Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt finanního vzdlávání bankovních klient"

Transkript

1 ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím? (atributy úspšného vzdlávacího projektu) Co BA navrhuje a co nabízí (2) 1

2 - Plus a mínus finanního vzdlávání eských rodin 27% dotazovaných oban nemá žádné úspory a finanní rezervy Za 5 let má pedstavu o vlastních financích 25% lidí, za 15 let 5% lidí 90% chce financovat své výdaje v penzi pedevším ze státního dchodu 58% lidí chce stabilitu a pevné píjmy 47% prmrné, 32% podprmrné finanní vzdlání (sami o sob) 48% oban se neorientuje ve finanních produktech, 20% íká, že finanní vzdlání jim brání finanní produkty využívat 25% je nespokojeno, 10% rozhodn nespokojeno s tím co ví o financích Malé bohatství (úspory a finanní majetek) eských rodin: 1 msíc bez výplaty pežije 26%, 2-3 msíce 29%, 4-6 msíce 21% lidí! + O svých penzích pemýšlí více lidé s VŠ, vková skupina % lidí chce rozumt bankovním pojmm 50% lidí je ochotno se dál vzdlávat (13% považuje za nezbytné) 60% ochotno nastudovat finanní informace v pípad poteby 85% uvítá zízení Informaních center v bankách - vysvtlení pojm, které neznají 66% souhlasí, aby pojmy z finanního a bankovního svta byly obsaženy již ve školních osnovách 35% lidí je pro zízení nezávislého informaního portálu na internetu (3) Co przkum ukázal? Krátký ( supermarketový ) horizont rozhodování bankovních klient Prioritou eských oban je zvýšit píjem a snížit výdaje; plánování a investování až na dalším míst Své znalosti hodnotíme jen jako prmrné, potebu vzdlávat se v oblasti osobních financí moc necítíme Rozhodujeme se o osobních financích sami, bez pomoci odborník (91% lidí) Pitom tém polovina (48%) lidí se nedokáže orientovat v konkrétních finanních produktech a službách! neefektivní finanní rozhodování (4) 2

3 Zaáteníci a pokroilí Rozdíly mezi vysplým a eským finanním portfoliem 57% 4% 18% 21% 12% 29% 25% 14% 10% 13% 22% 45% 30% 39% 29% 32% 5% 34% 11% 50% Životní pojištní a penzijní fondy Podílové fondy Dluhopisy a akcie Hotovost a bankovní vklady Velká Nmecko Belgie EU 8* R Británie Financní portfolio ceských investoru v evropském kontextu Data: 2004, Prumer za EU8* zahrnuje následující zeme: Velká Británie, Nemecko, Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Španelsko a Švédsko Zdroj: FEFSI, CNB, vlastní výpocty (5) Píklady chybných finanních pístup Eurookno eských osobních a rodinných financí Investování do málo výnosných investiních aktiv Nulová obrana proti inflaci Vysoké úroky ze zadlužení Rizika bez životního a majetkového pojištní ESKÝ OSOBNÍ A RODINNÝ MAJETEK Zbytené spotební a jiné výdaje Nevyužité státní podpory, daové úlevy Zdroj: Filip, M.: Osobní a rodinné bohatství, C.H.Beck, (6) 3

4 Obsah Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím? (atributy úspšného vzdlávacího projektu) Co BA navrhuje a co nabízí (7) Co s tím? Zlepšit informovanost? Finanních informací je na trhu dostatek ( inflace informací), problém je spíše v tom, že spotebitelé je neumí vyhodnotit a prakticky využít. Zlepšit znalosti spotebitel? Spotebitelé považují své znalosti za prmrné a jsou s nimi vtšinou spokojeni. A to i pesto, že se tém polovina neumí na trhu orientovat. Zmnit chování (pístup)? Vtšina lidí uvažuje o penzích v krátkodobém horizontu, zmnit tento pístup je dlouhodobou záležitostí. Je pozitivní, že 2/3 populace souhlasí s tím, aby finanní vzdlávání zaalo již ve škole. (8) 4

5 Výzvy pro finanní vzdlávání Lidé necítí potebu se vzdlávat: Neznamená to ale, že projekty finanního vzdlávání nemají smysl! (píklad z ekonomie: Pro Eskymáci nemají užitek z banán?) Nelze spoléhat na spontánní zájem o informace Je nutné spotebitele pesvdit, že vtší znalosti jsou v jejich vlastním zájmu: Pro? Málo vzdlaný spotebitel se špatn orientuje/vyhodnocuje finanní informace - tudíž mu nijak nepomáhá, že je jich na trhu dostatek Finanní plánování není jen pro bohaté! Pedevším chybí chybí více více praktického finanního vzdlávání! Jestliže spotebitel nehledá cestu k informacím, je teba, aby informace našly cestu k nmu (9) Atributy úspšného vzdlávacího projektu Vzdlávání je celoživotní (kontinuální) aktivita, která musí respektovat fáze životního a pracovního cyklu Vzdlávací programy musí být otevené, tj. reagovat na vývoj trhu Dležité finanní informace a vazby musí být podány jednoduše a srozumiteln Nejde jen o to znát a srovnávat, ale pedevším umt plánovat - Poznej, srovnej, plánuj Komunikace bank s klienty se musí trvale zlepšovat (10) 5

6 Píklad vzdlávání: Životní a pracovní cyklus Osobní cíle se liší podle rodinného statutu a vku... Mládí a svoboda Rodina s dtmi, bez dtí Penzijní vk sport spotební zboží automobil bydlení ochrana proti rizikmvzdlání dtí vk koníky lékaská pée cestování Zdroj: Filip, M.: Osobní a rodinné bohatství, C.H.Beck, (11) Píklad: Životní a pracovní cyklus A. Náš vk (tyi životní fáze) a B. Rodinný statut... negativní isté jmní pozitivní 0 A. Životní fáze (1-4) brigády, práce na pl úvazku 1 zamstnání, svatba koup auta plánování financí na dchod 2 bydlení (hypotéka) narození dítte,dtí odchod do dchodu 3 financování vzdlání dtí splacení hypotéky výdaje na péi o vlastní zdraví, lékae financování koník 4 vk B. Rodinný statut Mládí a svoboda Mladá rodina (s dtmi, bez dtí) Samostatná domácnost Penzijní vk (12) 6

7 Obsah Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím? (atributy úspšného vzdlávacího projektu) Co BA navrhuje a co nabízí (13) Co BA navrhuje? Jak zlepšit úrove finanní vzdlanosti v eské republice? Koncept finanního vzdlávání je maticový mli bychom kooperovat a rozdlit gesce: A. A. Stát, Stát, školy školy Školní mládež a školní osnovy Vysoké školy a univerzity B. B. Asociace finanního trhu trhu Programy orientované na plánování osobních a rodinných financí C. C. Spotebitelské organizace Srozumitelnost Srovnávání produkt a služeb D. D. Finanní instituce Pátelštjší a více partnersky orientovaná komunikace se zákazníkem (vetn vzdlávání pobokových zamstnanc) Srozumitelnost a srovnatelnost finanních produkt a služeb (14) 7

8 Co BA nabízí? Pomocná ruka finannímu vzdlávání eských oban: Maximální souinnost a odbornou pomoc pi píprav prakticky orientovaných vzdlávacích program, které budou zahrnuty do školních osnov Odbornou pípravu program, vysvtlujících principy plánování osobních a rodinných financí, principy osobního finanního plánování a investování Odbornou podporu vzdlávacích program, zajišovaných spotebitelskými organizacemi Odbornou koordinaci a podporu vzdlávacích aktivit zajišovaných bankami Odbornou souinnost u vzdlávacích aktivit, zajišovaných ostatními finanními institucemi (15) Co již BA pipravila, resp. pipravuje pro rok 2006 a dále Výkladový slovníek základních finanních pojm pro spotebitele: Pipravujeme vzdlávací brožuru Jak nakládat s penzi, pedpoklad distribuce v kvtnu-ervnu 2006 Zadali jsme studii nezávislého internetového vzdlávacího portálu Pedpokládáme zadání série osvtových brožurek v cyklu Osobní a rodinné finance (distribuce prostednictvím sít poboek finanních institucí) Kontaktovali jsme akademická pracovišt s cílem spolupráce na píprav vzdlávacího konceptu, resp. pilotního projektu praktického finanního vzdlávání (16) 8

9 Závrem: eské finanní vzdlávání A osobní a rodinné finance: Jak dál? Rychlý finanní vývoj v posledních 15 letech výrazn pedbhl finanní vzdlání eské populace Finanní znalosti eských oban nejsou velké a odráží se v neefektivním finanním rozhodování domácností i jednotlivc Banky si tuto skutenost uvdomují a dlouhodob v rámci svého psobení se snaží o zmnu k lepšímu BA se již delší dobu snaží o harmonizaci tchto snah s viditelnými výsledky a plánuje nové aktivity v tomto smru Zlepšení eské finanní vzdlanosti je ale natolik dlouhodobý a spoleensky významný proces, že nemže být zaštítn jedinou institucí. S praktickým osobním finanním vzdláváním je nutné zaít již ve školách! (17) 9

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ PES Nová sociální Evropa 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ EVROPA Zpráva pednesená na 7. kongresu PES v Portu Poulem Nyrupem Rasmussenem a Jacquesem Delorsem www.pes.org Strana evropských

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6 3) SRBSKO

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM Karel Adámek Bakaláská práce 2011 ABSTRAKT Bakaláská práce se vnuje dobroinným sbírkám a jejich vnímání souasnou spoleností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více