Pamiatky Veľkej Moravy. PamÁtky Velké Moravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pamiatky Veľkej Moravy. PamÁtky Velké Moravy"

Transkript

1 Pamiatky Veľkej Moravy Medzi rokmi 833 a 907 sa na území dnešnej Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rakúska rozprestierala Veľkomoravská ríša. Prvý štát západných Slovanov vznikol spojením Moravského a Nitrianskeho kniežactva pod vládou kniežaťa Mojmíra, ktorý sa stal prvým veľkomoravským panovníkom. Veľká Morava zohrala významnú rolu v dejinách strednej Európy. Jej kniežatá boli uznávané nielen pre svoje vojvodcovské kvality, ale aj pre štátnické uvažovanie. Do histórie napríklad vstúpilo Rastislavove aj Svätoplukove úsilie o vytvorenie samostatnej cirkevnej organizácie. Jeho symbolom sa stala žiadosť kniežaťa Rastislava byzantskému cisárovi Michalovi III. o vyslanie učiteľa, ktorý mal prehĺbiť kresťanskú vieru na Morave a vzdelať dostatočný počet miestnych kniežat. Prišli Konštantín a Metod, ktorí položili základy moravskej cirkvi. Konštantín vytvoril najstaršie staroslovanské písmo hlaholiku. A preložil do staroslovienčiny základné liturgické texty. V roku 869 bol Metod vymenovaný za arcibiskupa a o desať rokov neskôr pápež Ján VIII. zaručil cirkevnú nezávislosť Veľkej Moravy s vlastnou arcidiecézou. Staroslovienčina bola spolu s latinčinou, gréčtinou a hebrejčinou uznaná ako štvrtý liturgický jazyk. V období najväčšieho rozmachu ríša zaberala územie dnešnej Moravy a Slovenska. Dnešnú Moravu a Slovensko s mocenským jadrom pri strednom a dolnom toku Moravy, dnešné Čechy so závislým kniežactvom Přemyslovcov, časti Horných a Dolných Rakús severne od Dunaja, oblasti pri hornej Visle a Odre a zrejme aj ďalšie oblasti, o ktorých historici doteraz vedú spory. Z mocenského experimentu slovanských barbarov sa vykľul štátny útvar, ktorého model sa nakoniec stal vzorom pre nové štáty strednej Európy. Veľká Morava bola len krátkou epizódou v živote naddunajských Slovanov, ale nemusíme sa za ňu hanbiť. Sprístupnené výsledky archeologických výskumov sú totiž dôkazom osobitej hmotnej kultúry a vypovedajú o vyspelej organizácii života na veľkomoravských hradiskách. Pre milovníkov poznania na obidvoch stranách československej hranice, ktorým nie je ľahostajné, kde žijú, nebude putovanie na slávne miesta Veľkej Moravy stratou času. PamÁtky Velké Moravy Mezi léty 833 a 907 se na území dnešní České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska rozprostírala Velkomoravská říše. První stát západních Slovanů vznikl spojením Moravského a Nitranského knížectví pod vládou knížete Mojmíra, který se stal prvním velkomoravským panovníkem. Velká Morava sehrála významnou roli v dějinách střední Evropy. Její knížata byla uznávána nejen pro své vojevůdcovské kvality, ale i pro státnické uvažování. Do historie například vstoupilo Rostislavovo i Svatoplukovo úsilí o vytvoření samostatné církevní organizace. Jeho symbolem se stala žádost knížete Rostislava byzantskému císaři Michalovi III. o vyslání biskupa a učitele, který měl prohloubit křesťanskou víru na Moravě a vzdělat dostatečný počet místních kněží. Přišli Konstantin a Metoděj, kteří položili základy moravské církve. Konstantin vytvořil nejstarší staroslovanské písmo hlaholici. A přeložil do staroslověnštiny základní liturgické texty. Roku 869 byl Metoděj jmenován prvním moravským arcibiskupem a o deset let později papež Jan VIII. zaručil církevní nezávislost Velké Moravy s vlastní arcidiecézí. Staroslověnština byla spolu s latinou, řečtinou a hebrejštinou uznána jako čtvrtý liturgický jazyk. V době největšího rozmachu říše zaujímala dnešní Moravu a Slovensko s mocenským jádrem při středním a dolním toku Moravy, dnešní Čechy se závislým knížectvím Přemyslovců, části Horních a Dolních Rakous severně od Dunaje, oblasti při horní Visle a Odře a zřejmě i další oblasti, o nichž historikové dosud vedou spory. Z mocenského experimentu slovanských barbarů se vyklubal státní útvar, jehož model se nakonec stal vzorem pro nové státy střední Evropy. Velká Morava byla jen krátkou epizodou v životě naddunajských Slovanů, ale nemusíme se za ni stydět. Zpřístupněné výsledky archeologických výzkumů jsou totiž důkazem osobité hmotné kultury a vypovídají o vyspělé organizaci života na velkomoravských hradištích. Pro milovníky poznání na obou stranách česko - slovenské hranice, kterým není lhostejné kde žijí, nebude putování na slavná místa Velké Moravy ztrátou času. 1

2 Pohansko Místo bylo osídleno už v časně slovanském období, tzn. v 6. a 7. století. Velkého významu však nabylo až v 9. století, v době Velké Moravy. Tehdy zde vznikl nejprve palisádou hrazený dvorec jako sídlo příslušníka rodící se moravské nobility, který si k němu brzy přistavěl zděný kostel. Kolem poloviny 9. století byl dvorec přestaven, rozrostlo se také osídlení v jeho okolí. V té době bylo toto osídlení s výrazně zastoupenou řemeslnickou složkou alespoň zčásti obehnáno palisádovým opevněním a v jeho okolí vznikala další neopevněná předhradí. Někdy v poslední třetině 9. či spíše až na přelomu 9. a 10. století byla na místě původního opevnění, uzavírajícího oválnou plochu s cca 28 ha, vybudována nová hradba s dřevohliněnou konstrukcí a čelní kamennou zdí, čímž vzniklo výrazné centrum obrany na nejjižnější výspě Velké Moravy v jejím závěrečném období. V téže době byl na předhradí zbudován také druhý kostel, rotunda. Také v jeho okolí se pohřbívalo ještě po zániku velkomoravského státu. Co uvidíte V současnosti je obvod hradiska dobře patrný, neboť jej vytyčují vyvýšené linie valového opevnění a v jeho rámci se nacházející pozůstatky prvního objeveného kostela. Na ploše hradiska byla v roce 2003 vybudována hypotetická konstrukce pohanského kultovního objektu (obětiště), vahadlová studna z 9. století a jedno obydlí polozemnicového typu, a to přímo na místě jejich objevu (měřítko 1:1). 2 3

3 Správcem celé lokality a také liechtensteinského loveckého zámečku, který byl v letech vybudován k loveckým účelům v místech někdejšího obranného valu, je Městské muzeum a galerie v Břeclavi. To v zámečku v roce 2010 zřídilo expozici představující výsledky archeologických výzkumů lokality. Přibližuje návštěvníkům každodenní způsob života, obživy a také řemesla velkomoravského centra. Vrchol výstavy se nachází v hlavním sále zámečku, kde je prezentována elita tehdejšíspolečnosti církev, vojenství, dálkový obchod i vysoce postavení členové nobility. Expozice představuje jak originální předměty, tak repliky, ale i množství doplňujících textů, obrazových materiálů a filmů. Určeno dětem Zámeček Pohansko nabízí vedle běžných individuálních a kolektivních prohlídek expozice také řadu příležitostných akcí, zejména pro školáky a rodiny s dětmi. V nadcházejícím období využije břeclavské muzeum zkušeností s programy k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Pro individuální dětské návštěvníky chystá motivující pracovní listy v mutacích pro první a druhý stupeň základních škol. Ve spolupráci se základnou Masarykovy univerzity na Pohansku muzeum vytváří komplexní program pro děti na téma práce archeologa v terénu. Muzeum nabídne v roce 2014 program pro žáky základních škol s možností praktických ukázek, na letní období pak připravuje Noc se Slovany na Pohansku. Jak se tam dostanete Od nádraží ČD v Břeclavi autobusem městské hromadné dopravy na zastávku před areálem Gumotexu v Bratislavské ulici. Odtud ulicí K Pohansku pěšky cca 4 km k zámečku Pohansko. Pokud jedete automobilem, pak po silnici II/ 425 na Bratislavskou ulici, před Gumotexem odbočit na ulici K Pohansku. Asi po dvou kilometrech před bránou do obory je parkoviště. Další zhruba 2 kilometry nutno absolvovat pěšky nebo na kole oborou až k zámečku. Jak a kdy je otevřeno Zámeček Pohansko s expozicí, která je již čtvrtou prezentací archeologických výzkumů, zahájených zde v 50. letech 20. století, je pro návštěvníky zpřístupněn od dubna do října. Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Od listopadu do konce března je zavřeno. Po předchozí domluvě se správcem objektu je možno expozici navštívit i mimo sezónu. Kontakty a informace Pavel Gajda, provoz zámečku Tel.: mobil:

4 Mikulčice Slovanské hradiště Lokalita asi 3 km jihovýchodně od středu Mikulčic na pravém břehu řeky Moravy. Toto místo bylo od začátku 9. století centrem moci Moravanů. Lze oprávněně předpokládat, že Valy u Mikulčic byly krystalizačním centrem vzniku moravského státu za knížat Mojmíra I. (vládl 833 až 845/846) a Rostislava (846 až 870). Pravděpodobně zde po většinu času pobýval také kníže Svatopluk (871 až 894) a po něm Mojmír II. (894 až 905?). Právě sem zřejmě přišla v roce 863 byzantská misie Konstantina Filosofa a Metoděje a nějaký čas zde i působila. Násilný zánik mikulčického centra je spojován s útokem staromaďarských bojovníků. Mikulčické hradisko je nálezově nejbohatší archeologickou lokalitou z období 9. století na Moravě. Tato národní kulturní památka nyní, spolu s lokalitou Kopčany na slovenském břehu řeky Moravy, aspiruje na zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Co uvidíte Stálou expozici v pavilonu II a v exteriérech pak kopie základů osmi mikulčických kostelů a knížecího paláce. Starší stálá muzejní expozice Velkomoravské Mikulčice - Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy byla v návštěvnickém centru (pavilon I) od roku 1997 do roku V současné době prochází pavilon I celkovou rekonstrukcí, která má být ukončena v květnu 2015 otevřením moderně zařízeného návštěvnického centra s 30 metrů vysokou vyhlídkovou věží. Plánovaná nová stálá expozice bude prezentovat Mikulčice jako významné slovanské a velkomoravské sídlo s bohatou historií doloženou archeologickými nálezy vysoké výpovědní hodnoty. V muzejním pavilonu II je stálá expozice Velkomoravské Mikulčice Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu, vyznamenaná cenou Gloria Musaealis jako nejlepší muzejní výstava roku Expozice poskytuje emotivní zážitek ze spojení mluveného slova, hudby, filmové projekce s přímou prohlídkou muzejních exponátů, jimž dominují originální archeologické terény II. mikulčického kostela, odkrytého v roce V expozici jsou kromě otevřených hrobů také ukázky zdejší řemeslnické dovednosti bojové sekyry, ukázky textů psaných hlaholicí, či předměty vztahující se k duchovnímu životu nebo k denní potřebě. Cenná jsou pozlacená nákončí, železné ostruhy, šperky, gombíky a další nálezy, mezi nimiž nechybí ani zlatý solidus, mince byzantského císaře Michala III., která platila v době příchodu věrozvěstů sv. Konstantina a Metoděje na Moravu. Po prohlídce s průvodcem pavilonu II je možno absolvovat samostatně několik pěších okruhů kolem základů kamenných staveb nebo projít přírodovědnou stezku až k starým ramenům řeky Moravy. Pro domácí i zahraniční návštěvníky je k dispozici také mobilní průvodce podstatnou částí areálu. Určeno dětem Hromadné návštěvy probíhají v určených termínech pro více škol a tříd najednou. Individuální návštěvy se konají celoročně pro jednotlivé třídy a skupiny dětí, pondělky jsou vyhrazeny nejmenším dětem z mateřských škol. Speciální program na míru je možno vytvořit podle přání malých i větších návštěvníků. K příkladům atraktivních pořadů patří Pohádka o princezně Dobroslavě pro děti z mateřských škol, tematické pořady Velkomoravský den či Den s archeologem pro děti ze 4.,6.,7. a 9. ročníku ZŠ, vědomostní soutěž Cyrilometodějská olympiáda atd. Vedle hromadných akcí může Slovanské hradiště žákovským skupinám obvyklou komentovanou prohlídku obohatit aktivitami 6 7

5 jako jsou: píšeme a čteme hlaholici, slovanská šatna, velkomoravské šperky, hra špalíkovaná, střelba z luku, povídání v táboře Velkomoravanů či opékání špekáčků. Jak se tam dostanete Autem po silnici I/55, odbočení na hradiště je dobře vyznačeno. V Mikulčicích pozorně sledujte směrovku Vykopávky. Parkoviště je v bezprostřední blízkosti recepce. Autobusy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje staví v Mikulčicích na návsi, další 3 km nutno absolvovat pěšky. Při cestě vlakem vystupte ve stanici Lužice, pak následuje pěší (nebo cyklistická) túra zhruba 7 km po silnici do Mikulčic a k archeologické lokalitě. Jak a kdy je otevřeno Hlavní sezóna trvá od začátku dubna do konce října. Od dubna do června a od začátku září do konce října je ve všední dny kromě pondělí otevřeno od 9 do hod., o víkendech a svátcích o 9 do hod. V červenci a srpnu je v pondělí otevřeno od do hod., ve všední dny od 9 do hod., o víkendech a svátcích do hod. Prohlídka s průvodcem trvá jednu hodinu. Organizátorům hromadných výprav se doporučuje objednání poštou, em nebo telefonicky. Prohlídky jsou organizovány v hodinových intervalech. Kontakty a informace tel Kopčany Kostol sv. Margity Antiochijskej Kostolík sv. Margity Antiochijskej sa nachádza na dohľad západne od Kopčian. Je to kamenná, maltou spájaná stavba kostolíka s obdĺžnikovitým presbytárom. Základy kostola boli zahĺbené do už vytvorenej kultúrnej vrstvy s nálezmi keramiky mikulčickej produkcie, ktoré sa datujú do druhej polovice 9. až prvej polovice 10. storočia. Kostol tak mohol byť postavený najskôr v záverečnom období Veľkej Moravy. Archeologické výskumy doložili v jeho okolí aj v jeho interiéri veľmi intenzívne pochovávanie, ktorého počiatky siahajú do čias Veľkej Moravy, a ukladanie nespálených tiel pokračuje až do neskorého stredoveku či raného novoveku. Výskumy objavili taktiež zvyšky základov na západnej strane kostola. Snáď ide o malú sálovú predsieň, v ktorej bol nájdený jeden z kostrových hrobov so šperkmi zo záverečného obdobia Veľkej Moravy. Neďaleko sa nachádza ďalšie archeologické nálezisko sídlisko a pohrebisko v polohe Kačenáreň, odkiaľ pochádzajú nálezy dokladajúce spojitosť týchto miest s Mikulčicami. Čo uvidíte Kostolík sv. Margity Antiochijskej je záujemcom o veľkomoravskú históriu voľne prístupný v poliach medzi riekou Moravou (ktorá túto lokalitu oddeľuje od areálu Slovanského hradiska v Mikulčiciach) 8 9

6 a medzi obcou Kopčany. V objekte so starostlivo zreštaurovaným exteriérom stále pokračujú práce smerujúce k obnove interiéru. Pamiatka, označovaná za jedinú dochovanú kamennú stavbu neskorého veľkomoravského obdobia, je hlavne cieľom cykloturistov prechádzajúcich krajinou. Pomerne časté sú aj návštevy zahraničných odborníkov, ktorí prichádzajú do obce špeciálne s cieľom prezrieť si túto stavbu. Interiér zatiaľ nie je prístupný verejnosti. Lokalita však poskytuje ojedinelú možnosť silného zážitku všetkým, ktorí dokážu vychutnať chvíľu tichého, ničím nerušeného zamyslenia nad cestami duchovného hľadania a spirituality našich dávnych predkov. Je to do značnej miery dané práve ojedinelou opustenosťou tejto sakrálnej pamiatky uprostred krajiny. Na konci júna 2013 bola v kopčianskom žrebčíne (barokový klenot, nechal ho postaviť koncom 40. rokov 18. storočia František Lotrinský) otvorená múzejná expozícia zoznamujúca s najstaršími dejinami Kopčian aj s históriou archeologického výskumu kostolíka sv. Markéty a s ďalšími veľkomoravskými nálezmi. Je teda možné spojiť návštevu tejto expozície s cestou ku kostolíku a naopak. V neďalekom susedstve je ruina objektu niekdajšej hájovne kačenárne. Tá sa má v budúcnosti zmeniť na turistické informačné stredisko budúceho Mikulčicko-Kopčianskeho archeoparku. Obec má pripravené množstvo projektov smerujúcich k vytvoreniu atraktívneho turistického cieľa. V kopčianskom cisárskom žrebčíne, ktorý je architektonickou dominantou širokého okolia, ale aj dejiskom turisticky príťažlivých akcií priateľov jazdeckého športu, bola otvorená taktiež historická stajňa s expozíciou, ktorá predstavuje historický inventár žrebčína. Určené deťom Ako sa tam dostanete Kostolík je na bicykli aj autom dobre prístupný asfaltovou poľnou cestou, vychádzajúcou z Masarykovej ulice. Príjazd je možný až ku kostolíku, len posledných 200 metrov sa asfaltový povrch mení na štrkový. Odbočky z cesty I/2, prechádzajúcej obcou, rovnako ako z Masarykovej ulice, sú dobre vyznačené. Lokalita leží v blízkosti Záhorskej cyklomagistrály č. 004 (červená) z Holíča do Moravského sv. Jána. Vo fáze stavebnej dokumentácie je teraz výstavba lávky pre peších a cyklistov cez rieku Moravu s cestami prepájajúcimi archeologické náleziská Mikulčice a Kopčany. Ako a kedy je otvorené Kostolík sv. Markéty Antiochijskej je prístupný celoročne bez obmedzenia, prehliadka interiéru je však možná iba v čase, kedy sa tu konajú práce. Návšteva múzejnej expozície po dohode na správe žrebčína (Stanislav Matulík, tel ; V sezóne 2014 budú už pravidelné otváracie hodiny. Kontakty a informácie tel Lokalita zatiaľ neponúka žiadne programy pre školopovinnú mládež. Je plne na pedagogickom sprievode alebo na rodičoch, ako dokážu využiť spojenie návštevy tohto miesta s poznávaním ďalších veľkomoravských aj iných cieľov (Holíč, Skalica) v okolí

7 12 13

8 Velkomoravské lokality na mapě Bojná Výšinné hradisko s mohutným valom a dvoma bránami na hrebeni kopca nazývaného Valisko. Tu bola nájdená veľká kolekcia kovových predmetov (ostrohy, hroty šípy, remeselnícke a poľnohospodárske nástroje, bronzové zlatené plakety a bronzový zvon so železným srdcom). Lokalita je dostupná len pomocou terénnych automobilov a pešo. Bratislava Na území hlavného mesta SR bolo najvýznamnejšie veľkomoravské sídlo v areáli Hradu. Na hradisku existoval dvojpriestorový kamenný palác a niekoľko menších príbytkov, ale aj trojloďová bazilika. Nálezy, vystavené v Mestskom múzeu, naznačujú význam Bratislavského hradu ako správneho a cirkevného centra širšej oblasti v rámci moravského kniežactva. Brno - Staré Zámky u Líšně Výzkumy zjistily osídlení snad ze všech období pravěku, avšak největšího významu dosáhlo hradisko v době Velké Moravy. Byly zde zjištěny bytelné hradby, domy i zpevněné komunikace. Hradisko nedaleko dnešního hřbitova zřejmě hrálo roli regionálního centra Mojmírovců. Plocha je neoznačená, z větší části zemědělsky využívaná. Břeclav Pohansko Lokalita na okraji Břeclavi s muzejní infrastrukturou. Devín Hradisko nad sútokom Moravy a Dunaja. Našli sa tu zvyšky sakrálnej stavby s trojlístkovým uzáverom. Devín je považovaný za hraničnú pevnosť sídlo veľmoža, ležiace v mieste najvýznamnejšej prístupovej komunikácie na Veľkú Moravu. Devín s múzeom je miestom oficiálnych osláv, pri ktorých sa spomína veľkomoravská (staroslovenská) minulosť. Chotěbuz-Podobora Hradisko v těsném sousedství silnice na hranici ČR a Polska. Akropole v nejlépe chráněné části ostrožny, obehnané palisádou a valem s příkopem. Doložena byla zdejší železářská výroba. Vývoj hradiska (vzniklo již v 8. století) byl svázán s polským Slezskem. Na původních místech bylo nově vystavěno opevnění a sídlištní objekty. Areál spravuje muzeum v Českém Těšíně. Kopčany Lokalita na slovenskom brehu rieky Moravy s múzejnou expozíciou. Mikulčice Lokalita na moravském břehu řeky Moravy s muzejní infrastrukturou. Modrá u Velehradu Lokalita s vybudovaným archeoskanzenem. Moravany nad Váhom - Ducové Veľmožský dvorec z 9. storočia na vrcholku medzi obcami Ducové a Hubina neďaleko Piešťan. V areáli boli dve rozmerné zrubové stavby a kamenná rotunda, pri ktorej sa našlo 17 kostrových hrobov. Teraz je lokalita obohnaná drevenou palisádou, kameňmi sú vytýčené základy rotundy. Nálezy je možné vidieť v Balneologickom múzeu v Piešťanoch. Olomouc Předvelkomoravská lokalita se nacházela na jižním předměstí Olomouce. Stopy velkomoravského osídlení byly objeveny na více místech historického jádra města. Datování získaných nálezů ukazuje, že většího významu nabývá olomoucké osídlení až na sklonku existence Velké Moravy, kdy se sem přesunula část obyvatelstva z Maďary ohroženého jihu. Osvětimany Výšinné hradiště sv. Klimenta v Chřibech, národní kulturní památka. V 9. století zde stály obytné stavby, zřejmě i dílna na výrobu okras z barevných kovů, a kostel zasvěcený sv. Klimentovi. Byl zde nalezen zlatý solidus císaře byzantského císaře Theofila. Z hradiska jsou dnes patrny pozůstatky vnějšího opevnění a kameny vytčené základy kostela. Pobedim Hradisko z prelomu 8. a 9. storočia na pravobrežnej nive Váhu, neďaleko Piešťan. Zástavbu tvorili jednopriestorové príbytky, ďalej výrobné objekty (kováčne) a studňa. Na hradisku sa našli stopy života vyššej spoločenskej vrstvy, ale taktiež doklady remeselnej výroby. Hradisku iste náležala rola regionálneho správneho centra. Teraz je miesto dotknuté poľnohospodárskou činnosťou. Přerov Archeologické výzkumy v prostoru Horního náměstí doložily opevnění, tedy významný opěrný bod ze začátku 11. až konce 12. století, ale velkomoravské hradisko zde prozatím doloženo není, přestože odsud pocházejí četné doklady života v století. Například nálezy keramiky a dva kostrové hroby v nichž se našly zlaté a stříbrné náušnice. Rajhrad Hradiště oválného tvaru bylo zničeno při výstavbě benediktinského kláštera a při regulaci Svratky. Zjištěny byly zbytky kamenných destrukcí související se stavbou opevnění, keramické zlomky, kostěné nástroje, žernovy a dva depoty železných předmětů, dokládající osídlení v době Velké Moravy. Z hradiska bohužel nelze již prezentovat skoro nic. Skalica Veľkomoravská lokalita leží 7 km juhovýchodne od centra mesta. Na mohylovom pohrebisku bolo preskúmaných asi 70 z celkového počtu 100 mohýl. Medzi nálezmi sa objavili napr. keramické nádoby, nože, šidlá, ale aj meč, ostrohy, kopije alebo gombíky a náušnice. Charakter nálezov dokladá previazanosť tunajších obyvateľov s centrami v Starom Meste a Mikulčiciach. Staré Město Lokalita s muzejní infrastrukturou. Strachotím a Dolní Věstonice Lokalita Strachotím (název obce je Strachotín) byla osídlena již v pravěku. V 9. století zde vznikl nejprve velmožský dvorec, kolem pak bylo v závěrečném období Velké Moravy vybudováno hradisko, které však v půli 10. století zaniklo. Hradisko je nenávratně ztraceno, lokalita byla zaplavena Novomlýnskými jezery. Trenčín Na hradnej výšine bolo zistené osídlenie z obdobia Veľkej Moravy. Našli sa pozostatky rotundy, do značnej miery podobné kostolu č. IX v Mikulčiciach. V okolí rotundy sa pochovávalo, hroby sú však chudobne vybavené a obsahujú nálezy až z poveľkomoravského obdobia. Napriek tomu existujú závery, že hradný kopec bol v 9. storočí slovanským hradiskom. Uherské Hradiště Národní kulturní památka na Výšině sv. Metoděje připomíná, že v místech, která si už na přelomu 8. a 9. století vybrali misionáři z Itálie, vyrostlo v 9. století sakrální centrum jaké nemá na Moravě srovnání. Arcibiskup Metoděj zde podle všeho působil až do své smrti v roce 885. Lokalita má podobu památníku v přírodě s vytyčenými základy sakrálního komplexu. Znojmo Lokalita s nově vybudovanou muzejní expozicí

9 Staré Město Památník Velké Moravy Archeologické lokality z doby Velké Moravy se nacházejí na téměř celém intravilánu Starého Města u Uherského Hradiště. Dominantu představuje lokalita Na Valách, na níž je první osídlení Slovany doloženo již v 6. a 7. století. Na přelomu 8. a 9. století zde vzniklo cca 18 hektarové hradisko opevněné dřevohliněnou hradbou a příkopem, v jeho rámci pak velké pohřebiště a posléze kostel. Pohřbeni zde byli jak příslušníci nobility, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště dělá největší známou nekropoli Velké Moravy. Výzkumy doložily existenci dalších různě zaměřených areálů na území Starého Města. Např. mocenského (Na Dědině), řemeslnických (U Víta, Za Radnicí, Špitálky), obchodního (Na Špitálkách) a dalších. Byla zde doložena přítomnost nejméně tří zděných církevních staveb a z prozkoumaných hrobů pocházejí doklady o tom, že zde žila diferencovaná společnost na čele s bohatými velmoži a knížaty. Mocenský areál Na Dědině představoval přinejmenším příležitostné sídlo vládců Velké Moravy druhé poloviny 9. století, pokud ne sídlo dominantní. Osídlení v místech Starého Města bylo dominantní součástí tzv staroměstsko-uherskohradišťské sídelní mocenské aglomerace, zvané pravděpodobně již v době Velké Moravy jako Veligrad (toto pojmenování pro osídlení v místech Starého Města se prokazatelně vzpomíná v roce 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka). Staré Město bylo druhým významným centrem mojmírovského rodu. Co uvidíte Nad základy kostela a blízkými hroby v lokalitě Na Valách (národní kulturní památka) byl ve druhé půli 20. století vybudován Památník Velké Moravy. Od roku 2010 je tu nová multimediální expozice, věnovaná objevům na území Starého Města. Využívá dvou desítek figurín v životní velikosti s dobovými oděvy, obuví, vzácnými šperky a replikami zbraní. V centru expozice dominují nedotčené základy velkomoravského kostela, na přilehlé ploše jsou pak názorně představeny metody archeologické práce včetně odkrytých hrobů. Kromě poučení čeká na diváky i atraktivní multimediální program. Autoři ztvárnili výstavu jako životní příběh Mojslava, muže, jehož hrob byl v lokalitě nalezen. Návštěvníci Starého Města se nemusí spokojit jen s návštěvou Památníku, zajímavá bude i procházka dalšími velkomoravskými lokalitami po naučné stezce Deset velkomoravských zastavení. V nedalekém Uherském Hradišti se nabízí návštěva někdejšího působiště arcibiskupa Metoděje na Výšině sv. Metoděje, v sousední Modré pak prohlídka velkomoravského archeoskanzenu. Určeno dětem Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které Památník Velké Moravy spravuje, připravuje pro děti a mládež od šesti let až po středoškoláky řadu programů ve volném cyklu Výpravy do minulosti. Patří mezi ně například 16 17

10 Záhada velkomoravského pokladu - netradiční interaktivní výukový program pro žáky tříd ZŠ, dále Šperkařství na Velké Moravě - interaktivní výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, ale i Dobrodružství písma - tvořivý výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, jehož cílem je přiblížit velkomoravské období, ale především působení cyrilometodějské misie, seznámení se základy hlaholice. Jak se tam dostanete Památník Velké Moravy v Jezuitské ulici, fakticky uprostřed Starého Města, je dobře přístupný automobilem odbočení z hlavní komunikace je dobře vyznačeno. Staré Město má dobré železniční spojení a řada autobusových linek je spojuje s nedalekým Uherským Hradištěm. Jak a kdy je otevřeno Památník je otevřen celoročně od pondělí do neděle od 9 do 12 a od do 17 hodin. O víkendu začíná prohlídka expozice s průvodcem vždy v celou hodinu. Školní a hromadné výpravy je možno předem rezervovat na níže uvedeném telefonním čísle a ové adrese. Kontakty a informace tel ; Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město Modrá u Velehradu Archeoskanzen Výšina a svah nad levým břehem potoka Salaška necelý kilometr od středu obce Modrá byly Slovany osídleny již v 8. století. Na nejvyšším bodu byl pak někdy na začátku 9. století, v rané fázi christianizace naddunajských Slovanů, postaven jednoduchý kostel. Patřil k nejstarším na Moravě. Nálezy zlatých a stříbrných okras z hrobů v jeho okolí jsou svědectvím, že sídliště, možná s dvorcem, bylo v době Velké Moravy domovem příslušníků moravských společenských elit. Až do poloviny 90. let 20. století bylo místo nálezu a zároveň Národní kulturní památka upraveno do podoby památníku v přírodě, tedy s kameny vyznačenými základy. V roce 2000 byla v blízkosti památníku postavena hypotetická konstrukce kostela v měřítku 1:1, posvěcená zástupci všech církví v ČR. V letech 2003 a 2004 zde byl v jižní části svahu pod kostelem vybudován archeologický skanzen nazvaný Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví. Oba areály byly propojeny chodníky, takže pro návštěvníka vytvářejí jeden organický celek. Archeoskanzen je významným subjektem názorně osvětlujícím jednu z nejvýznamnějších etap našich dějin. Spolu s blízkým Velehradem patří k nejvýznamnějším turistickým destinacím celé Moravy. Co uvidíte Archeologický skanzen ilustruje v reálu představy archeologů o podobě opevněného, zčásti hrazeného sídliště z doby Velké Moravy. Jeho jednotlivé objekty byly postaveny na základě archeologických nálezů z významných lokalit středního Pomoraví, především Starého Města, Uherského Hradiště a také samotné Modré. Jednotlivé zemnice a polozemnice, chýše s kovářskými, 18 19

11 klenotnickými a dalšími řemeslnými dílnami, chlévy a další roubené hospodářské budovy, ale také například hypotetická rekonstrukce zděného velmožského paláce jsou lákavým cílem turistů, kteří si zde mohou udělat u představu jak asi život ve velkomoravské enklávě mohl vypadat. Ve velmožském paláci se každoročně mění tematické výstavy v roce cyrilometodějského výročí například výstava věnovaná vzdělávání velkomoravské nobility. K dispozici je prodej suvenýrů, občerstvení s nabídkou nápojů a základních pokrmů. Modrá jako celek představuje ideální spojení výsledků bádání archeologie a historie s rekonstrukčními možnostmi. Určeno dětem Vzhledem k přítomnosti koz, slepic, prasátek i obecního osla si tu přijdou na své především děti, pro které je lákavá i možnost čas od času si zde zahrát na velkomoravské lučištníky či alespoň sledovat bojovníky v dobové výstroji a výzbroji, jak statečně hájí domovské sídlo před nájezdníky. Archeoskanzen nabízí školám rozšířené programy na míru s odborným výkladem o Velké Moravě, s ukázkami života starých Slovanů v podání kostýmovaných průvodců, řemeslníků, válečníků a duchovních. Oblíbená je výroba keramiky, zbraní, pečení chleba a placek, lukostřelba, šperkařská výroba, výuka písma atd. Program na míru lze připravit po objednání na telefonu Významným posílením turistické nabídky Modré je v těsném sousedství nově otevřená unikátní expozice přirozených mokřadních a sladkovodních ekosystémů Živá voda, která je stejně jako skanzen cílem školních zájezdů. Jak se tam dostanete Archeoskanzen leží v bezprostředním sousedství silnice ze Starého Města do Velehradu. Před vchodem do skanzenu je kapacitní parkoviště pro osobní vozy i autobusy. Skanzen je dobře dostupný také hromadnou dopravou autobusová zastávka je na dohled. Archeoskanzen je jedním z významných cílů na cyklotrasách 473, 5013, 5018, 5019, 5050, 5150 a (blíže na Jak a kdy je otevřeno Otevřeno je v dubnu a listopadu od úterý do neděle (10-16 hod.); od 1. května do 31. října denně (9-17 hod.); od 1. prosince do 30. března pouze na objednání. Ceny vstupného s rozsáhlým systémem slev a kombinovaných slev při návštěvě sousedního areálu Živá voda na webu Kontakty a informace tel ; mobil

12 Znojmo Hradiště sv. Hypolita Lokalita se nachází na západním okraji Znojma, od kterého je ze severu a východu oddělena hlubokým údolím Gránického potoka. Z jihu jí poskytují dokonalou ochranu příkré srázy údolí Dyje a Pivovarského potoka. Mohutné opevnění velkomoravského hradiště uzavírá sídlištní plochu téměř 21 ha, která je dnes z velké části zastavěna. Nejsnáze přístupnou severozápadní stranu chránil ještě nyní místy viditelný val původně dřevohlinitá hradba s čelní kamennou zdí. Před ní byl v délce 460 m vysekán ve skále 3 m hluboký a 8 m široký příkop. Na ploše hradiska byly odkryty i četné pozůstatky osídlení z různých období pravěku. Nálezy ostruh s háčky a litých bronzových kování napovídají, že zde již v 8. století sídlil velmož s bojovou družinou. Největšího významu však dosáhlo Hradiště v době Velké Moravy, kdy bylo regionálním správním centrem vládnoucích Mojmírovců. Plnilo roli důležitého strategického obranného bodu na jihozápadní hranici území Moravanů. Archeologové zde prozkoumali objekty jež měly podobu spodních částí srubových obydlí i hospodářských a výrobních stavení, za nejcennější označují zbytky dvou sakrálních staveb s hrobovými celky. V posledních letech se jejich pozornost soustřeďuje do neopevněného předhradí, kde zkoumají obrovské kostrové pohřebiště. Dosud objevili více než 500 hrobů s bohatou výbavou. Předpokládají, že zatím prošetřili jen necelou třetinu této nekropole, která bude patřit k největším na Moravě. Co uvidíte Nadační fond sv. Hypolita v jednom původně polorozpadlém a postupně zcela rekonstruovaném objektu někdejšího proboštského statku s podporou Jihomoravského kraje a města Znojma vybudoval a v červnu 2013 otevřel muzejní expozici. Ta dokumentuje historii i výsledky archeologických výzkumů této velkomoravské lokality, započatých ve druhé polovině 20. století. Moderní expozici vytvořil tým několika pedagogických pracovníků, absolventů a studentů Masarykovy univerzity, jejíž Pedagogická fakulta zde realizuje archeologický výzkum, ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně. Poutavá expozice má i významnou popularizační roli, neboť seznamuje návštěvníka s historickými souvislostmi velkomoravské epochy v dějinách střední Evropy. Prezentace dokáže zaujmout jak školní mládež, tak dospělé návštěvníky. O architektonickou stránku expozice a modely se postarali studenti brněnské architektury. Náplň expozice tvoří jak dokumenty a předměty z historie Velké Moravy, tak nálezy z výzkumů na Hradišti sv. Hypolita. V areálu před rekonstruovanou budovou muzea najdeme zatím nedokončenou stavbu slovanské polozemnice, která je prvním objektem plánované výstavby malého archeoskanzenu. Atraktivní zázemí tohoto velkomoravského turistického cíle představují další zajímavosti historického města Znojma. Celému Hradišti dnes vévodí komplex budov kláštera a proboštství, které od poloviny 13. století patří řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Určeno dětem Muzejní expozice byla otevřena teprve v létě 2013 a její provozovatel Nadační fond sv. Hypolita využil k jejímu zpřístupnění studentů, kteří zde pokračují v práci archeologických výzkumech. Expozice je koncipována tak, že může být dobře využita pedagogickými pracovníky základních i středních škol k rozšíření znalostí z historie. Žádné specializované programy pro školní mládež zatím nejsou k dispozici, studenti budoucí učitelé dějepisu je však pro léto 2014 připravují

13 Jak se tam dostanete Přístup do Znojma Hradiště je možný autobusovými linkami Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje č. 801 a 817, které vyjíždějí od vlakového nádraží ve Znojmě. Příjezd autem je snadný trasa ze středu Znojma vede Pražskou ulicí, kde je vyznačena odbočka na Mašovice a Podmolí. Na Hradišti je k dispozici volná plocha k parkování automobilů. Cyklisty přivede na Hradiště značená cyklotrasa č ze Znojma, která pokračuje ve dvou větvích do Národního parku Podyjí. Pěšky je Hradiště dosažitelné po zelené turistické značce od znojemského hradu. Kontakty a informace Jak a kdy je otevřeno Muzejní expozice je pro veřejnost otevřena od začátku dubna do konce září od 9 do 17 hodin. Prohlídka s průvodcem (průvodcovskou službu zajišťují studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) vždy po hodině, první v 9.00 hod., poslední v hod. Lze uskutečnit i individuální či skupinové prohlídky mimo běžné otevírací hodiny, nutné objednání několik dní dopředu. vedoucí výzkumu doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., tel , zástupce vedoucího výzkumu Mgr. Lukáš Kratochvíl, tel , org. vedoucí Mgr. Petra Čermáková, tel , 24 25

14 PamÁtky Velké Moravy Pamiatky Veľkej Moravy Tato publikace vznikla v rámci projektu Studie: Možnosti využití kulturně historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace, který byl spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika pod registračním číslem CZ/FMP.10/0262. Studii je možno vyžádat na Partnery projektu jsou Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy a obec Kopčany. Táto publikácia vznikla v rámci projektu Štúdia: Možnosti využitia kultúrno-historického dedičstva Veľkej Moravy ako turistického potenciálu destinácie, ktorý bol spolufinancovaný z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika pod registračným číslom CZ/FMP.10/0262. Štúdiu je možné vyžiadať na Partnermi projektu sú Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy a obec Kopčany. 26

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno Rozvojové projekty Jihomoravského kraje 12. 1. 2010 Brno ORR 11/2005 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 Střednědobý programový dokument Navazuje na Program rozvoje JMK 2006 2009 Návrh

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PROJEKT ŽIVOT A ŘEMESLA V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU V ZOO PLZEŇ

PROJEKT ŽIVOT A ŘEMESLA V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU V ZOO PLZEŇ PROJEKT ŽIVOT A ŘEMESLA V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU V ZOO PLZEŇ Zoologická a botanická zahrada města Plzně je ideálním místem k uskutečnění záměru přiblížení života našich předků formou ukázek a experimentů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Nabídku zpracovala: Bc. Anna Frantalová Vážení partneři, Dovolujeme si Vám představit nabídku firemních akcí, které pořádáme v roce 2013/2014. Věříme, že

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Pod záštitou Ing. Stanislava Juránka a PhDr. Zdenka Čambala

Pod záštitou Ing. Stanislava Juránka a PhDr. Zdenka Čambala Pod záštitou Ing. Stanislava Juránka a PhDr. Zdenka Čambala MIKULČICE 13. 4. 2013 ŠARATICE MOHYLA MÍRU 2. 6. 2013 HOLÍČ 14. 9. 2013 BLAŽOVICE 28. 9. 2013 MOTTO: Vyhrává každý, kdo zvítězí sám nad sebou

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto 06/2012-08/2013 Pardubický kraj Projekt zahrnuje rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, který bude nově sloužit potřebám

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Informační memorandum k nemovitosti Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více