Seminární práce. Předmět: Biokompatibilní materiály. Kniha: Bioceramics: Properties, Characterizations, and Applications

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce. Předmět: Biokompatibilní materiály. Kniha: Bioceramics: Properties, Characterizations, and Applications"

Transkript

1 Seminární práce Předmět: Biokompatibilní materiály Kniha: Bioceramics: Properties, Characterizations, and Applications Joon Park, University of Iowa, Biomedical and mechanical engeneering, Iowa city, IA , USA Kapitoly: COMPOSITE SCAFFOLDS (Kompozitové stavební struktury) FABRICATION OF BONE SCAFFOLDS (Výroba stavební struktury kosti) Strany: Vypracovala: Alena Soumarová Dne:

2 Kompozitové struktury (stavební struktury) Stavební struktury jsou nutné pro tkáňové inženýrství při pěstování buněk in vitro a in vivo [64,92,107,132]. Jsou vyrobeny ze vstřebatelných (bioabsorpčních nebo odbouratelných) polymerů Obrázek Mikrostruktury uhlovodíků uložené ve fluidním loži. (A) granulovaný uhlík se zřetelnými růstovými vlastnostmi. (B) Izotropní uhlík bez růstových vlastností. Oba pod polarizovaným světlem, 240x. Přetištěno se svolením [16]. Copyright 1972, Marcel Dekker. (C) umělé srdce, Robert K. Jarvik, 1982, ilustrace. Upravený Smithsonian Visual Timeline of Invention, Národní muzeum americké historie, s. 60, Smithsonian Institute, a jejich kompozitů s keramikou (převážně HA). Stavební struktura by měla mít vlastnosti podobné jako spongiózní struktura kosti (viz obr ): (1), měla by mít póry a propojovací chodby, (2) velikost pórů by měla být dost velké na to, aby se v nich mohla usadit buňka (osteony), (3) její produkty rozkladu by neměly mít žádné škodlivé účinky na funkci buňky a buněčného životního prostředí a (4) rychlost rozkladu by měla odpovídat výši regenerace buněk in vitro a in vivo. Tabulka ukazuje výčet aplikací stavebních struktur v tkáňovém inženýrství; tabulka uvádí příklady matic, buněk a regulátorů užívaných v tkáňovém inženýrství a tabulka ukazuje

3 strukturální faktory vztahující se k biodegradaci řízené polymerem. Degradovatelnost (rozložitelnost) takové keramiky jako jsou sloučeniny fosforečnanu vápenatého ve spojení s biologicky degradovatelnými Tabulka Vlastnosti Carbonem zesílené UHMWPE Přetištěno se svolením [136]. Copyright c 1973, Wiley. Obrázek Histologický pohled na tkáň psí kůže přiléhající k perkutánnímu zařízení z hydroxyapatitu a silikonové pryže, 3 měsíce po implantaci. Poznámka: malá epidermální vrstva dole na implantátu HA, což naznačuje další příznivé tkáňové reakce (100x zvětšeno). Přetištěno se svolením [6]. Copyright c 1987, Kluwer Academic. polymery není známá. Lepší pochopení režimu, kinetiky a dynamiky biologického rozkladu keramicko - polymerních kompozitů, s ohledem na velikost pórů a distribuci, by umožnilo výrobu větších a lepších stavebních struktur. Vedlejší produkty rozkladu je třeba pečlivě prostudovat, protože mohou ovlivnit funkci buněk. Čtenáři je doporučeno, aby si prostudoval teorii v kapitole o tkáňovém inženýrství kosti [str. 74]. Alvis a jeho kolegové *5+ publikují osteoindukci kolagenu minerálních materiálů v kombinaci s autologní kostní dření v podkoží testovaných potkanů. Další skupina pak publikovala indukované heterotopické osteogenese v porézní keramice dřeně *115+.

4 Kromě toho, jak již bylo uvedeno dříve, má HA široké využití při regeneraci kostí [51,66,67,116,128,144,156]. Tabulka Některé aplikace Tkáňové inženýrství Aplikace Produkce buněk Extra tělesná zařízení (umělé orgány) Růst a obnova tkání in - situ Implantabilní prostředky Příklady in - vivo produkované buňky kostního morku Umělá játra Regenerace nervů Umělá kůže Kosti a chrupavky Krevní cévy Endotherializální cévní štěp Kostní a chrupavkové implantáty Umělé ostrůvky pankreatu Regeneraci pokožky (šablony) Upraveno s povolením *46+. Copyright c 1991, Butterworth - Heinemann ve sdružení se společností Biologicko - inženýrskou. Poměr mezi charakteristickou časovou konstantou pro biodegradaci podkladu implantátu v místě tkáně (t b ) a časovou konstantou pro syntézu nových tkání uvnitř implantátu (t h ) je označován jako O(1): Pokud je tento poměr blízký jedné, může substrát sloužit svému účelu správně. Dalším důležitým aspektem podkladového materiálu je hloubka, ve které buňky mohou přijímat adekvátní výživu difúzí. To může být kvantifikováno, pokud jde o kritické vzdálenosti l c, pro které buňka nemůže migrovat výživu od místa jejího zdroje. Tento výpočet lze provést pomocí hodnoty lifeline S, které je nekonečně malé. Hodnota S vyjadřuje relativní význam reakcí, které spotřebovávají a šíří živiny. Difúzní délka l je vzdálenost, na níž jsou živiny rozptýleny ve tkáni. Míra spotřeby živin je r (mol/cm3/s), difuzivita živin v médiu implantátu je D (moles/cm2/s) a koncentrace živin u povrchu, nebo těsně pod povrchem implantátu je c 0 (mol/cm3): Když se S blíží k 1, l přibližně odpovídá l c. Za těchto podmínek buňky migrují z tkání hostitele do implantované šablony bez vyšší koncentrace živin, než je dodávána difúzí. Proto rovnice. (12.7) lze použít pro výpočet tloušťky (pro koncentraci odpovídající polovině maximální koncentrace živin) implantátu, pro který buňky vyžadují přítomnost kapilár pro adekvátní dopravu živin. I když tyto rovnice byly vyvinuty s požadavkem na regeneraci pokožky na šabloně, můžou být použity při analýze

5 příkladů buněčné migrace a vývoji růstu šablony (např. nervová migrace a růst kolenního menisku) [92]. Tabulka Příklady Matic, buněk a regulátorů použitých v tkáňovém inženýrství A. Matice (porézní struktury) a. Absorbovatelné 1. Přírodní polymery Kolagen (typ I, II, III, IV) Kolagen-glykosaminoglykan kopolymer Fibrin Poly (hydroxybutylen), PHB Poly (hydroxyvalerická kyselina), PHV Alginát sodný Chitin a chitosan 2. Syntetické polymery Kyselina polymléčná Kyseliny polyglykolová Poly (ε-kaprolakton) Ployanhydrid Poly (ortho estery) 3. Kompozity Částice kosti / přírodní nebo syntetické polymery 4. Přírodní minerály Anorganické kosti (lidské a hovězí) Přepracované kosti (celé) Anorganické minerály Hydroxyapatit * b. Neabsorbovatelné 1. Syntetické polymery Polytetrafluorethylen 2. Syntetické keramiky Hydroxyapatitu (syntetického nebo přírodního) Fosforečnan vápenatý (mono-, di-, tri-, tetra a CaP) Sklokeramika (BioglassR) Síran vápenatý (sádra) B. Buňky a. Autologní buňky parenchymu b. Alogenní buňky parenchymu c. Stromální kmenové buňky kostní dřeně C. Rozpustné regulátory a. Růstové faktory (polypeptid mitogenu) b. Diferenciační faktory (např. kostní morfogenetické proteiny) Upravené s povolením [139]. Copyright c 1999, kvintesence Publishing.

6 Existují tři základní mechanismy chemické degradace biopolymerů, jak je znázorněno na obrázku Všechny mechanismy zahrnují přeměny vodné nerozpustné složky na vodnou rozpustnou složku. Štěpením můstků mezi řetězci vodou rozpustných polymerů Tabulka Strukturální faktory, které řídí biologické degradace polymerů Faktory Molekulární struktura Krystalický / agregátní stav Ovládání Chemické vazby hlavního řetězce, boční a funkční skupiny, Polymerová směs, zpracování, kopolymerizace Hromadné stavy Vlákno, film, kompozit Stav povrchu prostor Velikost pórů, pórovitost, distribuce velikosti pórů Hydrofilní / hydrofobní rovnováha Kopolymerace, zavedení funkčních skupin Upraveno s povolením *46+. Copyright c 1991, Butterworth-Heinemann ve sdružení se společností biologicko inženýrskou. Obrázek Mechanismus chemické degradace polymerů. Přetištěno se svolením [83]. Copyright c 1996, Academic Press. (Mechanismus I), transformace nebo rozštěpení jedné strany skupin, což vede ke vzniku polárních nebo stranově značených skupin (mechanismus II), nebo štěpení vazeb hlavní struktury řetězce mezi opakujícími se jednotkami (Mechanismus lll). Fyzikální degradace polymerů zahrnuje povrchové nebo prostorové (volně ložené) procesy, někdy je použita jejich kombinace. Hromadný rozklad vyplývá ze skutečnosti, že absorpce vody je rychlejší než rychlost přeměny polymeru na vodou rozpustný materiál. Vzhledem k tomu, že hromadná degradace probíhá v celém objemu materiálu, ke konečnému zhroucení může dojít náhle. Hydrofilní polymery toto chování vykazují často. Hydrofobní polymery můžeme nechat degradovat nejprve na povrchu, při netknuté vnitřní struktuře (viz Obr. 12,25). Tento postup je snadnější pro kontrolu rychlosti povrchové degradace polymerů. Podrobnější informace o typech polymerů používaných v tkáňovém inženýrství jsou dostupné v literatuře *83, 120].

7 Obrázek Schematické znázornění dvou typů degradace polymeru: prostorové / volně ložené (nahoře) a povrchové (Dole). Obrázek Gradientní velikost pórů fibrinové houby. Velikosti pórů jsou (b) 76.3 ± 16,2 μm, (c) 100,7 ± 18,2 μm, (d) 182,0 ± 30,0 μm, (e) ± 40,6 μm, (f) 260,3 ± 75,9 μm. Měřítkové čáry na obrázku jsou 10 mm (pro obr. a) a 0,5 mm (pro obr. B - f). Přetištěno se svolením *76]. Copyright c 2005, Butterworth-Heinemann. V barevné sekci naleznete tento obrázek v plných barvách (12.26a). Přírodní polymery (např. kolagen) jsou předmětem enzymatické degradace. Kolagen má jako implantabilní materiál určité nevýhody. Struktura a vlastnosti těchto přírodních kolagenových

8 materiálů tkáně jsou druhově specifické, a proto je obtížné získat jednotlivé suroviny (viz Obr ). Pokud jde o syntetické materiály, jelikož může imunogenní činnosti přetrvat i po rozsáhlém zpracování, může být obtížné naleznout adekvátní proces získávání surovin s jednotnými vlastnostmi. Metody zpracování jsou založeny na vytlačování taveniny, což vyžaduje zvýšené teploty. Některé přírodní biokompatibilní polymery jsou na tyto teploty strukturálně citlivé. Naproti tomu syntetické polymery, jako polyglykolové kyseliny, mají opačné vlastnosti. Jejich hlavní nevýhodou však je, že jejich degradované produkty nejsou tak kompatibilní, jako přírodní polymery, i když existují výjimky. Obrázek Prototypy, vyrobené s použitím 3D Ink Jet Printing tiskárny, s různou porézností [(a) 61%, (b) 49%, (c) 48%, (d) 35%]. Poréznost odpovídá prasečím tkáním *běžně používaný čelistní kloub (TMJ); rekonstrukce zvířecího modelu]. Velikost 20 x 20 x 20 mm. Přetištěno s povolením [105]. Copyright c 2004, Elsevier Science Výroba stavební struktury kostní tkáně Existuje mnoho tradičních způsobů zhotovení kostní struktury (viz tabulka 12.15). Nevýhodou konvenčních výrobních technik je pracnost, časová náročnost a špatná reprodukovatelnost výrobního procesu. Kromě toho ještě nedostatečná pórovitost, nízká schopnost propojení a nedostatečné odstraňování rozpouštědla může mít za následek reziduální toxicitu nebo tenké stěny jednotlivých struktur. Jedna z novějších technik zhotovení kostní struktury je založena převážně na asistenci PC program Solid Freedom Fabrication (SFF). Další nové metody jsou předmětem výzkumů, včetně třídimenzionálního

9 Tabulka Konvenční metody pro výrobu struktury kostní tkáně Metody Technika Typické výsledky Reference dosazení roztoků PLGA + Chloroform, za přidání Pórovitost závisí na možství roztoku, [134] (Solution casting) mathanolu který se rozpustí louhování částic v Přidáme částice soli do roztoku Pórovitost závisí na velikosti soli [112] rozpouštědle a vytvoří se homogenní suspenze. a její distribuce Po odpaření rozpouštědla je kompozit ponořen do vody, aby byla zbylá sůl rozpuštěna a odstraněna. Zbyde vytvořená porézní struktura Pěnění plynu Vystavíme nasycené CO2 vysokému Velikost pórů je od 100 do 500 μm, [113] tlaku, rapidně nám klesá jeho pouze % je mezi sebou rozpustnost. Dochází k nucleaci propojeno. a růstu CO2 bublin. Vlákno - smyčka/ Jednotlivá oka vláken jsou zakotvena Woven 3D vzoru: následkem [40] Vlákno - lepidlo v HA, pak dochází k výluhu, nebo jsou silně propojené póry. Velká plocha (Fiber-mesh/ vypálení. pro mobilní připojení a rychlé šíření fiber-bonding) živin.obtížné kontrolovat pórovitost. Melt modelování Vyplňte formu práškem a mikrosférou, Velikosti pórů závisí na [145] teplo udržte nad Tg pro příslušný tlak, želatinové mikrosféře. dojde ke splynutí částic. Vylouhované mikrokuličky směřují k hladině. Krátká HA vlákna jsou pak do nich začleněna. Vymrazovací emulze K naší emulzi přidáme vodu, Pórovitost závisí na [152] suché mražení což způsobí tvorbu oleje. vodné fázi emulze Následuje hašení v tekutém N2, což znamená: mražení nasucho. Suché mražení Emulzi rozpusťte v kyselině Pórovitost závisí na disperzi [155] octové nebo benzenu. zmrzlé vody. Dále použijte mráz a suchý mráz. Přetištěno se svolením [131]. Copyright c 2003, Evropská články a materiály. tisku (Three Dimensional 3DP), stereolitografie (SLA), fuseddeposition modelování (FDM), a 3D vykreslování (3D Plotting, 3DP) [131]. Některé typické architektury jsou znázorněny na obrázku Tabulka uvádí keramicko - polymerní kompozity používané ve struktuře kosti a v tabulce jsou prezentovány keramiky používané pro výrobu struktur. Hledání lepších typů struktur [1,82,110]. Společné pro všechny struktury může být významný účinek produktu rozkladu. Vedlejší produkty mohou být kyseliny např. PLA nebo PLGA, které mohou významně snížit ph kultivačního média. Degradace také snižuje pevnost struktur, která může zapříčinit nepříznivé účinky na buňky a tkáně a inhibovat proliferaci.

10 Tabulka Keramicko polymerní kompozity pro výrobu kostní struktury HA = Hydroxyapatite; β-tcp = β -tricalcium phosphate; BG = bioslol (keramické sklo); PLA = poly(l - lactide); PLGA = poly(lactide-co-glycolide); S = slinutí; FD = suché mražení; LS = louhování soli, PS = fázová separace. Přetištěno se volením [131]. Tabulka Keramiky používané pro výrobu kostní struktury POZN: Všechny jsou slinuté s výjimkou (*) HA: Hydroxyapatite, TCP: Tricalcium phosphate, CMP: Calcium metaphosphate, Sc: struktury/lešení, Bl: kvádr, Cy: Válec, Pt: Particle, Pl: Pellet, R: Rod, HMC: Human mandibular condyle. Přetištěno se svolením [76]. Některé z řešení těchto problémů začínají dosahovat předběžné výsledky *34,77+. Kromě toho, lepší pochopení vlastností struktury pomocí třídimenzionální techniky může vést k lepšímu návrhu takovýchto struktur [82]. Další důležitou otázkou je nalezení optimálních podmínek, za kterých bude materiál buněčné struktury interagovat z hlediska povrchu, chemických, mechanických a elektrických vlastností, což nám také může pomoct urychlit vývoj lepších struktur [57].

11 Příklad 12.8 Vypočítejte procentuální nárůst ploch, jestliže se změní jedna mikročástice (průměr 100 µm) na nanočástice (průměr 100 nm). Poměr celkových změn povrchu k objemu (kde n představuje nano a m mikrosféry) je: Tato 999x zvýšení plochy činí chování nanočástic odlišné od mikrosféry. Povrchová energie se také zvyšuje 999x. Hořčíkové světlo může být vytvořeno oxidací prášku skutečně spontánně. Mnohé z těchto nanočástice mají být uchovávány v inertní atmosféře nebo ve vakuu.

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS Martin Cvek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá rozptylem světla a využitím tohoto jevu k charakterizaci částic

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka,

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Nanobezpečnost Petr A. Skřehot Marcela Rupová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Petr A. Skřehot Marcela Rupová Nanobezpečnost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu Červen 2006 Autoři: Ing. Petr Plíva, CSc. Ing. Jan Banout, PhD. Ing. Jan Habart Ing. Antonín Jelínek, CSc. Ing.

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

MIKROSKOPIE POTRAVIN

MIKROSKOPIE POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin MIKROSKOPIE POTRAVIN MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. doc. MVDr. Bohuslava

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů

Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů Ing. Patrik Boura a kolektiv Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů prosinec 2010 REAL ECO SYSTEM, spol. s r.o. Autoři: Ing. P.Boura,

Více

Palivové články. Zn ZnSO 4, c 1 CuSO 4, c 2 Cu

Palivové články. Zn ZnSO 4, c 1 CuSO 4, c 2 Cu 1 Palivové články Zdeněk Samec Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 18223 Praha 8 Tel.: (+420 2) 6605 2017 E-mail: zdenek.samec@jh-inst.cas.cz 1. Úvod V posledních deseti letech byla

Více

Úvod do problematiky nanotechnologií

Úvod do problematiky nanotechnologií Úvod do problematiky nanotechnologií (Roman Kubínek a Vendula Stránská) Žijeme v 21. století, v době, která nám nabízí nejrůznější možnosti technického rozvoje od aplikací výpočetní techniky, přes moderní

Více

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: 220 443 057 a 185; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015 20. 21. KVĚTNA 2015 KURDĚJOV, ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015... 3 KOMPOZITNÍ POLYMERNÍ NANOVLÁKNA... 4 KOMPOZITY S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ

Více

4.3 Technologie výroby piva

4.3 Technologie výroby piva 4.3 Technologie výroby piva Pivovarství patří v našem státě k významným oborům potravinářského průmyslu s mnohaletou úspěšnou tradicí. Pivovarský průmysl vyrábí jako hlavní výrobky světlá a tmavá výčepní

Více

4. přednáška. Lipidy

4. přednáška. Lipidy 4. přednáška Téma přednášky: Význam, charakteristika a metabolismus tuků Cíl přednášky: Ve čtvrté přednášce budou studenti podrobně informováni o fyzikálních a chemických vlastnostech jednotlivých typů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE 3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE V této kapitole se seznámíme s řešením praktických úkolů technické mikrobiologie, tzn. využití mikroorganismů buď jako producentů některých, z průmyslového hlediska využitelných

Více

2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů

2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů 2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů Petr Kotlík, Kateřina Doubravová, Ústav chemické technologie restaurování památek V úvodu této kapitoly je třeba zdůraznit, že k poškozování a degradaci stavebních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 3 DEGRADACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A CHEMIE KOVŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více