2. Teorie databázových systémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Teorie databázových systémů"

Transkript

1 Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem zpracování dat je potom jejich transformace na relevantní informace. Nejefektivnějším způsobem zpracování dat je zpracování na základě databázového přístupu. Naším úkolem je nejen navrhnout správnou logickou strukturu databáze, ale i zabezpečit různorodé požadavky uživatelů požadujících informace, to znamená vytvořit v konkrétním databázovém stroji určité fyzické objekty pro uchování dat a manipulaci s nimi. K tomu jsou zapotřebí jednak základní znalosti z teorie databází, jednak znalost programování v jazyce pro definici dat a pro manipulaci s daty. Vhodným prostředkem pro zvládnutí obecného programovacího jazyka může být aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. V praxi je často velice účelný přístup k databázi z libovolného standardního programovacího prostředí. Stanoveným úkolům je podřízena struktura těchto učebních textů. První část seznamuje s teorií databázového přístupu. Druhá část si klade za cíl aplikovat získané teoretické znalosti v praxi, a to na velice rozšířeném databázovém systému s vysoce intuitivním grafickým uživatelským rozhraním. Zejména pro tyto vlastnosti, ale také pro kompatibilitu s univerzálním databázovým jazykem SQL, byl zvolen Microsoft Access. Třetí kapitola je věnována právě jazyku SQL a kapitola čtvrtá jeho použití v jednom ze zástupců databázových serverů, konkrétně v systému MySQL. Poslední kapitola čtenářům ukáže, jak k databázi přistupovat z programovacího prostředí, například ze skriptů webových stránek. Předpokladem pro zvládnutí látky jsou znalosti ovládání standardních kancelářských aplikací, základy programování a pochopení podstaty programování objektového. Cílem nebylo napsat vědeckou publikaci o teorii databází, ale ukázat čtenářům cestu k praktickému zvládnutí dané problematiky. Na rozdíl od klasických publikací často obsahujících zdrojové kódy relativně složitých aplikací je důraz kladen na jednoduchost a možnost vyzkoušet většinu úloh na počítači se standardní programovou výbavou..

2 Teorie databázových systémů 2.1. Databázový přístup Pořádání dat provádí každý, kdo používá diář, šanony či desky s různými dokumenty. Pokročilejší způsob je pořádání dat pomocí kartotéky, kterou ve stále větší míře nahrazuje počítač. Ten má navíc tu výhodu, že dokáže data vyhledávat podle různých kritérií (samozřejmě s pomocí vhodného softwaru). Tento způsob je vlastní databázovému přístupu. Databázi můžeme v prvním přiblížení definovat jako množinu záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Tento soubor informací se může skládat z různých znaků, čísel, diagramů a dalších objektů. Systematická struktura umožňuje, aby tyto informace mohly být vyhledávány pomocí počítače Při běžné práci se s potřebou pořádání dat setkáváme na každém kroku, většinou se tak děje prostřednictvím tabulek. Příkladem může být telefonní seznam, slovník, v počítači máme seznam adres svých známých, archivujeme odeslanou a přijatou poštu, nabídku Start nebo Oblíbené položky můžeme pokládat za databázi zástupců. Přehled o účtech můžeme mít uspořádaný ve formě souborů tabulkového procesoru. Databáze jsou základem operativních dat podniků, systémů pro správu letového provozu, databázově se zpracovávají data energetických systémů, údaje o meteorologické situaci nebo výsledky vědeckých experimentů. V jednodušších případech stačí souborový přístup, kdy data ukládáme do jednotlivých souborů a ty pak vhodně uspořádáme do odpovídající adresářové struktury. Komplikace nastávají, jednak když počet spravovaných položek dosáhne určité hranice, jednak když chceme zjistit další informace, například údaje o všech zákaznících a jejich objednávkách, nebo data o všech výsledcích daného fyzikálního experimentu. Problémem může být udržování vztahů mezi soubory, pokud ukládáme nové informace. Musíme navíc zajistit, aby data byla vkládána správně, a to i v případě, že je současně vkládá několik uživatelů. V tomto případě potřebujeme systém pro správu databází (Database Management System DBMS; česky se někdy označuje též systém řízení bází dat, SŘBD). Souborový i databázový přístup mají společné to, že data jsou organizována do souborů; u klasického přístupu je však popis souborů součástí uživatelských programů a veškerá správa dat vyžaduje samostatně naprogramovanou aplikaci. Velkou nevýhodou jsou zejména omezené prostředky pro vytváření vazeb mezi jednotlivými záznamy souborů. Jádrem databázového přístupu je odtržení definic dat a jejich údržby od uživatelských programů. Data jsou uchovávána v centrálně spravované struktuře. Databáze navíc odstraňují další nedostatky souborového přístupu. Hlavní přínosy můžeme shrnout do těchto bodů: Odstranění redundance (nadbytečnosti) a inkonzistence dat (data v databázi se musejí nacházet v konzistentním, tj. bezesporném stavu) Vyřešení problémů s přístupem k datům Neizolovanost dat data jsou uložena na stejném místě ve stejném formátu Možnost zabezpečit integritu dat (kontrolou vstupujících údajů) Zajištění jedinečnosti aktualizací Umožnění současného přístupu více uživatelů (sdílení) Rozvinutá bezpečnostní politika Systém správy databáze (DBMS) pracuje s daty uchovávanými v tabulkách. Řádek dat reprezentuje konkrétní subjekt, entitu (např. osobu, knihu, objednávku), sloupec pak konkrétní

3 - 3 - druh informace o tomto subjektu, atribut (např. jméno, datum narození). Systém správy databáze se skládá ze tří hlavních funkcí: Definice dat jaká data budou v databázi uložena, jejich typ (např. znaky nebo čísla) a vztahy mezi nimi. Způsob formátování a ověřování integrity Manipulace s daty vybírání, filtrování, řazení, další operace s nimi, aktualizace Řízení dat nastavování oprávnění na operace s daty, definování způsobu sdílení a současné aktualizace několika uživateli Databáze se mění v závislosti na skutečnosti, kterou reprezentuje; hovoříme o stavu databáze. Databáze existuje nezávisle na aplikačních programech. Spolu se systémem pro správu databází tvoří databázový systém Relační databáze Téměř všechny současné systémy správy databází pracují s daty za pomoci relačního modelu. Každý záznam v databázi obsahuje informace vztažené jednoznačně k jedinému subjektu. Bylo by zbytečné ukládat informace o jméně a adrese zákazníka s každou objednávkou v relačním systému obsahuje každá informace o objednávkách pouze odkaz na informace o zákazníkovi (realizovaný např. polem číslo zákazníka). Data o dvou třídách informace (např. zákazníci a objednávky) mohou být zpracovávána jako jediná entita založená na vztažených datových hodnotách Technologie databáze Relační databáze nemají v reálném světě žádnou analogii, jejich úkolem však je modelovat určitý aspekt reálného světa, tzv. prostor problému. Tento složitý a komplexní prostor omezíme na konkrétní množinu objektů a jejich vzájemných vztahů; vytváříme datový model. Ten zahrnuje definice typů dat a vztahů mezi nimi. Fyzické rozvržení systému potom definuje databázové schéma. Není to nic jiného než myšlenkový model převedený do fyzické reprezentace, kterou je možné implementovat ve zvoleném systému pro správu databází. Databázový stroj potom vytvoří podle představ programátora určité fyzické objekty, do nichž je možné ukládat data. Databázi chápeme jako sjednocení takto vytvořené struktury a vlastních dat. Mohou ji tedy tvořit tabulky, definované pohledy na data, dotazy, uložené procedury a pravidla, jejichž vynucováním zajišťuje databázový stroj ochranu dat. Pojem databáze nezahrnuje samotný databázový stroj ani aplikaci, která se může skládat z formulářů a sestav.

4 - 4 - Databázový systém Aplikace formuláře a sestavy, s nimiž pracuje uživatel Databázový stroj program, který provádí vlastní manipulaci s daty ukládá je na disk a načítá Databáze fyzická implementace schématu a dat Databázové schéma popisuje datový model vůči databázi Datový model myšlenkový model prostoru problému Prostor problému část reálného světa Obr. 1 Terminologie relačních databází Jazykové prostředky Ke správnému fungování databáze je zapotřebí existence dvou typů jazyků: Jazyk pro definici dat (Data definition language; DDL) vytváření všech definic uživatelských dat potřebných v aplikaci; vytváří logické schéma DB Jazyk pro manipulaci s daty (Data manipulation language; DML) slouží k aktualizaci dat (přidávání, odstraňování, změny) a k výběru dat podle daných požadavků (dotazování) Dnešní relační systémy používají jako základní jazyk SQL, který zahrnuje nejen oba typy jazyků, ale i další možnosti (např. udělování oprávnění uživatelům) Transakční zpracování Transakce je posloupnost databázových operací, která představuje logickou jednotku práce. Transakce musí převést databázi z jednoho konzistentního stavu do druhého. Správa transakcí zajišťuje, že databáze zůstává v konzistentním stavu nezávisle na selhání systému a selhání transakcí. Správa souběžnosti (Concurrency-control manager) ovládá interakci mezi současně probíhajícími transakcemi, aby zajistila konzistenci databáze Uživatelé databáze Uživatelé jsou rozděleni podle toho, do jaké míry pracují se systémem Správce databáze koordinuje všechny aktivity v databázovém systému; má dobré znalosti o informačních prostředcích a potřebách podniku. Definuje schéma databáze, strukturu ukládání a metody přístupu, přiděluje uživatelům práva přístupu k databázi, specifikuje meze integrity, monitoruje výkon a zodpovídá za změny ve vybavení

5 - 5 - Aplikační programátoři vytvářejí uživatelské aplikace Chytří nebo speciální uživatelé formulují dotazy v databázovém dotazovacím jazyku Naivní uživatelé spouští jeden z předem napsaných aplikačních programů 2.3. Modelování dat Databázový model je sada nástrojů pro popis dat, vztahů mezi nimi a zajištění integrity. Výsledkem modelování je schéma databáze. Existuje několik modelů, každý z nich má své přednosti i nedostatky. Základními modely jsou model vztahu mezi entitami (Entityrelationship model) a relační model Model vztahu mezi entitami (Entity-relationship model) Entita objekt reálného světa, který je schopen nezávislé existence a je jednoznačně odlišitelný od ostatních objektů. V tabulce je reprezentován řádkem Entita může být konkrétní (např. určitý zákazník je entitou typu zákazník) nebo abstraktní (většinou modeluje vztah mezi jinými entitami např. zákazník provádí nákup výrobku). Entitní typ je množina entit stejného typu, které sdílejí stejné vlastnosti. (např.: skupina všech osob, společností, knih). Entita je potom konkrétní instancí entitního typu. Vztah vazba mezi dvěma (nebo více) entitami Vztahový typ množina vztahů Atribut funkce přiřazující entitám či vztahům hodnotu určující nějakou podstatnou vlastnost entity nebo vztahu. V tabulce je reprezentován sloupcem (např. jméno, adresa, datum narození). Např.: zákazník = (jméno, příjmení, ulice, město) účet = (číslo účtu, zůstatek) Databáze může být modelována jako množina entit a vztahy mezi entitami Oddělení Zaměstnává Zaměstnanec Technické oddělení Obchodní oddělení Josef Novák Petr Malý Jana Novotná Pavel Dvořák Jan Berger Obr. 2 Diagram výskytů entit a vztahů

6 - 6 - Diagram na obr. 2 ukazuje příklad vztahového typu Zaměstnává mezi dvěma entitními typy, Oddělení a Zaměstnanec. Dva výskyty (instance) entitního typu Oddělení a pět instancí entitního typu Zaměstnanec je spojeno pěti výskyty vztahového typu Zaměstnává. Stejně jako entitní typ, i vztahový typ může mít své vlastní atributy. Ukažme si to na dalším příkladu. Vztah (přesněji vztahový typ) Má_na_programu mezi entitními typy Kino a Film může mít atribut Datum. Vztahové typy, které zahrnují dva entitní typy, se nazývají binární (nebo stupně 2). Většina vztahů v databázovém systému je binární. Bývá zvykem znázorňovat entitní typy a vztahy mezi nimi v tzv. diagramech typů entit a vztahů, neboli E-R diagramech. Název Datum Režisér Adresa Název Rok_výroby Kino Má_na_programu Film Obr. 3 Diagram typů entit a vztahů, E-R diagram Komponenty E-R diagramu Obdélníky reprezentují množiny entit. Elipsy reprezentují atributy. Kosočtverce reprezentují vztahové typy. Čáry spojují atributy s množinami entit a množiny entit s množinami vztahů. Dvojité elipsy reprezentují atributy s násobnou hodnotou. Vyšrafované elipsy označují odvozené atributy. Atributy primárního klíče jsou podtržené. Pro stručnost se někdy využívá formy lineárního textového zápisu: E: Kino(Název, Adresa); Film(Název, Režisér, Rok_výroby) R: Má_na_programu(Kino, Film) Entitní typy u vztahů nemusí být rozdílné (obr. 4), takový typ vztahu nazýváme rekurzivní. Popisky manažer a pracovník na obr. 4 jsou nazývány role; specifikují, jak na sebe entity typu Zaměstnanec vzájemně působí přes vztah (přesněji vztahový typ) Pracuje_pro

7 - 7 - Adresa Jméno Telefon Zaměstnanec manažer pracovník Pracuje_pro Obr. 4 Příklad E-R diagramu, role Kardinalita vztahu (poměr) Můžeme rozlišit několik typů vztahu mezi dvěma entitami, a to podle tzv. kardinality, neboli počtu instancí jedné entity, které můžeme asociovat s jednou instancí jiné entity. Do E- R diagramů kardinalitu vztahu označujeme vepsáním znaků 1 nebo N do čáry spojující entitní typ a vztah. Často bývá zvykem psát místo písmena N symbol pro nekonečno či používat jiné grafické symboly. Poměr 1:1 Jednomu záznamu v první tabulce odpovídá maximálně jeden záznam ve druhé tabulce a naopak jednomu záznamu ve druhé tabulce odpovídá maximálně jeden záznam v tabulce první. Vztah 1:1 můžeme použít při rozdělení rozsáhlé tabulky, při oddělení části tabulky z důvodů zabezpečení nebo při uložení informací, které mají vztah pouze k části hlavní tabulky. Příklad (obr.5): Dané kino dává maximálně jeden film Daný film se hraje maximálně v jednom kině Název kina jednoznačně určuje jméno filmu (je jeho determinantem) a naopak. Daný typ vztahu může zahrnovat i případy 1:0 a 0:1 kino nehraje nebo film není dáván. Kino 1 Má_na_programu 1 Film Obr. 5 Poměr 1:1 Poměr 1:N Vztah 1:N je nejobvyklejším typem vztahu. Záznamu v první tabulce může odpovídat více záznamů v tabulce druhé, ale záznamu v druhé tabulce odpovídá maximálně jeden záznam v tabulce první

8 Příklad (obr.6): Kino může dávat více filmů Daný film (např. konkrétní kopie) je na programu maximálně v jednom kině V tomto případě název kina není determinantem jména filmu, jméno filmu ale je determinantem názvu kina. Kino 1 Má_na_programu Film Obr. 6 Poměr 1:N Můžeme však uvažovat i odlišnou situaci, kdy vztah bude mít stejnou kardinalitu (resp. poměr N:1 při daném pořadí relací): Kino může dávat (v jednom okamžiku) maximálně jeden film Daný film může být na programu ve více kinech Poměr M:N Ve vztahu typu M:N odpovídá jednomu záznamu v první tabulce více záznamů v druhé tabulce a naopak jednomu záznamu v druhé tabulce více záznamů v tabulce první kina. Příklad (obr.7): Kino může dávat více filmů Daný film může být na programu ve více kinech Název kina není determinantem jména filmu, jméno filmu není determinantem názvu Kino Má_na_programu Film Obr. 7 Poměr N:N Dekompozice vztahu M:N V praxi není vždy nejvhodnější popisovat vztahy typu M:N. Dá se dokázat, že každý vztah M:N se dá rozložit na dva snadněji popisovatelé vztahy 1:N. Rozložení spočívá v tom, že vztah (např. promítání filmu) budeme chápat jako entitu. Novému entitními typu říkáme průnikový entitní typ (obr. 5, 6)

9 - 9 - Název Datum Režisér Adresa Název Rok_výroby Kino Má_na_programu Film Obr. 8 Vztah M:N Nové vztahy jsou oba 1:N; kino může mít více programů, daný program je dáván pouze v jednom kině. Film může být na více programech, na programu je pouze jeden film: Název Datum Režisér Adresa Název Rok_výroby Kino Číslo Film 1 1 dává Program je_dáván Obr. 9 Rozložení vztahu M:N na dva vztahy 1:N Existenční závislost Závisí-li existence entity A na existenci entity B, pak entita A se nazývá existenčně závislá na B. také. B je dominantní entita (např. půjčka) A je podřízená entita (např. platba) Je-li entita půjčka smazána, pak všechny s ní spojené entity platba musí být smazány

10 Identifikační klíč Každá entita musí být jednoznačně identifikovatelná (např. rodné číslo u osob) Identifikační klíč entitního typu je množina jednoho nebo více atributů, jejichž hodnoty jednoznačně určují entitu Kandidátní klíč entitního typu je minimální identifikační klíč (po odebrání dalšího atributu by již nebyl identifikačním klíčem); pokud se skládá pouze z jednoho atributu, hovoříme o jednoduchém klíči (např. rodné číslo nebo jméno účtu). Ostatní klíče jsou složené. Protože může existovat několik kandidátních klíčů, jeden z nich je vybrán jako primární klíč (v E-R diagramech podtrženo). Každý výskyt vztahu může být identifikován klíči entit, které v něm vystupují (např. vztah Má_na_programu mezi entitami typu Kino a Film je určen identifikátory konkrétního kina a filmu) Přiklad: (rodné_číslo, číslo_účtu) je primární klíč vztahového typu má_na_ účtu Slabé množiny entit Entitní typ, který nemá primární klíč, se nazývá slabý entitní typ. Je to takový entitní typ, který nemůže existovat samostatně a vždy musí mít účast v nějakého vztahu. Existence slabého entitního typu tedy závisí na existenci silného entitního typu; musí být spojena se silným typem, a to vztahem 1:N. Parciální (částečný) klíč slabého entitního typu je množina atributů, která se liší ve všech entitách slabého typu (v E-R diagramech podtrženo čárkovaně). Primární klíč slabého typu je tvořen primárním klíčem silného typu, na němž je tento typ závislý, a parciálním klíčem tohoto slabého typu. Na obr. 10 je atribut číslo splátky parciálním klíčem entitního typu splátka. Primární klíč pro entitní typ splátka je (číslo půjčky, číslo splátky) datum splátky číslo půjčky částka číslo splátky splátka-částka půjčka půjčkasplátka splátka Obr. 10 Slabé entitní typy vyznačujeme dvojitým obdélníkem Redukce E-R schématu na tabulky Primární klíče umožňují vyjádřit entitní a vztahové typy jako tabulky reprezentující obsah databáze. Databáze, která odpovídá E-R diagramu, může být reprezentována jako kolekce tabulek. Tabulku chápeme jako souhrn sloupců, které popisují jednotlivé vlastnosti položek (atributy). Z jiného pohledu je to souhrn řádků, které popisují jednotlivé entity. Často o nich hovoříme jako o záznamech. Průsečík řádku a sloupce tabulky nazýváme polem a to je

11 určeno pro uložení uchovávaných hodnot (pod pojmem pole se ale často rozumí celý sloupec). Pro každý entitní a vztahový typ je jedinečná tabulka, která je spojená se jménem odpovídajícího entitního nebo vztahového typu. Každá tabulka má počet sloupců odpovídající atributům, které mají jedinečná jména. Převod E-R diagramu na tabulku je základ pro odvození designu relační databáze z E-R diagramu. Dotazem rozumíme vyvolání informací z jedné nebo více tabulek, vizuální zobrazení dotazu připomíná další tabulku. Na rozdíl od ní však není nositelem dat. Reprezentace entitních typů tabulkami Silná množina entit se převede na tabulku, kde každý sloupec představuje odpovídající atribut. jméno rodné číslo ulice město Novák /1508 Alejní Teplice Novotná /0509 Poláčkova Ústí nad Labem Dvořák /1239 Evropská Praha Tabulka zákazník Slabá množina entit se převede na tabulku, která zahrnuje sloupec pro primární klíč identifikační silné množiny entit. V tabulce splátka je jím číslo půjčky, parciálním klíčem je číslo splátky. číslo půjčky číslo splátky datum splátky částka splátky Tabulka splátka Reprezentace vztahových typů tabulkami Existuje-li mezi dvěma entitami vztah s nenulovým počtem atributů, je nutno vytvořit novou vazební entitu. Pro modelování vztahu 1:N zahrneme kandidátní klíč z jedné relace (tzv. primární relace) do relace druhé (tzv. cizí nebo nevlastní). V cizí relaci říkáme tomuto klíči cizí klíč (na obr. 11 např. Divize v tabulce Osoby).

12 Obr. 11 Tabulkové reprezentace možných vztahů 1:N, nevlastní klíč Vztahový typ M:N je reprezentován jako tabulka se sloupci pro primární klíče dvou účastnících se entitních typů a popisné atributy vztahu. rodné číslo číslo účtu datum přístupu / / Tabulka má_vloženo Na obr. 12 je ukázka tabulkové reprezentace dekomponovaného vztahu M:N v aplikaci Access. Pole Vyhledávání Filmy a Vyhledávání Kina jsou nevlastní indexy. Obr. 12 Tabulková reprezentace vztahu M:N po dekompozici Tabulka odpovídající vztahovému typu spojujícímu slabý entitní typ s jeho identifikačním silným typem je redundantní Relační model dat Relační model dat (RMD) je založen na matematickém pojmu relace. Nechť A i je jméno atributu a a i hodnota tohoto atributu (i = 1,, n). Potom množinu prvků (a 1, a 2,, a n ) nazveme relací řádu n.

13 Doménou D i atributu nazveme specifikovanou množinu hodnot, kterých může atribut nabývat: D i = dom(a i ). Atribut je potom dán dvojicí A i :D i. Relaci r můžeme z matematického hlediska chápat jako podmnožinu kartézského součinu D 1 D 2 D n. Schéma relace se dá zapsat jako uspořádaná n-tice (vektor) atributů: R = (A 1 :D 1, A 2 :D 2,, A n :D n,). Příklad: je-li jméno = {Novák, Novotná, Dvořák, Smetana} ulice = {Alejní, Poláčkova, Evropská} město = {Teplice, Ústí nad Labem, Praha}, pak r = {(Novák, Alejní, Teplice), (Novotná, Poláčkova, Ústí nad Labem), (Dvořák, Evropská, Praha), (Smetana, Evropská, Praha)} je relace přes dom(jméno) dom(ulice) dom(město). Relační schéma je (jméno, ulice, město). Pro větší názornost můžeme zavedené pojmy porovnat s tzv. tabulkovou terminologií, kterou firmy zavádějí pro popis svých relačních produktů (používanou i v jazyce SQL). Současné hodnoty relace jsou specifikovány tabulkou. Schéma relace je záhlaví tabulky, n- tice relace je řádek tabulky (ve fyzické reprezentaci nazývaný záznam). Počet řádků určuje kardinalitu relace. Atribut je reprezentován sloupcem (nazývaný též pole). Počet sloupců určuje řád relace. Tělo relace tvoří neuspořádaná množina žádné, jedné n-tice nebo více n-tic. Relaci se v praxi může říkat např. množina záznamů nebo výsledná množina. Nejdůležitější rozdíly mezi oběma popisy spočívají zejména v těchto skutečnostech: v relaci nezáleží na pořadí řádků, tabulka je vždy nějak uspořádána číslo řádku ale není důležité relace neobsahují duplicitní n-tice (vyplývá z množinového charakteru). Charakteristickou vlastností databázového systému je skutečnost, že výsledkem jakékoliv operace nad relací je opět jiná relace výsledky jedné operace můžeme tedy použít jako vstupní hodnoty jiné operace Relační algebra Protože relace jsou množiny, můžeme pro manipulaci s nimi využívat množinové operace. V následujících definicích označuje t element relace r (n-tici reprezentovanou řádkem v tabulce). Sjednocení r s = {t t r or t s} Aby bylo sjednocení r s platné, r a s musejí mít stejnou aritu (stejný počet atributů) Domény atributů musejí být kompatibilní (odpovídající sloupce r a s obsahují hodnoty stejného typu) Relace r Relace s jméno město jméno město Novák Teplice Novotná Ústí Novotná Ústí Dvořák Teplice Dvořák Praha

14 r s jméno Novák Novotná Dvořák Dvořák město Teplice Ústí Praha Teplice Průnik r s = {t t r and t s} Aby byl průnik r s platný, r a s musejí mít stejnou aritu (stejný počet atributů). Domény atributů musejí být kompatibilní (odpovídající sloupce r a s obsahují hodnoty stejného typu) Relace r Relace s jméno město jméno město Novák Teplice Novotná Ústí Novotná Ústí Dvořák Teplice Dvořák Praha r s jméno Novotná Rozdíl množin město Ústí r s = {t t r and t s} Rozdíly množin musejí být brány mezi kompatibilními relacemi. Relace r a s musejí mít stejnou aritu, domény atributů relací r a s musejí být kompatibilní Relace r Relace s Jméno město jméno město Novák Teplice Novotná Ústí Novotná Ústí Dvořák Teplice Dvořák Praha r s Jméno Novák Dvořák město Teplice Praha Kartézský součin r s = {t q t r and q s} Předpokládá se, že atributy relací r a s jsou disjunktní (tj. průnik relačních schémat je prázdná množina). Relace r Relace s

15 jméno město zaměstnání firma Novák Teplice učitel gymnázium Dvořák Praha technik Alfa s.r.o. technik Beta s.r.o. r s jméno město zaměstnání firma Novák Teplice učitel gymnázium Novák Teplice technik Alfa s.r.o. Novák Teplice technik Beta s.r.o. Dvořák Praha učitel gymnázium Dvořák Praha technik Alfa s.r.o. Dvořák Praha technik Beta s.r.o. Pokud jména atributů obou relací jsou shodná (relační schémata nejsou disjunktní), uplatňujeme tzv. tečkovou notaci, např. r.jméno, r.město, s.zaměstnání, s.firma. Někdy je nutné provést kartézský součin relace samotné se sebou, tedy r r. V tom případě musíme použít operaci přejmenování atributů. Přejmenování atributů Operaci přejmenování lze zadat seznamem substitucí, např. jméno název Projekce Projekce relace r je definována jako relace se schématem, které je podmnožinou schématu původního. Relace Π A1, A2,, Ak (r), kde A 1, A 2 jsou jména atributů, je relace k sloupců, kterou dostaneme smazáním sloupců, které nejsou vyjmenovány. Duplicitní řádky jsou z výsledku odstraněny. Relace r jméno ulice město Novák Alejní Teplice Novotná Poláčkova Ústí Novotná Brandtova Ústí Dvořák Evropská Praha Π jméno, město (r) jméno město jméno město Novák Teplice Novák Teplice Novotná Ústí = Novotná Ústí Novotná Ústí Dvořák Praha Dvořák Praha Selekce (restrikce, výběr) σ P (r) = {t t r and P(t)}, kde P je logická podmínka. Logická podmínka P je zadána booleovským výrazem (pomocí logických spojek and, or, not) atomických formulí tvaru <atribut> <operace> <atribut> nebo <atribut> <operace> <konstanta>, kde <operace> může nabývat hodnot =,, >,, <,.

16 Relace r Spojení relací jméno ulice město Novák Alejní Teplice Novotná Poláčkova Ústí Novotná Brandtova Ústí Dvořák Evropská Praha σ město="teplice" or město="praha" (r) jméno ulice město Novák Alejní Teplice Dvořák Evropská Praha Nechť r a s jsou relace na schématech R a S. Výsledek spojení r * s je relace na schématu R S, kterou získáme uvažováním každého páru n-tic t r z r a t s z s. Mají-li t r a t s stejné hodnoty na každém z atributů v R S, je do výsledku zahrnuta n- tice t, kde t má stejnou hodnotu jako t r na r a stejnou hodnotu jako t s na s. Příklad r * s je definováno jako: Π r.jméno,r.ulice,r.město,s.zaměstnání (σ r.jméno=s.jméno (r s)) Relace r Relace s jméno ulice město jméno zaměstnání Novák Alejní Teplice Novák podnikatel Novák Hrnčířská Ústí Novák zemědělec Dvořák Evropská Praha Dvořák technik Novotná učitel r * s jméno ulice město zaměstnání Novák Alejní Teplice podnikatel Novák Alejní Teplice zemědělec Novák Hrnčířská Ústí podnikatel Novák Hrnčířská Ústí zemědělec Dvořák Evropská Praha technik Pokud nová relace vzniká spojením na maximální množině společných atributů, hovoříme o přirozeném spojení Relační kalkul n-tic Neprocedurální dotazovací jazyk, kde každý dotaz je ve tvaru {t P(t)}. Je to množina všech n-tic t takových, že predikát P je pravdivý pro t t je proměnná n-tice; t[a] značí hodnotu n-tice t na atributu A t r značí, že n-tice t je v relaci r Predikátový výraz P je výraz skládající se z komponent patřících do následujících množin:

17 Množina atributů a konstant Množina operátorů porovnání: (např.: <,, =,, >, ) Množina spojek: and ( ), or ( ), not ( ) Implikace ( ): x y, jestliže x je pravdivé, pak y také, x y x y Množina kvantifikátorů: t r (Q(t)) existuje n-tice t v relaci r tak, že platí Q(t) t r (Q(t)) pro všechny n-tice t v relaci r platí Q(t) Návrh relací normální formy Funkční závislosti Nechť A je množina všech atributů relace r a X A. Jestliže jména atributů jsou X 1,, X n, potom X-hodnotou je libovolný prvek kartézského součinu dom(x 1 ) dom(x n ). Množina atributů C A funkčně závisí na množině atributů B A (nebo B funkčně určuje C), jestliže ke každé B-hodnotě existuje nejvýše jedna C-hodnota. Označujeme B C. Funkční závislost je definována mezi dvěma množinami atributů v rámci jednoho schématu relace. jméno ulice město PSČ Novák Alejní Teplice Novotná Poláčkova Ústí Dvořák Evropská Praha Na množině atributů A = {jméno, ulice, město, PSČ} platí tyto funkční závislosti: {město, ulice} PSČ (pokud jedna ulice neleží v několika městských částech) PSČ město (platí vždy) Platí: Pokud je množina kandidátním klíčem, musí na ní být funkčně závislé veškeré ostatní atributy. Armstrongova pravidla Jestliže Y X, pak X Y Jestliže X Y a Y Z, pak X Z Jestliže X Y a X Z, pak X YZ (kompozice množiny atributů) Jestliže X YZ, pak X Y a X Z (dekompozice množiny atributů) Množina všech funkčních závislostí odvoditelných z množiny atributů F se nazývá uzávěr F (označujeme F + ). Závislost, která má na pravé straně jeden atribut, nazýváme elementární funkční závislost. Pokrytí množiny funkčních závislostí F je množina funkčních závislostí G, pro kterou F + = G +. Pokud je G množina elementárních závislostí, hovoříme o pokrytí kanonickém. Závislost f je redundantní v F, pokud (F {f}) + = F +. Odstraněním všech redundantních závislostí vznikne tzv. neredundantní pokrytí F (neobsahuje redundantní závislosti).

18 Normální formy schémat relací První normální forma Důležitým omezením relačního modelu dat je skutečnost, že relace jsou v tzv. první normální formě, to znamená, že hodnoty v řádcích tabulky jsou atomické, dále nedělitelné. Pokud by tedy hodnota atributu Děti v tabulce osob byla rovna Jakub, Tereza, nebylo by možné vyhledat pomocí této teorie rodiče všech Jakubů. Zpracování řetězců jde mimo rámec relačního modelu dat. Studovaná teorie má však dostatek prostředků pro řešení tohoto problému. Předpokládejme, že sledujeme např. údaje o zaměstnancích firmy a jejich dětech. Nejvhodnější pro popis budou následující relace: Relace Osoby Relace Děti příjmení rodné číslo ulice město Novák /1508 Alejní Teplice Novotná /0509 Poláčkova Ústí Dvořák /1239 Evropská Praha příjmení jméno datum Novák Jana Dvořák Jakub Dvořák Tereza Každé dítě musí mít rodiče: Hodnota příjmení v závislé relaci Děti musí být obsažena jako hodnota primárního klíče hlavní relace Osoby. Toto integritní omezení nazýváme referenční integritou. Atribut, kterého se omezení týká, je cizím klíčem (je spojen s primárním klíčem druhé tabulky, tzv. tabulky primární). Druhá normální forma Relace je v druhé normální formě, pokud je v první normální formě a navíc všechny její atributy jsou závislé na celém kandidátním klíči. Uvažujme relaci Účty vyjádřenou následující tabulkou: banka číslo_účtu adresa zůstatek Česká spořitelna 1648 Mírové nám Česká spořitelna 4217 Mírové nám Komerční banka 0429 Bílinská Komerční banka 4720 Bílinská Komerční banka 3374 Bílinská Předpokládáme, že klíčem schématu je {banka, číslo_účtu}. Pokud budeme předpokládat, že každá banka má právě jednu adresu, stává se nevýhodou schématu redundance; adresa banky se zbytečně opakuje v mnoha n-ticích relace. Další nevýhodou je možná ztráta informace chceme-li např. evidovat novou, dosud nefungující banku, nelze akci realizovat. Intuitivním řešením těchto problémů by bylo navrhnout dvě schémata: Banky

19 banka adresa Česká spořitelna Mírové nám. 2 Komerční banka Bílinská 2 Účty2 banka číslo_účtu zůstatek Česká spořitelna Česká spořitelna Komerční banka Komerční banka Komerční banka Důvodem, proč původní schéma nevyhovovalo, byla závislost neklíčového atributu (adresa) na podmnožině klíče (banka). Jednalo se pouze o částečnou závislost. Třetí normální forma Nechť X a Y jsou podmnožiny množiny atributů dané relace, C je jednotlivý atribut, který se nevyskytuje v X ani Y. Nechť dále platí X Y C a neplatí Y X (Y není dalším klíčem). Pak říkáme, že C je tranzitivně závislý na X. Říkáme, že schéma relace r je ve 3. normální formě, jestliže každý neklíčový atribut schématu r není tranzitivně závislý na žádném klíči schématu. Pokud je relace ve třetí normální formě, musí být i ve druhé normální formě. Definice 3. normální formy zahrnuje i případ částečné závislosti neklíčových atributů na klíči. Pokud by totiž pro podmnožinu K klíče K platilo K C, potom by i K K C, což se vylučuje s definicí 3. normální formy. Dalším příkladem nevhodně navrženého schématu je relace vyjádřená tabulkou Auta: model výrobce země_původu cena Octavia Škoda Česko Fabia Škoda Česko Golf Volkswagen Německo Passat Volkswagen Německo Toledo Seat Španělsko Scénic Renault Francie Klíčem schématu je model (nepředpokládáme, že by dvě automobilky pojmenovaly své vozy stejně). Každý výrobce jednoznačně určuje zemi původu. Redundanci pomůže odstranit rozložení na dvě schémata Automobilky výrobce Škoda Volkswagen Seat Renault Ceny_aut země_původu Česko Německo Španělsko Francie model výrobce cena Octavia Škoda

20 Fabia Škoda Golf Ford Passat Ford Toledo Seat Scénic Renault V tomto případě byla nevhodnost původního schématu způsobena tím, že neklíčový atribut (země_původu) byl tranzitivně závislý na klíči (model): model výrobce země_původu. Vyšší normální formy Další normální formy, Boyce-Coddova, čtvrtá a pátá, slouží pouze pro určité případy a nesetkáme se s nimi příliš často. Každá vyšší normální forma zahrnuje všechny normální formy nižší. Boyce-Coddova normální forma je někdy považována za jistou variaci třetí normální formy, používá se pro případy relací s více kandidátními klíči, z nichž nejméně dva musí být složené a v některých atributech se překrývají. Vyjadřuje, že mezi kandidátními klíči nesmí být žádná funkční závislost. Čtvrtá normální forma řeší problém, kdy se v jedné relaci spojují nezávislé opakované skupiny, pátá normální forma si všímá vzácného případu cyklické závislosti Kritéria pro návrh relačního schématu databáze Základním předpokladem správně fungující databáze je odstranění tzv. anomálií při aktualizacích relací. Problém řeší převod do 3. normální formy. Jedná se o nahrazení jednoho schématu několika jinými schématy, přičemž původní množina atributů je rovna sjednocení množin atributů nových schémat. Tomuto procesu se říká dekompozice schématu relace. Dekompozice má smysl, pokud jsou splněna následující kritéria: nová schémata pokrývají závislosti původní relace nové relace obsahují stejná data jako původní relace Proveďme dekompozici schématu relace na několik dílčích schémat. Pokud množina všech funkčních závislostí (uzávěr) původní množiny atributů je rovna sjednocení uzávěrů schémat dílčích, říkáme, že dekompozice má vlastnost pokrytí závislostí. Pro bezztrátovost dekompozice platí následující věta: Mějme schéma R(A, B), kde A, B jsou disjunktní množiny atributů. Potom dekompozice R1(A, B) a R2(A) je bezztrátová právě tehdy, když platí funkční závislost A B. Stanovit, zda relace je ve 3. normální formě, nemusí být teoreticky jednoduchá záležitost. V praxi většinou postupujeme tak, že dekompozici vždy začneme od závislosti A B, kde A, B jsou jednotlivé atributy. Výběr těchto atributů spolu s aplikací této úvahy rekurzivně vede k rozumným výsledkům Datová integrita Zajištění datové integrity je velice obtížný problém, v mnoha případech se automaticky zajistit nedá. Zajištění věrohodnosti je dosahováno splňováním integritních omezení, podmínek, kterým data musejí vyhovovat.

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy C1 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (1. část) 1. Základní pojmy 2. Struktura DBS 3. Vztahy a relace 4. Datová integrita 2 Proč používat DBS Základn kladní pojmy Poskytuje rychlejší

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více