FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Financial education at elementary schools in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Gabriela OŠKRDALOVÁ, Ph.D. Autor: Eva MASNÍKOVÁ Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: MASNÍKOVÁ Eva Finance FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Financial education at elementary schools in the Czech Republic Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Analyzovat finanční vzdělávání na základních školách v České republice, zhodnotit přínosy finančního vzdělávání na základních školách, identifikovat problematické oblasti, na základě získaných poznatků formulovat doporučení pro učitele, školy, MŠMT příp. další zainteresované subjekty vedoucí k zlepšení finančního vzdělávání a omezení problematických oblastí. Postup práce a použité metody: Vymezení standardů finanční gramotnosti pro základní vzdělávání, analýza finančního vzdělávání na vybraných základních školách v České republice, dotazníkové šetření mezi učiteli a ţáky, zhodnocení přínosů a identifikace problematických oblastí, formulace závěrů a doporučení pro učitele, školy, MŠMT příp. další zainteresované subjekty. Pouţité metody: komparace, analýza, syntéza, deskripce.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia :manuál pro učitele. Illustrated by Kameel Machart. 1. vyd. Praha: Scientia, s. ISBN SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia :pracovní sešit. Illustrated by Kameel Machart. 1. vyd. Praha: Scientia, s. ISBN PETÝRKOVÁ, Lenka a Pavlína CHMELAŘOVÁ. Základy finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: Generation Europe, s. ISBN Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Eva Masníková Finanční vzdělávání na základních školách v České republice Financial education at elementary schools in the Czech Republic financí Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Anotace Bakalářská práce se zabývá finančním vzděláváním na základních školách v České republice. Na začátku definuji pojmy finanční gramotnost a finanční vzdělávání, poté se věnuji úpravě finančního vzdělávání v dokumentech ministerstev. V práci jsou rozebrány také knihy vyuţitelné při výuce a je porovnáno, jak splňují jednotlivé poţadavky na výuku finanční gramotnosti stanovené státem. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření na vybraných školách v České republice, podle něhoţ jsem srovnala přístupy k výuce finanční gramotnosti na různých školách, a podrobnější analýzu finančního vzdělávání na dvou konkrétních základních školách, které jsem navštívila osobně. Na závěr je shrnut přínos finančního vzdělávání, jeho problematické oblasti a jsou formulována doporučení zainteresovaným subjektům pro zlepšení současné situace. Annotation The thesis is aimed at financial education at elementary schools in the Czech republic. At the beginning I define the terms financial literacy and financial education, then I describe adjustment of financial education in documents released by ministries. The thesis also analyzes books that could be used in lessons and compares how they comply with requirements for teaching financial literacy set by the state. The practical part contains survey at selected elementary schools in the Czech republic and comparison of their approach to financial education. I also analyze financial education at two specific elementary schools which I have visited in person. In the end I summarize benefits of financial education, its problematic parts and I formulate recommendation for every party interested in this area to improve the current situation. Klíčová slova finanční gramotnost, finanční vzdělávání, základní škola, výuka, standard finanční gramotnosti, doporučení Keywords financial literacy, financial education, elementary school, teaching, standard of financial literacy, recommendation

6 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Finanční vzdělávání na základních školách v České republice vypracovala samostatně pod vedením Ing. Gabriely Oškrdalové, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Gabriele Oškrdalové, Ph.D. za cenné rady a komentáře k bakalářské práci. Dále bych ráda poděkovala za spolupráci základním školám, které se zúčastnily výzkumu a poskytly mi informace o výuce. V neposlední řadě děkuji rodině a přátelům za podporu při studiu.

8 Obsah Úvod Definice finanční gramotnosti a finančního vzdělávání, jeho úprava ze strany státu Definice finanční gramotnosti Dokumenty ministerstev k finančnímu vzdělávání Budování finančního vzdělávání na základních školách Rámcový vzdělávací program Vybrané knihy pro výuku finanční gramotnosti Knihy vydané Národním ústavem odborného vzdělávání Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol Finanční gramotnost úlohy a metodika (metodická příručka pro učitele) Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia Finanční gramotnost (Navrátilová) Finanční gramotnost (Jakeš) Výchova k finanční gramotnosti Tajný deník Barborky Syslové Analýza výsledků dotazníkového šetření Školy nezařazující finanční vzdělávání Školy zařazující finanční vzdělávání Finanční vzdělávání jako součást jiného předmětu Finanční vzdělávání jako samostatný předmět Shrnutí Analýza výuky finanční gramotnosti na vybraných základních školách Brno Ostrava Přínos a problematické oblasti finančního vzdělávání, doporučení zainteresovaným subjektům Přínos finančního vzdělávání Problematické oblasti úpravy ze strany ministerstev, doporučení pro ministerstva Problematické oblasti výuky, doporučení pro výuku Závěr Kniţní zdroje Internetové zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 59

9 Úvod Finanční gramotnost je v centru zájmu jiţ několik let, a to především kvůli hypotéze, ţe nedostatečná úroveň finanční gramotnosti obyvatel prohloubila poslední finanční krizi, která započala v roce 2008 ve Spojených státech amerických. 1 V roce 2010 proběhl výzkum v oblasti finanční gramotnosti českého národa. Podle tohoto výzkumu si například finanční rozpočet sestavuje pouze 45 % lidí, z nich si jeho dodrţování kontroluje 77 % domácností, 54 % domácností, které si rozpočet nedělají, tak nečiní proto, ţe to povaţují za zbytečné. Bylo také zjištěno, ţe odkládání části příjmu jako rezervy na budoucí výdaje se zvyšuje s vyšším vzděláním a příjmem, mladší lidé nespoléhají na důchod. Většina lidí slyšela o kreditní a debetní kartě, jen polovina z nich však dokáţe správně vysvětlit rozdíl mezi nimi. Platební kartu tehdy vyuţívala jen asi čtvrtina lidí, internetové bankovnictví třetina. 2 Nabídka finančních produktů stále roste a je těţší a těţší se v nich orientovat, úroveň finanční gramotnosti národa by však bez zásahu státu zůstala zřejmě stejná. Pro správné vyuţívání finančních produktů a uvědomělé hospodaření s penězi je nutné mít alespoň základ finanční gramotnosti, ke kterému můţeme přidávat další poznatky a zkušenosti z vlastního ţivota. Takové minimum by mělo být poskytnuto ţákům na základní škole. Jaká je tedy úroveň finančního vzdělávání na základních školách v České republice? Je úprava ze strany státu dostatečná a srozumitelná? Existují vhodné učebnice? Vzdělávají se učitelé v oblasti financí? To jsou jen některé z otázek, na které se pokusím odpovědět ve své bakalářské práci. Cílem práce je analyzovat finanční vzdělávání na základních školách v České republice, zhodnotit přínosy finančního vzdělávání na základních školách, identifikovat problematické oblasti, na základě získaných poznatků formulovat doporučení pro učitele, školy, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy a další zainteresované subjekty vedoucí k zlepšení finančního vzdělávání a omezení problematických oblastí. Nejprve definuji pojem finanční gramotnosti a její součásti. Poté pouţiji metodu deskripce a rozeberu, jak je v České republice finanční vzdělávání doposud upraveno ze strany státu, respektive Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, ţe učebnice často předurčují skladbu učebního plánu a rozsah vyučovaných témat, popíši také obsah vybraných učebnic zabývajících se finanční gramotností. Pomocí metody komparace knihy 1 MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str. 6 2 MF - odbor Finanční trhy I - odd. Analýzy finančního trhu: FINANČNÍ GRAMOTNOST - Kvantitativní výzkum pro MF provedený společností STEM/MARK, a. s. v průběhu květen - říjen [online]. prosinec [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ext_-_ppt_zaverecna_zprava _mereni_fg_-_plne_zneni.pdf>. 9

10 porovnám z hlediska toho, jak obsahově naplňují standard finanční gramotnosti základního vzdělávání a učivo Rámcového vzdělávacího programu. Závěr teoretické části bude věnován knize, která byla vyuţita při sestavení učebního plánu na jedné konkrétní škole a dala by se zařadit do seznamu literatury, jeţ by si měl přečíst kaţdý ţák prvního stupně základní školy v rámci rozvoje znalostí z oblasti financí. Na základě poznatků získaných z teoretické části provedu dotazníkové šetření na vybraných základních školách v České republice a pomocí analyticko-syntetických metod zjistím, jak taková výuka probíhá. Uvedu také analýzu výuky na dvou konkrétních školách, jeţ osobně navštívím. Na závěr ohodnotím přínos finančního vzdělávání, formuluji jeho problematické oblasti a vytvořím doporučení pro zlepšení současné situace. 10

11 1 Definice finanční gramotnosti a finančního vzdělávání, jeho úprava ze strany státu V této kapitole se zaměřím na definování pojmu finanční gramotnosti a její součásti. Dále popíši, jak výuku finanční gramotnosti (respektive finanční vzdělávání) upravuje Rámcový vzdělávací program a další dokumenty ministerstev, abych mohla při dotazníkovém šetření a analýze výuky posoudit, zda je úprava reálná a zda se jí školy při tvorbě školních vzdělávacích programů řídí. 1.1 Definice finanční gramotnosti Finanční gramotnost je ve společném dokumentu Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách z prosince 2007 definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Takovýto člověk je pak schopen se orientovat v problematice peněz a cen, vede rodinný rozpočet a spravuje stav majetku a závazků vyvíjející se podle aktuální ţivotní situace. 3 Jinými slovy, finančně gramotný člověk by měl vědět, jak svět financí funguje a jak obhospodařovat své finance. To znamená, ţe například volí investice před neuváţenými nákupy, při výběru úvěru určí ten nejvýhodnější a ví, zda si můţe dovolit takový úvěr splácet a tak dále. 4 Finanční gramotnost v sobě zahrnuje gramotnost peněţní, cenovou a rozpočtovou. Peněţní gramotnost znamená správné porozumění pojmům hotovostních a bezhotovostních prostředků a znalost nástrojů k jejich uţívání, jako jsou běţné účty nebo platební karty. Pokud mluvíme o inflaci a cenových mechanismech, jedná se o gramotnost cenovou. Gramotnost rozpočtová pak jedinci určuje orientovat se ve správě finančních závazků a aktiv. Tato sloţka zahrnuje například schopnost sestavit rodinný rozpočet, volit mezi různými finančními instrumenty nebo si stanovit své finanční cíle. Finanční gramotnost je součástí gramotnosti ekonomické, jeţ obsahuje schopnost zajistit si příjem, posuzovat důsledky svých rozhodnutí na příjem současný i budoucí, orientovat se na trhu pracovních příleţitostí atd. Makroekonomická oblast a daňové aspekty se také zařazují do finanční gramotnosti, neboť významně ovlivňují finanční zdroje jednotlivců, domácností, ale i toky financí podniků. Souvislost s finanční gramotností má i gramotnost numerická (zejména schopnost provádět finanční numerické úkony), informační, tedy schopnost správně vyhledávat a pracovat s informacemi, a právní, která 3 MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str. 7 4 CHMELAŘOVÁ, Pavlína; PETÝRKOVÁ, Lenka: Základy finanční gramotnosti. Praha: Generation Europe, vydání, 94 s. ISBN str. 5 11

12 jedinci určuje způsobilost orientovat se v právní oblasti, znát svá práva, povinnosti a místa, kam můţe přijít pro pomoc. 5 Sloţky finanční gramotnosti jsou lépe vidět na následujícím schématu. Obrázek 1 Složky finanční gramotnosti Peněţní gramotnost Cenová gramotnost Rozpočtová gramotnost Správa osobního/rodinného rozpočtu Správa finančních aktiv Správa finančních závazků Pramen: MF: upraveno autorkou podle Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_ vzdelavani_mf2010.pdf>. str Dokumenty ministerstev k finančnímu vzdělávání Finanční vzdělávání dosud nebylo na základních školách v České republice povinné, Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) uváděl pouze některá témata zařazená do různých předmětů (např. témata: majetek, vlastnictví, peníze a principy trţního hospodářství uvedená ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství). Od školního roku 2013/2014 bude však povinně vyučována finanční gramotnost v rozsahu standardu, jeţ stanovil společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. V následujících podkapitolách rozeberu, jak by finanční vzdělávání mělo podle ministerstev vypadat Budování finančního vzdělávání na základních školách V této podkapitole se zaměřím na úpravu finanční gramotnosti a finančního vzdělávání vyplývající z dokumentů ministerstev kromě RVP, který uvedu v podkapitole Nejdříve se budu věnovat definici finančního vzdělání podle těchto dokumentů, poté popíši historii a budoucnost budování finančního vzdělávání, roli jednotlivých zainteresovaných subjektů a na závěr uvedu standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání. Definice finančního vzdělávání Finanční vzdělávání tvoří podle Ministerstva financí jeden ze tří pilířů ochrany spotřebitele na finančním trhu. Dalšími dvěma jsou dostupné, srozumitelné a srovnatelné informace a přiměřené 5 CHMELAŘOVÁ, Pavlína; PETÝRKOVÁ, Lenka: Základy finanční gramotnosti. Praha: Generation Europe, vydání, 94 s. ISBN str

13 postavení spotřebitele ve smluvním vztahu. Pokud jsou všechny tři pilíře splněny, spotřebitel je pak plnohodnotným účastníkem finančního trhu a při rozhodování jedná odpovědně. 6 Finančně vzdělaný člověk chápe a přijímá zodpovědnost za své, respektive rodinné finanční zajištění, rozumí důsledkům předluţení a ví, jak se zajistit na stáří. Vzdělávání v této oblasti by mělo vést k ekonomickému rozvoji země. Nedostatečné finanční vzdělání se ukázalo být jedním z původců současné krize, a to především v USA, kde krize v roce 2008 začala. U nás se vyskytují problémy spojené s rostoucím zadluţením obyvatel, rostoucími nesplacenými závazky a exekucí. 7 Prioritními oblastmi finančního vzdělávání jsou aktivní a odpovědná účast na finančním trhu, prevence proti předluţení a zajištění na stáří kvůli rostoucímu trendu zadluţování českých domácností a rychle stárnoucí populaci. Podle tří principů (obecnosti, odbornosti a zacílení) by finanční vzdělávání mělo zlepšovat úroveň finanční gramotnosti jako porozumění základním finančním produktům a sluţbám bez propagace (princip obecnosti), mělo by být vyučováno kompetentní osobou, která je v dané problematice odborníkem (princip odbornosti), a mělo by sledovat předem vymezenou cílovou skupinu (princip zacílení). 8 Cílové skupiny finančního vzdělávání se podle fází ţivotního cyklu dělí na: ţáky fáze bez zdrojů a závazků: do 18 aţ 19 let věku, finančně závislí na rodičích, studenty a mladé dospělé fáze nízkých úspor: mohou být, většinou však nejsou, zcela závislí na rodičích, období prvních zaměstnání, hledání bydlení, osamostatňování se, mohou být i nezaměstnaní, rodiny s dětmi fáze půjček: mladé rodiny, rodiny s malými dětmi, řeší otázku vlastního bydlení, samostatné domácnosti fáze investic: ekonomicky aktivní lidé, rodiny, kterým odrostly děti a lidé okolo důchodového věku fáze čerpání majetku: patří sem ekonomicky aktivní lidé od 50 let připravující se na důchod a lidé v důchodu. 9 Dále jsou cílové skupiny určeny pomocí fáze vzdělávání, která se jich týká. Pro tyto cílové skupiny jsou vytvořeny standardy finančního vzdělávání, pomocí nichţ by měl být dosaţen cílový stav budování finanční gramotnosti. Na základních školách je tímto stavem aktivní a zodpovědná účast na finančních trzích, na středních školách jsou standardy zacíleny na prevenci proti předluţení a 6 MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str tamtéţ, str. 6 8 tamtéţ, str MF: Strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/strategie_fin-vzdelavani_cr_ pdf>. 13

14 v programech dalšího vzdělávání na zajištění na stáří. Blíţe postup budování finanční gramotnosti v jednotlivých skupinách přibliţuje Obrázek 2. Obrázek 2 Standardy finanční gramotnosti Pramen: MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str. 9 Historie budování finančního vzdělávání Finanční vzdělávání obecně se začalo v České republice koordinovat v roce 2006, kdy byla schválena Strategie finančního vzdělávání. Od té chvíle se začal plnit akční plán (viz Tabulka 1). Ještě v roce 2006 byla vytvořena Pracovní skupina pro finanční vzdělávání. 10 Ta vede a slaďuje činnost subjektů spolupracujících na plnění Strategie finančního vzdělávání (později Národní strategie finančního vzdělávání). Subjekty v Pracovní skupině pro finanční vzdělávání (zástupci státu, profesní asociace, spotřebitelské organizace a experti na vzdělávání) jsou vedeny Ministerstvem financí a setkávají se, aby spolu diskutovaly, vyměňovaly si informace, zkušenosti a řídily chystané aktivity. Hlavními úkoly Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání jsou: sdílení informací a zkušeností s jiţ existujícími projekty o finančním vzdělávání, řízení budoucích projektů finančního vzdělávání a definování doporučení k uskutečnění aktivit Strategie finančního vzdělávání a přezkoumání Standardů finanční gramotnosti. Na uţší úrovni řídí aktivity Výkonný výbor Pracovní skupiny, který se stará o fungování Pracovní skupiny a prodiskutování různých návrhů a změn ve Strategii finančního vzdělávání. Jeho činnost řídí opět Ministerstvo financí a členy jsou zástupci Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a České národní banky. 11 V roce 2007 byl v souladu se Strategií finančního vzdělávání a s dokumenty Evropské unie vydán společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva 10 MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>., str

15 průmyslu a obchodu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, který definoval standardy finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání (standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání viz níţe). Na tvorbě se podílely také organizace řízené Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, a to Výzkumný ústav pedagogický v Praze a Národní ústav odborného vzdělávání, a zástupci obchodních akademií. 12 Následně začalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (a částečně i Česká národní banka) podporovat pedagogy prostřednictvím vydávání metodických pomůcek k vyučování finančního vzdělávání (viz podkapitola 2.1) a poskytování akreditovaného vzdělávání, na němţ se podílí Česká národní banka konzultacemi výukových materiálů a zajištěním lektorů. 13 Dalším krokem bylo vydání Národní strategie finančního vzdělávání v roce Ta je aktualizovaným zněním Strategie finančního vzdělávání z roku Je to dokument určený pro vybudování finančního vzdělávání na českých školách a tím zvýšení finanční gramotnosti občanů České republiky. Cíle Národní strategie finančního vzdělávání jsou v souladu se základními cíli a zásadami vzdělávání, a také kompetencemi vymezenými v rámcových vzdělávacích programech. Národní strategie finančního vzdělávání obsahuje problémy a hlavní úlohy v oblasti finančního vzdělávání, role klíčových zainteresovaných subjektů, zejména veřejné správy. Vychází z evropských a mezinárodních kroků týkajících se ochrany spotřebitele a vzdělávání. 14 Tabulka 1 znázorňuje výše uvedený akční plán, který předkládá obecnou strategii budování finančního vzdělávání rozdělenou do jednotlivých bodů. V roce 2013 bylo začleněním standardu finanční gramotnosti do RVP pro základní vzdělávání dosaţeno prvních čtyř fází. V roce 2014 by pak měly být revidovány standardy finanční gramotnosti (pro základní i střední školy) a Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. V roce 2015 by měla projít revizí i Národní strategie finančního vzdělávání. Průběţně se bude zajišťovat činnost Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a jejího výboru. Také se průběţně budou mapovat projekty finančního vzdělávání, identifikovat problematické oblasti a nepokryté cílové skupiny. 12 MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>., 13 MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str tamtéţ, str

16 Tabulka 1 Akční plán Úkol/aktivita Počáteční vzdělávání Termín Odpovědný subjekt 1. Vytvoření standardů finanční gramotnosti Splněno 2. Vstupní přehled projektů finančního vzdělávání Splněno 3. Implementace standardů finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů Splněno MŠMT 4. Metodická doporučení školám a zařazení témat finančního vzdělávání do vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických Splněno MŠMT pracovníků 5. Mapování projektů finančního vzdělávání včetně identifikace problémových oblastí a nepokrytých cílových skupin Průběţně 6. Revize Standardů finanční gramotnosti 7. Revize Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách 8. Revize Národní strategie finančního vzdělávání 9. Zajištění činnosti Pracovní skupiny a řízení jejího výboru 2014 (v souladu s harmonogramem revizí RVP) Průběţně MŠMT v součinnosti s MF a ČNB MŠMT v součinnosti s MF a ČNB MF v součinnosti s MŠMT a ČNB MF v součinnosti s MŠMT a ČNB Pramen: upraveno autorkou podle MF: Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_ vzdelavani_mf2010.pdf>. str Role subjektů zainteresovaných na budování finančního vzdělávání Ministerstvo financí se staví do role koordinátora a při snaze splnit vládní úkol, tedy zlepšení finanční gramotnosti českého národa (vycházející z Usnesení č. 1594, o zlepšení podmínek v bankovním sektoru), úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, Výzkumným ústavem pedagogickým a Národním ústavem odborného vzdělávání. Řídí Pracovní skupinu pro finanční vzdělávání (viz výše), zařizuje její pravidelná setkání a koordinuje spolupráci na vytváření standardů finanční gramotnosti. Zejména po obsahové stránce pak podporuje začlenění finančního vzdělávání do RVP a školských vzdělávacích programů. 15 Vzhledem k tomu, ţe Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy je zodpovědné za zavádění RVP, řídí i implementaci finanční gramotnosti do RVP. Pro tvorbu školských vzdělávacích programů zabezpečuje metodické materiály, aby bylo docíleno kompaktního systému finančního vzdělávání a 15 MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str. 5 16

17 znalosti ţáků pak odpovídaly příslušnému standardu finanční gramotnosti. Výzkumný ústav pedagogický je hlavním tvůrcem a kontrolorem RVP a jejich včlenění do školní praxe na základních a středních školách (kromě středních odborných škol, jejichţ RVP vytváří a kontroluje Národní ústav odborného vzdělávání). 16 Ministerstvo průmyslu a obchodu vystupuje v počátečním vzdělávání jako zprostředkovatel dotací na pomoc vybraným projektům spotřebitelských a jiných institucí, které rovněţ podporují finanční vzdělávání. Tyto instituce pak hrají důleţitou roli v počátečním vzdělávání, neboť mohou například vytvářet programy, jeţ zprostředkují pochopení pojmů finanční gramotnosti nejmladším obyvatelům. Systém budování finanční gramotnosti pak předpokládá zapojení institucí a jejich spolupráci pro vytvoření ideálního prostředí pro finanční vzdělávání. 17 Národní strategie finančního vzdělávání také uvádí roli České národní banky, která se zaměřuje na školení budoucích učitelů finanční a ekonomické gramotnosti prostřednictvím zajištění organizace a lektorů vzdělávacích programů a podporu projektů na zavedení finanční gramotnosti ve výuce na pedagogických fakultách v České republice. 18 Pro další vzdělávání je také důleţitá činnost Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, profesních sdruţení a vzdělávacích institucí. Finanční gramotnost pak do jisté míry mohou ovlivnit i média. 19 Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti, tedy její ideální úroveň, určují cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělávání (viz Obrázek 2). Jsou začleněny do RVP, respektive stanovují základní body při tvorbě vzdělávacích programů a aktivit ke zlepšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel. V Tabulce 2 jsou uvedeny standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání, jak je stanovuje Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Obsahují vţdy učivo a výsledky, kterých by mělo být dosaţeno po probrání jednotlivých témat na prvním nebo druhém stupni základní školy. Tato témata jsou peníze, hospodaření domácnosti a finanční produkty. V ideálním případě by měl být probráním všech uvedených témat dosaţen výše zmíněný cílový stav 16 MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str tamtéţ, str MF : Národní strategie finančního vzdělávání. [online]. Praha: MF, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf>. str tamtéţ, str

18 budování finanční gramotnosti na základních školách, tedy aktivní a zodpovědná účast na finančních trzích. Tabulka 2 Standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání Peníze 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Obsah Obsah - hotovostní a bezhotovostní forma peněz - nakládání s penězi - způsoby placení - tvorba ceny - banka jako správce peněz - inflace Výsledky Výsledky - pouţívá peníze v běţných situacích - na příkladech ukáţe vhodné vyuţití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené - na příkladu ukáţe tvorbu ceny jako součet peníze nákladů, zisku a DPH - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz Hospodaření domácnosti 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Obsah Obsah - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti - rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti - nárok na reklamaci - základní práva spotřebitelů Výsledky - na příkladu ukáţe, proč není moţné realizovat všechny chtěné výdaje Výsledky - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváţí nezbytnost jednotlivých výdajů - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 18

19 Finanční produkty 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Obsah Obsah - úspory - sluţby bank, aktivní a pasivní operace - půjčky - produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků - pojištění - úročení Výsledky - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy Výsledky - uvede příklady pouţití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) - uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je vyuţít Pramen: MF, MŠMT, MPO: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Praha: MF, MŠMT, MPO, s. [cit ] Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/9746_1_1/ download/>. str Rámcový vzdělávací program RVP je dokument vydaný Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, který určuje závazný rámec vzdělávání na určité úrovni. Vzhledem k zaměření této práce je důleţitý pouze RVP pro základní vzdělávání, který je součástí státní úrovně v systému kurikulárních dokumentů 20. Na jejich základě se pak sestavují školní vzdělávací programy, podle nichţ jednotlivé školy vyučují. Kurikulární dokumenty jsou veřejně přístupné na stránkách Výzkumného ústavu pedagogického. 21 RVP stanovují očekávanou úroveň vzdělání v jednotlivých etapách, kladou důraz na provázanost učiva a vědomostí z něj nabytých s běţným ţivotem, nesnaţí se však klást takové podmínky, aby se ztratila určitá svoboda škol v tvorbě vlastních vzdělávacích programů a tím i odpovědnost učitele za zprostředkované vzdělání. Slouţí tedy spíše jako vodítko pro sestavení školního vzdělávacího programu. RVP pro základní vzdělávání navazuje na RVP pro předškolní vzdělávání a vychází z něj poţadavky na ţáka při přijímacím řízení na střední školy. Stanovuje očekávané učivo v daných oblastech a určuje, jaké vědomosti a dovednosti by ţáci měli při studiu v této oblasti získat pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový rámec potřebný pro tvorbu školního vzdělávacího programu, jsou tvořeny na úrovni státní (RVP) a školní (ŠVP) 21 MŠMT: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://nuv.cz/file/319_1_1/download/>. str tamtéţ, str

20 Od vstupuje v platnost nový RVP, kde jsou zapracovány standardy finanční gramotnosti uvedené ve společném dokumentu Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. S problematikou rozpočtů, peněz a finančních produktů se setkáváme ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, který je určen pro první stupeň základní školy a má tak připravit základy pro specializovanější výuku na druhém stupni. Děti by po jeho absolvování měly znát následující témata: rodina postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání soužití lidí mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný evropský dům chování lidí vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům právo a spravedlnost základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky kultura podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura základní globální problémy významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí. 23 Ze standardu finanční gramotnosti pro základní vzdělávání vychází témata: nárok na reklamaci, rozpočet, formy peněz a způsob placení, banka jako správce peněz, úspory a půjčky. Na druhém stupni je standard finanční gramotnosti zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru Výchova k občanství a konkrétně je popsáno učivo a jeho výstupy v tematickém okruhu Člověk, stát a hospodářství a v menším rozsahu také Člověk, stát a právo. Učivo z okruhu Člověk, stát a hospodářství je: majetek, vlastnictví formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví peníze funkce a podoby peněz, formy placení; 23 MŠMT: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://nuv.cz/file/319_1_1/download/>. str

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Lenka Wankeová Finance Vedoucí práce Mgr. Lenka Mašindová

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

B a k a l á ř s k á p r á c e

B a k a l á ř s k á p r á c e J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A ČESKÉ BUDĚJOVICE B a k a l á ř s k á p r á c e 2011 Ing. Barbora Růžičková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce

Více

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Learning materials for distance learning under RVP in high school Bc. Petr Kolář Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. 2014 Vendula Martincová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. 2014 Vendula Martincová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Vendula Martincová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Bakalářská práce Vendula

Více

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU Development and education of employees in a company Diplomová

Více

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE Analytická zpráva Petr Čáp, Monika Dokulilová, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO

Více

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 2008 ISSN 0862-6162 Pojistné rozpravy Obsah Aplikovaný výzkum v pojišťovnictví / Applied research in

Více

Finanční gramotnost: Návrh webové hry

Finanční gramotnost: Návrh webové hry Expertní analýza na téma: Finanční gramotnost: Návrh webové hry (doplňku výuky finanční gramotnosti) pro druhý stupeň ZŠ Brno 2014 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin Tereza Altmannová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více