Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí"

Transkript

1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta managementu a ekonomiky Ústav veejné správy a regionálního rozvoje akademický rok: 2006/2007 Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Roman Janoušek Bakaláská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Tato bakaláská práce se zabývá správní exekucí pen žitých sankcí ukládaných orgány obcí. V teoretické ásti objas uje základní pojmy, možnosti ukládání sankcí orgány obcí a následn jednotlivé zpsoby exekucí na pen žitá pln ní a jejich faktickou realizaci. V praktické ásti jsou analyzovány možnosti a rizika faktické realizace správní exekuce sankcí ukládaných orgány obcí. Cílem je charakteristika a vyhodnocení klad a zápor jednotlivých postup a zhodnocení stávající právní úpravy. Klíová slova: obce, správní ízení, sankce, výkon rozhodnutí, exekuce, správce dan ABSTRACT This thesis deals with the administrative execution of pecuniary sanctions imposed by municipal authorities. In the theoretical part there are explained the basic concepts, the facilities for the imposition of pecuniary sanctions by municipal authorities, and consequently the individual ways of levying the payment duties and their practical realization. The practical part analyzes the possibilities and risks of the factual realization of the administrative execution of pecuniary sanctions imposed by municipal authorities. The main target of this work is to characterize and assess the pros and cons of the individual procedures and to evaluate the existing legal rules. Keywords: municipality, administrative procedure, sanction, execution, tax administrator

5 Podkování Touto cestou bych chtl vyjádit své podkování všem, kteí mi pi zpracování této bakaláské práce pomohli, pedevším však mé rodin za podporu. Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci zpracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval. V Kunovicích dne 14. kvtna 2007 Roman Janoušek

6 OBSAH ÚVOD...8 I TEORETICKÁ ÁST OBEC SAMOSTATNÁ PSOBNOST OBCE PENESENÁ PSOBNOST OBCE SPRÁVNÍ ÍZENÍ A UKLÁDÁNÍ SANKCÍ SPRÁVNÍ ÍZENÍ UKLÁDÁNÍ SANKCÍ Pestupek Jiný správní delikt Správní poádkové delikty Jiné správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob SANKCE UKLÁDANÉ OBCEMI V SAMOSTATNÉ PSOBNOSTI SPRÁVNÍ EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÍ EXEKUCE FORMY EXEKUCE NA PENŽITÍ PLNNÍ Srážky ze mzdy Pikázání pohledávky Pikázání pohledávky z útu u penžního ústavu, Pikázání jiných penžitých pohledávek Postižení jiných majetkových práv Prodej movitých vcí Prodej nemovitostí Prodej podniku Zízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V OBANSKOPRÁVNÍM ÍZENÍ innost soudu ped naízením exekuce Návrh na výkon rozhodnutí Naízení výkonu rozhodnutí Zpsoby výkonu rozhodnutí Náklady ízení Odklad výkonu rozhodnutí Zastavení výkonu rozhodnutí EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ PODLE EXEKUNÍHO ÁDU Zahájení exekuce Zpsoby výkonu exekuce Prbh exekuce Náklady ízení Odklad exekuce Zastavení exekuce EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V DA OVÉM ÍZENÍ Daový dlužník Exekuní titul...43

7 3.5.3 Zahájení daové exekuce Zpsoby výkonu daové exekuce Odklad výkonu rozhodnutí Exekuní náklady Zastavení daové exekuce Odpovdnost správce dan v souvislosti daovou exekucí EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V DA OVÉM ÍZENÍ PROSTEDNICTVÍM OBECNÉHO SPRÁVCE DAN...49 II PRAKTICKÁ ÁST SPRÁVNÍ EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V PRAXI EXEKUCE V OBANSKOPRÁVNÍM ÍZENÍ EXEKUCE PODLE EXEKUNÍHO ÁDU EXEKUCE V DA OVÉM ÍZENÍ EXEKUCE V DA OVÉM ÍZENÍ PROSTEDNICTVÍM OBECNÉHO SPRÁVCE DAN OBCE A SPRÁVNÍ EXEKUCE V PRAXI...61 ZÁVR...66 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...68 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...71 SEZNAM TABULEK...72

8 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 8 ÚVOD Neustálá zmna spoleenských pomr sebou pináší utváení nových spoleenských vztah. Tyto zmny spoleenských vztah podmiují vývoj nových spoleenských norem. Spoleenské normy jsou postupem asu a vývoje povýšeny na zákonné normy, které odráží daný spoleenský vývoj. Za tmito nov vzniklými zákonnými normami již tradin pokulhává jejich dodržování a tím i vynutitelnost práva. Dnem vstoupila v úinnost nový zákonná norma, zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis, která zcela nahradila stávající správní ád, tj. zákon. 71/1967, o správním ízení (správní ád), ve znní pozdjších pedpis. Tato nová zákonná norma je oproti pvodní právní úprav plná zcela nových skuteností a zásadních zmn. Proto pi aplikaci jednotlivých ustanovení je také celkem bohatá na sporné a nejednoznané záležitosti, k nimž zatím neexistují provádcí pedpisy ani smrodatnjší výklady. Obecn se správní ád vztahuje na všechny postupy orgán moci výkonné, orgán územních samosprávných celk a jiných orgán, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají psobnost v oblasti veejné správy, tedy na výkon veejné správy provádný orgány státní správy a samosprávy, které mají charakter veejné moci. Jednou z oblastí výkonu psobnosti v oblasti veejné správy je realizace exekuce na penžitá plnní v pípad, že takové plnní, uložené správním orgánem, není povinným subjektem ádn a vas splnna. Pohledávky jednotlivých správních orgán mohou být druhov rzného charakteru. Druhov rzný charakter pohledávek je zapíinn mnohotvárností vykonávané správní innosti jednotlivých správních orgán, ale i rozsahov rozdílnou procesní zpsobilostí správních orgán, jim pienou na základ zákona. Exekutivní výkon rozhodnutí pak mohou vykonávat jen ty subjekty práva, kterým písluší tato pravomoc ze zákona. Exekuce je prostedkem k vynucení práva, piemž pod samotnou exekuní inností je teba rozumt použití takových právních prostedk, které jsou zákonem upraveným procesním postupem. Tato bakaláská práce se postupn zabývá možnostmi ukládání sankcí orgány obcí, jejich pravomocí pro tuto innost, druhy ukládaných sankcí a jejich správou, ímž mže být v konené fázi i správní exekuce na penžitá plnní. Dále práce pojedná o správní exekuci na penžitá plnní, provádí právní rozbor jednotlivých zpsob a jejich faktickou realizaci.

9 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 9 Pesto, že se snad v každé obci na území eské republiky se vyskytují dlužníci, kteí nesplnili dobrovoln stanovenou povinnost zaplatit uloženou pokutu, je toto téma v praxi velmi opomíjeno a pehlíženo. Proto se v praktické ásti práce vnuje zhodnocení stávajících zpsob provedení správní exekuce na penžitá plnní, jejich pedností a nedostatk. V závru práce jsou doporueny konkrétní kroky orgánm obcí v postavení správce dan pi správní exekucí penžitých plnní a nechybí ani doporuení, i vize zmny stávající právní úpravy správní exekuce penžitých plnní obecn.

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 I. TEORETICKÁ ÁST

11 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 11 1 OBEC Obec je základním územním samosprávným spoleenstvím oban. Tvoí územní celek, který je vymezen hranicí území obce, piemž každá ást území eské republiky je souástí území nkteré obce. Obec je veejnoprávní korporací, hospodaící s vlastním majetkem a dle vlastního rozpotu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a na vlastní odpovdnost. Úkolem obce je pée o všestranný rozvoj svého území a o poteby svých oban a pi plnní svých úkol chrání též veejný zájem. Obec je samostatn spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úad a zvláštní orgány obce. Obce se dlí na obce (nemstské), mstys, msta a statutární msta. Msto je samostatn spravováno zastupitelstvem msta; dalšími orgány msta jsou rada msta, starosta, mstský úad a zvláštní orgány msta, obdob je tomu i u mstyse. U statutárního msta, na místo starosty vystupuje primátor a na místo mstského úadu magistrát. Na nižší úrovni, tedy u mstských obvod je názvosloví stejné jako u msta. 1 Obecní zízení v eské republice vychází z tzv. smíšeného systému, kdy obce vykonávají vedle samostatné psobnosti (samosprávy) i psobnost penesenou (místní státní správy) Samostatná psobnost obce Samostatná psobnost znaí, že obec spravuje své záležitosti samostatn. Státní orgány a orgány kraj mohou do samostatné psobnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen zpsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné psobnosti mže být omezen jen zákonem. 1 Do samostatné psobnosti obce patí záležitosti, které jsou v zájmu obce a oban obce, pokud nejsou zákonem sveny krajm, nebo pokud nejde o penesenou psobnost orgán obce nebo o psobnost, která je zvláštním zákonem svena správním úadm jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné psobnosti obce sví zákon. Do samostatné psobnosti obce patí zejména záležitosti v pravomoci zastupitelstva obce, jak vyjmenovává 84 a 85 zákona o obcích (schvalování programu rozvoje obce, rozpotu a závreného útu obce, vydávání obecn závazných vyhlášek obce, majetkoprávní úkony, 1 Zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis 2 KOREJTKO, Aleš, MOCEK, Miroslav. Obce jako subjekty veejné zprávy a jejich vztah k vyšším územním samosprávným celkm. Veejná správa. ro. 2003, 16, s. 15.

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 atd.). Do samostatné psobnosti patí také záležitosti v pravomoci rady obce, s vyjmou vydávání naízení obce, kterými je napíklad zabezpeování hospodaení obce podle schváleného rozpotu, nebo ukládání pokut ve vcech samostatné psobnosti. V samostatné psobnosti mže obec ukládat povinnosti obecn závaznou vyhláškou takto: k zabezpeení místních záležitostí veejného poádku; zejména mže stanovit, které innosti jež by mohli narušit veejný poádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpenosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v ase obecn závaznou vyhláškou urených, nebo stanovit, že na nkterých veejných prostranstvích v obci jsou takové innosti zakázány, pro poádání, prbh a ukonení veejnosti pístupných sportovních a kulturních podnik, vetn taneních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištní veejného poádku, k zajištní udržování istoty ulic a jiných veejných prostranství, k ochran životního prostedí, zelen v zástavb a ostatní veejné zelen a k užívání zaízení obce sloužících k potebám veejnosti. 1 Pi výkonu samostatné psobnosti se obec pi vydávání obecn závazných vyhlášek ídí zákonem, v ostatní záležitostech též jinými právními pedpisy vydanými na základ zákona. Obec v samostatné psobnosti ve svém územním obvodu peuje v souladu s místními pedpoklady a s místními zvyklostmi o vytváení podmínek pro rozvoj sociální pée a pro uspokojování poteb svých oban. Jde pedevším o uspokojování poteby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spoj, poteby informací, výchovy a vzdlávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veejného poádku Penesená psobnost obce Psobnost obce vychází jako samostatná pímo z Ústavy a zákon o obcích ji výslovn vymezuje. Mimo samostatnou psobnost však stát na obec penesl i plnní nkterých úkol na úseku veejné správy, které písluší jemu a které patí do psobnosti tzv. místní státní 1 Zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 správy. Výkon státní správy svovaný obcím je jejich penesenou psobností a obec je za plnní úkol v penesené psobnosti píjemcem píspvku ze státního rozpotu. 1 Pi výkonu penesené psobnosti se orgány obce ídí: pi vydávání neízení obce zákony a jinými právními pedpisy, v ostatních pípadech též: usnesením vlády a smrnicemi ústedních správních úad návrhy opatení, popípad rozhodnutím krajského úadu, uinnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu penesené psobnosti 2 Zatímco rozsah samostatné psobnosti všech obcí je shodný, u penesené psobnosti se rozlišují ti stupn: I. v základním rozsahu sveném obci vykonávána orgány obce urenými zákonem o obcích nebo jiným zákonem; v tomto pípad je území obce správním obvodem, II. v rozsahu poveného úadu obecního úadu vykonávaná tímto úadem, III. v rozsahu obecního úadu obce s rozšíenou psobností vykonávaná tímto úadem. 1 S ohledem na rznou míru penesené psobnosti je dále rozlišováno ješt na obce s matriním úadem a obce se stavebním úadem. 1 Zvláštní zákonná úprava reguluje výkon penesené psobnosti statutárními msty (a jejich mstskými obvody, resp. mstskými ástmi). Orgány statutárních mst vykonávají penesenou psobnost, která je zákonem svena poveným obecním úadm a obecním úadm obcí s rozšíenou psobností. Orgány mstských obvod a mstských ástí vykonávají penesenou psobnost, kterou podle zvláštních zákon vykonávají orgány obcí. Mstské obvody a mstské ásti jsou pi výkonu penesené psobnosti správními obvody; 1 KADEKA, Stanislav. Obec : Obecní zízení v eské republice, In Obce Praha : ASPI, ISBN X 2 Zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 14 výkon penesené psobnosti jsou povinny zabezpeit. Na výkon penesené psobnosti obdrží mstské obvody a mstské ásti píspvek z rozpotu statutárního msta. 1 1 KADEKA, Stanislav. Obec : Obecní zízení v eské republice, In Obce Praha : ASPI, ISBN X

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 15 2 SPRÁVNÍ ÍZENÍ A UKLÁDÁNÍ SANKCÍ 2.1 Správní ízení Správní ízení je legislativn zakotveno v zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis. Správní ád upravuje postup orgán moci výkonné, orgán územních samosprávných celk a jiných orgán, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají psobnost v oblasti veejné správy (správní orgány). Zjednodušen je psobnost správního ádu v ízení vedoucím k vydání individuálního správního aktu, jimž se rozhoduje o právech a povinnostech subjekt, které stojí vn rozhodujícího orgánu, kterým je správní orgán, postup, který vede k uzavení veejnoprávní smlouvy. Takové pojetí nemusí být v pípad správního ádu vyerpávající, nebo správní ád upravuje i takové postupy orgán veejné správy, které charakter správního ízení nemají. Správní orgán, jinak eeno správní úad, je organizaní jednotkou, která je zízena a její psobnost stanovena zákonem, navenek ohraniená a vystupující na veejnost prostednictvím svých orgán nebo zástupc, kteí jednají jménem subjektu, jehož je správní úad organizaní jednotkou. Zákon mže piznat postavení orgánu i uritým osobám, útvarm v rámci organizaní jednotky nebo také nkolika organizaním jednotkám spolen (nap. psobnost stavebního i živnostenského úadu vykonává píslušný odbor obecního i krajského úadu apod.), vetn ízení vykonávacího. Ve správním ízení musí jít o rozhodování v oblasti veejné správy, o konkrétních právech a povinnostech individuáln urených subjekt, které souvisí se zajišováním úkol veejné správy. Správní ád se nepoužije na vztahy organizaní, pracovní nebo služební podízenosti a nadízenosti a na postup, kdy správní orgány rozhodují o správ svého majetku. 1 Ve správním ízení vystupují dva druhy subjekt. Na stran správní orgán, který správní ízení provádí a na druhé stran úastník (úastníci) ízení o jejich právech a oprávnných zájmech je ízení vedeno. Správní úad má zákonné oprávnní autoritativn o právech a povinnostech úastník správního ízení rozhodovat a pitom je vázán zákony. Stát prostednictvím zákona takové orgány k realizaci veejné správy vytvoil a stanovil jim nástroje a rozsah jejich psobnosti. Postavení správního úadu je vi úastníkovi ízení 1 JURÍK, Radek. Kraje, správní ád : Správní ád, In Obce Praha : ASPI, ISBN X.

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 16 v nadazené pozici, mocenského charakteru, nebo tento jedná a rozhoduje bez vlivu na vli, popípad i proti vli úastníka ízení Ukládání sankcí Sankce, nebo-li trest, je právním následkem protiprávního jednání a mže být uložena jen za spáchaný pestupek jeho pachateli na základ zákona. Ze zásady inulla poena sine lege vyplývá požadavek zákonné formy vyjádení druh a výše sankce, podmínek a zpsob jejich ukládání, i hledisek pro vymení sankce v konkrétním pípad. Má-li být sankce za protiprávní jednání efektivní a plnit svj úel, musí být jejich systém vytvoen tak, aby obsahoval takové druhy a výši sankcí, které by odpovídaly spoleenské nebezpenosti a závažnosti protiprávního jednání, braly ohled na možné majetkové a jiné výhody pachatele, na mzdové a cenové relace apod. Její podstatou je existence nepíznivých následk pro pachatele protiprávního jednání a jejím posláním je odstranní protiprávního jednání i škodlivých následk s cílem zabránit, resp. pedejít jeho opakování. 2 Sankce jsou aplikovány širokým okruhem správních orgán a v rozsahu jejich pravomocí. Na tomto míst je teba zdraznit, že smyslem sankcí není prvoadé získávání prostedk pro zajišování úkol veejné správy. Jejich uplatováním dochází k uplatování specifické mocenské ochrany realizované orgány veejné správy, která však nemže smovat proti obecnjším cílm, úkolm a funkcím veejné správy. Naopak musí spolupsobit a napomáhat jejich realizaci, zabezpeení nerušeného chodu veejné správy, ale také plní funkci preventivn výchovnou a do jisté míry i funkci represivní Pestupek Pestupkem je zavinné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem spolenosti a je za pestupek výslovn oznaeno v zákon o pestupcích nebo jiném zákon, nejde-li o jiný 1 JURÍK, Radek. Kraje, správní ád : Správní ád, In Obce Praha : ASPI, ISBN X : ASPI, ISBN X 2 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo : obecná ást. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN PRCHA, Petr. Správní právo : Obecná ást. 6. aktualiz. a dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn - Právnická fakulta, s. ISBN

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 správní delikt postižitelný podle zvláštních právních pedpis nebo o trestný in. Pestupku se mže dopustit pouze fyzická osoba, nikoliv právnická nebo podnikající fyzická osoba pi výkonu své podnikatelské innosti. Tím není vylouena odpovdnost podnikající fyzické osoby za pestupek, kterého se dopustí mimo výkon své podnikatelské innosti. V pípad protiprávního jednání podnikající fyzické osoby v souvislosti s výkonem její podnikatelské innosti se jedná o jiný správní delikt, jak je popsáno dále. 1 V našem právním ádu je rozhodování o vin a sankci ze pestupky pojímáno jako souást výkonu veejné správy a souást rozhodování správních orgán o právech a povinnostech adresát veejné správy. ízení o pestupcích je zvláštním druhem správního ízení, upraveném zákonem. 200/1990 Sb., o pestupcích, ve znní pozdjších pedpis. Správní ád se v ízení o pestupcích uplatuje subsidiárn. Pestupky, jejich skutkové podstaty a sankce za n neupravuje pouze pestupkový zákon, ale též ada zvláštních zákon, které pak mohou obsahovat také odlišná procesní ustanovení, nap. ve vztahu k místní píslušnosti apod. 2 Do psobnosti obcí, bez ohledu na rozsah jim svené psobnosti, patí pestupky proti poádku ve státní správ, které jsou jim sveny. Orgány obce dále rozhodují pestupky proti poádku v územní samospráv, pestupky proti veejnému poádku, pestupky proti majetku, pestupky proti obanskému soužití a pestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje pírodních léivých zdroj, zdroj pírodních minerálních vod a lázeských míst. 1 Pestupky proti poádku v územní samospráv ( 21 zákona o pestupcích) spoívají v porušení povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách obcí a kraj, tedy právních pedpis vydaných v jejich samostatné psobnosti. Orgány obcí jsou píslušné jak k projednávání pestupk spáchaných porušením povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách obcí, tak povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách kraj, protože orgány kraj tuto psobnost až na vyjímky nemají. Projednávání všech pestupk je výkonem penesené psobnosti obce. 1 VEDRAL, Josef. Bezpenost obce, In Obce Praha : ASPI, ISBN X. 2 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo : obecná ást, 6. vyd. Praha: C.H.BECK, s., ISBN

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 18 K projednávání pestupk mže každá obec zídit, a je to tém pravidlem, komisi k projednávání pestupk, jako zvláštního orgánu obce. Do psobnosti pestupkových komisí se ve vtšin pípad svuje projednávání pestupk proti veejnému poádku, pestupk proti obanskému soužití a pestupk proti majetku. Pestupkem proti veejnému poádku ( 47 zákona o pestupcích) je nap. neuposlechnutí výzvy veejného initele pi výkonu jeho pravomoci, rušení noního klidu, zneištní veejného prostranství nebo odložení odpadu mimo vyhrazená místa. Mezi pestupky proti obanskému soužití ( 49 zákona o pestupcích) spoívají nap. v ublížení na cti, urážce, nedbalostním ublížení na zdraví nebo úmyslném narušení obanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví nebo nepravdivým obvinním z pestupku. Pestupkem proti majetku ( 50 zákona o pestupcích) je nap. úmyslné zpsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevrou, podvodem nebo zniením i poškozením vci z takového majetku nebo v pokusu o takové jednání. Piemž zpsobená škoda musí být nižší než 5000 K. Nad tuto hranici se jedná o trestný in, k jehož ešení jsou kompetentní orgány inné v trestním ízení, nikoliv obec a její orgány. 1 Sankcemi, jež lze za pestupky ukládat ( 11 zákona o pestupcích), jsou: napomenutí nelze uložit souasn s pokutou pokuta obecn do výše 1000 K, pokud zvláštní úprava nestanoví pokutu vyšší zákaz innosti jen u zákonem výslovn stanovených pípadech propadnutí vci nap. vci získané spácháním pestupku proti majetku 2 Pokuta uložená orgánem obce je píjmem obce, jejíž orgán ve vci rozhodoval v prvním stupni Jiný správní delikt Jiným správním deliktem je takové protiprávní jednání, které nelze kvalifikovat jako pestupek a pitom napluje znaky jiného správního deliktu podle zvláštních zákon. Na 1 VEDRAL, Josef. Bezpenost obce, In Obce Praha : ASPI, ISBN X 2 Zákon. 200/1990 Sb., o pestupcích, ve znní pozdjších pedpis

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 19 rozdíl od právní úpravy pestupk totiž neexistuje ani ástená kodifikace jiných správních pestupk ani ukládání sankcí za n. Právní úprava jiných správních delikt je roztíštna do píslušných právních pedpis upravujících jednotlivé úseky veejné správy. Jiné správní delikty se dlí do tchto skupin: Správní disciplinární delikty Správní poádkové delikty Jiné správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob a správní delikty podnikatel 1 V další textu není vnována pozornost správním disciplinárním deliktm, které mají vztah ke státní služb a zájmové, pop. profesní samospráv Správní poádkové delikty Poádková pokuta za správní poádkové delikty je ukládána povinným osobám (fyzickým i právnickým) za nesplnní procesní povinnosti uložená právním pedpisem stanoveným zpsobem. Správní orgán uložením poádkové sankce nutí povinnou osobu k jejímu splnní. 1 Specifikem správních poádkových delikt je, že sankci lze uložit i opakovan (zpravidla omezeno celkovou výší pokut), dokud není dosaženo žádoucího stavu. Ukládání sankcí ze správní poádkové delikty pichází v úvahu zejména v souvislosti s porušením pedepsaných povinností v procesním ízení, nap. podle správního ádu Jiné správní delikty fyzických osob Jak již bylo výše uvedeno, jiný správní delikt fyzických osob, je takové protiprávní jednání fyzické osoby, které nelze kvalifikovat jako pestupek a pitom napluje znaky jiného správního deliktu podle zvláštních zákon. Jiným správním deliktem fyzických osob nebude in, naplující znaky trestného inu. Jiné správní delikty fyzických osob jsou projednávány podle správního ádu, výjimen pak v blokovém ízení. 1 Píkladem právní 1 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo : obecná ást. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN PRCHA, Petr. Správní právo : Obecná ást. 6. aktualiz. a dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn - Právnická fakulta, s. ISBN

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 20 normy podle které orgán obce ukládá sankci ze jiný správní delikt mže být nap. zákon. 222/1999 Sb., o zajišování obrany eské republiky, ve znní pozdjších pedpis Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob Sankní ízení ve vci jiného správního deliktu se odlišuje podle povahy subjektu narušitele. V pípad všech právnických osob i podnikajících fyzických osob jde o jiný správní delikt než je pestupek. Podnikání je soustavná innost provádná samostatn podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovdnost za úelem dosažení zisku. Právnické osoby budou vždy za porušení právního pedpisu obce postihovány ve správním ízení za jiný správní delikt bez ohledu, zdali jsou podnikateli (obchodní spolenost) i nikoli (nadace, sdružení). U podnikajících fyzických osob nestaí charakteristika podnikání pro to, aby byla sankciována ve správním ízení za jiný správní delikt obdobn jako osoba právnická, ale je nutné pihlédnout jakou inností došlo k porušení právního pedpisu. V nepestupkovém správním ízení bude podnikající fyzická osoba postižena, jen pokud porušila právní pedpis obce v souvislosti s podnikáním. V pípad jiného správního deliktu platí objektivní odpovdnost a nezjišuje se zavinní. 1 Píkladem sankce ukládané orgánem obce za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob mže být nap. pokuta podle zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). 2.3 Sankce ukládané obcemi v samostatné psobnosti Porušení právního pedpisu obce je postihováno jako pestupek podle zákona o pestupcích anebo jiný správní delikt podle zákon o obcích. Obec je povinna pestupky projednat z úední povinnosti a je peneseným výkonem státní správy, i když je podstatou porušení obecn závazné vyhlášky vydané v samostatné psobnosti. V ízení se použije zákon o pestupcích a subsidiárn správní ád. Zákon o obcích zmocuje v ustanovení k ukládání pokut v samostatné psobnosti radu obce a ta mže tuto psobnost svit píslušnému odboru obecního úadu zcela nebo zásti. V obci, kde se rada nevolí, vykonávám její pravomoc starosta. Ve mst zastává tutéž funkci rada msta, v mstských obvodech nebo v mstských ástech je to rada mstského obvodu nebo rada mstské ásti. Pi pestupku se 1 KOUDELKA, Zdenk, ONDRUŠ, Radek, PRCHA, Petr. Zákon o obcích : Komentá. 3. dopl. vyd. Praha : Linde, s. ISBN

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 21 musí vždy prokázat zavinní obvinného z pestupku. V pípad porušení právního pedpisu obce, postaí z nedbalosti. Takový pestupek je stavn na subjektivní odpovdnosti. Za porušení obecn závazné vyhlášky lze jako za pestupek uložit sankci napomenutí anebo pokutu až do výše K ( 46 zákona o obcích), pokud porušením právního pedpisu obce není naplnna skutková podstata jiného pestupku, v takovém pípad se uloží sankce za tento jiný pestupek. Obec nemže stanovit sankce za porušení svých právních pedpis, nebo skutkovou podstatu pestupku, jiného správního deliktu i trestného inu, jakož i sankce za n mže stanovit jen zákon. 1 Za jiný správní delikt spoívající v porušení právního pedpisu obce podle 58 zákona o obcích mže obec uložit pokutu až do výše K. Konkrétn se mže jednat o tyto skutkové podstaty: do výše K právnické osob a fyzické osob, která je podnikatelem, a odmítne strpt bezúplatné pipevnní tabulky s oznaením ulice nebo jiného veejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s oznaením umístí jiný nápis, úmysln poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s oznaením ulice nebo jiného veejného prostranství, nebo neoznaí budovu ísly stanovenými obecním úadem. do výše K osob právnické nebo podnikající fyzické osob, která neudržuje istotu a poádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. do výše K právnické nebo podnikající fyzické osob, která zneistí veejné prostranství, naruší životní prostedí v obci nebo odloží vc mimo vyhrazené místo, a nebo jestliže poruší povinnost stanovenou právním pedpisem obce. Udlené pokuty jsou píjmem obce a vybírání a vymáhání pokut probíhá podle zákona o správ daní a poplatk. 1 1 Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), veznní pozdjších pedpis

22 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 22 3 SPRÁVNÍ EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ Jak uvádí Grossová: 1 Výkonem rozhodnutí je realizován procesnprávní vztah mezi vitelem a dlužníkem, založený pravomocným rozhodnutím, na jehož základ je dlužník povinen nco plnit. Uskutenní výkonu rozhodnutí vynucením splnní této povinnosti je souasn skuteností hmotného práva, které má za následek zánik hmotnprávního závazku splnním (by nedobrovolným). Dje se tak bez ohledu na skutenou vli dlužníka. Výkon rozhodnutí nelze provést svépomocí. Regulativní a sankní funkci práva lze zajisti do dsledku jen zákonem upraveným postupem pro výkon rozhodnutí, a to v následujících typech ízení: Obanskoprávní - zákon. 99/1963 Sb., obanský soudní ád, ve znní pozdjších pedpis Správní ízení - zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis Da ové ízení zákon. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis Exekuní ízení zákon. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuní innosti (exekuní ád) a o zmn dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis Správní ízení lze rozdlit do pti fází, z nichž první ti (zahájení ízení, dokazování a vydání správního rozhodnutí) jsou obligatorní a zbývající dv, tj. opravné prostedky a exekuce jsou fakultativní. Exekuce je fakticky posledním stadiem správního ízení, jehož smyslem a cílem je vymožení splnní povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí. ízení o vymáhání uložených a dobrovoln neuhrazených sankcí, uložených orgány obcí, upravuje správní ád v Hlav XI - EXEKUCE, kde je upraven postup správního orgánu pro vymáhání penžitých i nepenžitých plnní. 2 V dalším textu bude užíváno termínu exekuce i výkon rozhodnutí s ohledem na to z jakého ustanovení zákona bude citováno. 1 GROSSOVÁ, MARIE. Exekuce na penžité plnní v souasné právní praxi. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Linde, s. ISBN X. 2 ONDRUŠ, Radek. Správní ád : nový zákon s dvodovou zprávou a poznámkami. 1. vyd. Praha : Linde, s. ISBN

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finanního práva a národního hospodáství RIGORÓZNÍ PRÁCE

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finanního práva a národního hospodáství RIGORÓZNÍ PRÁCE Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finanního práva a národního hospodáství RIGORÓZNÍ PRÁCE Vymáhání nedoplatk v rámci dlené správy orgány Celní správy eské republiky Iveta íková 2009 Prohlašuji,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více