EXEKUCE A UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXEKUCE A UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoško lskou působností LENK A B LAŽK OVÁ Pedagogika správní činnost VI. ročník kombino vané studium EXEKUCE A UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ Diplomová p ráce Vedoucí práce: PaedDr. Bronislava Štěpánková, Ph.D. OLOMOUC 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplo movou práci na téma Exekuce a uchazeč o zaměstnání vypracovala samo statně s použit ím uvedených informačních zdro jů. V Olomouci dne 13. března Lenka Blažková

3 Děkuji PaedDr. Bronislavě Štěpánkové, Ph.D., vedoucí mé diplo mové práce za odbornou pomoc a čas, který mi věnovala. Poděkování patří i JUDr. Bořivo ji Šubrtovi a Bc. Stanislavu Valůškovi za odborné konzultace.

4 OBSAH ÚVOD... 6 A. TEORETICK Á ČÁST 9 1 EXEK UCE OB ECNĚ VY M EZEN Í PO JM U C ÍLE V Ý KO N U RO ZHO D N U TÍ ZPŮSOBY EXEK UCE VÝKON ROZHODNUTÍ PRO PENĚ ŽITÁ PLNĚN Í NA Ř ÍZEN Í VÝ KO NU RO ZHO D NU TÍ SRÁ ŽKY ZE M ZDY R O ZSAH SR Á ŽEK N AŘ ÍZEN Í A PR O VÁ D ĚN Í SR Á ŽEK O D KLA D A ZA STA V EN Í VÝ KO N U R O ZHO D N U TÍ V Ý PLA TA PR O V ED ENÝC H SR Á ŽEK ZM ĚN A PLÁ TC E M ZD Y N ĚKO LI K P LÁ TC Ů M ZD Y SRÁ ŽKY Z J IN ÝC H PŘ ÍJMŮ UCHAZEČ O ZAM ĚSTNÁNÍ A PO DPORA V NEZAM ĚSTNANOSTI UC HA ZEČ O ZAM ĚSTN Á N Í POD POR A V NEZA M ĚSTN A NO STI ZV LÁ ŠTN O STI PODPŮRČÍ D O BY V Ý ŠE POD POR Y V N EZA M ĚSTN A NO STI PRO BLEM A TI KA SR Á ŽEK Z PODPO RY V N EZA M ĚSTN A NO STI EXEK UCE PROVÁDĚNÁ SOUDNÍM I EXEK UTORY SOU D N Í EX EKU TO R EX EKU ČN Í ČINN O ST SOUDN ÍHO EX EKUTO R A NÁ KLA D Y EX EKU C E PRO V ÁD ĚN É SOU DN ÍM EX EKU TO R EM A J EHO OD M ĚN A ZÁ KO NN É Ř EŠEN Í SO U BĚHU EX EKU C Í ZM ĚNY V LEGISLAT IVĚ ZÁ KO N O ZAM ĚSTN A N O STI O BČA N SKÝ SO U DN Í ŘÁ D EX EKU TO R SKÝ ZÁ KO N ŽIVOTN Í MINIM UM A N EZA BAV ITE LN Á Č Á STKA... 46

5 B. EM PIRICK Á ČÁST VÝZK UM EFEK TIVNOSTI VÝK ONŮ ROZHODNUT Í C ÍL PR ÁC E M ETO D Y ZKO UM Á N Í POPIS ZKO UM AN ÉHO SOUBO RU VÝ ZKU MN Ý PR O BLÉM PILO TÁ Ž PŘ ED VÝ ZKU M VÝSLEDK Y VÝZK UM NÉHO ŠETŘENÍ SRO VN Á N Í V Ý ŠE V YM O ŽENÝ C H POHLE D Á V EK S VÝ ŠÍ MÍR Y N EZA M ĚSTN A NO STI SOUČASNÝ STAV A NÁVRHY OPATŘENÍ NA JEHO ZLE PŠENÍ ZÁVĚR SEZNAM POU ŽITÉ LITERATU RY PŘÍLOHY U SNESEN Í N AŘ ÍZEN Í VÝKON U R O ZHO DNU TÍ SR Á ŽKA M I ZE M ZDY POUČ EN Í PŘ I VÝKON U R O ZHO DN U TÍ SR ÁŽKA M I ZE M ZDY ANOTACE...79

6 ÚVOD Společenské změny, kter ými neustále procházíme, př ináší do každodenního života nové vztahy, a to ve všech oblastech žit í, čímž vzniká i řada různých sporů, které končí u soudu, protože nedošlo k plnění závazků či př ímo k plnění samo tných rozhodnutí soudů. Mezilidské vztahy si od samého počátku vyžadují dodržování určit ých pravidel chování. Plnění závazků jistě patří mezi ně. S postupným prohlubováním sociálních rozdílů v České republice se však změnily i postoje lidí k měnícím se životním podmínkám a dobrovo lné plnění uložených povinnost í se, bohužel, nestalo dodnes pravidlem. Nerespektování pravo mocných rozhodnutí soudů a orgánů veřejné správy je neoddiskutovatelným problémem. Úroveň vymahatelnosti práva ve státě je př itom v př ímé úměře s úrovní právnost i státu. Základním pr incipem právního státu je abso lutní respekt k vykonatelným rozhodnut ím soudů a orgánů veřejné správy. Soudy jsou dnes, i když často po neúměr ně dlouhé době, schopny rozsoudit spory a určit či přiznat každému, co jeho jest. Přesto, dočká-li se oprávněný vydání pravo mocného a vykonatelného titulu, neznamená to ještě, že má vyhráno [19]. Slabinou českého soudnictví je nejen po malost soudního řízení, ale také i následná vymahatelnost soudních rozhodnutí. Legislativa v České republice stále umožňuje vyhnout se plnění rozhodnutí, které ukládají povinnému subjektu povinnost k peněžitému či nepeněžitému plnění. Výlučným právem státu a jeho základním úko lem je zajist it vymahatelnost práva tak, aby se každý domohl svého práva co nejdř íve a aby rozhodnut í soudů i státních orgánů byla respektována. Jde o tzv. poskytování právní ochrany s po mocí státního donucení [6]. Dosažení tohoto práva je nejen zájmem státu, ale i soukromým zájmem občana. 6

7 Za nejpalčivější problém považuji nerespektování rozhodnut í ukládajících povinnému subjektu peněžit é plnění. Dlužníků v této zemi neustále př ibývá, navíc včas nepostihnut ý dlužník produkuje další dlužníky. Existence stále zvyšujícího se podílu dlužníků pak způsobuje problémy nejen státu a běžnému občanovi, ale i podnikatelům. T ito se mno hdy dostávají do druhotné platební neschopnosti a jsou následně nuceni ukončit svou činnost. Nízká úroveň vymahatelnosti práva tak může nepř ímo způsobovat stoupající nezaměstnanost u lidí v produktivním věku a t ím i vyšší transfer y těmto lidem v podobě sociálních dávek od státu. Veřejné výdaje státu pak nejsou zvyšovány pouze tímto způsobem, ale i vzrůstajícím podílem nedobyt ných pohledávek státu. Pokud nejsou vykonatelná rozhodnut í soudů a jiných orgánů plněna (a to nejen ukládající peněžitá plnění), ke slo vu musí př ijít nucené vymáhání výkon rozhodnutí nebo li exekuce. Existencí tohoto inst itutu stát zajišťuje respektování práv a povinností tam, kde základní pravidla chování a slušnosti již nestačí. S oblast í výkonu rozhodnut í ukládajících peněžitá plnění mám osobní zkušenosti plynoucí z mého zaměstnání. V současné době pracuji na Úřadu práce v Olo mouci ve funkci referenta na právním oddělení a mou pracovní náplní donedávna bylo provádění exekucí - srážek z podpory v nezaměstnanost i na základě nař ízení výkonu rozhodnut í. Z těchto důvodů jsem si vybr ala téma magisterské práce, které se týká efekt ivnosti vymahatelnost i nař ízení výkonu rozhodnut í na mzdu jiný př íjem, t j. podporu v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání. Posouzení této problemat iky bylo hlavním cílem práce. Druhým cíle m pak bylo zhodnocení současného stavu vymahatelnosti pohledávek a navržení opatření k jeho zlepšení. V přípravě a realizaci práce jsem vycházela z citované odborné literatur y, z vědo mostí, které jsem získala studiem na Pedagogické fakultě Univerzit y Palackého 7

8 v Olo mouci a v neposlední řadě z osobních zkušenost í s řešením této problemat iky na svém pracovišt i. Práce analyzuje popsaný způsob výkonu rozhodnutí a problémy s ním související. Dále porovnává jejich efekt ivnost a využitelnost v praxi. V praktické část i je prezentována efekt ivnost výkonů rozhodnutí s využit ím výsledků výkonů rozhodnutí nař ízených na podporu v nezaměstnanosti provedených v letech u Úřadu práce v Olo mouci. Je třeba podotknout, že jsem tuto práci zpracovávala v průběhu roku 2008 a použila v ní legislat ivu platnou k

9 A. TEORETICKÁ ČÁST 1 EXEKUCE OBECNĚ 1.1 Vymezení pojmu V právním řádu České republiky exis tuje v současné době něko lik právních předpisů, které upravují provádění výkonu rozhodnutí - exekucí. Základní a nejpodrobnější úprava je obsažena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř.). Tento upravuje postup soudů a účastníků v občanském soudním ř ízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob (ust. 1 o.s.ř.). V občanském soudním ř ízení soudy pr ojednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnut í, která nebyla splněna dobrovolně; dbají př itom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo zneužíváno na úkor těchto osob. Občanské soudní ř ízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno (ust. 2 a 3 o.s.ř.). Soud nebo jiný orgán autoritativně rozhodne o tom, co je právem. Ve svém rozhodnut í založí nebo stanoví pr áva a povinnost i jednotlivým subjektům, od nichž očekává, že se jim dobrovo lně podrobí. Subjekt ivní právo, které bylo založeno nebo př iznáno, někdy působí i samočinně. Právní řád však musí být zároveň př ipraven na to, aby zajist il splnění povinnost i uložené soudním rozhodnut ím i tam, kde povinnost není splněna dobrovolně. V těchto případech zajišťuje splnění uložených povinnost í stát svou autoritou, prostřednictvím 9

10 státní donucovací moci. Postup, kterým se tato nucená realizace zajišťuje, je obecně nazýván exekucí nebo také výkonem rozhodnutí 1 [19]. Oprávněným je občan, resp. fyzická nebo právnická osoba, obec či stát, kterému byl pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu veřejné správy př iznán nárok na plnění, a to peněžité či nepeněžité. Povinným subjektem je opět občan, resp. fyzická nebo právnická osoba, obec nebo stát, kter ý je podle výše uvedeného rozhodnutí povinen ve prospěch oprávněného subjektu něco plnit, a takto neučiní [4]. Tak jako občanské soudní ř ízení není jediným ř ízením, ve kterém se rozhoduje o právech a povinno stech, tak také soudní exekuční ř ízení není jediným exekuční ř ízením, které známe. Kromě soudního exekučního ř ízení existuje exekuční řízení správní, které zahrnuje exekuce daňové dle zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb., v platném znění) a exekuce upravené ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění). Exekuce tedy zajišťují různé orgány, každý na určitém úseku. Soud má př i zajišťování exekucí na rozdíl od jiných zde uvedených exekučních orgánů zvláštní místo. Zatímco jiné orgány zajišťují a vykonávají rozhodnut í vydaná jen v rámci své působnosti (např. správní exekucí lze vykonat jen rozhodnutí vydaná ve správním ř ízení, daňová exekuce se zaměřuje jen na výběr daní, poplatků, odvodů a pokut do státního rozpočtu), soudní exekuce má šir ší záběr. Nevykonává pouze rozhodnutí vydaná v občanském soudním ř ízení, 1 Občanský soudní řád z roku 1963 zavedl novátorskou terminologii výkon rozhodnutí. Tento termín pokládal tehdejší zákonodárce (podle důvodové zprávy) za vhodnější název než dřívější termín exekuce. Tato terminologie se nevžila a výrazy jako exekuce, exekutor a jim podobné či odvozené zůstaly trvale v myslích lidí [2]. 10

11 nýbrž vykonává i rozhodnutí jiných orgánů ( i rozhodnut í vydaná ve správním nebo v daňovém ř ízení), dokonce vykonává i rozhodnut í cizozemských soudů a jiných orgánů. Širší záběr exekuce se pro jevuje třeba i v tom, že některé jiné exekuce mají o mezený výběr exekučních způsobů a prostředků a některé způsoby exekuce může provádět pouze soud [19]. Dnem nabyl účinno st i zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činno st i (dále jen exekuční řád). Zákon rozšíř il náš právní řád o další druh exekuce o exekuci prováděnou soudními exekutory podle exekučního řádu a je koncipován jako zvláštní zákon ve vztahu k obecné procesní úpravě obsažené v o.s.ř. Dosavadní druhy exekucí, jak je vykonávají soudy či jiné státní orgány, zůstávají nadále zachovány. Exekutorem je podle nového zákona státem jmeno vaná fyzická osoba pověřená exekutorským úřadem, která provádí exekuční činno st nucený výkon exekučních t itulů, nezávisle a za úplatu. Exekutor je př i výkonu exekuční činnost i vázán ústavou, zákony a jinými právními předpisy, jakož i rozhodnutími soudů, vydanými v ř ízení o výkon rozhodnutí a exekučním ř ízení, není však povinen respektovat pokyny jiných státních orgánů. Jeho exekuční činnost, kterou vykonává jako svobodné povolání, podléhá státnímu dohledu. 1.2 Cíle výkonu rozhodnutí Účelem exekučního ř ízení je uspokojit přiznaná práva oprávněných osob vůči povinným, a to nuceným zásahem státu. Činí- li se tak prostřednictvím soudu, hovoříme o soudní exekuci. V exekučním ř ízení se nejpronikavěji projevuje vymahatelnost práva a jeho prostřednictvím právo plní svou úlohu a funkci ve spo lečnosti. Stát je v tomto smyslu garantem toho, že svou donucovací silou zajist í 11

12 oprávněnému splnění jeho práva proti povinnému, který odmítá splnit povinnost, která mu byla uložena pr avo mocným a vykonatelným rozhodnutím [19]. Exekučním t itulem je rozhodnutí vydané v ř ízení správním, občanském soudním nebo daňovém ve formě rozsudku, usnesení, schváleného smíru nebo dohody, př ípadně platebního rozkazu. Účelem exekučního práva a jeho institutů je zjednat oprávněnému uspokojení nároku jemu již př iznaného i bez vůle povinného a proti ní, tedy pr ioritně chránit zájem vymáhajícího věř itele (oprávněného) a teprve v druhém sledu a jen podmíněně také oprávněné zájmy dlužníka (povinného). Jakáko liv ochrana dlužníka jde nutně na úkor věřitele, jemuž se př itom od státu má dostat prostřednictvím k tomu povo laných orgánů plné ochrany, protože je v právu a toto jeho právo bylo náležitě zjištěno, vyslo veno a rozhodnutí o tom je vykonatelné [4]. Jde zde tedy vlastně o určit ý veřejnoprávní zásah do jinak chráněné integr it y povinného. Exekučním ř ízením dává spo lečnost občanům k dispozici prostředek k vynucení práva. Zřetelně t ím dává najevo, že nelze dopustit, aby své právo si vynucoval každý oprávněný na povinném sám, způsobem, který by sám uznal za vhodný a potřebný. Př i nuceném vymáhání práva, které soud při tom provádí, dochází k závažným zásahům do právní sfér y povinného a v někter ých případech i do právní sfér y třetích osob. Jde např. o zásahy nedotknutelnosti osoby, jejího soukromí, obydlí a majetku. Proto je celkem pochopitelné, že tyto zásahy mohou být prováděny jen v zákonem stanovených př ípadech a způsobem, který zákon umožňuje. 12

13 2 ZPŮSOBY EXEKUCE Podle povahy majetku právní předpisy umožňují t yto způsoby exekucí pro peněžitá plnění: srážkou ze mzdy, př ikázáním pohledávky, př íkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodejem mo vit ých věcí a nemo vitostí, prodejem podniku, zř ízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Výkon rozhodnutí pro nepeněžitá plnění lze provádět těmito způsoby: vyklizením, odebráním věci, rozdělením spo lečné věci, provedením prací a výkonů. Při výkonu rozhodnutí prodejem zástavy lze zajištěnou pohledávku provést: prodejem zastavených mo vit ých a nemo vit ých věcí, prodejem věcí hro madných, prodejem souboru věcí a bytů nebo nebytových prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, př ikázáním zastavené peněžité pohledávky, postižením zastavených jiných majetkových práv. Při výkonu rozhodnut í o výchově nezletilých dět í lze použít těchto prostředků: 13

14 pokuty, odnětí dítěte tomu, u koho nemá být, předání do péče určené osoby. Ve své práci budu podrobněji popisovat pouze výkony rozhodnut í k vymo žení peněžit ých plnění, neboť t yto výkony rozhodnut í dle mého názoru nejlépe odrážejí vymahatelnost práva; u výkonů rozhodnutí na nepeněžitá plnění nedochází k žádnému peněžitému plnění a tak lze jen velmi obt ížně měř it jejich účinno st. Konkrétně se zaměřuji na srážky z jiných př íjmů, které nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, t j. podporu v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti hovoří m. j. nejen o podpoře v nezaměstnanosti, ale i o podpoře při rekvalifikaci. O této se ve své práci záměr ně nezmiňuji, jelikož jsem se za dobu svého výzkumu s tímto druhem srážek nesetkala. 14

15 3 VÝKON ROZHODNUTÍ PRO PENĚŽITÁ PLNĚNÍ 3.1 Nařízení výkonu rozhodnutí Výkon rozhodnut í lze nař ídit jen na návr h oprávněného. V návr hu oprávněný uvede, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Navr huje- li výkon rozhodnut í srážkami ze mzdy, označí v návrhu toho, u nějž je povinný zaměstnán a má vůči němu nárok na mzdu. K návr hu př ipojí stejnopis rozhodnut í s potvrzením jeho vykonatelnosti; tento není třeba př ikládat, jest liže návr h na výkon rozhodnut í podává u soudu, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně. Výkon rozhodnut í lze nař ídit jen tehdy, obsahuje- li označení oprávněné a povinné osoby, vymezení obsahu a rozsahu povinnost i, k jejímuž splnění byl výkon rozhodnutí navržen a určení lhůt y ke splnění této povinnosti. Pokud není lhůta splnění povinno sti vyznačena, má se za to, že povinnost uloženou rozhodnutím je třeba splnit do tří dnů od právní moci rozhodnutí. Výkon rozhodnutí lze nař ídit jen v takovém rozsahu, jaký oprávněný navr hl a jaký podle rozhodnut í postačí k jeho uspokojení. Navr hne- li oprávněný k vydobyt í své pohledávky výkon rozhodnutí něko lika způsoby zároveň, ačko liv by k jeho uspokojení stačil pouze někter ý z nich, nař ídí soud výkon rozhodnut í jen t ím způsobem, kter ý stačí k uspokojení pohledávky oprávněného (viz př ílo ha č. 1). Pokud je navržený výkon rozhodnut í nevhodný, může soud nař ídit, a to po slyšení oprávněného, výkon rozhodnut í jiným způsobem. Soud zamít ne návr h na výkon rozhodnut í pokud je z návr hu zřejmé, že by výtěžek, kterého by se mohlo dosáhnout, nepostačil ani k pokr ytí nákladů na výkon rozhodnutí. 15

16 3.2 Srážky ze mzdy Rozsah srá žek Srážky ze mzdy lze provádět jen do výše stanovené výkonem rozhodnutí u dané pohledávky. Provádějí se z čisté mzdy, tzn. po odečtení daně z př íjmu, po jistného na sociálním zabezpečení, př íspěvku na státní po lit iku zaměstnanosti a po jistného na veřejném zdravotním pojištění. Do čisté mzdy se započítávají i odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u nějž je v pracovním po měru. Částky náhrady nákladů spo jené s pracovním výkonem, zejména př i pracovních cestách, se do ní nezapočítávají. Povinnému nesmí být př i výkonu rozhodnut í sražena z měsíční mzdy tzv. základní nezabavitelná částka, přičemž způsob jejího vypočtení stanoví nař ízením vláda České republiky. Z čisté mzdy, která zůstává po odečtení nezabavitelné základní částky zaokrouhlené směrem dolů na částku dělitelnou třemi v celých korunách, lze srazit k vymo žení pohledávky oprávněného jen jednu třetinu; u přednostních pohledávek pak dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejpr ve z druhé třetiny a teprve nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spo lu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Přednostní pohledávky jsou: pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody způsobené ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslným trestným činem, pohledávky daní a poplatků, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského a důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, 16

17 pohledávky po jistného na sociálním zabezpečení a př íspěvku na státní po lit iku zaměstnanosti s pohledávkami po jistného na veřejném zdravotním po jištění, pohledávky náhrady za př íspěvek na výživu dítěte a př íspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanost i a podpoře při rekvalifikaci, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory. Vláda České republiky nař ízením též stanoví částku, nad kterou se srazí zbytek mzdy bez o mezení. Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se př ipočte k druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek, zbývající se př ipočte k první třetině. Je- li nař ízeno více pohledávek k vydobyt í, uspokojí se podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní či nepřednostní pohledávky. Dochází- li ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se bez zřetele na pořadí nejpr ve pohledávky výživného a pak podle pořadí ostatní přednostní pohledávky. Nestačí- li sražená částka k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se napřed běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dř ívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Pořadí pohledávek se ř ídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nař ízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li doručeno v týž den vícero pohledávek, mají t yto stejné pořadí. Nestačí- li částka na ně př ipadající k jejich uspokojení, uspokojí se poměrně. Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu než stanoví zákon, je nepř ípustné, a to i v př ípadě, že s tím povinný souhlasí. 17

18 3.2.2 Naří zení a provádění srá že k Nař ízením výkonu rozhodnutí soud přikazuje plátci mzdy, aby po doručení nař ízení výkonu rozhodnut í prováděl srážky ze mzdy povinného a nevyplácel je povinnému. Soud doručuje nař ízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a plátci mzdy do vlastních rukou. Povinný ztrácí dnem doručení právo na vyplacení té části mzdy, která odpovídá stanovené výš i srážek [2]. Po právní moci nař ízení výkonu rozhodnutí soud vyrozumí plátce mzdy a tento je povinen sražené částky vyplácet oprávněnému. V př íloze č. 2 je př iložen vzor poučení plátce mzdy jiného př íjmu o jeho povinnostech dle o.s.ř., jenž je obvykle př iloženo k danému nař ízení výkonu rozhodnutí, které je doručováno plátci mzdy. Plátce mzdy provádí srážky ze mzdy povinného až do úplného uspokojení pohledávky. Pokud je vykonáváno rozhodnutí, ve kterém je oprávněnému př iznáno právo na opětující se dávky, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí i na t yto dávky, které jsou splatné i v budoucnu. Totéž plat í, bylo-li povinnému uloženo uhradit dlužnou částku ve splátkách. Do jde- li během výkonu rozhodnut í ke zvýšení běžného výživného, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí na všechny částky zvýšeného výživného a tyto mají stejné pořadí jako zbytek pohledávky. Vyplácí- li plátce mzdy měsíční mzdu nadvakrát, může př iměřené srážky povinnému provést již ze zálohy, výplatu srážek oprávněnému provede však až po uplynutí kalendářního měsíce. Je- li nař ízení výkonu rozhodnut í doručeno plátci mzdy až po vyplacení část i mzdy povinnému, nepř ihlíží se k provedené výplatě a srážky se provedou tak, jako by měl povinný za celý měsíc právo jen na mzdu, která mu ještě nebyla vyplacena. Pokud dojde k výplatě dlužných mezd za něko lik měsíců najednou, je třeba počítat srážky za každý měsíc zvlášť. 18

19 Dohodne- li se oprávněný s povinným, že se spokojí s nižšími srážkami a oznámí to oba soudu, soud vyzve plátce mzdy s tím, že má srážet jen částku, se kterou se oprávněný spokojí, pokud však nepřesáhne tato částka v př íslušném výplatním období př ípustnou výši srážek. Oprávněný může kdykoliv sdělit soudu, že svůj souhlas s prováděním nižších srážek odvo lává. Soud o této skutečnosti vyrozumí plátce mzdy i povinného. Výzva soudu k provádění nižších srážek ze mzdy povinného pozbývá účinnost i dnem, kdy je plátci mzdy doručeno další nař ízení výkonu rozhodnut í nebo vyrozumění soudu, že oprávněný odvolal svůj souhlas s prováděním nižších srážek. Plátce mzdy, oprávněný nebo povinný může soud požádat, aby určil, jaká částka má být v př íslušném období ze mzdy sražena a je- li více oprávněných, kolik z ní př ipadne na každého z nich Odklad a zastavení výkonu ro z hodnutí Pokud soud povolí odklad nebo zastavení výkonu rozhodnut í, neprovádí plátce mzdy nadále srážky o de dne, kdy mu bylo doručeno povolení o odkladu, dokud nebude doručen př íkaz, aby se ve srážkách pokračovalo. Případně srážky provádí nadále, ale nevyplácí je oprávněnému, dokud nebude odklad výkonu rozhodnut í zrušen. Zastaví- li soud výkon rozhodnutí, vyplat í plátce mzdy srážky zpět povinnému. Soud může zastavit nař ízení výkonu rozhodnut í na návr h plátce mzdy nebo povinného, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu buď vůbec nebo v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny. Na návrh povinného může soud zastavit nař ízení výkonu rozhodnut í srážkami ze mzdy, jest liže jsou srážky prováděny již pro běžné výživné a lze předpokládat, že povinný vzhledem ke svému chování i po měru k práci bude výživné plnit dál a dobrovolně. 19

20 3.2.4 Výplata provedených srá že k Sražené částky vyplat í plátce mzdy př ímo oprávněnému. Jest liže má být z provedených srážek uspokojeno několik pohledávek, může plátce mzdy t yto zaslat soudu, který je sám rozvr hne mezi oprávněné a sám provede výplatu. Je zde také uložena povinnost plátci mzdy zaslat sraženou částku soudu, jest liže mu to na žádost některého oprávněného soud nař ídí. Sraženou částku je plátce mzdy povinen oprávněnému vyplat it i když má sám vůči povinnému peněžitou pohledávku, kterou by si mo hl jinak započíst. Pokud plátce mzdy neprovede srážky ze mzdy povinného řádně a včas nebo je provede v menším než stanoveném rozsahu nebo nevyplat í srážky oprávněnému bez odkladu po tom, kdy mu bylo doručeno vyrozumění, že nař ízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci a nebo kdy dospěly dalš í měsíční částky mzdy, může oprávněný uplatnit proti plátci mzdy právo u soudu na vyplacení částek, které měly být sraženy povinnému ze mzdy Zm ěna plátce mzdy V případě, že se změní po nař ízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce. Povinnost provádět srážky vzniká novému plátci mzdy dnem, kdy se od povinného nebo od předchozího plátce mzdy dozví, že byl soudem nař ízen výkon rozhodnut í srážkami ze mzdy povinného a pro jaké pohledávky. Nedozví- li se o těchto okolnostech nový plátce mzdy již dř íve, vzniká mu povinno st provádět srážky dnem, kdy mu je do vlastních rukou doručeno usnesení soudu, ve kterém ho vyrozumí o nařízení výkonu rozhodnutí. Soud jej dále seznámí s dosavadním průběhem výkonu rozhodnut í, s výší dosud provedených srážek, sdělí 20

21 výši pohledávky, pro kterou mají být srážky nadále prováděny a v jakém pořadí a vyzve ho, aby ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno, ve srážkách ze mzdy pokračoval. Rovněž jej upozorní na všechny jeho povinnosti př i výkonu rozhodnut í srážkami ze mzdy (viz př íloha č. 2). Pořadí, které získala pohledávka oprávněného zůstává zachováno i u nového plátce mzdy. Nový plátce mzdy je povinen si od svého zaměstnance vyžádat potvrzení o zaměstnání, vystavené předchozím zaměstnavatelem, které by mělo obsahovat mimo jiné zákonem stanovené náležitosti také skutečnost, zda byl nař ízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, kým a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý zaměstnavatel zaměstnanci vydat, což plat í obdobně pr o plátce jiných př íjmů, u nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno a pohledávky nebyly zcela uhrazeny. Pokud nový zaměstnavatel zjist í, že byl nař ízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je povinen toto oznámit bezodkladně soudu, který výkon rozhodnutí nař ídil. Přestal- li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, je povinen do jednoho týdne tuto skutečnost oznámit soudu, který nař ídil výkon rozhodnutí. Rovněž je povinen do jednoho týdne oznámit př íslušnému soudu, že nastoupil do zaměstnání u nového plátce mzdy. Plátce mzdy musí taktéž do jednoho týdne oznámit soudu, který nař ídil výkon rozhodnut í srážkami ze mzdy, že u něj povinný přestal pracovat a současně zaslat vyúčtování srážek, které provedl a vyplat il oprávněným, pro které pohledávky takto činil a jaké mají pořadí. Pokud nesplní někter ý plátce mzdy povinnost provádět srážky nař ízené výkonem rozhodnut í, může se oprávněný domáhat, aby mu plátce mzdy vyplat il částky, na které měl právo, kdyby byl plátce mzdy své povinnosti řádně plnil. Za nesplnění povinnost i provádět srážky nař ízení výkonu rozhodnutí může soud uložit povinnému i plátci mzdy pořádkovou pokutu. 21

22 3.2.6 Několi k plátců m zdy Pokud pobírá povinný mzdu od něko lika plátců současně, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí na všechny plátce jeho mzdy. Srážky je plátce mzdy povinen provádět ode dne doručení nař ízení výkonu rozhodnutí. Soud nařídí plátcům a ur čí jim jednotlivě, jakou část základní nezabavitelné částky mají srážet. V případě, že př íjem povinného nedosahuje u některého plátce mzdy ani uvedené základní nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen toto oznámit soudu. Soud poté znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce srážet. Soud také může určit, zejména jde- li o běžné výživné, aby srážky prováděl jen někter ý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění srážek nepokračovali. Všichni plátci, kteří sr ážky provádí je vždy zašlou soudu a tento prověří, zda- li celkově sražená částka nepřevyšuje pohledávku oprávněného a teprve poté ji vyplat í oprávněnému. V opačném př ípadě vyplat í oprávněnému jen tolik, kolik odpovídá jeho pohledávce a zbytek vrátí povinnému. 3.3 Srážky z jiných příjmů Výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy povinného byl až do nedávné doby nejrozšířenějším a nejpoužívanějším způsobem výkonu rozhodnutí sloužícím k uspokojení peněžit ých nároků oprávněného. Novelizovaný o.s.ř. používá ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na výkon rozhodnut í srážkami z platu, z odměny, z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samospr ávních celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z př íjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. 22

23 Jsou to: náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, ošetřovné, podpora při ošetřování členy rodiny, vyrovnávací př íspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství (vše dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění), důchody s výjimkou jejich zvýšení pro bezmocnost, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, odstupné, případně obdobná plnění poskyt nutá v souvislost i s ukončením zaměstnání, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy poskytnutá v souvislo sti se zaměstnáním, úrazový př íplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta (dle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém po jištění, v platném znění). Hovoříme- li v tomto případě o plátci mzdy - jiných př íjmů, vztahují se př íslušná ustanovení o.s.ř. též na právnické a fyzické osoby, vůči kterým má povinný nárok na některé př íjmy uvedené o odstavec výše. Pokud má povinný nárok kromě mzdy i na další jiné př íjmy, postupuje se tak, jakoby šlo o něko lik mezd. V případě, že povinný získá místo mzdy nebo vedle ní právo na některý z výše uvedených př íjmů, vztahuje se nař ízení výkonu rozhodnutí i na tento příjem. 23

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Pokyny pro zaměstnavatele

Pokyny pro zaměstnavatele Pokyny pro zaměstnavatele Poučení o postupu při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů V naší praxi se často setkáváme s tím, že plátci mzdy povinného zcela přesně neví, jak při provádění srážek postupovat,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti

Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_14_CZSŘ_4.14_ Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti Střední odborná škola

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank Příloha č. 9 vzor A soud - správce daně V.... č. j. dne... vyřizuje: č. dveří. telefon: linka.. Dlužník: Peněžní ústav: IČO/RČ *) : IČO: EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 3. aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k 1. 9. 2015 NOVELIZACE USTANOVENÍ 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od 1. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 Exekuce srážkami ze mzdy prováděná

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 RICHARD W. FETTER I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 1 of 7 08/11/2010 14:46 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto:

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto: Bořivoj ŠUBRT EXEKUČNÍ A OSTATNÍ SRÁŽKY ZE MZDY A Z JINÝCH PŘÍJMŮ PRO ROKY 2013 A 2014 AKTUALIZACE VÝPOČTŮ PRO ROK 2014 V PODKAPITOLE 9.2 Nezabavitelná částka: Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem

Více

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Mzdy novinky Romana Pavelková 1. Docházka Evidence začátku a konce, 96 dost. 1) ZP a) Odpracované Směny, Práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více