hrubě nespravedlivé, a to v případě dohody vylučující úrok z prodlení (navrhované ustanovení 343b odst. 1) a dohody, která vylučuje náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky (navrhované ustanovení 1 Nový občanský zákoník, jenž novou směrnici zohledňuje, nabude účinnosti až 1. ledna Současný 369a odst. 3 zní: Věřitel má právo požadovat úroky z prodlení jenom v míře, v jaké splnil své zákonné a smluvní povinnosti a jestliže neobdržel dlužnou částku v době její splatnosti, ledaže dlužník není odpovědný za prodlení. Obchodní právo 6

7 343b odst. 2). Mimo to návrh s dohodou o době plnění odchylující se od 340 odst. 4 až 6 a dohodou o výši úroku z prodlení, který je vůči věřiteli hrubě nespravedlivý, spojuje, stejně jako v ostatních případech hrubé nespravedlnosti, absolutní neplatnost. K úpravě splatnosti pak lze uvést, že příslušná navrhovaná ustanovení zákona budou v rámci 263 odst. 1 obchodního zákoníku kogentní a nebude možné se od nich odchýlit. Směrnice též stanoví povinnost zakotvit maximální ujednanou dobu trvání přejímky zboží nebo služeb. Aby nebylo ohroženo dosažení cílů směrnice a nebylo umožněno ustanovení o splatnosti obcházet, počítá návrh s tím, že, je-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, sjednaná doba takového převzetí nesmí být delší než 30 dnů. Mělo by však být možné, aby doba přejímky překročila 30 dnů, např. v případě zvláště složitých smluv, je-li to výslovně dohodnuto ve smlouvě nebo v zadávací dokumentaci, a pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé (navrhované ustanovení 340 odst. 5). Za další výraznou změnu, kterou návrh zákona reaguje na příslušnou směrnici, je zvýšení sazby úroku z prodlení. Nově má Česká republika do svých právních předpisů stanovit sazbu úroku z prodlení ve výši minimálně osm procentních bodů nad referenční sazbou České národní banky, přičemž nad rámec úroku z prodlení stanoví směrnice pro členské státy povinnost umožnit věřiteli vymáhat po dlužníku též částku představující náklady na vymožení pohledávky v paušální výši (nově navrhované znění 369 odst. 1 3 ). Zde je však vhodné zmínit, že pravidla o výši úroku z prodlení a o paušální sazbě nákladů na vymáhání pohledávky věřitele - podnikatele vůči jinému podnikateli, popř. veřejnému zadavateli, příslušný návrh neupravuje. Návrh předpokládá, že příslušná pravidla budou upravena v nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. I nadále by tak měla zákonná výše úroku z prodlení být využitelná ve všech závazkových vztazích. Na závěr pak lze uvést, že návrh novely nařízení vlády (navrhovaný 2a) v souladu s čl. 6 směrnice, resp. nového znění 369 odst. 1, jenž stanoví zvláštní režim náhrady nákladů věřitele spojených s vymáháním plateb, předpokládá, že ve všech případech, kdy při obchodních transakcích věřiteli vznikne nárok požadovat po dlužníkovi úrok z prodlení, má vedle toho věřitel nárok obdržet od dlužníka rovněž pevnou částku ve výši minimálně Kč (směrnice hovoří o částce ve výši 40 EUR). Petr Bříza, senior advokát Radek Riedl, koncipient 3 Věřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády. Obchodní právo 7

8 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH NOVÝ IMPULS PRO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PROCESNÍ Dne 12. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ( Novela ). Novela si klade za cíl učinit systém investičních pobídek více konkurenceschopným vůči okolním státům poté, co se jeho atraktivita pro investory snížila zejména v důsledku novely zákona o investičních pobídkách přijaté v roce 2007 a pozastavení národního Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb ( Rámcový program ). Níže se v tomto textu detailněji zaměřujeme na jednotlivé zásadní změny, které Novela pro investory přináší. Podpora technologických center a center strategických služeb Novela přináší rozšíření poskytování investičních pobídek nejen pro investiční akce v podobě zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu, ale také pro investiční akce na vybudování a rozšíření technologického centra a zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb. Novela tak sleduje trend podpory aktivit zaměřených na progresivní technologie, aktivity s vysokou přidanou hodnotou a exportním potenciálem. Pod pojmem technologická centra je třeba rozumět centra zaměřená na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty. U projektů technologických center je hlavní podmínkou získání investiční pobídky minimální výše investice do majetku ve výši 10 mil. Kč (z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení) a současně vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst. Centrem strategických služeb se rozumí centrum pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum nebo centrum sdílených služeb, kdy služby poskytované centrem přesahují území nejméně dvou států. U těchto center je hlavní podmínkou získání investiční pobídky vytvoření a obsazení nejméně 100 nových pracovních míst v případě opravárenských center a center sdílených služeb a 40 pracovních míst u center pro tvorbu softwaru. Prodloužení doby čerpání slevy na dani z příjmů na 10 zdaňovacích období Novelou došlo také ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a k prodloužení doby čerpání slevy na dani z příjmů na dobu deseti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období místo dosavadních pěti. Tato změna reflektuje skutečnost, že se investoři často potýkali s problémem vytvářet dostatečné zisky, a tím i dostatečnou daňovou povinnost tak, aby mohli přislíbenou investiční pobídku v původní lhůtě vyčerpat. Nová lhůta čerpání slevy na dani z příjmů by měla tuto komplikaci odstranit a přilákat i kapitálově náročnější projekty, jejichž návratnost se pohybuje v delším časovém úseku. Institut strategické investiční akce a hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Novela zavádí institut tzv. strategické investiční akce, který lze využít pro projekty ve zpracovatelském průmyslu a pro technologická centra. Za strategické investiční akce lze považovat pouze projekty ve zpracovatelském průmyslu, které plánují investovat minimálně 500 mil. Kč a vytvořit alespoň 500 nových pracovních míst, a technologická centra, která plánují vytvořit alespoň 120 pracovních míst a proinvestovat minimálně 200 mil. Kč. Pouze strategický investor pak může při splnění zákonných podmínek získat vedle ostatních forem investiční pobídky (tj. slevy na daních z příjmů, převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst, a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců) také investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku může činit až 5 % z celkových způsobilých nákladů, maximálně však 1,5 miliardy Kč v případě strategické investiční akce ve zpracovatelském průmyslu a maximálně 500 milionů Kč v případě strategické investiční akce v oblasti technologických center. Pokud dojde k zavedení výroby nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu a současně vybudování nebo rozšíření technologického centra, může být hmotná podpora navýšena až na 7 % z celkových způsobilých nákladů. Právo nemovitostí 8

9 Vzhledem ke skutečnosti, že se v případě strategické investiční akce a investiční pobídky ve formě hmotné podpory bude jednat vždy o mimořádný výdaj státního rozpočtu, bude přiznání statusu strategické investiční akce a poskytnutí hmotné podpory podléhat mimořádnému režimu schválení Vládou ČR. Způsobilé náklady Výše celkové podpory poskytované prostřednictvím investiční pobídky je odvozována od způsobilých nákladů investiční akce. V případě investiční akce v oblasti zpracovatelského průmyslu jsou způsobilé náklady tvořeny hodnotou dlouhodobého hmotného majetku ve formě určeného strojního zařízení a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného majetku koupeného za tržní cenu od jiných než spojených osob, a to až do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout majetek nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části od spojených osob, nebo majetek, který není využíván příjemcem v místě realizace investiční akce. V případě investiční akce v oblasti technologických center nebo investiční akce v oblasti center strategických služeb má pak žadatel ve vztahu k určení způsobilých nákladů možnost volby. Způsobilé náklady jsou pak určeny buď (i) hodnotou hmotného a nehmotného majetku jako v případě investiční akce ve zpracovatelském průmyslu, nebo (ii) hodnotou mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní místa v průběhu 24 měsíců bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém bylo místo obsazeno. Do nových pracovních míst lze zahrnout pouze nová pracovní místa vytvořená a obsazená zaměstnancem se stanovenou týdenní pracovní dobou v období ode dne vydání potvrzení CzechInvestu o přijatelnosti záměru do uplynutí tří let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobidky. Do hodnoty měsíčních mzdových nákladů vynaložených na nové pracovní místo lze měsíčně zahrnout maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém žadatel záměr předložil. Lhůta pro splnění všeobecných podmínek pro poskytnutí investiční pobídky Příjemci investičních pobídek mají povinnost splnit všechny všeobecné podmínky pro poskytnutí investičních pobídek v závislosti na podporovaném projektu do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Novelou došlo ke zrušení možnosti prodloužení doby pro splnění všeobecných podmínek na 5 let. Zkrácení schvalovacího procesu Novela vychází vstříc žadatelům o investiční pobídku, kteří jsou zároveň i příjemcem takovéto investiční pobídky, tím, že zavádí pouze jednokolové správní řízení. Oproti běžným 5 až 6 měsícům se schvalovací proces v tomto případě zkrátí přibližně na 3 až 4 měsíce, což umožní investorovi dříve disponovat s informacemi podstatnými pro rozhodování o realizaci investice. Důsledky nesplnění závazku zachování pracovních míst v případě čerpání hmotné podpory vytváření nových pracovních míst Dle zákona o investičních pobídkách ve znění před Novelou v případě, že příjemce investiční pobídky ve formě hmotné podpory vytváření nových pracovních míst nezachoval počet nově vytvořených pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou, na která byla hmotná podpora čerpána, po dobu nejméně 5 let ode dne prvního čerpání hmotné podpory, pozbylo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, muselo být vráceno včetně penále a úroků z prodlení. Po Novele v případě nesplnění závazku zachování pracovních míst po dobu 5 let vrací příjemce pouze poměrnou část získané hmotné podpory, která odpovídá počtu nezachovaných nových pracovních míst. Tato změna se vztahuje rovněž na investiční záměry, k nimž bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investičních pobídek před nabytím účinnosti Novely. Dle důvodové zprávy k Novele se však takto bude postupovat pouze ve vztahu k investičním záměrům, u nichž dosud nebyla provedena kontrola splnění podmínky zachování pracovních míst. Petr Opluštil, vedoucí advokát Jan Fikar, koncipient Právo nemovitostí 9

10 NOVÉ ZNĚNÍ ŠVÝCARSKÝCH PRAVIDEL PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍCH SPORECH VSTOUPILO V ÚČINNOST 1. ČERVNA 2012 PROCESNÍ K 1. červnu 2012 vstoupilo v účinnost revidované znění Švýcarských pravidel pro rozhodčí řízení v mezinárodních sporech ( Švýcarská pravidla ). Těmito pravidly se budou řídit všechny arbitráže zahájené podle uvedených pravidel po tomto datu, v případě, že se strany nedohodnou jinak. Novela Švýcarských pravidel nepřináší žádnou radikální změnu, lze u ní nicméně vysledovat významnou snahu učinit rozhodčí řízení dle těchto pravidel rychlejší, levnější a efektivnější. Mezi stěžejní prvky nové úpravy pravidel patří vytvoření stálého rozhodčího soudu ( Rozhodčí soud ), tedy instituce, v jejíž pravomoci je správa, dílčí dozor a v určitých fázích sporu i vedení rozhodčího řízení. Další změnou, kterou revize pravidel přináší, je nově upravené právo stran sporu žádat o vydání předběžného opatření ještě před ustavením rozhodčího senátu. Novelou pravidel byly dále posíleny pravomoci rozhodčího senátu při rozhodování o předběžných opatřeních. Rozhodčí soud Na první pohled nejzjevnější změnou Švýcarských pravidel je založení Rozhodčího soudu. Před 1. červnem 2012 neexistoval orgán, který měl pro potřeby rozhodčích řízení vedených dle Švýcarských pravidel na starosti agendu stálých rozhodčích soudů. Bylo tomu tak proto, že si každá ze šesti obchodních komor jednotlivých švýcarských kantonů, které pravidla vydaly, spravovala u ní vedená řízení samostatně. Tím, že byl založen Rozhodčí soud s pravomocí spravovat všechna rozhodčí řízení vedená dle pravidel, se Švýcarská rozhodčí pravidla v Evropě zařadila po bok významných mezinárodních rozhod- čích pravidel, jako jsou rozhodčí pravidla ICC, LCIA, SCC nebo VIAC. Ta všechna mají pro potřeby arbitráží, které se podle nich vedou, stálý rozhodčí soud. Stejně jako tyto instituce je i Rozhodčí soud a jeho sekretariát pověřen úkoly typickými pro stálé rozhodčí soudy, mezi něž patří mj. pomocné funkce v počáteční fázi arbitráže, při jmenování a ukončení mandátu rozhodců, při dohledu nad délkou a náklady řízení apod. Významným úkolem, který autoři nově vzniklému Rozhodčímu soudu vytkli, je pravomoc schvalovat a v případě potřeby i upravovat náklady arbitrážních řízení vedených podle Švýcarských pravidel. Zatímco před 1. červnem 2012 měly obchodní komory pouze poradní hlas, přičemž právo rozhodnout o nákladech řízení příslušelo výhradně rozhodčímu senátu, po novele pravidel mají rozhodci povinnost předložit návrh rozhodnutí o nákladech řízení Rozhodčímu soudu ke schválení. Rozhodčí soud je následně povinen při schvalování návrhu přihlédnout k principům pro stanovení nákladů řízení, které jsou v pravidlech vtěleny, zejména pak k zásadě úspěchu ve věci, způsobu vedení arbitráže jednotlivými stranami apod. Předběžná opatření a mimořádný rozhodce Pro počáteční fázi sporu je důležitou změnou, kterou nově zrevidovaná Švýcarská pravidla přinesou, možnost žádat o předběžné (v terminologii pravidel nouzové ) opatření ještě před ustanovením rozhodčího senátu. Tato změna reflektuje obecný trend v oblasti mezinárodní arbitráže, který lze vysledovat v revizích dalších pra- videl, například v nedávné novele rozhodčích pravidel ICC z ledna Důvodem pro zavedení tzv. řízení o nouzovém opatření (emergency relief procedure, procédure d urgence) byla především snaha zkrátit dobu potřebnou k vydání předběžného opatření, která je, vzhledem k povaze tohoto právního prostředku, pro strany sporu klíčová. Novelizovaná Švýcarská pravidla proto poskytují stranám rozhodčí doložky právo domáhat se vydání předběžného opatření již v zárodku sporu, aniž by předem byly povinny učinit standardní právní úkony, které jsou pro rozhodčí řízení charakteristické (podání žaloby, navržení rozhodců apod). Zároveň se autoři novely pokusili vyvážit snahu o zvýšení efektivity předběžných opatření s ochranou práv osob, proti kterým opatření směřují. Podle Švýcarských pravidel (ve znění po novele) je strana sporu oprávněna požádat o vydání předběžného opatření jak po, tak před podáním rozhodčí žaloby. Pokud podá strana sporu návrh na vydání předběžného opatření před podáním žaloby, je povinna žalobu podat do deseti dnů po doručení návrhu na vydání předběžného opatření sekretariátu Rozhodčího soudu. V případě, že tuto povinnost nesplní, Rozhodčí soud řízení o vydání nouzového předběžného opatření zastaví. Klíčové postavení Rozhodčího soudu v úvodní části řízení o shora uvedeném návrhu na vydání předběžného opatření na rozdíl od jiných pravidel, jako jsou rozhodčí pravidla ICC je zdůrazněno dále jeho pravomocí rozhodnout, zda jmenuje rozhodce výhradně pro účely přezkoumání návrhu na vydání předběžného opatření (emergency Litigace - procesní právo 10

11 arbitrator, arbitre d urgence), anebo zda jmenování takového rozhodce odmítne s tím, že se jako vhodnější jeví pokračovat v ustavení rozhodčího senátu, který věc následně posoudí. Podobně jako v řízeních dle pravidel ICC je přitom Rozhodčí soud dle Švýcarských pravidel oprávněn odmítnout jmenovat rozhodce k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření, pokud je rozhodčí doložka ve prospěch těchto pravidel zjevně neplatná. Rozhodne-li Rozhodčí soud o jmenování rozhodce výhradně pro účely přezkoumání návrhu, je rozhodnutí o tom, zda bude předběžné opatření vydáno či nikoliv, dle článku 43 pravidel v pravomoci takto jmenovaného rozhodce. Právní postavení rozhodce je přitom obdobné tomu, které dle pravidel přísluší rozhodčímu senátu. O návrhu je takový rozhodce povinen rozhodnout do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl předán spis k věci. Tato lhůta může být změněna dohodou stran, případně Rozhodčím soudem. Švýcarská rozhodčí pravidla nepředepisují formu rozhodnutí, kterým rozhodce opatření vydává. Převládá nicméně názor, že rozhodnutí mohou mít obě zásadně v úvahu přicházející formy, tedy jak formu usnesení, tak nálezu. V takovém případě bude na uvážení rozhodce, jakou formu zvolí s ohledem na konkrétní okolnosti případu, a zejména pak s ohledem na právní řád země potenciálního výkonu opatření. Vzhledem k tomu, že má rozhodce dle pravidel postavení v zásadě obdobné tomu, jenž náleží rozhodčímu senátu, bude jím vydané předběžné opatření i stejným způsobem vykonatelné, a to v souladu s právem země, ve které bude výkon iniciován. Ustanovení o řízení o nouzovém předběžném opatření obsažená v pravidlech (ve znění po novele) jsou přímo aplikovatelná na strany rozhodčí doložky, která na pravidla platně odkazuje. Proto, pokud strany sporu hodlají aplikaci těchto ustanovení vyloučit, musí si to v rozhodčí doložce výslovně sjednat. Přijetím shora popsané právní úpravy nebylo v principu dotčeno právo stran domáhat se vydání předběžného opatření v rámci řízení ve věci před standardně ustanoveným rozhodčím senátem (jediným rozhodcem). I tato část pravidel nicméně doznala dílčích změn. Nově je po novele rozhodčí senát oprávněn ve výjimečných situacích a po upozornění účastníků řízení předběžné opatření bez návrhu stran, tedy z vlastní iniciativy, změnit, zrušit nebo pozastavit jeho účinky. Mimo to je nově rozhodčí senát nadán pravomocí vydat bez vědomí ostatních stran sporu předběžné rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření. I tohoto práva však senát může využít pouze ve výjimečných případech. K platnosti takového předběžného rozhodnutí nadto pravidla vyžadují, aby návrh na předběžné opatření byl ostatním stranám sporu doručen nejpozději s přijetím předběžného rozhodnutí a aby jim byla neprodleně poskytnuta příležitost se k věci vyjádřit. Pro úplnost je namístě dodat, že novela pravidel žádným způsobem nezasáhla do práva stran sporu domáhat se bez ohledu na shora uvedené možnosti vydání předběžného opatření u obecných soudů. Rychlost a náklady řízení Ve snaze rozhodčí řízení zrychlit a zlevnit, vložili autoři novely do Švýcarských pravidel článek 15.7, který ukládá stranám sporu povinnost vyvinout úsilí k tomu, aby řízení probíhalo efektivně, nedocházelo ke zbytečným průtahům a aby nevznikaly zbytečné náklady. Jakkoliv se může zdát, že citované ustanovení je deklaratorní povahy a že nestanovuje sankce za jeho porušení, může být rozhodci vzato v úvahu při rozhodování o nákladech řízení. I přesto, že v pravidlech na rozdíl od rozhodčích pravidel ICC po novele z ledna nenalezneme ustanovení, které by výslovně přikazovalo rozhodcům o nákladech řízení rozhodnout s přihlédnutím k tomu, jak efektivně strany v arbitráži postupovaly, se jedná o důležitou indikaci kritérií, která mohou být při stanovení, resp. schválení nákladů řízení rozhodčím senátem a Rozhodčím soudem, brána v úvahu. Další změnu, která si klade za cíl rozhodčí řízení zrychlit, lze nalézt v článku 18.3 a 19.2 pravidel. Dle těchto ustanovení jsou strany povinny veškeré důkazy a jiné listiny předložit rozhodčímu senátu spolu s prvním podáním ve věci. Z dikce obou ustanovení je patrné, že se jedná o obecné pravidlo, od kterého se lze, a od kterého bude často nevyhnutelné, se odchýlit. Odrážejí nicméně novelou nastoupený trend, který by strany ani rozhodci neměli přecházet bez povšimnutí. Nová verze Švýcarských pravidel v principu zachovává relativně vysoce ceněné zrychlené řízení (expedited procedure, procédure accelérée) zavedené novelou pravidel v roce Změny, které do tohoto typu řízení vnáší, jsou spíše technického rázu. Zrychlené řízení, které se mandatorně použije pro arbitráže, v nichž hodnota sporu nepřesahuje jeden milion švýcarských franků, si vydobylo za několik let praxe uznání zejména proto, že většina sporů v něm řešených byla rozhodnuta Litigace - procesní právo 11

12 v pravidlech určené šestiměsíční lhůtě. Čl. 42 odst. 1 pravidel přitom výslovně poskytuje i stranám sporu s větší hodnotou možnost podřídit vzájemnou dohodou rozhodování o sporu zrychlenému řízení. Novela Švýcarských pravidel pro rozhodčí řízení naznačuje, že se její autoři pod vlivem současného vývoje na poli mezinárodních arbitráží pokusili učinit arbitráž rychlejší, flexibilnější a levnější. Řada nově představených změn je spíše dekla- ratorního charakteru a jen praxe rozhodčích senátů a Rozhodčího soudu ukáže, do jaké míry se v nich zakotvené principy ve skutečnosti prosadí. Zbylé změny významně rozhodčí pravidla obohacují a arbitráž podle nich vedenou potenciálně zkvalitňují. Vynikající výsledky zrychleného řízení v kombinaci s červnovou novelou tak pravděpodobně napomohou Švýcarským pravidlům uchovat si svou pozici jedněch z nejuznávanějších a nejvyhledávanějších institucionálních pravidel v mezinárodní arbitráži. Vít Makarius, advokát Anna Hlaváčová, studentka Litigace - procesní právo 12

13 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2012 PROCESNÍ Havel, Holásek & Partners se sídlem v Praze a kancelářemi v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, několika desítek studentů právnických fakult a více než 400 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář v současné době poskytuje služby zhruba 1000 klientům, z toho více než 35 společnostem patřícím do Czech TOP 100 a cca 80 společnostem patřícím do Fortune 500. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je podle výsledků oficiální soutěže Právnická firma roku v posledních třech letech nejúspěšnější českou advokátní kanceláří, a to jak podle počtu titulů, tak podle počtu nominací. Kancelář také získala prestižní ocenění Who s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České republice. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tyto publikace uvádějí kancelář jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Týn 1049/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Hilleho 1843/ Brno Česká republika Tel.: Fax: Poděbradova 2738/ Ostrava Česká republika Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Partner odpovědný za vydání Právních novinek: Mgr. Jan Topinka: a senior advokátka Mgr. Jana Buršíková: Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doporučuje si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci Havel, Holásek & Partners s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y B Ř E Z E N 2 0 1 3 OBSAH ZMĚNY V ŽIVOTĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PO 1. LEDNU

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2011 v oblasti pracovního práva OBSAH HLAVNÍ ZMĚNY, KTERÉ PŘINESE VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PŘECHOD PRÁV

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ZÁŘÍ 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

Více

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N 2 0 1 3 OBSAH NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ REKODIFIKAČNÍ

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem SRPEN 2011 SOUTĚ Ž A EU OBSAH PŘEZKUM CERTIFIKÁTU AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA VE ZKRÁCENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A RIZIKA

Více

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y K V Ě T E N 2 0 1 3 OBSAH POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK V REŽIMU NOVÉHO OBČANSKÉHO

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ŘÍJEN 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY JEDNÁNÍ PODNIKATELE V NOVÉM OBČANSKÉM U OBCHODNÍ

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PROSINEC 2012 OBSAH JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK PO REKODIFIKACI SVĚŘENSKÝ FOND NOVÝ

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY SRPEN 2012 OBSAH PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO VADY OBCHODNÍ PODÍL U JEDNOTLIVÝCH FOREM OBCHODNÍCH

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem leden 2012 v oblasti zdravotnictví OBSAH úvod 2 Zdravotnická zařízení čeká povinná přeregistrace 3 POSKYTOVÁNÍ BONUSŮ

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVENEC 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZASTOUPENÍ V RÁMCI NOVÉHO OBČANSKÉHO U 2 NĚKOLIK

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS BŘEZEN 2011 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, dovolte, abych Vám představil nové

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák Diplomová práce 2008 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více

Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Katedra obchodního práva. Diplomová práce. Lenka Sochorová. akademický rok 2007/2008

Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Katedra obchodního práva. Diplomová práce. Lenka Sochorová. akademický rok 2007/2008 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Vypořádání závazků a pohledávek při likvidaci (kapitálových společností) Lenka Sochorová akademický rok 2007/2008 Prohlašuji,

Více

PRÁVNÍ AKTUALITY. Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Novinky v zákoně o dluhopisech

PRÁVNÍ AKTUALITY. Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Novinky v zákoně o dluhopisech Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Kapitálové trhy Novinky v zákoně o dluhopisech Daně Novinky v daňové legislativě od ledna 2015 PRÁVNÍ AKTUALITY LEGAL UPDATE 1 / 2015 Editorial

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Česká fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem

Více

Právní posouzení Nadace pro rozvoj regionu v likvidaci a posouzení vazeb podřízených subjektů a některých uzavřených smluv.

Právní posouzení Nadace pro rozvoj regionu v likvidaci a posouzení vazeb podřízených subjektů a některých uzavřených smluv. Právní posouzení Nadace pro rozvoj regionu v likvidaci a posouzení vazeb podřízených subjektů a některých uzavřených smluv. ( Určeno pro vnitřní potřebu Ministerstva pro místní rozvoj ČR) Zpracovala: Advokátní

Více

Nové insolvenční právo v České republice (1. část)

Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRAVNIRADCE.IHNED.CZ 22. 11. 2007 00:00 (aktualizováno: 21. 11. 2007 21:41) Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRÁVNÍ RÁDCE, Praktická příručka Mgr. Petr Holešínský Mgr. Tomáš Politzer

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více