ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE Enterprise weaknesses analysis, corporate strategy creation Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Viliam ZÁTHURECKÝ, MBA Autor: Bc. Petra KOUTSKÁ Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Bc. Petra Koutská Název diplomové práce: Analýza slabých stránek podniku, tvorba podnikové strategie Název práce v angličtině: Enterprise weaknesses analysis, corporate strategy creation Katedra: podnikového hospodářství Vedoucí diplomové práce: Ing. Viliam Záthurecký, MBA Rok obhajoby: 2008 Anotace Obsahem této diplomové práce je teorie řízení malého podniku, strategická analýza a návrh strategie dalšího rozvoje malého podniku. V první části práce je definován malý podnik a jeho specifické společenské a ekonomické postavení. V dalších dvou kapitolách je pak navržena struktura strategické analýzy tak, aby pokrývala všechny významné faktory ovlivňující chod podniku a dále jsou vymezeny možné strategické varianty dalšího rozvoje podniku. V praktické části je zpracována podrobná strategická analýza konkrétního malého podniku a na jejím základě je pak navržena vhodná strategie dalšího rozvoje. Annotation The subject of this thesis is management theory of small enterprise, strategy analysis and creation of corporate strategy. The first chapter defines the small enterprise and his social and economic position. In the next chapters a structure of strategy analysis is proposed to cover all effects influencing the run of the enterprise and consequently possible strategy options are specified. In the practical part the deep strategy analysis of the small enterprise is performed and on its basis the relevant corporate strategy is created. Klíčová slova Malý podnik, strategická analýza, podniková strategie, PEST analýza, Porterův model konkurenčního prostředí, finanční analýza, SWOT analýza Keywords Small enterprise, strategy analysis, business strategy, PEST analysis, Porter s model of competitive environment, financial analysis, SWOT analysis

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Analýza slabých stránek podniku, tvorba podnikové strategie vypracovala samostatně pod vedením Ing. Viliama Záthureckého, MBA. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 2. května 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Viliamu Záthureckému, MBA za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji vedení podniku TERRA computer systems s.r.o. za poskytnuté informace a ochotnou spolupráci.

5 OBSAH ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY DEFINICE MALÉHO PODNIKU Výhody a nevýhody malých a středních podniků MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ V EKONOMICKÉM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ UNIE A JEHO VLIV NA NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Podnikatelské prostředí České republiky Vliv malého a středního podnikání na národní hospodářství a okolní hospodářské subjekty Poslání malých a středních podniků TEORIE ŘÍZENÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU Specifika v oblasti řízení malého a středního podniku STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A STRATEGICKÁ ANALÝZA STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Hierarchie strategií Strategické řízení jako nikdy nekončící proces, pojem strategie a cíl Corporate (podnikatelská) strategie Business (obchodní) strategie Horizontální strategie Funkční strategie STRATEGICKÁ ANALÝZA VNĚJŠÍHO OKOLÍ PODNIKU Analýza obecného okolí podniku (PEST analýza) [7] Analýza oborového okolí podniku Zahraniční okolí podniku Další analytické metody používané při vnější analýze BCG matice STRATEGICKÁ ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU Vědecko-technický rozvoj Marketing a distribuce Výroba a řízení výroby Podnikové a pracovní zdroje Finanční analýza Další typ analýzy vnitřního prostředí Analýza metodou 7S SWOT ANALÝZA JAKO SHRNUTÍ STRATEGICKÉ ANALÝZY NÁVRH STRATEGIE MOŽNÉ PŘÍČINY NEÚSPĚCHU NÁVRH STRATEGIE Jak dosáhnout stanovených cílů Výběr optimální strategie... 43

6 PRAKTICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ANALÝZA PODNIKU TERRA COMPUTER SYSTEMS S.R.O PŘEDSTAVENÍ PODNIKU TERRA COMPUTER SYSTEMS S.R.O Typologie podniku Výkonová charakteristika a organizační struktura Rozložení trhů Vize a současná strategie společnosti STRATEGICKÁ ANALÝZA VNĚJŠÍHO OKOLÍ PODNIKU Analýza obecného okolí podniku (PEST analýza) Analýza oborového okolí podniku Porterova analýza STRATEGICKÁ ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU Výroba a řízení výroby Vědecko-technický rozvoj Finanční analýza Marketing a distribuce Podnikové a pracovní zdroje SWOT ANALÝZA NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE PODNIKU CORPORATE (PODNIKOVÁ) STRATEGIE BUSINESS (OBCHODNÍ) STRATEGIE SBU VÝROBA NÁVRH ZPĚTNÉ KONTROLY VYUŽITÍ NAVRŽENÉ STRATEGIE ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ PŘÍLOHY... 61

7 ÚVOD Motto: Strategie není náhoda, pořádný kus štěstí, ani intuice. To všechno sice potřebujeme k životu, ale strategie je účelný, cílově orientovaný proces. Lidské bytosti přece mají možnost uplatňovat kontrolu nad svým osudem a formovat ho. [14] Podnikání, jako součást tržního systému, je jedním ze základních pilířů svobody a demokracie ve státě. Podnikání přináší možnost seberealizace, uplatnění schopností a realizace nápadů, vždy však s sebou nese i riziko neúspěchu. Významným mezníkem v historii podnikání na území České republiky je rok S výraznými politickými změnami přichází změny hospodářské, na území země postupně proniká konkurence ze zahraničí a podnikatelé jsou nuceni přemýšlet, jak v náročném konkurenčním prostředí uspět. Sama dobrá podnikatelská myšlenka však ještě úspěch nezaručí, nápad je třeba propracovávat a dále rozvíjet. Faktorem úspěchu je promyšlená podniková strategie. Ale ani sama podniková strategie nezajistí, aby podnik vzkvétal. Je zbytečné mít definovanou strategii ve formě písemného dokumentu jenom proto, že je to moderní, že se to od podniku žádá. Je zbytečné mít definovanou dokonalou strategii, kterou se nikdo v podniku neřídí, možná z lenosti měnit staré zvyky, možná jen z nevědomosti nebo nepochopení. Dobrá strategie je taková, která je pro podnik skutečně využitelná a podnikem a potažmo všemi jednotlivci v podniku uznávaná a sledovaná. Klíčovou roli zde hraje management podniku. Dobrý manager umí nejen dobrou strategii vytvořit, ale hlavně ji dokáže předat, přednést ostatním zaměstnancům a ostatním zainteresovaným osobám tak, aby ji nejen pochopili, ale aby ji i ochotně a samostatně sledovali. Ve své diplomové práci se budu konkrétně věnovat podnikové strategii v malém podniku. Klíčem k návrhu podnikové strategie ve smyslu předmětu a cíle mé diplomové práce bude analýza slabých stránek podniku s důrazem na finančně-ekonomickou analýzu. Malé a střední podniky sice nevytváří podstatnou část HDP země, přesto jsou nedílnou a nezastupitelnou součástí struktury každé tržní ekonomiky. Jsou zdrojem inovací, zajišťují konkurenční prostředí a vytváří mnoho pracovních míst. Díky jednoduché, flexibilní struktuře jsou schopny se stále přizpůsobovat měnícím se podmínkám. I Přesto, aby se podnik mohl rozvíjet, je nutno srozumitelnou formou pro vedení i zaměstnance říci, čeho vlastně chce dosáhnout a co je důležité k tomu, aby požadovaného výsledku bylo dosaženo. Na začátku tvorby strategie stojí vize majitelů a jejich představa, co vlastně od podniku očekávají. Z vize vyplynou cíle, k nim se váže strategie, jak daných cílů dosáhnout. I Tento trend je zejména patrný v západních zemích, kde malé a střední podniky tvoří až 99% počtu všech podniků v těchto zemích. 7

8 Na konci (a zároveň na novém začátku) pomyslného řetězu stojí zpětná kontrola, která ukáže, jestli je tohle ta správná cesta, nebo je třeba to zkusit jinudy. Cílem mé práce je vytvořit úspěšnou strategii rozvoje podniku, která bude sledovat podnikové vize a cíle a bude vycházet z podrobné analýzy silných a slabých stránek podniku a příležitostí a hrozeb na trhu. V analytické části práce sleduji dílčí cíl ověřit, zdali vzhledem k vyšší úrovni pohledávek a zásob v podniku dosahují ukazatele likvidity reálné hodnoty a nejsou zkresleny pohledávkami a zásobami, jejichž likvidnost může být z důvodu stáří snížena. V návaznosti na stanovené cíle jsem si stanovila pro mnou sledovaný podnik, tudíž pro moji diplomovou práci, následující hypotézu: Jedním z hlavních faktorů bránících dalšímu rozvoji podniku jsou nedostatky v oblasti distribuce, a to zejména v tuzemsku. Svoji diplomovou práci člením na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuji na vymezení, co je to malý podnik, jaký je jeho vliv na tvorbu národního hospodářství i na okolní hospodářské subjekty. Charakterizuji postavení malého a středního podniku v ekonomickém prostředí České republiky a jeho vliv na socioekonomický prostor. V rámci tvorby diplomové práce se věnuji zásadám teorie řízení podniku a využívám poznatky strategického managementu s důrazem na finanční řízení podniku. V praktické části analyzuji malý výrobní podnik s názvem TERRA computer systems s.r.o., který se zabývá výrobou duplikátorů datových médií. Při navrhování nové strategie rozvoje vycházím z teoretických východisek. Důsledně analyzuji podnikatelský záměr podniku z hlediska dosažení stanovených cílů, definuji interní podnikové faktory s důrazem na finančně-ekonomické řízení. V závěru navrhuji systém zpětného hodnocení úspěšnosti navržené podnikové strategie s cílem dosažení úspěšných podnikových výsledků. Při zpracování své diplomové práce a ověření hypotéz využívám metodu analytickou a to zejména při analýze vnějšího a vnitřního okolí podniku. Pro analýzu obecného okolí podniku používám Porterův model konkurenčního prostředí, při analýze finančně-ekonomické situace podniku se zaměřuji na vertikální a horizontální analýzu finančních výkazů a dále regresní a korelační analýzu. Analýzy vnějšího i vnitřního okolí poté vyústí v souhrnný obraz o podniku, který je reprezentován přehlednou SWOT analýzou. Pro navržení úspěšné podnikové strategie volím metodu syntetickou, kdy na základě předešlých analýz navrhuji výslednou strategii. 8

9 TEORETICKÁ ČÁST V teoretické části vysvětluji základní principy malého a středního podnikání, snažím se zmapovat výhody a nevýhody malých a středních podniků a jejich současné hospodářské postavení v ekonomickém prostředí ČR a EU. Vymezuji pojem strategické řízení a jeho úlohu v řízení podniku. Zpracovávám strukturu strategické analýzy podniku a zabývám se možnými variantami budoucí strategie. 1 MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ 1.1 Základní pojmy Legislativně je podnikání v ČR vymezeno obchodním zákoníkem (Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Definice podnikání dle tohoto zákona tedy zní: Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. [15] Za podnikání tedy můžeme označit všechny legální aktivity, které směřují k získání ekonomických efektů (zpravidla zisku). Z tohoto hlediska mezi základní úkoly dobrého managementu patří určit předmět podnikání (co dělat), stanovit a získat přiměřené zdroje k podnikání (s čím podnikat) a vymezit pravidla, kritéria a postupy podnikání (jak podnikat). Podnikatelské aktivity se v rozhodující míře uskutečňují v produktivní sféře. Výsledkem této činnosti je produkce (výroba či služby), kterou lze ekonomicky chápat jako transformaci věcných statků a služeb v jiné věcné statky a služby. Cílem této transformace z pohledu podnikatele je získání ekonomického efektu v podobě marže, podílu na trhu, posílení image podniku atd. Podnikatelem dle definice obchodního zákoníku je [15]: a) Osoba zapsaná v obchodním rejstříku b) Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění c) Osoba, která podniká na základě jiného něž živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů d) Fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu Tato definice nám ale nic neřekne o vlastnostech a schopnostech, kterými by měl podnikatel disponovat. Dle Synka[5] je podnikatel nositelem a tvůrcem inovací a změn, velmi silně 9

10 motivovaný k využívání podnikového, lidského i technického potenciálu. Podstatným rysem jeho osobnosti je tvořivost, schopnost přicházet s novými myšlenkami, využívat příležitosti nebo je dokonce vytvářet. Poslední základní pojem přímo související s podnikáním, který nám zbývá vymezit, je podnik. Obchodní zákoník říká: Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit [15] Podnikem tedy rozumíme subjekt, funkčně a právně samostatný, zpravidla zakládaný a provozovaný podnikatelem za účelem dosahování podnikatelského zisku, který je cílem a hybnou silou podnikání.[5] 1.2 Definice malého podniku Jednotné všeobecně závazné rozdělení podniků na malé, střední a velké neexistuje. Liší se dle účelu rozdělení (podpory, úvěry, platnost právních předpisů) i dle národních zvyklostí a specifik. Možným problémem klasifikace je nalezení společného klasifikačního znaku malého podniku. Běžně používaným kvantitativním znakem je počet zaměstnanců, obrat a suma aktiv a nezávislost. Dle doporučení Evropské komise č. 96/280/EC byl malý a střední podnik vymezen následovně: II Malý podnik: zaměstnává méně než 50 zaměstnanců roční obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje 7mil EUR celková hodnota aktiv nepřesahuje 5mil. EUR Střední podnik: zaměstnává více než 50 a méně než 250 zaměstnanců roční obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje 40mil EUR celková hodnota aktiv nepřesahuje 27mil. EUR II doporučení EK č. 96/280/EC 10

11 Vymezení malého a středního podniku dle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které se používá například při přidělování dotací a podpor malým a středním podnikům, vychází z definice EK a doplňuje rozdělení o skupinu drobný podnikatelů.[22] Drobný, malý a střední podnikatel (MSP) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců jeho majetek/aktiva nepřesahují korunový ekvivalent částky 43mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50mil. EUR Malý podnikatel zaměstnává méně než 50 zaměstnanců jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují ekvivalent 10mil. EUR Drobný podnikatel zaměstnává méně než 10 zaměstnanců jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují ekvivalent 2mil. EUR Eurostat podniky dělí do čtyř skupin dle počtu zaměstnanců Mikro do 9 zaměstnanců Malé zaměstnanců Střední zaměstnanců Velké 250 a více zaměstnanců Jak je vidět, rozdělení pro jednotlivé účely je značně odlišné. Rozdělení pouze dle počtu zaměstnanců, definované ČSÚ je poměrně strohé a dle mého názoru není schopno dostatečně charakterizovat strukturu podniku. Při své další práci budu vycházet z charakteristiky malého podniku jak jej definuje Evropská komise. Rozdělení kvantitativní je snadno ověřitelné, daleko složitější může být vymezení MSP kvalitativně. Při určení kvalitativních kritérií lze použít znakové katalogy, kdy pro přiřazení podniku do určité skupiny je směrodatný určitý minimální počet znaků, které podnik musí splňovat. Příkladem takového znakového katalogu je například katalog pro malé a střední podniky uváděný Muglerem [5]: 11

12 1. Podnik je charakterizován osobností podnikatele, který je vedoucí a současně také majitelem podniku. 2. Podnikatel disponuje sítí osobních kontaktů se zákazníky, dodavateli a pro něho relevantní veřejností. 3. Podnik vytváří výkony podle individuálních přání zákazníků. 4. Kontakty mezi zaměstnanci a vedením podniku jsou úzké a neformální. 5. Organizace jsou málo formalizované. 6. Podnik může rychle reagovat na změny prostředí. Další zkoumání by odhalilo výrazné rozdíly v řízení, organizaci, financování, výrobě a zásobování. Typickým znakem malého podniku je osobnost majitele, který významně ovlivňuje chod a budoucí existenci podniku Výhody a nevýhody malých a středních podniků Základní otázkou pro posuzování prosperity malých podniků je, do jaké míry mohou udržet svoji pozici a úspěšnost ve srovnání s velkými podniky v ČR a zejména v EU. Statistiky dokazují, že po dlouhá desetiletí malé a velké podniky existují souběžně vedle sebe a jejich úspěšnost či neúspěšnost lze těžko spojovat s jejich velikostí. V managementu vyspělých západních ekonomik převažuje názor, že: Klíčovým předpokladem prosperity organizací libovolné velikosti je manažerské umění ji vést. (Vodáček, Vodáčková [13]) Velké společnosti ale zpravidla sledují poněkud odlišné cíle, než podniky malé. Velké společnosti jsou obvykle vlastněny akcionáři, kteří sami podnik neřídí, ale její řízení svěřují placeným manažerům. Dochází tedy o oddělení vlastnictví od řízení. Základní sledovaný cíl pro manažery je tedy maximalizace hodnoty podniku, resp. maximalizace hodnoty pro vlastníky (shareholder value) za existence řady sociálních a jiných vedlejších omezení a za existence cílů dalších zájmových skupin (shareholderů). (Mugler [5]) Oproti tomu malé podniky zpravidla patří jednotlivci (příp. jen několika málo společníkům). Vlastník malého podniku je mnohem těsněji spjat se svým podnikem, veškerý kapitál vkládá do svého podniku a je na něm závislý. V malém podniku je vlastnictví obvykle spojeno s řízením a vlastník je plně zainteresován na růstu hodnoty podniku. Pro orientační představu, jak a v jaké míře velikost podniku ovlivňuje jeho chod a řízení, uvádím následující tabulku: 12

13 Tabulka 1.1 Orientační výhody a nevýhody MSP ve srovnání s velkými podniky (větší počet + znamená větší výhodu v dané oblasti) Charakteristický parametr hodnocení Velký podnik Střední podnik Malý podnik Náročnost řízení (nároky zvládnutí kritických faktorů úspěchu, míra byrokracie, anonymita rozhodování, náročnost vnitroorganizační kontroly) Možnosti zajištění znalostních zdrojů (dispozice, podmínky účelného a účinného využití, možnosti využití IS/ICT..) Organizační pružnost (schopnost včasné reakce na změny podnikatelského prostředí, konkurenční dynamika) Profesionalita a rezultativnost jednání s podstatnými interními a externími partnery (stakeholdery) Inovativní chování podniku a vedoucích pracovníků (míra autonomie pro tvůrčí a aktivní lidi, růst talentů) Kapitálová síla a disponibilita potřebných zdrojů (snadnost získání úvěrů, pozice na trhu, zdroje na změny) Podnikatelská rizika a možnosti jejich redukce (rezervy, možnosti převodu rizik, pojištění) Účinnost hospodářských procesů (možnosti shromažďování výroby a prodeje, koncentrace zdrojů, kontrolní systémy) Možnosti zajištění jakosti v celém procesu hospodářské činnosti podniku (vstupní i výstupní kontroly, procesní kontroly) Zdroj: Leo Vodáček, Oľga Vodáčková : Malé a střední podniky : konkurence a aliance v Evropské unii, str Malé a střední podnikání v ekonomickém prostředí České republiky a Evropské unie a jeho vliv na národní hospodářství Velký počet subjektů, výše celkového obratu a podíl na zajištění zaměstnanosti činí z MSP závažný faktor pro sociální a ekonomické podmínky evropských zemí. Relativně nízký objem vázaných prostředků činí z MSP významný faktor, který zajišťuje pružnost ekonomického systému a vhodný mezičlánek velkých podniků, zejména v podobě subdodavatelských vztahů. Klíčový význam pro vymezení a rozvoj MSP v EU má tzv. Evropská charta pro malé podniky ( European Charter for Small Enterprises ), která byla přijata v roce Zahrnuje podporu MSP v deseti hlavních oblastech podmiňujících jejich rozvoj. Charta deklaruje, že MSP jsou pro EU páteří evropské ekonomiky a základní konkurenční silou vůči ostatnímu světu, zejména vůči ekonomice USA. MSP jsou dle charty také považovány za klíč k řešení 13

14 problému zaměstnanosti, podporují přirozenou podnikavost a vytvářejí evropskou ekonomiku založenou na znalostech. Tabulka 1.2 Vybrané charakteristiky MSP v EU a ČR (2003) Počet podniků (% z celku) Podíl na zaměstnanosti (% z celku) Obrat (% z celku) EU-25 ČR EU-25 ČR EU-25 ČR Mikro (1-9) 91,5 95,2 29,8 32,6 19,4 19,4 Malý (10-49) 7,3 3,9 20,8 18,6 19,3 19,9 Střední (50-249) 1,1 0,7 16,5 17,8 19,2 21,6 Velký (250 a více) 0,2 0,2 32,9 31,0 41,9 39,1 Zdroj: Eurostat: Statistics in focuse: SMEs and entrepreneurship in the EU, 2006, upraveno autorem Ze statistik vyplývá, že Česká republika se v oblasti MSP blíží průměru Evropské unie. Malé podniky tvoří širokou základnu podnikání, podílí se vysokým procentem na zaměstnanosti a tvoří i značnou část obratu Podnikatelské prostředí České republiky Malí a střední podnikatelé jsou vysoce citliví na podnikatelské prostředí v zemi. Podnikatelské prostředí je tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti legislativy, institucionální infrastruktury a v oblasti fungování trhů. Na vytváření podnikatelského prostředí se podílejí zejména státní instituce. Podnikatelské prostředí ČR, ve kterém působí malí a střední podnikatelé, se vyznačuje hlavně těmito rysy [22]: a) relativně vysokou mírou otevřenosti ekonomiky, zejména po vstupu ČR do EU b) postupnou harmonizací české legislativy se standardy Evropské unie c) klesající mírou daně z příjmu, při zachování relativně vysokého zdanění práce a celkové složitosti daňového systému a jeho administrativní složitosti, zejména pro drobné podnikatele d) vysokou mírou ochrany zaměstnanců zejména při ukončování pracovního poměru e) omezeným kapitálovým trhem f) konsolidovaným bankovním sektorem a leasingovým trhem s rostoucí nabídkou produktů pro malé a střední podnikatele g) chybějícími nástroji pro financování vysoce inovativních projektů menších podnikatelů s kratší historií h) zlepšujícími se možnostmi vymahatelnosti práva a rostoucím rozsahem informací o úvěrové historii dlužníků, avšak se zatím přetrvávající poměrně dlouhou dobou potřebnou k vymáhání pohledávek, i) strukturou nabídky pracovní síly, která z hlediska její kvalifikace a lokalizace postupně reaguje na potřeby trhu a řešení dílčích deficitů, 14

15 j) již poměrně vyspělým a propracovaným systémem institucí a nástrojů pro poskytování přímých a nepřímých podpor pro malé a střední podnikatele s vysokým podílem veřejných prostředků využívaných pro nepřímé formy podpory, převažujícím podílem dotací jako nástroje přímé podpory a poměrně administrativně náročnými procedurami pro získání a vyplácení většiny typů podpor, k) vytvořením a rozvojem nezbytných struktur pro čerpání prostředků z evropských fondů a rostoucí zkušeností v této oblasti, l) přílivem zahraničních investic generujících poptávku po subdodavatelích zvyšujících kupní sílu v regionech jejich realizace a vytvářejících rostoucí trhy pro terciální obory činnosti zejména obchod a služby, m) zlepšující se nabídkou průmyslových zón na zelené louce a dalších vhodných podnikatelských nemovitostí a nedostatečným využitím již dříve vzniklých, nyní však nevyužívaných a zanedbaných produktivních ploch, n) nedostatečnou infrastrukturou k usnadnění přenosů výsledků výzkumu vývoje do komerčního využití. Hlavními silnými stránkami podnikatelského prostředí ČR je relativně vysoká kvalifikace pracovní síly, tradice odborného školství, tradice průmyslové a řemeslné výroby a fungující systém nástrojů podpory MSP (existence specializovaných institucí na podporu podnikání CzechInvest, CzechTrade atd.). Za slabé stránky je považován složitý daňový systém, administrativní náročnost zakládání a vedení podniku, nedostatečné propojení výzkumu a vývoje a nízká efektivnost vymáhání práva. Jednou z hlavních příležitostí je geografická výhodnost polohy státu s dobrou dostupností významných trhů a předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Hrozbou je snížení prostředků EU v důsledku problému se schválením návrhu finanční perspektivy EU pro roky Vliv malého a středního podnikání na národní hospodářství a okolní hospodářské subjekty Jak již bylo řečeno, malé a střední podniky tvoří nezanedbatelnou část každé vyspělé ekonomiky. Zatímco počet malých a středních podniků za poslední tři roky spíše klesá, počty zaměstnanců v MSP stále rostou. Dle ČSÚ bylo v České republice v roce MSP a tyto podniky zaměstnávali tis. zaměstnanců. Pokles počtu MSP je znatelný hlavně ve stavebnictví, v dopravě a ve službách došlo k nárůstu. V roce 2006 MSP vytvořily výkony ve výši mil. Kč, což značí 10, 68% růst oproti roku Rostou také investiční náklady MSP v ČR, kdy byl zaznamenán nárůst 9,91% oproti roku V zahraničním obchodě dosahují MSP v absolutních hodnotách nepřetržitý nárůst od roku 2007, vyšší podíl MSP v dovozu souvisí se zaměřením obchodních organizací tohoto sektoru zajišťujících dovozy i pro velké podniky. [20] (Grafy viz Příloha 1) 15

16 1.3.3 Poslání malých a středních podniků Kromě nepopíratelných ekonomických přínosů mají malé a střední podniky mnohé přínosy společenské. Malé a střední podniky garantují nejběžnější svobody. Dávají šanci k svobodné realizaci lidí v produktivním procesu. Malé a střední podniky obvykle nejsou vlastněny zahraničními subjekty. Podniky tohoto typu reprezentují místní kapitál a místní vlastnické poměry. Efekty z podnikání tedy zůstávají v daném regionu či státě. Malé a střední podnikání je významným faktorem rozvoje regionů. Často osobní spojení malého a středního podnikatele s regionem, ve kterém podnik působí, přináší regionu nejen zaměstnanost a ekonomické přínosy, ale podnikatel se často stává sponzorem charitativních a společenských akcí. Dynamika malých a středních podniků působí jako protipól proti posilování monopolních tendencí. Ačkoliv jsou neustále vytlačovány velkými korporacemi z trhu, stále si nacházejí nové výklenky, ve kterých se rozvíjejí. Snaží se primárně vyhovět přání zákazníka, jsou tedy často zdrojem mnohých inovací. Navíc se angažují v okrajových oblastech trhu, které nejsou pro velké podniky zajímavé. 1.4 Teorie řízení malého a středního podniku Strategické řízení malého podniku má mnohá specifika, vyplývající z odlišného postavení MSP na trhu, vyjednávací síle i přístupu k finančním prostředkům. Dle Synka [5] MSP většinou volí některou z těchto strategií: Inovační strategie využívání vlastní znalostní báze Strategie informačních technologií umožňuje snížení nákladů a růst produktivity práce Strategie využívání nik, tj. zaplňování mezer umožní být sofistikovaným globálním hráčem s úzkou produktovou linií Strategie sítí spolupracuje se s jinými podniky, malými i velkými, s cílem získání a zavedení inovací Strategie skupin (shluků, clusters) dostat se do blízkosti konkurentů s cílem získat výhody rychlejších znalostí zvláště v ranných stádiích životního cyklu produktu Strategie přímých zahraničních investic využívají se specifické výhody MSP v zahraničí Specifika v oblasti řízení malého a středního podniku Malé a střední podnikání je v převážné většině případů postaveno na osobnosti podnikatele. Úspěšnost či neúspěšnost podniku v řadě případů záleží na zvládnutí trojrole podnikatele: umění vlastnit, umění řídit a být profesionálem v daném oboru. Identita a integrita malého 16

17 podniku jsou zcela závislé na vyzrálosti osobnosti podnikatele jako člověka. S podnikatelem jsou spojena hlavní rizika existence malého a středního podniku, nemoc či smrt podnikatele představují pro malý a střední podnik často daleko větší ohrožení, než nedostatek peněz či síla konkurence. Dále je třeba si všímat obecných principů a podmínek formování malého a středního podnikání. Pro podnikatele je nezbytné si uvědomit, jaké vnější faktory mohou mít na chod jeho podniku vliv. Musí zvažovat celé podnikatelské prostředí jako celek, chápat jeho synergický efekt a možné dopady. Musí být schopen odhadnout, nejen které ekologické a přírodní faktory působí na podnikání, ale stejně tak musí přihlédnout ke kultuře, ekonomickému prostředí, pilotním subjektům v daném prostoru apod. Pro tento typ podnikání je typický každodenní kontakt se svým okolím (lokálním, regionálním). Podnikatel musí být schopen vstřebat jeho atmosféru, oslovit lokální podnikatele a další subjekty a musí být schopen se začlenit do místního podnikatelského a občanského života. Specifikem malých podniků je spíše mlhavá organizační struktura, vycházející spíše z technologických souvislostí. Ve středních podnicích se teprve do struktury vedle neformálních a technologických vztahů prosazují prvky organizačního charakteru. Základním společným znakem organizační struktury malých a středních podniků je plochost, difusní a nestabilní charakter. Obecně má organizační struktura malých podniků znaky vysoké entropie (Grublová [3]) Podpora ze strany státu MSP jsou rovnocennými účastníky trhu, nicméně jejich vznik a první kroky jsou ovlivněny jistým znevýhodněním oproti velkým podnikům. Proto většina vyspělých zemí věnuje malým a střední podnikům speciální pozornost v podobě podpůrných programů, dotací, či ochrany. Finanční prostředky poskytnuté v různých formách malým a středním podnikatelům v roce 2004 činily 4 695,4 mil. Kč, v roce 2005 činila podpora celkem 4 608,4 mil. Kč, v roce 2006 se plánuje celková podpora ve výši 6 576,5 mil. Kč, tj. zvýšení proti roku 2004 o cca 40 %. Zdrojem těchto finančních prostředků jsou jak podpory ze strany české vlády, tak i podpora z fondů Evropské unie. [21] Mezi nejznámější podpůrné programy patří zejména program OPPP (Operační program průmyslu a podnikání). Je to základní programový dokument hospodářské a sociální soudržnosti. Cílem podpory v rámci OPPP je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následujícího programovacího období dosáhla významného pokroku při přibližování k ekonomické úrovni regionů v EU. [17] 17

18 V rámci OPPP může podnikatel využít řadu podpůrných programů, mezi které patří například program START, kde je podniku nabídnut zvýhodněný úvěr a pak dále řada dotačních programů, příkladem jsou programy INOVACE, POTENCIÁL, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, a další. [18] 18

19 2 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A STRATEGICKÁ ANALÝZA Rozumný člověk reaguje na svět, zatímco nerozumný člověk se snaží svět přimět, aby reagoval na něj. (G. B. SHAW) Podnik, který chce v dnešním prostředí tržní ekonomiky přežít a úspěšně se rozvíjet, je nucen se zabývat vývojovými trendy působícími v jeho okolí a těmto trendům se neustále přizpůsobovat. V tomto ohledu se podniky v dnešní době nacházejí ve zcela kvantitativně odlišném prostředí než podniky před rokem 1989, neboť v tomto období šlo především o to jak splnit plán, více než o skutečné výsledky jednotlivých podniků. Strategické řízení se tak vlastně v období centrálně plánované ekonomiky odbývalo na vyšší, ministerské či vládní úrovni. V dnešní době se strategické řízení stává nezbytnou součástí řízení podniku a schopnost poznat, hodnotit a racionálně uplatňovat poznatky o vývojových tendencích v řízení podniku se tak stává jedním z nejvýznamnějších požadavků na vedoucí pracovníky. Proces tvorby strategických cílů a strategie strategický proces chápeme jako snahu o sladění aktivit podniku s probíhajícími změnami. Nejvýznamnějším úkolem strategie je připravit podnik na všechny situace, které s určitou pravděpodobností mohou v budoucnu nastat. Základním východiskem k získání podkladů pro formulaci strategie slouží strategická analýza, která tvoří významnou součást celého strategického procesu. 2.1 Strategické řízení Strategické řízení lze definovat jako soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů dalšího rozvoje podniku. Jde o složitý proces, na jehož konci je rozvíjející se a životaschopná shoda mezi cíly a zdroji podniku na straně jedné a měnícími se podmínkami tržních příležitostí na straně druhé. Strategické řízení zahrnuje identifikaci příležitostí a následné přijetí manažerských rozhodnutí, které vedou k cílené alokaci zdrojů a cíleného způsobu jejich využití. Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie s cílem dosažení stanovených cílů a dosažení souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředím a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. Kromě toho, že rozhodnutí uskutečňovaná v rámci strategického řízení ovlivňují významnou měrou úspěšnost 19

20 podnikání, existují i další důvody, pro něž by dle Keřkovského [4] mělo být v každém podniku uplatňováno strategické řízení: Strategické řízení, vycházející z dlouhodobých analýz vývoje, pomáhá podniku předpovídat budoucí problémy a příležitosti. Jeho uplatňováním se prodlužuje čas pro přípravu a organizaci řešení zásadních problémů a případných překážek dalšího vývoje. Strategické řízení dává jasné cíle a směry pro budoucnost podniku, což přináší pocit jistoty jeho pracovníkům. Je známo, že většina lidí pracuje lépe a s větším nasazením, když ví, co se od nich očekává a kam podnik směřuje. Strategické řízení pomáhá zvyšovat kvalitu managementu, protože vede řídící pracovníky k tomu, aby zkvalitňovali svá rozhodování. Strategie řízení pomáhá zvyšovat kvalitu komunikace uvnitř podniku, zlepšuje koordinaci projektů, alokaci zdrojů a zvyšuje motivaci pracovníků. Abychom však byli objektivní, je třeba dodat, že existují i argumenty, které mluví proti uplatňování strategického řízení, nebývá jim ale přisuzována taková váha, jako argumentům, které uplatňování strategického řízení prosazují. Mezi protiargumenty dle Keřkovského [4] patří například: Podmínky se v dnešní době mění tak rychle, že řídící pracovníci nemohou nic plánovat, zejména ne dlouhodobě. Strategické cíle musí být často formulovány jako vágní a velmi obecné. Existuje mnoho jiných důvodů úspěchů podniku než je strategické řízení, například štěstí nebo náhoda a existují podniky, které fungují efektivně i bez strategického řízení. I přes tato proti se však odborníci shodují v názoru, že úspěch či neúspěch podnikání je převážně závislý na rozhodnutích strategického charakteru. Takováto shoda již ale neexistuje v konkrétních přístupech k řešení problému. V odborné literatuře lze nalézt mnoho pojetí, přístupů a konceptů strategického řízení, u kterých většinou není možno objektivně posoudit jejich úspěšnost při aplikaci v praxi. Množství jednotlivých přístupů lze názorně demonstrovat maticí portfolia přístupů ke strategii řízení, jak je znázorněná na následujícím obrázku.. 20

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management Diplomová práce Petra Rudolská, Bc. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová Marketingová strategie stavební firmy Hana Pospíšilová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o marketingové strategii stavební firmy s konkrétní aplikací ve společnosti Demorss s.

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv okolí podniku na konkrétní podnik Influence of surroundings on a specific company Václav Kojzar Plzeň 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Bakalářská práce 2009 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Bc. Denisa Přibylová Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Denisa Přibylová

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROSPERITU PODNIKU

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROSPERITU PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROSPERITU PODNIKU Factors affecting the prosperity of the company Diplomová práce Vedoucí

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Analysis of possibilities of small and middle enterprises financing Diplomová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více