Ohlédnutí za XI. Krušnohorským jarmarkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlédnutí za XI. Krušnohorským jarmarkem"

Transkript

1 NEJDECKÉ LISTY PROSINEC 2009 Nejdecké listy XII. ROČNÍK LEDEN 200 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA Ohlédnutí za XI. Krušnohorským jarmarkem Staročeská kuchyně - ZŠ, náměstí Karla IV. Letos již po jedenácté se uskutečnil na prostranství před kostelem sv. Martina historický vánoční jarmark, který je již tradiční akcí našeho města. Jak si ho nejdečtí připravili, takový byl. A že byl! Za účasti základních škol, muzea a městské knihovny a hlavně díky krásnému počasí se prosincový jarmark skutečně povedl. Každý návštěvník měl možnost si vybrat z bohatého programu. Vedle historické hudby jsme mohli vidět středověké šermíře, poslechnout krásné vánoční písně sboru ze ZUŠ, úsměvné divadelní představení žáků Základní školy, náměstí Karla IV., ohňovou show. Stánky dýchající atmosférou Vánoc Z OBSAHU Z usnesení 8. zastupitelstva města 2 Zápisy do prvních tříd nejdeckých ZŠ Osobnost města 2009, Perníkový Nejdek zná své vítěze Jízdní řády autobusů, 8 Fotogalerie Krušnohorského jarmarku 2, Běžecké trasy na Nejdecku nám nabízely různorodé zboží a dárečky. Veliký ohlas měla naše akce Posíláme s andílkem přání Ježíškovi, kdy město věnovalo k této příležitosti dětem 00 balónků, na které si děti přivázaly papírky s přáníčky a společně je pak vypustily k nebi. Všichni doufáme, že se jim přání jistě splní. Atmosféra byla krásná, setkání s přáteli, a zastavení se v tomto čase u nejdeckého vánočního stromu v prostředí tak přátelském a provoněném vůní jehličí bylo opravdu zážitkem. Kdo jarmark navštívil, ví, kdo tu nebyl, může se pokochat alespoň několika fotografiemi. Za neocenitelnou pomoc a podporu děkujeme: městu Nejdku, Základní škole, nám. Karla IV., Základní škole, Karlovarská ul. za bohatý program a technickou pomoc, sboru ZUŠ pod vedením Bc. J. Uhlíkové, mateřským školám, občanským sdružením v Nejdku a organizacím pracujícím s dětmi za účast v soutěži Sněhulákoviny, všem nejdeckým i mimonejdeckým perníkářkám a perníkáři za účast v soutěži Perníkový Nejdek, panu děkanovi Mgr. Janu Pražanovi za každoroční bezplatný pronájem prostranství, firmě AVE za skvělou spolupráci, panu Retišákovi, panu Vlasatému a panu Satýnkovi za technickou přípravu jarmarku, paní Jarošové za tradiční čočkovou polévku, studentům Michalu Satýnkovi, Oksaně a Natalyi Pavlovych za výpomoc u stánků s polévkou a stánku infocentra, Terezce Drobné a Janu Francovi za roli andílků, paní Bertě Růžičkové za koncert, OS Krušnohorská krajka za výstavku krajek a praktickou ukázku paličkování, moderátorovi Miroslavu Kuncovi, který svým vtipným moderováním zpestřil program, a všem účinkujícím, kteří se podíleli na doprovodných programech. Vladimíra Satýnková, z pověření vedoucí Odboru kultury Betlém - ZŠ, Karlovarská

2 2 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, ZE DNE ZASTUPITELSTVO MĚSTA schválilo Směrnici pro hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Nejdek; vydalo dodatek č., kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. /2008 o místních poplatcích; schválilo uzavření splátkového kalendáře v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 000,- Kč na základě Uznání dluhu a dohody o jeho splacení na dlužnou částku 9.8,- za dlužné nájemné a vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši.2,- Kč včetně příslušenství; následující rozpočtové opatření: OISM-investice, Zlepšení vodohospodářské infrastruktury + 2 tis. Kč,OE, rozpočtová rezerva - 2 tis. Kč; dále schválilo prodej pozemku ppč. 209/8 o výměře m 2 v k.ú. Nejdek za.00,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ o výměře 8 m 2 a ppč. / o výměře 0 m 2 v k.ú. Nejdek za 89.00,- Kč; prodej pozemku ppč. 298/ o výměře 0 m 2 v k.ú. Nejdek za 8.0,- Kč, prodej pozemku ppč. 8/ části o výměře 00 m 2 v k.ú. Fojtov za 0.000,- Kč; prodej pozemku ppč. 90/ části o výměře 0 m 2 v k.ú. Bernov za 2.00,- Kč, prodej pozemku ppč. 0/ části o výměře 000 m 2 v k.ú. Tisová u Nejdku za 8.000,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ část o výměře 2 m 2 v k.ú. Nejdek za.200,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ o část výměře 0 m 2 v k.ú. Nejdek za 8.000,- Kč; prodej pozemku stp.č. 2/2 o výměře 290 m 2 a ppč. 0/ o výměře 9 m 2 v k.ú. Vysoká Štola za 2.20,- Kč; prodej pozemku ppč. / o výměře 9 m 2 v k. ú. Fojtov za 8.2,- Kč; prodej pozemku ppč. / části o výměře 2 m 2 v k.ú. Bernov za.90,- Kč; prodej pozemku ppč. 90/ části o výměře 0 m 2 v k.ú. Suchá u Nejdku za 2.0,- Kč; prodej pozemku ppč. 0/ 2 o výměře m 2 v k.ú. Lesík za.0,- Kč; prodej pozemku ppč. 92/ části o výměře 200 m 2 v k.ú. Tisová u Nejdku za 0.000,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ části o výměře 80 m 2 a ppč. 08/ části o výměře 9 m 2 v k.ú. Tisová u Nejdku za 2.0,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ části o výměře 0 m2 a ppč. 08/ části o výměře 20 m 2 v k. ú. Tisová u Nejdku za 2.290,- Kč; prodej pozemku ppč. 90/ části o výměře m 2 v k.ú. Nejdek za 0,- Kč; prodej pozemku ppč. 8/2 části o výměře 20 m 2 v k.ú. Nejdek za 2.000,- Kč; prodej pozemku ppč. části o výměře m 2 v k.ú. Nejdek za.00,- Kč; dále schválilo přijetí daru od Karlovarského kraje, na základě usnesení krajského zastupitelstva č. ZK 22/09/09 ze dne , nemovitostí čp. na pozemku stp.č. 9 a pozemku stp.č. 9 o výměře 8 m 2 v k.ú. Nejdek; podání žádosti o dotaci v rámci OP Životního prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt Sanace opěrné zdi, ulice Karlovarská, Nejdek a pověřilo OISM zařazením investice do návrhu na rozpočet na rok 200; vzalo na vědomí dopis p. Síbrta a odložilo rozhodnutí o opravě komunikace Tisová nad železničním přejezdem s tím, že definitivní úprava komunikace bude řešena po ukončení stavebních aktivit v dané lokalitě; schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek Stavba zastřešení ledové plochy ve smyslu již schválených usnesení ZM v této věci; uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek Stavba zázemí zimního stadionu ve smyslu již schválených usnesení ZM v této věci; dále schválilo smlouvu č. SVŠ/0/2009 mezi městem Nejdek a CEN- TRED, o. s., o poskytnutí finančního příspěvku ve výši.000,- Kč; příspěvek na provoz pečovatelské služby S námi doma, o.p.s., na rok 200 ve výši 0.000,- Kč v rámci rozpočtu města; rozšíření návrhu plánu o řešení inkluze vyloučených romských komunit v rámci tvorby KPSS v Nejdku; neschválilo záměr pořízení bezdrátového městského rozhlasu pro potřeby krizového řízení města Nejdku; schválilo rozpočtové provizorium města Nejdek na rok 200 takto: a) Maximální měsíční provozní výdaje se stanoví ve výši /2 rozpočtu upraveného pro rok 2009, snížené o výdaje na investice a nákup DHDM, a to ve všech odborech MěÚ a příspěvkových organizacích. Výjimku tvoří výdaje OISM na provoz zimního stadionu a sněžné rolby, akce Nejdecký ples a KPH, které mohou být propláceny do výše rozpočtu na rok 2009 a výdaje města a příspěvkových organizací na úhradu vyúčtování vodného a stočného, tepla a elektrické energie. b) Nebudou propláceny žádné odměny ze mzdových prostředků. c) Budou v plné výši hrazeny splátky z uzavřených smluvních vztahů (úvěry, leasingové splátky, pojistné, pečovatelská služba, atd.) a závazky vůči státu (daně, poplatky, odvody). d) Rozpočtové provizorium se nevztahuje na závazky z investičních akcí smluvně zabezpečených v r a nedokončených či nedoplacených, zejména projekty a studie, VO NN Osvětimská, Jiráskova, Karlovarská a chodníky Osvětimská. Zápis v plném znění se zveřejňuje na úřední desce města Nejdku a na webových stránkách města Město Nejdek vyhlašuje příjem žádostí o dotace K získání dotace z rozpočtu města Nejdku na realizaci vašeho projektu uvádíme základní podmínky: Dotace se poskytují žadatelům na základě podané žádosti, zpracované v souladu s pravidly pro jejich poskytování. Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu musí být doručeny do podatelny Městského úřadu v Nejdku, náměstí Karla IV. 29,2 2 Nejdek, s nejpozdějším datem příjmu potvrzeným podatelnou MěÚ 28. února 200 Žadatel může v kalendářním roce žádat o poskytnutí dotace na více projektů (každý projekt bude samostatně uveden na formuláři Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku); Finanční příspěvek se poskytuje občanským sdružením, humanitárním organizacím, fyzickým, nebo právnickým osobám Činnost žadatele nebo projekt musí mít přínos pro občany města Nejdku. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města v plném znění, včetně potřebných formulářů a veškerých vstupních informací pro zpracování žádostí, jsou k dispozici na internetových stránkách města pod odkazem DOTACE nebo na ekonomickém odboru, který poskytuje odbornou pomoc při zpracování žádostí (p. Drobková, telefon č. 20 2). V loňském roce byla mezi žadatele rozdělena částka Kč, přičemž požadováno bylo Kč. Přestože není v našich možnostech uspokojit všechny žadatele, přejeme vám, aby právě váš projekt byl podpořen. Děkujeme za záslužnou činnost, kterou svými projekty vykonáváte pro obyvatele našeho města. Pavlína Drobková, odbor ekonomický UPOZORNĚNÍ Nový územní plán města Odbor investic a správy majetku města upozorňuje občany, že lhůta k předložení jejich námětů, názorů a návrhů na změny využití jednotlivých větších území i menších lokalit ve městě se prodlužuje do. ledna 200. František Jílek, referent OISM Přijďte si zabruslit na zimní stadion Kdy si můžete přijít zabruslit? ÚT ČT PÁ SO NE Veřejné bruslení : Bruslení rodičů s dětmi správce stadionu p. Dolenský, tel ,

3 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Městská policie Nejdek informuje Zdravotní prohlídky řidičů seniorů Zákon č. /2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 8 (výňatek): Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí: a) registrující praktický lékař, b) lékař zařízení závodní preventivní péče, c) kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče. Zákon č. /2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 8 (výňatek): Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel. Po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného vyšetření vydá posuzující lékař žadateli posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu. Zákon č. /2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 8 : Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle posouzení zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí posuzující lékař neprodleně tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a zašle mu kopii posudku o zdravotní způsobilosti. Zákon č. /2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 8 (výňatek): Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 0, a 8 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 8 let věku pak každé dva roky. Jan Sekot, velitel MěP Odchytová stanice pro zaběhnuté psy Odchytová stanice pro zaběhnuté psy děkuje za podporu svým příznivcům Děkujeme všem občanům, kterým není osud pejsků lhostejný, za spolupráci v roce Pomáhali jste nám nalézt původní majitele domácích mazlíčků, podporovali nás finančními i věcnými dary ve prospěch zatoulaných psů. Věříme, že díky vaší pomoci a zájmu o osud opuštěných pejsků z naší odchytové stanice se nám podaří předat i ostatní z nich do dobrých rukou. Možná se právě vy rozhodnete začít nový rok s novým čtyřnohým věrným kamarádem! Uvádíme fotografie některých z nich. Pokud se pro pejska rozhodnete, návštěvu v odchytové stanici je nutno předem domluvit na telefonních číslech nebo Šťastný nový rok 200 přeje Pavel Drobek, MP Nejdek Foto: Pavel Drobek MěP děkuje všem občanům, kteří přispívají naší odchytové stanici finančním nebo věcným darem ve prospěch zatoulaných psů. Číslo účtu 2/000, Variabilní symbol Nejdek opět zvítězil na turnaji v Johanngeorgenstadtu Vítězné družstvo z Nejdku Foto: Jaroslav Urban Dne 2. listopadu byli, stejně jako v loňském roce, pozváni zástupci městského úřadu a místních základních škol partnerským městem Johanngeorgenstadt na volejbalový turnaj. Naše město reprezentovala dvě družstva sestavená, se zaměstnanců a přátel městského úřadu a zaměstnanců a přátel ZŠ, náměstí Karla IV. a ZŠ, Karlovarská. K naší velké radosti se podařilo týmu městského úřadu obhájit vítězství a stejně jako v loňském roce přivézt do Nejdku opět vítězný putovní pohár. Úspěchy slavil také tým základních škol, který skončil na krásném druhém místě. Naše družstva si z úspěšného turnaje přivezla nejen milé ceny, ale především spoustu krásných vzpomínek. Už teď se těšíme na další ročník! Mgr. Martina Nováková, za nejdecké volejbalové týmy

4 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Odbor sociálních věcí a školství informuje: Zápis do prvních tříd základních škol Rok 2009 předal štafetu roku novému. To ovšem neplatí o roce školním. Ten se teprve blíží ke své půli. Ještě před rozdáním pololetního vysvědčení čeká děti narozené od září 200 do srpna 200 slavnostní okamžik, zápis do. tříd. Školy se vyzdobí, možná se změní v krásnou pohádku nebo veselý příběh plný barviček, kdo ví? Už nyní se však všechny paní učitelky na budoucí prvňáčky moc těší. Termíny zápisů předaly školy takto: ZŠ Nejdek, Karlovarská, Úterý od hod. do hod. Středa od 9 hod. do hod. ZŠ Nejdek, nám. Karla IV., Středa od hod. do hod. Čtvrtek od hod. do hod. Rodiče předškoláčků, nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. rozhodnutí soudu, kterému z rodičů bylo dítě svěřeno do péče. Všem zaměstnancům školek a škol přejeme hodně úspěšných a spokojených dětí, hodně zdraví, energie a nadšení nejen po celý rok 200! Ing. Soňa Taušková, vedoucí OSVŠ Tísňová péče Rádi bychom vás informovali o nové sociální službě - tísňové péči, která je jako jediná v Karlovarském kraji poskytována agenturou domácí péče LADARA, o. p. s., se sídlem v Karlových Varech-Staré Roli. Možná vás tato služba osloví osobně, možná máte ve svém okolí někoho, komu by se mohla stát potřebnou. Pokud byste o ni projevili zájem vy či osoby ve vašem okolí, kontaktujte náš odbor. Zástupci agentury jsou ochotni přijet a udělat předváděcí akci, při které si osobně budete moci službu vyzkoušet. Tísňová péče poskytuje nebo zprostředkovává neodkladnou pomoc při -nenadálé situaci (zranění, pád apod.) -náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu apod.) - mimořádné situaci (přepadení nebo ohrožení jinou osobou). Nabízí nepřetržitý kontakt s osobami, které jsou vystaveny riziku ohrožení zdraví nebo života, a to pomocí tísňového tlačítka, které má dotyčný zavěšené na krku nebo jako hodinky na ruce. Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby se zdravotním postižením. Velkým problémem této cílové skupiny bývá obava z nemožnosti dovolat se potřebné pomoci v okamžiku, kdy náhlá situace vznikne. U těchto spoluobčanů poté může nastat pocit nesoběstačnosti a neschopnosti žít doma. Často vyhledávají pobyt v ústavním zařízení i přesto, že jejich přáním je žít ve vlastním domově. Tísňová služba spolupracuje se složkami IZS (PČR, hasiči, záchranná služba). V případě vaší potřeby zajistí také převozní sanitní službu, spojení s osobou blízkou (rodina, soused, apod.), ale také s praktickým nebo ošetřujícím lékařem, kterého uživatel uvede v žádosti o službu. Pokud máte zájem o bližší informace, můžete kdykoliv navštívit p. Macháčkovou na OSVŠ, nebo volat na tel. 20. Jana Macháčková, OSVŠ Prosinec v městské knihovně Na úvod informací z knihovny se ještě vrátím k soutěži, kterou vyhlásila knihovna k XI. Krušnohorskému jarmarku. Tentokrát to byla výtvarná soutěž SNĚHULÁKOVINY. Úkolem dětí bylo vytvořit jakoukoliv výtvarnou technikou sněhuláka. Celkem soutěžilo sněhuláků, jednotlivců i skupinek, Sněhuláky vytvořily děti z nejdeckých školek, škol a dětských sdružení. Hodnocení bylo veřejné, sněhuláci byli vystaveni v muzeu a dostávali hlasy od návštěvníků jarmarku. Rozhodování bylo nelehké, neboť děti vyrobily opravdu různorodé a originální sněhuláky, za což jim patří poděkování. Odměnu a pamětní list za účast obdržely opět všechny dětské kolektivy. A který sněhulák nakonec zvítězil?. místo středisko Kompas Nejdek dívčí oddíl (sněhulák č. ) 2. místo OC Beruška (sněhuláci č. ). místo ZUŠ Nejdek (sněhuláci č. ) Doprovodný program k jarmarku, který se konal v knihovně - čtení pro děti, burza knih, psaní přáníček Ježíškovi, výstava paličkované krajky a ukázky řezbářského umění mladých Sněhuláci z., 2. a. místa (zleva) umělců z Johanngeorgenstadtu měl velký ohlas a během celého dne přišlo do knihovny kolem 0 návštěvníků jarmarku. V si ještě do konce ledna můžete prohlédnout výstavku paličkované krajky nejdeckých krajkářek, členek o.s. Krušnohorská krajka. Krajkářky by rády mezi sebou přivítaly i nové zájemce o toto krásné umění, a proto se rozhodly ve čtvrtek 28. ledna od.00 do.00 hodin paličkoat přímo v knihovně v (čítárna v přízemí). Zveme všechny zájemce k návštěvě knihovny přijďte se podívat, jak vznikají paličkované krajky. Ve výlohách knihovny si stále můžete prohlédnout prezentaci jednotlivých sdružení, které se věnují práci s dětmi. I na tento rok připravuje knihovna spoustu akcí pro děti soutěže, besedy a výtvarné dílny. Informace o jednotlivých akcích sledujte na plakátcích v dětském oddělení a na webu knihovny. Jana Vítková, městská knihovna DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA - ŠKOLY V NEJDKU MŠ HUSOVA ředitelka: Jana Velcová 92 MŠ LIPOVÁ ředitelka: Jiřina Pospíšilová 82 2 MŠ NERUDOVA ředitelka: Zuzana Řeháková MŠ ZÁVODU MÍRU ředitelka: Mgr. Martina Nováková, ZŠ NÁMĚSTÍ ředitel: Mgr. Igor Gubič 82 8 Školní jídelna: Pronájem tělocvičny: 82 8 ZŠ KARLOVARSKÁ ředitelka: Mgr. Jana Pavažajová Šk. jídelna: Pronájem tělocvičny: SOŠ A SOU Nejdek ředitel: Mgr. Josef Dvořáček 82 ZUŠ Nejdek ředitel: Miloš Baumgärtl 92 2

5 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Osobnost města nominace Již tradičně připravuje město Nejdek v letošním roce IV. Nejdecký ples, který se bude konat v sobotu 20. února 200 v Kulturním domě. S programem plesu budete seznámeni v příštím čísle Nejdeckých listů, předprodej lístků bude zajištěn v místním infocentru. Součástí plesu bude, jako každoročně, předání ceny Osobnost města Nejdek Vyberte ji společně s námi! Marta Dvořáčková OSOBNOST MĚSTA NEJDKU 2009 Vyberte mezi sebou člověka, který svým celoživotním přínosem, svou prací, dílem či skutkem významně přispěl k propagaci a reprezentaci našeho města. Pro vás, kteří si nejste jisti výběrem, uvádíme několik našich tipů: A. Marta DVOŘÁČKOVÁ, let Nominace za celoživotní přínos v oblasti kultury - pracovnice místního muzea, kde pracuje 20 let - v roce 2009 oslavila významné životní jubileum let - pracovala též na městském úřadě (národním výboru), oblast školství a kultury, založila Aktiv životního prostředí, soutěž Rozkvetlé ulice, zájmový kroužek alpinkářů, zájmový kroužek nejdeckých výtvarníků, na jejichž výstavách vystavovala také své kresby - stála u zrodu Nejdeckého zpravodaje - organizovala nejrůznější kulturní akce, např. Přehlídku zájmové umělecké činnosti učňovské mládeže, Divadelní přehlídku, po dobu let organizovala Pochod na státní hranici na Jelení Berta Růžičková Foto: V. Satýnková Foto: Martin Žák jako památku obětí války k jejich hrobu - několik let byla kronikářkou města Nejdku, v celonárodní soutěži kronik získala 2. místo - v místním muzeu zorganizovala např. výstavy ze suchých květin, lodních modelů, paličkování krajek - životní motto: V mém působení v muzeu se snažím, aby lidé našli nejen poučení, ale i vlídné přijetí, dobré slovo a pohodu, kterou tolik každý potřebuje. B. Alois NÁPRAVNÍK, 2 let Nominace za celoživotní přínos v oblasti požární ochrany a záchranu lidského života - dlouholetý člen zásahové jednotky SDH Nejdek - v roce 2009 oslavil významné životní výročí 0 let aktivní činnosti u hasičského sboru, kde vykonává funkci strojníka a chemické a technické služby, tj. zajišťuje akceschopnost dýchací a křísící techniky pro JSDH Nejdek, JSDH Pozorka a v případě potřeby pro další sbory z okolí - 0 let byl hasičem závodního požárního útvaru Vlnapu (dříve PČP), jako zkušený hasič předává dodnes své zkušenosti a pomáhá tak vychovávat generaci mladých hasičů v Nejdku - k lásce k této profesi vychoval i své dva syny: starší syn Alois pracuje jako hasič v ČEPRU Hájek, mladší Martin na letišti v K. Varech - je držitelem mnoha ocenění - medaile za věrnost, za zásluhy, za příkladnou práci, řád Sv. Floriána aj. - je členem výboru SH ČMS Nejdek, aktivně se podílí na organizaci akcí pro veřejnost - u dvou událostí bezprostředně zachránil lidský život: U vážné dopravní nehody provedl těžce zraněnému mladíkovi zpevnění pánve a oživovacími pokusy ho udržoval při životě až do příletu vrtulníku; při ukázce hasičské činnosti na dětském táboře zachránil mladého muže, který byl ohrožen na životě v důsledku srdeční slabosti a bez duchapřítomné pomoci by do příjezdu RZS nepřežil C. Berta RŮŽIČKOVÁ, 8 let Nominace za celoživotní přínos v oblasti česko-německých vztahů - předsedkyně místní organizace Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - v roce 2009 reprezentovala sudetské Němce, kteří z různých důvodů nebyli po válce odsunuti z ČSR, na výstavě v Praze s názvem Ti, kteří zůstali; tato výstava, která nyní putuje po Česku a Německu a letos na jaře bude instalována i v Nejdku, představuje na deseti výstavních panelech životní příběhy deseti osobností, Němců, žijících nepřetržitě v Česku; na vernisáži výstavy v Praze dne. srpna 2009 předčítala paní Berta Růžičková úryvky ze svých pamětí - od roku 9 veřejně vystupuje s písněmi z Krušnohoří a z Chebska a doprovází se na citeru; s tímto nástrojem, tak typickým pro Krušnohoří a s písněmi německými i českými rozdala radost na stovkách koncertů po celé republice - v září 2009 koncertovala se zpěvem a s citerou v Berlíně - zasloužila se o dobrou vůli k soužití Čechů a Němců v Krušnohoří Alois Nápravník Foto: SDH Nejdek D. Marie VÁCHOVÁ, 0 let Nominace za celoživotní přínos v oblasti sportu - členka krajského výboru Asociace sportu - v roce 2009 oslavila významné životní jubileum 0 let - po celý život působí v TJ Jiskra, dříve jako cvičenka, potom cvičitelka, členka výboru TJ a od r. 200 je předsedkyní jednoty - během doby se přizpůsobovala změnám stylu cvičení při hudbě přes pohybovou výchovu, džezgymnastiku, aerobic ke zdravotní tělesné výchově, které se věnuje jako cvičitelka přes 20 let a ovlivnila tak vztah ke sportu u všech věkových kategorií dívek a žen v našem městě - součástí tehdejšího cvičení při hudbě byly i nácviky na spartakiády (v letech 90 98), kterých se pravidelně zúčastňovala; poslední společné vystoupení na tělovýchovných slavnostech r. 990 a všesokolském sletu r.99 (díváte-li se na spartakiádní vystoupení s despektem, uvědomte si, že tehdy nebyla Fit centra ani jiné podobné aktivity a pro ženy) - s přibývajícími léty se věnuje cvičení seniorek při zdravotní tělovýchově a působí jako cvičitelka krajské vědecké zdravotní výchovy - spolupracuje s místním Klubem seniorů v rámci organizace výletů do okolí Nejdku (Svatošské skály, Andělská hora, Goethova vyhlídka) - v roce 200, při příležitosti svého životního jubilea let, získala zlatou medaili Miroslava Tyrše za celoživotní přínos tělovýchově (pokračování na str. ) Marie Váchová Foto: Šárka Tóthová

6 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Osobnost města nominace (pokračování ze str. ) POKUD VÁŠ KANDIDÁT NENÍ UVEDEN MEZI NAŠIMI TIPY, můžete nám zaslat svůj nominační tip s popisem v rozsahu výše uvedených osobností, včetně vašeho jména a tel. čísla (pro případ ověření a doplnění údajů nominace). Zpestříte tak možnost výběru ostatním občanům! Nominační tipy zasílejte elektronicky do středy 20. ledna 200 na adresu a pokud splní stanovené podmínky, budou zařazeny do seznamu osobností na internetových stránkách města www. nejdek.cz. Seznam doplněný o vaše kandidáty bude v době hlasování zveřejněn též v infocentru. Perníkový Nejdek zná své vítěze Voňavá soutěž vyhlášená v rámci Kruš no horského vánočního jarmarku měla velký úspěch. Tato soutěž byla opravdu náročná především svým zadáním - vyrobit a nazdobit perník s nejdeckou tematikou. Nakonec účast předčila očekávání. Sešlo se celkem 0 nádherných perníkových skvostů připomínajících Nejdek. Dovolte mi, abych všem účastníkům poděkovala zvlášť, protože si to opravdu zaslouží. Připravili pro nás nezapomenutelný zážitek v prostorách nejdeckého muzea a přispěli tak k příjemné atmosféře vánočního jarmarku. Děkuji perníkářkám Anně Filipsikové ze Suché, Daně Vrbové z Nejdku, Magdaleně Satýnkové z Bernova, Janě Duchoňové a Heleně Hruškové z Nejdku, Šárce a Nikole Moravovým z Nejdku, Stanislavě Wolfové z Nejdku, Ditě Míkové, Elišce Stejskalové, Radce Janků, všem z Nejdku a v neposlední řadě Ondřeji Popluhárovi z Karlových Varů. Určit vítěze nebylo snadné. Čas, trpělivost, úsilí a um to vše dělá perník perníkem. Ovšem, byla to soutěž, a proto známe vítěze:. místo Ondřej Popluhár z K. Varů 2. místo Anna Filipsiková ze Suché. místo Dana Vrbová z Nejdku -red- PRAVIDLA HLASOVÁNÍ:. Hlasovat mohou občané Nejdku a městských částí Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec, Oldřichov, Pozorka, Suchá, Tisová, Vysoká Štola. 2. Uveďte jméno vašeho kandidáta, který je občanem či rodákem města Nejdku. Pokud váš tip není mezi nominovanými osobnostmi, uveďte též jeho celoživotní přínos, kterým významně přispěl k propagaci a reprezentaci našeho města. Splní-li váš kandidát stanovené podmínky, bude zařazen do seznamu nominovaných osobností na cz a budou pro něj moci hlasovat i ostatní občané. K tomu, aby váš hlas byl platný, je nutné uvést též vaše celé jméno, podpis a adresu.. Na obálce uveďte označení Osobnost města Své hlasy odevzdávejte do soboty 0. ledna 200 na podatelně MěÚ, v infocentru, Vítěz soutěže Ondřej Popluhár z Karlových Varů do schránky umístěné u vchodu radnice, nebo posílejte na adresu: Město Nejdek, náměstí Karla IV. 29, 2 2 Nejdek s označením Osobnost města Vyhodnocení hlasovacích lístků proběhne v měsíci únoru za účasti komise ve složení: z pověření vedoucí Odboru kultury Vladimíra Satýnková, Iveta Drobná, místostarostka, Mgr. Pavel Andrš, kronikář města.. Kandidát, který získá nejvíce hlasů, se stane Osobností města Nejdek 2009 a cena mu bude slavnostně předána na IV. Nejdeckém plese starostou města. 8. Na IV. Nejdeckém plese bude též vylosován jeden z hlasujících občanů, který získá dárek. Těšíme se na vaše hlasy a tipy! Vladimíra Satýnková, z pověření vedoucí Odboru kultury Foto: Michal Halapej Perníky, které získaly (zleva), 2. a. místo

7 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Nejdek-Ostrov 2 22 Nejdek-Ostrov Nejdek-Ostrov Pepravu zajišuje: Cvinger bus s.r.o., Nádražní 08, 22 Nejdek j j g j 9 kmt od Nejdek,,METALIS.. p Nejdek,,nám. Nejdek,,aut.st.. Nejdek,,most Nejdek,,sídlišt Nejdek,Vysoká Štola,rozc. Nejdek,Pozorka.. Nejdek,Nový Fojtov.. Nejdek,Fojtov Dpoltovice,,hor.statek.. Dpoltovice.. Hrozntín,Ode,farma. Hrozntín,Ode,záv.. Hrozntín,Ode Hrozntín,,žel.zast... Hrozntín,,nám... Hrozntín,,U Budk.. Hrozntín,Bystice. Ostrov,Kfely,rozc.0.2 Ostrov,Kfely,rest Ostrov,,poliklinika Ostrov,,zámek. MHD 22 2 p Ostrov,,nám.. MHD od jede v pracovních dnech spoj píslušnou zastávkou projíždí 0 nejede od do..0, od 8..0 do..0, od..0 do.8.0 Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou umístny ve vozidle na lince Platí od Platí od do do.2 Platí od do Platí od do Platí od do MHD možnost pestupu na mstskou hromadnou dopravu

8 8 NEJDECKÉ LISTY LEDEN Nejdek-Šindelová-Rotava Nejdek-Šindelová-Rotava Pepravu zajišuje: Cvinger bus s.r.o., Nádražní 08, 22 Nejdek 9 km T od Nejdek,,METALIS p Nejdek,,aut.st... Nejdek,,masna. Nejdek,Bernov,statek Nejdek,Bernov,rozc... Nejdek,Lesík,rozc... Nejdek,Lesík.. Šindelová. Šindelová,,obchod Rotava,Údolí.. Rotava,,Škoda.. Rotava,,pož.zbroj p Rotava,,sídlišt. od 0 jede v pracovních dnech jede v pondlí jede v pátek Platí od do Platí od do nejede.2.09 jede také..0,..0, , , 8..0, nejede..0,..0 2 jede také ,.2.09, 2.9.0, 2.0.0,..0, nejede ,..0 Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou umístny ve vozidle na lince Nejdek-Šindelová-Rotava Nejdek-Vysoká Pec,Rudné-Nové Hamry-Nejdek Pepravu zajišuje: Cvinger bus s.r.o., Nádražní 08, 22 Nejdek km T od Nejdek,,aut.st Nejdek,,nám.. Nejdek,,METALIS Nejdek,,U studánky Vysoká Pec,,záv.rozc Vysoká Pec,,hotel Sport.. Vysoká Pec,Rudné. Vysoká Pec,Rudné,u kostela Vysoká Pec,Rudné. Vysoká Pec,,hotel Sport Vysoká Pec,,záv.rozc... Nové Hamry,,u pejezdu. Nové Hamry.. Nové Hamry,,u kostela. Nové Hamry Vysoká Pec,,záv.rozc... Nejdek,,U studánky Nejdek,,METALIS Nejdek,,nám p Nejdek,,aut.st jede v pracovních dnech spoj jede po jiné trase Platí od Platí od do do nejede nejede od do..0, od 8..0 do..0, od..0 do Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveejnny na lince. 29 Nejdek-Vesová-Chodov-Vintíov 29 Nejdek-Šindelová-Rotava Pepravu zajišuje: Cvinger bus s.r.o., Nádražní 08, 22 Nejdek 9 0 od Nejdek,,METALIS.. p Nejdek,,sídlišt Nejdek,,aut.st.. Nejdek,Suchá.. Nejdek,Nová Suchá,dol. Nejdek,Nová Suchá,hor. ernava,rájec,rozc ernava Tatrovice Vesová,,rozc.0... Vesová,,kombinát Chodov,,sídlišt.. Chodov,,aut.nádr Vintíov,,keramzitka p Vintíov,,velkolom Jií.. od jede v pracovních dnech spoj jede po jiné trase km T Platí od do Platí od do Informace OS Veselý Bernov: Máme hřiště! V rámci dotačního titulu Tvorba občanské společnosti rozdělovalo město v tomto roce jako každoročně finanční prostředky mezi žadatele (občanská sdružení, humanitární organizace, fyzické a právnické osoby), kteří žádali finanční podporu na projekty mající přínos pro občany našeho města. Občanské sdružení Veselý Bernov podalo žádost na částku 000 Kč na projekt terénní úpravy na víceúčelové hřiště. Tato dotace nám byla zastupitelstvem města dne schválena. Představa sdružení byla vybudovat travnatou plochu 22 m x m, na které se vybuduje klasické hřiště pro volejbal, nohejbal, vybíjenou, badminton apod. o rozměrech 8 m x 9 m se železnými stojany na síť. S pracemi jsme začali koncem prázdnin. Celá realizace nám trvala do konce října. Dnes je hřiště hotové. Na jeho zhotovení měli podíl členové OS Veselý Bernov, kteří svůj volný čas věnovali terénním úpravám. Provoz hřiště bude zahájen v letošním roce. A na to se všichni v Bernově těšíme. Dagmar Halapejová, předsedkyně OS Veselý Bernov Foto: Petr Satýnek

9 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY 9 Dne 2. prosince 2009 uspořádal Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Nejdek výroční vánoční schůzi svých členů. Kulturní program zajistily děti z mateřské školy, Lipová ul. v Nejdku. Děkujeme touto cestou všem sponzorům za poskytnutí občerstvení a věcných darů. Velké poděkování patří dětem z mateřské školy a jejich učitelkám za velmi pěkné vystoupení. Poděkování patří též Městské policii Nejdek za jejich pomoc, paní místostarostce, vedoucí odboru sociálních věcí a školství a pracovnicím infocentra Nejdek za jejich celoroční spolupráci, řediteli ZŠ náměstí Karla IV. a vedoucí školní jídelny za poskytnutí prostor školní jídelny a pomoc při podávání občerstvení a také členům výboru našeho svazu za to, jak celou schůzi připravili. Všem ještě jednou moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů v roce 200. Ludmila Jandová, za Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Nejdek Ráda bych touto cestou poděkovala zdravotním sestřičkám ze společnosti S námi doma, o.p.s. pod vedením paní Odlové. Zejména pak sestřičce Ivance Krejčiříkové, která svým rychlým rozhodnutím zachránila život mému manželovi. Se srdečným díky Božena Krejčová MŠ Nejdek, Husova děkuje manželům Kratochvílovým za finanční dar, věnovaný dětem k vánoční nadílce. Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří v roce 2009 svými drobnými dary zpříjemnili dětem pobyt v MŠ. Jana Velcová, ředitelka MŠ Dne 2.2. proběhly dvě tradiční akce na podporu občanského sdružení Dětská radost.prvním bylo paličkování Dlouhá noc, na kterém se sešly krajkářky ze sdružení Krušnohorská krajka. Své výrobky opět věnovaly našemu sdružení, takže krajky si mohli návštěvníci muzea zakoupit. Druhá akce se konala v evangelickém kostele, kde se uskutečnil vánoční charitativní koncert pěvecké třídy pod vedením Štěpánky Steinové. Všem bych touto cestou moc ráda poděkovala. Také bych chtěla poděkovat všem,kteří se přišli na nejdecký jarmark podívat, zakoupili si v našem stánku nějaký dáreček a přispěli tím na naše sdružení. Dík patří také všem, kteří si přišli poslechnout nádherný koncert. Martina Primasová, za OS Dětská radost Dětský soubor PODĚKOVÁNÍ Foto: OS Dětská radost Pozvánka Sdružení BEZ Nové Hamry rozzářil vánoční stromek Byl chladný podzimní večer. Už z dáli se ze tmy na kopci rýsoval rozsvícený kostel, který doslova zdobil ponurou krajinu kolem. Každému muselo být hned jasné, že tento večer bude něčím výjimečný. Pomalu se začínaly scházet skupinky lidí těšící se na nastávající vánoční koncert. Nové Hamry každoročně pořádají rozsvícení vánočního stromku. To letošní, již páté, se uskutečnilo v sobotu 28. listopadu v hodin. Úvodem vystoupil v kostele sv. Jana Nepomuckého sbor Chorea Nova z Nové Role. Jejich půlhodinové velmi zdařilé vystoupení bylo zakončeno starostovým proslovem a pozváním k rozsvícení vánočního stromečku, který letos poprvé nestál na náměstí, ale zaujímal místo vedle kostela. Zajímá vás svět dokumentárního filmu? Chcete se setkat s Romem, který píše scénáře a natáčí filmy? Pokud ano, přijďte na BEZ-besedu do kinokavárny v Nejdku - v pátek 29.. od.00 hod. na promítání filmu Černobílý svět (s Janem Přeučilem) a následnou besedu se scénáristou a režisérem Petrem Havránkem - v sobotu 0.. od.00 hod. na film Domeček splněných snů (s Helenou Růžičkovou). POZVÁNKA KLUBU SENIORŮ Renata Jirušová, Sdružení BEZ Zveme vás do kinokavárny, kde se bude 8. ledna 200 konat od hodin valná hromada Klubu seniorů s tímto programem:. pracovní část zhodnocení činnosti za minulý rok, nástin plánu na rok 200 a volba členů rady klubu 2. zábavná část vystoupení pěveckého a tanečního souboru Radost seniorek z Krásna Týdeník Sedmička vychází ve dvaačtyřiceti městech v celé České republice v celkem sedmadvaceti mutacích. Jde o první zdarma distribuované regionální týdeníky, které nabízí svým čtenářům kvalitní a rozsáhlé zpravodajství pokrývající regionální dění. Kromě zpráv najdou čtenáři v Sedmičce v graficky moderní a svěží podobě i publicistické útvary, příběhy, rozhovory, reportáže, názorovou stranu, dění z kultury či ze sportu. Sedmička přináší i zpravodajství z celé České republiky, ze světa a také čtení pro celou rodinu: o vaření, hobby, zahradě, automobilech, omalovánky pro děti, také předpověď počasí na celý týden či křížovky. Regionální týdeník Sedmička nabízí svým čtenářům i patnáctistránkový televizní program na celý týden, který nabízí i zahraniční televizní Těšíme se na setkání v novém roce. Eliška Johnová, Klub seniorů Nejen děti, ale i dospělí stromeček krásně vyzdobili svými vlastnoručně vyrobenými ozdobami, které se přes den lesknou v záři sluníčka, ale později je už snad bude zdobit i tolik očekávaný sníh. Ti nejmenší autoři ozdob byli obdarováni perníčky a bonbóny, ostatní si zas pochutnali na výborném svařeném víně, které svou vůní podtrhlo předvánoční atmosféru a hlavně zahřálo v chladném večeru. Minulý rok už byla touto dobou krajina pokrytá čepicí sněhu, ale zima na sebe určitě nenechá dlouho čekat. Tuto předvánoční pohodu si přišlo vychutnat na 20 místních i přespolních. Je to zatím největší účast za celých pět let. Těším se a doufám, že příští rok bude také tak vydařený. Monika Boldižarová, let Týdeník Sedmička také v Nejdku kanály dostupné na území České republiky. Osmačtyřicet celobarevných stran je zárukou velkého množství zpravodajství a kvalitní tým více jak stovky novinářů, kteří do Sedmičky přišli například z MF Dnes, Práva, České tiskové kanceláře, internetového portálu Aktuálně či z televize Z, zase garancí kvalitních, seriozních a hlavně čtivých novin. Sedmička vychází každý čtvrtek. Nejdečtí čtenáři ji najdou ve stojanech v infocentru a na Poště v Nejdku. Vladimíra Satýnková, z pověření vedoucí Odboru kultury

10 0 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Vánoce v naší mateřské škole Mikulášská nadílka Plny očekávání i obav se naše děti dočkaly. prosince mikulášské nadílky. Moudrý Mikuláš s sebou přinesl velikou kouzelnou knihu, ve které bylo o dětech z naší školky mnohé psáno. Některé chválil, jiným domlouval. Důležité je, že žádné z nich neskončilo v čertově pytli! Přestože byl čert opravdu strašidelný, domlouval mu krásný andílek, kterému stejně jako Mikuláši děti slíbily, že budou hodné, nebo že se určitě polepší. Při zpěvu písní a přednesu básní se Mikuláš s andílkem spokojeně usmívali a čert si dokonce zatancoval. Všem našim hodným dětem ze tříd Berušek, Sluníček i Pastelek na závěr nadělili dárečky, ze kterých se moc radovaly. Ráda bych jménem školy poděkovala VZP Karlovy Vary, Ing. Petru Svobodovi, za hodnotné mikulášské dárky pro děti, a také Mikuláši - panu Miroslavu Drobnému, andílkovi - Terezce Drobné a čertu - Romanu Rédlovi. Ježíšek naděloval dárky Pravou vánoční náladu jsme zažili již. prosince. Nevěříte? V naší mateřské škole totiž Ježíšek naděloval dárky! V tento slavnostní den přijala naše pozvání vedoucí odboru sociálních věcí a školství Ing. Soňa Taušková a prožila tak neopakovatelnou atmosféru Ježíškova nadělování, rozzářených dětských očí, rozbalování dárků a bezprostřední radosti. Naše poděkování patří týmu sekretariátu firmy Witte Nejdek za finanční příspěvek na koupi vánočního dárku (televizor do třídy Sluníčka), a Ježíškovi - p. Miroslavu Drobnému. Všichni k sobě patříme, společně se těšíme Nekonečné čekání na Vánoce doma jsme si společně s dětmi zkrátili a zároveň přiblížili 8. prosince, kdy jsme všichni společně poobědvali za poslechu koled u svátečně prostřených vánočních stolů v jedné třídě. Foto poskytla autorka článku Cililink! Slyšíte děti? Už brzy zazvoní ten opravdový zvoneček DOMA! Šťastný vstup do nového roku 200 vám všem přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Nejdek, Závodu míru. Mgr. Martina Nováková, ředitelka mateřské školy ZŠ KARLOVARSKÁ NEJDEK má pro vás dveře vždy otevřené. Pokud si ale budete chtít prohlédnout celou budovu s průvodcem, zapište si do kalendáře. leden 200. V tento lednový čtvrtek pořádáme od.00 do 8.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Dozvíte se, co je u nás nového, jaké projekty probíhají a jaké chystáme, v jakém prostředí se u nás děti učí, sportují, odpočívají Pokud byste zvědavostí nemohli vydržet, navštivte již nyní naše webové stránky DUHOVÝ ZÁPIS DO. ROČNÍKU ZŠ KARLOVARSKÁ NEJDEK SE KONÁ K zápisu se dostaví děti narozené od září 200 do srpna 200, včetně dětí s odkladem. S sebou, prosím, přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a případně rozhodnutí soudu, kterému z rodičů bylo dítě svěřeno do péče. Děkujeme telefon:, 20 Z Á P I S ve dnech. a 8. ledna 200 od.0 do.00 hod v budově školy: Vančurova 8, Karlovy Vary Stará Role - do. ročníku základní školy, - do speciální mateřské školy, - do přípravné třídy základní školy. ve dnech. a 8. ledna 200 od.0 do.00 hod v budově školy: Svahová 2, Karlovy Vary - do přípravné třídy základní školy. Náhradní termín zápisu v obou budovách školy je Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd budou děti a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu.

11 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Škola v Pozorce: Psal se rok 90: V době dostavby školy měla obec k dispozici pouze 900 korun. Musela si půjčit u Nejdecké spořitelny 000 korun. Kronikář předpokládal, že tzv. pivní krejcar (Bierkreuzer) uhradí vznikající vícenáklady z úroků. Školní rok 90/0: Škola začala. září slavnostní mší za účast školních dětí.. 0. se konala slavnostní bohoslužba na počest jména Jeho Veličenstva císaře za účasti školních dětí. 8.. (místo 9..) se za účasti učitelů konala bohoslužba za zemřelou císařovnu. Začátkem školního roku byla otevřena II. vzestupná třída. Výnosem z 9. září byl dosavadní vedoucí školy Franz Görg jmenován vrchním učitelem a výnosem ze. srpna byl na zdejší školu přidělen učitel I. třídy Robert Hamm, naroz. 82 v Jindřichovicích. Učitelkou ručních prací zůstává slečna Eibisch. Květen 90: volby do místní školní rady. Zvoleni Johann Dietl, Martin Pecher, Andreas Kraus. Za školního inspektora obce navržen Jahann Dietl a také schválen. Předsedou školní rady je Josef (?) Pecher - č.. V tomto školním roce bylo v Pozorce celkem 99 dětí školou povinných. Posledním dnem školního roku 90/0 byl. červenec, a protože všechny děti byly římskokatolického vyznání, šly toho dne hromadně za doprovodu učitelů na mši do kostela sv. Martina. Po návratu z kostela obdržely děti zprávu ze školy. Poté zazpívali hymnu a učitelé připomněli dětem zásady slušného chování během prázdnin. Školní rok 90/0: Vyučování začalo. září. Okresní školní inspektor Wenzel Schuster odchází z okresu Kraslice na vlastní žádost do Mariánských. Lázní. Na jeho místo nastupuje. května 90 Wilibald Kraus, ředitel měšťanky z Ostrova. Učitel I. třídy Robert Hamm byl začátkem školního roku přeložen do Nejdku na chlapeckou obecnou školu. Na jeho místo v Pozorce byl přidělen učitelský kandidát Michael Leiminer. Na konci školního roku se konal školní výlet na Pajndl. Linus Vrba Nejdek ve víru výročí 80 let od výstavby ozdravovny v Lužci Celkový záběr na Lužec, 0. léta 20. století Foto: Heimatbuch Landkreis Neudek, Augsburg-Göggingen 98, nestr. Roku 90 byla dokončena budova ozdravovny v Lužci, umístěná v severní části nejdeckého katastrálního území. O velikosti tehdejší samostatné územní jednotky svědčí mimo jiné existence 20 domů a v nich bydlících lidí. V souvislosti s řešením otázky zdravotnictví na Nejdecku krátce po roce 9 se hovořilo dokonce o využití objektu pro účely plicního oddělení karlovarské nemocnice (ta ji nakonec zřídila v bývalé nejdecké nemocnici). Ozdravovna v té době přešla do služeb Revolučního odborového hnutí (ROH). Vzpomínáme Po změně vlastnictví v 90. letech začala někdejší pýcha Lužce - zotavovna Krušnohor, jak zněl oficiální název - chátrat. V současnosti se na areál naskýtá žalostný pohled. Po roce 9 došlo vinou celkové výměny obyvatelstva k razantnímu úbytku počtu vesničanů. Postupně se zde vytrácel život - podle sčítání lidu v roce 90 žilo v Lužci při počtu 2 domů jen obyvatel, o 20 let později zde nebyl trvale evidován již nikdo. V té době nastoupená éra chataření a chalupaření byla viditelná též v regionu, Lužec nevyjímaje. Mgr. Pavel Andrš Bože, kde jsi byl v tento den? Jaruška Brandlová Bolest ze ztráty milovaného a blízkého člověka je věčná Dne uplynulo 9 smutných let ode dne, kdy od nás navždy tiše odešla dcera, maminka a babička Soňa Řeháková Dne tomu bude rok, kdy utichlo laskavé srdce mojí milované maminky, babičky a prababičky paní Šárky Rejchové Lenka Vlčková uplyne rok od chvíle, kdy nás nečekaně a navždy opustil náš milovaný Kuba Schwarz Za tichou vzpomínku děkují děti, rodiče a rodina Vlčkova Děkujeme všem za tichou vzpomínku na něj. Rodina Schwarzova S láskou a smutkem vzpomínají rodiče, dcera a syn s rodinami S láskou vzpomínají syn Johan s rodinou, vnučky Šárka, Marcela a pravnoučata

12 2 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Fotogalerie XI. Krušnohorského jarmarku Prostranství před kostelem sv. Martina Hrátky s čerty ZŠ, Karlovarská Divadelní soubor ZŠ, náměstí Karla IV. Andílci připraveni vypouštět přáníčka Ježíškovi Pěvecký sbor ze ZUŠ pod vedením paní Bc. J. Uhlíkové Mladí řezbáři z partnerského města Johanngeorgenstadtu Foto: Jana Vítková

13 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Fotogalerie XI. Krušnohorského jarmarku Čočková polévka chutnala i nejmenším Návštěvníků bylo opravdu hodně Foto: Michal Halapej Citerový koncert B. Růžičkové Foto: Miroslav Holeček Autorské čtení Libora Čiháka Praktická ukázka paličkování v muzeu Doprovodný program v knihovně

14 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Bude v Nejdku zřízeno muzeum Krušnohorského Semmeringu? KAM ZA KULTUROU Muzeum Karlovy Vary pobočka Nejdek MUZEUM JE DO.. ZAVŘENO V Nejdku již výpravčí neuvidíte. V tomto článku vysvětlil před měsícem kronikář města Mgr. Pavel Andrš mimo jiné i to, proč už dnes neuvidíte nad Žábou u železničního přejezdu stavědlo neboli železniční strážní domek, lidově zvaný vechtrovna. Byly i zoufalé snahy tento 0 let starý železniční památníček zachovat, ale nepovedlo se. Kdo by domeček koupil a přestěhoval ho na vhodné místo? Kdo by jej udržoval a hlídal, aby se v něm nescházela podezřelá individua? Vše stojí peníze a těch se právě v této době ve veřejných rozpočtech nedostává. Něco jsme však přece zachránili. Občanské sdružení JoN a zejména člen jeho výboru Pavel Andrš po delším a složitém jednání dosáhli toho, že jsme mohli sami demontovat a za cenu železného šrotu koupit velké sdělovací a zabezpečovací zařízení, vyrobené v roce 9 firmou Siemens, z dopravní kanceláře nejdeckého nádraží a dvě menší z obou nejdeckých stavědel. Tyto někdejší zázraky zabezpečovací techniky jste mohli vidět, když jste nakukovali do nepovolaným osobám zakázané dopravní kanceláře a viděli jste výpravčího, jak stojí u jakési ocelové skříně a obsluhuje různá mačkátka a nakonec zatočí klikou. Tato tři zařízení a další předměty hodné zachování jsou nyní uloženy v Nejdku a čekají na svůj další osud. Myslíte si, že by si naše horská trať zasloužila malé železniční muzeum Krušnohorského Semmeringu, a to v Nejdku? Milan Michálek, za o. s. JoN Jde o Nejdek Foto: Milan Michálek Fotogalerie ZELENÁ SEDMA nám. Karla IV. 2, tel. 20, otevřeno Po-Pá 8- hodin So 8.0- hodin VÝSTAVA do 29. VŠEHOCHUŤ Výstava fotografií Rudolfa Vážného, člena KPF v Karlových Varech. nám. Karla IV. 98, tel přízemí Městské knihovny (internetová čítárna) otevřeno Po, Út a Čt - hodin VÝSTAVA do 29.. PALIČKOVANÁ KRAJKA, ZIMNÍ A VÁNOČNÍ TEMATIKA Vystavuje o.s. Krušnohorská krajka. KINO NEJDEK nám. Karla IV. 2, 2 2 Nejdek Tel.: 20, tel/fax: Kontakt - R. Jelínková ( 9 20) KRUH PŘÁTEL HUDBY 9.. v 9:00 hodin MICHAL REZEK klavír Z programu: J. Brahms, P. I. Čajkovskij, L. Janáček Velký sál kina, vstupné 0, 00 Kč DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 2.. v :00 hodin ČTYŘI POHÁDKY Divadlo ŠUS Velký sál kina, vstupné 0 Kč KINO PRO MŠ 29.. v 9:0 hodin JAK ŽOFKA POŘÁDALA SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ Pásmo pohádek pro děti Velký sál kina, vstupné 0 Kč KINO PRO DRUŽINY 22.. v :0 hodin DOBA LEDOVÁ Dětský animovaný film Velký sál kina, vstupné 20 Kč VÝSTAVY 989 CESTA KE SVOBODĚ K. Vary, Muzeum Nová louka, do.. ILUSTRACE K POHÁDKÁM Galerie výtvarného umění v Chebu, do CO SE DĚJE V OKOLÍ KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO.. DÍVČÍ VÁLKA, divadelní hra 20.. RADŮZA, koncert 0.. CHICAGO, divadelní muzikál (představení začínají v 9.0) V MĚSÍCI LEDNU NEPROMÍTÁME!

15 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Běžecké lyžování na Nejdecku Město Nejdek upravuje v zimních měsících běžecké trasy nejdeckého lyžařského areálu. Značení lyžařských tras se v podstatě neliší od značení tras pěších, používají se stejné druhy značek, stejné tabulky a směrovky. Odlišná je pouze barva krajních pásů značek, která je oranžová. Trasy začínají v Nejdku, vedou přes Nové Hamry, Jelení až do Perninku a navazují na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu a na trasy v Německu. Mapu značených tras naleznete v letáku Nejdecký lyžařský areál, který vydalo město Nejdek v roce 200 a je k dostání v infocentru Nejdek. Nezbývá, než popřát všem milovníkům běžeckého lyžovaní pořádnou sněhovou nadílku, aby si tento sport v letošní sezóně užili. Vladimíra Satýnková, z pověření vedoucí Odboru kultury Červená KLM Krušnohorská lyžařská magistrála: - Klínovec - Boží Dar - Pernink - Jelení - Rolava - Bublava - Kraslice. Červená přerušovaná: Ne upravované trasy. Legenda k mapě běžeckých tras Zelená, trasa č. : Nejdek centrum - Vysoká Jedle - silnice z Přebuze do Rudné - Chaloupky - Odbočka Jelení - Jelení - Jelení st. hranice. Přerušovaná zelená: upravováno od. ledna. Žlutá, trasa č. 2: Vysoká Jedle (Nejdek) - Vysoká Pec - Petrlík - Chaloupky - Parkoviště 2 (Nové Hamry) - Parkoviště (Nové Hamry). Modrá, trasa č. : Vysoká Pec - Parkoviště (Nové Hamry) - Nové Hamry - Tisová - Pernink - KLM.

16 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Zimní sleva podlahy 0% na dveře % Nově otevřená kancelář finančního poradenství Bezplatné poradenství před sjednáním, ale i již uzavřených smluv týkajících se pojištění. Osob: úrazové, životní,komerční nemocenské, cestovní, dětí, sportovců Majetku: nemovitostí, bytů, domácností Stavební spoření se státní dotací, hypotéky, úvěry Penzijní připojištění se státním příspěvkem Programy pro miminka i pro větší děti: příprava peněz na studium, na bydlení, novinka spoření v eurech s velikým výnosem Investiční programy Programy na snížení daní pro osoby i firmy Nejen v době krize vytvořím finanční plán i rodinám s menším příjmem, aby nepodléhaly lákavým půjčkám od různých poskytovatelů a lichvářů. Adresa: Karlovarská 00 (bývalá pekárna u Draxalů), 2 22 Nejdek Vlasta Draxalová, tel: , * Nebankovní půjčky se zástavním právem * * Půjčky na družstevní byt * * Vyplacení exekuce * * Splátky až na 20 let * * Garance možnosti kdykoliv půjčku doplatit * * Vykoupení Vaší nemovitosti před dražbou * Chcete mít jistotu slušného jednání u nebankovního zdroje? Volejte vestavěné skříně na míru ZDARMA konzultace zaměření doprava VÝHODY let zkušeností je zárukou kvality prodej na splátky ESSOX kolíkované konstrukční spoje dostupné ceny a věrnostní slevy ocelové nebo hliníkové rámy STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE, COMFORT a HARMONY výplně dveří lamino zrcadlo sklo novinky a trendy 200 Sokolovská Karlovy Vary tel.: Svobody, 0 02 Cheb t el.: 29 Závodu Míru 90, 0 Karlovy Vary tel , 8 Geometrické plány na zamení a oddlení pozemk vetn vytyení. Vše za rozumnou cenu a v krátkých termínech NEJDECKÉ LISTY ŽURNÁL MEDIA a.s., sídlo Dr. Davida Bechera 009/8, 0 0 Karlovy Vary. IČ , vedené v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, spis. značka 9 Redakce nezodpovídá za obsah reklamy a vyhrazuje si právo krátit příspěvky. Fotografie bez uvedení autora pocházejí z archívu MěÚ. Vydává město Nejdek, registrováno pod č. MK ČR E 99. Redakce: Vladimíra Satýnková, adresa a příjem inzerce: infocentrum Nejdek, nám. Karla IV. 2, 2 2 Nejdek, tel.: 20, 9 20, Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla vždy. den v měsíci. Uzávěrka inzerce do dalšího čísla vždy 8. den v měsíci. Internetové vydání na adrese:

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ČERVENEC/SRPEN 2009. Město Nejdek v měsíci červnu vybudovalo další víceúčelové sportovní hřiště

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ČERVENEC/SRPEN 2009. Město Nejdek v měsíci červnu vybudovalo další víceúčelové sportovní hřiště Nejdecké listy XI. ROČNÍK ČERVENEC/SRPEN 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 7-8 Město Nejdek v měsíci červnu vybudovalo další víceúčelové sportovní hřiště Nové hřiště u ZŠ Karlovarská. Z OBSAHU:

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 LISTY 1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 Novoroční přání Tříkrálová sbírka... 1 Zápisy do I. ročníku ZŠ... 1 Krátce z radnice...

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. ROČNÍK 25 01/2014 CENA 10 Kč PF 2014 Všechny folklorní soubory i sbory z Kunovic koledovaly na Zlatou neděli na nádvoří Panského dvora. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel, radujme

Více

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 SLOVO STAROSTY - - - - - - - - - - - Vážení spoluobčané, před pár týdny jsme vstoupili do roku 2011. Zdá se to neuvěřitelné. Zima ještě zdaleka nekončí, ale kvapem se již blíží příchod jara a s ním i zahájení

Více

CENA 5 Kč. Řečnické umění je žádané

CENA 5 Kč. Řečnické umění je žádané CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Z P R A V O D A J Setkání s Petrou Kvitovou Řečnické umění je žádané Finanční gramotnost Adventní tvoření v Relaxku Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 5 Kultura str. 6 10 Školství

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Fotostrana ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA V SÁLE DŮSTOJNICKÉ BESEDY V JOSEFOVĚ 1 Leden 2009 NEPŘEHLÉDNĚTE: Navrácení pylonu na Tyršův most str.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Jílové

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Jílové Jílovská ÚNOR 2014 Číslo 2 Ročník XXIII Vyšlo dne: 21. 2. 2014 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Jílové foto: Simona Nováková V pátek 17. 1. 2014 se

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

Už to těšení skoro nejde vydržet. Tetelí

Už to těšení skoro nejde vydržet. Tetelí Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2006 všem lidem přeje město Nejdek 2 ROČNÍK VII PROSINEC 2005 Nejdečtí sobě Už to těšení skoro nejde vydržet. Tetelí se jím ledový vzduch. Nadšení, očekávání, nervozita

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz PROSINEC 2009 Bude v prosinci Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více