Učím se, tedy jsem. Průvodce Celoživotní učení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učím se, tedy jsem. Průvodce Celoživotní učení"

Transkript

1 PRŮVODCE KOMPETENCÍ - CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Učím se, tedy jsem Představa, že člověk dokončí nějakou školu a z nabytých znalostí a dovedností pak čerpá celý život, nebyla nikdy pravdivá a v dnešní době něco takového neplatí už vůbec. Vývoj je tak rychlý a přináší takové změny, že je rozhodně třeba učit se stále, prakticky celý život. Na pracovním trhu musí být kvalitní zaměstnanec schopen a ochoten přijímat nové informace, rozvíjet se, účastnit se nejrůznějších vzdělávacích programů a vše užitečné, co se dozví, aplikovat v praxi. 1

2 NĚKOLIK SLOV O CELOŽIVOTNÍM UČENÍ Dnešní doba je rychlá a vývoj probíhá v mnohem větších skocích, než kdykoli předtím. Náš každodenní život sebou přináší celou řadu změn. Proto jsme nuceni se prakticky celý život něčemu novému přizpůsobovat a učit. Učení není pojem, který by souvisel pouze se školou, kurzy a přezkušováním. Je o životě jako takovém. Celý život se učíme, abychom se adaptovali na změny ve svém prostředí. Pokrok jde kupředu mílovými kroky a téměř všechno se mění. Netýká se to pouze techniky - vaříme jiná jídla, mění se jazyk, kterým mluvíme, a mnoho dalších věcí. Můžeme to sledovat jak v běžném životě, tak i v pracovní oblasti, a my se pořád učíme ať již vědomě nebo nevědomě. Právě ona vědomost či nevědomost je klíčovým prvkem pro to, aby naše učení bylo dostatečně efektivní. Z obecného hlediska můžeme rozlišit 2 typy učení formální (probíhající v nejrůznějších typech škol a vzdělávacích institucí) a zkušenostní (tedy to, co nás život naučí ). Pokud jde o formální vzdělávání, nelze si dost dobře představit, že by probíhalo zcela bez našeho vědomí. Ona vědomost zde může být spíše považována za uvědomělost, tedy zda je naše vzdělávání cílené. V ideálním případě člověk postupuje tak, že si uvědomí, co se potřebuje (nebo chce) naučit, jaký způsob výuky je pro něj a dané učivo nejvhodnější, podle toho si zvolí typ vzdělávacího programu a již při jeho absolvování hledá způsoby, jak naučené aplikovat v praxi. Pokud toto neučiní, celý efekt učení se výrazně oslabí, řada cenných informací pak zůstane nevyužita. Ochota učit se nové věci a účastnit se vzdělávacích akcí bývá u různých lidí různá. Zaměstnavatelé však celoživotní učení zahrnují mezi velmi důležité kompetence zaměstnanců. Pokud totiž chtějí na trhu obstát, potřebují mít lidi, kteří jsou schopni a ochotni přijímat nové informace, rozvíjet se, účastnit se nejrůznějších školicích programů a vše užitečné, co se dozví, aplikovat v praxi. Člověk se ovšem neučí pouze ve škole a kurzech; mnohem častěji se učíme neformálně poučením z vlastních zkušeností. Dochází k němu často mimoděk, aniž si to uvědomujeme a aniž na něj musíme vynakládat nějakou námahu (odmyslíme-li si skutečnost, že některé zkušenosti, z nichž se poučíme, mohou být bolestivé ). I zkušenostní učení může být výrazně efektivnější, pokud do něj člověk investuje určitou energii např. pokud zpětně vyhodnotí, co se mu podařilo a nepodařilo a vezme si z toho propříště ponaučení. Rčení neuč se - život tě naučí, může sice být pravdivé, mnohem důležitější je však jeho druhá část. Pokud životu vyjdeme vstříc a své zkušenosti zpětně vyhodnocujeme, půjde nám učení mnohem snáz a bude efektivnější. 2

3 Zde naleznete teorii související s kompetencí k celoživotnímu učení, se kterou se seznámíte v rámci tohoto tréninku: Téma Přiblížení Klíčová slova ke kompetenci k celoživotnímu učení Základní pojmy, se kterými se možná budete v průběhu tréninku setkávat. Klíčové dovednosti Kompetence pro trh práce aneb máme na to Učební styly Osobní SWOT analýza Vyhodnocení dotazníku kompetence pro trh práce a zejména pásem, která vám usnadní se zorientovat ve výsledcích. Přehled 14 kompetencí, které byly tisícovkou zaměstnavatelů vytipovány jako ty, které jsou podstatné u jejich zaměstnanců. Každá z kompetencí zahrnuje také popis a vysvětlení, jak je pojímána v našem projektu. 3 základní styly učení tedy způsoby, kterými se různí lidé nejsnáze učí novým věcem jsou zrakový, sluchový a kinestetický. Každému člověku vyhovuje jiný výukový styl, a pokud přizpůsobí způsob učení svému stylu, má jistotu, že se látku naučí mnohem snáze a efektivněji. Proč jsou někteří lidé úspěšnější než ti druzí? Proč někdo v určité činnosti, při podávání nějakého výkonu uspěje a jiný ne? Metoda SMART Metoda, která vám pomůže stanovat své cíle / plány / úkoly tak, aby se vám snáze plnily. Úkolová sebedůvěra Vysvětlení pojmu úkolová sebedůvěra a náměty, jak ji zvyšovat. Podrobněji je zde rozebrána metoda Delfín postupné zvyšování obtížnosti úkolů tak, abychom byli schopni dosáhnout svého cíle. 3

4 KLÍČOVÁ SLOVA KE KOMPETENCI K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ V této kapitole se můžete dočíst vysvětlení některých základních pojmů, se kterými se možná budete v průběhu tréninku setkávat. Celoživotní učení Celoživotní učení zahrnuje všechny možnosti učení (ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Formální vzdělávání Vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravidla navazujících stupňů vzdělání (základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání), jejichž absolvování je potvrzováno příslušným osvědčením (vysvědčením, diplomem apod.). Neformální vzdělávání Vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. Neformální vzdělávání je poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve školských zařízeních a dalších organizacích. Patří sem např. organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora, učitele či proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání. Informální učení Je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. Počáteční vzdělávání Celoživotní učení lze členit do dvou základních etap, které označujeme jako počáteční a další vzdělávání. Počáteční vzdělávání zahrnuje: - základní vzdělávání, které má všeobecný charakter a kryje se zpravidla s dobou plnění povinné školní docházky; - střední vzdělávání, které má všeobecný nebo odborný charakter, je ukončeno maturitní zkouškou, výučním listem, nebo závěrečnou zkouškou. 4

5 Součástí počátečního vzdělávání je i terciární vzdělávání, které dále popisujeme samostatně. Počáteční vzdělávání probíhá zejména v mladém věku a může být ukončeno kdykoli po splnění povinné školní docházky vstupem na trh práce nebo přechodem mezi ekonomicky neaktivní obyvatele. Terciární vzdělávání Vzdělávání, které zahrnuje široký sektor vzdělávací nabídky následující zpravidla po vykonání maturitní zkoušky. Poskytuje specializované vzdělání odborné nebo umělecké. Náleží k němu vysokoškolské vzdělávání uskutečňované vysokými školami, vyšší odborné vzdělávání uskutečňované vyššími odbornými školami a částečně i vyšší odborné vzdělávání v konzervatořích. Vysokoškolský vzdělávací systém je upraven zákonem o vysokých školách, ostatní školy terciárního sektoru se řídí školským zákonem. Další vzdělávání Vzdělávání či učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU V této části průvodce si můžete přečíst vyhodnocení dotazníku Kompetence pro trh práce a zejména pásma, jak si vyložit jeho výsledky Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani řemeslná zdatnost v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní. Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný. Smyslem dotazníku, který jste v průběhu tréninku vyplnili, je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se. Na grafu, který jste dostali s vyhodnocením dotazníku, můžete vidět, jak jste na tom s jednotlivými kompetencemi. Zde je rámcový přehled toho, jak si můžete své výsledky vyložit: Pásmo I: 0-1,2 bodu 5

6 V oblastech, které zasahují do tohoto pásma, z nějakého důvodu pokulháváte. Může se to projevovat nepříznivě ve vašem profesním i soukromém životě. Stojí to za zamyšlení, pokud výsledek tohoto testu odráží reálný stav. Zkuste si vybavit různé situace, které s danou oblastí/kompetencí souvisejí. Možná si přitom uvědomíte, že ne všechno je tak, jak má být a že vám to občas znepříjemňuje život. Je dobré o tom vědět a popřemýšlet, jestli s tím chcete něco dělat. Pásmo II: 1,3-2,3 bodů Všechny kompetence, které zasahují do tohoto pásma (barva) představují dobrý základ pro vaše profesní uplatnění a pravděpodobně ani v osobním životě nenarážíte na větší problémy. Úroveň, s jakou tyto kompetence zvládáte, představují slušný standard. Snažte se ho udržet. Pásmo III: 2,4-3 body Na kompetence nacházející se v tomto pásmu si můžete vsadit. Jsou to vaše silné stránky. Na nich můžete budovat kariéru, ale stejně tak mají velký význam pro váš život osobní. Měli byste o ně pečovat a dále je rozvíjet, protože jsou skutečně vaší devízou. 6

7 Kompetence pro trh práce Svět okolo nás se mění - spíše skoky než kroky - to asi cítíme všichni. A týká se to téměř všeho, s čím se setkáváme, takže trh práce není výjimkou. Zatímco dříve k získání slušného místa stačilo mít výuční list v oboru nebo správnou školu, dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Kromě odbornosti požadují celou řadu dalších vlastností a dovedností těm se odborně říká kompetence. A jsme u toho - co to znamená, co jsou to ty kompetence? Kompetence jsou vlastnosti a dovednosti, které nelze automaticky zahrnout do odborné kvalifikace. Je to soubor vědomostí, dovedností, postojů a způsobů jednání, který je univerzálně použitelný a přenosný, a který potřebuje každý člověk k tomu, aby v zaměstnání a taky v soukromém životě obstál. Většina lidí má odborný základ pro vykonávání příslušných profesí na velice slušné úrovni. S kompetencemi už to tak dobré nebývá. Je to oblast, kterou náš dosavadní vzdělávací systém příliš v potaz nebere. Ten ještě pořád staví především na znalostech a praktických dovednostech. A přitom je to právě ono cosi navíc tedy kompetence, které ovlivňují to, jestli uspějeme. Více než tisícovce zaměstnavatelů v našem kraji jsme položili stejnou otázku: Co má umět váš zaměstnanec kromě toho, že se vyzná ve svém oboru? Zaměstnavatelé určili 14 kompetencí, které považují za důležité: Které kompetence u svých zaměstnanců považujete za důležité? Samostatnost Zákaznické potřeby Výkonnost Aktivní přístup Řešení problému Efekt. komunikace Spolupráce Flexibilita Plán. a organizace Zvládání zátěže Cizí jazyky Podnikavost Orientace v inform. Celoživotní učení A tak vlastně vznikl projekt s názvem Kompetence pro trh práce neboli Máme na to. Které kompetence bychom měli zvládat, víme. Ale co si pod jejich názvy představit? Podívejte se, jak je pojímají naše tréninky. 7

8 K1 Kompetence k efektivní komunikaci Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů na předních místech. Proč? Protože ji ne vždy zvládáme tak, aby to odpovídalo současným nárokům. Schopnost komunikovat patří totiž ve své komplexnosti k nejsložitějším měkkým dovednostem. Příjem sdělení Schopnost naslouchat ostatním Schopnost reflektovat reakce okolí (čili porozumět tomu, co ostatní verbálně i neverbálně sdělují) Schopnost překonávat bariéry (šumy) v komunikaci Schopnost přijímat a pracovat s argumenty jiných osob Aktivní komunikace Schopnost jasně a srozumitelně sdělovat ostatním Schopnost vyjadřovat se písemně Schopnost vyjádřit nesouhlas Schopnost komunikovat s různými typy lidí Schopnost sebereflexe Zdůvodňování a argumentace Schopnost shrnout výsledky Schopnost přizpůsobit svou prezentaci partnerovi (jazyk, slovník) Schopnost přesvědčovat a ovlivňovat ostatní Schopnost zaujmout posluchače Schopnost předpokládat, jak budou reagovat ostatní a přizpůsobit se tomu během následující argumentace (reagovat na pobouření a hněv, roztrpčení, zklamání) Schopnost regulovat vlastní nekonstruktivní projevy chování (vyhnout se osobním útokům manipulaci) K2 Kompetence ke kooperaci Bez spolupráce se neobejdeme ani v osobním ani v pracovním životě. Pracovní úkoly nezřídka bývají tak náročné nebo složité, že vyžadují, aby se na nich podílel celý tým lidí. Na současném trhu má kompetence ke kooperaci stále větší význam. Žádoucím výsledkem je například vyšší kvalita, úspora času, peněz i lidí, nové náměty a řešení, konkurenceschopnost 8

9 Schopnost podílet se aktivně a zodpovědně na skupinové práci Schopnost a ochota poskytovat své vědomosti a dovednosti Schopnost vynakládat patřičné úsilí neparazitovat na týmu Schopnost přemýšlet s ostatními Schopnost respektovat představy a názory druhých Schopnost dodržovat dohodnutá pravidla Schopnost sledovat stále společný cíl Schopnost kompromisu Schopnost důvěřovat schopnostem ostatních Schopnost zastávat skupinové role a pozice Schopnost vnášet konstruktivní konflikt Schopnost přijímat úkoly a delegovat Schopnost být vstřícný k ostatním, tolerantní Schopnost vytvářet podporující prostředí (přátelskou, kooperativní atmosféru) Schopnost nevyhýbat se vznikajícím se problémům Schopnost ocenit přínos ostatních a poskytovat jim zpětnou vazbu K3 Kompetence k podnikavosti Podnikavost je kompetence, jak vymýšlet a dělat věci, aby z toho byly výsledky, které nám přinášejí určitý užitek. Je to motor a životní síla. Podnikavý je takový člověk, který umí své nápady dotáhnout do konce. Rozhodně není spojena pouze s lidmi, kteří měli odvahu postavit se na vlastní nohy a začali podnikat. Je žádoucím kapitálem nejen pro člověka samotného, ale i pro firmu, ve které pracuje. Schopnost vnímat a kriticky hodnotit podnikatelské příležitosti Schopnost přicházet s podnikatelskými nápady Schopnost zpracovat podnikatelské nápady do podoby podnikatelských záměrů a konceptů (formalizovaných i neformálních) Schopnost realizovat podnikatelské nápady Schopnost přijímat riziko Schopnost anticipovat Schopnost stimulace změn Schopnost akceptovat změny Schopnost flexibility 9

10 K4 Kompetence k flexibilitě Dnešní doba je náročná, dynamická a plná změn. Různé profese zanikají a objevují se profese nové. Kdo chce obstát, musí pružně reagovat. Požadavky na zaměstnance, na jejich samostatnost, zodpovědnost, znalosti i dovednosti se zvyšují. A právě v tomto smyslu je pojímána flexibilita. Je chápána jako operativnost a pružnost v myšlení, v chování a přístupech k úkolům a situacím, které před nás zaměstnání, ale i sám život staví. Pružnost Schopnost změnit či přizpůsobit své pracovní návyky, chování a efektivně Pracovat v nových nebo měnících se situacích, s ohledem na nové úkoly a nové spolupracovníky, partnery, zákazníky Schopnost přijímat nové myšlenky a přístupy Schopnost přenášet pozornost mezi jednotlivými úkoly Ochota změnit styl a metody práce Tvůrčí přístup Otevřenost vůči novým myšlenkám a řešením Schopnost alternativního pohledu (schopnost vidět jinak, hledat nezvyklé a ne zcela běžné metody) Schopnost systémového uvažování (schopnost postřehnout rozdíly a vazby mezi jednotlivými jevy a problémy) Schopnost používat nestandardní metody (použití metod, které nejsou pro dané situace běžné) Schopnost testovat jiné možnosti (zkoušet rozdílné varianty) Schopnost se nechat inspirovat a nalézat inspiraci Schopnost inovovat (vymyslet nový produkt, způsob řešení, způsob realizace atd.) K5 Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb Zákazníci jsou klíčovou složkou podnikání a v širším kontextu i celé společnosti. Dnešní doba s sebou nese značnou konkurenci a to, zda je zákazník spokojen, výrazně ovlivňuje, jestli firma obstojí. Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb stojí proto na jednom z předních míst požadavků současných zaměstnavatelů. Ale uplatnit ji můžete v širokém měřítku i v osobním životě. 10

11 Schopnost a snahu vycházet vstříc zákazníkovi Schopnost vcítit se do potřeb a zájmu ostatních (empatie) Schopnost užívat vyjednávací strategie win-win, najít kompromis mezi potřebami firmy (popř. svými) a potřebami zákazníka Schopnost následné péče o zákazníka (nejen zájem o jednorázový business) Schopnost přizpůsobit se zákazníkovi, upravit služby nebo produkt podle jeho potřeb Schopnost zvládat momentální pocity nelibosti vůči osobě zákazníka nebo jeho požadavkům K6 Kompetence k výkonnosti Být výkonný neznamená pouhé zvládání standardních dovedností či odborných předpokladů. Ty jsou očekávány automaticky. Výkonnost, která odlišuje kvalitního zaměstnance, spočívá v tom, že dobrých výsledků dosahuje trvale a zároveň si dokáže udržet motivaci. Umí zatnout zuby, vyrovná se s překážkami i porážkami, zvládne velký nával práce a zachová si přitom duševní rovnováhu i dobrou náladu. Prostě to dokáže! Schopnost orientovat se na výkon, výsledek Schopnost podávat stabilní výkon nebo schopnost podat výrazný jednorázový výkon Schopnost a připravenost se zlepšovat, zdokonalovat Schopnost přijímat konstruktivní kritiku Schopnost sebekontroly Schopnost sledovat cíl Schopnost být vytrvalý a houževnatý Schopnost identifikovat priority, které vedou k dosažení výsledku Schopnost zvládat úkoly rychle a v přiměřeném čase Preciznost, pečlivost, technologická kázeň Spolehlivost K7 Kompetence k samostatnosti Samostatný člověk zná vlastní přednosti a slabé stránky. Umí převzít zodpovědnost za to, co dělá a dokáže pracovat soustředěně, plánovitě a vytrvale. Nemusí být příliš kontrolován. Ví, jak si práci rozložit tak, aby ji zvládl včas, aniž by zbytečně přepínal své síly. Poradí si i v situacích, které jsou pro něj nové, na svou práci stačí i 11

12 tehdy, když si není zcela jistý řešením. Dovede získat informace nezbytné pro splnění úkolu, hledá způsoby řešení, umí je posoudit a zrealizovat. Tuto kompetenci staví naprostá většina zaměstnavatelů na první místo! Schopnost pracovat soustředěně a plánovitě Schopnost samostatně získávat informace a cesty k řešení, schopnost je posoudit a začít realizovat Schopnost sebereflexe Schopnost sebeřízení (vnitřní disciplína) Schopnost vyjádřit a zastávat vlastní názory Schopnost unést jistou míru nejistoty Přiměřená míra potřeby se obracet na druhé lidi pro radu, názor a stanovisko Schopnost rozhodovat se nezávisle, na základě vlastní zkušenosti, úsudku Schopnost nepodléhat skupinovému myšlení, manipulaci, sugestivně podávaným informacím a dezinformacím Schopnost odhadnout kapacitu vlastních možností (umění rozložit svoje síly - znát své limity) K8 Kompetence k řešení problému To, že zaměstnanec vyřeší různé problémy, které mohou nastat, zaměstnavatelé předpokládají automaticky. Být kompetentní při řešení problémů znamená, dokázat problém včas rozpoznat i správně pojmenovat, posoudit ho a zařadit do situačního kontextu. Důležité je rovněž umět se na problém podívat z různých úhlů, zvolit si správnou cestu, jak dále postupovat, a svůj záměr realizovat. Přitom je zapotřebí reagovat na změny či podněty, které přináší proces řešení problémů i samotná realizace. Vše končí zhodnocením toho, jak vše proběhlo, co jsme se přitom dozvěděli nejen o problému, ale také sami o sobě. Schopností pochopit podstatu problému Schopností odlišit podstatné od nepodstatného Schopností pochopit a vnímat příčiny a důvody, následky a širší souvislosti problému Schopností systémového vhledu do problému Schopností systémového řešení problému Schopností využít intuice Schopností strukturovat problém Schopností nebagatelizovat problém (nezjednodušovat, nepodceňovat, nenechat se zmást) 12

13 Schopností klást otázky, které pomohou odhalit podstatu problému Schopností reálného hodnocení problému (nezveličovat problém, nepodceňovat problém) K9 Kompetence k organizaci a plánování Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde o pracovní proces související se zaměstnáním nebo soukromým životem. Není proto žádným překvapením, že se na žebříčku požadavků na kvalitního zaměstnance tato kompetence figuruje velmi často. Schopnost odhadovat zdroje a prostředky nutné k vykonávání práce Schopnost vidět celek Schopnost celek rozložit na dílčí části a vidět mezi nimi vazby Schopnost koordinovat dílčí aktivity Schopnost dodržovat plán (strukturu) popř. ho podle situace pozměnit (ne však zásadní změny) Stanovovat priority Schopnost časového řízení Schopnost koordinovat svoji práci s prací ostatních Systematický, racionální a objektivní přístup Schopnost předvídat K10 Kompetence k celoživotnímu učení Představa, že člověk dokončí nějakou školu a z nabytých znalostí a dovedností pak čerpá celý život, nebyla nikdy pravdivá a v dnešní době něco takového neplatí už vůbec. Vývoj je tak rychlý a přináší takové změny, že je rozhodně třeba učit se stále, prakticky celý život. To je samozřejmě jasné zaměstnavatelům, také jich samotných se to týká, pokud chtějí na trhu obstát. Kvalitní zaměstnanec musí být schopen a ochoten přijímat nové informace, rozvíjet se, účastnit se nejrůznějších vzdělávacích programů a vše užitečné, co se dozví, aplikovat v praxi. Schopnost uspokojovat přirozenou zvídavost a touhu po poznání Schopnost otevřeně přijímat nové zkušenosti Schopnost a snaha zdokonalovat sám sebe Schopnost hledat a nalézat informace Schopnost se poučit z chyb, analyzovat neúspěch 13

14 Schopnost a ochota investovat čas a energii do svého rozvoje Schopnost osvojit si nové dovednosti, které zadaný úkol vyžaduje (zvládnutí práce na PC, naučit se prezentovat výsledky firmy, zvládnout cizí jazyk atd.) K11 Kompetence k aktivnímu přístupu Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen plnit zadané úkoly, ale také přicházet s novými podněty, nápady, že budou pro firmu přínosem. Kompetence k aktivnímu přístupu znamená přirozený zájem člověka o okolní dění, schopnost aktivně vyhledávat příležitosti, jak se zapojit do různých činností a ovlivňovat dění kolem sebe. Schopnost aktivně přistupovat k řešení problému (nečekat na rozhodnutí jiných, nebýt pasivní) Schopnost angažovat se osobně nad rámec běžných povinností nebo očekávání (vlastní iniciativa) Schopnost vyhledávat řešení, nové aktivity a možnosti Schopnost vytrvat při překážkách nebo neúspěchu Schopnost všímat si různých možností a příležitostí K12 Kompetence ke zvládání zátěže Okolní svět se mění čím dál tím rychleji a my se mu musíme přizpůsobovat. V našich životech neexistuje mnoho jistot, které lze považovat za trvalé a neměnné. To všechno je velmi náročné, to všechno představuje zátěž. Účinky zátěže mívají negativní vliv na naše chování stejně tak jako na naše zdraví. Snižují naši životní spokojenost i pracovní výkon a efektivitu. Kompetence ke zvládání zátěže je charakterizována jako schopnost a připravenost jedince podat kvalitní a přiměřený výkon při zátěži a nestandardních pracovních podmínkách. Schopnost se soustředit ( pod tlakem) Schopnost překonávat překážky (vytrvalost) Schopnost koncentrace (ostražitost při rutinních úkolech vyžadujících neustálou pozornost Schopnost se přizpůsobit změnám a nečekaným situacím, problémům, lidem Schopnost vyrovnat se s nezdarem, s dílčími neúspěchy a nenechat se jimi odradit Schopnost sebekontroly emocí 14

15 K13 Kompetence ke k objevování a orientaci v informacích Všude kolem nás je obrovské množství informací. Dnes a denně se na nás chrlí ze všech stran - z médií, knih či časopisů, internetu. Existuje jich obrovské množství a často se v nich nedokážeme vyznat. Jenže, informace mají v dnešní době obrovskou hodnotu a rozhodují o úspěchu či neúspěchu. Proto je důležité umět je vyhledávat a zužitkovat. Proto patří tato kompetence k těm, bez nichž se na trhu práce nikdo neobejde. Schopnost získávat informace Schopnost zvažovat různé zdroje dat Schopnost vytvářet a uspořádávat dokumentaci Schopnost pracovat s databázemi informací Schopnost pracovat s PC a internetem K14 Kompetence ke komunikaci v cizích jazycích Citát slavného českého učence Jana Amose Komenského říká: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. A má pravdu. Stačí se podívat do inzerátů. Málokdy v nich chybí požadavek na znalost alespoň jednoho cizího jazyka, nejčastěji angličtiny. Zaměstnavatelé rozšiřují své pole působnosti do zahraničí a potřebují se domluvit. Což o to, výuka ve školách obnáší docela slušný počet hodin. Základy do sebe vstřebáváme už od základní školy. Jenže! Jedna věc je jazyk se učit a druhá skutečně jej aktivně používat. Mnoho lidí má dosud v tomto směru velké zábrany. Přestože mají docela kvalitní slovní zásobu i znalost gramatiky, právě ostych z chyb a nepřesností zabrání jeho používání. Jako by nebylo nejdůležitější domluvit se. Schopnost vyjadřovat se ústně v cizích jazycích Schopnost vyjadřovat se písemně v cizích jazycích Schopnost překonat své obavy z komunikace v cizím jazyce 15

16 OSOBNÍ SWOT ANALÝZA Už jste se někdy zamýšleli nad otázkami Proč jsou někteří lidé úspěšnější než ti druzí? Proč někdo v určité činnosti, při podávání nějakého výkonu uspěje a jiný ne? Pojďme na tyto otázky společně najít odpověď. Vše v životě je ovlivňováno množstvím faktorů. Ty můžeme jednoduše rozdělit na dobré a špatné. Kladné vlivy nás, naše snažení a konání posunují žádoucím směrem, záporné naopak směrem nežádoucím. Některé z uvedených vlivů nastanou určitě a některé jen možná. Z těchto úvah vychází tzv. osobní SWOT analýza. Každý z nás má podle ní nějaké silné stránky. Obrazně můžeme hovořit o vlivech dobrých, které nás posouvají směrem kupředu a které reálně nastaly. V protipólu k nim stojí stránky slabé, řekněme špatné, které nás mohou brzdit. Ty stejně jako silné stránky již nastaly - prostě jsou tu s námi. Společné je oběma skupinám to, že se jedná o faktory vnitřní. Jsou zcela závislé na nás, neboť kde jsem já, jsou i mé silné a slabé stránky. A hlavně, pokud se osobně nerozhodnu s nimi cokoliv podniknout, pak kdokoliv jiný nic nezmůže. Existuje ale i řada vlivů vnějších, které jsou na nás nezávislé. Většinou je nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, avšak i přesto mají velký vliv na výsledek našeho konání. Neboli každému z nás nastávají v pracovním i osobním životě různé příležitosti (dobré vlivy) či se naopak ocitá pod tlakem různých hrozeb (špatné vlivy). Smyslem sestavení osobní SWOT analýzy je podrobně veškeré tyto faktory zmapovat, tedy definovat své silné a slabé stránky, stejně tak jako příležitosti, které se nám rýsují, a hrozby, jimž můžeme být vystaveni. Na jejich základě si můžeme připravit půdu pro svůj další rozvoj, pro dosahování osobních cílů a úspěchů. Chceme-li totiž uspět, pak bychom aktivitu měli správně zaměřit, tedy obrátit tam, kde někdo chce využít našich silných stránek, kde se objevila nějaká příležitost a kde je ochoten někdo za naše silné stránky zaplatit. V osobní SWOT analýze stavíme právě na silných stránkách. Povědomí o těch slabých můžeme sice využít k tomu, že na nich začneme pracovat, například jde-li o znalost angličtiny, která je nezbytná pro výkon profese, hold se určitým základům nevyhneme. Ale zejména nás vede k uvědomění, že nemá smysl vynakládat na vylepšování slabých stránek obrovské, nepřiměřené úsilí, abychom nakonec nedosáhli ani průměru ostatních. Mnohem větší efekt má věnovat tento čas a úsilí rozvoji silných stránek. Uveďme si konkrétní příklad: Je-li mou předností preciznost, pracuji-li raději samostatně, nikým nerušen, a naopak mám-li problém komunikovat s lidmi a zapamatovat si byť jen datum narozenin svých blízkých, těžko asi uspěji jako profesor dějepisu. Hodiny strávené v kurzech komunikace, asertivity či mozkovým joggingem budou určitě přínosné. Ale nejsou zárukou toho, že nakonec budu v dané činnosti úspěšný. Co kdybych ale svou zálibu v historii směřoval trochu jinak? Stal se například archeologem? Není lepší být uznávaným (byť na místní úrovni či třeba jen mezi svými kolegy) badatelem spíše než neoblíbeným učitelem? 16

17 Lidé často vykonávají profese nebo se vrhají do činností, pro které nemají správné předpoklady či výchozí podmínky. Mnohdy je to právě proto, že vlastně přesně neví, co je jejich silnou nebo slabou stránkou. Často se pak ale diví, že ačkoliv vynaložili větší úsilí než ti druzí, výsledek není nikterak vynikající. Odkud se vzal její název? Pojmenování vychází z prvních písmen anglického výrazu označujícího danou skupinu vlivů: Silné stránky S (Strengths) Slabé stránky W (Weaknesses) Příležitosti O (Opportunities) Hrozby T (Threats) Jak si sestavit osobní SWOT analýzu? Odpovězte na následující otázky a to, co Vás napadne, si poznamenejte do tabulky. Poté se zamyslete, jak toho využít, co z toho vyplývá. Jaké jsou Vaše silné stránky? Jaké jsou Vaše slabé stránky? Když jste se zamysleli nad silnými a slabými stránkami, zhodnoťte, jaké příležitosti z toho plynou? Na kterých silných stránkách přitom budete stavět? Co vše může ohrozit Vaše záměry, cíle a snahy? Žádné rozhodnutí nepřináší jen klady či jen zápory. Stejně tak i my musíme pohlížet na sebe sama, svou výchozí situaci ze všech možných pohledů, tzn. hledat všechny čtyři skupiny vlivů, jinak náš pohled nebude kompletní a může být velmi jednostranný a zavádějící. Určitě jste si párkrát o něčem řekli: To nebude tak jednoduché, v tom bude nějaký háček. V podobných případech jste na nejlepší cestě k získání opravdu co nejobjektivnějšího pohledu na danou situaci! Pokud tedy máme problém najít vlivy patřící do jedné ze skupin, pak to určitě neznamená, že takové vlivy v dané situaci objektivně nejsou. Zcela určitě to znamená, že ony vlivy nemůžeme v danou chvíli objevit. Jste-li spíše povahy optimistické, budete mít možná více problémů s odhalováním slabých stránek a hrozeb. A naopak, pokud jste založením pesimisté nebo skeptici, budete pravděpodobně bojovat s odhalováním silných stránek a příležitostí. Vždy by ale mělo platit, že sami sobě nebudete lhát a stanovíte si všechny 4 skupiny vlivů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 17

18 METODA SMART Metoda SMART vám pomůže stanovit si své cíle / plány / úkoly tak, aby se vám snáze plnily Chceme-li si něco naplánovat, stanovit cíl, úkol, můžeme k tomu využít jednoduché a účinné pravidlo, které nám výrazně pomůže k tomu, abychom byli schopni svého cíle vůbec dostát. Toto pravidlo je shrnuto do poučky, že každý úkol / nápad / cíl by měl být SMART. Slovo SMART je převzato z angličtiny a v překladu znamená chytrý. V našem případě je to současně i tzv. akronym neboli zkratkové slovo pro základní charakteristiky, které by měl úkol / nápad naplňovat: S cíl by měl být specifický - snadno definovaný, jasný, jednoduše vysvětlitelný, popsatelný M cíl by měl být měřitelný a stejně tak měřitelné by měly být jeho dopady a efekty A cíl by měl být akceptovatelný (přijatelný) a to nejen mnou, ale i okolím jeho přínos by měl prospívat mým zájmům ale také vyhovovat mému okolí a společnosti jako celku R cíl by měl být realistický a hlavně realizovatelný T cíl by měl mít jasně určený termín, měl by být časově rozplánovaný a z časového i věcného hlediska kontrolovatelný. Součástí každého plánování by mělo být zajištění si všech potřebných vstupů. Mám pro jednotlivé aktivity potřebné informace, podklady? Mám nutné zdroje (lidi, finance, vybavení)? 18

19 UČEBNÍ STYLY V této kapitole se dočtete o třech základních způsobech, jakým se lidé nejsnáze učí: zrakovém, sluchovém a kinestetickém učebním stylu. Každému člověku vyhovuje jiný výukový styl, a pokud přizpůsobí způsob učení svému stylu, má jistotu, že se látku naučí mnohem snáze a efektivněji. Učební styl je způsob, jak člověk vstřebává nové informace a jak si je pamatuje. Měli byste vědět, k jakému typu patříte učíte se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo vám při studiu vyhovuje pohyb a hry? Pokud odhalíte nejlepší způsob učení, jste na správné cestě k tomu, zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou. Nejznámější je pohybový, sluchový a zrakový učební styl. Možné jsou samozřejmě kombinace základních typů, někteří odborníci rozlišují také další typy, jako například hudební. Pokud odhalíte svůj učební styl a zjistíte, jak se nejefektivněji učit, je velká pravděpodobnost, že vám učení půjde lépe, a třeba zjistíte, že přece jen není pravda, že nemáte talent na jazyky. Jestliže dosahujete u některého z učebních stylů alespoň 40%, jste tímto směrem vyhraněni. Ostatní dva styly jsou vám v učení nápomocny. Pakliže rozložení procent je více méně rovnoměrné mezi všechny tři učební styly, patříte k typu všestrannému. V případě, že procenta budou stejně velká u dvou stylů, jste typem kombinovaným (zrakově-sluchovým nebo zrakově-kinestetickým nebo sluchově-kinestetickým). Učební styl není u všech lidí stejný a že je naopak velmi různý. Statistické výsledky a zkušenosti však dokládají, že většina lidí se nejlépe učí kinesteticky: pohybem, činností, zkušenostmi a prožitky. Teprve na druhém místě je zrakový učební styl. Nejméně efektivním je sluchový učební styl. Kinestetický styl (hmatový a pohybový) Tyto dva styly se objevují už v raném věku, člověk má potřebu se u učení pohybovat nebo si látku doslova osahat např. ve formě deskových her nebo různých projektů, jako je třeba tvorba plakátu. Nejlépe si zapamatují, pokud jsou aktivně zapojeni do procesu učení. Nejvhodnější je pro tento typ zařadit do výuky aktivity hraní rolí studenti sehrají se svým kolegou reálnou situaci např. z obchodu. Prospěšné jsou také hry, které vyžadují pohyb studentů po třídě. Lidé s tímto učebním stylem potřebují nějaký čas na zahřátí, ale potom se do problému ponoří a jejich myšlenky nejsou povrchní, ale hluboké. Také si zpravidla neradi čtou. Zrakový styl (vizuální) Dobře si pamatujete obličeje lidí, ale s jejich jmény je to už horší? Pak zřejmě budete vizuální typ, který si nejlépe pamatuje to, co vidí. Ve výuce těmto lidem budou vyhovovat plakáty, obrázky, diagramy, tabulky a 19

20 názorná schémata. Nejlépe se učí četbou. Pokud jsou ve výuce s výkladem, je dobré si často dělat poznámky. Jsou schopni velmi rychle uvažovat, často však nejdou do hloubky. Sluchový styl (auditivní) Lidé se sluchovým učebním stylem se projevují schopností lépe se učit na základě toho, co slyší, a dávají přednost výkladu před knihami. Dobře si pamatují jména, ale s obličeji je to horší. Nejvíce jim vyhovuje slovní výklad, ale také písničky, říkanky nebo filmy. Dobře si také pamatují věci, o kterých se bavili například se spolužákem nebo kolegou. Raději si čtou nahlas nebo polohlasně. Obtěžuje je příliš hluku, ale také dlouhé ticho. Člověk se sluchovým učebním stylem si pamatuje až 75% informací, které slyší. ÚKOLOVÁ SEBEDŮVĚRA V následujících řádcích se dozvíte něco o úkolové sebedůvěře a o tom, jak ji zvyšovat. Podrobněji je zde rozebrána metoda Delfín postupné zvyšování obtížnosti úkolů tak, abychom byli schopni dosáhnout svého cíle. Úkolová sebedůvěra je míra přesvědčení, že úkol, na kterém právě pracujeme, dokážeme splnit. Možná to zní přehnaně, ale právě toto přesvědčení výrazným způsobem ovlivňuje to, zda budeme při plnění daného úkolu nakonec úspěšní či nikoli. Představte si, že máte před sebou nějaký náročný úkol třeba uběhnout maraton. Pokud si už před samotným řeknete, že nemáte šanci to zvládnout, je velmi pravděpodobné, že to velmi brzy vzdáte. Pokud ovšem přesvědčíte sami sebe, že se vám podaří doběhnout do konce, je možné, že závod dokončíte možná váš čas nebude na světový rekord, ale doběhnete. Nejlepší manažeři, podnikatelé a vůbec úspěšní lidé se vyznačují tím, že mají úkolovou sebedůvěru vysokou. Výhodou úkolové sebedůvěry je, že roste pokaždé, když se nám něco povede. Proto má u úspěšných lidí tendenci se spíše zvyšovat. Pokud jej vaše sebedůvěra nízká, je dobré na jejím zvyšování intenzivně pracovat 3 základní způsoby uvádíme zde. Mít někoho za vzor poměřovat se s někým z okolí, kdo daný úkol zvládnul, nám může pomoci to dokázat také. Uvědomím-li si, že např. soused přestal kouřit, pomůže mi to považovat skoncování s tímto zlozvykem za zvládnutelné a pokud to zvládnul soused, musím to zvládnout také Získat podporu ostatních lidé, kteří mají slabou vůli, podlehnou snáze tlaku okolí. Je vždy výhodné zaangažovat ostatní do toho, aby mi drželi palce a podporovali mne v mém úsilí. Někdy může takováto podpora vypadat i jinak: když se budu před ostatními tvářit sebejistě, i oni mne tak začnou vnímat. Budu-li tvrdit, že to zvládnu, donutí mě to pak skutečně to dokázat. Třetím způsobem, jak si zvýšit úkolovou sebedůvěru, je dávkovat si úkoly postupně a tím zvyšovat svou úspěšnost. Pokud se mi něco podaří, zvýším si tím 20

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Ukázka je převzata ze Základní školy praktické Mladá Boleslav (zpracovala dr. Holotová). Škola nejprve zdůraznila specifika KK žáků, které vzdělává.

Ukázka je převzata ze Základní školy praktické Mladá Boleslav (zpracovala dr. Holotová). Škola nejprve zdůraznila specifika KK žáků, které vzdělává. Ukázka je převzata ze Základní školy praktické Mladá Boleslav (zpracovala dr. Holotová). Škola nejprve zdůraznila specifika KK žáků, které vzdělává. Dále rozpracovala KK, kterých by žáci měli dosáhnout

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Soubor otázek Anketa pro učitele

Soubor otázek Anketa pro učitele Soubor otázek Anketa pro učitele Nabídka všech otázek základní verze nástroje pro vyučující ZŠ či SŠ NÁZORY NA VÝUKU: Vyberte prosím pět položek, které označují to, co ve své praxi považujete za jvýznamnější,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Identifikace rozvojových potřeb Máme k dispozici dva základní vstupy pro identifikaci mezery, rozvojových potřeb a možností. Tím prvním je hodnocení pracovního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole?

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Dobré znalosti cizích jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě důležitou podmínkou bezproblémového vzájemného soužití národů a jejich vzájemné

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat,

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více