METODIKA PODPORY OSOB S PAS PŘI UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PRO ZAMĚSTNAVATELE A UCHAZEČE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PODPORY OSOB S PAS PŘI UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PRO ZAMĚSTNAVATELE A UCHAZEČE"

Transkript

1 METODIKA PODPORY OSOB S PAS PŘI UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PRO ZAMĚSTNAVATELE A UCHAZEČE

2

3 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Kolektiv autorů pracovníci projektu Integrace osob s poruchou autistického spektra na pracovní trh (reg. č. CZ.1.04/3.3.05/ ) 2014

4

5 úvod úvod Nástup do prvního zaměstnání je pro každého z nás významnou životní změnou a začátkem něčeho nového a neznámého, z čeho můžeme mít obavy, nebo na co se naopak velmi těšíme. Pro osoby s poruchou autistického spektra (dále PAS) je tato situace mnohem náročnější, protože se jedná o specifickou skupinu lidí s obtížemi v komunikaci, s problémy v navazování funkčních sociálních vztahů a narušenou představivostí. Je proto nezbytné jim hned při nástupu do zaměstnání poskytnout zvýšenou péči a odbornou podporu. Tito lidé bývají nezřídka vyloučeni z pracovního trhu nebo pracují na místech, která zdaleka nevyužívají jejich schopnosti a dovednosti. APLA-JM se zabývá podporou osob s PAS v Jihomoravském kraji od roku 2002 a reflektuje potřeby této skupiny osob napříč zdravotními diagnózami a věkovými kategoriemi. V souvislosti s počátkem diagnostiky PAS v polovině 90. let a stárnutím populace narůstá skupina mládeže a dospělých, od kterých se očekává vstup do dospělého života. Bez specifické podpory a cíleného tréninku dovedností vedoucích k samostatnosti a soběstačnosti však nejsou schopni zvládnout novou životní etapu, navzdory svému potenciálu. Tento materiál přináší shrnutí zkušeností pracovníků APLA-JM s podporou lidí s autismem při přípravě, vyhledání, nástupu i následném udržení pracovního místa na otevřeném trhu práce. Od roku 2010 realizovala APLA-JM projekty, které absolvovalo 60 účastníků z celého spektra autistických poruch. Po čtyřech letech zkušeností předkládáme zájemcům o problematiku zaměstnávání lidí s autismem stručnou publikaci, která vznikla jako jeden z výstupů projektu Integrace osob s poruchou autistického spektra na pracovní trh (reg. č. CZ.1.04/3.3.05/ ), podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt byl zaměřen na osvojování pracovních návyků a zaměstnanost osob s PAS komplexně od fáze diagnostikování až po nalezení stálého zaměstnání. Vzhledem k šíři cílové skupiny, autistického spektra zahrnujícího mladé dospělé s mentálním postižením i nadprůměrným intelektem a rozdílnými funkčními schopnostmi, se jednalo o velmi různorodou podporu. Zahrnovala možnosti zaměstnávání na otevřeném i chráněném pracovním trhu. Otevřený trh práce počítá s pracovníky, kteří nepotřebují zvláštní pomoc nebo pouze v omezeném rozsahu a většina pracovníků nemá statut osoby se zdravotním postižením. Chráněný pracovní trh poskytuje protektivní prostředí pro kolektivy osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Jedná se o sociální firmy, chráněná pracovní místa a sociálně terapeutické dílny. Použité postupy uváděné v této metodice odpovídají metodě podporovaného zaměstnání, která umožňuje lidem se znevýhodněním vyrovnat příležitosti pro pracovní uplatnění v běžném zaměstnání, nikoli na chráněném pracovišti. Soustředíme se tak zejména na osoby, jejichž funkční schopnosti umožňují za určité míry podpory, poskytované po omezenou dobu, nástup na odpovídající pozici a následné samostatné zvládání pracovního života. Z hlediska diagnóz PAS se jedná o osoby s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, jejichž obtíže nemusí být na první pohled znát. 3

6 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Komu je publikace určena? Všem zájemcům o problematiku zaměstnávání osob s PAS. Primárně chceme poskytnout základní informace dalším organizacím, které se věnují podpoře lidí se znevýhodněním na pracovním trhu a mohou se setkat s klienty s autismem potenciálním zaměstnavatelům, kteří uvažují či váhají, zda zaměstnají člověka s autismem blízkým osobám lidí s autismem, zejména rodičům, kteří hledají informace o možnostech podpory při řešení otázek spojených s nástupem do zaměstnání spolupracovníkům lidí s PAS Poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus Označení poruchy autistického spektra evokuje v mysli jakési spektrum, kontinuum. Dobře tak vystihuje různorodost projevů postižení, od snížení mentálních schopností různého stupně po projevy blížící se chování běžné populace. Tíže poruchy se u každého člověka velmi liší, některé dovednosti mohou zcela chybět, jiné jsou jen výrazně opožděné. Pro všechny je však společné narušení některých funkcí, které se projevuje nedostatky ve třech oblastech. Mluvíme o tzv. triádě problémových oblastí: 1. Sociální interakce a sociální chování Výrazně narušená schopnost přiměřeně užívat neverbální chování v různých sociálních situacích (týká se postoje těla, gest, mimiky, očního kontaktu...), nízká empatie, nedostatek sociálního taktu. Tyto nedostatky se projevují např. při rozpoznání, co se v dané situaci hodí či ne a následném ne zcela adekvátním chování. Mohou tak zažívat častější společenská faux pas, kvůli kterým se mohou následně vyhýbat společenským kontaktům. Emoční a sociální nezralost se může projevovat nadměrnou otevřeností a nevhodnou upřímností. Lidé s PAS zažívají problémy v kolektivu vrstevníků, často nedokáží adekvátně navazovat kontakty s druhými lidmi. 4

7 Poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus 2. Komunikace U některých osob je patrný opožděný vývoj řeči, nebo se u nich řeč nevyvine vůbec a velmi obtížně se pak dorozumívají s okolím. V případě osvojení řeči obtížně chápou mimoslovní komunikaci. U osob s Aspergerovým syndromem bývá verbální vyjadřování přiměřené věku, obvykle s dobrou slovní zásobou. Sdělení však působí mechanicky, strnule, chybí přizpůsobení slovníku sociálnímu prostředí. Konverzace nebývá vzájemná, chybí slovní zájem o druhou osobu. Z dialogu se často stává monolog. Vyskytovat se mohou obtíže s mimoslovní komunikací. Neví si rady s dvojsmyslnými výroky, neumí dešifrovat změnu významu vyřčeného podle kontextu či změny tónu hlasu. Mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi. Jejich komunikační dovednosti jsou slabé a následkem toho se pak raději interakci s druhými lidmi vyhýbají nebo se chovají nevhodným způsobem. 3. Představivost, zájmy, hra Nápadně výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, které je abnormální buď svojí intenzitou nebo předmětem zájmu (např. astronomie, meteorologie, statistika, dopravní prostředky). Někdy mohou negativně reagovat na změny, mohou lpět na rituálech či nutkavě vykonávat určité činnosti. Pokud má vše svůj standardní denní režim a řád, cítí se lidé s PAS bezpečněji a jistěji. Tento fakt ale způsobuje, že se snižuje jejich schopnost reagovat flexibilně v sociálních situacích. Mnozí lidé s PAS mají nestandardní zájmy (někdy až nutkavého charakteru, kterým podřizují náplň všedního dne). Vedle triády problémových oblastí se mohou dále vyskytovat nespecifické rysy, které již nejsou součástí diagnostických kritérií): např. neobvyklé reakce na smyslové podněty (hypersenzitivita na zvuky, světla nebo doteky, nepřiměřené reakce na vůně a pachy), nepřiměřené emocionální reakce (bezdůvodný pláč nebo smích, střídání nálad, afekty, úzkost, absence strachu v nebezpečných situacích), problémy s chováním (dyskoncentrace, agresivita, sebezraňování...), problémy se spánkem, s jídlem. Poruchy autistického spektra postihují dle nejnovějších výzkumných studií okolo 1 % populace. Každé sté narozené dítě tedy trpí některou z PAS. Častěji se vyskytuje u chlapců. Aspergerův syndrom (AS) je jednou z poruch autistického spektra, na rozdíl od ostatních diagnóz PAS je spojen s normální či nadprůměrnou inteligencí, někdy dosahující i pásma geniality. Bez ohledu na medicínské diagnózy lze také na autismus nahlížet podle toho, jak je kdo schopen zvládat každodenní životní situace. Lidé se stejnou diagnózou se v úrovni adaptability na požadavky běžného života diametrálně liší. Podle toho, jak se dokáží přizpůsobit běžnému životu, hovoříme o osobách s tzv. nízko funkčním, středně funkčním a vysoce funkčním autismem (VFA). Při podpoře lidí s PAS na otevřeném pracovním trhu uvažujeme právě o lidech s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, kteří mají potenciál po vstupní podpoře uspět v běžném zaměstnání. 5

8 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Bariéry vstupu na trh práce U lidí s PAS lze identifikovat bariéry při vstupu na trh práce a udržení si pracovního místa v těchto oblastech: A) z pohledu osob s PAS Diagnóza: Obtíže se projevují v každodenním životě, při vyhledávání zaměstnání mohou nastat problémy již při sestavování životopisu a rozpoznání důležitosti informací, psaní životopisu, telefonování s potencionálním zaměstnavatelem nebo při vlastním pohovoru (např. nevhodné dotazování, neudržení očního kontaktu, nedodržování osobní zóny). Značné problémy jsou patrné zejména při prvním kontaktu se zaměstnavatelem, protože jedinci s Aspergerovým syndromem se cítí nejistě a často jednají velmi naivně nebo nepřiměřeně. Jelikož většinu zaměstnavatelů nevhodné společenské chování odradí již při prvním pohovoru, je uspět u přijímacího pohovoru pro lidi s AS zpravidla těžší, než vlastní výkon práce a udržení si daného zaměstnání. Pokud se stane, že lidé s AS naleznou zaměstnání a udrží si ho, nevhodné chování se minimalizuje a jsou schopni odvádět velmi kvalitní práci. Věk: jedná se o skupinu mladých dospělých, kteří studiem oddalují vstup na pracovní trh a předem obávaný neúspěch z nezaměstnanosti. Při hledání zaměstnání představují skupinu absolventů, která je znevýhodněna nedostatkem praxe, chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností. B) z pohledu potenciálních zaměstnavatelů předsudky zaměstnávat osoby s autismem. Při jednání se zaměstnavateli často zjišťujeme, že většina lidí má ztotožněn autismus stále jen s postavou hlavního hrdiny z filmu Rain Man. Tato představa je zavádějící, každý člověk s autismem je jiný, společné jsou pouze problémy s komunikací, sociálním chováním a plánováním, a to na různých úrovních. haló efekt. Člověk s autismem může vyvolat různé první dojmy podle toho, kterým svým rysem zaujme jako první. Pro osoby s autismem je typický tzv. nevyrovnaný vývojový profil, markantní rozdíly ve struktuře osobnostních vlastností člověka. V některých oblastech tedy může vynikat (např. encyklopedické znalosti) a v jiných fatálně selhávat (např. taktní jednání, motorická obratnost). Pokud zaměstnavatele upoutá na první pohled nevhodná reakce při pohovoru, zvláštní tón řeči, obtížně uvěří jiným, často i nadprůměrným schopnostem. Naopak někteří lidé svým natrénovaným vystupováním dokáží udělat velmi dobrý dojem a zaměstnavatel nepředpokládá žádnou potřebu individuální podpory, která je často nutná k adaptaci na novém pracovišti a nastavení funkčních pracovních stereotypů a návyků. tendence generalizovat. Pokud již zaměstnavatel má negativní zkušenost se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, je pro něj náročné porozumět, že každý člověk má jiné omezení a pracovní potenciál. 6

9 Fáze podpory Fáze podpory 1) Vstup lidí s PAS do programu Prvním krokem podpory je dojednání samotné spolupráce mezi zájemcem a pracovním poradcem. V této fázi je velmi důležité ujasnit si, s jakými představami a očekáváním zájemce do služby vstupuje a jaké jsou reálné možnosti poskytovatele. Klíčové je seznámení zájemce s podmínkami a pravidly programu a zjišťování jeho představ o pracovním uplatnění. Zájemce může doprovázet blízká osoby, pokud si to člověk s PAS přeje. Účast někoho blízkého bývá velmi přínosná, napomáhá překonat prvotní ostych či komunikační bariéry lidí s autismem. Vypovídá také o potřebné míře podpory, běžných komunikačních strategiích zájemce a možnostech neformální sociální opory od blízkých osob, která je pro udržitelnost zaměstnání nezbytná. Ze společných setkání zájemce a pracovního poradce vzniká vždy písemný zápis, který obdrží i zájemce. Písemné výstupy umožňují zájemci lépe porozumět informacím, kdykoli se k nim vrátit, mít přehled o oboustranných závazcích a jejich následném plněním. Vhodné je využívání souhrnných tabulek, shrnutí, škál či časových os. Zápis by měl odpovídat na otázky CO?, KDO?, KDY?, DOKDY?, KDE?, PROČ?, JAK? Jednání končí uzavřením dohody o poskytování služby, tedy potvrzením, že se obě strany shodly na cíli spolupráce, rámcových krocích k jeho dosažení, vzájemných právech i povinnostech a podmínkách ukončení služby. 2) Diagnostika, zpráva z pracovní diagnostiky a individuální plán rozvoje Jakmile klient podepíše s poskytovatelem dohodu o spolupráci, absolvuje podrobný pohovor, během kterého se hodnotí jeho pracovní potenciál a při kterém se hledají reálné možnosti uplatnění s ohledem na specifické charakteristiky a potřeby lidí s PAS (obtíže v komunikaci, narušení sociálních interakcí, horší adaptace, nižší flexibilita, smysl pro detail, doslovné dodržování nastavených pravidel a předpisů apod.). Na základě tohoto pohovoru vypracuje přidělený pracovní poradce zprávu z pracovní diagnostiky, která obsahuje: Obecné informace o klientovi (vlastnosti, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, zájmy) Analýzu schopností a dovedností, zájmy a motivaci Návrh dalšího vzdělávání, doporučený vzdělávací kurz, možnou rekvalifikaci Stanovení potřebné podpory a míry pomoci při uplatnění klienta na otevřeném trhu práce Profesní zaměření, vhodné pracovní uplatnění Nevhodné profese z pohledu klienta Životopis Dle výsledků pracovní diagnostiky poté poradce s klientem sestavují individuální plán rozvoje (IPR), na kterém se klient aktivně podílí. V průběhu plánování mohou být se souhlasem klienta přizvány další osoby (rodiče, pedagog, psycholog apod.). 7

10 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Pro vypracování IPR si klient s pracovním poradcem stanoví postupy a úkoly, které povedou k dosažení vytyčených cílů. IPR tak dotváří písemnou smlouvu o další vzájemné spolupráci (klient APLA-JM). Tato úvodní část napomůže klientovi orientovat se v oblasti pracovního uplatnění, nabídne mu možnosti dalšího vzdělávání a motivuje ho k aktivní spolupráci při výběru budoucího zaměstnání. Cílem je nastavení směru pro optimální osobně i společensky přijatelné zařazení na trhu práce. 3) Aktivizace a motivace Po úvodním stanovení IPR je u lidí s PAS velmi důležitá taková podpora, která je vhodně motivuje při hledání pracovního uplatnění, a zároveň aktivuje k návštěvám vybraných kurzů pro rozvoj dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce. Míra poskytované podpory se zvyšuje během příprav na vstup do zaměstnání a ze zkušeností APLA-JM je nepostradatelná při samotném vstupu dotyčného na pracovní trh. Lidé s PAS mají na začátku o pracovní uplatnění velký zájem, na práci se velmi těší, jsou ochotni se intenzivně a poctivě připravovat. Jakmile je vše domluveno, nezřídka se stává, že nezvládnou počáteční přechod do pracovního procesu (změna statusu z nezaměstnaného na zaměstnaného). Klíčovou roli zde proto sehrává pracovní poradce, který: osvětluje náplň práce domlouvá pracovní podmínky na pracovišti motivuje k nástupu a pravidelnému docházení do zaměstnání vysvětluje pozitiva a zmírňuje negativa aktivizuje klienta k návštěvě potřebného kurzu zjišťuje zpětnou vazbu o průběhu zaměstnávání od klienta, zaměstnavatele a případně i rodičů Pokud by nastaly obtížné situace při zaměstnávání osoby s PAS, může se každý zaměstnavatel na tohoto pracovního poradce obrátit. Tato aktivita je pro úspěšný vstup osoby s PAS do zaměstnání klíčová a proto by jí měl každý zaměstnavatel věnovat patřičnou pozornost. 4) Kurzy pracovních návyků a praktických dovedností souvisejících s uplatněním na trhu práce APLA-JM Každý klient má možnost individuálně či skupinově navštěvovat vzdělávací kurzy prakticky zaměřené na oblasti: Nácviků sociálních dovedností a komunikace, osobnostního rozvoje Nácviků hospodaření s penězi Rozvoje dovedností zaměřených na práci s ICT Základů praktických dovedností pro chod domácnosti Praktických dovedností souvisejících s uplatněním na trhu práce Zvládání krizových situací Tyto kurzy se realizují ještě před nástupem na pracovní pozici a pokračují souběžně se zaměstnáním. Osvědčilo se některé dovednosti upevňovat až během zařazení na pracovní pozici (vychází se vstříc 8

11 Fáze podpory požadavkům zaměstnavatelů i jejich zaměstnanců s PAS). Pokud některé pracovní dovednosti nelze z prostorových a časových důvodů učit přímo na pracovišti, APLA-JM nabízí trénink v bezpečném prostředí tak, aby si klienti potřebné dovednosti jednoduše upevnili a následně snáze přenášeli do pracovního prostředí. Nácvik sociálních dovedností a komunikace, osobnostní rozvoj Lidé s poruchou autistického spektra vykazují deficity v oblasti společenské komunikace, v chápání sociálních pravidel a pohnutek chování ostatních lidí. Je důležité je naučit správně interpretovat nečitelné jednání ostatních a nabízet vzorce chování v častých společenských situacích s důrazem na uplatnění na trhu práce. Ideální je dvoufázový model nácviku sociálních dovedností, kdy se nejdříve pracuje s každým účastníkem individuálně, následně pak v menší sourodé skupince, tak aby nedocházelo ke vzájemným konfliktům nebo naopak k pasivitě některého účastníka s PAS. Základní sociální dovednosti V úvodu se kurz věnuje zvládnutí základních sociálních dovedností, kam patří zejména všechny složky rozhovoru. Lidé s PAS mohou nevhodným způsobem navazovat kontakt s kolegou či nadřízeným na pracovišti, nenaslouchají, nepříliš ochotně se dělí s komunikačním partnerem o prostor, podivně ukončují rozhovor, hůře nebo téměř vůbec nerespektují odlišný názor druhého. Lidé s PAS nebývají příliš empatičtí a to z důvodu, že hůře rozpoznávají pocity a emoce druhých. Často jsou z toho sami velmi nešťastní. Neverbální komunikace V kurzu se intenzivně pracuje s neverbální komunikací. Lidé s PAS nechápou pravidla přirozeného očního kontaktu ve spojení s různými komunikačními situacemi. Někteří lidé s PAS bývají velmi hlasití, jiní naopak mluví velice potichu, až jim není rozumět. Lektor se proto s klientem zaměří na určující míru hlasitosti mluveného projevu pomocí škály hlasitosti v konkrétních společenských situacích (porada, jednání se zákazníkem, sportovní utkání v hledišti s kolegy). Empatie Osoby s PAS se učí, které myšlenky mohou vyslovovat nahlas a které si mají nechat pro sebe. Některé zraňující postřehy člověka s PAS mohou komunikačního partnera urazit. Je pro ně obtížné pochopit smysl etikety, mnohdy nechápou důležitost prvního dojmu, který na ostatní svým jednáním udělají. Na kurzu mají možnost diskutovat o svých zkušenostech a zážitcích. Mnozí lidé s PAS se uspokojivě orientují v základních společenských dovednostech a pro tyto kurz nabízí náročnější sociální momenty. Obtížně rozpoznávají jemné odstíny v neverbálním i verbálním vyjadřování, které jsou zásadní pro vnímání sarkasmu. Ironické výroky chápou doslovně, uniká jim opačný význam sdělení daný atmosférou. Kurz se soustředí na rozvoj percepce znaků pro ironii, frekventanti pracují s ilustrativními příklady použití sarkasmu v různých společenských situacích a navrhují možné reakce. 9

12 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Významná pozornost je věnována skládání a přijímání komplimentů, což je pro osoby sociálně handicapované často tvrdý oříšek. Obtížnou kapitolu sociální interakce představuje pro osoby s PAS taktní a netaktní chování. Předpokladem pro úspěch nácviku v této oblasti je alespoň částečně rozvinutá schopnost empatie. Účastníci se učí přetransformovat svoje přímočaré a mnohdy zraňující myšlenky do přijatelné formy. Debatují o dopadech necitlivých výroků na konkrétní mezilidské vztahy. Příklady netaktního chování se učí změnit na taktní. Praktické dovednosti související s uplatněním na trhu práce Kurz zaměřený na praktické dovednosti pro uplatnění na trhu práce by se měl z velké části zaměřit na osobnostní rozvoj jednotlivých účastníků. Měl by je motivovat k aktivnímu hledání uplatnění na pracovním trhu; pojmenovat silné stránky a podporovat jejich zdravé sebevědomí. Pro řadu osob s PAS, které nad vlastním pracovním uplatněním nikdy neuvažovali, je často příjemné a překvapivé zjištění vlastní způsobilosti ke konkrétnímu pracovnímu místu. Řada frekventantů se s faktem že jsou zaměstnatelní setkává poprvé a nemají ponětí o tom, jak trh práce funguje a už vůbec ne, jakým způsobem jsou do něj zařaditelní. Sousloví trh práce řada z nich jistě někdy slyšela, ale tento pojem je pro ně velmi abstraktní. Ve chvíli, kdy blíže pochopí vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, úlohu státu v boji proti nezaměstnanosti a jiné, bude pro ně představa pracovního místa hmatatelnější a tím vzroste i jejich motivace takové místo získat. Velmi cenné pro ně mohou být informace o otevřeném trhu práce, podporovaném zaměstnávání, chráněných místech a existenci dalších organizací, na které se mohou kdykoli obrátit. Spousta lidí s PAS nedokáže reálně odhadnout, na jakou práci jsou způsobilí s ohledem na zhodnocení svého vzdělání, schopností a zájmů. Řada z nich má tendence se buď velmi podceňovat, nebo má naopak nereálné představy o svém budoucím zaměstnání. Kde a jak lze hledat zaměstnání? Vzhledem k tomu, že se řada klientů s PAS může vyznačovat pasivitou, je vhodné zdůraznit fakt, že chtít pracovat nestačí. Je potřeba vyvinout jistou aktivitu. Jak odpovídat na inzerát? Důležité je zvládnutí základních pravidel psaní u a tím snáze předcházet a čelit riziku, že bude jejich odpověď zbytečně odsouzena předčasně. Telefonický rozhovor může pro osoby s PAS představovat velký stres, ve chvíli, kdy budou však dobře připravení (zejména u pracovních hovorů se vždy jedná víceméně o totéž, proto je příprava možná) se tento stres může snížit na minimum. I tady obecně platí fakt, že pro lidi s PAS je nejvhodnější pomůckou vizualizace, proto je možné vytvořit seznam bodů, které by měla obsahovat správná odpověď na inzerát, stejně tak pomůcky pro telefonování. 10

13 Fáze podpory Jak rozeznat nereálné pracovní nabídky? Lidé s PAS mohou být častou obětí podvodníků pro svou důvěřivost a špatnou orientaci v chování ostatních. Falešné inzeráty působí lákavě díky nereálným finančním nabídkám, které neodpovídají nabízené pozici. Pro uchazeče s PAS je tato situace těžko čitelná, a tak ji nemusí být schopni objektivně posoudit. Životopis Vzhledem k jasné struktuře životopisu je jeho vytvoření pro klienty poměrně snadné a zábavné. Bezpochyby však také slouží k memorování faktů o své osobě. Řada lidí s PAS si totiž nepamatuje některé informace související např. s názvem školy nebo druhu ukončení vzdělání, protože je nepovažuje za podstatné vědět. Motivační dopis Motivace bývá častým problémem u lidí s PAS a je velice důležité se u tohoto tématu zaměřit nejen na samotný akt psaní motivačního dopisu, ale především na pojmenování a nalezení vlastní motivace ke konkrétní pracovní pozici. Osvědčilo se hledání odpovědi na otázky: Proč bych tuto práci chtěl dělat a proč si myslím, že se na ni hodím? Klienti tak zjištěné odpovědi využijí nejen u psaní motivačního dopisu, ale například i u pracovního pohovoru. Rozhodně by však měli umět rozlišit důvody, které se hodí uvést, a ty, které by naopak měli taktně zamlčet. To může dělat řadě lidí s PAS problém, protože mívají sklony k naprosté upřímnosti. Úřad práce Jako každý jiný člověk i lidé s PAS mohou využívat služeb Úřadu práce. Orientace v dokumentech a povinnostech je často nepřehledná i pro běžného člověka, natož pro ty, co mají potíže se zpracováním většího množství složitějších informací a pochopením delších větných frází. Seznámení s formuláři a u některých frekventantů i s prostorem konkrétního Úřadu práce může být velice uklidňující. Zbaví je strachu z neznámého a ÚP se tak pro ně stane další alternativou hledání práce. Pracovní pohovor Pracovní pohovor je spolu s životopisem zásadním tématem kurzu, protože při procesu získávání práce je téměř nevyhnutelný, a vhodná příprava může velmi pomoci v úspěchu uchazeče. Účastníci by se měli seznámit s etiketou u pracovního pohovoru a úlohou prvního dojmu, který lze nahlédnout jak z pohledu vystupování, ale i upravenosti zevnějšku. Účastníci probírají témata, která jsou častou součástí pohovoru. Finanční gramotnost Většina lidí s PAS má ještě před nástupem do zaměstnání často velice nereálné představy o výši mzdy a postrádají základní návyky hospodaření s penězi (hrozí tak např. okamžité nadšené utracení prvního výdělku atd.). Zatímco je pro většinu lidí běžné a samozřejmé, že výplata zpravidla chodí jednou za měsíc na účet, pro lidi s PAS může být tato skutečnost úplně neznámá 11

14 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu a nevědí odkud a kdy peníze čekat, proto je třeba tento fakt zdůraznit a věnovat se i tématu založení účtu. Významně je třeba se zmínit o rozdílech mezi hrubou a čistou mzdou, což bývá způsobeno uvedenou částkou v platovém výměru, kterou považují za směrodatnou. Uzavření pracovního poměru Při uzavírání pracovního poměru mohou osoby s PAS vyděsit administrativní požadavky zaměstnavatele, které jsou nezbytné k vyhotovení pracovní smlouvy (vyplnění osobního dotazníku, výpis z evidence rejstříku trestů, úředně ověřená kopie výučního listu, vstupní lékařská prohlídka, souhlas se zpracováním osobních údajů...). Někteří mohou dokonce couvnout od dojednání pracovního poměru, protože tomu neporozumí a mají pocit, že to nezvládnou. Výpověď I když se může zdát téma výpovědi poněkud předčasné, je rozhodně důležité na tuto variantu ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele upozornit, protože klienti s PAS mohou nabýt dojmu, že ve chvíli, kdy pracovní místo získají, je to definitivní a nezvratné vítězství. Ovšem může nastat také opačná situace, kdy lidé s PAS vzhledem ke své impulzivnosti, menšímu sebevědomí, horší schopnosti generalizace informací a dalším aspektům mohou mít sklony k ukončení pracovního poměru při jakémkoli malém zádrhelu. Denní režim v práci Lidé s PAS se potřebují důkladně seznámit s pracovní dobou, kterou musí dodržovat s ohledem na výši svého úvazku. Je to z toho důvodu, že upřednostňují své vlastní potřeby před nastaveným režimem na pracovišti. Problematické může být nedodržování stanovené pracovní doby z důvodu pomalého, pečlivého tempa nebo spokojenosti s pracovním prostředím. Každý takový zaměstnanec by měl dostat přesné informace například o práci přesčas, jak a kdy žádat o dovolenou, jakým způsobem postupovat při oznamování pracovní neschopnosti a jaké k tomu potřebuje tiskopisy. Doprava do práce Pro některé zaměstnance nemusí být samozřejmé zvládání dopravy do zaměstnání. V některých případech je nezbytný postupný trénink cestování a včasného docházení na pracoviště za podpory asistenta. Rozvoj dovedností se zaměřením na práci s ICT Pro osoby s PAS většinou není problém ovládat práci na PC. Bez problému, zato velmi otevřeně, se pohybují ve virtuálním prostředí internetu. Z tohoto důvodu bývají ohroženi veškerými hrozbami ( virtuální přátelé, absence používání zabezpečení a hesel, důvěra a otevřenost při anonymní internetové komunikaci). Lehce mohou podlehnout zneužití osobních údajů, aniž by si byli tímto nebezpečí vědomi. Naopak jejich silnou stránkou, kterou zaměstnavatelé ocení, bývá práce s internetovými prohlížeči, bezproblémové ovládání nejrůznějších programů, zvládnutí anglického jazyka, který je nejčastěji používaný. 12

15 Fáze podpory Lidé s PAS velmi často a snáze podléhají závislosti na internetu. V tomto prostředí se cítí bezpečněji, snáze přes něj navazují přátelské vztahy s vrstevníky. Jejich sociální naivita pak může způsobit nemalé problémy nejenom jim samotným, ale také rodině a přátelům. Často bývají obdivováni pro své počítačové znalosti, mohou patřit mezi inovátory a producenty nových technologií. Po odborné stránce jsou připraveni na budoucí povolání výborně, v čem ale selhávají, je jejich naivita a otevřenost například v již zmiňovaném virtuálním prostředí. Kurzy spojené s dovednostmi s ICT jsou cíleny právě na bezpečnost, zdrženlivost a nastavení pravidel při brouzdání na internetu. Zvládání krizových situací Lidé s PAS mají často deficit v oblasti představivosti, někdy také sníženou schopnost funkční komunikace (vyjadřování, porozumění), a vždy je u nich narušena schopnost chápání sociálních situací. Všechny tyto aspekty zapříčiňují náročnější orientaci na pracovišti a tím i snižují schopnost čelit zátěžové situaci. Některým těmto problematickým situacím lze efektivně předcházet a vhodné reakce lze účinně trénovat. Spousta rizikových situací vykrystalizuje hned při počátku zaměstnání (např. velikost zaměstnaneckého kolektivu, úskalí dopravy do zaměstnání, pracovní místo, specifika náplně práce apod.), někdy všechny podmínky dopředu neznáme, jindy je třeba jednotlivé aspekty během zaměstnávání po dohodě se zaměstnavatelem drobně upravit (např. posunutí pracovní doby, úprava pracovního místa, přesnější specifikace pracovních aktivit apod.). Předcházení problémovým situacím Některým kritickým situacím lze efektivně předejít dobrou organizací pracovních povinností a odpočinku, jasnou specifikací a rozvrhnutím pracovních povinností a tréninkem komunikace s kolegy a nadřízenými. Organizace vlastního času a povinností Základním předpokladem prevence problémových situací je jasná a přehledná organizace pracovních povinností a jejich rozvrhnutí do pracovního dne. Cílem je zajistit, aby osoba s PAS během práce neprožívala nepřiměřený stres, pracovala soustředěně a efektivně, nepřebíhala od jedné aktivity k druhé, stihla odpovídající penzum práce, nepracovala přesčas apod. Všechny osoby s PAS profitují z předvídatelného pracovního prostředí, kdy je jim jasně sděleno, co přesně, kde, jak a jak dlouho mají dělat. Způsob zobrazení pracovní náplně je rozdílný, někomu stačí pouze verbální seznámení s úkoly na celý den nebo týden, jiný potřebuje pracovní den rozfázovat na jednotlivé aktivity a tento psaný seznam postupných aktivit mít k dispozici. Pro některé osoby s PAS je užitečná ještě větší názornost a to například používaní piktogramů. Jasné zadání pracovních aktivit zajišťuje zaměstnanci s PAS předvídatelnost, díky které se cítí při práci jistěji a dosahuje lepších pracovních výkonů. Pro dobrý pracovní výkon je důležité dodržování přiměřené relaxace a psychohygieny. Zaměstnancům s PAS se proto o přestávkách navrhuje konkrétní krátká relaxační činnost dle vlastního zájmu nebo činnost diametrálně odlišná od pracovní. 13

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Obsah výuky volitelného předmětu

Obsah výuky volitelného předmětu Obsah výuky volitelného předmětu Komunikační dovednosti Září červen Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Obsah Obsah Cíl a pojetí volitelného předmětu Komunikační

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu Sociální služby Semily Bavlnářská 523,567; 513 01 Semily, IČO - 00854930 STANDARD č. : 3 NÁZEV STANDARDU : Jednání se zájemcem o službu Služba: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

VZDĚLÁVACÍ METODIKA. Prevence v osobním životě. Projekt "Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha" reg.č.

VZDĚLÁVACÍ METODIKA. Prevence v osobním životě. Projekt Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha reg.č. Motto: Chceme-li se zlepšovat v umění jednat s lidmi, zvládat své emoce, stresy, strachy a konflikty, musíme přijmout skutečnost, že je to celoživotní výzva. Učme se od každého, s kým se denně potkáváme

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů 3.vyhodnocení výzkumného šetření Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů 3.vyhodnocení výzkumného šetření Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů 3.vyhodnocení výzkumného šetření (říjen 2009 / březen 2010) Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB VE FRANCII

PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB VE FRANCII PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB VE FRANCII Hervé JEAN TOUFFET 7. Října 2013 Preambule Tato přednáška si neklade za cíl seznámit vás se vším. Popisuje hlavní charakteristické aspekty a zásady fungování

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více