Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA Záplava červených hlasovacích lístků nad hlavami delegátů znamená vyjádření souhlasu se zněním usnesení nejvyššího orgánu družstva. Ten se sešel ke svému pravidelnému každoročnímu zasedání ve čtvrtek 13. června. Hodnotil minulost a nastínil budoucnost. Konstatoval, že Krušnohor je ve výtečné kondici a že může pokračovat v plavbě v rozbouřených vodách plných nástrah nalíčených hospodářskou recesí a politickou krizí. Ale nesmí polevit v boji s dlužníky, kteří působí na jeho palubě jako piráti snažící se ho potopit. Buďme ostražití, avšak klidní. Loď je postavena z dobrého materiálu. Foto: Petr PROKEŠ Začali jednat v hodin. Když skončili, ručičky na nástěnných hodinách zavěšených nad pracovním předsednictvem ukazovaly 17 hodin a 17 minut. Zasedání shromáždění delegátů trvalo pouhých 77 minut! To tu nebylo v celé historii družstva! Delegáti vytvořili rekord! Přitom měli na programu dvanáct bodů a většina z nich byla svým obsahem závažných hospodářský vývoj družstva, dlužníci, perspektivy Krušnohoru. Delegáti vytvořili rekord Jak je možné, že to delegáti všechno stihli raz dva? To se tak moc flákali nebo raději utekli na pivo? Ani se neflákali a ani nepospíchali na pivo. Tajemství úspěchu tkví ve vzorné přípravě. Pracovníci družstva zpracovali delegátům podrobné a analytické písemné materiály, ty jim předali osm dnů před jednáním, delegáti si je v klidu domova prostudovali a na shromáždění se dostavili připravení. Proto nezazněla z jejich úst ani jedna (zbytečná) otázka svědčící o neznalosti toho či onoho probíraného tématu či problému. Prostě šlo to všechno jako po másle. Několikaletá snaha vedení družstva po zracionálnění průběhu shromáždění dosáhla vrcholu. Pamětníkům starých časů se po deseti až čtrnáctihodinových slovních tahanicích v podzemním velebudickém kině i jinde po Mostě jistě ani nezastesklo! Ano, i taková bývala shromáždění delegátů. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. ová adresa: Oficiální internetové stránky: P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Charvátová Lenka lenové predstavenstvo Žaludová Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Feiglová Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Pletková Lucie Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Evidence nájemného evidence.najemneho Podatelna podatelna Kubíková Lenka Hokrová Monika Reichlová Iveta Sekretá ka sekretariat P edpisy nájemného predpisy.najemneho Karochová Daniela Sojková Milena Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Pecková Kate ina Mgr. Prokeš Petr Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek Matoliaková Iva EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Evidence pohledávek evidence.pohledavek Vedoucí hlavni.ekonom Zvárová Mária Erlitzová Alena Nedv dová Lucie Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom St íšková Kate ina Kolmanová Iveta Hudecová Jitka Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik5 Hor á ek Miroslav investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Shromáždění delegátů str Co dělat, když dlužník brání úvěru? str. 5 Nevšímejte si neseriózních nabídek str. 18 Bylo vyplaceno o milion korun více! str. 19 Bytaři si dovolenou neberou str. 20 Začali dělat práci za státní úředníky str. 24 Nejsou to nafrněnky, které si myslí, že to přijde samo str. 26 Klidný dům u lesa je bez dlužníků str. 29 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Organizátoři v Mostě se zase mezi sebou nedomluvili, a tak uprostřed června praskl s akcemi pěkně tučný pytel. Na Matyldě se po vodní hladině proháněly posádky na dračích lodích, z hradu Hněvína unikal mistr Kelley, na hipodromu se proháněli koně a na autodromu rovněž ty pod kapotou. Něco málo přidal k dobru aerodrom. Aquadrom se lidem připomenul svým kulatým jubileem. Na první pohled by se mohlo zdát, že se organizátoři ani domluvit nechtějí, protože se považují za tak silné, že od konkurence si lidi přetáhnou. Naštěstí se žádná přetahovaná nekonala, všude bylo plno, vládla dobrá nálada a tak obavy z možné neúčasti lidí na některé z akcí se ukázaly být zcela planými. Možná, že je nakonec dobře, že organizátoři mají tolik invence, že dokážou vymyslet tolik trháků pro pobavení lidu obecného. Ostatně žijeme v okrese mnoha problémů a svoji duši potřebujeme trochu rozveselit. Vysokou účast občanů na akcích lze možná považovat také za vyjádření hladu 67tisícového Mostu po takových aktivitách, ale možná je to i o tom, že akce jsou natolik kvalitně připraveny, že lákají k návštěvě i obyvatele jiných míst ze širokého okolí. A tak strach z přemíry mosteckých akcí je asi vlastně zcela lichý. Uvidíme, čas ukáže, jak to bude dál. Je objektivním rozhodčím v tomto přátelském klání radovánek. Zatopená Velká Chuchle prokázala Mostu dobrou službu. Svět se dozvěděl, že tamní koně byli uchráněni před vodním živlem přepravením na náš hipodrom a ještě k tomu navíc jako třešinka na dortu byl na moderní závodiště přeložen vrcholový podnik dostihové sezony České derby. Kdo jej viděl na programu ČT sport, bude jistě souhlasit s tím, že měl vysokou sportovní úroveň a milovníkům ušlechtilých zvířat připravil velké překvapení. A krom toho: pracovníci hipodromu opět předvedli, že jsou skvělými organizátory. My ostatní zase budeme moci předvést sami sobě, jakými neméně skvělými ochránci svého majetku jsme. Bytaři si totiž dovolenou neberou a dobře vědí, že mnozí z nás vyrazili na dovolenou do Chorvatska či jiné slovanské či neslovanské ciziny. Byty bez viditelné přítomnosti majitelů bytaře lákají, a proto věřme všichni společně tomu, že jsou tak dobře zajištěny proti nenechavcům, že odolají jejich choutkám a majitelé se nevrátí mezi čtyři prázdné stěny. Pokud dojde tento truchlivý scénář svého naplnění, pak motivací pro nešťastníky bude jejich účast v programu Bezpečná země. Litvínovské mažoretky zaválely na republikovém mistrovství, odvedly skvělý výkon, přesto si na zlato nesáhly. Nevadí. Druhé místo jim stačilo na vyjížďku do Norského království, v němž nikdy nebyly, a proto se do něj tolik těšily. No a ten, kdo se chce podrobně seznámit s tím, jaký průběh mělo shromáždění delegátů, nejvyšší orgán největšího bytového družstva v republice, se tentokrát nabaží. A kdo se v informacích nechce nimrat a stačí mu jedna analytická, zde je: Loď Krušnohoru pluje dál a nabírá na rychlosti. Šťastnou cestu a mějte hezké prázdniny! Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Vstup Do pořádku se postupně dávají věžové domy v samém centru statutárního města v ulici M. G. Dobnera, pohledem od magistrátu za dlouhou stavební nudlí dříve nazývanou DHO Dům hospodářských organizací. Vlastníci bytů ze SV 634 (blok 384) se rozhodli nechat si upravit vstup do domu. Příchod léta tedy přivítali v přízemí v novém. Rampa I u sousedů v bloku blok 383 stojícím ve stejné ulici hned vedle došlo na úpravu. Předmětem zájmu vlastníků bytů ze SV 617 se zde stala rampa. Dlažba Družstevníci v Janově se také nechtějí nechat zahanbit a v rámci možností daných specifickými podmínkami života na největším litvínovském sídlišti chtějí mít aspoň něco málo hezkého a funkčního. Bydlící ze SA 24 (blok G) v Hamerské ulici si nechali v části domu položit novou dlažbu. Balkony Peníze ve své pokladně přepočítávají vlastníci bytů bydlící v domě na Podkrušnohorské ulici 1661 v Litvínově. Tamní SV 297 by rádo zvýšilo úroveň bydlení a také technickou bezpečnost konkrétně v případě balkonů. Oprava šesti je odvislá od finančních možností společenství. Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Všichni bydlící z okolí našeho domu už dostali složenky s přeplatky, jenom já pořád nic. Můžete mi, prosím, sdělit, kdy mi peníze pošlete? Potřebuji zaplatit dovolenou. Tento dotaz položil písemně K. Z. z Mostu. Není zdaleka jediný. Denně takových dotazů dostáváme na správu družstva několik. Jsou doručovány do informační kanceláře, na podatelnu, každému druhému zaměstnanci správy družstva, a to včetně vedení. Chodí em, někteří lidé volí telefonickou cestu, leckteří dokonce váží osobní cestu až na správu Krušnohoru. Přitom je to každý rok stejné. Pojďme si tedy připomenout základní informace. Družstvo na přelomu starého a nového kalendářního roku posílá podklady za zúčtovací období trvající od 1. ledna do 31. prosince daného roku dodavatelům tepla a teplé užitkové vody (TUV) za celé domy. Dodavatelé je začnou zpracovávat a postupně posílají rozúčtování dodávek na jednotlivé domy. To se děje v období února až března. Družstvo rozúčtované částky na domy posílá s dalšími údaji zpracovatelům rozúčtování na bytové a nebytové jednotky společnostem TE- CHEM a ULIMEX. Tyto společnosti zpracují vyúčtování na jednotky a posílají je zpět na správu družstva, kde jsou přidány další vyúčtovávané položky, vyúčtování je kompletováno a do konce dubna posíláno jednotlivým vlastníkům, družstevníkům a nájemníkům. Duben je stanoven stejně jako dále uváděné termíny platnou legislativou. Následuje 21 dnů reklamačního období, které naše družstvo prodlužuje na celý měsíc květen. Pokud nedojde na domě na základě reklamace k opravnému vyúčtování, jsou zahájeny práce na zpracování odesílání přeplatků. Jsou posílány od poloviny června. V případě letošního roku odešly první příkazy 12. června. Odesílané přeplatky se pečlivě kontrolují a posílají dům po domu. Splatnost přeplatků (stejně jako nedoplatků) je do 31. července Pokud je na domě provedeno opravné vyúčtování na základě uznané reklamace, prodlužuje se termín vyplacení přeplatků a úhrady nedoplatků do 31. srpna daného roku. Přeplatky jsou zasílány složenkou (jestliže jste uvedli číslo bankovního účtu, tak na tento účet). Nedoplatky můžete převést z vašeho účtu nebo je zaplatit přímo v pokladně družstva. Při převodu z účtu na účet nezapomeňte napsat váš variabilní a specifický symbol (oba jsou uvedeny na vyúčtování dole). Pokud máte nedoplatky příliš velké a nejste schopni je uhradit včas a najednou, je zapotřebí navštívit oddělení pohledávek na správě družstva a dohodnout si splátkový kalendář. Tento postup je stále stejný a navíc daný legislativou. Nemůžeme si jej tedy upravovat, jak bychom chtěli. Jediné, co je v letošním roce jiné, je to, že jsou pečlivěji kontrolovány výplaty přeplatků. Družstvo totiž na přelomu roku přešlo na novou verzi softwaru a na konci loňského roku tak byly přetaženy miliony dat ze staré do nové verze. Proto je nutno vše pečlivě kontrolovat. Přeplatky ale dostanete včas. NEDOTAZUJTE SE PROTO, PROSÍM, NA DATUM, kdy je přesně dostanete. Zbytečně zdržujete pracovníky správy. Všem, kteří měli nedoplatky, připomínám, že jejich splatnost je do 31. července tohoto roku (do 31. srpna 2013 v případě opravného vyúčtování.). František RYBA ředitel družstva Kryt CO Kvůli opravě stropu v krytu civilní ochrany (CO) musela být dojednána schůzka s projektantem. Kryt se nachází v domě SV 101 (blok 200) v mostecké ulici Josefa Skupy. Kontejnerové stání Technické služby města Mostu opravily kontejnerové stání u domu vlastníků ze SV 105 (blok 226) v ulici Petra Jilemnického. Obyvatelům domu se teď lépe vynáší odpad. Požár Řádění červeného kohouta bylo hlášeno vlastníky ze SV 279 (blok D2) na Albrechtické ulici v Litvínově-Janově. K požáru došlo ve vchodu čp Podle záznamů techničky ze správy družstva Moniky Vilhelmové zde hodovaly plameny v krátkém období od prosince 2012 již popáté. Připravili: (tú, pp) Poštovní poukázka s označením B je určena na výplatu přeplatků. Pokud ji najdete ve své schránce, zajděte na kteroukoli poštu a ta vám vyplatí uvedenou částku. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Pane předsedo, čeho si nejvíce ceníte na letošním shromáždění? Nejvíce oceňuji jeho klidný a rychlý průběh. Dávám to do souvislosti s tím, že delegáti dostali osm dnů před konáním shromáždění podrobný materiál čítající 38 listů, čili 76 stran. Materiál obsahoval veškeré potřebné podklady od představenstva, z jednotlivých komisí, úseků správ družstva. Z průběhu zasedání jsem měl dojem, že delegáti si našli čas na to, aby si souhrnný materiál pročetli a seznámili se s jeho obsahem. My, kteří jsme v rámci jednotlivých bodů programu zasedání vystupovali s komentářem k obsahu souhrnného materiálu, jsme delegáty nepřekvapili vlastně jsme jen svým vystoupením zmíněný materiál doplnili o zaktualizované informace a dotázali se, zda delegáti chtějí ještě něco doplnit či položit otázku. Žádosti o doplnění nebyly, stejně jako nebyly položeny dotazy. To podle mého soudu svědčí o velmi kvalitní přípravě podkladového písemného materiálu. A jak by zasedání vypadalo takzvaně klasicky? Kdybychom postupovali tradičně, jak je to zvykem v jiných organizacích či na mnoha akcích, pak bychom delegátům neposkytli předem domů podkladový materiál, ke každému bodu programu bychom v sále hovořili dvě až tři hodiny. Mohlo by se stát a známe to všichni z vlastní zkušenosti že se posluchači jednak rychle nezorientují v řečeném a jednak také usnou. Po tak dlouhé době zapůsobí únava a pozornost posluchačů klesá. Námi uplatňovaný způsob je určitě lepší co je psáno, to je dáno a v tom se lépe orientujeme, informace můžeme vstřebat v klidu domova. Když něčemu nerozumíme, můžeme si předem připravit otázku. Prostě samé přednosti! PRÁVNÍ PORADNA Co dělat, když dlužník brání úvěru? Jak postupovat v případě, že vlastník bytu znemožňuje společenství vlastníků výší svého dluhu vzniklého neplacením příspěvku vlastníka vzít si úvěr na rekonstrukci domu? Dlužník je několik let zažalován a dům zatím chátrá. Michal Tomko úřední správce SV 114, Most Možnost poskytnutí úvěru na rekonstrukce domu závisí na podmínkách banky, která určuje, zda a za jakých podmínek úvěr společenství vlastníků jednotek poskytne. Obecně banky trvají na dobré platební morálce vlastníků, nicméně závisí vždy na konkrétní situaci a na konkrétní bance, která určí, jaké podmínky (případně záruky) bude pro poskytnutí úvěru požadovat. Vzhledem ke skutečnosti, že vlastníci bytových jednotek ručí Roman Laur: Družstvo umí hospodařit SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 13. ČERVEN 2013 Šestnáct let vykonává funkci předsedy představenstva. Získané zkušenosti mu dovolují hodnotit věci s patřičným nadhledem. Jak, nahlíženo jeho očima, dopadlo letošní shromáždění delegátů? Zeptejme se ho na to ROMANA LAURA, taky delegáta. Pokračování na str. 6 ze zákona za závazky společenství vlastníků jednotek v poměru, jenž odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, většina bank nemá s poskytováním úvěrů na opravy a rekonstrukce společenstvím vlastníků jednotek problém. V případě, že by společenství vlastníků své závazky vůči bance neplnilo, může banka dluhy vymáhat rovněž přímo po vlastnících bytových jednotek, což je pro banky zpravidla dostatečným zajištěním poskytnutého úvěru. Nicméně existují i další možností zajištění úvěrů a je vždy věcí banky, jaký způsob zajištění bude pro poskytnutí úvěru požadovat. Proto i v případě, že v je domě dlužník, po němž je dluh vymáhán, lze doporučit, aby byl s bankou projednán konkrétní případ, požadovaná výše úvěru a možnosti zajištění úvěru, protože je možné, že banka bude ochotná za určitých podmínek úvěr poskytnout i přes existující dluhy. Jestliže však jednání s žádnou bankou nepovede k poskytnutí úvěru, nelze než na rekonstrukce a opravy domu postupně našetřit. V takovém případě by zřejmě bylo vhodné upravit výši příspěvků vlastníka, aby bylo možné potřebné opravy a rekonstrukce provést a aby dům dále nechátral. A pokud se týká dlužníka, jakmile bude mít společenství vlastníků jednotek proti němu pravomocně přiznanou pohledávku, lze podat návrh na prodej bytové jednotky a dluhy z výtěžku prodeje uspokojit. Mgr. Věra KADLECOVÁ VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Dvakrát krytina V Litvínově byla hned na dvou místech vyměněna podlahová krytina. V prvním případě to bylo ve společných prostorách domu SV 213 na Podkrušnohorské ulici čp Ve druhém případě šlo o výměnu podlahové krytiny na schodištích v domě SV 267 na litvínovské Tylově ulici čp Sklepní okna Sklepní okna byla zazděna u družstevníků v SA 43 (blok 1) na Luční čp v litvínovském sídlišti Janov. Třešničkou na dortu se stalo zateplení soklu. Pojistná událost K pojistné události došlo ve SV 232 (blok 411) na Moskevské ulici ve vchodech čp. 975 a 976 v mostecké Severní čtvrti. Událost vyvrcholila výměnou vchodových dveří. Kamerový systém Zájem výborů samospráv a společenství vlastníků o bezpečnostní kamerové systémy stále roste. Tentokrát si jeden z nich nechali nainstalovat vlastníci bytů ve SV 624 (blok 547) v Rozmarýnové ulici v Zahradní čtvrti v Mostě. Bezpečnost obyvatel domu a ochrana jejich majetku v domácnostech je nyní v letním období prioritou. Jistě se nikdo nechce vrátit z dovolené do prázdného bytu, v němž si přišli na své nezvaní hosté. Lodžie Kompletně byly sanovány lodžie ve SV 287 na Mostecké ulici 2019 v Litvínově. K částečné sanaci lodžií došlo v sousedství ve SV 288 na Mostecké ulici čp Lodžie byly sanovány i v Mostě. Řekli si o to družstevníci ze SA 088 (blok 712) v ulici Jana Kříže na mosteckém sídlišti Liščí Vrch. Zateplení lodžií s instalací nového zábradlí bylo provedeno ve SV 245 (blok 507) v ulici Jana Kubelíka na sídlišti Pod Lajsníkem. Sanace lodžií a zasklení proběhlo ve SV 643 (blok 714) v ulici Jana Kříže v Mostě Liščím Vrchu. Sanace lodžií je také součástí stavebních prací na zateplení objektu. Takto vyřešit dvě mouchy jednou ranou se rozhodli vlastníci ze SV 179 (blok 337) v mostecké ulici Hutnická. Připravili: (tú, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dokončení ze str. 5 Když si v paměti vybavuji, jak probíhala shromáždění delegátů na konci 90. let to tři stovky lidí seděly v sále třeba až do třetí hodiny ranní následujícího dne a soustavně se handrkovalo a porovnám to s dneškem, vidím ten neskutečný rozdíl. Je dobře, že jsme tehdy po získání negativních zkušeností přistoupili ke změně volebního řádu a snížili počet delegátů na racionální stav a ještě k tomu začali pracovat na novém modelu přípravy zasedání. Výsledkem je dnešní stav bezproblémové a rychlé jednání. Nezdá se vám divné, že ani v diskusi nikdo nevystoupil? Většinu delegátů tvoří předsedové výborů samospráv a společenství vlastníků. Když se potřebují něco dozvědět, tak se přijdou zeptat na správu družstva za ředitelem, za mnou, obrátí se na pracovníky úseků. Nemají potřebu dotaz řešit na shromáždění. Jsou přece i jiná jednání, v jejichž průběhu se dozvědí řadu informací. Proto soudím, že neměli potřebu v diskusi vystoupit. Vše, co potřebovali vědět, v tu chvíli věděli. Mohu vás ujistit o tom, že s připomínkami pracujeme zcela běžně a na podněty odpovídáme. Materiál připravený pro shromáždění byl zpracován opravdu podrobně a obsahoval informace ze všech oblastí činnosti družstva. Jeho kvalita a obšírnost je podle mého soudu důvodem toho, proč se do diskuse nikdo nepřihlásil. Informace měli delegáti z domova, kde si materiál prostudovali. Shromáždění delegátů schválilo pro příští období několik hlavních úkolů. Který vy osobně považujete za nejdůležitější? Zastavit nárůst počtu dlužníků a zvětšování objemu dluhů. Je třeba si uvědomit, že dlužníci jsou pro družstvo hrozbou. Jak hodnotíte ekonomický vývoj družstva? Politici a ekonomové stále hovoří o krizi. Krušnohor zdá se překonává veškeré nástrahy. Opravdu mu nehrozí nebezpečí? Každým rokem má družstvo kladný hospodářský výsledek. Je to zcela normální stav. Družstvo prostě umí hospodařit. Představenstvo a ani pracovníci Krušnohoru si nedovolí udělat šméčka, která by družstvo potopila. Ale problémy samozřejmě máme s již zmíněnými dlužníky. Jejich počet narůstá stejně jako celkový objem nezaplacené částky. To je důsledek hospodářské krize promítající se do života Krušnohoru. Vysoká míra nezaměstnanosti a v případě zaměstnaných nižší příjmy taková je situace v okrese Most. Proto se družstvu nedaří dluhy snižovat, naopak narůstají oproti předchozímu hodnocenému období asi o pět procent. A to je hodně. Neuspokojivý stav sice řešíme soudními žalobami a exekucemi, ale je to marná práce. Jen co se některého dlužníka zbavíme, hned naskočí druhý. Jinak je ekonomický vývoj družstva odrazem toho, že lidem poskytujeme kvalitní služby a že zbytečně neutrácíme. Roman Laur pročítá materiály shromáždění delegátů. Mohou po těchto vašich slovech družstevníci a vlastníci vůbec klidně spát? Kdyby družstvo bylo akciovkou nebo eseróčkem, pak by se při tom mnohamilionovém dluhu způsobeném neplatiči pomalu chystalo na zkrachování. Mohou klidně spát. Ekonomika družstva je opravdu dobrá. Spát ale klidně nebudou, jestliže budou naslouchat různým našeptávačům, kteří chodí po domech a na Krušnohor házejí špínu. Pomlouvači se objevili hlavně po poslední privatizaci městských domů v Mostě. Jsou mezi nimi také nabízeči různých služeb, které Krušnohor prý neposkytuje a když ano, tak strašně draho. Tyto lži máme podchycené, takže kdokoliv bude mít jakékoliv podezření, nechť nám buďto mně nebo řediteli družstva či vedoucím pracovníkům správy družstva raději zavolá a ověří si obsah šířených zvěstí. V Krušnohoru neděláme nic tajného či nekalého a o veškeré naší činnosti informujeme prostřednictvím měsíčníku Krušnohor, webových stránek i jiných médií. Jste šéfem představenstva, jak se vám v něm pracuje? Na naše představenstvo jsem hrdý. Těší mě, že mám takové spolupracovníky. Složení tohoto orgánu družstva je od roku 1996 téměř nezměněno. Je to tím, že nás lidé po skončení pětiletého volebního období znovu volí. To o něčem svědčí. Členové představenstva jsou vysoce kvalitní lidé a to je odrazový můstek pro zdárnou činnost družstva. Proto nejsou pro mě osobně kladné výsledky dosahované Krušnohorem po řadu let žádným překvapením. Prostě je to v lidech. Proto si také velice vážím práce kontrolní komise. Je to práce velice nesnadná, náročná na množství zpracovávaných informací, vyžadující obrovský přehled a znalost zákonů, předpisů a směrnic včetně těch z našeho družstva. Je to i práce nevděčná a leckdy i konfliktní, ale díky přístupu k plnění úkolů, jaký předvádějí její členové, je v družstvu pořádek. Letos se Krušnohor rozrostl o Koldům, přesněji o pořádný ranec bytů. To je nový začátek zvětšování družstva? Družstvo neroste samo od sebe a na základě vlastního přání. Krušnohor reaguje na požadavky bydlících a ti si v rámci privatizace městského bytového fondu přáli být pod správou našeho družstva. Příklad z Mostu, kde byl Krušnohor bydlícími v privatizovaných městských domech masivně žádán o poskytnutí správy, je velice výmluvný. Proto se Krušnohor tak moc zvětšil a stal se jedničkou mezi bytovými družstvy v republice. Nyní, když v Litvínově privatizace městských domů skončila, stejně jako předtím v Mostě a Meziboří, tak to nevypadá na to, že by se Krušnohor měl nadále zvětšovat. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 Zpráva o činnosti představenstva družstva za období od 06/2012 do 06/2013 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 13. ČERVEN 2013 Představenstvo družstva mělo v hodnoceném období od 28. května 2012 do 6. května 2013 celkem 25 řádných zasedání s průměrnou účastí 89,7 %. Stále zvanými hosty jednání byli předseda kontrolní komise Jiří Mertlík a vedoucí úseků ekonomického Alena Erlitzová, technického Ing. Irena Čapková, řízení jakosti a environmentu Ing. Kateřina Kurková a inženýrské činnosti Hana Jánská. Představenstvo se zabývalo všemi oblastmi činnosti družstva zvláště Programem úspor tepla, údržbou domů, investiční činností, řešením neprodejných bytů po exekucích, výběrovými řízeními, dotačními tituly (Nová zelená úsporám, Panel a IPRM IOP Janov, Demos a Jessica), činností samospráv a společenství vlastníků, informacemi z jednání komisí představenstva, aktuální legislativou a navazujícími vnitrodružstevními předpisy, dluhy na nájemném a poplatcích za užívání bytu včetně jejich řešení, členskými, bytovými a nebytovými záležitostmi a informacemi ze Sdružení Mostečané Mostu a hnutí Severočeši.cz. Pravidelným a zvláště důležitým bodem bylo projednávání a schvalování aktualizovaných dokumentů vnitrodružstevní legislativy a organizačních opatření v rámci integrovaného systému řízení jakosti a environmentu v souladu s evropskými normami ISO 9001 a ISO V květnu letošního roku družstvo úspěšně absolvovalo dozorový audit. Informace o činnosti představenstva byly a jsou průběžně zveřejňovány v družstevním zpravodaji. Představenstvem byly projednávány zápisy z jednání kontrolní komise o provedených kontrolách. Po jejich vyhodnocení k nim byla přijímána potřebná opatření a vyvozovány příslušné závěry. Některé ze závěrů byly promítnuty i do vnitrodružstevní legislativy a organizačních opatření. Roman Laur seznámil delegáty se zprávou o činnosti představenstva. V uplynulém období se pravidelně scházely všechny pracovní komise představenstva, které se staly hlavními konzultanty správy a vedení družstva před schvalováním zásadních rozhodnutí. V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích schválilo představenstvo družstva ustanovení třináctičlenné komise pro přípravu stanov SBD Krušnohor 2013 (a následně stanov SVJ). TECHNICKÁ KOMISE Členy komise jsou Ing. Roman Hokr, Ing. Irena Čapková, Roman Laur, Hana Jánská. Ve sledovaném období byly činnosti spadající do technické oblasti správy SBDK rozděleny mezi dva samostatné útvary správy. Oba úseky společně a koordinovaně zajišťují pro výbory SA a SV technické poradenství a přípravu realizace konkrétních akcí. O přípravu a dohled nad realizací oprav domů se oba úseky od roku 2008 dělí dle předpokládané finanční náročnosti akce. Technický úsek vedený Ing. Irenou Čapkovou vytváří prvotní kontakt a poradenskou činnost pro SA a SV v technické oblasti a dále zajišťuje prostřednictvím našich smluvních partnerů činnosti související s běžnou denní údržbou bytového fondu. Jeho další náplní je zjišťování stavu objektů, aktualizace pasportizace, přebírání uvolněných bytových a nebytových prostor a účast při exekučním uvolňování bytů. Ing. Irena Čapková se svým týmem samozřejmě pomáhá i při shromažďování potřebných podkladů pro zamýšlená výběrová řízení. Úsek inženýrské činnosti (ÚIČ) v čele s Hanou Jánskou realizuje akce nad 1 milion korun. Projekty v řádech i desítek milionů korun tento úsek realizuje ve výrazně menším počtu pracovníků, než bývá obvyklé u inženýrských firem, jejichž činnost ÚIČ vlastně v našem družstvu nahrazuje. Problémy občas činí narůstající objem administrativy související s dotačními tituly. Bohužel je nutno konstatovat, že při získávání dotací převládají problémy ekonomického a administrativního charakteru. Při jednáních musejí úzce spolupracovat pracovníci celé správy družstva, hlavně však ekonomický úsek s úsekem technickým a úsekem inženýrské činnosti. V roce 2012 bylo připraveno a uskutečněno 169 výběrových řízení v celkové hodnotě 518 milionů korun. Obesláno bylo 141 firem, z nichž 39 ve výběrových řízeních uspělo. V oblasti MTZ nedošlo ve sledovaném období k žádným změnám, což znamená, že v souladu s dlouholetými pozitivními zkušenostmi je MTZ stále svěřeno pouze jednomu technikovi družstva, který tuto funkci vykonává v rámci své pracovní náplně ve spojení s oblastí BOZP, PO a environmentu. Drobné nákupy si provádějí předsedové SA a SV sami u smluvních partnerů SBDK. V uplynulém období byly činnosti v technické oblasti vykonávány řádně a v souladu s potřebami družstevníků a vlastníků bytů. Naším mottem nadále zůstává snaha o zajištění co nejkvalitnějších podmínek pro bydlení všech družstevníků a vlastníků bytů při vynaložení optimálního množství finančních prostředků. KOMISE PRO TEPLO A TELEVIZI Členy komise jsou Ing. Jiří Koranda, František Ryba, Ing. Kateřina Kurková, Jiří Vykouk. Komise pro zajišťování optimálních dodávek tepla se schází v průměru jednou za měsíc. Na jednotlivá jednání se členové pravidelně připravovali s odbornými pracovníky. Komise dokončila jednání s První mosteckou, a. s., kolem problematiky z roku 2011 tak, aby zajistila, že se nebudou opakovat problémy v další etapě modernizace řídicího systému. Komise pomáhala řešit problémy s vytápěním a ohřevem TUV v objektech. Komise se též podílela na přípravě realizace zadání územní energetické koncepce města Most. V roce 2012 jsme nadále provozovali všech osm dosud realizovaných domovních výměníkových stanic (DVS). Stále pokračují jednání s novým majitelem akcií První mostecké, a. s., společností J&T zastoupenou pracovníky společnosti United Energy, a. s., o dalším vývoji tepelného hospodářství ve statutárním městě Most o možnostech modernizace tepelného hospodářství a způsobu jeho financování. Za spolupráce s městem se snažíme ovlivňovat cenovou politiku dodávek tepla z První mostecké, a. s. Komise pro rozvoj STA a TKR se setkává podle potřeby projednání žádostí jednotlivých samospráv na úpravy STA a TKR. Stále probíhají úpravy na STA, neboť se pořád rozšiřuje pozemní digitální vysílání. Rozšiřuje se o nové stanice nebo stanice stávající přecházejí na vysílání v HD kvalitě. Rozšiřuje se hlavně příjem satelitní mezifrekvence z družic, jednotlivým objektům již nestačí příjem digitálního pozemního vysílání. Družstvo provozuje dvě lokality vysílání kabelové televize, v Litvínově-Janově a Mostě. Tyto systémy se již jen udržují. Pokračování na str. 8

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dokončení ze str. 7 Stále platí pro objekty, které mají zájem o vlastní televizní rozvod, doporučení realizovat rozvod digitálního rozvodu DVB-T a satelitní mezifrekvence z družic. SBDK stále podporuje rozvoj společného projektu s firmou Softex NCP v rámci dlouhodobé spolupráce na projektu CIS, jehož jednou částí je též provoz a nabídka IPTV televize, která je velmi kvalitní. Informace jsou pravidelně uváděny ve zpravodaji. EKONOMICKÁ KOMISE Členy komise jsou Arnošt Ševčík, Ing. Jiří Koranda, Ing. Jan Cejnar, Ing. Jiří Haifler, Ing. Antonín Šejstal, Alena Erlitzová. Jedním z hlavních úkolů družstva, projednávaným ekonomickou komisí, bylo zajišťování financování oprav domů prostřednictvím DZO (dříve FUI). Průměr v družstvu činí 25,51 Kč, příspěvek na 1 m 2 se pohybuje od 12 do 40 Kč/m 2. Samostatnou kapitolou je dojednávání úvěrů bez zajištění V současné době je částka přepočtená na byt Kč. Jednání o výhodných úvěrech stále pokračují. Podmínkou je příznivý stav zadluženosti domu (tzn. SV splňuje obě podmínky zadluženosti 5 % dlužníků nad 30 dní z počtu bytových jednotek a 15 % výše dluhu nad 30 dní z měsíčního předpisu úhrad za užívání). Spolupracujeme s Českou spořitelnou a Československou obchodní bankou (bylo jednáno i s dalšími peněžními ústavy, ale jejich nabídky nejsou již tak výhodné). Zcela ukončena byla spolupráce s Komerční bankou, jejíž jeden mostecký vedoucí pracovník hrubě napadal a poškozoval družstvo a vedení banky s tímto problémem nic nedělalo. V roce 2012 bylo uzavřeno 8 úvěrových smluv na SA ve výši 98 milionů 390 tisíc Kč a celkem od roku 2004 bylo uzavřeno 126 úvěrových smluv v celkové výši 648 milionů 79 tisíc Kč. Na SV bylo v roce 2012 uzavřeno 41 úvěrových smluv ve výši 565 milionů 668 tisíc Kč a celkem od roku 2005 to bylo 285 úvěrových smluv v celkové výši 1 miliarda 785 milionů 488 tisíc Kč. Z hlediska ekonomiky sledujeme také práci s dlužníky za bydlení. Zde musíme konstatovat, že přes značné zrychlení práce soudů, nejsou výjimkou případy, které se táhnou déle než čtyři roky a to i při sebelepší práci ze strany komisí, zaměstnanců a vedení družstva nejsme schopni zvrátit. Větší část dluhů tvoří dnes již pohledávky vlastníků bytů, takže se přímo ekonomiky družstva nedotýkají. Přesto ale družstvo (v rámci poskytovaných služeb) za tyto dlužníky-vlastníky platí, např. služby a média (v případě odchodu SV ze správy družstva je tato částka odečtena z financí odcházejícího SV a družstvu se tak vrací), a proto má zájem řešit i jejich dluhy. Ekonomická komise také sleduje trendy ve způsobu plateb pravidelných měsíčních úhrad. Nejvýhodnější cestou jsou platby prostřednictvím SIPO, které šetří bydlícím čas strávený ve frontách, prostředky za poplatky, jež jsou u jiných služeb vyšší, a hlavně starosti s hlídáním plateb. Přesto někteří bydlící tuto službu nepochopitelně odmítají (a to i přesto, že jí mají na jiné své platby zavedenou). Komise hlídá ekonomické zdraví družstva. Svědčí o tom každoroční zisk, bezchybné účtování, správná práce s daněmi, možnosti úvěrování oprav domů, transparentní výdaje na údržbu bytového fondu SA a SV, ale i objektů ve vlastnictví družstva atd. Komise doporučila představenstvu družstva podepsání smlouvy s odbornou společností, která provede revizi všech uzavřených úvěrů a doporučí jejich případné refinancování. Od tohoto kroku si slibuje úspory pro SA a SV. Jediným negativem v oblasti ekonomiky družstva jsou vysoké dluhy za platby za užívání bytů. KOMISE PRO ZAVÁDĚNÍ CISU A INTERNETU Členy komise jsou Arnošt Ševčík, Ing. Ivo Paďourek, Jiří Mertlík, Ing. Irena Čapková, Alena Erlitzová, Igor Kadlec. Komise na svých 19 zasedáních projednala 206 žádostí z 98 domů (SA, SV i individuálních) o zavedení internetu, z toho jich 5 nebylo odsouhlaseno pro technické nedostatky. Žádostí o zavedení CISu bylo 106. Ve 4 případech byla projednána žádost o zavedení IPTV. V 6 případech se jednalo o nové kompletní zavedení CISu. Komise navrhla představenstvu družstva doplnění znění pravidel pro zavádění CISu, dalších datových a televizních rozvodů v domech spravovaných družstvem, kterými se dodavatelé musí řídit. Přes velkou snahu komise o upřednostnění zavádění CISu jako víceúčelového zařízení (internet, telefon, možnost zavedení kabelové televize SBDK nebo IPTV atd.), řada SA a SV volí krátkozrace jednoúčelové zavedení internetu jako méně nákladné varianty. Přínosem CISu je zavedení přístupu uživatelů k jejich informacím (platba nájemného, vyúčtování atd., zhotovení přístupu předsedům SA a SV k celkovým informacím o domě), ale budoucnost je v zavedení oboustranné komunikace mezi správou SBDK a klienty. Zde čeká družstvo ještě mnoho práce, aby přesvědčilo bydlící, že svým rozsahem jedinečný informační systém, který nám závidí řada subjektů v republice, je službou především pro ně a rozhodli se v domě o jeho zavedení. KOMISE PRO SAMOSPRÁVY A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Členy komise jsou Roman Laur, František Ryba, Ing. Roman Hokr. Velmi důležitou oblastí pro denní činnost družstva ve styku s členskou základnou byla spolupráce s výbory samospráv, domovními výbory a výbory společenství vlastníků jednotek. Dlouhodobá systematická práce s předsedy a výbory SA a SV, vyžadování plnění uložených úkolů a osobní odpovědnosti za jejich nesplnění přinesla zlepšenou činnost i v této oblasti. Metodická, administrativní i praktická pomoc byla poskytnuta samosprávě SA 036 (Koldům), která se rozhodla, v rámci privatizace bytového fondu města Litvínova stát se od 1. ledna 2013 součástí našeho družstva. SBD Krušnohor je největším bytovým družstvem v ČR. Výroční členské schůze SA a výroční shromáždění vlastníků SV se musely v průběhu roku uskutečnit ve všech SA a SV. Jsou důležité hlavně proto, že se na nich projednává a schvaluje hospodaření SA a SV za minulý rok a plán údržby na příslušný rok. Představenstvem byl stanoven termín konání výročních členských schůzí SA, SAG (garáží) a výročních shromáždění SV na období od od 4. března do 5. května Průměrná účast na schůzích SA byla 41,95 %, na SV 66,72 % a na schůzích SAG 33,8 %. Pro tato jednání získali předsedové SA a SV podklady na pravidelných jarních poradách konaných od 20. února do 7. března 2013, které svolávalo představenstvo po jednotlivých volebních obvodech (viz článek v dubnovém čísle zpravodaje). Na porady byla prvně pozvána i SA 036 (Koldům). Z těchto porad si předsedové odnesli materiál nazvaný Co je nového zápis z porady předsedů SA, SAG, SV a SN. Měl jim poskytnout dostatečné informace pro VČS a VS SVJ, neboť v něm byly uvedeny nejzákladnější teze z vystoupení ředitele družstva, vedoucích technického úseku, úseku inženýrské činnosti, ekonomického úseku, úseku řízení jakosti a environmentu a předsedy představenstva. Účast na letošních poradách oproti loňským byla o 0,2 % nižší: pozváno: 88 SA, 6 SAG, 230 SV, 3 SN; přítomno: 83 SA, 5 SAG, 217 SV, 2 SN; nepřítomno: SA 023, 033, 037, 048, 065, SAG 446, SN 320; SV 004, 113, 188, 198, 204, 209, 226, 274, 279, 285, 628, 630, 647; účast v procentech: pozváno celkem 327, přítomno 307, tj. 93,8 % (SA 94,3 %, SAG 83,3 %, SV 94,3 %, SN 66,6 %). Do 10. května 2013 byl stanoven termín pro odevzdání příslušných materiálů ze schůzí. Lze konstatovat, že stanovený termín pro odevzdání příslušných materiálů z VČS a VS SVJ byl u 88 SA, 6 SAG, 230 SV a 3 SN dodržen, což svědčí o zodpovědném přístupu funkcionářů těchto výborů SA a domovních výborů SV k plnění povinností. Na tomto úseku je však stále co zlepšovat, neboť se vyskytly i výjimky, kterým zákonné normy a stanovy nic neříkají. VČS SA a VS SV byly důležité i pro vedení družstva. Členové představenstva pokud byli pozváni výborem SA či domovním výborem SV si vyslechli názory na dění v družstvu i kolem něj a čerpali tak náměty pro svoji další práci. Z protokolů z VČS a VS SV pracovníci správy družstva vybírali připomínky a podněty, jimiž se zabývali odpovědní pracovníci úseků správy.

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 V průběhu hodnoceného období ukončil činnost výbor SA 044 a domovní výbor SV 137, a proto pověřený vlastník zde jmenoval úřední správu. Ukončena byla úřední správa SV 169 zvolením domovního výboru. Celkem je ustavena úřední správa ve 4 SA (023, 044, 064, 069) a 23 SV (110, 114, 118, 122, 124, 127, 129, 134, 137, 179, 181, 185, 194, 203, 214, 218, 226, 248, 249, 255, 276, 602, 634). KOMISE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PODÁNÍ Členy komise jsou František Ryba, Josef Dragoun, Stanislav Vajshajtl, Miroslav Peroutka, Drahoslava Nováková, Leona Domínová, Petr Bucha. Za období roku 2012 bylo evidováno návštěv na obou pracovištích (v Mostě a Litvínově). Písemně bylo odpovězeno na 309 dopisů a bylo vyřízeno telefonních hovorů. Bylo poskytnuto informací a přijato podání. Bylo řešeno 28 reklamací oprávněných (0 ústních, 28 písemných) a 23 neoprávněných (1 ústní a 22 písemných). Za hodnocené období bylo zaevidováno žádostí, z nichž nebylo 67 schváleno (0,8 %). Odpovědi na dopisy byly v průměru odeslány za 20,53 dne, 17 odpovědí trvalo déle než 30 dnů (všechny prodloužené odpovědi byly odůvodněny). Za období prvního čtvrtletí roku 2013 bylo evidováno návštěv na obou pracovištích (v Mostě a Litvínově). Písemně bylo odpovězeno na 58 dopisů a bylo vyřízeno telefonních hovorů. Bylo poskytnuto informací a přijato podání. Byly řešeny 3 písemné reklamace (oprávněné). Za hodnocené období bylo zaevidováno žádostí, z nichž nebylo 12 schváleno (0,4 %). Odpovědi na dopisy byly v průměru odeslány za 16,2 dne, vypracování 2 odpovědí trvalo déle než 30 dnů (obě prodloužené odpovědi byly odůvodněny). KOMISE PRO VYMÁHÁNÍ DLUHŮ NA NÁJEMNÉM Členy komise jsou František Ryba, Igor Kadlec, Zuzana Petrovická, Ing. Kateřina Kurková, Iva Matoliaková, Leona Domínová. Komise se v plném obsazení schází podle potřeby. Problematika dlužníků je řešena i v dílčích pracovních skupinách. Komise doporučuje změny pravidel pro vymáhání dluhů, projednává průběh vývoje dlužného nájemného a hodnotí stav a vývoj ubytoven pro neplatiče. Družstvo plně využívá kapacitu 156 ubytovacích míst pro neplatiče v ubytovnách v Mostě, Obrnicích a Litvínově-Šumné. Ukazuje se však, že není zapotřebí čtyř ubytoven (v současné době bude realizován prodej dvou a to Obrnic a bloku 60). V období od dubna 2012 do dubna 2013 došlo ke zvýšení počtu dlužníků i ke zvýšení výše dluhů. V dubnu 2012 činil dluh 51 milionů 185 tisíc 205 Kč a evidovali jsme dlužníků. V dubnu 2013 činil dluh 53 milionů 802 tisíc 318 Kč a evidovali jsme dlužníků. Pokud provedeme rozklad dluhů z dubna 2013, zjistíme, že v SA dlužilo 770 dlužníků 8 milionů 867 tisíc 900 Kč a ve SV jsme evidovali dlužníků s nezaplacenou částkou 44 milionů 934 tisíc 418 Kč. Ve SV dělíme dluhy do tří kategorií 152 nájemníků dluží 2 miliony 473 tisíc 227 Kč, 192 družstevníků dluží 2 miliony 678 tisíc 60 Kč a vlastníků dluží 39 milionů 783 tisíc 131 Kč. Družstvo dlužníky pravidelně upomíná a žaluje. Za rok 2012 podalo celkem žalob (a 48 výpovědí) a poslalo upomínek. Nižší počet podaných žalob ve srovnání s rokem 2011 je způsoben tím, že žaloby na nájemné, příp. úhrady vlastníka a nedoplatek vyúčtování zálohových plateb byly zkumulovány do jednoho případu oproti minulému roku, kdy byly podávány žaloby na nedoplatky vyúčtování zálohových plateb zvlášť. Byly podány žaloby na částku 38 milionů 241 tisíc 898 Kč, z toho na dluhy v SA na částku 11 milionů 167 tisíc 467 Kč a ve SV na částku 27 milionů 74 tisíc 431 Kč. Bylo nařízeno 25 exekučních vystěhování, z toho bylo 23 realizováno a 2 zastavena, protože dlužník uhradil všechny pohledávky nebo byt vrátil před provedením exekučního vystěhování. O stavu dluhů a řešeních jste pravidelně informováni ve zpravodaji. KOMISE SOFTWAROVÁ Členy komise jsou Ing. Ivo Paďourek, Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Petr Klíma, Daniel Gerthner, Ing. Kateřina Kurková. Od předchozího shromáždění delegátů komise pokračovala v obnově zastaralé výpočetní techniky používané na správě SBDK. Byla provedena výměna dalších PC sestav. Jednalo se o 25 ks PC s OS Win7Pro a kancelářským balíkem Office Důležitou akcí byla příprava na přechod Integri G5. Týkala se hardware i software. V polovině roku 2012 probíhaly pravidelně konverze dat z verze 4 provozované na databázi Pervasive SQL na verzi G5 provozované na Microsoft SQL. Během těchto konverzí se nacházely chyby a datové nesrovnalosti. Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byly prováděny opravy a příprava dat pro migraci na novou verzi. V listopadu 2012 probíhala příprava a úprava systémových tiskových formulářů a odzkoušení duálního provozu verze 4 a verze G5. V prosinci 2012 již v duálním provozu byl provozován modul mezd kompletně a běžela konverze dat ekonomických agend. Vše se soustředilo na to, aby ostrá verze G5 mohla být nasazena ke dni 1. ledna Členové komise se aktivně podílejí na rozšíření nabídky informačního systému SBDK, na zkvalitnění webových stránek družstva, zajištění bezpečnosti vnitřní sítě LAN a všeho softwarového vybavení používaného na správě SBDK. Komise spolupracuje v oblasti zpracování technických materiálů i při přípravě smluv a jednání s dodavatelskými firmami. KOMISE ŠKODNÍ Členy komise jsou Ing. Vlastimil Vozka, Alena Erlitzová, Hana Jánská. Komise je poradním orgánem ředitele družstva. V uvedeném období byla svolávána podle potřeby, aby řešila škodní případy. V roce 2012 nebyl ani jeden. Škodní komise dále aktivně sledovala stav a vývoj likvidace zastaralého a vysloužilého materiálu spotřebního i drobného hmotného majetku. Vývoj počtu dlužníků rok počet Vývoj počtu upomínek počet Vývoj podaných žalob počet Počet vyklizení bytů nařízeno provedeno zastaveno PODĚKOVÁNÍ To byl stručný výčet aktivit představenstva družstva a jeho odborných komisí v jednotlivých oblastech činnosti družstva. Představenstvo SBDK děkuje všem členům komisí, pracovníkům správy družstva a dalším externím spolupracovníkům za odvedenou práci a přístup k plnění povinností. Roman LAUR předseda představenstva (Redakčně kráceno.)

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Hlavní úkoly a cíle družstva SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 13. ČERVEN 2013 Družstvo je ekonomicky vyzrálé a stabilní, hospodaří transparentním způsobem, a proto je hospodářský výsledek roku 2012 opět ziskový. TROJNÁSOBNĚ VÍCE Činnost Krušnohoru je plně podřízena snaze o zkvalitňování a další rozvíjení služeb klientům. Družstvo není obyčejná obchodní společnost poskytující služby v oblasti správy bytového fondu. Je současně organizací, která pro své členy zajišťuje všechny potřeby spojené s užíváním bytů a s bydlením, zajišťuje tedy správu širokého typu. Tím se zásadně liší od různých správcovských organizací v regionu. Málokteří bydlící si uvědomují, že za stejné peníze běžně nabízíme trojnásobné množství poskytovaných služeb. Navíc družstevníkům poskytujeme komfort moci si jít o svém problému popovídat a prostřednictvím schůzí a zvolených zástupců mluvit do všeho dění kolem domu. To jiní správci v žádném případě nenabízejí. Krušnohor zajišťuje rozsáhlou agendu ekonomického úseku dotýkající se účetnictví a s tím spojené administrativy, právních věcí a členských záležitostí zahrnujících předpisy nájemného, hlídání dlužníků, převody členství a nutné související evidence. Práce technického úseku a úseku inženýrské činnosti jsou nejvíce viditelnou oblastí činnosti družstva. Technici pravidelně pracují s předsedy domů, a jestliže předseda není nějakým dodavatelem zalobbován za deset tisíc všimného, pak tato práce má i výsledky. KVALITA A LÁCE Jsme pyšní na to, že dokážeme připravit práce za stovky milionů korun ročně, že se nám daří udržovat vysokou kvalitu předávaných děl, že dokážeme držet ceny bez vlivu nesmyslných víceprací. Pokud se přece někde projeví nějaká nekvalita, bývá to z devadesáti procent v případě firem, které muselo družstvo obeslat na přání předsedy domu a následně přihlížet tomu, jak si předseda firmu čestně vybral. Téměř stoprocentní výmluvou čestných předsedů potom bývá známé rčení: Krušnohor mi tu firmu vybral. Kromě každodenní technické práce se dařilo technikům zpracovávat ve vysoké kvalitě žádosti o dotační tituly Nový panel, Zelená úsporám, ale i finance z projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Jsme hrdí na to, že o přípravě těchto žádostí víme podstatně více a máme odborníky na mnohem vyšší úrovni, než řada různých specializovaných společností, městské úřady nevyjímaje. JSME VZOREM Vnější vztahy družstva se v posledních letech příliš nemění. Daří se nám držet vysokou úroveň hodnocení na úrovni bytového družstevnictví, jsme vzorem pro celou řadu bytových družstev v České republice a stali jsme se iniciátory mnoha nových postupů ve správě bytového fondu. Ve vztazích se statutárním městem Most navazujeme na velmi dobrou spolupráci řešíme problémy bydlících v domech s parkováním vozů, dětskými hřišti, svozem odpadů, opravami chodníků, zelení apod. Žádná z připomínek bydlících rozhodně nezapadne. Úspěch v komunálních volbách, kdy jsme získali 26 křesel v 45členném zastupitelstvu, nás těší, ale i zavazuje. Je zapotřebí, aby se družstevníci (a zvláště předsedové domů) nebáli s problémy přijít, protože jejich řešení pomůže nejenom domu, ale i městu. Vztahy s městem Litvínov jsou dobré, naši zástupci z hnutí Severočeši.cz jsou ve vládnoucí koalici a máme místostarostu a radního. Snažíme se více spolupracovat v řešení problémů sídliště Janov. Přestože jsme přesvědčeni o tom, že Janovu pomůže pouze změna řady zákonů, přece jen spolupracujeme v uplatňování požadavků, jež vedou ke zlepšení bydlení na sídlišti. Ukazuje se, že trpělivá politika kolem bydlení, kterou uplatňuje naše družstvo, je správná a pro město Litvínov jednoznačně přínosná. Nebýt Krušnohoru, tak je z Janova již dávno nefungující zbořeniště podobné Chanovu. Dobré vztahy máme i s městem Meziboří. Po komunálních volbách máme jednoho radního, a protože se ozývají další zájemci o správu domů, věříme, že i v tomto městě budeme řešit více problémů jeho obyvatel. Každopádně je zapotřebí poděkovat voličům Mostu, Litvínova a Meziboří, kteří pochopili, že to s městy myslíme dobře a že zkušenosti družstevníků přinášejí do měst řadu pozitivních podnětů. Přejdeme ke stručnému hodnocení hlavních úkolů a cílů uložených na minulém shromáždění delegátů. LEGISLATIVA Družstvo trvale sleduje legislativní vývoj a uplatňuje poznatky z něj ve své činnosti. Dostáváme právní rozklady od metodiků Svazu českých a moravských bytových družstev a na základě těchto rozkladů a doporučení upravujeme legislativu družstva. Krušnohor, Rada bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) i svaz se snaží předkládat náměty ke změnám legislativy v oblasti bydlení. Jde o návrhy vycházející z praxe a řešící nejožehavější témata v oblasti bydlení. Takzvanou Mosteckou výzvu, která obsahovala deset bodů k řešení nejožehavějších problémů týkajících se bydlení, jsme se pokoušeli předkládat na všech možných politických úrovních. Odezva však byla slabá. Proto jsme iniciovali pracovní jednání právníků z oblastní rady a svazu, při němž jsme tuto výzvu aktualizovali a hlavně jsme požádali právníky, aby ji z běžného jazyka převedli do paragrafového znění, které potom znovu budeme předávat politikům. Neztrácíme naději, že se nám alespoň některé části našich návrhů podaří dostat do zákonů. O nejdůležitějších legislativních počinech, jež se týkají bydlení, jsme hovořili podrobně již loni, a proto si jenom připomeňme, o co se jednalo. Nový občanský zákoník tvoří spolu s novým zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákonem o mezinárodním právu soukromém rekodifikaci soukromého práva v České republice. Zákoník má paragrafů, přičemž se zároveň ruší 238 právních předpisů. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2014 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen pod č. 89/2012 Sb. Nový zákon o obchodních korporacích nahrazuje příslušnou část obchodního zákoníku, přičemž má celkem 786 paragrafů. Část upravující družstvo je podstatně podrobnější, když místo současných 39 paragrafů má paragrafů 221, z toho 30 paragrafů se týká speciálně bytových družstev. Také tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen pod č. 90/2012 Sb. Svaz bytových družstev na základě podnětů z jednotlivých bytových družstev stále poukazuje na absurdity insolvenčního zákona. Ty vedou k okrádání obyčejných lidí, bydlících vedle těch, kteří na sebe insolvenci vyhlásili. Zdá se, že si stále ještě mnoho bydlících neuvědomilo, že vyhlášením insolvence zaplatí dlužník pouze 30 % svého dluhu a 70 % za něj platí všichni ostatní z domu. Z výše popsaných legislativních změn je pro nás nejdůležitější nutnost schválení nových stanov družstva. Vzhledem k předepsaným termínům budeme muset na konci roku svolat mimořádné jednání shromáždění delegátů, na kterém stanovy schválíme. V současné době je již jmenována třinácti-

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 členná komise pracující na přípravě nových stanov. Příští rok budeme pracovat na přípravě stanov pro SVJ. Úkolem družstva v této oblasti je: trvale sledovat a uplatňovat legislativní změny v činnosti družstva. Zajistit přípravu nových stanov družstva ke schválení SD. Termín: 12/2013 ISO 9001, ISO Družstvo úspěšně absolvovalo první dozorový audit, který proběhl ve dnech května 2012 s výsledkem bez neshod s důrazem na velmi dobrou spolehlivost, s vyzdvižením vysoké úrovně sys- DLUHY NA NÁJEMNÉM A PŘÍSPĚVCÍCH VLASTNÍKA Protože vývoj dluhů není příznivý a projevuje se na něm ekonomická krize a nepříznivá sociální situace v regionu, připomeňme, že družstvo uplatňuje celou řadu postupů vymáhání dluhů. Jednak je to výrazně posílené mimosoudní vymáhání, přesvědčování k dobrovolnému vystěhování dlužníků, dále žalování dluhů, žalování na výpověď z nájmu bytu, uplatňování soudních exekucí vystěhování, dále využíváme dva exekutory na vymáhání dluhů, konají se dražby jednotek vlastníků. K tomu všemu probíhají permanentně vnitrodružstevní opatření, jako jsou opatření. Ani to ale nezabránilo navyšování dluhů. Již několik let se ukazuje, že situace je velmi vážná a lidé již nemají ani na splácení základních potřeb, mezi něž patří i bydlení. Stát namísto toho, aby situaci řešil, dlužníkům ještě nahrává. Příkladem je například insolvenční řízení, které oddlužuje neplatiče. Dlužník potom splácí pouze 30 % nezaplacené částky a zbytek (70 %) je odepsán. V případě agentury, jež půjčuje peníze, nebo banky je to riziko podnikání. Finanční instituce vědí, že jim někdo nemusí peníze vrátit, a proto mají úroky, kterými si kryjí případné ztráty. Navíc nemusejí některým skupinám osob ani půjčovat. Proč ale stejná pravidla o insolvenci platí FINANCOVÁNÍ OPRAV DOMŮ V oblasti zajišťování financí pro rekonstrukce a opravy domů je financování odrazem obrovského boomu stavebních prací. Družstvu se až na výjimku IPRM Janov daří úspěšně spolupracovat při zajišťování úvěrů od bankovních ústavů. Máme dojednány exkluzivní podmínky, jichž plně využíváme. V průběhu roku 2012 představenstvo družstva schválilo 24 nových žádostí SV o poskytnutí úvěrů na opravy a rekonstrukce objektů a bylo uzavřeno 8 úvěrových smluv pro SA a 40 pro SV. V samosprávách bylo prostřednictvím úvěrů za rok 2012 profinancováno 106,7 milionu korun a ve společenstvích vlastníků 514,3 milionu korun. I na tomto shromáždění delegátů budeme předkládat ke schválení navýšení úvěrů již schválených pro minimálně devět SA do výše cca 158 milionu korun a minimálně čtyři nové úvěry pro SA. Problémem je dojednávání úvěrů pro realizaci IPRM v Janově. Sídliště bylo oficiálně prohlášeno za sociálně vyloučenou lokalitou. Přineslo to více škody než užitku. Banky nechtějí do této lokality poskytovat úvěry. Příslušné odpovědné vládní instituce nejsou schopny dojednat podmínky a bez rozmyslu vyhlašují věci, které nemají patřičnou podporu. K čemu takové instituce tedy jsou? Družstvo a město jedno jsou, říká se. Tento snímek to jen potvrzuje. Místopředseda představenstva a ředitel družstva František Ryba (vpravo), předkladatel zprávy o hlavních úkolech a cílech Krušnohoru, hovoří s členem představenstva družstva a mosteckým primátorem Vlastimilem Vozkou. Foto: Petr PROKEŠ Úkolem družstva v této oblasti je: zajišťovat další možnosti financování oprav a rekonstrukcí domů. Zajistit úvěry ve výši nejméně 50 milionů korun. Termín: 05/2014 CENTRÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM tému uplatňování interních pravidel, provozních řádů a velmi dobrého systému správy dokumentace. Před několika dny jsme úspěšně zvládli i druhý dozorový audit. Úkolem družstva v této oblasti je: dbát na uplatňování pravidel a postupů certifikovaného systému řízení jakosti dle ISO 9001 a environmentu dle ISO v činnosti družstva. Úspěšně absolvovat dozorový audit. Termín: 05/ upomínky, individuální splátkové kalendáře, pohovory s dlužníky a individuální projednávání řešení dlužníků. Družstvo úzce spolupracuje s vymahačskou agenturou, které se daří částky vymáhat za rok 2012 agentura vymohla 13,8 milionů korun. Přes všechna tato opatření narostly v hodnocené období dluhy na výši 53 milionů 802 tisíc 318 Kč (o 5,1 % více). Počet dlužníků se zvýšil na (o 5,4 % více). Adekvátně tomu roste i počet žalob a dalších i v segmentu bydlení? V něm přece nikdo nikomu nic nepůjčuje. Bydlící si spoří na opravy domu a platí za služby. Proč tedy mají najednou za někoho odepsat 70 % a ten to prostě ostatním nezaplatí a klidně si bydlí dál?!? Úkolem družstva v této oblasti je: věnovat trvale pozornost vymáhání dluhů na nájemném a příspěvcích vlastníků a řešit systém vymáhání. Zastavit nárůst výše dluhů. Termín: 05/2014 V hodnoceném období byl CIS nově zaveden do jednoho objektu. Nebyl tedy splněn ani minimalistický úkol zapojit alespoň pět domů. Jedná se o projekt, který vzhledem k možnostem, jež nám všem nabízí, není zdaleka finančně náročný, ale hlavně je to projekt, který svým významem i po několika letech stále ještě předbíhá svou dobu. Družstvo dojednalo se společností SOFTEX NCP budování rozvodů CIS zdar- Pokračování na str. 12

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dokončení ze str. 11 ma a další výrazné slevy na dodávaných produktech. Ani to však nevede ke zvýšení zájmu samospráv! Informace dostáváte pravidelně ve zpravodaji Krušnohor. Úkolem družstva v této oblasti je: dále propagovat CIS jako moderní systém umožňující zkvalitnění bydlení a realizovat jej v souladu s pravidly družstva, a to včetně možnosti spoření na jeho realizaci. Připojit k systému pět objektů. Termín: 05/2014 DODÁVKY TV SIGNÁLU V Janově a mosteckých Sedmistovkách (sídliště Liščí Vrch) funguje televizní kabelový rozvod. Dnes se již pouze udržuje a nerozšiřuje. v Janově není dostatečný zájem a v Mostě funguje digitální vysílání prostřednictvím IPTV. Připojení domů souvisí s připojením na CIS, a protože na CIS byl připojen jeden objekt, bylo tomu tak i s IPTV. O nabídkách jste podrobně informováni ve zpravodaji Krušnohor, který pro informace o CISu a IPTV věnuje pravidelně celou tiskovou stranu a je jenom na nás, abychom zvládli nárůst zájmu o napojení domů. Úkolem družstva v této oblasti je: realizovat požadavky jednotlivých samospráv pro napojení digitální televize IPTV. Napojit nejméně 5 objektů. Termín: 05/2014 PROGRAM ÚSPOR TEPLA Program úspor tepla byl vyhlášen na shromáždění delegátů v roce 1998 na dobu deseti let. Na SD 2009 jsme se velmi podrobně zabývali hodnocením uplynulých deseti let programu. Konstatovali jsme, že na jeho realizaci byly vynaloženy téměř dvě miliardy korun, z čehož miliarda byla zajištěna z vlastních zdrojů a miliarda pomocí úvěrů. Dále jsme konstatovali, že úspora tepla činila 44,37 %. Program obsahoval šest oblastí činností vedoucích k úsporám tepelné energie v bytovém domě: 1) zateplení fasády objektu; 2) zateplení střechy objektu; 3) zateplení suterénních prostor a vchodů; 4) výměna oken za plastová včetně balkonových a lodžiových sestav a MIV; 5) plošná regulace topných systémů a poměrové měření spotřeby tepla; 6) odpojení objektů od sekundárního rozvodu tepla, napojení na rozvod primární a budování domovních výměníkových stanic (DVS) Přestože oficiálně se Program úspor tepla dočkal po deseti letech svého úspěšného konce, sledujeme jeho jednotlivé části i nadále a pravidelně je vyhodnocujeme. Jak jsme v roce 1998 předpokládali, je tento program aktuální i dnes a ještě řadu let bude. Jak jsme tedy plnili první čtyři body programu? Zateplení objektů bylo provedeno za částku 59 milionů korun, zateplení střech za 43 milionů, zateplení vstupů a suterénních prostor za 8 milionů, výměn oken včetně MIV bylo provedeno za 57 milionů korun, kompletních rekonstrukcí (které obsahují i prvky programu) bylo realizováno za 416 milionů korun. Pátý bod byl v souvislosti s prodejem bytů Mostecké bytové, a. s., znovu otevřen a domy byly po kontrole regulace vybaveny novými rádiově odečítanými RTN. Celkově má družstvo osazeno rádiově odečítaných RTN. Šestý bod znamená probíhající jednání s První mosteckou, a. s., a současně s United Energy, a. s., která zastupuje akcionáře J&T v celé problematice tepelného hospodářství. O výsledcích jednání budete průběžně informováni. Úkolem družstva v této oblasti je: realizovat dlouhodobý Program úspor tepla. Zateplit objekty za 30 milionů, vyměnit okna včetně MIV za 10 milionů, zateplit střechy za 8 milionů, zateplit vstupy a suterény za 5 milionů. Dvě známé tváře Krušnohoru jsou rovněž aktivně zapojeny do komunální politiky. Vedoucí ekonomického úseku Alena Erlitzová (druhá zleva) je mosteckou zastupitelkou a člen představenstva Krušnohoru Arnošt Ševčík (druhý zprava) zasedá nejen v zastupitelstvu, ale je zároveň radním. Foto: Petr PROKEŠ Pokračovat v jednáních s dodavatelem tepla v Mostě o modernizačních prvcích dodávek do spravovaných objektů. Termín: 05/2014 SPOLUPRÁCE SE SMM A S.CZ Družstvo své sdružení a hnutí podporuje způsoby, které jsou v jeho možnostech. Umožňuje využít celou organizační strukturu, zajišťuje zázemí především zapůjčením zasedacích místností a dalších prostor družstva, umožňuje využít ministerské registrace tiskového titulu Krušnohor pro vydávání mimořádných volebních zpravodajů, ve zpravodaji Krušnohor bylo vyčleněno 8 10 stran pro informování o aktivitách SMM a S.CZ atd. Na činnost, volební kampaň apod. družstvo finančně nepřispívá. Přesto si myslíme, že pomoc ze strany SBD Krušnohor je naprosto neocenitelná. Ve spolupráci došlo k dalšímu posunu, který jak věříme povede ke zkvalitnění práce družstva, sdružení i hnutí. Družstvo zaměstnalo redaktora-tiskového mluvčího Mgr. Petra Prokeše, což umožnilo zvýšení četnosti vydávání zpravodaje. Od června 2011 je zpravodaj Krušnohor již měsíčníkem. Z ekonomických a technických důvodu jsme museli rozšířit počet stran na 48. A co tohle vše znamená pro družstvo? Náklady na redaktora-tiskového mluvčího hradí třetinami družstvo, sdružení a hnutí. Stejně tak zvýšení nákladů na zpravodaj hradí třetinově družstvo, sdružení a hnutí. Družstvo si tak vyřešilo s ohledem na svoji velikost a význam svou vlastní potřebu redaktora-tiskového mluvčího profesionála a současně zapojilo oba politické subjekty, jimž tak opět vytvořilo lepší podmínky pro činnost. Družstvo tedy na tento krok nijak nedoplácí. Připomeňme, že dnes jsme vzorem pro bytová družstva v celé ČR a také strašákem pro klasické politické strany. Jsme rádi, že se nám daří plnit volební program a že namísto politikaření řešíme problémy obyvatel města Mostu, ale i specifické problémy družstevníků (viz například zásahy městské policie, řešení kontejnerů, diskuse o parkování, dětských hřištích, zeleni apod.). Jsme také rádi, že se správnost našeho přístupu potvrzuje i v dalších městech, v nichž družstvo působí v Litvínově a Meziboří. Severočeši.cz uspěli v řadě dalších měst a obcí Ústeckého kraje (například v sousedním Lomu máme starostku). Máme dokonce i dva senátory a po loňských krajských volbách devět poslanců v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Úkolem družstva v této oblasti je: zabezpečovat podporu ze strany SBD Krušnohor občanskému Sdružení Mostečané Mostu a politickému hnutí Severočeši.cz, úzce spolupracovat při realizaci cílů sdružení a hnutí v oblasti komunální problematiky ve městech Most, Litvínov a Meziboří. Přenášet požadavky družstevníků do řešení problematiky na úrovni Ústeckého kraje. Termín: trvalý František RYBA ředitel družstva (Redakčně kráceno.)

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Rok 2012: zisk 1,6 milionu korun SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 13. ČERVEN 2013 HOSPODAŘENÍ Ekonomický vývoj družstva byl pozitivní i v roce Zisk před zdaněním dosáhl výše 1 milionu 625 tisíc, po zdanění 1 milion 624 tisíc korun. Hospodářský výsledek správních středisek dosáhl po zdanění částky 2 milionů 524 tisíc korun. Celkové náklady činily 82 miliony 787 tisíc a výnosy 85 milionů 311 tisíc korun. Středisko správa se na celkových nákladech podílelo částkou ve výši 34 milionů 878 tisíc a na výnosech ve výši 35 milionů 702 tisíc korun. SPRÁVA Družstvo spravuje 319 bytových objektů s celkovým počtem bytů a 321 nebytových jednotek, také 6 areálů s garážemi. PRIVATIZACE V letech družstvo nakoupilo od Mostecké bytové, a. s. celkem 46 obytných domů s bytovými jednotkami a 83 nebytovými jednotkami. Celkem ke dni 31. prosince 2012 bylo v rámci této privatizační vlny převedeno bytových jednotek a 51 nebytových jednotek. čenství vlastníků jednotek, do osobního vlastnictví celkem bytů. V majetku družstva zůstalo k loňskému 31. prosinci bytů. ÚVĚRY U domů postavených v rámci družstevní bytové výstavby evidujeme 59 dlouhodobých bankovních úvěrů poskytnutých v minulých letech na družstevní bytovou výstavbu v hodnotě 50 milionů 748 tisíc Kč. DLUHY Jedním z hlavních řešených úkolů v roce 2012 bylo snižování počtu neplatičů nájemného a příspěvku vlastníka a snižování výše jejich dluhů. Domy postavené pomocí DBV (SA) vykazovaly ke dni 31. prosince 2012 dluhy na nájemném ve výši 10 milionů 826 tisíc Kč. Nájemní byty ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor ve společenstvích vlastníků vykazovaly ke dni 31. prosince 2012 dluh ve výši 8 milionů 91 tisíc Kč. Společenství vlastníků ve svých účetnictvích evidovaly pohledávky na příspěvku vlastníka k témuž datu ve výši 46 milionů 976 tisíc Kč. Snížení dluhů se vždy projeví po vyúčtování zálohových položek, kdy provedeme zápočet přeplatků s pohledávkami na nájemném či příspěvku vlastníka a ostatních pohledávek. Opětný nárůst dluhů evidujeme vždy v období dovolených a před vánočními svátky. ŽALOBY V roce 2012 jsme podali za samosprávy a jako pověřený vlastník ve společenství vlastníků jednotek celkem žalob. Zaslali jsme upomínek (599 ks samosprávy, ks společenství vlastníků). EXEKUCE Okresním soudem v Mostě nám bylo v roce 2012 nařízeno 25 exekučních vystěhování z bytu (z toho 23 jich bylo provedeno a 2 byly zastaveny). Právní moci nabylo 55 rozsudků na vyklizení bytu (z toho 25 bez náhrady, 22 do přístřeší, 1 náhradní ubytování a 7 zastaveno po zaplacení všech dluhů). Exekutorskými úřady bylo ukončeno 67 právních případů. Výše vymožených pohledávek činila 4 miliony 599 tisíc Kč. V této záležitosti spolupracujeme s firmou DON 2, s. r. o., Most, která pro nás vymáhá dluhy mimosoudní cestou. Touto formou se podařilo vymoci od dlužníků 13 milionů 857 tisíc Kč. OCHRANNÁ ZNÁMKA Od června 2004 máme na dobu deseti let na území České republiky registrovanou ochrannou známku (zkráceně Krušnohor), od března 2005 na území Spolkové republiky Německo. ISO Družstvo získalo v roce 2008 certifikát na integrovaný systém řízení jakosti a environmentu dle norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Certifikaci provedla firma T Cert, s. r. o., Praha (IČ ). Ve dnech května 2012 proběhl úspěšně první dozorový audit, druhý s totožným výsledkem 31. května Alena ERLITZOVÁ vedoucí ekonomického úseku DRUŽSTEVNÍ DOMY Ke stejnému datu družstvo spravovalo 86 bytových objektů, které byly postaveny v rámci družstevní bytové výstavby, tj. z příspěvků státu, dlouhodobých úvěrů a členských podílů (DBV). V těchto objektech je bytových jednotek. PŘEVODY BYTŮ Ke dni 31. prosince 2012 Krušnohor převedl v družstevních domech podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů do osobního vlastnictví celkem 409 bytů a 40 garáží. Podle stejného zákona a ke shodnému datu převedl ve 233 bytových objektech, které spravuje pro spole- Pracovnice úseku ředitele družstva Daniela Karochová ochotně pomáhala delegátům v orientaci ve velkém množství písemných materiálů, jež sloužily jako podklad pro jednání nejvyššího orgánu Krušnohoru. Foto: Petr PROKEŠ

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Zpráva o činnosti kontrolní komise za období od 06/2012 do 06/2013 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 13. ČERVEN 2013 Kontrolní komise zasedala v souladu se stanovami nejméně jednou za měsíc daného roku. Projednávala činnost představenstva, jeho jednotlivých členů a komisí družstva. V souladu s právními předpisy kontrolovala hospodaření družstva. Ve své činnosti se řídila plánem zaměřeným na problematiku ve třech oblastech: ekonomické, technické, organizační. Kontrolní komise prověřovala zásady poskytování úvěrů a jejich zajištění a průběžně sledovala i vývoj vybraných úvěrových případů. V případě potřeby byla svolána mimořádná jednání. Přehled činnosti kontrolní komise vám byl předáván jako příloha ke zprávě kontrolní komise. Zápisy z jednání kontrolní komise a návrhy řešení z provedených kontrol jsou předkládány k projednání představenstvu družstva. V souladu se stanovami a platnými zákony jsou přijata opatření, která jsou ku prospěchu členů Stavebního bytového družstva Krušnohor. OBLAST STÍŽNOSTÍ V oblasti stížností se část týká sousedského soužití, které končí mnohdy až vzájemným napadáním. Na podněty družstevníků, vlastníků a nájemníků reagujeme a písemně jim sdělujeme, kam se mají obrátit, kde jsou nástroje k řešení narušených mezilidských a sousedských vztahů. Zde musím upozornit na skutečnost, že nejsme v pracovním poměru s SBDK, ale voleným orgánem družstva a nemáme nástroje exekutivy. Kontrolní komise má své zastoupení v komisi pro zavádění Centrálního informačního systému a v komisi pro stížnosti a podání. Spolupracuje na návrzích změn vnitrodružstevní legislativy (směrnice, řády, pravidla atd.), kontroluje přípravy a průběh shromáždění delegátů. ZAMĚŘENÍ KONTROL Kontrolní komise zaměřuje kontroly na úsek inženýrské činnosti, který zajišťuje opravy domů z úvěrů a technický dozor při realizaci zakázky. V současné době probíhá průběžná kontrola postupu na výběrová řízení v Litvínově-Janově a žádosti o dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Kontrola je též zaměřená na aktualizace dokumentů v rámci ISO SBD Krušnohor. Hlavní důraz kontrol je zaměřen na: kontrolu pokladen SBDK na správě v Mostě a pobočce v Litvínově, plnění rozpočtu správních středisek v roce 2012 a v prvním pololetí roku 2013, rozbor pasiv dle rozvahy ke dni 31. prosince 2012, kontrolu dlužného nájemného, rozbor vzniklých dluhů, rozdělení na dluhy samospráv a dluhy společenství vlastníků; v rámci SV Jiří Mertlík z Meziboří je předsedou kontrolní komise po řadu let. Za dobu svého působení ve funkci získal mnoho velmi cenných zkušeností. Pro svůj zodpovědný přístup k práci se mezi delegáty těší nepřehlédnutelné vážnosti, jeho komise má velkou autoritu. Foto: Petr PROKEŠ zjišťování podílu dluhů, které připadají na byty vlastníků a na byty nájemní patřící Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor, kontrolu vývoje a stavu rezervního fondu, kontrolu krytí zůstatku prostředků určených k údržbě bytového fondu, které si nastřádaly jednotlivé samosprávy a společenství vlastníků, inventarizace majetku a závazků, dodržování stanov, řádů, směrnic a ostatních předpisů Stavebního bytového družstva Krušnohor. DOPORUČENÍ KOMISE Vážení delegáti, kontrolní komise byla seznámena se zprávou představenstva SBDK za rok Konstatuje, že ve zprávě představenstva byl podán věrný obraz aktivit a hospodaření družstva a nemá k této zprávě výhrady. Kontrolní komise byla seznámena s roční účetní závěrkou družstva a s návrhem představenstva na rozdělení zisku. V uvedených návrzích neshledala žádné závažné nedostatky ani pochybení. Roční účetní závěrka SBD Krušnohor ke dni 31. prosince 2012 má předepsané náležitosti, je sestavena podle platných předpisů na základě průkazného, správného a úplného účetnictví, které není v rozporu se zákonnými předpisy a stanovami družstva, a proto doporučuje dnešnímu shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor schválit: a) řádnou účetní závěrku Stavebního bytového družstva Krušnohor za rok 2012, b) rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 dle předloženého písemného návrhu. Jiří MERTLÍK předseda kontrolní komise

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Příloha ke zprávě o činnosti kontrolní komise SBD Krušnohor za období od 06/2012 do 06/2013 US 54/5/2012 kontrola otevírání obálek US 55/5/2012 stížnost SV 626, pí Zlatníčková na hlasitou hudbu v bytě č. 5 US 56/5/2012 stížnost SA 87 M, pí Kudláčková s p. Mouchou na štěkot psa US 57/5/2012 zpráva kontrolní komise včetně přílohy pro SD US 58/5/2012 stížnost SA 79 Most, pí Seglová na vyklepávání nečistot z balkonu US 59/5/2012 stížnost SV 271 Janov, petice na předsedkyni domu pí Šotolovou US 60/5/2012 stížnost SV 162, petice obyvatel na nepřizpůsobivé nájemníky US 61/5/2012 kontrola vyúčtování topné sezony TECHEM US 62/5/2012 kontrola vyúčtování vodného, stočného ULIMEX US 63/5/2012 kontrola účetní závěrky 2011, zpráva auditora a jeho doporučení US 70/6/2012 kontrola otevírání obálek US 71/6/2012 stížnost SV 252 Most, p. Radoš na zápach z bytu p. Rabana trvá US 72/6/2012 stížnost SV 602, pí Sochůrková na p. Farku na nepořádek US 73/6/2012 stížnost SV 280, předsedy na rodinu Turkových ohledně zápachu US 74/6/2012 stížnost SA 43 Janov, předsedkyně na chov slepic na balkoně US 71/6/2012 stížnost SV 252 Most, p. Radoš na zápach z bytu p. Rabana US 80/7/2012 kontrola otevírání obálek US 81/7/2012 plán práce pro období 6/2012 6/2013 US 82/7/2012 stížnost SV 245 Most na pí Řezáčovou kvůli bytu US 83/7/2012 stížnost SV 626 Most, pí Spodniaková na chování pí Holíkové US 84/7/2012 stížnost SA 43 Litvínov, na p. Tůmu a jeho chování US 85/7/2012 namátková kontrola pokladen a cenin US 86/7/2012 kontrola nákupů předsedů SA a SV ve smluvních prodejnách SBDK trvá US 86/7/2012 kontrola nákupů předsedů SA a SV ve smluvních prodejnách SBDK US 91/8/2012 kontrola otevírání obálek US 92/8/2012 stížnost SA 76 Most předsedkyně na chování pí Slaninové US 93/8/2012 stížnost SA 59 Most, pí Hegrové na pí Fiřtovou US 94/8/2012 stížnost nájemníků bl. 625 Most ohledně štěnic US 99/9/2012 kontrola otevírání obálek US 100/9/2012 stížnost SV 626, pí Zahrádkové na pí Vítkovou kvůli vytápění bytu US 101/9/2012 stížnost SV 253, obyvatelé na Markovičovi ohledně chování US 102/9/2012 stížnost SA 25 Most, na předsedu a podnájemníky US 103/9/2012 stížnost SV 132 Most, na obyvatelku našeho bytu US 104/9/2012 stížnost SV 648 na nepřizpůsobivé nájemníky trvá US 105/9/2012 stížnost SV 641 Most, na rodinu Jirsových US 106/9/2012 stížnost SV 227 Most, pí Liškové na pí Fajkusovou US 107/9/2012 stížnost SA 60 Most, na podnájemníky p. Horáka trvá US 108/9/2012 stížnost SA 43 Litvínov, p. Tomiho na nájemníky z bytu č. 7 US 104/9/2012 SV 648 na nepřizpůsobivé nájemníky US 107/9/2012 SA 60 Most na podnájemníky p. Horáka US 113/10/2012 kontrola otevírání obálek US 114/10/2012 SV 109 Most, p. Sladký s manželkou si stěžují na předsedkyni US 115/10/2012 SV 119 Most, předsedkyně na podnájemníky pí Jermakové US 116/10/2012 SV 134 Most, pí Vágnerové na pí Molárovou a p. Michalíka US 117/10/2012 SV 227 Most, předsedy na pí Pálkovou US 118/10/2012 SV 230 předsedkyně na podnájem. p. Lážnovského a Strnada US 119/10/2012 SV 639 předseda na obyvatele bytu č. 49 v čp. 62 US 123/11/2012 kontrola otevírání obálek US 124/11/2012 SV 113 Most, p. Prčík na chování pí Gragové US 125/11/2012 SV 261 Most, pí Jandová na chování rodiny p. Jindry US 126/11/2012 SA 21 Most, pí Charuzová na pí Baranovičovou US 127/11/2012 SV 235 Most, podnět k prošetření činností jednotlivých úseků US 128/11/2012 SV 616 Most, předsedkyně na p. Reptiše US 129/11/2012 SV 253 Most, obyvatelé domu na nájemníky v bytě č. 14 US 130/11/2012 SV 295 Most, předsedkyně na p. Szaffnera US 131/11/2012 SV 195 Most, předsedkyně na rodinu Okležalů US 132/11/2012 kontrola evidence pojistných událostí a přijatých náhrad US 133/11/2012 kontrola úseku tepelného hospodářství US 134/11/2012 kontrola dodržování smluv pro údržbu objektů SBDK US 135/11/2012 kontrola činnosti pobočky SBDK Krušnohor v Litvínově US 141/12/2012 kontrola otevírání obálek US 142/12/2012 stížnost SA 009, 010 Most, na p. Hoffera ohledně úklidu US 143/12/2012 stížnost SV 237/blok 534, kde v bytě bydlí neoprávněná osoba US 144/12/2012 stížnost SV 227 Most, na podnájemníky v bytě 193 čp US 145/12/2012 stížnost SV 278 Most, na chování rodiny Matoušových US 146/12/2012 stížnost SV 162, na nepořádek od nájemníků z bytu č. 13 US 147/12/2012 kontrola platnosti revizí protipožárních rozvodů US 148/12/2012 kontrola změn v organizační struktuře správy SBDK trvá US 149/12/2012 stížnost SV 230 Most, na podnájemníky p. Lážnovského US 150/12/2012 stížnost SA 70 Most US 148/12/2012 kontrola změn v organizační struktuře správy SBDK US 04/01/2013 kontrola otevírání obálek US 05/01/2013 SV 642 Most, na pí Muchovou ohledně spotřeby vody a tepla US 06/01/2013 SV 253 Most, p. Černík na předsedkyni DV pí Studenou US 07/01/2013 stížnost pí Köhlerovové z bloku 97 Most byt č. 30 US 08/01/2013 kontrola činnosti a náplně práce komisí, poradních orgánů SBDK US 09/01/2013 kontrola provozu vozidel SBD trvá US 10/01/2013 kontrola evidence používání mobilních telefonů a čerpání limitu US 11/01/2013 kontrola vyplacených odměn členům výborů SA a SV a komisím US 12/01/2013 zrušeno US 13/01/2013 SV 636 Most, pí Markovičová s nájemníky na obyvatele bytu US 14/01/2013 stížnost čp 1349 Most, p. Mižigár na sousedské vztahy US 09/01/2013 kontrola provozu vozidel SBDK US 19/02/2013 kontrola otevírání obálek US 20/02/2013 kontrola dlužného nájemného za garáže US 21/02/2013 stížnost SV 636 Most, na nájemníky bytu č. 24 ohledně psa US 22/02/2013 stížnost SV 166, hromadná stížnost na podnájemníky dvou bytů US 23/02/2013 stížnost SV 179 Most, na podnájemníky bytů č. 1, 4 a 9 US 24/02/2013 stížnost SA 23 Most, ohledně psa v bytě č. 8 US 25/02/2013 stížnost SA 37 Janov, na chování nájemníků bytu č. 8 US 26/02/2013 stížnost SV 180 Most, na nevhodné chování pí Kateřiny Krátké US 32/03/2013 kontrola otevírání obálek US 33/03/2013 SA 58 Most, na rušení nočního klidu z bytů č. 18, 21 US 34/03/2013 SV 628 Most, na podnájemníky bytu č. 45 US 35/03/2013 SV 626 Most, na neproplacení oken u kosmetického salonu US 36/03/2013 SV 115 Most, na práci předsedy bl. 42 US 37/03/2013 SA 58 Most, na neoprávněné užívání bytu US 38/03/2013 SV 216 Most, na chování nájemníků čp. 2013, byt č. 12 US 39/03/2013 SV 262 Litvínov, na pí Vigovou na vytápění a hluk US 40/03/2013 SA 70 Most, pí Kamitzové na manžele Kubíkovi US 41/03/2013 SV 623 Most, obyvatelé z čp. 972 na chování pí Bartoňové US 42/03/2013 SA 24, p. Kendrala na chování nájemníků z bytu č. 13 US 43/03/2013 namátková kontrola zápisů ze zasedání výborů SV a SA US 43/03/2013 namátková kontrola zápisů ze zasedání výborů SV a SA US 49/04/2013 kontrola otevírání obálek US 50/04/2013 stížnost SA 7 Most, pí Černá na chování pí Fialové US 51/04/2013 stížnost SV 639 pí Boček na neoprávněné využívání pron. prost. US 52/04/2013 kontrola inventarizace majetku, pohledávek a závazků US 53/04/2013 kontrola TECHEM vyúčtování topné sezony trvá US 54/04/2013 kontrola ULIMEX vyúčtování vodného, stočného trvá US 62/05/2013 kontrola otevírání obálek trvá US 63/05/2013 zpracovat zprávu pro SD SBDK US 64/05/2013 kontrola účetní závěrky roku 2012 SBDK a zpráva auditora US 65/05/2013 kontrola naplnění usnesení shromáždění delegátů US 66/05/2013 stížnost předsedy SV 636 na nájemníky bytu č. 5, 6 v čp trvá US 67/05/2013 stížnost p. Stříbrného (SV 237) na nájemníky bytu č. 57 v čp. 305 trvá US 68/05/2013 stížnost obyvatel SV 264 Litvínov na chování p. Turka a Fišera trvá US 69/05/2013 stížnost SV 158 Most, p. Holas na nájemníky bytu č. 23 trvá US 70/05/2013 stížnost předsedkyně SV 213 Litvínov na pí Frolíkovou trvá US 71/05/2013 stížnost obyv. domu SV 182 na zrušení podnáj. v bytě č. 13/2758 trvá US 72/05/2013 stížnost pí Kačírkové SV 637 na obyvatele bytu ve 4. patře trvá US 73/05/2013 projednat opakovanou stížnost p. Tomka trvá

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Hodnocení činnosti zastupitelů zvolených za SMM a S.CZ za období 06/ /2013 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 13. ČERVEN 2013 Jak se již stalo na tomto shromáždění tradicí, je mou milou povinností seznámit vás s výsledky, kterých dosáhlo Sdružení Mostečané Mostu a politické hnutí Severočeši.cz ve sledovaném období. Zásadní událostí v životě našich dvou politických subjektů byly krajské volby, respektive se jedná o událost toliko pro politické hnutí Severočeši.cz, i když na úrovni Mostecka se tyto dva subjekty navzájem překrývají a doplňují. Dalšími volbami, o které v roce 2012 šlo, byly ty do třech senátních okrsků, a to v okresech Chomutov, Litoměřice a Teplice. SENÁTNÍ VOLBY V senátních volbách se nám bohužel nepodařilo navázat na stoprocentní úspěch dosažený před dvěma roky. Naši navržení kandidáti se ani v jednom případě neprobojovali do druhého kola. Zajímavé je, že senátních voleb se zúčastnilo ve všech třech okrscích pouze % voličů. Na Chomutovsku zaujal kandidát PaedDr. Jan Micka čtvrté místo se ziskem 9,12 %, když do druhého kola senátních voleb se neprobojoval ani velmi známý a před volbami favorizovaný MVDr. Přemysl Rabas (hnutí Pro!kraj). Největší zklamání nám připravilo Litoměřicko. Kandidát JUDr. Ivan Přikryl skončil se ziskem 4,68 % hlasů až na sedmém místě. Ing. Petr Pípal, starosta Dubí, se pokusil narušit hegemonii teplického primátora a senátora Jaroslava Kubery (ODS), ale nepovedlo se těsně mu unikl postup do druhého kola se ziskem 15,7 % hlasů. pitelstvu již od roku Vloni se umístili na třetí příčce s 12,02 % hlasů (v roce 2008 to bylo čtvrtá pozice a 13,2 % hlasů), ale oproti osmi mandátům v zastupitelstvu z roku 2008 jich nyní máme devět. Do určité míry se změnil i postoj Ústeckého kraje, kdy máme zástupce v komisích a výborech kraje a rovněž i členy v dozorčí radě a představenstvu Krajské zdravotní, a. s. KOMUNÁLNÍ POLITIKA Pro naše působení jsou ovšem na prvním místě výsledky za uplynulý rok v Mostě, Litvínově a Meziboří. Severočeši.cz v zastupitelstvech plní v maximální míře naše volební programy (jak zastupitelům jejich postavení ve vedení daného města dovolí). Zásadami, které jsou v popředí, je v každém případě transparentnost při rozhodování a starost o věci, jež občany nejvíce trápí a na jejichž řešení můžeme mít v zastupitelstvech zásadní vliv. Jedná se především o to, co naši voliči chtěli, aby se v našich volebních programech objevilo komunikace a parkoviště, bezpečnost, řešení sociální problematiky, péče o seniory. To vše v neradostné situaci, kdy stále ještě jsou příjmy měst výrazně nižší, než tomu bylo v roce Nejvíce se zaměřujeme na opravy komunikací za rozumné peníze a řešení parkování v našich městech. Také podpora sportu a to především mládeže je zcela nezbytná. Jak tuto věc chápeme je dobře vidět například v Mostě, který ze svého rozpočtu na sport vynakládá procentuálně dvakrát více peněz než česká vláda. Postavení našich zastupitelů je v Mostě početně nejvýznamnější, a proto se nám prosazují požadavky členů našeho družstva mnohem snadněji než v Litvínově a Meziboří. Ale i v obou těchto městech se snažíme vycházet občanům vstříc v rámci daných možností. V příštím roce se budeme snažit uspět v komunálních volbách ještě lépe, než tomu bylo ve volbách předchozích. SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ Těším se, až vám budu moci příští rok skládat účty z průběhu plnění volebních programů Severočechů.cz v místech. Bude to zrovna v období těsně před parlamentními volbami, ale hlavně před volbami do místních zastupitelstev. Velmi dobře totiž víme, že možnost vládnout v kraji a uplatnit své zásady na této úrovni je možné pouze v případě, že se naši zástupci objeví v zastupitelstvech v dalších městech a budou plnit slogan Severočeši.cz koště, které vymete korupci, zlodějnu a další nepořádek z našeho kraje! Ing. Luboš PITÍN náměstek primátora, delegát SD (Redakčně kráceno.) KRAJSKÉ VOLBY Pokud jde o volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje, lze říci, že výsledek byl pro nás určitým zklamáním. Očekávali jsme o něco více mandátů. Severočeši.cz byli zastoupeni v krajském zastu- Autor zprávy delegát shromáždění a náměstek primátora, člen hnutí Severočeši.cz a Sdružení Mostečané Mostu Luboš Pitín neformálně debatuje s delegátkou shromáždění o výsledcích práce zastupitelů. Foto: Petr PROKEŠ

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Usnesení ze zasedání SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 13. ČERVEN 2013 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A/ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBDK za rok 2012, samostatnou účetní závěrku roku Zprávu kontrolní komise k výsledku hospodaření za rok Rozdělení hospodářského výsledku SBDK za rok 2012 dle návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok Na základě souhlasu více než 60 % družstevníků jednotlivých samospráv a na základě doporučení představenstva družstva navýšení úvěrů a rozšíření rozsahu prací pro 9 samospráv se schválenými úvěry na SD a zástavy domů 3 samospráv, které budou čerpat úvěry na rekonstrukce (viz tabulky). 5. a) Prodej pozemkových parcel v katastrálním území Horní Litvínov ppč. 480/56 o výměře 59 m², ppč. 480/57 o výměře 217 m² a ppč. 480/95 o výměře 122 m² za účelem vypořádání pozemků kolem objektů čp. 937, 938 ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek čp , ulice Ruská, Litvínov za cenu 1 Kč/m², celkem 398 Kč. b) Prodej ubytovny čp. 16 a budovy bez čísla popisného nebo evidenčního vč. pozemků parcelních čísel st. 346 o rozloze 250 m², st. 347 o rozloze 45 m² a ppč. 56/2 o rozloze m² v katastrálním území Obrnice za cenu Kč. c) Prodej ubytovny bl. 60 čp vč. pozemku ppč o rozloze 728 m² v katastrálním území Most II za cenu Kč. d) Prodej části pozemku v katastrálním území Šumná u Litvínova ppč. 243/3 ve vlastnictví SBD Krušnohor o výměře 40 m² za cenu 200 Kč/m², celkem Kč za účelem rozšíření stávajícího sousedícího pozemku ve vlastnictví pana Petra Legezy. e) Odkoupení pozemkové parcely v katastrálním území Horní Litvínov ppč. 2770/3 o výměře 245 m² za účelem umožnění vjezdu vozidel ke garážím za cenu 150 Kč/m², celkem Kč. f) Odkoupení budovy bývalé hydroforní stanice, která je připojená k bl. 703 na ppč. 6206/4 v katastrálním území Most II, za účelem vybudování nebytového prostoru za cenu nemovitosti vč. pozemku Kč bez DPH. 6. Na základě žádostí družstevníků, kteří splnili zákonné požadavky a na základě doporučení představenstva družstva převody bytů do vlastnictví 2 jmenovaným žadatelům ze samosprávy 021 a převody garáží do vlastnictví 8 jmenovaným žadatelům ze samosprávy 029 (z důvodu ochrany osobních údajů seznam žadatelů ve zpravodaji nezveřejňujeme pozn. red.). 7. Tiskovou zprávu z jednání shromáždění delegátů 06/2013 v aktuálním znění. B/ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BERE NA VĚDOMÍ: 1. Výrok auditora k ověření samostatné účetní závěrky za rok 2012 a zprávu auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích. 2. Zprávu představenstva SBDK o činnosti za období od 06/2012 do 06/2013, zprávu o naplnění usnesení SD 06/2012, zprávu o naplňování hlavních úkolů a cílů SBDK za období 06/ / Zprávu kontrolní komise SBDK o činnosti za období od 06/2012 do 06/ Hodnocení činnosti zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu a politické hnutí Severočeši.cz za období od 06/2012 do 06/ C/ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ UKLÁDÁ: I.) Představenstvu družstva: 1. Projednat průběh shromáždění delegátů 06/2013 a řešit případné podněty z diskuse, o opatřeních informovat diskutujícího a předsedy SA a SV, zajistit předání ověřeného zkráceného zápisu ze shromáždění delegátům a předsedům SA a SV. (T: ) 2. Dále úzce spolupracovat s Radou bytových družstev severočeské oblasti a Svazem českých a moravských bytových družstev na řešení a prosazování družstevních zájmů v regionu i v ČR. (T: průběžně) 3. Zpracovat a projednat plán hospodaření dle jednotlivých středisek družstva na rok (T: 04/2014) 4. Trvale sledovat legislativní změny a uplatňovat je do činnosti družstva. Zajistit přípravu stanov družstva ke schválení SD. (T: 12/ 2013) 5. Dbát na uplatňování pravidel a postupů certifikovaného systému řízení jakosti dle ISO 9001 a environmentu dle ISO v činnosti družstva. Úspěšně absolvovat dozorový audit. (T: 05/ ) 6. Věnovat trvale pozornost vymáhání dluhů na nájemném a příspěvcích vlastníků a řešit systém vymáhání. Zastavit nárůst výše dluhů. (T: 05/2014) 7. Zajišťovat další možnosti financování oprav a rekonstrukcí domů. Zajistit úvěry ve výši nejméně 50 milionů korun. (T: 05/2014) 8. Propagovat CIS jako moderní systém umožňující zkvalitnění bydlení a realizovat jej v souladu s pravidly družstva včetně možnosti spoření na jeho realizaci. Připojit k systému 5 objektů. (T: 05/2014) 9. Realizovat požadavky jednotlivých samospráv pro napojení digitální televize IPTV. Napojit nejméně 5 objektů. (T: 05/2014) 10. Realizovat dlouhodobý Program úspor tepla. Zateplit objekty za 30 milionů, vyměnit okna včetně MIV za 10 milionů, zateplit střechy za 8 milionů, zateplit vstupy a suterény za 5 milionů. Pokračovat v jednáních s dodavatelem tepla v Mostě o modernizačních prvcích dodávek do objektů spravovaných družstvem. (T: 05/2014) 11. Zabezpečovat podporu ze strany SBD Krušnohor občanskému Sdružení Mostečané Mostu a politickému hnutí Severočeši.cz a úzce spolupracovat při realizaci cílů sdružení a hnutí v oblasti komunální problematiky ve městech Most, Litvínov a Meziboří. Přenášet požadavky družstevníků do řešení problematiky na úrovni Ústeckého kraje. (T: trvalý) II.) Kontrolní komisi družstva: 1. Zpracovat podrobný plán kontrol na roky (T: 08/2013) Poř. SA Blok Druh opravy Původní úvěr Navýšení o Nový úvěr Za návrhovou komisi Ing. Roman HOKR Procenta souhlasu Okna, balkony, vstupy Kč Kč Kč 93, čp. 994 Výtah, zateplení štítů, lodžie Kč Kč Kč 88, čp. 993 Okna, dveře, zateplení štítů, lodžie Kč Kč Kč 77, K Okna, střecha, dveře, zateplení, výtahy Kč Kč Kč 83, Okna, zateplení, vstupy, výtahy, podlahy a lina Kč Kč Kč 70, Okna, zateplení Kč Kč Kč 81, Okna, střecha, balkony, zateplení, výtahy Kč Kč Kč 75, Sanace, výtahy Kč Kč Kč 82, Zateplení, lodžie vč. zasklení, výtahy Kč 0 Kč Kč 72,00 Celkem Kč Kč Kč Poř. SA Blok Druh opravy Výše úvěru Procenta souhlasu čp Elektro, ZTI, obvodová stěna čp Kč 68, Zateplení, střecha, výtahy Kč 75, Zateplení, lodžie včetně zasklení Kč 77,66 Celkem Kč

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Nevšímejte si neseriózních nabídek PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (8) Pokračujeme o informování o projektu Bezpečná země. Rozvíjí jej Cech mechanických zámkových systémů České republiky ve spolupráci s ministerstvem vnitra, v podmínkách mosteckého okresu firma Blesk Š&Š (její zastoupení najdete v přízemí budovy správy SBK Krušnohor a v mosteckém nákupním středisku Rozkvět). Co probereme dnes? Upozorníme vás na varování cechmistra (předsedy) Cechu mechanických zámkových systémů Ing. Petra Fráze, které souvisí s otištěnou fotografií. Petr Fráz do redakce Krušnohoru napsal: V poslední době se neblahým způsobem rozmáhají aktivity různých podnikatelských subjektů v bezpečnostním průmyslu, které používají k reklamě a působení na zákazníky účelově zmanipulované či zavádějící argumenty nebo uvádějí zákazníka v omyl. Tyto subjekty používají ke své činnosti letáky, podobné těm na snímku. NA CO SI DÁT POZOR Petr Fráz využil fotografie ke konkrétnímu objasnění situace pro naše čtenáře čili k vysvětlení toho, jak by si měli záležitost pro sebe vyhodnotit. Nejdůležitější je, že podnikatelské subjekty odkazují na stránky Ministerstva vnitra České republiky a argumentují problematikou prevence kriminality. Odkaz na ministerské stránky je jednak nefunkční a Bezpečný byt není programem podporovaným ze strany státu. Informace obsažené v letáku a na webových stránkách tohoto podnikatelského subjektu jsou účelově neúplné. Nabízené produkty nemají platné certifikáty průlomových zkoušek podle normy ČSN EN 1627:2012 a nemají ani příslušnou RC třídu, nebo jsou nedohledatelné, zdůraznil cechmistr. Z podrobného vysvětlení Petra Fráze je tedy zřejmé, jak postupovat při odhalování nepoctivců. Když ve vás nebude vzbuzeno podezření takříkajíc na první pohled, je třeba využít moderních informačních prostředků (nejlépe internetu), abychom se dozvěděli více. A pokud nepomůže ani to, podezření v nás nebude nadále vzbuzeno a stane se, že podnikatelský subjekt zkontaktujeme a dostaneme se do styku s jeho zástupci, pak je dobré sledovat jejich chování. Nejpodstatnější je způsob, jakým tyto subjekty provádějí svoji činnost, podtrhuje Petr Fráz. JAK POSTUPUJE SERIÓZNÍ SUBJEKT Co bychom měli vědět: V žádném případě se kvalitní mechanické zabezpečení majetku, bytu a domu neprovádí na chodbě mezi dveřmi prostřednictvím podomního prodejce! Projednání nabídky k zajištění bytu je každopádně prováděno v kamenné prodejně zřízené seriózní firmou. Firma vám při osobním jednání doloží veškerou certifikaci BEZPEČNÁ ZEMĚ NA MOSTECKU Blesk Š&Š Daniel Šimandl a předloží oprávnění k provádění takové činnosti. Firma zároveň zajistí po dohodě s vámi následnou záruku a servis. UŠETŘETE SI ZKLAMÁNÍ Pokud podnikatelský subjekt, který vás svojí nabídkou oslovil, takto nepostupuje, jeho nabídku odmítněte a dále jí nevěnujte pozornost. Ušetříte se nejen zklamání, ale ubráníte se i vzniku případných dalších problémů. Proto doporučujeme vám všem nejen čtenářům měsíčníku Krušnohor, ale i dalším občanům Česka: Nereagujte na výzvy podobné té zachycené na fotografii a nekontaktujte osoby uvedené na takových letácích. Nejedná se o seriózní činnost, varuje cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových systémů České republiky Petr Fráz, jenž je ve spolupráci s ministerstvem vnitra garantem projektu Bezpečná země. Text: Petr PROKEŠ Foto: Petr FRÁZ

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Strmý nárůst pojistných událostí: o 1 milion korun vyplaceno více V oblasti likvidace pojistných událostí při správě bytového fondu Stavebního bytového družstva Krušnohor došlo v roce 2012 k velmi výraznému nárůstu finančního objemu škod. Konečné číslo je zarážející. V předchozích letech se výplata škod pohybovala v rozmezí cca 1,7 až 2,5 milionu Kč. Za rok 2012 však pojistitel vyplatil neuvěřitelných 3,5 milionu Kč. V případě požáru domu by tato částka byla jistě stonásobně vyšší, ale opět se jednalo pouze o běžné škody. ALARMUJÍCÍ? Zdravý úsudek by tuto situaci hodnotil jako alarmující, opak je však pravdou. Počet likvidovaných škod se příliš nelišil. Také nejhorší nešvar (vandalismus na domech a krádeže stavebních součástí) zůstává takřka na stejné úrovni. KDE SE VZAL? A kde se vlastně tak velký nárůst vzal? Zřejmě se podivíte, ale ve skutečnosti péčí mnoha občanů o kvalitu svého bydlení. Některé k tomu mohla vést i spokojenost s novým kabátem svého domu, neboť značná většina již má pestré zateplení, plastová okna a další zhodnocující úpravy. VYTOPENÍ BYTU SBD Krušnohor spravuje zhruba 22 tisíc bytových jednotek. Při takovém počtu je velká pravděpodobnost výskytu vodovodních škod (prasklé stupačky, topení atd.) a tím vznik následných škod vytopením domácností. Náhrady těchto škod jsou občanům vypláceny z odpovědnostního pojištění správce či vlastníka nemovitosti. Dříve při běžném vytopení činily náhrady cca tisíc korun. Úpravou a vybavením bytů (nové kuchyňské linky, plovoucí podlahy, speciální povrchy stěn, rekonstrukce sociálních zařízení apod.) dnes již není ojedinělým případem náhrada škody ve výši tisíc korun. V roce 2012 činila maximální výplata pojistné události za vytopení bytu korun. POJIŠTĚNÍ Vytopení je sice nepříjemné, nikdo jej nechce zažít, zabránit mu žádnými prostředky však nejde. Poškozený obdrží finanční náhradu, za kterou si je ochoten nechat opravit poškozené součásti do původního stavu a zakoupit nově již neopravitelné zařízení. Jelikož se jedná o výplatu škody z odpovědnosti, uplatňuje se samozřejmě podle občanského zákoníku, u starších věcí amortizace. Je logické, že například za zničený koberec, pořízený před patnácti lety, nemůžeme požadovat současnou cenu, tedy sumu jako kdyby byl koberec nový. I když ještě sloužil, má už své dávno za sebou. Toto by si měl každý individuálně řešit kvalitním pojištěním své domácnosti. ZJIŠTĚNÍ Co tedy říci závěrem? Nárůst škod vlastně nebyl pro Stavební bytové družstvo Krušnohor negativním jevem. Je vlastně pozitivním zjištěním o postupném zkvalitňování úrovně bydlení ze strany družstevníků a vlastníků bytů. Text a tabulka: Čestmír EŠLER makléřská společnost CZ-TRAIT Tabulka: Přehled škod vyplacených v roce 2012 Příčina škod Počet Vyplacená náhrada Živel Kč Vyklování fasád ptactvem Kč Vodovodní škody Kč Krádeže Kč Vandalismus Kč Odpovědnost Kč Celkem Kč Snímek Petra Prokeše dokazuje, že poškozování stavebních prvků a vybavení domů není ojedinělou záležitostí. Fotoaparát Martina Lososa zachytil následky řádění červeného kohouta.

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Bytaři si dovolenou nevybírají Prázdniny zaťukaly na dveře a vy se právě rozmýšlíte, kdy a kam vyrazit na dovolenou. Myslíte stejně intenzivně také na zabezpečení svého bytu před nezvanou návštěvou? Policisté varují: Zloději jsou si dobře vědomi toho, že byty se ve městech vyprazdňují, a jejich chuť dostat se dovnitř a nabrat si pořádný lup roste. Proto myslete na základní zajištění svého příbytku před odjezdem zkontrolujte, zda máte zavřená všechna okna včetně ventilaček, zamkněte balkonové dveře, nezatahujte rolety, nařiďte si na určitý čas autobudík či automatické rozsvěcování osvětlení v bytě, aby hraní rádia a světlo v pokoji (či pokojích) vytvářelo dojem, že jste přítomni. Přátele či sousedy, jimž důvěřujete, požádejte o to, aby vám vybírali poštovní schránku. A máte-li ještě pár dnů před odjezdem, pomýšlejte i na důmyslnější zajištění ochrany majetku zanechaného v bytě. Jistě dobře víte, že pořádné dveře znesnadní až znemožní zlodějům vstup do vašeho příbytku. Vaše papíráky zloděje přímo lákají což v době rozsáhlé kriminality, jejíž součástí je i narůstající počet vloupání do bytů, vytváří nebezpečné riziko. Co proti tomu dělat? Obrátit se na profesionálního výrobce zabezpečovací techniky. Máme pro vás tip: zkuste Portas! Dveře u panelových nebo i zděných domů z 50. let minulého století (ale i pozdějšího období) jsou pro zloděje opravdu jako stvořené. Proto je rychle vyměňte! Nechte si vyrobit bezpečnostní dveře na míru; dveře splňující požadavky státní zkušebny a ověřené bezpečnostním atestem. A pokud na tom nejste finančně zrovna nejlépe, rozhodněte se aspoň pro jednoduché úpravy dveře se dají oplechovat, vybavit několika zámky s bezpečnostním kováním, případně dalšími jistícími prvky. Takový komplexní přístup nabízí metoda Portas. Veškeré zmíněné úpravy dveří se dají provést během jediného dne, bez nutnosti bourání a dalších souvisejících stavebních úprav, vysvětluje František Došek z Odborného závodu PORTAS v Lomu. Doporučuje: vydejte se do vzorkové prodejny, kde možnosti zabezpečení uvidíte na vlastní oči, nebo zatelefonujte do firmy zabývající se zabezpečením dveří. Odborný pracovník vás navštíví a nabídne takové řešení, aby přispělo k vašemu klidnějšímu spánku, zdůrazňuje František Došek. Komu dáte o dovolené přednost? Odborníkovi na zabezpečení dveří či zlodějům? (Mimochodem: ti si dovolenou nevybírají.) (prn) Obchodní zástupce: František Došek tel.:

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015 Datum předání: 29. 9. 2015 Vytvořil: Předkládá: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel Petr Dvořák, generální ředitel ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

1. Oběh účetních dokladů

1. Oběh účetních dokladů ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ MOCHOVSKÁ 521-525. podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady na opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Nabídka služeb. SVJ Vlasníci bytových jednotek Spolupodíloví vlastníci Soukromí majitelé Bytová družstva.

Nabídka služeb. SVJ Vlasníci bytových jednotek Spolupodíloví vlastníci Soukromí majitelé Bytová družstva. Nabídka služeb Vážený kliente, děkujeme, že jste oslovil naší společnost při výběru správce pro Vaše společenství vlastníků. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, která, jak věříme,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 20.3. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne 16.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení

Více

Zápis. členské schůze družstva 26.03.2015 konané od 17,00 hod. v prostorách sušárny a chodby domu Mikuláškovo nám. 577/16, Brno

Zápis. členské schůze družstva 26.03.2015 konané od 17,00 hod. v prostorách sušárny a chodby domu Mikuláškovo nám. 577/16, Brno Zápis členské schůze družstva 26.03.2015 konané od 17,00 hod v prostorách sušárny a chodby domu Mikuláškovo nám. 577/16, Brno Ad 1. Zahájení, schválení programu členské schůze Členská schůze byla svolána

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

Podklady pro jednání členské schůze konané dne

Podklady pro jednání členské schůze konané dne Podklady pro jednání členské schůze konané dne 24.6.2015 bod č. 2 Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014: Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014 Vážení členové, dovolte mi,

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014.

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, J. Pavliš Omluven: Z. Vostřel Agenda: 1. Seznámení a představení jednotlivých členů

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více