Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský"

Transkript

1 1

2 OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a provozní faktografie školy... strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - Základní požadavky vzdělávací a výchovné práce... strana 6 - Učební plány školy...strana 7 - Vyučovací povinnost pedagogických pracovníků... strana 11 - Odpovědnost za výchovné a odborné zázemí školy. strana 12 - Výchovně poradenská péče a spolupráce s rodiči.strana 13 III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010 / Organizační harmonogram školního roku strana 13 - Pedagogické rady.. strana 14 - Vzdělávání pedagogických pracovníků.strana 15 - Modernizace a údržba školy...strana 15 IV. VZDĚLÁVACÍ, SPOLEČENSKÁ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST ŠKOLY - AKTIVITY ŠKOLY - Tématické akce - časový harmonogram.. strana 16 V. PŘÍLOHY - Organizace výuky rozvrh, úvazky a pedagogické dozory učitelů - ŠVP ZV Základní škola 16847/96-2 ve znění pozdějších úprav - ŠVP ZV Komunitní škola - Rámcový program práce a roční plán mateřské školy - Program a plán školní družiny - Program a plán prevence školy - Plán výchovného poradce - Program a práce poradenského střediska školy - Pln environmentálního vdělávání - Provozní řád školy - Organizační řád ZŠ M.J.Husa a Mateřské školy Husinec - Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - Vnitřní klasifikační řád - Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský 2

3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Název právnické osoby: Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Právní forma školy: - příspěvková organizace Sídlo: Kostnická ulice 227, Husinec Obor vzdělávání: C/001 Základní škola (č.j / ) studium denní, délka studia: 9 r. 0 měsíců. základní škola s I. a II. stupněm a mateřskou školou, vyučovací jazyk český Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola ( ročník ) Kapacita školy: ZŠ 270, MŠ 50, ŠD 30 / Stav: ZŠ -162 MŠ-52 ŠD-30 Školní jídelna: Kapacita 300 jídel Počet oddělení ŠD: 1 Počet tříd MŠ: 2 ( 2 celodenní ) Počet ped. pracovníků: 17,5 (učitelé ZŠ 13,vychovatelka ŠD 1,učitelky MŠ 3,5 Počet provoz.pracovníků: 9 ( THP 1, provoz 4, školní kuchyně - 4 ) Živnostenský list : hostinská činnost ( IČO ) IČO školy: Číslo účtu: ČS Prachatice /0800 Identifikátor zařízení IZO ZŠ: IZO MŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: REDIZO: Telefon: ředitelna , sborovna , ekonomický úsek , MŠ , školní jídelna Mobil: ředitelna , - sborovna Web: Zřizovatel: Město Husinec, IČO Starosta města: Robert Klesner Sídlo: Prokopovo náměstí 1, Husinec Telefon: , Vedení školy: Mgr. Václav Kuneš - ředitel školy Mgr. Ludvík Filip - zástupce ředitele školy Naděje Tesárková - vedoucí učitelka MŠ 3

4 Rada školy: Ing.Pavel Pěsta předseda, Město Husinec Ludmila Pánková členka, rodičovská veřejnost Edita Hrbková členka, Město Husinec Radek Malec člen, rodičovská veřejnost Naděje Tesárková členka, pedagogický sbor MŠ Mgr.Vlasta Filipová členka, pedagogický sbor ZŠ Datum zahájení činnosti školy: 5.listopad 1950 ( - z hlediska historie školství v Husinci L.P ), činnost mateřské školy byla zahájena dne Základní škola byla rozhodnutím Obecního úřadu v Husinci dnem zřízena jako příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou ( schváleno dne na zasedání obecního zastupitelstva ). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vydáním Zřizovací listiny s datem a Statutární listiny dne Obecním úřadem v Husinci. Škola byla Školským úřadem Prachatice oficiálně zařazena do sítě škol s účinností od pod č.j.: 47/ pod názvem Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice s identifikačním číslem ( IZO ) Dnem 1.ledna 2003 došlo ke změně zařazení MŠMT ČR č.j.: /03-21, a to následovně: - identifikátor zařízení , potvrzen byl název školy Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice a její součásti - mateřská škola IZO ( kapacita 50 dětí ), - základní škola IZO ( kapacita 270 žáků),- školní družina IZO ( kapacita 30 žáků ), - školní jídelna IZO ( kapacita 300 jídel ). Dne 1.března 2003 vzniklo vydáním Živnostenského listu škole živnostenské oprávnění na hostinskou činnost - IČO S účinností od 16. ledna 2006 byl do školského rejstříku zapsán nový název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání C Základní vzdělávání, C/001 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r.0 měsíců ( č.j ). Od školního roku 2007/2008, vstupuje v 1. a 6. ročníku v platnost nový ŠVP ZV Komunitní škola, vycházející z RVP ZV, č.j / , ve znění úpravy č.j / a č.j / Ve školním roce 2010/2011 bude ŠVP ZV Komunitní škola realizován v a 9. ročníku školy. Důležitým prvkem vzdělávací práce je dvouletý projekt Komunitní škola symbol živé obce s řadou nových výukových modulů, korespondujících s vysokým podílem praktických a zážitkových aktivit, zejména environmentálního charakteru. Tento projekt je spolufinancován EU a rozpočtem ČR. Stejně tomu je i u projektu RŠM-VIP II., podporujícího školní poradenské pracoviště a odborníka speciálního pedagoga školy. Organizační členění školy I. Ředitelství školy II. Úsek - pedagogický ( I.stupeň ZŠ, II.stupeň ZŠ, školní družina, mateřská škola od ) III. Úsek - ekonomicko provozní a stravovací 4

5 Organizační schéma školy ředitel školy Václav Kuneš zástupce ředitele školy Ludvík Filip vedoucí učitelka MŠ Naděje Tesárková ekonomicko provozní zabezpečení chodu školy výchovně vzdělávací činnost školy hospodářka školy Alena Alešová vedoucí školní jídelny Vlasta Kalinová kuchařky Hana Dejmková Hana Váňová Marie Mikolášová školník - topič Jiří Hovorka uklízečky Jaroslava Hovorková Dagmar Hasilová Blanka Svobodová problematika BOZP Ludvík Filip problematika ochrany Václav Kuneš výchovná poradkyně Eva Zemanová úsek I.stupně školy Ludmila Škopková Jiřina Procházková Dana Dejmková Mirka Attendornová Věra Linzmajerová úsek II. stupně školy Vlasta Filipová Jan Jaroš Renata Čechová Marian Jungvirt Eva Zemanová Zdeňka Pojslová školní družina Jiřina Dvořáková mimoškolní činnost Ludvík Filip učitelky MŠ Milena Kutláková Mirosl. Kovářová Mirosl. Papežová Město Husinec - zřizovatel nadřízené kontrolní orgány rada školy 5

6 Pracovní a personální kompetence Ředitel školy Mgr.Václav Kuneš Zástupce ředitele školy Vedoucí učitelka mateřské školy Vedoucí provozu školy Vedoucí školní jídelny Mgr. Ludvík Filip p.naděje Tesárková p.alena Alešová p.vlasta Kalinová Rozvrh režim ZŠ Rozvrh-režim MŠ Účetnictví Provoz ŠJ Zastupování Zastupování Mzdy školy Výkazy práce Pg.dokumentace Pg.dokumentace Rozpočet Materiál ŠJ Provozní porady Provozní porady Provozní porady Provozní porady Pg.proces Pg.Proces Smlouvy Potraviny Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Hospitační činnost Hospitační činnost Inventarizace Úklid ŠK BOZP,PO Poplatky Provoz kotelny Doplňková čin. Údržba školy Údržba MŠ Evidence majetku Návrhy odměn Modernizace školy Modernizace MŠ Administrativa Modernizace ŠJ Návrhy odměn Úklid MŠ Doplňková činnost Zdravé stravování Mimoškolní činnost Mimoškolní činnost Úklid ZŠ Stravovací osvěta Učitelský sbor ZŠ Učitelský sbor MŠ Provozní pracovníci Pracovnice jídelny MgrMirka Attendornová Milena Kutláková Jiří Hovorka Hana Dejmková Mgr.Dana Dejmková Miroslava Kovářová Jaroslava Marie Mikolášová Hovorková Mgr.Jiřina Procházková Miroslava Papežová Dagmar Hasilová Hana Váňová Mgr.Ludmila Škopková Blanka Svobodová Mgr.Zdeňka Pojslová Ing.Jan Jaroš Mgr.Vlasta Filipová Mgr.Marian Jungvirt Mgr.Renata Čechová Mgr.Eva Zemanová Mgr.Věra Linzmajerová Jiřina Dvořáková Úplný rozsah pracovních povinností vedoucích pracovníků i zaměstnanců je uveden v jejich pracovní náplni. 6

7 II. Vzdělávací program školy Ve školním roce 2010/2011 budeme v 5. ročníku vyučovat podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav ( č.j /98-22 ) a v a 9. ročníku podle ŠVP ZV Komunitní škola, vycházejícího z RVP ZV, č.j / , ve znění úpravy č.j / a č.j / Základní požadavky výchovně vzdělávací práce 1) Vzdělávací program i pedagogická činnost učitelů budou směřovat k tomu, aby si žáci osvojili poznatky, dovednosti, pracovní techniky, návyky a kompetence, které tvoří základ jejich všeobecné vzdělanosti, morálky a kulturnosti. 2) Vyučující budou respektovat zvolenou vzdělávací koncepci a k tomu vytvořené učební plány jednotlivých předmětů, personální plán sebevzdělávání a sledování nových poznatků a informací v oblasti vzdělávací a výchovné práce. V průběhu školního roku 2010/2011, vedle probíhajícího ŠVP ZV Komunitní škola v a 9. ročníku, budeme nadále pokračovat v realizaci úprav vnitřní struktury ŠVP ZV a promyšlené organizaci výuky v 5. ročníku, aby se co nejvíce přiblížila výuce ŠVP ZV Komunitní škola. 3) Pracovníci školy se budou řídit pracovním a organizačním řádem školy, žáky povedou k dodržování školního řádu, s cílem neustálého posilování vzájemné důvěry mezi učiteli, žáky a rodinou. Důraz bude kladen na bezpečnost a harmoničnost prostředí, které je garantem otevřenosti a spolupráce uvnitř i vně školy a vytváří předpoklady pro to, aby škola dokázala řešit včas, adekvátně a na odborné úrovni, výskyt nežádoucích jevů mezi žáky školy. 4) Vedle realizované náplně ŠVP ZV se stává, vzhledem k jejich průběžné inovaci a aktualizaci, dvouletý projekt Komunitní škola symbol živé obce a projekt RŠM-VIP II., podporující práci školního poradenského pracoviště. Oba projekty jsou spolufinancovány EU a rozpočtem ČR. Škola se zapojí také do projektu MŠMT Cesta ke kvalitě, reagujícího na celkovou vzdělávací a výchovnou problematiku našeho školství 5) Opětovnou žákovskou participací na chodu školy, ovlivňující její život, bude práce žákovské rady ( zástupci 3. 9.ročníku ). 6) Mimořádný zřetel budeme klást: na formování charakterových a mravních vlastností žáků, které vedou ke vzájemným kladným mezilidským vztahům a odpovědnému životu na program preventivní péče z hlediska rizikového chování žáků ( záškoláctví, násilí, šikana, drogová problematika a další nežádoucí jevy na systematické prohlubování spolupráce s veřejností, zvláště pak s rodiči žáků a na výchovu žáků k identifikaci s vlastní zemí, která je dlouhodobě nedostatečná, její historii, evropanství a evropskému myšlení 7

8 v učebních osnovách společensko vědních předmětů nebude opomenuta výchova k toleranci a proti rasismu, etická výchova a každodenní výchovně vzdělávací působení v rámci Úmluvy o právech dítěte, včetně respektování kulturních zvyků a tradice v dodržování náboženských svátků bezpečnost a výchovu dětí a žáků ke zdraví sexuální výchovu environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti (Celé Česko, čtěme dětem) finanční vzdělávání na volný čas žáků z hlediska poznávacích, estetických a sportovních aktivit. 7) Školní družina bude i nadále základním článkem výchovy mimo vyučování a spoluorganizátorem kulturně vzdělávacích, rekreačních a sportovních akcí školy. Vzhledem k materiálnímu a prostorovému zázemí školního objektu bude preferovat zejména činnosti sportovně pohybové, výtvarně praktické a dramaticko rytmické. Koncepčně budou mít tyto aktivity své místo v týdenním programu, a to v kombinaci s programem momentálního zájmu žáků. 6) Činnost mateřské školy se bude řídit ŠVP pro předškolní vzdělávání zaměřeným na prohlubování znalostí dětí o přírodních jevech a tak postupnému získávání elementárního povědomí o okolním světě a jeho dění, včetně vytvoření základů pro otevřený a odpovědný postoj člověka k potřebným životním dovednostem. 7) Školní exkurze poznávací akce, projekty a výlety se nadále budou uskutečňovat podle návrhů vyučujících jednotlivých předmětů, základem realizace budou možnosti školy, rodiny, vzdělávací a praktický přínos žákům. Nadále budou součástí výchovné koncepce a výchovně vzdělávací práce prvky zdravé školy a komunitní školy : - orientace na zdravý životní styl, kultivaci vztahů uvnitř školy, neformální spolupráci s rodiči a obcí, citlivé zavádění nových výukových metod,vytváření bezpečného prostředí pro žáky a důsledné řešení nevhodného chování žáků. Etická výchova bude samozřejmou součástí výchovného působení ve všech předmětech s ohledem na věkovou specifiku žáků. Prevence sociálně drogové problematiky a sociálně patologických jevů se dotýká všech pedagogických pracovníků školy. O zmíněných tématech a problematice je proto možné diskutovat ve všech předmětech. Vzhledem k tradici a výsledkům žáků ve sportovní oblasti, bude škola i nadále centrem Asociace školních sportovních klubů regionu Prachaticka a Vimperska. V rámci zapojení škol do výchovy dětí a mládeže k evropanství a evropskému myšlení bude škola pokračovat v písemném kontaktu s partnerskou školou ve Švýcarsku a realizaci akcí výtvarného a literárního projektu Evropa ve škole Škole byl ponechán statut regionálního centra v rámci Jihočeského kraje ( pověření NIDM MŠMT ČR ). 8

9 Učební plány školy Upravený učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2, s platností od Rozvojový program řeší komplexně úpravu učebních plánů základních škol od školního roku 2006/2007 a přináší tak úpravy učebních plánů, které zajistí nastavení podmínek pro postupné zavádění vzdělávání podle ŠVP ZV připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / , č.j / a č.j / ). Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav. - platnost od do Ročník: Předmět: Český jazyk 7 Německý jazyk Anglický jazyk 3 Matematika 5 Prvouka Přírodověda 2 Vlastivěda 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 2 Praktické činnosti 1/1 Tělesná výchova 2 Volitelné předměty: 9

10 Informatika Seminář z praktika z přírodovědných předmětů Seminář ze společenskovědních předmětů Disponibilní dotace: Informatika Německá konverzace Anglická konverzace 1 Zeměpisné praktikum Komunikace tvůrčí psaní Týdenní dotace 26 Školní vzdělávací plán ZV Komunitní škola Husinec - platnost od / 2008 Vzdělávací oblast RVP hodin y První stupeň základního vzdělávání Vyučovací předmět ŠVP hodiny 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Z toho DČD Jazyk a 35 Český jazyk jazyková komunikace 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 20 Matematika 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Úmění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výtvarné a pracovní činnosti Pracovní činnosti Celkem hodin v 1.-5.ročníku Ročníková maxima

11 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Druhý stupeň základního vzdělávání RVP hodiny Vyučovací předmět ŠVP hodiny 6.roč. 7..roč. 8..roč. 9..roč. Z toho DČD 15 Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Matematika a 15 Matematika její aplikace Informační a 1 Informatika komunikační technologie Člověk a Dějepis společnost 11 Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Úmění a kultura 10 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět 3 Pracovní práce činnosti Volitelné 24 Komunikace a předměty tvůrčí psaní Seminář a praktikum z přírodovědnýc h předmětů Osobnostně sociální výchova Anglický jazyk Německý jazyk Ekologie Praktikum výchovy k povolání Informatika a média Celkem hodin v 6.-9.roč Ročníková maxima

12 Nepovinné předměty Nepovinné předměty včetně kroužků zájmové činnosti tvoří nezbytnou součást vzdělávacího a výchovného procesu. Stejně jako v minulém období jsou voleny s ohledem na skladbu Školního vzdělávací programu Základní škola a ŠVP ZV Komunitní škola, personální, prostorové, materiální možnosti a zájem žáků. Vedle běžné výchovné práce, plní nezanedbatelnou funkci účast žáků v olympiádách, soutěžích a přehlídkách škol. Nepovinné předměty: Římsko katolické náboženství Zájmové útvary: - Reedukace čtení, Internet pro žáky, Pěvecký sbor Housata, Kapka (YMCA a přírodovědný kroužek ), Sportovní kroužky míčové hry ( vybíjená, volejbal, kopaná ), judo, pohybová výchova pro žáky I.stupně ), stolní tenis, Vyučovací povinnost pedagogických pracovníků Míra vyučovací povinnosti učitelů dle nařízení vlády ze dne 17.srpna 2009 je následující: - učitel ZŠ 22 hodin týdně, - učitel ZŠ v I.třídě hodin, - učitel výchovný poradce s počtem žáků do 250 ve škole 20 hodin, - učitel správce počítačové sítě 19 hodin, - vychovatelka ŠD hodin, - učitelka MŠ 31 hodin, - vedoucí učitelka MŠ 25 hodin ( 1-3 třídy), - zástupce ředitele ( do 14 tříd ) 11 hodin, - ředitel ZŠ s I. a II. stupněm ( 9 tříd, ŠD, a MŠ ) 5 hodin týdně. Vyučovací povinnost učitelů ve školním roce 2010/2011 Ludmila Škopková: - třídní uč. I. ČJ I./9, M I./4, PRV I./ 2, VPČ I. /2, PŘ V./2, PČ V./1, HV I./1 21 hod. / 0 přes. Dana Dejmková: - tříd. uč. II. ČJ II./ 9, M II./ 5, PRV II./ 2,TV II./ 2, PČ IV./1, HV II./1, VPČ II./2 22 hod./ 0 přes. =================================================================== Jiřina Procházková: - tříd.uč. III. ČJ III./ 10, M III./ 5, PRV III./ 3, TV III./ 2, HV III. V. VI./3 23 hod./ 1 přes. Miroslava Attendornová: - tříd.uč. IV. ČJ IV./ 8, M IV./ 5, VLV-PŘ IV./ 4, TV IV./2, HV IV./1, TV I./2 22 hod./ 0 přes. ================================================================== Vlasta Filipová: -tříd.uč.v. NJ IX./3, AJ VI.VII.VIII./ 9, AJV IX./ 2, NJV VII.VIII./ 4, TV V. VI./VII.VIII./IX. / 6 24 hod./ 2 přes. 12

13 Eva Zemanová: -tříd.uč.vi ČJ V.VI.VII. /15, D VI. VIII./ 4, VKZ VI./ 1 -výchovná poradkyně 20 hod./0 přes. Renata Čechová: - tříd.uč.vii. D VII.IX./ 3, Z VI.VII.VIII.IX./ 7,SPSP IX./ 1, - metodik prevence VKO VI.VII.VIII. IX./ 4, PVP VIII.IX./2, OSVE VI.VII.VIII.IX./ 4, VKZ IX./1 22 hod./ 0 přes. Zdeňka Pojslová: - tříd.uč. VIII. ČJ VIII.IX/ 7, KTP VIII.IX./ 2, VPČ III./ 2, VV IV.V. VIII./ 5, VLV V./ 2, PČ V.VI.VII.IX. / 4 22 hod./ 0 přes. Jan Jaroš: - tříd.uč. IX. M VI.VII.VIII.IX. / 15, F VI.VII. VIII. IX./ 6, PVP VIII.IX./ 2, PČ VI./1 24hod./ 2přes.. Marian Jungvirt: -správce ICT INF VI./ 1, EK VI.VII.VIII./ 3, SPPP IX./ 1, INFM VII.VIII.IX/ 3, CH VIII. IX./ 4, PŘ VI.VII.VIII.IX./ 4, HV VII.VIII.IX./ 3 19 hod./0 přes. Ludvík Filip: - zástup.řed. M V./ 5, TVH. VI./VII., VIII./IX./ 4 PČ VII.IX./2 11 hod./ 0 přes. Václav Kuneš: - ředitel školy VV VI.VII.IX./ 5 5 hod./0 přes. Věra Linzmajerová: AJ III. IV.V./ 10, AJK V./ 1, ČJ I.II./ 2 -vedoucí poradenského střediska 13 hod./ 0 přes. Jiřina Dvořáková - vychovatelka ŠD 28 hod./0 přes. Naděje Tesárková: - ved.učitelka MŠ 25 hod./ 0 přes. Milena Kutláková: - učitelka MŠ 31 hod./ 0 přes. Miroslava Kovářová: - učitelka MŠ 31 hod./ 0 přes. Miroslava Papežová: - učitelka MŠ 25 hod./ 0 přes. 13

14 Odpovědnost za výchovné, organizační a materiálně odborné zázemí školy Výchovná poradkyně : Eva Zemanová Metodik prevence : Renata Čechová Vedoucí porad.střediska: Věra Linzmajerová Koordinátor ŠVP ZV: Jiřina Procházková BOZP: Ludvík Filip Dopravní výchova: Jan Jaroš Environmentální výchova Ludmila Škopková, M.Jungwirt Etická výchova Renata Čechová, Jiř. Procházková Finanční zdělávání Jan Jaroš Zdravotní výchova: Jiřina Dvořáková Sexuální výchova Renata Čechová, Dana Dejmková Správce ICT Marian Jungwirt Učitelská knihovna: Ludmila Škopková Žákovská knihovna : Zdeňka Pojslová Klub čtenářů: Eva Zemanová Zápisy pedagogických rad: V.Filipová Kabinet ČJ: Eva Zemanová Kabinet cizích jazyků ( NJ,AJ) Vlasta Filipová Kabinet M,F: Jan Jaroš Kabinet D,OV,Z,RDV,OSV,OSVE : Renata Čechová Kabinet CH,PŘ,INF,INFM,HV: Marian Jungvirt Kabinet VV: Václav Kuneš Kabinet TV,tělocvična Ludvík Filip Kabinet PČ (pozemky,žák.kuch.): Zdeňka Pojslová Kabinet I.stupně: Dana Dejmková Učebny tříd: - třídní učitelé Učebna informatiky: Marian Jungvirt Školní družina: Jiřina Dvořáková Učebna dílen: Ludvík Filip Učebna výtvarné výchovy.: Václav Kuneš Sborovna: Eva Zemanová Kabinet MŠ Milena Kutláková Třídy MŠ I.třída : Miroslava Kovářová Miroslava Papežová - II.třída: Naděje Tesárková Milena Kutláková Sklad učebnic: Alena Alešová, Eva Láchová Požární prevence: Jiří Hovorka Výchovně poradenská péče, spolupráce s rodiči Poskytování poradenských služeb je uloženo školním zákonem a specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb. Školní poradenské pracoviště vede Mgr. Věra Linzmajerová, aprobovaná speciální pedagožka. Dále je tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence a konzultačním týmem třídních učitelů. 14

15 Výchovnou poradkyní a koordinátorem výchovně poradenské péče je Mgr.Eva Zemanová, která je i garantem spolupráce s odbornými institucemi ( PPP, SR MěÚ Prachatice, ÚP, PČR ). Vedle těchto kontaktů a možností, mohou rodiče po domluvě s pedagogickými pracovníky a vedením školy, využívat k setkání jakýkoliv termín. Trvá osvědčená a tradiční účast žáků při jednání na schůzkách s rodiči. Vedle kontaktů s Radou ZŠ M.J.Husa v Husinci, která je potřebným kontrolním orgánem zřizovatele, bude hlavním úkolem vedení školy aktivizovat Spolek rodičů a přátel školy (Organizační předpisy schválené MV ČR , čj. VSC/ ). III.Organizace školního roku 2010 / 2011 Školní rok 2010/ září (středa) červen(čtvrtek) 2010 Podzimní prázdniny říjen 2010 ( středa pátek ) Vánoční prázdniny 23.prosinec (čtvrtek) leden (neděle) 2011 Pololetní prázdniny 4.únor (pátek) 2011 Zápis do I. třídy 2010/ únor (pátek) 2011 Absolventské práce 9.ročník - obhajoba 25.únor 2011 Přihlášky SŠ, SOU 25.únor 2011 Přijímací řízení do MŠ duben 2011 Přijímací řízení G, SŠ 22.duben 2011 Jarní prázdniny 28.únor 6.březen 2011 ( pondělí pátek ) Velikonoční prázdniny duben 2011 ( čtvrtek, pátek ) Hlavní prázdniny 1.červenec ( pátek ) 31.srpen ( středa) 2011 Pololetní vysvědčení 31.leden ( pondělí ) 2011 Výroční vysvědčení 2010/ červen ( čtvrtek ) 2011 Třídní schůzky 8.listopad ( pondělí ) leden ( pondělí ) květen ( pondělí ) 2011 Jednání rady školy 26.říjen 2010 podzimní 22.březen 2011 jarní Konzultační den rodičů žáků1.ročníku 4.říjen ( pondělí ) 2010 Pedagogické rady 30.srpen 2010 ( pondělí ) 15.září 2010 ( středa ) 15.listopad ( pondělí) leden ( pondělí ) duben ( středa ) červen ( středa ) červen ( úterý ) 2011 hodnotící PR Zahájení školního roku 2011 / září 2011 ( čtvrtek ) 15

16 Vyučovací hodiny 1. hodina 8,00-8,45 2. hodina 8,55-9,40 3. hodina 10,00 10,45 4. hodina 10,55-11,40 5. hodina 11,50-12,35 6. hodina 12,45-13,30 7. hodina 13,35 14,20 8. hodina 14,25 15,10 9. hodina 15,15 16,00 Vzdělávání pedagogických pracovníků Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je dána Plánem dalšího vzdělávání pracovníků školy. Na základě tohoto plánu je určeno zařazení v návaznosti na potřeby školy, organizace, průběh a podmínky institucionálních forem DVPP. Další formou vzdělávání je samostudium probíhající průběžně, a to se zřetelem k odborným a pedagogickým potřebám školy, nevyjímaje studijní zájmy a zaměření každého pedagogického pracovníka prospěšné škole. Vzdělávací aktivity budou u každého pedagogického pracovníka koncipovány do roviny vlastní aprobace a informatizace z oblastí profilových specifik výchov. Nezbytnou součástí DVPP v průběhu školního roku 2010 / 2011 budou vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na praxi v oblasti environmentálního vzdělávání a evaluace školy. IV. Vzdělávací, společenská, kulturní a sportovní činnost školy - aktivity školy Realizace projektu Komunitní škola symbol živé obce spolufinancováno EU a rozpočtem ČR. Termín: 2010/2011 Odpovídá: Město Husinec, vedení školy, pedag.sbor ZŠ Realizace projektu RŠM-VIP II. podporujícího školní poradenské pracoviště a práci speciálního pedagoga školy. Spolufinancováno EU a rozpočtem ČR. Termín: 2010/2011 Odpovídá: vedení školy, p.linzmajerová Tady jsme doma, projekt dědictví místa, kde žijeme ( pokračování zpracované propagace památek Husince a ikonografie M.J.Husa žáky školy ) zaměřeného zejména na 60. výročí školy Termín: 2010 / 2011 Odpovídá: vyučující ČJ,D,VLV 16

17 Vzdělání a řemeslo návštěva veletrhu vzdělávání a školních pomůcek, účast na odborných akcích a přednáškách pedagogický sbor školy, žáci VII. VIII. IX. třídy. Termín: Odpovídá: E.Zemanová, R.Čechová Exkurze, výlety,vycházky a další vzdělávací aktivity, Žáci a divadlo -návštěva představení organizovaných školou ( škola, divadla Č.Budějovice, Prachatice, Praha ), námětové a obsahové zaměření dle vzdělávacích oblastí, předmětů a jednotlivých tříd viz příloha. Termín: průběžně Odpovídá: vedení školy, pedagogický sbor Školní časopis Pírko zpravodaj pro žáky a rodiče, publikační činnost ve zpravodaji města ( podkladové materiály zabezpečí žáci a pověření učitelé ). Termín: průběžně Odpovídá: ředitel školy, Z.Pojslová, M.Jungwirt, Den otevřených dveří a další akce k 60.výročí otevření školy přehlídka zájmových činnost žáků školy, den otevřených dveří Termín: listopad 2010 Odpovídá: vedení školy, p.zemanová, p.filipová, p.procházková Vánoční rolničky Vánoce a lidové zvyky úprava prostředí školy, vánoční dílny a setkání s rodiči, výstavky, sportovní turnaje tříd, besídka MŠ, koncert PS slavnostní vánoční oběd Termín: prosinec 2010 Odpovídá: vedení ZŠ, MŠ, pedagogický sbor, vedoucí školní jídelny Sportovní kurzy a soutěže ( zajištění, příprava, organizace) - lyžařský kurz VII.třída Termín: leden plavecký kurz I.stupeň leden plavecký kurz MŠ listopad okresní přebor ve vybíjené 20. květen školní postupové soutěže basketbal,plavání, atletický čtyřboj, přespolní běh, stolní tenis, volejbal, dopravní soutěž, sálová kopaná, malá kopaná, flórbal - Rodinné sportovní dny, soutěž rodinných týmů ( alespoň jeden dospělý a jedno dítě ) ve sportovní všestrannosti. Termín: - návaznost na harmonogram MŠMT Odpovídá: L.Filip,V.Filipová, M.Attendornová, J.Dvořáková Týden evropské kuchyně inspirující druhy a úpravy jídel evropských zemí, vydání mini receptáře Termín: - květen 2011 Odpovídá: vedoucí ŠJ, vyučující PČ, NJ, AJ 17

18 . Když nevím, tak se zeptám schránka důvěry pro žáky školy, poradna pro dospívání, problematiku učení, přípravu na povolání, volný čas, problematiku zdraví a prevence. Termín: průběžně Odpovídá E.Zemanová, R.Čechová, V.Linzmajerová, třídní učitelé Den Země problematika odpadů, dopravy a ekologie Husince, průzkum, ankety (pokladový materiál pro MÚ v Husinci.), interaktivní a populárně vzdělávací pořady, absolventské práce žáků s environmentální tématikou Slavnostní otevření environmentální zahrady a učebny školy Termín: průběžně, duben, květen 2011 Odpovídá: Město Husinec, vedení školy, M.Jungvirt, L.Škopková, J.Jaroš, třídní učitelé Okresní turnaj žáků I. stupně okresu ve vybíjené -17.ročník tradičního turnaje o Pohár starosty Města Husinec. Termín: 20.květen 2011 Odpovídá: L.Filip, M.Attendornová Evropa ve škole školní a krajské kolo výtvarné a literární soutěže Termín: březen 2011 Odpovídá: V.Kuneš Den dětí 2011 tradičně netradiční akce a hry dětí, průběžné kulturní, společenské a tvůrčí dny, sportovní den školy Termín: průběžně červen 2011 Odpovídá: pedagogický sbor ZŠ,MŠ Husovy oslavy propagační, výstavní, programová a organizační spolupráce s Městem Husinec Termín: červen, červenec 2011 Odpovídá: vedení školy Modernizace a údržba školy Plán úprav a potřebné údržby bude upřesněn ve spolupráci s Městem Husinec, a to v návaznosti na provozní rozpočet roku Přes řadu akcí z hlediska údržby a modernizace budovy školy v minulém období, zůstávají vzhledem ke stáří budovy tyto důležité úkoly: - obnovení části instalačního řádu studené vody, - generální oprava elektroinstalace, - energetický audit, - oprava ventilace a odsávání ve školní kuchyni, - postupná modernizace hřišť a realizace půdní vestavby (víceúčelový sál učebna, aula ), - revitalizace školní zahrady ( Projekt Komunitní škola - 18

19 symbol živé obce ), hydrofobizace a oprava fasády školy. Běžnou údržbu, opravy a revize zajišťuje škola ve spolupráci s odbornými a smluvními organizacemi. V. PŘÍLOHY Nezbytnou součástí ročního harmonogramu práce jsou aktualizované podkladové materiály krátkodobého i dlouhodobého charakteru postihující veškerou problematiku vzdělávací a výchovné práce školy ( viz obsah ). Dominantním úkolem bude zpracování příloh ŠVP ZV Komunitní škola týkající se finančního vzdělávání žáků, etické a sexuální výchovy. Projednáno na zahajovací pedagogické radě dne : 15.září Mgr.Václav Kuneš ředitel školy 19

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015..

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015.. OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a pracovní kompetence strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - Vzdělávací

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec ---

Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec --- Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec --- Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec MŠ 388331127 PSČ 384 21 ŠJ 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická ulice 227 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 4 1.1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 2 Obsah : 1 / Úvod 2 / Přehled prázdnin a významných dnů 3 / Organizace školy 4 / Personální zajištění,

Více

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více