Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012"

Transkript

1 - 1 - Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

2 - 2 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce a) Charakteristika školy: Název školy: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník,příspěvková organizace Adresa: Základní škola Revoluční Kralupy nad Vltavou okres Mělník Internetová adresa: Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo: Statutární orgán: Zřizovatel: ředitelka Ing. Stanislava Bednářová Město Kralupy nad Vltavou právní forma: obec, IČO: Adresa: U Cukrovaru Kralupy nad Vltavou Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 600 žáků IZO: Školní družina kapacita 75 žáků IZO: Školní jídelna kapacita neuvádí se IZO: Škola zahájila svoji činnost 8.září Školská rada Byla jmenována dne Členové ŠR jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Jaroslava Czechmanová,pan Petr Holeček Členové ŠR z řad pedagogů: Mgr. Jana Robková,Mgr.Irena Himlová Členové ŠR z řad zákonných zástupců: paní Alena Olbertová a paní Pavlína Pekárková

3 Situace ve školním roce 2011/ stupeň tvoří postupný ročník s devíti třídami (1.A,B, 2.A, B,3.A, 4.A,B 5.A,B). 2. stupeň tvoří postupný ročník s osmi třídami (6.A,B; 7.A,B; 8.A,B; 9.A,B). Součástí školní družiny jsou tři oddělení školní družiny s 85 žáky. Celkový počet žáků v letošním školním roce je stupeň navštěvuje 190 žáků. 2. stupeň navštěvuje 165 žáků. Průměrný počet žáků na třídu je 20. Spádovou oblast školy tvoří: Lobeček: levá strana části Lobečku hranice tvoří levá strana ul. Karoliny Světlé,U Jeslí,v ul.dr.ed.beneše čp.548, až po ul.družstevní levá strana, Masarykova ul.od křižovatky s ul.revoluční až ke křižovatce s ul.družstevní, ul.štefánikova od křižovatky s ul.revoluční po křižovatku s ul.družstevní, ze sídliště Cukrovat domy čp ,čp.1088 a Školní areál je tvořen třemi hlavními budovami, dvěma tělocvičnami, sportovním hřištěm a travnatou plochou s okrasnými dřevinami. Na škole je celkem 30 tříd. 1. stupeň 10 tříd + 1 odborná učebna (hudební výchova). 2. stupeň 5 tříd + 5 odborných učeben (výtvarná výchova, hudební výchova, přírodopis, fyzika-chemie, matematika). Samostatné odborné učebny školní dílny školní kuchyňka počítačová učebna knihovna učebna výchov školní družiny 2 třídy 1 třída 1 třída 1 třída 1 třída 3 třídy Počet stravujících se žáků a zaměstnanců školy ve školním roce 2011/2012 je 368.

4 - 4 - b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami postupný ročník Č.j. 18/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola poznání 6.-9.postupný ročník Č.j. 18/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola poznání Učební plán post. ročník ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP Předmět Český jazyk 9/8+1/ 9/8+1/ 9 /7+2/ 8 /6+2/ 8/6+2/ Cizí jazyk Matematika /4+1/ 5/4+1/ Prvouka Přírodověda /1+1/ 1 Vlastivěda /1+1/ 2/1+1/ Hudební výchova Výtvarná výchova /1+1/ Praktické činnosti Tělesná výchova Informatika Celkový počet hodin týdně Celkový týdenní počet hodin na 1.stupni 118. Rozdělení disponibilních hodin: celkem 14 hodin 1.ročník - 1 hodina ČJ 2.ročník - 1 hodina ČJ 3.ročník - 2 hodiny ČJ 4.ročník - 1 hodina M, 1hodina PŘ,1 hodina VL,2 hodiny ČJ, 5.ročník - 1 hodina M, 1hodina PŘ,1 hodina VL,2 hodiny ČJ

5 - 5 - Učební plán post. ročník ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP Předmět Český jazyk 5/4+1/ 4/3+1/ 4 5/4+1/ Cizí jazyk Matematika 5/3+2/ 5/4+1/ 5/4+1/ 5/4+1/ a její aplikace Informační a komunikační technologie 1-1/0+1/ 1/0+1/ Chemie /1+1/ Fyzika 2/1+1/ 2 2/1+1/ 2/1+1/ Přírodopis /1+1/ Zeměpis Dějepis /1+1/ Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hud.výchova Výt.výchova Prac.činnosti /0+1/ Volit.př. - 2/0+2/ 2/0+2/ 2/0+2/ Těl.výchova Rozumíme penězům Týdenní dotace povinných předmětů Celkem: 122 hodin z toho 24 disponibilních.

6 Rozdělení disponibilních hodin: ročník - navýšení časové dotace povinných předmětů : matematika, český jazyk, fyzika 7. ročník navýšení časové dotace povinných předmětů: matematika, český jazyk,volitelný předmět 8.ročník - navýšení časové dotace povinných předmětů:matematika, fyzika, informatika, zařazení volitelného předmětu + dis.hod. Rozumíme penězům, 9.ročník - zařazení volitelného předmětu - navýšení časové dotace povinných předmětů : matematika, český jazyk, fyzika,informatika,dějepis, přírodopis,chemie,pracovní činnosti Hlavní cíle ŠVP Školní vzdělávací program je zaměřený přírodovědně Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Chceme: Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřeby projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k prostředí i k přírodě. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací. Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi a partnery školy. Proměna klimatu školy. Učitelé na 1. a 2. stupni na začátku školního roku vypracovali pro každý předmět učební plán.

7 - 7 - K zpracování učebních plánů většina učitelů přistoupila zodpovědně. Učební plány zaručují návaznost učiva, jejich obsah musí být přizpůsoben schopnostem žáků v daném ročníku. Při hospitacích byly učební plány předkládány a byla kontrolována jejich plnění. K sebehodnocení školy objednalo ředitelství ve spolupráci s Rodičovskou radou pro žáky 5. A třídy srovnávací testy SCIO v rámci projektu STONOŽKA. Základní soubor obsahoval otázky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Tabulka č. 1 SCIO TESTY Třída 5.A Třída 5.B Matematika percentil 42 Matematika percentil 53 Český jazyk percentil Obecné studijní předpoklady percentil Český jazyk Obecné studijní předpoklady percentil percentil Testování v rámci projektu STONOŽKA probíhalo v 9. třídách.žáci byli testování z českého jazyka,matematiky a obecných studijních předpokladů.zpráva pro školu obsahovala IZZ- individuální zprávu pro žáka, AZ - analytickou část s konkrétními výsledky /grafy,tabulky/, SZ - souhrnnou část s výsledky. Tabulka č. 2 percentil percentil percentil percentil Třída OSP Matematika Český jazyk Anglický jaz. 9.A B Testy nám pomohly poskytnout informace o úrovni vědomostí žáků a o kvalitě výuky. V rámci školy porovnat výsledky žáků školy s výsledky žáků ostatních škol v kraji, popřípadě porovnat výsledky všech zúčastněných škol.

8 Závěry testování : Český jazyk - svými výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy,máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol Matematika - výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné, máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol Anglický jazyk - svými výsledky se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 60% zúčastněných škol V květnu p. ředitelka zadala písemné práce v prvních až čtvrtých ročnících z matematiky a českého jazyka. Prověrky z českého jazyka obsahovaly diktát, mluvnické učivo a jazykové rozbory. Prověrky z matematiky porovnávaly znalosti žáků v oblasti základních početních výkonů, slovních úloh a geometrického učiva. Písemné práce byly zhodnoceny procentuálně. Tabulka č.3 Třída Matematika Český jazyk 1.A 93% 97% 1.B 98,3% 97,3% 2.A 86,7% 97,3% 2.B 91,1% 95,6% 3.A 84% 74% 4.A G - 92,7%,M-87,6% 88,8% 4.B G-86,7%,M-83% 87,9% Úroveň znalostí žáků na 1. stupni je dobrá. Výsledky a závěry prověrek byly zhodnoceny na metodickém sdružení 1. stupně. Přehled volitelných předmětů: Volitelné předměty ve školním roce třídy: Německý jazyk /3 roky/ Seminář z přírodopisu Sportovní hry

9 8.třídy Ruský jazyk / žáci pokračují/ Sportovní hry Seminář z fyziky třídy Německý jazyk /žáci pokračují/ Seminář z Čj /dramat. výtvar. tvorba/ Sportovní hry Přehled zájmových útvarů Název Míčové hry 1. stupeň Šikulky 1. stupeň Sportovní hry 1. stupeň Společenské hry 1. a 2. stupeň Florbal 1. a 2. stupeň Francouzština 2. stupeň Seminář z Aj 2. stupeň Seminář z matematiky 2. stupeň Po celý školní rok jsme se věnovali žákům, kteří trpí vývojovými poruchami učení. V zahajovacím výkazu jsme uvedli 18 žáků, kteří byli diagnostikováni jako žáci se SPU. Na prvním stupni byly vytvořeny 2 skupiny ambulantního dyslektického nácviku. Paní učitelka S. Řádová se věnovala žákům třetích a čtvrtých tříd a paní učitelka H. Černá pracovala s dětmi pátých tříd. Na druhém stupni byly vytvořena 2 skupiny ambulantního dyslektického nácviku. Skupinu žáků šestých tříd vedla paní učitelka L. Hamouzová a skupině žáků osmých tříd se věnovala paní učitelka V. Kárová. Činnost skupin byla kladně hodnocena při metodické návštěvě Mgr. Procházkové z PPP Mělník. Rovněž byly kladně ohodnoceny IP, které vyučující vypracovaly žákům, konkrétní návštěvy pracovnic poradny se konaly ve třídách ve spojitosti s přístupem TU k jednotlivým žákům i ke třídám jako celku. Žákům s poruchami učení byla věnována péče i na 2. stupni, zvláště individuálním přístupem, rovněž toto bylo konzultováno s paní Procházkovou z PPP Mělník. Na začátku školního roku třídní učitelky prvního stupně i příslušní učitelé druhého stupně vypracovali individuální plány pro každého žáka se specifickou poruchou učení.

10 Výchovná poradkyně pravidelně informovala na provozních a pedagogických poradách o výsledcích a závěrech PPP jednotlivých žáků. Třídní učitelé na třídních schůzkách a konzultacích informovali rodiče o možnosti slovního hodnocení žáků se specifickou poruchou učení. Žáci 5.A třídy se zúčastnili školy v přírodě v termínu od ve Skryjích u Rakovníka. Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnili žáci 7. tříd. Byli v Rokytnici nad Jizerou od do Činnost školní družiny V tomto školním roce žáci navštěvovali tři oddělení ŠD. 1. oddělení - vedla paní učitelka Lucie Červenková 1.A, část 2.B 2. oddělení - vedla vedoucí vychovatelka Eva Klepetková 1.B, část 2.B 3. oddělení - vedla paní vychovatelka Pavla Lipsová 2.A, 3.A ŠVP ŠD byl doplněn o enviromentální, sociální a etickou výchovu. V rámci ŠD fungovaly tyto zájmové útvary: Sportovní hry pro ročník p. Eva Klepetková Šikulky pro ročník p. Pavla Lipsová Akce školní družiny Říjen: nábor žáků do orientačního běhu vedeného Ing. Tlustým Hallowenskáý karneval pro ročník družiny Listopad: akce kralupských skautů pohybové hra pro děti seznámení s novu hrou laktos nábor návštěva kouzelníka a koupě zvířátek z balonků výstavka prací žáků na chodbě družiny objednání nového hracího prvku na dětské hřiště nákup nových her a spotřebního materiálu

11 Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: výroba dárků na Vánoční jarmark účast na vánoční soutěži: Vánoční strom šetrný k přírodě den otevřených dveří herní odpoledne LVK Rokytnice nad Jizerou příprava dárků pro zápis prvňáčků výběr plateb pro ŠD masopustní karneval návštěva výstavy drobného zvířectva účast na soutěži Modrý tygr zábavný pořad Jak se dělá casting příprava výroby sluníček na soutěž v DDM návštěva výstavy Jarní sluníčko v DDM nákup spotřebního zboží montáž herních prvků na školním hřišti Flora Brno jarní výzdoba prostor ŠD a školy výroba velikonočních vajíček velikonoční výzdoba prostor ŠD letní výzdoba prostor školní družiny básnička a přání ke Dni matek hospitace u začínajících vychovatelek doprovod žáků na florbalový turnaj v Neratovicích herní dopoledne s dětmi na městském koupališti Dny Kralup zakoupení nové sedačky do 3. oddělení objednání věšáků k šatnám 1. tříd zakoupení úložných boxů na hračky prezentace práce školní družiny na stránkách školy Všechna 3 oddělení se podílela na výzdobě prostor školní družiny, na přípravě dárků na vánoční jarmark, na dny otevřených dveří na škole spojené s herním odpolednem pro budoucí prvňáčky a na výrobě dárků k zápisu.

12 Spolupráce s mateřskými školami V lednu 2012 proběhla setkání zástupců MŠ a vyučujících budoucích prvních ročníků. Paní učitelky MŠ předaly informace o dětech, které budou navštěvovat od září naši školu. c ) Údaje o pracovnících školy, rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 vyučovalo na naší škole celkem 24 pedagogů. Na 1. stupni 9 pedagogů, na 2. stupni 16 pedagogů (včetně ředitelky a zástupkyně ředitelky). Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Výchovná poradkyně: Ing. Stanislava Bednářová Mgr. Jana Nováková Mgr. Olga Hanušová Úvazky učitelů stupeň 1.-5.roč. Třída Třídní učitel Úvazek 1.A Mgr. H. Černá 20h 1.B Mgr. R. Pražienková 20h 2.A Mgr. Z. Nesvadbová 22h 2B Mgr. V. Packová 22 h 3.A Mgr. Z. Brožová 22 h 4.A Mgr. J. Robková 22 h 4.B Mgr. S. Řádová 22 h 5.A Mgr. L. Hamouzová 22 h 5.B Mgr. D. Fílová 21 h Úvazky učitelů stupeň 6.-9.roč. Třída Třídní učitel Úvazek 6.A Mgr. M. Švábová 22 h 6.B Ing. L. Hánlová 22 h 7.A Mgr. M. Volf 22 h 7.B Mgr. S. Gruberová 22 h 8.A Mgr. M. Luksík 11 h 8.B Mgr. V. Kárová 22 h 9.A Mgr. O.Hanušová 19 h+3h VP 9.B Mgr. L.Čiperová 22 h

13 Učitelé vyučující na 1.stupni z 2.stupně p. R. Kosík 2 h Tv 3a, 1 h Pč 4a,1 h Pč4b,1 h Pč 5a p. M. Peev 2 h Tv 4a, 2 h Tv 4b Mgr. I. Himlová 1 h Hv 4b,1 h Hv 4a,1 h Hv 5a,1 h Hv 5b Bc. K. Benešová 3 h Aj 3a,3 h Aj 5b,1 h In 5b Ing. L. Hánlová 2 h Př 5a,1 h In 5a Netřídní učitelé Mgr. I. Himlová 22 hodin Mgr. J. Ryndová 15 h - Mgr. L..Michálková p. R. Kosík 15 hodin p. M. Peev 14 h Ing. S. Bednářová 6 hodin Mgr. D. Petříčková 10 h Mgr. J. Nováková 9 hodin Bc. K. Benešová 16 h Mateřská dovolená: p.vychovatelka Pavla Lipsová od února 2012 Úvazky vychovatelek ŠD Úvazek vedoucí vychovatelka Eva Klepetková 1,00 vychovatelka Pavla Gecášková/Lipsová/ 0,9 MD vychovatelka Lucie Červenková 0,6 od února ,73 Zástup za p.vychovatelku Lipsovou paní Wagnerová - úvazek 0,76 Úvazky provozních zaměstnanců Počet Úvazek technicko-hospodářská pracovnice 1 1,00 mzdová účetní od účetnictví od zajištěno smluvně zajištěno smluvně školník 1 1,00 uklízečky 4 0,75x4=3 uklízečka 1 0,87. Celkem 5,87 Úvazky školní jídelna Počet Úvazek vedoucí školní jídelny 1 1,00 hlavní kuchařka 1 1,00 pracovnice provozu 5 3,5. Celkem 5,5

14 Na škole od září pracovaly předmětové komise a metodická sdružení. Předsedové předmětových komisí se pravidelně scházeli s učiteli a na pedagogických radách informovali o činnosti jednotlivých předmětových komisí. d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do prvních tříd : Zapsáno celkem 49 dětí - z toho 2 odklady školní docházky. K plnění školní docházky bylo přijato 46 dětí. Zařazování žáků na ambulantní dyslektický nácvik : Celkem vykázáno do zahajovacího výkazu 18 žáků se SPU. Žáci byli rozděleni do 4 skupin ambulantního dyslektického nácviku. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Údaje o žácích, kteří splnili 9 let povinné školní docházky: V letošním školním roce ukončilo školní docházku 39 žáků.z toho 34 žáků pokračuje na SŠ ukončených maturitní zkouškou / z toho 10 na gymnáziích/. Do učebních oborů nastupuje 5 žáků / strojírenství a strojírenská výroba, gastronomie, osobní a provozní služby, umění a užité umění/. Zákonní zástupci 1 žáka zažádali o možnost plnit školní docházku pro svého syna desátým rokem. Z pátých tříd bylo přijato na osmileté gymnázium 5 žáků.

15 Přehled o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2011/2012. Chování Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 2.st 3.st_ V prvním pololetí školního roku 2011/2012 prospělo s vyznamenáním z celkového počtu 355 žáků 59 %, 97 % žáků prospělo a 1,0 % žáků neprospělo.

16 Přehled o prospěchu a chování za 2.pololetí školního roku 2011/2012 Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 2.st. 3.st. z chování Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 prospělo s vyznamenáním 56,3% žáků, prospělo 42,3 %žáků a 1,4% žáků neprospělo. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily v oblasti prevence tyto akce: A,B přednáška a beseda o prevenci AIDS s pane T.Řehákem, hrazeno z fondu Rodičovské rady 5. a A,B a 9.A,B beseda s JUDr. K.Kašparem o právním povědomí a právní zodpovědnosti žáků, hrazeno z financí poskytnutých MěÚ. Semiramis pro žáky celého druhého stupně preventivní program, pořádaný o.s.semiramis z Mladé Boleslavi a hrazený z prostředků MěÚ

17 A,B a 9.A,B přednáška o nebezpečí drogové závislosti s M. Hornychem, dotováno z peněz od MěÚ. V rámci výchovy k občanství se žáci šestých ročníků účastnili besedy o demokratické společnosti s Mgr. Martinem Krňanským, preventistou Městské policie.(19. a ) Škola se přihlásila do projektu Drogy trochu jinak se žáci 5. a 8.tříd zapojili do besedy a praktické činnosti se zdravotníky z organizace Helpík a prověřili si své znalosti z poskytnutí první pomoci. O tom, jaký život prožívá člověk s HIV, si žáci 9.A,B povídali s Martinem Hornychem dne Od 4. do se uskutečnil preventivní program pro první stupeň a pro žáky ze 7. a 8.ročníků. Akce pro první stupeň byla zaměřena na prevenci v dopravě a na práci městských policistů. Žáci sedmého a osmého ročníku si povídali o nebezpečí drog a o kriminalitě mládeže. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Simona Gruberová EU - Tvorba využití prezentačních Visk SK programů ve výuce matematiky na ZŠ III/3 Stanislava Bednářová EU peníze - šablony NIDV Jana Nováková EU peníze - šablony NIDV Lenka Hamouzová Učitelská angličtina EU peníze školám Visk SK Jana Nováková Kurzy technik.modulu využití tabulkových UK Praha kalkul. Vladimíra Packová Učitelská angličtina EU peníze školám Visk SK Jana Robková Učitelská angličtina EU peníze školám Visk SK Světlana Řádová Učitelská angličtina EU peníze školám Visk SK Lenka Hamouzová Zdravotnický doškolovací kurz ČČK Mělník Olga Hanušová Zdravotnický doškolovací kurz ČČK Mělník Věra Kárová Drogová problematika ve školství Národní protidrogová centrála Marek Volf Studium k výkonu specialit.činnostíkoordinace NIDV Praha v oblasti ICT Jana Nováková Školská legislativa - problematika NIDV Praha v odměňování Celý učitelský sbor Podpora interaktivních technologií směrem k projektu EU peníze školám ČIS Profimedia

18 Hana Černá Učíme matematiku se Čtyřlístkem Fraus Lucie Červenková Povinná dokumentace v zájmovém vzdělávání Visk SK Kladno Stanislava Bednářová Zdravotnický doškolovací kurz ČČK Mělník Eva Klepetková Zdravotnický doškolovací kurz ČČK Mělník Lenka Michálková Dva dny s didaktikou matematiky UK Praha Věra Kárová Česká společnost v novodobé Evropě Visk SK Stanislava Bednářová Lucie Čiperová Kateřina Běloubková Jana Robková, Vladimíra Packová, Radana Pražienková,Hana Černá, EU Prezentační programy ve školní výuce III/3 EU Prezentační programy ve školní výuce III/3 EU Prezentační programy ve školní výuce III/3 Tvorba DUMů ICT-Pohádková škola Visk SK Visk SK Visk SK Centrum pro moderní vyučování Celý učitelský sbor Tvorba prezentací na PC UK Praha 12 hod školení Celý učitelský sbor Interaktivní tabule ve výuce Profimedia Eva Klepetková Problematika dětských hřišť Profesní komora SOTKVO Brožová,Packová, Řádová,Černá,Pražienko vá,hamouzová, Robková, Čiperová, Běloubková, Učitelská angličtina u žáků se SPU VISK mladá Boleslav Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměříme pro příští školní rok především na: - metodická školení a kurzy pro výuku cizích jazyků (Nj,Aj) - práci s nadanými dětmi a problémovými dětmi - řízení školy, změny v legislativě,správní řád - prevenci negativních patologických jevů (drogy, kriminalita mládeže, šikanování) - evaluaci školy - environmentální výchovu - projektové vyučování ve školní praxi

19 ICT - EU peníze školám tvorba DUM,UM Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ( 2-5 V317) Studium pedagogiky V současné době je zapotřebí doplnit toto vzdělání u učitelů odborných předmětů - tělesná výchova. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ( 7-9 V317) Studium pro výchovné poradce - škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce - Mgr.D. Petříčková - - výchovný poradce je v současné době účastníkem tohoto studia - Mgr. O. Hanušová Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných činností, kterými jsou: a) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, b) koordinátor ŠVP - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů Výuka na škole je aprobovaná z 88 %. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Den otevřených dveří spojeno s herním odpolednem a prodejem stolních her Mikulášské dopoledne projekt 9. tříd a 1. stupně + MŠ Lobeček Vánoční jarmark prodej dárků s vánoční tématikou + vystoupení žáků Vánoční strom šetrný k přírodě prosinec 2011 soutěž pořádaná Ekologickým centrem Masopustní odpoledne projekt ŠD Karnevalový rej A+1.B v rámci projektu Podej mi pomocnou ruku Florbalový turnaj v rámci Dnů Kralup pořádala naše škola Malé maturity škola projekt pro 9. třídy Rozloučení se školou prezentace žáků 9. tříd a rozloučení se školou

20 i) Údaje o výsledcích kontrol na škole V termínu od do proběhla veřejnosprávní kontrola za rok Závěr: Nastavení pravidel vnitřního kontrolního systému je plně funkční a při řádném dodržování jednotlivých ustanovení je zaručeno maximální potlačení rizik.celkově lze hodnotit stav hospodaření v organizaci za velmi uspokojivý kontrola KHSSC - školní jídelna Závěr: předložená příručka HACCP obsahuje prováděné postupy, záznamy CCP jsou prováděny v natavené četnosti. Dne proběhla na škole kontrola ČŠI - viz příloha č proběhly metodické návštěvy pracovnice Pedagogickopsychologické poradny Mělník. Předmětem návštěv byl přehled integrovaných žáků, obsah IVP, zajišťování speciálně pedagogické péče integrovaným žákům. Závěr: příloha č. 2 Dne byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Závěr : nápravná opatření nebyla uložena. j) Základní údaje o hospodaření školy Příloha č. 3 Údaje o realizovaném projektu financovaném z cizích zdrojů Jde o projekt Rozumíme penězům, který je financován ESF pod záštitou občanského sdružení AISIS /viz. Rekapitulace/ EU projekt Ovoce do škol cílem projektu je formování žákovy osobnosti v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Žáci si v rámci projektu mohou každý týden bezplatně pochutnávat na ovoci, zelenině či ovocných šťávách, které jsou základem jejich zdraví. EU peníze školám šablony. Projekt schválen k Rozpočet projektu příloha č. 4

21 Podali jsme přihlášku jako partnerská škola do projektu - finanční gramotnost na 1.stupni. V rámci OPVK - Zvyšování kvality ve vzdělání jsme podali přihlášku do projektu,,odplouváme dál,, pro 80 žáků naší školy - jedná se o spolupráci s RCV /Republikové centrum vzdělávání /. Předběžnou přihlášku vzdělávání školních koordinátorů EVVO na ZŠ jsme odeslali na Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Po celý školní rok jsme byli v úzkém kontaktu s odborovou organizací pedagogických i nepedagogických pracovníků. Rekapitulace školního roku 2011/2012. V letošním školním roce jsme sledovali hlavně tyto oblasti: 1. výchova k volbě povolání - na škole je realizována jako součást pracovních činností 8. a 9. ročníku. Dále jsou vhodným způsobem žáci vedeni k volbě povolání v hodinách VO, VZ, PČ (dílny, počítače,příprava pokrmů) a při třídnických hodinách. Hlavní okruhy, které jsou probírány : - Práce - úcta k práci, spolupráce, smysl života - Člověk na trhu práce - Pracovní právo základy - Moje vlastnosti, temperament, rozumím sám sobě? - Vzdělání - podmínka úspěšného života - Osobnostní rysy + požadavky povolání - Nabídky stř. školství - Uplatnění v životě - Charakteristické znaky různých povolání - Dny otevřených dveří - Celoživotní vzdělávání

22 - Úřad práce a jiné instituce Drobné podnikání - Pohovor, formuláře aj Dvakrát ročně jsou pořádány zájezdy žáků do IPS při Úřadu práce v Mělníku, dále exkurze do místních škol (dle nabídky); jsou organizovány besedy s náboráři škol dle nabídky apod. 2. ochrana člověka za mimořádných událostí - každým rokem je věnována pozornost tomuto tématu v jednotlivých vyučovacích předmětech (např. prvouka, chemie, přírodopis, občanská výchova, rodinná výchova) bylo toto téma probíráno ve všech ročnících (hlavní okruhy - varovné signály, tísňové volání, příprava evakuačního zavazadla, zásady opuštění ohroženého prostoru, záchranný integrovaný systém, první pomoc - krvácení, resuscitace apod., únik nebezpečnýchlátek,anonymníhrozby,požár atd.) při celodenním vyučování, a to jak ve třídách, tak v terénu. Byly využity školní pomůcky, video-kazety, plakáty i improvizované prostředky, které si přinesly děti z domova. Během školy byl opakovaně procvičován poplach (uvedeno v TK). 3. environmentální vzdělávání -environmentální výchova je uplatňována v jednotlivých vyučovacích předmětech podle ŠVP. Akce týkající se ochrany životního prostředí a přírody v okolí jsou koordinovány ZŘ a pí uč. Hanušovou a pí uč.hánlovou Škola dlouhodobě spolupracuje s Ekocentrem města Kralupy (např. návštěvy, nabídky, poskytnutí publikací Zelený rádce - tj. praktický průvodce otázkami ochrany životního prostředí v Kralupech a okolí), Ekocentrem ve Vlašimi, s Lesní správou Mělník (např. poskytnutí materiálů, námětů a podkladů k projektu LES); několikaleté kontakty máme na M.R.K.E.V.; opakované besedy na ekologické téma pro 6. třídy pod vedením pí. Kloučkové z Ekocentra Kralupy). 4. zdravé zuby - jsme pravidelnými odběrateli propagačních materiálů od roku Vzhledem k absenci dětské stomatologické preventivní péče na školách je to občas

23 jediný zdroj informací o zubním zdraví. Pracovní listy pro děti zároveň přiblíží tuto problematiku celé rodině. 5. evaluace škola obdržela CERTIFIKÁT za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně-vzdělávací činnosti od společnosti SCIO na základě realizace projektů STONOŽKA ve školních letech 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Žáci 6.A třídy se zúčastnili soutěže Souboj čtenářů. Koncem února obdrželi 25 knížek, které si rozdělili a četli se konalo první kolo soutěže, které proběhlo formou online. Naši šesťáci postoupili do finále, které se konalo na mezinárodním knižním veletrhu v Praze. Děti prokázaly velmi podrobné znalosti knížek, což potvrdily i některé mimořádně přesné odpovědi na záludné otázky. Ze 33 škol z celé republiky získali naši žáci 4.místo. I v tomto školním roce žáci obstáli se svými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi v rámci okresu i kraje v soutěžích z českého jazyka, matematiky, biologie, zeměpisu a tělesné výchovy. třídy 6. místo. V březnu se konala okresní olympiáda ze zeměpisu. D. Kozel z 9.A obsadil 3.místo. V okresním kole olympiády v českém jazyce obsadila žákyně K.Hudáčková z 9.A V okresním kole olympiády v anglickém jazyce žák 9.A třídy M.Pražienka obsadil 1.místo a postoupil do krajského kola. Skvělého úspěchu dosáhly naše žákyně v okresních kolech biologické olympiády. V kategorii C obsadila A. Rychlá z 24 účastníků 3. místo.v kategorii D si dne vybojovala A. Loužecká 2.místo. Obě soutěžící postoupily do krajského kola, kde se opět umístily na předních místech. V listopadu proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Této matematické soutěže se zúčastnilo celkem 119 žáků od 5. ročníku do 8. ročníku. Žáci měli v časovém limitu 60 minut vyřešit 15 úloh. Za každou správně zodpovězenou úlohu získali 1 bod.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2012/2013 Školní rok 2012-2013 Ročenka 2012/2013 V tomto školním roce oslavila škola 125. výročí vzniku školy. Připravili jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY,

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK A/ Výroční zpráva obsahuje: ----------------------------------- 1. Charakteristika školy str. 2 2. Přehled oborů

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více