Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie"

Transkript

1 Newsletter 6. vydání červenec 2013 Úvodník Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie Dne 3. července se v jihomaďarském městě Hódmezővásárhely rozsvítila světla na závěrečné akci projektu Evropské unie - Central Europe GovernEE (Good Governance in Energy Efficiency). Součástí akce byla závěrečná konference na téma Energeticky účinné budovy: je jejich význam době ekonomické krize ještě vyšší? a mezinárodní setkání se slavnostním ceremoniálem, který uzavřel tříletou nadnárodní spolupráci partnerů projektu GovernEE.

2 Projekt vedený městem Hódmezővásárhely, který byl realizovaný ve spolupráci pěti evropských zemí, byl financován z programu Central Europe s celkovým rozpočtem ve výši EUR. Projekt se zaměřil na vypracování energeticky účinných opatření, která byla testována pomocí pilotních projektů a jejichž cílem bylo významným způsobem přispět k omezení spotřeby energie ve veřejných budovách. Výrazně se věnoval vzdělávání veřejnosti a propojování mezinárodních znalostí a zkušeností v oblasti územních plánů rozvoje partnerských měst, aby byla zaručena udržitelnost výsledků projektu. Práce na projektu byly založeny na společně vypracovaných pokynech a osnově a byly podpořeny řadou činností týkajících se odborné přípravy a vedení v oblasti energetické účinnosti, které byly pořádány pro orgány s rozhodující pravomocí, tedy pro starosty, primátory a odpovědné pracovníky veřejné správy, odborníky v oblasti energetiky a územního rozvoje měst ze všech pěti zemí. Partnerská města, organizace a oblasti zapojené projektu (Hódmezővásárhely z Maďarska; Quedlinburg a Burgenlandkreis z Německa; Městská část Praha 11 z České republiky; Bologna a CETA z Itálie a CERE z Rakouska) dále vypracovaly místní akční plány týkající se energetické účinnosti, které poslouží jako základ pro budoucí zásahy, a uspořádaly Dny energie, jejichž cílem bylo informovat, zapojit a vzdělat místní obyvatele, vzdělávací ústavy a občanské společnosti. Aby byla veřejnost informována o výsledcích projektu, byli na závěrečnou konferenci, která se konala dne 3. července 2013 ve městě Hódmezővásárhely, pozváni přednášející z různých zemí, kteří se ve svých přednáškách zabývali hlavními záležitostmi energetické účinnosti: konferenci zahájil István Almási, starosta města Hódmezővásárhely, a poté se jednotliví přednášející vyjadřovali k tématu v podmínkách střední Evropy. Szilárd ÁRVAY, hlavní poradce Anity Orbánové, vyslankyně pro energetickou bezpečnost, odpovídající za energetickou bezpečnost budov maďarského ministerstva zahraničních věcí, poukázal ve svém vystoupení na téma Role Strategie pro Podunají v energetické účinnosti význam makroregionálního přístupu na hlavní otázky z pohledu politiky rozvoje. Hen Gerritse, nizozemský specialista v oblasti financování z EU, zmínil finanční stánku a představil udržitelnost projektu s pomocí prezentace Viery Slavíkové věnující se budoucím možnostem spolupráce v regionu střední Evropy, konkrétně se zaměřením na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Budoucí synergie Význam strategie EU 2020 spočívá v tom, že je potřeba koncipovat financované programy efektivně podle jejich cílů a témat, a umožnit tak vznik pevnějších synergií mezi budoucí strategií a financováním, s cílem vytvořit programy, které budou více zaměřené než programy prováděné v období v rámci Lisabonské strategie. Všechny programy si tedy budou muset zvolit vlastní cíle v souladu s cíli strategie, stěžejními body i s 11 tematickými cíli, které nabízejí tématům, jako je energie, širší rámec. Jako případ možných příležitostí v budoucnu byla do zprávy o udržitelnosti projektu GovernEE (Sustainability Report) (více informací níže) zařazena strategie pro Podunají, neboť čtyři z celkem pěti partnerských zemí, s výjimkou Itálie, leží v oblasti Podunají. Strategie pro Podunají je podobná strategii EU 2020 tím, že nemá své vlastní zdroje financování. Pokud se tedy strategie stane významným či stěžejním projektem, bude moci získat prostředky jak z programů spolupráce, tak i ze SSR na vnitrostátní úrovni. Nový nadnárodní program vytvořený v rámci strategie pro Podunají bude navíc, stejně jako projekt CENTRAL, poskytovat mnoho příležitostí k financování.

3 Dále byli účastníci seznámeni s odbornými a politickými doporučeními zaměřenými na zlepšení řádné správy, která v průběhu realizace projektu vypracovala partnerská města a organizace, o tomto tématu hovořili odborníci z Itálie: Francesca Visitinová (jménem partnera projektu GovernEE, organizace CETA) ve svém vystoupení hovořila o právních překážkách a příležitostech pro zlepšení energetické účinnosti ve veřejných a historických budovách, dále vystoupili představitelé města Bologna, Francesco Tutino, který představil 10 kroků ke zlepšení energetické účinnosti na místní úrovni, a Alexandra Troiová představila úspěšný projekt 3encult, který italské město realizovalo. Pan Tutino se ve svém vystoupení věnoval hlavním výstupům projektu: Toolkitu projektu GovernEE, jenž je dostupný ve zjednodušené tištěné verzi a také online, především o internetových stránkách projektu GovernEE a o online centru kompetencí: Toolkit projektu GovernEE: Integrovaný nadnárodní & mezioborový materiál - Toolkit, který poskytuje akční plány věnující se energetické účinnosti ve veřejných a historických budovách se zaměřením na vytápění, byl vytvořen tak, aby umožnil jednodušší vstup a kontroly pro veřejnou správu při řízení památkových budov, zejména historických. Toolkit představuje 10 kroků a zpracovává vždy dvě úrovně. V těchto deseti krocích jsou uvedena hlavní témata, od zvažování organizačních hledisek (řízení/provoz kanceláří), k nástrojům pro stanovení stavu, sledování a smlouvy, které jsou nezbytné pro řádnou správu. První úroveň poskytuje rychlý přehled témat po jednotlivých krocích a obsahuje strategický obsah, který stručně a výstižně představuje na vysvětlující kartičce. Na každé kartičce jsou dva oddíly: jeden pro veřejné budovy a jeden pro veřejné historické budovy. Druhá úroveň doplňuje k tématu další podrobnosti s vysvětlením a doplňujícím textem. Online přístup na TOOLKIT: Na konferenci byla veřejnost seznámena také s pozitivními i negativními zkušenostmi a s některými dosaženými úspěchy. Výzkumní pracovníci z maďarské Technické univerzity v Budapešti hovořili o trendech obnovy památek ve střední Evropě a o zachování kulturních památek v souvislosti s otázkami energetické účinnosti, což je velmi významné téma nejen pro hostitelské maďarské město, ale i pro celou oblast střední Evropy. Vukoszávlyev Zorán, PhD a Anna Kóródyová představili podrobnosti týkající se zvolených stávajících metod a nástrojů pro renovaci historických/chráněných budov. Na závěr konference se uskutečnila diskuze u kulatého stolu a slavnostní podpis Prohlášení starostů a primátorů partnerských měst, v němž strany potvrdily svůj závazek ke zlepšování energetické účinnosti ve veřejných budovách se speciálním zaměřením na historické budovy.

4 Prohlášení starostů a primátorů: Spojení místních sil pro realizaci ve větším rozsahu Starostové a primátoři, pracovníci správních jednotek a vedoucí projektu zapojení do partnerství projektu GovernEE si uvědomují, že projekt GovernEE představuje významný krok při přípravě dobrého základu pro energeticky účinná opatření v souladu s příslušnou směrnicí EU, a zavázali se k tomu, že podniknou opatření, s jejichž pomocí bude možné dosáhnout v Evropské unii do roku 2020 cíle 20% snížení spotřeby primární energie. Mezi tato opatření patří renovace infrastruktury, vypracování dlouhodobé strategie (zahrnující i období po roce 2020) týkající se podpory investic do renovace obytných a komerčních budov, snížení spotřeby primární energie a omezení dodávek energie a dále investice do snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním způsobem. Starostové a primátoři zároveň uvedli nezbytnost nadnárodní spolupráce pro předávání zkušeností týkajících se technických hledisek a hledisek řízení a metodiky při provádění projektu prostřednictvím konkrétních opatření a/nebo investic. Dále vyzvali k podpoře opatření pro města, větší správní útvary a další veřejné subjekty, vzhledem k tomu, že výsledky takové spolupráce mohou poskytnout značné úspory a podpořit další výměnu zkušeností mezi městy. Partneři během závěrečné konference ve městě Hódmezovásárhely také uskutečnili poslední setkání partnerů, na němž projednali konečné výstupy a výsledky projektu. Politický výbor (Political Board) projektu GovernEE dále zhodnotil a projednal dosažené úspěchy projektu a zaměřil se zejména na udržitelnost projektu. Výbor posoudil nové možnosti financování a možnosti projektu vytvářet nové synergie.

5 Vedoucí partner projektu GovernEE, maďarské město Hódmezovásárhely, vypracoval plán udržitelnosti vycházející z Dlouhodobého programu pro výzkum v oblasti energetické účinnosti a inovací týkajících se veřejného vytápění, který připravil odborný partner CETA (Itálie). Zpráva se věnuje jednotlivým tematickým okruhům, jež byly určeny v dlouhodobém programu, a dále je rozpracovává do konkrétních koncepcí a napojuje je na budoucí finanční příležitosti. Ve zprávě jsou obecné informace o strategii Evropa 2020 a strategii pro Podunají, jež představují klíčové strategie určující příslušné programy financování, a je v ní uvedeno, jak jsou do těchto dokumentů začleněny otázky energické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Zpráva dále prověřuje dostupné programy financování a jejich strukturu podle typu činnosti a klíčových cílových skupin. Projekt GovernEE, a tedy i další projekty zabývající se energetickou účinností v historických budovách, zařazuje na mapu financování a představuje návrhy přímo k projektu. Zpráva posuzuje další kroky, které je třeba učinit, a uvádí, že je potřeba během první poloviny roku 2014 aktualizovat zprávu o udržitelnosti na základě podrobných informací o programu a dále s ohledem na blížící se výzvy k podávání návrhů (polovina/konec roku 2014) naplánovat konkrétní koncepci projektu. Oblast energetiky tvoří nedílnou součást většiny významných programů financování EU, buď jak cílové téma, nebo jako součást obecnějšího cíle programů. Partnerství GovernEE má celou řadu různých příležitostí, jak získat další finanční prostředky. Velkým pozitivem je úzká spolupráce a výsledky, jichž projekt GovernEE dosáhl, a je to zároveň přidaná hodnota, na kterou by partneři měli navázat a udržet pomocí společných projektů i v období let Vzhledem k cílům projektu GovernEE se nabízí velké množství programů, na něž může projekt v novém období financování navázat: Horizon 2020 / LIFE+ & IEE: Výzkum a inovace týkající se finančně proveditelných technických řešení pro obnovitelné zdroje energie a energeticky účinná opatření ve veřejných budovách, INTERREG 5C (Výměna zkušeností, regionálních politik, včetně právních, administrativních a finančních otázek) / URBACT (Podpora metod a politik inovativního rozvoje měst prostřednictvím širokého zapojení zúčastněných subjektů), CENTRAL / Strategie pro Podunají (1. Vytvoření modelů energeticky účinného řízení pro orgány místního zastupitelstva se zaměřením na veřejné (historické) budovy); 2. Zlepšení kapacit orgánů veřejné správy: portfolio nových služeb a informovanost o energetice), CBC (Zlepšení institucionálních kompetencí orgánů místního zastupitelstva na podporu energeticky účinných opatření ve vztahu k místnímu fondu veřejných budov), IEE (Erasmus pro všechny) (Zlepšení informovanosti a znalostí a jejich rozšiřování ohledně energeticky účinných opatřeních a opatřeních využívající obnovitelné zdroje v (historických) budovách), Udržitelná modernizace veřejných (historických) budov využitím energeticky účinných opatření a obnovitelných zdrojů (financováno z: vnitrostátních OP, prostředků EIB, integrovaných nástrojů (integrované územní investice), financování třetích stran (ze soukromých zdrojů)

6 Koncepty výše uvedených projektů poskytují širší rámec pro vypracování konkrétních projektů. Většina programů má širší spektrum činností, na něž je možné poskytnout prostředky, a proto by při výběru, o který finanční program či jejich kombinaci požádat, bylo vhodné zvážit více možností. Zpráva o udržitelnosti: Brána do budoucna Dlouhodobý program pro výzkum v oblasti energetické účinnosti a inovací týkajících se veřejného vytápění vypracovaný organizací CETA, v němž jsou zváženy různé úhly pohledu a směr rozvoje jako možnosti pro partnery projektu GovernEE, kteří se chtějí věnovat konkrétním oblastem či tématům. Tato zpráva vychází z tematického obsahu dostupných dokumentů projektu a snaží se poskytnout srozumitelný přehled možností financování, které si mohou zvolit orgány s rozhodovací pravomocí či odborní zaměstnanci. Nemělo by se jednat o technický a odborný dokument. Umožňuje orgánům veřejné správy, znalostním ústavům zapojených do projektu GovernEE a zúčastněným subjektům zapojit při zvažování dostupných prostředků navrhované koncepty do jejich místních strategií a plánů. Tvoří ji tyto osy: přehled finančních systémů & právního rámce, prakticky zaměřené představení programů financování EU, iniciativy a směry projektu pro další spolupráci, zvážení úspěšné strategie přijetí. GovernEE: Zaostřeno na výsledky Nadnárodní studie proveditelnosti Nadnárodní studie proveditelnosti se zabývá technickými, finančními, ekologickými a finančními hledisky řešení založených na energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích energie ve vytápění veřejných, zejména historických budov. Zjištění týkající možných zásahů pro zvýšení využití obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti a zároveň omezení plýtvání s energií jsou v tomto hlavním výstupu shromážděny a dány do vztahu s dalšími výsledky projektu. Ty zahrnují pilotní studie provedené ve městech Bologna a Quedlinburg, představení osvědčených postupů a pokyny pro vypracování místních akčních plánů. Další použití nad rámec partnerství GovernEE: nadnárodní hodnota projektu Nejvýznamnějším hlediskem nadnárodní studie proveditelnosti představuje možnost přenést zjištění nejen v rámci partnerství, ale také mimo něj na úrovni celé EU. Tato studie obsahuje metodický popis technologií, zásahy v oblasti energetické účinnosti a příležitostí využít v zařízeních obnovitelné zdroje energie. Patří sem nejen cíle týkající se úspor energie a účinnosti, ale také snahy o řádnou správu v orgánech veřejné správy. Rozdíly mezi jednotlivými partnery poukazují na odlišnosti v použitelných vnitrostátních právních předpisech a umožňují představit různé možnosti zásahů realizovaných na veřejných historických budovách. Studie proveditelnosti je součástí místního akčního plánu v oblasti

7 energetiky příslušné obce, a představuje tak nejvhodnější nástroj pro výběr podobných projektů a veřejných investic.

8 Politická doporučení Politická doporučení pro jednotlivá odvětví a politická doporučení pro historické budovy představují klíčové výstupy projektu GovernEE. Stanoví řadu požadavků týkajících se vhodných administrativních, právních a finančních rámců, které umožní efektivně se rozhodovat a plánovat opatření v oblasti energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie pro veřejné systémy vytápění. Doporučení pro jednotlivá odvětví nabízejí účinný společný návrh, jak řešit společnou evropskou výzvu, s cílem poskytnout orgánům s rozhodovací pravomocí a politickým činitelům pomoc při přijímání opatření na podporu účinného plánování. Klíčovými otázkami je, jak lze zlepšit vytápění v historických budovách a jak je možné překonat právní mezery v této oblasti. Druhá zmíněná otázka, tedy překonání právních překážek, představuje zásadní problém, kterému je potřeba se při rozhodování o energetice věnovat. Návrhy vznikají na příslušných úrovních politiky, tedy na evropské, vnitrostátní a místní, hlavním spotřebitelem energie je veřejné odvětví. Orgány veřejné správy často mimo jiné spravují i historické budovy, které mívají neúčinné systémy vytápění. Činnosti v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie pro ně mají zásadní význam. Politické subjekty v odvětví veřejné správy, zejména v orgánech městského zastupitelstva, mají též velmi významnou úlohu při zdůrazňování energetických otázek ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst a při stanovování dobrých příkladů. V tomto ohledu projekt GovernEE připravuje cestu pro zlepšení rozhodovacích postupů a plánování kompetencí a také pro zvýšení informovanosti politických činitelů na všech úrovních a jejich zapojení. Jedná se o významná hlediska řádné správy, která je obecným cílem projektu GovernEE. Politická doporučení na evropské úrovni harmonizace& získání prostředků Přijetí nové směrnice s cílem sladit možnosti využití řešení založených na energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů v historických budovách a zdůraznit v tomto ohledu další úlohy orgánů veřejné správy Přidělení finančních prostředků a zahájení výzev/nabídek zaměřených na specifické oblasti Financování výzkumu na úrovni EU s cílem nalézt vhodné použití pro historické budovy Politická doporučení na vnitrostátní úrovni provádění & financování Přijetí nových nařízení ze strany příslušných ministerstev odpovědných za kulturní dědictví a po domluvě s úřady pro kulturní dědictví/oddělení zabývající se jejich ochranou na základě procesu zapojení Poskytnutí finančních prostředků pro výzkum na vnitrostátní úrovni zabývající se vhodným řešením pro historické budovy Rozvoj a podpora tzv. smluv o energetické účinnosti, které představují inovativní a ekonomickou možnost financování Vytvoření fondů, nástrojů, pobídek a dotací poskytovaných na projekty renovace historických budov (např. progresivní daňové zvýhodnění pro energeticky účinné budovy a obnovitelné zdroje energie)

9 Přijetí vnitrostátního akčního plánu energetické účinnosti v souladu s požadavkem směrnice EU 2006/32/ES a národní strategie/politiky v oblasti energetiky. Politická doporučení na obecní/regionální úrovni přizpůsobená řešení & sledování Sladění postupů schvalování a plánování ze strany úřadů kulturního dědictví a oddělení zabývajících se jejich ochranou; zvýšení konkurence těchto postupů se zapojením energetických změn (renovace budov) a nových technologií a umožnění lepšího zapojení investorů a společností Vytvoření a realizace vhodných nástrojů energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie týkající se 1) finanční (se zapojením finančního sektoru), 2) technické, 3) administrativní a 4) právní stránky s cílem sladit a zlepšit postupy (např. vytvořit úřad energetické správy s mezioborovými pravomocemi a úřad s rozhodovací pravomocí pro vytváření veřejných smluv a smluv o energetické účinnosti) Vypracování místních akčních plánů pro obce Vytvoření energetické databáze pro sledování spotřeby energie a s tím spojených nákladů ve veřejných budovách Zpřístupnění aktualizovaných informací prostřednictvím energetického manažera nebo místních agentur/konzultantů pro pozorování Financování výzkumu na místní úrovni Rozšiřování osvědčených postupů s dopadem na jednání a zvyky obyvatel PILOTNÍ AKCE 1: SLEDOVÁNÍ ENERGIE Zodpovědný partner: Hódmezővásárhely (HU) (vedoucí partner) Zapojení partneři: Městská část Praha 11 (CZ), Burgenlandkreis (DE) GovernEE v akci: ukázka úspěšných projektů energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů

10 Jedním z hlavních pilotních projektů byla pilotní akce: Systém ICT podporující energeticky účinná opatření. Pomocí vhodného měření a nastavení mechanismů kontroly měli partneři možnost monitorovat, sledovat a analyzovat tendence spotřeby energie v místech, která byla do pilotní akce zapojena. Pilotní systém sledování ICT poskytuje průběžně aktualizované informace o energetické spotřebě, a tím umožňuje vytváření vhodných strategií a plánů týkajících se energie a také určení tendencí spotřeby a odhad nákladů. Mezi hlavní problémy, které bylo potřeba během provádění tohoto nástroje řešit, patřila nedostatečná ochota poskytovatelů služeb přístroje pro měření spotřeby nainstalovat a používat, problémy s poskytovateli energie ohledně vlastnictví údajů a zákon o ochraně osobních údajů.

11 Pilotní akce č. 2: Účinné využití obnovitelných zdrojů ve vytápění historických budov PILOTNÍ AKCE 2.A: TESTOVÁNÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ NA ZATEPLENÍ VE MĚSTĚ BOLOGNA Zodpovědný partner: Bologna (IT) Zapojení partneři: Quedlinburg (DE), CETA (IT), CERE (AU) Tato pilotní investice se zaměřuje na použití inovativního stavebního materiálu a dalšího příslušenství, konkrétně moderních oken s vysokou energetickou úsporou a nových výztuží stěn, stropů a střech, v historických budovách sloužících k veřejnému užití. Realizace této pilotní akce probíhá na historické budově ve městě Bologna, tzv. Sala degli stemmi, křídle budovy Palazzo d Accursio, které bylo poškozeno důsledkem nepříznivých povětrnostních podmínek. Na stropech, stěnách a starých okenních rámech jsou fresky, kterým hrozí poškození kvůli prosakům vody. V návaznosti na studii před realizací projektu byla určena následující opatření: Nové voděodolné zateplení střech a kvalitní odvětrání Osazení oken s tepelnou izolací a rámů s panely ze skla s ochranou před slunečním zářením z důvodů ochrany budovy PILOTNÍ AKCE 2 B.B: TESTOVÁNÍ TÉMĚŘ NEVIDITELNÝCH SOLÁRNÍCH PANELŮ Zodpovědný partner: Quedlinburg (DE) Zapojení partneři: Bologna (Itálie), CETA (Itálie), CERE (Rakousko) Investiční akce se týká instalace speciálních solárních panelů na střechu budovy, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. Město Quedlinburg testuje nový typ solárních panelů, jejichž barva je sladěna s okolními střechami a které neodrážejí příliš sluneční záření, aby nebyla porušena pravidla pro památkové budovy.

12 Pilotní akce prováděné v Bologni i v Quedlinburgu poukázaly na problémy spojené s ochranou kulturních a historických památek a na potřebu zlepšit opatření na podporu energetické účinnosti, aby se snížily stávající i budoucí náklady na spotřebu energie. Některé technologie na chráněné památky použít nelze, protože působí rušivě. Jiné by byly vhodné, ale jsou zase příliš nákladné nebo nedosahují z hlediska energetické účinnosti očekávaných výsledků. Vzhledem k tomu, že není dostatečně nastaven právní rámec, řada zemí nerespektuje opatření ve směrnicích EU týkajících se této problematiky. Úřady či orgány pro kulturní památky navíc projekty modernizace často zamítají, protože nemají pokyny týkající opatření a aktivit zaměřených na úspory energie v historických budovách. V případě pilotní akce prováděné v Quedlinburgu (Německo) musely být solární panely na střechu kulturní památky nainstalovány tak, aby téměř nebyly vidět. Projekt je ukázkovým příkladem oboustranné komunikace mezi obcí a úřady pro péči o kulturní památky. Povolení k instalaci solárních panelů na střechy chráněných památek v historických centrech by do budoucna mělo být udělováno na základě posouzení jednotlivých případů. Orgány zodpovědné za péči o kulturní památky většinou povolují instalaci solárních panelů, pokud tyto panely nenarušují celkový vzhled památky a nejsou v kontrastu s okolními budovami. Stále se pracuje na vývoji dalších moderních technologií solárních panelů (střešní tašky, fólie atd.). Vzhledem k tomu, že je veřejnost nyní mnohem více nakloněná řešením využívajícím obnovitelné zdroje energie, objevuje se stále více právních požadavků, které podporují využití podobných ekologických technologií. A také úřady více přijímají moderní solární panely se zapojením možných investorů a společností. Téměř neviditelné solární panely použité v rámci této pilotní akce je nyní možné s technickými obměnami použít na jiných památkách podobného charakteru. K dispozici jsou také efektivní produkty orientované na design a zkušenosti s integrací modulů. V této pilotní akci bylo dokázáno, že solární panely na výrobu energie mohou představovat opravdu komplexní způsob využití obnovitelných zdrojů energie i v historických a kulturních památkách.

13 Pilotní akce č. 3: Školení a kvalifikace Zvyšování kvalifikace místních orgánů s rozhodovací pravomocí Zodpovědný partner: Správní oblast Burgenlandkreis (Německo) Zapojení partneři: Quedlinburg (DE), Hódmezővásárhely (HU), Praha (CZ), CETA/Bologna (IT), CERE (AU) Vytváření politik zahrnujících různé oblasti je velmi úzce spojeno s kompetentnějším rozhodováním a plánováním příslušných subjektů, které by mělo zahrnovat otázky energetické účinnosti. Pilotní akce v uvedených partnerských regionech spočívala ve školení a vzdělávání obecních zastupitelů ohledně řízení energetické účinnosti, které je klíčovým hlediskem řádné správy. Seminářů se účastnily tři cílové skupiny: manažeři v oblasti technické infrastruktury, administrativní pracovníci a subjekty s rozhodovací pravomocí. Na semináře byly poskytnuty materiály týkající se mimo jiné řádné správy, materiály uzpůsobené místním podmínkám a obecné podpůrné informace. Partneři projektu dostali k dispozici komplexní materiál určený pro školení a vzdělání manažerů v oblasti technické infrastruktury, administrativních pracovníků a subjektů s rozhodovací pravomocí. Obsah i rozsah materiálu a školení byly upraveny, aby odpovídaly potřebám těchto tří skupin účastníků. Zkušenosti jednotlivých partnerů se sice značně liší, ale obecně zhodnotili všichni partneři proběhlé školení pozitivně. Podařilo se dosáhnout cíle akce, tedy zvýšit informovanost obecních zastupitelů, manažerů v oblasti technické infrastruktury a administrativních pracovníků o energetické účinnosti a zvýšit pocit jejich odpovědnosti. Obecní zastupitelé by se měli při přípravě budoucích programů zaměřit na energetickou účinnost, a proto navrhujeme uspořádat další školení a semináře zaměřené na následující témata. Při jejich výběru jsme rovněž zohlednili aktuální potřeby a zvláštní podmínky jednotlivých oblastí: Manažeři v oblasti technické infrastruktury: prakticky zaměřené semináře, diskuse o aktuálních problémech, výměna zkušeností a osvědčených postupů Administrativní pracovníci: prakticky zaměřené semináře, osobní odpovědnost, specifikace a demonstrace nákladů a dalších jevů plynoucích z nesprávného jednání Obecní zastupitelé (subjekty s rozhodovací pravomocí): možnosti úspor plynoucí z využití obnovitelných zdrojů energie, nízkonákladová účinná řešení, problémy s energií na místní úrovni

14 Od nápadů k realizaci: místní akční plány Místní akční plán není regulační nástroj ani nástroj územního rozvoje měst. Nestanovuje omezení či limity, zákazy ani povinnosti a nepřekrývá se s aktuálně platnými pravidly týkajícími se životního prostředí a využití prostoru. Iniciativy v oblasti energetiky jsou činnostmi veřejného zájmu, které vždy podléhají ekologickým a bezpečnostním auditům podle stávajících pravidel a nařízení. Příklad místního akčního plánu, který vypracovalo italské výzkumné středisko CETA, znázorňuje dlouhý postup od sběru údajů až k politickým opatřením a uzavírání smluv/zadávání výběrových řízení. ve městě Bologna bylo analyzováno osm budov a u dvou z nich byla navržena opatření pro zlepšení energetické účinnosti. Určení místního akčního plánu vycházelo ze studie, kterou vypracovala obec San Vito al Tagliamento (provincie Pordenone, oblast Furlansko- Julské Benátsko). U dvou historických budov byla provedena podrobná analýza. Úřad pro kulturní památky zhodnotil opatření na úsporu energie s ohledem na zachování umělecké, kulturní a oficiální hodnoty těchto budov. Pro přípravu místního akčního plánu bylo zapotřebí rozsáhlého výzkumu zaměřeného na získání socioekonomických a energetických údajů o příslušné oblasti a obci. Proběhla analýza místních zdrojů a sběr údajů ohledně poptávky a dodávky energetických služeb na úrovni celé oblasti, později bylo vybráno několik významných veřejných budov s historickou a uměleckou hodnotou. Byla provedena analýza spotřeby jednotlivých zdrojů energie (elektřina, fosilní paliva, obnovitelné zdroje energie atd.) s cílem komplexně prozkoumat požadovanou energetickou rovnováhu a určit potřebné strategie řešení. Významné byly snahy místní samosprávy dosáhnout cíle, který Itálii stanovila směrnice EU o energetické účinnosti. Za tímto účelem je potřeba realizovat cíle a činnosti zaměřené na omezení spotřeby energie a zlepšení účinnosti budov a zařízení, a to i prostřednictvím opatření podporujících využití obnovitelných zdrojů energie. Obec je v odvětví energetiky velmi aktivní, a to jak co se týče řízení tohoto odvětví (rozvod plynu a elektřiny, sběr odpadu a nakládání s ním atd.), tak i spotřeby energie, přičemž v obci se nachází budovy s vysokou energetickou spotřebou. Opatření místních orgánů v oblasti zdrojů energie mohou být velmi užitečným nástrojem pro účelné omezení spotřeby i pro činnosti týkající se výroby a distribuce energie na místní úrovni. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout vzdělávací a informativní úlohu orgánů místní samosprávy v oblasti energetiky a ekologie a také činnosti, které se staly osvědčenými postupy pro místní obyvatele.

15 Místní akční plán obce San Vito al Tagliamento se zaměřuje především na cíle v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a ekologicky šetrné využívání energie. San Vito al Tagliamento: plánování místního akčního plánu účinné omezení spotřeby energie prostřednictvím 20% snížení pro průmysl a 10% snížení pro další oblasti spotřeby se zohledněním aktuálního vývoje; výroba energie z obnovitelných zdrojů, která by měla v roce 2020 dosáhnout 6 % konečné spotřeby (přestože podle aktuálního vývoje se jedná o 1 %); elektrická energie využívaná místní samosprávou pro veřejné osvětlení s použitím obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím zařízení, která bude obecní zastupitelstvo přímo podporovat po ověření jejich hospodářské a finanční udržitelnosti a udržitelnosti z hlediska životního prostředí; omezení spotřeby ve veřejných budovách o 20 % do roku 2020 s ohledem na stav z roku Hlavním krátkodobým cílem pro veřejné a historické budovy je do roku 2015 snížit ve vzorku veřejných budov spotřebu energie používanou na vytápění a ohřev teplé vody o 20 % oproti stavu z roku Tohoto cíle může být řádně dosaženo ve dvou budovách, a dalším cílem do roku 2015 je sestavit katastr veřejných budov s databází spotřeby energie. Do konečné verze scénáře, který nemá být pro správní orgány obce závazkem, ale nástrojem, byly vybrány budovy a opatření vhodné pro splnění cíle 20% snížení spotřeby termální energie (podle italské vyhlášky 115/2008 je vyžadováno snížení spotřeby minimálně o 10 %) a dále byly určeny ukazatele pro orgány obce (činnosti vyžadující určitou prioritu), minimální počáteční investice a minimální doba návratnosti celé investované částky (v ideálním případě méně než let). Významnou součástí analýzy je také nalezení vhodného financování a pobídek, které by mohly přispět ke snížení počátečních nákladů, a zkrátit tak i dobu návratnosti investic. Pomocí ekonomického posouzení opatření zaměřených na úspory energie a rozvoj energie z obnovitelných zdrojů je možné porovnat možnosti navržené v místním akčním plánu. Ukazatelem použitým v této analýze je doba návratnosti investic (maximálně 20 let) a/nebo vnitřní míra výnosnosti, která se obecně používá jako celkový ukazatel pro investice a umožňuje tak homogenní srovnání peněžních příjmů z investice podpořené z kapitálového úroku. Vedle místního akčního plánu pro obec San Vito al Tagliamento bylo připraveno dalších pět místních akčních plánů v oblasti energetické účinnosti pro čtyři obce v regionu střední Evropy a pro jeden správní orgán. Při přípravě se vycházelo ze společné metodiky, která by mohla posloužit jako základ pro další evropská města.

16 Projekt GovernEE online: FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/governee/ WEBSITE: ONLINE COMPETENCE CENTRE: Redakce: Manažer projektu: Attila Nagy - Kontakt na projekt GovernEE: This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency. 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura

Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency. 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje v rámci operačního programu

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO ČESKÝCH PODMÍNEK VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU Sdělení EK z 11/2010 Energie 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou

Více

Vize udržitelné energetiky pro Brno

Vize udržitelné energetiky pro Brno Vize udržitelné energetiky pro Brno Smart City strategie Martin ANDER Náměstek primátora města Brna Smart City přístup Zlepšování životního prostředí a zvyšování kvality života při současném snižování

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

SMART CITIES Z POHLEDU MMR

SMART CITIES Z POHLEDU MMR JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI SMART ANEB 7 KROKŮ NA CESTĚ DO CHYTRÉHO MĚSTA PRAHA, 22. 3. 2017 SMART CITIES Z POHLEDU MMR MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Circular Flow Land Use Management (CircUse) strategický přístup k managementu udržitelného využívání území

Circular Flow Land Use Management (CircUse) strategický přístup k managementu udržitelného využívání území Circular Flow Land Use Management (CircUse) CircUse strategický přístup k managementu udržitelného využívání území Jiřina Bergatt Jackson Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s, www.urbaninfo.cz, www.brownfields.cz,

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

domech II 37. výzva IROP

domech II 37. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech II 37. výzva IROP Ing. Pavlína Prokešová 10. 11. 2016, Blansko Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Progres techniky v architektúre 2013 Fakulta architektúry STU Bratislava, Tatranská Kotlina - Slovensko ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

NEWSLETTER č. 3 V čem Vám CESBA může pomoci?

NEWSLETTER č. 3 V čem Vám CESBA může pomoci? Projekt CEC5 Cílem projektu CEC5 Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách je podpora zvyšování energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Brno,

Brno, 2014 2020 Brno, 7.10.2015 programové území tematické zaměření programu 2014-2020 alokace programu 2014-2020 základní parametry programu harmonogram přípravy a výzvy programu 2 PROGRAMOVÉ ÚZEMÍ AT - CZ

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Úvod do projektu PATRES Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu IEE Intelligent Energy

Více