Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012"

Transkript

1 - 1 - Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

2 - 2 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce a) Charakteristika školy: Název školy: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník,příspěvková organizace Adresa: Základní škola Revoluční Kralupy nad Vltavou okres Mělník Internetová adresa: Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo: Statutární orgán: Zřizovatel: ředitelka Ing. Stanislava Bednářová Město Kralupy nad Vltavou právní forma: obec, IČO: Adresa: U Cukrovaru Kralupy nad Vltavou Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 600 žáků IZO: Školní družina kapacita 75 žáků IZO: Školní jídelna kapacita neuvádí se IZO: Škola zahájila svoji činnost 8.září Školská rada Byla jmenována dne Členové ŠR jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Jaroslava Czechmanová,pan Petr Holeček Členové ŠR z řad pedagogů: Mgr. Jana Robková,Mgr.Irena Himlová Členové ŠR z řad zákonných zástupců: paní Alena Olbertová a paní Pavlína Pekárková

3 Situace ve školním roce 2011/ stupeň tvoří postupný ročník s devíti třídami (1.A,B, 2.A, B,3.A, 4.A,B 5.A,B). 2. stupeň tvoří postupný ročník s osmi třídami (6.A,B; 7.A,B; 8.A,B; 9.A,B). Součástí školní družiny jsou tři oddělení školní družiny s 85 žáky. Celkový počet žáků v letošním školním roce je stupeň navštěvuje 190 žáků. 2. stupeň navštěvuje 165 žáků. Průměrný počet žáků na třídu je 20. Spádovou oblast školy tvoří: Lobeček: levá strana části Lobečku hranice tvoří levá strana ul. Karoliny Světlé,U Jeslí,v ul.dr.ed.beneše čp.548, až po ul.družstevní levá strana, Masarykova ul.od křižovatky s ul.revoluční až ke křižovatce s ul.družstevní, ul.štefánikova od křižovatky s ul.revoluční po křižovatku s ul.družstevní, ze sídliště Cukrovat domy čp ,čp.1088 a Školní areál je tvořen třemi hlavními budovami, dvěma tělocvičnami, sportovním hřištěm a travnatou plochou s okrasnými dřevinami. Na škole je celkem 30 tříd. 1. stupeň 10 tříd + 1 odborná učebna (hudební výchova). 2. stupeň 5 tříd + 5 odborných učeben (výtvarná výchova, hudební výchova, přírodopis, fyzika-chemie, matematika). Samostatné odborné učebny školní dílny školní kuchyňka počítačová učebna knihovna učebna výchov školní družiny 2 třídy 1 třída 1 třída 1 třída 1 třída 3 třídy Počet stravujících se žáků a zaměstnanců školy ve školním roce 2011/2012 je 368.

4 - 4 - b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami postupný ročník Č.j. 18/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola poznání 6.-9.postupný ročník Č.j. 18/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola poznání Učební plán post. ročník ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP Předmět Český jazyk 9/8+1/ 9/8+1/ 9 /7+2/ 8 /6+2/ 8/6+2/ Cizí jazyk Matematika /4+1/ 5/4+1/ Prvouka Přírodověda /1+1/ 1 Vlastivěda /1+1/ 2/1+1/ Hudební výchova Výtvarná výchova /1+1/ Praktické činnosti Tělesná výchova Informatika Celkový počet hodin týdně Celkový týdenní počet hodin na 1.stupni 118. Rozdělení disponibilních hodin: celkem 14 hodin 1.ročník - 1 hodina ČJ 2.ročník - 1 hodina ČJ 3.ročník - 2 hodiny ČJ 4.ročník - 1 hodina M, 1hodina PŘ,1 hodina VL,2 hodiny ČJ, 5.ročník - 1 hodina M, 1hodina PŘ,1 hodina VL,2 hodiny ČJ

5 - 5 - Učební plán post. ročník ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP Předmět Český jazyk 5/4+1/ 4/3+1/ 4 5/4+1/ Cizí jazyk Matematika 5/3+2/ 5/4+1/ 5/4+1/ 5/4+1/ a její aplikace Informační a komunikační technologie 1-1/0+1/ 1/0+1/ Chemie /1+1/ Fyzika 2/1+1/ 2 2/1+1/ 2/1+1/ Přírodopis /1+1/ Zeměpis Dějepis /1+1/ Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hud.výchova Výt.výchova Prac.činnosti /0+1/ Volit.př. - 2/0+2/ 2/0+2/ 2/0+2/ Těl.výchova Rozumíme penězům Týdenní dotace povinných předmětů Celkem: 122 hodin z toho 24 disponibilních.

6 Rozdělení disponibilních hodin: ročník - navýšení časové dotace povinných předmětů : matematika, český jazyk, fyzika 7. ročník navýšení časové dotace povinných předmětů: matematika, český jazyk,volitelný předmět 8.ročník - navýšení časové dotace povinných předmětů:matematika, fyzika, informatika, zařazení volitelného předmětu + dis.hod. Rozumíme penězům, 9.ročník - zařazení volitelného předmětu - navýšení časové dotace povinných předmětů : matematika, český jazyk, fyzika,informatika,dějepis, přírodopis,chemie,pracovní činnosti Hlavní cíle ŠVP Školní vzdělávací program je zaměřený přírodovědně Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Chceme: Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřeby projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k prostředí i k přírodě. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací. Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi a partnery školy. Proměna klimatu školy. Učitelé na 1. a 2. stupni na začátku školního roku vypracovali pro každý předmět učební plán.

7 - 7 - K zpracování učebních plánů většina učitelů přistoupila zodpovědně. Učební plány zaručují návaznost učiva, jejich obsah musí být přizpůsoben schopnostem žáků v daném ročníku. Při hospitacích byly učební plány předkládány a byla kontrolována jejich plnění. K sebehodnocení školy objednalo ředitelství ve spolupráci s Rodičovskou radou pro žáky 5. A třídy srovnávací testy SCIO v rámci projektu STONOŽKA. Základní soubor obsahoval otázky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Tabulka č. 1 SCIO TESTY Třída 5.A Třída 5.B Matematika percentil 42 Matematika percentil 53 Český jazyk percentil Obecné studijní předpoklady percentil Český jazyk Obecné studijní předpoklady percentil percentil Testování v rámci projektu STONOŽKA probíhalo v 9. třídách.žáci byli testování z českého jazyka,matematiky a obecných studijních předpokladů.zpráva pro školu obsahovala IZZ- individuální zprávu pro žáka, AZ - analytickou část s konkrétními výsledky /grafy,tabulky/, SZ - souhrnnou část s výsledky. Tabulka č. 2 percentil percentil percentil percentil Třída OSP Matematika Český jazyk Anglický jaz. 9.A B Testy nám pomohly poskytnout informace o úrovni vědomostí žáků a o kvalitě výuky. V rámci školy porovnat výsledky žáků školy s výsledky žáků ostatních škol v kraji, popřípadě porovnat výsledky všech zúčastněných škol.

8 Závěry testování : Český jazyk - svými výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy,máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol Matematika - výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné, máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol Anglický jazyk - svými výsledky se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 60% zúčastněných škol V květnu p. ředitelka zadala písemné práce v prvních až čtvrtých ročnících z matematiky a českého jazyka. Prověrky z českého jazyka obsahovaly diktát, mluvnické učivo a jazykové rozbory. Prověrky z matematiky porovnávaly znalosti žáků v oblasti základních početních výkonů, slovních úloh a geometrického učiva. Písemné práce byly zhodnoceny procentuálně. Tabulka č.3 Třída Matematika Český jazyk 1.A 93% 97% 1.B 98,3% 97,3% 2.A 86,7% 97,3% 2.B 91,1% 95,6% 3.A 84% 74% 4.A G - 92,7%,M-87,6% 88,8% 4.B G-86,7%,M-83% 87,9% Úroveň znalostí žáků na 1. stupni je dobrá. Výsledky a závěry prověrek byly zhodnoceny na metodickém sdružení 1. stupně. Přehled volitelných předmětů: Volitelné předměty ve školním roce třídy: Německý jazyk /3 roky/ Seminář z přírodopisu Sportovní hry

9 8.třídy Ruský jazyk / žáci pokračují/ Sportovní hry Seminář z fyziky třídy Německý jazyk /žáci pokračují/ Seminář z Čj /dramat. výtvar. tvorba/ Sportovní hry Přehled zájmových útvarů Název Míčové hry 1. stupeň Šikulky 1. stupeň Sportovní hry 1. stupeň Společenské hry 1. a 2. stupeň Florbal 1. a 2. stupeň Francouzština 2. stupeň Seminář z Aj 2. stupeň Seminář z matematiky 2. stupeň Po celý školní rok jsme se věnovali žákům, kteří trpí vývojovými poruchami učení. V zahajovacím výkazu jsme uvedli 18 žáků, kteří byli diagnostikováni jako žáci se SPU. Na prvním stupni byly vytvořeny 2 skupiny ambulantního dyslektického nácviku. Paní učitelka S. Řádová se věnovala žákům třetích a čtvrtých tříd a paní učitelka H. Černá pracovala s dětmi pátých tříd. Na druhém stupni byly vytvořena 2 skupiny ambulantního dyslektického nácviku. Skupinu žáků šestých tříd vedla paní učitelka L. Hamouzová a skupině žáků osmých tříd se věnovala paní učitelka V. Kárová. Činnost skupin byla kladně hodnocena při metodické návštěvě Mgr. Procházkové z PPP Mělník. Rovněž byly kladně ohodnoceny IP, které vyučující vypracovaly žákům, konkrétní návštěvy pracovnic poradny se konaly ve třídách ve spojitosti s přístupem TU k jednotlivým žákům i ke třídám jako celku. Žákům s poruchami učení byla věnována péče i na 2. stupni, zvláště individuálním přístupem, rovněž toto bylo konzultováno s paní Procházkovou z PPP Mělník. Na začátku školního roku třídní učitelky prvního stupně i příslušní učitelé druhého stupně vypracovali individuální plány pro každého žáka se specifickou poruchou učení.

10 Výchovná poradkyně pravidelně informovala na provozních a pedagogických poradách o výsledcích a závěrech PPP jednotlivých žáků. Třídní učitelé na třídních schůzkách a konzultacích informovali rodiče o možnosti slovního hodnocení žáků se specifickou poruchou učení. Žáci 5.A třídy se zúčastnili školy v přírodě v termínu od ve Skryjích u Rakovníka. Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnili žáci 7. tříd. Byli v Rokytnici nad Jizerou od do Činnost školní družiny V tomto školním roce žáci navštěvovali tři oddělení ŠD. 1. oddělení - vedla paní učitelka Lucie Červenková 1.A, část 2.B 2. oddělení - vedla vedoucí vychovatelka Eva Klepetková 1.B, část 2.B 3. oddělení - vedla paní vychovatelka Pavla Lipsová 2.A, 3.A ŠVP ŠD byl doplněn o enviromentální, sociální a etickou výchovu. V rámci ŠD fungovaly tyto zájmové útvary: Sportovní hry pro ročník p. Eva Klepetková Šikulky pro ročník p. Pavla Lipsová Akce školní družiny Říjen: nábor žáků do orientačního běhu vedeného Ing. Tlustým Hallowenskáý karneval pro ročník družiny Listopad: akce kralupských skautů pohybové hra pro děti seznámení s novu hrou laktos nábor návštěva kouzelníka a koupě zvířátek z balonků výstavka prací žáků na chodbě družiny objednání nového hracího prvku na dětské hřiště nákup nových her a spotřebního materiálu

11 Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: výroba dárků na Vánoční jarmark účast na vánoční soutěži: Vánoční strom šetrný k přírodě den otevřených dveří herní odpoledne LVK Rokytnice nad Jizerou příprava dárků pro zápis prvňáčků výběr plateb pro ŠD masopustní karneval návštěva výstavy drobného zvířectva účast na soutěži Modrý tygr zábavný pořad Jak se dělá casting příprava výroby sluníček na soutěž v DDM návštěva výstavy Jarní sluníčko v DDM nákup spotřebního zboží montáž herních prvků na školním hřišti Flora Brno jarní výzdoba prostor ŠD a školy výroba velikonočních vajíček velikonoční výzdoba prostor ŠD letní výzdoba prostor školní družiny básnička a přání ke Dni matek hospitace u začínajících vychovatelek doprovod žáků na florbalový turnaj v Neratovicích herní dopoledne s dětmi na městském koupališti Dny Kralup zakoupení nové sedačky do 3. oddělení objednání věšáků k šatnám 1. tříd zakoupení úložných boxů na hračky prezentace práce školní družiny na stránkách školy Všechna 3 oddělení se podílela na výzdobě prostor školní družiny, na přípravě dárků na vánoční jarmark, na dny otevřených dveří na škole spojené s herním odpolednem pro budoucí prvňáčky a na výrobě dárků k zápisu.

12 Spolupráce s mateřskými školami V lednu 2012 proběhla setkání zástupců MŠ a vyučujících budoucích prvních ročníků. Paní učitelky MŠ předaly informace o dětech, které budou navštěvovat od září naši školu. c ) Údaje o pracovnících školy, rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 vyučovalo na naší škole celkem 24 pedagogů. Na 1. stupni 9 pedagogů, na 2. stupni 16 pedagogů (včetně ředitelky a zástupkyně ředitelky). Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Výchovná poradkyně: Ing. Stanislava Bednářová Mgr. Jana Nováková Mgr. Olga Hanušová Úvazky učitelů stupeň 1.-5.roč. Třída Třídní učitel Úvazek 1.A Mgr. H. Černá 20h 1.B Mgr. R. Pražienková 20h 2.A Mgr. Z. Nesvadbová 22h 2B Mgr. V. Packová 22 h 3.A Mgr. Z. Brožová 22 h 4.A Mgr. J. Robková 22 h 4.B Mgr. S. Řádová 22 h 5.A Mgr. L. Hamouzová 22 h 5.B Mgr. D. Fílová 21 h Úvazky učitelů stupeň 6.-9.roč. Třída Třídní učitel Úvazek 6.A Mgr. M. Švábová 22 h 6.B Ing. L. Hánlová 22 h 7.A Mgr. M. Volf 22 h 7.B Mgr. S. Gruberová 22 h 8.A Mgr. M. Luksík 11 h 8.B Mgr. V. Kárová 22 h 9.A Mgr. O.Hanušová 19 h+3h VP 9.B Mgr. L.Čiperová 22 h

13 Učitelé vyučující na 1.stupni z 2.stupně p. R. Kosík 2 h Tv 3a, 1 h Pč 4a,1 h Pč4b,1 h Pč 5a p. M. Peev 2 h Tv 4a, 2 h Tv 4b Mgr. I. Himlová 1 h Hv 4b,1 h Hv 4a,1 h Hv 5a,1 h Hv 5b Bc. K. Benešová 3 h Aj 3a,3 h Aj 5b,1 h In 5b Ing. L. Hánlová 2 h Př 5a,1 h In 5a Netřídní učitelé Mgr. I. Himlová 22 hodin Mgr. J. Ryndová 15 h - Mgr. L..Michálková p. R. Kosík 15 hodin p. M. Peev 14 h Ing. S. Bednářová 6 hodin Mgr. D. Petříčková 10 h Mgr. J. Nováková 9 hodin Bc. K. Benešová 16 h Mateřská dovolená: p.vychovatelka Pavla Lipsová od února 2012 Úvazky vychovatelek ŠD Úvazek vedoucí vychovatelka Eva Klepetková 1,00 vychovatelka Pavla Gecášková/Lipsová/ 0,9 MD vychovatelka Lucie Červenková 0,6 od února ,73 Zástup za p.vychovatelku Lipsovou paní Wagnerová - úvazek 0,76 Úvazky provozních zaměstnanců Počet Úvazek technicko-hospodářská pracovnice 1 1,00 mzdová účetní od účetnictví od zajištěno smluvně zajištěno smluvně školník 1 1,00 uklízečky 4 0,75x4=3 uklízečka 1 0,87. Celkem 5,87 Úvazky školní jídelna Počet Úvazek vedoucí školní jídelny 1 1,00 hlavní kuchařka 1 1,00 pracovnice provozu 5 3,5. Celkem 5,5

14 Na škole od září pracovaly předmětové komise a metodická sdružení. Předsedové předmětových komisí se pravidelně scházeli s učiteli a na pedagogických radách informovali o činnosti jednotlivých předmětových komisí. d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do prvních tříd : Zapsáno celkem 49 dětí - z toho 2 odklady školní docházky. K plnění školní docházky bylo přijato 46 dětí. Zařazování žáků na ambulantní dyslektický nácvik : Celkem vykázáno do zahajovacího výkazu 18 žáků se SPU. Žáci byli rozděleni do 4 skupin ambulantního dyslektického nácviku. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Údaje o žácích, kteří splnili 9 let povinné školní docházky: V letošním školním roce ukončilo školní docházku 39 žáků.z toho 34 žáků pokračuje na SŠ ukončených maturitní zkouškou / z toho 10 na gymnáziích/. Do učebních oborů nastupuje 5 žáků / strojírenství a strojírenská výroba, gastronomie, osobní a provozní služby, umění a užité umění/. Zákonní zástupci 1 žáka zažádali o možnost plnit školní docházku pro svého syna desátým rokem. Z pátých tříd bylo přijato na osmileté gymnázium 5 žáků.

15 Přehled o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2011/2012. Chování Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 2.st 3.st_ V prvním pololetí školního roku 2011/2012 prospělo s vyznamenáním z celkového počtu 355 žáků 59 %, 97 % žáků prospělo a 1,0 % žáků neprospělo.

16 Přehled o prospěchu a chování za 2.pololetí školního roku 2011/2012 Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 2.st. 3.st. z chování Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 prospělo s vyznamenáním 56,3% žáků, prospělo 42,3 %žáků a 1,4% žáků neprospělo. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily v oblasti prevence tyto akce: A,B přednáška a beseda o prevenci AIDS s pane T.Řehákem, hrazeno z fondu Rodičovské rady 5. a A,B a 9.A,B beseda s JUDr. K.Kašparem o právním povědomí a právní zodpovědnosti žáků, hrazeno z financí poskytnutých MěÚ. Semiramis pro žáky celého druhého stupně preventivní program, pořádaný o.s.semiramis z Mladé Boleslavi a hrazený z prostředků MěÚ

17 A,B a 9.A,B přednáška o nebezpečí drogové závislosti s M. Hornychem, dotováno z peněz od MěÚ. V rámci výchovy k občanství se žáci šestých ročníků účastnili besedy o demokratické společnosti s Mgr. Martinem Krňanským, preventistou Městské policie.(19. a ) Škola se přihlásila do projektu Drogy trochu jinak se žáci 5. a 8.tříd zapojili do besedy a praktické činnosti se zdravotníky z organizace Helpík a prověřili si své znalosti z poskytnutí první pomoci. O tom, jaký život prožívá člověk s HIV, si žáci 9.A,B povídali s Martinem Hornychem dne Od 4. do se uskutečnil preventivní program pro první stupeň a pro žáky ze 7. a 8.ročníků. Akce pro první stupeň byla zaměřena na prevenci v dopravě a na práci městských policistů. Žáci sedmého a osmého ročníku si povídali o nebezpečí drog a o kriminalitě mládeže. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Simona Gruberová EU - Tvorba využití prezentačních Visk SK programů ve výuce matematiky na ZŠ III/3 Stanislava Bednářová EU peníze - šablony NIDV Jana Nováková EU peníze - šablony NIDV Lenka Hamouzová Učitelská angličtina EU peníze školám Visk SK Jana Nováková Kurzy technik.modulu využití tabulkových UK Praha kalkul. Vladimíra Packová Učitelská angličtina EU peníze školám Visk SK Jana Robková Učitelská angličtina EU peníze školám Visk SK Světlana Řádová Učitelská angličtina EU peníze školám Visk SK Lenka Hamouzová Zdravotnický doškolovací kurz ČČK Mělník Olga Hanušová Zdravotnický doškolovací kurz ČČK Mělník Věra Kárová Drogová problematika ve školství Národní protidrogová centrála Marek Volf Studium k výkonu specialit.činnostíkoordinace NIDV Praha v oblasti ICT Jana Nováková Školská legislativa - problematika NIDV Praha v odměňování Celý učitelský sbor Podpora interaktivních technologií směrem k projektu EU peníze školám ČIS Profimedia

18 Hana Černá Učíme matematiku se Čtyřlístkem Fraus Lucie Červenková Povinná dokumentace v zájmovém vzdělávání Visk SK Kladno Stanislava Bednářová Zdravotnický doškolovací kurz ČČK Mělník Eva Klepetková Zdravotnický doškolovací kurz ČČK Mělník Lenka Michálková Dva dny s didaktikou matematiky UK Praha Věra Kárová Česká společnost v novodobé Evropě Visk SK Stanislava Bednářová Lucie Čiperová Kateřina Běloubková Jana Robková, Vladimíra Packová, Radana Pražienková,Hana Černá, EU Prezentační programy ve školní výuce III/3 EU Prezentační programy ve školní výuce III/3 EU Prezentační programy ve školní výuce III/3 Tvorba DUMů ICT-Pohádková škola Visk SK Visk SK Visk SK Centrum pro moderní vyučování Celý učitelský sbor Tvorba prezentací na PC UK Praha 12 hod školení Celý učitelský sbor Interaktivní tabule ve výuce Profimedia Eva Klepetková Problematika dětských hřišť Profesní komora SOTKVO Brožová,Packová, Řádová,Černá,Pražienko vá,hamouzová, Robková, Čiperová, Běloubková, Učitelská angličtina u žáků se SPU VISK mladá Boleslav Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměříme pro příští školní rok především na: - metodická školení a kurzy pro výuku cizích jazyků (Nj,Aj) - práci s nadanými dětmi a problémovými dětmi - řízení školy, změny v legislativě,správní řád - prevenci negativních patologických jevů (drogy, kriminalita mládeže, šikanování) - evaluaci školy - environmentální výchovu - projektové vyučování ve školní praxi

19 ICT - EU peníze školám tvorba DUM,UM Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ( 2-5 V317) Studium pedagogiky V současné době je zapotřebí doplnit toto vzdělání u učitelů odborných předmětů - tělesná výchova. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ( 7-9 V317) Studium pro výchovné poradce - škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce - Mgr.D. Petříčková - - výchovný poradce je v současné době účastníkem tohoto studia - Mgr. O. Hanušová Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných činností, kterými jsou: a) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, b) koordinátor ŠVP - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů Výuka na škole je aprobovaná z 88 %. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Den otevřených dveří spojeno s herním odpolednem a prodejem stolních her Mikulášské dopoledne projekt 9. tříd a 1. stupně + MŠ Lobeček Vánoční jarmark prodej dárků s vánoční tématikou + vystoupení žáků Vánoční strom šetrný k přírodě prosinec 2011 soutěž pořádaná Ekologickým centrem Masopustní odpoledne projekt ŠD Karnevalový rej A+1.B v rámci projektu Podej mi pomocnou ruku Florbalový turnaj v rámci Dnů Kralup pořádala naše škola Malé maturity škola projekt pro 9. třídy Rozloučení se školou prezentace žáků 9. tříd a rozloučení se školou

20 i) Údaje o výsledcích kontrol na škole V termínu od do proběhla veřejnosprávní kontrola za rok Závěr: Nastavení pravidel vnitřního kontrolního systému je plně funkční a při řádném dodržování jednotlivých ustanovení je zaručeno maximální potlačení rizik.celkově lze hodnotit stav hospodaření v organizaci za velmi uspokojivý kontrola KHSSC - školní jídelna Závěr: předložená příručka HACCP obsahuje prováděné postupy, záznamy CCP jsou prováděny v natavené četnosti. Dne proběhla na škole kontrola ČŠI - viz příloha č proběhly metodické návštěvy pracovnice Pedagogickopsychologické poradny Mělník. Předmětem návštěv byl přehled integrovaných žáků, obsah IVP, zajišťování speciálně pedagogické péče integrovaným žákům. Závěr: příloha č. 2 Dne byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Závěr : nápravná opatření nebyla uložena. j) Základní údaje o hospodaření školy Příloha č. 3 Údaje o realizovaném projektu financovaném z cizích zdrojů Jde o projekt Rozumíme penězům, který je financován ESF pod záštitou občanského sdružení AISIS /viz. Rekapitulace/ EU projekt Ovoce do škol cílem projektu je formování žákovy osobnosti v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Žáci si v rámci projektu mohou každý týden bezplatně pochutnávat na ovoci, zelenině či ovocných šťávách, které jsou základem jejich zdraví. EU peníze školám šablony. Projekt schválen k Rozpočet projektu příloha č. 4

21 Podali jsme přihlášku jako partnerská škola do projektu - finanční gramotnost na 1.stupni. V rámci OPVK - Zvyšování kvality ve vzdělání jsme podali přihlášku do projektu,,odplouváme dál,, pro 80 žáků naší školy - jedná se o spolupráci s RCV /Republikové centrum vzdělávání /. Předběžnou přihlášku vzdělávání školních koordinátorů EVVO na ZŠ jsme odeslali na Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Po celý školní rok jsme byli v úzkém kontaktu s odborovou organizací pedagogických i nepedagogických pracovníků. Rekapitulace školního roku 2011/2012. V letošním školním roce jsme sledovali hlavně tyto oblasti: 1. výchova k volbě povolání - na škole je realizována jako součást pracovních činností 8. a 9. ročníku. Dále jsou vhodným způsobem žáci vedeni k volbě povolání v hodinách VO, VZ, PČ (dílny, počítače,příprava pokrmů) a při třídnických hodinách. Hlavní okruhy, které jsou probírány : - Práce - úcta k práci, spolupráce, smysl života - Člověk na trhu práce - Pracovní právo základy - Moje vlastnosti, temperament, rozumím sám sobě? - Vzdělání - podmínka úspěšného života - Osobnostní rysy + požadavky povolání - Nabídky stř. školství - Uplatnění v životě - Charakteristické znaky různých povolání - Dny otevřených dveří - Celoživotní vzdělávání

22 - Úřad práce a jiné instituce Drobné podnikání - Pohovor, formuláře aj Dvakrát ročně jsou pořádány zájezdy žáků do IPS při Úřadu práce v Mělníku, dále exkurze do místních škol (dle nabídky); jsou organizovány besedy s náboráři škol dle nabídky apod. 2. ochrana člověka za mimořádných událostí - každým rokem je věnována pozornost tomuto tématu v jednotlivých vyučovacích předmětech (např. prvouka, chemie, přírodopis, občanská výchova, rodinná výchova) bylo toto téma probíráno ve všech ročnících (hlavní okruhy - varovné signály, tísňové volání, příprava evakuačního zavazadla, zásady opuštění ohroženého prostoru, záchranný integrovaný systém, první pomoc - krvácení, resuscitace apod., únik nebezpečnýchlátek,anonymníhrozby,požár atd.) při celodenním vyučování, a to jak ve třídách, tak v terénu. Byly využity školní pomůcky, video-kazety, plakáty i improvizované prostředky, které si přinesly děti z domova. Během školy byl opakovaně procvičován poplach (uvedeno v TK). 3. environmentální vzdělávání -environmentální výchova je uplatňována v jednotlivých vyučovacích předmětech podle ŠVP. Akce týkající se ochrany životního prostředí a přírody v okolí jsou koordinovány ZŘ a pí uč. Hanušovou a pí uč.hánlovou Škola dlouhodobě spolupracuje s Ekocentrem města Kralupy (např. návštěvy, nabídky, poskytnutí publikací Zelený rádce - tj. praktický průvodce otázkami ochrany životního prostředí v Kralupech a okolí), Ekocentrem ve Vlašimi, s Lesní správou Mělník (např. poskytnutí materiálů, námětů a podkladů k projektu LES); několikaleté kontakty máme na M.R.K.E.V.; opakované besedy na ekologické téma pro 6. třídy pod vedením pí. Kloučkové z Ekocentra Kralupy). 4. zdravé zuby - jsme pravidelnými odběrateli propagačních materiálů od roku Vzhledem k absenci dětské stomatologické preventivní péče na školách je to občas

23 jediný zdroj informací o zubním zdraví. Pracovní listy pro děti zároveň přiblíží tuto problematiku celé rodině. 5. evaluace škola obdržela CERTIFIKÁT za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně-vzdělávací činnosti od společnosti SCIO na základě realizace projektů STONOŽKA ve školních letech 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Žáci 6.A třídy se zúčastnili soutěže Souboj čtenářů. Koncem února obdrželi 25 knížek, které si rozdělili a četli se konalo první kolo soutěže, které proběhlo formou online. Naši šesťáci postoupili do finále, které se konalo na mezinárodním knižním veletrhu v Praze. Děti prokázaly velmi podrobné znalosti knížek, což potvrdily i některé mimořádně přesné odpovědi na záludné otázky. Ze 33 škol z celé republiky získali naši žáci 4.místo. I v tomto školním roce žáci obstáli se svými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi v rámci okresu i kraje v soutěžích z českého jazyka, matematiky, biologie, zeměpisu a tělesné výchovy. třídy 6. místo. V březnu se konala okresní olympiáda ze zeměpisu. D. Kozel z 9.A obsadil 3.místo. V okresním kole olympiády v českém jazyce obsadila žákyně K.Hudáčková z 9.A V okresním kole olympiády v anglickém jazyce žák 9.A třídy M.Pražienka obsadil 1.místo a postoupil do krajského kola. Skvělého úspěchu dosáhly naše žákyně v okresních kolech biologické olympiády. V kategorii C obsadila A. Rychlá z 24 účastníků 3. místo.v kategorii D si dne vybojovala A. Loužecká 2.místo. Obě soutěžící postoupily do krajského kola, kde se opět umístily na předních místech. V listopadu proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Této matematické soutěže se zúčastnilo celkem 119 žáků od 5. ročníku do 8. ročníku. Žáci měli v časovém limitu 60 minut vyřešit 15 úloh. Za každou správně zodpovězenou úlohu získali 1 bod.

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009 2010

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009 2010 - 1 - Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009 2010 - 2 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 2013

Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 2013 - 1 - Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 2013 - 2 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 2013.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více