Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí"

Transkript

1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta managementu a ekonomiky Ústav veejné správy a regionálního rozvoje akademický rok: 2006/2007 Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Roman Janoušek Bakaláská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Tato bakaláská práce se zabývá správní exekucí pen žitých sankcí ukládaných orgány obcí. V teoretické ásti objas uje základní pojmy, možnosti ukládání sankcí orgány obcí a následn jednotlivé zpsoby exekucí na pen žitá pln ní a jejich faktickou realizaci. V praktické ásti jsou analyzovány možnosti a rizika faktické realizace správní exekuce sankcí ukládaných orgány obcí. Cílem je charakteristika a vyhodnocení klad a zápor jednotlivých postup a zhodnocení stávající právní úpravy. Klíová slova: obce, správní ízení, sankce, výkon rozhodnutí, exekuce, správce dan ABSTRACT This thesis deals with the administrative execution of pecuniary sanctions imposed by municipal authorities. In the theoretical part there are explained the basic concepts, the facilities for the imposition of pecuniary sanctions by municipal authorities, and consequently the individual ways of levying the payment duties and their practical realization. The practical part analyzes the possibilities and risks of the factual realization of the administrative execution of pecuniary sanctions imposed by municipal authorities. The main target of this work is to characterize and assess the pros and cons of the individual procedures and to evaluate the existing legal rules. Keywords: municipality, administrative procedure, sanction, execution, tax administrator

5 Podkování Touto cestou bych chtl vyjádit své podkování všem, kteí mi pi zpracování této bakaláské práce pomohli, pedevším však mé rodin za podporu. Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci zpracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval. V Kunovicích dne 14. kvtna 2007 Roman Janoušek

6 OBSAH ÚVOD...8 I TEORETICKÁ ÁST OBEC SAMOSTATNÁ PSOBNOST OBCE PENESENÁ PSOBNOST OBCE SPRÁVNÍ ÍZENÍ A UKLÁDÁNÍ SANKCÍ SPRÁVNÍ ÍZENÍ UKLÁDÁNÍ SANKCÍ Pestupek Jiný správní delikt Správní poádkové delikty Jiné správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob SANKCE UKLÁDANÉ OBCEMI V SAMOSTATNÉ PSOBNOSTI SPRÁVNÍ EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÍ EXEKUCE FORMY EXEKUCE NA PENŽITÍ PLNNÍ Srážky ze mzdy Pikázání pohledávky Pikázání pohledávky z útu u penžního ústavu, Pikázání jiných penžitých pohledávek Postižení jiných majetkových práv Prodej movitých vcí Prodej nemovitostí Prodej podniku Zízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V OBANSKOPRÁVNÍM ÍZENÍ innost soudu ped naízením exekuce Návrh na výkon rozhodnutí Naízení výkonu rozhodnutí Zpsoby výkonu rozhodnutí Náklady ízení Odklad výkonu rozhodnutí Zastavení výkonu rozhodnutí EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ PODLE EXEKUNÍHO ÁDU Zahájení exekuce Zpsoby výkonu exekuce Prbh exekuce Náklady ízení Odklad exekuce Zastavení exekuce EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V DA OVÉM ÍZENÍ Daový dlužník Exekuní titul...43

7 3.5.3 Zahájení daové exekuce Zpsoby výkonu daové exekuce Odklad výkonu rozhodnutí Exekuní náklady Zastavení daové exekuce Odpovdnost správce dan v souvislosti daovou exekucí EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V DA OVÉM ÍZENÍ PROSTEDNICTVÍM OBECNÉHO SPRÁVCE DAN...49 II PRAKTICKÁ ÁST SPRÁVNÍ EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V PRAXI EXEKUCE V OBANSKOPRÁVNÍM ÍZENÍ EXEKUCE PODLE EXEKUNÍHO ÁDU EXEKUCE V DA OVÉM ÍZENÍ EXEKUCE V DA OVÉM ÍZENÍ PROSTEDNICTVÍM OBECNÉHO SPRÁVCE DAN OBCE A SPRÁVNÍ EXEKUCE V PRAXI...61 ZÁVR...66 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...68 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...71 SEZNAM TABULEK...72

8 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 8 ÚVOD Neustálá zmna spoleenských pomr sebou pináší utváení nových spoleenských vztah. Tyto zmny spoleenských vztah podmiují vývoj nových spoleenských norem. Spoleenské normy jsou postupem asu a vývoje povýšeny na zákonné normy, které odráží daný spoleenský vývoj. Za tmito nov vzniklými zákonnými normami již tradin pokulhává jejich dodržování a tím i vynutitelnost práva. Dnem vstoupila v úinnost nový zákonná norma, zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis, která zcela nahradila stávající správní ád, tj. zákon. 71/1967, o správním ízení (správní ád), ve znní pozdjších pedpis. Tato nová zákonná norma je oproti pvodní právní úprav plná zcela nových skuteností a zásadních zmn. Proto pi aplikaci jednotlivých ustanovení je také celkem bohatá na sporné a nejednoznané záležitosti, k nimž zatím neexistují provádcí pedpisy ani smrodatnjší výklady. Obecn se správní ád vztahuje na všechny postupy orgán moci výkonné, orgán územních samosprávných celk a jiných orgán, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají psobnost v oblasti veejné správy, tedy na výkon veejné správy provádný orgány státní správy a samosprávy, které mají charakter veejné moci. Jednou z oblastí výkonu psobnosti v oblasti veejné správy je realizace exekuce na penžitá plnní v pípad, že takové plnní, uložené správním orgánem, není povinným subjektem ádn a vas splnna. Pohledávky jednotlivých správních orgán mohou být druhov rzného charakteru. Druhov rzný charakter pohledávek je zapíinn mnohotvárností vykonávané správní innosti jednotlivých správních orgán, ale i rozsahov rozdílnou procesní zpsobilostí správních orgán, jim pienou na základ zákona. Exekutivní výkon rozhodnutí pak mohou vykonávat jen ty subjekty práva, kterým písluší tato pravomoc ze zákona. Exekuce je prostedkem k vynucení práva, piemž pod samotnou exekuní inností je teba rozumt použití takových právních prostedk, které jsou zákonem upraveným procesním postupem. Tato bakaláská práce se postupn zabývá možnostmi ukládání sankcí orgány obcí, jejich pravomocí pro tuto innost, druhy ukládaných sankcí a jejich správou, ímž mže být v konené fázi i správní exekuce na penžitá plnní. Dále práce pojedná o správní exekuci na penžitá plnní, provádí právní rozbor jednotlivých zpsob a jejich faktickou realizaci.

9 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 9 Pesto, že se snad v každé obci na území eské republiky se vyskytují dlužníci, kteí nesplnili dobrovoln stanovenou povinnost zaplatit uloženou pokutu, je toto téma v praxi velmi opomíjeno a pehlíženo. Proto se v praktické ásti práce vnuje zhodnocení stávajících zpsob provedení správní exekuce na penžitá plnní, jejich pedností a nedostatk. V závru práce jsou doporueny konkrétní kroky orgánm obcí v postavení správce dan pi správní exekucí penžitých plnní a nechybí ani doporuení, i vize zmny stávající právní úpravy správní exekuce penžitých plnní obecn.

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 I. TEORETICKÁ ÁST

11 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 11 1 OBEC Obec je základním územním samosprávným spoleenstvím oban. Tvoí územní celek, který je vymezen hranicí území obce, piemž každá ást území eské republiky je souástí území nkteré obce. Obec je veejnoprávní korporací, hospodaící s vlastním majetkem a dle vlastního rozpotu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a na vlastní odpovdnost. Úkolem obce je pée o všestranný rozvoj svého území a o poteby svých oban a pi plnní svých úkol chrání též veejný zájem. Obec je samostatn spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úad a zvláštní orgány obce. Obce se dlí na obce (nemstské), mstys, msta a statutární msta. Msto je samostatn spravováno zastupitelstvem msta; dalšími orgány msta jsou rada msta, starosta, mstský úad a zvláštní orgány msta, obdob je tomu i u mstyse. U statutárního msta, na místo starosty vystupuje primátor a na místo mstského úadu magistrát. Na nižší úrovni, tedy u mstských obvod je názvosloví stejné jako u msta. 1 Obecní zízení v eské republice vychází z tzv. smíšeného systému, kdy obce vykonávají vedle samostatné psobnosti (samosprávy) i psobnost penesenou (místní státní správy) Samostatná psobnost obce Samostatná psobnost znaí, že obec spravuje své záležitosti samostatn. Státní orgány a orgány kraj mohou do samostatné psobnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen zpsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné psobnosti mže být omezen jen zákonem. 1 Do samostatné psobnosti obce patí záležitosti, které jsou v zájmu obce a oban obce, pokud nejsou zákonem sveny krajm, nebo pokud nejde o penesenou psobnost orgán obce nebo o psobnost, která je zvláštním zákonem svena správním úadm jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné psobnosti obce sví zákon. Do samostatné psobnosti obce patí zejména záležitosti v pravomoci zastupitelstva obce, jak vyjmenovává 84 a 85 zákona o obcích (schvalování programu rozvoje obce, rozpotu a závreného útu obce, vydávání obecn závazných vyhlášek obce, majetkoprávní úkony, 1 Zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis 2 KOREJTKO, Aleš, MOCEK, Miroslav. Obce jako subjekty veejné zprávy a jejich vztah k vyšším územním samosprávným celkm. Veejná správa. ro. 2003, 16, s. 15.

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 atd.). Do samostatné psobnosti patí také záležitosti v pravomoci rady obce, s vyjmou vydávání naízení obce, kterými je napíklad zabezpeování hospodaení obce podle schváleného rozpotu, nebo ukládání pokut ve vcech samostatné psobnosti. V samostatné psobnosti mže obec ukládat povinnosti obecn závaznou vyhláškou takto: k zabezpeení místních záležitostí veejného poádku; zejména mže stanovit, které innosti jež by mohli narušit veejný poádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpenosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v ase obecn závaznou vyhláškou urených, nebo stanovit, že na nkterých veejných prostranstvích v obci jsou takové innosti zakázány, pro poádání, prbh a ukonení veejnosti pístupných sportovních a kulturních podnik, vetn taneních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištní veejného poádku, k zajištní udržování istoty ulic a jiných veejných prostranství, k ochran životního prostedí, zelen v zástavb a ostatní veejné zelen a k užívání zaízení obce sloužících k potebám veejnosti. 1 Pi výkonu samostatné psobnosti se obec pi vydávání obecn závazných vyhlášek ídí zákonem, v ostatní záležitostech též jinými právními pedpisy vydanými na základ zákona. Obec v samostatné psobnosti ve svém územním obvodu peuje v souladu s místními pedpoklady a s místními zvyklostmi o vytváení podmínek pro rozvoj sociální pée a pro uspokojování poteb svých oban. Jde pedevším o uspokojování poteby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spoj, poteby informací, výchovy a vzdlávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veejného poádku Penesená psobnost obce Psobnost obce vychází jako samostatná pímo z Ústavy a zákon o obcích ji výslovn vymezuje. Mimo samostatnou psobnost však stát na obec penesl i plnní nkterých úkol na úseku veejné správy, které písluší jemu a které patí do psobnosti tzv. místní státní 1 Zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 správy. Výkon státní správy svovaný obcím je jejich penesenou psobností a obec je za plnní úkol v penesené psobnosti píjemcem píspvku ze státního rozpotu. 1 Pi výkonu penesené psobnosti se orgány obce ídí: pi vydávání neízení obce zákony a jinými právními pedpisy, v ostatních pípadech též: usnesením vlády a smrnicemi ústedních správních úad návrhy opatení, popípad rozhodnutím krajského úadu, uinnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu penesené psobnosti 2 Zatímco rozsah samostatné psobnosti všech obcí je shodný, u penesené psobnosti se rozlišují ti stupn: I. v základním rozsahu sveném obci vykonávána orgány obce urenými zákonem o obcích nebo jiným zákonem; v tomto pípad je území obce správním obvodem, II. v rozsahu poveného úadu obecního úadu vykonávaná tímto úadem, III. v rozsahu obecního úadu obce s rozšíenou psobností vykonávaná tímto úadem. 1 S ohledem na rznou míru penesené psobnosti je dále rozlišováno ješt na obce s matriním úadem a obce se stavebním úadem. 1 Zvláštní zákonná úprava reguluje výkon penesené psobnosti statutárními msty (a jejich mstskými obvody, resp. mstskými ástmi). Orgány statutárních mst vykonávají penesenou psobnost, která je zákonem svena poveným obecním úadm a obecním úadm obcí s rozšíenou psobností. Orgány mstských obvod a mstských ástí vykonávají penesenou psobnost, kterou podle zvláštních zákon vykonávají orgány obcí. Mstské obvody a mstské ásti jsou pi výkonu penesené psobnosti správními obvody; 1 KADEKA, Stanislav. Obec : Obecní zízení v eské republice, In Obce Praha : ASPI, ISBN X 2 Zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 14 výkon penesené psobnosti jsou povinny zabezpeit. Na výkon penesené psobnosti obdrží mstské obvody a mstské ásti píspvek z rozpotu statutárního msta. 1 1 KADEKA, Stanislav. Obec : Obecní zízení v eské republice, In Obce Praha : ASPI, ISBN X

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 15 2 SPRÁVNÍ ÍZENÍ A UKLÁDÁNÍ SANKCÍ 2.1 Správní ízení Správní ízení je legislativn zakotveno v zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis. Správní ád upravuje postup orgán moci výkonné, orgán územních samosprávných celk a jiných orgán, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají psobnost v oblasti veejné správy (správní orgány). Zjednodušen je psobnost správního ádu v ízení vedoucím k vydání individuálního správního aktu, jimž se rozhoduje o právech a povinnostech subjekt, které stojí vn rozhodujícího orgánu, kterým je správní orgán, postup, který vede k uzavení veejnoprávní smlouvy. Takové pojetí nemusí být v pípad správního ádu vyerpávající, nebo správní ád upravuje i takové postupy orgán veejné správy, které charakter správního ízení nemají. Správní orgán, jinak eeno správní úad, je organizaní jednotkou, která je zízena a její psobnost stanovena zákonem, navenek ohraniená a vystupující na veejnost prostednictvím svých orgán nebo zástupc, kteí jednají jménem subjektu, jehož je správní úad organizaní jednotkou. Zákon mže piznat postavení orgánu i uritým osobám, útvarm v rámci organizaní jednotky nebo také nkolika organizaním jednotkám spolen (nap. psobnost stavebního i živnostenského úadu vykonává píslušný odbor obecního i krajského úadu apod.), vetn ízení vykonávacího. Ve správním ízení musí jít o rozhodování v oblasti veejné správy, o konkrétních právech a povinnostech individuáln urených subjekt, které souvisí se zajišováním úkol veejné správy. Správní ád se nepoužije na vztahy organizaní, pracovní nebo služební podízenosti a nadízenosti a na postup, kdy správní orgány rozhodují o správ svého majetku. 1 Ve správním ízení vystupují dva druhy subjekt. Na stran správní orgán, který správní ízení provádí a na druhé stran úastník (úastníci) ízení o jejich právech a oprávnných zájmech je ízení vedeno. Správní úad má zákonné oprávnní autoritativn o právech a povinnostech úastník správního ízení rozhodovat a pitom je vázán zákony. Stát prostednictvím zákona takové orgány k realizaci veejné správy vytvoil a stanovil jim nástroje a rozsah jejich psobnosti. Postavení správního úadu je vi úastníkovi ízení 1 JURÍK, Radek. Kraje, správní ád : Správní ád, In Obce Praha : ASPI, ISBN X.

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 16 v nadazené pozici, mocenského charakteru, nebo tento jedná a rozhoduje bez vlivu na vli, popípad i proti vli úastníka ízení Ukládání sankcí Sankce, nebo-li trest, je právním následkem protiprávního jednání a mže být uložena jen za spáchaný pestupek jeho pachateli na základ zákona. Ze zásady inulla poena sine lege vyplývá požadavek zákonné formy vyjádení druh a výše sankce, podmínek a zpsob jejich ukládání, i hledisek pro vymení sankce v konkrétním pípad. Má-li být sankce za protiprávní jednání efektivní a plnit svj úel, musí být jejich systém vytvoen tak, aby obsahoval takové druhy a výši sankcí, které by odpovídaly spoleenské nebezpenosti a závažnosti protiprávního jednání, braly ohled na možné majetkové a jiné výhody pachatele, na mzdové a cenové relace apod. Její podstatou je existence nepíznivých následk pro pachatele protiprávního jednání a jejím posláním je odstranní protiprávního jednání i škodlivých následk s cílem zabránit, resp. pedejít jeho opakování. 2 Sankce jsou aplikovány širokým okruhem správních orgán a v rozsahu jejich pravomocí. Na tomto míst je teba zdraznit, že smyslem sankcí není prvoadé získávání prostedk pro zajišování úkol veejné správy. Jejich uplatováním dochází k uplatování specifické mocenské ochrany realizované orgány veejné správy, která však nemže smovat proti obecnjším cílm, úkolm a funkcím veejné správy. Naopak musí spolupsobit a napomáhat jejich realizaci, zabezpeení nerušeného chodu veejné správy, ale také plní funkci preventivn výchovnou a do jisté míry i funkci represivní Pestupek Pestupkem je zavinné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem spolenosti a je za pestupek výslovn oznaeno v zákon o pestupcích nebo jiném zákon, nejde-li o jiný 1 JURÍK, Radek. Kraje, správní ád : Správní ád, In Obce Praha : ASPI, ISBN X : ASPI, ISBN X 2 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo : obecná ást. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN PRCHA, Petr. Správní právo : Obecná ást. 6. aktualiz. a dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn - Právnická fakulta, s. ISBN

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 správní delikt postižitelný podle zvláštních právních pedpis nebo o trestný in. Pestupku se mže dopustit pouze fyzická osoba, nikoliv právnická nebo podnikající fyzická osoba pi výkonu své podnikatelské innosti. Tím není vylouena odpovdnost podnikající fyzické osoby za pestupek, kterého se dopustí mimo výkon své podnikatelské innosti. V pípad protiprávního jednání podnikající fyzické osoby v souvislosti s výkonem její podnikatelské innosti se jedná o jiný správní delikt, jak je popsáno dále. 1 V našem právním ádu je rozhodování o vin a sankci ze pestupky pojímáno jako souást výkonu veejné správy a souást rozhodování správních orgán o právech a povinnostech adresát veejné správy. ízení o pestupcích je zvláštním druhem správního ízení, upraveném zákonem. 200/1990 Sb., o pestupcích, ve znní pozdjších pedpis. Správní ád se v ízení o pestupcích uplatuje subsidiárn. Pestupky, jejich skutkové podstaty a sankce za n neupravuje pouze pestupkový zákon, ale též ada zvláštních zákon, které pak mohou obsahovat také odlišná procesní ustanovení, nap. ve vztahu k místní píslušnosti apod. 2 Do psobnosti obcí, bez ohledu na rozsah jim svené psobnosti, patí pestupky proti poádku ve státní správ, které jsou jim sveny. Orgány obce dále rozhodují pestupky proti poádku v územní samospráv, pestupky proti veejnému poádku, pestupky proti majetku, pestupky proti obanskému soužití a pestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje pírodních léivých zdroj, zdroj pírodních minerálních vod a lázeských míst. 1 Pestupky proti poádku v územní samospráv ( 21 zákona o pestupcích) spoívají v porušení povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách obcí a kraj, tedy právních pedpis vydaných v jejich samostatné psobnosti. Orgány obcí jsou píslušné jak k projednávání pestupk spáchaných porušením povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách obcí, tak povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách kraj, protože orgány kraj tuto psobnost až na vyjímky nemají. Projednávání všech pestupk je výkonem penesené psobnosti obce. 1 VEDRAL, Josef. Bezpenost obce, In Obce Praha : ASPI, ISBN X. 2 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo : obecná ást, 6. vyd. Praha: C.H.BECK, s., ISBN

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 18 K projednávání pestupk mže každá obec zídit, a je to tém pravidlem, komisi k projednávání pestupk, jako zvláštního orgánu obce. Do psobnosti pestupkových komisí se ve vtšin pípad svuje projednávání pestupk proti veejnému poádku, pestupk proti obanskému soužití a pestupk proti majetku. Pestupkem proti veejnému poádku ( 47 zákona o pestupcích) je nap. neuposlechnutí výzvy veejného initele pi výkonu jeho pravomoci, rušení noního klidu, zneištní veejného prostranství nebo odložení odpadu mimo vyhrazená místa. Mezi pestupky proti obanskému soužití ( 49 zákona o pestupcích) spoívají nap. v ublížení na cti, urážce, nedbalostním ublížení na zdraví nebo úmyslném narušení obanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví nebo nepravdivým obvinním z pestupku. Pestupkem proti majetku ( 50 zákona o pestupcích) je nap. úmyslné zpsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevrou, podvodem nebo zniením i poškozením vci z takového majetku nebo v pokusu o takové jednání. Piemž zpsobená škoda musí být nižší než 5000 K. Nad tuto hranici se jedná o trestný in, k jehož ešení jsou kompetentní orgány inné v trestním ízení, nikoliv obec a její orgány. 1 Sankcemi, jež lze za pestupky ukládat ( 11 zákona o pestupcích), jsou: napomenutí nelze uložit souasn s pokutou pokuta obecn do výše 1000 K, pokud zvláštní úprava nestanoví pokutu vyšší zákaz innosti jen u zákonem výslovn stanovených pípadech propadnutí vci nap. vci získané spácháním pestupku proti majetku 2 Pokuta uložená orgánem obce je píjmem obce, jejíž orgán ve vci rozhodoval v prvním stupni Jiný správní delikt Jiným správním deliktem je takové protiprávní jednání, které nelze kvalifikovat jako pestupek a pitom napluje znaky jiného správního deliktu podle zvláštních zákon. Na 1 VEDRAL, Josef. Bezpenost obce, In Obce Praha : ASPI, ISBN X 2 Zákon. 200/1990 Sb., o pestupcích, ve znní pozdjších pedpis

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 19 rozdíl od právní úpravy pestupk totiž neexistuje ani ástená kodifikace jiných správních pestupk ani ukládání sankcí za n. Právní úprava jiných správních delikt je roztíštna do píslušných právních pedpis upravujících jednotlivé úseky veejné správy. Jiné správní delikty se dlí do tchto skupin: Správní disciplinární delikty Správní poádkové delikty Jiné správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob a správní delikty podnikatel 1 V další textu není vnována pozornost správním disciplinárním deliktm, které mají vztah ke státní služb a zájmové, pop. profesní samospráv Správní poádkové delikty Poádková pokuta za správní poádkové delikty je ukládána povinným osobám (fyzickým i právnickým) za nesplnní procesní povinnosti uložená právním pedpisem stanoveným zpsobem. Správní orgán uložením poádkové sankce nutí povinnou osobu k jejímu splnní. 1 Specifikem správních poádkových delikt je, že sankci lze uložit i opakovan (zpravidla omezeno celkovou výší pokut), dokud není dosaženo žádoucího stavu. Ukládání sankcí ze správní poádkové delikty pichází v úvahu zejména v souvislosti s porušením pedepsaných povinností v procesním ízení, nap. podle správního ádu Jiné správní delikty fyzických osob Jak již bylo výše uvedeno, jiný správní delikt fyzických osob, je takové protiprávní jednání fyzické osoby, které nelze kvalifikovat jako pestupek a pitom napluje znaky jiného správního deliktu podle zvláštních zákon. Jiným správním deliktem fyzických osob nebude in, naplující znaky trestného inu. Jiné správní delikty fyzických osob jsou projednávány podle správního ádu, výjimen pak v blokovém ízení. 1 Píkladem právní 1 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo : obecná ást. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN PRCHA, Petr. Správní právo : Obecná ást. 6. aktualiz. a dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn - Právnická fakulta, s. ISBN

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 20 normy podle které orgán obce ukládá sankci ze jiný správní delikt mže být nap. zákon. 222/1999 Sb., o zajišování obrany eské republiky, ve znní pozdjších pedpis Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob Sankní ízení ve vci jiného správního deliktu se odlišuje podle povahy subjektu narušitele. V pípad všech právnických osob i podnikajících fyzických osob jde o jiný správní delikt než je pestupek. Podnikání je soustavná innost provádná samostatn podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovdnost za úelem dosažení zisku. Právnické osoby budou vždy za porušení právního pedpisu obce postihovány ve správním ízení za jiný správní delikt bez ohledu, zdali jsou podnikateli (obchodní spolenost) i nikoli (nadace, sdružení). U podnikajících fyzických osob nestaí charakteristika podnikání pro to, aby byla sankciována ve správním ízení za jiný správní delikt obdobn jako osoba právnická, ale je nutné pihlédnout jakou inností došlo k porušení právního pedpisu. V nepestupkovém správním ízení bude podnikající fyzická osoba postižena, jen pokud porušila právní pedpis obce v souvislosti s podnikáním. V pípad jiného správního deliktu platí objektivní odpovdnost a nezjišuje se zavinní. 1 Píkladem sankce ukládané orgánem obce za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob mže být nap. pokuta podle zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). 2.3 Sankce ukládané obcemi v samostatné psobnosti Porušení právního pedpisu obce je postihováno jako pestupek podle zákona o pestupcích anebo jiný správní delikt podle zákon o obcích. Obec je povinna pestupky projednat z úední povinnosti a je peneseným výkonem státní správy, i když je podstatou porušení obecn závazné vyhlášky vydané v samostatné psobnosti. V ízení se použije zákon o pestupcích a subsidiárn správní ád. Zákon o obcích zmocuje v ustanovení k ukládání pokut v samostatné psobnosti radu obce a ta mže tuto psobnost svit píslušnému odboru obecního úadu zcela nebo zásti. V obci, kde se rada nevolí, vykonávám její pravomoc starosta. Ve mst zastává tutéž funkci rada msta, v mstských obvodech nebo v mstských ástech je to rada mstského obvodu nebo rada mstské ásti. Pi pestupku se 1 KOUDELKA, Zdenk, ONDRUŠ, Radek, PRCHA, Petr. Zákon o obcích : Komentá. 3. dopl. vyd. Praha : Linde, s. ISBN

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 21 musí vždy prokázat zavinní obvinného z pestupku. V pípad porušení právního pedpisu obce, postaí z nedbalosti. Takový pestupek je stavn na subjektivní odpovdnosti. Za porušení obecn závazné vyhlášky lze jako za pestupek uložit sankci napomenutí anebo pokutu až do výše K ( 46 zákona o obcích), pokud porušením právního pedpisu obce není naplnna skutková podstata jiného pestupku, v takovém pípad se uloží sankce za tento jiný pestupek. Obec nemže stanovit sankce za porušení svých právních pedpis, nebo skutkovou podstatu pestupku, jiného správního deliktu i trestného inu, jakož i sankce za n mže stanovit jen zákon. 1 Za jiný správní delikt spoívající v porušení právního pedpisu obce podle 58 zákona o obcích mže obec uložit pokutu až do výše K. Konkrétn se mže jednat o tyto skutkové podstaty: do výše K právnické osob a fyzické osob, která je podnikatelem, a odmítne strpt bezúplatné pipevnní tabulky s oznaením ulice nebo jiného veejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s oznaením umístí jiný nápis, úmysln poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s oznaením ulice nebo jiného veejného prostranství, nebo neoznaí budovu ísly stanovenými obecním úadem. do výše K osob právnické nebo podnikající fyzické osob, která neudržuje istotu a poádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. do výše K právnické nebo podnikající fyzické osob, která zneistí veejné prostranství, naruší životní prostedí v obci nebo odloží vc mimo vyhrazené místo, a nebo jestliže poruší povinnost stanovenou právním pedpisem obce. Udlené pokuty jsou píjmem obce a vybírání a vymáhání pokut probíhá podle zákona o správ daní a poplatk. 1 1 Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), veznní pozdjších pedpis

22 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 22 3 SPRÁVNÍ EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ Jak uvádí Grossová: 1 Výkonem rozhodnutí je realizován procesnprávní vztah mezi vitelem a dlužníkem, založený pravomocným rozhodnutím, na jehož základ je dlužník povinen nco plnit. Uskutenní výkonu rozhodnutí vynucením splnní této povinnosti je souasn skuteností hmotného práva, které má za následek zánik hmotnprávního závazku splnním (by nedobrovolným). Dje se tak bez ohledu na skutenou vli dlužníka. Výkon rozhodnutí nelze provést svépomocí. Regulativní a sankní funkci práva lze zajisti do dsledku jen zákonem upraveným postupem pro výkon rozhodnutí, a to v následujících typech ízení: Obanskoprávní - zákon. 99/1963 Sb., obanský soudní ád, ve znní pozdjších pedpis Správní ízení - zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis Da ové ízení zákon. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis Exekuní ízení zákon. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuní innosti (exekuní ád) a o zmn dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis Správní ízení lze rozdlit do pti fází, z nichž první ti (zahájení ízení, dokazování a vydání správního rozhodnutí) jsou obligatorní a zbývající dv, tj. opravné prostedky a exekuce jsou fakultativní. Exekuce je fakticky posledním stadiem správního ízení, jehož smyslem a cílem je vymožení splnní povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí. ízení o vymáhání uložených a dobrovoln neuhrazených sankcí, uložených orgány obcí, upravuje správní ád v Hlav XI - EXEKUCE, kde je upraven postup správního orgánu pro vymáhání penžitých i nepenžitých plnní. 2 V dalším textu bude užíváno termínu exekuce i výkon rozhodnutí s ohledem na to z jakého ustanovení zákona bude citováno. 1 GROSSOVÁ, MARIE. Exekuce na penžité plnní v souasné právní praxi. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Linde, s. ISBN X. 2 ONDRUŠ, Radek. Správní ád : nový zákon s dvodovou zprávou a poznámkami. 1. vyd. Praha : Linde, s. ISBN

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r CENTRALIZACE APV OSV cný zámr OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Požadavky na proces centralizace dat OSV... 6 1.2 Definice základních pojm... 6 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA... 8 2.1 edcházející právní úprava DP a NP OSV...

Více

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM Karel Adámek Bakaláská práce 2011 ABSTRAKT Bakaláská práce se vnuje dobroinným sbírkám a jejich vnímání souasnou spoleností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více