Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie"

Transkript

1 Newsletter 6. vydání červenec 2013 Úvodník Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie Dne 3. července se v jihomaďarském městě Hódmezővásárhely rozsvítila světla na závěrečné akci projektu Evropské unie - Central Europe GovernEE (Good Governance in Energy Efficiency). Součástí akce byla závěrečná konference na téma Energeticky účinné budovy: je jejich význam době ekonomické krize ještě vyšší? a mezinárodní setkání se slavnostním ceremoniálem, který uzavřel tříletou nadnárodní spolupráci partnerů projektu GovernEE.

2 Projekt vedený městem Hódmezővásárhely, který byl realizovaný ve spolupráci pěti evropských zemí, byl financován z programu Central Europe s celkovým rozpočtem ve výši EUR. Projekt se zaměřil na vypracování energeticky účinných opatření, která byla testována pomocí pilotních projektů a jejichž cílem bylo významným způsobem přispět k omezení spotřeby energie ve veřejných budovách. Výrazně se věnoval vzdělávání veřejnosti a propojování mezinárodních znalostí a zkušeností v oblasti územních plánů rozvoje partnerských měst, aby byla zaručena udržitelnost výsledků projektu. Práce na projektu byly založeny na společně vypracovaných pokynech a osnově a byly podpořeny řadou činností týkajících se odborné přípravy a vedení v oblasti energetické účinnosti, které byly pořádány pro orgány s rozhodující pravomocí, tedy pro starosty, primátory a odpovědné pracovníky veřejné správy, odborníky v oblasti energetiky a územního rozvoje měst ze všech pěti zemí. Partnerská města, organizace a oblasti zapojené projektu (Hódmezővásárhely z Maďarska; Quedlinburg a Burgenlandkreis z Německa; Městská část Praha 11 z České republiky; Bologna a CETA z Itálie a CERE z Rakouska) dále vypracovaly místní akční plány týkající se energetické účinnosti, které poslouží jako základ pro budoucí zásahy, a uspořádaly Dny energie, jejichž cílem bylo informovat, zapojit a vzdělat místní obyvatele, vzdělávací ústavy a občanské společnosti. Aby byla veřejnost informována o výsledcích projektu, byli na závěrečnou konferenci, která se konala dne 3. července 2013 ve městě Hódmezővásárhely, pozváni přednášející z různých zemí, kteří se ve svých přednáškách zabývali hlavními záležitostmi energetické účinnosti: konferenci zahájil István Almási, starosta města Hódmezővásárhely, a poté se jednotliví přednášející vyjadřovali k tématu v podmínkách střední Evropy. Szilárd ÁRVAY, hlavní poradce Anity Orbánové, vyslankyně pro energetickou bezpečnost, odpovídající za energetickou bezpečnost budov maďarského ministerstva zahraničních věcí, poukázal ve svém vystoupení na téma Role Strategie pro Podunají v energetické účinnosti význam makroregionálního přístupu na hlavní otázky z pohledu politiky rozvoje. Hen Gerritse, nizozemský specialista v oblasti financování z EU, zmínil finanční stánku a představil udržitelnost projektu s pomocí prezentace Viery Slavíkové věnující se budoucím možnostem spolupráce v regionu střední Evropy, konkrétně se zaměřením na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Budoucí synergie Význam strategie EU 2020 spočívá v tom, že je potřeba koncipovat financované programy efektivně podle jejich cílů a témat, a umožnit tak vznik pevnějších synergií mezi budoucí strategií a financováním, s cílem vytvořit programy, které budou více zaměřené než programy prováděné v období v rámci Lisabonské strategie. Všechny programy si tedy budou muset zvolit vlastní cíle v souladu s cíli strategie, stěžejními body i s 11 tematickými cíli, které nabízejí tématům, jako je energie, širší rámec. Jako případ možných příležitostí v budoucnu byla do zprávy o udržitelnosti projektu GovernEE (Sustainability Report) (více informací níže) zařazena strategie pro Podunají, neboť čtyři z celkem pěti partnerských zemí, s výjimkou Itálie, leží v oblasti Podunají. Strategie pro Podunají je podobná strategii EU 2020 tím, že nemá své vlastní zdroje financování. Pokud se tedy strategie stane významným či stěžejním projektem, bude moci získat prostředky jak z programů spolupráce, tak i ze SSR na vnitrostátní úrovni. Nový nadnárodní program vytvořený v rámci strategie pro Podunají bude navíc, stejně jako projekt CENTRAL, poskytovat mnoho příležitostí k financování.

3 Dále byli účastníci seznámeni s odbornými a politickými doporučeními zaměřenými na zlepšení řádné správy, která v průběhu realizace projektu vypracovala partnerská města a organizace, o tomto tématu hovořili odborníci z Itálie: Francesca Visitinová (jménem partnera projektu GovernEE, organizace CETA) ve svém vystoupení hovořila o právních překážkách a příležitostech pro zlepšení energetické účinnosti ve veřejných a historických budovách, dále vystoupili představitelé města Bologna, Francesco Tutino, který představil 10 kroků ke zlepšení energetické účinnosti na místní úrovni, a Alexandra Troiová představila úspěšný projekt 3encult, který italské město realizovalo. Pan Tutino se ve svém vystoupení věnoval hlavním výstupům projektu: Toolkitu projektu GovernEE, jenž je dostupný ve zjednodušené tištěné verzi a také online, především o internetových stránkách projektu GovernEE a o online centru kompetencí: Toolkit projektu GovernEE: Integrovaný nadnárodní & mezioborový materiál - Toolkit, který poskytuje akční plány věnující se energetické účinnosti ve veřejných a historických budovách se zaměřením na vytápění, byl vytvořen tak, aby umožnil jednodušší vstup a kontroly pro veřejnou správu při řízení památkových budov, zejména historických. Toolkit představuje 10 kroků a zpracovává vždy dvě úrovně. V těchto deseti krocích jsou uvedena hlavní témata, od zvažování organizačních hledisek (řízení/provoz kanceláří), k nástrojům pro stanovení stavu, sledování a smlouvy, které jsou nezbytné pro řádnou správu. První úroveň poskytuje rychlý přehled témat po jednotlivých krocích a obsahuje strategický obsah, který stručně a výstižně představuje na vysvětlující kartičce. Na každé kartičce jsou dva oddíly: jeden pro veřejné budovy a jeden pro veřejné historické budovy. Druhá úroveň doplňuje k tématu další podrobnosti s vysvětlením a doplňujícím textem. Online přístup na TOOLKIT: Na konferenci byla veřejnost seznámena také s pozitivními i negativními zkušenostmi a s některými dosaženými úspěchy. Výzkumní pracovníci z maďarské Technické univerzity v Budapešti hovořili o trendech obnovy památek ve střední Evropě a o zachování kulturních památek v souvislosti s otázkami energetické účinnosti, což je velmi významné téma nejen pro hostitelské maďarské město, ale i pro celou oblast střední Evropy. Vukoszávlyev Zorán, PhD a Anna Kóródyová představili podrobnosti týkající se zvolených stávajících metod a nástrojů pro renovaci historických/chráněných budov. Na závěr konference se uskutečnila diskuze u kulatého stolu a slavnostní podpis Prohlášení starostů a primátorů partnerských měst, v němž strany potvrdily svůj závazek ke zlepšování energetické účinnosti ve veřejných budovách se speciálním zaměřením na historické budovy.

4 Prohlášení starostů a primátorů: Spojení místních sil pro realizaci ve větším rozsahu Starostové a primátoři, pracovníci správních jednotek a vedoucí projektu zapojení do partnerství projektu GovernEE si uvědomují, že projekt GovernEE představuje významný krok při přípravě dobrého základu pro energeticky účinná opatření v souladu s příslušnou směrnicí EU, a zavázali se k tomu, že podniknou opatření, s jejichž pomocí bude možné dosáhnout v Evropské unii do roku 2020 cíle 20% snížení spotřeby primární energie. Mezi tato opatření patří renovace infrastruktury, vypracování dlouhodobé strategie (zahrnující i období po roce 2020) týkající se podpory investic do renovace obytných a komerčních budov, snížení spotřeby primární energie a omezení dodávek energie a dále investice do snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním způsobem. Starostové a primátoři zároveň uvedli nezbytnost nadnárodní spolupráce pro předávání zkušeností týkajících se technických hledisek a hledisek řízení a metodiky při provádění projektu prostřednictvím konkrétních opatření a/nebo investic. Dále vyzvali k podpoře opatření pro města, větší správní útvary a další veřejné subjekty, vzhledem k tomu, že výsledky takové spolupráce mohou poskytnout značné úspory a podpořit další výměnu zkušeností mezi městy. Partneři během závěrečné konference ve městě Hódmezovásárhely také uskutečnili poslední setkání partnerů, na němž projednali konečné výstupy a výsledky projektu. Politický výbor (Political Board) projektu GovernEE dále zhodnotil a projednal dosažené úspěchy projektu a zaměřil se zejména na udržitelnost projektu. Výbor posoudil nové možnosti financování a možnosti projektu vytvářet nové synergie.

5 Vedoucí partner projektu GovernEE, maďarské město Hódmezovásárhely, vypracoval plán udržitelnosti vycházející z Dlouhodobého programu pro výzkum v oblasti energetické účinnosti a inovací týkajících se veřejného vytápění, který připravil odborný partner CETA (Itálie). Zpráva se věnuje jednotlivým tematickým okruhům, jež byly určeny v dlouhodobém programu, a dále je rozpracovává do konkrétních koncepcí a napojuje je na budoucí finanční příležitosti. Ve zprávě jsou obecné informace o strategii Evropa 2020 a strategii pro Podunají, jež představují klíčové strategie určující příslušné programy financování, a je v ní uvedeno, jak jsou do těchto dokumentů začleněny otázky energické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Zpráva dále prověřuje dostupné programy financování a jejich strukturu podle typu činnosti a klíčových cílových skupin. Projekt GovernEE, a tedy i další projekty zabývající se energetickou účinností v historických budovách, zařazuje na mapu financování a představuje návrhy přímo k projektu. Zpráva posuzuje další kroky, které je třeba učinit, a uvádí, že je potřeba během první poloviny roku 2014 aktualizovat zprávu o udržitelnosti na základě podrobných informací o programu a dále s ohledem na blížící se výzvy k podávání návrhů (polovina/konec roku 2014) naplánovat konkrétní koncepci projektu. Oblast energetiky tvoří nedílnou součást většiny významných programů financování EU, buď jak cílové téma, nebo jako součást obecnějšího cíle programů. Partnerství GovernEE má celou řadu různých příležitostí, jak získat další finanční prostředky. Velkým pozitivem je úzká spolupráce a výsledky, jichž projekt GovernEE dosáhl, a je to zároveň přidaná hodnota, na kterou by partneři měli navázat a udržet pomocí společných projektů i v období let Vzhledem k cílům projektu GovernEE se nabízí velké množství programů, na něž může projekt v novém období financování navázat: Horizon 2020 / LIFE+ & IEE: Výzkum a inovace týkající se finančně proveditelných technických řešení pro obnovitelné zdroje energie a energeticky účinná opatření ve veřejných budovách, INTERREG 5C (Výměna zkušeností, regionálních politik, včetně právních, administrativních a finančních otázek) / URBACT (Podpora metod a politik inovativního rozvoje měst prostřednictvím širokého zapojení zúčastněných subjektů), CENTRAL / Strategie pro Podunají (1. Vytvoření modelů energeticky účinného řízení pro orgány místního zastupitelstva se zaměřením na veřejné (historické) budovy); 2. Zlepšení kapacit orgánů veřejné správy: portfolio nových služeb a informovanost o energetice), CBC (Zlepšení institucionálních kompetencí orgánů místního zastupitelstva na podporu energeticky účinných opatření ve vztahu k místnímu fondu veřejných budov), IEE (Erasmus pro všechny) (Zlepšení informovanosti a znalostí a jejich rozšiřování ohledně energeticky účinných opatřeních a opatřeních využívající obnovitelné zdroje v (historických) budovách), Udržitelná modernizace veřejných (historických) budov využitím energeticky účinných opatření a obnovitelných zdrojů (financováno z: vnitrostátních OP, prostředků EIB, integrovaných nástrojů (integrované územní investice), financování třetích stran (ze soukromých zdrojů)

6 Koncepty výše uvedených projektů poskytují širší rámec pro vypracování konkrétních projektů. Většina programů má širší spektrum činností, na něž je možné poskytnout prostředky, a proto by při výběru, o který finanční program či jejich kombinaci požádat, bylo vhodné zvážit více možností. Zpráva o udržitelnosti: Brána do budoucna Dlouhodobý program pro výzkum v oblasti energetické účinnosti a inovací týkajících se veřejného vytápění vypracovaný organizací CETA, v němž jsou zváženy různé úhly pohledu a směr rozvoje jako možnosti pro partnery projektu GovernEE, kteří se chtějí věnovat konkrétním oblastem či tématům. Tato zpráva vychází z tematického obsahu dostupných dokumentů projektu a snaží se poskytnout srozumitelný přehled možností financování, které si mohou zvolit orgány s rozhodovací pravomocí či odborní zaměstnanci. Nemělo by se jednat o technický a odborný dokument. Umožňuje orgánům veřejné správy, znalostním ústavům zapojených do projektu GovernEE a zúčastněným subjektům zapojit při zvažování dostupných prostředků navrhované koncepty do jejich místních strategií a plánů. Tvoří ji tyto osy: přehled finančních systémů & právního rámce, prakticky zaměřené představení programů financování EU, iniciativy a směry projektu pro další spolupráci, zvážení úspěšné strategie přijetí. GovernEE: Zaostřeno na výsledky Nadnárodní studie proveditelnosti Nadnárodní studie proveditelnosti se zabývá technickými, finančními, ekologickými a finančními hledisky řešení založených na energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích energie ve vytápění veřejných, zejména historických budov. Zjištění týkající možných zásahů pro zvýšení využití obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti a zároveň omezení plýtvání s energií jsou v tomto hlavním výstupu shromážděny a dány do vztahu s dalšími výsledky projektu. Ty zahrnují pilotní studie provedené ve městech Bologna a Quedlinburg, představení osvědčených postupů a pokyny pro vypracování místních akčních plánů. Další použití nad rámec partnerství GovernEE: nadnárodní hodnota projektu Nejvýznamnějším hlediskem nadnárodní studie proveditelnosti představuje možnost přenést zjištění nejen v rámci partnerství, ale také mimo něj na úrovni celé EU. Tato studie obsahuje metodický popis technologií, zásahy v oblasti energetické účinnosti a příležitostí využít v zařízeních obnovitelné zdroje energie. Patří sem nejen cíle týkající se úspor energie a účinnosti, ale také snahy o řádnou správu v orgánech veřejné správy. Rozdíly mezi jednotlivými partnery poukazují na odlišnosti v použitelných vnitrostátních právních předpisech a umožňují představit různé možnosti zásahů realizovaných na veřejných historických budovách. Studie proveditelnosti je součástí místního akčního plánu v oblasti

7 energetiky příslušné obce, a představuje tak nejvhodnější nástroj pro výběr podobných projektů a veřejných investic.

8 Politická doporučení Politická doporučení pro jednotlivá odvětví a politická doporučení pro historické budovy představují klíčové výstupy projektu GovernEE. Stanoví řadu požadavků týkajících se vhodných administrativních, právních a finančních rámců, které umožní efektivně se rozhodovat a plánovat opatření v oblasti energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie pro veřejné systémy vytápění. Doporučení pro jednotlivá odvětví nabízejí účinný společný návrh, jak řešit společnou evropskou výzvu, s cílem poskytnout orgánům s rozhodovací pravomocí a politickým činitelům pomoc při přijímání opatření na podporu účinného plánování. Klíčovými otázkami je, jak lze zlepšit vytápění v historických budovách a jak je možné překonat právní mezery v této oblasti. Druhá zmíněná otázka, tedy překonání právních překážek, představuje zásadní problém, kterému je potřeba se při rozhodování o energetice věnovat. Návrhy vznikají na příslušných úrovních politiky, tedy na evropské, vnitrostátní a místní, hlavním spotřebitelem energie je veřejné odvětví. Orgány veřejné správy často mimo jiné spravují i historické budovy, které mívají neúčinné systémy vytápění. Činnosti v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie pro ně mají zásadní význam. Politické subjekty v odvětví veřejné správy, zejména v orgánech městského zastupitelstva, mají též velmi významnou úlohu při zdůrazňování energetických otázek ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst a při stanovování dobrých příkladů. V tomto ohledu projekt GovernEE připravuje cestu pro zlepšení rozhodovacích postupů a plánování kompetencí a také pro zvýšení informovanosti politických činitelů na všech úrovních a jejich zapojení. Jedná se o významná hlediska řádné správy, která je obecným cílem projektu GovernEE. Politická doporučení na evropské úrovni harmonizace& získání prostředků Přijetí nové směrnice s cílem sladit možnosti využití řešení založených na energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů v historických budovách a zdůraznit v tomto ohledu další úlohy orgánů veřejné správy Přidělení finančních prostředků a zahájení výzev/nabídek zaměřených na specifické oblasti Financování výzkumu na úrovni EU s cílem nalézt vhodné použití pro historické budovy Politická doporučení na vnitrostátní úrovni provádění & financování Přijetí nových nařízení ze strany příslušných ministerstev odpovědných za kulturní dědictví a po domluvě s úřady pro kulturní dědictví/oddělení zabývající se jejich ochranou na základě procesu zapojení Poskytnutí finančních prostředků pro výzkum na vnitrostátní úrovni zabývající se vhodným řešením pro historické budovy Rozvoj a podpora tzv. smluv o energetické účinnosti, které představují inovativní a ekonomickou možnost financování Vytvoření fondů, nástrojů, pobídek a dotací poskytovaných na projekty renovace historických budov (např. progresivní daňové zvýhodnění pro energeticky účinné budovy a obnovitelné zdroje energie)

9 Přijetí vnitrostátního akčního plánu energetické účinnosti v souladu s požadavkem směrnice EU 2006/32/ES a národní strategie/politiky v oblasti energetiky. Politická doporučení na obecní/regionální úrovni přizpůsobená řešení & sledování Sladění postupů schvalování a plánování ze strany úřadů kulturního dědictví a oddělení zabývajících se jejich ochranou; zvýšení konkurence těchto postupů se zapojením energetických změn (renovace budov) a nových technologií a umožnění lepšího zapojení investorů a společností Vytvoření a realizace vhodných nástrojů energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie týkající se 1) finanční (se zapojením finančního sektoru), 2) technické, 3) administrativní a 4) právní stránky s cílem sladit a zlepšit postupy (např. vytvořit úřad energetické správy s mezioborovými pravomocemi a úřad s rozhodovací pravomocí pro vytváření veřejných smluv a smluv o energetické účinnosti) Vypracování místních akčních plánů pro obce Vytvoření energetické databáze pro sledování spotřeby energie a s tím spojených nákladů ve veřejných budovách Zpřístupnění aktualizovaných informací prostřednictvím energetického manažera nebo místních agentur/konzultantů pro pozorování Financování výzkumu na místní úrovni Rozšiřování osvědčených postupů s dopadem na jednání a zvyky obyvatel PILOTNÍ AKCE 1: SLEDOVÁNÍ ENERGIE Zodpovědný partner: Hódmezővásárhely (HU) (vedoucí partner) Zapojení partneři: Městská část Praha 11 (CZ), Burgenlandkreis (DE) GovernEE v akci: ukázka úspěšných projektů energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů

10 Jedním z hlavních pilotních projektů byla pilotní akce: Systém ICT podporující energeticky účinná opatření. Pomocí vhodného měření a nastavení mechanismů kontroly měli partneři možnost monitorovat, sledovat a analyzovat tendence spotřeby energie v místech, která byla do pilotní akce zapojena. Pilotní systém sledování ICT poskytuje průběžně aktualizované informace o energetické spotřebě, a tím umožňuje vytváření vhodných strategií a plánů týkajících se energie a také určení tendencí spotřeby a odhad nákladů. Mezi hlavní problémy, které bylo potřeba během provádění tohoto nástroje řešit, patřila nedostatečná ochota poskytovatelů služeb přístroje pro měření spotřeby nainstalovat a používat, problémy s poskytovateli energie ohledně vlastnictví údajů a zákon o ochraně osobních údajů.

11 Pilotní akce č. 2: Účinné využití obnovitelných zdrojů ve vytápění historických budov PILOTNÍ AKCE 2.A: TESTOVÁNÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ NA ZATEPLENÍ VE MĚSTĚ BOLOGNA Zodpovědný partner: Bologna (IT) Zapojení partneři: Quedlinburg (DE), CETA (IT), CERE (AU) Tato pilotní investice se zaměřuje na použití inovativního stavebního materiálu a dalšího příslušenství, konkrétně moderních oken s vysokou energetickou úsporou a nových výztuží stěn, stropů a střech, v historických budovách sloužících k veřejnému užití. Realizace této pilotní akce probíhá na historické budově ve městě Bologna, tzv. Sala degli stemmi, křídle budovy Palazzo d Accursio, které bylo poškozeno důsledkem nepříznivých povětrnostních podmínek. Na stropech, stěnách a starých okenních rámech jsou fresky, kterým hrozí poškození kvůli prosakům vody. V návaznosti na studii před realizací projektu byla určena následující opatření: Nové voděodolné zateplení střech a kvalitní odvětrání Osazení oken s tepelnou izolací a rámů s panely ze skla s ochranou před slunečním zářením z důvodů ochrany budovy PILOTNÍ AKCE 2 B.B: TESTOVÁNÍ TÉMĚŘ NEVIDITELNÝCH SOLÁRNÍCH PANELŮ Zodpovědný partner: Quedlinburg (DE) Zapojení partneři: Bologna (Itálie), CETA (Itálie), CERE (Rakousko) Investiční akce se týká instalace speciálních solárních panelů na střechu budovy, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. Město Quedlinburg testuje nový typ solárních panelů, jejichž barva je sladěna s okolními střechami a které neodrážejí příliš sluneční záření, aby nebyla porušena pravidla pro památkové budovy.

12 Pilotní akce prováděné v Bologni i v Quedlinburgu poukázaly na problémy spojené s ochranou kulturních a historických památek a na potřebu zlepšit opatření na podporu energetické účinnosti, aby se snížily stávající i budoucí náklady na spotřebu energie. Některé technologie na chráněné památky použít nelze, protože působí rušivě. Jiné by byly vhodné, ale jsou zase příliš nákladné nebo nedosahují z hlediska energetické účinnosti očekávaných výsledků. Vzhledem k tomu, že není dostatečně nastaven právní rámec, řada zemí nerespektuje opatření ve směrnicích EU týkajících se této problematiky. Úřady či orgány pro kulturní památky navíc projekty modernizace často zamítají, protože nemají pokyny týkající opatření a aktivit zaměřených na úspory energie v historických budovách. V případě pilotní akce prováděné v Quedlinburgu (Německo) musely být solární panely na střechu kulturní památky nainstalovány tak, aby téměř nebyly vidět. Projekt je ukázkovým příkladem oboustranné komunikace mezi obcí a úřady pro péči o kulturní památky. Povolení k instalaci solárních panelů na střechy chráněných památek v historických centrech by do budoucna mělo být udělováno na základě posouzení jednotlivých případů. Orgány zodpovědné za péči o kulturní památky většinou povolují instalaci solárních panelů, pokud tyto panely nenarušují celkový vzhled památky a nejsou v kontrastu s okolními budovami. Stále se pracuje na vývoji dalších moderních technologií solárních panelů (střešní tašky, fólie atd.). Vzhledem k tomu, že je veřejnost nyní mnohem více nakloněná řešením využívajícím obnovitelné zdroje energie, objevuje se stále více právních požadavků, které podporují využití podobných ekologických technologií. A také úřady více přijímají moderní solární panely se zapojením možných investorů a společností. Téměř neviditelné solární panely použité v rámci této pilotní akce je nyní možné s technickými obměnami použít na jiných památkách podobného charakteru. K dispozici jsou také efektivní produkty orientované na design a zkušenosti s integrací modulů. V této pilotní akci bylo dokázáno, že solární panely na výrobu energie mohou představovat opravdu komplexní způsob využití obnovitelných zdrojů energie i v historických a kulturních památkách.

13 Pilotní akce č. 3: Školení a kvalifikace Zvyšování kvalifikace místních orgánů s rozhodovací pravomocí Zodpovědný partner: Správní oblast Burgenlandkreis (Německo) Zapojení partneři: Quedlinburg (DE), Hódmezővásárhely (HU), Praha (CZ), CETA/Bologna (IT), CERE (AU) Vytváření politik zahrnujících různé oblasti je velmi úzce spojeno s kompetentnějším rozhodováním a plánováním příslušných subjektů, které by mělo zahrnovat otázky energetické účinnosti. Pilotní akce v uvedených partnerských regionech spočívala ve školení a vzdělávání obecních zastupitelů ohledně řízení energetické účinnosti, které je klíčovým hlediskem řádné správy. Seminářů se účastnily tři cílové skupiny: manažeři v oblasti technické infrastruktury, administrativní pracovníci a subjekty s rozhodovací pravomocí. Na semináře byly poskytnuty materiály týkající se mimo jiné řádné správy, materiály uzpůsobené místním podmínkám a obecné podpůrné informace. Partneři projektu dostali k dispozici komplexní materiál určený pro školení a vzdělání manažerů v oblasti technické infrastruktury, administrativních pracovníků a subjektů s rozhodovací pravomocí. Obsah i rozsah materiálu a školení byly upraveny, aby odpovídaly potřebám těchto tří skupin účastníků. Zkušenosti jednotlivých partnerů se sice značně liší, ale obecně zhodnotili všichni partneři proběhlé školení pozitivně. Podařilo se dosáhnout cíle akce, tedy zvýšit informovanost obecních zastupitelů, manažerů v oblasti technické infrastruktury a administrativních pracovníků o energetické účinnosti a zvýšit pocit jejich odpovědnosti. Obecní zastupitelé by se měli při přípravě budoucích programů zaměřit na energetickou účinnost, a proto navrhujeme uspořádat další školení a semináře zaměřené na následující témata. Při jejich výběru jsme rovněž zohlednili aktuální potřeby a zvláštní podmínky jednotlivých oblastí: Manažeři v oblasti technické infrastruktury: prakticky zaměřené semináře, diskuse o aktuálních problémech, výměna zkušeností a osvědčených postupů Administrativní pracovníci: prakticky zaměřené semináře, osobní odpovědnost, specifikace a demonstrace nákladů a dalších jevů plynoucích z nesprávného jednání Obecní zastupitelé (subjekty s rozhodovací pravomocí): možnosti úspor plynoucí z využití obnovitelných zdrojů energie, nízkonákladová účinná řešení, problémy s energií na místní úrovni

14 Od nápadů k realizaci: místní akční plány Místní akční plán není regulační nástroj ani nástroj územního rozvoje měst. Nestanovuje omezení či limity, zákazy ani povinnosti a nepřekrývá se s aktuálně platnými pravidly týkajícími se životního prostředí a využití prostoru. Iniciativy v oblasti energetiky jsou činnostmi veřejného zájmu, které vždy podléhají ekologickým a bezpečnostním auditům podle stávajících pravidel a nařízení. Příklad místního akčního plánu, který vypracovalo italské výzkumné středisko CETA, znázorňuje dlouhý postup od sběru údajů až k politickým opatřením a uzavírání smluv/zadávání výběrových řízení. ve městě Bologna bylo analyzováno osm budov a u dvou z nich byla navržena opatření pro zlepšení energetické účinnosti. Určení místního akčního plánu vycházelo ze studie, kterou vypracovala obec San Vito al Tagliamento (provincie Pordenone, oblast Furlansko- Julské Benátsko). U dvou historických budov byla provedena podrobná analýza. Úřad pro kulturní památky zhodnotil opatření na úsporu energie s ohledem na zachování umělecké, kulturní a oficiální hodnoty těchto budov. Pro přípravu místního akčního plánu bylo zapotřebí rozsáhlého výzkumu zaměřeného na získání socioekonomických a energetických údajů o příslušné oblasti a obci. Proběhla analýza místních zdrojů a sběr údajů ohledně poptávky a dodávky energetických služeb na úrovni celé oblasti, později bylo vybráno několik významných veřejných budov s historickou a uměleckou hodnotou. Byla provedena analýza spotřeby jednotlivých zdrojů energie (elektřina, fosilní paliva, obnovitelné zdroje energie atd.) s cílem komplexně prozkoumat požadovanou energetickou rovnováhu a určit potřebné strategie řešení. Významné byly snahy místní samosprávy dosáhnout cíle, který Itálii stanovila směrnice EU o energetické účinnosti. Za tímto účelem je potřeba realizovat cíle a činnosti zaměřené na omezení spotřeby energie a zlepšení účinnosti budov a zařízení, a to i prostřednictvím opatření podporujících využití obnovitelných zdrojů energie. Obec je v odvětví energetiky velmi aktivní, a to jak co se týče řízení tohoto odvětví (rozvod plynu a elektřiny, sběr odpadu a nakládání s ním atd.), tak i spotřeby energie, přičemž v obci se nachází budovy s vysokou energetickou spotřebou. Opatření místních orgánů v oblasti zdrojů energie mohou být velmi užitečným nástrojem pro účelné omezení spotřeby i pro činnosti týkající se výroby a distribuce energie na místní úrovni. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout vzdělávací a informativní úlohu orgánů místní samosprávy v oblasti energetiky a ekologie a také činnosti, které se staly osvědčenými postupy pro místní obyvatele.

15 Místní akční plán obce San Vito al Tagliamento se zaměřuje především na cíle v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a ekologicky šetrné využívání energie. San Vito al Tagliamento: plánování místního akčního plánu účinné omezení spotřeby energie prostřednictvím 20% snížení pro průmysl a 10% snížení pro další oblasti spotřeby se zohledněním aktuálního vývoje; výroba energie z obnovitelných zdrojů, která by měla v roce 2020 dosáhnout 6 % konečné spotřeby (přestože podle aktuálního vývoje se jedná o 1 %); elektrická energie využívaná místní samosprávou pro veřejné osvětlení s použitím obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím zařízení, která bude obecní zastupitelstvo přímo podporovat po ověření jejich hospodářské a finanční udržitelnosti a udržitelnosti z hlediska životního prostředí; omezení spotřeby ve veřejných budovách o 20 % do roku 2020 s ohledem na stav z roku Hlavním krátkodobým cílem pro veřejné a historické budovy je do roku 2015 snížit ve vzorku veřejných budov spotřebu energie používanou na vytápění a ohřev teplé vody o 20 % oproti stavu z roku Tohoto cíle může být řádně dosaženo ve dvou budovách, a dalším cílem do roku 2015 je sestavit katastr veřejných budov s databází spotřeby energie. Do konečné verze scénáře, který nemá být pro správní orgány obce závazkem, ale nástrojem, byly vybrány budovy a opatření vhodné pro splnění cíle 20% snížení spotřeby termální energie (podle italské vyhlášky 115/2008 je vyžadováno snížení spotřeby minimálně o 10 %) a dále byly určeny ukazatele pro orgány obce (činnosti vyžadující určitou prioritu), minimální počáteční investice a minimální doba návratnosti celé investované částky (v ideálním případě méně než let). Významnou součástí analýzy je také nalezení vhodného financování a pobídek, které by mohly přispět ke snížení počátečních nákladů, a zkrátit tak i dobu návratnosti investic. Pomocí ekonomického posouzení opatření zaměřených na úspory energie a rozvoj energie z obnovitelných zdrojů je možné porovnat možnosti navržené v místním akčním plánu. Ukazatelem použitým v této analýze je doba návratnosti investic (maximálně 20 let) a/nebo vnitřní míra výnosnosti, která se obecně používá jako celkový ukazatel pro investice a umožňuje tak homogenní srovnání peněžních příjmů z investice podpořené z kapitálového úroku. Vedle místního akčního plánu pro obec San Vito al Tagliamento bylo připraveno dalších pět místních akčních plánů v oblasti energetické účinnosti pro čtyři obce v regionu střední Evropy a pro jeden správní orgán. Při přípravě se vycházelo ze společné metodiky, která by mohla posloužit jako základ pro další evropská města.

16 Projekt GovernEE online: FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/governee/ WEBSITE: ONLINE COMPETENCE CENTRE: Redakce: Manažer projektu: Attila Nagy - Kontakt na projekt GovernEE: This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency. 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura

Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency. 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje v rámci operačního programu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Vítejte v GovernEE. Rolování zeleného koberce k dobré správě v oblasti energetické účinnosti. Quedlinburg Burgenlandkreis. Městská část Praha 11

Vítejte v GovernEE. Rolování zeleného koberce k dobré správě v oblasti energetické účinnosti. Quedlinburg Burgenlandkreis. Městská část Praha 11 Dobrou správou k energetické učinnosti Vítejte v GovernEE Rolování zeleného koberce k dobré správě v oblasti energetické účinnosti Quedlinburg Burgenlandkreis Městská část Praha 11 CERE (Vídeň) CETA (Gorice)

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 AKTUALITY - URBACTu Nástroj pro participativní tvorbu politik Výstupu projektu OPENCities Místní podpůrné skupiny URBACT nástroj pro participativní tvorbu politik Místní podpůrné

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Úvod do projektu PATRES Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu IEE Intelligent Energy

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Energetická udržitelnost obcí Důvody: Neplatit jen dovoz energie, udržet tyto

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Příspěvek České republiky zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) k veřejné konzultaci k Zelené knize Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více