Čína: znakové písmo(má znaků), dílo Kniha písní sestavená asi filosofem Konfuciem 6.století př.n.l.) Persie: Avesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čína: znakové písmo(má 50 000znaků), dílo Kniha písní sestavená asi filosofem Konfuciem 6.století př.n.l.) Persie: Avesta"

Transkript

1 1. Počátky písemnictví. Nejstarší lit. památky. První lit. památky vznikaly v okolí velkých řek (Eufrat, Tigrid, Nil, Indus, Ganga, Brahmaputra) v době 3000let př.n.l. Mezopotámie: klínové písmo na hliněných tabulkách,sumerové mají dílo Epos o Gilgamešovi,který hledá nesmrtelnost (3.tisíciletí př.n.l.) Egypt: hieroglyfické(obrázkové) písmo, psalo se na papyry, díla mají náboženský charakter. (3. tisíciletí př.n.l.) Hebrejské písemnictví:bible- soubor knih Starého a Nového zákona, nazývaný také Písmo svaté, je to zákl. kniha křesťanského náboženství. Starý zákon: křesťanství převzalo pod tímto názvem soubor starších, hebrejsky psaných knih, kt. byly základem hebr. náboženství. Židé dělí text na 3 oddíly:1. Pět knih Mojžíšových(tóra)- je v ní líčeno stvořrní světa a člověka, potopa světa 2.Knihy Proroků- z dějin Izraele (1.tisíciletí př.n.l.) 3.Žalmy, Knihy Job a knihu proroctví Daniel Nový zákon:obsahuje 27 knih, první čtyři tvoří evangelia o narození, životě a smrti Ježíše Krista. Je napsán řecky. (do 2.století n.l.) Indie: hymny zvané Védy, eposy Mahábhárata a Rámájana. (2.tisíciletí př.n.l.) Arábie: Korán- náboženská kniha muslimů, skládá se ze 114 kapitol sestavených od nejdelší po nejkratší, sestavil prorok Muhammad, obsahuje věrouku, mravní přikázání a historické a legendární příběhy. ( století př.n.l.) Čína: znakové písmo(má znaků), dílo Kniha písní sestavená asi filosofem Konfuciem 6.století př.n.l.) Persie: Avesta Antická literatura antika je označení pro řecko- římský starověk Řecko: rozvíjela se 1. epika:ilias a Odyssea( Homér) 2.lyrika - sólová- Archilochos, Alkaios, Anakreont, Sapfó - sborová- Pindaros 3.drama- tragédie-aischylos (90 her, přidal 2.herce,/Peršané/ Sofokles(130 her, miláček diváků, přidal 3. herce a rozšířil sbor / Oidipus/ Euripides(90 her, psal o skutečném životě, neoblíbený / Médea / komedie- Aristofanes /Mír, Jezdci, Žáby, Ptáci/ řečnictví_démosténes - filipika/ útočná řeč/, Sokrates /nikdy nic nenapsal/, jeho žák Platón -/ sepsal promluvy Sokratovy pod názvem Obrana Sokratova, jeho žák Aristoteles-nejdokonalejší řečník, zakladatel logiky, dílo Poetika Řím: vycházel z řeckých vzorů, rozvíjella se: poezie: P.O.Naso - Metamorfózy, Umění milovat,tristia. Další autor je P.Vergilius Maro - Aeneida, Georgica, Bucolica. Posledním autorem je Catulus - opěvuje lásku k Lesbii. próza:cicero -( př.n.l.) řeč proti Catilinovi, dokonalá latina, Caesar _Zápisky o válce galské Petronius - (r.66) Satiricon o římské společnosti (hostina u Trimalchiona) Seneca - (4př.n.l.-65n.l.) O duševním klidu, jak prožít život vyrovnaně, sebevražda (Nero) Iuvenalis - autor satir. Poukazoval na úpadek společnosti drama: jediný dramatik Titus Plautus - Chlubný vojín, autor projevuje sympatie s nižšími vrstvami

2 2.Česká literatura od nejstarších dob do 15. století Kořeny nejstarších lit.památek na našem území spadají do 2.poloviny 9.století (863) Ze Soluně přišli na pozvání velkomoravského knížete Rastislava učenci Konstantin a Metoděj, aby zavedli křesťanství.museli vytvořit píslo - hlaholici (vyšla z malé řecké abecedy) a jazyk - staroslověnštinu. Jako první přeložili Bibli ( doposud byla v hebrejštině, řečtině a latině).další památky tohoto období jsou : Proglas, Moravsko- panonské legendy, Kyjevské listy. 11.století - staroslověnština je vytlačována latinou. Posledním útočištěm se jí stává Sázavský klášter. V této době se uplatňují oba jazyky. Píší se legendy - čtení o životě svatých - Kristianova legenda, Život sv. Václava, Život sv. Ludmily.. Kosmova kronika - autor Kosmas, děkan kapituly sv, Víta, psal latinsky, v próze čerpal ze tří zdrojů: 1. Bájné vyprávění starců - nevěrohodné 2. Hodnověrné zprávy svědků - částečně hodnověrné 3. To co sám viděl a zažil - hodnověrné první česká kronika začíná nejstaršími dějinami, končí rokem 1125(Kosmas umírá) Vznikají duchovní písně: nejstarší je z 10.st.- Hospodine, pomiluj ny, další je z 12.st, Svatý Václave, vévodo české země stol. - nástup češtiny ( Vídeňské glosy, Svatořehořské glosy) do literatury pronikají světské prvky: žákovská tvorba (Podkoní a žák)- forma sporu o to, kdo se má lépe vzniká drama (Mastičkář)-hovorový jazyk,velmi oblíbené alegorie (Nová rada, Tkadleček)- jinotaj zábavná próza ( exempla- Gesta romanorum, Olomoucké povídky), měšťanská próza ( Hradecký rukopis)- Destero,Satiry o řemesl., Bajka o lišce... Dalším významným dílem této doby je druhá kronika Dalimilova kronika -autor je neznámý, jazyk je čeština, je veršovaná, silně protiněmecky zaměřená a nevěrohodná. Končí rokem Vznikají ještě legendy - Legenda o sv.prokopu, L. o sv.kateřině Pojem : laicizace - zesvětšťování literatuty demokratizace - literatura je zaměřena více na prosté lidi, na šiřší okruh čtenářů Kdo by případně zarecitoval některou z duch.písní, určitě zaboduje!

3 3. Literatura doby husitské Budeme se pohybovat na přelomu st. Církev se nachází v hluboké krizi, ( v jejím čele stojí dokonce 3 papeži). Na scénu přicházejí reformátoři, kteří chtějí nápravu církve - Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Konrád Waldhauser, Jan Viklef a Tomáš Štítný ze Štítného - byl autorem traktátů (učená rozprava) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní. Tito muži byli předchůdci Jana Husa, který je základem této otázky. Narodil se v Husinci asi Byl knězem, který kázal v Praze v Betlémské kapli česky. Byl rektorem Karlovy university, zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského( upravoval poměr hlasů při hlasování na UK 3:1 pro Čechy- 1409) Kázal proti církvi, ačkoli byl sám jejím členem, odsuzoval hamižnost církve, neuspořáa Hus odešel na Kozí Hrádek a pak na hrad Krakovec. Byl pozván do Kostnice, daný život jejích členů, prodávání odpustků. V Praze byl vyhlášen interdikt aby zde obhájil před církevním koncilem své učení. Na místě pak byl pouze vyzván, aby své učení odvolal. Když toto neučinil, byl uvržen do žaláře a upálen jako kacíř. Tolik z dějepisu, ale umět to musíte! Českou literaturu obohatil také o díla. Psal latinsky a česky. Díla latinská: De eclesia (O církvi) De orthophgraphia bohemica (Opravopisu českém) -spřežkový pravopis nahradil diakritickým( zzaadaa- zádá) Díla česká: Dcerka - pro ženy o výchově dětí Výklad Viery, Desatera a Páteře - výklad 3 bohoslužebných textů Knížky o svatokupectví -ostrá kritika prodávání odpustků Postila - soubor kázání Listy z Kostnice Jeho myšlenka " pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí" je stále aktuální!!! Další literatura tohoto období: vzniká husitská literatura, např. husitské písně obsažené v Jistebnickém kancionálu( zpěvníku) -písně Ktož jsú boží bojovníci, Povstaň. povstaň, veliké město pražské dalším dílem je Budyšínský rukopis (Žaloba, Porok, Hádání,) Protikladem tomuto dílu je skladba Václav, Havel a Tábor, která je protihusitsky zaměřená. Dalším autorem je Vavřinec z Březové, autor Husitské kroniky( ) a skadby Píseň vznešené koruny české (opěvuje vítězství husitů u Domažlic 1431). Pokračovatelem myšlenek J. Husa byl Petr Chelčický, autor traktátů: O trojím lidu, ve kterém kritizuje středověké dělení lidí na ty, co se modlí, ty, co vládnou a ty, co na ně dělají. další O boji duchovním, kde se staví proti jakémukoli násilí, uznává jen boj na poli myšlenek. Poslední Sieť viery pravé, kde sítí myslí Kristovo učení a kdo se ho nedrží, propadne se do pekla. Vyjadřuje odvážný názor, že největšími hříšníky jsou císař a papež.. Do této otázky by patřil i Žižkův vojenský řád (1423), který svědčí o přísnosti v husitském vojsku.

4 4. Renesance a humanismus v Evropě Toto je velmi oblíbená mat. otázka, ale nepodceňovat a pořádně se ji naučit!! Začneme vysvětlením pojmu renesance- je to směr st., je to znovuzrození antiky, klade důraz na rozvoj všech tvůrčích sil člověka, užívání si života na zemi. Naproti tomu je humanismus spíš programem, hnutím v období renesance, které kladlo důraz na vzdělání. Tomu napomohl vynález knihtisku (1444 Gutenberg). Tolik úvod. Dále budeme pokračovat jednotlivými národními literaturami. Kolébkou renesance byla Itálie. Zde vyjmenujete 3 autory. Dante Alighieri - Božská komedie (sám autor v doprovodu vysněné dívky Beatrice a básníka Vergilia prochází rájem, očistcem a peklem) F. Petrarca - autor sonetů věnovaných Lauře, dále dílo Zpěvník. G. Boccaccio - Dekameron( společnost 3 mužů a 7 žen utíká z Florencie před morem na venkov a zde si vyprávějí příběhy na určité téma). Francie - F. Villon- Velký a Malý testament (básně o životě, často ironie, nadsázka, ale i sebekritika)!!česká autorka 20.st. Napsala o Villonovi životopisný román Navzdory básník zpívá.!! Anglie - W: Shakespeare ( ) největší dramatik všech dob, většina se hraje dodnes.rozdělit tvorbu na 3 období: 1. Komedie- Komedie plná omylů,, Zkrocení zlé ženy,sen noci svatojánské,veselé paničky windsorské, Večer tříkrálový, Jak se vám líbí, a prví tragedie Romeo a Julie / odehrává se v italské Veroně/ 2. Tragedie- Hamlet, Othello, Král Lear, Makhbeth, a hist.hry Jindřich VI., Richard III., 3. Hry- Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře Znát obsah alespoň jedné tragedie!!! Španělsko - M. de Cervantes y Saavedra - Román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (sluha Sancho Panza, kůň Rosinanta,dívka Dulcinea) Charakterizovat dílo, hlaního hrdinu Dalším Španělem je tentokrát dramatik (dobré srovnat s Shakesparem) Lope de Veganapsal asi 2000 her, ale upadl v zapomnění. Dílo Ovčí pramen, Král je nejlepší soudce. Rozvíjela se fyzika, chemie, lékařství (veřejné pitvy), astronomie, (Mikuláš Koperník, Giordano Bruno, Galileo Galilei). Renesanční umělci: Leonardo da Vinci( ), Mihelangelo Buonaroti ( )- Sixtinská kaple, Sandro Boticelli- zrození Venuše)

5 5.Renesance a humanismus v české literatuře Úvod bude stejný jako u otázky č 4. Jen s tím rozdílem, že u nás to bylo v st. Literatura se dělila na latinsky a česky psanou. Ta latinská byla určena vzdělancům a nebyla tudíž tak rozšířená. Autoři píšící latinsky byli : Jan z Rabštejna - Dialogus(autor byl diplomat ve službách Jiříka z Poděbrad) Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - Žaloba ke sv.václavu na mravy Čechů Mezi autory píšící česky řadíme: Viktorín Kornel -právnický spis O práviech, súdiech i dskách země České knihy devatery, a předmluvu ke Knihám o napravení padlého od Jana Zlatoústého. Václav Hájek z Libočan - Kronika česká ( dílo bylo velmi oblíbené, ale historicky nevěrohodné, do roku 1526) Zvláštní skupinu autorů tvoří autoři cestopisů: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic- Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. (popraven r.1621 na Staroměstském náměstí) Oldřich Prefát Václav Vratislav z Mitrovic - Příhody ( jako patnáctiketý se dostal do zajetí v Turecku i s ostatním poselstvem Rudolfa II. Významnou událostí bylo založení Jednoty bratrské, jejímž programem bylo šíření vzdělanosti. Postarala se o překlad Bible. Mezi hlavní představitele patřil Jan Blahoslav - biskup J.B., autorem děl Filipika proti misomusům (misomusové byli odpůrci vzdělanosti v J.B.) Muzika, Gramatika česká, Šamotulský kancionál, dále přeložil Nový zákon. Mezi významné autory exulantské literatury patří Jan Amos Komenský( ) Nazýván učitel národů, narozen v Nivnici na Moravě, poslední biskup J.B., po 1621 pronásledován kvůli své víře, 1628 odchází natrvalo z Čech do polského Lešna, pronásledován osudem, několikrát ovdověl, několikrát přišel o své dílo a začíná od začátku, nakonec se usadil v Amsterodamu a v nizozemském Naadrenu je pohřben. Zemřel jako osudem těžce zkoušený člověk, který stále doufal v návrat domů. Jeho díla rozděluje- me na: 1. Filosofická - Listy do nebe, Hlubina bezpečnosti, Truchlivý, Kšaft (odkaz) umírající matky Jednoty bratrské, Labyrint světa a ráj srdce -pohovořit o obsahu!!!!! 2. Pedagogická - Velká didaktika, Orbis pictus(svět v obrazech), Brána jazyků otevřená, Informatorium školy mateřské, Schola ludus(škola hrou) pohovořit o Komenského požadavcích, které měl na vzdělavání a přidat, že se jeho model školy uplatňuje dodnes. Ovlivnil školství v Anglii, Švédsku, Uhrách, Nizozemí. 3. Pansofická(vševědná) - Všeobecná porada o nápravě věcí lidských (pokus o shrnutí všech tehdejších poznatků), Anděl míru, Via lucis (Cesta světla). Závěr: rozkvět humanistické literatury byl zastavan porážkou na Bílé hoře (1620). Na dalších asi 100 let nastává doba úpadku české literatury a národa, tzv. doba temna.

6 NEZAPOMEŇ NA SEŠIT, KDE NAJDEŠ PODROBNOSTI!!!!!!

7 6.Barokní literatura v Čechách Začnete charakteristikou období baroka. Jr to epocha od pol st. v umění, literatuře, stavitelství, hudbě, oblékání,malířství, kdy dochází k odklonu od rozumové kázně, hledání náboženských jistot, je kladen důraz na mystiku (nadpřirozeno), objevují se snahy o splynutí s bohem, celkově dochází k odklonu od života na zemi a zrak je upínán k bohu, posmrtnému životu. Převládají alegorie, symboly a fantazie. V důsledku třicetileté války( ) dochází k zúžení čtenářské základny, mnoho vzdělanců odešlo po bitvě na Bílé hoře (1620) a po popravě 27 českých pánů (1621) a po následné tuhé rekatolizaci(jediné povolené náboženství byla katolická víra, všechna ostatní křesťanská i nekřesťanská vyznání byla zakázána) do zahraničí. Mezi nimi i náš největší exulant J.A.Komenský (pohovořit např. o Kšaftu ). Ti, co zde zůstali, se museli skrývat nebo přestoupili ke katolictví. Autorská základna není z výše uvedených důvodů nijak široká, ale zároveň ubylo i čtenářů. Podoba barokní české literatury :tvorba má silný protihabsburský postoj, v dílech exulantů se objevuje i obhajoba protihabsburského povstání. Dále má literatura podobu náboženskou - hlavním hrdinou je světec, píší se životopisy, kázání, postily, náb.rozjímání na téma posmrtného života, převládají pocity marnosti, únikem z pozemského trápení je život po smrti, často jsou líčeny různé zázraky, ale také perelná muka, která čekají hříšníky. Umělci: sochaři,stavitelé - Matyáš Braun(Kuks u Jaroměře), Ignác a Kryštof Dienzenhoferové(chrám sv.mikuláše v Pze na Malé Straně). malíři- Peter Paul Rubens, Karel Škréta, Petr Brandl Literatura oficiální Spisovatelé: exulanti - Pavel Skála ze Zhoře - Historie církevní(obhajoba i kritika povstání) Pavel Stránský - O státě českém ("průvodce po čes.historii, zeměpise,dějepise atd) domácí tvorba - Bedřich Bridel_Co bůh?člověk? (o pomíjivosti všeho pozemského) Adam Michna z Otradovic - Loutna česká( Chtíc aby spal) Bohuslav Balbín( )- horlivý národní buditel,věnoval se národním i literáním dějinám. Napsal Rozpravu na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého (každý národ má právo na svůj národní jazyk) Další autoři: Vilém Slavata- Historické spisování. Nebo Tomáš Pešina z Čechorodu. Nyní přejdeme k pololidové tvorbě, která tvoří přechod k tvorbě lidové. Sem by patřila tzv. interludia (mezihry, krátké frašky hrané učileli a žáky o masopustu, jednoduchý děj ukazuje postavení lidu). Autorem interludií byl Václav František Kocmánek. Lidová tvorba, ústní lidová slovesnost - existovala vždy, velký rozvoj zaznamenala v st., kdy se stala hl. představitelkou slovesné kultury. Téma - práce, život, smrt, rodina. Šířila se ústním podáním, podoba textů se časem měnila,každý si text upravil. Patří sem : pohádka- hl.hrdina hloupý Honza, vždy dobrý konec pověst- částečně pravdivá, místní, rodové(o bílé paní),národní (o Čeproroctví- vyjadřovala naděje na lepší zítřky chovi, o Libuši),hrdinská(o Brunclíkovi) hádanka lid.píseň

8 7. Evropská literatura 17. a 18.století Toto je otázka, kde budete mluvit o několika uměleckých směrech jdoucích po sobě. Jou to baroko, klasicismus, osvícenství a preromantismus. Začnete u 1. baroka jeho charakteristikou jako v ot.č. 6. Mezi barokní světové autory řadíme španělského dramatika - Pedro Chalderón de la Barca - Soudce zalamejský. Další je Angličan John Milton - Ztracený ráj, kde se věnoval otázkám svobody, demokratizace církve, požadoval rozvod, vykreslil ráj Adama a Evy. 2.Klasicismus - vznikl ve Francii 17.st. za panování Ludvíka XIV., krále slunce. Navazoval na antiku, upřednostňoval přesná pravidla, rozumovou kázeň a střízlivost, vyrovnanost. Pro tvorbu děl byla stanovena přesná pravidla, vedená snahou o vznik dokonalých děl. Byla stanovena zásada tří jednot (podle Aristotela): 1. Jednota místa - děj se musel odehrát na jednom místě 2. jednota času - v průběhu 24 hodin 3. Jednota děje - jednoduchá dějová linie Francie: Pierre Corneille- drama Cid (řešena otázka cti) Moliér (Poquelin) -autor 33 komedií, sám herec, majitel divadla, sám také objekt častých pomluv. Hry- Tartuffe, Zdravý nemocný, Lakomec(charakterizovat), Škola žen,scapinova šibalství. Lafontaine - autor bajek (co to je bajka?????) Itálie:zde má klasic. spíše podobu improvizace, jsou tu 3 stálé postavy- kolombína, boháč Pantalone a sluhové Scappino a Arlecchino. autor Carlo Goldoni - (zakladatel novodobého ital.divadla) hry Poprask na laguně, Sluha dvou pánů 3.Osvícenství: bylo myšlenkové hnutí 18.st., které zdůrazňuje rozumové poznání. Světlo rozumu má překonat tmu nevědomosti. Důraz je kladen na poznávání, vzdělávání,na boj proti církevním dogmatům. Anglie: D. Defoe ( )- Robinson Crusoe- člověk v boji o přežití, soulad s přírodou Jonathan Swift( ) - Gulliverovy cesty Francie: encyklopedisté- Voltaire- Candide,velký kritik církve J.J. Rousseau - Emil, čili o výchově D. Diderot - Jakub fatalista, stál v čele úsilí o vybudování encyklopedie (slovníkové dílo shrující a vykládající poznatky urč. oborů) 4.Preromantismus:umělecký směr 2.pol.18. a poč.19stol., který zdůdazňuje nezkaženost, city, návrat k přírodě, objevování lid.tradic. Francie: A.F.Prévost - Manon Lescaut F.René Chateaubriand- René, Atala (přeložil J. Jungmann) Německo- G.E.Lessing - hra Miss Sara Simpson J.W. Goethe - Utrpení mladého Werthera -tragický román v dopisech Faust - dvoudílná dramatická báseň o touze poznat vše F. Schiller - drama Loupežníci, Don Carlos, Úklady a láska

9 8. Národní obrození ( století) Období národního obrození (NO) je jednou z nejvýznamnějších etap vývoje české literatury. Díky tomuto období se podařilo zachovat český národ a český jazyk. Měli byste si zapamatovat tutu definici: NO je proces formování novodobého českého národa za exi_ stence mnohonárodnostní habsburské monarchie v letech Období NO předcházela doba temna, úpadek češtiny i čes.národa. Čeština byla postupně nahrazována němčinou až by postupně zanikla. Ale přišli obrozenci, vznikaly různé spolky a instituce. NO probíhalo v několika fázích: 1. Nejdříve bylo potřeba znouobnovit češtinu - vznikají slovníky, gramatiky.toto je fáze vědecká. Patřili sem: Josef Dobrovský- nevěřil v úspěch NO, psal německy. Napsal Dějiny českého jazyka a literatury a Slovník německo - český. Latinsky napsal Základy jazyka staroslověnského. Jeho pokračovatelem byl Josef Jungmann - psal česky Slovník česko- německý (5 dílů) a dál Historie literatury české a Slovesnost (byla to první učebnice spojená s čítankou) Přeložil Atalu od Chateubrianda, aby dokázal dokonalost češtiny. Václav Matěj Kramerius - měl nakladatelství Expedice- vydával knížky lidového čtení Václav Thám vydával almanach (zjisti, co to bylo) Básně v řeči vázané a je také autorem her Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka Existovalo v té době divadlo v Kotcích, od 1783 se hrálo ve Stavovském divadle, od1786 se hrálo v Boudě. Hrály se hlavně hry historické a vlastenecké (asi 300), ale nezachovaly se. Ve 2. fázi lidovýchovné se autoři zaměřovali na působení mezi lidmi. Patřili sem: Pavel Josef Šafařík - původem Slovák. Spolupracoval s F. Palackým na díle Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie. Dále napsal Slovanské starožitnosti. František Palacký - autor historického díla Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, kde důraz klade na husitství, kterému věnuje celý 3.díl Dějin. Končí rokem Jan Kollár - opět Slovák, autor básnické skladby Slávy dcera. Skladba se skládá z 5 zpěvů pojmenovaných podle slovanských řek. V básni vystupuje Mína, což je básníkova milenka Wilhemina Schmidtová. Mína je darem Slovanům za jejich prožitá utrpení. Znělková část má 645 znělek. František Ladislav Čelakovský -ve své tvorbě se nechal inspirovat lidovou slovesností. Nejprve ruskými bylinami (od slova bývalo) - Ohlas písní ruských. Převažují epické básně- Ilja Muromec- kde oslavuje chrabrost ruských bohatýrů. Následoval Ohlas písní českých - je spíše lyrický až lyricko epický. Např. Toman a lesní panna. Za divadlo Václav Kliment Klicpera - zpracovával historické a rytířské motivy, hry Hadrián z Římsů,Divotvorný klobouk, Každý něco pro vlast. Rukopisy se "objevil" Rukopis královédvorský hlásící se do 13.stol. Česká veřejnost byla nadšena.1818 se "objevil" další Rukopis zelenohorský hlásící se dokonce do10.stol.nyní se již objevily pochybnosti o pravosti.zpočátku i Dobrovský věřil v pravost, ale při druhém Rukopisu označil za autory své žáky V. Hanku a J. Lindu. Do sporu o pravost rukopisů se zapojila celá vědecká i literární společnost (T.G.Masaryk) a spor byl rozhodnut až na počátku 20.stol. pomocí vědeckých metod zkoumání. Jediné, co bychom připsali oběma falzifikátorům k dobru, by bylo to, že to dělali pro národ, ne pro vlastní obohacení.

10 9. Romantismus ve světové literatuře Začnete časovým vymezením romantismu a charakteristikou a dál budete pokračovat jednotlivými národními literaturami. R. je umělecký směr z přelomu 18.a 19.stol založený na protikladu snů, ideálů a představ proti rozumu. Hlavní hrdina žije ve vysněném světě a není schopen se přizpůbyl preromantismus.v Německu: J.W.Goethe- Utrpení mladého Werthera,Faust sobit společnosti. Společnost ho nechápe a odmítá ho, on se uchyluje do přírody, kde nachází klid, řád, spravedlnost. Společnosti se za křivdy na něm spáchané mstí násilným trestným činem a je za to po právu potrestán. Nenachází štěstí ani v lásce, umírá mladý a často na popravišti.v mnohých dílech se objevují autobiografické prvky.předchůdcem F. Schiller - Loupežníci, Valdštejn ROMANTISMUS Anglie -George Gordon Byron -autobiogr.dílo Childe Haroldova pouť, Korzár, Lara Percy Bysshe Shelley- Odpoutaný Prometeus Walter Scott - autor historických románů Wawerley, Yvanhoe Francie -Victor Hugo -v předmluvě ke hře Cromwell stanovil zásady romantismu, dále romány Chrám Matky boží v Paříži (Quasimodo- Froll), Devadesát tři, Bídníci a ještě sbírky básní Legenda věků (prochází dějinami)!!více sešit!! Stendhal - Červený a černý, (!!vysvětlit symboly barev!!) Věznice parmská Alfréd de Musset - autobiogr.dílo Zpověď dítěte svého věku George Sandová - Valentina, Indiana Německo - Novalis- Hymny noci bratři W. a J. Grimmové- Pohádky Rusko -Alexandr Sergejevič Puškin - veršovaný román Evžen Oněgin (obsah stručně), lyricko epické skladby Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána, Cikáni. Za prózy uveďte Kapitánskou dcerku a Pikovou dámu.naposled histirické drama Boris Godunov. Michail Jurievič Lermontov - skladba Démon,román Hrdina naší doby- hlavní hrdina Pečorin je " zbytečný člověk" Polsko - Adam Mickiewicz - Pan Tadeáš, Konrad Wallenrod, Dziady Slovensko - neexistovalo jako samostatný stát, ale jako součást Uher.Probíhala zde tuhá maďarizace. Nová mladá generace pod vedením Ludovíta Štúra řešila otázku zavedení spisovné slovenštiny. Proces probíhal ve třech etapách až se nakonec ujala štúrovština(základem bylo středoslovenské nářečí) Ludovít Štúr - byl pronásledován policií. Díla Nárečia slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí- zdůvodnil potřebu Slováků mít vlastní jazyk. Navazuje Nauka reči slovenskej -gramatika spisovné slovenštiny. Vydával Slovenskie národnie noviny. Ján Botto - Smrť Jánošíkova - oslava národního lidového hrdiny Andrej Sládkovič - Marína, Detvan Janko Král - Výlomky z Jánošíka Americká- E.A.Poe -Detektivky Abraham Stoker - Drakula Mary Shellyová - Frankenstein

11 10. Romantismus v české literatuře Na úvod této otázky pohovoříte o romantismu jako v ot.č.9. Jen s tím rozdílem, že romantismus přišel do Čech se zpožděním, asi v 30.letech 19.století, Proč? No proč asi, protože jsme neměli jazyk a probíhalo u nás NO. Bylo by dobré říct i to, že u nás nebyly dobré podmínky pro psaní romantických děl. Největším romantickým českým autorem byl Karel Hynek Mácha ( ) Hodně cestoval, zemřel předčasně a pohřben byl v Litoměřicích v den, kdy se měl ženit byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Prahy na Vyšehrad. básnická lyricko epická skladba Máj- skládá se ze 4 zpěvů a 2 mezizpěvů(intermez) Vypravuje tragický příběh lásky Viléma a Jarmily, který je zasazen do přírody kolem hradu Bezděz. 1.zpěv - Jarmila očekává milého, ale příjde posel se zprávou, že Vilém je ve vězení za vraždu a bude popraven. Zdrcená Jarmila se utopí v jezeře. 2.zpěv - Vilém ve vězení přemýšlí o svém životě a chápe svůj osud jako nespravedlivý, obává se smrti a posmrtného života. 1.mezizpěv - duchové se připravují na Vilémovu duši 3.zpěv -Vilém je ráno vyveden na pahorek za město, loučí se s vlastí, posílá jí pozdrav, je sťat a tělo je vpleteno do kola 2.mezizpěv - duchové přijímají Vilémovu duši mezi sebe 4.zpěv -po sedmi letech přichází na místo popravy sám básník a nachází ještě vybledlé Vilémovy kosti. Své jméno přidává ke jménům obou hrdinů:"hynku!viléme!jarmilo! Básník se loučí se svým mládím. Další díla: Kat, Marinka, Cikáni, Obrazy ze života mého Nové umělecké prostředky :oxymoron-nelogické spojení více slov(umřelé hvězdy svit) epizeuxis - opakování jednoho slova několikrát za sebou pro zdrůraznění(tam žádný..) Josef Kajetán Tyl novinář - časopis Květy, politické Sedlské noviny prozaik -Rozervanec(kritizuje Máchu za jeho rozervanectví), Poslední Čech dramatik - ze života - Paličova dcera, Chudý kejklíř, Paní Marjánka, matka pluku pohádkový námět - Strakonický dudák, Jříkovo vidění, Lesní panna historický námět - Krvavý soud, aneb Kutnohorští havíři, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, Jan Hus veselohry - Fidlovačka aneb žádný žert a žádná rvačka -píseň Kde domov můj!!! Karel Jaromír Erben ve své tvorbě čerpal především z lidové tvořivosti. Sbíral lidovou slovesnost. Nejznámějším jeho dílem je básnická sbírka Kytice. Obsahuje na 13 balad(kdo ví, co jsou to balady???), z nichž je jen 1 umělá (Věštkyně) a ostatní jsou lidové: Kytice, Holoubek, Vodník, Polednice,Svatební košile, Dceřina kletba, Zlatý kolovrat, Lilie,Štědrý den) řeší otázku viny a trestu, vztahu matky a dítěte, osudovosti. Je autorem pohádek : O kohoutkovi a slepičce, Otesánek, Hrnečku, vař,tři zlaté vlasy děda Vševěda, Zlatovláska, O třech přadlenách Více v sešitě ze 2.ročníku!!!

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Středověká

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Středověká literatura

Středověká literatura MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2013/14) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) literatura sekunda Mgr. Pavla

Více

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury Středověká literatura Dějiny umění a literatury Co nás čeká v této lekci? Přiblížit společensko historickou situaci Zopakovat si znaky dobového umění a uvést si příklady Charakterizovat literaturu tohoto

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

17.století první polovina 18.století

17.století první polovina 18.století 17.století první polovina 18.století UDÁLOSTI FAKTA ÚKOLY: porážka českých protestantů (1620 Bílá hora) Obnovené zřízení zemské (1628 prohabsburské, katolické zákony) rekatolizace, germanizace nevolnictví

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Národní

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Romantismus. Světový romantismus. 1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina

Romantismus. Světový romantismus. 1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina Romantismus Světový romantismus 1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina 2. Anglický romantismus Básníci jezerní školy Walter Scott G. G. N. Byron Percy Bysshe Shelley Další autoři 3. Francouzský

Více

Český jazyk - literární komunikace 5. ročník osmiletého gymnázia 1. ročník čtyřletého gymnázia

Český jazyk - literární komunikace 5. ročník osmiletého gymnázia 1. ročník čtyřletého gymnázia Český jazyk - literární komunikace 5. ročník osmiletého gymnázia 1. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) chápe význam umění pro člověka zařadí typická díla k jednotlivým

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1.1 Renesance Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

počátek 14. století počátek 17. století

počátek 14. století počátek 17. století počátek 14. století počátek 17. století UDÁLOSTI FAKTA zámořské plavby a objevy (Vasco da Gama, Kryštof Kolumbus, Ferdnando Magalhaes) rozvoj přírodních věd (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová Renesance, humanismus PaedDr. Hana Melounová Renesance - z francouzského la renaissance (znovuzrození) - historická a kulturní epocha, 14. 17. st., zasáhla všechny oblasti života společnosti, všechny společenské

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE

KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Středověká literatura

Středověká literatura Středověká literatura Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

tředověká literatura na našem území

tředověká literatura na našem území tředověká literatura na našem území Pojem středověk je užíván pro období od r., tzn. od (událost), do století. Poté následovalo období. V období středověku vzkvétaly některé nádherné umělecké slohy, např.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Klasicismus a osvícenství

Klasicismus a osvícenství Klasicismus a osvícenství Evropa 1. Charakteristika období 2. Anglické osvícenství Defoe Swift 3. Francouzský klasicismus Corneille, Racin Moliere 4. Francouzské osvícenství Voltaire České národní obrození

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014)

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) 23. dubna 1564 narozen William S. (tři měsíce po jeho narození ve Stratfordu propukla mor) Alžběta I. (31 let) vládne 6. rokem 3 000 000 obyvatel

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

02. Počátky českého písemnictví (do konce 14. stol.)

02. Počátky českého písemnictví (do konce 14. stol.) 02. Počátky českého písemnictví (do konce 14. stol.) Starší literatura - dochovány pouze zlomky z nejstarších dob (často neznáme, kdy díla vznikla, neznáme ani autora) - málo písemných záznamů, ústní slovesnost

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

první polovina 19.století

první polovina 19.století první polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1798 Velká francouzská revoluce napoleonské války 1848 revoluční rok v Evropě po neúspěchu v mnoha zemích tuhé policejní režimy růst průmyslu na evropském kontinentu

Více

Literatura. Romantika

Literatura. Romantika Romantismus - umělecký styl 1. pol. 19. st., zaměřený na city - láska, nenávist, hněv, pomsta - hrdina: mladá postava, zříceniny, hřbitovy, noc Romantika Literatura - láska, hlavní hrdina: žena, vyšší

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více