L i s t o p a d / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.tpa-horwath.cz L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 L i s t o p a d / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat listopadové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. V prvním příspěvku Vám přinášíme informace o schválení balíku zákonů týkající se reforem v roce 2012, dále pak rozebíráme nové interpretace Národní účetní rady o cizoměnových pohledávkách a dotacích. Další příspěvek se týká zaměstnávání osob se zdravotním postižením, informovat Vás budeme také o plánované dani z finančních transakcí pro finanční sektor v Evropské unii. Nevynecháme ani aktuality z dění ve společnostech TPA Horwath na mezinárodní úrovni. Nově jsme pro Vás doplnili do daňového kalendáře také termíny důležité pro mzdovou oblast, tedy splatnosti odvodů na sociální a zdravotní pojištění na měsíce listopad a prosinec Další důležité termíny týkající se této oblasti budou nedílnou součástí Daňového kalendáře v každém dalším vydání. Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. TPA Horwath Mánesova Praha 2 Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání S úctou Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath Obsah 1 Poslanci schválili balík vrácených zákonů 2 Nová interpretace Národní účetní rady 3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 4 Daň z finančních transakcí pro finanční sektor 5 Z mezinárodního dění v TPA Horwath 6 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář

2 L i s t o p a d / 7 1 Poslanci schválili balík vrácených zákonů Poslanecká sněmovna dne 6. listopadu 2011 přehlasovala senátní veto a schválila všechny vrácené reformní zákony. Od roku 2012 tak bude sazba snížené DPH ve výši 14 % (o tomto jsme Vás informovali v říjnovém vydání Newsletteru). Dále byla schválena novela zákona o stavebním spoření, novela zákoníku práce, vládní důchodová reforma, novela zákona o zdravotním pojištění a novela zákona o penzijním spoření. Výčet není zdaleka úplný. O nejzajímavějších věcech týkajících se daní vás budeme informovat. 2 Nové interpretace Národní účetní rady V dubnu jsme Vás naposledy informovali o nových interpretacích k českým účetním předpisům vydaných Národní účetní radou. Od té doby se objevily další. Podle současné aktivity účetní profese je zřejmé, že v centru zájmu jsou transakce v cizí měně. Svědčí o tom dvě interpretace schválené v září a v říjnu 2011: I 21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku a I-22- Dotace v cizí měně. Další interpretace, která je ve veřejném připomínkovém řízení, se věnuje oceňování nabyté pohledávky znějící na cizí měnu. Rádi bychom Vás informovali o obou schválených interpretacích. Interpretace I- 21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku si klade otázky, kdy dochází k uskutečnění účetního případu při odpisu pohledávky či závazku, jakým kursem má být odpis zrealizován a zda při tom vzniká kursový rozdíl. V řešení je na tyto otázky odpovězeno, že okamžikem uskutečnění účetního případu je datum, kdy vedení společnosti o odpisu pohledávky rozhodlo. K tomuto datu je nutno hodnotu pohledávky přepočítat na českou měnu kursem, který je používán účetní jednotkou dle vnitropodnikové směrnice (pevný kurs nebo aktuální kurs ČNB). Při tom vzniká kursový rozdíl. Následně je pohledávka odepsána do nákladů v přeceněné výši. Zdůvodnění řešení vychází z opory v českých účetních předpisech. Interpretace I-22 Dotace v cizí měně řeší situaci, kdy účetní jednotka účtuje o pohledávce na dotaci v cizí měně a přijatá dotace následně je v jiném kursu cizí měny či v jiné výši. Dále se zde řeší postup při vrácení dotace při nedodržení podmínek. Základem řešení je skutečnost, že dotace zaúčtovaná na účet Zúčtování dotací představuje zdroj v korunové hodnotě, který bude použit k pokrytí provozních nákladů nebo nákladů na investici, tj. tato korunová hodnota je konečná a nebude upravována o změny cizoměnového kursu. Korunové vyjádření pohledávky na získání dotace v cizí měně o kursové rozdíly upravováno bude. Při vrácení dotace se bude účtovat o závazku vůči poskytovateli v cizí měně. Korunová částka zaúčtovaná na účtu Zúčtování dotací bude stejná, jako byla při použití dotace zúčtována do výnosů či na snížení hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku. Závazek vůči poskytovateli dotace z titulu vrácení dotace se zaúčtuje v aktuálním či pevném kursu s vyčíslením kursového rozdílu. Na webu najdete celé znění komentovaných interpretací, které obsahuje i řadu příkladů a vypořádání připomínek. V případě potřeby dalších informací k tomuto tématu, prosím, kontaktujte Markétu Kopřivovou,

3 L i s t o p a d / 7 3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Každý kalendářní rok musí plnit zaměstnavatelé a personalisté řadu povinností vůči státním institucím. Jednou z nich je Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v přepočteném průměrném počtu mají zákonnou povinnost zaměstnávat určitý podíl osob se zdravotním postižením, a to 4 % z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Tuto povinnost mohou plnit třemi způsoby, které lze vzájemně kombinovat: 1. zaměstnáváním osob v 1., 2., 3. stupni invalidity nebo osob zdravotně znevýhodněných, 2. náhradním plněním ve formě odběru výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, 3. náhradním plněním ve formě odvodu finančních prostředků do státního rozpočtu. Plnění povinného podílu musí zaměstnavatel do následujícího roku oznámit na příslušný úřad práce a zároveň do tohoto data odvést příslušnou částku na určený účet úřadu práce. K oznámení použije formulář vydaný úřadem práce. V případě neplnění těchto povinností hrozí zaměstnavateli citelné pokuty, a to až Kč v případě neplnění povinnosti nebo neodvedení finančních prostředků do státního rozpočtu a až Kč v případě nesplnění oznamovací povinnosti. Od se navíc připravuje novelizace zákona o zaměstnanosti, která zasáhne zaměstnavatele provozující chráněná pracovní místa i jejich odběratele. Novela zpřísňuje poskytování příspěvků na zdravotně postižené zaměstnance, a to na maximálně Kč měsíčně na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením. Zároveň bude zaveden limit pro poskytování náhradního plnění zaměstnavateli s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Pro účely náhradního plnění bude moci takový zaměstnavatel fakturovat maximálně v hodnotě 36násobku průměrné mzdy za každého zaměstnance se zdravotním postižením. Navíc bude muset vést evidenci odběratelů a fakturovaných částek. Dá se tedy předpokládat, že zaměstnavatelé využívající náhradní plnění si budou muset u svých dodavatelů včas zajistit objem poskytovaných výrobků či služeb, nebo počítat s vyšším odvodem do státního rozpočtu. Je třeba dodat, že zatím nejsou schváleny všechny navrhované změny zákona o zaměstnanosti. U některých je možný posun účinnosti až od V případě dalších dotazů k této problematice se můžete obrátit na Janu Vítkovou, 4 Daň z finančních transakcí pro finanční sektor Evropská komise předložila návrh týkající se daně z finančních transakcí pro všech 27 členských států Evropské unie. Cílem je zavedení daně na veškeré transakce s finančními nástroji mezi finančními institucemi, pokud alespoň jedna smluvní strana bude usazena v EU. Transakce s akciemi a s dluhopisy by

4 L i s t o p a d / 7 se zdaňovaly sazbou 0,1 % a derivátové nástroje sazbou 0,01 %. Tato daň by mohla každoročně přinést přibližně 57 miliard EUR. Komise navrhuje, aby se začala uplatňovat od 1. ledna Zavést novou daň na finanční transakce se Komise rozhodla ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, aby finanční sektor spravedlivým dílem přispěl ke konsolidaci veřejných financí v členských státech, protože hrál roli při vzniku hospodářské krize. Náklady na rozsáhlá záchranná opatření na podporu finančního sektoru, těžce doléhají na vlády a evropské občany jako celek. Kromě toho je tento sektor ve srovnání s jinými v současné době zdaněn nedostatečně. Nová daň by tedy přinesla významné dodatečné příjmy z finančního sektoru, které by přispívaly ke zlepšení veřejných financí. Druhým důvodem je, že koordinovaný rámec daně na úrovni EU napomůže posílení jednotného trhu EU. V současné době má daň z finančních transakcí zavedenu v nějaké formě deset členských států. Na základě návrhu by v EU byly zavedeny minimální daňové sazby a harmonizovány stávající rozdílné daně. Harmonizace omezí narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu, bude odrazovat od rizikových obchodních činností a doplní regulační opatření, jejichž cílem je vyhnout se v budoucnosti krizím. Daň z finančních transakcí na úrovni EU by posílila pozici EU při podpoře společných pravidel pro zavedení takové daně na celosvětové úrovni, zejména prostřednictvím skupiny G20. Záměrem je příjmy z daně rozdělit mezi EU a členské státy. Část daně by byla využívána jako vlastní zdroj EU, který by částečně snižoval příspěvky členských států. Členské státy by mohly rozhodnout o zvýšení této části příjmů zdaněním finančních transakcí vyšší sazbou. Cílem daně z finančních transakcí je zdanit 85 % finančních transakcí, které se uskutečňují mezi finančními institucemi. Daň by se nevztahovala na občany a podniky. Do působnosti návrhu by nebyly zahrnuty hypotéky, bankovní úvěry, pojistné smlouvy a jiné běžné finanční činnosti prováděné jednotlivci nebo malými podniky. 5 Z mezinárodního dění v TPA Horwath TPA Horwath získala ocenění Nejlepší účetní firma v Rumunsku Rumunský Výbor certifikovaných a autorizovaných účetních (CECCAR) ocenil společnost TPA Horwath jako nejlepší účetní firmu. Slavnostní předání cen se odehrálo u příležitosti Fóra malých a středních národních podnikatelů v Bukurešti s tématem: Rumunský trh se službami současnost a perspektivy. Cena byla udělena na základě kritérií, která zahrnovala obrat společnosti, počet zaměstnanců, portfolio klientů, rozmanitost služeb nabízených jednou společností a výsledky kontroly kvality.

5 L i s t o p a d / 7 Anca Bogdan, odpovědná partnerka rumunské společnosti, komentovala tento úspěch slovy: Ocenění Nejlepší účetní firma roku 2011 v Rumunsku nás ctí a motivuje. Dosáhli jsme jí trvalým rozvojem týmové spolupráce a udržováním vysoké úrovně profesionálních standardů. Jsem šťastná, že jsem součástí mladého týmu, který pracuje s vysokým nasazením. Účetní služby, vedení mzdové agendy, výkaznictví dle IFRS jsou poskytovány v rumunštině, angličtině a němčině. Významná funkce v Crowe Horwath pro rakouského partnera Mezinárodní síť poradenských společností Crowe Horwath, jejíž jsme členy, se rozhodla zintenzívnit svou činnost na území Evropy. S tím souvisí i jmenování několika evropských partnerů do významných funkcí. S potěšením Vám oznamujeme, že rakouský partner pan Thomas Schaffer byl jmenován novým předsedou Mezinárodní rady pro účetnictví a audit (International Accounting & Audit Committee (IAAC)). Cílem této Rady je působit jako poradní orgán pro členy, který jim bude pomáhat při implementaci strategie týkající se mezinárodních účetních otázek a auditu. Dále bude Rada podporovat členy sítě v propagaci, v organizování členských akcí a seminářů a provádět kontrolu kvality auditu činnosti členských firem. Tři členové Rady budou předsedat regionálním výborům tak, aby zajistili, že Rada bude mít těsné vazby na regionální společnosti a bude reagovat i na národní otázky. Seminář na prodej společnosti v Bratislavě Dne 8. listopadu proběhl seminář: Ako najlepšie predať svoju spoločnosť, ako najlepšie kúpiť spoločnosť - Aktuálna situácia na trhu v oblasti fúzií a akvizícií v roku 2011 a výhľad na rok Tento seminář organizovala společnost TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. Seminář byl určen všem vlastníkům společností a jeho cílem bylo seznámit účastníky se současným stavem na trhu fúzí a akvizic, s dopady ekonomické krize na hodnotu společností, s možností prodeje společností a s právními, a daňovými aspekty procesu prodeje. V případě zájmu o toto téma kontaktujte pana Igora Mesenského, ředitele společnosti TPA Horwath Corporate Finance,

6 L i s t o p a d / 7 6 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář LISTOPAD pátek 18. sociální pojištění zdravotní pojištění zaměstnavatele za říjen 2011 zaměstnavatele za říjen 2011 středa 9. spotřební daň splatnost daně za září 2011 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za září 2011 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. středa 30. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za říjen 2011 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2011 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za říjen 2011 souhrnné hlášení za říjen 2011 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2011 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2011 daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč)

7 L i s t o p a d / 7 PROSINEC pondělí 12. spotřební daň splatnost daně za říjen 2011 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 15. úterý 20. čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2011 sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění zaměstnavatele zaměstnavatele za listopad 2011 zaměstnavatele za říjen 2011 odvod zákonného pojištění zaměstnavatele proti pracovnímu úrazu a nemoci z povolání na 1. čtvrtletí 2012 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za říjen 2011 (pouze spotřební daň z lihu) úterý 27. pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za listopad 2011 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2011 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za listopad 2011 souhrnné hlášení za listopad 2011 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2011 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 TPA Horwath Notia Audit s.r.o. TPA Horwath Notia Tax s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 IČO: IČO: Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Valuation Services s.r.o. TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 IČO: IČO: Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat lednové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, které Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER TITULU FINANČNÍ MANAGEMENT, vydává Economia, a.s. ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty ČÚS č. 007 obsahuje základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více