Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO"

Transkript

1 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 2 velikonoce 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO Kristus nás nezachránil pedevším obtí, ale rozhodnutím, láskou. Tak jako skutky bez lásky jsou mrtvé, i ob bez lásky je mrtvá. Kristus však pinesl ob živou. Dokonalý vzor lásky, která všechno vydrží, je náš Pán a Mistr Kristus Ježíš. Jeho život mezi lidmi byl také setkáním s lidskou neláskou, s lidským sobectvím. Když farizeje upozoruje na jejich pokrytectví, jenom rozncuje jejich nenávist. Jen tžko se vyrovnávají se skuteností, že nejsou dokonalí, že se jen dokonalými zdají a jeví. Odhalení jejich petváky v nich vyvolá boui odporu a nenávisti. Toho mravokárce by chtli umlet. On se je však s láskou (kterou nejsou schopni pochopit) snaží uvést na správnou cestu. Jeho uedníci jsou prostí a asto nechápaví, ale nejsou záludní. Když k nim podruhé mluví o utrpení, oni to nechápou a bojí se ho zeptat. Bezstarostn se mezi sebou dohadují, kdo z nich je nejvtší. Podobného obsahu je i jejich spor pi poslední veei. To všechno: zlobu farize a prostotu apoštol Ježíšova láska vydrží. Ale vydrží ješt daleko více. Posílen láskou Otcovou projevil jim lásku až do krajnosti. Láska, která všechno vydrží, vede Ježíše na Olivovou horu, už není Mistr, ale Beránek pipravený k obti. Dává se spoutat a odvést. Stává se dobrovolnou obtí lásky a trpliv vydrží všechno až do konce. Bez obhajoby pijímá rozsudek, vydrží kruté biování i potupné korunování. S láskou pijímá bemeno kíže, tikrát pod ním upadá. Jediný pád by lovka zbavil sil, ale láska vydrží všechny ti pády. Jsme schopni podobné lásky, která dává život za druhé? Vlastními silami bychom toho nedosáhli. Této obti budeme s Jeho pomocí a milostí schopni jen tehdy, bude-li o nás platit: Už nežiji já, ale žije ve mn Kristus. Z myšlenek O. Antonína Hýži vybral O. Hroznata Holický - 1 -

2 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II I. Ve stopách koncilu a Jubilea k roku eucharistie (pokraování z minulého ísla) Ped deseti lety jsem apoštolským listem Tertio millennio adveniente (10. listopadu 1994) s radostí církvi vytyil cestu pípravy na Velké jubileum roku Cítil jsem, že tato historická píležitost je velkou milostí. Nenamlouval jsem si, že prostý asový pechod, by podmanivý, by mohl sám o sob pinést velké zmny. Události bohužel po zaátku tisíciletí zdraznily krutou kontinuitu s pedcházejícími událostmi, a asto s tmi horšími z nich. A tak vznikl scéná, který vedle utšujících výhled nechává tušit temné stíny násilí a krve, které nás neustále zarmucují. Ale tím, že jsem vyzval církev ke slavení Jubilea dvou tisíc let od Vtlení, jsem byl pesvden a jsem stále víc než kdy jindy! že pracuji pro dlouhou dobu lidstva. Vždy Kristus je v centru nejen djin církve, ale také djin lidstva. V Nm se vše shrnuje (srov. Ef 1,10; Kol 1,15-20). Jak nevzpomenout rozmach, s nímž II. vatikánský koncil citoval papeže Pavla VI. a vyznal, že Kristus je cíl lidských djin, bod, v nmž se sbíhají tužby djin a civilizace, sted lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnní všech jejich tužeb. Uení koncilu pineslo nové prohloubení v poznání povahy církve, a tak otevelo duše vících pozornjšímu chápání tajemství víry a samotných pozemských skuteností ve svtle Krista. V nm, ve Slov, které se stalo tlem, je zjeveno nejen tajemství Boha, ale samotné tajemství lovka. V nm lovk nachází vykoupení a plnost. Stojí za to také pipomenout, že v plné píprav na Jubileum jsem v apoštolském list Dies Domini navrhl vícím k meditaci téma nedle jako dne vzkíšeného Pána a zvláštního dne církve. Vyzval jsem tedy všechny, aby znovu objevili slavení eucharistie jako srdce nedle. Ddictví Velkého jubilea bylo uritým zpsobem shrnuto v apoštolském list Novo millennio ineunte. Napsal jsem tehdy: Ve 20. století, a obzvlášt po koncilu, spoleenství kesan velmi vyrostlo v tom, jak slaví svátosti a v prvé ad eucharistii. Je teba klást na tento rozmr i nadále velký draz, zvlášt na nedlní mši svatou a na to, abychom celou nedli vnímali jako zvláštní den víry, den vzkíšeného Pána a den seslání Ducha Svatého jako opravdové každotýdenní Velikonoce. V souvislosti s výchovou k modlitb jsem pak vyzýval k pstování denní modlitby církve, skrze kterou církev posvcuje rzné hodiny dne a rozdlení dob, jež je vlastní liturgickému roku. SVATÁ BERNADETA SOUBIROUSOVÁ (Marie Bernarda) Narozena v Lurdech, zemela v Nevers. Bernadeta se narodila v chudé rodin majitel zchátralého mlýna. Od dtství se vyznaovala vroucí zbožností se jí zjevila postava krásné ženy v bílém rouchu, s ržencem v rukou. Pi dalších sedmnácti zjeveních se jí dala poznat jako Neposkvrnné Poetí. Na pokyn Matky Boží odhrabala Bernadeta hlínu v jeskyni a vytryskla przraná voda. Když se po omytí vodou vrátil zrak slepému, povst o zázrané vod pronikla do celého svta. Bernadeta byla osoována a byla cílem pomlouvaných kampaní. Po posledním zjevení již nikdy nemluvila o tom, co prožila vstoupila Bernadeta - 2 -

3 do kláštera milosrdných sester v Nevers, Saint Gildard v Burgundsku. I v kláštee však narážela na nepochopení spolusester. Zemela ve vku 35 let ( ) úpln vyerpána se slovy: Svatá Maria, Matko Boží, pros za m, ubohou híšnici. Papež Pius XI. prohlásil Bernadetu Soubirousovou za svatou. J. Nol ád úkon a postoj pi bohoslužb II O MŠI SVATÉ - 6 Milí tenái a milé tenáky Farního zpravodaje, jako doplnní Všeobecných pokyn k ímskému misálu Vám dnes pedkládám text eské biskupské konference s názvem Smysl gest a postoj v liturgii církve, ve kterém je pedložen k další diskusi pohled našich biskup na liturgii mše svaté. Tento materiál by ml pispt k jednot této liturgie v našich diecézích. Jeho závaznost je v úvodu charakterizována slovem doporuení. Pro úely našeho pemýšlení jsem vybral texty, které doplují anebo upesují zásady Všeobecných pokyn k ímskému misálu uvedených v minulém ísle Farního zpravodaje. Úkony a postoje podle textu BK s názvem Smysl gest a postoj v liturgii církve Ve stati Úkony a chování pi bohoslužb teme: Spolené postoje, které všichni úastníci zachovávají, jsou znakem vzájemného spoleenství a jednoty shromáždní. Vyjadují totiž smýšlení a city úastník a podporují je (IG 20). Je tedy nutné trvale usilovat o to, aby postoje odpovídaly tomu, co liturgické shromáždní práv koná. lánek 21 IG popisuje tyto postoje pi slavení mše: stání, sezení a kleení. Stáním vyjadujeme úctu, ale také radost, pipravenost naslouchat a na slyšené reagovat. Pro rané kesanství to proto byl bžný postoj pi osobní modlitb i bohoslužb. Farizeus se postavil v chrám; celník stál vzadu (srov. Lk 18,11). Stáním se zárove reaguje na zaslíbenou budoucnost: Stáli ped trnem a ped Beránkem (Zj 7,9). Proto se kleení pi modlitb dokonce zakazovalo o nedlích, v dob velikononí a pi eucharistii. Teprve ve stedovku, kdy byli vící odkázáni i pi mši na soukromou modlitbu, dávali pednost kleení. Nový misál si peje, aby se stání více rozšíilo. Stát by se mlo od vstupního zpvu až po vstupní modlitbu vetn, pi zpvu Aleluja, pi evangeliu, pi vyznání víry a pímluvách, od modlitby nad dary vetn až do konce mše s výjimkou toho, co bude eeno o pokleknutí a sezení. Biskupské konference však mohou spolené pohyby a postoje popsané v mešním ádu pizpsobit národním zvyklostem. eská biskupská konference doporuuje, aby se mimo lavice zachovávalo stání, jak je uvádí ímský misál, avšak v lavicích a se kleí, pípadn sedí bhem eucharistické modlitby. Ostatní stání a se zachová i v lavicích. Používá-li se kadidla, lid také povstane, když ped nj pedstoupí pisluhující a stojí bhem okuování. Sezení je poloha vhodná k rozjímání a naslouchání kázání (l Kor 14,30; Sk 20,9). Je vhodné také pro postoj uitele a pedsedajícího. Nový misál pedpokládá sezení pi teních ped evangeliem a responsoriálním žalmu, pi homilii a píprav dar a podle okolností též pi posvátném mlení po pijímání

4 Kleení vyjaduje pokoru, pokání a klanní. Modlit se vklee je obecn lidský zvyk, který je dosvden i o Ježíšovi (Mk 13,35; Lk 22,41). Pro kleení pi mši platí: A vící pokleknou k promování, není-li to ztíženo nedostatkem místa, množstvím pítomných i jinými rozumnými dvody (IG 21). K tomu, aby se dosáhlo zamýšleného zámru, tj. aby úkony a postoje odpovídaly tomu, co práv konáme (zásada pravdivosti), ale také aby byly znakem vzájemného spoleenství a jednoty shromáždni" (IG 20), bude teba velké trplivosti, ohleduplnosti a respektu. Prosazování správných postoj by se minulo úinkem, kdyby vyvolalo naptí a rozdlení. V oddíle Eucharistická modlitba se však doteme toto : Celebrant ji (rozumj Eucharistickou modlitbu) íká jménem celého shromáždní. Celá tato modlitba je oslavou Otce skrze Kristovu ob, která se stává obtí celého tajemného tla, nebo vící se obtují s ním, skrze nho a v nm, když je pijetí Eucharistie sjednocuje v jedno tlo a oni se promují v to, co pijímají (srov. LG 26 - cituje sv. Lva Vel.). Boží lid vyjaduje svou aktivní úast na této oslav Otce, která zahrnuje také sebeobtování spolu s Kristem Hlavou tajemného Tla, nejlépe stáním. Je pece královským knžstvem a celebrant íká jménem všech že smíme stát ped tebou a mžem ti sloužit (II. eucharistická modlitba). Pokleknutí pi promování je ovšem spontánním úkonem víry a úcty ke Kristu pítomnému v promnných darech. Ke Kristu se také vztahuje aklamace na tajemství víry. Pokleknutí celebranta by mlo být dstojným a soustedným úkonem, není však píležitostí k adoraci, protože Kristus zde není pedmtem adorace, nýbrž Veleknzem, který nás shromáždil k oslav Otce a rukama své církve podává Otci svou ob. Závr Uvádný dokument BK spolu se Všeobecnými pokyny k ímskému misálu podle mého názoru pipouští rzné varianty liturgického chování, zvlášt co se týká Eucharistické modlitby. Proto s vdomím, že je potebná pedevším jednota srdcí, respektujme liturgické chování toho i onoho farního spoleenství, nepohoršujme se nad tím, když se jinde chovají jinak, než jsme my sami zvyklí a pijmme tuto jinakost. P. Jan Kuník Použitá literatura: Všeobecné pokyny k ímskému misálu, BK, Praha 2003 Smysl gest a postoj v liturgii církve, BK, Olomouc 2000 POUTNÍ MÍSTO DOBRÁ VODA U NOVÝCH HRAD V nádherné krajin novohradských hor, nedaleko jejich nejvyššího vrcholu Vysoké a na dohled Nových Hrad leží osada, o jejíž proslulost se postaral pramen s údajn zázranou a léivou vodou. Léebné úinky byly objeveny v roce 1564, voda je ásten radioaktivní. V krátkosti si nco pipomeneme o tomto míst. Z dochovaných zpráv se domníváme, že od roku 1698 zaali lidé navštvovat zdejší pramen a stejn tak i nov vzniknuvší osada byla pojmenována Dobrá Voda. V materiálech vyšebrodského klášterního archivu se vypráví o zjevení, které prý mli bratí Hans a Matj z osady Šlagles u Stropnice, kdy spatili o svátku Tí král v roce 1698 zástup poutník, jak putuje k Božím mukám, které stály v místech nového pramene. Když o tom vyprávli, sklidili - 4 -

5 posmch. Druhé zjevení ml mít ve snu roku 1701 jistý Matyáš Egidi, v nmž dostal píkaz, aby postavil kapliku v míst, kde nalezne vápenec. Když jej opravdu našel, postavil zde kapliku, k níž zaaly proudit zástupy poutník na pout a to i ze vzdálenjších míst ech i Rakouska. Kaplika brzy nepostaovala návalu poutník a tak hrab Albrecht Karel Buquoy použil milodar a obtních penz poutník a zaal se stavbou velkého kostela. K dokonení chrámu a jeho slavnostnímu vysvcení došlo v roce Obsazování farnosti knžími vždy pipadlo vyšebrodskému klášteru a to tím zpsobem, že vyšebrodský opat navrhl hrabti ti klášterní knze, a ten z nich jednoho vybral a pedložil konzistoi k prezentaci. Pešlo hodn asu a mnoho se zmnilo, žel ne vždy k lepšímu. Ztratil se starý vzhled Dobré Vody, s pvodními osadníky se mžeme setkat už jen na místním hbitvku. Nejvíce poznamenal obec obrovský požár, vzniklý lidskou neopatrností. Stalo se tak 8. dubna 1949, kdy v tsném sousedství kostela, na jeho východní stran v hostinci zvaném panský dm, vypukl ohe, kterému padlo za ob dvanáct dom. Naštstí vítr foukal od západu, takže kostel, zejména jeho šindelová stecha, zstal jakoby zázrakem ušeten. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byl vyšebrodský klášter spolu s ostatními kláštery v naší republice komunistickým režimem zlikvidován a kostel tím pišel o duchovní správu. V období totality zde byly umístny ádové sestry, které se všemi silami snažily kostel udržet. Roku 1992 byla dokonena renovace vnjšku kostela i ambit, takže zadumaná krása poutní svatyn je i po staletích stále viditelná až z teboské kotliny i dalších kout jihoeské zem. Duchovní správa je vykonávána z kláštera Servit v Nových Hradech. Velmi psobivý je interiér kostela. Bohat ezaný hlavní oltá se skládá z oblák, andílk a andl nesoucích rám s obrazem Panny Marie tšitelky z roku Pvodní obraz byl poškozen bleskem, toto je jeho kopie. Po stranách svatostánku stojí sochy sv. Benedikta a jeho sestry sv. Scholastiky. Velcí andlé nad nimi nesou nápis Tšitelko zarmoucených a Ukaž se matkou. Celá stavba oltáe je nahoe zakonena holubicí, pedstavující Ducha svatého. Jsou zde dva postranní oltáe sv. Františka a sv. Jana Nepomuckého, dále kazatelna i varhany velmi bohat zdobené ezbami a sochami. Pestrý, bohatý a psobivý interiér dopluje fresková a štuková výzdoba. Jan Barto ESKÉ PEKLADY BIBLE První peklad Písma na našem území vznikl v 9. století. Zasloužili se o to vrozvstové z Byzance Cyril a Metodj. Nejprve vytvoili slovanské písmo a pak peložili Bibli. Tento staroslovnský peklad (tzv. Cyrilometodjský) se nám nezachoval. První eský, rukou psaný peklad, jehož ást se dochovala až do souasnosti, je Bible leskovecko-drážanská. Jeho vznik se datuje kolem roku Tato bible má pohnutou historii. Není známo, jak a kdy se dostala do Drážan. Když byla odtud pevezena do Prahy, eští jazykozpytci jí nevnovali pílišnou pozornost. Zaala se podrobn zkoumat až na poátku minulého století. Uvažovalo se dokonce i o jejím runím opisování. Bylo to však píliš namáhavé a asov nároné. Bylo tedy rozhodnuto, aby byla Bible pevezena do belgické Lovan, kde mla být ofotografována. Pišla však 1. svtová válka a budova university, kde byla Bible uložena, byla pi bombardování zasažena. Budova shoela a s ní i cenné knižní svazky, které v ní byly uloženy. Z Bible drážanské se dochovala jen tetina textu opsaného ješt v Praze a malá ást fotokopií

6 Celá se nám dochovala Bible litomicko-teboská z let Z roku 1416 pochází Bible hlaholská, nazývaná též emauzská. Ze stejného období (1417) je i Bible olomoucká. Další známé eské peklady Bible jsou spojeny s vynálezem knihtisku. Tak se objevuje první tištná eská Bible pražská z roku Pozdji Bible kutnohorská (1489) a taky Bible benátská (1506), která sice byla v eském jazyce, ale byla vydána v cizin. Jedním z nejznámjších eských peklad je Bible kralická, která vznikala v letech Patnáct let ji zpracovávali duchovní Jednoty bratrské. Je považována za vrchol eského biblického pekladatelského úsilí. Poátkem 17. století zpracoval jezuitský ád další peklad a byla to Bible svatováclavská ( ). Ta navazuje na starší eské peklady, zejména na Bibli benátskou jejíž kulturn jazykový pínos dále rozvíjí. Podle asopisu Nezbeda 2/2005 IZRAEL V DATECH 3. ást Britská správa Po vítzné válce svila Spolenost národ v roce 1922 Británii tzv. Mandát pro Palestinu a povila ji vytvoením podmínek pro vznik židovského domova na území, s nímž je tento národ historicky spjat. Roku 1922 vytvoila Británie z ásti Mandátu (asi 75% území) arabský emirát Transjordánsko (dnes Jordánsko) a zabránila Židm, aby se tam usazovali. Vlny pisthovalc: : asi 35 tisíc Žid z Ruska, : 60 tisíc pevážn z Polska, 30. léta: 165 tisíc pevážn z Nmecka. Židé i Arabové mli v rámci britské správy dovoleno spravovat své vnitní záležitosti. Vlny arabského nacionáln motivovaného násilí proti Židm vedly r Británii k návrhu dalšího rozdlení území, podle nhož by na území západn od eky Jordánu mly vzniknout dva státy, jeden židovský a jeden arabský; Židé návrh pijali a povili Jewish Agency jednáním s britskou vládou o jeho realizaci, Arabové návrh dsledn odmítali holocaust Bhem druhé svtové války se nacistické Nmecko pokusilo systematickým zpsobem zlikvidovat celý židovský národ. Zahynulo na 6 milion Žid, z toho 1,5 milionu dtí : Britská správa Po válce ješt zpísnila omezení židovského pisthovalectví do zem. Židé vytvoili ilegální imigraní sí; bhem tí let se podailo tajn dopravit do zem 85 tisíc osob, které pežily holocaust. Británie zahájila námoní blokádu a ostrahu hranic a zadržené osoby vracela zpt hlasovalo Valné shromáždní OSN pro rozdlení území západn od Jordánu na dva státy, židovský a arabský skonil britský mandát a byl vyhlášen Stát Izrael zahájily spojené armády Egypta, Jordánska, Sýrie, Libanonu a Iráku invazi proti Izraeli, bhem 15 msíní Války o nezávislost zahynulo 6 tisíc z celkových 650 tisíc židovských obyvatel. eskoslovensko jako první stát svta porušilo naízené embargo na - 6 -

7 dovoz zbraní do oblasti Blízkého východu a poskytlo Izraeli zbran. Válka skonila pímím, hranice odpovídaly postavení armád na konci konfliktu. Další války následovaly v letech 1956, 1967 a Izrael pi nich v sebeobran zabral území Sinajského poloostrova, Gazy, Judska a Samaí a celé msto Jeruzalém. Jeruzalém byl prohlášen za navky nedlitelné hlavní msto Izraele, ostatní území jsou pod doasnou izraelskou správou do uzavení píslušných mírových dohod. Skupiny obyvatel žijící v Izraeli: Aškenázští židé pvodem ze stední a východní Evropy (Aškenaz stedovké židovské oznaení Nmecka). Vtšina pišla do zem v 19. a v první pol. 20. století. Stáli u zrodu sionismu, tvoili první generaci vdc Státu Izrael. Sefardští židé potomci španlských žid (Sefarad je v biblické hebrejštin Španlsko), kteí se po vyhnání ze Španlska roku 1492 usadili v Holandsku, Itálii, ecku a Turecku. Orientální židé pocházejí z islámských zemí severní Afriky a Blízkého východu, nkteí pocházejí z Izraele. Lze mezi nimi rozlišit ultraortodoxní, ortodoxní, liberální a nepraktikující židy. Zvláštní skupinu tvoí tzv. mesiánští židé, kteí pijímají Ježíše jako Mesiáše. Muslimové: Arabové (sunnitští) (78% nežidovského obyvatelstva) Kesané: (12%) Drúzové: (8%) Podle asopisu AMEN 12/2000 CO CHCEŠ, ABYCH PRO TEBE UD LAL? (Mk 10,51) Jaroslav Borýsek Pohledejte staré kíže, kíže pradd a dd, které vaši otcové zahodili nebo jen odložili, a setete z nich prach. Povste je na elná místa, znovu na erstvé skoby, zas aby pevn držely. Povste je tak vysoko, abyste se nemuseli hrbit a mohli rozmlouvat jako rovní, jen pak se mže každý rovn ptát: Co chceš, abych pro tebe udlal? - 7 -

8 ZAJÍMAVÉ KNIHY Opt bych vám ráda pedstavila nkteré kvalitní knihy, které mžete najít v našem táborském kostele Promnní Pán. První z nich napsal Tomáš Pala. Jmenuje se Muž podle Božího srdce (Život krále Davida). Vydalo ji vydavatelství A ALEF v Ostrav v roce Má vbec cenu zabývat se historií jednotlivých král, jak je nám podávána v knihách Samuelových, Královských i v knihách Paralipomenon? Mohou být boje, v nichž byly používány mee, kopí, luky a praky, aktuální v dob, která sdluje své poznatky pes internet, používá poítae a moderní techniku, dovede klonovat živé tvory i létat do vesmíru? Myslím, že ano a to proto, že technika a úrove poznání se mní, avšak lidé zstávají stejní. Zkušenosti posledních let ukazují, že lidé nejsou o nic lidštjší než v dobách izraelských král. Každý z nás je svým zpsobem králem, i když není hlavou korunovanou. Možná je to naše království jen docela maliké je to naše rodina, pracovišt, naše kuchyn i zahrádka. Je to místo, kde máme svou suverenitu, kde nám druzí nemají co íkat, jak to máme i nemáme dlat. Ze zkušenosti velkých král mžeme erpat i my pro svj život. Starozákonní píbhy nám názorn a poutav ukazují, jak jednat. Sv. Pavel píše vícím v Korint (1 Kor 10,11): To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo napsáno k napomenutí nám, které zastihl pelom vk. Mužem podle Božího srdce je právem nazýván izraelský král David. Bible mu vnuje velkou pozornost. Mžeme íci, že krom Ježíše Božího Syna (mimochodem Syna Davidova ) a Mojžíše není v Bibli postava, které by bylo vnováno tolik místa jako práv tomuto muži: Stojí tedy za to se jeho životem zabývat. David byl lovk jako my. Byl zajisté odvážný a statený, ale ml také své chvíle depresí a zoufalství jako mnozí z nás. Nikdo jiný nám také v Bibli neumožnil takový pohled do svého nitra jako David. Zrcadlem jeho pocit a rozpoložení jsou jeho žalmy. Jsou ukázkou toho, že Davidovi trvalo nkdy velmi dlouho, než nalezl správné rozhodnutí. Nikdy bychom nepochopili jeho vnitní boje i základ všech jeho vítzství nad sebou samým, nad jeho úzkostmi a obavami, kdyby se nám sbírka jeho písní nezachovala. David se také dovedl velmi spontánn radovat. On sám nebyl bez híchu. Dopustil se tžkých hích, za které byl v Izraeli jediný trest a to smrt. Dopustil se cizoložství a ve snaze ukrýt následky dokonce úkladn lovka zavraždil! Zklamal také jako otec nedokázal ádn vychovat své dti. Propadl ješitnosti a dal svévoln sítat Boží lid, aby se mohl tšit tím, co dokázal. Dost hrozné, ne? Jak je to možné, že tento muž byl pes tyto okolnosti mužem Božího srdce? Je na to jediná odpov. Davidovo srdce tlouklo cele pro Boha. Nemohl bez nj žít. Dsledn toužil po istém srdci. Nikdy nemohl zstat ve zlém. Když klesl, vyznával Bohu svá provinní. A nejen Bohu, ale i ped lidmi, proti nimž se provinil. Nap. v Davidov žalmu 51 poznáme, co je skutené, opravdové a ryzí pokání. I 32. žalm nám ukazuje na tajemství jeho vítzného života, v nmž Pán Bh našel zalíbení. Davidv život je pro nás obrovským povzbuzením. Víme už, že muž podle Božího srdce není nadpirozeným hrdinou, ale obyejným híšníkem jako jsme my se svými híchy, slabostmi a depresemi. David to nevzdal, tebaže se dopustil hrozných vcí. Volal k Bohu v upímné lítosti o milost a odpuštní a dosáhl jich. A to po celý život, za všech okolností. Hospodin Davida zachraoval, a šel kamkoli. (2S 8,15). Mjme tedy i my touhu po istém srdci a pímém duchu a poume se z Davidova života pokud možno v tom dobrém

9 Knihu Kesan a zdraví napsal Martin Zandler a vyšla ve vydavatelství Trinitas Svitavy v roce Je hledáním kesanské cesty ke zdraví. Autor knihy MUDr. Ing. Martin František Zandler se narodil v roce 1969 v Litomyšli. Vystudoval VUT v Praze zemmiství. Po letech hledání a bloudní uvil v Krista. Pi výkonu civilní služby v nemocnici poznal lidské utrpení, nemoci i nadji. Rozhodl se pro studium medicíny, kterou v r úspšn dokonil. V souasné dob psobí jako neurolog v Jindichov Hradci. Ve své knize nám ukazuje, že v péi o hlubší zdraví lze užívat nejen pirozené, ale i duchovní prostedky. Kesanská víra v sob totiž skrývá i mocný terapeutický potenciál, který nám Hospodin zdarma a s láskou nabízí. Trplivou snahou je možné nemocem ásten elit. Pesto je nepochybné, že uritému utrpení se nikdy zcela nevyhneme. Nemoc nás však asto vede k Tomu, který je Cesta, Pravda i Život. Autor v knize hovoí o kesanském zpsobu života, o tom, jak je dobré se chovat v dob nemoci, zmiuje se i o alternativní medicín. Jan Balík je autorem knihy Na cest s mladými (O služb církve mladým lidem). Vydalo nakladatelství Paulínky, Kniha nás pouuje o pastoraci mládeže, která je neustále na cest, v pohybu, stále hledající, stále nespokojená, stále nedostatená. A pece pomáhá. Setkání církve s mládeží pináší mnoho zajímavých podnt. Provází jej však také ada úskalí. Tato kniha se pokouší nahlédnout do svta mladých lidí, poukazuje na možné zpsoby jejich evangelizace a dotýká se rzných oblastí doprovázení mládeže. Styl knihy zpístupuje probírané téma širokému spektru tená: knžím, eholníkm, uitelm, vychovatelm i animátorm (dosplým vychovatelm mládeže). MUDr. Max Kašpar zde hovoí i o teorii šesti stn. Knihy pro Vás vybírala a poutavé tení peje Miloslava Skopcová VELIKONONÍ BERÁNEK 4 vejce, 1 hrnek cukru, 1 hrnek šlehaky, 2 hrnky polohrubé výbrové mouky, 1 vanilkový cukr, 1 kypící prášek do peiva. Postup: Žloutky a cukr šleháme do pny, pidáme šlehaku, po lžících vmícháme mouku s práškem do peiva a nakonec tuhý sníh z bílk. Ob ásti beránkové formy vymastíme siln máslem a vysypeme moukou. Vlijeme tsto do vtší ásti, pikryjeme druhou ástí beránka. Formu s tstem vložíme na plechu do trouby a zvolna peeme asi 3/4 hodiny. Ped koncem peení sejmeme vrchní ást formy, párátkem zkontrolujeme propeení a dopeeme nezakryté. Upeeného beránka vyklopíme, pocukrujeme, upevníme oi z hrozinek a nakonec pivážeme beránkovi na krk mašliku. Dobrou chu! - 9 -

10 KRÁTKÉ ZPRÁVY Sbírka na opravu vitráží malovaných oken v kostele sv. Vojtcha v Ratiboských Horách dne vynesla celkem ,- K. Pán Bh zapla všem dárcm, kteí tak ochotn pispli. Druhá sbírka na opravu vitráží se bude konat v nedli na poutní slavnost sv. Vojtcha. Sbírka na Svatopetrský halé vynesla: v Táboe ,- K, v Sezimov Ústí 3.500,- K, v Pohnání 2.500,- K a v Ratiboských Horách 1.000,- K. Pán Bh zapla za Vaše dary. Ze sbírky, která se konala v nedli , bylo odesláno na uprchlíky 30%, tj. za Tábor 2.000,- K, za Sezimovo Ústí 1.000,- K, za Pohnání 500,- K a za Ratiboské Hory 300,- K. Všem dárcm Pán Bh zapla. Sbírky v nejbližší dob: 27. bezna na poteby diecéze 17. kvtna na Charitu (svatodušní) 29. kvtna na bohoslovce Po nkolik postních sobot jsme se setkávali na táborské fae se zástupci nkterých hnutí v katolické církvi. V mnoha ohledech jsme se mohli nechat povzbudit a oslovit v prožívání letošní postní doby a už ze spirituality Schönstattského hnutí, Díla Mariina (Fokoláre), Katolické charismatické obnovy i oblát Panny Marie. Velikononí koncert pveckého sboru HLAHOL se uskutení v nedli v hod. v dkanském kostele v Táboe. Osadní svátky: Sezimovo Ústí: pondlí výstav Nejsvtjší Svátosti oltání mše svatá s požehnáním Tábor: úterý 8.00 ranní chvály 8.20 výstav Nejsvtjší Svátosti oltání mše svatá s požehnáním Pohnání: 6.5. pátek výstav Nejsvtjší Svátosti oltání mše svatá s požehnáním Pout: nedle v kostel sv. Vojtcha v Ratiboských Horách sobota v kaple sv. Jana Nepomuckého v Dolních Hrachovicích nedle v kaple sv. Jana Nepomuckého v Rodné nedle v kaple Nejsvtjší Trojice v Horních Hrachovicích nedle v kostel sv. Prokopa v Pohnání

11 Výroí posvcení dkanského kostela Promnní Pán na hoe Tábor, které se slaví 1. kvtna, pipadá letos na 6. nedli velikononí. Slavnostní mše svatá bude sloužena v obvyklou hodinu, tedy v 8.30 hod. V úterý 3. kvtna na svátek apoštol Filipa a Jakuba bude v hod. sloužena mše svatá v kostele zasvceném tmto svtcm na bývalém táborském hbitov. V sobotu 7. kvtna v hod. bude v dkanském kostele v Táboe chrámový koncert Posádkové hudby Tábor v rámci oslav 60. výroí konce 2. svtové války. V sobotu 14. kvtna zaneme ve hod. v dkanském kostele v Táboe slavnost Seslání Ducha sv. slavnostní bohoslužbou svatodušní vigilie s lucernáriem. Vikariátní dtská pou se uskutení tentokrát v Chýnov, v pondlí od 9.30 hod. Téma pouti: Tak a svítí vaše svtlo ped lidmi... Dti i rodie prosíme o modlitbu, aby se akce vydaila. Ve stejný den, na svatodušní pondlí , bude v Chotovinách tradiní pou u Jezera od hod. Dne v hod. na Klokotech udlí eskobudjovický biskup Jií Paour, OFMCap. knžské svcení jáhnu Jiímu Mkovi, OMI. Slavnost výroí posvcení farního kostela Povýšení sv. Kíže v Sezimov Ústí oslavíme v pondlí mší svatou od hod. Slavnostní bohoslužbu povede otec biskup Jií Paour, OFMCap. Ve dnech 4. a 5. ervna se koná na Svaté Hoe u Píbrami národní pou u píležitosti 100. výroí povýšení poutního kostela na baziliku minor. Hlavní bohoslužba je v hod. za úasti všech eských biskup. V eskobudjovické katedrále pijmou v sobotu v hod. knžské svcení z rukou biskupa Jiího Paoura, OFMCap. jáhni Tomáš Dryje, Tomáš Hajda a také náš táborský jáhen Roman Dvoák. Srden jste všichni zváni do Volyn dne v hod. k úasti na eucharistické bohoslužb, které bude poprvé pedsedat Roman Dvoák. V Táboe poprvé povede svátení bohoslužbu v nedli v 8.30 hod

12 SV T ÚSM V Ti kluci se pou, í otec je nejrychlejší. První: Mj táta je automobilový závodník, urit je nejrychlejší! Druhý: To mj táta je vojenský pilot je o moc rychlejší než tvj! Tetí: Ne, mj otec je ješt rychlejší! Pracuje na úad! Je tak rychlý, že v pátek mu práce koní ve tyi hodiny, ale už ve ti je doma! Máš dneska as, Pepo? Mám. A co zítra? No, to taky. A pozítí? To as nemám. Pro se ptáš? Ale, chtl jsem t pozítí pozvat na veei. Holi íká zákazníkovi: Pane, šediví vám vlasy. Hmm, tak zkuste stíhat trochu rychleji. Pepo, co dláš? Ale jako obvykle, nic. Tak to ti rád pomohu! Nevíš, pro vylouili Pepíka z horolezeckého oddílu? Vím. Pedseda ho nachytal, jak jede v paneláku do dvanáctého patra výtahem. íšník nabízí hostovi: Mám telecí srdce, vepová játra, hovzí jazyk a jehní mozeek. Pane vrchní, vaše osobní problémy m nezajímají. Potká se dvacetikoruna s ptitisícovkou a ptá se: Tak co, jak jde život? Dlouho jsem t nevidla. To víš, poád stejný. Kasino, obchoáky, hazard, klenotnictví, takové vci poád dokola. A co ty? To víš, poád stejný. Stále dokola kostelní kasiky. Haló, volám ohledn toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Mžete nám poradit, jak to máme zaídit, aby nás pustil dom? Malý Pepíek doma zvedne telefon, chvilku nco povídá a pak jde za tatínkem a íká: Volal Jirkv tatínek, že mu máš dát opsat mj domácí úkol, až ho spoítáš. Anika se vrací dom ze školy: Mami, já už se tam nevrátím. A pro ne? Ta uitelka nic nezná. Poád se nás na nco ptá. lovk se plazí po poušti z posledních sil a najednou vidí studnu. Zave: Vooodaaa!!! Ze studny se ozve: Kdeee? Mami, víš kolik zubní pasty je v jedné tub? Nemám tušení, Pepíku. Ale já to vím! Od televize až ke gaui! Požehnané Velikononí svátky, radost ze zmrtvýchvstalého Krista pejí všem farníkm P. Václav Hes, P. Jan Kuník, P. Günther Ecklbauer OMI, P. Hroznata Holický, jáhen Roman Dvoák a redakní rada Farního zpravodaje Marie Berková, Jaroslav Nol, Miloslava Skopcová, Petr Svoboda a Jií Vanata

13 VÝKAZ O HOSPODAENÍ od do Text K Chotoviny Borotín Hlasivo Hoštice Stezimí Sbírky Dary fyzických i právnických osob tuzemské i zahraniní Úroky z vedení bžného útu Píspvek z diecéze Ostatní píjmy Píjmy celkem Bohoslužebné poteby Režijní výdaje Opravy památek Odeslané sbírky a píspvky diecézi Dary a charitativní výdaje Da z píjm právnických osob, z nemovitostí, z pevodu nemov Ostatní výdaje Výdaje celkem Rozdíl píjm a výdaj daného období poet za rok 2004 farnost pomazání pijímání prmrn kt svateb pohb nemocných (1. sv. p.) v nedli Chotoviny (6) 65 Borotín (1) 30 Stezimí (1) 20 Hlasivo (1) 30 Hoštice (1) 15 Bližší informace: k. farnost Chotoviny, Lipová 2, 39137, tel Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají ímskokatolické farnosti uvedené v hlavice. Redakce: Tábor, Dkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 500 výtisk. Bezplatné

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 10. prosinec 3/1999 Milí mariánští ctitelé! Oznamuji vám velikou radost: eská biskupská konference urila náš chrám Jména Panny Marie ve Ktinách jako místo, kde je možno získat celoron ovoce Velkého

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU A PROVÁDCÍ PEDPISY K ÚSTAV PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU SCHVÁLENA IX. SNMEM PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Farní zpravodaj. Václav Ren, Popelka Nazaretská. T á b o r a a o k o l í. velikonoce 2007. roník VIII. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. Václav Ren, Popelka Nazaretská. T á b o r a a o k o l í. velikonoce 2007. roník VIII. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 2 velikonoce 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í SLOVO NA PRÁZDNINY. roník VI. prázdniny 2005

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í SLOVO NA PRÁZDNINY. roník VI. prázdniny 2005 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 3 prázdniny 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Farní zpravodaj. Martina Slobodová. T á b o r a a o k o l í. vánoce 2005. roník VI. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. Martina Slobodová. T á b o r a a o k o l í. vánoce 2005. roník VI. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 6 vánoce 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 4 podzim 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení Projekt: HOLICE MSTO, VE KTERÉM ŽIJI Úkoly: Napiš Vyhledej na internetu Použij mapu Úkol k zamyšlení Prohlédnte si mapu našeho msta a najdte ulici, ve které bydlíte, najdte ulici, kde se nachází naše škola

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více