obec Hovězí slavila 510 let od svého vzniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obec Hovězí slavila 510 let od svého vzniku"

Transkript

1 ročník XXVI., číslo 5/2014 Zasedání zastupitelstva 510 let Obce Hovězí Výsledky voleb Sběr víček od PET lahví Sport KDYŽ MÁJ VLÁHY NEDÁ, ČERVEN SE PŘEDÁ obec Hovězí slavila 510 let od svého vzniku Více na 2. straně zpravodaje.

2 informace z obce ` zápis ze zasedání obce ` oslavy založení obce ` informace z obce ` zápis ze zasedání Z á p i s z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hovězí konaného dne 3. května 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hovězí v 9 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Hovězí zahájil p. Antonín Koňařík přivítáním členů ZO, pracovníků zdejšího obecního úřadu, občanů a pozvaných hostů, kteří se účastnili tohoto jednání. Toto zasedání bylo svoláno u příležitosti 510 letého výročí od první zmínky o obci Hovězí, a proto mělo slavnostní nádech. V době zahájení bylo přítomno 14 členů zastupitelstva, jeden člen ZO se omluvil z důvodu pracovního zaneprázdnění. Zasedání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné. Návrh programu zasedání schválila Rada obce Hovězí na svém 75. jednání dne Starosta obce, pan Antonín Koňařík, znění programu 16. zasedání ZO nahlas přečetl. Následným hlasováním byl program schválen všemi hlasy přítomných členů ZO. Do návrhové komise a zároveň ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Jiří Pokorný a Mgr. Karel Po-tocký. Zapsáním průběhu jednání byl pověřený místostarosta obce, Ing. Josef Zvěřina. V úvodu projednání programových bodů týkajících se udělení čestných občanství obce in memoriam, požádal starosta obce, pan Antonín Koňařík, přítomné, aby povstali a symbolickou minutou ticha uctili památku dvou oceňovaných osobností naší obce, jichž se následující záležitost týkala. Po tomto pietním aktu předal starosta slovo panu MVDr. Františku Kovářovi. Ten krátce Naše obec oslavila v sobotu 3. května 2014 výročí 510 let od založení obce Hovězí Celý den byl provázen bohatým kulturním programem. Hned po ránu vyhrávala dechová hudba Hověžanka a poté následovalo slavnostní zasedání zastupitelstva obce. Jeho součástí bylo udělení čestného občanství obce Hovězí in memoriam dvěma slavným hovězským rodákům katolickému knězi Mons. Emilu Pluhařovi a výtvarníkovi PhDr. Ing. Zdeňku Hajnému. MVDr. František Kovář krátce pohovořil o životě a práci Mons. Emila Pluhaře a čestné občanství převzal synovec Oldřich Pluhař z Bochoře. JUDr. Jiří Drápal také ve stručnosti přednesl životopis PhDr. Ing. Zdeňka Hajného, za kterého občanství převzal syn Dalibor Vítek. pohovořil o životě Mons. ThDr. Emila Pluhaře, který působil v naší obci jako duchovní. Přítomní se seznámili s činností ThDr. Emila Pluhaře nejen v duchovní sféře, ale i v normálním běžném lidském životě. Především díky jeho aktivní činnosti došlo k významným opravám zdejšího kostela sv. Maří Magdaleny. ThDr. Emil Pluhař působil v naší obci jako farář od roku 1978 až do své smrti v roce Za jeho aktivní činnost v jeho životní cestě na Hovězí rozhodlo vedení obce o udělení titul Čestný občan obce Hovězí. Toto významné ocenění převzal z rukou starosty obce synovec zesnulého, pan Oldřich Pluhař z Bochoře. Starosta s místostarostou předali společně s poděkováním, kyticí a malým dárkem Čestné občanství obce Hovězí Mons. ThDr. Emilu Pluhařovi in memoriam výše zmiňovanému panu Oldři-chu Pluhařovi. Ten krátce poděkoval a ocenil tento přístup naší obce k památce jeho strýce. Další bod tohoto slavnostního zasedání zastupitelstva obce se týkal opět udělení titulu čestného občanství naší obce. O životě a práci PhDr. Ing. Zdeňka Hajného promluvil JUDr. Jiří Drápal, jeho dlouholetý kamarád. Život Ing. Zdeňka Hajného byl těsně spjat s obcí Hovězí, kde absolvoval povinnou školní docházku, pravidelně navštěvoval svou tetu a vždy se rád na Hovězí vracel. Výtvarná činnost spojená s duchovnem jej proslavila po celé České republice a ve světě. Výstavní síň v Praze 4 na Chodově přivítala tisíce návštěvníků, jeho obrazy jsou u výtvarné veřejnosti uznávanými díly. Manželka Ing. Zdeňka Hajného laskavě zapůjčila obrazy na výstavu u příležitosti oslav výročí od první zmínky o obci Hovězí, která potrvá od Vzhledem k jeho významnému přínosu kultuře a společnosti se vedení obce rozhodlo také o udělení čestného občanství. Čestné občanství obce Hovězí in memoriam převzal z rukou starosty obce syn PhDr. Ing. Zdeňka Hajného, pan David Vítek s manželkou. Současně jim byla předána kytice a vzpomínkový dárek s poděkováním. V rámci programového bodu diskuse si vzal slovo starosta obce, pan Antonín Koňařík. Vystoupil s návrhem na udělení zvláštního poděkování panu Aloisu Štrbíkovi z Hovězí za zpracování knihy s názvem,, Co sa na Hovězí prv nosilo, v čem sa chodilo a co ostalo. Knižní publikace zevrubně vypráví o dobovém oblečení v naší obci, včetně toho jak se měnila podoba krojovaného oblečení s postupujícím časem. S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Dále starosta seznámil všechny zúčastněné s dalším průběhem oslav 510 let výročí od první zmínky o naší obci, jehož úvodem bylo slavnostní zasedání zastupitelstva obce. Po seznámení s programem oslav 510. výročí obce Hovězí, předal slovo starosta obce členu návrhové komise, Mgr. Karlu Potockému, který nahlas přečetl usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hovězí. Na samotný závěr poděkoval starosta všem za účast na tomto slavnostním zasedání a pozval všechny přítomné na zahájení výstavy obrazů Zdeňka Hajného s názvem,, Krajiny jenom tušené, která byla umístěna v obřadní síni zdejšího obecního úřadu. Zapsal Ing. Josef Zvěřina, místostarosta

3 ` informace z obce ` oslavy založení obce ` informace z obce ` oslavy založení obce ` informace z obce ` Po ukončení obecního zastupitelstva JUDr. Jiří Drápal slavnostním proslovem zahájil vernisáž výstavy obrazů Zdeňka Hajného a vystoupení cimbálovky Jiřího Nechanického. I přes nepříznivé počasí se na nově zrekonstruovaném náměstí sešlo nemálo občanů, kde se uskutečnilo požehnání rodáka z hovězské farnosti Mons. Josefa Maňáka, kterému asistoval místní farář P. Vlastimil Vaněk. Krátký proslov zazněl i od starosty obce Antonína Koňaříka a senátora Jiřího Čunka. V průvodu se občané přesunuli k místnímu kostelu, krátce uctili památku u hrobu Mons. Emila Pluhaře a zúčastnili se mše svaté. Odpolední program započal ukázkou mladých hasičů na prostranství, kde dříve stála stará sokolovna, na návsi vyhrávala cimbálovka Staré gatě. Další program měl probíhat až do závěrečného ohňostroje na návsi, žel z důvodu nepříznivého počasí museli organizátoři přesunout následující program do místního kinosálu. V rámci pásma Hore nad Hovězím folklorní soubory Jaloveček, Portáši, Ovčáci a soubor z Mistřína provázely křest knihy Aloise Štrbíka Co sa na Hovězí prv nosilo, v čem sa chodilo a co ostalo Celý tento program doprovázela slovem paní Jiřina Kašparová. Na závěr zahrála country kapela Frťani a skupina Tweezer rock. Konec celého svátečního dne završil velkolepý ohňostroj. Co říct závěrem? Sváteční den se i za nepříznivého počasí vydařil, děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci celého pořadu, účinkujícím a hlavně občanům, kteří se přišli pobavit a podpořit tuto akci. Těšme se na další. -JD

4 informace z obce ` výsledky voleb ` informace z obce ` výsledky voleb ` informace z obce ` výsledky voleb OBECNÍ ÚŘAD HOVĚZÍ - VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU konané ve dnech května 2014 zapsáno voličů volilo celkem % OKRSEK č.1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ,9 OKRSEK č.2 - OBECNÍ ÚŘAD Sep počet platných hlasů strany č. Základní škola Obecní úřad SNK Evropští demokraté 1 Strana práce a Nespokojení občané! 2 2 Klub angažovaných nestraníků 3 2 NE Bruselu-Národní demokracie KDU - ČSL Strana zdravého rozumu TOP 09 a Starostové Liberálně ekologická strana 8 LEV 21 - Národní socialisté 9 2 KSČM evropani.cz 11 Republikánská strana ČECH,MORAVY 12 Fair play - HNPD 13 ČSSD ANO Strana rovných příležitostí 17 Moravané 18 Česká strana regionů 19 ODS VIZE Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury Strana zelených Strana svobodných občanů Romská demokratická strana 25 Komunistická strana Československa 26 1 Volte pravý blok ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 28 Dělnická strana sociální spravedlnosti 29 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 30 Republika 31 1 Česká pirátská strana Česká Suverenita 33 Koruna Česká Aktiv nezávislých občanů 35 Česká strana národně sociální 36 Občanská konzervativní strana 37 Věci veřejné 38 1 OBČANÉ

5 ` pozvánka ` kulturní akce v obci ` pozvánka ` kulturní akce v obci ` pozvánka ` kulturní akce v obci ` - 5 -

6 sběr víček ` informace z obce ` sběr víček ` informace z obce ` sběr víček ` informace z obce ` sběr víček Sběr víček od PET lahví Již třetím rokem organizuje Místní skupina ČČK v Huslenkách sběr víček od mléka, džusů, kuchyňského oleje,od lahví instantní kávy a plastových ramínek. Je to malý nenápadný kousek kulatého plastu, který ve větším množství dovede pomoci. Každé víčko, tak nepředstavuje jen těch pár gramu plastu, ale představuje tuny toho nejkrásnějšího lidského citu. Každý člověk, ať již dospělý či dítě při odkládání víčka do připravené krabice myslel na nemocnou Klárku a Nikolku pro které se víčka sbírala. Tato víčka odveze a odkoupí od rodičů firma a za každý kilogram dostanou rodiče nemocných holčiček asi 5-7 Kč. Mezi nejpilnější sběrače v letošním roce patřily děti ze Základní školy v Hovězí. Během několika měsíců se jim podařilo nasbírat celkem 120 kg víček. Žáci ze 4 třídy pod vedením paní učitelky Zlámalové vyrobili pro Klárku velkou obálku, do které vložili své dopisy a básničku. Pro Nikolku Bartlovou sbírali občané a školáci z Huslenek, Vsetína a okolí. Podařilo se nasbírat také 120 kg víček. Naplněné pytle jsme odvezli rodičům obou holčiček a tím všichni přispěli nepatrnou finanční částkou na rehabilitační pobyt v lázních Klímkovicích s léčebným programem Klim-Therapy. Velmi si všech vážím a chci poděkovat každému, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil. Děkuji zvláště rodičům a učitelům, kteří motivují děti k pomoci potřebným. Sbírka pro Klárku a Nikolku stále pokračuje a je možné se připojit. Přeji vám, ať se pytle víčky rychle plní. Heslem,,Lidé s dobrým srdcem se těším na všechny, kteří se k nám přidáte. ČČK Huslenky - 6 -

7 ` sport ` tenisový turnaj ` sport ` tenisový turnaj ` sport ` tenisový turnaj ` sport ` tenisový turnaj ` Dne 3. května se konal na tenisových kurtech za školou uskutečnil první tenisový turnaj žáků. Turnaje se zúčastnilo 7 hochů místní školy. Škoda, že další dva hoši se omluvili, aby splnili povinnosti ve fotbalovém oddíle a další ze zdravotních důvodů. Vzhledem k lichému počtu účastníků se hrálo v jedné skupině, každý s každým, což v konečném hodnocení dává nejspravedlivější hodnocení. Pro urychlení se hrálo na 1 set do pěti gamů. Turnaj se hrál za velmi nepříznivého TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ počasí (10 C). zvažovalo se, zda vůbec hrát. Po dohodě s hráči se rozhodlo, že i tak se hrát bude. Hoši i přes nepřízeň počasí bojovali s nadšením a byli velmi spokojeni. Ocenění zaslouží Kvido Durman a Tomáš Lucbauer, kteří začali chodit na tréninky tenisu teprve v listopadu Litovali jsme, že turnaje se nezúčastnily i dívky, pro které byl turnaj též vypsán. Omluvou jim bylo opravdu velmi nepříznivé počasí, což organizátoři chápali a neúčast dívek omluvili. Konečné pořadí turnaje: 1. Zajíček Lukáš 2. Kovář Tomáš 3. Ševčík Matěj 4. Březáček Ondra 5. Ševčík Vojtěch 6. Lucbauer Tomáš 7. Durman Kvido První tři hráči byli odměněni medailemi. Šafránek Jméno Body Pořadí 1. Kovář T. 2:5 5:2 5:2 5:0 5:0 5: Zajíček L. 5:2 5:3 5:0 5:0 5:0 5: Ševčík M. 2:5 3:5 5:3 5:2 5:0 5: Ševčík V. 2:5 0:5 3:5 5:1 5:0 3: Durmon K. 0:5 0:5 1:5 1:5 1:5 1: Lucbauer T. 0:5 0:5 0:5 0:5 5:1 1: Březáček O. 0:5 0:5 3:5 5:3 5:1 5:

8 ` sport ` fotbal ` o putovní pohár starosty obce ` sport ` fotbal ` o putovní pohár starosty obce ` sport ` Fotbalový turnaj O putovní pohár starosty obce V sobotu dne 24. května 2014 za krásného slunečného počasí se uskutečnil na místním fotbalovém hřišti další ročník fotbalového turnaje O putovní pohár starosty obce. Ve třináct hodin proběhlo rozlosování turnaje a pod vedením hlavního rozhodčího pana Libora Skalického došlo k zahájení prvního zápasu, ve kterém se utkali loňští vítězové tým Hořanska s mužstvem Dědiny. Hráči Hořanska od začátku diktovali tempo hry a po dvou gólech Lubomíra Kovaříka a jednoho gólu Tomáše Kostky zvítězili 3 : 0. Ve druhém zápase proti sobě nastoupila mužstva Hovízek a Dolanska. Utkání skončilo bezbrankovou remízou 0 : 0. Po krátké přestávce se ve třetím utkání na hřišti střetly týmy Hořanska a Hovízek. V úvodu utkání vsítil rychlý gól Jiří Pokorný z mužstva Hovízek a jak se po závěrečném hvizdu hlavního rozhodčího, ukázalo byl to i gól vítězný. Ve čtvrtém utkání družstvo Dolanska zvítězilo nad týmem Dědiny 2 : 0 po gólech Tomáše Krčmy a Karla Štrbíka. V předposledním utkání turnaje proti sobě nastoupila družstva Hořanska a Dolanska. V prvním poločase šli do vedení hráči Hořanska po střele Antonína Koňaříka. Ve druhém poločase krásnou ránou srovnal výsledek Miroslav Trlica. Závěrečný zápas měli ve svých rukou hráči Hovízek, kteří se utkali s celkem Dědiny. Hra se přelévala z jedné strany na druhou, avšak ke vstřelení gólu nedošlo a utkání skončilo remízou 0 : 0. Tento poslední výsledek rozhodl o tom, že první místo obsadil tým Dolanska, druhé skončily Hovízky, třetí Hořansko a poslední místo zbylo na Dědinu. Závěrem fotbalového turnaje starosta obce vyhlásil nejstaršího účastníka, kterým byl Zdeněk Hnátek. Nejlepším brankářem se stal Libor Bláha, který ve třech utkáních neobdržel žádnou branku. Nejlepším střelcem se dvěma góly se stal Lubomír Kovařík. Velmi speciální cenu útěchy získal Pavel Tkadlec. Dále starosta provedl vyhlášení výsledků fotbalového turnaje a předal ceny. Putovní pohár pozvedli hráči Dolanska. V samotném závěru poděkoval všem hráčům za předvedené výkony a divákům za povzbuzování jednotlivých mužstev. Lucie Koňaříková 1. místo - Dolansko 2. místo - Hovízky Hořansko Dědina Hovízky Dolansko Body, skóre Pořadí 3. místo - Hořansko Hořansko 2 3:0 0:1 1:1 4b. 4:2 3 Dědina 0:3 0 0:0 0:2 1b. 0:5 4 Hovízky 1:0 0:0 1 0:0 5b. 1:0 2 Dolansko 1:1 2:0 0:0 4 5b. 3: místo - Dědina Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Garamond - Vsetín. Cena: 5,- Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XX. ČÍSLO 4 PROSINEC 2010 Zprávičky ze školy a školičky Rozhovor s novým starostou Pietní akt u pomníku Kopjafa Výtvarná soutěž telnických školáků Autorky:

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu!

Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu! ročník XXI., číslo 6/2009 Zasedání obecního zastupitelstva Infrastruktura v obci Společenská kronika Rekonstrukce školky POHODA OD SVATÉHO VÍTA DO SVATÉHO JANA, PRO OBILÍ JE VYHRANÁ Zastupitelstvo obce

Více

Huštěnovský zpravodaj

Huštěnovský zpravodaj Huštěnovský zpravodaj prosinec 2008 2 Z posledních drobných útratu platí a jen pomalu souká se do kožíšku. Starý rok zavíráme jak knížku, k níž rádi se ještě vrátíme. Životní jubileum nejstarší spoluobčanky

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině.

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. říjen 2011 Číslo 3 Ročník XIII. Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. Čtěte na str. 4 7 V LISTĚ NALEZNETE: Z jednání zastupitelstva obce Dotace ZK Povodeň

Více

Novojicínský. Vicemistry prijal ˇ starosta mesta ˇ Ivan Týle. Cervenec 2008. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Vicemistry prijal ˇ starosta mesta ˇ Ivan Týle. Cervenec 2008. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský Cervenec 2008 Mesícník mesta Vicemistry prijal starosta mesta Ivan Týle g Basketbalisté Nového Jičína byli dne 9. června 2008 přijati starostou města Mgr. Ivanem Týle v obřadní síni radnice

Více

ZPRAVODAJ 3 / 2005 OBECNÍ ÚŘAD KOVÁŘOV

ZPRAVODAJ 3 / 2005 OBECNÍ ÚŘAD KOVÁŘOV ZPRAVODAJ 3 / 2005 OBECNÍ ÚŘAD KOVÁŘOV UPOZORNĚNÍ HŘBITOVY Obec Kovářov je správcem pohřebiště v katastru obce - na hřbitově v Kovářově, Předbořicích a Lašovicích. Podle zákona o pohřebnictví uzavřela

Více

Liptál - vítěz okresního poháru

Liptál - vítěz okresního poháru V dnešním čísle najdete: srpen - říjen 2008 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva 90 let vzniku ČSR Společenská kronika Evropská soutěž Vesnice roku Liptálské slavnosti Kultura a sport Liptál

Více

Z obsahu... Usnesení zastupitelstva města a obcí. ČERVEN 2009 Cena 3,- Kč Číslo 6; ročník XIV. KASEJOVICKÉ NOVINY

Z obsahu... Usnesení zastupitelstva města a obcí. ČERVEN 2009 Cena 3,- Kč Číslo 6; ročník XIV. KASEJOVICKÉ NOVINY ČERVEN 2009 Cena 3,- Kč Číslo 6; ročník XIV. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice Na konci roku 2008 byla zahájena rozsáhlá stavební

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 DVACET LET ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY V JANOVÉ V den zahájení druhého kola prezidentských voleb, tedy 25. a 26. ledna 2013 uspořádala Základní škola Janová den otevřených dveří

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ 2012 0 Obsah: 1. Životopis kronikáře 2. Zápisy z roku 2012 a. Politický, veřejný a hospodářský život I. Leden II. Únor Prvním kolínským občánkem roku 2012 Ludmila

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti Vám přeje Obec Boršice strana 1

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti Vám přeje Obec Boršice strana 1 č.3/2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 21. 12. 2006 Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní

Více

Slovo úvodem. Krajské volby 2008

Slovo úvodem. Krajské volby 2008 říjen 2008 Barevný podzim, občas mlhy a už také přízemní mrazíky to vše v plném proudu. Příroda se chystá k zimnímu spánku i lidé sklízejí úrodu z polí a zahrádek, sekají trávníky, prostě uklízejí kolem

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne 18. 9. 2014

Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne 18. 9. 2014 Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne 18. 9. 2014 Začátek: 17.00 hodin Ukončení: 19.00 hodin Přítomni: R. Zhořová, I. Ochrymčuková, V. Kovaříková, P. Kappelová, J. Konečná,

Více

V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT

V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT ročník XX., číslo 5/2008 Zápis ze zasedání obce Hasiči slavili 115 let od založení Společenská kronika Obecná škola CHLADNÝ KVĚTEN BUDE-LI ROSITI, MNOHO SENA BUDEŠ KOSITI V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY

Více

Občasník č. 4 Prosin 2006

Občasník č. 4 Prosin 2006 Občasník č. 4 Prosin 2006 Štědrý den nastal, radost nám nachystal. Ježíšek zrozen jest, v jesličkách položen. Radujme se, veselme se, alelujá! Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí a co pod ním? Kromě

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2013 Vážení spoluobčané, Zdravím Vás na prahu roku 2014, což je poslední rok volebního období tohoto zastupitelstva. V uplynulém roce se nám podařilo spustit do provozu čističku

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI l. března 2004 ZDARMA ročník 13/číslo 51 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Setkání seniorů Ve středu 28. ledna odpoledne patřily sály

Více

číslo 235 červenec 2012

číslo 235 červenec 2012 číslo 235 červenec 2012 Vážení spoluobčané, v měsíci červnu, se kterým přišlo kalendářní léto, jsme se mohli těšit z krásných letních dní, ale potrápily nás i časté deště. Naštěstí se nám vyhýbaly bouřky

Více