Základní škola Osík zve všechny děti a rodiče na. DĚTSKÝ KARNEVAL Dne 1. března 2015 Ve 14 hodin v kulturním domě v Osíku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Osík zve všechny děti a rodiče na. DĚTSKÝ KARNEVAL Dne 1. března 2015 Ve 14 hodin v kulturním domě v Osíku"

Transkript

1 ročník únor 2015 č. ZPRÁVY Z OBCE Únor bílý... ŠIBŘINKY obecní pekelný ples Základní škola Osík zve všechny děti a rodiče na foto: Láďa Pakosta MDŽ 2015 Karel Franta - ilustrace čertů K POSLECHU A TANCI HRAJE Vepřo Knedlo Zelo 28. února 2015 Pekelná sloj (Kulturní dům Osík) vstupné 80 Kč skvělé nápoje výborná kuchyně báječný tanec bohatá tombola DĚTSKÝ KARNEVAL Dne 1. března 2015 Ve 14 hodin v kulturním domě v Osíku Hudba: Hudební škola BRAVO Chrudim Bohatá tombola a občerstvení Máte Doma Ženu? Tak to se určitě zmĕní v magický den pátek 13. března 2015 od 17 hodin, kdy si Vás všechny dívky, slečny, dámy a paní opět dovolujeme pozvat do kulturního domu, tentokrát na VEČER SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Srdečně zve VOSA

2 Společenská rubrika V měsíci březnu 2015 oslaví svoje významné jubileum tito občané: 50. narozeniny Lenka Holohlavská Luboš Karlík 60. narozeniny Milada Dosedělová 65. narozeniny Karel Flídr 70. narozeniny Jarmila Štancová 75. narozeniny Anna Dvořáková 80. narozeniny Zdeňka Malá 83. narozeniny Anna Dvořáková 85. narozeniny Božena Drobná 88. narozeniny Marie Drymlová Všem jubilantům přejeme ještě mnoho krásných let ve zdraví a spokojenosti! Komunální odpad Na základě schválení zastupitelstva obce se poplatek za komunální odpad pro rok 2015 nemění a zůstává tak na úrovni roku 2013, tj. 530 Kč za trvale přihlášenou osobu a rok. U rekreačních objektů je tento poplatek vztažen k nemovitosti. Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 530 Kč a poplatky ze psů ve výši 100 Kč (senioři 80 Kč) se budou vybírat na obecním úřadě od pondělí 23. března do čtvrtka 26. března 2015 v termínech: pondělí a středa: hod., úterý a čtvrtek: hod. Poplatek lze uhradit i bezhotovostním převodem platbou na běžný účet obce č /0800 s variabilním symbolem ve formátu číslo popisné (např. čp. 240 bude mít variabilní symbol ve tvaru Tuto formu úhrady upřednostňujeme. Děkujeme, že třídíte odpad, protože tak nejen šetříte životní prostředí, ale i zlevňujete poplatky za jejich svoz. Kompostéry V souladu s podporou třídění odpadu formou domácího kompostování, pořídila obec plastové kompostéry o objemu 1100 l. Získat kompostér do domácnosti je možné, dle stanovených podmínek, po podpisu smlouvy a uhrazení poplatku (finančního příspěvku) ve výši 300 Kč (dotováno obcí i mikroregionem). V návaznosti na výše uvedené žádáme všechny občany, kteří mají o kompostér zájem, aby se dostavili na Obecní úřad v Osíku do konce února letošního roku. K. R. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Osík, konaného dne 3. prosince201 1) ZO na základě návrhu předsedy finančního výboru Ing. Karla Kundery zvolilo za členy finančního výboru Zdeňka Vodehnala a Kateřinu Vomáčkovou. Na základě návrhu předsedy kontrolního výboru Heleny Vomáčkové zvolilo za členy kontrolního výboru Otilii Šplíchalovou a Irenu Šteflovou. ZO dále schválilo ustanovení komise životního prostředí a kulturní komise. Za předsedu komise životního prostředí byl zvolen Jan Abraham a za členy kulturní komise Zdeněk Vodehnal a Ing. Jakub Kovář. 2) ZO schválilo, v souladu s 72 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům ZO. ZO dále stanovilo, v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena ZO, a odměnu za výkon funkce předsedy výboru nebo komise. Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení. 3) ZO projednalo záměry a projekty obce na rok 2015: Prioritní investiční akcí obce je projekt Odkanalizování obce Osík spolu s navazujícími projekty (domovní přípojky). ZO projednalo stav rozpracovanosti projektu, podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem a veřej-né projednání realizace prací s občany ( ). ZO opětovně projednalo a potvrdilo záměr výstavby stavebních parcel za STORY včetně možností řešení příjezdové komunikace. ZO schválilo záměr demolice zadního traktu kulturního domu a výstavbu zpevněné plochy v této lokalitě. ZO schválilo záměr obnovy zeleně centru obce dle architektonické studie. ZO vzalo na vědomí stav rozpracovanosti projektu Mikroregionu Litomyšlsko Desinka Likvidace biologicky rozložitelného odpadu kompostéry. 4) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/14 a dále vyslovilo předběžný souhlas starostovi k provedení nezbytných rozpočtových opatření (za období do konce roku) s tím, Narozené děti Prvním oseckým občánkem roku 2015 je Lukášek Vostárek, Osík 294, který se narodil 4. ledna Doma se na něho těšila sestřička Adélka. že přijatá opatření budou předložena ZO v následujícím zasedání. ZO dále schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2015, takto: a) Rozpočtové hospodaření obce Osík se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2015 objemem p ř í j m ů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2014 ve výši 95% z celkové roční částky. Výjimka z pravidla rozpočtového provizoria se uplatní v případě periodicky se opakujících a smluvních plateb, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a u odměn za výkon funkce členům zastupitelstva dle nařízení vlády. b) čerpání kapitálových výdajů se uplatní u rozestavěných a smluvně zajištěných akcí, resp. u přijatých účelových dotací. 5) ZO projednalo a schválilo zachování poplatku za Svoz a odstranění komunálního odpadu včetně separovaného sběru a nebezpečných odpadů na rok 2015 na stávající úrovni tj. 530 Kč /poplatník/ rok. Poplatek bude dotován z rozpočtu obce a příjmů za separovaný sběr ve výši cca 80 Kč /poplatníka/ rok 6) ZO pověřilo předsedu finančního výboru Ing. Kunderu provedením inventarizace majetku obce k a schválilo inventarizační k o m i s i ve složení Ing. Karel Kundera, Helena Vomáčková a Jana Jirečková. 7) Různé: ZO projednalo problematiku základního školství v obci a vzalo na vědomí Výroční zprávu ZŠ za rok 2013/2014. Za členy školské rady ZO delegovalo Marii Šauerovou a Michala Zölfla. ZO schválilo prodej st.p.č.469 v k.ú. Osík, prodejní cena 30 Kč/m 2. ZO projednalo záměr Mikroregionu Litomyšlsko vypracování projektové dokumentace (PD) Cyklostezka Litomyšl- Proseč s případnou následnou realizací. ZO vyjádřilo podporu projektu a vyslovilo souhlas s případnou poměrnou finanční spoluúčastí na úhradě nákladů spojených s vypracováním PD. ZO vzalo na vědomí žádost manž. Chadimových o prodej p.p.č. 769 v k.ú.osík. O žádosti bude rozhodnuto po realizaci stavebních prací (v této části obce) spojených Ahoj lidičky! Zdraví vás Petruška Vodehnalová, Osík 320. Narodila jsem se 27. ledna 2015 a už se těším, až si budu hrávat s tatínkem, maminkou a sestřičkou OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 2 Zprávy z obce

3 Co by neměl odvát čas V minulém čísle obecních novin jsem nakousl téma České zemědělství. Dovolte mi tedy, abych toto bohužel trpké sousto tímto článkem dokončil. Trpké sousto proto, že je nelze osladit vizí lepší budoucnosti pro české zemědělce, a tím pádem ani nadějí, že my, obyvatelé Česka, budeme jíst převážně čerstvé potraviny z vlastní produkce, tak jak t o m u j e v ostatních státech Evropské unie. Jednoduše řečeno: Evropská unie vyrábí víc potravin než spotřebuje. Česko se nyní na této produkci podílí dvěma procenty. V zemědělství a s ním souvisejícím průmyslem je zaměstnáno 1,4 % práceschopných Čechů. Když se tato dvě čísla ocitnou na nule, tak se skoro nic nestane. Evropská unie nás nakrmí s v ý m i p ř e b y t k y a přidá nezaměstnané. Tato skutečnost je dána vládám jednotlivých států EU, které svým zemědělcům buď pomohou, nebo ne. (1,4 % voličů je číslo mizivé.) České zemědělství je Evropskou unií trestáno za to, že má převážně velké podniky, které vznikly kolektivizací zemědělství, přežily privatizaci v 90. letech minulého století a dnes svojí vysokou produktivitou práce nemají v Evropě konkurenci. Proto čeští zemědělci dostávají se souhlasem naší vlády pouze zlomek dotací a výhod, které mají ostatní státy EU. Tato skutečnost snižuje schopnost konkurence české zemědělské produkce na EU trhu. Nabídnu Vám několik čísel Českého statistického úřadu. V roce 1990 měli čeští zeměd ě l c i kusů krav, které nám zajišťovaly soběstačnost ve spotřebě mléka, mléčných výrobků, telecího i hovězího masa. V roce 2014 bylo v Česku krav. V roce 1990 bylo v Česku kusů prasnic, které stačily na to, abychom měli dostatek vepřového masa. V roce 2014 jich bylo Rostlinná výroba zemědělských podniků tehdy dokázala bez problémů uživit tato Zápis do 1. ročníku stáda hospodářských zvířat kvalitními krmivy i obyvatelstvo dostatkem obilovin pro přímou spotřebu. Tato čísla vyjadřují minulost i současnost českého zemědělství. Pro mě, jako pro zemědělce, jsou těžce stravitelná, stejně jako dovážené základní potraviny. Ještě vám několika čísly řeknu, jak to bejvalo a dnes je v Osíku. Dneska tomu už asi nikdo neuvěří, ale v 50. letech minulého století pracovalo a více či méně se živilo zeměděls t v í m v Osíku téměř 60 % obyvatel. V roce 2014 zemědělské družstvo Dolní Újezd zaměstnávalo 23 obyvatel Osíka. Když k tomu připočteme osm zaměstnanců plemenářské stanice, sedm zaměstnaných (majitelů) čtyř rodinných zemědělských farem a Zahradnictví Klička se třemi zaměstnanci z Osíka, které jako jediné dává práci i sezónním pracovníkům, tak se dostaneme k číslu 41, tedy 4 % obyvatel Osíka. V této souvislosti je vhodné říci i několik údajů z vývoje zemědělského družstva Dolní Újezd, které obhospodařuje většinu zemědělské půdy v Osíku i jeho širokého okolí. ZD Pat a Mat, Karkulka, víla, motýl, Šmoula, beruška a další pohádkové postavičky přivítaly u zápisu naše budoucí školáky. Dávaly jim úkoly, které všechny děti hravě splnily. Po pohovoru s paní učitelkou si vyzkoušely své matematické schopnosti v počítačové učebně. Domů si odnášely plnou náruč dárečků. Se všemi šestnácti žáčky se těšíme na shledanou v 1. třídě! D Újezd mělo v roce hektarů zemědělské půdy a 937 zaměstnanců. V roce 2014 to bylo 7840 hektarů a 326 zaměstnanců včetně přidružených výrob a služeb, které v roce 1990 nebyly a nesouvisejí přímo se zemědělskou výrobou. Když tyto zaměstnance odečtete, zbude nám zhruba 240 lidí, kteří skutečně pracují v chlévech, na polích, dílnách a administrativě. Když toto číslo 240 s r o v n á m e s výměrou zemědělské půdy (7840 ha), tak nám vyjde 32 hektarů na jednoho zaměstnance. Nevím o tom, jestli někde na světě existuje zemědělská farma o 32 hektarech s intenzivní rostlinnou a živočišnou výrobou, aby ji se vším všudy obsluhoval jediný člověk. Čeští zemědělci to však umějí. Proto jsou trnem v oku Evropské unii, který je nutno odstranit. Sportovně vzato jsme vítězové v disciplině, která se Evropě nehodí, tudíž jsme si moc nepomohli. Můžeme si hrát na h r d i n y a přitom baštit evropské potraviny, které nám šikovní obchodníci levně dodají. Zemědělství všude na celém světě má za úkol produkci potravin a údržbu krajiny. Česká pole zdobí sluneční elektrárny. Někde se hospodaří, mnohá pole leží ladem. Když bude dost benzínu a nafty, nebudeme trpět hladem. Jsem sám na sebe naštvanej, že mě při tomto psaní opustil humor. Tohle téma není sice žádná legrace a snad jsem to vzal zbytečně vážně. Omlouvám se a konečně spolknu toto Co by neměl odnést čas... OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 3

4 Vítání občánků 7. února 2015 Daniel Mach Štěpán Radil Jitka Hájková Zdeněk Šplíchal Filip Palán Anežka Vodehnalová Sofie Romerová Prokop Kovář OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 4 Život v Osíku

5 Vítání občánků 7. února 2015 Matouš Kotěra Matyáš Novák Adriana Doležalová Filip Pulkrábek Lukáš Vostárek Foto Pakosta. Žádáme občany, kteří mají zájem o fotky z této akce, aby si je vyzvedli na obecním úřadě. MARIÁŠOVÝ TURNAJ V sobotu 7. února 2015 se okolí Kulturního domu zaplnilo auty. Každý, kdo tudy procházel nebo projížděl, si musel říkat: To je ale dětiček na vítání občánků! (a že jich bylo). Pravda byla trochu jiná, protože na sále se uskutečnil další ročník turnaje v mariáši. Letos již první únorovou sobotu. Jako každý rok se sjeli hráči z blízkého i dalekého okolí, v kolonce bydliště b y l o od Osíka až po Trutnov mnoho vesnic i měst. Hráčů se zúčastnilo 60. Nepsanou tradicí našeho turnaje je cena za poslední místo, kterou jsou karty, aby se to dotyčný mohl doma učit, a med, aby tu prohru neměl tak hořkou. Kolikrát já jsem slyšel během odpoledne: "Ten med by se hodil", ale poslední stejně nikdo nechce být. Bojovalo se od začátku až do konce a po sečtení výsledků se určilo pořadí a vítězem se stal p. Stříteský z Pardubic. Všichni hráči obdrželi ceny a dle slov většiny se už zase těší do Osíka. Velké poděkování patří Vám všem, kdo mně ať dary, nebo prací pomáháte tuto každoroční událost v Osíku uskutečnit. Na závěr jedna zajímavost letošního roku. Výsledky nám již několik roků za pomoci počítače připravuje Michal Vomočil, který bohužel nemohl z Německa, kde momentálně žije, přijet. Proto se diktovalo přes skype do Mnichova a odtud c h o d i l y do Osíka výsledky. Ale ty nervy, když nešla elektrika a my věděli, že Michal už to v Německu ví, jak to dopadlo, a my ne, nebyly nejpříjemnější. Život v Osíku OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 5

6 Čtení pro ženy Magdalena Dobromila Rettigová Jednou z nejznámějších postav vlasteneckého hnutí první poloviny XIX. století v Litomyšli je bezesporu Magdalena Dobromila Rettigová. A protože od jejího narození uplynulo 230 let a od jejího skonu to bude 170 let, myslím, že si zaslouží tuto naši vzpomínku. Dětství Narodila se 31. ledna 1785 ve Všeradicích u Hořovic. Její otec František Artmann zde byl purkrabím na zdejším panství. Svoji Magdalenku miloval, což se nedalo říci o její matce. Ta jí náklonnost nedávala najevo, vychovávala ji drsně a veskrze prakticky. Např. v pěti letech jí k narozeninám místo panenky dala přízi a pletací jehlice. Její sourozenci všichni umřeli, a co horšího v jejich sedmi letech jí zemřel také otec. To byla pro ni těžká osudová rána. Musila se potýkat s osamělostí, s dětmi ze vsi si nesměla hrát. Ještě více musila pomáhat matce, a jen ve volných chviličkách hledala zapomnění v knížkách. Těžké to bylo také pro matku, která se potýkala s nedostatkem peněz. Když jí bylo deset let, sbalila matka kufry a odstěhovala se s dcerou do Plzně. Zde začala chodit do školy, protože dosud ji matka učila doma sama, pochopitelně německy. Měla vysokou inteligenci a velký zájem o učení. Mezi spolužačky však nezapadla, neměly ji rády, protože toho znala mnohem víc než ony. Opět jí nejlepšími přáteli byly knihy. Přesto však našla spřízněnou duši. Byl jí rodinný přítel Eugenikus Frank, vychovatel v rodině hraběte Kaunice, který jí půjčoval knížky a vedl ji ke katolické víře. Další stěhování ji čekalo k tetě do Prahy. Když ve 13 letech vážně onemocněla žloutenkou, pobývala v nemocnici u alžbětinek v Praze. I přes slabou vůli k životu nakonec těžkou nemoc porazila a dokonce se rozhodla stát se jeptiškou. Toto jí však matka rázně vyhnala z hlavy. Sňatek Z hubeného děvčátka vyrostla štíhlá krasavice, a není proto divu, že se jí brzy začalo dvořit mnoho nápadníků. Ona ale všechny odmítala. V srdci se jí totiž začalo rodit skutečné citové pouto. Tím vytouženým se pro ni stal Jan Alois Rettig ( ), o 11 let starší student. Byla to vlastně již její dětská láska, přítel, ve kterém postupně našla stejně naladěnou duši, kterou doposud marně hledala. Matka zuřila. Vždyť ten student práv nemá žádné peníze! Láska přece ještě nikoho nezasytila. Svou dceru si vždy představovala po boku nějakého zámožného muže, který by dokázal zajistit blahobyt své ženě i matce. Leč dcera se nedala. V dospělosti to popsala takto: Láska, ta pravá, věrná láska, kterou jsem jen k Rettigovi cítila a která byla založena na několikaletém přátelství a vzájemné úctě, ta se nestrachovala obtíží ani starostí a stavěla v mysli větrné zámky, jak to činí všichni zamilovaní. Jednoho rána po noční procházce s Rettigem se Magdalena probudila s horečkou a bolestivým kašlem. Den co den zvracela krev a nebyla schopna pozřít ani sousto. Rettig u její postele proseděl hodiny, a ona, přes bolesti a strach z možné smrti, jen tiše trpěla. Těžká nemoc zarmoutila i její matku a nakonec dala dceři svolení ke sňatku, uzdraví-li se. Naděje na společný život vlila Magdaleně energii do žil a nemoc začala pomalu ustupovat. Rettig ze strachu, že matka jeho milé změní názor, rychle zařídil vše potřebné ke svatbě. 30. ledna 1808 si konečně mohli říci ano. Manželství Rettig coby zapálený vlastenec a nadšenec obrozeneckého hnutí si přál, aby se doma mluvilo i psalo zásadně česky. Magdalena souhlasila. Na důkaz svého vlastenectví si oba rozšířili své podpisy o slovanská jména ona se začala podepisovat jako Dobromila, Rettig volí jméno Sudiprav. První léta se jim však štěstí vyhýbalo obloukem. Rettig nastoupil dráhu c.k. úředníka. Přidělen byl do Tábora, kam se se svou ženou odstěhoval. Strávili zde celkem čtyři roky. Maloměstské prostředí, vleklé nemoci a především úmrtí dvou právě narozených dětí učinilo z pobytu v Táboře doslova noční můru. Poté se ještě několikrát přestěhovali a manželům se přece jen začalo dařit. V Přelouči se Magdalena pustila do výchovy a vyučování měšťanských dívek. Vštěpovala jim, co se sama učila už od dětství jak chutně uvařit a správně vést domácnost. V Ústí nad Orlicí se začala věnovat také překládání, organizovala ochotnický život a založila českou knihovnu. Zde, v tomto městě na východě Čech, se patrně zrodily i její první české literární pokusy. Dalším místem pobytu byl Rychnov nad Kněžnou. Rettig, který poznal schopnosti své ženy, neomezoval ji, ale naopak její první české verše cizeloval, přivedl jí na pomoc zkušené rádce a příležitostně je uveřejňoval se svými básněmi. Proto jej můžeme hodnotit jako moderního muže, uznávajícího ženskou osobnost a její vlohy. Měl porozumění pro svou pracovitou a aktivní manželku jako málokterý muž té doby. Určitě za to musil snášet řadu posměšků se strany pánů měšťanů. V Litomyšli V roce 1834 se Rettigovi přestěhovali do Litomyšle. Také zde se stali prvními iniciátory národně obrozeneckého hnutí. Magdalena (to již nebyla štíhlá dívka, ale kyprá hospodyně) se ze všech sil snažila šířit vzdělání a vlastenecké cítění mezi litomyšlskými paními a dívkami. Organizovala společenské a kávové kroužky (kafíčkovou společnost). Zejména se však rozhodla věnovat výchově a výuce dívek. Ve svých jakýchsi kurzech je učila hospodaření, vaření, domácím pracím a české literatuře. Půjčovala dívkám české knihy a předčítala jim z nich. Stála u všech významných kulturních akcí svého okolí a referovala o nich jako dopisovatelka časopisu Květy. Osobně se stýkala s vlastenci, s Fr. Palackým, Josefem Jungmannem, P. J. Šafaříkem, s mnoha vlastenci vedla korespondenci. Výhradním vydavatelem jejich knih byl její přítel Jan Hostivít Fr. Pospíšil, královéhradecký knihtiskař a nakladatel. To již byl její manžel váženým důchodcem, kdežto ona byla plná elánu. Rettig ji i nadále podporoval ve společenských i literárních aktivitách a hrdě sledoval její úspěchy. V době, kdy muži očekávali od svých žen především péči o domácnost a o děti, to nebylo vůbec obvyklé. A určitě za svou činnost nesklízeli u řady Litomyšláků jen samou chválu. To dobře vystihl Alois Jirásek, když po letech o ní napsal velmi úspěšnou hru M. D. Rettigová. Literární činnost Jako spisovatelka byla Rettigová velmi plodná, byla výbornou vypravěčkou. Napsala několik desítek drobnějších povídek i rozsáhlejších románků, určených především dospívajícím dívkám. Jejich umělecká hodnota není příliš velká, ale ve své době splnila hlavně vlastenecký cíl dostat českou literaturu mezi čtenáře. Tím je zároveň pokládána za zakladatelku české červené knihovny. Zároveň si však uvědomme, že Rettigová vtrhla mezi české spisovatele bez zábran, jako Zde leží Magdalena Dobromila Rettigová. Pomník na jejím hrobě je jako ona. Pěkně podsaditý, fortelný, s krátkým křížkem; prostě sedí pěkně při zemi, na bytelných základech a je ozdobený tak, jako jsou vyšívané kuchařky v kuchyni. OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 6 Čtení pro ženy

7 Čtení pro ženy první česká autorka Němcová, Světlá, Krásnohorská a další začaly psát až později. Kromě mravoučných povídek a praktických příruček pro dívky vzniklo pod jejíma rukama výjimečné dílo Domácí kuchařka aneb Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské. Poprvé vyšla roku 1826 a okamžitě vzbudila rozruch mezi ženami v celé zemi. Další vydání na sebe nedaly dlouho čekat, a to rozšířené o další recepty a poučky o správném stolování, takže v konečné podobě obsahuje na 500 receptů. Rettigová v ní zavádí českou kuchyňskou terminologii, a je tak autorkou první české kuchařské knihy, a bez nadsázky vynikající a dlouho nepřekonané. Domácí kuchařka nebyla Rettigovou určena pro domy vrchnostenské, ale jen pro menší domácnosti, a to nejen pro města, ale i pro lid venkovský a pro osamělá místa, kupř. fary, myslivárny atd.. Lidem venkovským však nemyslela chudý lid, ale tzv. střední stav žijící na venkově. Pro ženy a děvčata z menších hospodářství a chudších řemeslnických rodin napsala zvláštní dílko: Dobrá rada slovanským venkovankám aneb Pojednání, kterak lze ony pokrmy prosté lacině a chutně připraviti, a tak se buď pro budoucí svou domácnost, neb pro službu cvičiti (1838). Do této příručky zařadila pouze 42 receptů, omezila dražší suroviny i náročnost při přípravě. I tato knížka měla veliký úspěch. Závěr M. D. Rettigová porodila 11 dětí, z nichž většina zemřela brzy po narození. Dospělosti se dožily pouze tři operní pěvkyně Jindřiška Milina, profesor Ondřej a sazeč Karel. Svého manžela přežila Magdalena o pouhý rok. Umírá 5. srpna 1845 a je pohřbena v Litomyšli, v místě, kde strávila posledních 11 let svého života. Až půjdete litomyšlským hřbitovem kolem honosného náhrobku Rettigové, věnujte této mimořádné ženě tichou vzpomínku. J. Klouda Odkanalizování obce Osík Několik receptů z Domácí kuchařky Špaňhelské ptáčky Vezmi libru vepřového masa, drobně ho usekej, dej ho na mísu, vraz do něj dvě celé vejce a půl koflíčka sladké smetany, strouhané žemličky dej tolik k tomu, co jest potřebí, aby se to dobře pohromadě drželo; dej k tomu citronové kůry, nové koření, hřebíček a dobře to osol. Nech zelnou hlávku napolovic uvařit, rozeber lístky a zaobal do těch lístků, co se do každého vejde, té sekaniny, obvaž pěkně nitkou, aby s e to nerozdělalo, nech to v rozpáleném másle vysmažit, pak nitky odvaž, narovnej to do nějakého kastrolku, polej sladkou smetanou, nech v troubě vypect a pak dej to buď tak s kastrolkem, nebo na míse na stůl. Drozdi neb kvíčaly zadělávané Vezmi asi 24 kvíčal neb drozdů, čistě je ober a střívka vytáhni, ptáky přemej. Pokrájej několik cibul nebo jednu velkou na nudličky, vymaž kuthan hodně máslem, cibuli naň vysyp, ptáky, trochu osolené, na kuthan narovnej a tak dlouho je pect nechej, až cibulka hezky zčervená; pak je vezmi ven, prsíčka pěkně vykrájej a na jiný kuthan narovnej. Odřízky v moždíři dobře utluč, ke hnědé cibuli dej a chvilenku dusit nechej. Nalej pak na to půl žejdlíka rakouského vína a tři čtvrtky hovězí polívky, přidej k tomu půl strouhané, dozlatova usmažené žemličky, nech trochu povařit, pak na prsíčka proceď, nech ještě chvílku vařit, přidej citronové k ů r y, p ě k n ě na mísu urovnej, omáčkou polej a věnec z máslového těsta okolo urovnej. Polívka s jaternými knedlíčky Pro 8 osob, jater půl libry (0,26 kg), tuku 4 loty ( 64 gramů) Vezmi telecí aneb třeba hovězí játra, pěkně je z těch žílek seškrab, pak drobnince usekej, též přidej hezký kousek tuku (morku) Jak už bylo vícekrát zmíněno, čeká naši obec velké zatížení a to v podobě výstavby kanalizačních stok a domovních přípojek. Je to tak významný projekt, že bylo rozhodnuto věnovat mu, po dobu jeho realizace, samostatnou rubriku v našem periodiku. Samotná výstavba byla zahájena v posledním lednovém týdnu 2015, a to položením prvních trubek výtlačné části kanalizace, cca od pily směrem k Litomyšli. Následovat budou jednotlivé úseky v intravilánu obce dle mapy s termíny (barevně rozlišené) časového harmonogramu zveřejněného na webových stránkách obce v rubrice Investiční akce, Odkanalizování obce Osík. Na koordinační schůzce občanů se zástupci obce, zhotovitele a projektantů ( v Kulturním domě) byla projednána problematika týkající se zejména vlastních stavebních prací na hlavních stokách a domovních přípojkách. Z dotačního titulu resp. dotace jsou financovány hlavní stoky a odbočky pro domovní přípojky, které jsou vyvedeny na pozemky vlastníků nemovitostí. Další část domovní přípojky řeší vlastník (viz projektová dokumentace pro čp.). Technické a stavební řešení přípojek lze po dobu výstavby konzultovat se stavbyvedoucím osobně v kanceláři (stará knihovna, čp. 70) v po-čt od 14 do 15 hodin, případně telefonicky , Jiří Zajíc, Vzniklé omezení, zejména dopravní, bude s předstihem zveřejňováno a občané budou informováni buď osobně, nebo letáky ve schránkách. Zhotovitel ve spolupráci s obcí zajistí pravidelné vyvážení komunálního odpadu. S ohledem na krátký termín vlastní realizace a rozsah prací, bude na práce nasazeno až i deset pracovních skupin. Obec čeká velká zátěž, proto bych chtěl vás, naše občany, i touto formou ještě jednou požádat o toleranci a pochopení. Ing. Rothschein hovězího, dej k tomu trochu majoránky, trochu citronové kůry, hřebíčků neb nového koření, několik stroužků česneku dobře se solí utřeného, osol to, dej dvě celé vejce, dva žloutky a strouhané žemličky tolik, co bysi mohla se lžíčkou knedlíčky zavařovat, aby se nerozplynuly, aneb kdyby bylo mnoho žemličky, aby nebyly tvrdé. Zavař je do hovězí dobré polívky, okořeň ji trochu květem a zázvorem, a chceš-li, můžeš ji trochu, ale jen malinko, připražit bílou jíštičkou; usekej zelené petružele do ní a dej ji na tabuli. Dort mandlový Rozděl půldruhé libry (0,75 kg) sladkých mandlí, když jsou opařeny, na tři díly, půl libry ustrouhej, půl libry rozkrájej nadrobno a půl libry pokrájej nadlouho. Ty strouhané a drobně pokrájené dej na mísu, dej k nim libru tlučeného cukru, 4 celé vejce, 8 žloutků a míchej půl hodiny. Ty nadlouho pokrájené nad uhlíčkem upraž dožluta, vyklop na jinou mísu, dej k nim 4 loty (64 gr.) pokrájených pistácí, 4 loty pokrájeného citronátu (citronová kůra naložená v cukru), ze dvou citronů kůru, z jednoho na kostky, z druhého na nudličky pokrájenou, pak trochu hřebíčku, trochu nového koření a čtvrt libry dožloutla praženého cukru, dobře to promíchej, a když to vychladne, dej to do toho třeného. Namaž plíšek i okolek máslem, dej do toho a nech znenáhla pect. Když jest to upečené a vychladlé, vezmi okolek pryč a pomaž to citronovým ledem a nech zase ve vlažné troubě usušit. Jak se maso k uzení nakládá Na libru soli se musí vzít lot salitru a tím se pak maso, které se prv namáčet nesmí, nasolí, dobře do dřevěné nádoby uloží, prkénkem přikreje a kamenem přimáčkne. Tak nasolené ležet musí aspoň osm dnů, pak se dá do komína. K šunkám někdo dává mezi sůl několik stroužků rozestřeného česneku Čtení pro ženy OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 7

8 Kultura v Osíku MYSLIVECKÝ PLES Další reprezentační myslivecký ples proběhl úspěšně v pátek 15. ledna Myslivci děkují všem účastníkům, kteří přišli s veselou náladou a vytvořili tak krásnou atmosféru. Děkují kuchařkám za vynikající zvěřinová jídla, sponzorům za laskavou podporu a všem ostatním, kteří přispěli ke zdaru této akce. Těšíme se na setkání v příštím plese. Myslivci z Osíka, foto Pako SOKOLSKÝ PLES V sobotu 31. ledna se konal v Kulturním domě v Osíku již posedmé sokolský ples. A co čekalo jeho hosty? Slivovička a koláček na přivítanou, naplněný sál, skvělé vystoupení žen v rytmu latinsko americké hudby, vynikající muzika Medium II, chutné jídlo v místní kuchyni, bohatá tombola a dobrá nálada do ranních hodin. Zkrátka Sokolský ples 2015 se vydařil. Pořadatelé Vám děkují za účast a těší se na setkání v příští plesové Foto Němec sezóně. Helena Vomáčková, foto Němec OSÍK DNES, Osecké noviny. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad v Osíku. Redaktoři: ing. Karel Rothschein, Josef Klouda. Evidováno. Reg. značka 15/R2 pod č.j. 128/ výtisků. Tisk a grafická úprava Petr Dvořák - Tiskárna Osík, tel.: Bezplatné.

7. SOKOLSKÝ PLES HUDBA: MEDIUM II ZPRÁVY Z OBCE V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU. Tříkrálová sbírka. Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin

7. SOKOLSKÝ PLES HUDBA: MEDIUM II ZPRÁVY Z OBCE V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU. Tříkrálová sbírka. Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin 1 www.osik.cz 22. ročník leden 2015 č. ZPRÁVY Z OBCE TJ SOKOL OSÍK VÁS ZVE NA Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce popřál do roku 2015 všechno dobré, hodně zdraví,

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

ROČNÍK XXI. ZÁŘÍ 2012 CENA

ROČNÍK XXI. ZÁŘÍ 2012 CENA ROČNÍK XXI. ZÁŘÍ 2012 CENA 5 Kč Prázdniny a volby Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek, letošní prázdniny jsou již minulostí a jediné, co nám z nich zůstává, jsou vzpomínky. Již osm

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz Duben 2011 www.staraves.cz Vážení občané, svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale sluníčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann LISTY LANŠKROUNSKA 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann 3: Nakupování potravin v Lanškrouně: tipy pro Vás 12-13: PES JE PROSPĚCHÁŘ rozhovor s armádním kynologem Petrem Šolcem

Více

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více

Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012

Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012 v Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012 cena 10 Kč www.bohunovice.cz Z OBSAHU: Zprávy z obce, Účast zastupitelů na jednáních ZO, Duchovní slovo - Velikonoce, ZŠ a MŠ Bohuňovice, TJ Sokol Bohuňovice - Volejbalový

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Zpravodaj Štepánovska

Zpravodaj Štepánovska Zpravodaj Štepánovska Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 únor 2011 Ročník 13 Cena 5,- Kč Výklenková kaplička

Více

Zpravodaj obce Velký Ořechov

Zpravodaj obce Velký Ořechov Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 7 Prosinec 2009 Počet výtisků: 230 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velkyorechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Alena

Více

Poříčský zpravodaj. červen 2008. Zprávy ze zastupitelstva. Informace občanům. Školy městyse. Informace z kultury. Akce uskutečněné.

Poříčský zpravodaj. červen 2008. Zprávy ze zastupitelstva. Informace občanům. Školy městyse. Informace z kultury. Akce uskutečněné. Poříčský zpravodaj červen 2008 Zprávy ze zastupitelstva Informace občanům Školy městyse Informace z kultury Akce uskutečněné Sport Služby stomatologů Kulturní akce Slovo starosty Začíná léto. Čas dovolených

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4 Vážení a milí spoluobčané, vážím si toho, že mohu Vám všem, jako starosta města, popřát v právě začínajícím roce 2015 pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a celkovou spokojenost. Přeji Vám, ať se Vám

Více

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012 Ú S T E C K Ý K R A J Dolní Podluží Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 230 ročník XX

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Náchodský. zpravodaj. leden. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. leden. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 leden Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda PF 2013 Zprávy z radnice Kronika Školy Dárci krve Lednová výročí Komorní hudba Prezidentské volby Okénko zastupitelů Inzerce

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 12010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Úklid sněhu str. 5 Co nového připravuje knihovna str. 6 Jaroslav Šerých Žijí vedle nás str. 7 Trestní zákoník

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny VI. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny VI. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIII Č. 1 LEDEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč VI. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK V nedělní dopoledne 2. prosince se opět

Více

3/2014,SPOJLB 7FMLÃIP KF[EB B PLPMÇ

3/2014,SPOJLB 7FMLÃIP KF[EB B PLPMÇ 3/2014 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, otevíráte stránky dalšího čísla našeho zpravodaje, který Vás pravidelně informuje o dění v našem městysi a jeho blízkém okolí. Již tradičně se v půli srpna uskutečnily

Více

BESEDNÍK. Dolce Vita, žáci ZŠ Kravaře-Kouty, Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku a Cimbálová muzika ZUŠ Ivo

BESEDNÍK. Dolce Vita, žáci ZŠ Kravaře-Kouty, Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku a Cimbálová muzika ZUŠ Ivo BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz DUBEN 2012 ČÍSLO 193 LISTUJEME: Hlasování o nové podobě kostela sv. Mikuláše str. 4 LISTUJEME: Noc s Andersenem str. 8 LISTUJEME: Život a dílo Ludmily Hořké

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více