Pracovní rehabilitace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní rehabilitace"

Transkript

1 Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě Účinnost od Pracovní rehabilitace 69 (1) Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. (2) Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením. (3) Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. (4) Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny ( 7 odst. 3). (5) Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné práce. Zařazení této fyzické osoby na pracovní rehabilitaci nesmí být v rozporu s její zdravotní způsobilostí; krajská pobočka Úřadu práce je povinna zařazení písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s uvedením data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení. (6) Na osoby se zdravotním postižením, které se účastní pracovní rehabilitace mimo zaměstnání, se vztahuje 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení 103 až 106 zákoníku práce a 2 až 8 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 42a ) se použijí přiměřeně. (7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace, druhy nákladů spojených s prováděním pracovní

2 rehabilitace a způsob jejich úhrady. 42a ) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. K odst Pro osoby se zdravotním postižením zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce pracovní rehabilitaci. Právo na ni má každá osoba se zdravotním postižením, která o ni požádá. Místně příslušnou je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž správním obvodu má osoba se zdravotním postižením bydliště [viz 5 písm. b)]. Pracovní rehabilitaci může zajišťovat krajská pobočka Úřadu práce sama nebo ve spolupráci s pracovně-rehabilitačními středisky. 2. Toto ustanovení dává také krajské pobočce Úřadu práce možnost si zabezpečení pracovní rehabilitace jako celku nebo její části nakoupit od jiné právnické nebo fyzické osoby. Je tak dán prostor pro právnické nebo fyzické osoby, které se specializují na pomoc osobám se zdravotním postižením, zejména v rámci podporovaného zaměstnávání. Tyto subjekty jsou při zabezpečování pracovní rehabilitace vázány dohodou s Úřadem práce (viz 70) a individuálním plánem pracovní rehabilitace (viz odst. 4). 2a. Důvodem pro změnu kompetence k zabezpečení pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. K odst Hlavním cílem pracovní rehabilitace je získání vhodného zaměstnání pro osobu se zdravotním postižením a jeho udržení. Jedná se o souvislou činnost obsahující většinou více na sebe navazujících forem pracovní rehabilitace. Žadatel o pracovní rehabilitaci je povinen doložit, že je osobou se zdravotním postižením (viz 67 odst. 3). 3a. Důvodem pro změnu kompetence k zabezpečení pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky.

3 K odst Toto ustanovení demonstrativně vyjmenovává jednotlivé možné formy pracovní rehabilitace. Jedná se nejen o aktivity zaměřené přímo na osobu se zdravotním postižením (například poradenská činnost pro volbu povolání, teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, spolupráce s psychologem nebo rehabilitačním pracovníkem, zajištění asistenta), ale také o podporu zaměstnavatele při vytváření vhodných pracovních podmínek pro osobu se zdravotním postižením pomocí některého z nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. K odst Individuální plán pracovní rehabilitace je základní dokument, podle kterého je celý proces pracovní rehabilitace realizován. Na základě podkladů odborné pracovní skupiny, vytvořené na každé krajské pobočce Úřadu práce (viz 7 odst. 3), a za součinnosti osoby se zdravotním postižením je stanoven předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, jsou vybrány její formy vhodné pro dosažení tohoto cíle a je určena jejich časová posloupnost. Stanovení cíle i výběr jednotlivých forem pracovní rehabilitace vychází ze zdravotního stavu osoby se zdravotním postižením, z posouzení jejích schopností a kvalifikace a z možnosti jejího uplatnění na trhu práce. 5a. Důvodem pro změnu kompetence pro sestavování individuálního plánu pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. 6. Účinnost jednotlivých forem pracovní rehabilitace je v termínech a způsobem stanoveným v individuálním plánu pracovní rehabilitace hodnocena. Na základě konkrétních výsledků tohoto hodnocení mohou být jednotlivé formy pracovní rehabilitace měněny nebo doplňovány. K odst Fyzickým osobám, které sice nejsou osobami se zdravotním postižením, ale jsou v dočasné pracovní neschopnosti (viz 55 zákona o nemocenském pojištění), může pracovní rehabilitace pomoci v jejich návratu na trh práce. Podmínkou pro zařazení takové osoby na pracovní rehabilitaci v době trvání pracovní neschopnosti je doporučení ošetřujícího lékaře. Pracovní rehabilitace přitom nesmí být v rozporu se zdravotní způsobilostí takové

4 osoby. Jedná se o případy, kdy například po úrazu je vhodné ještě za trvání pracovní neschopnosti připravovat fyzickou osobu na její nové uplatnění. 8. Povinnost krajské pobočky Úřadu práce oznámit v těchto případech zahájení a ukončení pracovní rehabilitace okresní správě sociálního zabezpečení (včetně údaje o místě výkonu, denním rozsahu a celkové délce trvání pracovní rehabilitace) má souvislost s kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. 8a. Důvodem pro změnu kompetence k plnění oznamovací povinnosti vůči okresní správě sociálního zabezpečení z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. K odst Osoby se zdravotním postižením, které se zúčastňují pracovní rehabilitace mimo pracovněprávní vztah, musí mít zajištěnu bezpečnost a ochranu zdraví při práci na obdobné úrovni jako zaměstnanci. Proto se na ně vztahují určitá ustanovení zákoníku práce ( 101, 245 a 246) přímo a určitá ustanovení zákoníku práce ( 103 až 106) a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( 2 až 8), se použijí přiměřeně. K odst Zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu bylo realizováno prováděcí vyhláškou, ve které jsou obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace, druhy nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace a způsob jejich úhrady upraveny v 1 až 5. Související ustanovení: 5 písm. b) bydliště, 7 odst. 3 odborná pracovní skupina, 67 odst. 2 osoby se zdravotním postižením, 67 odst. 3 prokazování statusu osoby se zdravotním postižením, 70 dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace, 104 a 105 odst. 1 nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti Související předpisy: 101, 103, 106, 245 a 246 zákoníku práce, 55 zákona o nemocenském pojištění, 2 až 8 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zaměstnavatelé jsou povinni 80 (Povinnosti zaměstnavatelů)

5 a) rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče poskytovatele pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, b) spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace, c) vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením ( 67 odst. 2), d) vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. K písm. a) 1. Povinnosti zaměstnavatelů směřují především k rozšiřování pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Vždy je však třeba vycházet z předmětu činnosti zaměstnavatele, zda jeho charakter umožňuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Velmi důležitá je také spolupráce s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb závodní preventivní péče, který zná pracovní podmínky na pracovištích zaměstnavatele a může tak pomoci při vytipování míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením nebo při určení profesí, ve kterých je možné pro tyto osoby nová pracovní místa vytvářet. 2. Zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, byl s účinností od nahrazen pojem závodní preventivní péče pojmem pracovnělékařské služby. K písm. b) 2. V případě, že je osobě se zdravotním postižením zabezpečována pracovní rehabilitace (viz 69), je její zaměstnavatel povinen při její realizaci spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce. Může se jednat buď přímo o přípravu k práci prováděnou na pracovišti zaměstnavatele [ 72 odst. 2 písm. a)], nebo o jinou formu pracovní rehabilitace, jako například poradenství apod. Spolupráce zaměstnavatele pak spočívá zejména v tom, že vytváří zaměstnanci podmínky pro úspěšné absolvování pracovní rehabilitace. 2a. Důvodem pro změnu instituce, se kterou jsou zaměstnavatelé povinni spolupracovat při zajišťování pracovní rehabilitace, z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. K písm. c) a d) 3. Povinnosti uvedené v těchto ustanoveních mají charakter evidenční, zejména pro

6 účely statistické a kontrolní. Související ustanovení: 67 odst. 2 osoby se zdravotním postižením, 69 pracovní rehabilitace, 72 příprava k práci Související předpisy: 18 a 40 zákona o péči o zdraví lidu zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 147 (Výjimky pro vybrané skupiny osob) Na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru a zaměstnanců obce zařazených do obecní policie se nevztahují ustanovení 80 a 81; povinnost uvedená v 81 se nevztahuje na Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, 70 ) pokud jde o zaměstnávání báňských inspektorů. Ustanovení 80 a 81 se nevztahují na poskytovatele zdravotnické záchranné služby, pokud jde o zaměstnávání členů výjezdových skupin. 70 ) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. K V tomto ustanovení jsou vyjmenována ustanovení ZoZ, která se nevztahují na zaměstnávání určitých skupin osob, resp. na obsazování pracovních míst určitými skupinami osob. Jedná se o výjimky, které jsou dány zvláštním charakterem činnosti a zvláštními požadavky na fyzické osoby, které mají tyto činnosti vykonávat. 2. Vzhledem ke speciálním požadavkům na zdravotní stav příslušníků ve služebním poměru a zaměstnanců obce zařazených do obecní policie nemají jejich zaměstnavatelé povinnost vytipovávat a vyhrazovat z těchto pracovních míst místa vhodná pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (viz 80). 3. Ze stejného důvodu se při zaměstnávání příslušníků ve služebním poměru, zaměstnanců obce zařazených do obecní policie, báňských inspektorů neuplatní povinný a členů výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby podíl osob se zdravotním postižením (viz 81). To znamená, že do celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele, který je rozhodný pro stanovení povinného podílu, se výše uvedení příslušníci a zaměstnanci nezapočítávají. 4. K rozšíření okruhu zaměstnanců, kteří nejsou započítáváni do celkového ppočtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu o členy výjezdových skupin zdravotnické

7 záchranné služby došlo s účinností od novelou ZoZ přijatou zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Související ustanovení: 80 povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 81 povinný podíl osob se zdravotním postižením Související předpisy: 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 1a zákona o obecní policii, 42 zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soňa Tkadlčíková 2008/ 09 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2010, ČÁST PRVNÍ

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2010, ČÁST PRVNÍ Pro vnější připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2010, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů V následujícím materiálu uvedené návrhy činností sociálních

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část A) Závěrečná zpráva o zhodnocení dopadů regulace (malá RIA) DŮVOD PŘEDLOŽENÍ Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4637 367 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

518/2004 Sb. VYHLÁKA

518/2004 Sb. VYHLÁKA 518/2004 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo práce a

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více