Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí"

Transkript

1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta managementu a ekonomiky Ústav veejné správy a regionálního rozvoje akademický rok: 2006/2007 Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Roman Janoušek Bakaláská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Tato bakaláská práce se zabývá správní exekucí pen žitých sankcí ukládaných orgány obcí. V teoretické ásti objas uje základní pojmy, možnosti ukládání sankcí orgány obcí a následn jednotlivé zpsoby exekucí na pen žitá pln ní a jejich faktickou realizaci. V praktické ásti jsou analyzovány možnosti a rizika faktické realizace správní exekuce sankcí ukládaných orgány obcí. Cílem je charakteristika a vyhodnocení klad a zápor jednotlivých postup a zhodnocení stávající právní úpravy. Klíová slova: obce, správní ízení, sankce, výkon rozhodnutí, exekuce, správce dan ABSTRACT This thesis deals with the administrative execution of pecuniary sanctions imposed by municipal authorities. In the theoretical part there are explained the basic concepts, the facilities for the imposition of pecuniary sanctions by municipal authorities, and consequently the individual ways of levying the payment duties and their practical realization. The practical part analyzes the possibilities and risks of the factual realization of the administrative execution of pecuniary sanctions imposed by municipal authorities. The main target of this work is to characterize and assess the pros and cons of the individual procedures and to evaluate the existing legal rules. Keywords: municipality, administrative procedure, sanction, execution, tax administrator

5 Podkování Touto cestou bych chtl vyjádit své podkování všem, kteí mi pi zpracování této bakaláské práce pomohli, pedevším však mé rodin za podporu. Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci zpracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval. V Kunovicích dne 14. kvtna 2007 Roman Janoušek

6 OBSAH ÚVOD...8 I TEORETICKÁ ÁST OBEC SAMOSTATNÁ PSOBNOST OBCE PENESENÁ PSOBNOST OBCE SPRÁVNÍ ÍZENÍ A UKLÁDÁNÍ SANKCÍ SPRÁVNÍ ÍZENÍ UKLÁDÁNÍ SANKCÍ Pestupek Jiný správní delikt Správní poádkové delikty Jiné správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob SANKCE UKLÁDANÉ OBCEMI V SAMOSTATNÉ PSOBNOSTI SPRÁVNÍ EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÍ EXEKUCE FORMY EXEKUCE NA PENŽITÍ PLNNÍ Srážky ze mzdy Pikázání pohledávky Pikázání pohledávky z útu u penžního ústavu, Pikázání jiných penžitých pohledávek Postižení jiných majetkových práv Prodej movitých vcí Prodej nemovitostí Prodej podniku Zízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V OBANSKOPRÁVNÍM ÍZENÍ innost soudu ped naízením exekuce Návrh na výkon rozhodnutí Naízení výkonu rozhodnutí Zpsoby výkonu rozhodnutí Náklady ízení Odklad výkonu rozhodnutí Zastavení výkonu rozhodnutí EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ PODLE EXEKUNÍHO ÁDU Zahájení exekuce Zpsoby výkonu exekuce Prbh exekuce Náklady ízení Odklad exekuce Zastavení exekuce EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V DA OVÉM ÍZENÍ Daový dlužník Exekuní titul...43

7 3.5.3 Zahájení daové exekuce Zpsoby výkonu daové exekuce Odklad výkonu rozhodnutí Exekuní náklady Zastavení daové exekuce Odpovdnost správce dan v souvislosti daovou exekucí EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V DA OVÉM ÍZENÍ PROSTEDNICTVÍM OBECNÉHO SPRÁVCE DAN...49 II PRAKTICKÁ ÁST SPRÁVNÍ EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ V PRAXI EXEKUCE V OBANSKOPRÁVNÍM ÍZENÍ EXEKUCE PODLE EXEKUNÍHO ÁDU EXEKUCE V DA OVÉM ÍZENÍ EXEKUCE V DA OVÉM ÍZENÍ PROSTEDNICTVÍM OBECNÉHO SPRÁVCE DAN OBCE A SPRÁVNÍ EXEKUCE V PRAXI...61 ZÁVR...66 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...68 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...71 SEZNAM TABULEK...72

8 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 8 ÚVOD Neustálá zmna spoleenských pomr sebou pináší utváení nových spoleenských vztah. Tyto zmny spoleenských vztah podmiují vývoj nových spoleenských norem. Spoleenské normy jsou postupem asu a vývoje povýšeny na zákonné normy, které odráží daný spoleenský vývoj. Za tmito nov vzniklými zákonnými normami již tradin pokulhává jejich dodržování a tím i vynutitelnost práva. Dnem vstoupila v úinnost nový zákonná norma, zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis, která zcela nahradila stávající správní ád, tj. zákon. 71/1967, o správním ízení (správní ád), ve znní pozdjších pedpis. Tato nová zákonná norma je oproti pvodní právní úprav plná zcela nových skuteností a zásadních zmn. Proto pi aplikaci jednotlivých ustanovení je také celkem bohatá na sporné a nejednoznané záležitosti, k nimž zatím neexistují provádcí pedpisy ani smrodatnjší výklady. Obecn se správní ád vztahuje na všechny postupy orgán moci výkonné, orgán územních samosprávných celk a jiných orgán, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají psobnost v oblasti veejné správy, tedy na výkon veejné správy provádný orgány státní správy a samosprávy, které mají charakter veejné moci. Jednou z oblastí výkonu psobnosti v oblasti veejné správy je realizace exekuce na penžitá plnní v pípad, že takové plnní, uložené správním orgánem, není povinným subjektem ádn a vas splnna. Pohledávky jednotlivých správních orgán mohou být druhov rzného charakteru. Druhov rzný charakter pohledávek je zapíinn mnohotvárností vykonávané správní innosti jednotlivých správních orgán, ale i rozsahov rozdílnou procesní zpsobilostí správních orgán, jim pienou na základ zákona. Exekutivní výkon rozhodnutí pak mohou vykonávat jen ty subjekty práva, kterým písluší tato pravomoc ze zákona. Exekuce je prostedkem k vynucení práva, piemž pod samotnou exekuní inností je teba rozumt použití takových právních prostedk, které jsou zákonem upraveným procesním postupem. Tato bakaláská práce se postupn zabývá možnostmi ukládání sankcí orgány obcí, jejich pravomocí pro tuto innost, druhy ukládaných sankcí a jejich správou, ímž mže být v konené fázi i správní exekuce na penžitá plnní. Dále práce pojedná o správní exekuci na penžitá plnní, provádí právní rozbor jednotlivých zpsob a jejich faktickou realizaci.

9 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 9 Pesto, že se snad v každé obci na území eské republiky se vyskytují dlužníci, kteí nesplnili dobrovoln stanovenou povinnost zaplatit uloženou pokutu, je toto téma v praxi velmi opomíjeno a pehlíženo. Proto se v praktické ásti práce vnuje zhodnocení stávajících zpsob provedení správní exekuce na penžitá plnní, jejich pedností a nedostatk. V závru práce jsou doporueny konkrétní kroky orgánm obcí v postavení správce dan pi správní exekucí penžitých plnní a nechybí ani doporuení, i vize zmny stávající právní úpravy správní exekuce penžitých plnní obecn.

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 I. TEORETICKÁ ÁST

11 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 11 1 OBEC Obec je základním územním samosprávným spoleenstvím oban. Tvoí územní celek, který je vymezen hranicí území obce, piemž každá ást území eské republiky je souástí území nkteré obce. Obec je veejnoprávní korporací, hospodaící s vlastním majetkem a dle vlastního rozpotu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a na vlastní odpovdnost. Úkolem obce je pée o všestranný rozvoj svého území a o poteby svých oban a pi plnní svých úkol chrání též veejný zájem. Obec je samostatn spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úad a zvláštní orgány obce. Obce se dlí na obce (nemstské), mstys, msta a statutární msta. Msto je samostatn spravováno zastupitelstvem msta; dalšími orgány msta jsou rada msta, starosta, mstský úad a zvláštní orgány msta, obdob je tomu i u mstyse. U statutárního msta, na místo starosty vystupuje primátor a na místo mstského úadu magistrát. Na nižší úrovni, tedy u mstských obvod je názvosloví stejné jako u msta. 1 Obecní zízení v eské republice vychází z tzv. smíšeného systému, kdy obce vykonávají vedle samostatné psobnosti (samosprávy) i psobnost penesenou (místní státní správy) Samostatná psobnost obce Samostatná psobnost znaí, že obec spravuje své záležitosti samostatn. Státní orgány a orgány kraj mohou do samostatné psobnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen zpsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné psobnosti mže být omezen jen zákonem. 1 Do samostatné psobnosti obce patí záležitosti, které jsou v zájmu obce a oban obce, pokud nejsou zákonem sveny krajm, nebo pokud nejde o penesenou psobnost orgán obce nebo o psobnost, která je zvláštním zákonem svena správním úadm jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné psobnosti obce sví zákon. Do samostatné psobnosti obce patí zejména záležitosti v pravomoci zastupitelstva obce, jak vyjmenovává 84 a 85 zákona o obcích (schvalování programu rozvoje obce, rozpotu a závreného útu obce, vydávání obecn závazných vyhlášek obce, majetkoprávní úkony, 1 Zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis 2 KOREJTKO, Aleš, MOCEK, Miroslav. Obce jako subjekty veejné zprávy a jejich vztah k vyšším územním samosprávným celkm. Veejná správa. ro. 2003, 16, s. 15.

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 atd.). Do samostatné psobnosti patí také záležitosti v pravomoci rady obce, s vyjmou vydávání naízení obce, kterými je napíklad zabezpeování hospodaení obce podle schváleného rozpotu, nebo ukládání pokut ve vcech samostatné psobnosti. V samostatné psobnosti mže obec ukládat povinnosti obecn závaznou vyhláškou takto: k zabezpeení místních záležitostí veejného poádku; zejména mže stanovit, které innosti jež by mohli narušit veejný poádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpenosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v ase obecn závaznou vyhláškou urených, nebo stanovit, že na nkterých veejných prostranstvích v obci jsou takové innosti zakázány, pro poádání, prbh a ukonení veejnosti pístupných sportovních a kulturních podnik, vetn taneních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištní veejného poádku, k zajištní udržování istoty ulic a jiných veejných prostranství, k ochran životního prostedí, zelen v zástavb a ostatní veejné zelen a k užívání zaízení obce sloužících k potebám veejnosti. 1 Pi výkonu samostatné psobnosti se obec pi vydávání obecn závazných vyhlášek ídí zákonem, v ostatní záležitostech též jinými právními pedpisy vydanými na základ zákona. Obec v samostatné psobnosti ve svém územním obvodu peuje v souladu s místními pedpoklady a s místními zvyklostmi o vytváení podmínek pro rozvoj sociální pée a pro uspokojování poteb svých oban. Jde pedevším o uspokojování poteby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spoj, poteby informací, výchovy a vzdlávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veejného poádku Penesená psobnost obce Psobnost obce vychází jako samostatná pímo z Ústavy a zákon o obcích ji výslovn vymezuje. Mimo samostatnou psobnost však stát na obec penesl i plnní nkterých úkol na úseku veejné správy, které písluší jemu a které patí do psobnosti tzv. místní státní 1 Zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 správy. Výkon státní správy svovaný obcím je jejich penesenou psobností a obec je za plnní úkol v penesené psobnosti píjemcem píspvku ze státního rozpotu. 1 Pi výkonu penesené psobnosti se orgány obce ídí: pi vydávání neízení obce zákony a jinými právními pedpisy, v ostatních pípadech též: usnesením vlády a smrnicemi ústedních správních úad návrhy opatení, popípad rozhodnutím krajského úadu, uinnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu penesené psobnosti 2 Zatímco rozsah samostatné psobnosti všech obcí je shodný, u penesené psobnosti se rozlišují ti stupn: I. v základním rozsahu sveném obci vykonávána orgány obce urenými zákonem o obcích nebo jiným zákonem; v tomto pípad je území obce správním obvodem, II. v rozsahu poveného úadu obecního úadu vykonávaná tímto úadem, III. v rozsahu obecního úadu obce s rozšíenou psobností vykonávaná tímto úadem. 1 S ohledem na rznou míru penesené psobnosti je dále rozlišováno ješt na obce s matriním úadem a obce se stavebním úadem. 1 Zvláštní zákonná úprava reguluje výkon penesené psobnosti statutárními msty (a jejich mstskými obvody, resp. mstskými ástmi). Orgány statutárních mst vykonávají penesenou psobnost, která je zákonem svena poveným obecním úadm a obecním úadm obcí s rozšíenou psobností. Orgány mstských obvod a mstských ástí vykonávají penesenou psobnost, kterou podle zvláštních zákon vykonávají orgány obcí. Mstské obvody a mstské ásti jsou pi výkonu penesené psobnosti správními obvody; 1 KADEKA, Stanislav. Obec : Obecní zízení v eské republice, In Obce Praha : ASPI, ISBN X 2 Zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 14 výkon penesené psobnosti jsou povinny zabezpeit. Na výkon penesené psobnosti obdrží mstské obvody a mstské ásti píspvek z rozpotu statutárního msta. 1 1 KADEKA, Stanislav. Obec : Obecní zízení v eské republice, In Obce Praha : ASPI, ISBN X

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 15 2 SPRÁVNÍ ÍZENÍ A UKLÁDÁNÍ SANKCÍ 2.1 Správní ízení Správní ízení je legislativn zakotveno v zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis. Správní ád upravuje postup orgán moci výkonné, orgán územních samosprávných celk a jiných orgán, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají psobnost v oblasti veejné správy (správní orgány). Zjednodušen je psobnost správního ádu v ízení vedoucím k vydání individuálního správního aktu, jimž se rozhoduje o právech a povinnostech subjekt, které stojí vn rozhodujícího orgánu, kterým je správní orgán, postup, který vede k uzavení veejnoprávní smlouvy. Takové pojetí nemusí být v pípad správního ádu vyerpávající, nebo správní ád upravuje i takové postupy orgán veejné správy, které charakter správního ízení nemají. Správní orgán, jinak eeno správní úad, je organizaní jednotkou, která je zízena a její psobnost stanovena zákonem, navenek ohraniená a vystupující na veejnost prostednictvím svých orgán nebo zástupc, kteí jednají jménem subjektu, jehož je správní úad organizaní jednotkou. Zákon mže piznat postavení orgánu i uritým osobám, útvarm v rámci organizaní jednotky nebo také nkolika organizaním jednotkám spolen (nap. psobnost stavebního i živnostenského úadu vykonává píslušný odbor obecního i krajského úadu apod.), vetn ízení vykonávacího. Ve správním ízení musí jít o rozhodování v oblasti veejné správy, o konkrétních právech a povinnostech individuáln urených subjekt, které souvisí se zajišováním úkol veejné správy. Správní ád se nepoužije na vztahy organizaní, pracovní nebo služební podízenosti a nadízenosti a na postup, kdy správní orgány rozhodují o správ svého majetku. 1 Ve správním ízení vystupují dva druhy subjekt. Na stran správní orgán, který správní ízení provádí a na druhé stran úastník (úastníci) ízení o jejich právech a oprávnných zájmech je ízení vedeno. Správní úad má zákonné oprávnní autoritativn o právech a povinnostech úastník správního ízení rozhodovat a pitom je vázán zákony. Stát prostednictvím zákona takové orgány k realizaci veejné správy vytvoil a stanovil jim nástroje a rozsah jejich psobnosti. Postavení správního úadu je vi úastníkovi ízení 1 JURÍK, Radek. Kraje, správní ád : Správní ád, In Obce Praha : ASPI, ISBN X.

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 16 v nadazené pozici, mocenského charakteru, nebo tento jedná a rozhoduje bez vlivu na vli, popípad i proti vli úastníka ízení Ukládání sankcí Sankce, nebo-li trest, je právním následkem protiprávního jednání a mže být uložena jen za spáchaný pestupek jeho pachateli na základ zákona. Ze zásady inulla poena sine lege vyplývá požadavek zákonné formy vyjádení druh a výše sankce, podmínek a zpsob jejich ukládání, i hledisek pro vymení sankce v konkrétním pípad. Má-li být sankce za protiprávní jednání efektivní a plnit svj úel, musí být jejich systém vytvoen tak, aby obsahoval takové druhy a výši sankcí, které by odpovídaly spoleenské nebezpenosti a závažnosti protiprávního jednání, braly ohled na možné majetkové a jiné výhody pachatele, na mzdové a cenové relace apod. Její podstatou je existence nepíznivých následk pro pachatele protiprávního jednání a jejím posláním je odstranní protiprávního jednání i škodlivých následk s cílem zabránit, resp. pedejít jeho opakování. 2 Sankce jsou aplikovány širokým okruhem správních orgán a v rozsahu jejich pravomocí. Na tomto míst je teba zdraznit, že smyslem sankcí není prvoadé získávání prostedk pro zajišování úkol veejné správy. Jejich uplatováním dochází k uplatování specifické mocenské ochrany realizované orgány veejné správy, která však nemže smovat proti obecnjším cílm, úkolm a funkcím veejné správy. Naopak musí spolupsobit a napomáhat jejich realizaci, zabezpeení nerušeného chodu veejné správy, ale také plní funkci preventivn výchovnou a do jisté míry i funkci represivní Pestupek Pestupkem je zavinné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem spolenosti a je za pestupek výslovn oznaeno v zákon o pestupcích nebo jiném zákon, nejde-li o jiný 1 JURÍK, Radek. Kraje, správní ád : Správní ád, In Obce Praha : ASPI, ISBN X : ASPI, ISBN X 2 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo : obecná ást. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN PRCHA, Petr. Správní právo : Obecná ást. 6. aktualiz. a dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn - Právnická fakulta, s. ISBN

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 správní delikt postižitelný podle zvláštních právních pedpis nebo o trestný in. Pestupku se mže dopustit pouze fyzická osoba, nikoliv právnická nebo podnikající fyzická osoba pi výkonu své podnikatelské innosti. Tím není vylouena odpovdnost podnikající fyzické osoby za pestupek, kterého se dopustí mimo výkon své podnikatelské innosti. V pípad protiprávního jednání podnikající fyzické osoby v souvislosti s výkonem její podnikatelské innosti se jedná o jiný správní delikt, jak je popsáno dále. 1 V našem právním ádu je rozhodování o vin a sankci ze pestupky pojímáno jako souást výkonu veejné správy a souást rozhodování správních orgán o právech a povinnostech adresát veejné správy. ízení o pestupcích je zvláštním druhem správního ízení, upraveném zákonem. 200/1990 Sb., o pestupcích, ve znní pozdjších pedpis. Správní ád se v ízení o pestupcích uplatuje subsidiárn. Pestupky, jejich skutkové podstaty a sankce za n neupravuje pouze pestupkový zákon, ale též ada zvláštních zákon, které pak mohou obsahovat také odlišná procesní ustanovení, nap. ve vztahu k místní píslušnosti apod. 2 Do psobnosti obcí, bez ohledu na rozsah jim svené psobnosti, patí pestupky proti poádku ve státní správ, které jsou jim sveny. Orgány obce dále rozhodují pestupky proti poádku v územní samospráv, pestupky proti veejnému poádku, pestupky proti majetku, pestupky proti obanskému soužití a pestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje pírodních léivých zdroj, zdroj pírodních minerálních vod a lázeských míst. 1 Pestupky proti poádku v územní samospráv ( 21 zákona o pestupcích) spoívají v porušení povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách obcí a kraj, tedy právních pedpis vydaných v jejich samostatné psobnosti. Orgány obcí jsou píslušné jak k projednávání pestupk spáchaných porušením povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách obcí, tak povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách kraj, protože orgány kraj tuto psobnost až na vyjímky nemají. Projednávání všech pestupk je výkonem penesené psobnosti obce. 1 VEDRAL, Josef. Bezpenost obce, In Obce Praha : ASPI, ISBN X. 2 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo : obecná ást, 6. vyd. Praha: C.H.BECK, s., ISBN

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 18 K projednávání pestupk mže každá obec zídit, a je to tém pravidlem, komisi k projednávání pestupk, jako zvláštního orgánu obce. Do psobnosti pestupkových komisí se ve vtšin pípad svuje projednávání pestupk proti veejnému poádku, pestupk proti obanskému soužití a pestupk proti majetku. Pestupkem proti veejnému poádku ( 47 zákona o pestupcích) je nap. neuposlechnutí výzvy veejného initele pi výkonu jeho pravomoci, rušení noního klidu, zneištní veejného prostranství nebo odložení odpadu mimo vyhrazená místa. Mezi pestupky proti obanskému soužití ( 49 zákona o pestupcích) spoívají nap. v ublížení na cti, urážce, nedbalostním ublížení na zdraví nebo úmyslném narušení obanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví nebo nepravdivým obvinním z pestupku. Pestupkem proti majetku ( 50 zákona o pestupcích) je nap. úmyslné zpsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevrou, podvodem nebo zniením i poškozením vci z takového majetku nebo v pokusu o takové jednání. Piemž zpsobená škoda musí být nižší než 5000 K. Nad tuto hranici se jedná o trestný in, k jehož ešení jsou kompetentní orgány inné v trestním ízení, nikoliv obec a její orgány. 1 Sankcemi, jež lze za pestupky ukládat ( 11 zákona o pestupcích), jsou: napomenutí nelze uložit souasn s pokutou pokuta obecn do výše 1000 K, pokud zvláštní úprava nestanoví pokutu vyšší zákaz innosti jen u zákonem výslovn stanovených pípadech propadnutí vci nap. vci získané spácháním pestupku proti majetku 2 Pokuta uložená orgánem obce je píjmem obce, jejíž orgán ve vci rozhodoval v prvním stupni Jiný správní delikt Jiným správním deliktem je takové protiprávní jednání, které nelze kvalifikovat jako pestupek a pitom napluje znaky jiného správního deliktu podle zvláštních zákon. Na 1 VEDRAL, Josef. Bezpenost obce, In Obce Praha : ASPI, ISBN X 2 Zákon. 200/1990 Sb., o pestupcích, ve znní pozdjších pedpis

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 19 rozdíl od právní úpravy pestupk totiž neexistuje ani ástená kodifikace jiných správních pestupk ani ukládání sankcí za n. Právní úprava jiných správních delikt je roztíštna do píslušných právních pedpis upravujících jednotlivé úseky veejné správy. Jiné správní delikty se dlí do tchto skupin: Správní disciplinární delikty Správní poádkové delikty Jiné správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob a správní delikty podnikatel 1 V další textu není vnována pozornost správním disciplinárním deliktm, které mají vztah ke státní služb a zájmové, pop. profesní samospráv Správní poádkové delikty Poádková pokuta za správní poádkové delikty je ukládána povinným osobám (fyzickým i právnickým) za nesplnní procesní povinnosti uložená právním pedpisem stanoveným zpsobem. Správní orgán uložením poádkové sankce nutí povinnou osobu k jejímu splnní. 1 Specifikem správních poádkových delikt je, že sankci lze uložit i opakovan (zpravidla omezeno celkovou výší pokut), dokud není dosaženo žádoucího stavu. Ukládání sankcí ze správní poádkové delikty pichází v úvahu zejména v souvislosti s porušením pedepsaných povinností v procesním ízení, nap. podle správního ádu Jiné správní delikty fyzických osob Jak již bylo výše uvedeno, jiný správní delikt fyzických osob, je takové protiprávní jednání fyzické osoby, které nelze kvalifikovat jako pestupek a pitom napluje znaky jiného správního deliktu podle zvláštních zákon. Jiným správním deliktem fyzických osob nebude in, naplující znaky trestného inu. Jiné správní delikty fyzických osob jsou projednávány podle správního ádu, výjimen pak v blokovém ízení. 1 Píkladem právní 1 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo : obecná ást. 6. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN PRCHA, Petr. Správní právo : Obecná ást. 6. aktualiz. a dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn - Právnická fakulta, s. ISBN

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 20 normy podle které orgán obce ukládá sankci ze jiný správní delikt mže být nap. zákon. 222/1999 Sb., o zajišování obrany eské republiky, ve znní pozdjších pedpis Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob Sankní ízení ve vci jiného správního deliktu se odlišuje podle povahy subjektu narušitele. V pípad všech právnických osob i podnikajících fyzických osob jde o jiný správní delikt než je pestupek. Podnikání je soustavná innost provádná samostatn podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovdnost za úelem dosažení zisku. Právnické osoby budou vždy za porušení právního pedpisu obce postihovány ve správním ízení za jiný správní delikt bez ohledu, zdali jsou podnikateli (obchodní spolenost) i nikoli (nadace, sdružení). U podnikajících fyzických osob nestaí charakteristika podnikání pro to, aby byla sankciována ve správním ízení za jiný správní delikt obdobn jako osoba právnická, ale je nutné pihlédnout jakou inností došlo k porušení právního pedpisu. V nepestupkovém správním ízení bude podnikající fyzická osoba postižena, jen pokud porušila právní pedpis obce v souvislosti s podnikáním. V pípad jiného správního deliktu platí objektivní odpovdnost a nezjišuje se zavinní. 1 Píkladem sankce ukládané orgánem obce za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob mže být nap. pokuta podle zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). 2.3 Sankce ukládané obcemi v samostatné psobnosti Porušení právního pedpisu obce je postihováno jako pestupek podle zákona o pestupcích anebo jiný správní delikt podle zákon o obcích. Obec je povinna pestupky projednat z úední povinnosti a je peneseným výkonem státní správy, i když je podstatou porušení obecn závazné vyhlášky vydané v samostatné psobnosti. V ízení se použije zákon o pestupcích a subsidiárn správní ád. Zákon o obcích zmocuje v ustanovení k ukládání pokut v samostatné psobnosti radu obce a ta mže tuto psobnost svit píslušnému odboru obecního úadu zcela nebo zásti. V obci, kde se rada nevolí, vykonávám její pravomoc starosta. Ve mst zastává tutéž funkci rada msta, v mstských obvodech nebo v mstských ástech je to rada mstského obvodu nebo rada mstské ásti. Pi pestupku se 1 KOUDELKA, Zdenk, ONDRUŠ, Radek, PRCHA, Petr. Zákon o obcích : Komentá. 3. dopl. vyd. Praha : Linde, s. ISBN

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 21 musí vždy prokázat zavinní obvinného z pestupku. V pípad porušení právního pedpisu obce, postaí z nedbalosti. Takový pestupek je stavn na subjektivní odpovdnosti. Za porušení obecn závazné vyhlášky lze jako za pestupek uložit sankci napomenutí anebo pokutu až do výše K ( 46 zákona o obcích), pokud porušením právního pedpisu obce není naplnna skutková podstata jiného pestupku, v takovém pípad se uloží sankce za tento jiný pestupek. Obec nemže stanovit sankce za porušení svých právních pedpis, nebo skutkovou podstatu pestupku, jiného správního deliktu i trestného inu, jakož i sankce za n mže stanovit jen zákon. 1 Za jiný správní delikt spoívající v porušení právního pedpisu obce podle 58 zákona o obcích mže obec uložit pokutu až do výše K. Konkrétn se mže jednat o tyto skutkové podstaty: do výše K právnické osob a fyzické osob, která je podnikatelem, a odmítne strpt bezúplatné pipevnní tabulky s oznaením ulice nebo jiného veejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s oznaením umístí jiný nápis, úmysln poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s oznaením ulice nebo jiného veejného prostranství, nebo neoznaí budovu ísly stanovenými obecním úadem. do výše K osob právnické nebo podnikající fyzické osob, která neudržuje istotu a poádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. do výše K právnické nebo podnikající fyzické osob, která zneistí veejné prostranství, naruší životní prostedí v obci nebo odloží vc mimo vyhrazené místo, a nebo jestliže poruší povinnost stanovenou právním pedpisem obce. Udlené pokuty jsou píjmem obce a vybírání a vymáhání pokut probíhá podle zákona o správ daní a poplatk. 1 1 Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), veznní pozdjších pedpis

22 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 22 3 SPRÁVNÍ EXEKUCE NA PENŽITÁ PLNNÍ Jak uvádí Grossová: 1 Výkonem rozhodnutí je realizován procesnprávní vztah mezi vitelem a dlužníkem, založený pravomocným rozhodnutím, na jehož základ je dlužník povinen nco plnit. Uskutenní výkonu rozhodnutí vynucením splnní této povinnosti je souasn skuteností hmotného práva, které má za následek zánik hmotnprávního závazku splnním (by nedobrovolným). Dje se tak bez ohledu na skutenou vli dlužníka. Výkon rozhodnutí nelze provést svépomocí. Regulativní a sankní funkci práva lze zajisti do dsledku jen zákonem upraveným postupem pro výkon rozhodnutí, a to v následujících typech ízení: Obanskoprávní - zákon. 99/1963 Sb., obanský soudní ád, ve znní pozdjších pedpis Správní ízení - zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis Da ové ízení zákon. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis Exekuní ízení zákon. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuní innosti (exekuní ád) a o zmn dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis Správní ízení lze rozdlit do pti fází, z nichž první ti (zahájení ízení, dokazování a vydání správního rozhodnutí) jsou obligatorní a zbývající dv, tj. opravné prostedky a exekuce jsou fakultativní. Exekuce je fakticky posledním stadiem správního ízení, jehož smyslem a cílem je vymožení splnní povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí. ízení o vymáhání uložených a dobrovoln neuhrazených sankcí, uložených orgány obcí, upravuje správní ád v Hlav XI - EXEKUCE, kde je upraven postup správního orgánu pro vymáhání penžitých i nepenžitých plnní. 2 V dalším textu bude užíváno termínu exekuce i výkon rozhodnutí s ohledem na to z jakého ustanovení zákona bude citováno. 1 GROSSOVÁ, MARIE. Exekuce na penžité plnní v souasné právní praxi. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Linde, s. ISBN X. 2 ONDRUŠ, Radek. Správní ád : nový zákon s dvodovou zprávou a poznámkami. 1. vyd. Praha : Linde, s. ISBN

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

U S N E S E N Í VEEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽB)

U S N E S E N Í VEEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽB) íslo jednací: 064 EX- 439/04-42 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úad Plze - sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plze, povený provedením exekuce na základ usnesení o naízení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení III. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finanního práva a národního hospodáství RIGORÓZNÍ PRÁCE

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finanního práva a národního hospodáství RIGORÓZNÍ PRÁCE Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finanního práva a národního hospodáství RIGORÓZNÍ PRÁCE Vymáhání nedoplatk v rámci dlené správy orgány Celní správy eské republiky Iveta íková 2009 Prohlašuji,

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více