Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie"

Transkript

1 Newsletter 6. vydání červenec 2013 Úvodník Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie Dne 3. července se v jihomaďarském městě Hódmezővásárhely rozsvítila světla na závěrečné akci projektu Evropské unie - Central Europe GovernEE (Good Governance in Energy Efficiency). Součástí akce byla závěrečná konference na téma Energeticky účinné budovy: je jejich význam době ekonomické krize ještě vyšší? a mezinárodní setkání se slavnostním ceremoniálem, který uzavřel tříletou nadnárodní spolupráci partnerů projektu GovernEE.

2 Projekt vedený městem Hódmezővásárhely, který byl realizovaný ve spolupráci pěti evropských zemí, byl financován z programu Central Europe s celkovým rozpočtem ve výši EUR. Projekt se zaměřil na vypracování energeticky účinných opatření, která byla testována pomocí pilotních projektů a jejichž cílem bylo významným způsobem přispět k omezení spotřeby energie ve veřejných budovách. Výrazně se věnoval vzdělávání veřejnosti a propojování mezinárodních znalostí a zkušeností v oblasti územních plánů rozvoje partnerských měst, aby byla zaručena udržitelnost výsledků projektu. Práce na projektu byly založeny na společně vypracovaných pokynech a osnově a byly podpořeny řadou činností týkajících se odborné přípravy a vedení v oblasti energetické účinnosti, které byly pořádány pro orgány s rozhodující pravomocí, tedy pro starosty, primátory a odpovědné pracovníky veřejné správy, odborníky v oblasti energetiky a územního rozvoje měst ze všech pěti zemí. Partnerská města, organizace a oblasti zapojené projektu (Hódmezővásárhely z Maďarska; Quedlinburg a Burgenlandkreis z Německa; Městská část Praha 11 z České republiky; Bologna a CETA z Itálie a CERE z Rakouska) dále vypracovaly místní akční plány týkající se energetické účinnosti, které poslouží jako základ pro budoucí zásahy, a uspořádaly Dny energie, jejichž cílem bylo informovat, zapojit a vzdělat místní obyvatele, vzdělávací ústavy a občanské společnosti. Aby byla veřejnost informována o výsledcích projektu, byli na závěrečnou konferenci, která se konala dne 3. července 2013 ve městě Hódmezővásárhely, pozváni přednášející z různých zemí, kteří se ve svých přednáškách zabývali hlavními záležitostmi energetické účinnosti: konferenci zahájil István Almási, starosta města Hódmezővásárhely, a poté se jednotliví přednášející vyjadřovali k tématu v podmínkách střední Evropy. Szilárd ÁRVAY, hlavní poradce Anity Orbánové, vyslankyně pro energetickou bezpečnost, odpovídající za energetickou bezpečnost budov maďarského ministerstva zahraničních věcí, poukázal ve svém vystoupení na téma Role Strategie pro Podunají v energetické účinnosti význam makroregionálního přístupu na hlavní otázky z pohledu politiky rozvoje. Hen Gerritse, nizozemský specialista v oblasti financování z EU, zmínil finanční stánku a představil udržitelnost projektu s pomocí prezentace Viery Slavíkové věnující se budoucím možnostem spolupráce v regionu střední Evropy, konkrétně se zaměřením na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Budoucí synergie Význam strategie EU 2020 spočívá v tom, že je potřeba koncipovat financované programy efektivně podle jejich cílů a témat, a umožnit tak vznik pevnějších synergií mezi budoucí strategií a financováním, s cílem vytvořit programy, které budou více zaměřené než programy prováděné v období v rámci Lisabonské strategie. Všechny programy si tedy budou muset zvolit vlastní cíle v souladu s cíli strategie, stěžejními body i s 11 tematickými cíli, které nabízejí tématům, jako je energie, širší rámec. Jako případ možných příležitostí v budoucnu byla do zprávy o udržitelnosti projektu GovernEE (Sustainability Report) (více informací níže) zařazena strategie pro Podunají, neboť čtyři z celkem pěti partnerských zemí, s výjimkou Itálie, leží v oblasti Podunají. Strategie pro Podunají je podobná strategii EU 2020 tím, že nemá své vlastní zdroje financování. Pokud se tedy strategie stane významným či stěžejním projektem, bude moci získat prostředky jak z programů spolupráce, tak i ze SSR na vnitrostátní úrovni. Nový nadnárodní program vytvořený v rámci strategie pro Podunají bude navíc, stejně jako projekt CENTRAL, poskytovat mnoho příležitostí k financování.

3 Dále byli účastníci seznámeni s odbornými a politickými doporučeními zaměřenými na zlepšení řádné správy, která v průběhu realizace projektu vypracovala partnerská města a organizace, o tomto tématu hovořili odborníci z Itálie: Francesca Visitinová (jménem partnera projektu GovernEE, organizace CETA) ve svém vystoupení hovořila o právních překážkách a příležitostech pro zlepšení energetické účinnosti ve veřejných a historických budovách, dále vystoupili představitelé města Bologna, Francesco Tutino, který představil 10 kroků ke zlepšení energetické účinnosti na místní úrovni, a Alexandra Troiová představila úspěšný projekt 3encult, který italské město realizovalo. Pan Tutino se ve svém vystoupení věnoval hlavním výstupům projektu: Toolkitu projektu GovernEE, jenž je dostupný ve zjednodušené tištěné verzi a také online, především o internetových stránkách projektu GovernEE a o online centru kompetencí: Toolkit projektu GovernEE: Integrovaný nadnárodní & mezioborový materiál - Toolkit, který poskytuje akční plány věnující se energetické účinnosti ve veřejných a historických budovách se zaměřením na vytápění, byl vytvořen tak, aby umožnil jednodušší vstup a kontroly pro veřejnou správu při řízení památkových budov, zejména historických. Toolkit představuje 10 kroků a zpracovává vždy dvě úrovně. V těchto deseti krocích jsou uvedena hlavní témata, od zvažování organizačních hledisek (řízení/provoz kanceláří), k nástrojům pro stanovení stavu, sledování a smlouvy, které jsou nezbytné pro řádnou správu. První úroveň poskytuje rychlý přehled témat po jednotlivých krocích a obsahuje strategický obsah, který stručně a výstižně představuje na vysvětlující kartičce. Na každé kartičce jsou dva oddíly: jeden pro veřejné budovy a jeden pro veřejné historické budovy. Druhá úroveň doplňuje k tématu další podrobnosti s vysvětlením a doplňujícím textem. Online přístup na TOOLKIT: Na konferenci byla veřejnost seznámena také s pozitivními i negativními zkušenostmi a s některými dosaženými úspěchy. Výzkumní pracovníci z maďarské Technické univerzity v Budapešti hovořili o trendech obnovy památek ve střední Evropě a o zachování kulturních památek v souvislosti s otázkami energetické účinnosti, což je velmi významné téma nejen pro hostitelské maďarské město, ale i pro celou oblast střední Evropy. Vukoszávlyev Zorán, PhD a Anna Kóródyová představili podrobnosti týkající se zvolených stávajících metod a nástrojů pro renovaci historických/chráněných budov. Na závěr konference se uskutečnila diskuze u kulatého stolu a slavnostní podpis Prohlášení starostů a primátorů partnerských měst, v němž strany potvrdily svůj závazek ke zlepšování energetické účinnosti ve veřejných budovách se speciálním zaměřením na historické budovy.

4 Prohlášení starostů a primátorů: Spojení místních sil pro realizaci ve větším rozsahu Starostové a primátoři, pracovníci správních jednotek a vedoucí projektu zapojení do partnerství projektu GovernEE si uvědomují, že projekt GovernEE představuje významný krok při přípravě dobrého základu pro energeticky účinná opatření v souladu s příslušnou směrnicí EU, a zavázali se k tomu, že podniknou opatření, s jejichž pomocí bude možné dosáhnout v Evropské unii do roku 2020 cíle 20% snížení spotřeby primární energie. Mezi tato opatření patří renovace infrastruktury, vypracování dlouhodobé strategie (zahrnující i období po roce 2020) týkající se podpory investic do renovace obytných a komerčních budov, snížení spotřeby primární energie a omezení dodávek energie a dále investice do snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním způsobem. Starostové a primátoři zároveň uvedli nezbytnost nadnárodní spolupráce pro předávání zkušeností týkajících se technických hledisek a hledisek řízení a metodiky při provádění projektu prostřednictvím konkrétních opatření a/nebo investic. Dále vyzvali k podpoře opatření pro města, větší správní útvary a další veřejné subjekty, vzhledem k tomu, že výsledky takové spolupráce mohou poskytnout značné úspory a podpořit další výměnu zkušeností mezi městy. Partneři během závěrečné konference ve městě Hódmezovásárhely také uskutečnili poslední setkání partnerů, na němž projednali konečné výstupy a výsledky projektu. Politický výbor (Political Board) projektu GovernEE dále zhodnotil a projednal dosažené úspěchy projektu a zaměřil se zejména na udržitelnost projektu. Výbor posoudil nové možnosti financování a možnosti projektu vytvářet nové synergie.

5 Vedoucí partner projektu GovernEE, maďarské město Hódmezovásárhely, vypracoval plán udržitelnosti vycházející z Dlouhodobého programu pro výzkum v oblasti energetické účinnosti a inovací týkajících se veřejného vytápění, který připravil odborný partner CETA (Itálie). Zpráva se věnuje jednotlivým tematickým okruhům, jež byly určeny v dlouhodobém programu, a dále je rozpracovává do konkrétních koncepcí a napojuje je na budoucí finanční příležitosti. Ve zprávě jsou obecné informace o strategii Evropa 2020 a strategii pro Podunají, jež představují klíčové strategie určující příslušné programy financování, a je v ní uvedeno, jak jsou do těchto dokumentů začleněny otázky energické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Zpráva dále prověřuje dostupné programy financování a jejich strukturu podle typu činnosti a klíčových cílových skupin. Projekt GovernEE, a tedy i další projekty zabývající se energetickou účinností v historických budovách, zařazuje na mapu financování a představuje návrhy přímo k projektu. Zpráva posuzuje další kroky, které je třeba učinit, a uvádí, že je potřeba během první poloviny roku 2014 aktualizovat zprávu o udržitelnosti na základě podrobných informací o programu a dále s ohledem na blížící se výzvy k podávání návrhů (polovina/konec roku 2014) naplánovat konkrétní koncepci projektu. Oblast energetiky tvoří nedílnou součást většiny významných programů financování EU, buď jak cílové téma, nebo jako součást obecnějšího cíle programů. Partnerství GovernEE má celou řadu různých příležitostí, jak získat další finanční prostředky. Velkým pozitivem je úzká spolupráce a výsledky, jichž projekt GovernEE dosáhl, a je to zároveň přidaná hodnota, na kterou by partneři měli navázat a udržet pomocí společných projektů i v období let Vzhledem k cílům projektu GovernEE se nabízí velké množství programů, na něž může projekt v novém období financování navázat: Horizon 2020 / LIFE+ & IEE: Výzkum a inovace týkající se finančně proveditelných technických řešení pro obnovitelné zdroje energie a energeticky účinná opatření ve veřejných budovách, INTERREG 5C (Výměna zkušeností, regionálních politik, včetně právních, administrativních a finančních otázek) / URBACT (Podpora metod a politik inovativního rozvoje měst prostřednictvím širokého zapojení zúčastněných subjektů), CENTRAL / Strategie pro Podunají (1. Vytvoření modelů energeticky účinného řízení pro orgány místního zastupitelstva se zaměřením na veřejné (historické) budovy); 2. Zlepšení kapacit orgánů veřejné správy: portfolio nových služeb a informovanost o energetice), CBC (Zlepšení institucionálních kompetencí orgánů místního zastupitelstva na podporu energeticky účinných opatření ve vztahu k místnímu fondu veřejných budov), IEE (Erasmus pro všechny) (Zlepšení informovanosti a znalostí a jejich rozšiřování ohledně energeticky účinných opatřeních a opatřeních využívající obnovitelné zdroje v (historických) budovách), Udržitelná modernizace veřejných (historických) budov využitím energeticky účinných opatření a obnovitelných zdrojů (financováno z: vnitrostátních OP, prostředků EIB, integrovaných nástrojů (integrované územní investice), financování třetích stran (ze soukromých zdrojů)

6 Koncepty výše uvedených projektů poskytují širší rámec pro vypracování konkrétních projektů. Většina programů má širší spektrum činností, na něž je možné poskytnout prostředky, a proto by při výběru, o který finanční program či jejich kombinaci požádat, bylo vhodné zvážit více možností. Zpráva o udržitelnosti: Brána do budoucna Dlouhodobý program pro výzkum v oblasti energetické účinnosti a inovací týkajících se veřejného vytápění vypracovaný organizací CETA, v němž jsou zváženy různé úhly pohledu a směr rozvoje jako možnosti pro partnery projektu GovernEE, kteří se chtějí věnovat konkrétním oblastem či tématům. Tato zpráva vychází z tematického obsahu dostupných dokumentů projektu a snaží se poskytnout srozumitelný přehled možností financování, které si mohou zvolit orgány s rozhodovací pravomocí či odborní zaměstnanci. Nemělo by se jednat o technický a odborný dokument. Umožňuje orgánům veřejné správy, znalostním ústavům zapojených do projektu GovernEE a zúčastněným subjektům zapojit při zvažování dostupných prostředků navrhované koncepty do jejich místních strategií a plánů. Tvoří ji tyto osy: přehled finančních systémů & právního rámce, prakticky zaměřené představení programů financování EU, iniciativy a směry projektu pro další spolupráci, zvážení úspěšné strategie přijetí. GovernEE: Zaostřeno na výsledky Nadnárodní studie proveditelnosti Nadnárodní studie proveditelnosti se zabývá technickými, finančními, ekologickými a finančními hledisky řešení založených na energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích energie ve vytápění veřejných, zejména historických budov. Zjištění týkající možných zásahů pro zvýšení využití obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti a zároveň omezení plýtvání s energií jsou v tomto hlavním výstupu shromážděny a dány do vztahu s dalšími výsledky projektu. Ty zahrnují pilotní studie provedené ve městech Bologna a Quedlinburg, představení osvědčených postupů a pokyny pro vypracování místních akčních plánů. Další použití nad rámec partnerství GovernEE: nadnárodní hodnota projektu Nejvýznamnějším hlediskem nadnárodní studie proveditelnosti představuje možnost přenést zjištění nejen v rámci partnerství, ale také mimo něj na úrovni celé EU. Tato studie obsahuje metodický popis technologií, zásahy v oblasti energetické účinnosti a příležitostí využít v zařízeních obnovitelné zdroje energie. Patří sem nejen cíle týkající se úspor energie a účinnosti, ale také snahy o řádnou správu v orgánech veřejné správy. Rozdíly mezi jednotlivými partnery poukazují na odlišnosti v použitelných vnitrostátních právních předpisech a umožňují představit různé možnosti zásahů realizovaných na veřejných historických budovách. Studie proveditelnosti je součástí místního akčního plánu v oblasti

7 energetiky příslušné obce, a představuje tak nejvhodnější nástroj pro výběr podobných projektů a veřejných investic.

8 Politická doporučení Politická doporučení pro jednotlivá odvětví a politická doporučení pro historické budovy představují klíčové výstupy projektu GovernEE. Stanoví řadu požadavků týkajících se vhodných administrativních, právních a finančních rámců, které umožní efektivně se rozhodovat a plánovat opatření v oblasti energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie pro veřejné systémy vytápění. Doporučení pro jednotlivá odvětví nabízejí účinný společný návrh, jak řešit společnou evropskou výzvu, s cílem poskytnout orgánům s rozhodovací pravomocí a politickým činitelům pomoc při přijímání opatření na podporu účinného plánování. Klíčovými otázkami je, jak lze zlepšit vytápění v historických budovách a jak je možné překonat právní mezery v této oblasti. Druhá zmíněná otázka, tedy překonání právních překážek, představuje zásadní problém, kterému je potřeba se při rozhodování o energetice věnovat. Návrhy vznikají na příslušných úrovních politiky, tedy na evropské, vnitrostátní a místní, hlavním spotřebitelem energie je veřejné odvětví. Orgány veřejné správy často mimo jiné spravují i historické budovy, které mívají neúčinné systémy vytápění. Činnosti v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie pro ně mají zásadní význam. Politické subjekty v odvětví veřejné správy, zejména v orgánech městského zastupitelstva, mají též velmi významnou úlohu při zdůrazňování energetických otázek ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst a při stanovování dobrých příkladů. V tomto ohledu projekt GovernEE připravuje cestu pro zlepšení rozhodovacích postupů a plánování kompetencí a také pro zvýšení informovanosti politických činitelů na všech úrovních a jejich zapojení. Jedná se o významná hlediska řádné správy, která je obecným cílem projektu GovernEE. Politická doporučení na evropské úrovni harmonizace& získání prostředků Přijetí nové směrnice s cílem sladit možnosti využití řešení založených na energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů v historických budovách a zdůraznit v tomto ohledu další úlohy orgánů veřejné správy Přidělení finančních prostředků a zahájení výzev/nabídek zaměřených na specifické oblasti Financování výzkumu na úrovni EU s cílem nalézt vhodné použití pro historické budovy Politická doporučení na vnitrostátní úrovni provádění & financování Přijetí nových nařízení ze strany příslušných ministerstev odpovědných za kulturní dědictví a po domluvě s úřady pro kulturní dědictví/oddělení zabývající se jejich ochranou na základě procesu zapojení Poskytnutí finančních prostředků pro výzkum na vnitrostátní úrovni zabývající se vhodným řešením pro historické budovy Rozvoj a podpora tzv. smluv o energetické účinnosti, které představují inovativní a ekonomickou možnost financování Vytvoření fondů, nástrojů, pobídek a dotací poskytovaných na projekty renovace historických budov (např. progresivní daňové zvýhodnění pro energeticky účinné budovy a obnovitelné zdroje energie)

9 Přijetí vnitrostátního akčního plánu energetické účinnosti v souladu s požadavkem směrnice EU 2006/32/ES a národní strategie/politiky v oblasti energetiky. Politická doporučení na obecní/regionální úrovni přizpůsobená řešení & sledování Sladění postupů schvalování a plánování ze strany úřadů kulturního dědictví a oddělení zabývajících se jejich ochranou; zvýšení konkurence těchto postupů se zapojením energetických změn (renovace budov) a nových technologií a umožnění lepšího zapojení investorů a společností Vytvoření a realizace vhodných nástrojů energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie týkající se 1) finanční (se zapojením finančního sektoru), 2) technické, 3) administrativní a 4) právní stránky s cílem sladit a zlepšit postupy (např. vytvořit úřad energetické správy s mezioborovými pravomocemi a úřad s rozhodovací pravomocí pro vytváření veřejných smluv a smluv o energetické účinnosti) Vypracování místních akčních plánů pro obce Vytvoření energetické databáze pro sledování spotřeby energie a s tím spojených nákladů ve veřejných budovách Zpřístupnění aktualizovaných informací prostřednictvím energetického manažera nebo místních agentur/konzultantů pro pozorování Financování výzkumu na místní úrovni Rozšiřování osvědčených postupů s dopadem na jednání a zvyky obyvatel PILOTNÍ AKCE 1: SLEDOVÁNÍ ENERGIE Zodpovědný partner: Hódmezővásárhely (HU) (vedoucí partner) Zapojení partneři: Městská část Praha 11 (CZ), Burgenlandkreis (DE) GovernEE v akci: ukázka úspěšných projektů energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů

10 Jedním z hlavních pilotních projektů byla pilotní akce: Systém ICT podporující energeticky účinná opatření. Pomocí vhodného měření a nastavení mechanismů kontroly měli partneři možnost monitorovat, sledovat a analyzovat tendence spotřeby energie v místech, která byla do pilotní akce zapojena. Pilotní systém sledování ICT poskytuje průběžně aktualizované informace o energetické spotřebě, a tím umožňuje vytváření vhodných strategií a plánů týkajících se energie a také určení tendencí spotřeby a odhad nákladů. Mezi hlavní problémy, které bylo potřeba během provádění tohoto nástroje řešit, patřila nedostatečná ochota poskytovatelů služeb přístroje pro měření spotřeby nainstalovat a používat, problémy s poskytovateli energie ohledně vlastnictví údajů a zákon o ochraně osobních údajů.

11 Pilotní akce č. 2: Účinné využití obnovitelných zdrojů ve vytápění historických budov PILOTNÍ AKCE 2.A: TESTOVÁNÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ NA ZATEPLENÍ VE MĚSTĚ BOLOGNA Zodpovědný partner: Bologna (IT) Zapojení partneři: Quedlinburg (DE), CETA (IT), CERE (AU) Tato pilotní investice se zaměřuje na použití inovativního stavebního materiálu a dalšího příslušenství, konkrétně moderních oken s vysokou energetickou úsporou a nových výztuží stěn, stropů a střech, v historických budovách sloužících k veřejnému užití. Realizace této pilotní akce probíhá na historické budově ve městě Bologna, tzv. Sala degli stemmi, křídle budovy Palazzo d Accursio, které bylo poškozeno důsledkem nepříznivých povětrnostních podmínek. Na stropech, stěnách a starých okenních rámech jsou fresky, kterým hrozí poškození kvůli prosakům vody. V návaznosti na studii před realizací projektu byla určena následující opatření: Nové voděodolné zateplení střech a kvalitní odvětrání Osazení oken s tepelnou izolací a rámů s panely ze skla s ochranou před slunečním zářením z důvodů ochrany budovy PILOTNÍ AKCE 2 B.B: TESTOVÁNÍ TÉMĚŘ NEVIDITELNÝCH SOLÁRNÍCH PANELŮ Zodpovědný partner: Quedlinburg (DE) Zapojení partneři: Bologna (Itálie), CETA (Itálie), CERE (Rakousko) Investiční akce se týká instalace speciálních solárních panelů na střechu budovy, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. Město Quedlinburg testuje nový typ solárních panelů, jejichž barva je sladěna s okolními střechami a které neodrážejí příliš sluneční záření, aby nebyla porušena pravidla pro památkové budovy.

12 Pilotní akce prováděné v Bologni i v Quedlinburgu poukázaly na problémy spojené s ochranou kulturních a historických památek a na potřebu zlepšit opatření na podporu energetické účinnosti, aby se snížily stávající i budoucí náklady na spotřebu energie. Některé technologie na chráněné památky použít nelze, protože působí rušivě. Jiné by byly vhodné, ale jsou zase příliš nákladné nebo nedosahují z hlediska energetické účinnosti očekávaných výsledků. Vzhledem k tomu, že není dostatečně nastaven právní rámec, řada zemí nerespektuje opatření ve směrnicích EU týkajících se této problematiky. Úřady či orgány pro kulturní památky navíc projekty modernizace často zamítají, protože nemají pokyny týkající opatření a aktivit zaměřených na úspory energie v historických budovách. V případě pilotní akce prováděné v Quedlinburgu (Německo) musely být solární panely na střechu kulturní památky nainstalovány tak, aby téměř nebyly vidět. Projekt je ukázkovým příkladem oboustranné komunikace mezi obcí a úřady pro péči o kulturní památky. Povolení k instalaci solárních panelů na střechy chráněných památek v historických centrech by do budoucna mělo být udělováno na základě posouzení jednotlivých případů. Orgány zodpovědné za péči o kulturní památky většinou povolují instalaci solárních panelů, pokud tyto panely nenarušují celkový vzhled památky a nejsou v kontrastu s okolními budovami. Stále se pracuje na vývoji dalších moderních technologií solárních panelů (střešní tašky, fólie atd.). Vzhledem k tomu, že je veřejnost nyní mnohem více nakloněná řešením využívajícím obnovitelné zdroje energie, objevuje se stále více právních požadavků, které podporují využití podobných ekologických technologií. A také úřady více přijímají moderní solární panely se zapojením možných investorů a společností. Téměř neviditelné solární panely použité v rámci této pilotní akce je nyní možné s technickými obměnami použít na jiných památkách podobného charakteru. K dispozici jsou také efektivní produkty orientované na design a zkušenosti s integrací modulů. V této pilotní akci bylo dokázáno, že solární panely na výrobu energie mohou představovat opravdu komplexní způsob využití obnovitelných zdrojů energie i v historických a kulturních památkách.

13 Pilotní akce č. 3: Školení a kvalifikace Zvyšování kvalifikace místních orgánů s rozhodovací pravomocí Zodpovědný partner: Správní oblast Burgenlandkreis (Německo) Zapojení partneři: Quedlinburg (DE), Hódmezővásárhely (HU), Praha (CZ), CETA/Bologna (IT), CERE (AU) Vytváření politik zahrnujících různé oblasti je velmi úzce spojeno s kompetentnějším rozhodováním a plánováním příslušných subjektů, které by mělo zahrnovat otázky energetické účinnosti. Pilotní akce v uvedených partnerských regionech spočívala ve školení a vzdělávání obecních zastupitelů ohledně řízení energetické účinnosti, které je klíčovým hlediskem řádné správy. Seminářů se účastnily tři cílové skupiny: manažeři v oblasti technické infrastruktury, administrativní pracovníci a subjekty s rozhodovací pravomocí. Na semináře byly poskytnuty materiály týkající se mimo jiné řádné správy, materiály uzpůsobené místním podmínkám a obecné podpůrné informace. Partneři projektu dostali k dispozici komplexní materiál určený pro školení a vzdělání manažerů v oblasti technické infrastruktury, administrativních pracovníků a subjektů s rozhodovací pravomocí. Obsah i rozsah materiálu a školení byly upraveny, aby odpovídaly potřebám těchto tří skupin účastníků. Zkušenosti jednotlivých partnerů se sice značně liší, ale obecně zhodnotili všichni partneři proběhlé školení pozitivně. Podařilo se dosáhnout cíle akce, tedy zvýšit informovanost obecních zastupitelů, manažerů v oblasti technické infrastruktury a administrativních pracovníků o energetické účinnosti a zvýšit pocit jejich odpovědnosti. Obecní zastupitelé by se měli při přípravě budoucích programů zaměřit na energetickou účinnost, a proto navrhujeme uspořádat další školení a semináře zaměřené na následující témata. Při jejich výběru jsme rovněž zohlednili aktuální potřeby a zvláštní podmínky jednotlivých oblastí: Manažeři v oblasti technické infrastruktury: prakticky zaměřené semináře, diskuse o aktuálních problémech, výměna zkušeností a osvědčených postupů Administrativní pracovníci: prakticky zaměřené semináře, osobní odpovědnost, specifikace a demonstrace nákladů a dalších jevů plynoucích z nesprávného jednání Obecní zastupitelé (subjekty s rozhodovací pravomocí): možnosti úspor plynoucí z využití obnovitelných zdrojů energie, nízkonákladová účinná řešení, problémy s energií na místní úrovni

14 Od nápadů k realizaci: místní akční plány Místní akční plán není regulační nástroj ani nástroj územního rozvoje měst. Nestanovuje omezení či limity, zákazy ani povinnosti a nepřekrývá se s aktuálně platnými pravidly týkajícími se životního prostředí a využití prostoru. Iniciativy v oblasti energetiky jsou činnostmi veřejného zájmu, které vždy podléhají ekologickým a bezpečnostním auditům podle stávajících pravidel a nařízení. Příklad místního akčního plánu, který vypracovalo italské výzkumné středisko CETA, znázorňuje dlouhý postup od sběru údajů až k politickým opatřením a uzavírání smluv/zadávání výběrových řízení. ve městě Bologna bylo analyzováno osm budov a u dvou z nich byla navržena opatření pro zlepšení energetické účinnosti. Určení místního akčního plánu vycházelo ze studie, kterou vypracovala obec San Vito al Tagliamento (provincie Pordenone, oblast Furlansko- Julské Benátsko). U dvou historických budov byla provedena podrobná analýza. Úřad pro kulturní památky zhodnotil opatření na úsporu energie s ohledem na zachování umělecké, kulturní a oficiální hodnoty těchto budov. Pro přípravu místního akčního plánu bylo zapotřebí rozsáhlého výzkumu zaměřeného na získání socioekonomických a energetických údajů o příslušné oblasti a obci. Proběhla analýza místních zdrojů a sběr údajů ohledně poptávky a dodávky energetických služeb na úrovni celé oblasti, později bylo vybráno několik významných veřejných budov s historickou a uměleckou hodnotou. Byla provedena analýza spotřeby jednotlivých zdrojů energie (elektřina, fosilní paliva, obnovitelné zdroje energie atd.) s cílem komplexně prozkoumat požadovanou energetickou rovnováhu a určit potřebné strategie řešení. Významné byly snahy místní samosprávy dosáhnout cíle, který Itálii stanovila směrnice EU o energetické účinnosti. Za tímto účelem je potřeba realizovat cíle a činnosti zaměřené na omezení spotřeby energie a zlepšení účinnosti budov a zařízení, a to i prostřednictvím opatření podporujících využití obnovitelných zdrojů energie. Obec je v odvětví energetiky velmi aktivní, a to jak co se týče řízení tohoto odvětví (rozvod plynu a elektřiny, sběr odpadu a nakládání s ním atd.), tak i spotřeby energie, přičemž v obci se nachází budovy s vysokou energetickou spotřebou. Opatření místních orgánů v oblasti zdrojů energie mohou být velmi užitečným nástrojem pro účelné omezení spotřeby i pro činnosti týkající se výroby a distribuce energie na místní úrovni. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout vzdělávací a informativní úlohu orgánů místní samosprávy v oblasti energetiky a ekologie a také činnosti, které se staly osvědčenými postupy pro místní obyvatele.

15 Místní akční plán obce San Vito al Tagliamento se zaměřuje především na cíle v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a ekologicky šetrné využívání energie. San Vito al Tagliamento: plánování místního akčního plánu účinné omezení spotřeby energie prostřednictvím 20% snížení pro průmysl a 10% snížení pro další oblasti spotřeby se zohledněním aktuálního vývoje; výroba energie z obnovitelných zdrojů, která by měla v roce 2020 dosáhnout 6 % konečné spotřeby (přestože podle aktuálního vývoje se jedná o 1 %); elektrická energie využívaná místní samosprávou pro veřejné osvětlení s použitím obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím zařízení, která bude obecní zastupitelstvo přímo podporovat po ověření jejich hospodářské a finanční udržitelnosti a udržitelnosti z hlediska životního prostředí; omezení spotřeby ve veřejných budovách o 20 % do roku 2020 s ohledem na stav z roku Hlavním krátkodobým cílem pro veřejné a historické budovy je do roku 2015 snížit ve vzorku veřejných budov spotřebu energie používanou na vytápění a ohřev teplé vody o 20 % oproti stavu z roku Tohoto cíle může být řádně dosaženo ve dvou budovách, a dalším cílem do roku 2015 je sestavit katastr veřejných budov s databází spotřeby energie. Do konečné verze scénáře, který nemá být pro správní orgány obce závazkem, ale nástrojem, byly vybrány budovy a opatření vhodné pro splnění cíle 20% snížení spotřeby termální energie (podle italské vyhlášky 115/2008 je vyžadováno snížení spotřeby minimálně o 10 %) a dále byly určeny ukazatele pro orgány obce (činnosti vyžadující určitou prioritu), minimální počáteční investice a minimální doba návratnosti celé investované částky (v ideálním případě méně než let). Významnou součástí analýzy je také nalezení vhodného financování a pobídek, které by mohly přispět ke snížení počátečních nákladů, a zkrátit tak i dobu návratnosti investic. Pomocí ekonomického posouzení opatření zaměřených na úspory energie a rozvoj energie z obnovitelných zdrojů je možné porovnat možnosti navržené v místním akčním plánu. Ukazatelem použitým v této analýze je doba návratnosti investic (maximálně 20 let) a/nebo vnitřní míra výnosnosti, která se obecně používá jako celkový ukazatel pro investice a umožňuje tak homogenní srovnání peněžních příjmů z investice podpořené z kapitálového úroku. Vedle místního akčního plánu pro obec San Vito al Tagliamento bylo připraveno dalších pět místních akčních plánů v oblasti energetické účinnosti pro čtyři obce v regionu střední Evropy a pro jeden správní orgán. Při přípravě se vycházelo ze společné metodiky, která by mohla posloužit jako základ pro další evropská města.

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie Nástroje pro tvůrce politik Napsali projektoví partneři projektu ENTRANZE Lukas Kranzl (project coordinator) Agne Toleikyte Andreas

Více

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2011 KOM(2011) 48 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

ZELENÁ KNIHA. Osvětlení budoucnosti. Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení

ZELENÁ KNIHA. Osvětlení budoucnosti. Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2011 KOM(2011) 889 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Osvětlení budoucnosti Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení ZELENÁ KNIHA Osvětlení budoucnosti Jak

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Horizontální priority v programech strukturálních fondů Praxe a zkušenosti z hodnocení Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. VE DNECH 26. a 27. září 2007 SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK

PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. VE DNECH 26. a 27. září 2007 SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK Evropský hospodářský a sociální výbor V Bruselu dne 4. října 2007 PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE DNECH 26. a 27. září 2007 SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK Stanoviska EHSV v plném znění jsou k dispozici v úředních

Více

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe.

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku Sdílení řešení pro lepší regionální Interreg Europe Manuál programu 22. června 2015 OBSAH ÚVOD... 7 A) PROGRAM... 7 1. STRUČNÝ PŘEHLED PROGRAMU...

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO VNITRA ČR ÚŘAD VLÁDY ČR MINISTERSTVO INFORMATIKY

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE pro operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání 7, platné od 1. srpna. 2012 Za obsah zodpovídá: Ministerstvo

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Jan Labohý MĚSTA A OCHRANA KLIMATU ÚMLUVA STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ OBSAH ÚVOD //6 STRUČNĚ O ZMĚNĚ KLIMATU //8 KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK EU //9

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Zpráva o činnosti. Výroční zpráva za rok 2006. Svazek I. S k u p i n a E v r o p s k é i n v e s t i č n í b a n k y

Zpráva o činnosti. Výroční zpráva za rok 2006. Svazek I. S k u p i n a E v r o p s k é i n v e s t i č n í b a n k y Výroční zpráva za rok 2006 Svazek I Zpráva o činnosti Výroční zpráva skupiny EIB za rok 2006 se skládá ze tří samostatných svazků: Zpráva o činnosti shrnující činnost skupiny EIB během uplynulého roku

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více