Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č.1"

Transkript

1 Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č.1

2 Program dne: Co je finanční gramotnost?

3 Program dne: Co je finanční gramotnost? Psychologické a sociální aspekty FG.

4 Program dne: Co je finanční gramotnost? Psychologické a sociální aspekty FG. Psychologické aspekty reklamy a informací.

5 Program dne: Co je finanční gramotnost? Psychologické a sociální aspekty FG. Psychologické aspekty reklamy a informací. Psychická zátěž a stres.

6 Program dne: Co je finanční gramotnost? Psychologické a sociální aspekty FG. Psychologické aspekty reklamy a informací. Psychická zátěž a stres. Psychologie nezaměstnanosti.

7 Program dne: Co je finanční gramotnost? Psychologické a sociální aspekty FG. Psychologické aspekty reklamy a informací. Psychická zátěž a stres. Psychologie nezaměstnanosti. Sociálně patologické jevy.

8 Program dne: Co je finanční gramotnost? Psychologické a sociální aspekty FG. Psychologické aspekty reklamy a informací. Psychická zátěž a stres. Psychologie nezaměstnanosti. Sociálně patologické jevy. Sociální vyloučení z důvodu předlužení.

9 Program dne: Co je finanční gramotnost? Psychologické a sociální aspekty FG. Psychologické aspekty reklamy a informací. Psychická zátěž a stres. Psychologie nezaměstnanosti. Sociálně patologické jevy. Sociální vyloučení z důvodu předlužení. Řešení sociálně nepříznivé situace.

10 Program dne: Co je finanční gramotnost? Psychologické a sociální aspekty FG. Psychologické aspekty reklamy a informací. Psychická zátěž a stres. Psychologie nezaměstnanosti. Sociálně patologické jevy. Sociální vyloučení z důvodu předlužení. Řešení sociálně nepříznivé situace. Komunitní plánování.

11 Co to je finanční gramotnost? Finanční gramotnost je pojmem, který je relativně nový, ale potřeba a nutnost finančního vzdělávání existovala již před tímto moderním pojmem. První zmínky je možno identifikovat s přechodem od výměnného obchodu ke směně prostřednictvím nějakého ekvivalentu dnešních peněz. S příchodem elektronických peněz a rozvojem trhu s úvěry a jinými finančními produkty se potřeba finančního vzdělávání, mění v nutnost a to z důvodů vysokého tempa nárůstu zadlužování obyvatelstva a zároveň roste nabídka nových finančních produktů. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní a rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Finanční gramotnost je tedy soubor ekonomických a finančních znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.

12 Finanční gramotnost se dá rozdělit na tři hlavní části : a) peněžní gramotnost znalosti o účtech, typy účtů a možnosti a nástroje platebního styku

13 Finanční gramotnost se dá rozdělit na tři hlavní části : a) peněžní gramotnost znalosti o účtech, typy účtů a možnosti a nástroje platebního styku b) cenová gramotnost - znalosti o ceně peněz v čase, ceny finančních nástrojů, reálný výnos.

14 Finanční gramotnost se dá rozdělit na tři hlavní části : a) peněžní gramotnost znalosti o účtech, typy účtů a možnosti a nástroje platebního styku. b) cenová gramotnost znalosti o ceně peněz v čase, ceny finančních nástrojů, reálný výnos. c) rozpočtová gramotnost zodpovědná správa osobních a rodinných financí.

15 Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti. Každé rozhodnutí, jež nevychází z dostatečných znalostí daného problému, s sebou přináší rizika nejenom materiální, ale i sociální a psychická.

16 homo economicus Racionálně a systémově kalkulující, plánovitě hospodařící, zaměřený primárně například na zisk, užitek, blaho, bohatství, spotřebu a usilující přitom o minimální náklady.

17 Psychologie peněz. Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové! Vzali mi vás! Jste pryč, a pryč je má opora, má radost. Pro mne je všemu konec. Nemám už, co bych na tomto světě pohledával! Bez vás nemohu žít! To je hotová věc, prostě nemohu! Tento citát z Moliérovy knihy Lakomec napsané v 2. polovině 15. století nejlépe vystihuje pojem psychologie peněz a také jak velmi často jedná ekonomický člověk. Většina lidí se po největší část svého života musí zaměřovat na získávání peněz jako na nejbližší cíl svého usilování. Proto vzniká představa, že veškeré štěstí a veškeré konečné životní uspokojení je pevně spjato s vlastněním určité sumy peněz, a ty se tak z pouhého prostředku a předpokladu vnitřně mění v konečný účel.

18 inteligence Jedním z předpokladu finanční gramotnosti je do jisté míry inteligence. Inteligence představuje především schopnost člověka rozumně jednat, řešit různé situace nebo se učit. Je měřená pomocí IQ koeficientu a může být doplněna o psychologický rozbor. Vysoká úroveň konkrétní a abstraktní inteligence nemusí vždy korespondovat s vysokou úrovní inteligence a racionalitou lidského chování. Inteligence je jedním z mnoho předpokladů finanční gramotnosti. V konkrétních případech v závislosti na výkonovém deficitu může být překážkou, která člověku neumožňuje získat elementární znalosti a dovednosti související s financemi a rodinným rozpočtem, chápat abstraktní toky peněz a jejich přerozdělování na makroekonomické úrovni, podstatu ekonomického fungování domácnosti, či vztah mezi platbou platební kartou a probíhajícím úbytkem úspor, snižuje nezávislost na manipulaci reklamy na spotřební zboží, finanční produkty aj.

19 Motivace. Každý člověk touží mít dostatek peněz, aby mohl uspokojit své potřeby. Tato touha ho motivuje k určitým krokům, aby mohl dosáhnout svých cílů. Snahou státu je motivovat občany, aby uměli alespoň v základu zdůvodnit svá finanční rozhodnutí a uměli sami zabránit situaci, kdy by se dostali do platební neschopnosti. Aby motivace správně fungovala, musí být provedena tak, aby se odvíjela od znalosti lidské psychiky a od principů určité společnosti. Stejně jako u rozboru sociálních stránek ekonomického chování, je zaměstnání jedinou cestou k finančnímu zajištění. Finanční vzdělávání má napomoci člověku vyznat se v základech finančního světa a zároveň má za cíl naučit člověka, že prioritou jeho chování má být především maximalizace výnosu.

20 Psychologické aspekty informací a reklamy Reklama je v dnešním světe mocný a vlivný hybatel, pro některé urputný nepřítel, kterého by nejraději zcela zničili, pro jiné však potřebný a nutný spojenec a součást svobodné tržní ekonomiky, bez které to už jednoduše nejde. Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není stanoveno jinak. Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. Reklama je především přesvědčováním spotřebitele, které je prováděno s pomocí určitých forem komunikace.

21 persuase Slovo, které lze ho chápat jako přesvědčení, přesvědčování, namlouvání, přemlouvání, navádění nebo pohnutí někým za naším účelem. Je procesem a hlavním prostředkem ke změnám postoje a součástí našeho každodenního života. Apely přesvědčivé komunikace pak dělí na ty učiněné osobně, které spoléhají na mluvené slovo a ty, učiněné přes média, které navíc probíhají i skrze psané slovo a obraz. Nicméně se jedná o úspěšný a úmyslný pokus o ovlivnění duševního stavu druhé osoby prostřednictvím komunikace, ve které má přesvědčovaný určitou míru svobodné volby což je důležitý rys odlišující tuto komunikační metodu od nátlaku, či manipulace.

22 manipulace Manipulátor má na zřeteli dosažení svých osobních či obchodních zájmů a cílů, aniž by se zajímal o zájmy nebo důsledky pro osobu, jíž je manipulováno. Většinou je přítomen klam či zatajování logických a fakty podložených skutečností. Manipulaci můžeme označit takové komunikační chování, kdy se komunikátor (manipulátor) snaží tomu druhému vnutit svou vůli a ovládnout ho. Když to dělá dobře, tak o tom dotyčný ani neví a myslí si, že jde o jeho svobodné rozhodnutí. Manipulace ale také částečně respektuje zájmy přesvědčovaného a hlavní rozdíl tedy vždy vyplývá pouze z úmyslu komunikátora.

23 nátlak Nátlak je považován za techniku, kdy je člověk donucen k určitému chování proti své vůli a jeho hlavním znakem je použití negativních důsledků, pokud osoba nevyhoví požadavku, a absolutní absence možnosti svobodné volby.

24 Postoj Postoj je pozitivní, negativní, smíšená nebo lhostejná reakce na osobu, objekt nebo myšlenku a tvoří každodenní součást naší komunikace. Postoje jsou stabilní systémy pozitivního nebo negativního hodnocení, emočních pocitů a technik jednání týkajících se sociálních cílů. Je to naučené hodnocení objektu nebo činu, ovlivňující naše chování. Postoje jsou naučené s žádnými postoji se nerodíme a člověk nemůže mít žádný postoj k objektu, dokud se s objektem nebo informací o objektu nesetká. Postoje jsou hodnocení mít postoj znamená, že jsme něco kategorizovali a přiřadili tomu nějakou hodnotu nebo emoci, tím pádem už objekt není neutrální. Postoj ovlivňuje naše chování naše postoje formují vnímání okolního sociálního a fyzického světa i naše smýšlení o něm a tudíž nepřímo ovlivňují naše chování. Postoj má valenci a intenzitu což jsou dvě základní veličiny, které udávají postoj. Valence říká, zda se hodnocení bude ubírat pozitivním nebo negativním směrem a intenzita udává, jak velmi negativní nebo pozitivní hodnocení je.

25 Univerzální principy reklamy. Princip Reciprocity spočívá ve využití lidské tendence oplatit laskavost laskavostí, pomoc pomocí. V současné době můžeme využití tohoto principu vidět např. za účelem podpory prodeje v reklamě, kdy se lidé nechají nalákat na ochutnávky či předvádění produktu atraktivní hosteskou či promotérem a po ochutnání nastává pocit vnitřního komfortu, vyvolaný pocitem, že by bylo vhodné produkt koupit, když jsme ho ochutnali či vyzkoušeli. Nicméně přirozený princip oplácet laskavost a pomoc laskavostí, nikdy nepočítal s tím, že falešná laskavost má být také oplacena laskavostí.

26 Princip Závazku a důslednosti pokud vás přiměji, abyste se k něčemu zavázali (tj. zaujali stanovisko nebo něco prohlásili), vytvořím tím podmínky k tomu, abyste automaticky a s neuváženou důsledností tomuto závazku dostáli. Jakmile zaujmete postoj, existuje přirozená tendence chovat se způsoby, které je s tvrdohlavou důsledností hájí. Techniky - foot-in-the-door. Low-ball je přesvědčovací a prodejní technika založená na nabídce zboží (služby) za cenu, za kterou ho ve skutečnosti nemáme v plánu prodat. Po souhlasu zákazníka je pak cena z nějakého důvodu zvýšena nebo podmínky změněny v neprospěch zákazníka.(skylink) Princip závazku a důslednosti je velmi silným, dost možná nejsilnějším persuasivním nástrojem, jehož zneužití je často těžko odhalitelné, jelikož zodpovědnost za konečné rozhodnutí zůstává na ovlivňovaném.

27 Princip Sociálního schválení dokazuje, že lidé v určitých situacích mají tendenci chovat se podle toho, jak se chová jejich okolí. Příklady jsou různá reklamní označení typu nejprodávanější, jednička na trhu, či prezentace dopisů spokojených zákazníků, kdy se předpokládá, že zákazník se cítí lépe, když před kupním rozhodnutím vidí, že bylo mnoho spokojených lidí před ním. Člověk se pak chová určitým způsobem, protože to tak chtějí druzí a ne proto, že by tomu sám věřil. Osoby jsou pak často manipulovány tlakem okolí, namísto pravdivosti situace.

28 Princip Oblíbenosti jednoduše říká, že zpravidla reagujeme pozitivně na požadavek člověka, kterého známe a kterého máme rádi. Toto jednoduché pravidlo však zneužívá stovkami způsobů spousta cizích lidí, aby nás přiměli vyhovět jejich požadavku. Jsou to MLM společnosti, které na tomto principu založily svou prodejní strategii. Podstatou je, že produkt se u těchto firem nakupuje přes známého člověka, kterému je mnohem těžší nabídku odmítnout, než neznámému prodejci. Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím oblíbenost je fyzická atraktivita. Výzkumy ukazují, že fyzicky atraktivním lidem přiřazujeme automaticky řadu pozitivních vlastností, aniž bychom si to uvědomovali. Hezcí lidí jsou vnímáni jako oblíbenější, komunikativnější, úspěšnější, talentovanější, milí, inteligentní, přesvědčiví. Důležitým poznatkem z hlediska persuase je, že komunikace tváří v tvář je efektivnější než komunikace prostřednictvím média, jelikož interakce tváří v tvář způsobuje efekt blízkosti zvyšující vzájemnou oblíbenost komunikátorů. S tím souvisí také efekt pouhého vystavení, ukazující, že čím více jsme exponováni stimulu, tím spíše si ho oblíbíme. Další důležitou roli sehrává podobnost, jelikož máme rádi lidi, kteří jsou nám podobní. Ať už v oblasti názorů, osobnostních rysů, poměrů, oblečením či čímkoliv jiným. Oblíbenost také může být zvýšena vhodně mířenými komplimenty, například jednoduchým výrokem, že se nám někdo líbí či ho máme rádi a jakoukoliv další pochvalou. Nicméně základní podmínkou pro automatickou pozitivní reakci a růst oblíbenosti je, aby byla vnímána upřímnost těchto komplimentů.

29 Principem Autority. Lidé mají velmi silnou přirozenou tendenci se automaticky bezmyšlenkovitě podřídit rozpoznané autoritě.podřízení se diktátu pro nás mělo vždy praktické výhody, jelikož v dřívějších dobách pro nás poslouchání autority (např. rodiče, učitelé) bylo výhodné, protože měli víc vědomostí a zároveň rozhodovali o našem odměňování a potrestání. Stejné důvody nám to přináší i jako dospělým, kdy jsou autoritami zaměstnavatelé, soudci, doktoři atd., jelikož jejich pozice znamená mimořádný přístup k informacím a moci, což značí, že jejich požadavky je rozumné dodržet. V současnosti se povídá o třech důležitých faktorech rozpoznání autorit: tituly, oblečení a ozdoby. Tituly jsou v současnosti těmi nejobtížněji i nejjednodušeji získanými symboly autority. Nálepkou titulu se bohužel dnes může zaštitovat i člověk, který žádné úsilí pro jeho získání nevynaložil a dostává se mu tak automatické poslušnosti. Dalším symbolem ovlivňujícím to, jakou autoritu lidem přisuzujeme, je oblečení. To je sice hmatatelnější než titul, ale stejně dobře zfalšovatelné. Vyšší autoritu automaticky přisuzujeme různým uniformám nebo v naší kultuře stejně efektivnímu dobře ušitému obleku. Posledním faktorem zvýrazňujícím společenský a autoritativní status jsou ozdoby v podobě šperků či aut.

30 Princip Vzácnosti říká, že příležitost nám přijde cennější, pokud je její dostupnost omezena. Představa potencionální ztráty totiž hraje v lidském rozhodování velkou roli. Lidé jsou víc motivování myšlenkou, že něco ztratí, než že by mohli získat něco v téže hodnotě. V obchodní sféře se jedná o všemožné limitované edice, akce s omezenou dobou trvání, akce tvrdící že, mají poslední kusy produktu na skladě či že pouze několik prvních zákazníků dostane slevu. Všechny tyto akce mají navodit pocit časového nebo kvantitativního omezení a toho, že když zákazník nebude jednat dostatečně rychle, podobná příležitost už se nevyskytne. Kdykoliv je naše možnost svobodné volby omezena, pociťujeme zvýšenou potřebu zachovat se tak, abychom si svobodu udrželi.

31 Psychická zátěž a stres Psychická zátěž a stres na pracovišti jsou v posledních letech stejně vážným problémem jako například nezaměstnanost. Na zaměstnance se klade stále větší nárok na odbornost a technickou vybavenost, která je spjata s velkou míru zodpovědnosti. Psychická zátěž je vztah mezi požadavky na činnost člověka a souborem vlastností, jimiž je člověk pro zvládnutí těchto požadavků vybaven. Vztahuje se k jakékoli činnosti i funkčním vztahů organismu. Stres je odlišný faktor od psychické zátěže. Je to přirozená odpověď na přetížení organismu nadměrnou zátěží většinou psychického původu.

32 Nejčastější stresory v pracovním prostředí: pracovní přetížení mimořádná zodpovědnost konflikty a nejistota profesní kariéra organizační změny interpersonální vztahy v organizaci konflikt rolí

33 Psychologie nezaměstnanosti Nezaměstnanost může poškodit lidskou duši i tělo Šok ze ztráty zaměstnání je reakcí přirozenou. Lupou byste hledali po takovém prožitku člověka bez šrámů na psychice způsobených chronickým stresem, apatii, neurotickými a depresivními příznaky, v krajním případě také rozvojem duševních i psychosomatických onemocnění. Lidé trpí sociální deprivací - pocity selhání, méněcennosti, izolovanosti, nedostatkem sebedůvěry a nadbytečnosti. Stres kosí každého bez ohledu na věk a pohlaví. Těžce udeří i na osoby ve věku od 40 do 55 let. Čtyřicátník má do předčasného důchodu daleko a pětapadesátník mívá pramalou naději získat práci. Ještě problematičtější to dnes mívají ženy. Nejenže je jich více nezaměstnaných než mužů, ale jejich postavení na trhu práce, pokud jsou v roli matek, je složitější. Připojí-li se k ztrátě práce další sociální události jako nemoc, rozvod, osamělost, nedostatek peněz, může postižený jedinec sklouznout do drogové nebo alkoholové závislosti a v krajním případě skončit život sebevraždou.

34 Sociálně patologické jevy Sociální patologie je označení pro jevy a druhy chování lidí, které nejsou v souladu s morálními, sociálními či právními normami společnosti. Toto konkrétní chování reprezentuje určitý typ deviací nebo úchylek a je ve společnosti považováno za pohoršující, nemorální, provokující, špatné a nebezpečné. závislosti (alkohol, drogy, počítače, mobilní telefony, workoholismus) vandalismus kriminalita sexuální odchylky záškoláctví lhaní šikana týrání, zanedbávání, zneužívání prostituce poruchy chování zapříčiněné duševní poruchou

35 Zásady co dělat při ztrátě zaměstnání Zjistěte si, jaká je vaše současná finanční situace. To obnáší zůstatek na bankovním účtu, všechny úspory, investice apod. Udělejte si seznam vašich dluhů a vašich peněžních prostředků, aby jste věděli, na čem jste.

36 Zásady co dělat při ztrátě zaměstnání Zjistěte si, jaká je vaše současná finanční situace. To obnáší zůstatek na bankovním účtu, všechny úspory, investice apod. Udělejte si seznam vašich dluhů a vašich peněžních prostředků, aby jste věděli, na čem jste. Mluvte s rodinou a blízkými. Obvykle se nevyplácí tiše doutnat a vnitřní neklid z důsledků propouštění dusit v sobě, protože často se důsledky nezaměstnanosti beztak dostanou na povrch.

37 Zásady co dělat při ztrátě zaměstnání Zjistěte si, jaká je vaše současná finanční situace. To obnáší zůstatek na bankovním účtu, všechny úspory, investice apod. Udělejte si seznam vašich dluhů a vašich peněžních prostředků, aby jste věděli, na čem jste. Mluvte s rodinou a blízkými. Obvykle se nevyplácí tiše doutnat a vnitřní neklid z důsledků propouštění dusit v sobě, protože často se důsledky nezaměstnanosti beztak dostanou na povrch. Udělejte si seznam, co všechno můžete s danou situací dělat, jaké jsou vaše možnosti, jaké kroky můžete a musíte podniknout.

38 Zásady co dělat při ztrátě zaměstnání Zjistěte si, jaká je vaše současná finanční situace. To obnáší zůstatek na bankovním účtu, všechny úspory, investice apod. Udělejte si seznam vašich dluhů a vašich peněžních prostředků, aby jste věděli, na čem jste. Mluvte s rodinou a blízkými. Obvykle se nevyplácí tiše doutnat a vnitřní neklid z důsledků propouštění dusit v sobě, protože často se důsledky nezaměstnanosti beztak dostanou na povrch. Udělejte si seznam, co všechno můžete s danou situací dělat, jaké jsou vaše možnosti, jaké kroky můžete a musíte podniknout. Nepropadejte vnitřním pocitům viny. Je samozřejmé, že ztráta zaměstnání se váže např. s pocity nespravedlnosti, jakési zrady (ze strany zaměstnavatele), hněvu, deprese.

39 Zásady co dělat při ztrátě zaměstnání Zjistěte si, jaká je vaše současná finanční situace. To obnáší zůstatek na bankovním účtu, všechny úspory, investice apod. Udělejte si seznam vašich dluhů a vašich peněžních prostředků, aby jste věděli, na čem jste. Mluvte s rodinou a blízkými. Obvykle se nevyplácí tiše doutnat a vnitřní neklid z důsledků propouštění dusit v sobě, protože často se důsledky nezaměstnanosti beztak dostanou na povrch. Udělejte si seznam, co všechno můžete s danou situací dělat, jaké jsou vaše možnosti, jaké kroky můžete a musíte podniknout. Nepropadejte vnitřním pocitům viny. Je samozřejmé, že ztráta zaměstnání se váže např. s pocity nespravedlnosti, jakési zrady (ze strany zaměstnavatele), hněvu, deprese. Obnovte si životopis, vypíchněte a uveďte všechny relevantní informace ze svého profesního života. Aktivně a intenzivně se pokoušejte hledat novou práci.

40 Řešení nepříznivé sociální situace Nespoléhat se na státní instituce. Jak již bylo prezentováno, přizpůsobit nové situaci rodinné finance. Přizvat si profesionální pomoc z oblasti finančnictví, která pomůže s kroky vůči bankovním a finančním institucím, tak aby se účinně předešlo k životním katastrofám z důvodů předlužení, exekuce insolvence a podobně. Lidé mají právo na to, aby žádali o pomoc a podporu ze strany veřejné správy a poskytovatelů sociálních služeb v případě, že nejsou schopni samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Toto právo je založeno na obecném principu solidarity ve společnosti. Současně je jim zákonem č. 108/206 Sb. garantováno, že poskytnutá pomoc a podpora musí zachovávat jejich lidskou důstojnost. Poskytovatel MPSV prostřednictvím Úřadu práce a obce s rozšířenou působností. Formy pomoci sociální poradenství a různé sociální dávky.

41 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Dávky v hmotné nouzi příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc Osoba v hmotné nouzi Osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

42 Životní a existenční minimum pro jednotlivce pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let až 15 let až 26 let (nezaopatřené) Příklady životního minima různých typů domácností 2 dospělí dospělý, 1 dítě ve věku 5 let dospělí, 1 dítě ve věku 5 let dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let Existenční minimum

43 Sociální vyloučení z důvodu předlužení Důvodů, proč se zadlužení, mění na předlužení je více. I slušný a chytrý člověk s přiměřenými dluhy se může nešťastnou událostí stát předluženým. Touto shodou může být nečekaná ztráta zaměstnání, vlivem nemoci, nečekané životní příhody, a jiné. Zcela zbytečná je však varianta předlužení z neznalosti, kdy svou roli sehrává reklama na různé úvěry, změna stylu života a změna životních postojů spojená se změnou životních hodnot a způsobu života. V poslední době je však reklama natolik intenzivní až agresivní, že proniká do podvědomí všech, protože každý jsme ovlivnitelný. Za hlavní důvod předlužování lze jednoznačně označit chybějící prevenci, tj. chybějící vzdělání ve finanční gramotnosti.druhým a velmi pádným důvodem je zavírání očí před tímto problémem státem ve formě nedostatečné legislativy, nedostatečné právní ochrany občanů před různými podvodnými úvěry a půjčkami zejména nebankovního sektoru.

44 Komunitní plánování Komunitní plánování je nástroj, který napomáhá zajišťovat územní dostupnost sociálních služeb v jednotlivých obcích nebo regionech. Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Procesy komunitního plánování vždy vycházejí ze zdrojů, které jsou k dispozici, a charakteristik daného místa, to znamená, že jeho podoba je převážně originální. Cílem této metody je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.

45 Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám - v našem případě se jedná o obec nebo kraj. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Je velmi důležité, aby obec usnesením zastupitelstva deklarovala své odhodlání rozvíjet sociální služby. Poskytovatel sociálních služeb může být, fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, krajem nebo státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení. Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb.

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS.

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS. Sociální a psychologické aspekty insolvence Bc. Lenka Vávrová, DiS. Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o sociálních a psychologických aspektech insolvence. V teoretické části jsem

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi Bc. Vendula Zemčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Finančně gramotný člověk si umí sestavit rozpočet domácnosti, nezadluží se tak, aby

Více

Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn

Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Kollerová Sociální politika a sociální

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA Pracovní verze Praha září 2008 1 Obsah Úvod I. Upadající

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Bc. Sandra Pleskotová Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Úvodní slovo ministryně Úvod 1. Přechod od pečovatelského modelu k modelu podpory

Úvodní slovo ministryně Úvod 1. Přechod od pečovatelského modelu k modelu podpory OBSAH Úvodní slovo ministryně... 5 Úvod... 6 Terminologické poznámky... 6 Poděkování... 7 Poznámka k obrázkům v praktické části... 7 1. Přechod od pečovatelského modelu k modelu podpory... 8 Právo na nezávislý

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST pro pedagogy

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST pro pedagogy EKONOMICKÁ GRAMOTNOST pro pedagogy 1 1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST pro pedagogy 1. vydání, Most 011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 0, 01 MOST

Více

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU Bc. Monika Černíková Diplomová práce 2013 *** naskenované Prohlášení str. 2*** ABSTRAKT Cílem diplomové práce je přiblížit značku Moravského

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE zpracovaná v rámci projektu Poznejte své možnosti Tento materiál byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2005 Národní koncepce rodinné politiky Strana 1 (celkem 59) OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 3 1. Preambule 3 2. Současná situace českých rodin

Více