Základní škola Osík zve všechny děti a rodiče na. DĚTSKÝ KARNEVAL Dne 1. března 2015 Ve 14 hodin v kulturním domě v Osíku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Osík zve všechny děti a rodiče na. DĚTSKÝ KARNEVAL Dne 1. března 2015 Ve 14 hodin v kulturním domě v Osíku"

Transkript

1 ročník únor 2015 č. ZPRÁVY Z OBCE Únor bílý... ŠIBŘINKY obecní pekelný ples Základní škola Osík zve všechny děti a rodiče na foto: Láďa Pakosta MDŽ 2015 Karel Franta - ilustrace čertů K POSLECHU A TANCI HRAJE Vepřo Knedlo Zelo 28. února 2015 Pekelná sloj (Kulturní dům Osík) vstupné 80 Kč skvělé nápoje výborná kuchyně báječný tanec bohatá tombola DĚTSKÝ KARNEVAL Dne 1. března 2015 Ve 14 hodin v kulturním domě v Osíku Hudba: Hudební škola BRAVO Chrudim Bohatá tombola a občerstvení Máte Doma Ženu? Tak to se určitě zmĕní v magický den pátek 13. března 2015 od 17 hodin, kdy si Vás všechny dívky, slečny, dámy a paní opět dovolujeme pozvat do kulturního domu, tentokrát na VEČER SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Srdečně zve VOSA

2 Společenská rubrika V měsíci březnu 2015 oslaví svoje významné jubileum tito občané: 50. narozeniny Lenka Holohlavská Luboš Karlík 60. narozeniny Milada Dosedělová 65. narozeniny Karel Flídr 70. narozeniny Jarmila Štancová 75. narozeniny Anna Dvořáková 80. narozeniny Zdeňka Malá 83. narozeniny Anna Dvořáková 85. narozeniny Božena Drobná 88. narozeniny Marie Drymlová Všem jubilantům přejeme ještě mnoho krásných let ve zdraví a spokojenosti! Komunální odpad Na základě schválení zastupitelstva obce se poplatek za komunální odpad pro rok 2015 nemění a zůstává tak na úrovni roku 2013, tj. 530 Kč za trvale přihlášenou osobu a rok. U rekreačních objektů je tento poplatek vztažen k nemovitosti. Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 530 Kč a poplatky ze psů ve výši 100 Kč (senioři 80 Kč) se budou vybírat na obecním úřadě od pondělí 23. března do čtvrtka 26. března 2015 v termínech: pondělí a středa: hod., úterý a čtvrtek: hod. Poplatek lze uhradit i bezhotovostním převodem platbou na běžný účet obce č /0800 s variabilním symbolem ve formátu číslo popisné (např. čp. 240 bude mít variabilní symbol ve tvaru Tuto formu úhrady upřednostňujeme. Děkujeme, že třídíte odpad, protože tak nejen šetříte životní prostředí, ale i zlevňujete poplatky za jejich svoz. Kompostéry V souladu s podporou třídění odpadu formou domácího kompostování, pořídila obec plastové kompostéry o objemu 1100 l. Získat kompostér do domácnosti je možné, dle stanovených podmínek, po podpisu smlouvy a uhrazení poplatku (finančního příspěvku) ve výši 300 Kč (dotováno obcí i mikroregionem). V návaznosti na výše uvedené žádáme všechny občany, kteří mají o kompostér zájem, aby se dostavili na Obecní úřad v Osíku do konce února letošního roku. K. R. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Osík, konaného dne 3. prosince201 1) ZO na základě návrhu předsedy finančního výboru Ing. Karla Kundery zvolilo za členy finančního výboru Zdeňka Vodehnala a Kateřinu Vomáčkovou. Na základě návrhu předsedy kontrolního výboru Heleny Vomáčkové zvolilo za členy kontrolního výboru Otilii Šplíchalovou a Irenu Šteflovou. ZO dále schválilo ustanovení komise životního prostředí a kulturní komise. Za předsedu komise životního prostředí byl zvolen Jan Abraham a za členy kulturní komise Zdeněk Vodehnal a Ing. Jakub Kovář. 2) ZO schválilo, v souladu s 72 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům ZO. ZO dále stanovilo, v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena ZO, a odměnu za výkon funkce předsedy výboru nebo komise. Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení. 3) ZO projednalo záměry a projekty obce na rok 2015: Prioritní investiční akcí obce je projekt Odkanalizování obce Osík spolu s navazujícími projekty (domovní přípojky). ZO projednalo stav rozpracovanosti projektu, podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem a veřej-né projednání realizace prací s občany ( ). ZO opětovně projednalo a potvrdilo záměr výstavby stavebních parcel za STORY včetně možností řešení příjezdové komunikace. ZO schválilo záměr demolice zadního traktu kulturního domu a výstavbu zpevněné plochy v této lokalitě. ZO schválilo záměr obnovy zeleně centru obce dle architektonické studie. ZO vzalo na vědomí stav rozpracovanosti projektu Mikroregionu Litomyšlsko Desinka Likvidace biologicky rozložitelného odpadu kompostéry. 4) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/14 a dále vyslovilo předběžný souhlas starostovi k provedení nezbytných rozpočtových opatření (za období do konce roku) s tím, Narozené děti Prvním oseckým občánkem roku 2015 je Lukášek Vostárek, Osík 294, který se narodil 4. ledna Doma se na něho těšila sestřička Adélka. že přijatá opatření budou předložena ZO v následujícím zasedání. ZO dále schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2015, takto: a) Rozpočtové hospodaření obce Osík se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2015 objemem p ř í j m ů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2014 ve výši 95% z celkové roční částky. Výjimka z pravidla rozpočtového provizoria se uplatní v případě periodicky se opakujících a smluvních plateb, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a u odměn za výkon funkce členům zastupitelstva dle nařízení vlády. b) čerpání kapitálových výdajů se uplatní u rozestavěných a smluvně zajištěných akcí, resp. u přijatých účelových dotací. 5) ZO projednalo a schválilo zachování poplatku za Svoz a odstranění komunálního odpadu včetně separovaného sběru a nebezpečných odpadů na rok 2015 na stávající úrovni tj. 530 Kč /poplatník/ rok. Poplatek bude dotován z rozpočtu obce a příjmů za separovaný sběr ve výši cca 80 Kč /poplatníka/ rok 6) ZO pověřilo předsedu finančního výboru Ing. Kunderu provedením inventarizace majetku obce k a schválilo inventarizační k o m i s i ve složení Ing. Karel Kundera, Helena Vomáčková a Jana Jirečková. 7) Různé: ZO projednalo problematiku základního školství v obci a vzalo na vědomí Výroční zprávu ZŠ za rok 2013/2014. Za členy školské rady ZO delegovalo Marii Šauerovou a Michala Zölfla. ZO schválilo prodej st.p.č.469 v k.ú. Osík, prodejní cena 30 Kč/m 2. ZO projednalo záměr Mikroregionu Litomyšlsko vypracování projektové dokumentace (PD) Cyklostezka Litomyšl- Proseč s případnou následnou realizací. ZO vyjádřilo podporu projektu a vyslovilo souhlas s případnou poměrnou finanční spoluúčastí na úhradě nákladů spojených s vypracováním PD. ZO vzalo na vědomí žádost manž. Chadimových o prodej p.p.č. 769 v k.ú.osík. O žádosti bude rozhodnuto po realizaci stavebních prací (v této části obce) spojených Ahoj lidičky! Zdraví vás Petruška Vodehnalová, Osík 320. Narodila jsem se 27. ledna 2015 a už se těším, až si budu hrávat s tatínkem, maminkou a sestřičkou OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 2 Zprávy z obce

3 Co by neměl odvát čas V minulém čísle obecních novin jsem nakousl téma České zemědělství. Dovolte mi tedy, abych toto bohužel trpké sousto tímto článkem dokončil. Trpké sousto proto, že je nelze osladit vizí lepší budoucnosti pro české zemědělce, a tím pádem ani nadějí, že my, obyvatelé Česka, budeme jíst převážně čerstvé potraviny z vlastní produkce, tak jak t o m u j e v ostatních státech Evropské unie. Jednoduše řečeno: Evropská unie vyrábí víc potravin než spotřebuje. Česko se nyní na této produkci podílí dvěma procenty. V zemědělství a s ním souvisejícím průmyslem je zaměstnáno 1,4 % práceschopných Čechů. Když se tato dvě čísla ocitnou na nule, tak se skoro nic nestane. Evropská unie nás nakrmí s v ý m i p ř e b y t k y a přidá nezaměstnané. Tato skutečnost je dána vládám jednotlivých států EU, které svým zemědělcům buď pomohou, nebo ne. (1,4 % voličů je číslo mizivé.) České zemědělství je Evropskou unií trestáno za to, že má převážně velké podniky, které vznikly kolektivizací zemědělství, přežily privatizaci v 90. letech minulého století a dnes svojí vysokou produktivitou práce nemají v Evropě konkurenci. Proto čeští zemědělci dostávají se souhlasem naší vlády pouze zlomek dotací a výhod, které mají ostatní státy EU. Tato skutečnost snižuje schopnost konkurence české zemědělské produkce na EU trhu. Nabídnu Vám několik čísel Českého statistického úřadu. V roce 1990 měli čeští zeměd ě l c i kusů krav, které nám zajišťovaly soběstačnost ve spotřebě mléka, mléčných výrobků, telecího i hovězího masa. V roce 2014 bylo v Česku krav. V roce 1990 bylo v Česku kusů prasnic, které stačily na to, abychom měli dostatek vepřového masa. V roce 2014 jich bylo Rostlinná výroba zemědělských podniků tehdy dokázala bez problémů uživit tato Zápis do 1. ročníku stáda hospodářských zvířat kvalitními krmivy i obyvatelstvo dostatkem obilovin pro přímou spotřebu. Tato čísla vyjadřují minulost i současnost českého zemědělství. Pro mě, jako pro zemědělce, jsou těžce stravitelná, stejně jako dovážené základní potraviny. Ještě vám několika čísly řeknu, jak to bejvalo a dnes je v Osíku. Dneska tomu už asi nikdo neuvěří, ale v 50. letech minulého století pracovalo a více či méně se živilo zeměděls t v í m v Osíku téměř 60 % obyvatel. V roce 2014 zemědělské družstvo Dolní Újezd zaměstnávalo 23 obyvatel Osíka. Když k tomu připočteme osm zaměstnanců plemenářské stanice, sedm zaměstnaných (majitelů) čtyř rodinných zemědělských farem a Zahradnictví Klička se třemi zaměstnanci z Osíka, které jako jediné dává práci i sezónním pracovníkům, tak se dostaneme k číslu 41, tedy 4 % obyvatel Osíka. V této souvislosti je vhodné říci i několik údajů z vývoje zemědělského družstva Dolní Újezd, které obhospodařuje většinu zemědělské půdy v Osíku i jeho širokého okolí. ZD Pat a Mat, Karkulka, víla, motýl, Šmoula, beruška a další pohádkové postavičky přivítaly u zápisu naše budoucí školáky. Dávaly jim úkoly, které všechny děti hravě splnily. Po pohovoru s paní učitelkou si vyzkoušely své matematické schopnosti v počítačové učebně. Domů si odnášely plnou náruč dárečků. Se všemi šestnácti žáčky se těšíme na shledanou v 1. třídě! D Újezd mělo v roce hektarů zemědělské půdy a 937 zaměstnanců. V roce 2014 to bylo 7840 hektarů a 326 zaměstnanců včetně přidružených výrob a služeb, které v roce 1990 nebyly a nesouvisejí přímo se zemědělskou výrobou. Když tyto zaměstnance odečtete, zbude nám zhruba 240 lidí, kteří skutečně pracují v chlévech, na polích, dílnách a administrativě. Když toto číslo 240 s r o v n á m e s výměrou zemědělské půdy (7840 ha), tak nám vyjde 32 hektarů na jednoho zaměstnance. Nevím o tom, jestli někde na světě existuje zemědělská farma o 32 hektarech s intenzivní rostlinnou a živočišnou výrobou, aby ji se vším všudy obsluhoval jediný člověk. Čeští zemědělci to však umějí. Proto jsou trnem v oku Evropské unii, který je nutno odstranit. Sportovně vzato jsme vítězové v disciplině, která se Evropě nehodí, tudíž jsme si moc nepomohli. Můžeme si hrát na h r d i n y a přitom baštit evropské potraviny, které nám šikovní obchodníci levně dodají. Zemědělství všude na celém světě má za úkol produkci potravin a údržbu krajiny. Česká pole zdobí sluneční elektrárny. Někde se hospodaří, mnohá pole leží ladem. Když bude dost benzínu a nafty, nebudeme trpět hladem. Jsem sám na sebe naštvanej, že mě při tomto psaní opustil humor. Tohle téma není sice žádná legrace a snad jsem to vzal zbytečně vážně. Omlouvám se a konečně spolknu toto Co by neměl odnést čas... OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 3

4 Vítání občánků 7. února 2015 Daniel Mach Štěpán Radil Jitka Hájková Zdeněk Šplíchal Filip Palán Anežka Vodehnalová Sofie Romerová Prokop Kovář OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 4 Život v Osíku

5 Vítání občánků 7. února 2015 Matouš Kotěra Matyáš Novák Adriana Doležalová Filip Pulkrábek Lukáš Vostárek Foto Pakosta. Žádáme občany, kteří mají zájem o fotky z této akce, aby si je vyzvedli na obecním úřadě. MARIÁŠOVÝ TURNAJ V sobotu 7. února 2015 se okolí Kulturního domu zaplnilo auty. Každý, kdo tudy procházel nebo projížděl, si musel říkat: To je ale dětiček na vítání občánků! (a že jich bylo). Pravda byla trochu jiná, protože na sále se uskutečnil další ročník turnaje v mariáši. Letos již první únorovou sobotu. Jako každý rok se sjeli hráči z blízkého i dalekého okolí, v kolonce bydliště b y l o od Osíka až po Trutnov mnoho vesnic i měst. Hráčů se zúčastnilo 60. Nepsanou tradicí našeho turnaje je cena za poslední místo, kterou jsou karty, aby se to dotyčný mohl doma učit, a med, aby tu prohru neměl tak hořkou. Kolikrát já jsem slyšel během odpoledne: "Ten med by se hodil", ale poslední stejně nikdo nechce být. Bojovalo se od začátku až do konce a po sečtení výsledků se určilo pořadí a vítězem se stal p. Stříteský z Pardubic. Všichni hráči obdrželi ceny a dle slov většiny se už zase těší do Osíka. Velké poděkování patří Vám všem, kdo mně ať dary, nebo prací pomáháte tuto každoroční událost v Osíku uskutečnit. Na závěr jedna zajímavost letošního roku. Výsledky nám již několik roků za pomoci počítače připravuje Michal Vomočil, který bohužel nemohl z Německa, kde momentálně žije, přijet. Proto se diktovalo přes skype do Mnichova a odtud c h o d i l y do Osíka výsledky. Ale ty nervy, když nešla elektrika a my věděli, že Michal už to v Německu ví, jak to dopadlo, a my ne, nebyly nejpříjemnější. Život v Osíku OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 5

6 Čtení pro ženy Magdalena Dobromila Rettigová Jednou z nejznámějších postav vlasteneckého hnutí první poloviny XIX. století v Litomyšli je bezesporu Magdalena Dobromila Rettigová. A protože od jejího narození uplynulo 230 let a od jejího skonu to bude 170 let, myslím, že si zaslouží tuto naši vzpomínku. Dětství Narodila se 31. ledna 1785 ve Všeradicích u Hořovic. Její otec František Artmann zde byl purkrabím na zdejším panství. Svoji Magdalenku miloval, což se nedalo říci o její matce. Ta jí náklonnost nedávala najevo, vychovávala ji drsně a veskrze prakticky. Např. v pěti letech jí k narozeninám místo panenky dala přízi a pletací jehlice. Její sourozenci všichni umřeli, a co horšího v jejich sedmi letech jí zemřel také otec. To byla pro ni těžká osudová rána. Musila se potýkat s osamělostí, s dětmi ze vsi si nesměla hrát. Ještě více musila pomáhat matce, a jen ve volných chviličkách hledala zapomnění v knížkách. Těžké to bylo také pro matku, která se potýkala s nedostatkem peněz. Když jí bylo deset let, sbalila matka kufry a odstěhovala se s dcerou do Plzně. Zde začala chodit do školy, protože dosud ji matka učila doma sama, pochopitelně německy. Měla vysokou inteligenci a velký zájem o učení. Mezi spolužačky však nezapadla, neměly ji rády, protože toho znala mnohem víc než ony. Opět jí nejlepšími přáteli byly knihy. Přesto však našla spřízněnou duši. Byl jí rodinný přítel Eugenikus Frank, vychovatel v rodině hraběte Kaunice, který jí půjčoval knížky a vedl ji ke katolické víře. Další stěhování ji čekalo k tetě do Prahy. Když ve 13 letech vážně onemocněla žloutenkou, pobývala v nemocnici u alžbětinek v Praze. I přes slabou vůli k životu nakonec těžkou nemoc porazila a dokonce se rozhodla stát se jeptiškou. Toto jí však matka rázně vyhnala z hlavy. Sňatek Z hubeného děvčátka vyrostla štíhlá krasavice, a není proto divu, že se jí brzy začalo dvořit mnoho nápadníků. Ona ale všechny odmítala. V srdci se jí totiž začalo rodit skutečné citové pouto. Tím vytouženým se pro ni stal Jan Alois Rettig ( ), o 11 let starší student. Byla to vlastně již její dětská láska, přítel, ve kterém postupně našla stejně naladěnou duši, kterou doposud marně hledala. Matka zuřila. Vždyť ten student práv nemá žádné peníze! Láska přece ještě nikoho nezasytila. Svou dceru si vždy představovala po boku nějakého zámožného muže, který by dokázal zajistit blahobyt své ženě i matce. Leč dcera se nedala. V dospělosti to popsala takto: Láska, ta pravá, věrná láska, kterou jsem jen k Rettigovi cítila a která byla založena na několikaletém přátelství a vzájemné úctě, ta se nestrachovala obtíží ani starostí a stavěla v mysli větrné zámky, jak to činí všichni zamilovaní. Jednoho rána po noční procházce s Rettigem se Magdalena probudila s horečkou a bolestivým kašlem. Den co den zvracela krev a nebyla schopna pozřít ani sousto. Rettig u její postele proseděl hodiny, a ona, přes bolesti a strach z možné smrti, jen tiše trpěla. Těžká nemoc zarmoutila i její matku a nakonec dala dceři svolení ke sňatku, uzdraví-li se. Naděje na společný život vlila Magdaleně energii do žil a nemoc začala pomalu ustupovat. Rettig ze strachu, že matka jeho milé změní názor, rychle zařídil vše potřebné ke svatbě. 30. ledna 1808 si konečně mohli říci ano. Manželství Rettig coby zapálený vlastenec a nadšenec obrozeneckého hnutí si přál, aby se doma mluvilo i psalo zásadně česky. Magdalena souhlasila. Na důkaz svého vlastenectví si oba rozšířili své podpisy o slovanská jména ona se začala podepisovat jako Dobromila, Rettig volí jméno Sudiprav. První léta se jim však štěstí vyhýbalo obloukem. Rettig nastoupil dráhu c.k. úředníka. Přidělen byl do Tábora, kam se se svou ženou odstěhoval. Strávili zde celkem čtyři roky. Maloměstské prostředí, vleklé nemoci a především úmrtí dvou právě narozených dětí učinilo z pobytu v Táboře doslova noční můru. Poté se ještě několikrát přestěhovali a manželům se přece jen začalo dařit. V Přelouči se Magdalena pustila do výchovy a vyučování měšťanských dívek. Vštěpovala jim, co se sama učila už od dětství jak chutně uvařit a správně vést domácnost. V Ústí nad Orlicí se začala věnovat také překládání, organizovala ochotnický život a založila českou knihovnu. Zde, v tomto městě na východě Čech, se patrně zrodily i její první české literární pokusy. Dalším místem pobytu byl Rychnov nad Kněžnou. Rettig, který poznal schopnosti své ženy, neomezoval ji, ale naopak její první české verše cizeloval, přivedl jí na pomoc zkušené rádce a příležitostně je uveřejňoval se svými básněmi. Proto jej můžeme hodnotit jako moderního muže, uznávajícího ženskou osobnost a její vlohy. Měl porozumění pro svou pracovitou a aktivní manželku jako málokterý muž té doby. Určitě za to musil snášet řadu posměšků se strany pánů měšťanů. V Litomyšli V roce 1834 se Rettigovi přestěhovali do Litomyšle. Také zde se stali prvními iniciátory národně obrozeneckého hnutí. Magdalena (to již nebyla štíhlá dívka, ale kyprá hospodyně) se ze všech sil snažila šířit vzdělání a vlastenecké cítění mezi litomyšlskými paními a dívkami. Organizovala společenské a kávové kroužky (kafíčkovou společnost). Zejména se však rozhodla věnovat výchově a výuce dívek. Ve svých jakýchsi kurzech je učila hospodaření, vaření, domácím pracím a české literatuře. Půjčovala dívkám české knihy a předčítala jim z nich. Stála u všech významných kulturních akcí svého okolí a referovala o nich jako dopisovatelka časopisu Květy. Osobně se stýkala s vlastenci, s Fr. Palackým, Josefem Jungmannem, P. J. Šafaříkem, s mnoha vlastenci vedla korespondenci. Výhradním vydavatelem jejich knih byl její přítel Jan Hostivít Fr. Pospíšil, královéhradecký knihtiskař a nakladatel. To již byl její manžel váženým důchodcem, kdežto ona byla plná elánu. Rettig ji i nadále podporoval ve společenských i literárních aktivitách a hrdě sledoval její úspěchy. V době, kdy muži očekávali od svých žen především péči o domácnost a o děti, to nebylo vůbec obvyklé. A určitě za svou činnost nesklízeli u řady Litomyšláků jen samou chválu. To dobře vystihl Alois Jirásek, když po letech o ní napsal velmi úspěšnou hru M. D. Rettigová. Literární činnost Jako spisovatelka byla Rettigová velmi plodná, byla výbornou vypravěčkou. Napsala několik desítek drobnějších povídek i rozsáhlejších románků, určených především dospívajícím dívkám. Jejich umělecká hodnota není příliš velká, ale ve své době splnila hlavně vlastenecký cíl dostat českou literaturu mezi čtenáře. Tím je zároveň pokládána za zakladatelku české červené knihovny. Zároveň si však uvědomme, že Rettigová vtrhla mezi české spisovatele bez zábran, jako Zde leží Magdalena Dobromila Rettigová. Pomník na jejím hrobě je jako ona. Pěkně podsaditý, fortelný, s krátkým křížkem; prostě sedí pěkně při zemi, na bytelných základech a je ozdobený tak, jako jsou vyšívané kuchařky v kuchyni. OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 6 Čtení pro ženy

7 Čtení pro ženy první česká autorka Němcová, Světlá, Krásnohorská a další začaly psát až později. Kromě mravoučných povídek a praktických příruček pro dívky vzniklo pod jejíma rukama výjimečné dílo Domácí kuchařka aneb Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské. Poprvé vyšla roku 1826 a okamžitě vzbudila rozruch mezi ženami v celé zemi. Další vydání na sebe nedaly dlouho čekat, a to rozšířené o další recepty a poučky o správném stolování, takže v konečné podobě obsahuje na 500 receptů. Rettigová v ní zavádí českou kuchyňskou terminologii, a je tak autorkou první české kuchařské knihy, a bez nadsázky vynikající a dlouho nepřekonané. Domácí kuchařka nebyla Rettigovou určena pro domy vrchnostenské, ale jen pro menší domácnosti, a to nejen pro města, ale i pro lid venkovský a pro osamělá místa, kupř. fary, myslivárny atd.. Lidem venkovským však nemyslela chudý lid, ale tzv. střední stav žijící na venkově. Pro ženy a děvčata z menších hospodářství a chudších řemeslnických rodin napsala zvláštní dílko: Dobrá rada slovanským venkovankám aneb Pojednání, kterak lze ony pokrmy prosté lacině a chutně připraviti, a tak se buď pro budoucí svou domácnost, neb pro službu cvičiti (1838). Do této příručky zařadila pouze 42 receptů, omezila dražší suroviny i náročnost při přípravě. I tato knížka měla veliký úspěch. Závěr M. D. Rettigová porodila 11 dětí, z nichž většina zemřela brzy po narození. Dospělosti se dožily pouze tři operní pěvkyně Jindřiška Milina, profesor Ondřej a sazeč Karel. Svého manžela přežila Magdalena o pouhý rok. Umírá 5. srpna 1845 a je pohřbena v Litomyšli, v místě, kde strávila posledních 11 let svého života. Až půjdete litomyšlským hřbitovem kolem honosného náhrobku Rettigové, věnujte této mimořádné ženě tichou vzpomínku. J. Klouda Odkanalizování obce Osík Několik receptů z Domácí kuchařky Špaňhelské ptáčky Vezmi libru vepřového masa, drobně ho usekej, dej ho na mísu, vraz do něj dvě celé vejce a půl koflíčka sladké smetany, strouhané žemličky dej tolik k tomu, co jest potřebí, aby se to dobře pohromadě drželo; dej k tomu citronové kůry, nové koření, hřebíček a dobře to osol. Nech zelnou hlávku napolovic uvařit, rozeber lístky a zaobal do těch lístků, co se do každého vejde, té sekaniny, obvaž pěkně nitkou, aby s e to nerozdělalo, nech to v rozpáleném másle vysmažit, pak nitky odvaž, narovnej to do nějakého kastrolku, polej sladkou smetanou, nech v troubě vypect a pak dej to buď tak s kastrolkem, nebo na míse na stůl. Drozdi neb kvíčaly zadělávané Vezmi asi 24 kvíčal neb drozdů, čistě je ober a střívka vytáhni, ptáky přemej. Pokrájej několik cibul nebo jednu velkou na nudličky, vymaž kuthan hodně máslem, cibuli naň vysyp, ptáky, trochu osolené, na kuthan narovnej a tak dlouho je pect nechej, až cibulka hezky zčervená; pak je vezmi ven, prsíčka pěkně vykrájej a na jiný kuthan narovnej. Odřízky v moždíři dobře utluč, ke hnědé cibuli dej a chvilenku dusit nechej. Nalej pak na to půl žejdlíka rakouského vína a tři čtvrtky hovězí polívky, přidej k tomu půl strouhané, dozlatova usmažené žemličky, nech trochu povařit, pak na prsíčka proceď, nech ještě chvílku vařit, přidej citronové k ů r y, p ě k n ě na mísu urovnej, omáčkou polej a věnec z máslového těsta okolo urovnej. Polívka s jaternými knedlíčky Pro 8 osob, jater půl libry (0,26 kg), tuku 4 loty ( 64 gramů) Vezmi telecí aneb třeba hovězí játra, pěkně je z těch žílek seškrab, pak drobnince usekej, též přidej hezký kousek tuku (morku) Jak už bylo vícekrát zmíněno, čeká naši obec velké zatížení a to v podobě výstavby kanalizačních stok a domovních přípojek. Je to tak významný projekt, že bylo rozhodnuto věnovat mu, po dobu jeho realizace, samostatnou rubriku v našem periodiku. Samotná výstavba byla zahájena v posledním lednovém týdnu 2015, a to položením prvních trubek výtlačné části kanalizace, cca od pily směrem k Litomyšli. Následovat budou jednotlivé úseky v intravilánu obce dle mapy s termíny (barevně rozlišené) časového harmonogramu zveřejněného na webových stránkách obce v rubrice Investiční akce, Odkanalizování obce Osík. Na koordinační schůzce občanů se zástupci obce, zhotovitele a projektantů ( v Kulturním domě) byla projednána problematika týkající se zejména vlastních stavebních prací na hlavních stokách a domovních přípojkách. Z dotačního titulu resp. dotace jsou financovány hlavní stoky a odbočky pro domovní přípojky, které jsou vyvedeny na pozemky vlastníků nemovitostí. Další část domovní přípojky řeší vlastník (viz projektová dokumentace pro čp.). Technické a stavební řešení přípojek lze po dobu výstavby konzultovat se stavbyvedoucím osobně v kanceláři (stará knihovna, čp. 70) v po-čt od 14 do 15 hodin, případně telefonicky , Jiří Zajíc, Vzniklé omezení, zejména dopravní, bude s předstihem zveřejňováno a občané budou informováni buď osobně, nebo letáky ve schránkách. Zhotovitel ve spolupráci s obcí zajistí pravidelné vyvážení komunálního odpadu. S ohledem na krátký termín vlastní realizace a rozsah prací, bude na práce nasazeno až i deset pracovních skupin. Obec čeká velká zátěž, proto bych chtěl vás, naše občany, i touto formou ještě jednou požádat o toleranci a pochopení. Ing. Rothschein hovězího, dej k tomu trochu majoránky, trochu citronové kůry, hřebíčků neb nového koření, několik stroužků česneku dobře se solí utřeného, osol to, dej dvě celé vejce, dva žloutky a strouhané žemličky tolik, co bysi mohla se lžíčkou knedlíčky zavařovat, aby se nerozplynuly, aneb kdyby bylo mnoho žemličky, aby nebyly tvrdé. Zavař je do hovězí dobré polívky, okořeň ji trochu květem a zázvorem, a chceš-li, můžeš ji trochu, ale jen malinko, připražit bílou jíštičkou; usekej zelené petružele do ní a dej ji na tabuli. Dort mandlový Rozděl půldruhé libry (0,75 kg) sladkých mandlí, když jsou opařeny, na tři díly, půl libry ustrouhej, půl libry rozkrájej nadrobno a půl libry pokrájej nadlouho. Ty strouhané a drobně pokrájené dej na mísu, dej k nim libru tlučeného cukru, 4 celé vejce, 8 žloutků a míchej půl hodiny. Ty nadlouho pokrájené nad uhlíčkem upraž dožluta, vyklop na jinou mísu, dej k nim 4 loty (64 gr.) pokrájených pistácí, 4 loty pokrájeného citronátu (citronová kůra naložená v cukru), ze dvou citronů kůru, z jednoho na kostky, z druhého na nudličky pokrájenou, pak trochu hřebíčku, trochu nového koření a čtvrt libry dožloutla praženého cukru, dobře to promíchej, a když to vychladne, dej to do toho třeného. Namaž plíšek i okolek máslem, dej do toho a nech znenáhla pect. Když jest to upečené a vychladlé, vezmi okolek pryč a pomaž to citronovým ledem a nech zase ve vlažné troubě usušit. Jak se maso k uzení nakládá Na libru soli se musí vzít lot salitru a tím se pak maso, které se prv namáčet nesmí, nasolí, dobře do dřevěné nádoby uloží, prkénkem přikreje a kamenem přimáčkne. Tak nasolené ležet musí aspoň osm dnů, pak se dá do komína. K šunkám někdo dává mezi sůl několik stroužků rozestřeného česneku Čtení pro ženy OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník únor 2015 č. 2 str. 7

8 Kultura v Osíku MYSLIVECKÝ PLES Další reprezentační myslivecký ples proběhl úspěšně v pátek 15. ledna Myslivci děkují všem účastníkům, kteří přišli s veselou náladou a vytvořili tak krásnou atmosféru. Děkují kuchařkám za vynikající zvěřinová jídla, sponzorům za laskavou podporu a všem ostatním, kteří přispěli ke zdaru této akce. Těšíme se na setkání v příštím plese. Myslivci z Osíka, foto Pako SOKOLSKÝ PLES V sobotu 31. ledna se konal v Kulturním domě v Osíku již posedmé sokolský ples. A co čekalo jeho hosty? Slivovička a koláček na přivítanou, naplněný sál, skvělé vystoupení žen v rytmu latinsko americké hudby, vynikající muzika Medium II, chutné jídlo v místní kuchyni, bohatá tombola a dobrá nálada do ranních hodin. Zkrátka Sokolský ples 2015 se vydařil. Pořadatelé Vám děkují za účast a těší se na setkání v příští plesové Foto Němec sezóně. Helena Vomáčková, foto Němec OSÍK DNES, Osecké noviny. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad v Osíku. Redaktoři: ing. Karel Rothschein, Josef Klouda. Evidováno. Reg. značka 15/R2 pod č.j. 128/ výtisků. Tisk a grafická úprava Petr Dvořák - Tiskárna Osík, tel.: Bezplatné.

Jak chutná sex aneb metafora v párové terapii.

Jak chutná sex aneb metafora v párové terapii. Jak chutná sex aneb metafora v párové terapii. Mgr. Jan Hovorka, Mgr. Iveta Jonášová DENNÍ STACIONÁŘ o.s. SANANIM PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM Janovského 26, 170 00 Praha 7 Recepty české kuchyně alá Magdalena

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Zápis č. 9. ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 14.12.2007. Program:

Zápis č. 9. ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 14.12.2007. Program: Zápis č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 14.12.2007 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o hospodaření obce za období 1-11/2007 3. Návrh rozpočtového opatření 3/2007 4. Rozpočtové provizorium

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz OBEC BERNARTICE č. 60, 790 57 ; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7.11.2014 UZO 1/1/2014 Ověření mandátů zvolených

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis č. 3/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Mgr. Lenka Žežulková Pavel Čermák 3. zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Josef Jindra : Velikonoce 2014

Josef Jindra : Velikonoce 2014 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ DUBEN 2015*** ROČNÍK XVI.*** ČÍSLO 4 Citát inspirující: Jsou lidé, kteří píšou knihy, a lidé, kteří jsou knihami. Jan Neruda Josef Jindra : Velikonoce 2014

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI

GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ CHUŤ A ESTETIKA, TRADICE A EXPERIMENT V GASTRONOMII PODLE MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ LITOMYŠL 16. 22. KVĚTNA 2016 TÉMA: HROMOVÝ KOŘEN, JINAK ŘEČENÝ

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. ze 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.2.2009

Z Á P I S. ze 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.2.2009 Z Á P I S ze 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.2.2009 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 9 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky 7 Domácí chleba Doma peče chléb stále více lidí, buď

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

č.j. 5/2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 29.7.2009

č.j. 5/2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 29.7.2009 1 č.j. 5/2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 29.7.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Ing. Fajmonová Lenka - ověřovatelé

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015.

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Obec Havlovice Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger Omluvení: Martin Dvořáček Zápisem

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obec Jehnědí. Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015

Obec Jehnědí. Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015 Obec Jehnědí Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015 Přítomni: Milan Myšák, Jana Šplíchalová, Milan Pospíšil, Vlastimil Fikejz, Doležalová Kateřina, Rozlívka Jaroslav

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v 3/2011 Dětský karneval V sobotu 12. února se konal tradiční dětský karneval. Sešlo se více jak šedesát dětí. Členky ČSŽ připravily pro děti program i občerstvení. Sálem se hemžily princezny, kouzelníci,

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do roku 2011, je před námi nové volební období, v němž obec povede nově zvolené zastupitelstvo. Velká část našich plánů

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více