METODIKA PODPORY OSOB S PAS PŘI UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PRO ZAMĚSTNAVATELE A UCHAZEČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PODPORY OSOB S PAS PŘI UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PRO ZAMĚSTNAVATELE A UCHAZEČE"

Transkript

1 METODIKA PODPORY OSOB S PAS PŘI UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PRO ZAMĚSTNAVATELE A UCHAZEČE

2

3 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Kolektiv autorů pracovníci projektu Integrace osob s poruchou autistického spektra na pracovní trh (reg. č. CZ.1.04/3.3.05/ ) 2014

4

5 úvod úvod Nástup do prvního zaměstnání je pro každého z nás významnou životní změnou a začátkem něčeho nového a neznámého, z čeho můžeme mít obavy, nebo na co se naopak velmi těšíme. Pro osoby s poruchou autistického spektra (dále PAS) je tato situace mnohem náročnější, protože se jedná o specifickou skupinu lidí s obtížemi v komunikaci, s problémy v navazování funkčních sociálních vztahů a narušenou představivostí. Je proto nezbytné jim hned při nástupu do zaměstnání poskytnout zvýšenou péči a odbornou podporu. Tito lidé bývají nezřídka vyloučeni z pracovního trhu nebo pracují na místech, která zdaleka nevyužívají jejich schopnosti a dovednosti. APLA-JM se zabývá podporou osob s PAS v Jihomoravském kraji od roku 2002 a reflektuje potřeby této skupiny osob napříč zdravotními diagnózami a věkovými kategoriemi. V souvislosti s počátkem diagnostiky PAS v polovině 90. let a stárnutím populace narůstá skupina mládeže a dospělých, od kterých se očekává vstup do dospělého života. Bez specifické podpory a cíleného tréninku dovedností vedoucích k samostatnosti a soběstačnosti však nejsou schopni zvládnout novou životní etapu, navzdory svému potenciálu. Tento materiál přináší shrnutí zkušeností pracovníků APLA-JM s podporou lidí s autismem při přípravě, vyhledání, nástupu i následném udržení pracovního místa na otevřeném trhu práce. Od roku 2010 realizovala APLA-JM projekty, které absolvovalo 60 účastníků z celého spektra autistických poruch. Po čtyřech letech zkušeností předkládáme zájemcům o problematiku zaměstnávání lidí s autismem stručnou publikaci, která vznikla jako jeden z výstupů projektu Integrace osob s poruchou autistického spektra na pracovní trh (reg. č. CZ.1.04/3.3.05/ ), podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt byl zaměřen na osvojování pracovních návyků a zaměstnanost osob s PAS komplexně od fáze diagnostikování až po nalezení stálého zaměstnání. Vzhledem k šíři cílové skupiny, autistického spektra zahrnujícího mladé dospělé s mentálním postižením i nadprůměrným intelektem a rozdílnými funkčními schopnostmi, se jednalo o velmi různorodou podporu. Zahrnovala možnosti zaměstnávání na otevřeném i chráněném pracovním trhu. Otevřený trh práce počítá s pracovníky, kteří nepotřebují zvláštní pomoc nebo pouze v omezeném rozsahu a většina pracovníků nemá statut osoby se zdravotním postižením. Chráněný pracovní trh poskytuje protektivní prostředí pro kolektivy osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Jedná se o sociální firmy, chráněná pracovní místa a sociálně terapeutické dílny. Použité postupy uváděné v této metodice odpovídají metodě podporovaného zaměstnání, která umožňuje lidem se znevýhodněním vyrovnat příležitosti pro pracovní uplatnění v běžném zaměstnání, nikoli na chráněném pracovišti. Soustředíme se tak zejména na osoby, jejichž funkční schopnosti umožňují za určité míry podpory, poskytované po omezenou dobu, nástup na odpovídající pozici a následné samostatné zvládání pracovního života. Z hlediska diagnóz PAS se jedná o osoby s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, jejichž obtíže nemusí být na první pohled znát. 3

6 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Komu je publikace určena? Všem zájemcům o problematiku zaměstnávání osob s PAS. Primárně chceme poskytnout základní informace dalším organizacím, které se věnují podpoře lidí se znevýhodněním na pracovním trhu a mohou se setkat s klienty s autismem potenciálním zaměstnavatelům, kteří uvažují či váhají, zda zaměstnají člověka s autismem blízkým osobám lidí s autismem, zejména rodičům, kteří hledají informace o možnostech podpory při řešení otázek spojených s nástupem do zaměstnání spolupracovníkům lidí s PAS Poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus Označení poruchy autistického spektra evokuje v mysli jakési spektrum, kontinuum. Dobře tak vystihuje různorodost projevů postižení, od snížení mentálních schopností různého stupně po projevy blížící se chování běžné populace. Tíže poruchy se u každého člověka velmi liší, některé dovednosti mohou zcela chybět, jiné jsou jen výrazně opožděné. Pro všechny je však společné narušení některých funkcí, které se projevuje nedostatky ve třech oblastech. Mluvíme o tzv. triádě problémových oblastí: 1. Sociální interakce a sociální chování Výrazně narušená schopnost přiměřeně užívat neverbální chování v různých sociálních situacích (týká se postoje těla, gest, mimiky, očního kontaktu...), nízká empatie, nedostatek sociálního taktu. Tyto nedostatky se projevují např. při rozpoznání, co se v dané situaci hodí či ne a následném ne zcela adekvátním chování. Mohou tak zažívat častější společenská faux pas, kvůli kterým se mohou následně vyhýbat společenským kontaktům. Emoční a sociální nezralost se může projevovat nadměrnou otevřeností a nevhodnou upřímností. Lidé s PAS zažívají problémy v kolektivu vrstevníků, často nedokáží adekvátně navazovat kontakty s druhými lidmi. 4

7 Poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus 2. Komunikace U některých osob je patrný opožděný vývoj řeči, nebo se u nich řeč nevyvine vůbec a velmi obtížně se pak dorozumívají s okolím. V případě osvojení řeči obtížně chápou mimoslovní komunikaci. U osob s Aspergerovým syndromem bývá verbální vyjadřování přiměřené věku, obvykle s dobrou slovní zásobou. Sdělení však působí mechanicky, strnule, chybí přizpůsobení slovníku sociálnímu prostředí. Konverzace nebývá vzájemná, chybí slovní zájem o druhou osobu. Z dialogu se často stává monolog. Vyskytovat se mohou obtíže s mimoslovní komunikací. Neví si rady s dvojsmyslnými výroky, neumí dešifrovat změnu významu vyřčeného podle kontextu či změny tónu hlasu. Mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi. Jejich komunikační dovednosti jsou slabé a následkem toho se pak raději interakci s druhými lidmi vyhýbají nebo se chovají nevhodným způsobem. 3. Představivost, zájmy, hra Nápadně výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, které je abnormální buď svojí intenzitou nebo předmětem zájmu (např. astronomie, meteorologie, statistika, dopravní prostředky). Někdy mohou negativně reagovat na změny, mohou lpět na rituálech či nutkavě vykonávat určité činnosti. Pokud má vše svůj standardní denní režim a řád, cítí se lidé s PAS bezpečněji a jistěji. Tento fakt ale způsobuje, že se snižuje jejich schopnost reagovat flexibilně v sociálních situacích. Mnozí lidé s PAS mají nestandardní zájmy (někdy až nutkavého charakteru, kterým podřizují náplň všedního dne). Vedle triády problémových oblastí se mohou dále vyskytovat nespecifické rysy, které již nejsou součástí diagnostických kritérií): např. neobvyklé reakce na smyslové podněty (hypersenzitivita na zvuky, světla nebo doteky, nepřiměřené reakce na vůně a pachy), nepřiměřené emocionální reakce (bezdůvodný pláč nebo smích, střídání nálad, afekty, úzkost, absence strachu v nebezpečných situacích), problémy s chováním (dyskoncentrace, agresivita, sebezraňování...), problémy se spánkem, s jídlem. Poruchy autistického spektra postihují dle nejnovějších výzkumných studií okolo 1 % populace. Každé sté narozené dítě tedy trpí některou z PAS. Častěji se vyskytuje u chlapců. Aspergerův syndrom (AS) je jednou z poruch autistického spektra, na rozdíl od ostatních diagnóz PAS je spojen s normální či nadprůměrnou inteligencí, někdy dosahující i pásma geniality. Bez ohledu na medicínské diagnózy lze také na autismus nahlížet podle toho, jak je kdo schopen zvládat každodenní životní situace. Lidé se stejnou diagnózou se v úrovni adaptability na požadavky běžného života diametrálně liší. Podle toho, jak se dokáží přizpůsobit běžnému životu, hovoříme o osobách s tzv. nízko funkčním, středně funkčním a vysoce funkčním autismem (VFA). Při podpoře lidí s PAS na otevřeném pracovním trhu uvažujeme právě o lidech s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, kteří mají potenciál po vstupní podpoře uspět v běžném zaměstnání. 5

8 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Bariéry vstupu na trh práce U lidí s PAS lze identifikovat bariéry při vstupu na trh práce a udržení si pracovního místa v těchto oblastech: A) z pohledu osob s PAS Diagnóza: Obtíže se projevují v každodenním životě, při vyhledávání zaměstnání mohou nastat problémy již při sestavování životopisu a rozpoznání důležitosti informací, psaní životopisu, telefonování s potencionálním zaměstnavatelem nebo při vlastním pohovoru (např. nevhodné dotazování, neudržení očního kontaktu, nedodržování osobní zóny). Značné problémy jsou patrné zejména při prvním kontaktu se zaměstnavatelem, protože jedinci s Aspergerovým syndromem se cítí nejistě a často jednají velmi naivně nebo nepřiměřeně. Jelikož většinu zaměstnavatelů nevhodné společenské chování odradí již při prvním pohovoru, je uspět u přijímacího pohovoru pro lidi s AS zpravidla těžší, než vlastní výkon práce a udržení si daného zaměstnání. Pokud se stane, že lidé s AS naleznou zaměstnání a udrží si ho, nevhodné chování se minimalizuje a jsou schopni odvádět velmi kvalitní práci. Věk: jedná se o skupinu mladých dospělých, kteří studiem oddalují vstup na pracovní trh a předem obávaný neúspěch z nezaměstnanosti. Při hledání zaměstnání představují skupinu absolventů, která je znevýhodněna nedostatkem praxe, chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností. B) z pohledu potenciálních zaměstnavatelů předsudky zaměstnávat osoby s autismem. Při jednání se zaměstnavateli často zjišťujeme, že většina lidí má ztotožněn autismus stále jen s postavou hlavního hrdiny z filmu Rain Man. Tato představa je zavádějící, každý člověk s autismem je jiný, společné jsou pouze problémy s komunikací, sociálním chováním a plánováním, a to na různých úrovních. haló efekt. Člověk s autismem může vyvolat různé první dojmy podle toho, kterým svým rysem zaujme jako první. Pro osoby s autismem je typický tzv. nevyrovnaný vývojový profil, markantní rozdíly ve struktuře osobnostních vlastností člověka. V některých oblastech tedy může vynikat (např. encyklopedické znalosti) a v jiných fatálně selhávat (např. taktní jednání, motorická obratnost). Pokud zaměstnavatele upoutá na první pohled nevhodná reakce při pohovoru, zvláštní tón řeči, obtížně uvěří jiným, často i nadprůměrným schopnostem. Naopak někteří lidé svým natrénovaným vystupováním dokáží udělat velmi dobrý dojem a zaměstnavatel nepředpokládá žádnou potřebu individuální podpory, která je často nutná k adaptaci na novém pracovišti a nastavení funkčních pracovních stereotypů a návyků. tendence generalizovat. Pokud již zaměstnavatel má negativní zkušenost se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, je pro něj náročné porozumět, že každý člověk má jiné omezení a pracovní potenciál. 6

9 Fáze podpory Fáze podpory 1) Vstup lidí s PAS do programu Prvním krokem podpory je dojednání samotné spolupráce mezi zájemcem a pracovním poradcem. V této fázi je velmi důležité ujasnit si, s jakými představami a očekáváním zájemce do služby vstupuje a jaké jsou reálné možnosti poskytovatele. Klíčové je seznámení zájemce s podmínkami a pravidly programu a zjišťování jeho představ o pracovním uplatnění. Zájemce může doprovázet blízká osoby, pokud si to člověk s PAS přeje. Účast někoho blízkého bývá velmi přínosná, napomáhá překonat prvotní ostych či komunikační bariéry lidí s autismem. Vypovídá také o potřebné míře podpory, běžných komunikačních strategiích zájemce a možnostech neformální sociální opory od blízkých osob, která je pro udržitelnost zaměstnání nezbytná. Ze společných setkání zájemce a pracovního poradce vzniká vždy písemný zápis, který obdrží i zájemce. Písemné výstupy umožňují zájemci lépe porozumět informacím, kdykoli se k nim vrátit, mít přehled o oboustranných závazcích a jejich následném plněním. Vhodné je využívání souhrnných tabulek, shrnutí, škál či časových os. Zápis by měl odpovídat na otázky CO?, KDO?, KDY?, DOKDY?, KDE?, PROČ?, JAK? Jednání končí uzavřením dohody o poskytování služby, tedy potvrzením, že se obě strany shodly na cíli spolupráce, rámcových krocích k jeho dosažení, vzájemných právech i povinnostech a podmínkách ukončení služby. 2) Diagnostika, zpráva z pracovní diagnostiky a individuální plán rozvoje Jakmile klient podepíše s poskytovatelem dohodu o spolupráci, absolvuje podrobný pohovor, během kterého se hodnotí jeho pracovní potenciál a při kterém se hledají reálné možnosti uplatnění s ohledem na specifické charakteristiky a potřeby lidí s PAS (obtíže v komunikaci, narušení sociálních interakcí, horší adaptace, nižší flexibilita, smysl pro detail, doslovné dodržování nastavených pravidel a předpisů apod.). Na základě tohoto pohovoru vypracuje přidělený pracovní poradce zprávu z pracovní diagnostiky, která obsahuje: Obecné informace o klientovi (vlastnosti, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, zájmy) Analýzu schopností a dovedností, zájmy a motivaci Návrh dalšího vzdělávání, doporučený vzdělávací kurz, možnou rekvalifikaci Stanovení potřebné podpory a míry pomoci při uplatnění klienta na otevřeném trhu práce Profesní zaměření, vhodné pracovní uplatnění Nevhodné profese z pohledu klienta Životopis Dle výsledků pracovní diagnostiky poté poradce s klientem sestavují individuální plán rozvoje (IPR), na kterém se klient aktivně podílí. V průběhu plánování mohou být se souhlasem klienta přizvány další osoby (rodiče, pedagog, psycholog apod.). 7

10 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Pro vypracování IPR si klient s pracovním poradcem stanoví postupy a úkoly, které povedou k dosažení vytyčených cílů. IPR tak dotváří písemnou smlouvu o další vzájemné spolupráci (klient APLA-JM). Tato úvodní část napomůže klientovi orientovat se v oblasti pracovního uplatnění, nabídne mu možnosti dalšího vzdělávání a motivuje ho k aktivní spolupráci při výběru budoucího zaměstnání. Cílem je nastavení směru pro optimální osobně i společensky přijatelné zařazení na trhu práce. 3) Aktivizace a motivace Po úvodním stanovení IPR je u lidí s PAS velmi důležitá taková podpora, která je vhodně motivuje při hledání pracovního uplatnění, a zároveň aktivuje k návštěvám vybraných kurzů pro rozvoj dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce. Míra poskytované podpory se zvyšuje během příprav na vstup do zaměstnání a ze zkušeností APLA-JM je nepostradatelná při samotném vstupu dotyčného na pracovní trh. Lidé s PAS mají na začátku o pracovní uplatnění velký zájem, na práci se velmi těší, jsou ochotni se intenzivně a poctivě připravovat. Jakmile je vše domluveno, nezřídka se stává, že nezvládnou počáteční přechod do pracovního procesu (změna statusu z nezaměstnaného na zaměstnaného). Klíčovou roli zde proto sehrává pracovní poradce, který: osvětluje náplň práce domlouvá pracovní podmínky na pracovišti motivuje k nástupu a pravidelnému docházení do zaměstnání vysvětluje pozitiva a zmírňuje negativa aktivizuje klienta k návštěvě potřebného kurzu zjišťuje zpětnou vazbu o průběhu zaměstnávání od klienta, zaměstnavatele a případně i rodičů Pokud by nastaly obtížné situace při zaměstnávání osoby s PAS, může se každý zaměstnavatel na tohoto pracovního poradce obrátit. Tato aktivita je pro úspěšný vstup osoby s PAS do zaměstnání klíčová a proto by jí měl každý zaměstnavatel věnovat patřičnou pozornost. 4) Kurzy pracovních návyků a praktických dovedností souvisejících s uplatněním na trhu práce APLA-JM Každý klient má možnost individuálně či skupinově navštěvovat vzdělávací kurzy prakticky zaměřené na oblasti: Nácviků sociálních dovedností a komunikace, osobnostního rozvoje Nácviků hospodaření s penězi Rozvoje dovedností zaměřených na práci s ICT Základů praktických dovedností pro chod domácnosti Praktických dovedností souvisejících s uplatněním na trhu práce Zvládání krizových situací Tyto kurzy se realizují ještě před nástupem na pracovní pozici a pokračují souběžně se zaměstnáním. Osvědčilo se některé dovednosti upevňovat až během zařazení na pracovní pozici (vychází se vstříc 8

11 Fáze podpory požadavkům zaměstnavatelů i jejich zaměstnanců s PAS). Pokud některé pracovní dovednosti nelze z prostorových a časových důvodů učit přímo na pracovišti, APLA-JM nabízí trénink v bezpečném prostředí tak, aby si klienti potřebné dovednosti jednoduše upevnili a následně snáze přenášeli do pracovního prostředí. Nácvik sociálních dovedností a komunikace, osobnostní rozvoj Lidé s poruchou autistického spektra vykazují deficity v oblasti společenské komunikace, v chápání sociálních pravidel a pohnutek chování ostatních lidí. Je důležité je naučit správně interpretovat nečitelné jednání ostatních a nabízet vzorce chování v častých společenských situacích s důrazem na uplatnění na trhu práce. Ideální je dvoufázový model nácviku sociálních dovedností, kdy se nejdříve pracuje s každým účastníkem individuálně, následně pak v menší sourodé skupince, tak aby nedocházelo ke vzájemným konfliktům nebo naopak k pasivitě některého účastníka s PAS. Základní sociální dovednosti V úvodu se kurz věnuje zvládnutí základních sociálních dovedností, kam patří zejména všechny složky rozhovoru. Lidé s PAS mohou nevhodným způsobem navazovat kontakt s kolegou či nadřízeným na pracovišti, nenaslouchají, nepříliš ochotně se dělí s komunikačním partnerem o prostor, podivně ukončují rozhovor, hůře nebo téměř vůbec nerespektují odlišný názor druhého. Lidé s PAS nebývají příliš empatičtí a to z důvodu, že hůře rozpoznávají pocity a emoce druhých. Často jsou z toho sami velmi nešťastní. Neverbální komunikace V kurzu se intenzivně pracuje s neverbální komunikací. Lidé s PAS nechápou pravidla přirozeného očního kontaktu ve spojení s různými komunikačními situacemi. Někteří lidé s PAS bývají velmi hlasití, jiní naopak mluví velice potichu, až jim není rozumět. Lektor se proto s klientem zaměří na určující míru hlasitosti mluveného projevu pomocí škály hlasitosti v konkrétních společenských situacích (porada, jednání se zákazníkem, sportovní utkání v hledišti s kolegy). Empatie Osoby s PAS se učí, které myšlenky mohou vyslovovat nahlas a které si mají nechat pro sebe. Některé zraňující postřehy člověka s PAS mohou komunikačního partnera urazit. Je pro ně obtížné pochopit smysl etikety, mnohdy nechápou důležitost prvního dojmu, který na ostatní svým jednáním udělají. Na kurzu mají možnost diskutovat o svých zkušenostech a zážitcích. Mnozí lidé s PAS se uspokojivě orientují v základních společenských dovednostech a pro tyto kurz nabízí náročnější sociální momenty. Obtížně rozpoznávají jemné odstíny v neverbálním i verbálním vyjadřování, které jsou zásadní pro vnímání sarkasmu. Ironické výroky chápou doslovně, uniká jim opačný význam sdělení daný atmosférou. Kurz se soustředí na rozvoj percepce znaků pro ironii, frekventanti pracují s ilustrativními příklady použití sarkasmu v různých společenských situacích a navrhují možné reakce. 9

12 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu Významná pozornost je věnována skládání a přijímání komplimentů, což je pro osoby sociálně handicapované často tvrdý oříšek. Obtížnou kapitolu sociální interakce představuje pro osoby s PAS taktní a netaktní chování. Předpokladem pro úspěch nácviku v této oblasti je alespoň částečně rozvinutá schopnost empatie. Účastníci se učí přetransformovat svoje přímočaré a mnohdy zraňující myšlenky do přijatelné formy. Debatují o dopadech necitlivých výroků na konkrétní mezilidské vztahy. Příklady netaktního chování se učí změnit na taktní. Praktické dovednosti související s uplatněním na trhu práce Kurz zaměřený na praktické dovednosti pro uplatnění na trhu práce by se měl z velké části zaměřit na osobnostní rozvoj jednotlivých účastníků. Měl by je motivovat k aktivnímu hledání uplatnění na pracovním trhu; pojmenovat silné stránky a podporovat jejich zdravé sebevědomí. Pro řadu osob s PAS, které nad vlastním pracovním uplatněním nikdy neuvažovali, je často příjemné a překvapivé zjištění vlastní způsobilosti ke konkrétnímu pracovnímu místu. Řada frekventantů se s faktem že jsou zaměstnatelní setkává poprvé a nemají ponětí o tom, jak trh práce funguje a už vůbec ne, jakým způsobem jsou do něj zařaditelní. Sousloví trh práce řada z nich jistě někdy slyšela, ale tento pojem je pro ně velmi abstraktní. Ve chvíli, kdy blíže pochopí vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, úlohu státu v boji proti nezaměstnanosti a jiné, bude pro ně představa pracovního místa hmatatelnější a tím vzroste i jejich motivace takové místo získat. Velmi cenné pro ně mohou být informace o otevřeném trhu práce, podporovaném zaměstnávání, chráněných místech a existenci dalších organizací, na které se mohou kdykoli obrátit. Spousta lidí s PAS nedokáže reálně odhadnout, na jakou práci jsou způsobilí s ohledem na zhodnocení svého vzdělání, schopností a zájmů. Řada z nich má tendence se buď velmi podceňovat, nebo má naopak nereálné představy o svém budoucím zaměstnání. Kde a jak lze hledat zaměstnání? Vzhledem k tomu, že se řada klientů s PAS může vyznačovat pasivitou, je vhodné zdůraznit fakt, že chtít pracovat nestačí. Je potřeba vyvinout jistou aktivitu. Jak odpovídat na inzerát? Důležité je zvládnutí základních pravidel psaní u a tím snáze předcházet a čelit riziku, že bude jejich odpověď zbytečně odsouzena předčasně. Telefonický rozhovor může pro osoby s PAS představovat velký stres, ve chvíli, kdy budou však dobře připravení (zejména u pracovních hovorů se vždy jedná víceméně o totéž, proto je příprava možná) se tento stres může snížit na minimum. I tady obecně platí fakt, že pro lidi s PAS je nejvhodnější pomůckou vizualizace, proto je možné vytvořit seznam bodů, které by měla obsahovat správná odpověď na inzerát, stejně tak pomůcky pro telefonování. 10

13 Fáze podpory Jak rozeznat nereálné pracovní nabídky? Lidé s PAS mohou být častou obětí podvodníků pro svou důvěřivost a špatnou orientaci v chování ostatních. Falešné inzeráty působí lákavě díky nereálným finančním nabídkám, které neodpovídají nabízené pozici. Pro uchazeče s PAS je tato situace těžko čitelná, a tak ji nemusí být schopni objektivně posoudit. Životopis Vzhledem k jasné struktuře životopisu je jeho vytvoření pro klienty poměrně snadné a zábavné. Bezpochyby však také slouží k memorování faktů o své osobě. Řada lidí s PAS si totiž nepamatuje některé informace související např. s názvem školy nebo druhu ukončení vzdělání, protože je nepovažuje za podstatné vědět. Motivační dopis Motivace bývá častým problémem u lidí s PAS a je velice důležité se u tohoto tématu zaměřit nejen na samotný akt psaní motivačního dopisu, ale především na pojmenování a nalezení vlastní motivace ke konkrétní pracovní pozici. Osvědčilo se hledání odpovědi na otázky: Proč bych tuto práci chtěl dělat a proč si myslím, že se na ni hodím? Klienti tak zjištěné odpovědi využijí nejen u psaní motivačního dopisu, ale například i u pracovního pohovoru. Rozhodně by však měli umět rozlišit důvody, které se hodí uvést, a ty, které by naopak měli taktně zamlčet. To může dělat řadě lidí s PAS problém, protože mívají sklony k naprosté upřímnosti. Úřad práce Jako každý jiný člověk i lidé s PAS mohou využívat služeb Úřadu práce. Orientace v dokumentech a povinnostech je často nepřehledná i pro běžného člověka, natož pro ty, co mají potíže se zpracováním většího množství složitějších informací a pochopením delších větných frází. Seznámení s formuláři a u některých frekventantů i s prostorem konkrétního Úřadu práce může být velice uklidňující. Zbaví je strachu z neznámého a ÚP se tak pro ně stane další alternativou hledání práce. Pracovní pohovor Pracovní pohovor je spolu s životopisem zásadním tématem kurzu, protože při procesu získávání práce je téměř nevyhnutelný, a vhodná příprava může velmi pomoci v úspěchu uchazeče. Účastníci by se měli seznámit s etiketou u pracovního pohovoru a úlohou prvního dojmu, který lze nahlédnout jak z pohledu vystupování, ale i upravenosti zevnějšku. Účastníci probírají témata, která jsou častou součástí pohovoru. Finanční gramotnost Většina lidí s PAS má ještě před nástupem do zaměstnání často velice nereálné představy o výši mzdy a postrádají základní návyky hospodaření s penězi (hrozí tak např. okamžité nadšené utracení prvního výdělku atd.). Zatímco je pro většinu lidí běžné a samozřejmé, že výplata zpravidla chodí jednou za měsíc na účet, pro lidi s PAS může být tato skutečnost úplně neznámá 11

14 Metodika podpory osob s PAS při uplatnění na pracovním trhu a nevědí odkud a kdy peníze čekat, proto je třeba tento fakt zdůraznit a věnovat se i tématu založení účtu. Významně je třeba se zmínit o rozdílech mezi hrubou a čistou mzdou, což bývá způsobeno uvedenou částkou v platovém výměru, kterou považují za směrodatnou. Uzavření pracovního poměru Při uzavírání pracovního poměru mohou osoby s PAS vyděsit administrativní požadavky zaměstnavatele, které jsou nezbytné k vyhotovení pracovní smlouvy (vyplnění osobního dotazníku, výpis z evidence rejstříku trestů, úředně ověřená kopie výučního listu, vstupní lékařská prohlídka, souhlas se zpracováním osobních údajů...). Někteří mohou dokonce couvnout od dojednání pracovního poměru, protože tomu neporozumí a mají pocit, že to nezvládnou. Výpověď I když se může zdát téma výpovědi poněkud předčasné, je rozhodně důležité na tuto variantu ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele upozornit, protože klienti s PAS mohou nabýt dojmu, že ve chvíli, kdy pracovní místo získají, je to definitivní a nezvratné vítězství. Ovšem může nastat také opačná situace, kdy lidé s PAS vzhledem ke své impulzivnosti, menšímu sebevědomí, horší schopnosti generalizace informací a dalším aspektům mohou mít sklony k ukončení pracovního poměru při jakémkoli malém zádrhelu. Denní režim v práci Lidé s PAS se potřebují důkladně seznámit s pracovní dobou, kterou musí dodržovat s ohledem na výši svého úvazku. Je to z toho důvodu, že upřednostňují své vlastní potřeby před nastaveným režimem na pracovišti. Problematické může být nedodržování stanovené pracovní doby z důvodu pomalého, pečlivého tempa nebo spokojenosti s pracovním prostředím. Každý takový zaměstnanec by měl dostat přesné informace například o práci přesčas, jak a kdy žádat o dovolenou, jakým způsobem postupovat při oznamování pracovní neschopnosti a jaké k tomu potřebuje tiskopisy. Doprava do práce Pro některé zaměstnance nemusí být samozřejmé zvládání dopravy do zaměstnání. V některých případech je nezbytný postupný trénink cestování a včasného docházení na pracoviště za podpory asistenta. Rozvoj dovedností se zaměřením na práci s ICT Pro osoby s PAS většinou není problém ovládat práci na PC. Bez problému, zato velmi otevřeně, se pohybují ve virtuálním prostředí internetu. Z tohoto důvodu bývají ohroženi veškerými hrozbami ( virtuální přátelé, absence používání zabezpečení a hesel, důvěra a otevřenost při anonymní internetové komunikaci). Lehce mohou podlehnout zneužití osobních údajů, aniž by si byli tímto nebezpečí vědomi. Naopak jejich silnou stránkou, kterou zaměstnavatelé ocení, bývá práce s internetovými prohlížeči, bezproblémové ovládání nejrůznějších programů, zvládnutí anglického jazyka, který je nejčastěji používaný. 12

15 Fáze podpory Lidé s PAS velmi často a snáze podléhají závislosti na internetu. V tomto prostředí se cítí bezpečněji, snáze přes něj navazují přátelské vztahy s vrstevníky. Jejich sociální naivita pak může způsobit nemalé problémy nejenom jim samotným, ale také rodině a přátelům. Často bývají obdivováni pro své počítačové znalosti, mohou patřit mezi inovátory a producenty nových technologií. Po odborné stránce jsou připraveni na budoucí povolání výborně, v čem ale selhávají, je jejich naivita a otevřenost například v již zmiňovaném virtuálním prostředí. Kurzy spojené s dovednostmi s ICT jsou cíleny právě na bezpečnost, zdrženlivost a nastavení pravidel při brouzdání na internetu. Zvládání krizových situací Lidé s PAS mají často deficit v oblasti představivosti, někdy také sníženou schopnost funkční komunikace (vyjadřování, porozumění), a vždy je u nich narušena schopnost chápání sociálních situací. Všechny tyto aspekty zapříčiňují náročnější orientaci na pracovišti a tím i snižují schopnost čelit zátěžové situaci. Některým těmto problematickým situacím lze efektivně předcházet a vhodné reakce lze účinně trénovat. Spousta rizikových situací vykrystalizuje hned při počátku zaměstnání (např. velikost zaměstnaneckého kolektivu, úskalí dopravy do zaměstnání, pracovní místo, specifika náplně práce apod.), někdy všechny podmínky dopředu neznáme, jindy je třeba jednotlivé aspekty během zaměstnávání po dohodě se zaměstnavatelem drobně upravit (např. posunutí pracovní doby, úprava pracovního místa, přesnější specifikace pracovních aktivit apod.). Předcházení problémovým situacím Některým kritickým situacím lze efektivně předejít dobrou organizací pracovních povinností a odpočinku, jasnou specifikací a rozvrhnutím pracovních povinností a tréninkem komunikace s kolegy a nadřízenými. Organizace vlastního času a povinností Základním předpokladem prevence problémových situací je jasná a přehledná organizace pracovních povinností a jejich rozvrhnutí do pracovního dne. Cílem je zajistit, aby osoba s PAS během práce neprožívala nepřiměřený stres, pracovala soustředěně a efektivně, nepřebíhala od jedné aktivity k druhé, stihla odpovídající penzum práce, nepracovala přesčas apod. Všechny osoby s PAS profitují z předvídatelného pracovního prostředí, kdy je jim jasně sděleno, co přesně, kde, jak a jak dlouho mají dělat. Způsob zobrazení pracovní náplně je rozdílný, někomu stačí pouze verbální seznámení s úkoly na celý den nebo týden, jiný potřebuje pracovní den rozfázovat na jednotlivé aktivity a tento psaný seznam postupných aktivit mít k dispozici. Pro některé osoby s PAS je užitečná ještě větší názornost a to například používaní piktogramů. Jasné zadání pracovních aktivit zajišťuje zaměstnanci s PAS předvídatelnost, díky které se cítí při práci jistěji a dosahuje lepších pracovních výkonů. Pro dobrý pracovní výkon je důležité dodržování přiměřené relaxace a psychohygieny. Zaměstnancům s PAS se proto o přestávkách navrhuje konkrétní krátká relaxační činnost dle vlastního zájmu nebo činnost diametrálně odlišná od pracovní. 13

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM Fügnerova 30 613 00, Brno - Černá Pole vzdelavani@apla-jm.cz www.apla-jm.cz Projekt: Zaměstnávání lidí s autismem Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241

Více

Do práce bez bariér. Informační brožura pro zaměstnavatele

Do práce bez bariér. Informační brožura pro zaměstnavatele Do práce bez bariér Informační brožura pro zaměstnavatele Do práce bez bariér Informační brožura pro zaměstnavatele 1. Úvod 3 2. Podporované zaměstnávání 4 2.1. Definice podporovaného zaměstnávaní a historie

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením Publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.2.17/2.1.00/35148 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC Mgr. Rudolf Doležel 1 Úvod Od dětství se člověk připravuje na svoje budoucí povolání. Ne každý se stane tím, čím chtěl být. Výběr povolání je ovlivněn mnoha

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu Nikola Ředinová Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Vlastní práce bude zaměřena na hledání odpovědi na otázku, proč dochází k problémům při zařazování

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

ŽÁCI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V BĚŽNÉ ŠKOLE

ŽÁCI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V BĚŽNÉ ŠKOLE STUDIJNÍ OPORA ŽÁCI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V BĚŽNÉ ŠKOLE Mgr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D. 1 ÚVOD V běžné škole se v posledních letech mohou pedagogové setkávat stále častěji s dětmi s diagnózou

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE OBSAH: ÚVOD... 3 1 CHCI ZAMĚSTNAT ČLOVĚKA S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA VOLNÉM TRHU PRÁCE CO POTŘEBUJI VĚDĚT?... 4 2 ZKUŠENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Projekt speciální mateřské školy

Projekt speciální mateřské školy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Projekt speciální mateřské školy Anna Vršková Katedra Sociální práce Vedoucí práce : Mgr. Marie Ortová Studijní program : B 7508

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

MANUÁL PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP NA VOLNÉM TRHU PRÁCE

MANUÁL PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP NA VOLNÉM TRHU PRÁCE MANUÁL PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP NA VOLNÉM TRHU PRÁCE Autoři: kolektiv řešitelů projektu OP LZZ Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce,

Více