EXEKUCE A UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXEKUCE A UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoško lskou působností LENK A B LAŽK OVÁ Pedagogika správní činnost VI. ročník kombino vané studium EXEKUCE A UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ Diplomová p ráce Vedoucí práce: PaedDr. Bronislava Štěpánková, Ph.D. OLOMOUC 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplo movou práci na téma Exekuce a uchazeč o zaměstnání vypracovala samo statně s použit ím uvedených informačních zdro jů. V Olomouci dne 13. března Lenka Blažková

3 Děkuji PaedDr. Bronislavě Štěpánkové, Ph.D., vedoucí mé diplo mové práce za odbornou pomoc a čas, který mi věnovala. Poděkování patří i JUDr. Bořivo ji Šubrtovi a Bc. Stanislavu Valůškovi za odborné konzultace.

4 OBSAH ÚVOD... 6 A. TEORETICK Á ČÁST 9 1 EXEK UCE OB ECNĚ VY M EZEN Í PO JM U C ÍLE V Ý KO N U RO ZHO D N U TÍ ZPŮSOBY EXEK UCE VÝKON ROZHODNUTÍ PRO PENĚ ŽITÁ PLNĚN Í NA Ř ÍZEN Í VÝ KO NU RO ZHO D NU TÍ SRÁ ŽKY ZE M ZDY R O ZSAH SR Á ŽEK N AŘ ÍZEN Í A PR O VÁ D ĚN Í SR Á ŽEK O D KLA D A ZA STA V EN Í VÝ KO N U R O ZHO D N U TÍ V Ý PLA TA PR O V ED ENÝC H SR Á ŽEK ZM ĚN A PLÁ TC E M ZD Y N ĚKO LI K P LÁ TC Ů M ZD Y SRÁ ŽKY Z J IN ÝC H PŘ ÍJMŮ UCHAZEČ O ZAM ĚSTNÁNÍ A PO DPORA V NEZAM ĚSTNANOSTI UC HA ZEČ O ZAM ĚSTN Á N Í POD POR A V NEZA M ĚSTN A NO STI ZV LÁ ŠTN O STI PODPŮRČÍ D O BY V Ý ŠE POD POR Y V N EZA M ĚSTN A NO STI PRO BLEM A TI KA SR Á ŽEK Z PODPO RY V N EZA M ĚSTN A NO STI EXEK UCE PROVÁDĚNÁ SOUDNÍM I EXEK UTORY SOU D N Í EX EKU TO R EX EKU ČN Í ČINN O ST SOUDN ÍHO EX EKUTO R A NÁ KLA D Y EX EKU C E PRO V ÁD ĚN É SOU DN ÍM EX EKU TO R EM A J EHO OD M ĚN A ZÁ KO NN É Ř EŠEN Í SO U BĚHU EX EKU C Í ZM ĚNY V LEGISLAT IVĚ ZÁ KO N O ZAM ĚSTN A N O STI O BČA N SKÝ SO U DN Í ŘÁ D EX EKU TO R SKÝ ZÁ KO N ŽIVOTN Í MINIM UM A N EZA BAV ITE LN Á Č Á STKA... 46

5 B. EM PIRICK Á ČÁST VÝZK UM EFEK TIVNOSTI VÝK ONŮ ROZHODNUT Í C ÍL PR ÁC E M ETO D Y ZKO UM Á N Í POPIS ZKO UM AN ÉHO SOUBO RU VÝ ZKU MN Ý PR O BLÉM PILO TÁ Ž PŘ ED VÝ ZKU M VÝSLEDK Y VÝZK UM NÉHO ŠETŘENÍ SRO VN Á N Í V Ý ŠE V YM O ŽENÝ C H POHLE D Á V EK S VÝ ŠÍ MÍR Y N EZA M ĚSTN A NO STI SOUČASNÝ STAV A NÁVRHY OPATŘENÍ NA JEHO ZLE PŠENÍ ZÁVĚR SEZNAM POU ŽITÉ LITERATU RY PŘÍLOHY U SNESEN Í N AŘ ÍZEN Í VÝKON U R O ZHO DNU TÍ SR Á ŽKA M I ZE M ZDY POUČ EN Í PŘ I VÝKON U R O ZHO DN U TÍ SR ÁŽKA M I ZE M ZDY ANOTACE...79

6 ÚVOD Společenské změny, kter ými neustále procházíme, př ináší do každodenního života nové vztahy, a to ve všech oblastech žit í, čímž vzniká i řada různých sporů, které končí u soudu, protože nedošlo k plnění závazků či př ímo k plnění samo tných rozhodnutí soudů. Mezilidské vztahy si od samého počátku vyžadují dodržování určit ých pravidel chování. Plnění závazků jistě patří mezi ně. S postupným prohlubováním sociálních rozdílů v České republice se však změnily i postoje lidí k měnícím se životním podmínkám a dobrovo lné plnění uložených povinnost í se, bohužel, nestalo dodnes pravidlem. Nerespektování pravo mocných rozhodnutí soudů a orgánů veřejné správy je neoddiskutovatelným problémem. Úroveň vymahatelnosti práva ve státě je př itom v př ímé úměře s úrovní právnost i státu. Základním pr incipem právního státu je abso lutní respekt k vykonatelným rozhodnut ím soudů a orgánů veřejné správy. Soudy jsou dnes, i když často po neúměr ně dlouhé době, schopny rozsoudit spory a určit či přiznat každému, co jeho jest. Přesto, dočká-li se oprávněný vydání pravo mocného a vykonatelného titulu, neznamená to ještě, že má vyhráno [19]. Slabinou českého soudnictví je nejen po malost soudního řízení, ale také i následná vymahatelnost soudních rozhodnutí. Legislativa v České republice stále umožňuje vyhnout se plnění rozhodnutí, které ukládají povinnému subjektu povinnost k peněžitému či nepeněžitému plnění. Výlučným právem státu a jeho základním úko lem je zajist it vymahatelnost práva tak, aby se každý domohl svého práva co nejdř íve a aby rozhodnut í soudů i státních orgánů byla respektována. Jde o tzv. poskytování právní ochrany s po mocí státního donucení [6]. Dosažení tohoto práva je nejen zájmem státu, ale i soukromým zájmem občana. 6

7 Za nejpalčivější problém považuji nerespektování rozhodnut í ukládajících povinnému subjektu peněžit é plnění. Dlužníků v této zemi neustále př ibývá, navíc včas nepostihnut ý dlužník produkuje další dlužníky. Existence stále zvyšujícího se podílu dlužníků pak způsobuje problémy nejen státu a běžnému občanovi, ale i podnikatelům. T ito se mno hdy dostávají do druhotné platební neschopnosti a jsou následně nuceni ukončit svou činnost. Nízká úroveň vymahatelnosti práva tak může nepř ímo způsobovat stoupající nezaměstnanost u lidí v produktivním věku a t ím i vyšší transfer y těmto lidem v podobě sociálních dávek od státu. Veřejné výdaje státu pak nejsou zvyšovány pouze tímto způsobem, ale i vzrůstajícím podílem nedobyt ných pohledávek státu. Pokud nejsou vykonatelná rozhodnut í soudů a jiných orgánů plněna (a to nejen ukládající peněžitá plnění), ke slo vu musí př ijít nucené vymáhání výkon rozhodnutí nebo li exekuce. Existencí tohoto inst itutu stát zajišťuje respektování práv a povinností tam, kde základní pravidla chování a slušnosti již nestačí. S oblast í výkonu rozhodnut í ukládajících peněžitá plnění mám osobní zkušenosti plynoucí z mého zaměstnání. V současné době pracuji na Úřadu práce v Olo mouci ve funkci referenta na právním oddělení a mou pracovní náplní donedávna bylo provádění exekucí - srážek z podpory v nezaměstnanost i na základě nař ízení výkonu rozhodnut í. Z těchto důvodů jsem si vybr ala téma magisterské práce, které se týká efekt ivnosti vymahatelnost i nař ízení výkonu rozhodnut í na mzdu jiný př íjem, t j. podporu v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání. Posouzení této problemat iky bylo hlavním cílem práce. Druhým cíle m pak bylo zhodnocení současného stavu vymahatelnosti pohledávek a navržení opatření k jeho zlepšení. V přípravě a realizaci práce jsem vycházela z citované odborné literatur y, z vědo mostí, které jsem získala studiem na Pedagogické fakultě Univerzit y Palackého 7

8 v Olo mouci a v neposlední řadě z osobních zkušenost í s řešením této problemat iky na svém pracovišt i. Práce analyzuje popsaný způsob výkonu rozhodnutí a problémy s ním související. Dále porovnává jejich efekt ivnost a využitelnost v praxi. V praktické část i je prezentována efekt ivnost výkonů rozhodnutí s využit ím výsledků výkonů rozhodnutí nař ízených na podporu v nezaměstnanosti provedených v letech u Úřadu práce v Olo mouci. Je třeba podotknout, že jsem tuto práci zpracovávala v průběhu roku 2008 a použila v ní legislat ivu platnou k

9 A. TEORETICKÁ ČÁST 1 EXEKUCE OBECNĚ 1.1 Vymezení pojmu V právním řádu České republiky exis tuje v současné době něko lik právních předpisů, které upravují provádění výkonu rozhodnutí - exekucí. Základní a nejpodrobnější úprava je obsažena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř.). Tento upravuje postup soudů a účastníků v občanském soudním ř ízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob (ust. 1 o.s.ř.). V občanském soudním ř ízení soudy pr ojednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnut í, která nebyla splněna dobrovolně; dbají př itom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo zneužíváno na úkor těchto osob. Občanské soudní ř ízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno (ust. 2 a 3 o.s.ř.). Soud nebo jiný orgán autoritativně rozhodne o tom, co je právem. Ve svém rozhodnut í založí nebo stanoví pr áva a povinnost i jednotlivým subjektům, od nichž očekává, že se jim dobrovo lně podrobí. Subjekt ivní právo, které bylo založeno nebo př iznáno, někdy působí i samočinně. Právní řád však musí být zároveň př ipraven na to, aby zajist il splnění povinnost i uložené soudním rozhodnut ím i tam, kde povinnost není splněna dobrovolně. V těchto případech zajišťuje splnění uložených povinnost í stát svou autoritou, prostřednictvím 9

10 státní donucovací moci. Postup, kterým se tato nucená realizace zajišťuje, je obecně nazýván exekucí nebo také výkonem rozhodnutí 1 [19]. Oprávněným je občan, resp. fyzická nebo právnická osoba, obec či stát, kterému byl pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu veřejné správy př iznán nárok na plnění, a to peněžité či nepeněžité. Povinným subjektem je opět občan, resp. fyzická nebo právnická osoba, obec nebo stát, kter ý je podle výše uvedeného rozhodnutí povinen ve prospěch oprávněného subjektu něco plnit, a takto neučiní [4]. Tak jako občanské soudní ř ízení není jediným ř ízením, ve kterém se rozhoduje o právech a povinno stech, tak také soudní exekuční ř ízení není jediným exekuční ř ízením, které známe. Kromě soudního exekučního ř ízení existuje exekuční řízení správní, které zahrnuje exekuce daňové dle zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb., v platném znění) a exekuce upravené ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění). Exekuce tedy zajišťují různé orgány, každý na určitém úseku. Soud má př i zajišťování exekucí na rozdíl od jiných zde uvedených exekučních orgánů zvláštní místo. Zatímco jiné orgány zajišťují a vykonávají rozhodnut í vydaná jen v rámci své působnosti (např. správní exekucí lze vykonat jen rozhodnutí vydaná ve správním ř ízení, daňová exekuce se zaměřuje jen na výběr daní, poplatků, odvodů a pokut do státního rozpočtu), soudní exekuce má šir ší záběr. Nevykonává pouze rozhodnutí vydaná v občanském soudním ř ízení, 1 Občanský soudní řád z roku 1963 zavedl novátorskou terminologii výkon rozhodnutí. Tento termín pokládal tehdejší zákonodárce (podle důvodové zprávy) za vhodnější název než dřívější termín exekuce. Tato terminologie se nevžila a výrazy jako exekuce, exekutor a jim podobné či odvozené zůstaly trvale v myslích lidí [2]. 10

11 nýbrž vykonává i rozhodnutí jiných orgánů ( i rozhodnut í vydaná ve správním nebo v daňovém ř ízení), dokonce vykonává i rozhodnut í cizozemských soudů a jiných orgánů. Širší záběr exekuce se pro jevuje třeba i v tom, že některé jiné exekuce mají o mezený výběr exekučních způsobů a prostředků a některé způsoby exekuce může provádět pouze soud [19]. Dnem nabyl účinno st i zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činno st i (dále jen exekuční řád). Zákon rozšíř il náš právní řád o další druh exekuce o exekuci prováděnou soudními exekutory podle exekučního řádu a je koncipován jako zvláštní zákon ve vztahu k obecné procesní úpravě obsažené v o.s.ř. Dosavadní druhy exekucí, jak je vykonávají soudy či jiné státní orgány, zůstávají nadále zachovány. Exekutorem je podle nového zákona státem jmeno vaná fyzická osoba pověřená exekutorským úřadem, která provádí exekuční činno st nucený výkon exekučních t itulů, nezávisle a za úplatu. Exekutor je př i výkonu exekuční činnost i vázán ústavou, zákony a jinými právními předpisy, jakož i rozhodnutími soudů, vydanými v ř ízení o výkon rozhodnutí a exekučním ř ízení, není však povinen respektovat pokyny jiných státních orgánů. Jeho exekuční činnost, kterou vykonává jako svobodné povolání, podléhá státnímu dohledu. 1.2 Cíle výkonu rozhodnutí Účelem exekučního ř ízení je uspokojit přiznaná práva oprávněných osob vůči povinným, a to nuceným zásahem státu. Činí- li se tak prostřednictvím soudu, hovoříme o soudní exekuci. V exekučním ř ízení se nejpronikavěji projevuje vymahatelnost práva a jeho prostřednictvím právo plní svou úlohu a funkci ve spo lečnosti. Stát je v tomto smyslu garantem toho, že svou donucovací silou zajist í 11

12 oprávněnému splnění jeho práva proti povinnému, který odmítá splnit povinnost, která mu byla uložena pr avo mocným a vykonatelným rozhodnutím [19]. Exekučním t itulem je rozhodnutí vydané v ř ízení správním, občanském soudním nebo daňovém ve formě rozsudku, usnesení, schváleného smíru nebo dohody, př ípadně platebního rozkazu. Účelem exekučního práva a jeho institutů je zjednat oprávněnému uspokojení nároku jemu již př iznaného i bez vůle povinného a proti ní, tedy pr ioritně chránit zájem vymáhajícího věř itele (oprávněného) a teprve v druhém sledu a jen podmíněně také oprávněné zájmy dlužníka (povinného). Jakáko liv ochrana dlužníka jde nutně na úkor věřitele, jemuž se př itom od státu má dostat prostřednictvím k tomu povo laných orgánů plné ochrany, protože je v právu a toto jeho právo bylo náležitě zjištěno, vyslo veno a rozhodnutí o tom je vykonatelné [4]. Jde zde tedy vlastně o určit ý veřejnoprávní zásah do jinak chráněné integr it y povinného. Exekučním ř ízením dává spo lečnost občanům k dispozici prostředek k vynucení práva. Zřetelně t ím dává najevo, že nelze dopustit, aby své právo si vynucoval každý oprávněný na povinném sám, způsobem, který by sám uznal za vhodný a potřebný. Př i nuceném vymáhání práva, které soud při tom provádí, dochází k závažným zásahům do právní sfér y povinného a v někter ých případech i do právní sfér y třetích osob. Jde např. o zásahy nedotknutelnosti osoby, jejího soukromí, obydlí a majetku. Proto je celkem pochopitelné, že tyto zásahy mohou být prováděny jen v zákonem stanovených př ípadech a způsobem, který zákon umožňuje. 12

13 2 ZPŮSOBY EXEKUCE Podle povahy majetku právní předpisy umožňují t yto způsoby exekucí pro peněžitá plnění: srážkou ze mzdy, př ikázáním pohledávky, př íkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodejem mo vit ých věcí a nemo vitostí, prodejem podniku, zř ízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Výkon rozhodnutí pro nepeněžitá plnění lze provádět těmito způsoby: vyklizením, odebráním věci, rozdělením spo lečné věci, provedením prací a výkonů. Při výkonu rozhodnutí prodejem zástavy lze zajištěnou pohledávku provést: prodejem zastavených mo vit ých a nemo vit ých věcí, prodejem věcí hro madných, prodejem souboru věcí a bytů nebo nebytových prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, př ikázáním zastavené peněžité pohledávky, postižením zastavených jiných majetkových práv. Při výkonu rozhodnut í o výchově nezletilých dět í lze použít těchto prostředků: 13

14 pokuty, odnětí dítěte tomu, u koho nemá být, předání do péče určené osoby. Ve své práci budu podrobněji popisovat pouze výkony rozhodnut í k vymo žení peněžit ých plnění, neboť t yto výkony rozhodnut í dle mého názoru nejlépe odrážejí vymahatelnost práva; u výkonů rozhodnutí na nepeněžitá plnění nedochází k žádnému peněžitému plnění a tak lze jen velmi obt ížně měř it jejich účinno st. Konkrétně se zaměřuji na srážky z jiných př íjmů, které nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, t j. podporu v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti hovoří m. j. nejen o podpoře v nezaměstnanosti, ale i o podpoře při rekvalifikaci. O této se ve své práci záměr ně nezmiňuji, jelikož jsem se za dobu svého výzkumu s tímto druhem srážek nesetkala. 14

15 3 VÝKON ROZHODNUTÍ PRO PENĚŽITÁ PLNĚNÍ 3.1 Nařízení výkonu rozhodnutí Výkon rozhodnut í lze nař ídit jen na návr h oprávněného. V návr hu oprávněný uvede, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Navr huje- li výkon rozhodnut í srážkami ze mzdy, označí v návrhu toho, u nějž je povinný zaměstnán a má vůči němu nárok na mzdu. K návr hu př ipojí stejnopis rozhodnut í s potvrzením jeho vykonatelnosti; tento není třeba př ikládat, jest liže návr h na výkon rozhodnut í podává u soudu, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně. Výkon rozhodnut í lze nař ídit jen tehdy, obsahuje- li označení oprávněné a povinné osoby, vymezení obsahu a rozsahu povinnost i, k jejímuž splnění byl výkon rozhodnutí navržen a určení lhůt y ke splnění této povinnosti. Pokud není lhůta splnění povinno sti vyznačena, má se za to, že povinnost uloženou rozhodnutím je třeba splnit do tří dnů od právní moci rozhodnutí. Výkon rozhodnutí lze nař ídit jen v takovém rozsahu, jaký oprávněný navr hl a jaký podle rozhodnut í postačí k jeho uspokojení. Navr hne- li oprávněný k vydobyt í své pohledávky výkon rozhodnutí něko lika způsoby zároveň, ačko liv by k jeho uspokojení stačil pouze někter ý z nich, nař ídí soud výkon rozhodnut í jen t ím způsobem, kter ý stačí k uspokojení pohledávky oprávněného (viz př ílo ha č. 1). Pokud je navržený výkon rozhodnut í nevhodný, může soud nař ídit, a to po slyšení oprávněného, výkon rozhodnut í jiným způsobem. Soud zamít ne návr h na výkon rozhodnut í pokud je z návr hu zřejmé, že by výtěžek, kterého by se mohlo dosáhnout, nepostačil ani k pokr ytí nákladů na výkon rozhodnutí. 15

16 3.2 Srážky ze mzdy Rozsah srá žek Srážky ze mzdy lze provádět jen do výše stanovené výkonem rozhodnutí u dané pohledávky. Provádějí se z čisté mzdy, tzn. po odečtení daně z př íjmu, po jistného na sociálním zabezpečení, př íspěvku na státní po lit iku zaměstnanosti a po jistného na veřejném zdravotním pojištění. Do čisté mzdy se započítávají i odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u nějž je v pracovním po měru. Částky náhrady nákladů spo jené s pracovním výkonem, zejména př i pracovních cestách, se do ní nezapočítávají. Povinnému nesmí být př i výkonu rozhodnut í sražena z měsíční mzdy tzv. základní nezabavitelná částka, přičemž způsob jejího vypočtení stanoví nař ízením vláda České republiky. Z čisté mzdy, která zůstává po odečtení nezabavitelné základní částky zaokrouhlené směrem dolů na částku dělitelnou třemi v celých korunách, lze srazit k vymo žení pohledávky oprávněného jen jednu třetinu; u přednostních pohledávek pak dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejpr ve z druhé třetiny a teprve nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spo lu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Přednostní pohledávky jsou: pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody způsobené ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslným trestným činem, pohledávky daní a poplatků, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského a důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, 16

17 pohledávky po jistného na sociálním zabezpečení a př íspěvku na státní po lit iku zaměstnanosti s pohledávkami po jistného na veřejném zdravotním po jištění, pohledávky náhrady za př íspěvek na výživu dítěte a př íspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanost i a podpoře při rekvalifikaci, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory. Vláda České republiky nař ízením též stanoví částku, nad kterou se srazí zbytek mzdy bez o mezení. Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se př ipočte k druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek, zbývající se př ipočte k první třetině. Je- li nař ízeno více pohledávek k vydobyt í, uspokojí se podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní či nepřednostní pohledávky. Dochází- li ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se bez zřetele na pořadí nejpr ve pohledávky výživného a pak podle pořadí ostatní přednostní pohledávky. Nestačí- li sražená částka k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se napřed běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dř ívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Pořadí pohledávek se ř ídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nař ízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li doručeno v týž den vícero pohledávek, mají t yto stejné pořadí. Nestačí- li částka na ně př ipadající k jejich uspokojení, uspokojí se poměrně. Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu než stanoví zákon, je nepř ípustné, a to i v př ípadě, že s tím povinný souhlasí. 17

18 3.2.2 Naří zení a provádění srá že k Nař ízením výkonu rozhodnutí soud přikazuje plátci mzdy, aby po doručení nař ízení výkonu rozhodnut í prováděl srážky ze mzdy povinného a nevyplácel je povinnému. Soud doručuje nař ízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a plátci mzdy do vlastních rukou. Povinný ztrácí dnem doručení právo na vyplacení té části mzdy, která odpovídá stanovené výš i srážek [2]. Po právní moci nař ízení výkonu rozhodnutí soud vyrozumí plátce mzdy a tento je povinen sražené částky vyplácet oprávněnému. V př íloze č. 2 je př iložen vzor poučení plátce mzdy jiného př íjmu o jeho povinnostech dle o.s.ř., jenž je obvykle př iloženo k danému nař ízení výkonu rozhodnutí, které je doručováno plátci mzdy. Plátce mzdy provádí srážky ze mzdy povinného až do úplného uspokojení pohledávky. Pokud je vykonáváno rozhodnutí, ve kterém je oprávněnému př iznáno právo na opětující se dávky, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí i na t yto dávky, které jsou splatné i v budoucnu. Totéž plat í, bylo-li povinnému uloženo uhradit dlužnou částku ve splátkách. Do jde- li během výkonu rozhodnut í ke zvýšení běžného výživného, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí na všechny částky zvýšeného výživného a tyto mají stejné pořadí jako zbytek pohledávky. Vyplácí- li plátce mzdy měsíční mzdu nadvakrát, může př iměřené srážky povinnému provést již ze zálohy, výplatu srážek oprávněnému provede však až po uplynutí kalendářního měsíce. Je- li nař ízení výkonu rozhodnut í doručeno plátci mzdy až po vyplacení část i mzdy povinnému, nepř ihlíží se k provedené výplatě a srážky se provedou tak, jako by měl povinný za celý měsíc právo jen na mzdu, která mu ještě nebyla vyplacena. Pokud dojde k výplatě dlužných mezd za něko lik měsíců najednou, je třeba počítat srážky za každý měsíc zvlášť. 18

19 Dohodne- li se oprávněný s povinným, že se spokojí s nižšími srážkami a oznámí to oba soudu, soud vyzve plátce mzdy s tím, že má srážet jen částku, se kterou se oprávněný spokojí, pokud však nepřesáhne tato částka v př íslušném výplatním období př ípustnou výši srážek. Oprávněný může kdykoliv sdělit soudu, že svůj souhlas s prováděním nižších srážek odvo lává. Soud o této skutečnosti vyrozumí plátce mzdy i povinného. Výzva soudu k provádění nižších srážek ze mzdy povinného pozbývá účinnost i dnem, kdy je plátci mzdy doručeno další nař ízení výkonu rozhodnut í nebo vyrozumění soudu, že oprávněný odvolal svůj souhlas s prováděním nižších srážek. Plátce mzdy, oprávněný nebo povinný může soud požádat, aby určil, jaká částka má být v př íslušném období ze mzdy sražena a je- li více oprávněných, kolik z ní př ipadne na každého z nich Odklad a zastavení výkonu ro z hodnutí Pokud soud povolí odklad nebo zastavení výkonu rozhodnut í, neprovádí plátce mzdy nadále srážky o de dne, kdy mu bylo doručeno povolení o odkladu, dokud nebude doručen př íkaz, aby se ve srážkách pokračovalo. Případně srážky provádí nadále, ale nevyplácí je oprávněnému, dokud nebude odklad výkonu rozhodnut í zrušen. Zastaví- li soud výkon rozhodnutí, vyplat í plátce mzdy srážky zpět povinnému. Soud může zastavit nař ízení výkonu rozhodnut í na návr h plátce mzdy nebo povinného, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu buď vůbec nebo v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny. Na návrh povinného může soud zastavit nař ízení výkonu rozhodnut í srážkami ze mzdy, jest liže jsou srážky prováděny již pro běžné výživné a lze předpokládat, že povinný vzhledem ke svému chování i po měru k práci bude výživné plnit dál a dobrovolně. 19

20 3.2.4 Výplata provedených srá že k Sražené částky vyplat í plátce mzdy př ímo oprávněnému. Jest liže má být z provedených srážek uspokojeno několik pohledávek, může plátce mzdy t yto zaslat soudu, který je sám rozvr hne mezi oprávněné a sám provede výplatu. Je zde také uložena povinnost plátci mzdy zaslat sraženou částku soudu, jest liže mu to na žádost některého oprávněného soud nař ídí. Sraženou částku je plátce mzdy povinen oprávněnému vyplat it i když má sám vůči povinnému peněžitou pohledávku, kterou by si mo hl jinak započíst. Pokud plátce mzdy neprovede srážky ze mzdy povinného řádně a včas nebo je provede v menším než stanoveném rozsahu nebo nevyplat í srážky oprávněnému bez odkladu po tom, kdy mu bylo doručeno vyrozumění, že nař ízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci a nebo kdy dospěly dalš í měsíční částky mzdy, může oprávněný uplatnit proti plátci mzdy právo u soudu na vyplacení částek, které měly být sraženy povinnému ze mzdy Zm ěna plátce mzdy V případě, že se změní po nař ízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce. Povinnost provádět srážky vzniká novému plátci mzdy dnem, kdy se od povinného nebo od předchozího plátce mzdy dozví, že byl soudem nař ízen výkon rozhodnut í srážkami ze mzdy povinného a pro jaké pohledávky. Nedozví- li se o těchto okolnostech nový plátce mzdy již dř íve, vzniká mu povinno st provádět srážky dnem, kdy mu je do vlastních rukou doručeno usnesení soudu, ve kterém ho vyrozumí o nařízení výkonu rozhodnutí. Soud jej dále seznámí s dosavadním průběhem výkonu rozhodnut í, s výší dosud provedených srážek, sdělí 20

21 výši pohledávky, pro kterou mají být srážky nadále prováděny a v jakém pořadí a vyzve ho, aby ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno, ve srážkách ze mzdy pokračoval. Rovněž jej upozorní na všechny jeho povinnosti př i výkonu rozhodnut í srážkami ze mzdy (viz př íloha č. 2). Pořadí, které získala pohledávka oprávněného zůstává zachováno i u nového plátce mzdy. Nový plátce mzdy je povinen si od svého zaměstnance vyžádat potvrzení o zaměstnání, vystavené předchozím zaměstnavatelem, které by mělo obsahovat mimo jiné zákonem stanovené náležitosti také skutečnost, zda byl nař ízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, kým a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý zaměstnavatel zaměstnanci vydat, což plat í obdobně pr o plátce jiných př íjmů, u nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno a pohledávky nebyly zcela uhrazeny. Pokud nový zaměstnavatel zjist í, že byl nař ízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je povinen toto oznámit bezodkladně soudu, který výkon rozhodnutí nař ídil. Přestal- li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, je povinen do jednoho týdne tuto skutečnost oznámit soudu, který nař ídil výkon rozhodnutí. Rovněž je povinen do jednoho týdne oznámit př íslušnému soudu, že nastoupil do zaměstnání u nového plátce mzdy. Plátce mzdy musí taktéž do jednoho týdne oznámit soudu, který nař ídil výkon rozhodnut í srážkami ze mzdy, že u něj povinný přestal pracovat a současně zaslat vyúčtování srážek, které provedl a vyplat il oprávněným, pro které pohledávky takto činil a jaké mají pořadí. Pokud nesplní někter ý plátce mzdy povinnost provádět srážky nař ízené výkonem rozhodnut í, může se oprávněný domáhat, aby mu plátce mzdy vyplat il částky, na které měl právo, kdyby byl plátce mzdy své povinnosti řádně plnil. Za nesplnění povinnost i provádět srážky nař ízení výkonu rozhodnutí může soud uložit povinnému i plátci mzdy pořádkovou pokutu. 21

22 3.2.6 Několi k plátců m zdy Pokud pobírá povinný mzdu od něko lika plátců současně, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí na všechny plátce jeho mzdy. Srážky je plátce mzdy povinen provádět ode dne doručení nař ízení výkonu rozhodnutí. Soud nařídí plátcům a ur čí jim jednotlivě, jakou část základní nezabavitelné částky mají srážet. V případě, že př íjem povinného nedosahuje u některého plátce mzdy ani uvedené základní nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen toto oznámit soudu. Soud poté znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce srážet. Soud také může určit, zejména jde- li o běžné výživné, aby srážky prováděl jen někter ý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění srážek nepokračovali. Všichni plátci, kteří sr ážky provádí je vždy zašlou soudu a tento prověří, zda- li celkově sražená částka nepřevyšuje pohledávku oprávněného a teprve poté ji vyplat í oprávněnému. V opačném př ípadě vyplat í oprávněnému jen tolik, kolik odpovídá jeho pohledávce a zbytek vrátí povinnému. 3.3 Srážky z jiných příjmů Výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy povinného byl až do nedávné doby nejrozšířenějším a nejpoužívanějším způsobem výkonu rozhodnutí sloužícím k uspokojení peněžit ých nároků oprávněného. Novelizovaný o.s.ř. používá ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na výkon rozhodnut í srážkami z platu, z odměny, z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samospr ávních celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z př íjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. 22

23 Jsou to: náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, ošetřovné, podpora při ošetřování členy rodiny, vyrovnávací př íspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství (vše dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění), důchody s výjimkou jejich zvýšení pro bezmocnost, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, odstupné, případně obdobná plnění poskyt nutá v souvislost i s ukončením zaměstnání, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy poskytnutá v souvislo sti se zaměstnáním, úrazový př íplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta (dle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém po jištění, v platném znění). Hovoříme- li v tomto případě o plátci mzdy - jiných př íjmů, vztahují se př íslušná ustanovení o.s.ř. též na právnické a fyzické osoby, vůči kterým má povinný nárok na některé př íjmy uvedené o odstavec výše. Pokud má povinný nárok kromě mzdy i na další jiné př íjmy, postupuje se tak, jakoby šlo o něko lik mezd. V případě, že povinný získá místo mzdy nebo vedle ní právo na některý z výše uvedených př íjmů, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí i na tento příjem. 23

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní Předkládá: Michaela Tafatová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Lego, Ph.D. Prohlášení

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková Soudní exekutor a výkon exekuce Veronika Bublíková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

Město Zlín a vymáhání pohledávek. Bc. Veronika Heřmánková

Město Zlín a vymáhání pohledávek. Bc. Veronika Heřmánková Město Zlín a vymáhání pohledávek Bc. Veronika Heřmánková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na postup vymáhání pohledávek města Zlína od neplatičů nájemného a na to, jakým způsobem

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k 1. 9. 2015 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv:

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv: ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Vážení čtenáři, tento materiál se snaží pomoci těm, kteří se ocitají v nelehké životní situaci po dopravní nehodě a snaží se jim v co největší

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 364. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

(1) Soudní exekutor (dále jen exekutor) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekuční řád ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

o sociálním zabezpečení

o sociálním zabezpečení ZÁKON č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 15. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 444. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více