Maturitní otázky z dějepisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní otázky z dějepisu"

Transkript

1 Maturitní otázky z dějepisu 1. Pravěk a starověké orientální státy (antropogeneze, základní dělení pravěku, neolitická revoluce, podmínky pro vznik státu; první státy v Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně; vývoj civilizací v egejské oblasti + vzdělanost a kultura v těchto oblastech; vývoj osídlení na našem území v této době) 1.Pravěk, kdy začíná, kdy končí, jaké události ho ohraničují 2.Vývoj člověka, jak probíhá antropogeneze vývojová stádia, k jakým změnám dochází 3.Základní dělení pravěku, dle čeho (nástroje) 4.Kdy dochází k neolitické revoluci (časově), příčiny NR, kde, etapy, důsledky NR, přisvojovací/výrobní hospodářství. Zemědělství ve střední Evropě a na Blízkém východě 5.Co ohraničuje starověk (které události) 6.Kde vznikají první státy, co umožňuje jejich vznik, co mají první státy společné 7.Vrstvy obyvatel ve staroorientálních státech, porovnat otroky (množství, kdo je vlastní) ve staroorientálních státech a antických státech. 8.Sumerové-písmo, městské státy, chrámové x palácové hospodářství 9.Další říše v této oblasti (Akkad, Asýrie, Babylon), stačí jen jmenování a časové a místní zařazení. Chammurapiho zákoník-zásada 10.Kultura v Mezopotámii (písmo, literatura, jaké vědy rozvíjí a proč, astronomie, geometrie) 11.Egypt přírodní podmínky, vznik, základní etapy jeho vývoje (říše), titul panovníků, 12.Nejvýznamnější panovníci, kdy největší rozmach, Achnatonova náboženská reforma 13.Egyptské písmo (druhy, použití, kdo a kdy ho rozluštil), literatura 14.Egyptská architektura (pyramidy-příklad, účel, chrámy) 15.Egyptské sochařství, malířství, věda (lékařství-proč) 16.Indie-kdy první civilizace, druh prvních států, kultura 17.Indie-Ašóka, vrstvy obyvatel, náboženství 18.Čína-kdy první osídlení, zemědělství (jaké), čínské vynálezy, velká čínská zeď, písmo 19.židovské náboženství (porovnat např. s Egyptem) 20.Chetité-kde, přír.podmínky, jazyk (kdo rozluštil) 21.Foinikie-formy státního zřízení, kolonie, písmo 2. Starověké Řecko (politický a kulturní vývoj starověkého Řecka v archaickém, klasickém a helénistickém období) 1.Řecko-přírodní podmínky (povrch, podnebí, členitost, poloha). Porovnání Řecka se staroorientálními státy poloha, vrstvy obyvatel, zemědělství x řemesla 2.Minojská kultura kdy, kde, co příčinou zániku, co se zde staví, 3.Mykénská kultura kdy, kde, kdo nositel této kultury, archeolog, co zde bylo nalezeno (památky, druh staveb) x porovnání s Krétou, co způsobilo konec této kultury 4.Trójská válka, kde zdroj, kde Trója 5.Velká řecká kolonizace (kdy malá, příčiny, průběh a důsledky VŘK) 6.Jaká státní zřízení v Řecku, pojem polis, vrstvy obyvatel v Řecku. 7.Sparta-kde, vrstvy obyvatel, politické instituce, život Sparťana 8.Athény-kde, dlužní otroctví, Solónovy reformy (kdy Solón), politické instituce v Athénách, tyranida, Kleisthenovy reformy, ostrakismus 9.Řecko-perské války, hlavní bitvy, průběh dvou tažení, kdy,

2 10.Athénský námořní spolek, Perikles 11.Peloponéská válka, snahy o hegemonii nad řeckými státy 12.Makedonie-Filip II, Alexandr Makedonský, jeho tažení 13.Období helénismu (hlavní centra, nástupci Alexandra, rozdělení říše) 14.Řecká kultura-architektura (slohy, co se staví) 15.Sochařství: vývoj v jednotlivých obdobích archaické, klasické a helénistické 16.Olympijské hry (kdy první, jak probíhaly) 17.Řecké náboženství (příklad bohů, vlastnosti, sídlo), osud, věštírny 18.Literatura-drama, historie (Herodotos, Thukýdides), filosofie, lékařství (Hippokrates), rétorika (Démosthénes) 3. Starověký Řím (politický a kulturní vývoj starověkého Říma v období republiky, principátu a dominátu) 1.Přírodní podmínky (povrch, členitost, poloha, národy), legenda o založení Říma 2.Etruskové (kde), etruští králové, reformy Servia Tullia 3.Římská republika (kdy, spory plebejové x patricijové postupné zrovnoprávnění jaktribun lidu, zákony 12 desek, politický systém-instituce) 4.Rozšiřování římské moci, Keltové v Římě, řecká a etruská města 5.Punské války (kdy, druhy vojsk, Hanibal, bitvy, výsledky, války s Makedonií) 6.Otrocká povstání, reformy bratří Gracchů, Mariova reforma armády, Sulla 7.1.triumvirát, Caesar-reformy, bitvy 8.2.triumvirát, Augustus-principát, boje s Germány 9.Významní císaři: Traján, Hadrián, Marcus Aurelius, různé dynastie 10.Krize-Kolónát, Diocletianovy reformy 11.Křesťanství, Ježíš Kristus, pronásledování, Konstantinův obrat (proč), církev-hierarchie 12.Hunové, Stěhování národů (mapa) 13.Římská kultura: Náboženství, vzdělanost, právo, literatura, architektura (jaké stavby) 4. Hospodářský, společenský a kulturní vývoj v raném feudalismu (vznik a charakteristika feudální společnosti; raně středověké státy: francká, byzantská, arabská říše; raně feudální státy Slovanů: Kyjevská Rus, polský stát, Sámova a Velkomoravská říše) 1.Stěhování národů, Hunové atd. 2.Francká říše, Chlodvík-Merovejci, křesťanství-jeho funkce v těchto státech, Karel Veliký, návaznost na Řím, karolínská renesance, výboje, verdunská smlouva. 3.Feudalismus-pojem, feudální vztahy-společenské vrstvy, lenní struktura, 4.Byzanc: jak-z čeho vzniká, proč V vydržel déle (města, menší útoky barbarů). Justinián I (výboje, daňová reforma, povstání, zavádění křesťanství-césaropapismus), úpadek po Justiniánovi, themata, ikonoklasmus, kultura-ikony, architektura 5.Arabská říše: kde, Mohamed, kdy, odkud, hidžra, kam, islám-základní info, chálifové, následníci, výboje, 6.Kyjevská Rus: kde, významná města, kdy a kým založena, Vladimír-Křesťanství-odkud 7.Polsko: zakladatel, Boleslav Chrabrý, města (Krakov, Hnězdno) 8.Vikingové: rozdělení, tažení kam Sámova říše, proč vznikla (kmenový svaz), s kým boje (Avaři, Frankové), odkud info,

3 Velká Morava: vznik (spojení nitranského a moravského knížectví), významní panovníci, Konstantin a Metoděj (přínos, odkud, kdy), proč zánik 5. Vznik a vývoj českého státu v raném a vrcholném středověku (vznik a vývoj českého státu v 10.století, období feudální roztříštěnosti, období posledních Přemyslovců; románská kultura) Bořivoj (křest 885 na dvoře Svatopluka, Levý Hradec-kostel, Praha), Vratislav, Václav x Boleslav (vliv křesťanství, politika se Saskem), Boleslav II (biskupství 973, patroni Václav a Ludmila, Vojtěch, Slavníkovci 995) Feudální roztříštěnost: Břetislav (dekreta v Hnězdně, stařešinský řád nástupnický, Vratislav II král 1085, biskupství Olomouc, Vladislav II-král 1158,) Poslední Přemyslovci: PO I-Zlatá bula sicilská, měnová reforma (brakteáty) / Václav I- Tataři, boj se synem / PO II-boje s Bélou IV, boje s Rudolfem Habsburským o římskou korunu, bitva na Moravském poli, spory se šlechtou, / Braniboři v Čechách / Václav II-horní regál, groše, polská a uherská koruna / Václav III Vesnická kolonizace vnější+vnitřní -Románská kultura: kdo ji šíří (kněží, mniši), literatura (legendy, letopisy, kroniky..), architektura (znaky, jaké stavby-hrady, kostely, rotundy kde u nás) 6. Hospodářský, společenský a kulturní vývoj ve vrcholném středověku (charakteristika vrcholného středověku, úloha církve ve středověku, křížové výpravy, společenské vrstvy středověké společnosti; vývoj v Anglii a Francie, stoletá válka, vývoj ve Svaté říši římské) -Křesťanství-základní body, hierarchie v církvi, rozdělení V a Z církve, mniši-kláštery -svatá říše římská-vznik (rozdělení francké říše), charakteristika (malé statečky-jmenovat ty nejvýznamnější), saská/otonská dynastie (Jindřich, Ota), spor o investituru (oč šlo), Fridrich Barbarossa, boje mezi Štaufy a Welfy -křížové výpravy: obecně oč jde (příklady různých KV), Clermont 1095 kdo se KV účastní a proč, co sleduje papež, průběh KV kolik jich bylo, více první, třetí a čtvrtá. Důsledky: zbohatnutí Benátek a Janova, úpadek Byzance, rytířské řády (templáři, řád německých rytířů, johanité=maltézští rytíři) morové epidemie (kdy první, průběh) -zemědělství vrcholného středověku (bludný kruh v zemědělství), změny (trojpolní systém, jařmo-chomout, hladomory, vesnická kolonizace vnější+vnitřní -města-druhy měst (poddanská, královská+věnná) (na zelené louce-lokátor, z kupeckých osad, podhradí), vrstvy obyvatel (rychtář, purkmistr, konšelé-městská rada/měšťané, mistři, tovaryši), privilegia, cechy, hanza -Anglie: 1066-Hastings, území ve Francii, Richard Lví srdce, Jan Bezzemek-Magna Charta- 1215, základy parlamentu -Francie: Filip II August, Filip IV Sličný, Avignonské zajetí papežů -Stoletá válka: příčiny (území, dědické nároky na franc. trůn), průběh (Kresčak-význam pro nás, Poitiers, Azincourt, Jana z Arku), výsledek / Anglie-válka růží (kdo, výsledek) vzdělání-oproti ranému středověku univerzity (rektor, děkani/bakalář, mistr, doktor) fakulty: filozofie, přírodních věd, lékařství a teologie Paříž, Cambridge, Oxford, Praha

4 7. České země ve 14. a 15. století (vláda Lucemburků, gotická kultura, husitské hnutí, vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonců) -Rudolf Habsburský / Jindřich Korutanský / Jan Lucemburský-spory se šlechtou, zahraniční politika, české země jen pro peníze na tažení, smrt kde zařadit do konfliktu Karel IV-zakladatelská činnost (Nové Město pražské, Hradčany, katedrála sv.víta, most, univerzita/karlštejn-korunovační klenoty) arcibiskupství, co patří do Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice, Horní Falc, Braniborsko), univerzita (svobodná umění, lékařská, teologická, právnická fakulta) římským císařem-zlatá bula Václav IV: Jan z Pomuku, spory se šlechtou / Zikmundem, Gotika: i školy pro měšťany, univerzity, písemnosti i v národních jazycích, architektura: znaky, co se staví, stavitelé, sochařství-madona, pieta krize církve: odpustky, kdo v církevních úřadech, majetek Hus: Betlémská kaple, Hus a čeština, Dekret Kutnohorský-1409, klatba-interdikt, kostnický koncil (Hus, schizma) husité: Jan Želivský, defenestrace, Tábor, Jan Žižka, husitská taktika, husitský program-4 pražské artikule (svoboda kázání, trestání hříchů, přijímání pod obojí-kalich, sebrat církvi majetek), křížové výpravy, Čáslavský sněm, husitské proudy (táborité, Pražané, orebité), Prokop Holý, spanilé jízdy, Lipany, vyjednávání v Chebu a Basileji basilejská/jihlavská kompaktáta-království dvojího lidu) Zikmund, Albrecht II, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad: hejtmané, zemský správce, králem 1458, spory s Matyášem Korvínem, s papežem, s katolíky, snaha o evropskou integraci, jednota bratrská, program (Chelčický) Jagellonci: Vladislav-rozdělení země, po smrti Korvína nám připadnou Uhry, druhá pražská defenestrace, kutnohorský smír, stavovská monarchie, zemský sněm (kdo zde, pravomoce), podnikání šlechty (co nejvíce-pivo, ryby), spor šlechty s městy (podnikání, místo na sněmu)- vladislavské zemské zřízení, svatováclavská smlouva / Ladislav, bitva u Moháče (kdy, s kým, důsledek) Za Jagellonců stavovská monarchie vysvětlit, co opakem. 8. České země a Evropa v období pozdního středověku (objevné cesty příčiny a důsledky, humanismus a renesance, reformace, vývoj po nástupu Habsburků) Objevné cesty: příčiny (přerušení obchodních tras s Asií Turky 1453 pád Byzance, hledání odbytišť..), předpoklady (lepší orientace na moři, technické zdokonalení lodí, nové představy o Zemi-kulatost, přesnější mapy) Plavby Portugalců: kolem Afriky, Diaz, da Gama, Plavby Španělů: na západ, Kolumbus, 1492 Amerika, / dělení světa Další cestovatelé: de Balboa (Tichý oceán), Magalhaes (obeplutí zeměkoule), Pizarro (incká říše), Cortez (aztécká říše) Důsledky plaveb: dobývání Ameriky zánik zdejších říší, genocida Indiánů, příliv zlatapokles hodnoty peněz-cenová revoluce-větší poptávka po zboží / nové plodiny / obchod s otroky (s Afriky a proč) / přesun mocenských center / rozvoj manufaktur / koloniální říše, kdo z toho těží (hlavně VB a Nizozemí) Renesance: umělecký sloh, návrat k antice, místo hradů zámky, rovné linie, letohrádek Hvězda, královny Anny Humanismus: myšlenkový směr, od Boha k člověku, Itálie, pokles víry, snaha o srozumitelnost (národní jazyky), relativizace hodnot -knihtisk-důsledky:šíření vzdělání, pokles cen knih

5 -rozvoj věd (Koperník-heliocentrismus, Kepler, Brahe, Galilei, Bruno-problémy s učením církve) Habsburkové: Rozšiřování jejich moci: (Nizozemí, Burgundsko, Španělsko, císařský titul- Karel V, Čechy a Uhry-Ferdinand I rakouská a španělská větev) Habsburkové u nás: Ferdinand I: jeho politika, jak se Čechy mění pod Habsburkycentralismus, absolutismus, rekatolizace, 1.stavovský odboj / Maxmilián: Česká konfese / Rudolf II-dvůr do Prahy, spory s Matyášem, Majestát Reformace: Luther-kritika odpustků, pod obojí, kritika církve, Německá selská válka, Müntzer Sasko-Svatá říše římská, Karel V-katolík, nátlak, luteráni protestují-protestanti, války augsburgský mír 1555 zrovnoprávnění kališníků čí země, toho náboženství. Kam se reformace šíří: kalvínství (Švýcarsko, přísně zásady, pracovitost a podnikání), Francie (bartolomějská noc-hugenoti=fr.kalvinisté, Jindřich IV. Navarrský-edikt nantský), S Evropy státním náboženstvím, Anglie-anglikánská církev-jindřich VIII 9. České země a Evropa v 17. století (české stavovské povstání, 30tiletá válka, vývoj u nás v době pobělohorské, útoky Turků, protireformace, baroko) Matyáš-porušování Majestátu, co byl Majestát stavovské povstání: příčiny, průběh (defenestrace-1618, 30 direktorů, spojenci obou stran, výsledek), Matyáš, Ferdinand II, Fridrich Falcký, Bílá hora-1620 důsledky porážky: emigrace (Komenský), rekatolizace, obnovené zřízení zemské (absolutismus, rekatolizace, zrovnoprávnění NJ s ČJ), Koniáš, hon na čarodějnice, kult Jana Nepomuckého 30-tiletá válka: příčiny (oč se bojuje), jednotlivé etapy (česká válka, falcká, dánská válka, švédská, francouzsko-švédská), charakteristika obou stran-proč se bojuje, Albrecht z Valdštejna, vestfálský mír důsledky války u nás: pokles obyvatel, utužení poddanství-nevolnictví, (proč úbytek obyvatel války, emigrace, epidemie), nevolnické povstání 1680, systém střídavého hospodářství protireformace katolická odpověď, tridentský koncil ( ), proti šíření reformace, jezuité Ignác z Loyoly (u nás za Ferdinanda I-1556, vzdělání) Turci již od 1526, nyní 1663 hluboko do Uher, 1683 k Vídni, pak porážky, Evžen Savojský baroko: znaky architektury, co se staví, myšlenkově návrat k víře 10. Evropa v století (příčiny, průběh a výsledky revolucí v Nizozemí, Anglii a USA a jejich porovnání; reformy v Rusku a vznik Pruska) Nizozemí: 16.století: bohatá města, rozvinutá řemesla, menší podíl zemědělství než jinde, odpor proti Habsburkům španělským-náboženské důvody (kalvíni vs. katolíci), hospodářské (vysoké daně), Albova hrůzovláda, povstání-vilém Oranžský, gézové/ výsledek: rozdělení S samostatná republika, J habsburský. Anglie: rozkvět za Alžběty ( )-Tudorovec, Francis Drake, proti Filipovi II., Stuartovci-Jakub I a Karel I snaha o absolutismus, snaha vládnout bez parlamentu, peníze na skotské povstání, dlouhý parlament od 1640, občanská válka: panovník (část šlechty, anglikánská církev, rolníci SV Anglie, Skotsko, Irsko) x parlament (města, J a JV

6 země, puritáni-radikální independenti, ještě více levelleři), Oliver Cromwell-Naseba (armáda nového typu) republika, Navigační akta (s kým spor) 1653-Cromwellova diktatura (rozehnán parlament, později nový-opět rozehnán) 1660-obnova monarchie Stuartovci, Karel II, Jakub II 1688-slavná revoluce (Jakub II ke katolicismu-vilém III-parlamentní monarchie, zákon o právech (konzervativní toryové, radikální whigové) USA-americké osady (jih x sever), bojkot anglického zboží, George Washington, Prohlášení nezávislosti Jefferson, válka ( ), Saratoga, Yorktown, ústava (rozdělení moc, politické instituce), osidlování západu Prusko 1701 královstvím, Berlín, armáda, merkantilismus za Fridricha II.-jak zásah do našich dějin (Slezsko) Rusko-reformy Petra I, Romanovec (od Michaila Romanova, předtím Rurikovci), Severní válka se Švédskem získal přístup k Baltu, Sankt Petěrburg, reformy dle Z Evropy Kateřina II přístup k Černému moři, rozebrání Polska 11. Francouzská revoluce a napoleonské války (příčiny, hlavní události a periodizace francouzské revoluce, napoleonské války, Vídeňský kongres, revoluční hnutí ve 20. a 30. letech 19. století, romantismus a klasicismus) Francie před revolucí-absolutismus, bankrot-výdaje na války, dvůr /merkantilismus (Colbert, vyvážet výrobky, podpora průmyslu a obchodu), finanční krize Generální stavy, 1789, národní shromáždění, lidové povstání Bastila, srpnové dekrety (zrušeno poddanství a šlechtická privilegia), Deklarace práv člověka, pád absolutismu, proudy v parlamentu monarchisté, girondisté, jakobíni, levice x pravice, církev (sebrán majetek), válka s Rakouskem, Pruskem, později Anglií, konstituční monarchie, republika, jakobínský teror. poprava krále, Výbor pro obecné blaho, Výbor pro veřejnou bezpečnost, Robespierre, Danton, Direktorium, vzpoury, Napoleon (konzulát, císařství): Egypt, 1805 Trafalgar, Slavkov, 1806-Berlín, pád Svaté říše římské, kontinentální blokáda, Rusko, Lipsko, Elba, Waterloo, sv. Helena Vídeňský kongres-kdo zde, výsledky, Francie, územní změny, konservatismus, Metternich, Svatá aliance, 12. České země v letech (osvícenský absolutismus, změny v hospodářství u nás a v Evropě na přelomu 18/19.století, české národní obrození, naše země v období metternichovského absolutismu) pragmatická sankce, slezské války = války o dědictví rakouské, tereziánské reformy: školství, vojenská, správní (centralizace, i jazyk), daňová (katastry), nevolnické povstání 1775, Chlumce nad Cidlinou josefínské reformy: 1781:toleranční patent, zrušení nevolnictví (co to znamená + důsledkystěhování do měst, NO, manufaktury-továrny), rušení klášterů Národní obrození: jazyk (Dobrovský, Jungmann), historie (Palacký, muzea), lidový proud: Kramerius (Pražské poštovské noviny, Česká expedice), divadlo (Bouda), vznik novodobého českého národa

7 Průmyslová revoluce: parní stroj, jaká odvětví, jaké země, lokomotiva, parník, důsledky: dělníci, buržoazie, podmínky dělníků, protesty, Metternich charakterizace státu před Revoluce 1848/49 v Evropě a u nás (příčiny, průběh a výsledky revolucí ve Francii, Německu, Itálii a v habsburské monarchii) příčiny: stav před revolucemi v jedn.zemích, cíle: politické, sociální, národní Francie: červencová monarchie po r. 1830, kdo u moci, jaký systém, požadavky: sociální + volební reforma, únorová revoluce, republika, co vyhlášeno (co to přineslo) všeobecné právo, právo na práci, národní dílny atd. / volby vše se postupně ruší, červnové dělnické povstání, Ludvík Bonaparte Napoleon III bonapartismus Itálie: stav: jaké státy + jaké dynastie zde vládnou, snaha o sjednocení zdola: Garibaldi, Mazzini chtějí republiku, shora savojská dynastie konstituční monarchie vedou se války s Rakouskem, pak v Římě republika zásah Francie Německo stav, povstání v Berlíně (Prusko), sjednocení: liberálové (konstituční monarchie) x revoluční demokraté (federativní republika) / Malo x Velkoněmci, Frankfurtský sněm vztah německé revoluce k nám Palackého dopis, co obsahuje / jak nakonec reaguje pruský král Čechy: povstání ve Vídni, pád Metternicha, co chtějí konstituci, základní občanská práva, příslib ústavy, z Prahy petice i národní požadavky (zrovnoprávnění češtiny, autonomie) / červen Slovanský sjezd, revoluce barikády, sněm ve Vídni přesunut do Kroměříže, zrušení poddanství, nový panovník, rozehnání sněmu, oktrojovaná ústava, revoluce v Uhrách 14. Svět v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století (sjednocení Německa a Itálie, občanská válka v USA, vývoj v Rusku, Anglii, Francii, Číně a Japonsku, druhá průmyslová revoluce) Sjednocení Itálie: 1859 válka s Rakouskem, výsledek / revoluce ve střední Itálii / 1860 povstání rolníků na Sicílii / 1861 italské království / 1866 Benátsko s čím to souvisí prusko-rakouská válka / 1870 papežský stát s Řím Sjednocení Německa: Bismarck / Prusko-Dánsko / Prusko-Rakousko 1866 / Prusko-Francie 1870 výsledek, důsledek pro Francii/ USA-občanská válka: sever x jih rozdíly / republikánská strana Lincoln / Gettysburg / zrušení otroctví / období obnovy / Ku-Klux-Klan Rusko Čína: izolace / opiové války / otevřené přístavy Japonsko: izolace / Meidži 1868 / rusko-japonská válka Francie: 1870 odstranění Napoleona III / 3. republika / Dreyfussova aféra Anglie: Viktorie / dílna světa / kolonie v Asii (Indie), Africe (búrské války s kým, kde, jak, výsledek) 2.průmyslová revoluce: elektřina (u nás Křižík) / pásová výroba / auta / začátky letadel / které státy (Anglii dohání Německo, USA) 15. České země v druhé polovině a na počátku 20. století (bachovský absolutismus, ústavní vývoj habsburské monarchie, politický a hospodářský vývoj českých zemích v této době, organizované dělnické hnutí u nás a v Evropě) Bachův absolutismus zrušení oktrojované ústavy / říjnový diplom 1860 (důsledek války s Itálií) / únorová ústava / prosincová ústava 1867 (jaké politické instituce: zemské sněmy, říšská rada)

8 Česká politika: pasivní politika / staročeši mladočeši / rakousko-uherské vyrovnání / drobečková politika (jaké ústupky) / fundamentální články / Stremeyrova a Badeniho jazyková nařízení / punktace Požadavek všeobecného hlasovacího práva (kurie dle majetku, chabrusové volby) Politické strany: sociální demokraté (internacionála) / lidovci / národní socialisté / agrárníci / realisté Masaryk (co dělá, rukopisy, hilsneriáda) 16. První světová válka a ruské revoluce (mocenské bloky před 1.sv.válkou, příčiny, průběh a výsledky války, mírová konference v Paříži, české země za 1.světové války, první československý odboj a čs.legie, ruské revoluce v roce 1917) Mocenské bloky (stačí jmenovat + jaké státy v nich) Příčiny (např. kolonie) / záminka atentát na Ferdinanda d Este Sarajevo Válka se Srbskem / Německo snaha o bleskovou válku na západě, Schlieffenův plán / bitva na Marně / běh k moři / zákopová válka charakteristika / největší bitvy Verdun, Somma Východ: RU + Německo proti Rusku / další fronty: Itálie (1915 k Dohodě) / Srbsko / Turecko (Gallipolli) Češi a válka: domácí politici podpora RU x postoj české veřejnosti / vývoj v RU (bez říšské rady, navrch Němci atd.) // zahraniční odboj kdo, jakým způsobem (diplomatický boj + legie). Legie: kde, jejich osud za ruských revolucí, magistrála atd. Změny u nás nový panovník co přináší / změna postoje českých politiků ( ), manifest spisovatelů, Národní výbor // vzpoury vojáků Konec války stávka proti drancování českých zemí / jak probíhal Otázka Slovenska (Cleveland / Pittsburgh / Martinská deklarace) Ruské revoluce: únorová říjnová / Kerenskij / sověty a prozatímní vláda / pokus o převrat v červenci / Lenin / Dekrety po (mír + půda) Výsledky války: Pařížská mírová konference / důsledky pro Německo atd. 17. První Československá republika (vznik ČSR, hospodářský a politický vývoj ČSR ve 20.letech 20.století, národnostní problematika, zahraniční politika ČSR, hospodářská krize u nás a ve světě) 1.Vznik ČSR (kdy, průběh), Martinská deklarace 2.Národnostní problémy (Němci-provincie / postoj Němců k ČSR v dalších letech, německé strany), Maďaři (republika rad), Poláci, Rusíni 3.politický systém, kdo v čele, strany, volby, vznik KSČ, ústava 1920-instituce, Pětka, 4.zahraniční politika, kdo ji vede, Malá dohoda (kdo,co cílem), vztahy se sousedy 5.vztahy Čechů a Slováků 6.Hospodářství: poválečná krize, sociální zákonodárství, pozemková reforma, měnová reforma-kdo, struktura hospodářství (kde lehký průmysl), vývoj ve 20.letech 7.hospodářská krize 1929: příčina (z nadvýroby), jak jinde (USA, Německo), u nás (problémy sociální a národnostní vysvětlit proč) 18. Svět mezi válkami

9 (vývoj v Rusku a SSSR do 2.sv.války: občanská válka, válečný komunismus, NEP, Kominterna, Lenin, Stalin; vznik fašismu v Itálii, vývoj v Německu a v USA ve 20.letech 20.století; úsilí o kolektivní bezpečnost) Rusko vývoj po , charakteristika komunismu (+ srovnání s fašismem) občanská válka / válečný komunismus / NEP / Kominterna / Stalin / kolektivizace / komunistické hospodářství / čistky / gulagy / procesy Fašismus v Itálii (kdy a kdo) Německo podmínky Versailles / Výmarská republika / reparace / rúrská krize / Hitler, nacismus, Mein Kampf jeho program / Youngův plán USA konjunktura, prohibice, krize 1929 Roosevelt a New Deal Kolektivní bezpečnost Společnost národů / Locarno / Briand-Kellog 19. České země a svět ve 30. letech 20. století (nástup nacismu k moci v Německu, politika usmiřování, události vedoucí k Mnichovu, druhá republika a zánik ČSR) 1.hospodářská krize, kdy, proč, důsledky, krize u nás národnostní důsledky, New deal, 2.konflikty ve 30.letech Japonsko, Španělsko, Habeš 3.Nástup Hitlera v Německu, nastolení diktatury, program nacistů, Norimberské zákony, křišťálová noc, opory moci 3.Německá zahraniční politika ve 30.letech, porušování Versailles 4.Vznik SdP (kdo v čele), volby 1935, prezidentské volby : Karlovarské požadavky, obecní volby, jednání s Runcimanem (appeasement), Mnichov 6.Důsledky Mnichova, druhá republika (kdo v čele, zmocňovací zákon, antisemitismus), sudetská župa 20. Druhá světová válka (příčiny a průběh války) 1.smlouva o neútočení SSSR-Německo co předmětem, tajné dodatky 2.Polsko, podivná válka, Blitzkrieg, Pobaltí a Finsko 3.S a Z Evropa-Dánsko, Norsko, Benelux, Francie 4.Bitva o Británii, druh války, pak válka v Atlantiku proč. 5.Africké bojiště 6.Balkán, Jugoslávie a Řecko 7.Přepadení SSSR, trasy útoku, sov.válka 1941/42/43 (Moskva, Leningrad, Stalingrad, Kursk) 8.Vstup USA do války, kdy a jak, vývoj války v Pacifiku Vylodění v Itálii, Teherán, druhá fronta v Normandii 10.Osvobozování Evropy 1944, Ardeny, bombardování Německa 11.Jalta (kdo, kdy a co dojednáno) 12.Konec války (berlínská operace, kapitulace Německa, konec v Tichomoří-bomby) 21. Boj československého lidu proti fašismu (druhý čs. odboj domácí a zahraniční, Slovenský stát a SNP, osvobozování republiky, České povstání) 1.Vyhlášení protektorátu a Slovenského státu, kdy, jak

10 2.Protektorátní vs. okupační správa, kdo v čele, nástup Heydricha, Eliáš 3.Atentát na Heydricha (jak,kdo,kdy), heydrichiáda (Lidice, Ležáky) 4.Lidový odpor-opletal, zavření VŠ, odboj-organizace, postoj KSČ 5.Zahraniční odboj-londýn, Moskva, piloti a další vojáci, exilová vláda, 6.Slovenské národní povstání, České a Pražské povstání, osvobozování (kým) 22. Svět po druhé světové válce (výsledky války, počátky studené války, vytváření sovětského bloku ve střední a JV Evropě, vývoj v Německu, dekolonizace) výsledky války, Postupimská konference, studená válka, Churchill ve Fultonu, Marshallův plán, Trumanova doktrína, vytváření sovětského bloku, SSSR po válce, Německo, program 4D, jeho rozdělení na zóny a postupné sjednocování Z částí, berlínská krize, dekolonizace fáze v Asii a Africe, různé pohledy na přínos kolonialismu 23. Svět od 50. let 20. století (vývoj v USA a v SSSR, Korejská válka, karibská krize, Vietnamská válka, arabskoizraelský spor, mezinárodní vztahy v 70.letech Helsinky, hospodářské a politické problémy třetího světa) Studená válka a její konflikty Korea, Vietnam, karibská krize, SSSR po smrt Stalina, Chruščov a uvolňování, Brežněv a politika omezené suverenity, USA za Eisenhowera, mccarthyismus, Kennedyho, Nixona (Watergate), Reagana (zbrojení, hvězdné války), Bushe (válka v Zálivu), vznik Izraele, spor mezi Židy a Araby (války, suezská krize, palestinská území, ropné šoky), uvolňování v 70.letech, jednání o odzbrojování, třetí svět po skončení kolonialismu problémy nově samostatných států především Afrika (hospodářské problémy, politická nestabilita, demografický vývoj, negramotnost atd.) 24. Československo od roku 1945 do konce 50. let (vývoj po válce, národnostní otázka, porážka demokracie v ČSR, charakteristika komunistického režimu, politické procesy) 1.omezení demokracie po 2sv.v. / jaké strany povoleny / Národní fronta / volby 1946 / kdo v čele 2.Košický vládní program 3.Benešovy dekrety / odsun Němců (etapy, ústecké události) 4.hospodářství / znárodnění / pozemková reforma / jednání o Marshallově plánu 5.únor Základní rysy komunistického systému po únoru: čistky, politické procesy (kdy, kdo), volby, PTP, hospodářství (znárodňování, plánování, centralizace, těžký průmysl, RVHP, kolektivizace), církev, školství, emigrace : měnová reforma, úmrtí Stalina a Gottwalda / 1956 XX sjezd KSSS 25. Československo od 60. let 20. století (destalinizace, reformy v 60.letech, pražské jaro 1968, ČSSR v období normalizace, rozpad sovětského bloku, obnovení demokracie a vznik České republiky) 1.Destalinizace, sjezd KSSS, zhroucení pětiletek-hospodářské reformy (Šik), rehabilitace (jaký průběh), nová vlna v kultuře (film, literatura), sjezd spisovatelů , kdo do čela, jaké reformy, cenzura, akční program x 2000 slov 3.Brežněvova doktrína-reakce SSSR a spol na nás, srazy a schůzky

11 4.Invaze, kdy, jaký průběh, moskevský protokol, reakce lidí 5.Postupné zastavování reforem (smlouva o dočasném pobytu), federace 6.demonstrace odporu, Palach, hokejové události 7.čistky 70-71, Poučení, 8.70.léta-hospodářství, populační opatření, ekologie 9.Opozice-porovnání s 50.léty, Charta 77, útěk do soukromí, VONS, Několik vět, demonstrace Kdo v čele, prezident, předseda vlády, předseda strany 11.Listopad 1989, OF, Havel, jednání s KSČ léta: hospodářské změny (kdo, tržní hosp.), volby 1990 (výsledek), zrušení StB, vedoucí role KSČ, NF 13.Volby 1992, česko-slovenské vztahy, rozdělení ČSFR

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4. Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Maturitní otázky z předmětu DĚJEPIS

Maturitní otázky z předmětu DĚJEPIS Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu DĚJEPIS 1. Historická věda, prameny, metody, pomocné vědy historické, vývoj lidské společnosti v pravěku - Historie

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

České a světové dějiny od konce 18. století do současnosti 3. ročník a septima

České a světové dějiny od konce 18. století do současnosti 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od konce 18. století do současnosti 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Napoleonské války Připomene příčiny

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795-1799 Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795 nová ústava (zachována republika, omezena práva nemajetných, u moci bohatá buržoazie, majetkový cenzus) 5členné direktorium

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána.

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. Zkouší: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Ústní zkouška: Při ní si student

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

profilová část maturitní zkoušky obor Ekonomické lyceum

profilová část maturitní zkoušky obor Ekonomické lyceum Maturitní témata z DĚJEPISU profilová část maturitní zkoušky obor Ekonomické lyceum 1a)2. světová válka 1939-1945 - Situace ve světě ve 30. letech ( agresivita Německa, Itálie, Japonska) - Nejednotnost

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Vlastivěda 1 (starší dějiny)

Vlastivěda 1 (starší dějiny) Úvodní menu Výuková část Testy Hry Encyklopedie Pracovní listy a projektové vyučování Vlastivěda 1 (starší dějiny) Výuka Spustit celou výuku celkem 329 stran (výuka všech kapitol) Nejstarší osídlení naší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Strana 1/9 ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Strana 1/9 ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby ějepis () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka archeologie, historie, dějepis, archiv, muzeum, knihovna Vysvětlí dějepisné pojmy.

Více

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky 6. ročník pochopí smysl poznávání minulosti chronologicky řadí hlavní historické epochy orientuje se na časové přímce dokáže pracovat s pojmy prostor,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6.

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6. Ročník: 6. ČLOVĚK V DĚJINÁCH - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků - uvede příklady zdrojů informací o minulosti: pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Časově-tematický plán Dějepis 9

Časově-tematický plán Dějepis 9 Časově-tematický plán Dějepis 9 Měsíc Tematický celek - učivo Září Opakování učiva 8. roč. Svět po I. SV Pařížská mírová konference versailleský systém Nové uspořádání Evropy, rozpad Rakousko-Uherska Vznik

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta: VFR a napoleonské války

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta: VFR a napoleonské války 1/5 3.2.06.7 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Dějepis je zařazen mezi všeobecně vzdělávací předměty a spolu s předměty občanská nauka, základy práva a psychologie tvoří společenskovědní

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

4) Politické důvody sjednocení, reforma volebního práva, národnostní rovnoprávnost

4) Politické důvody sjednocení, reforma volebního práva, národnostní rovnoprávnost Otázka: Revoluční rok 1848 Předmět: Dějepis Přidal(a): BetuBauerova =) většina evropských států kromě Ruska, Anglie, Belgie Důvody: 1) Průmyslová revoluce =) nezaměstnanost 2) Dělnické hnutí socialismus

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně. I. název vzdělávacího oboru: DĚJEPIS (D) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. (Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Více

První světová válka bitva u Hradce Králové

První světová válka bitva u Hradce Králové První světová válka přelom 19. a 20. století napjaté vztahy mezi velmocemi 1866 bitva u Hradce Králové Habsb. monarchie oslabuje, 1867 vznik Rakouska-Uherska 1870 prusko-francouzská válka území Alsaska

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis II: 19.-20. STOLETÍ Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 Francouzská revoluce - Písemná

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Dějepis Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu

Více

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia dějepisu Objasní základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

České a světové dějiny od počátku středověku do konce 18. století 2. ročník a sexta

České a světové dějiny od počátku středověku do konce 18. století 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do konce 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Dataprojektor Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

I. část. Body. 1. Určete, který z uvedených oborů nebo objevů neznali v antickém Řecku A) filozofie B) Pythagorova věta C) střelný prach D) lékařství

I. část. Body. 1. Určete, který z uvedených oborů nebo objevů neznali v antickém Řecku A) filozofie B) Pythagorova věta C) střelný prach D) lékařství Body celkem Přepočet I. část V této části testu jsou úlohy s výběrem odpovědí, z nichž jen jedna je správná. V záznamovém archu zakroužkujte písmeno, které podle Vás znamená správnou odpověď. Pokud budete

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Velká francouzská revoluce napoleonské války

Velká francouzská revoluce napoleonské války Velká francouzská revoluce napoleonské války klíčová událost evropských dějin první pokus o přechod z feudální společnosti na občanskou důsledkem napoleonské války, které změnily mapu Evropy Velká francouzská

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Situace v českých zemích před rokem 1848

Situace v českých zemích před rokem 1848 HISTORY Situace v českých zemích před rokem 1848 Dějepis pro 3.H Prezentace 2 Mgr. Soňa Patočková SOŠ a Gymnázium Staré Město 2011 České národní probuzení Leopold II. (1790-1792) osvícený panovník jeho

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více