MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace"

Transkript

1 C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi, séru nebo plazmě. Pouze pro profesionální použití jako in vitro diagnostikum. ÚČEL POUŽITÍ Testovací kazetka MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) je rychlé chromatografické imunostanovení pro kvalitativní detekci heterofilních protilátek IM v plné krvi, séru nebo plazmě, jako pomůcka při diagnóze infekční mononukleózy. ÚVOD Infekční mononukleóza (IM) je způsobena Epstein-Barr virem, který patří do skupiny herpesvirů. Symptomy IM jsou horečka, bolest krku a lymfatických uzlin. Ve velmi vzácných případech se může objevit problém se srdcem nebo CNS. Diagnóza IM se provádí na základě přítomnosti heterofilních protilátek. IM heterofilní protilátky patří do třídy IgM. Jsou přítomny u 80-90% případů akutní IM a mohou být detekovány u 60-70% pacientů během prvního týdne klinického onemocnění. 1,2,3,4 Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) je jednoduchý test, který využívá extrakty hovězích erytrocytů ke kvalitativní a selektivní detekci IM heterofilních protilátek v plné krvi, séru nebo plazmě během pár minut. PRINCIP Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) je imunostanovení, jehož základem je kvalitativní membránový strip pro detekci IM heterofilních protilátek v plné krvi, séru nebo plazmě. Při tomto postupu je antigen extrahovaný z hovězích erytrocytů imobilizován v testovacím regionu na kazetce. Vzorek reaguje s částicemi potaženými antigenem z hovězích erytrocytů, které jsou naneseny v označené vrstvě. Tato směs migruje chromatograficky podél stripu a interaguje s imobilizovanými antigeny extrahovanými z hovězích erytrocytů. Pokud vzorek obsahuje IM heterofilní protilátky, objeví se zbarvená linie v testovacím regionu, což znamená pozitivní výsledek. Pokud vzorek neobsahuje IM heterofilní protilátky, neobjeví se zbarvená linie a znamená to negativní výsledek. Jako kontrola postupu slouží zbarvená linie, která se musí vždy objevit v kontrolní linii regionu, což znamená, že byl použit potřebný objem vzorku a vzorek vzlínal po membráně. REAGENCIE Tento test obsahuje částice potažené antigenem extrahovaným z hovězích erytrocytů a membránu potaženou antigenem extrahovaným z hovězích erytrocytů. UPOZORNĚNÍ Pouze pro profesionální použití jako in vitro diagnostikum. Nepoužívejte po době expirace. Nejezte, nepijte nebo nekuřte na pracovním místě a při práci.

2 Nepoužívejte, pokud je obal testu porušen. Nakládejte se všemi vzorky jako s potenciálně infekčním materiálem. Věnujte pozornost zásadám správné laboratorní praxe při práci a při likvidaci. Používejte ochranný oděv, jednorázové rukavice a ochranu očí. Použitý test likvidujte podle místních předpisů. Vlhkost a teplota může narušit výsledek. UCHOVÁVÁNÍ A STABILITA Uchovávejte v původním obalu dobře uzavřené za pokojové teploty nebo zchlazené (2-30 C). Tento test je stabilní do data expirace vytištěného na obalu. Testovací destička musí zůstat uzavřená v obalu až těsně do použití. NEZMRAZUJTE. Nepoužívejte po datu expirace. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) lze provést z plné krve (z venipunkce nebo z prstu), séra nebo plazmy. Vzorek plné krve z venipunkce: Použijte vzorek krve s antikoagulancii (sodný nebo litný heparin, draselná nebo sodná sůl EDTA, šťavelan sodný, citrát sodný) odebraný podle standardních laboratorních postupů. Odběr plné krve z prstu: Omyjte pacientovi ruku mýdlem a teplou vodou nebo očistěte alkoholem. Nechte zaschnout. Masírujte ruku bez tlaku na odběrové místo dolů k prstům, prostředníčku nebo prsteníčku. Propíchněte pokožku sterilní lancetou. Nechte odkápnout první kapku krve. Opatrně stlačte ruku od dlaně k prstu a vytlačte okrouhlou kapku krve. Přidejte kapku na testovací destičku za použití kapiláry: Do kapiláry nasajte obvyklým způsobem asi 50 μl. Zabraňte vzniku bublin. Nasaďte balónek na konec kapiláry, pak stlačte balónek a vytlačte krev do jamky na vzorek (S). Separujte sérum nebo plazmu z krve co nejdříve, aby se zabránilo hemolýze. Použijte pouze čiré nehemolyzované vzorky. Testování musí být provedeno co nejdřív od odběru. Nenechávejte vzorky za pokojové teploty po dlouhou dobu. Sérum a plazma musí být uchovávána při 2-8 C až po 3 dny. Pro delší uchovávání by měly být vzorky uloženy na -20 C. Vzorky plné krve odebrané venipunkcí by měly být uchovány při 2-8 C, pokud je třeba test provést do 2 dnů. Nezmrazujte vzorky plné krve. Plná krev odebraná z prstu se musí testovat ihned. Nechte vzorky za pokojové teploty vytemperovat před použitím. Zmrazené vzorky se musí úplně rozmrazit a promíchat před testováním. Vzorky by neměly být opakovaně rozmrazovány a zmrazovány. Pokud je třeba vzorky posílat, měly by být zabaleny podle místních předpisů pro tato agens. MATERIÁL Dodávaný materiál Testovací kazetky Pufr Kapátka Negativní kontrola (zředěná lidská plazma, 0.09% azid sodný) Příbalová informace Pozitivní kontrola (zředěná lidská plazma obsahující IM heterofilní protilátky, 0.09% NaN3) Stojánek Materiály potřebný, ale v soupravě nedodávaný Kontejner na odběr vzorku (celá krev z venipunkce)

3 Minutka Lanceta (pouze pro odběr z prstu) Centrifuga Heparinizované kapiláry a balónek (pro odběr z prstu pouze) POKYNY PRO POUŽITÍ Nechte testovací kazetku, vzorek, pufr a/nebo kontroly před testováním vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30 C). Vyjměte testovací kazetku z obalu a použijte ji co nejdříve po rozbalení. Nejlepší výsledky se dosáhnou při použití do jedné hodiny. Položte kazetku na čistý rovný povrch. Pro vzorky séra a plazmy: Držte kapátko svisle a naneste 1 kapku séra nebo plazmy (asi 25µl) do jamky na vzorek (S) na kazetce a přidejte 1 kapku pufru (asi 55 µl). Začněte počítat čas. Viz obrázek níže. Pro vzorky plné krve z venipunkce: Držte kapátko svisle a naneste 2 kapky plné krve (asi 50 µl) do jamky na vzorek (S) na testovací kazetce a přidejte 1 kapku pufru (asi 55 µl). Začněte počítat čas. Viz obrázek níže. Pro vzorky plné krve z prstu: Při použití kapiláry: Naplňte kapiláru a přeneste asi 50 µl kapky krve z prstu do jamky na vzorek (S) na kazetce, pak přidejte 1 kapku pufru (asi 55 µl) a začněte počítat čas. Viz obrázek níže. Počkejte, až se objeví barevná (barevné) linie. Výsledek je třeba odečíst za 5 minut. Neinterpretujte výsledek déle než po 10 minutách. INTERPRETACE TESTU (Prohlédněte si obrázek) POZITIVNÍ: * Objeví se dvě zbarvené linie. Jedna linie je v kontrolním regionu (C) a druhá linie je v testovacím regionu (T). *POZN.: Intenzita barvy v testovacím regionu (T) se bude lišit podle koncentrace IM heterofilních protilátek přítomných ve vzorku. Tudíž jakékoliv zbarvení testovací linie v regionu (T) je třeba považovat za pozitivní.

4 NEGATIVNÍ: Objeví se jedna linie v kontrolním regionu (C). Neobjeví se zbarvená linie v testovacím regionu (T). NEVALIDNÍ TEST: Kontrolní linie se neobjeví. Nejčastější příčinou je nedostatečné množství vzorku nebo nesprávná technika postupu. Projděte si postup testu a opakujte test s novou kazetkou. Pokud problém přetrvává, nepokračujte a obraťte se na vašeho distributora. KONTROLA KVALITY Kontrola postupu je zahrnuta v testu. Kontrolní linie, která se objevuje v kontrolním regionu (C), je považována za vnitřní kontrolu postupu. Potvrzuje, že byl přidán dostatečný objem vzorku, proběhlo správně vzlínání a byla použita správná technika testu. Navíc je k vašemu internímu systému kvality v laboratoři doporučeno, aby byly testovány pozitivní a negativní externí kontroly nejméně jednou s každým testovacím kitem a každým operátorem. To ověří, že reagencie a test funguje správně a že je operátor schopen správně test provést. Externí pozitivní a negativní kontroly jsou dodané v kitu. Postup pro testování externí kontroly kvality 1. Držte lahvičku svisle a přidejte 1 celou kapku (asi 40 µl) pozitivní nebo negativní kontroly do jamky na vzorek (S) na kazetce a přidejte dále 1 kapku pufru (asi 55 µl). 2. Pokračujte krokem 3 tohoto návodu. 3. Pokud nedosáhnou kontroly požadovaných výsledků, výsledky pacientských testů nelze použít. Opakujte test nebo se obraťte na distributora. OMEZENÍ Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) je určen pouze pro in vitro diagnostiku. Tento test je určen pouze na detekci protilátek proti IM v plné krvi, séru nebo plazmě. Nelze tímto kvalitativním testem určit kvantitu ani poměr zvýšení koncentrace protilátek proti IM. Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) bude pouze indikovat přítomnost protilátek proti infekční mononukleóze ve vzorku a nemůže být použit jako jediné kritérium diagnózy. Jako u všech diagnostických testů musí být všechny výsledky interpretovány společně s dalšími klinickými informacemi dostupnými lékaři. Pokud je test negativní a klinické symptomy přetrvávají, je potřeba další testování za použití jiných klinických metod. Negativní výsledek nevylučuje možnost infekce IM. OČEKÁVANÉ HODNOTY Infekce Epstein-Barr virem během dospívání nebo u mladých lidí způsobuje infekční mononukleózu u 35% až 50% uváděných případů. 1, 5 Výskyt s EBV spojenou infekční mononukleózou v USA je odhadován na 45 ze 100,000 a je nejvyšší u adolescentů a mladých lidí asi 2 z 1,000. Neexistuje zde sezónnost EBV infekce. Inkubační doba je 10 až 60 dní, přičemž 7 až 14 dní je běžných u dětí a adolescentů. CHARAKTERISTIKY PROVEDENÍ Citlivost Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) byl porovnán se vzorky konfirmovanými latex-aglutinačním testem. Latex-aglutinační test sloužil jako

5 referenční metoda pro MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma). Výsledek ukázal, že je citlivost testu MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) >99.9% ve vztahu k latex-aglutinačnímu testu. Specificita Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) využívá antigen, který je vysoce specifický pro protilátky IM v plné krvi, séru nebo plazmě. Výsledky ukazují, že je specificita MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/ Plasma) 98.6% oproti latex-aglutinačním testům. MONO Rapid Test Device vs. latex-aglutinační test Metoda Latex-aglutinace Celkové MONO výsledky pozitivní negativní výsledky Rapid Test pozitivní Device negativní Celkové výsledky Relativní citlivost: >99.9% (93.2%-100.0%)* Relativní specificita: 98.6% (92.3%-100.0%)* Relativní správnost: 99.2% (95.5%-100.0%)* * 95% interval spolehlivosti Přesnost Intra-Assay Přesnost uvnitř běhu byla určena použitím 15 replikátů tří vzorků: negativního, slabě pozitivního a vysoce pozitivního. Negativní, slabě pozitivní a vysoce pozitivní byly správně identifikovány >99%. Inter-Assay Přesnost mezi běhy byla určena provedením 15 nezávislých stanovení na třech stejných vzorcích: negativním, slabě pozitivním a vysoce pozitivním. Byly testovány tři různé šarže MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/ Plasma) na negativních, slabě pozitivních a vysoce pozitivních vzorcích. Vzorky byly správně identifikovány >99%. LITERATURALIOGRAPHY Hickey SM, Strasburger VC. What Every Pediatrician Should Know About Infectious Mononucleosis In Adolescents. Pediatr Clin North Am. 1997; 44(6): Omori M. Mononucleosis Linde A. Diagnosis of Epstein-Barr virus-related diseases. Scand J. Infect Dis Suppl. 1996; 100:83-8. Papesch M, Watkins R. Epstein-Barr virus infectious mononucleosis. Clin Otolaryngol. 2001; 26(1): 3-8. CDC National Center for Infectious Diseases. EBV & IM: Ver.: MM

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO QUICK ROT / DENO Rychlý imunochromatografický test určený pro detekci gastroenteritid zvýrazněním rotavirů a adenovirů ve faeces Kat.č.: 5549 Pouze pro in vitro diagnostiku 1. Zamýšlené použití testu QUICK

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

TOYO D I A G N O S T I C S

TOYO D I A G N O S T I C S TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Jednokrokový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru/ v moči Pouze pro profesionální použití in vitro Rychlý kazetový test pro stanovení chlamydiového

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení HIV combo REF A59428 Použití Analýza Access HIV combo slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M

Více

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff KOMBINACE TESTŮ PRO SIMULTÁNNÍ KVALITATIVNÍ DETEKCI DROG DLE VOLBY: AMFETAMINŮ, KOKAINU, MARIHUANY,BUPRENORFINU, METAMFETAMINU, OPIÁTŮ, METADONU, FENCYKLIDINU, EDDP, BENZODIAZEPINU a OXYKODONU v LIDSKÝCH

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

VerifyNow Aspirin Assay

VerifyNow Aspirin Assay obsahuje drobné mikročástice s navázaným lidským fibrinogenem, reagencii startující agregaci trombocytů (induktor) a pufr. Vzorek plné krve přístroj automaticky převede z odběrové zkumavky do jednorázového

Více

ST AIA-PACK Testosterone

ST AIA-PACK Testosterone EU rev. TES-010310 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK Testosterone ST AIA-PACK Testosterone

Více

H azidem sodným (0,05%) jako konzervačním prostředkem.

H azidem sodným (0,05%) jako konzervačním prostředkem. Enzymový imunologický test pro stanovení koncentrace deoxypyridinolinových můstků (DPD) v lidské moči Pro in vitro diagnostické použití RYCHLÝ NÁVOD K PROVEDENÍ STANOVENÍ 1. Přidejte 50 µl zředěných (1:10)

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit EPO-Trac TM 125 I RIA Kit For the quantitative determination of Erythropoietin in serum or plasma Instruction Manual Manuel d Instructions Testanleitung Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Manual

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Český 112-PKS-VPCZ/010512

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Český 112-PKS-VPCZ/010512 CMVIgAELA Test PKS medac Český 0123 112PKSVPCZ/010512 VÝROBCE: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg MARKETING: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

Chlamydien-IgM-rELISA medac. Český 485-TMB-VPCZ/170204

Chlamydien-IgM-rELISA medac. Český 485-TMB-VPCZ/170204 Chlamydien-IgM-rELISA medac Český 0123 VÝROBCE: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstrasse 3 D-20354 Hamburg MARKETING: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) Název výrobku: Číslo výrobku: 663-1530 Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon: SDS e-mailový kontakt: Kontakty pro technicke informace: Oprávněný zástupce v

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE Název výrobku: BioPlex 2200 Anti-CCP Control Set Číslo výrobku: 663-3230 Výrobce: BioPlex 2200 Anti-CCP Control Set je určen k

Více