9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000"

Transkript

1 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/ F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: Praha 2 l FT s d ; spojeni: ba nka, iislo riitu: jednajici piedsedou Region6lni rady MVDr. Josefem ftih6kem (d6le jen,,poskytovatel ") N{zev prdvnick6 osoby: Obec Tatce Sidlo: Podedvorem 81,289 ll Tatce Id: ui: - Bankovni spojeni: desk6 spoiitelna, a.s. afslo zvldstniho bankovniho fitu pro projekt: /0800 Pldtce DPH ve vztahu k projektu: NE jednajici pani Blankou i.ezddovou, starostkou obce (d6le jen,,piijemce") uzaviraji tuto smlouvu o poskytnuti dotace (ddle jen,,smlouva") dl6neh l Obecn6 ustanoveni l. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim $ 262 odst. 1 zdkona i. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, ve zndni pozddji{ch pfedpis:ir (d6le jen,,obchodni zikonik"), dohodly, Ze tato Strdnka 1 z 20

2 Yiii;r'ffi SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE s/0053/rrsc/201l smlouva, uzaviene podle $ 269 odst. 2 obchodniho z6koniku, se bude iidit ustanovenimi obchodniho zrikoniku. Tato smlouva je uzaviena na zrikladd dokumentace Region6lniho operadniho programu regionu soudrznosti Stiedni iechy (drile jen,,rop") a v soulad t s naiizenim Rady (ES) i. 1083/2006 ze dne I l. ieryence 2006 o obecnych ustqnoyenich o Evropsktm fondu pro regiondlni rozvoj, Evropskdm socidlnim fondtt a Fondu soudrinosti a o zntieni nai[zen[ (ES) i. 1260/1999 a dalsimi relevantnimi piedpisy Evropskd unie a ieske republiky (ddle jen,,eu" u,, in";, zejmew zakonem i. 218/2000 Sb., o podpoie regiondlniho rontoje, ve zndni pozddjiich piedpis:it, a zdkonem i. 250/2000 Sb., o rozpc.titc.tvych pravidlech izemnich rozpctitti, ve zndni pozddjiich piedpisti. Na poskytnuti dotace neni pr6vni n6rok. Plndni poskytnutd poskltovatelem podle tdto smlouvy piijemci neni vyviizeno piimou protihodnotou poshdnutou piijemcem poskltovateli. Poskltnuti dotace je upraveno nejen touto smlouvou a priivnimi piedpisy ar a EUr, ale rovndz pravidly, kter6 nemaji povahu priivnich piedpisfr a jsou lyd6v6na poskytovatelem. Jednii se zejrrdna o: a) Programovi dokument k Region6lnimu operadnimu programu regionu soudrznosti Stiedni Cechy , b) Prov6ddci dokument k Region6lnimu operadnimu programu regionu soudrznosti Stiedni Cechy, c) Vlzvu k piedkl6d6ni projektft d. 68, d) Pokyny pro Zadatele a piijemce pro vylzvu d. 68 Regioniilniho operadniho programu regionu soudrznosti Stiedni Cechy, e) Metodickd pokyny Region6lni rady regionu soudrznosti Stfedni Cechy. (d6le jen,,pravidla ROP") Pravidla ROP jsou uveiejncna na webovfch strrink6ch posk',tovatele (w /w.ropstrednicechv.cz). Pravidla ROP jsori pro piijemce z6vazn6. Ptijemce se zavazrie pravidla ROP dodrzovat. Zmdny di dopln ni pravidel ROP prov6di posk)4ovatel formou metodickdho pokynu a uvddomi o nich piijemce bez zbytedndho odkladu pisemnou nebo elektronickou formou. Ke zmdn6m di doplndni pravidel ROP piistoupi posk).tovatel pouze ve vjjimednfch, i6dn odtvodndnfch piipadech, a to zejm6na z divodu zmdn legislativy EU a CR, zmdn obecnl zavaznich piedpisri a metodik tfkajicich se oblasti struktudlnich fondfr EU di z drivodu zmdn v monitorovacim inlormadnim systdmu. Poskltovatel je opravndn k poskytnuti dotace podle tdto smlouly v souladu s $ 16 odst. 3 a $ l6c pism. a) zdkona i. 218/2000 Sb., o podpoie regiondlniho rozvoje, ve zndn[ pozddjiich piedpisti, a $ 1 odst. 4 zlikctna i. 250/2000 Sb., o rozpoitovj,ch pravidlech izemnich rozpoitti, ve zndn{ pozddjiich piedpisti. Smlouva se tzaylrt: na z6klad6 rozhodnr"rti poskyovatele, ktenjm je usneseni Viboru Region6lni rady regionu soudrznosti Stiedniechy t /20I i TVRRSd ze dne I Evropskii unie zahrnuje i Evropskd spolcdcnstvi. Strdnka 2 z 20

3 SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE C16nek II Piedmdt smlouvy l. Piijemce se zavazuje v souladu s podminkami t6to smlou\y, pravidly ROP a pr6vnimi piedpisy CR a EU realizovat projekt, kterj je piedmdtem Z6dosti o poskynuti dotace2 zaregistrovan6 dne 4. l (dale jen,,z6dost"), a to vdetnd splneni z6.vazku v oblasti horizont6lnich t6ma1. Projekt je blize identifikov6n nrisledujicimi ridaji: Nezev projektu: Gener6lni rekonstrukce mistni komunikace Tatce Registradni dislo prcjeki\: C Z. 1. I 5 / /68. 0 I 60 l Prioritni osa: i 5.1. Doprava Oblast podpory: I 5. l.l Region6lni dopravni infrastruktura Popis projektu: a) Strudnj popis projektu: Projekt iesi havarijni stav vybrane mistni komunikace v obci Tatce. Piedm tem projektu je ulice Ke Hiisti, ktere zanin piiblizne 20 metri od mal6 n6vsi, kde je jedin6 autobusov6 zastdvka v obci. Ulice Ke Hiisti se napojuje na silnici d. III/3307, pokraduje kolem provozoven podnikatelfi, zdkladni a maleiskd Skoly a sbem6ho dvora ai. k provozovn6 podnikatele a mistnimu sportovnimu are6lu, kde kondi. Soudasnll stav komunikace je velmi Spatnli. Na silnici je spousta r"y'molfr a d6r a drzi se zde voda. Povrch komunikace znesnadiuje dostupnost vsech pfilehlfch objektfi. Diky rekonstrukci komunikaci dojde ke zkvalitn ni dopravni situace v obci, zlep5eni jeho dopravni obsluznosti, zqy'seni bezpednosti a k vytvoieni podminek pro rozvoj podnikatelskich aktivit. Projekt piispdje ke snizeni negativnich vlivri dopravy na Zivotni prostiedi. Realizaci projektu tak6 dojde k zefektivn6ni z6chrann.lch zisaht a zkftceni doby dojezdu slozek integrovandho zichrarurdho systdmu. b) Misto realizace projektu: Tatce c) Datum zah6jeni projektu: d) Piedpokl6dandatum zah6jeni realizace projektu: e) Piedpokl6dan6 datum ukonieni realizace projektu: f) Piedpokl6dandatum ukondeni projektu: g) Indik6tory: Indik6tor D6lka rekonstruovanlch mistnich (mdstskich) komunikaci celkem (d6le jen,,projekt") Mdrn6 iednotka Vfchozi hodnota Pl6novan{ hodnota km 0 0,46 Posk)tovatel se zavaztje poskytnout na realizaci tohoto projektu dotaci v maxim6lni vfsi ,01 Kd, na niz podil finaninich prostiedki z Evropsk6ho fondu region6lniho rozvoje trni ,01 Kd. Piijemce se zavazuje dotaci piijmout za ridelem realizace projektu podle odstavce I tohoto dli4nku smlouvy. Dotace podle tdto smlouvy vsak mrize bjt posk),tnuta pouze za piedpokladu, Ze piijemce splni podminlry: a) stanovene relevantnimiprdvnimi predpisy CR a EU. b) touto smlouvou a 2 iislo Z6dosti o posk),tnuti dotaceje shodnd s registrainim dislem projektu. Strdnka 3 z 20

4 SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACi. sloos:lnnsc/zol -- c) pravidly ROP. 3.Poskytnutadotacebudepomdmdsnizenavpiipadd,Levzadttvacimiizeninakteroukolivi6st projektu bude dosazeno nizsi ceny, nez je uvedeno v rozpodtu, ktery tvoii piilohu tdto smlouvy. e16nek III Dotace 1. Dotace mfize blt piijemci posk)'tnuta porze za itdelem realizace projektu' kter'-i je specifikovdn v dldnku ll odst. 1 t6to smlouvy. Dotaci lze ponlil ponze na ithradu skutednd vynalozenjch, odtvodn6nych a i6dnd prok6zanych zpfrsobillch vydajfr projektu (d6le jen,,zpnsobili vldaje projektu"). Piijemce se zavaztje zajislit financov6ni ve5kerich ostatnich qidaj fr projektu, kterd nejsou kry4y dotaci. 2. Maxim6lni v1i5e dotace uveden6 v dl. II odst. 2 neslr.ri blit piekrodena' V prtbdhu realizace projektu mohou bft piijemci proplaceny zpfrsobild vfdaje projektu maximiilnd do vlse 85 % z maxin.r6lni vise dotace. Zbyvajicich minim6lnd 15 o/o z maxim6lni vli5e dotace bude piijemci proplaceno ai v r6mci posledni Zjednoduien6 Z6dosti o platbu' DojdeJi v pribdhu realizace projektu ke snizeni zpfrsobilfch w-idajfr prokrizan;ich na strand piijemce' musi blit vzdy zachov6ny procentni podily dotace a zdrojfr spolufinancov6ni na celkovfch zpfisobillfch v,ldaiich. Dotace blrde v souladu s pravidly RoP a priivnimi piedpisy cr a EU snizena o- piij.y, kter projekt vytvoiir (viz odstavec 6 tohoto dl6nku smlouvy), to vsak neplati u projektfi, u nichz dotace zakl6d6 veiejnou podporu-' Nedilnou piilohou tdto smlouvy je ro'tnll z6vazn! finanini pl6n projektu (a to jak z hlediska vndm uvedenlch termini piedlozeni Zjednoduiend Z6dosti o platbu, tak z hlediska vy5e uveden;ich finandnich diistek) a rozpodet, jehoz obsahem jsou pl6novand vlldaje a pl6novand piijmy projektu. Celkov6 vlise pkinovanfch zpfrsobilly'ch vldajt byla posk)'tovatelem ur'ena niisledujicim zpisobem: Cetkore pldnor and qdaje projekttt ,31 Ka z toho odedteny Celkovd pl6novand nezprisobild v;i'daje projektu '94 Kd : Celkovd pl6novand zpfrsobild vlidaje projektu '43 Kd Dotace posk)tnut6 piijemci na realizaci projektlr nezaklid6 veiejnou podporu V souvislosti s touto skutednosti poskytovatel rozhodl v souladtr s pravidly ROP poskl4nout dotaci v maxim6lni WSi 72,5 %o z tdstky celkovfch pl6novanlch zpfisobillich v'.idajir' maxim6lnd v5ak do hodnoty dotace v deskd mdnd uveden6 v dliinku ll odst 2 t to smlouvy' 4. Hodnotu projektu, klerou neni mozn6 v souladu s pravidly ROP a relevantnimi pr6vnimi piedpisy ir a EU hradit z ftnandnich prostiedkfi uddlend dotace, se piijemce zavazule financovat zjinj,ch finandnich zdrojt. Tyto finandni zdroje nesmi pochazet zjinich programit 3 r'iz dl.55 naiizeni Rady (ES) d. 1083/2006 zc dne 11. iervence 2006 o obecnjch ustanovenich 9 Etltg!*eT ftju fro rcgionrilni r.oivoj, ivropskdm soci6lnim lbndu a Fondu soudrinosti a o zruseni naiizeni (DS) d. 1260/1999. ve zn ni pozd jsich piedpisfi.. vi, dl. tu odst.4 tdto smlouvy a il. 55 odst.6 naiizeni Rady (ES) /2006 ze dne 11. detvence 2006 o ou""ni.fl ustanovenich o Eviopskdm fondu pro region5lni roz'roi'.fvropsk6m soci5lnim fondu a ondu soudr2nosri a o zruieni naiizeni (ES) d. 1260/1999, ve zneni pozddisich picdpisii Str;nka 4 z 20

5 SMLOUVA O POSKYTNUT] DOTACE s/0053/rrsc/20 r 3 5. nebo finandnich n6strojt financovanlch z finandnich prostiedkfi Evropskd unie5. ZaklddA-li dotace veiejnou podporu, nesmi bft finandnimi zdroji rovndz finandni prostiedky uddlend piijemci na realizaci projektu z jaklchkoliv jinfch veiejnfch rozpodtri v r6mci CR, EU nebo jin6ho dlenskdho st6tu EU, ani r.ivdry, kterd by byly zvfhodneny prostiednictvim finandnich prostiedkfl ze zmindnfch veiejnly'ch rozpoat& (napi. uvdr ieskomoravskd z6rudni a rozvojovd banky, a.s.). Pokud byl piijemce schopen objektivne piedem odhadnout piijmy projektu, je povinen postupem v souladu s pravidly ROP a piimo pouzitelnim prdvnim piedpisem EUb aktualizovat pii pod6ni z6vdrednd Zjednodu5end Zedosti o platbu vypodet piijmi projektu, o nez bude snizena hodnota dotace. SniZeni dotace o piislu5nou hodnotu piijmri projektu, bude provedeno pii administraci zavereend Zjednodu5end Z6dosti o platbu. Piijemce je povinen vr6tit poskytovateli piijmy projektu, o ndz byla snizena hodnota dotace. Piijmy projektu, ziskand nad r6mec piijmri projektu vyk6zanjch pii pod6ni zdverednd Zjednodu5end Z6dosti o platbu, je piijemce povinen v souladu s pravidly ROP ozn6mit poskytovateli a v pomeru k v'-isi posklnutd dotace rovnez vr6tit posk)'tovateli. NemtZe-li pfijemce objektivnd piedem piijmy projektu odhadnout, musi posk)tovateli dolozit piijmy projektu vltvoien6 za obdobi pdti let od data ukondeni projektu. Pravidla postupu prokazovani a vly'podtu piijmri projektu, o n6z je piijemce povinen snizit hodnotu dotace, jsou uvedena v pravidlech ROP. Piijemce je povinen vriitit posklovateli hodnotu piijmt projektu, o ndz byla dotace snizena. Pokud budou nrisledne zji5teny piijmy projektu za toto obdobi, kterd piijemce neuvedl, je povinen f4o pfijmy projektu ozn6mit a vratit poskytovateli v pomdru k \,.i5i posk)'tnut6 dotace. Poskltovatel si v kazd6m piipadd vyhrazuje pr6vo vipoaet piijmfi projektu odsouhlasit a piipadnd upravit v souladu s pravidly ROP a pr6vnimi pfedpisy CR a EU. Toto ustanoveni plati u projektfi vytvdiejicich piijmy a nepouiije se u projektri, u nichz dotace zakl6dd veiejnou podporut. Byl-li projekt zahajen jestd pied nabltim platnosti a fdinnosti t to smlouvy, je piijernce opr6vndn pozadovat proplaceni zpisobilfch vidaji vztahujicich se k realizaci projellu pied nabytim platnosti a ridinnosti tdto smlouvy pouze v tom piipad6, Ze i v r6mci tohoto dasovdho riseku splni podminky tdto smlou\y, pravidel ROP a souvisejicich prrivnich piedpisfr tr a EU. Byly-li v riimci realizace projektu zisk6ny piijmy pied nabytim platnosti a idinnosti tdto smlouvy, plati ustanoveni piedchoziho odstavce i v piipadd tdchto piijm[ projektu, jsouli soudrlsti riipodtu hodnof piijmfi projektu. Pod16h6-li vsak dotace rezimu veiejn podpory, aplikuje se misto tohoto odstavce dl6nek IIIa t6to smlou\y, svfjimkou dotace ud6len6 v rezimu veiejn6 podpory podle naiizeni Komise (ES) i. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o pouziti iltinhi 87 a 88 Smlony na podporu de minirzls, kter6 podldh6 ustanoveni vdty prvni tohoto odstavce. 'Viz il. 54 odst. 3 pism. b) a odst. 5 naiizeni Rady (ES) d. 1083/2006 ze dne ll. dervence 2006 o obecnjch ustanovenich o Evropsk m fondu pro region6lni rozvoj, Evropskdm soci6lnim fondu a Fondu soudrznosti a o zru5eni naiizeni (ES) d. 1260/1999, ve zneni pozddjsich piedpisi. 6 viz dl. 55 naiizeni Rady (ES) i. 1083/2006 ze dne I 1. dervence 2006 o obecnich ustanovenich o Evropsk m fondu pro regionrilni rozvoj, Evropskdm socislnim fondu a Fondu soudrznosti a o zruscni naiizeni (ES) d. 1260/1999, ve 7.\\Eni pozddjsich piedpisri ' Viz dl. III odst. 4 teto smlouvy a dl. 55 odst. 6 raiizeni Rady (ES) d. 1083/2006 ze dne ll. dervence 2006 o obecnjch ustaoovenich o Evropskdm fondu pro region6lni rozvoj, Evropsk m socirilnim fondu a Fondu soudrznosti a o zru3eni naiizeni (ES) i. 1260/1999, ye zn pozdejsich piedpisfr. Strdnka 5 z 20

6 \tiii*''e SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/201i 7. Dojde-li k pienrieni nebo zastaveni financov6ni ROP z rozpodtu EU nebo ir, btrde piijemce o t6to skutednosti neprodlend informoviin posky4ovatelem. Smluvni strany se dohodnou na dalsim postupu. Tim neni dotdeno pr6vo smluvnich stran v tomto piipadd pieddasnd ukondit tuto smlouvu. t e 16nek IIIa V piipad6, Ze dotace poskytnut6 lttr# *tl"naci projektu podle tdto smlouvv zak16d6 veiejnou podporus, mize piijemce zahrijit pr6ce na projektu nejdiive v den piijatelnosti projektu. Od tohoto data nejdiive mohou takd tepwe vzniknout a blit uhrazeny zptsobil6 v;idaje projektu. Proplaceni tcchto \''idaj fi mize piijemce pozadovat pouze, splni-li i vjejich piipadd podminky t6to smlouvy, pravidel ROP a souvisejicich pr6vnich piedpisfr CR a EU. Zahttjenim praci na projektu se rozumi bud' zah6jeni stavebnich praci nebo prvni pr6vnd z6van! piislib objedn6vky zaiizeni (podle toho, co nastane diive) s v'-ijimkou piedbdznfch studii proveditelnosti. Zaiizenirr se rozumi i nemovitost. Datem piijatelnosti projektu podle piedchoziho odstavce se rozumi datum, kterd jako takov6 oznadi a piijemci pisemn6 ozn6mi poskltovatel pot6, co byl projekt shled6n piijatelnl/m z hlediska pravidel ROP. Toto ozn6meni posk;tovatel vydava s vihradou konedndho ljsledku podrobndho provdieni piijatelnosti projektu. Toto potvrzeni poskytovatel vyd6v6 v souladu s(1.5 nalizeni Komise (ES1 i. t628/20t)6 ze dne 24. iijna 2006 o pouziti ildnki 87 a 88 Smlouvy na v itrostdtni regionalni investiin[ podporu nebo bodem 38 Polqnfi k regiontilni podpoie na obdobi (2006/C 54/08), a to v z6vislosti na rezimu veiejnd podpory, v ndmz byla dotace podle dl. lll odst. 4 tdto smlouvy piiddlena. Zahdjeni praci na projektu pied daten.r piijatelnosti projektu zakl6d6 nezpirsobilost cel6ho projektu k financov6ni a je podstatnim poruienim povinnosti ze strany piijemce, nebof porusil pravidla veiejnd podpory. Poskyovatel vtomto piipad6 odstoupi od smlottvy. Piijemce je povinen bezodkladn6 vr6tit poskytovateli na jeho bankovni irdet doposud vyplacenou hodnotu dotace. Newplacen6 hodnota dotace nebude piijemci vyplacena. Piijemce se zavazt:tje vriiit posk)'tovateli bez zbytedndho odkladu vyplacenou hodnotu dotace, pokud Komise (ES) rozhodne podle piimo pouzitelndho priivniho piedpisu EU'bud' o vr6ceni podpory nebo o prozatimnim navrdceni podpory' Hodnotu dotace piijemce vraci vdetn6 r.irokfr urdenfch v rozhodnuti Komise (ES). Poskl4ovatel si vyhrazuje v piipadd rozhodnuti Komise (ES) o prozatimnim navr6ceni podpory prdvo pozastavit propl6ceni finandnich prostiedki dotace. Pokud Komise (ES) rozhodne o vr6ceni podpory a nedo5lo-li k vyplaceni celd hodnoty dotace, nebude doposud nevyplacen d6st hodnoty dotace piijemci vyplacena. Ustanoveni tohoto ildnku se s vfjimkou odstayce 4 neaplikui na takovou dotaci, kteri byfa poskytnuta v relimu noiizen[ Komise (ES) i. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o pouziti ildnkfi 87 u 88 Smlouvy no podporu de minimis. " Viz dl. III odst.4 t to smlouvy. e Naiizeni Rady (ES) a ze dne 22. biczna 1999, kterym se stanovi provddeci pravidla k dldnku 93 Smlouvy o ES, ve znini pozddjiich piedpisi. str6nka 5 z 20

7 9iif;r-'E SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE e. S/0053/RRSC/ Cl6nek IIIb MEnov6 doloika Jeli dotace na realizaci projektu posl'ytov6na piijemci v relimr nai[zen[ Komise (ES) i. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o pouiiti ildnkir 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, vj5e poskltovand dotace se pro irdely qipodtu maximrilni dristky podpory de minimis podle dl. 2 odst. 2 zmindn6ho naiizenl Komise (ES) piepoditdv6 na dristku v eurech (EUR) v kurzu desk6 koruny (Kd) vudi euru (EUR), kterj rryhldsila Evropsk6 centralnl banka ke dni nabyti platnosti a fiinnosti t6to smlouvy. Posk)4ovatel ltd6 k datu finandniho ukondeni projektu piijemci potwzeni o skutednd Wii poskyhlutd dotace v rezimu podpory de minimis, obsahujici i d6stku dotace piepodtenou na hodnotu eura (EUR) a informaci o kurzu eura (EUR) k datu nablti platnosti a fdinnosti tdto smlouvy. Pied datem finandniho ukondeni projektu lyd6 poslcytovatel toto potvrzeni piijemci na pisemn vyiad6ni, bude piitom uv6ddt maximilni ddstku dotace uvedenou v dl. II odst. 2 tdto smlou\y etinek Iv Zprisob propl6ceni a platebni podminky Poskltoveni dotace probih6 fomou pribeh6ho propldceni finandnich prostiedkri na zrikladd zjednodu5end Z6dosti o platbu piedkl6dan6 v souladu s finandnim pl6nem. K proplaceni v r6mci zjednodusen6 Z6dosti o platbu lze piedlozit jak doklady, jejichz rihradu provedl piijemce dotace z vlastnich zdrojfi pied piedlozenim Z6dosti o platbu, tak doklady, kerd pied piedlozenlm Z6dosti o platbu proplaceny nebyly. Pfijemce dolace je povinen bez odkladu, nejpozd6ji do l0 pracovnich dnri po obdrzeni finandnich prostiedkfi na svtj ridet prov6st thradu vjdajri, o jejichz proplaceni poz6dal v rimci zjednoduien6 Zidosti o platbu, pokud jde o ty vidaje, kter6 nebyly uhrazeny piijemcem dotace pied pod6nim zjednodusen6 Z6dosti o platbu. Ve stejn6 lhtitd je piijemce dotace povinen dolozit poslg'tovateli dotace listinn6 doklady o provedeni t6chto ihrad. V piipadd nespln ni povinnosti dle tohoto odstavce ve stanovend lhritd bude takov6to jednani piijemce dotace povazoviino za poru5eni rozpodtovd kdznd. Poskltovatel dotace v tomto piipadd uplatni postup dle dl. IX, odst.3,4 a 5 tdto smlou\ry. O raplaceni plisluind d6stky dotace je piijemce opr6vndn polidat pouze osobne a v souladu s pravidly ROP prostiednictvim Zjednodu5end Z6dosti o platbu, kterou soudasn6 dolozi monitorovaci zprhvou. Zjednodusen6 Z6dost o platbu a monitorovaci zpr6va musi blit dolozeny plislusnlimi piilohami. C6stka dotace, kteri bude piijemci poskytnuta na z6kladd procentni qy'5e uveden6 v dl. III odst. 3 t6to smlou\y, maxim6lnd v5ak do hodnoty dotace v desk6 mdnd uveden v dl. II odst. 2 t6to smlouvy, bude trychizet ze soudtu zpfisobilfch vldajfi projektu, kter6 splnily podminky t6to smlouvy, pravidel ROP, pr6vnich piedpisti CR a EU a u nichz byla prok6zana jejich piimeienost, hospod6rnost, ridelnost a efekti vnost. V tomto ohledu tedy mrize bjt hodnota skutednd vyplacend dristky dotace niz5i nel t4 kler6 bude piijemcem pozadovsna. Platbu provede poskltovatel pokud mozno do 30 pracovnich dnfi ode dne obdrzeni Zjednodu5end Z6dosti o platbu a monitorovaci zpr6vy. Tato lhrita se pozastanrje: a) ode dne odesl6ni vfzly k odstran6ni nedostatkfi ve Zjednodusene Zddosti o platbu a./nebo monitorovaci zpr6v6 piijemci do dne, kdyjsou tlto nedostatky piijemcem odstrandny, Striinka 7 z 20

8 Yiii;v''E SMLOUVA O POSKYTNUTi DOTACE s/0053/rrsc/201 -i b) ode dne zji5tdni nedostatkfi v r6mci fyzickd kontroly interim do dne, kdy jsou tlto nedostalky piijemcem odstrancny. c) ode dne podani n6mitek piijemce proti protokolu o vyisledku fyzickd kontroly interim do dne konedndho rozhodnuti posk)4ovatele o tdchto n6mitk6ch, d) ode dne vyzviini piijemce koveieni a podpisu Zedosti o platbu do dne, kdy tlto irkony piijemce provede, e) v dal5ich piipadech, kdy to posk)'tovatel povazltje za nezby1,nd s ohledem na realizaci piedmetu t6to srnlouvy, plndni podminek tdto smlouvy nebo z dirvodu plndni svlch zixazki z pr vnich piedpisri ir a EU; thfrta se pozastavtie ode dne elektronickdho di pisemn ho ozn6meni postupu podle tohoto ustanoveni piijemci do dne vyieseni skutednosti, kterd byly divodem pro pozastaveni lhtty. 6. Platbu provede posk)'tovatel na zvl6stni bankovnidet pro projekt Clinek V Povinnosti piijemce I. Piijemce je povinen splnit nasledujici povinnosti v souladu s tolrto smlouvou, pravidly ROP a pr6vnimi piedpisy CR a EU: a) plnd a prokazatelnd splnit irdel projektu, realizovat projekt v rozsahu a terminech podle dl. II odst. I tdto smlouvy a zachovat v'y'sledky projektu po celou dobu udrzitelnosti projektu. Pokud je piijemcem dotace neveiejnli subjekt nebo v ndm veiejn! subjekt nedrzi vdt5i nez 50% vlastnickyi podil je povinen do 40ti pracovnich dnir od podpisu smlouvy druhou smluvni stranou dolozit posk)'tovateli garance udrzitelnosti projektu (bankovni z6rukou, pojistkou, zifuudni listinou, z6stavou majetku ve prospdch poskytovatele dotace, z6rukou posk)'tnutou tieti osobou di slozenirn adekvdtni finandni d6stky na [rdet poskytovatele dotace formou not6iskd r.ischow). b) vytvoiit nejpozddji dojednoho roku od ukondeni realizace projektu nov6 pracovni mista a zachovat je nejm6nd po celou dobu udrzitelnosti projektu, zav6zeji se piijemce v r6mci projektu k vytvoieni novlch pracovnich mist; dojdeji k poklesu jinfch pracovnich mist (nesouvisejicich s projektem) musi piijen.rce zdfivodnit a dolozit, Ze se nejedn6 o pracovni mista souvisejici s podpoienlim projektem, naplnit cilovd hodnof vybranjch indik6torfr nejpozd6ji do ukondeni realizace projektu (piip. do I roku od ukondeni realizace projektu), piidemz tyto indik6tory musi odpovidat charakteru a cilfrm projektu; dosazend hodnoty indik6tort musi blit dokl6d6,ny v monitorovacich zprrivrich/hldsenich za obdobi, ve kter6m doslo kjejich skutedndmu naplncni, d) zajistit, aby bdhem doby udrzitelnosti projektu nedoilo k takove podstatnd zmendro qisledkfr projektu, kter6 by ovlivnila povahu projektu nebo jeho prov6ddci podminky nebo poskyla neopr6vndnou lihodu piijemci di veiejn rnr.r subjektu; podstatn6 zmdna je zprisobena zmdnou formy vlastnictvi polozky infrastruktury nebo zastavenim virobni dinnosti piijemce, '' viz di.57 odst. I naiizeni Rady (ES) d. 1083/2006 ze dne 11. iervcnce 2006 o obecnych ustanovcnich o Evropskdm fondu pro regiondlni rozvoj, Evropskdm soci6lnim fondu a Fondu soudrznosti a o zruieni naiizcni (ES) d. 1260/1999. ve zndni pozdejsich piedpisit. str6nka 8 z 20

9 \tiii;r-'e SMLoUVA o POSKYTNUTi DOTACE s/0053/rrsc/2013 e) uzit finandni prostiedky piid lend dotace pouze za irdelem realizace projektu a v souladu sjeho rozpodtem a finandnim p16nem. Piijemce dotace neni opr6vndn pfesouvat finandni prostiedky n.rezi hlavnimi polozkami rozpodtu a uplatiovat v souvislosti se zmdnami rozpodtu vicepr6ce nebojind nez v rozpodtu piedpokl6dan6 n6klady, t) dodrzovat tuto smlouvu, pravidla ROP a relevantni priivni piedpisy CR a EU, souvisejici s touto smlouvou, vdetnd pravidel veiejn6 podpory, g) nakl6dat s jaklmkoliv majetkem ziskanlim, byt' jen d6stednd, z finandnich prostiedkfr dotace s pddi iddndho hospoddie. h) bez piedchoziho pisemndho sor"rhlasu poskytovatele podle dl. VIII odst. 1 a 2 tdto smlouvy nepiev6det vlastnick6 pr6vo k majetku, ziskan mu z finandnich prostiedkri dotace, a neuzit tento majetek nebo jakoukoli jeho ddst k zajistdni z6vazku svdho nebo tieti osoby napi. ziizenim z6stavniho pr6va, i) vylidat si pisemnf souhlas poskltovatele podle dl. VIII odst. 7 a 2 teto smlouvy pied provedenim zmdny vlastnickylch nebo uzivacich pr6v k majetku, kterli nebyl zisk6n v drlsledku realizace projektu, ale jeho uzivrini slouzi k realizaci projektu nebo udrzeni jeho vlisledkfr; uzivacim pr6vem se rozumi zejmdna pr6vo vfpnjdky, pfrj6ky, n6jemni a podn6jemni pr6vo, j) v piipadd realizace projektu nebo jakdkoliv jeho dristi prostiednictvim jinlch subjektt postupovat podle podminek pro zad6v6ti zak6zek, klerd jsou uvedeny zejmdnav zdkond i. 137/2006 Sb., o veiejnlch zakdzkdch, t,e zndni pozddjiich piedpisit, a v pravidlech ROP (podminky zaddvini zakizek) a plnit v tdto souvislosti informadni povinnost vridi posk)4ovateli. k) Piijemce dotace je povinen posklovateli dotace pied zah6jenim vly'b6rovdho ilzen[ na hlavni piedmdt projektu piedlozit k odsouhlaseni zad6vaci dokumentaci, a to do 50ti pracovnich dnfr od podpisu smlouvy o poskytnuti dotace, potd zahdjit y'ib6rov4. iizeni na hlavni piedm6t projektu do l5ti pracovnich dnfi od vyrozumdni o schv6leni zaddvaci dokumentace a do 10 ti pracovnich dnri od rozhodnuti o r."jbdru nejvhodndjsi nabidky piedlozit irplnou dokumentaci o provedendm vybdrov6m iizeni ke kontrole, a to pied uzavienim smlouvy s lybranfm uchazedem, l) pisemnd informovat poskltovatele o skutednostech a zmdn6ch, kter6 maji vliv na plneni tdto smlouvy, zejm6na prokazovat spornd skutednosti a rovn Z se na vizvu poskytovatele fdastnit piipadnfch jedn6ni a iizeni sor:visejicich s piedmdtem tdto smlouvy, m) umoznit v'-ikon veiejnospr6vni kontroly a posk,.tnout veikerou potiebnou soudinnost poskltovateli a vsem piislu5nsim orgrin0m tr a EU pii vykonu jejich kontrolnich opriivneni vyplfvajicich z pravidel ROP a relevantnich pr6vnich piedpisfr CR a EU, vdetne umozndni vstupu do budov, mistnosti a mist (vdetnd obydli uzivandho pro podnikatelskou dinnost spojenou s piedmdtem projektu), dopravnich prostiedkir, piepravnich obalt a na pozemky dotden6 realizaci projektu nebo jeho vly'sledky a rovn6z umoznit v souvislosti s veiejnospr6vni kontrolou piistup k vesker;.im dokladim a dokumentrim, vdetnd fdetnich, souvisejicich s piedmdtem tdto smlouvy, n) zajistit, aby tieti osoby, jejichz prostiednictvim piijemce realizuje projekt nebo jakoukoliv jeho dest, byly informov6ny o svd povinnosti soudinnosti v r6mci jejich postaveni osob povinnfch spolupfrsobit pii vfkonu finandni kontroly, vdetnd auditurr, " Viz $ 2 pism. e) z6kona d. 320/2001 Sb., o finandni kontrole. ve zndni pozddjiich piedpis0. Str6nka 9 z 20

10 SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE s/0053/rrsc/201: o) p) q) r) s) t) u) realizovat bez zbytedndho odkladu opatieni k niiprave nedostatkfi, kter6 byla piijemci ulozena v souvislosti s r"-ikonem kontrolnich a./nebo auditnich opr6vn6ni poskytovatelem nebo jinjm piislu5nlm subjektem ti orgdnem CR nebo EU. a to v pozadovandm terminu, rozsahu a kvalitd, umoznit poskytovateli nebo jindmu orgdnu CR nebo EU provedeni auditu za irdelem posouzeni piimdienosti a fdinnosti systdmu finandni kontroly a spriivnosti operaci podle prrivnich piedpisfr CR a EU a posk).tnout v tdto souvislosti soudinnost, zejm6na: i. umoznit fyzick! piistup ke vsem movityin a nemovitlm vdcem souvisejicim s piedm tem tdto smlouvy, ii. umoznit piistup k veikerd dokumentaci souvisejici s piedmdtem tdto smlouvy, iii. umoznit piistup k veskerd irdetni evidenci a z6znamfrn souvisejicim s piedm6tem tdto smlouvy, iv. prokazatelnlm zpisobem dolozit veskerd operace souvisejici s piedmdtem tdto smlouvy, piedkl6dat monitorovaci zprixu a monitorovaci hl65eni, vietn6 uvedeni informaci o zpisobu spln6ni r.rlozenych opatieni k n6prav nedostatkfi, a to zpfisobem a ve lhflt5ch podle pravidel ROP, uchoviivat veskerou dokumentaci (tj. doklady a dokumenty) souvisejici s piedmetem tdto smlouvy, vdetn6 irdetnictvi, po dobu ureenou prdvnimi predpisy tr nebo EU, z6roveil vsak nejmdn do , zpfrsobem danyim pravidly ROP a relevantnimi pr6vnimi piedpisy CR a EU, zejmdna zakonem i. 563/1991 Sb., o iietnictvi, ve zndni pozddjiich piedpisfi, a zdkonem i. 199/2004 Sb., o archivniclvi a spisovi sluibd a o zmdnd nakkri'ch zdkonft, ve zndni pozddjiich piedpis,fr, vdst r.idetnictvi v souladu se zdkonem i. 563/1991 Sb., o iiet ict,',i, ve zndni pozddji[ch piedpisfi, a zabezpedit vedeni analytickdho fdetnictvi operaci souvisejicich s projektem, tj. 0dtovat na zv165tni anallickd irdty (pouzije se stejnf anall'tick5l znak u vsech aktu6lnich irdtfr operaci souvisejicich s projektem), na samostatnd hospod6isk6 stiedisko di zakdzku; ildetni operace souvisejici s projektem musi b:y't odddleni identifikovatelnd od ostatnich ridetnich operaci s projektem nesouvisejicich, pokud piijemce vede daiovou evidenci podle zdkona i. 586/1992 Sb., c., danich z piljmi, ve zneni po:dejii& piedpisri. mrcl i. piislusnyi doklad spliovat piedepsand n6lezitostirdetniho dokladu ve smyslu $ l1 ztikona i. 563/1991 Sb., o ietnicni, ve zndnf pozddjiich piedpisfr, ii. piedmdtnd doklady bjt spr6vn6, {rpln6, prtkaznd, srozumitelnd a prftbdzn6 chronologicky vedend zpfrsobem zarudujicim jejich trvalost, iii. pii kontrole poskltnout na vylid ni. kontrolnimu org6nu daiovor"t evidenci v plndm rozsahu, iv. uskutedndnd piijmy a vlidaje vdst analyticky ve vztahu k projektu, r2r'., Le na dokladech musi blitjednoznaind uvedeno, Ze se vztahuji k projektu, zfidit zyl itni bankovni irdet di podfdet projektu (d6le jen,,irdet") za irdelem zajistdni transparentnosti plateb prov6ddnfch v souvjslosti s projektem; na tomto fdtu musi bit evidov6ny i piijmy projektu, je-li piijemcem dotace kraj, ziidi mli&tni bankovni irdet di podridet pro jednotlivd pdoritni osy ROP (d6le jen,,itet") za irdelem zaji5tdni tmnsparentnosti plaleb prov6ddnich Str6nka 10 z 20

11 SMLOUVA O POSKYTNUTi DOTACE s/0053/rrsc/2013 v souvislosti s projektem (tj. finandni operace uskutednen6 v souvislosti s projektem jsou vedeny na idtu ziizen m pro prioritni osu, do niz projekt podle dl. II odst. I tdto smlouvy spada); na tomto idtu musi bft evidovriny i piijmy projektu, w) pokud piijemce zahrne do projektu partnery, je povinen zajistit r.ipravu v z jemn.lch vztahfi mezi nim a partnery prostfednictvim pisemn6 smlour,y, kter6 bude obsahovat ustanoveni o povinnostech padnera a poskynuti jeho soudinnosti piijemci a v5em piislu5nfm org6nrim ir a EU pii vlkonu jejich kontrolnich opriivndni, x) zajistit informadni a propagadni opatfeni v dobe realizace a udrzitelnosti projektu v souladu s pravidly ROP a relevantnimi prdvnimi piedpisy tr a EU, zejmdna dl. 8, 9 a Piilohy I nalizeni Komise (ES) i. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterj,n se stanoni provdddci pravidla k naiizeni Rady (ES) i. 1083/2006 o obecnich ustanoyen[ch tj,kajicich se Etropskdho fondu pro regiondln[ rozvoj, Evropskdho socidlniho fondu a Fondu soudrznosti a k naitzeni Evropskiho parlamentu a Rady (ES) i. 1080/2006 o Evropsklm fondu pro regiondlnf ronoj, y) pii realizaci projektu a uziv6ni jeho rr'.isledki napliiovat povinnosti, kterd mu plynou v oblasti horizont6lnich t6mat, z) informovat bez zb>,telneho odkladu poskytovatele o zmen6ch sv6ho majetkopr6vniho postaveni, zejmdna o prohl65eni konkurzu, podani insolvendniho n6vrhu, rozhodnuti o ripadku, zm6ne pr6vni formy, svdm ziiniku di piechodu nebo pievodu pr6v a povinnosti na priivniho n6stupce, a pokud jsou b4o zmeny dindny ze strany piijemce, vyz dat si rovndz pied uskutedndnim tdchto zmdn pisemni souhlas poskytovatele podle dl. Vlll odst. I a2t6to smlou\y, aa) poskltnout na Z6dost poskl,tovatele dodatednd informace o projektu a jeho realizaci a to fomou a ve lhfrte uvedend v Z6dosti posk),tovatele. 2. Za ttelem spln ni povinnosti uveden pod pismenem w) odstavce 1 tohoto dl6nku smlouvy uddluje poskyovatel piijemci souhlas k uv6d6ni loga ROP regionu soudrznosti NUTS 2 Stiedni iechy (d6le jen,,logo"), tj. bezplatnou podlicenci k uziti loga v souvislosti s realizaci projektu, a to po celou dobu realizace a udrzitelnosti projektu. Pii uziv6ni Ioga je piijemce povinen postupovat v souladu s Manuelem jednotn ho vizu6lniho stylu ROP Sriedni Cechy zveiejn n;im na webov.-ich str6nk6ch poskfovatele. Rozhodne-li se piijemce odprodat majetek nebo posk),tnout uzivaci pr6vo (napi. pr6vo n6jmu) k majetku, kteny' byl poiizen z finandnich prostiedkfi dotace, musi tak udinit za trzni cerllt a novdho nabyvatele di uzivatele vybrat prostiednictvim transparentniho, otevien6ho a nediskriminadniho qibdrovdho iizeni. Piijemce musi zajistit, aby no\i nabyvatel di uzivatel (napi. n6jemce) pievzal z1vazky, kter6 vypllvaji z pravidel veiejn6 podpory a z povinnosti realizace a udrzitelnosti projektu, souvisi-li tt4o z yazky s timto majetkem. Piijem z prodeje majetku, kteri je definovrln v pravidlech ROP, nebo posk),tnuti uzivaciho pr6va (napi. nejemnd) kjakdmukoliv majetku musi blit zahmut do piijmt projektu, nezak16d6-li dotace veiejnou podporu. Povinnosti, kterd plynou piijemci z tohoto odstavce, se tfkaji i majetku, kteny' byl zhodnocen z finandnich prostfedki dotace, a musije splnit i piispdvkov6 organizace, kter6 nabyivaji majetek ve prospdch ziizovatele. Povinnosti dle tohoto odstavce souvisejici se skutednosti, Ze dotace zakl6d6 veiejnou podporu, trvaji po celou dobu pouzitelnosti majetku.,l Piijemce dotace je povinen zajistit uspoied6ni veiejndho zah6jeni a ukondeni realizace projektu v mistd jeho realizace s cilem informovat veiejnost o realizaci projektu a jeho Striinka 11 z 20

12 Yiif;v-'E SMLOUVA o POSKYTNUTI DOTACE c. s/00s3/rrsc/2013 piinosech. Organizadni zaji5tdni a prtb h veiejn6ho zah6jeni a ukondeni realizace projektu je piijemce dotace povinen piedem konzultovat a akci spoluorganizovat s Uiadem Regiondlni rady Stiedni Cechy ( Odddleni technick6 pomoc a publicita). Piijemce dotaceje pii prezentaci projektu a jeho vly'stupt a v1lsledkfi povinen postupovat v souladu s manu6lem Jednotndho vizu6lniho stylu Region6lniho operadniho programu Stiedni Cechy, resp. s pravidly pro prov6ddni povinn6 publicity u projektri spolufinancovanl/ch z ROP SC. l. l. 4. e 16nek vi Zm ny projektu Jakdkoliv zmdny v projektu je piijemce povinen piedem neprodlend pisemnd ozniimit a projednat s poskltovatelem. Zmdny nesmi rcalizovat do doby, nez obdrzi pisemnd vyjddieni poskytovatele. ZmEny n]t,le realizovat pouze, pokud je poskytovatel postupem a formou podle pravidel ROP schvrili. Posk),tovatel si lyhrazuje pr6vo posoudit zmdnu, zdali je povahy podstatnd di nepodstatnd, pii tom vezme v irvahu zejmdna ridel projektu a oditvodndni tdto zm ny piijemcem. Podstatn6 zrreny projektu mize piijemce realizovat pouze, pokud se na nich piedem dohodl s poskltovatelem prostiednictvim pisemndho dodatku k tdto smlouvd. Pravidla pro posouzeni charakteru zm ny projektu z hlediska rozliseni na zmeny podstatnd / nepodstatnd jsou obsazena v Pokynech pro Zadatele a piijemce pro danou vylzvu. Zmdny, kterd nastaly nez6visle na vfili piijemce a nebylo je mozn ohliisit piedem, piijemce ozn6mi neprodlend pisemnou nebo elektronickou fonnou poskltovateli, vietnd dolozeni divodu vzniku techto zmdn. Poskltovatel rozhodne o dal5im postupu v souladu s ustanovenimi tdto smlouvy, pravidly ROP a prdvnimi piedpisy CR a EU. Poskytovatel si vyhrazuje pr6vo rozhodnout, zda se skutednd jednri o zmeny, kter6 nastaly nez6visle na vrili piijemce. Takov'y'mi zmdnami v5ak v Z6dndm piipadc nejsou zmdny, kterd nastaly v dfisledku hospod6isklich pomdrri piijemce nebo v disledku neplndni povinnosti, kterd piijemci plynon z tdlo smlou\ry. pravidel ROP nebo prdvnich piedpist CR a EU. Cl6nek VII Poji5t6ni l. Piijemce se zavazuje pojistit veskerj pojistitelnly' majetek poiizenf v r6mci realizace projektu proti jeho poikozeni, znideni a lr6te minim6lne na hodnotu jeho poiizovaci ceny. Doba pojistdni musi zadinat nejpozddji dnem piedchr'ejicim dni ukondeni projektu a trvat po celou dobu udrzitelnosti projektu. Je-li v5ak doba udrzitelnosti projektu delsi nez doba pouzitelnosti majetku, je piijemce povinen pojistit tako\ry majetek minim6lnd na celou dobu pouzitelnosti majetku. Piijemce je povinen nejpozddji k datu ukondeni projektu odevzdat poskltovateli kopii pojistnd smlouvy. Jakdkoliv zmeny rikajici se pojistn smlouvy je piijemce povinen neprodlen6 pisemnd ozn6mit a dolozit posklovateli. 4. Piijemce je povinen neprodlend piedlozit poskytovateli hl65eni o pojistn6 ud6losti Strdnka 12 z 20

13 SMLOUVA O POSKYTNUTi DOTACE s/0053/rrsc/2013 l. 3. e linek viu Poskytov6ni souhlasu a poyinnosti poskytovat le Piijemce se zavanje, Le realizuje prrivni irkony v piipadech, kter6 jsou dle t6to smlouvy a./nebo v pravidlech ROP podmineny sor.rhlasem poskyovatele, pouze pokud mu tento souhlas poskltovatel ud6li. Souhlas r.rddluje posklovatel v pisemnd form6. Souhlas posk).tovatel uddli na zdklade vlastniho uvazeni v souladu s pravidly ROP a prdvnimi piedpisy CR a EU a pouze v piipadd, Ze je to nezbrtne za ridelem zajisteni realizace projektu a/nebo udrzitelnostijeho lysledki. Posk)'tovatel je povinen: a) v souladu s ustanovenimi tdto smlouvy a pravidly ROP poskytovat jednotliv6 d6stky dotace nej{se vsak do maxim6lni u.ise dotace v jejim korunov6m q'j6dieni, jsouji ze strany piijemce dodrzena ustanoveni tdto smlou\ry, pravidel ROP a souvisejicich pr6vnich piedpisfi CR a EU; jelikoz vsak z tdto smlouvy a pravidel ROP plyne moznost snizeni skutednd vyplacend hodnoty dotace, neni poskytovatel povinen vyplatit dotaci az do jeji maxim6lni vf5e, jsou-li naplndna ustanoveni tdto smlou\y a pravidel ROP, tfkajici se moznosti snizeni hodnoty dotace, b) infomovat piijemce bez zbytedndh odkladu o zm6n6ch souvisejicich s touto smlouvon nebo jejim piedmdtem, kter6 vznikly na strand poskytovatele, c) informovat piijemce o zmdniich v pravidlech ROP zprisobem a ve lhfitd podle tdto smlouvv nebo oravidel ROP. l. e l6nek IX Sankce za poru5eni povinnosti piijemce dotace Nesrovnalost - Pokud poskytovatel dotace zjisti, Ze piijemce nesplnil nebo neplni ndkterou z povinnosti vyplyivajicich z t6to smlouvy, pravidel ROP di pr6vnich predpisi CR a EU. zahrij i postupem dle kap. l8 Operadniho manudlu Setieni vedouci ke zjiileni, zla doslo k nesrovnalosti ve smyslu piimo pouzitelnlch pr6vnich piedpisfr EU. Poslg4ovatel povaluje za nesrovnalost poru5eni priivnich piedpist ES nebo CR v disledktr jednrini nebo opomenuti piijemce dotace, kter6 vede nebo by mohlo vdst ke dratd v souhmn6m rozpodtu EU nebo ve veiejn6m rozpodtu CR, a to zapodtenim neopr6vn6ndho vfdaje do souhrnndho rozpodtu EU nebo do veiejndho rozpodtu CR. Poruieni rozpoitove k6zn6 - V piipadech, kdy piijemce dotace porusi nekterou z povinnosti ulozenyich touto smlouvou, platnimi pravidly ROP pro danou r,"-izvu, prdvnimi piedpisy ir ii piimo pouzitelnfmi piedpisy EU, a jedn6 se o podezieni na poruseni rozpodtovd kl2nd ve smyslu zakona d Sb. o rozpodtor"-ich pravidlech fzemnich rozpodtri, zah6ji poskltovatel dotace daiovou kontrolu dle z6kona d Sb. danol"j i6d, a na zrikladd vysledku kontroly iizeni o odvodu dotace di jeji d6sti zpct do rozpodtu poskltovatele dotace dle pravidel obsazenyich v ust. $ 22 zdkona (,. 250/2000 Sb. v platndm zndni. SniZenf odvod - Posk)4ovalel dotace je opr6vndn ulozit na zrikladd proveden6ho Setienf dle odst.2 a pii splndni podminek ust. $ 22, odst. 5 z6k Sb. snizen! odvod dotace za poruieni rozpodtov' kiznd, v piipadd zji5t6ndho poruseni mdne z6vaznd povinnosti. Sazby snizenlich odvodi a typovd kategorie poru5eni m6nd ziuainlch povinnosti piiemce dotace jsou Strdnka 13 z 20

14 SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE i. s/oo::rrnsctzo t: obsazeny v intemim piedpise ROP Sa. Uvedeni internf piedpis je zveiejn6n na webovd shence posk)'tovatele dotace. 4. Finanini korekc - v piipadd zji5tdn6ho poruseni povinnosti piijemcem dotace, ktel6 neni porusenim rozpodtovd kazn6, mtze posk)4ovatel dotace uplatnit finandni korekci vfdajft piimo souvisejicich se zjistdnlim porusenim povinnosti, a to dle procesnich pravidel a sazebniku, kter6 jsouobsazenyvz6vazn6mpostupuprouplat[ov6nifinandnichkorekciqidajt spolufinancovanfch zrop Si. uvedenli interni piedpis je zveiejndn na webov6 str6nce Dosk\tovatele dotace 5. Nezprisobil6 vfdaje - Pokr.rd v prribehu realizace projektu anebo po dobujeho udrzitelnosti bude zji5t6no, Ze lydaj, piip. vlidaje, kterd jiz byly proplaceny poskytovatelerr dotace, byly v dobd proplaceni nezpisobil6, je piijemce dotace povinen platby vztahujici se k t6mto nezprisobiljm vldajfim vrritit poskyovateli dotace na irdet urden;y' poskytovatelem dotace Pokud tak piijemce dotace jiz s6m neudinil, je piijemce dotace povinen platby vr6tit ve lhr:td 7 dnfi ode dne dorudeni vyizvy k vr6ceni platby dijeji dasti, nestanovi-li poskytovatel dotacejinak' 6. Poskrovatel si vyhrazuje priivo pozastavit propl6ceni finandnich prostiedkfr dotace, uplatni-li pr6va plynouci mu z tohoto dl6nku smlouvy 7. diistedn vr6ceni dastky dotace v dfisledku poruseni rozpodtovd k6znd nezbavuje piijemce povinnosti, kterd mu vznikaji na z6kladd tdto smlouvy, vdetnd povinnosti pokradovat v realizac:. projektu a splnit dobu udrzitelnosti projektu. 8. V piipadd, Ze bude vfrdi posk''tovateli dotace ze strany kontrolnich ii auditnich org6nri ir nebo ES uplatndna jak6koliv finandni sankce, je1i2 uloleni m6 prokazatelne svtj pfrvod v nesplneni povinnosti, kterou tato smlouva ukl6d6 piijemci dotace, je posk)'tovatel dotace opl6\'n6n uplatnit na piijemci rihradu tdto sankce v plnd visi. l. e l6nek x iestnd Prohl65eni Piijemce Piijemce prohla5uje a podpisem tdto smlouvy stvrzuje, Ze ke dni podpisu tdto smlouvy: a) vsechny rldaje, kter6 uvedl v souvislosti s uzavienim tdto smlou\ry, o projektu, sv6 osob6, vdetne finanini a majetkopr6vni situace, jsou pravdiv6 a fpln6, b) si je vedom pr6vnich a jinlch nrisledki, kter6 by mu vznikly v piipadd, Ze by uvedl fdaje nepravdiv6, ne(rpln6 nebo kter6 by vedly k neopr6vndndmu derp6ni finandnich prostiedkt dotace, c) nemri v rejstiiku trestt zdznam o pravomocn6m odsouzeni pro trestni din, jehoz skutkovti podstata souvisi s jeho piedmdtem podnik6ni, pad 16'nim di pozmdiovanim veiejnd listiny nebo itplatk6istvim, nebo pro trestni iin hospod6iskli anebo trestni din proti majetku podle hlavy druhd a dev6t6 d6sti drrhe zakona i. 110/1961 Sb., trestni zakon, ve zndni pozddj ich pledpis,it, di podle hlavy pet6 a Sestd d6sti druhd zitkona t sb, tlestni ziikonik, ve zneni pozd j5ich piedpisfi, ani proti ndmu nebylo v souvislosti s takowm trestnlim dinem zah6jeno trestni slihlni podle zakona i. 111/1961 Sb., o trestnim iizeni soudn[m (trestni idd), ve zndni pozddjiich piedpisfr; jeji piijemce pr6vnickou osobou, tfk6 se prohliiseni podle tohoto ustanoveni vsech osob, kter6 jsou jejim statutamim org6nem nebo obdrzely plnou moc za ridelem zastupov6ni pr6vnickd osoby pro irdely tzavieni a tealizace tdto smlouvy, Strenka 14 z 20

15 ROP STRED techy' E SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE i. sloos:/nnsclzo r: 2. J, d) m6 v souladu s dl. III odst. 1 a 4 tdto smlouvy dostatednd finandni zdroje k financov6ni td d6sti projektu, kter6 nebude hrazena z finandnich prostiedkt dotace, e) nezah6jil pr6ce na projektu pied datem piijatelnosti projektu; toto prohli5eni se t'.ik6 pouze piijemce, jemuz byla dotace posk)tnuta v rezim! naiizeni Komise (ES) i. 1628/2006 ze dne 24. iijna 2006 o pouziti ildnkir 87 a 88 Smlou,y na tnitrostdtni regiondlnf investiini podporu nebo v rclimu Polgmfi k regiondlni podpoie na obdobi (2006/C 54/08), f) se nenach6zi podle zdkona i. 328/1991 Sb., o konkursu a ryrovndni, w zndni pozddjiich piedpis,ir, v ripadku a nedo5lo v jeho piipadd k podiini n6vrhu na prohlii5eni konkurzu ani tento n6vrh nebyl zamitnut pro nedostatek majetku, ani nepodal n6vrh na vyrovn6ni nebo n6vrh na nucen6 r,yrovn6ni; toto prohl65eni se vztahuje rovndz na obdobi tii let pied podpisem tdto smlouvy zpdtn6, g) se nenach6zi podle zdkona i. 182/2006 Sb., o padku a zptisobech jeho ieieni (insolvenini zdkon), w zndni pozddjiich pfedpisfi, v lipadku a nedo5lo vjeho piipadd k pod6ni insolvendniho n6vrhu ani tento n6vrh s6m nepodal ani nebylo vydilno rozhodnuti o fpadku; toto prohli5eni se vztahuje rovndz na obdobi tii let pied podpisem tdto smlouvy zpetnd, h) se nenach6zi v procesu zru5eni bez pr6vniho n6stupce (napi. likvidace, zruseni nebo z6nik Zir.nostensk ho opr6vndni) ani neni v procesu zru5eni s pr6vnim n6stupcem (napi. sloudeni, splynuti, rozddleni obchodni spolednosti), i) nebyl mu soudem nebo spr6vnim org6nem nlolen zakaz dinnosti nebo zru3eno opr6vn6ni k dinnosti t'y'kajici se jeho piedmdtu podnikrini a,/nebo souvisejici s projektem, na kteqi je touto smlouvou poskytovdna dotace, j) nem6 neuhrazenl zixazky po lhfitd splatnosti vridi org6nfim veiejne sprdvy ieske republiky, Evropskd unie nebo ndkter6ho z jejich dlenskly'ch stiilt, vdetnc zdravotnich pojist'oven a orgrint, poskytujicich finandni prostiedky na projekty spolufinancovan6 z rozpodtu EU; pisemn6 potvrzend posedk6ni s rihradou takovych ziwazktr nebo dohoda o rihrad6 z6vazkri a jeji iridnd pln6ni se povazuje pro ridely tohoto ustanoveni za zinazky ve thttte splatnosti, k) neni vtdi ndmu ani jeho majetku navrhov6no ani vedeno iizeni o vfkonu soudniho di spriivniho rozhodnutl ani navrhov6na di prov6ddna exekuce. Toto prohl6seni iini v piipadd piijemce/pr6vnickd osoby statut6mi org6n nebo osoba zplnomocnen6 k zastoupeni piijemce pro fdely uzavieni tdto smlouvy. DojdeJi ke zmdnd jakdkoliv z w1?5e uvedenych skutednosti, zavazuje se piijemce pisemne ozniimit piislusnou zmdnu poskltovateli a to bez zbltedndho odkladu. Posk),tovatel si vyhrazuje pr6vo vyvodit z ozndmeni drisledky v souladu s touto smlouvou, v6etne moznosti odstoupeni od smloury. Piijemce souhlasi s ryuziv6nim ridajfr, kterd poskytne v souvislosti s uzavienim a realizaci t6to smloulry, v informadnich systdmech pro fdely administrace finandnich prostiedkt dotace. Piijemce prohlaiuje a podpisem t6to smlouvy stvrzuje, Ze se pied podpisem tdto smlou\y i6dn6 a podrobnd sezn6mil a souhlasi s obsahem tdto smlouvy, pravidly ROP a relevantnimi pr6vnimi piedpisy CR a EU, kterd se v6zi k piedmdtu tdto smlouvy. RovndZ vyslovuje podpisem tdto smfouvy souhlas se v5emi povinnostmi pro ndj v t to souvislosti lyplfvajicimi a zavazuje se kjejich pln6ni. Strdnka 15 z 20

16 \tiii;r-'!il smlouva o POSKYTNUTI DOTACE s/00s3/rrsc/20 r : 4. V piiloze t to snlouvy je piilozena kopie prohl65eni" piijemce, Ze spliiuje definici maldho nebo stiedniho podniku podle Doponieni Komise ze dne 6. kvdtnq 2003 o defnici mikropodnikir, malych a stiednich podnikfi (Llledni vdstnik ELI L 124 ze dne , str. 36), vtiatek z tohoto doporudeni je r.rveden v Pi oze I nai[zeni Komise (ES) i. 364/2004 ze dne 25. inota 2004, kterj,m se mdni naiizeni (ES) i. 70/2001, pokud jde o roziiieni jeho oblosti pfrsobnosti tak, aby zahrnoralo podporu pro vyzkum o ttyvoj. Toto prohl6seni udinil piijemce pii pod6ni Z6dosti. Podpisem tdto smlouvy potvrzuje piijemce pravdivost a fplnost takto udinen6ho prohl65eni a zavazuje se piipadnou zm nu ohlednd svd kvalifikace v r6mci definice maldho nebo stiedniho podniku ohl6sit neprodlene pisemne posk)4ovateli. Neni-li toto prohl6seni piilohou tdto smlouvy, je piijemce povazov6n poskytovatelem za velk;i podnik se v5emi dirsledky ztdto skutednosti plynoucimi e l6nek xi Ochrana osobnich fdajfi, poskytovini informaci a mlienlivost Piijemce uddluje v souladu se zikonem i. 101/2000 Sb., o ochrqnd osobnich {tdaifi q o zmdnd ndkterlch zakonti, ve zndni pozddjiich piedpisi, posk)4ovateli sotlhlas se zpracov6nim osobnich irdajfr, kter6 sddlil di sddli posk''tovateli v souvislosti s uzavienim a rcalizaci teto smlouvy. Tento souhlas piijemce uddluje od data nablti platnosti a riiinnosti tdto smlouvy do Piijemce rovn Z prohlasuje, Ze byl v souvislosti s udelenim tohoto souhlasu informov6n poskltovatelem o priivech a povinnostech v sot"tvislosti se zpracov6nim svlich osobnich ridajfi, zejm6na o tom, pro jakf rldel jsou jeho {idaje zpracovdv6ny, o jakd osobni fdaje se jedn6 a po jakd obdobi tyo frdaje budou zpracov6v6ny poskl4ovatelem. Piijemce souhlasi s tim, aby poskyovatel jeho osobni irdaje poskytoval tietim osob6m, budeli to nutn6 za irdelem realizace tdto smloulry. Posklovatel tylo fdaje poskytne pouze, pokud budou splneny vsechny podminky zakona i. 101/2000 Sb., o ochrand osobnich idaiti q o zmdnd ndherych zqkonfi, ve zndnf pozddjiich piedpisi, a to i ze strany toho, komu jsou t]to irdaje poskytovdny. nestanovili prdvni piedpisy in a cu.jinat<. Piijemce souhlasi se zveiejndnim ndajt podle zdkona i. 106/1999 Sb., o sttobodnim piistupu k informacim, w zndnl pozddjiich piedpisi, a podle zdkona i. 123/1998 Sb., o prcivu no informace o Zivotn[m prostfedi, ve zndnf pozddjilch piedpisfi, a to v rozsahu a postupem podle uvedenlich priivnich piedpist a v souladu se zqkonem i. 101/2000 Sb., o ochrand osobnich dajrt a o zm'dnd ndherj,ch zdkonfi, w zndn[ pozddji[ch piedpisti. Piijemce rovnez souhlasi se zveiejndnim irdajft v souladu s dl.7 odst. 2 pism. d) nqiizeni Komise (ES) i. 1828/ a to v rozsahu jm6no/n6zevlobchodni firma, adresa bydli5td a rnisto podnikrini/sidlo, irdaje o projektu podle dl. II odst. I tdto smlouvy, celkov6 vlidaje projektu, celkovd zprisobild vfdaje projektu a vlse dotace v korunov6m a procentnim vyj6dieni. D Prohl63eni provede piijemce dotace na formul6ii obsazendm ve Sddleni Komise obsahujicim Vzor prohld3eni o [dajich tik;jicich se zpisobilosti podniku jakozto maldho nebo stiedniho podniku (Uiedni\ estnik EU C 118. str ze dne 20. kvdtna 2003). '' C"li n6rev lohoto pr6vniho picdpisu zni:,,naiizeni Komise (ES) d. 1828/2006 ze dne 8. prosince kt njm se stanovi provriddci pravidla k naiizeni Rady (ES) d. 1083/2006 o obccnich ustanovenich tikajicich se Evropskdho fondu pro regionrilni rozvoj, Evropsk6ho socirilniho fondu a Fondu soudrznosti a k naiizcni Evropskdho parlamentu a Rady (ES) d. 1080/2006 o Evropskdm fondu pro region6lni rozvoj. Strdnka 16 z 20

17 ROP stfted I eechy SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/ Poskytovatel se zavazuje zachovdvat mldenlivost o skutednostech di informacich chr6ndnych x^ prdvnimi piedpisy CR a EU povinnosti mlienlivosti, kterd se od piijemce dozvdd6l v souvislosti s poddnim Z6dosti o poskytnuti dotace nebo uzavienim a realizaci teio smlouvy. Zejm6na se jedn6 o skutednosti di informace chr6ndn6 obchodnim tajemstvim nebo pr6vnimi piedpisy v oblasti pr6v dusevniho vlastnictvi. Povinnosti mldenlivosti mile blt poskytovatel zprostdn pouze na z6kladd pr6vniho piedpisu, d6le soudnim nebo spr6vnim org6nem v souvislosti se soudnim nebo spr6vnim iizenim vedenfm takovfm org6nem nebo pisemnjm souhlasem piijemce. Tim neni dotdeno ustanoveni odstavce 3 a 4. e 16nek xii Piediasn6 ukonieni smlouvy Tuto smlouvu lze pieddasnd ukondit dohodou nebo odstoupenim smlou\ry a to zpfisobem danim touto smlouvou a pr6vnlmi piedpisy CR a EU. l. J. n Smluvni strany jsou opr6vndny dohody. e ldnek xiia Dohoda ukondit tuto smlouvu na z6kladd vz6jemn6 pisemnd pieddasnd Piijemce je povinen vr6tit posky4ovateli vsechny finandni prostiedky, kter6 od n6j obdrzel jako d6stky dotace, nerozhodne-li poskytovatel jinak. Posky4ovatel vsak mtze jinak rozhodnout pouze v piipad6, Ze dohoda neni :uzavirina v drisledku podstatndho poruseni smlouvy piijemcem, kter6je definovrino v dl. XIIb odst. I tdto smlouvy. Dohoda nabfv6 ridinnosti dnem jejiho uzavieni, av5ak pouze za podminky, Ze do5lo k lypoi6d6ni vsech z6vazkt z tdto smloury mezi smluvnimi stranami, vdetne vr6ceni finandnich prostiedkri dotace podle odstavce 2 tohoto dl6nku smlouvy. Z6vazky musi blt v dohodd vyjmenov6ny. Pokud nejsou z vazky trypoi6d6ny, nast6v6 ridinnost dohody az dnem, kdy je vypoirid6ni z6vazkt dokondeno. Piijemce neni opr6vn6n pozadovat proplaceni zpisobilych vjdajt projektu z finandnich prostiedkri dotace, pokud t),to vyidaje nastaly po dni uzavieni dohody, i kdyz nedoilo k nabyi jeji fdinnosti. Piediasnd ukondeni tdto smlouly dohodou nemii vliv na povinnost smluvnich stran splnit povinnosti, kterd jim plynou z tdto smlourry a prdvnich piedpisi CR a EU soukromopr6vni povahy, upraluji-li pr6vni n6sledky poru5eni smluvnich povinnosti, a z prdvnich piedpisi CR a EU veiej nopr6vni povahy. l. e 16nek XIIb Odstoupeni od smlouyy Posk)tovatel m&ze odstoupit od smloulry z drivodu podstatndho poruseni povinnosti piijemcem, kter-im se rozumi: a) poruieni rozpodtovd krtn6 a/nebo vznik nesrovnalosti, b) poru5eni pravidel veiejn6 podpory, Strdnka 17 z 20

18 SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE s/00s3/rrsc/2013 J c) provedeni pdvniho rikonu, kterj je podrnindn souhlasem poskytovatele, bez tohoto souhlasu, d) pievedeni nebo postoupeni pohled6vek ze smlouvy a plateb snimi spojenylch bez piedchoziho pisemndho souhlasu posk),tovatele, e) ripadek piijemce, zrinik piijemce s likvidaci nebo bez likvidace, uvaleni nucend spravy, jeji piijemce-fyzick6 osoba nebo osoba di ndkter6 z osob tvoiicich statutdrni org6n piijemce pr6vnickd osoby, piip. osoba piijemcem di z6konem zplnomocndn6 k pr6vnim irkontm v souvislosti s uzavienim a/nebo realizaci tdto smlour'y, odsouzena za trestni din, jehoz skutkov6 podstata sor:visi s piedm6tem podnikrini piijemce, pad l6nim di pozmdiov6nim veiejn6 listiny nebo riplatk6istvim, nebo za trestn:i din hospodiiisky nebo trestni din proti majetku podle hlavy druh6 a dev6t6 d6sti druh6 zakona 140/1961 Sb., trestni z6kon, ve zneni pozddj5ich piedpisi, di podle hlary p6td a Sest diisti druhd z6kona d. 40/2009 Sb., trestni z6konik, ve zndni pozddj5ich piedpisfr, nebo byloji zahiijeno trestni stih6ni v souvislosti s takovim trestnlim dinem proti ndkter6 ze zmindnjch osob, nedodrzeni tenninu zah6jeni projektu (zejmdna byl-li projekt zah6jen pied timto datem) a ukondeni projektu (zejmdna byl-li projekt ukonden po tomto datu), h) neplndni povinnosti v souvislosti s veiejnosprdvni kontrolou a/nebo auditem, r) ani po vyizve poskytovatele nezanech6ni poru5ov6ni povinnosti stanovenich v tdto smlouve nebo pravidlech ROP, popi. neodstranenf nasledki tdchto poruieni ve lhitd stanovend poskytovatelem, j) jeji tak stanoveno v tdto smlouv6. Piijemce mrize odstoupit od smlouvy: a) pokud poskltovatel bezdivodnd odpira poskytnuti piislusnd d6stky dotace a v drisledku tohoje z6vaznyim zprlsobem ohrozena realizace projektu, b) pokud pieruseni di zastaveni financov6ni ROP z prostiedkfi rozpodtu EU nebo st6tniho rozpodtu znemoziiuje podstatnlm zpisobem realizaci projektu. KaLdtt ze smluvnich stran mize odstoupit od smlouvy, dosloli na jeji strane k takovd piekazce, jez nastala nez6visle na vfili tdto smluvni strany a br6ni ji ve spln6nl povinnosti realizovat piedmdt tdto smlouvy a soudasnd nelze rozumnd piedpokl6dat, Ze by smluvni strana tuto piek6zku nebo jeji n6sledky odvr6tila nebo piekonala a Le by v dobd nabyti platnosti a irdinnosti tdto smlouvy tuto piekrizku piedvidala; za takovou piekdzku se nepovazuje piekriika, kter6 vznikla v dfrsledku hospod6iskfch pom6ri smluvni strany nebo v drisledkr.r neplndni povinnosti smluvni stranou, Llerd ji plynou z tdto smlouvy, pravidel ROP nebo pr6vnich piedpisfr CR a EU. Smluvni strana je povinna existenci takov piek6zky druhd smluvni strand prokezat. OkarriZik platnosti a irdinnosti odstoupeni od smlouvyje den, kdy bylo ozn6meni o odstoupeni od smlouvy dorudeno odstupujici smluvni stranou druhd smluvni stran. Toto ozn6meni je nutnd dorudit druhd smluvni strand bez zbledndho odkladu potd, co odstupujici smluvni strana zjistila existenci d&vodu k odstoupeni od smlouvy. Toto ozn6meni musi bit \yhotoveno v pisemnd formd a dtvod odstoupeni od smlouvy v ndm musi b1/t uveden. Udinnost odstoupeni od smloulry v5ak mrize nastat pouze v tom piipadd, jsou-li mezi smluvnimi stranami vypoi6d6ny veikerd z6vazky plynouci jim z tdto smlouvy, vdetnd vr6ceni Str6nka 18 z 20

19 SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE s/0053/rrsc/ finandnich prostiedk[ dotace podle odstavce 6 tohoto dl6nku smlou'y. Nejsou-li z vazky r,ypoi6d6ny, nast6v6 ridinnost odstoupeni od smloury az dnem, kdy dojde k vypoi6d6ni tdchto z6vazkt mezi smluvnimi stranami. Tlto z6vazky musi bft uvedeny v ozn6meni o odstoupeni od smloury. Piijemce je povinen vr6tit poskyovateli vsechny finandni prostiedky, kterd od ndj obdrzel jako dastky dotace, nerozhodneli poskylovatel jinak. posk'.tovatel mrize rozhodnout jinak pouze v piipad6, Ze k odstoupeni od smlouvy nedoslo v dtsledku podstatndho poruieni smlouvy piijemcem podle odstavce I tohoto dlenku smlouvy. Piijemce neni oprii'nen pozadovat proplaceni zptsobilfch vjdaj& projellu z finaninich prostiedktr dotace, pokud nastaly po dni, kdy mu bylo zaslino, nebo siim zaslal oznitmeni o odstoupeni od tdto smlour.y. odstoupeni od smlorrvy nem6 vliv na povinnost smluvnich stran splnit povinnosti, kter6 jim plynou z t6to smlouvy a pr6vnich piedpisri in a SU soukromopr6vni povahy, upravuji_li pr6vni n6sledky poruseni smluvnich povinnosti, a z pravnich piedpisri ir a EU veiejnopr6vni povahy. l. J. A il6nek XIII ZAvErcEnf ustanoveni zmeny Gto smlouly lze dinit pouze prostiednictvim pisemnly'ch dislovan;ich dodatkri k tdto smlouvd s vly'jimkou finandniho pliinu a rozpodtu projektu, jejichz zmdny se iidi dl6nkem VI tdto smlouvy, nebot'jsou smluvnimi stranami povazov6ny za zmlny projektu. Finandni pliin a rozpodet projektu jsou soudiisti t6to smlouvy ve form6 piiloh (viz odstavec 3 tohoto dlinku smlou\y). Zmdna v osobe piijemce je moln6 pouze v tom pfipadd, pokud s tim poskltovatel lyslovi pisemn! souhlas a za podminky, ie nov! subjekt pievezme veskerii pr6va a povinnosti plynouci piijemci z tdto smloury, pravidel ROp a pr6vnich piedpisri ir a EU. pokud piesla prava a povinnosti z t6to smlouvy na dddice, kteny' v r6mci dddickdho iizeni vyslovil pisemnli souhlas s pfevzetim pr6v a povinnosti piijemce z t6to smlour,y, vyhrazuje si poskytovatel moznost odstoupit od smlour,7, nebudouli splndny ze strany d dice vsechny podminky tdto smlouvy, pravidel ROP a pr6vnich piedpisri er a EU. Piilohy tdto smlouryjsoujeji nedilnou soud6sti. Tyto piilohyjsou lyjmenov6ny v odstavci I I tohoto dl6nku smlou!y. Pravidla ROP podrobndji uprawji povinnosti plynouci pilemci z tdto smlouvy, vdetnd zpfrsobu a fomy komunikace mezi piijemcem a poskytovatelem. V piipad6 rozdilu mezi slovnim zndnim t to smlouvy a slovnirn zndnim pravidel Rop nebo z6dosti o poskltnuti dotaceje rozhodujici slovni zn ni tdto smloury. Pr6vni vztahy smluvnich stran, kterd nejsou blize upraveny touto smlouvou, se iidi piislu5nlimi pr6vnimi piedpisy er a EU, zejmdna obchodnim z6konikem. Smluvni strany na sebe berou priiva a povinnosti, kter6 jim plynou z tdto smlouvy. Vzniknou-li mezi smluvnimi stranami spory, zavazu,ji se smluvnl strany iesit ty,to spory piednostnd prostiednictvim vz6jemn6 dohody. Smluvni strany svl/m podpisem stvrzuji, 2e smlouvu uzaviely na z6kladd svobodnd a v6znd vfrle, nikoliv v tisni a nikoliv za n6padn6 ner.'r_ihodny'ch podminek ani pod nritlakem. Strdnka 19 z 20

20 SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/ Tato smlouva, vdetnd piiloh, je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z r'ichz kazdi m6 platnost origin6lu. Jeden stejnopis obdrzi piijemce, zbfvajici dva stejnopisy obdrzi poskytovatel. 9. Tato smlouva nabiv6 platnosti a ridinnosti dnem podpisu obdma smluvnimi stranami. 10. Tato smlouva nezanik6 dnem finaniniho ukondeni projektu, njbrz dnem, kdy smluvni strany splni vsechny povinnosti, kterd jim plynou z tdto smlouvy. Povinnosti, kterd trvaji po datu finandniho ukondeni projeku, jsou obsazeny v dl. I odst. 5, dl. II, dl. III odst. 1,2,5,6 a 7, dl. Illa odst. 3,4 a 5, dl. V, Va, VI, VII, VIll (s vfjimkou odstavce 3 pism. a)), lx, X odst. 2,3 a4, XI, XII, XIIa, XIIb, XIII odst. 2 a 6 Gto smloury a v ustanovenich pravidel ROP a pr6vnich piedpisri CR a EU, kter6 s temito dl6nky souvisi. Povinnosti z tdchto dl6nki a ustanoveni lrvaj i nejpozd ji: a) do konce doby udrzitelnosti projektu, b) do konce doby pouzitelnosti majetku, jeji to uvedeno v tdto smlouv6, c) do uplynuti tii kalend6inich let n6sledujicich po kalend6inim roku, kdy doslo k uzavieni ROP, jedn6-li se o piijmy projektu, a d) do , jedn6-li seo povinnosti plynouci zdl. V odst. I pism. r) ail. Xl odst. 1 t6to smlourry. I l. Nedilnou soud6sti tdto smlouvyjsou n6sledujici piilohy: Piiloha d. I - Definice vybranlich pojmfr uvedenjch ve smlouvd Piiloha Rozpodet projektu Piiloha d. 3 - Finandni pl6n projeklu Piijeti dotace a uzavieni tdto smlouvy bylo schv6leno usnesenim Zastupitelstva obce Tatce L26 d) ze dne Tento pr6vni (kon spliuje v5echny podminky, stanovend v zrikond d. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve zn ni pozddjsich piedpisfr. V Praze dne , 201J V Praze dne //,(, a/5.l' / '-'i /.4t,ri Piijemce Str6nka 20 z 20

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 M6stskf isst Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 18.6.2014 T,odpoviil6 Termin plneni Nov6 usneseni iislo SnlnEno Kontrolni termin zistupce starosty Ing. Pavel Machdiek Mg. Koubek 19.6.2014 Zastupitelstvo

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni r gu sri.edni pr0myslova Srou srno:rui a sraveeni, TABoR SiPS TABOR KOMENSKEHO 1670, PSC 390 41 Usek: person6lni www.sps-tabor,cz info@sps-tabor.cz Yyzva k podr{ni nabidky Na plnini veiejnb zakdzky mal6ho

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany:

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany: Smlouva o dflo uzavienrl podle $ 2586 a nfsl zhkona (8912A12 Sb, obiansky zrikonfk 1 Smluvni strany: Objednatel : Ceskd prrimyslov6 zdravotni pojistovna Sidlem: Jeremenkoval 1, 70300 Ostrava - Vitkovice

Více

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni Letenskri 1918.756 61 RoZnov pod Radho5tdm f ni sovd znadka: MdU N y st/ 28 I 69 20 1 4 I tmi C j. dokumentu: MdU-RpN33Z88t20t4 Vyiizuje:

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou Statutirni m6sto Ostrava?.770 z 015 ffimffmwwm Veiejnoprivni smlouva o poskytnuti udelov6 dotace z Fondu pro d6ti ohrozen6 znedi5t6nim ovzduii Smluvni strany Statut6rni mdsto Ostrava Proke5ovo nrimestf

Více

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj.

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie ZborovskS 11 15A21 Praha 5 lfzn: Cj.: SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK Stejnopis d. 2 Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce VACLAVICE Id:00508365 za rolk2a13

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Kraisk'0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SoZn: SZ 095792/20121KUSK il., oo3?6sl20r3^(usk Stejnopis d.,/ Zprina o vfsledku piezkoumrini hospodaieni obce TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Piezkoumdni

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni M6stys I(f,cov Jirsikova 157 28509 K6cov IC:00236144 tel.:327 324204 fax:327 324375 e-mail: o tj.:42912009 Vyvdieno na rfiiedni desce M6styse Kicov dne20.7.20o9 V K6covd dne 20 7.2009 DOKT]MENTACE - ----

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015 M6stskf df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E. 53t2015 11. 11. 201.5 Zodpovidrl Termin rrlneni Nov6 usneseni iislo Soln6no Kontrolni termin Podpisy zdstupce starosty I lx*ffi',- t\j'(h/ffi : \_fr.s

Více

Yyzva k podfnf nabfdkv

Yyzva k podfnf nabfdkv MEsto Strilil pod Ralskem, starostka evoluinf dp. 1G4, 47r 27 strful,pod Rarskem ij.:nlusrntfliw,t' non vestreizipoonai@ Yyzva k podfnf nabfdkv na verejnou zakitzku mal6ho rozsahu zadanou mimo rezim zilkona

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb uzavlenh podle zdkonae.89l20l2 Sb., obiansk6ho zikoniku v platn6m zndni a v souladu s dal5imi piedni Dne5niho dne, mdsice a roku smluvni sfiany: Nfrodni hiebiin

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -\\ N'\ /Dt4 {, +',A\ 1' f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -t V f= Ruskd 85, 100 05 Praha 10?**,9,.o$ Piikazni smlouva dle g 2430 a n6sl. z1kona d,. 8gl20l2 Sb., obdansky z6konik,

Více

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov Investice do vosi Evropsk6 unie pooponovano z evnopsreno pno necrohar-nl RozvoJ ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a Číslo projektu Částka

Více

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s.

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s. Smlouva o n6jmu bytu Mezi Pronajimatelem: BZM a.s. (d61e j en,,pronaj imatel") N6rodni obrriny 37 Praha 6 rio: 6tosl262 a Nfjemcem: Jaroslavou Semerfdovou, narozenou dne 6. 5. 19560 r.i.565506/0587 (d6le

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Rokytnice v Orlickfch hor6ch, dne:5.11.2012

Rokytnice v Orlickfch hor6ch, dne:5.11.2012 Mdstsky riiad Rokytnice v Orlickfch hor6ch, odbor vystavby a Liv otnfto prostiedi n6mdstf Jindiicha Simka 3, Rokytnice v Orlickfch hordch Hock Mil6n In9. tr 5 11 2012 13153:11 C j :MEUROWT 88lA U 3 5 l}}l2lhock-i0

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou SMLOUVA o poskytov6ni odborn6 f rovn6 hospodaieni v lese 1. M6sto Rokytnice v Orlickrich hor6ch, se sidlem ndm. Jindiicha Simka ip. 3, 5L7 61, Rokytnice v Orlick'ich horich, It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,,

Více

tel: 723 027 129 e-mail: bankovni spojeni: ' dhnek I.

tel: 723 027 129 e-mail: bankovni spojeni: ' dhnek I. vef,.ejnopravni snnr,ouvn o poskyrnurf DorAcE zruozpodru nnfsrvs JEDovi\ICE uzvien dle zhkon (,. 12812000 Sb., o obcich, ve zndni pozddj5fch piedpisri, zikon (,. 250 12000 Sb., o rozpodtovych prvidlech

Více

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx 67167 llrusovany nad Jev., n6m6stimfta 22 cj. 1761/2009 STU} Spis.6. UR 91/09 Vlizuje: Ziftrikov6 Iveta (telefon:5 IS 200464) Email :zifcakov a@hrusovany. cz Ilru5ovany

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

ffifl Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni

ffifl Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni ffifl HLAVNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR KONTROLNICH CINNOSTI Stejnopis d. 2 Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni podle ziikona d. 42012004 Sb., o piezkoumiiviini hospodaieni

Více

- 11- zji5t6no u vsech piedpisri rihrad n6jemn6ho v obdobi leden - zirti 2013.

- 11- zji5t6no u vsech piedpisri rihrad n6jemn6ho v obdobi leden - zirti 2013. zji5t6no u vsech piedpisri rihrad n6jemn6ho v obdobi leden - zirti 2013. Mi nepostupovala podle ustanoveni bodu 6.3. a O.a. ius d. 701 - IJily a zasady ridtov6ni na tdtech, kter6 stanovi okamzik uskutedndni

Více

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled evropshi socialni Duurcuilr fond v er EVRopsKA unre '" MiXD#E"n ieiovvcnovv MtN STERSTVOSKOLSTV, INVESTICE DO ROZVOJE VZDEMVATI -:J Smlouva o poskytnutf sluiby r.f+ OP Vzd6l6v6ni konkurenceschopno6t uzavien6

Více

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp RozH o D N urf d. L4204753-s rzp o poskytnuti podpory na spolufinancov6ni projektu v r6mci Operainiho programu Zivotni prostfedi z prostredkfi'stainitr-o fondu Zivotniho prostiedi er laate len "SfZp" nebo

Více

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3 Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: 52_0760085/201 3/KUSK ei.: oo2tg7t2o14ikusk Stejnopis d. l-, Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce t 't PODMOKY Ii:00876003 za

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva )

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva ) Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Sídlem: Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2 IČ: 75082314 Bankovní spojení: PPF banka, a.s. Číslo účtu: 2014710037/6000 jednající předsedou Regionální

Více

er. r ct. tl Smluvni strany

er. r ct. tl Smluvni strany Veiejnopr6vni sm louva uzavfen 6 mezi M6stem Gel6kovice a Obci Pierov nad Labem k zajistbvani vikonu dinnosti podle zikona o obecni policii (d5le jen,,smlouvaon).2913 uzaviral[ n[ze ulveden6 sn'lh.rvnf

Více

/iil/rfliu/#luu[llururuluur

/iil/rfliu/#luu[llururuluur i\ OBVODNI BANSKY URAD V OSTRAVE / I Veleslavinova 18, P.O. BOX 103,72803 Ostrava - /iil/rfliu/#luu[llururuluur Mor. Ostrava Mdstskf uiad Vratimov FnidecM 853 739 32 Vratimov VAS DoPIs / ZE DNE NASEZNAEKA

Více

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013)

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013) zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013),, MEZTTTMNI ZPRAVA" zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znenf

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY Sidlo: Praha 3, Husineck6ll24lll.a,Psi 13000,Ii: 45797072,D1C: CZ,45797072 Zapshn v obchodnim rejstiiku veden6m MEstskfm soudern v Praze, odd. A, vlolka 6664 vyhla5uje v

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta)

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) MESTO HOiJCE n6mesti Jiiiho z PodEbrad 342,508 l9 Hoiice Veiejnf zadavatel timto vyzyvit k podfni nabidky nlzukfzkrr mal6ho rozsiahu: Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) M6sto Hoiice, nrim.

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel pisevr rua zpnavn zadavate LE VeiejnS zak6zka na doddvky,,doddvka svozov6 a manipulaini techniky do spoleinosti EKO Century s.r.o." zqddvand ve ziednoduiendm podlimitnim ffzeni podle zdkonq i. 137/2006

Více

Změny v projektech. Ing. / Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D.

Změny v projektech. Ing. / Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D. Změny v projektech Ing. / Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D. Závazné pokyny a pravidla Pokyny pro žadatele a příjemce, kapitola IV.2 Změny v průběhu realizace projektu Metodický pokyn č. 20

Více

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu fieho nedilnou souifsti je iestnd prohttiieni k,,ztitlosti o zaiazenf clo "iid"oc" iuaarcfi o prondjem bytu" na piedepsan6m

Více

Pozemkovy fond mfize prodat zemeddlske pozemky podle $ 7 zlkona o prodej i pridy: verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji

Pozemkovy fond mfize prodat zemeddlske pozemky podle $ 7 zlkona o prodej i pridy: verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji podle S 7?AKoNA i. 9s/r999 sb., o podmixracu pnnvodu zemnnnlsx.fcu A LESNicu pozemrct zvlastnrcrvi sraru NA JrNE osoby" ve zxnxi pozunr5ics pnsuprsu _ (D4LE

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele.

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele. ZahAieni zad6vaciho iizeni dle zisad $6 a $8,odst.S z6kona E.3Z2006 Sb., o veiejnf ch zakazk6ch, ve zn6ni pozddjsich piedpisri va k podini nabidek v reiimu zakazky mar6ho rozsahu dle gi2, odstj fikadni

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb

Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb dislo smlouvy objednatele: d j. SOAT-02127 120 4 dislo smlouvy poskytovatele:... trzavieni podle ustanoveni g 1724 a nssledujicich zlkona i). 8912012 Sb., obdanskdho

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Ke Skalce 32,586 04 Jihlava Cislo zakdzky: HSJI- 4999 le-2012 Datum vyhlf5eni: 14. II. 2012 Cj.: HSJI-4999-IlE-2012 Podet listri: 3 Podet piiloh: 212 Yyzva k podfni

Více

0 8$on( smlouva o nouavxacu poiirniovnno vybavelvi. 1.2 jm6no: Future line, s. r. o. Ie:25682555

0 8$on( smlouva o nouavxacu poiirniovnno vybavelvi. 1.2 jm6no: Future line, s. r. o. Ie:25682555 0 8$on( smlouva o nouavxacu poiirniovnno vybavelvi il6nek I Smluvnf strany 1.1 Ndrodnf hiebiin Kladruby nad Labem, s. p. o. IC:720 489 72 Se sidlem: Kladruby nad Labem 1, PSC: 533 14 Jednajici: Ing. Jiiim

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

SMLOUVA O DILO C.06/2013

SMLOUVA O DILO C.06/2013 SMLOUVA O DILO C.06/2013 1. Obec Hutisko - Solanec Adresa: Hutisko - Solanec 512, 75 62. Hutisko-Solanec Z"astoupene: Ing. Vladimh Petruzela, starosta lc: 00303836 gankovnispojeni: Cislo idtul 9ankovnispojeni:

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany _ KUHSP38SI6YL ; MíY- \\ ANYKí l /Sk', '.'Jt.-Z. fvrajsk- " a\m.''t,!.-,-. «. vrarrsc Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 Smluvní

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

ll. 0vodni ustanoveni

ll. 0vodni ustanoveni o Smlouva o dilo lahranidnijazykov6-vzdeldvaci pobyt pro 26ky,zahranidnijazykov6 kurzy pro pedagogy a stinovdni pro pedagogy l.c zahraniini jarykovi - vzdelfvacf pobyt pro i6ky Spandlsko 40 diti + 4 pedagogov6

Více

OSTRAVA!!! Smlouva na zaji5tdnf hromadn6 akce - Ozdravny pobyt Lilkfrl Zilldadnf Skoly Ostrava - Hrabov6, Paskovskrfl 46, piispdvkovi organlzace

OSTRAVA!!! Smlouva na zaji5tdnf hromadn6 akce - Ozdravny pobyt Lilkfrl Zilldadnf Skoly Ostrava - Hrabov6, Paskovskrfl 46, piispdvkovi organlzace Smlouva na zaji5tdnf hromadn6 akce - Ozdravny pobyt Lilkfrl Zilldadnf Skoly Ostrava - Hrabov6, Paskovskrfl 46, piispdvkovi organlzace Smluvni strany Ziftladni Skola Ostrava - Hrabovfn Paskovskd 46, piispdvkovri

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

SMLOUVA O D1LO. M6sto Kosmonosy. Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o.

SMLOUVA O D1LO. M6sto Kosmonosy. Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o. SMLOUVA O D1LO uzavfene nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi tdmito smluvnimi stranami: M6sto Kosmonosy a Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o. Stavba: Z{mek, Podz6meck6 1,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO BRNO Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Přeprava VFU 1.7.2016-30.6.2017 jedná se o zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006

Více