Strašák jménem exekuce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strašák jménem exekuce"

Transkript

1 Strašák jménem exekuce Výkon rozhodnutí neboli exekuci provádí soudní vykonavatel nebo soudní exekutor. Jejich činnost je především upravena v občanském soudním řádu a v exekučním řádu. Exekuce může být provedena pouze tehdy, existuje-li exekuční titul. Obvyklé exekuční tituly: Rozhodčí nález Soudní řízení: Rozsudek Platební rozkaz Usnesení 1

2 Rozhodčí řízení V ČR základní pravidla rozhodčího řízení upravuje zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí doložka Smluvní strany se mohou již při uzavírání smlouvy dohodnout, že případné spory mezi nimi budou vyňaty z pravomoci obecných soudů a budou řešeny buď v rozhodčím řízením u stálého rozhodčího soudu nebo rozhodčím řízením ad hoc. Pokud je takové ujednání součástí smlouvy, označuje se jako rozhodčí doložka. Strany mohou také rozhodnutí svěřit spor do rozhodčího řízení učinit až po vzniku sporu a uzavřít samostatnou smlouvu o rozhodci. V obou případech půjde o platnou rozhodčí smlouvu jen tehdy, bude-li uzavřena písemně. 2

3 Rozhodčí soudy Rozhodčí řízení může být vedeno u stálého rozhodčího soudu (institucionální arbitráž). Takový soud může být zřízen jen na základě zákona a vydávat své statuty a řády, které musí být uveřejněny v Obchodním věstníku. V České republice zatím existují tři stálé rozhodčí soudy: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (jedná se o jediný stálý rozhodčí soud s obecnou působností v České republice) Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha (rozhoduje jen spory z obchodů s investičními instrumenty) Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno (rozhoduje jen spory z obchodů, uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno a na Obchodní burze Hradec Králové) Rozhodčí řízení at hoc V případě, že rozhodčí doložka není uzavřena ve prospěch některého stálého rozhodčího soudu, jedná se o řízení ad hoc. 3

4 Rozhodce Rozhodcem se může stát kterýkoliv občan České republiky nebo i cizí státní příslušník, který je zletilý a má plnou způsobilost k právním úkonům. Osoba, která přijme funkci rozhodce, je povinna řídit se zákony a dalšími předpisy. Rozhodce musí být nezávislý a nestranný - o námitkách proti podjatosti však rozhoduje pouze rozhodce sám Počet rozhodců není nijak omezen co do počtu, vždy jich ale musí být lichý počet, přičemž nejčastěji bývají spory řešeny jedním nebo třemi rozhodci. Rozhodčí nález Výsledkem rozhodčího řízení je zpravidla rozhodčí nález, který je soudně vykonatelný. Rozhodčí nález musí mít písemnou formu (listinnou nebo opatřenou státem uznaným elektronickým podpisem) a musí obsahovat odůvodnění (ledaže by se obě strany sporu výslovně dohodly, že odůvodnění nepožadují), jinak je neplatný. 4

5 Zrušení rozhodčího nálezu Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat (leda že by byla v rozhodčí doložce sjednána možnost přezkumu rozhodčího nálezu). Kterákoli ze stran však může do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu podat žalobu k soudu na jeho zrušení. V řízení o zrušení rozhodčího nálezu soud nepřezkoumává rozhodčí nález věcně, ale pouze zkoumá splnění podmínek pro konání rozhodčího řízení a některé otázky související s průběhem rozhodčího řízení. poučení informace o tom, zda je přípustný opravný prostředek, v jaké lhůtě a kde lze podat, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí den a místo vyhlášení Platební rozkaz formou zkráceného soudního řízení a vydává se pouze v případě, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky Soud může vydat platební rozkaz i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného. Platební rozkaz nelze vydat, není-li znám pobyt žalovaného nebo má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny. Platební rozkaz je třeba doručit všem žalovaným do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor. Odpor se podává u soudu, který platební rozkaz vydal a v takovém případě se tím platební rozkaz automaticky zruší a soud nařídí ve věci jednání. Stejně tak nařídí jednání, nelze-li platební rozkaz vydat nebo nezdaří-li se platební rozkaz žalovanému doručit. 5

6 Usnesení rozhoduje soud tam, kde nerozhoduje rozsudkem. Tedy především v procesních záležitostech, jako je zahájení řízení, podmínky řízení, odmítnutí, změna nebo zpětvzetí návrhu účastníka řízení, přerušení i zastavení řízení, či náklady řízení. Také se jím ale schvaluje soudní smír nebo nařizuje exekuce. Usnesení nemusí být vždy vyhotoveno písemně, vždy však musí být účastníkům řízení vyhlášeno. Usnesení nemusí vždy obsahovat odůvodnění. Od doručení písemného usnesení účastníkům řízení či od jeho vyhlášení a po uplynutí lhůty k případnému plnění je vykonatelné. V případě, že by exekučním vykonáním rozhodčího nálezu hrozila závažná újma, může soud na návrh účastníka vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit. Soudní řízení Rozsudek Platební rozkaz Usnesení 6

7 Řízení se zahajuje na návrh oprávněného. Návrh musí kromě obecných náležitostí obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), případně též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z nich být patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. Přitom usiluje především o to, aby spor byl vyřešen smírně. Rozsudek Písemné vyhotovení rozsudku v občanském soudním řízení obsahuje: úvodní část obsahuje úvodní prohlášení jménem republiky,slovo rozsudek, dále označení soudu, soudců, označení účastníků řízení a jejich zástupců, účast dalších subjektů na řízení, označení projednávané věci, Výrok jde o jádro rozsudku, v němž je uvedeno jakým způsobem se rozhoduje, povinnosti, výrok o nákladech řízení odůvodnění o jaké důkazy svá zjištění opírá, jak hodnotil provedené důkazy, jak věc posoudil po právní stránce, 7

8 Strašák jménem exekuce Soudní exekutor je fyzická osoba splňující předpoklady podle exekučního řádu, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů (dále jen exekuční činnost ) a další činnost podle výše zmíněného zákona. Státní dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora vykonává ministerstvo spravedlnosti. Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který: má plnou způsobilost k právním úkonům získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice je bezúhonný vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi složil exekutorskou zkoušku 8

9 V praxi se většinou nesetkáme přímo se samotným exekutorem, který spravuje exekutorský úřad, ale s lidmi, kteří v rámci tohoto úřadu působí. Zaměstnanci exekutora mohou být: exekutorský koncipient exekutorský kandidát vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést: srážkami ze mzdy srážkami z jiných příjmů příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu prodejem movitých věcí a nemovitostí Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Lze jej provést: vyklizením odebráním věci rozdělením společné věci provedením prací a výkonů 9

10 Pravidlo priority - postup při volbě provedení exekuce lze zvolit pouze jeden ze všech možných způsobů. V případě, že tento způsob není efektivní, může exekutor zvolit způsoby další, a to i více způsobů najednou, které lze libovolně kombinovat. Vždy je však třeba zachovat pravidlo priority stanovující pořadí jednotlivých způsobů exekuce, pokud je exekuce nařízena pro zaplacení peněžité částky. Tu lze exekuovat nejprve pouze přikázáním pohledávky (tj. zabavením finančních prostředků na účtu povinného) nebo srážkami ze mzdy. Teprve poté, co je provádění exekuce těmito způsoby neúčinné, je možno využít způsoby další, tj. prodej movitých či nemovitých věcí. Pravidlo přiměřenosti Při provádění exekuce se exekutor nyní bude muset důsledně řídit tzv. pravidlem přiměřenosti. Exekuce může být ve smyslu 58 odst. 1 NEŘ provedena na majetku povinného jen do výše bezpečně postačující k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce. Nebude tedy např. možné kvůli několikatisícovému dluhu nařídit exekuci prodejem nemovitosti za podmínky, že by bylo možné dosáhnout účelu exekuce jiným vhodným, resp. přiměřenějším způsobem 10

11 Seznam institucí povinných předávat informace o dlužníkovi exekutorovi: Orgány státní správy, orgány samosprávy Banky, úvěrní družstva, pojišťovny, investiční společnosti Pošta Provozovatelé telekomunikačních služeb Pojišťovny Vydavatelé tisku Dopravci Katastr nemovitostí Srážky ze mzdy 11

12 Srážky jsou prováděny z čisté mzdy, do které se započítávají čisté odměny. Nezapočítávají se do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách. Způsob výpočtu stanoví nařízením vláda České republiky. Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně. Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu je nepřípustné, a to i když s tím povinný (dlužník) souhlasí. Nezabavitelné minimum Kč, Manžel/ka/dítě Kč. Z čisté mzdy se odečte nezabavitelné minimum. Částka se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky se srážejí dvě třetiny. Částka přesahující hranici Kč se srazí bez omezení. 12

13 Přednostními pohledávkami například jsou: pohledávky výživného pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy pohledávky daní a poplatků pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče Srážky z jiných příjmu 13

14 Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z jiných příjmů. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou: Exekuce konta Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného z běžného, vkladového nebo jiného účtu vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak. Povinnému nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu. Může dojít k postižení veškerých prostředků až do výše vymáhané pohledávky. Podle exekučního řádu má právo povinný vyzvednout si dvojnásobek životního minima ze svého účtu (2 x Kč Kč). Tuto částku je banka povinna vyplatit, pouze jednou. 14

15 Exekuce konta Jak se bránit? Exekutor není povinen zkoumat původ peněz, které jsou na kontě, a má právo všechny prostředky použít na úhradu závazku. Předem změnit způsob výplaty finančních prostředků Obrátit se na exekutora a doložit původ peněz, mohl by uvolnit poslední mzdu, nebo exekuční příkaz případně zrušit Případně podejte návrh na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost (nesmí zabavit např. jednorázové dávky, příspěvek na bydlení, ) Může exekutor zablokovat konto jiné osoby než povinného? Exekuce nemovitosti Nemovitost je ve vlastnictví povinného. O nařízení exekuce je informován příslušný katastrální úřad. Prodejní cena nemovitosti je stanovena na dvě třetiny odhadní ceny. Spolumajitelé nemovitosti mají předkupní právo na zadluženou část. Přiměřenost exekuce! Bránit u exekuč.soudu. 15

16 Exekuce movitých věcí Může exekutor vstoupit do bytu dlužníka i bez jeho přítomností? Může exekutor vstoupit do bytu někoho jiného než dlužníka? Může zabavit věci, které nepatří dlužníkovi? 16

17 Postačí, že se exekutor DOMNÍVÁ, že dané věci patří dlužníkovi a může je zabavit. Exekutor může vstoupit tam, : kde má dlužník trvalé bydliště kde dlužníkovi přichází doporučená pošta kde je jméno dlužníka na zvonku či schránce kde z výpovědi vyplývá, že dlužník prostor fakticky užívá Při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí nemůže být zabaven pouze následující majetek domácnosti: běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti snubní prsten a jiné předměty podobné povahy zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. 17

18 Pokud je prováděn výkon rozhodnutí zabavením movitých věcí, pak je sepsán téměř veškerý hodnotný nemovitý majetek. V ČR bohužel neexistuje soupis obvyklého vybavení domácností, které by exekutor nesměl zabavit. Proto se často stává, že je v domácnosti zabaven téměř veškerý majetek, včetně lednice, pračky apod. Vyvolávací cena u nemovitých věcí je 1/3 odhadní ceny Jak se bránit: trvalé bydliště doporučená pošta - odnos jméno dlužníka na zvonku či schránce kde z výpovědi vyplývá, že dlužník prostor fakticky užívá 18

19 Jak se bránit: Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu Do 30 dnů, kdy se o situaci dozvěděl, a to k rukám exekutora. Exekutor rozhodne do 15 dnů Vylučovací žaloba Soudu, který o exekuci rozhod, a to do 30 dnů po doručení rozhodnutí exekutora Dohoda s oprávněným Pokud dojde k pochybení exekutora či k situaci, která je na hraně zákona, pak má dlužník možnost bránit se stížnosti: exekutorské komoře okresnímu soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo ministerstvu spravedlnosti 19

20 Náklady exekučního řízení v centrální evidenci exekucí CEE, kterou spravuje Exekutorská komora celkem jsou zde zaneseny všechny exekuce, které jsou pravomocně určeny Rok Rok Rok Rok ? Počet nařízených exekucí 20

21 Náklady exekuce upravuje je zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a dále potom vyhláška MS č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, vydaná k provedení exekučního řádu Náklady exekuce odměna exekutora náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů náhrada za ztrátu času při provádění exekuce náhrada za doručení písemností Případně DPH, je-li exekutor plátcem 21

22 Odměna exekutora dohodnuta vyhláškou (někdy s oprávněným) odměna se snižuje na polovinu, jestliže povinný splnil dobrovolně závazek do 15 dnů odměna se stanoví procentní sazbou ze základu, jímž je výše vymoženého peněžitého plnění (ne z toho co bylo uhrazeno dobrovolně) Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný. Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. Odměna exekutora Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí: do 3 mil. Kč základu 15% do 40 mil. Kč základu 10% do 50 mil. Kč základu 5% do 250 mil. Kč základu 1% minimální odměna činí 3.000Kč Exekutor vymohl prodejem nemovitosti 4 mil. Z prvních 3 mil. tvoří odměna 15%, tedy 450 tis., ze zbývajícího je odměna 10% tedy 100tis. Odměna je celkem 550 tis. 22

23 Náhrada hotových výdajů paušální částka Kč, nově Kč (ale pouze, když dlužník splní závazek dobrovolně a vymožené plnění nepřesáhne Kč) zahrnuje zejména : soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, fotokopie, opisy, překlady. překročí-li výše hotových výdajů tuto částku, náleží mu náhrada hotových výdajů v plné výši. Jeho povinností je tuto výši prokázat. Náhrada za ztrátu času při provádění exekuce náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech vykonaných v místě mimo sídlo jeho úřad čas strávený cestou tam a zpět 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu 23

24 Náklady oprávněného Náklady oprávněného (věřitel) hradí oprávněnému povinný (dlužník) a tvoří je: odměna za právní pomoc při sepsání návrhu na nařízení exekuce (exekutorem či advokátem) výše se řídí advokátním tarifem Příklad V případě, že je exekuce vedena na menší částku (do 20.tis.), budou se minimální náklady exekuce pohybovat kolem 7.735Kč plus hotové výdaje v paušální částce 3.500Kč a DPH. Pokud povinný uhradí dluh a náklady exekuce dobrovolně a exekutor od exekuce ustoupí, budou náklady 4.760Kč (snížení odměny o polovinu). Náklady se ovšem mohou lišit pokud navštívil místo, pokud nedoručuje poštou, ale sám osobně, Náklady exekuce Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. 24

25 Kdo hradí náklady exekuce? Exekutorovi hradí náklady zásadně povinný (dlužník) Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí hotové výdaje exekutorovi oprávněný (věřitel) Chystané změny Snížení odměn advokátů a exekutorů (od ) Povinné spojování exekucí (po novele občanského soudního řádu a exekučního řádu, letos) Povinná předžalobní výzva věřitele dlužníkovi, aby v určené lhůtě uhradil dluh (letos) Předražek aneb možnost zaplatit do 14 dnů za vydraženou věc více. Přispěje k omezení manipulace při dražbách (letos) Ministr spravedlnosti chce v prvním stupni rozhodovat o kárném postihu exekutorů (letos) Místo v celé ČR by exekutoři působili ve svém obvodu (letos) 25

26 Srážky ze mzdy Srážky jsou prováděny z čisté mzdy, do které se započítávají čisté odměny. Nezapočítávají se do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách. Způsob výpočtu stanoví nařízením vláda České republiky. Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně. Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu je nepřípustné, a to i když s tím povinný (dlužník) souhlasí. 26

27 Nezabavitelné minimum Kč, Manžel/ka/dítě Kč. Z čisté mzdy se odečte nezabavitelné minimum. Částka se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky se srážejí dvě třetiny. Částka přesahující hranici Kč se srazí bez omezení. Přednostními pohledávkami například jsou: pohledávky výživného pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy pohledávky daní a poplatků pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče 27

28 Exekuce konta Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného z běžného, vkladového nebo jiného účtu vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak. Povinnému nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu. Může dojít k postižení veškerých prostředků až do výše vymáhané pohledávky. Podle exekučního řádu má právo povinný vyzvednout si dvojnásobek životního minima ze svého účtu (2 x Kč Kč). Tuto částku je banka povinna vyplatit, pouze jednou. Exekuce konta Jak se bránit? Exekutor není povinen zkoumat původ peněz, které jsou na kontě, a má právo všechny prostředky použít na úhradu závazku. Předem změnit způsob výplaty finančních prostředků Obrátit se na exekutora a doložit původ peněz, mohl by uvolnit poslední mzdu, nebo exekuční příkaz případně zrušit Případně podejte návrh na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost (nesmí zabavit např. jednorázové dávky, příspěvek na bydlení, ) Může exekutor zablokovat konto jiné osoby než povinného? 28

29 Exekuce nemovitosti Nemovitost je ve vlastnictví povinného. O nařízení exekuce je informován příslušný katastrální úřad. Prodejní cena nemovitosti je stanovena na dvě třetiny odhadní ceny. Spolumajitelé nemovitosti mají předkupní právo na zadluženou část. Přiměřenost exekuce! Bránit u exekuč.soudu. Jak se bránit před výkonem exekuce? trvalé bydliště písemně (smluvně) vyjmenované věci dle vlastníka (doklady o zakoupení) doporučená pošta - odnos jméno dlužníka na zvonku či schránce nájemní (podnájemní) smlouva nemít bankovní účet 29

30 Jak se bránit (movité věci)? Dohoda s oprávněným Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu Do 30 dnů, kdy se o situaci dozvěděl, a to k rukám exekutora. Exekutor rozhodne do 15 dnů Vylučovací žaloba Soudu, který o exekuci rozhodl, a to do 30 dnů po doručení rozhodnutí exekutora Odklad exekuce Návrh se podává k rukám exekutora, když nevyhoví exekuční soud Bez své viny ocitl v přechodně v situaci, kdy exekuce pro něj nebo členy rodiny by měla zvláště nepříznivé důsledky a oprávněný by nebyl odkladem vážně poškozen. např.: těhotenství a následná mateřská dovolená, dlouhodobá nemocenská apod. 30

31 Zastavení exekuce (nemajetnost) Občanský soudní řád 268 výtěžek nepostačí ani ke krytí jeho nákladů Podává povinný do 15 dnů, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Pokud všichni účastníci souhlasí, exekutor do 30 dní vyhoví, pokud nesouhlasí exekuční soud. Exekuční soud může rozhodnout i bez návrhu. Pokud dojde k pochybení exekutora či k situaci, která je na hraně zákona, pak má dlužník možnost bránit se stížnosti: exekutorské komoře okresnímu soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo ministerstvu spravedlnosti 31

32 Vznik škody kvůli neoprávněné exekuci Existuje právo na náhradu škody Bývá složité tuto škodu prokázat, případně hlavní příčinu škody Konzultace s právníkem, obrátit se na MS o náhradu škody, pokud do 6 měsíců nevyhoví, podejte žalobu na stát o náhradu škody. info na: veřejný ochránce práv (ombudsman) JUDr. Pavel Varvařovský Strašák jménem exekuce Myšlenka dne: Titus Flavius Vespasianus Na některé doposud nezdaňované komodity a služby byla uvalena daň, takže císař byl obviňován z lakomství. Vespasianus neváhal zdanit dokonce i využívání veřejných záchodků. Když s tím Titus projevil nesouhlas, podal mu Vespasianus jednu minci, jež představovala součást výtěžku této daně. Titus musel přisvědčit, že nevydává žádný nelibý zápach, ačkoli Vespasianus namítl: a přece je z moči. Na základě této příhody vzniklo přísloví Pecunia non olet ( peníze nesmrdí ). Článek: Video: neplatiči (13 min.) 32

33 Vymáhání pohledávky Co se děje při nezaplacení splátky Vyjmenujte stručně v bodech postup úvěrových společností v případě, že dlužník nehradí splátky 1. první upomínka 2. druhá upomínka, výpověď smlouvy 3. předání právním zástupcům či oddělení vymáhání 4. uplatnění zástavy 5. předání/prodání vymahačským společnostem 6. mimosoudní či soudní řešení sporu 33

34 Strašák jménem exekuce Dopis vymahačské společnosti má obvykle 3 části: 1) základní informativní údaje adresy, číslo smlouvy, označení původního věřitele, půjčenou částku. 2) požadavek kolik je aktuální dlužná částka, údaje o platbě, částce, datu a místu zaplacení 3) upozornění na další sankce obsahuje údaje o tom, co se stane, pokud dlužník výzvu nesplní a dluh neuhradí. Obvykle má charakter vyčíslení dalších nákladů vyhláška Strašák jménem exekuce Náklady exekučního řízení 34

35 Strašák jménem exekuce falešní exekutoři exekuce kvůli lednici neoprávněná exekuce počítač s daty k práci 7 Strašák jménem exekuce Odklad či zastavení exekuce 4 náležitosti Návrhu na odklad nařízené exekuce: 1) obecné informace adresa soudu, jméno/ sídlo stran řízení, číslo jednací + název případu 2) základní fakta popis případu ( co jsem udělal/neudělal a co nastalo+ přesné označení předchozích rozhodnutí soudů či rozhodců) 3) odůvodnění návrhu proč chci odložit exekuci, jaké mám k tomu důvody ( dlouhodobá nezaměstnanost, mateřská dovolená ) 4) návrh čeho se dožaduji ( uvede se konkrétní formulace toho, jak navrhují, aby soud rozhodl) 35

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková Soudní exekutor a výkon exekuce Veronika Bublíková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně

Více

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Soudní exekutor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 15. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 444. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Město Zlín a vymáhání pohledávek. Bc. Veronika Heřmánková

Město Zlín a vymáhání pohledávek. Bc. Veronika Heřmánková Město Zlín a vymáhání pohledávek Bc. Veronika Heřmánková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na postup vymáhání pohledávek města Zlína od neplatičů nájemného a na to, jakým způsobem

Více

120/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. února 2001. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Změna: 6/2002 Sb.

120/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. února 2001. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Změna: 6/2002 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Změna: 6/2002 Sb. Změna: 360/2003 Sb. Změna: 279/2003 Sb. Změna: 53/2004 Sb.

Více

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

(1) Soudní exekutor (dále jen exekutor) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekuční řád ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009,

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009, 286/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní Předkládá: Michaela Tafatová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Lego, Ph.D. Prohlášení

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky

DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky 1 DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky od společnosti Příručka, která Vám poradí, ulehčí od zbytečných starostí a pomůže ušetřit i několik desítek tisíc korun. Aktualizovaná

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Exekuční řízení dle 103-129 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Postup správních orgánů při správní exekuci

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák Diplomová práce 2008 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 256 Poškozování věřitele

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 256 Poškozování věřitele IV. Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 256 Poškozování věřitele (1) Kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více