Maturitní otázky z dějepisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní otázky z dějepisu"

Transkript

1 Maturitní otázky z dějepisu 1. Pravěk a starověké orientální státy (antropogeneze, základní dělení pravěku, neolitická revoluce, podmínky pro vznik státu; první státy v Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně; vývoj civilizací v egejské oblasti + vzdělanost a kultura v těchto oblastech; vývoj osídlení na našem území v této době) 1.Pravěk, kdy začíná, kdy končí, jaké události ho ohraničují 2.Vývoj člověka, jak probíhá antropogeneze vývojová stádia, k jakým změnám dochází 3.Základní dělení pravěku, dle čeho (nástroje) 4.Kdy dochází k neolitické revoluci (časově), příčiny NR, kde, etapy, důsledky NR, přisvojovací/výrobní hospodářství. Zemědělství ve střední Evropě a na Blízkém východě 5.Co ohraničuje starověk (které události) 6.Kde vznikají první státy, co umožňuje jejich vznik, co mají první státy společné 7.Vrstvy obyvatel ve staroorientálních státech, porovnat otroky (množství, kdo je vlastní) ve staroorientálních státech a antických státech. 8.Sumerové-písmo, městské státy, chrámové x palácové hospodářství 9.Další říše v této oblasti (Akkad, Asýrie, Babylon), stačí jen jmenování a časové a místní zařazení. Chammurapiho zákoník-zásada 10.Kultura v Mezopotámii (písmo, literatura, jaké vědy rozvíjí a proč, astronomie, geometrie) 11.Egypt přírodní podmínky, vznik, základní etapy jeho vývoje (říše), titul panovníků, 12.Nejvýznamnější panovníci, kdy největší rozmach, Achnatonova náboženská reforma 13.Egyptské písmo (druhy, použití, kdo a kdy ho rozluštil), literatura 14.Egyptská architektura (pyramidy-příklad, účel, chrámy) 15.Egyptské sochařství, malířství, věda (lékařství-proč) 16.Indie-kdy první civilizace, druh prvních států, kultura 17.Indie-Ašóka, vrstvy obyvatel, náboženství 18.Čína-kdy první osídlení, zemědělství (jaké), čínské vynálezy, velká čínská zeď, písmo 19.židovské náboženství (porovnat např. s Egyptem) 20.Chetité-kde, přír.podmínky, jazyk (kdo rozluštil) 21.Foinikie-formy státního zřízení, kolonie, písmo 2. Starověké Řecko (politický a kulturní vývoj starověkého Řecka v archaickém, klasickém a helénistickém období) 1.Řecko-přírodní podmínky (povrch, podnebí, členitost, poloha). Porovnání Řecka se staroorientálními státy poloha, vrstvy obyvatel, zemědělství x řemesla 2.Minojská kultura kdy, kde, co příčinou zániku, co se zde staví, 3.Mykénská kultura kdy, kde, kdo nositel této kultury, archeolog, co zde bylo nalezeno (památky, druh staveb) x porovnání s Krétou, co způsobilo konec této kultury 4.Trójská válka, kde zdroj, kde Trója 5.Velká řecká kolonizace (kdy malá, příčiny, průběh a důsledky VŘK) 6.Jaká státní zřízení v Řecku, pojem polis, vrstvy obyvatel v Řecku. 7.Sparta-kde, vrstvy obyvatel, politické instituce, život Sparťana 8.Athény-kde, dlužní otroctví, Solónovy reformy (kdy Solón), politické instituce v Athénách, tyranida, Kleisthenovy reformy, ostrakismus 9.Řecko-perské války, hlavní bitvy, průběh dvou tažení, kdy,

2 10.Athénský námořní spolek, Perikles 11.Peloponéská válka, snahy o hegemonii nad řeckými státy 12.Makedonie-Filip II, Alexandr Makedonský, jeho tažení 13.Období helénismu (hlavní centra, nástupci Alexandra, rozdělení říše) 14.Řecká kultura-architektura (slohy, co se staví) 15.Sochařství: vývoj v jednotlivých obdobích archaické, klasické a helénistické 16.Olympijské hry (kdy první, jak probíhaly) 17.Řecké náboženství (příklad bohů, vlastnosti, sídlo), osud, věštírny 18.Literatura-drama, historie (Herodotos, Thukýdides), filosofie, lékařství (Hippokrates), rétorika (Démosthénes) 3. Starověký Řím (politický a kulturní vývoj starověkého Říma v období republiky, principátu a dominátu) 1.Přírodní podmínky (povrch, členitost, poloha, národy), legenda o založení Říma 2.Etruskové (kde), etruští králové, reformy Servia Tullia 3.Římská republika (kdy, spory plebejové x patricijové postupné zrovnoprávnění jaktribun lidu, zákony 12 desek, politický systém-instituce) 4.Rozšiřování římské moci, Keltové v Římě, řecká a etruská města 5.Punské války (kdy, druhy vojsk, Hanibal, bitvy, výsledky, války s Makedonií) 6.Otrocká povstání, reformy bratří Gracchů, Mariova reforma armády, Sulla 7.1.triumvirát, Caesar-reformy, bitvy 8.2.triumvirát, Augustus-principát, boje s Germány 9.Významní císaři: Traján, Hadrián, Marcus Aurelius, různé dynastie 10.Krize-Kolónát, Diocletianovy reformy 11.Křesťanství, Ježíš Kristus, pronásledování, Konstantinův obrat (proč), církev-hierarchie 12.Hunové, Stěhování národů (mapa) 13.Římská kultura: Náboženství, vzdělanost, právo, literatura, architektura (jaké stavby) 4. Hospodářský, společenský a kulturní vývoj v raném feudalismu (vznik a charakteristika feudální společnosti; raně středověké státy: francká, byzantská, arabská říše; raně feudální státy Slovanů: Kyjevská Rus, polský stát, Sámova a Velkomoravská říše) 1.Stěhování národů, Hunové atd. 2.Francká říše, Chlodvík-Merovejci, křesťanství-jeho funkce v těchto státech, Karel Veliký, návaznost na Řím, karolínská renesance, výboje, verdunská smlouva. 3.Feudalismus-pojem, feudální vztahy-společenské vrstvy, lenní struktura, 4.Byzanc: jak-z čeho vzniká, proč V vydržel déle (města, menší útoky barbarů). Justinián I (výboje, daňová reforma, povstání, zavádění křesťanství-césaropapismus), úpadek po Justiniánovi, themata, ikonoklasmus, kultura-ikony, architektura 5.Arabská říše: kde, Mohamed, kdy, odkud, hidžra, kam, islám-základní info, chálifové, následníci, výboje, 6.Kyjevská Rus: kde, významná města, kdy a kým založena, Vladimír-Křesťanství-odkud 7.Polsko: zakladatel, Boleslav Chrabrý, města (Krakov, Hnězdno) 8.Vikingové: rozdělení, tažení kam Sámova říše, proč vznikla (kmenový svaz), s kým boje (Avaři, Frankové), odkud info,

3 Velká Morava: vznik (spojení nitranského a moravského knížectví), významní panovníci, Konstantin a Metoděj (přínos, odkud, kdy), proč zánik 5. Vznik a vývoj českého státu v raném a vrcholném středověku (vznik a vývoj českého státu v 10.století, období feudální roztříštěnosti, období posledních Přemyslovců; románská kultura) Bořivoj (křest 885 na dvoře Svatopluka, Levý Hradec-kostel, Praha), Vratislav, Václav x Boleslav (vliv křesťanství, politika se Saskem), Boleslav II (biskupství 973, patroni Václav a Ludmila, Vojtěch, Slavníkovci 995) Feudální roztříštěnost: Břetislav (dekreta v Hnězdně, stařešinský řád nástupnický, Vratislav II král 1085, biskupství Olomouc, Vladislav II-král 1158,) Poslední Přemyslovci: PO I-Zlatá bula sicilská, měnová reforma (brakteáty) / Václav I- Tataři, boj se synem / PO II-boje s Bélou IV, boje s Rudolfem Habsburským o římskou korunu, bitva na Moravském poli, spory se šlechtou, / Braniboři v Čechách / Václav II-horní regál, groše, polská a uherská koruna / Václav III Vesnická kolonizace vnější+vnitřní -Románská kultura: kdo ji šíří (kněží, mniši), literatura (legendy, letopisy, kroniky..), architektura (znaky, jaké stavby-hrady, kostely, rotundy kde u nás) 6. Hospodářský, společenský a kulturní vývoj ve vrcholném středověku (charakteristika vrcholného středověku, úloha církve ve středověku, křížové výpravy, společenské vrstvy středověké společnosti; vývoj v Anglii a Francie, stoletá válka, vývoj ve Svaté říši římské) -Křesťanství-základní body, hierarchie v církvi, rozdělení V a Z církve, mniši-kláštery -svatá říše římská-vznik (rozdělení francké říše), charakteristika (malé statečky-jmenovat ty nejvýznamnější), saská/otonská dynastie (Jindřich, Ota), spor o investituru (oč šlo), Fridrich Barbarossa, boje mezi Štaufy a Welfy -křížové výpravy: obecně oč jde (příklady různých KV), Clermont 1095 kdo se KV účastní a proč, co sleduje papež, průběh KV kolik jich bylo, více první, třetí a čtvrtá. Důsledky: zbohatnutí Benátek a Janova, úpadek Byzance, rytířské řády (templáři, řád německých rytířů, johanité=maltézští rytíři) morové epidemie (kdy první, průběh) -zemědělství vrcholného středověku (bludný kruh v zemědělství), změny (trojpolní systém, jařmo-chomout, hladomory, vesnická kolonizace vnější+vnitřní -města-druhy měst (poddanská, královská+věnná) (na zelené louce-lokátor, z kupeckých osad, podhradí), vrstvy obyvatel (rychtář, purkmistr, konšelé-městská rada/měšťané, mistři, tovaryši), privilegia, cechy, hanza -Anglie: 1066-Hastings, území ve Francii, Richard Lví srdce, Jan Bezzemek-Magna Charta- 1215, základy parlamentu -Francie: Filip II August, Filip IV Sličný, Avignonské zajetí papežů -Stoletá válka: příčiny (území, dědické nároky na franc. trůn), průběh (Kresčak-význam pro nás, Poitiers, Azincourt, Jana z Arku), výsledek / Anglie-válka růží (kdo, výsledek) vzdělání-oproti ranému středověku univerzity (rektor, děkani/bakalář, mistr, doktor) fakulty: filozofie, přírodních věd, lékařství a teologie Paříž, Cambridge, Oxford, Praha

4 7. České země ve 14. a 15. století (vláda Lucemburků, gotická kultura, husitské hnutí, vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonců) -Rudolf Habsburský / Jindřich Korutanský / Jan Lucemburský-spory se šlechtou, zahraniční politika, české země jen pro peníze na tažení, smrt kde zařadit do konfliktu Karel IV-zakladatelská činnost (Nové Město pražské, Hradčany, katedrála sv.víta, most, univerzita/karlštejn-korunovační klenoty) arcibiskupství, co patří do Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice, Horní Falc, Braniborsko), univerzita (svobodná umění, lékařská, teologická, právnická fakulta) římským císařem-zlatá bula Václav IV: Jan z Pomuku, spory se šlechtou / Zikmundem, Gotika: i školy pro měšťany, univerzity, písemnosti i v národních jazycích, architektura: znaky, co se staví, stavitelé, sochařství-madona, pieta krize církve: odpustky, kdo v církevních úřadech, majetek Hus: Betlémská kaple, Hus a čeština, Dekret Kutnohorský-1409, klatba-interdikt, kostnický koncil (Hus, schizma) husité: Jan Želivský, defenestrace, Tábor, Jan Žižka, husitská taktika, husitský program-4 pražské artikule (svoboda kázání, trestání hříchů, přijímání pod obojí-kalich, sebrat církvi majetek), křížové výpravy, Čáslavský sněm, husitské proudy (táborité, Pražané, orebité), Prokop Holý, spanilé jízdy, Lipany, vyjednávání v Chebu a Basileji basilejská/jihlavská kompaktáta-království dvojího lidu) Zikmund, Albrecht II, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad: hejtmané, zemský správce, králem 1458, spory s Matyášem Korvínem, s papežem, s katolíky, snaha o evropskou integraci, jednota bratrská, program (Chelčický) Jagellonci: Vladislav-rozdělení země, po smrti Korvína nám připadnou Uhry, druhá pražská defenestrace, kutnohorský smír, stavovská monarchie, zemský sněm (kdo zde, pravomoce), podnikání šlechty (co nejvíce-pivo, ryby), spor šlechty s městy (podnikání, místo na sněmu)- vladislavské zemské zřízení, svatováclavská smlouva / Ladislav, bitva u Moháče (kdy, s kým, důsledek) Za Jagellonců stavovská monarchie vysvětlit, co opakem. 8. České země a Evropa v období pozdního středověku (objevné cesty příčiny a důsledky, humanismus a renesance, reformace, vývoj po nástupu Habsburků) Objevné cesty: příčiny (přerušení obchodních tras s Asií Turky 1453 pád Byzance, hledání odbytišť..), předpoklady (lepší orientace na moři, technické zdokonalení lodí, nové představy o Zemi-kulatost, přesnější mapy) Plavby Portugalců: kolem Afriky, Diaz, da Gama, Plavby Španělů: na západ, Kolumbus, 1492 Amerika, / dělení světa Další cestovatelé: de Balboa (Tichý oceán), Magalhaes (obeplutí zeměkoule), Pizarro (incká říše), Cortez (aztécká říše) Důsledky plaveb: dobývání Ameriky zánik zdejších říší, genocida Indiánů, příliv zlatapokles hodnoty peněz-cenová revoluce-větší poptávka po zboží / nové plodiny / obchod s otroky (s Afriky a proč) / přesun mocenských center / rozvoj manufaktur / koloniální říše, kdo z toho těží (hlavně VB a Nizozemí) Renesance: umělecký sloh, návrat k antice, místo hradů zámky, rovné linie, letohrádek Hvězda, královny Anny Humanismus: myšlenkový směr, od Boha k člověku, Itálie, pokles víry, snaha o srozumitelnost (národní jazyky), relativizace hodnot -knihtisk-důsledky:šíření vzdělání, pokles cen knih

5 -rozvoj věd (Koperník-heliocentrismus, Kepler, Brahe, Galilei, Bruno-problémy s učením církve) Habsburkové: Rozšiřování jejich moci: (Nizozemí, Burgundsko, Španělsko, císařský titul- Karel V, Čechy a Uhry-Ferdinand I rakouská a španělská větev) Habsburkové u nás: Ferdinand I: jeho politika, jak se Čechy mění pod Habsburkycentralismus, absolutismus, rekatolizace, 1.stavovský odboj / Maxmilián: Česká konfese / Rudolf II-dvůr do Prahy, spory s Matyášem, Majestát Reformace: Luther-kritika odpustků, pod obojí, kritika církve, Německá selská válka, Müntzer Sasko-Svatá říše římská, Karel V-katolík, nátlak, luteráni protestují-protestanti, války augsburgský mír 1555 zrovnoprávnění kališníků čí země, toho náboženství. Kam se reformace šíří: kalvínství (Švýcarsko, přísně zásady, pracovitost a podnikání), Francie (bartolomějská noc-hugenoti=fr.kalvinisté, Jindřich IV. Navarrský-edikt nantský), S Evropy státním náboženstvím, Anglie-anglikánská církev-jindřich VIII 9. České země a Evropa v 17. století (české stavovské povstání, 30tiletá válka, vývoj u nás v době pobělohorské, útoky Turků, protireformace, baroko) Matyáš-porušování Majestátu, co byl Majestát stavovské povstání: příčiny, průběh (defenestrace-1618, 30 direktorů, spojenci obou stran, výsledek), Matyáš, Ferdinand II, Fridrich Falcký, Bílá hora-1620 důsledky porážky: emigrace (Komenský), rekatolizace, obnovené zřízení zemské (absolutismus, rekatolizace, zrovnoprávnění NJ s ČJ), Koniáš, hon na čarodějnice, kult Jana Nepomuckého 30-tiletá válka: příčiny (oč se bojuje), jednotlivé etapy (česká válka, falcká, dánská válka, švédská, francouzsko-švédská), charakteristika obou stran-proč se bojuje, Albrecht z Valdštejna, vestfálský mír důsledky války u nás: pokles obyvatel, utužení poddanství-nevolnictví, (proč úbytek obyvatel války, emigrace, epidemie), nevolnické povstání 1680, systém střídavého hospodářství protireformace katolická odpověď, tridentský koncil ( ), proti šíření reformace, jezuité Ignác z Loyoly (u nás za Ferdinanda I-1556, vzdělání) Turci již od 1526, nyní 1663 hluboko do Uher, 1683 k Vídni, pak porážky, Evžen Savojský baroko: znaky architektury, co se staví, myšlenkově návrat k víře 10. Evropa v století (příčiny, průběh a výsledky revolucí v Nizozemí, Anglii a USA a jejich porovnání; reformy v Rusku a vznik Pruska) Nizozemí: 16.století: bohatá města, rozvinutá řemesla, menší podíl zemědělství než jinde, odpor proti Habsburkům španělským-náboženské důvody (kalvíni vs. katolíci), hospodářské (vysoké daně), Albova hrůzovláda, povstání-vilém Oranžský, gézové/ výsledek: rozdělení S samostatná republika, J habsburský. Anglie: rozkvět za Alžběty ( )-Tudorovec, Francis Drake, proti Filipovi II., Stuartovci-Jakub I a Karel I snaha o absolutismus, snaha vládnout bez parlamentu, peníze na skotské povstání, dlouhý parlament od 1640, občanská válka: panovník (část šlechty, anglikánská církev, rolníci SV Anglie, Skotsko, Irsko) x parlament (města, J a JV

6 země, puritáni-radikální independenti, ještě více levelleři), Oliver Cromwell-Naseba (armáda nového typu) republika, Navigační akta (s kým spor) 1653-Cromwellova diktatura (rozehnán parlament, později nový-opět rozehnán) 1660-obnova monarchie Stuartovci, Karel II, Jakub II 1688-slavná revoluce (Jakub II ke katolicismu-vilém III-parlamentní monarchie, zákon o právech (konzervativní toryové, radikální whigové) USA-americké osady (jih x sever), bojkot anglického zboží, George Washington, Prohlášení nezávislosti Jefferson, válka ( ), Saratoga, Yorktown, ústava (rozdělení moc, politické instituce), osidlování západu Prusko 1701 královstvím, Berlín, armáda, merkantilismus za Fridricha II.-jak zásah do našich dějin (Slezsko) Rusko-reformy Petra I, Romanovec (od Michaila Romanova, předtím Rurikovci), Severní válka se Švédskem získal přístup k Baltu, Sankt Petěrburg, reformy dle Z Evropy Kateřina II přístup k Černému moři, rozebrání Polska 11. Francouzská revoluce a napoleonské války (příčiny, hlavní události a periodizace francouzské revoluce, napoleonské války, Vídeňský kongres, revoluční hnutí ve 20. a 30. letech 19. století, romantismus a klasicismus) Francie před revolucí-absolutismus, bankrot-výdaje na války, dvůr /merkantilismus (Colbert, vyvážet výrobky, podpora průmyslu a obchodu), finanční krize Generální stavy, 1789, národní shromáždění, lidové povstání Bastila, srpnové dekrety (zrušeno poddanství a šlechtická privilegia), Deklarace práv člověka, pád absolutismu, proudy v parlamentu monarchisté, girondisté, jakobíni, levice x pravice, církev (sebrán majetek), válka s Rakouskem, Pruskem, později Anglií, konstituční monarchie, republika, jakobínský teror. poprava krále, Výbor pro obecné blaho, Výbor pro veřejnou bezpečnost, Robespierre, Danton, Direktorium, vzpoury, Napoleon (konzulát, císařství): Egypt, 1805 Trafalgar, Slavkov, 1806-Berlín, pád Svaté říše římské, kontinentální blokáda, Rusko, Lipsko, Elba, Waterloo, sv. Helena Vídeňský kongres-kdo zde, výsledky, Francie, územní změny, konservatismus, Metternich, Svatá aliance, 12. České země v letech (osvícenský absolutismus, změny v hospodářství u nás a v Evropě na přelomu 18/19.století, české národní obrození, naše země v období metternichovského absolutismu) pragmatická sankce, slezské války = války o dědictví rakouské, tereziánské reformy: školství, vojenská, správní (centralizace, i jazyk), daňová (katastry), nevolnické povstání 1775, Chlumce nad Cidlinou josefínské reformy: 1781:toleranční patent, zrušení nevolnictví (co to znamená + důsledkystěhování do měst, NO, manufaktury-továrny), rušení klášterů Národní obrození: jazyk (Dobrovský, Jungmann), historie (Palacký, muzea), lidový proud: Kramerius (Pražské poštovské noviny, Česká expedice), divadlo (Bouda), vznik novodobého českého národa

7 Průmyslová revoluce: parní stroj, jaká odvětví, jaké země, lokomotiva, parník, důsledky: dělníci, buržoazie, podmínky dělníků, protesty, Metternich charakterizace státu před Revoluce 1848/49 v Evropě a u nás (příčiny, průběh a výsledky revolucí ve Francii, Německu, Itálii a v habsburské monarchii) příčiny: stav před revolucemi v jedn.zemích, cíle: politické, sociální, národní Francie: červencová monarchie po r. 1830, kdo u moci, jaký systém, požadavky: sociální + volební reforma, únorová revoluce, republika, co vyhlášeno (co to přineslo) všeobecné právo, právo na práci, národní dílny atd. / volby vše se postupně ruší, červnové dělnické povstání, Ludvík Bonaparte Napoleon III bonapartismus Itálie: stav: jaké státy + jaké dynastie zde vládnou, snaha o sjednocení zdola: Garibaldi, Mazzini chtějí republiku, shora savojská dynastie konstituční monarchie vedou se války s Rakouskem, pak v Římě republika zásah Francie Německo stav, povstání v Berlíně (Prusko), sjednocení: liberálové (konstituční monarchie) x revoluční demokraté (federativní republika) / Malo x Velkoněmci, Frankfurtský sněm vztah německé revoluce k nám Palackého dopis, co obsahuje / jak nakonec reaguje pruský král Čechy: povstání ve Vídni, pád Metternicha, co chtějí konstituci, základní občanská práva, příslib ústavy, z Prahy petice i národní požadavky (zrovnoprávnění češtiny, autonomie) / červen Slovanský sjezd, revoluce barikády, sněm ve Vídni přesunut do Kroměříže, zrušení poddanství, nový panovník, rozehnání sněmu, oktrojovaná ústava, revoluce v Uhrách 14. Svět v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století (sjednocení Německa a Itálie, občanská válka v USA, vývoj v Rusku, Anglii, Francii, Číně a Japonsku, druhá průmyslová revoluce) Sjednocení Itálie: 1859 válka s Rakouskem, výsledek / revoluce ve střední Itálii / 1860 povstání rolníků na Sicílii / 1861 italské království / 1866 Benátsko s čím to souvisí prusko-rakouská válka / 1870 papežský stát s Řím Sjednocení Německa: Bismarck / Prusko-Dánsko / Prusko-Rakousko 1866 / Prusko-Francie 1870 výsledek, důsledek pro Francii/ USA-občanská válka: sever x jih rozdíly / republikánská strana Lincoln / Gettysburg / zrušení otroctví / období obnovy / Ku-Klux-Klan Rusko Čína: izolace / opiové války / otevřené přístavy Japonsko: izolace / Meidži 1868 / rusko-japonská válka Francie: 1870 odstranění Napoleona III / 3. republika / Dreyfussova aféra Anglie: Viktorie / dílna světa / kolonie v Asii (Indie), Africe (búrské války s kým, kde, jak, výsledek) 2.průmyslová revoluce: elektřina (u nás Křižík) / pásová výroba / auta / začátky letadel / které státy (Anglii dohání Německo, USA) 15. České země v druhé polovině a na počátku 20. století (bachovský absolutismus, ústavní vývoj habsburské monarchie, politický a hospodářský vývoj českých zemích v této době, organizované dělnické hnutí u nás a v Evropě) Bachův absolutismus zrušení oktrojované ústavy / říjnový diplom 1860 (důsledek války s Itálií) / únorová ústava / prosincová ústava 1867 (jaké politické instituce: zemské sněmy, říšská rada)

8 Česká politika: pasivní politika / staročeši mladočeši / rakousko-uherské vyrovnání / drobečková politika (jaké ústupky) / fundamentální články / Stremeyrova a Badeniho jazyková nařízení / punktace Požadavek všeobecného hlasovacího práva (kurie dle majetku, chabrusové volby) Politické strany: sociální demokraté (internacionála) / lidovci / národní socialisté / agrárníci / realisté Masaryk (co dělá, rukopisy, hilsneriáda) 16. První světová válka a ruské revoluce (mocenské bloky před 1.sv.válkou, příčiny, průběh a výsledky války, mírová konference v Paříži, české země za 1.světové války, první československý odboj a čs.legie, ruské revoluce v roce 1917) Mocenské bloky (stačí jmenovat + jaké státy v nich) Příčiny (např. kolonie) / záminka atentát na Ferdinanda d Este Sarajevo Válka se Srbskem / Německo snaha o bleskovou válku na západě, Schlieffenův plán / bitva na Marně / běh k moři / zákopová válka charakteristika / největší bitvy Verdun, Somma Východ: RU + Německo proti Rusku / další fronty: Itálie (1915 k Dohodě) / Srbsko / Turecko (Gallipolli) Češi a válka: domácí politici podpora RU x postoj české veřejnosti / vývoj v RU (bez říšské rady, navrch Němci atd.) // zahraniční odboj kdo, jakým způsobem (diplomatický boj + legie). Legie: kde, jejich osud za ruských revolucí, magistrála atd. Změny u nás nový panovník co přináší / změna postoje českých politiků ( ), manifest spisovatelů, Národní výbor // vzpoury vojáků Konec války stávka proti drancování českých zemí / jak probíhal Otázka Slovenska (Cleveland / Pittsburgh / Martinská deklarace) Ruské revoluce: únorová říjnová / Kerenskij / sověty a prozatímní vláda / pokus o převrat v červenci / Lenin / Dekrety po (mír + půda) Výsledky války: Pařížská mírová konference / důsledky pro Německo atd. 17. První Československá republika (vznik ČSR, hospodářský a politický vývoj ČSR ve 20.letech 20.století, národnostní problematika, zahraniční politika ČSR, hospodářská krize u nás a ve světě) 1.Vznik ČSR (kdy, průběh), Martinská deklarace 2.Národnostní problémy (Němci-provincie / postoj Němců k ČSR v dalších letech, německé strany), Maďaři (republika rad), Poláci, Rusíni 3.politický systém, kdo v čele, strany, volby, vznik KSČ, ústava 1920-instituce, Pětka, 4.zahraniční politika, kdo ji vede, Malá dohoda (kdo,co cílem), vztahy se sousedy 5.vztahy Čechů a Slováků 6.Hospodářství: poválečná krize, sociální zákonodárství, pozemková reforma, měnová reforma-kdo, struktura hospodářství (kde lehký průmysl), vývoj ve 20.letech 7.hospodářská krize 1929: příčina (z nadvýroby), jak jinde (USA, Německo), u nás (problémy sociální a národnostní vysvětlit proč) 18. Svět mezi válkami

9 (vývoj v Rusku a SSSR do 2.sv.války: občanská válka, válečný komunismus, NEP, Kominterna, Lenin, Stalin; vznik fašismu v Itálii, vývoj v Německu a v USA ve 20.letech 20.století; úsilí o kolektivní bezpečnost) Rusko vývoj po , charakteristika komunismu (+ srovnání s fašismem) občanská válka / válečný komunismus / NEP / Kominterna / Stalin / kolektivizace / komunistické hospodářství / čistky / gulagy / procesy Fašismus v Itálii (kdy a kdo) Německo podmínky Versailles / Výmarská republika / reparace / rúrská krize / Hitler, nacismus, Mein Kampf jeho program / Youngův plán USA konjunktura, prohibice, krize 1929 Roosevelt a New Deal Kolektivní bezpečnost Společnost národů / Locarno / Briand-Kellog 19. České země a svět ve 30. letech 20. století (nástup nacismu k moci v Německu, politika usmiřování, události vedoucí k Mnichovu, druhá republika a zánik ČSR) 1.hospodářská krize, kdy, proč, důsledky, krize u nás národnostní důsledky, New deal, 2.konflikty ve 30.letech Japonsko, Španělsko, Habeš 3.Nástup Hitlera v Německu, nastolení diktatury, program nacistů, Norimberské zákony, křišťálová noc, opory moci 3.Německá zahraniční politika ve 30.letech, porušování Versailles 4.Vznik SdP (kdo v čele), volby 1935, prezidentské volby : Karlovarské požadavky, obecní volby, jednání s Runcimanem (appeasement), Mnichov 6.Důsledky Mnichova, druhá republika (kdo v čele, zmocňovací zákon, antisemitismus), sudetská župa 20. Druhá světová válka (příčiny a průběh války) 1.smlouva o neútočení SSSR-Německo co předmětem, tajné dodatky 2.Polsko, podivná válka, Blitzkrieg, Pobaltí a Finsko 3.S a Z Evropa-Dánsko, Norsko, Benelux, Francie 4.Bitva o Británii, druh války, pak válka v Atlantiku proč. 5.Africké bojiště 6.Balkán, Jugoslávie a Řecko 7.Přepadení SSSR, trasy útoku, sov.válka 1941/42/43 (Moskva, Leningrad, Stalingrad, Kursk) 8.Vstup USA do války, kdy a jak, vývoj války v Pacifiku Vylodění v Itálii, Teherán, druhá fronta v Normandii 10.Osvobozování Evropy 1944, Ardeny, bombardování Německa 11.Jalta (kdo, kdy a co dojednáno) 12.Konec války (berlínská operace, kapitulace Německa, konec v Tichomoří-bomby) 21. Boj československého lidu proti fašismu (druhý čs. odboj domácí a zahraniční, Slovenský stát a SNP, osvobozování republiky, České povstání) 1.Vyhlášení protektorátu a Slovenského státu, kdy, jak

10 2.Protektorátní vs. okupační správa, kdo v čele, nástup Heydricha, Eliáš 3.Atentát na Heydricha (jak,kdo,kdy), heydrichiáda (Lidice, Ležáky) 4.Lidový odpor-opletal, zavření VŠ, odboj-organizace, postoj KSČ 5.Zahraniční odboj-londýn, Moskva, piloti a další vojáci, exilová vláda, 6.Slovenské národní povstání, České a Pražské povstání, osvobozování (kým) 22. Svět po druhé světové válce (výsledky války, počátky studené války, vytváření sovětského bloku ve střední a JV Evropě, vývoj v Německu, dekolonizace) výsledky války, Postupimská konference, studená válka, Churchill ve Fultonu, Marshallův plán, Trumanova doktrína, vytváření sovětského bloku, SSSR po válce, Německo, program 4D, jeho rozdělení na zóny a postupné sjednocování Z částí, berlínská krize, dekolonizace fáze v Asii a Africe, různé pohledy na přínos kolonialismu 23. Svět od 50. let 20. století (vývoj v USA a v SSSR, Korejská válka, karibská krize, Vietnamská válka, arabskoizraelský spor, mezinárodní vztahy v 70.letech Helsinky, hospodářské a politické problémy třetího světa) Studená válka a její konflikty Korea, Vietnam, karibská krize, SSSR po smrt Stalina, Chruščov a uvolňování, Brežněv a politika omezené suverenity, USA za Eisenhowera, mccarthyismus, Kennedyho, Nixona (Watergate), Reagana (zbrojení, hvězdné války), Bushe (válka v Zálivu), vznik Izraele, spor mezi Židy a Araby (války, suezská krize, palestinská území, ropné šoky), uvolňování v 70.letech, jednání o odzbrojování, třetí svět po skončení kolonialismu problémy nově samostatných států především Afrika (hospodářské problémy, politická nestabilita, demografický vývoj, negramotnost atd.) 24. Československo od roku 1945 do konce 50. let (vývoj po válce, národnostní otázka, porážka demokracie v ČSR, charakteristika komunistického režimu, politické procesy) 1.omezení demokracie po 2sv.v. / jaké strany povoleny / Národní fronta / volby 1946 / kdo v čele 2.Košický vládní program 3.Benešovy dekrety / odsun Němců (etapy, ústecké události) 4.hospodářství / znárodnění / pozemková reforma / jednání o Marshallově plánu 5.únor Základní rysy komunistického systému po únoru: čistky, politické procesy (kdy, kdo), volby, PTP, hospodářství (znárodňování, plánování, centralizace, těžký průmysl, RVHP, kolektivizace), církev, školství, emigrace : měnová reforma, úmrtí Stalina a Gottwalda / 1956 XX sjezd KSSS 25. Československo od 60. let 20. století (destalinizace, reformy v 60.letech, pražské jaro 1968, ČSSR v období normalizace, rozpad sovětského bloku, obnovení demokracie a vznik České republiky) 1.Destalinizace, sjezd KSSS, zhroucení pětiletek-hospodářské reformy (Šik), rehabilitace (jaký průběh), nová vlna v kultuře (film, literatura), sjezd spisovatelů , kdo do čela, jaké reformy, cenzura, akční program x 2000 slov 3.Brežněvova doktrína-reakce SSSR a spol na nás, srazy a schůzky

11 4.Invaze, kdy, jaký průběh, moskevský protokol, reakce lidí 5.Postupné zastavování reforem (smlouva o dočasném pobytu), federace 6.demonstrace odporu, Palach, hokejové události 7.čistky 70-71, Poučení, 8.70.léta-hospodářství, populační opatření, ekologie 9.Opozice-porovnání s 50.léty, Charta 77, útěk do soukromí, VONS, Několik vět, demonstrace Kdo v čele, prezident, předseda vlády, předseda strany 11.Listopad 1989, OF, Havel, jednání s KSČ léta: hospodářské změny (kdo, tržní hosp.), volby 1990 (výsledek), zrušení StB, vedoucí role KSČ, NF 13.Volby 1992, česko-slovenské vztahy, rozdělení ČSFR

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4. Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

České a světové dějiny od konce 18. století do současnosti 3. ročník a septima. Téma. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

České a světové dějiny od konce 18. století do současnosti 3. ročník a septima. Téma. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od konce 18. století do současnosti 3. ročník a septima 2 hodiny týdně (viz poznámky) Velká francouzská revoluce a Napoleonské

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do pol. 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Svět v 19. stol. 1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti: a) J. Watt b) George Stephenson c) Robert Fulton

Svět v 19. stol. 1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti: a) J. Watt b) George Stephenson c) Robert Fulton Svět v 19. stol. 1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti: a) J. Watt b) George Stephenson c) Robert Fulton 2. Vídeňský kongres: a) probíhal v letech 1814 1815 b) odmítl návrat starých dynastií

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Příloha č. 18 DĚJEPIS

Příloha č. 18 DĚJEPIS Žák se orientuje na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu, rozlišuje historické prameny, pojmenuje instituce, kde jsou prameny shromážděny, uvede konkrétní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. kolonie evropské velmoci Trojspolek Trojdohoda

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. kolonie evropské velmoci Trojspolek Trojdohoda Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Mapy a didaktické pomůcky Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis. Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Dějepis

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis. Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Dějepis 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis 4. Hodinová dotace Dějepis 2 2 1 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP ZV. Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět dějepis je koncipován na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Dějepis - maturitní okruhy

Dějepis - maturitní okruhy Dějepis - maturitní okruhy 1. Prvobytně pospolná společnost v období pravěku a) Periodizace pravěku b) Charakteristika prvobytně pospolné společnosti c) Vývojové typy člověka e) Umění pravěku 2. Staroorientální

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Dějepis 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova I. Sekaniny1804 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaujímá mezi předměty významné místo,

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více