STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K ZELENÉ KNIZE O ZLEPŠENÍ ÚČINNOSTI VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V EVROPSKÉ UNII: OBSTAVENÍ BANKOVNÍCH ÚČTÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K ZELENÉ KNIZE O ZLEPŠENÍ ÚČINNOSTI VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V EVROPSKÉ UNII: OBSTAVENÍ BANKOVNÍCH ÚČTÚ"

Transkript

1 STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K ZELENÉ KNIZE O ZLEPŠENÍ ÚČINNOSTI VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V EVROPSKÉ UNII: OBSTAVENÍ BANKOVNÍCH ÚČTÚ (Vypracováno Ministerstvem spravedlnosti ČR) I. ÚVOD Česká republika iniciativu Komise vítá a podporuje práce na navrhovaném evropském příkazu k obstavení účtu. Shledáváme jej potřebným pro postupné vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Domníváme se, že s ohledem na čl. 65 SES, připadající jako právní základ v úvahu, by se navrhovaný příkaz k obstavení účtu měl vztahovat pouze na řízení s přeshraničním prvkem. Z důvodu ochrany dlužníka máme určité obavy ze zahrnutí možnosti obstavit účet v době, kdy věřitel ještě nemá exekuční titul. Tato možnost by sice návrhu přinesla významnou přidanou hodnotu, protože taková předběžná opatření nemohou být prohlášena za vykonatelná dle nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ( dále jen nařízení Brusel I ), 1 musí ale být více než dostatečně garantovány zájmy dlužníka. Obecně lze říci, že věřitel by měl mít možnost podat návrh na příkaz k obstavení bankovního účtu a tím ochránit svou pohledávku v jakékoli fázi řízení, i před zahájením soudního řízení ve věci samé, pokud by řízení ve věci samé zahájil ve lhůtě určené mu k tomu soudem. V České republice může být v těchto případech na ochranu pohledávky navrhovatele vydáno tzv. předběžné opatření S ohledem na práva žalovaného, a to zejména právo žalovaného na řízení inter partes, však toto předběžné opatření nemůže být dle nařízení Brusel I prohlášeno vykonatelným (exequatur) v jiném členském státě EU. Z těchto důvodů musí věřitelé o taková předběžná opatření žádat přímo ve státech, kde má být výkon proveden, dle jejich vnitrostátního práva, což přináší náklady navíc. Evropský postup by byl řešením uvedeného problému a vedl by k lepší vymahatelnosti práva v EU. Problémem je však nastavení podmínek nutných k ochraně dlužníka. Použití českých podmínek pro vydání předběžného opatření, kterými jsou osvědčení (tj. nikoli prokázání) pohledávky (soud k věci nenařizuje jednání), naléhavost a složení jistoty se zdá nedostatečné v přeshraničních případech, kdy navíc o oprávněnosti pohledávky věřitele za dlužníkem může rozhodovat jiný soud, než je soud dlužníka. Obavy plynou zejména ze situace, kdy by o obstavení účtu před existencí exekučního titulu měly rozhodovat soudy jiného státu než státu dlužníka a soudy by měly posuzovat procesní podmínky podle lex fori. Za nutnou podmínku proto považujeme vytvoření takového řízení, které by dbalo na práva a ochranu žalovaného a upravovalo postup v případě neoprávněného obstavení účtu. Instrument by také měl stanovit procesní podmínky přípustnosti a upravit procesní instituty, 1 Předběžná opatření vydaná jako ochranná opatření před zahájením řízení, tj. bez konání řízení inter partes, nemohou být z důvodu ochrany práv žalované strany prohlášena vykonatelnými dle nařízení Brusel I. Věřitel taková opatření, směřující k zajištění, musí navrhnout přímo u soudů státu, kde mají být provedena. S ohledem na právo na řízení inter partes a na právo být slyšen Evropský soudní dvůr v rozhodnutí C-125/79 Denilauer v SNC Couchet Freres stanovil, že podmínky uznání a výkonu soudních rozhodnutí stanovené v kapitole III Bruselské úmluvy o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech nejsou splněny v případě předběžných či ochranných opatření, která jsou nařízena nebo schválena soudem bez toho, aby strana vůči které mají být vykonána byla předvolána a která mají být vykonána bez toho, že by byla této straně doručena. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 1 z 10

2 které by se jinak řídily lex fori, pro případ, že bude o předběžném opatření rozhodovat jiný soud než je soud dlužníka. II. ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1. Myslíte, že je třeba nástroje Společenství k obstavení bankovního účtu jako prostředku ke zlepšení vymáhání dluhů v EU? Pokud ano, měl by jej vytvořit samostatný evropský postup nebo by měly být harmonizovány právní systémy členských států ohledně obstavení bankovního účtu? Ano, ČR považuje tento nástroj za potřebný ke zlepšení přeshraničního vymáhání dluhu. Domníváme se, že zjednodušení a urychlení přeshraničního řízení o obstavení účtu nemůže být dosaženo na úrovni členských států a může jich být lépe dosaženo na úrovni Společenství. Domníváme se, že forma instrumentu do značné míry závisí na jeho rozsahu, zejména na skutečnosti, zda bude zahrnovat i obstavení účtu před existencí vykonatelného titulu a jak bude zajišťovat ochranu dlužníka (např. na tom, zda bude na evropské úrovni upravovat i náhradu škody za neoprávněné obstavení účtu). Řešení spočívající ve vytvoření samostatného evropského postupu ve formě nařízení by umožnilo naprosto jednotný postup ve všech členských státech, což vzhledem k tomu, že by mělo upravovat procesní práva, považujeme za důležité. Otázkou je ale vztah k vnitrostátnímu právu, protože samostatný postup ve formě nařízení by existoval nezávisle na vnitrostátních právních řádech. Nařízení by tak de facto zavádělo nový způsob obstavení účtu, který by přeshraničním věřitelům umožňoval zablokovat prostředky způsobem, který nemusí být v konkrétní zemi přístupný ostatním věřitelům. (Např. v případě zavedení možnosti obstavit účet již před existencí vykonatelného rozhodnutí.) Domníváme se proto, že v případě nařízení by měl být upraven vztah mezi pohledávkou tuzemského a cizího věřitele za jedním dlužníkem pro případ výkonu vyplacením obstavené částky věřiteli. Směrnice by při implementaci umožnila větší míru dispozice s tímto institutem v národních právních řádech členských států, což v případě procesních práv může představovat určité nebezpečí. Byla by vhodným nástrojem k zavedení komplexní legislativní změny úprav obstavení účtu ve všech členských státech a patrně i k zavedení rozsáhlejšího instrumentu. Tím, že by harmonizovala vnitrostátní právo, by se nemusel řešit vztah evropského a vnitrostátního postupu. Pouze však při plné harmonizaci. Přílohou instrumentu, by v každém případě měly být jednotné formuláře, které by usnadňovaly řízení. 2. Domníváte se, že nástroj Společenství by měl být omezen na ochranné příkazy, které by bránily vybírání a převodu dlužných peněžních prostředků na účtech? Domníváme se, že ano. Obstavením účtu dlužníka dojde ke splnění účelu navrhovaného instrumentu, kterým je zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v EU, protože se znemožní dlužníkovi přesouvat peněžní prostředky před věřitelem. Pokud k ochraně věřitele před přesouváním peněz ze strany dlužníka plně postačuje ochrana spočívající v obstavení účtu, úprava převodu peněžních prostředků na věřitele by mohla vzbuzovat pochybnosti z hlediska principu proporcionality. Převody dlužných částek by také vyžadovaly daleko rozsáhlejší spolupráci v soudní oblasti. Pro dobu před existencí vykonatelného titulu (pokud bude obstavení účtu upraveno i pro tyto situace) by potom převod peněžních prostředků rozhodně neměl být umožněn. Zasahování do práva dlužníka k účtu před vydáním rozhodnutí ve věci samé by mělo být zpochybněno jen v případě, že to je nezbytné k dosažení sledovaného cíle. Jakýkoli zásah do práv by měl být omezen na nezbytné minimum. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 2 z 10

3 3 Měl by být příkaz k obstavení bankovního účtu k dispozici ve všech čtyřech výše uvedených případech v odstavci 3.1, tj. 1) před zahájením soudního řízení o podstatě nároku, 2 )současně se zahájením hlavního řízení, 3) v kterémkoli pozdějším stádiu v průběhu soudního řízení a 4) v období mezi vydáním příkazu v jednom členském státě a vydáním prohlášení o vykonatelnosti příkazu v členském státě, kde je veden účet dlužníka nebo jen v některých z nich? Odpověď na tuto otázku závisí na podobě instrumentu, zejména na úpravě ochrany žalovaného, na příslušnosti soudu, zda budou stanoveny procesní podmínky přípustnosti obstavení účtu, na tom, zda bude upraven také postup pro případ neoprávněného obstavení účtu. Jednoznačně podporujeme pouze obstavení účtu při existenci exekučního titulu. Příkaz k obstavení bankovního účtu před zahájením soudního řízení o podstatě nároku, případně současně se zahájením hlavního řízení, by měl být připuštěn za výrazně jiných procesních předpokladů. Obavy plynou z toho, zda soud může v přeshraničních případech dobře posoudit existenci nároku, když se de facto jedná o rozhodnutí ve věci, zejména za situace, kdy by o obstavení účtu před existencí exekučního titulu měly rozhodovat soudy jiného státu než státu dlužníka a měly by posuzovat existenci nároku dle jejich vnitrostátních právních řádů. V případě zahrnutí možnosti obstavení účtu před podáním žaloby ve věci samé by současně s vydáním příkazu k obstavení mělo být věřiteli uloženo, aby podal v určené lhůtě návrh na zahájení soudního řízení. Jejím marným uplynutím by příkaz zanikl. 4. Jaké břemeno by mělo být na věřiteli, aby přesvědčil soud, že jeho nárok vůči dlužníkovi je postačující k tomu, aby opravňoval vydání příkazu k obstavení bankovního účtu? Situace před existencí exekučního titulu závisí na rozhodnutí, který soud bude o příkazu k obstavení účtu rozhodovat, zda bude moci být dlužník před rozhodnutím o příkazu k obstavení účtu vyslechnut, atd. Osvědčení, které se uplatňuje v těchto situacích v českém právním řádu považujeme pro účely přeshraničního řízení za naprosto nedostačující. 2 Dokazování jako takové by ale vyžadovalo projednání věci, čímž by se dlužník upozornil na chystané obstavení účtu a řízení by se celkově zpomalilo. Bez dalšího by mělo být důvodem pro vydání příkazu k obstavení účtu pouze předložení exekučního titulu. 5. Měla by naléhavost být podmínkou pro vydání příkazu k obstavení bankovního účtu ještě před vydáním exekučního titulu? Pokud ano, jak by tato podmínka měla být definována? Naléhavost by měla být jednou z podmínek pro vydání příkazu k obstavení bankovního účtu před vydáním exekučního titulu. V tomto stádiu totiž není jisté, že nárok jehož přiznání se věřitel dožaduje je skutečně oprávněný, a zásah do majetkové sféry dlužníka musí být redukován na nejnutnější míru. Věřitel by měl doložit, že existuje skutečné riziko, že vymahatelnost pohledávky může být zmařena, pokud by tento příkaz nebyl vydán. Pouhé prokázání obavy, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, které se uplatňuje v českém právním řádu, v těchto případech nepovažujeme za dostačující, protože v přeshraničních případech může riziko zmaření vymahatelnosti pohledávky nastat téměř ve všech případech. 2 Věřitel usilující o vydání příkazu k obstavení bankovního účtu dříve než nabude vymahatelné právo (tj. před vydáním exekučního titulu) musí svůj nárok alespoň osvědčit, tj. doložit, že má tvrzenou pohledávku a že dosud nic nebrání tomu, aby mu jeho nárok mohl být rozhodnutím soudu přiznán. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 3 z 10

4 6. Měl by soud mít diskreční pravomoc při vydání příkazu k obstavení bankovního účtu, aby mohl požadovat na věřiteli složení jistoty nebo bankovní záruky? Jak by se měla vypočítat výše takové složené jistoty/záruky? Domníváme se, že v období před vydáním exekučního titulu, by měla být z důvodu ochrany dlužníka stanovena povinnost složení jistoty nebo existence bankovní záruky vždy a neměla by záviset na úvaze soudce. Po vydání exekučního titulu by ale již takové zajištění smysl nemělo. Stanovení výše zajištění je obtížné. Výše zajištění by měla vycházet z možné újmy postižené osoby a měla by proto zahrnovat úrokovou ztrátu, i přiměřené zadostiučinění. Úroková ztráta by mohla být počítána např. dle čl. 3 odst. 1 písm. d) směrnice 2000/35 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Domníváme se, že jistota představuje praktičtější prostředek zajištění než bankovní záruka. Nevýhody bankovní záruky existují zejména na straně věřitele, určité riziko ale představuje i pro dlužníka. Bankovní záruka je v současné době poměrně nákladným a pomalým způsobem zajištění, protože banka musí zkoumat podmínky případu, aby mohla rozhodnout o tom, zda a v jaké výši záruku poskytne. Pro věřitele nicméně může být pohodlnější, že nemusí skládat peněžité prostředky na účet soudu v jiném členském státě a místo toho může uzavřít bankovní záruku v místě svého bydliště. Nebezpečí pro dlužníka spatřujeme v tom, že nebude mít jistotu, zda je zajištění konkrétní zahraniční bankou kvalitní. Úprava by navíc měla řešit prokázání uzavření bankovní záruky a její uznávání soudy. 7. Měl by být dlužník vyslechnut nebo informován před vydáním příkazu k bankovnímu obstavení? Ne, v případě existence exekučního titulu. Ohrožovalo by to výkon obstavení účtu. V ostatních případech také ne, pokud zde bude jasný systém ochrany dlužníka. Dlužníkovi dále musí být zachováno právo na obranu po provedení obstavení účtu. V případě českého právního řádu dlužník před nařízením předběžného opatření dle 74 OSŘ není vyslechnut a proti nařízenému předběžnému opatření se nepodávají námitky. Soud však předběžné opatření zruší, pominou-li důvody, pro které bylo nařízeno. Je tomu tak např. tehdy, jestliže osvědčená skutečnost, z níž soud při nařízení předběžného opatření vycházel, byla posléze prokázána jinak. 3 Takovéto řešení ale vyžaduje, aby o předběžném opatření rozhodoval stejný soud, jaký rozhodoval ve věci samé. 8. Jaké by měly být minimální informace požadované pro vydání příkazu k obstavení bankovního účtu? Takové, které vylučují záměnu dlužníka a určí banku, která se má pokusit o identifikaci dlužníka jako svého zákazníka. Domníváme se, že by jimi měly být minimálně a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště dlužníka fyzické osoby nebo název, identifikační číslo a sídlo dlužníka právnické osoby a b) označení banky (více bank), kde má být účet dlužníka veden, eventuálně její pobočky (více poboček). Domníváme se, že konkrétní číslo účtu dlužníka podmínkou pro vydání příkazu být nemusí. Zjištění přesného čísla účtu určitě může pro věřitele znamenat nepřekonatelnou překážku, ačkoli se značnými obtížemi může být spojeno i zjištění údaje o pobočce banky, kde je účet dlužníka veden. Odpověď na otázku, zda věřitel v návrhu příkazu k obstavení bankovního účtu musí uvést číslo bankovního účtu dlužníka, závisí na tom, jakým způsobem banky evidují účty svých klientů. Evidují-li banky účty fyzických osob podle data narození (rodných čísel) a účty právnických osob podle názvu, sídla právnické osoby a jejího identifikačního čísla, pak zpravidla bude možné, aby 3 Bureš J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol.: Občaský soudní řád, C.H.Beck 2006, 7. vydání, s. 320 Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 4 z 10

5 banka nepochybně identifikovala ten účet, který má být konkrétním příkazem k obstavení bankovního účtu postižen. Pro případ, že číslo účtu nebude ani věřiteli ani soudu vydávajícímu příkaz známo, musí předpis obsahovat přesná pravidla jak má banka u dlužníka, kterému vede více účtů, postupovat tedy v jakém pořadí účty blokovat (zda napřed běžný účet, pak vkladový, včetně pravidel k blokování společných účtů manželů). V České republice se k vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky vyžaduje na věřiteli, aby dlužníka náležitě identifikoval a uvedl, u kterého peněžního ústavu má pohledávku a jaké je číslo účtu dlužníka. Zákon o bankách 4 proto v 38 odst. 6 ukládá bance i bez souhlasu klienta sdělit oprávněné osobě za účelem výkonu rozhodnutí bankovní spojení klienta, pokud oprávněná osoba předloží exekuční titul. Stejnou povinnost ukládá také 25b odst. 6 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. 5 Navíc, není-li v silách oprávněného toto zjistit, může využít institutu prohlášení o majetku dle 260a občanského soudního řádu 6 nebo pomoci soudu, kdy se soud může povinného dotázat a ten musí odpovědět pod pohrůžkou pořádkové pokuty. To však zároveň dlužníkovi avizuje zájem soudu o jeho účet. Tyto možnosti jsou navíc věřiteli dány až po meritorním rozhodnutí (po existenci exekučního titulu). K vydání příkazu k výplatě z účtu peněžního ústavu dle 320b-320e občanského soudního řádu, který s účinností od představuje další způsob výkonu rozhodnutí, není identifikace účtu povinného, resp. jeho číslo potřeba. Oprávněný si ale v tomto případě na základě usnesení o nařízení výkonu příkazem k výplatě může pouze sám najít tuzemský peněžní ústav a předložit mu toto usnesení. 9. Souhlasíte s tím, aby soudy, které jsou ve věci příslušné podle příslušného práva Společenství a/nebo soudy v členských státech, kde jsou účty vedeny, byly příslušné k vydání příkazu k obstavení bankovního účtu? Měl by soud bydliště žalovaného být vždy příslušný pro vydání příkazu k obstavení i v případě, že není příslušný podle nařízení 44/2001? Pro stanovení příslušnosti je nutno s ohledem na již existující pravidla o soudní příslušnosti nalézt rovnováhu mezi procesní ekonomií a ochranou dlužníka, což souvisí také s otázkou, zda se bude na evropský příkaz k obstavení účtu aplikovat doložka vykonatelnosti. Z důvodů procesní ekonomie je vhodné, aby o předběžném opatření rozhodoval soud, který rozhodne i ve věci samé. Proti tomu ale stojí nutnost ochrany dlužníka spojená s výhodnější příslušností soudu. V principu je pravidlo soudní příslušnosti žalovaného považováno za vhodnější pro postavení žalovaného, ačkoli jiné principy mohou převážit a převažují. Zejména ale v případě, kdy jedinou procesní obranou dlužníka proti obstavení účtu je podání námitek, by možnost jejich podání u domovského soudu byla pro dlužníka výhodnější. V rozhodnutí C-391/95 Van Uden nicméně Evropský soudní dvůr judikoval, že soud který je příslušný ve věci samé v souladu s články 2, a 5 18 Bruselské Úmluvy 7 je také příslušný k nařízení jakéhokoli předběžného nebo ochranného opatření, které se ukáže nezbytným. Také uvedl, že článek 24 Bruselské Úmluvy (článek 31 nařízení Brusel I 8 ) pouze navíc, mimo systém článků 2 a 5 18, přidává pravidlo příslušnosti dle kterého může soud vydat předběžné opatření, i když není příslušný ve věci samé. S odkazem na rozhodnutí C-125/79 Denilauer 9 (podle něhož nejvhodnějšími soudy pro posouzení podmínek, které můžou vést k nařízení nebo odmítnutí opatření, jsou soudy místa kde se nacházejí prostředky, které jsou předmětem navrhovaného 4 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění 5 Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění 6 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 7 Bruselská úmluva o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 8 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 9 C-391/95 Van Uden v. Deco-Line ECR [1999] I-7091 Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 5 z 10

6 opatření) potom Evropský soudní dvůr rozhodl, že v případě článku 24 Bruselské Úmluvy (článek 31 nařízení Brusel I) nařízení předběžného opatření závisí na existenci reálné souvislosti mezi předmětem předběžného opatření a teritoriální působností státu soudu, kde je opatření navrhováno. Obecně by tedy k nařízení obstavení účtu před existencí exekučního titulu měly být příslušné soudy příslušné ve věci samé. Je však otázkou, zda by z důvodu ochrany dlužníka neměl být spíše upřednostněn soud bydliště dlužníka. V případě řízení v období do podání žaloby ve věci samé, by z pohledu rozhodnutí C-391/95 Van Uden a požadavku na reálnou souvislost mezi předmětem opatření státem soudu měly být příslušné soudy státu, na jehož území jsou účty vedeny. Vycházíme-li z předpokladu, že většina osob má účty ve státě bydliště, budou jimi ve většině případů soudy státu bydliště dlužníka. Toto řešení je však potřeba zvážit s ohledem na situace, kdy osoby mají účty ve více státech. Opět je také potřeba zvážit, zda by z výše uvedených argumentů ochrany dlužníka neměl být vždy příslušný soud jeho bydliště. V tomto období je obstavení účtu zásahem do práv dlužníka dosud nezpochybněných ani podáním žaloby. Pro období po existenci exekučního titulu se kloníme k tomu, aby byl příslušný soud, který povede výkon rozhodnutí. S ohledem na výše uvedený předpoklad by se ve většině případů mělo jednat o soud dlužníka. Po meritorním skončení sporu totiž soud, který ve věci rozhodoval, s ní nemá nic dalšího společného. Mohou však nastat i případy, kdy se bude jednat o exekuční titul předběžně vykonatelný, tj. vykonatelný bez ohledu na právní moc. V takovém případě by bylo vhodné na danou věc pohlížet jako na obstavení účtu za trvání řízení. 10. Domníváte se, že obstavení by mělo být omezeno na konkrétní částku? Pokud ano, jak by tato částka měla být určena? Ano, rozhodně by neměl být blokován celý zůstatek na účtu dlužníka. Částka by měla být určena nárokem přiznaným v rozhodnutí, včetně přiznaných úroků z prodlení a přiznaného nároku na náhradu nákladů řízení. Pokud věřitel nebude mít k dispozici vykonatelný exekuční titul, blokovaná částka by měla být určena soudem na základě nároku věřitele. V případě, že bude stanovena paušální výše nákladů banky na obstavení účtu, mohla by zahrnovat i tyto náklady. Součástí předpisu by měly být formuláře v národních jazycích, kde by soud pouze doplnil částku, jež má být zajištěna. V ČR je soudem nařízeno nevyplácet z účtu povinného peněžní prostředky až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství 10 Náklady, které vzniknou osobně účastníkovi, a náklady na zástupce si hradí každý účastník sám. Oprávněný pak má právo na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí, prokáže-li je soudu. 11. Domníváte se, že by se bankám mělo platit za výkon příkazu k obstavení? Pokud ano, měla by být stanovena mez pro částku, na kterou by měly nárok? Měl by věřitel mít povinnost zaplatit bance předem anebo by dlužná částka měla být odečtena od kreditního zůstatku obstaveného účtu? Ano. Bankám vznikají s obstavením účtu a jeho následným sledováním náklady, které by jinak banky promítly do provozních nákladů, které v důsledku zaplatí všichni klienti banky. ČR je pro stanovení jednotné výše poplatku bance v celé EU. Není totiž představitelné zjišťovat náklady případ od případu a proto by měly být předem paušalizovány s ohledem na jejich obvyklou výši. Paušální částka nákladů bank s obstavením účtu by měla být po rozhodnutí v meritu součástí nákladů řízení, které by platila neúspěšná strana. Domníváme se, že by paušální částka na náklady banky měla být započítána do obstavované částky a zároveň by měla být i součástí jistoty, kterou by měl věřitel poskytnout při návrhu na obstavení účtu. Banka by tak sice nedostala peníze na 10 Příslušenstvím pohledávky se dle 121 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, rozumí: úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 6 z 10

7 zablokování hned, ale měla by garantovány prostředky na zaplacení paušalizovaných nákladů. V případě chybného zablokování v důsledku špatné identifikace dlužníka by bance poplatek nenáležel. V souvislosti s otázkou č. 17 je nutno dodat, že bance by určitě mělo být placeno v případě, že bude mít povinnost informovat o zablokování účtu. V případě České republiky by argumentem proti placení mohlo být, že příkaz k obstavení účtu bude soudním rozhodnutím, které je (obdobně jako předběžné opatření) závazné pro účastníky řízení a třetí osoby, kterých se dotýká tj. i např. pro konkrétní banku. Realizace tohoto příkazu bankou by tak byla splněním povinnosti, která jí byla uložena a neměla by proto být placenou službou. V českém právním řádu ale lze dle 76 odst. 2 občanského soudního řádu předběžným opatřením uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen v těch případech, lze-li to na něm spravedlivě žádat. Třetí osobě, kterou je banka, proto nelze předběžným opatřením uložit povinnost k plnění, ale jen takovou povinnost, která představuje součinnost při splnění povinností účastníka (např. neprovádět výplaty z účtu). 12. Pokud se má příkaz k obstavení rozšířit na několik účtů, jak má být částka určená k zadržení rozdělena mezi všechny tyto účty? Pokud věřitel ví o existenci několika účtů nebo pokud navrhuje obstavení účtu u několika bank, měl by mít povinnost stanovit pořadí obsazení účtů dlužníka. Domníváme se nicméně, že často bude docházet k situacím, kdy věřitel ani soud čísla účtů dlužníka znát nebude a případné pořadí proto nestanoví. Bylo by proto vhodné pořadí stanovit na evropské úrovni. Určení pořadí by nemělo být necháno na bance. Přednostně by dle našeho názoru měly být blokovány depozitní účty. Teprve v případě, kdy dlužník nemá depozitní účet nebo na něm nejsou prostředky ve výši stanovené dle otázky 10, byly by zablokovány běžné účty. 13. Jak se má postupovat při obstavení společných a sběrných účtů? Obstavení společných a sběrných účtů považujeme za poněkud problematické, neboť by jím byla dotčena práva třetích osob. Kloníme se k jejich vyloučení z možnosti obstavení. Možné je nicméně stanovení specielního postupu, který by třetím osobám zajišťoval zvýšenou ochranu. Tuto problematiku navrhujeme podrobit zvláštní expertíze. 14. Měla by být otázka vyloučení určitých částek z exekuce řešena z moci úřední při výnosu/výkonu obstavení nebo by břemeno mělo spočívat na dlužníkovi, aby na tomto základě podal námitku? Jak a kým by částka vyloučená z exekuce měla být vypočítána a na jakém základě? Ano, určitá částka by měla být z výkonu vyloučena ex offo. Jejím stanovením na evropské úrovni, bude nejlépe dosaženo rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou dlužníka. Řešení, spočívající na námitkách dlužníka, by prodlužovalo řízení. Vhodné se zdá její určení např. procenty z částky na účtu s tím, že by měla být stanovena určitá minimální částka, a to např. násobkem životního minima ve státě bydliště dlužníka. 15. Domníváte se, že by měl být pro příkaz k obstavení zrušen exequatur (doložka vykonatelnosti)? Domníváme se, že otázka doložky vykonatelnosti by měla být předmětem dalšího zkoumání a zvažování případných pro a proti. Zejména by měla záviset na řešení otázek ostatních, tak aby byl vytvořen systém dostatečným způsobem zajišťující práva dlužníka, a řízení přitom bylo dostatečně pružné a nevytrácel se jeho účel. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 7 z 10

8 Zrušením této doložky by řízení bylo rychlejší a praktičtější, jelikož by nebylo nutné čekat na rozhodnutí o vykonatelnosti. Přímou vykonatelností by se jistě také snížilo riziko, že by se dlužník o obstavení účtu mohl dozvěděl a tím byl zmařen účel překvapení. Na druhou stranu je nepochybné, že v případě přímé vykonatelnosti mohou být i obavy o dostatečnou ochranu dlužníka, a to zejména v situaci, kdy o nařízení předběžného opatření v době před existencí rozhodnutí ve věci samé, může rozhodovat jiný soud než soud jeho bydliště. Tento nástroj by sice měl mít pouze čistě ochrannou povahu, to však nic nemění na skutečnosti, že samotné obstavení účtu může být citelným zásahem do práv dlužníka. Je proto potřeba pečlivě zvážit, zda obstavení účtu není situací odlišnou od situace např. u navrhovaného řízení o drobných pohledávkách nebo řízení o evropském platebním rozkazu dle nařízení č. 1896/2006, kde se přímá vykonatelnost uplatňuje. Zde totiž zásah do práv dlužníka nastane před tím, než má dlužník možnost podat opravné prostředky podle jeho vnitrostátního práva (jako je tomu v navrhovaném řízení o drobných pohledávkách) nebo řízení do svého vnitrostátního práva převést (jako je tomu v řízení o evropském platebním rozkazu). 16. Jak by měl být příkaz k obstavení doručen ze soudu, který jej vydá do banky, ve které je účet veden? Jaký časový limit by měla banka dodržet při provádění obstavení? Jaký účinek by měl mít příkaz k obstavení na již probíhající operace? Nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem doručení příkazu bance by bylo doručení elektronickou poštou. Podmínky a možnosti v jednotlivých státech Unie jsou však značně rozdílné, a to jak mezi státy navzájem, tak uvnitř těchto států (možnosti zabezpečení posílaných informací a údajů před zneužitím, možnosti zjištění elektronických adres, nutnost ověření elektronických podpisů apod.). Tuto možnost proto v současné situaci považujeme za obtížně proveditelnou. V případě, že by se tyto obavy prokázaly, nezbude patrně nic jiného, než provádět doručování podle pravidel o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech do ciziny, tj. dle nařízení Rady č. 1348/2000 ze dne 29. května Banka by měla provést obstavení účtu ihned po doručení příkazu a identifikaci dlužníka. Právní moci by tedy příkaz měl nabývat doručením bance či uplynutí určité lhůty pro provedení obstavení bankou (např. do druhého dne). Příkaz k obstavení účtu by měl mít v okamžiku jeho doručení přednost před již probíhajícími operacemi, co do částky určené v příkazu. Transakce, které vyvádějí peníze z účtu by tak měly být pozastaveny a naopak příchozí tok peněz by měl být, až do výše naznačené u otázky 10, zadržen na účtu. 17. Domníváte se, že okamžikem doručení obstavení by mělo být povinností bank informovat donucovací orgány o tom, zda a do jaké míry obstavení úspěšně zabezpečilo peníze, které mají být dlužníkem zaplaceny věřiteli? Pro navrhovatele by informace o zablokování účtu měla značný význam. Na základě informace o tom, zda byl účet dlužníka zablokován a do jaké výše, by věřitel mohl zvažovat další kroky k zabezpečení své pohledávky. Je však otázka, zda bankám dávat povinnost informovat o provedení obstavení účtu, když tato informace bude klíčová zejména pro navrhovatele, který v návrhu neuvedl přesné údaje k identifikaci dlužníka a nemá jistotu, zda banka bude schopna účet dlužníka identifikovat. Pokud se týče povinnosti informovat o výši částky, která byla zablokována, je nutno mít na paměti, že tato částka nemusí být neměnná. Na účet totiž můžou přijít prostředky i později a ty by podle našeho názoru měly být taktéž obstaveny, pokud nedosáhla obstavená částka požadované výše. Navíc by měla Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 8 z 10

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Exekuční řízení dle 103-129 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Postup správních orgánů při správní exekuci

Více

Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu

Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu CS Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu http://ec.europa.eu/civiljustice/ Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Předmluva Fyzické osoby i podniky by měly

Více

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ EVA ŽATECKÁ - KATEŘINA PŘEPECHALOVÁ Masarykova Univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Autorky se ve svém příspěvku zabývají

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková Soudní exekutor a výkon exekuce Veronika Bublíková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně

Více

Část O - Obecná část

Část O - Obecná část Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení... 3 2. Zahájení správního řízení... 3 2. 1. Zahájení řízení z moci úřední... 4 2. 2. Spis... 4 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci... 5 2.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.11.2013 COM(2013) 794 final 2013/0403 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11.

Více

Daňová kontrola územních finančních orgánů

Daňová kontrola územních finančních orgánů APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 BLANKA ERNEGROVÁ Daňová kontrola územních finančních orgánů Právní úprava Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

Více

Nové insolvenční právo v České republice (1. část)

Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRAVNIRADCE.IHNED.CZ 22. 11. 2007 00:00 (aktualizováno: 21. 11. 2007 21:41) Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRÁVNÍ RÁDCE, Praktická příručka Mgr. Petr Holešínský Mgr. Tomáš Politzer

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní Předkládá: Michaela Tafatová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Lego, Ph.D. Prohlášení

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky Komorní listy časopis soudních exekutorů 1/2011 III. ročník vydává Exekutorská komora České republiky Diskusní fórum TŘEŠŤ 2011 Novelizace vykonávacího řízení Zákon č. 182/2006Sb. o úpadku a způsobech

Více

Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012

Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012 Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Věřitel poskytuje Úvěry svým členům na základě zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Oddlužení neboli osobní bankrot

Oddlužení neboli osobní bankrot APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 KATEŘINA FRELICHOVÁ Oddlužení neboli osobní bankrot 1. Úvod do dané problematiky 1.1 Stručná historie vzniku insolvenčního zákona Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

Více

Martina Malenová. Institut generálního inhibitoria v exekučním řízení

Martina Malenová. Institut generálního inhibitoria v exekučním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Martina Malenová Institut generálního inhibitoria v exekučním řízení Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Institut

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 200 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Eva Nejčastější

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní

Více