Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji"

Transkript

1 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Příjemce: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace OP a oblast podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání Www projektu: Realizace od do: 07/ /2012 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Projekt si klade za cíl podporu procesů dalšího vzdělávání (DV) v Libereckém kraji. Tohoto cíle chce dosáhnout především rozvojem sítí a partnerství subjektů působících v oblasti DV a poradenství tak, aby v rámci CVLK vzniklo středisko poskytující poradenské služby pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti DV Cílové skupiny Pracovníci vzdělávacích institucí Jedná se o pracovníky škol, kteří v rámci projektu získají další vzdělání v oblasti problematiky propojování počátečního a dalšího vzdělávání a motivace a aktivizace potenciálních zájemců o další vzdělávání. Účastníci dalšího vzdělávání Jedná se o zájemce o další vzdělávání, kteří v rámci projektu získají informace o možnostech dalšího vzdělávání v regionu, zjistí, které instituce DV poskytují, dozvědí se o možnostech uznávání kvalifikací, budou se účastnit vlastního vzdělávání. Cíle Projekt si klade za cíl podporu procesů dalšího vzdělávání (DV) v Libereckém kraji. Tohoto cíle chce dosáhnout především rozvojem sítí a partnerství subjektů působících v oblasti DV a poradenství tak, aby v rámci CVLK vzniklo středisko poskytující poradenské služby pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti DV. Dílčí cíle projektu:

2 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 2 1) Vznikne poradenské centrum poskytující informace pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti dalšího vzdělávání. Účastníkům dalšího vzdělávání bude poradenství sloužit zejména z těchto důvodů: Dozví se o nabídce DV v kraji, o výstupech programů DV, o vstupních požadavcích do jednotlivých vzdělávacích kurzů, o hodinové dotaci na jednotlivé kurzy, o kapacitě těchto kurzů, o možnostech rozšíření kvalifikace, autorizovaných osobách v kraji a bude jim poskytnuta profesní diagnostika. Velká pozornost bude věnována zejména poradenství a motivaci v oblasti vzdělávacích programů v rámci technického a přírodovědného vzdělávání. Pracovníci vzdělávacích institucí se naučí propojovat počáteční a další vzdělávání a motivovat a aktivizovat potenciální zájemce o DV. 2) Bude podpořena vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí a vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů tak že: Vzdělávací instituce budou spolupracovat zejména tak, že si budou vzájemně poskytovat informace o nabídce DV jednotlivých zapojených místních center, vzájemně se budou informovat o poptávce po konkrétním DV ze strany zaměstnavatelů, budou spolupracovat na případné inovaci programů DV, budou sdílet vytvořené programy DV, aby nabídka dalšího vzdělávání místně pokryla celý Liberecký kraj. Vzdělávací instituce a sociální partneři budou spolupracovat tak že, sociální partneři budou vznášet své požadavky na případnou úpravu programu DV, popř. na tvorbu nových programů. Pracovníci poradenského centra budou sociální partnery informovat o službách místních center v oblasti DV. 3) Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí v oblasti propojování počátečního a dalšího vzdělávání a v oblasti motivace a aktivizace účastníků DV Aktivity Aktivita 01 Rozvoj sítí - vytvořená síť spolupracujících organizací a navázaná funkční spolupráce těchto organizací; - podpora aktivního poradenství prostřednictvím zapojení dvou poradců pro okresy Česká Lípa - Liberec a Jablonec nad Nisou - Semily; - rozšíření povědomí o nabídce DV v Libereckém kraji. Aktivita 02 Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí - školení - workshopy Aktivita 03 Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV - portál, na kterém budou aktuální informace a nabídce DV v Libereckém kraji včetně poskytovatelů, kontaktů na poradce, dále zde budou uvedeny příklady dobré praxe a další informace o DV (NSK, dílčí kvalifikace, rekvalifikace apod.); portál bude koncipován jako interaktivní, bude tedy možné zde uveřejňovat požadavky na DV, které má být místními centry vytvořeno; - informační materiály, které budou veřejnost informovat o možnostech dalšího vzdělávání v Libereckém kraji a o jeho poskytovatelích V04 Rozvoj poradenství pro účastníky DV - bude uspořádáno 6 společných setkání poradců a účastníků DV; - v projektu bude 400 osobám poskytnuto poradenství o možnostech DV; - bude vytvořena strategie dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

3 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 3 Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - vytvořená síť spolupracujících organizací a navázaná funkční spolupráce těchto organizací; - podpora aktivního poradenství prostřednictvím zapojení dvou poradců pro okresy Česká Lípa - Liberec a Jablonec nad Nisou - Semily; - rozšíření povědomí o nabídce DV v Libereckém kraji. Výstupy aktivity č.2: - 48 osob proškolených v oblasti propojování DV a PV - 48 osob proškolených v oblasti motivace a aktivizace CS - 6 workshopů uspořádaných pro zapojenou cílovou skupiny. - Obecně lze říci, že dojde ke zvýšení kompetencí pracovníků vzdělávacích institucí k poskytování DV a k motivování cílové skupiny k účasti na DV a dále k rozšíření jejich kompetencí v oblasti propojování dalšího a počátečního vzdělávání. Výstupy aktivity č.3: - portál na kterém budou aktuální informace a nabídce DV v Libereckém kraji včetně poskytovatelů, kontaktů na poradce, dále zde budou uvedeny příklady dobré praxe a další informace o DV ( NSK, dílčí kvalifikace, rekvalifikace apod.); portál bude koncipován jako interaktivní, bude tedy možné zde uveřejňovat požadavky na DV, které má být místními centry vytvořeno; - informační materiály, které budou veřejnost informovat o možnostech dalšího vzdělávání v Libereckém kraji a o jeho poskytovatelích. Výstupy aktivity č.4: - bude uspořádáno 6 společných setkání poradců a účastníků DV; - v projektu bude 400 osobám poskytnuto poradenství o možnostech DV; - bude vytvořena strategie dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Monitorovací ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 6,00 - vytvořené poradenské středisko - vytvořený portál - vytvořené informační materiály - kurz motivace a aktivizace CS - kurz propojování DV a PV - vytvořená strategie dalšího rozvoje DV v Libereckém kraji Počet podpořených osob - účastníků jednotlivých akcí Jedná se o pracovníky vzdělávacích institucí, kteří obdrží podporu - 96 (účastníci kurzu Propojování DV a PV a Motivace a aktivizace cílové skupiny). A o účastníky DV, kteří obdrží podporu ve formě poradenství 400. Počet úspěšně podpořených osob - 85 Jedná se o pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se budou účastnit vlastního vzdělávání a kteří toto vzdělávání úspěšně dokončí

4 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 4 Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky Příjemce: Liberecký kraj Partneři: ATTEST, s.r.o. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 04/ /2012 Celkový schválený rozpočet : Kč Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci středních škol a školských zařízení Libereckého kraje. Cíle Cílem projektu je zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků všech 64 škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky se zaměřením na management a moderní technologie. Projekt rozvíjí vzdělanostní společnost z a účelem posílení konkurenceschopnosti a zapadá do obecného cíle OP VK. Aktivity Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky Aktivita č. 1 - Úprava sylabů vzdělávacích kurzů, tvorba vzdělávacích manuálů a nastavení individuálních kompetenčních profilů Aktivita č. 2 - Pilotní verze vzdělávacích kurzů Aktivita č. 3 - Druhé kolo realizace vzdělávacích kurzů Aktivita č. 4 - Závěrečný seminář Výstupy - konečná úprava vzdělávacích kurzů, výukové materiály, nastavení individuálních kompetenčních profilů, www stránky projektu, analýza zapojení jednotlivých vedoucích pracovníků - aktivita č. 1 - proškolení 160 vedoucích pracovníků - aktivita č. 2 - proškolení 190 vedoucích pracovníků škol - aktivita č. 3 - zpráva ze závěrečného semináře Monit. ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vytvoření 10 vzdělávacích kurzů z oblasti managementu - vytvoření 2 vzdělávacích kurzů z oblasti moderních technologií

5 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 5 Počet podpořených osob - klienti služeb proškolení 350 vedoucích pracovníků škol. Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 10 Počet úspěšně podpořených osob Jedná se o pracovníky škol, kteří se budou účastnit vlastního vzdělávání a kteří toto vzdělávání úspěšně dokončí Zvyšování kvalifikace pedagogů pro projektovou výuku, využití informačních a dalších moderních technologií v aplikaci na oblast dopravní výchovy Příjemce: Venkovský prostor o.p.s Partneři: HBH Projekt spol. s r.o. OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 10/ /12 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Obecný cíl projektu spočívá ve zvýšení kvality vzdělávání na základních a středních školách v Libereckém kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt bude usilovat o rozvoj profesních kompetencí pedagogů směrem k využívání moderních a inovativních forem výuky, zdokonalení ICT gramotnosti a zvládnutí vnímat výuku v souvislostech a v návaznosti na jiné obory. Společným tématem pro dosažení těchto cílů bude dopravní výchova a prevence nehodovosti. V souvislosti s přechodem k rámcovému vzdělávacímu programu, ztratila tato tematická oblast na důležitosti a to i díky tomu, že se jí již nedostává titulu samostatného předmětu. Projekt bude mít tedy dva velmi důležité efekty - poskytne pedagogům podporu při implementaci mezipředmětového tématu do výuky, nabídne jim návod, jak přistupovat k moderním metodám výuky, modulovým a projektovým schématům a zároveň podrobně zpracuje téma dopravní výchovy interaktivní formou s využitím ICT a důrazem na mezipředmětové vazby. Praktickým cílem projektu, na základě výše uvedeného, je vytvořit metodické a didaktické materiály pro co nejrozsáhlejší základnu pedagogických pracovníků základních a středních škol Libereckého kraje, kteří poté prostřednictvím seminářů získají kompetence k propojování témat na mezioborovou úroveň a zároveň k vedení dopravní výchovy. Plánované metodické a didaktické materiály, společně s interaktivními programy a internetovou vědomostní knihovnou by měly v co nejvyšší míře poskytnout oporu pedagogům při získávání znalostí a dovedností, pomocí kterých se zdokonalí v rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

6 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 6 Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci obou stupňů základních, středních a středních odborných škol a učilišť Libereckého kraje Přímo bude projekt působit na skupinu 375 pedagogických pracovníků Nepřímo budou z projektu profitovat žáci těchto škole prostřednictvím zkvalitnění práce pedagogů. Cíle Cílem projektu je vytvořit metodické a didaktické materiály pro co nejrozsáhlejší základnu pedagogických pracovníků základních a středních škol Libereckého kraje, kteří potom prostřednictvím seminářů získají kompetence k propojování témat na mezioborovou úroveň a zároveň k vedení dopravní výchovy. Aktivity Aktivita 01 Zvýšení motivace cílové skupiny prostřednictvím publicity Aktivita 02 Tvorba metodických a didaktických materiálů pro ZŠ Aktivita 03 Tvorba metodických a didaktických materiálů pro ZŠ Aktivita 04 Tvorba interaktivní webové knihovny s funkcí možnosti aktualizace metod. materiálů Aktivita 05 Vytvoření mobilní interaktivní multimediální učebny dopravní výchovy Aktivita 06 Zvyšování profesních kompetencí pedagogů ZŠ Aktivita 06 Zvyšování profesních kompetencí pedagogů SŠ a SOŠ Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - výstupem aktivity budou veškeré informační materiály distribuované směrem k potenciálním nebo reálným účastníkům projektu. Výstupy aktivity č.2: - výstupem aktivity budou veškeré metodické a didaktické materiály pro pedagogy základních škol Výstupy aktivity č.3: - výstupem aktivity budou veškeré metodické a didaktické materiály pro pedagogy základních škol Výstupy aktivity č.4: - výstupem aktivity budou dvě části internetového portálu. Funkční, obsahově naplněné a uživatelsky příjemné internetové stránky projektu umístěné pod svou vlastní doménou. - druhou částí bude virtuální vědomostní knihovna, do které budou ukládány veškeré metodické, didaktické a další edukativní materiály v elektronické podobě. Výstupy aktivity č.5: - výstupem aktivity bude vybudovaná mobilní učebna využitelná pro účely veškerých seminářů v rámci projektu i po jeho ukončení. Učebna bude obsahovat 14 pracovních stanic, interaktivní tabuli s dataprojektorem, pomůcky pot prenotaci témat zdravovědy a popravní výchovy a elektronické výukové programy aplikovatelné v průběhu seminářů. Výstupy aktivity č.6: - výstupem aktivity bude vytvořený seminář pro pedagogy, plánováno je cca 20 seminářů pro pedagogů. - druhým výstupem je aplikace semináře na cílovou skupinu pedagogů.

7 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 7 Výstupy aktivity č.7: - výstupem aktivity bude vytvořený seminář pro pedagogy, plánováno je cca 10 seminářů pro pedagogů. - druhým výstupem je aplikace semináře na cílovou skupinu pedagogů. Monit. ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 8,00 - metodické a didaktické materiály pro pedagogické pracovníky tří stupňů základního a středního vzdělávání - elektronické výukové programy pro 3 stupně vzdělávání - dva vytvořené vzdělávací programy akreditované jako semináře v rámci DVPP pro ZŠ a SŠ Počet osob poskytujících služby - účastníků jednotlivých akcí lektorů podílejících se na realizaci seminářů - 7 odborných expertů a garant podílející se na přípravě obsahu seminářů - 8 členů pracovních skupin (odborné hodnocení, konzultace a korektury připravovaných materiálů Počet podpořených klientů služeb - účastníků jednotlivých akcí učitelů ZŠ učitelů SŠ Počet úspěšně podpořených osob učitelů ZŠ učitelů SŠ Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT - 3,00 elektronické verze didaktických materiálů pro tři stupně škol Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje Příjemce: Technická univerzita v Liberci OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 10/ /12 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Projekt vede k vytvoření, k akreditaci a realizaci krátkodobých inovativně pedagogických kurzů DVPP podporujících rozvoj dovedností a kompetencí učitelů potřebných k realizaci kurikulární reformy-minim.20 kurzů bohatě předmětově zaměřených (viz příloha). Cílovou skupinou jsou učitelé prvního a druhého stupně ZŠ, ale i učitelé SŠ v Libereckém kraji. Projekt vede k podpoře učitelů využívajících moderních vyučovacích strategií a k výměně jejich odborných zkušeností. V rámci téměř tříletého projektu bude vzděláno 300 pedagogů LK. Projekt je určen učitelům cizích jazyků, českého jazyka, učitelům prvního stupně, výtvarné a hudební výchovy, dějepisu, občanské výchovy, ale i matematiky či zeměpisu. Vedle hlavního výstupu projektu - proškolení pedagogů Libereckého

8 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 8 kraje, budou vytvořeny rovněž moderní didaktické výukové materiály, e-learningové materiály, videomateriály s jejichž projektováním a vytvářením se pedagogové aktivně seznámí, aby je mohli nejen využívat, ale i sami vytvářet. Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol Přímo bude projekt působit na skupinu 300 pedagogických pracovníků, zvýšená pozornost bude věnována učitelům cizích jazyků Cíle Cílem projektu je vytvoření, akreditování a realizace krátkodobých kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které povedou k naplňování cílů kutikulární reformy. další cíle: - rozvoj didaktických kompetencí, rozvoj dovedností umožňujících efektivní plánování vyučování, diagnostiku žáků, jejich vyučovacích potřeb, evaluaci učení a vyučování - vybavit učitele takovými vzdělávacími přístupy, aby mohli adekvátně integrovat žáky s e speciálními vzdělávacími potřebami a umožnili jim tak maximální začlenění do procesu učení a vyučování - vytvořit moderní vyučovací materiály, naučit učitele využívat a také navrhovat vlastní aktivizující pracovní listy a další materiály i s ohledem na využívání moderních informačních technologií ve vyučování - rozvíjet u učitelů strategie reflexe a evaluace vlastních vyučovacích postupů a modelů, kriticky je hodnotit a dynamicky měnit. Aktivity Aktivita 01 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky Aktivita 02 Tvorba inovativních výukových materiálů pro kurzy dalšího vzdělávaní p pedagogických pracovníků Aktivita 03 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol s důrazem na realizaci kurikulární reformy Aktivita 04 Reflexe a vnitřní kontrola kvality nabízených kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - výstupem aktivity je ověřovací studie provedená u vzorku učitelů základních a středních škol Libereckého kraje - příprava a akreditace kurzů pro učitele - zvýšení odbornosti a kvality kurzů Výstupy aktivity č.2: - výstupem aktivity je příprava podpůrných inovativních materiálů, pomůcek k nabízeným 20 kurzům Výstupy aktivity č.3: - výstupem aktivity bude široká nabídky inovativních, pedagogických, didaktických, jazykových, oborově-předmětových, environmentálních kurzů pro učitele Libereckého kraje - celkem min. 20 kurzů Výstupy aktivity č.4: - výstupem aktivity budou 4 společná odborná setkání, průběžné skupinové reflexe, 2 konference a 6 kolokvií

9 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 9 - dvě shrnující publikace pro odbornou a širší pedagogickou veřejnost - prohloubení spolupráce jednotlivých učitelů a škol - stáže členů realizačního týmu na vybraných inovativních domácích školách Monit. ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 16,00-16 předmětově zaměřených krátkodobých kurzů DVPP Počet osob poskytujících služby vysokoškolských pedagogů a lektorů Počet podpořených klientů služeb učitelů Počet podpořených klientů služeb - muži učitelů Počet podpořených klientů služeb - muži učitelek Počet úspěšně podpořených osob učitelů Počet úspěšně podpořených osob - muži učitelů Počet úspěšně podpořených osob - ženy učitelek Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - speciál. potř. - 4,00 - min. 4 kurzy se budou přímo orientovat na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Rozumíme penězům v Libereckém kraji Příjemce: AISIS OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 11/09-10/11 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Projekt Rozumíme penězům v Libereckém kraji se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP - finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky (práce s modelovými situacemi, kooperativní metody, problémové vyučování, prožitkové metody a využití ICT ve výuce). Tyto metody podporují u dětí rozvoj klíčových kompetencí. Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci 2. stupně 10 škol zapojených v projektu

10 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 10 Z těchto škol bude zapojeno 2x 10 pedagogů intenzivně do DVPP, celkem 200 pedagogických pracovníků získá podporu ve formě 2 seminářů a ve formě konzultací Sekundární cílovou skupinou tvoří pedagogičtí pracovníci ostatních ZŠ v kraji. Cíle Cílem projektuje poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ další vzdělávání v oblasti finančního vzdělávání jako budoucí nové tématické oblasti ŠVP a rozšířit vzdělávací nabídku v kraji Cíle projektu na úrovni rozvoje kompetencí pedagogů: - pedagogové škol absolvují semináře na zvýšení odborné kvalifikace v boru matematika a její aplikace, v oboru člověk a svět práce a v oboru člověk a společnost a to prostřednictvím tématu finanční vzdělávání - propojují ve výuce různé vzdělávací obory a zaměřují výuku na praktickou použitelnost získaných vědomostí a dovedností - používají v souvislosti s výukou finančního vzdělávání ICT a techniku. Aktivity Aktivita 01 DVPP škol s důrazem na realizaci kutikulární reformy a osvojení si moderních pedagogických metod - Finanční vzdělávaní pedagogických týmů zapojených škol - cílem aktivity je uvést do problematiky finančního vzdělávaní školní týmy 10 účastnických škol a rozvinout u nich kompetence k metodické spolupráci a výměně zkušeností. Aktivita 02 DVPP s důrazem na realizaci kutikulární reformy a osvojení si moderních pedagogických metod, souvisejících se zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání - Další vzdělávání koordinátou FV zapojených škol - z každé školy budou vybráni 2 specialisté, kteří získají v rámci projektu širší odborné znalosti ICT a metodické dovednosti, konzultace, obdrží pracovní materiál a budou schopni po skončení projektu realizovat a dále rozvíjet FV na své škole Aktivita 03 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol v oblasti finančního vzdělávání - cílem aktivity je rozšířit nabídku FV v kraji. Finanční vzdělávání je zde pojato jednak jako užitečný obsah, jednak jako cesta, jak prostřednictvím atraktivního obsahu rozvíjet u pedagogů moderní pedagogické metody, které vedou ke zvyšování kvality, atraktivity a efektivity vzdělávání. Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - semináře o rozsahu 8 hodin - 2 na každé ZŠ - celkem 20 seminářů, 160 hodin vzdělávání Výstupy aktivity č.2: - semináře, samostatné studium, konzultace, on-line poradna - počet prezenčních konzultací celkem: 8 x 8 hodin, dále on-line - počet seminářů: 5 x 16 hodin - celkem 80 hodin vzdělávání - rozsah ICT vzdělávání z toho: 16 hodin prezenčně + 24 hodin on-line na zpracování úkolu Výstupy aktivity č.3: - webové stránky - internetová poradna - webový portál bude v provozu i po dobu udržitelnosti, poradna pouze po dobu realizace projektu

11 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str vzdělávací dílny pro 120 účastníků (rozsah dílen je 8 hodin, vždy 3 skupiny po 20) Monit. ukazatele plán. a skut. hodnoty Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 2,00 - webové stránky - sborník dobrých případů Počet osob poskytujících služby lektorů, kteří si v rámci programu zvýší svou kvalifikaci Počet podpořených klientů služeb osoby podpořené v rámci všech aktivit Počet úspěšně podpořených osob osoby úspěšně podpořené v rámci všech aktivit

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT Každá níže uvedená šablona klíčové aktivity se sestává z části, která se objevuje v projektové žádosti Benefit7, dále z metodického výkladu a modelového příkladu. Modelový příklad

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Anotace IPn. Individuální projekty národní

Anotace IPn. Individuální projekty národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo OP: CZ.1.07 Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 22 Název výzvy: Průběžná výzva Odboru administrace ESF a rozvojových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Finální verze (VK-IP) Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.3 Výzva č.

Finální verze (VK-IP) Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.3 Výzva č. Unikátní kód žádosti: 3CcnUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele CZ.4.1.3/3.3.5.4 6xh74A LINGUAE, spol. s r.o. Název projektu Příprava lektorů, konzultantů a školitelů

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové Příloha č. 4 k č. j: MSMT 6741/2015 METODICKÝ VÝKLAD výzvy k předkládání žádostí o podporu pro Individuální projekty systémové Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 3: Rovný přístup

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více