FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Financial education at elementary schools in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Gabriela OŠKRDALOVÁ, Ph.D. Autor: Eva MASNÍKOVÁ Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: MASNÍKOVÁ Eva Finance FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Financial education at elementary schools in the Czech Republic Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Analyzovat finanční vzdělávání na základních školách v České republice, zhodnotit přínosy finančního vzdělávání na základních školách, identifikovat problematické oblasti, na základě získaných poznatků formulovat doporučení pro učitele, školy, MŠMT příp. další zainteresované subjekty vedoucí k zlepšení finančního vzdělávání a omezení problematických oblastí. Postup práce a použité metody: Vymezení standardů finanční gramotnosti pro základní vzdělávání, analýza finančního vzdělávání na vybraných základních školách v České republice, dotazníkové šetření mezi učiteli a ţáky, zhodnocení přínosů a identifikace problematických oblastí, formulace závěrů a doporučení pro učitele, školy, MŠMT příp. další zainteresované subjekty. Pouţité metody: komparace, analýza, syntéza, deskripce.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia :manuál pro učitele. Illustrated by Kameel Machart. 1. vyd. Praha: Scientia, s. ISBN SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia :pracovní sešit. Illustrated by Kameel Machart. 1. vyd. Praha: Scientia, s. ISBN PETÝRKOVÁ, Lenka a Pavlína CHMELAŘOVÁ. Základy finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: Generation Europe, s. ISBN Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Eva Masníková Finanční vzdělávání na základních školách v České republice Financial education at elementary schools in the Czech Republic financí Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Anotace Bakalářská práce se zabývá finančním vzděláváním na základních školách v České republice. Na začátku definuji pojmy finanční gramotnost a finanční vzdělávání, poté se věnuji úpravě finančního vzdělávání v dokumentech ministerstev. V práci jsou rozebrány také knihy vyuţitelné při výuce a je porovnáno, jak splňují jednotlivé poţadavky na výuku finanční gramotnosti stanovené státem. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření na vybraných školách v České republice, podle něhoţ jsem srovnala přístupy k výuce finanční gramotnosti na různých školách, a podrobnější analýzu finančního vzdělávání na dvou konkrétních základních školách, které jsem navštívila osobně. Na závěr je shrnut přínos finančního vzdělávání, jeho problematické oblasti a jsou formulována doporučení zainteresovaným subjektům pro zlepšení současné situace. Annotation The thesis is aimed at financial education at elementary schools in the Czech republic. At the beginning I define the terms financial literacy and financial education, then I describe adjustment of financial education in documents released by ministries. The thesis also analyzes books that could be used in lessons and compares how they comply with requirements for teaching financial literacy set by the state. The practical part contains survey at selected elementary schools in the Czech republic and comparison of their approach to financial education. I also analyze financial education at two specific elementary schools which I have visited in person. In the end I summarize benefits of financial education, its problematic parts and I formulate recommendation for every party interested in this area to improve the current situation. Klíčová slova finanční gramotnost, finanční vzdělávání, základní škola, výuka, standard finanční gramotnosti, doporučení Keywords financial literacy, financial education, elementary school, teaching, standard of financial literacy, recommendation

6 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Finanční vzdělávání na základních školách v České republice vypracovala samostatně pod vedením Ing. Gabriely Oškrdalové, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Gabriele Oškrdalové, Ph.D. za cenné rady a komentáře k bakalářské práci. Dále bych ráda poděkovala za spolupráci základním školám, které se zúčastnily výzkumu a poskytly mi informace o výuce. V neposlední řadě děkuji rodině a přátelům za podporu při studiu.

8 Obsah Úvod Definice finanční gramotnosti a finančního vzdělávání, jeho úprava ze strany státu Definice finanční gramotnosti Dokumenty ministerstev k finančnímu vzdělávání Budování finančního vzdělávání na základních školách Rámcový vzdělávací program Vybrané knihy pro výuku finanční gramotnosti Knihy vydané Národním ústavem odborného vzdělávání Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol Finanční gramotnost úlohy a metodika (metodická příručka pro učitele) Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia Finanční gramotnost (Navrátilová) Finanční gramotnost (Jakeš) Výchova k finanční gramotnosti Tajný deník Barborky Syslové Analýza výsledků dotazníkového šetření Školy nezařazující finanční vzdělávání Školy zařazující finanční vzdělávání Finanční vzdělávání jako součást jiného předmětu Finanční vzdělávání jako samostatný předmět Shrnutí Analýza výuky finanční gramotnosti na vybraných základních školách Brno Ostrava Přínos a problematické oblasti finančního vzdělávání, doporučení zainteresovaným subjektům Přínos finančního vzdělávání Problematické oblasti úpravy ze strany ministerstev, doporučení pro ministerstva Problematické oblasti výuky, doporučení pro výuku Závěr Kniţní zdroje Internetové zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 59

9 Úvod Finanční gramotnost je v centru zájmu jiţ několik let, a to především kvůli hypotéze, ţe nedostatečná úroveň finanční gramotnosti obyvatel prohloubila poslední finanční krizi, která započala v roce 2008 ve Spojených státech amerických. 1 V roce 2010 proběhl výzkum v oblasti finanční gramotnosti českého národa. Podle tohoto výzkumu si například finanční rozpočet sestavuje pouze 45 % lidí, z nich si jeho dodrţování kontroluje 77 % domácností, 54 % domácností, které si rozpočet nedělají, tak nečiní proto, ţe to povaţují za zbytečné. Bylo také zjištěno, ţe odkládání části příjmu jako rezervy na budoucí výdaje se zvyšuje s vyšším vzděláním a příjmem, mladší lidé nespoléhají na důchod. Většina lidí slyšela o kreditní a debetní kartě, jen polovina z nich však dokáţe správně vysvětlit rozdíl mezi nimi. Platební kartu tehdy vyuţívala jen asi čtvrtina lidí, internetové bankovnictví třetina. 2 Nabídka finančních produktů stále roste a je těţší a těţší se v nich orientovat, úroveň finanční gramotnosti národa by však bez zásahu státu zůstala zřejmě stejná. Pro správné vyuţívání finančních produktů a uvědomělé hospodaření s penězi je nutné mít alespoň základ finanční gramotnosti, ke kterému můţeme přidávat další poznatky a zkušenosti z vlastního ţivota. Takové minimum by mělo být poskytnuto ţákům na základní škole. Jaká je tedy úroveň finančního vzdělávání na základních školách v České republice? Je úprava ze strany státu dostatečná a srozumitelná? Existují vhodné učebnice? Vzdělávají se učitelé v oblasti financí? To jsou jen některé z otázek, na které se pokusím odpovědět ve své bakalářské práci. Cílem práce je analyzovat finanční vzdělávání na základních školách v České republice, zhodnotit přínosy finančního vzdělávání na základních školách, identifikovat problematické oblasti, na základě získaných poznatků formulovat doporučení pro učitele, školy, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy a další zainteresované subjekty vedoucí k zlepšení finančního vzdělávání a omezení problematických oblastí. Nejprve definuji pojem finanční gramotnosti a její součásti. Poté pouţiji metodu deskripce a rozeberu, jak je v České republice finanční vzdělávání doposud upraveno ze strany státu, respektive Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, ţe učebnice často předurčují skladbu učebního plánu a rozsah vyučovaných témat, popíši také obsah vybraných učebnic zabývajících se finanční gramotností. Pomocí metody komparace knihy 1 MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str. 6 2 MF - odbor Finanční trhy I - odd. Analýzy finančního trhu: FINANČNÍ GRAMOTNOST - Kvantitativní výzkum pro MF provedený společností STEM/MARK, a. s. v průběhu květen - říjen [online]. prosinec [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ext_-_ppt_zaverecna_zprava _mereni_fg_-_plne_zneni.pdf>. 9

10 porovnám z hlediska toho, jak obsahově naplňují standard finanční gramotnosti základního vzdělávání a učivo Rámcového vzdělávacího programu. Závěr teoretické části bude věnován knize, která byla vyuţita při sestavení učebního plánu na jedné konkrétní škole a dala by se zařadit do seznamu literatury, jeţ by si měl přečíst kaţdý ţák prvního stupně základní školy v rámci rozvoje znalostí z oblasti financí. Na základě poznatků získaných z teoretické části provedu dotazníkové šetření na vybraných základních školách v České republice a pomocí analyticko-syntetických metod zjistím, jak taková výuka probíhá. Uvedu také analýzu výuky na dvou konkrétních školách, jeţ osobně navštívím. Na závěr ohodnotím přínos finančního vzdělávání, formuluji jeho problematické oblasti a vytvořím doporučení pro zlepšení současné situace. 10

11 1 Definice finanční gramotnosti a finančního vzdělávání, jeho úprava ze strany státu V této kapitole se zaměřím na definování pojmu finanční gramotnosti a její součásti. Dále popíši, jak výuku finanční gramotnosti (respektive finanční vzdělávání) upravuje Rámcový vzdělávací program a další dokumenty ministerstev, abych mohla při dotazníkovém šetření a analýze výuky posoudit, zda je úprava reálná a zda se jí školy při tvorbě školních vzdělávacích programů řídí. 1.1 Definice finanční gramotnosti Finanční gramotnost je ve společném dokumentu Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách z prosince 2007 definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Takovýto člověk je pak schopen se orientovat v problematice peněz a cen, vede rodinný rozpočet a spravuje stav majetku a závazků vyvíjející se podle aktuální ţivotní situace. 3 Jinými slovy, finančně gramotný člověk by měl vědět, jak svět financí funguje a jak obhospodařovat své finance. To znamená, ţe například volí investice před neuváţenými nákupy, při výběru úvěru určí ten nejvýhodnější a ví, zda si můţe dovolit takový úvěr splácet a tak dále. 4 Finanční gramotnost v sobě zahrnuje gramotnost peněţní, cenovou a rozpočtovou. Peněţní gramotnost znamená správné porozumění pojmům hotovostních a bezhotovostních prostředků a znalost nástrojů k jejich uţívání, jako jsou běţné účty nebo platební karty. Pokud mluvíme o inflaci a cenových mechanismech, jedná se o gramotnost cenovou. Gramotnost rozpočtová pak jedinci určuje orientovat se ve správě finančních závazků a aktiv. Tato sloţka zahrnuje například schopnost sestavit rodinný rozpočet, volit mezi různými finančními instrumenty nebo si stanovit své finanční cíle. Finanční gramotnost je součástí gramotnosti ekonomické, jeţ obsahuje schopnost zajistit si příjem, posuzovat důsledky svých rozhodnutí na příjem současný i budoucí, orientovat se na trhu pracovních příleţitostí atd. Makroekonomická oblast a daňové aspekty se také zařazují do finanční gramotnosti, neboť významně ovlivňují finanční zdroje jednotlivců, domácností, ale i toky financí podniků. Souvislost s finanční gramotností má i gramotnost numerická (zejména schopnost provádět finanční numerické úkony), informační, tedy schopnost správně vyhledávat a pracovat s informacemi, a právní, která 3 MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str. 7 4 CHMELAŘOVÁ, Pavlína; PETÝRKOVÁ, Lenka: Základy finanční gramotnosti. Praha: Generation Europe, vydání, 94 s. ISBN str. 5 11

12 jedinci určuje způsobilost orientovat se v právní oblasti, znát svá práva, povinnosti a místa, kam můţe přijít pro pomoc. 5 Sloţky finanční gramotnosti jsou lépe vidět na následujícím schématu. Obrázek 1 Složky finanční gramotnosti Peněţní gramotnost Cenová gramotnost Rozpočtová gramotnost Správa osobního/rodinného rozpočtu Správa finančních aktiv Správa finančních závazků Pramen: MF: upraveno autorkou podle Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_ vzdelavani_mf2010.pdf>. str Dokumenty ministerstev k finančnímu vzdělávání Finanční vzdělávání dosud nebylo na základních školách v České republice povinné, Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) uváděl pouze některá témata zařazená do různých předmětů (např. témata: majetek, vlastnictví, peníze a principy trţního hospodářství uvedená ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství). Od školního roku 2013/2014 bude však povinně vyučována finanční gramotnost v rozsahu standardu, jeţ stanovil společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. V následujících podkapitolách rozeberu, jak by finanční vzdělávání mělo podle ministerstev vypadat Budování finančního vzdělávání na základních školách V této podkapitole se zaměřím na úpravu finanční gramotnosti a finančního vzdělávání vyplývající z dokumentů ministerstev kromě RVP, který uvedu v podkapitole Nejdříve se budu věnovat definici finančního vzdělání podle těchto dokumentů, poté popíši historii a budoucnost budování finančního vzdělávání, roli jednotlivých zainteresovaných subjektů a na závěr uvedu standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání. Definice finančního vzdělávání Finanční vzdělávání tvoří podle Ministerstva financí jeden ze tří pilířů ochrany spotřebitele na finančním trhu. Dalšími dvěma jsou dostupné, srozumitelné a srovnatelné informace a přiměřené 5 CHMELAŘOVÁ, Pavlína; PETÝRKOVÁ, Lenka: Základy finanční gramotnosti. Praha: Generation Europe, vydání, 94 s. ISBN str

13 postavení spotřebitele ve smluvním vztahu. Pokud jsou všechny tři pilíře splněny, spotřebitel je pak plnohodnotným účastníkem finančního trhu a při rozhodování jedná odpovědně. 6 Finančně vzdělaný člověk chápe a přijímá zodpovědnost za své, respektive rodinné finanční zajištění, rozumí důsledkům předluţení a ví, jak se zajistit na stáří. Vzdělávání v této oblasti by mělo vést k ekonomickému rozvoji země. Nedostatečné finanční vzdělání se ukázalo být jedním z původců současné krize, a to především v USA, kde krize v roce 2008 začala. U nás se vyskytují problémy spojené s rostoucím zadluţením obyvatel, rostoucími nesplacenými závazky a exekucí. 7 Prioritními oblastmi finančního vzdělávání jsou aktivní a odpovědná účast na finančním trhu, prevence proti předluţení a zajištění na stáří kvůli rostoucímu trendu zadluţování českých domácností a rychle stárnoucí populaci. Podle tří principů (obecnosti, odbornosti a zacílení) by finanční vzdělávání mělo zlepšovat úroveň finanční gramotnosti jako porozumění základním finančním produktům a sluţbám bez propagace (princip obecnosti), mělo by být vyučováno kompetentní osobou, která je v dané problematice odborníkem (princip odbornosti), a mělo by sledovat předem vymezenou cílovou skupinu (princip zacílení). 8 Cílové skupiny finančního vzdělávání se podle fází ţivotního cyklu dělí na: ţáky fáze bez zdrojů a závazků: do 18 aţ 19 let věku, finančně závislí na rodičích, studenty a mladé dospělé fáze nízkých úspor: mohou být, většinou však nejsou, zcela závislí na rodičích, období prvních zaměstnání, hledání bydlení, osamostatňování se, mohou být i nezaměstnaní, rodiny s dětmi fáze půjček: mladé rodiny, rodiny s malými dětmi, řeší otázku vlastního bydlení, samostatné domácnosti fáze investic: ekonomicky aktivní lidé, rodiny, kterým odrostly děti a lidé okolo důchodového věku fáze čerpání majetku: patří sem ekonomicky aktivní lidé od 50 let připravující se na důchod a lidé v důchodu. 9 Dále jsou cílové skupiny určeny pomocí fáze vzdělávání, která se jich týká. Pro tyto cílové skupiny jsou vytvořeny standardy finančního vzdělávání, pomocí nichţ by měl být dosaţen cílový stav budování finanční gramotnosti. Na základních školách je tímto stavem aktivní a zodpovědná účast na finančních trzích, na středních školách jsou standardy zacíleny na prevenci proti předluţení a 6 MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str tamtéţ, str. 6 8 tamtéţ, str MF: Strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/strategie_fin-vzdelavani_cr_ pdf>. 13

14 v programech dalšího vzdělávání na zajištění na stáří. Blíţe postup budování finanční gramotnosti v jednotlivých skupinách přibliţuje Obrázek 2. Obrázek 2 Standardy finanční gramotnosti Pramen: MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str. 9 Historie budování finančního vzdělávání Finanční vzdělávání obecně se začalo v České republice koordinovat v roce 2006, kdy byla schválena Strategie finančního vzdělávání. Od té chvíle se začal plnit akční plán (viz Tabulka 1). Ještě v roce 2006 byla vytvořena Pracovní skupina pro finanční vzdělávání. 10 Ta vede a slaďuje činnost subjektů spolupracujících na plnění Strategie finančního vzdělávání (později Národní strategie finančního vzdělávání). Subjekty v Pracovní skupině pro finanční vzdělávání (zástupci státu, profesní asociace, spotřebitelské organizace a experti na vzdělávání) jsou vedeny Ministerstvem financí a setkávají se, aby spolu diskutovaly, vyměňovaly si informace, zkušenosti a řídily chystané aktivity. Hlavními úkoly Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání jsou: sdílení informací a zkušeností s jiţ existujícími projekty o finančním vzdělávání, řízení budoucích projektů finančního vzdělávání a definování doporučení k uskutečnění aktivit Strategie finančního vzdělávání a přezkoumání Standardů finanční gramotnosti. Na uţší úrovni řídí aktivity Výkonný výbor Pracovní skupiny, který se stará o fungování Pracovní skupiny a prodiskutování různých návrhů a změn ve Strategii finančního vzdělávání. Jeho činnost řídí opět Ministerstvo financí a členy jsou zástupci Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a České národní banky. 11 V roce 2007 byl v souladu se Strategií finančního vzdělávání a s dokumenty Evropské unie vydán společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva 10 MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>., str

15 průmyslu a obchodu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, který definoval standardy finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání (standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání viz níţe). Na tvorbě se podílely také organizace řízené Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, a to Výzkumný ústav pedagogický v Praze a Národní ústav odborného vzdělávání, a zástupci obchodních akademií. 12 Následně začalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (a částečně i Česká národní banka) podporovat pedagogy prostřednictvím vydávání metodických pomůcek k vyučování finančního vzdělávání (viz podkapitola 2.1) a poskytování akreditovaného vzdělávání, na němţ se podílí Česká národní banka konzultacemi výukových materiálů a zajištěním lektorů. 13 Dalším krokem bylo vydání Národní strategie finančního vzdělávání v roce Ta je aktualizovaným zněním Strategie finančního vzdělávání z roku Je to dokument určený pro vybudování finančního vzdělávání na českých školách a tím zvýšení finanční gramotnosti občanů České republiky. Cíle Národní strategie finančního vzdělávání jsou v souladu se základními cíli a zásadami vzdělávání, a také kompetencemi vymezenými v rámcových vzdělávacích programech. Národní strategie finančního vzdělávání obsahuje problémy a hlavní úlohy v oblasti finančního vzdělávání, role klíčových zainteresovaných subjektů, zejména veřejné správy. Vychází z evropských a mezinárodních kroků týkajících se ochrany spotřebitele a vzdělávání. 14 Tabulka 1 znázorňuje výše uvedený akční plán, který předkládá obecnou strategii budování finančního vzdělávání rozdělenou do jednotlivých bodů. V roce 2013 bylo začleněním standardu finanční gramotnosti do RVP pro základní vzdělávání dosaţeno prvních čtyř fází. V roce 2014 by pak měly být revidovány standardy finanční gramotnosti (pro základní i střední školy) a Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. V roce 2015 by měla projít revizí i Národní strategie finančního vzdělávání. Průběţně se bude zajišťovat činnost Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a jejího výboru. Také se průběţně budou mapovat projekty finančního vzdělávání, identifikovat problematické oblasti a nepokryté cílové skupiny. 12 MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>., 13 MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str tamtéţ, str

16 Tabulka 1 Akční plán Úkol/aktivita Počáteční vzdělávání Termín Odpovědný subjekt 1. Vytvoření standardů finanční gramotnosti Splněno 2. Vstupní přehled projektů finančního vzdělávání Splněno 3. Implementace standardů finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů Splněno MŠMT 4. Metodická doporučení školám a zařazení témat finančního vzdělávání do vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických Splněno MŠMT pracovníků 5. Mapování projektů finančního vzdělávání včetně identifikace problémových oblastí a nepokrytých cílových skupin Průběţně 6. Revize Standardů finanční gramotnosti 7. Revize Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách 8. Revize Národní strategie finančního vzdělávání 9. Zajištění činnosti Pracovní skupiny a řízení jejího výboru 2014 (v souladu s harmonogramem revizí RVP) Průběţně MŠMT v součinnosti s MF a ČNB MŠMT v součinnosti s MF a ČNB MF v součinnosti s MŠMT a ČNB MF v součinnosti s MŠMT a ČNB Pramen: upraveno autorkou podle MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_ vzdelavani_mf2010.pdf>. str Role subjektů zainteresovaných na budování finančního vzdělávání Ministerstvo financí se staví do role koordinátora a při snaze splnit vládní úkol, tedy zlepšení finanční gramotnosti českého národa (vycházející z Usnesení č. 1594, o zlepšení podmínek v bankovním sektoru), úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, Výzkumným ústavem pedagogickým a Národním ústavem odborného vzdělávání. Řídí Pracovní skupinu pro finanční vzdělávání (viz výše), zařizuje její pravidelná setkání a koordinuje spolupráci na vytváření standardů finanční gramotnosti. Zejména po obsahové stránce pak podporuje začlenění finančního vzdělávání do RVP a školských vzdělávacích programů. 15 Vzhledem k tomu, ţe Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy je zodpovědné za zavádění RVP, řídí i implementaci finanční gramotnosti do RVP. Pro tvorbu školských vzdělávacích programů zabezpečuje metodické materiály, aby bylo docíleno kompaktního systému finančního vzdělávání a 15 MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str. 5 16

17 znalosti ţáků pak odpovídaly příslušnému standardu finanční gramotnosti. Výzkumný ústav pedagogický je hlavním tvůrcem a kontrolorem RVP a jejich včlenění do školní praxe na základních a středních školách (kromě středních odborných škol, jejichţ RVP vytváří a kontroluje Národní ústav odborného vzdělávání). 16 Ministerstvo průmyslu a obchodu vystupuje v počátečním vzdělávání jako zprostředkovatel dotací na pomoc vybraným projektům spotřebitelských a jiných institucí, které rovněţ podporují finanční vzdělávání. Tyto instituce pak hrají důleţitou roli v počátečním vzdělávání, neboť mohou například vytvářet programy, jeţ zprostředkují pochopení pojmů finanční gramotnosti nejmladším obyvatelům. Systém budování finanční gramotnosti pak předpokládá zapojení institucí a jejich spolupráci pro vytvoření ideálního prostředí pro finanční vzdělávání. 17 Národní strategie finančního vzdělávání také uvádí roli České národní banky, která se zaměřuje na školení budoucích učitelů finanční a ekonomické gramotnosti prostřednictvím zajištění organizace a lektorů vzdělávacích programů a podporu projektů na zavedení finanční gramotnosti ve výuce na pedagogických fakultách v České republice. 18 Pro další vzdělávání je také důleţitá činnost Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, profesních sdruţení a vzdělávacích institucí. Finanční gramotnost pak do jisté míry mohou ovlivnit i média. 19 Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti, tedy její ideální úroveň, určují cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělávání (viz Obrázek 2). Jsou začleněny do RVP, respektive stanovují základní body při tvorbě vzdělávacích programů a aktivit ke zlepšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel. V Tabulce 2 jsou uvedeny standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání, jak je stanovuje Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Obsahují vţdy učivo a výsledky, kterých by mělo být dosaţeno po probrání jednotlivých témat na prvním nebo druhém stupni základní školy. Tato témata jsou peníze, hospodaření domácnosti a finanční produkty. V ideálním případě by měl být probráním všech uvedených témat dosaţen výše zmíněný cílový stav 16 MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str tamtéţ, str MF : Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str tamtéţ, str

18 budování finanční gramotnosti na základních školách, tedy aktivní a zodpovědná účast na finančních trzích. Tabulka 2 Standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání Peníze 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Obsah Obsah - hotovostní a bezhotovostní forma peněz - nakládání s penězi - způsoby placení - tvorba ceny - banka jako správce peněz - inflace Výsledky Výsledky - pouţívá peníze v běţných situacích - na příkladech ukáţe vhodné vyuţití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené - na příkladu ukáţe tvorbu ceny jako součet peníze nákladů, zisku a DPH - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz Hospodaření domácnosti 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Obsah Obsah - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti - rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti - nárok na reklamaci - základní práva spotřebitelů Výsledky - na příkladu ukáţe, proč není moţné realizovat všechny chtěné výdaje Výsledky - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváţí nezbytnost jednotlivých výdajů - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 18

19 Finanční produkty 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Obsah Obsah - úspory - sluţby bank, aktivní a pasivní operace - půjčky - produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků - pojištění - úročení Výsledky - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy Výsledky - uvede příklady pouţití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) - uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je vyuţít Pramen: MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str Rámcový vzdělávací program RVP je dokument vydaný Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, který určuje závazný rámec vzdělávání na určité úrovni. Vzhledem k zaměření této práce je důleţitý pouze RVP pro základní vzdělávání, který je součástí státní úrovně v systému kurikulárních dokumentů 20. Na jejich základě se pak sestavují školní vzdělávací programy, podle nichţ jednotlivé školy vyučují. Kurikulární dokumenty jsou veřejně přístupné na stránkách Výzkumného ústavu pedagogického. 21 RVP stanovují očekávanou úroveň vzdělání v jednotlivých etapách, kladou důraz na provázanost učiva a vědomostí z něj nabytých s běţným ţivotem, nesnaţí se však klást takové podmínky, aby se ztratila určitá svoboda škol v tvorbě vlastních vzdělávacích programů a tím i odpovědnost učitele za zprostředkované vzdělání. Slouţí tedy spíše jako vodítko pro sestavení školního vzdělávacího programu. RVP pro základní vzdělávání navazuje na RVP pro předškolní vzdělávání a vychází z něj poţadavky na ţáka při přijímacím řízení na střední školy. Stanovuje očekávané učivo v daných oblastech a určuje, jaké vědomosti a dovednosti by ţáci měli při studiu v této oblasti získat pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový rámec potřebný pro tvorbu školního vzdělávacího programu, jsou tvořeny na úrovni státní (RVP) a školní (ŠVP) 21 MŠMT: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://nuv.cz/file/319_1_1/download/>. str tamtéţ, str

20 Od vstupuje v platnost nový RVP, kde jsou zapracovány standardy finanční gramotnosti uvedené ve společném dokumentu Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. S problematikou rozpočtů, peněz a finančních produktů se setkáváme ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, který je určen pro první stupeň základní školy a má tak připravit základy pro specializovanější výuku na druhém stupni. Děti by po jeho absolvování měly znát následující témata: rodina postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání soužití lidí mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný evropský dům chování lidí vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům právo a spravedlnost základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky kultura podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura základní globální problémy významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí. 23 Ze standardu finanční gramotnosti pro základní vzdělávání vychází témata: nárok na reklamaci, rozpočet, formy peněz a způsob placení, banka jako správce peněz, úspory a půjčky. Na druhém stupni je standard finanční gramotnosti zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru Výchova k občanství a konkrétně je popsáno učivo a jeho výstupy v tematickém okruhu Člověk, stát a hospodářství a v menším rozsahu také Člověk, stát a právo. Učivo z okruhu Člověk, stát a hospodářství je: majetek, vlastnictví formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví peníze funkce a podoby peněz, formy placení; 23 MŠMT: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://nuv.cz/file/319_1_1/download/>. str

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchov k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

KONCEPT SEMINÁŘE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI NA SŠ

KONCEPT SEMINÁŘE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI NA SŠ KONCEPT SEMINÁŘE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI NA SŠ Martin Kazda EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. Abstrakt: V článku je představen koncept jednoročního dvouhodinového

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Zajištění výuky finanční gramotnosti a její problémy. Ing. Lenka Vyhlídalová

Zajištění výuky finanční gramotnosti a její problémy. Ing. Lenka Vyhlídalová Zajištění výuky finanční gramotnosti a její problémy Ing. Lenka Vyhlídalová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Současná nízká úroveň finanční gramotnosti úzce souvisí s nedostatečnou pozorností, která

Více

Standardy finanční gramotnosti

Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti Projekt Rozumíme penězům 1. Hospodaření domácnosti [1] 1.1. Domácnost prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro děti

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro děti Výukový program Ekonomická gramotnost verze pro děti OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1 Oficiální název projektu 1.2 Předkladatel a zřizovatel, partner 2. Popis projektu 2.1 Cíle projektu 2.2 Zapojené dětské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více