Čína: znakové písmo(má znaků), dílo Kniha písní sestavená asi filosofem Konfuciem 6.století př.n.l.) Persie: Avesta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čína: znakové písmo(má 50 000znaků), dílo Kniha písní sestavená asi filosofem Konfuciem 6.století př.n.l.) Persie: Avesta"

Transkript

1 1. Počátky písemnictví. Nejstarší lit. památky. První lit. památky vznikaly v okolí velkých řek (Eufrat, Tigrid, Nil, Indus, Ganga, Brahmaputra) v době 3000let př.n.l. Mezopotámie: klínové písmo na hliněných tabulkách,sumerové mají dílo Epos o Gilgamešovi,který hledá nesmrtelnost (3.tisíciletí př.n.l.) Egypt: hieroglyfické(obrázkové) písmo, psalo se na papyry, díla mají náboženský charakter. (3. tisíciletí př.n.l.) Hebrejské písemnictví:bible- soubor knih Starého a Nového zákona, nazývaný také Písmo svaté, je to zákl. kniha křesťanského náboženství. Starý zákon: křesťanství převzalo pod tímto názvem soubor starších, hebrejsky psaných knih, kt. byly základem hebr. náboženství. Židé dělí text na 3 oddíly:1. Pět knih Mojžíšových(tóra)- je v ní líčeno stvořrní světa a člověka, potopa světa 2.Knihy Proroků- z dějin Izraele (1.tisíciletí př.n.l.) 3.Žalmy, Knihy Job a knihu proroctví Daniel Nový zákon:obsahuje 27 knih, první čtyři tvoří evangelia o narození, životě a smrti Ježíše Krista. Je napsán řecky. (do 2.století n.l.) Indie: hymny zvané Védy, eposy Mahábhárata a Rámájana. (2.tisíciletí př.n.l.) Arábie: Korán- náboženská kniha muslimů, skládá se ze 114 kapitol sestavených od nejdelší po nejkratší, sestavil prorok Muhammad, obsahuje věrouku, mravní přikázání a historické a legendární příběhy. ( století př.n.l.) Čína: znakové písmo(má znaků), dílo Kniha písní sestavená asi filosofem Konfuciem 6.století př.n.l.) Persie: Avesta Antická literatura antika je označení pro řecko- římský starověk Řecko: rozvíjela se 1. epika:ilias a Odyssea( Homér) 2.lyrika - sólová- Archilochos, Alkaios, Anakreont, Sapfó - sborová- Pindaros 3.drama- tragédie-aischylos (90 her, přidal 2.herce,/Peršané/ Sofokles(130 her, miláček diváků, přidal 3. herce a rozšířil sbor / Oidipus/ Euripides(90 her, psal o skutečném životě, neoblíbený / Médea / komedie- Aristofanes /Mír, Jezdci, Žáby, Ptáci/ řečnictví_démosténes - filipika/ útočná řeč/, Sokrates /nikdy nic nenapsal/, jeho žák Platón -/ sepsal promluvy Sokratovy pod názvem Obrana Sokratova, jeho žák Aristoteles-nejdokonalejší řečník, zakladatel logiky, dílo Poetika Řím: vycházel z řeckých vzorů, rozvíjella se: poezie: P.O.Naso - Metamorfózy, Umění milovat,tristia. Další autor je P.Vergilius Maro - Aeneida, Georgica, Bucolica. Posledním autorem je Catulus - opěvuje lásku k Lesbii. próza:cicero -( př.n.l.) řeč proti Catilinovi, dokonalá latina, Caesar _Zápisky o válce galské Petronius - (r.66) Satiricon o římské společnosti (hostina u Trimalchiona) Seneca - (4př.n.l.-65n.l.) O duševním klidu, jak prožít život vyrovnaně, sebevražda (Nero) Iuvenalis - autor satir. Poukazoval na úpadek společnosti drama: jediný dramatik Titus Plautus - Chlubný vojín, autor projevuje sympatie s nižšími vrstvami

2 2.Česká literatura od nejstarších dob do 15. století Kořeny nejstarších lit.památek na našem území spadají do 2.poloviny 9.století (863) Ze Soluně přišli na pozvání velkomoravského knížete Rastislava učenci Konstantin a Metoděj, aby zavedli křesťanství.museli vytvořit píslo - hlaholici (vyšla z malé řecké abecedy) a jazyk - staroslověnštinu. Jako první přeložili Bibli ( doposud byla v hebrejštině, řečtině a latině).další památky tohoto období jsou : Proglas, Moravsko- panonské legendy, Kyjevské listy. 11.století - staroslověnština je vytlačována latinou. Posledním útočištěm se jí stává Sázavský klášter. V této době se uplatňují oba jazyky. Píší se legendy - čtení o životě svatých - Kristianova legenda, Život sv. Václava, Život sv. Ludmily.. Kosmova kronika - autor Kosmas, děkan kapituly sv, Víta, psal latinsky, v próze čerpal ze tří zdrojů: 1. Bájné vyprávění starců - nevěrohodné 2. Hodnověrné zprávy svědků - částečně hodnověrné 3. To co sám viděl a zažil - hodnověrné první česká kronika začíná nejstaršími dějinami, končí rokem 1125(Kosmas umírá) Vznikají duchovní písně: nejstarší je z 10.st.- Hospodine, pomiluj ny, další je z 12.st, Svatý Václave, vévodo české země stol. - nástup češtiny ( Vídeňské glosy, Svatořehořské glosy) do literatury pronikají světské prvky: žákovská tvorba (Podkoní a žák)- forma sporu o to, kdo se má lépe vzniká drama (Mastičkář)-hovorový jazyk,velmi oblíbené alegorie (Nová rada, Tkadleček)- jinotaj zábavná próza ( exempla- Gesta romanorum, Olomoucké povídky), měšťanská próza ( Hradecký rukopis)- Destero,Satiry o řemesl., Bajka o lišce... Dalším významným dílem této doby je druhá kronika Dalimilova kronika -autor je neznámý, jazyk je čeština, je veršovaná, silně protiněmecky zaměřená a nevěrohodná. Končí rokem Vznikají ještě legendy - Legenda o sv.prokopu, L. o sv.kateřině Pojem : laicizace - zesvětšťování literatuty demokratizace - literatura je zaměřena více na prosté lidi, na šiřší okruh čtenářů Kdo by případně zarecitoval některou z duch.písní, určitě zaboduje!

3 3. Literatura doby husitské Budeme se pohybovat na přelomu st. Církev se nachází v hluboké krizi, ( v jejím čele stojí dokonce 3 papeži). Na scénu přicházejí reformátoři, kteří chtějí nápravu církve - Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Konrád Waldhauser, Jan Viklef a Tomáš Štítný ze Štítného - byl autorem traktátů (učená rozprava) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní. Tito muži byli předchůdci Jana Husa, který je základem této otázky. Narodil se v Husinci asi Byl knězem, který kázal v Praze v Betlémské kapli česky. Byl rektorem Karlovy university, zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského( upravoval poměr hlasů při hlasování na UK 3:1 pro Čechy- 1409) Kázal proti církvi, ačkoli byl sám jejím členem, odsuzoval hamižnost církve, neuspořáa Hus odešel na Kozí Hrádek a pak na hrad Krakovec. Byl pozván do Kostnice, daný život jejích členů, prodávání odpustků. V Praze byl vyhlášen interdikt aby zde obhájil před církevním koncilem své učení. Na místě pak byl pouze vyzván, aby své učení odvolal. Když toto neučinil, byl uvržen do žaláře a upálen jako kacíř. Tolik z dějepisu, ale umět to musíte! Českou literaturu obohatil také o díla. Psal latinsky a česky. Díla latinská: De eclesia (O církvi) De orthophgraphia bohemica (Opravopisu českém) -spřežkový pravopis nahradil diakritickým( zzaadaa- zádá) Díla česká: Dcerka - pro ženy o výchově dětí Výklad Viery, Desatera a Páteře - výklad 3 bohoslužebných textů Knížky o svatokupectví -ostrá kritika prodávání odpustků Postila - soubor kázání Listy z Kostnice Jeho myšlenka " pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí" je stále aktuální!!! Další literatura tohoto období: vzniká husitská literatura, např. husitské písně obsažené v Jistebnickém kancionálu( zpěvníku) -písně Ktož jsú boží bojovníci, Povstaň. povstaň, veliké město pražské dalším dílem je Budyšínský rukopis (Žaloba, Porok, Hádání,) Protikladem tomuto dílu je skladba Václav, Havel a Tábor, která je protihusitsky zaměřená. Dalším autorem je Vavřinec z Březové, autor Husitské kroniky( ) a skadby Píseň vznešené koruny české (opěvuje vítězství husitů u Domažlic 1431). Pokračovatelem myšlenek J. Husa byl Petr Chelčický, autor traktátů: O trojím lidu, ve kterém kritizuje středověké dělení lidí na ty, co se modlí, ty, co vládnou a ty, co na ně dělají. další O boji duchovním, kde se staví proti jakémukoli násilí, uznává jen boj na poli myšlenek. Poslední Sieť viery pravé, kde sítí myslí Kristovo učení a kdo se ho nedrží, propadne se do pekla. Vyjadřuje odvážný názor, že největšími hříšníky jsou císař a papež.. Do této otázky by patřil i Žižkův vojenský řád (1423), který svědčí o přísnosti v husitském vojsku.

4 4. Renesance a humanismus v Evropě Toto je velmi oblíbená mat. otázka, ale nepodceňovat a pořádně se ji naučit!! Začneme vysvětlením pojmu renesance- je to směr st., je to znovuzrození antiky, klade důraz na rozvoj všech tvůrčích sil člověka, užívání si života na zemi. Naproti tomu je humanismus spíš programem, hnutím v období renesance, které kladlo důraz na vzdělání. Tomu napomohl vynález knihtisku (1444 Gutenberg). Tolik úvod. Dále budeme pokračovat jednotlivými národními literaturami. Kolébkou renesance byla Itálie. Zde vyjmenujete 3 autory. Dante Alighieri - Božská komedie (sám autor v doprovodu vysněné dívky Beatrice a básníka Vergilia prochází rájem, očistcem a peklem) F. Petrarca - autor sonetů věnovaných Lauře, dále dílo Zpěvník. G. Boccaccio - Dekameron( společnost 3 mužů a 7 žen utíká z Florencie před morem na venkov a zde si vyprávějí příběhy na určité téma). Francie - F. Villon- Velký a Malý testament (básně o životě, často ironie, nadsázka, ale i sebekritika)!!česká autorka 20.st. Napsala o Villonovi životopisný román Navzdory básník zpívá.!! Anglie - W: Shakespeare ( ) největší dramatik všech dob, většina se hraje dodnes.rozdělit tvorbu na 3 období: 1. Komedie- Komedie plná omylů,, Zkrocení zlé ženy,sen noci svatojánské,veselé paničky windsorské, Večer tříkrálový, Jak se vám líbí, a prví tragedie Romeo a Julie / odehrává se v italské Veroně/ 2. Tragedie- Hamlet, Othello, Král Lear, Makhbeth, a hist.hry Jindřich VI., Richard III., 3. Hry- Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře Znát obsah alespoň jedné tragedie!!! Španělsko - M. de Cervantes y Saavedra - Román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (sluha Sancho Panza, kůň Rosinanta,dívka Dulcinea) Charakterizovat dílo, hlaního hrdinu Dalším Španělem je tentokrát dramatik (dobré srovnat s Shakesparem) Lope de Veganapsal asi 2000 her, ale upadl v zapomnění. Dílo Ovčí pramen, Král je nejlepší soudce. Rozvíjela se fyzika, chemie, lékařství (veřejné pitvy), astronomie, (Mikuláš Koperník, Giordano Bruno, Galileo Galilei). Renesanční umělci: Leonardo da Vinci( ), Mihelangelo Buonaroti ( )- Sixtinská kaple, Sandro Boticelli- zrození Venuše)

5 5.Renesance a humanismus v české literatuře Úvod bude stejný jako u otázky č 4. Jen s tím rozdílem, že u nás to bylo v st. Literatura se dělila na latinsky a česky psanou. Ta latinská byla určena vzdělancům a nebyla tudíž tak rozšířená. Autoři píšící latinsky byli : Jan z Rabštejna - Dialogus(autor byl diplomat ve službách Jiříka z Poděbrad) Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - Žaloba ke sv.václavu na mravy Čechů Mezi autory píšící česky řadíme: Viktorín Kornel -právnický spis O práviech, súdiech i dskách země České knihy devatery, a předmluvu ke Knihám o napravení padlého od Jana Zlatoústého. Václav Hájek z Libočan - Kronika česká ( dílo bylo velmi oblíbené, ale historicky nevěrohodné, do roku 1526) Zvláštní skupinu autorů tvoří autoři cestopisů: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic- Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. (popraven r.1621 na Staroměstském náměstí) Oldřich Prefát Václav Vratislav z Mitrovic - Příhody ( jako patnáctiketý se dostal do zajetí v Turecku i s ostatním poselstvem Rudolfa II. Významnou událostí bylo založení Jednoty bratrské, jejímž programem bylo šíření vzdělanosti. Postarala se o překlad Bible. Mezi hlavní představitele patřil Jan Blahoslav - biskup J.B., autorem děl Filipika proti misomusům (misomusové byli odpůrci vzdělanosti v J.B.) Muzika, Gramatika česká, Šamotulský kancionál, dále přeložil Nový zákon. Mezi významné autory exulantské literatury patří Jan Amos Komenský( ) Nazýván učitel národů, narozen v Nivnici na Moravě, poslední biskup J.B., po 1621 pronásledován kvůli své víře, 1628 odchází natrvalo z Čech do polského Lešna, pronásledován osudem, několikrát ovdověl, několikrát přišel o své dílo a začíná od začátku, nakonec se usadil v Amsterodamu a v nizozemském Naadrenu je pohřben. Zemřel jako osudem těžce zkoušený člověk, který stále doufal v návrat domů. Jeho díla rozděluje- me na: 1. Filosofická - Listy do nebe, Hlubina bezpečnosti, Truchlivý, Kšaft (odkaz) umírající matky Jednoty bratrské, Labyrint světa a ráj srdce -pohovořit o obsahu!!!!! 2. Pedagogická - Velká didaktika, Orbis pictus(svět v obrazech), Brána jazyků otevřená, Informatorium školy mateřské, Schola ludus(škola hrou) pohovořit o Komenského požadavcích, které měl na vzdělavání a přidat, že se jeho model školy uplatňuje dodnes. Ovlivnil školství v Anglii, Švédsku, Uhrách, Nizozemí. 3. Pansofická(vševědná) - Všeobecná porada o nápravě věcí lidských (pokus o shrnutí všech tehdejších poznatků), Anděl míru, Via lucis (Cesta světla). Závěr: rozkvět humanistické literatury byl zastavan porážkou na Bílé hoře (1620). Na dalších asi 100 let nastává doba úpadku české literatury a národa, tzv. doba temna.

6 NEZAPOMEŇ NA SEŠIT, KDE NAJDEŠ PODROBNOSTI!!!!!!

7 6.Barokní literatura v Čechách Začnete charakteristikou období baroka. Jr to epocha od pol st. v umění, literatuře, stavitelství, hudbě, oblékání,malířství, kdy dochází k odklonu od rozumové kázně, hledání náboženských jistot, je kladen důraz na mystiku (nadpřirozeno), objevují se snahy o splynutí s bohem, celkově dochází k odklonu od života na zemi a zrak je upínán k bohu, posmrtnému životu. Převládají alegorie, symboly a fantazie. V důsledku třicetileté války( ) dochází k zúžení čtenářské základny, mnoho vzdělanců odešlo po bitvě na Bílé hoře (1620) a po popravě 27 českých pánů (1621) a po následné tuhé rekatolizaci(jediné povolené náboženství byla katolická víra, všechna ostatní křesťanská i nekřesťanská vyznání byla zakázána) do zahraničí. Mezi nimi i náš největší exulant J.A.Komenský (pohovořit např. o Kšaftu ). Ti, co zde zůstali, se museli skrývat nebo přestoupili ke katolictví. Autorská základna není z výše uvedených důvodů nijak široká, ale zároveň ubylo i čtenářů. Podoba barokní české literatury :tvorba má silný protihabsburský postoj, v dílech exulantů se objevuje i obhajoba protihabsburského povstání. Dále má literatura podobu náboženskou - hlavním hrdinou je světec, píší se životopisy, kázání, postily, náb.rozjímání na téma posmrtného života, převládají pocity marnosti, únikem z pozemského trápení je život po smrti, často jsou líčeny různé zázraky, ale také perelná muka, která čekají hříšníky. Umělci: sochaři,stavitelé - Matyáš Braun(Kuks u Jaroměře), Ignác a Kryštof Dienzenhoferové(chrám sv.mikuláše v Pze na Malé Straně). malíři- Peter Paul Rubens, Karel Škréta, Petr Brandl Literatura oficiální Spisovatelé: exulanti - Pavel Skála ze Zhoře - Historie církevní(obhajoba i kritika povstání) Pavel Stránský - O státě českém ("průvodce po čes.historii, zeměpise,dějepise atd) domácí tvorba - Bedřich Bridel_Co bůh?člověk? (o pomíjivosti všeho pozemského) Adam Michna z Otradovic - Loutna česká( Chtíc aby spal) Bohuslav Balbín( )- horlivý národní buditel,věnoval se národním i literáním dějinám. Napsal Rozpravu na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého (každý národ má právo na svůj národní jazyk) Další autoři: Vilém Slavata- Historické spisování. Nebo Tomáš Pešina z Čechorodu. Nyní přejdeme k pololidové tvorbě, která tvoří přechod k tvorbě lidové. Sem by patřila tzv. interludia (mezihry, krátké frašky hrané učileli a žáky o masopustu, jednoduchý děj ukazuje postavení lidu). Autorem interludií byl Václav František Kocmánek. Lidová tvorba, ústní lidová slovesnost - existovala vždy, velký rozvoj zaznamenala v st., kdy se stala hl. představitelkou slovesné kultury. Téma - práce, život, smrt, rodina. Šířila se ústním podáním, podoba textů se časem měnila,každý si text upravil. Patří sem : pohádka- hl.hrdina hloupý Honza, vždy dobrý konec pověst- částečně pravdivá, místní, rodové(o bílé paní),národní (o Čeproroctví- vyjadřovala naděje na lepší zítřky chovi, o Libuši),hrdinská(o Brunclíkovi) hádanka lid.píseň

8 7. Evropská literatura 17. a 18.století Toto je otázka, kde budete mluvit o několika uměleckých směrech jdoucích po sobě. Jou to baroko, klasicismus, osvícenství a preromantismus. Začnete u 1. baroka jeho charakteristikou jako v ot.č. 6. Mezi barokní světové autory řadíme španělského dramatika - Pedro Chalderón de la Barca - Soudce zalamejský. Další je Angličan John Milton - Ztracený ráj, kde se věnoval otázkám svobody, demokratizace církve, požadoval rozvod, vykreslil ráj Adama a Evy. 2.Klasicismus - vznikl ve Francii 17.st. za panování Ludvíka XIV., krále slunce. Navazoval na antiku, upřednostňoval přesná pravidla, rozumovou kázeň a střízlivost, vyrovnanost. Pro tvorbu děl byla stanovena přesná pravidla, vedená snahou o vznik dokonalých děl. Byla stanovena zásada tří jednot (podle Aristotela): 1. Jednota místa - děj se musel odehrát na jednom místě 2. jednota času - v průběhu 24 hodin 3. Jednota děje - jednoduchá dějová linie Francie: Pierre Corneille- drama Cid (řešena otázka cti) Moliér (Poquelin) -autor 33 komedií, sám herec, majitel divadla, sám také objekt častých pomluv. Hry- Tartuffe, Zdravý nemocný, Lakomec(charakterizovat), Škola žen,scapinova šibalství. Lafontaine - autor bajek (co to je bajka?????) Itálie:zde má klasic. spíše podobu improvizace, jsou tu 3 stálé postavy- kolombína, boháč Pantalone a sluhové Scappino a Arlecchino. autor Carlo Goldoni - (zakladatel novodobého ital.divadla) hry Poprask na laguně, Sluha dvou pánů 3.Osvícenství: bylo myšlenkové hnutí 18.st., které zdůrazňuje rozumové poznání. Světlo rozumu má překonat tmu nevědomosti. Důraz je kladen na poznávání, vzdělávání,na boj proti církevním dogmatům. Anglie: D. Defoe ( )- Robinson Crusoe- člověk v boji o přežití, soulad s přírodou Jonathan Swift( ) - Gulliverovy cesty Francie: encyklopedisté- Voltaire- Candide,velký kritik církve J.J. Rousseau - Emil, čili o výchově D. Diderot - Jakub fatalista, stál v čele úsilí o vybudování encyklopedie (slovníkové dílo shrující a vykládající poznatky urč. oborů) 4.Preromantismus:umělecký směr 2.pol.18. a poč.19stol., který zdůdazňuje nezkaženost, city, návrat k přírodě, objevování lid.tradic. Francie: A.F.Prévost - Manon Lescaut F.René Chateaubriand- René, Atala (přeložil J. Jungmann) Německo- G.E.Lessing - hra Miss Sara Simpson J.W. Goethe - Utrpení mladého Werthera -tragický román v dopisech Faust - dvoudílná dramatická báseň o touze poznat vše F. Schiller - drama Loupežníci, Don Carlos, Úklady a láska

9 8. Národní obrození ( století) Období národního obrození (NO) je jednou z nejvýznamnějších etap vývoje české literatury. Díky tomuto období se podařilo zachovat český národ a český jazyk. Měli byste si zapamatovat tutu definici: NO je proces formování novodobého českého národa za exi_ stence mnohonárodnostní habsburské monarchie v letech Období NO předcházela doba temna, úpadek češtiny i čes.národa. Čeština byla postupně nahrazována němčinou až by postupně zanikla. Ale přišli obrozenci, vznikaly různé spolky a instituce. NO probíhalo v několika fázích: 1. Nejdříve bylo potřeba znouobnovit češtinu - vznikají slovníky, gramatiky.toto je fáze vědecká. Patřili sem: Josef Dobrovský- nevěřil v úspěch NO, psal německy. Napsal Dějiny českého jazyka a literatury a Slovník německo - český. Latinsky napsal Základy jazyka staroslověnského. Jeho pokračovatelem byl Josef Jungmann - psal česky Slovník česko- německý (5 dílů) a dál Historie literatury české a Slovesnost (byla to první učebnice spojená s čítankou) Přeložil Atalu od Chateubrianda, aby dokázal dokonalost češtiny. Václav Matěj Kramerius - měl nakladatelství Expedice- vydával knížky lidového čtení Václav Thám vydával almanach (zjisti, co to bylo) Básně v řeči vázané a je také autorem her Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka Existovalo v té době divadlo v Kotcích, od 1783 se hrálo ve Stavovském divadle, od1786 se hrálo v Boudě. Hrály se hlavně hry historické a vlastenecké (asi 300), ale nezachovaly se. Ve 2. fázi lidovýchovné se autoři zaměřovali na působení mezi lidmi. Patřili sem: Pavel Josef Šafařík - původem Slovák. Spolupracoval s F. Palackým na díle Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie. Dále napsal Slovanské starožitnosti. František Palacký - autor historického díla Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, kde důraz klade na husitství, kterému věnuje celý 3.díl Dějin. Končí rokem Jan Kollár - opět Slovák, autor básnické skladby Slávy dcera. Skladba se skládá z 5 zpěvů pojmenovaných podle slovanských řek. V básni vystupuje Mína, což je básníkova milenka Wilhemina Schmidtová. Mína je darem Slovanům za jejich prožitá utrpení. Znělková část má 645 znělek. František Ladislav Čelakovský -ve své tvorbě se nechal inspirovat lidovou slovesností. Nejprve ruskými bylinami (od slova bývalo) - Ohlas písní ruských. Převažují epické básně- Ilja Muromec- kde oslavuje chrabrost ruských bohatýrů. Následoval Ohlas písní českých - je spíše lyrický až lyricko epický. Např. Toman a lesní panna. Za divadlo Václav Kliment Klicpera - zpracovával historické a rytířské motivy, hry Hadrián z Římsů,Divotvorný klobouk, Každý něco pro vlast. Rukopisy se "objevil" Rukopis královédvorský hlásící se do 13.stol. Česká veřejnost byla nadšena.1818 se "objevil" další Rukopis zelenohorský hlásící se dokonce do10.stol.nyní se již objevily pochybnosti o pravosti.zpočátku i Dobrovský věřil v pravost, ale při druhém Rukopisu označil za autory své žáky V. Hanku a J. Lindu. Do sporu o pravost rukopisů se zapojila celá vědecká i literární společnost (T.G.Masaryk) a spor byl rozhodnut až na počátku 20.stol. pomocí vědeckých metod zkoumání. Jediné, co bychom připsali oběma falzifikátorům k dobru, by bylo to, že to dělali pro národ, ne pro vlastní obohacení.

10 9. Romantismus ve světové literatuře Začnete časovým vymezením romantismu a charakteristikou a dál budete pokračovat jednotlivými národními literaturami. R. je umělecký směr z přelomu 18.a 19.stol založený na protikladu snů, ideálů a představ proti rozumu. Hlavní hrdina žije ve vysněném světě a není schopen se přizpůbyl preromantismus.v Německu: J.W.Goethe- Utrpení mladého Werthera,Faust sobit společnosti. Společnost ho nechápe a odmítá ho, on se uchyluje do přírody, kde nachází klid, řád, spravedlnost. Společnosti se za křivdy na něm spáchané mstí násilným trestným činem a je za to po právu potrestán. Nenachází štěstí ani v lásce, umírá mladý a často na popravišti.v mnohých dílech se objevují autobiografické prvky.předchůdcem F. Schiller - Loupežníci, Valdštejn ROMANTISMUS Anglie -George Gordon Byron -autobiogr.dílo Childe Haroldova pouť, Korzár, Lara Percy Bysshe Shelley- Odpoutaný Prometeus Walter Scott - autor historických románů Wawerley, Yvanhoe Francie -Victor Hugo -v předmluvě ke hře Cromwell stanovil zásady romantismu, dále romány Chrám Matky boží v Paříži (Quasimodo- Froll), Devadesát tři, Bídníci a ještě sbírky básní Legenda věků (prochází dějinami)!!více sešit!! Stendhal - Červený a černý, (!!vysvětlit symboly barev!!) Věznice parmská Alfréd de Musset - autobiogr.dílo Zpověď dítěte svého věku George Sandová - Valentina, Indiana Německo - Novalis- Hymny noci bratři W. a J. Grimmové- Pohádky Rusko -Alexandr Sergejevič Puškin - veršovaný román Evžen Oněgin (obsah stručně), lyricko epické skladby Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána, Cikáni. Za prózy uveďte Kapitánskou dcerku a Pikovou dámu.naposled histirické drama Boris Godunov. Michail Jurievič Lermontov - skladba Démon,román Hrdina naší doby- hlavní hrdina Pečorin je " zbytečný člověk" Polsko - Adam Mickiewicz - Pan Tadeáš, Konrad Wallenrod, Dziady Slovensko - neexistovalo jako samostatný stát, ale jako součást Uher.Probíhala zde tuhá maďarizace. Nová mladá generace pod vedením Ludovíta Štúra řešila otázku zavedení spisovné slovenštiny. Proces probíhal ve třech etapách až se nakonec ujala štúrovština(základem bylo středoslovenské nářečí) Ludovít Štúr - byl pronásledován policií. Díla Nárečia slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí- zdůvodnil potřebu Slováků mít vlastní jazyk. Navazuje Nauka reči slovenskej -gramatika spisovné slovenštiny. Vydával Slovenskie národnie noviny. Ján Botto - Smrť Jánošíkova - oslava národního lidového hrdiny Andrej Sládkovič - Marína, Detvan Janko Král - Výlomky z Jánošíka Americká- E.A.Poe -Detektivky Abraham Stoker - Drakula Mary Shellyová - Frankenstein

11 10. Romantismus v české literatuře Na úvod této otázky pohovoříte o romantismu jako v ot.č.9. Jen s tím rozdílem, že romantismus přišel do Čech se zpožděním, asi v 30.letech 19.století, Proč? No proč asi, protože jsme neměli jazyk a probíhalo u nás NO. Bylo by dobré říct i to, že u nás nebyly dobré podmínky pro psaní romantických děl. Největším romantickým českým autorem byl Karel Hynek Mácha ( ) Hodně cestoval, zemřel předčasně a pohřben byl v Litoměřicích v den, kdy se měl ženit byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Prahy na Vyšehrad. básnická lyricko epická skladba Máj- skládá se ze 4 zpěvů a 2 mezizpěvů(intermez) Vypravuje tragický příběh lásky Viléma a Jarmily, který je zasazen do přírody kolem hradu Bezděz. 1.zpěv - Jarmila očekává milého, ale příjde posel se zprávou, že Vilém je ve vězení za vraždu a bude popraven. Zdrcená Jarmila se utopí v jezeře. 2.zpěv - Vilém ve vězení přemýšlí o svém životě a chápe svůj osud jako nespravedlivý, obává se smrti a posmrtného života. 1.mezizpěv - duchové se připravují na Vilémovu duši 3.zpěv -Vilém je ráno vyveden na pahorek za město, loučí se s vlastí, posílá jí pozdrav, je sťat a tělo je vpleteno do kola 2.mezizpěv - duchové přijímají Vilémovu duši mezi sebe 4.zpěv -po sedmi letech přichází na místo popravy sám básník a nachází ještě vybledlé Vilémovy kosti. Své jméno přidává ke jménům obou hrdinů:"hynku!viléme!jarmilo! Básník se loučí se svým mládím. Další díla: Kat, Marinka, Cikáni, Obrazy ze života mého Nové umělecké prostředky :oxymoron-nelogické spojení více slov(umřelé hvězdy svit) epizeuxis - opakování jednoho slova několikrát za sebou pro zdrůraznění(tam žádný..) Josef Kajetán Tyl novinář - časopis Květy, politické Sedlské noviny prozaik -Rozervanec(kritizuje Máchu za jeho rozervanectví), Poslední Čech dramatik - ze života - Paličova dcera, Chudý kejklíř, Paní Marjánka, matka pluku pohádkový námět - Strakonický dudák, Jříkovo vidění, Lesní panna historický námět - Krvavý soud, aneb Kutnohorští havíři, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, Jan Hus veselohry - Fidlovačka aneb žádný žert a žádná rvačka -píseň Kde domov můj!!! Karel Jaromír Erben ve své tvorbě čerpal především z lidové tvořivosti. Sbíral lidovou slovesnost. Nejznámějším jeho dílem je básnická sbírka Kytice. Obsahuje na 13 balad(kdo ví, co jsou to balady???), z nichž je jen 1 umělá (Věštkyně) a ostatní jsou lidové: Kytice, Holoubek, Vodník, Polednice,Svatební košile, Dceřina kletba, Zlatý kolovrat, Lilie,Štědrý den) řeší otázku viny a trestu, vztahu matky a dítěte, osudovosti. Je autorem pohádek : O kohoutkovi a slepičce, Otesánek, Hrnečku, vař,tři zlaté vlasy děda Vševěda, Zlatovláska, O třech přadlenách Více v sešitě ze 2.ročníku!!!

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit.

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. 3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. Renesance a humanismus /14.stol. 16.stol./ - vznik: Itálie 14. stol. - konec: Itálie poč. 16. stol., zaalpské země 16. stol. 1. pol. 17. stol. - významné

Více

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

1. Nejstarší památky literatury světové a naší

1. Nejstarší památky literatury světové a naší 1. Nejstarší památky literatury světové a naší Nejstarší literární památky (nepsané) měly charakter mluvený nebo zpívaný. Vznikaly magické průpovědi, zaklínadla, zaříkadla a zaţehnávání, a to za účelem

Více

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby Národní obrození v Čechách Charakteristika doby V 18. a 19. století bylo naše území stále součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. V této době však započalo postupné potlačování feudalismu a prosazovalo

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. Dr. Hana Melounová

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. Dr. Hana Melounová STŘEDOVĚKÁ LITERATURA Dr. Hana Melounová Raná středověká literatura - vychází z křesťanství, z přesvědčení o závislosti člověka na boží vůli - nejvýznamnější knihou Bible - převážně latinská Centra středověké

Více

ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŠTINY

ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŠTINY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŠTINY s texty k rozboru Hana Mareńová Olomouc 2008 ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŃTINY s texty k rozboru Recenzenti: doc.

Více

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

8. Romantismus. Anglie

8. Romantismus. Anglie 8. Romantismus Dobové pozadí Romantismus se rozvinul v období mezi dvěma revolučními roky (1789 1848). Jeho kolébkou je Anglie, odtud se v průběhu 19. století rozšířil do celé Evropy. Romantismus navázal

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich:

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich: CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ Jan Werich: - v době první republiky tvořil dvojici s Jiřím Voskovcem v Osvobozeném divadle - po válce hrál např. ve filmech Císařův pekař a Pekařův císař, Baron Prášil, Až přijde kocour,

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau

Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau Preromantismus Evropa 1. Charakteristika období 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau 3. Německý preromantismus Johann Wolfgang Goethe Friedrich Schiller Ofenzivní jazyková fáze českého národního

Více

2. Římská literatura

2. Římská literatura 2. Řecká literatura Aischylos Oresteia Peršané Anakreón 5 knih anakreonské poezie Pijácké písně Aristofanés Lýsistraté Ptáci Žáby Aristoteles Poetika Rétorika Epikuros O přírodě Euripides Médea Orestés

Více

7. ročník. Legendy vyprávějí: a) o poutích na hory b) o životě panovníků c) o životě svatých d) o významných bitvách

7. ročník. Legendy vyprávějí: a) o poutích na hory b) o životě panovníků c) o životě svatých d) o významných bitvách 7. ročník Legendy vyprávějí: a) o poutích na hory b) o životě panovníků c) o životě svatých d) o významných bitvách Kristiánova legenda je latinský spis pojednávající: a) o životě a umučení svatého Václava

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Dějiny lidstva. Obsah. Pomocné vědy historické. Historie Hradce Králové. Pravěk. Starověk

Dějiny lidstva. Obsah. Pomocné vědy historické. Historie Hradce Králové. Pravěk. Starověk Dějiny lidstva Obsah Pomocné vědy historické Úvod do studia dějepisu Paleografie Epigrafika Diplomatika (Abeceda k diplomatice) Chronologie Heraldika (Vývoj státního znaku) Sfragistika Metrologie Numismatika

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová Renesance, humanismus PaedDr. Hana Melounová Renesance - z francouzského la renaissance (znovuzrození) - historická a kulturní epocha, 14. 17. st., zasáhla všechny oblasti života společnosti, všechny společenské

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

REFORMACE A RENESANCE

REFORMACE A RENESANCE REFORMACE A RENESANCE V roce 1519 zemřel císař Maxmilián I. z rodu Habsburků. Za jeho vlády ztratila Svatá říše římská Švýcarsko, které se osamostatnilo, a její panovník uznával i samostatné postavení

Více