STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K ZELENÉ KNIZE O ZLEPŠENÍ ÚČINNOSTI VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V EVROPSKÉ UNII: OBSTAVENÍ BANKOVNÍCH ÚČTÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K ZELENÉ KNIZE O ZLEPŠENÍ ÚČINNOSTI VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V EVROPSKÉ UNII: OBSTAVENÍ BANKOVNÍCH ÚČTÚ"

Transkript

1 STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K ZELENÉ KNIZE O ZLEPŠENÍ ÚČINNOSTI VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V EVROPSKÉ UNII: OBSTAVENÍ BANKOVNÍCH ÚČTÚ (Vypracováno Ministerstvem spravedlnosti ČR) I. ÚVOD Česká republika iniciativu Komise vítá a podporuje práce na navrhovaném evropském příkazu k obstavení účtu. Shledáváme jej potřebným pro postupné vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Domníváme se, že s ohledem na čl. 65 SES, připadající jako právní základ v úvahu, by se navrhovaný příkaz k obstavení účtu měl vztahovat pouze na řízení s přeshraničním prvkem. Z důvodu ochrany dlužníka máme určité obavy ze zahrnutí možnosti obstavit účet v době, kdy věřitel ještě nemá exekuční titul. Tato možnost by sice návrhu přinesla významnou přidanou hodnotu, protože taková předběžná opatření nemohou být prohlášena za vykonatelná dle nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ( dále jen nařízení Brusel I ), 1 musí ale být více než dostatečně garantovány zájmy dlužníka. Obecně lze říci, že věřitel by měl mít možnost podat návrh na příkaz k obstavení bankovního účtu a tím ochránit svou pohledávku v jakékoli fázi řízení, i před zahájením soudního řízení ve věci samé, pokud by řízení ve věci samé zahájil ve lhůtě určené mu k tomu soudem. V České republice může být v těchto případech na ochranu pohledávky navrhovatele vydáno tzv. předběžné opatření S ohledem na práva žalovaného, a to zejména právo žalovaného na řízení inter partes, však toto předběžné opatření nemůže být dle nařízení Brusel I prohlášeno vykonatelným (exequatur) v jiném členském státě EU. Z těchto důvodů musí věřitelé o taková předběžná opatření žádat přímo ve státech, kde má být výkon proveden, dle jejich vnitrostátního práva, což přináší náklady navíc. Evropský postup by byl řešením uvedeného problému a vedl by k lepší vymahatelnosti práva v EU. Problémem je však nastavení podmínek nutných k ochraně dlužníka. Použití českých podmínek pro vydání předběžného opatření, kterými jsou osvědčení (tj. nikoli prokázání) pohledávky (soud k věci nenařizuje jednání), naléhavost a složení jistoty se zdá nedostatečné v přeshraničních případech, kdy navíc o oprávněnosti pohledávky věřitele za dlužníkem může rozhodovat jiný soud, než je soud dlužníka. Obavy plynou zejména ze situace, kdy by o obstavení účtu před existencí exekučního titulu měly rozhodovat soudy jiného státu než státu dlužníka a soudy by měly posuzovat procesní podmínky podle lex fori. Za nutnou podmínku proto považujeme vytvoření takového řízení, které by dbalo na práva a ochranu žalovaného a upravovalo postup v případě neoprávněného obstavení účtu. Instrument by také měl stanovit procesní podmínky přípustnosti a upravit procesní instituty, 1 Předběžná opatření vydaná jako ochranná opatření před zahájením řízení, tj. bez konání řízení inter partes, nemohou být z důvodu ochrany práv žalované strany prohlášena vykonatelnými dle nařízení Brusel I. Věřitel taková opatření, směřující k zajištění, musí navrhnout přímo u soudů státu, kde mají být provedena. S ohledem na právo na řízení inter partes a na právo být slyšen Evropský soudní dvůr v rozhodnutí C-125/79 Denilauer v SNC Couchet Freres stanovil, že podmínky uznání a výkonu soudních rozhodnutí stanovené v kapitole III Bruselské úmluvy o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech nejsou splněny v případě předběžných či ochranných opatření, která jsou nařízena nebo schválena soudem bez toho, aby strana vůči které mají být vykonána byla předvolána a která mají být vykonána bez toho, že by byla této straně doručena. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 1 z 10

2 které by se jinak řídily lex fori, pro případ, že bude o předběžném opatření rozhodovat jiný soud než je soud dlužníka. II. ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1. Myslíte, že je třeba nástroje Společenství k obstavení bankovního účtu jako prostředku ke zlepšení vymáhání dluhů v EU? Pokud ano, měl by jej vytvořit samostatný evropský postup nebo by měly být harmonizovány právní systémy členských států ohledně obstavení bankovního účtu? Ano, ČR považuje tento nástroj za potřebný ke zlepšení přeshraničního vymáhání dluhu. Domníváme se, že zjednodušení a urychlení přeshraničního řízení o obstavení účtu nemůže být dosaženo na úrovni členských států a může jich být lépe dosaženo na úrovni Společenství. Domníváme se, že forma instrumentu do značné míry závisí na jeho rozsahu, zejména na skutečnosti, zda bude zahrnovat i obstavení účtu před existencí vykonatelného titulu a jak bude zajišťovat ochranu dlužníka (např. na tom, zda bude na evropské úrovni upravovat i náhradu škody za neoprávněné obstavení účtu). Řešení spočívající ve vytvoření samostatného evropského postupu ve formě nařízení by umožnilo naprosto jednotný postup ve všech členských státech, což vzhledem k tomu, že by mělo upravovat procesní práva, považujeme za důležité. Otázkou je ale vztah k vnitrostátnímu právu, protože samostatný postup ve formě nařízení by existoval nezávisle na vnitrostátních právních řádech. Nařízení by tak de facto zavádělo nový způsob obstavení účtu, který by přeshraničním věřitelům umožňoval zablokovat prostředky způsobem, který nemusí být v konkrétní zemi přístupný ostatním věřitelům. (Např. v případě zavedení možnosti obstavit účet již před existencí vykonatelného rozhodnutí.) Domníváme se proto, že v případě nařízení by měl být upraven vztah mezi pohledávkou tuzemského a cizího věřitele za jedním dlužníkem pro případ výkonu vyplacením obstavené částky věřiteli. Směrnice by při implementaci umožnila větší míru dispozice s tímto institutem v národních právních řádech členských států, což v případě procesních práv může představovat určité nebezpečí. Byla by vhodným nástrojem k zavedení komplexní legislativní změny úprav obstavení účtu ve všech členských státech a patrně i k zavedení rozsáhlejšího instrumentu. Tím, že by harmonizovala vnitrostátní právo, by se nemusel řešit vztah evropského a vnitrostátního postupu. Pouze však při plné harmonizaci. Přílohou instrumentu, by v každém případě měly být jednotné formuláře, které by usnadňovaly řízení. 2. Domníváte se, že nástroj Společenství by měl být omezen na ochranné příkazy, které by bránily vybírání a převodu dlužných peněžních prostředků na účtech? Domníváme se, že ano. Obstavením účtu dlužníka dojde ke splnění účelu navrhovaného instrumentu, kterým je zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v EU, protože se znemožní dlužníkovi přesouvat peněžní prostředky před věřitelem. Pokud k ochraně věřitele před přesouváním peněz ze strany dlužníka plně postačuje ochrana spočívající v obstavení účtu, úprava převodu peněžních prostředků na věřitele by mohla vzbuzovat pochybnosti z hlediska principu proporcionality. Převody dlužných částek by také vyžadovaly daleko rozsáhlejší spolupráci v soudní oblasti. Pro dobu před existencí vykonatelného titulu (pokud bude obstavení účtu upraveno i pro tyto situace) by potom převod peněžních prostředků rozhodně neměl být umožněn. Zasahování do práva dlužníka k účtu před vydáním rozhodnutí ve věci samé by mělo být zpochybněno jen v případě, že to je nezbytné k dosažení sledovaného cíle. Jakýkoli zásah do práv by měl být omezen na nezbytné minimum. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 2 z 10

3 3 Měl by být příkaz k obstavení bankovního účtu k dispozici ve všech čtyřech výše uvedených případech v odstavci 3.1, tj. 1) před zahájením soudního řízení o podstatě nároku, 2 )současně se zahájením hlavního řízení, 3) v kterémkoli pozdějším stádiu v průběhu soudního řízení a 4) v období mezi vydáním příkazu v jednom členském státě a vydáním prohlášení o vykonatelnosti příkazu v členském státě, kde je veden účet dlužníka nebo jen v některých z nich? Odpověď na tuto otázku závisí na podobě instrumentu, zejména na úpravě ochrany žalovaného, na příslušnosti soudu, zda budou stanoveny procesní podmínky přípustnosti obstavení účtu, na tom, zda bude upraven také postup pro případ neoprávněného obstavení účtu. Jednoznačně podporujeme pouze obstavení účtu při existenci exekučního titulu. Příkaz k obstavení bankovního účtu před zahájením soudního řízení o podstatě nároku, případně současně se zahájením hlavního řízení, by měl být připuštěn za výrazně jiných procesních předpokladů. Obavy plynou z toho, zda soud může v přeshraničních případech dobře posoudit existenci nároku, když se de facto jedná o rozhodnutí ve věci, zejména za situace, kdy by o obstavení účtu před existencí exekučního titulu měly rozhodovat soudy jiného státu než státu dlužníka a měly by posuzovat existenci nároku dle jejich vnitrostátních právních řádů. V případě zahrnutí možnosti obstavení účtu před podáním žaloby ve věci samé by současně s vydáním příkazu k obstavení mělo být věřiteli uloženo, aby podal v určené lhůtě návrh na zahájení soudního řízení. Jejím marným uplynutím by příkaz zanikl. 4. Jaké břemeno by mělo být na věřiteli, aby přesvědčil soud, že jeho nárok vůči dlužníkovi je postačující k tomu, aby opravňoval vydání příkazu k obstavení bankovního účtu? Situace před existencí exekučního titulu závisí na rozhodnutí, který soud bude o příkazu k obstavení účtu rozhodovat, zda bude moci být dlužník před rozhodnutím o příkazu k obstavení účtu vyslechnut, atd. Osvědčení, které se uplatňuje v těchto situacích v českém právním řádu považujeme pro účely přeshraničního řízení za naprosto nedostačující. 2 Dokazování jako takové by ale vyžadovalo projednání věci, čímž by se dlužník upozornil na chystané obstavení účtu a řízení by se celkově zpomalilo. Bez dalšího by mělo být důvodem pro vydání příkazu k obstavení účtu pouze předložení exekučního titulu. 5. Měla by naléhavost být podmínkou pro vydání příkazu k obstavení bankovního účtu ještě před vydáním exekučního titulu? Pokud ano, jak by tato podmínka měla být definována? Naléhavost by měla být jednou z podmínek pro vydání příkazu k obstavení bankovního účtu před vydáním exekučního titulu. V tomto stádiu totiž není jisté, že nárok jehož přiznání se věřitel dožaduje je skutečně oprávněný, a zásah do majetkové sféry dlužníka musí být redukován na nejnutnější míru. Věřitel by měl doložit, že existuje skutečné riziko, že vymahatelnost pohledávky může být zmařena, pokud by tento příkaz nebyl vydán. Pouhé prokázání obavy, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, které se uplatňuje v českém právním řádu, v těchto případech nepovažujeme za dostačující, protože v přeshraničních případech může riziko zmaření vymahatelnosti pohledávky nastat téměř ve všech případech. 2 Věřitel usilující o vydání příkazu k obstavení bankovního účtu dříve než nabude vymahatelné právo (tj. před vydáním exekučního titulu) musí svůj nárok alespoň osvědčit, tj. doložit, že má tvrzenou pohledávku a že dosud nic nebrání tomu, aby mu jeho nárok mohl být rozhodnutím soudu přiznán. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 3 z 10

4 6. Měl by soud mít diskreční pravomoc při vydání příkazu k obstavení bankovního účtu, aby mohl požadovat na věřiteli složení jistoty nebo bankovní záruky? Jak by se měla vypočítat výše takové složené jistoty/záruky? Domníváme se, že v období před vydáním exekučního titulu, by měla být z důvodu ochrany dlužníka stanovena povinnost složení jistoty nebo existence bankovní záruky vždy a neměla by záviset na úvaze soudce. Po vydání exekučního titulu by ale již takové zajištění smysl nemělo. Stanovení výše zajištění je obtížné. Výše zajištění by měla vycházet z možné újmy postižené osoby a měla by proto zahrnovat úrokovou ztrátu, i přiměřené zadostiučinění. Úroková ztráta by mohla být počítána např. dle čl. 3 odst. 1 písm. d) směrnice 2000/35 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Domníváme se, že jistota představuje praktičtější prostředek zajištění než bankovní záruka. Nevýhody bankovní záruky existují zejména na straně věřitele, určité riziko ale představuje i pro dlužníka. Bankovní záruka je v současné době poměrně nákladným a pomalým způsobem zajištění, protože banka musí zkoumat podmínky případu, aby mohla rozhodnout o tom, zda a v jaké výši záruku poskytne. Pro věřitele nicméně může být pohodlnější, že nemusí skládat peněžité prostředky na účet soudu v jiném členském státě a místo toho může uzavřít bankovní záruku v místě svého bydliště. Nebezpečí pro dlužníka spatřujeme v tom, že nebude mít jistotu, zda je zajištění konkrétní zahraniční bankou kvalitní. Úprava by navíc měla řešit prokázání uzavření bankovní záruky a její uznávání soudy. 7. Měl by být dlužník vyslechnut nebo informován před vydáním příkazu k bankovnímu obstavení? Ne, v případě existence exekučního titulu. Ohrožovalo by to výkon obstavení účtu. V ostatních případech také ne, pokud zde bude jasný systém ochrany dlužníka. Dlužníkovi dále musí být zachováno právo na obranu po provedení obstavení účtu. V případě českého právního řádu dlužník před nařízením předběžného opatření dle 74 OSŘ není vyslechnut a proti nařízenému předběžnému opatření se nepodávají námitky. Soud však předběžné opatření zruší, pominou-li důvody, pro které bylo nařízeno. Je tomu tak např. tehdy, jestliže osvědčená skutečnost, z níž soud při nařízení předběžného opatření vycházel, byla posléze prokázána jinak. 3 Takovéto řešení ale vyžaduje, aby o předběžném opatření rozhodoval stejný soud, jaký rozhodoval ve věci samé. 8. Jaké by měly být minimální informace požadované pro vydání příkazu k obstavení bankovního účtu? Takové, které vylučují záměnu dlužníka a určí banku, která se má pokusit o identifikaci dlužníka jako svého zákazníka. Domníváme se, že by jimi měly být minimálně a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště dlužníka fyzické osoby nebo název, identifikační číslo a sídlo dlužníka právnické osoby a b) označení banky (více bank), kde má být účet dlužníka veden, eventuálně její pobočky (více poboček). Domníváme se, že konkrétní číslo účtu dlužníka podmínkou pro vydání příkazu být nemusí. Zjištění přesného čísla účtu určitě může pro věřitele znamenat nepřekonatelnou překážku, ačkoli se značnými obtížemi může být spojeno i zjištění údaje o pobočce banky, kde je účet dlužníka veden. Odpověď na otázku, zda věřitel v návrhu příkazu k obstavení bankovního účtu musí uvést číslo bankovního účtu dlužníka, závisí na tom, jakým způsobem banky evidují účty svých klientů. Evidují-li banky účty fyzických osob podle data narození (rodných čísel) a účty právnických osob podle názvu, sídla právnické osoby a jejího identifikačního čísla, pak zpravidla bude možné, aby 3 Bureš J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol.: Občaský soudní řád, C.H.Beck 2006, 7. vydání, s. 320 Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 4 z 10

5 banka nepochybně identifikovala ten účet, který má být konkrétním příkazem k obstavení bankovního účtu postižen. Pro případ, že číslo účtu nebude ani věřiteli ani soudu vydávajícímu příkaz známo, musí předpis obsahovat přesná pravidla jak má banka u dlužníka, kterému vede více účtů, postupovat tedy v jakém pořadí účty blokovat (zda napřed běžný účet, pak vkladový, včetně pravidel k blokování společných účtů manželů). V České republice se k vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky vyžaduje na věřiteli, aby dlužníka náležitě identifikoval a uvedl, u kterého peněžního ústavu má pohledávku a jaké je číslo účtu dlužníka. Zákon o bankách 4 proto v 38 odst. 6 ukládá bance i bez souhlasu klienta sdělit oprávněné osobě za účelem výkonu rozhodnutí bankovní spojení klienta, pokud oprávněná osoba předloží exekuční titul. Stejnou povinnost ukládá také 25b odst. 6 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. 5 Navíc, není-li v silách oprávněného toto zjistit, může využít institutu prohlášení o majetku dle 260a občanského soudního řádu 6 nebo pomoci soudu, kdy se soud může povinného dotázat a ten musí odpovědět pod pohrůžkou pořádkové pokuty. To však zároveň dlužníkovi avizuje zájem soudu o jeho účet. Tyto možnosti jsou navíc věřiteli dány až po meritorním rozhodnutí (po existenci exekučního titulu). K vydání příkazu k výplatě z účtu peněžního ústavu dle 320b-320e občanského soudního řádu, který s účinností od představuje další způsob výkonu rozhodnutí, není identifikace účtu povinného, resp. jeho číslo potřeba. Oprávněný si ale v tomto případě na základě usnesení o nařízení výkonu příkazem k výplatě může pouze sám najít tuzemský peněžní ústav a předložit mu toto usnesení. 9. Souhlasíte s tím, aby soudy, které jsou ve věci příslušné podle příslušného práva Společenství a/nebo soudy v členských státech, kde jsou účty vedeny, byly příslušné k vydání příkazu k obstavení bankovního účtu? Měl by soud bydliště žalovaného být vždy příslušný pro vydání příkazu k obstavení i v případě, že není příslušný podle nařízení 44/2001? Pro stanovení příslušnosti je nutno s ohledem na již existující pravidla o soudní příslušnosti nalézt rovnováhu mezi procesní ekonomií a ochranou dlužníka, což souvisí také s otázkou, zda se bude na evropský příkaz k obstavení účtu aplikovat doložka vykonatelnosti. Z důvodů procesní ekonomie je vhodné, aby o předběžném opatření rozhodoval soud, který rozhodne i ve věci samé. Proti tomu ale stojí nutnost ochrany dlužníka spojená s výhodnější příslušností soudu. V principu je pravidlo soudní příslušnosti žalovaného považováno za vhodnější pro postavení žalovaného, ačkoli jiné principy mohou převážit a převažují. Zejména ale v případě, kdy jedinou procesní obranou dlužníka proti obstavení účtu je podání námitek, by možnost jejich podání u domovského soudu byla pro dlužníka výhodnější. V rozhodnutí C-391/95 Van Uden nicméně Evropský soudní dvůr judikoval, že soud který je příslušný ve věci samé v souladu s články 2, a 5 18 Bruselské Úmluvy 7 je také příslušný k nařízení jakéhokoli předběžného nebo ochranného opatření, které se ukáže nezbytným. Také uvedl, že článek 24 Bruselské Úmluvy (článek 31 nařízení Brusel I 8 ) pouze navíc, mimo systém článků 2 a 5 18, přidává pravidlo příslušnosti dle kterého může soud vydat předběžné opatření, i když není příslušný ve věci samé. S odkazem na rozhodnutí C-125/79 Denilauer 9 (podle něhož nejvhodnějšími soudy pro posouzení podmínek, které můžou vést k nařízení nebo odmítnutí opatření, jsou soudy místa kde se nacházejí prostředky, které jsou předmětem navrhovaného 4 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění 5 Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění 6 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 7 Bruselská úmluva o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 8 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 9 C-391/95 Van Uden v. Deco-Line ECR [1999] I-7091 Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 5 z 10

6 opatření) potom Evropský soudní dvůr rozhodl, že v případě článku 24 Bruselské Úmluvy (článek 31 nařízení Brusel I) nařízení předběžného opatření závisí na existenci reálné souvislosti mezi předmětem předběžného opatření a teritoriální působností státu soudu, kde je opatření navrhováno. Obecně by tedy k nařízení obstavení účtu před existencí exekučního titulu měly být příslušné soudy příslušné ve věci samé. Je však otázkou, zda by z důvodu ochrany dlužníka neměl být spíše upřednostněn soud bydliště dlužníka. V případě řízení v období do podání žaloby ve věci samé, by z pohledu rozhodnutí C-391/95 Van Uden a požadavku na reálnou souvislost mezi předmětem opatření státem soudu měly být příslušné soudy státu, na jehož území jsou účty vedeny. Vycházíme-li z předpokladu, že většina osob má účty ve státě bydliště, budou jimi ve většině případů soudy státu bydliště dlužníka. Toto řešení je však potřeba zvážit s ohledem na situace, kdy osoby mají účty ve více státech. Opět je také potřeba zvážit, zda by z výše uvedených argumentů ochrany dlužníka neměl být vždy příslušný soud jeho bydliště. V tomto období je obstavení účtu zásahem do práv dlužníka dosud nezpochybněných ani podáním žaloby. Pro období po existenci exekučního titulu se kloníme k tomu, aby byl příslušný soud, který povede výkon rozhodnutí. S ohledem na výše uvedený předpoklad by se ve většině případů mělo jednat o soud dlužníka. Po meritorním skončení sporu totiž soud, který ve věci rozhodoval, s ní nemá nic dalšího společného. Mohou však nastat i případy, kdy se bude jednat o exekuční titul předběžně vykonatelný, tj. vykonatelný bez ohledu na právní moc. V takovém případě by bylo vhodné na danou věc pohlížet jako na obstavení účtu za trvání řízení. 10. Domníváte se, že obstavení by mělo být omezeno na konkrétní částku? Pokud ano, jak by tato částka měla být určena? Ano, rozhodně by neměl být blokován celý zůstatek na účtu dlužníka. Částka by měla být určena nárokem přiznaným v rozhodnutí, včetně přiznaných úroků z prodlení a přiznaného nároku na náhradu nákladů řízení. Pokud věřitel nebude mít k dispozici vykonatelný exekuční titul, blokovaná částka by měla být určena soudem na základě nároku věřitele. V případě, že bude stanovena paušální výše nákladů banky na obstavení účtu, mohla by zahrnovat i tyto náklady. Součástí předpisu by měly být formuláře v národních jazycích, kde by soud pouze doplnil částku, jež má být zajištěna. V ČR je soudem nařízeno nevyplácet z účtu povinného peněžní prostředky až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství 10 Náklady, které vzniknou osobně účastníkovi, a náklady na zástupce si hradí každý účastník sám. Oprávněný pak má právo na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí, prokáže-li je soudu. 11. Domníváte se, že by se bankám mělo platit za výkon příkazu k obstavení? Pokud ano, měla by být stanovena mez pro částku, na kterou by měly nárok? Měl by věřitel mít povinnost zaplatit bance předem anebo by dlužná částka měla být odečtena od kreditního zůstatku obstaveného účtu? Ano. Bankám vznikají s obstavením účtu a jeho následným sledováním náklady, které by jinak banky promítly do provozních nákladů, které v důsledku zaplatí všichni klienti banky. ČR je pro stanovení jednotné výše poplatku bance v celé EU. Není totiž představitelné zjišťovat náklady případ od případu a proto by měly být předem paušalizovány s ohledem na jejich obvyklou výši. Paušální částka nákladů bank s obstavením účtu by měla být po rozhodnutí v meritu součástí nákladů řízení, které by platila neúspěšná strana. Domníváme se, že by paušální částka na náklady banky měla být započítána do obstavované částky a zároveň by měla být i součástí jistoty, kterou by měl věřitel poskytnout při návrhu na obstavení účtu. Banka by tak sice nedostala peníze na 10 Příslušenstvím pohledávky se dle 121 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, rozumí: úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 6 z 10

7 zablokování hned, ale měla by garantovány prostředky na zaplacení paušalizovaných nákladů. V případě chybného zablokování v důsledku špatné identifikace dlužníka by bance poplatek nenáležel. V souvislosti s otázkou č. 17 je nutno dodat, že bance by určitě mělo být placeno v případě, že bude mít povinnost informovat o zablokování účtu. V případě České republiky by argumentem proti placení mohlo být, že příkaz k obstavení účtu bude soudním rozhodnutím, které je (obdobně jako předběžné opatření) závazné pro účastníky řízení a třetí osoby, kterých se dotýká tj. i např. pro konkrétní banku. Realizace tohoto příkazu bankou by tak byla splněním povinnosti, která jí byla uložena a neměla by proto být placenou službou. V českém právním řádu ale lze dle 76 odst. 2 občanského soudního řádu předběžným opatřením uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen v těch případech, lze-li to na něm spravedlivě žádat. Třetí osobě, kterou je banka, proto nelze předběžným opatřením uložit povinnost k plnění, ale jen takovou povinnost, která představuje součinnost při splnění povinností účastníka (např. neprovádět výplaty z účtu). 12. Pokud se má příkaz k obstavení rozšířit na několik účtů, jak má být částka určená k zadržení rozdělena mezi všechny tyto účty? Pokud věřitel ví o existenci několika účtů nebo pokud navrhuje obstavení účtu u několika bank, měl by mít povinnost stanovit pořadí obsazení účtů dlužníka. Domníváme se nicméně, že často bude docházet k situacím, kdy věřitel ani soud čísla účtů dlužníka znát nebude a případné pořadí proto nestanoví. Bylo by proto vhodné pořadí stanovit na evropské úrovni. Určení pořadí by nemělo být necháno na bance. Přednostně by dle našeho názoru měly být blokovány depozitní účty. Teprve v případě, kdy dlužník nemá depozitní účet nebo na něm nejsou prostředky ve výši stanovené dle otázky 10, byly by zablokovány běžné účty. 13. Jak se má postupovat při obstavení společných a sběrných účtů? Obstavení společných a sběrných účtů považujeme za poněkud problematické, neboť by jím byla dotčena práva třetích osob. Kloníme se k jejich vyloučení z možnosti obstavení. Možné je nicméně stanovení specielního postupu, který by třetím osobám zajišťoval zvýšenou ochranu. Tuto problematiku navrhujeme podrobit zvláštní expertíze. 14. Měla by být otázka vyloučení určitých částek z exekuce řešena z moci úřední při výnosu/výkonu obstavení nebo by břemeno mělo spočívat na dlužníkovi, aby na tomto základě podal námitku? Jak a kým by částka vyloučená z exekuce měla být vypočítána a na jakém základě? Ano, určitá částka by měla být z výkonu vyloučena ex offo. Jejím stanovením na evropské úrovni, bude nejlépe dosaženo rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou dlužníka. Řešení, spočívající na námitkách dlužníka, by prodlužovalo řízení. Vhodné se zdá její určení např. procenty z částky na účtu s tím, že by měla být stanovena určitá minimální částka, a to např. násobkem životního minima ve státě bydliště dlužníka. 15. Domníváte se, že by měl být pro příkaz k obstavení zrušen exequatur (doložka vykonatelnosti)? Domníváme se, že otázka doložky vykonatelnosti by měla být předmětem dalšího zkoumání a zvažování případných pro a proti. Zejména by měla záviset na řešení otázek ostatních, tak aby byl vytvořen systém dostatečným způsobem zajišťující práva dlužníka, a řízení přitom bylo dostatečně pružné a nevytrácel se jeho účel. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 7 z 10

8 Zrušením této doložky by řízení bylo rychlejší a praktičtější, jelikož by nebylo nutné čekat na rozhodnutí o vykonatelnosti. Přímou vykonatelností by se jistě také snížilo riziko, že by se dlužník o obstavení účtu mohl dozvěděl a tím byl zmařen účel překvapení. Na druhou stranu je nepochybné, že v případě přímé vykonatelnosti mohou být i obavy o dostatečnou ochranu dlužníka, a to zejména v situaci, kdy o nařízení předběžného opatření v době před existencí rozhodnutí ve věci samé, může rozhodovat jiný soud než soud jeho bydliště. Tento nástroj by sice měl mít pouze čistě ochrannou povahu, to však nic nemění na skutečnosti, že samotné obstavení účtu může být citelným zásahem do práv dlužníka. Je proto potřeba pečlivě zvážit, zda obstavení účtu není situací odlišnou od situace např. u navrhovaného řízení o drobných pohledávkách nebo řízení o evropském platebním rozkazu dle nařízení č. 1896/2006, kde se přímá vykonatelnost uplatňuje. Zde totiž zásah do práv dlužníka nastane před tím, než má dlužník možnost podat opravné prostředky podle jeho vnitrostátního práva (jako je tomu v navrhovaném řízení o drobných pohledávkách) nebo řízení do svého vnitrostátního práva převést (jako je tomu v řízení o evropském platebním rozkazu). 16. Jak by měl být příkaz k obstavení doručen ze soudu, který jej vydá do banky, ve které je účet veden? Jaký časový limit by měla banka dodržet při provádění obstavení? Jaký účinek by měl mít příkaz k obstavení na již probíhající operace? Nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem doručení příkazu bance by bylo doručení elektronickou poštou. Podmínky a možnosti v jednotlivých státech Unie jsou však značně rozdílné, a to jak mezi státy navzájem, tak uvnitř těchto států (možnosti zabezpečení posílaných informací a údajů před zneužitím, možnosti zjištění elektronických adres, nutnost ověření elektronických podpisů apod.). Tuto možnost proto v současné situaci považujeme za obtížně proveditelnou. V případě, že by se tyto obavy prokázaly, nezbude patrně nic jiného, než provádět doručování podle pravidel o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech do ciziny, tj. dle nařízení Rady č. 1348/2000 ze dne 29. května Banka by měla provést obstavení účtu ihned po doručení příkazu a identifikaci dlužníka. Právní moci by tedy příkaz měl nabývat doručením bance či uplynutí určité lhůty pro provedení obstavení bankou (např. do druhého dne). Příkaz k obstavení účtu by měl mít v okamžiku jeho doručení přednost před již probíhajícími operacemi, co do částky určené v příkazu. Transakce, které vyvádějí peníze z účtu by tak měly být pozastaveny a naopak příchozí tok peněz by měl být, až do výše naznačené u otázky 10, zadržen na účtu. 17. Domníváte se, že okamžikem doručení obstavení by mělo být povinností bank informovat donucovací orgány o tom, zda a do jaké míry obstavení úspěšně zabezpečilo peníze, které mají být dlužníkem zaplaceny věřiteli? Pro navrhovatele by informace o zablokování účtu měla značný význam. Na základě informace o tom, zda byl účet dlužníka zablokován a do jaké výše, by věřitel mohl zvažovat další kroky k zabezpečení své pohledávky. Je však otázka, zda bankám dávat povinnost informovat o provedení obstavení účtu, když tato informace bude klíčová zejména pro navrhovatele, který v návrhu neuvedl přesné údaje k identifikaci dlužníka a nemá jistotu, zda banka bude schopna účet dlužníka identifikovat. Pokud se týče povinnosti informovat o výši částky, která byla zablokována, je nutno mít na paměti, že tato částka nemusí být neměnná. Na účet totiž můžou přijít prostředky i později a ty by podle našeho názoru měly být taktéž obstaveny, pokud nedosáhla obstavená částka požadované výše. Navíc by měla Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 8 z 10

9 panovat opatrnost při sdělování údajů, které souvisí s výší prostředků na účtu zejména před tím, než bude pohledávka navrhovatele potvrzena exekučním titulem. Oznámení banky o provedení obstavení účtu by však mohla být využitelná i pro oznámení dlužníkovi, že příkaz k obstavení účtu byl proveden a nabyl účinnosti. Konečné stanovisko k této otázce by se dle České republiky mělo odvíjet od skutečnosti, zda bude možno doručovat mezi soudem a bankami elektronickou cestou. V případ, že ano, mohla by být bez obtíží doručena příslušnému soudu automatizovaná informace o zablokování účtu, která by mohla být využita i pro oznámení, že obstavení bylo vystaveno a nabylo účinnosti. 18. Kdy a kdo by měl dlužníkovi formálně oznámit, že obstavení bylo vystaveno a nabylo účinnosti? Pokud banky by informace uvedené v otázce 17 soudu sdělovaly elektronicky okamžitě po obstavení účtu, měl by být dlužník o obstavení účtu a výši obstavené částky informován příslušným soudem, který vydal příkaz k obstavení účtu, poté co banka to soudu sdělí, že byl účet zablokován. Dlužník by obecně měl být o obstavení účtu informován co nejdříve, aby měl možnost co nejdříve podat případné námitky. Samozřejmě ale až v době, kdy nebude účel příkazu ohrožen. Proto v případě, že banky nebudou mít povinnost ihned po provedení obstavení účtu o této skutečnosti informovat soudy nebo v případě, že tato komunikace by měla probíhat standardním doručováním písemností, je ČR toho názoru, že příkaz k obstavení účtu spolu s poučením by měl být dlužníkovi doručen ihned po uplynutí lhůty, která by bance měla být stanovena k provedení obstavení. V případě, že chybou banky nedojde k včasnému obstavení účtu, je na věřiteli, aby se na bance domáhal náhrady škody. 19. Mělo by obstavení být odvolatelné nebo zaniknout automaticky, pokud věřitel nepodá podnět k zahájení hlavního řízení ve stanovené lhůtě? Ano, v případě vydání příkazu k obstavení účtu před zahájením soudního řízení by obstavení účtu zaniklo, pokud by žaloba nebyla ve stanovené lhůtě podána (viz. otázka č. 3). Vedle toho by samozřejmě měla být možnost, aby jak věřitel, tak i dlužník mohli u soudu podat návrh na zrušení obstavení (např. při změně poměrů apod.). 20. Na jakém základě a do jaké míry by dlužník měl být oprávněn podávat námitky proti příkazu k obstavení? Který soud by měl být příslušný k vyslyšení dlužníkovy námitky proti obstavení? Námitky by měly být dlužníkovi umožněny v případě obstavení účtu před existencí exekučního titulu, a to na základě jemu doručeného příkazu k obstavení (viz. odpověď na otázku č. 18). Podávat by je měl u soudu, který toto rozhodnutí vydal, neboť pouze ten má k dispozici podklady na základě kterých posuzoval důvodnost návrhu na vydání příkazu a má tedy informace, které mohou přispět k posouzení důvodnosti námitek dlužníka. Protože soud, který obstavení nařídil, tuto otázku s účastníky neprojednával, měl by námitky dlužníka s účastníky projednat a měl by mít oprávnění své předchozí rozhodnutí potvrdit nebo jakkoliv modifikovat nebo zrušit. Obsahem námitek by měly být pouze skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti vydání příkazu k obstavení bankovního účtu. Bylo by patrně vhodné, kdyby předpis obsahoval důvody k námitkám (demonstrativním výčtem nejčastější, např. splnění dluhu), aby se pokud možno snížil počet neoprávněných námitek. Námitky by neměly mít odkladný účinek, aby nedošlo ke zmaření obstavení účtu. Možnost opravných prostředků proti rozhodnutí by měla být ponechána na vnitrostátním právu. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 9 z 10

10 21. Měla by odpovědnost věřitele pro případ, že se ukáže, že obstavení je nepodložené, být harmonizována na evropské úrovni, pokud ano, jak? Ano, domníváme se, že úprava odpovědnosti na evropské úrovni je z důvodu ochrany dlužníka žádoucí. Je-li vytvářen evropský pro obstavení účtu, je důvodný i požadavek na stanovení jednotných podmínek odpovědnosti věřitele pro případ nepodloženého návrhu na obstavení. Je ale potřeba vyřešit otázku nezbytnosti a přiměřenosti takového postupu pro účel obstavení účtu a především otázku právního základu takové úpravy. Článek 65 odst. 1 písm. c) Smlouvy o ES totiž mluví o podpoře slučitelnosti občanskoprávního řízení, pod kterou by harmonizace hmotně právního institutu spadat neměla. Pro případ, že bude odpovědnost věřitele upravena na evropské úrovni se domníváme, že by měla být stanovena jako objektivní bez možnosti liberace, vůči každému, komu obstavením účtu vznikla škoda. Měla by být stanovena jako škoda skutečná a ušlý zisk. Za vhodné bychom považovali také stanovení přiměřeného zadostiučinění dlužníkovi, kterému je přiznán nárok na náhradu škody. 22. Měla by existovat evropská pravidla, která by určovala hierarchii navzájem si konkurujících věřitelů? Pokud ano, jaká zásada by se měla používat? Ano, tato pravidla by měla na evropské úrovni existovat, a to z hlediska časové priority. V českém právním řádu je o předběžných opatřeních a výkonu rozhodováno podle pořadí, kdy byl návrh doručen. 23. Jak by příkaz k obstavení měl být transformován na prováděcí opatření, jakmile věřitel obdržel příkaz, který je vymahatelný v členském státě, v němž je účet veden? Vhodné řešení transformace evropského příkazu k obstavení účtu na vnitrostátní postup převodu/vyplacení peněžních prostředků nemáme. Domníváme se však, že instrument by měl stanovit pravidla pro vyplacení prostředků v situaci, kdy tuzemskému věřiteli nebyla vnitrostátním právem dána možnost obstavení účtu a na účtu obstaveném cizozemským věřitelem již nezbyly prostředky k vyplacení pohledávky tuzemského věřitele. Převedení peněžních prostředků na věřitele by nicméně mělo být dle našeho názoru přípustné až po existenci exekučního titulu. K poznámce pod čarou č.8, kde se uvádí, že by evropský příkaz k obstavení účtů mohl být používám také ve vztahu k občanskoprávním nárokům vzešlým z podvodné nebo trestné činnosti. ČR se této možnosti nebrání. Pomohla by poškozenému v případech, kdy uplatňuje v občanskoprávním řízení svůj nárok vzešlý z trestního řízení. Poškozený může dle českého právního řádu v rámci tzv. adhezního řízení uplatnit v trestním řízení nárok na náhradu majetkové škody způsobené trestným činem (škody vyčíslitelné v penězích). Soud obžalovanému buď uloží povinnost k náhradě škody v rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným nebo poškozeného odkáže s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. 11 V takovém případě pak lze mluvit o občanskoprávním nároku vzešlém z trestního řízení a takový nárok se uplatňuje podle občanskoprávních předpisů včetně využití tam uvedených předběžných opatření. 11 Soud dle 229 Zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (TRŘ) odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních když: 1) není podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody podklad nebo 2) bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody třeba provádět další dokazování, jež přesahuje potřeby trestního řízení a podstatně by je protáhlo nebo 3) se zbytkem nároku poškozeného, jestliže mu nárok z nějakého důvodu přizná jen z části nebo 4) jestliže soud obžalovaného obžaloby zprostí. Poslední změna: :22 Tisk: :26 Strana 10 z 10

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy 1) Tento zápis tvoří přílohu rozhodčí smlouvy uzavřené mezi níže podepsaným Úvěrujícím (dále jako též Poskytovatel ) a níže podepsaným Klientem (dále

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu

Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu CS Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu http://ec.europa.eu/civiljustice/ Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Předmluva Fyzické osoby i podniky by měly

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o.

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 OBSAH úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 48/2012-16 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b liky. ( +420 261 331 111 +420 261 332 010 podatelna@cs.mfcr.cz. www.celnisprava.cz

C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b liky. ( +420 261 331 111 +420 261 332 010 podatelna@cs.mfcr.cz. www.celnisprava.cz C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b liky ( +420 261 331 111 +420 261 332 010 podatelna@cs.mfcr.cz Vymáhání peněžitých plnění uložených obcemi celními úřady Celní úřad vymáhá (popř. i vybírá) peněžitá

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Komory daňových poradců České republiky, vydané na základě zákona ČNR č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 1 Disciplinární řád upravuje postavení,

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Konf 122/2009-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele V Brně dne 2. května 2011 Sp. zn.: 4531/2010/VOP/ES Zpráva o šetření postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele Ing. K. M., bytem (dále také stěžovatel

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více