Učím se, tedy jsem. Průvodce Celoživotní učení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učím se, tedy jsem. Průvodce Celoživotní učení"

Transkript

1 PRŮVODCE KOMPETENCÍ - CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Učím se, tedy jsem Představa, že člověk dokončí nějakou školu a z nabytých znalostí a dovedností pak čerpá celý život, nebyla nikdy pravdivá a v dnešní době něco takového neplatí už vůbec. Vývoj je tak rychlý a přináší takové změny, že je rozhodně třeba učit se stále, prakticky celý život. Na pracovním trhu musí být kvalitní zaměstnanec schopen a ochoten přijímat nové informace, rozvíjet se, účastnit se nejrůznějších vzdělávacích programů a vše užitečné, co se dozví, aplikovat v praxi. 1

2 NĚKOLIK SLOV O CELOŽIVOTNÍM UČENÍ Dnešní doba je rychlá a vývoj probíhá v mnohem větších skocích, než kdykoli předtím. Náš každodenní život sebou přináší celou řadu změn. Proto jsme nuceni se prakticky celý život něčemu novému přizpůsobovat a učit. Učení není pojem, který by souvisel pouze se školou, kurzy a přezkušováním. Je o životě jako takovém. Celý život se učíme, abychom se adaptovali na změny ve svém prostředí. Pokrok jde kupředu mílovými kroky a téměř všechno se mění. Netýká se to pouze techniky - vaříme jiná jídla, mění se jazyk, kterým mluvíme, a mnoho dalších věcí. Můžeme to sledovat jak v běžném životě, tak i v pracovní oblasti, a my se pořád učíme ať již vědomě nebo nevědomě. Právě ona vědomost či nevědomost je klíčovým prvkem pro to, aby naše učení bylo dostatečně efektivní. Z obecného hlediska můžeme rozlišit 2 typy učení formální (probíhající v nejrůznějších typech škol a vzdělávacích institucí) a zkušenostní (tedy to, co nás život naučí ). Pokud jde o formální vzdělávání, nelze si dost dobře představit, že by probíhalo zcela bez našeho vědomí. Ona vědomost zde může být spíše považována za uvědomělost, tedy zda je naše vzdělávání cílené. V ideálním případě člověk postupuje tak, že si uvědomí, co se potřebuje (nebo chce) naučit, jaký způsob výuky je pro něj a dané učivo nejvhodnější, podle toho si zvolí typ vzdělávacího programu a již při jeho absolvování hledá způsoby, jak naučené aplikovat v praxi. Pokud toto neučiní, celý efekt učení se výrazně oslabí, řada cenných informací pak zůstane nevyužita. Ochota učit se nové věci a účastnit se vzdělávacích akcí bývá u různých lidí různá. Zaměstnavatelé však celoživotní učení zahrnují mezi velmi důležité kompetence zaměstnanců. Pokud totiž chtějí na trhu obstát, potřebují mít lidi, kteří jsou schopni a ochotni přijímat nové informace, rozvíjet se, účastnit se nejrůznějších školicích programů a vše užitečné, co se dozví, aplikovat v praxi. Člověk se ovšem neučí pouze ve škole a kurzech; mnohem častěji se učíme neformálně poučením z vlastních zkušeností. Dochází k němu často mimoděk, aniž si to uvědomujeme a aniž na něj musíme vynakládat nějakou námahu (odmyslíme-li si skutečnost, že některé zkušenosti, z nichž se poučíme, mohou být bolestivé ). I zkušenostní učení může být výrazně efektivnější, pokud do něj člověk investuje určitou energii např. pokud zpětně vyhodnotí, co se mu podařilo a nepodařilo a vezme si z toho propříště ponaučení. Rčení neuč se - život tě naučí, může sice být pravdivé, mnohem důležitější je však jeho druhá část. Pokud životu vyjdeme vstříc a své zkušenosti zpětně vyhodnocujeme, půjde nám učení mnohem snáz a bude efektivnější. 2

3 Zde naleznete teorii související s kompetencí k celoživotnímu učení, se kterou se seznámíte v rámci tohoto tréninku: Téma Přiblížení Klíčová slova ke kompetenci k celoživotnímu učení Základní pojmy, se kterými se možná budete v průběhu tréninku setkávat. Klíčové dovednosti Kompetence pro trh práce aneb máme na to Učební styly Osobní SWOT analýza Vyhodnocení dotazníku kompetence pro trh práce a zejména pásem, která vám usnadní se zorientovat ve výsledcích. Přehled 14 kompetencí, které byly tisícovkou zaměstnavatelů vytipovány jako ty, které jsou podstatné u jejich zaměstnanců. Každá z kompetencí zahrnuje také popis a vysvětlení, jak je pojímána v našem projektu. 3 základní styly učení tedy způsoby, kterými se různí lidé nejsnáze učí novým věcem jsou zrakový, sluchový a kinestetický. Každému člověku vyhovuje jiný výukový styl, a pokud přizpůsobí způsob učení svému stylu, má jistotu, že se látku naučí mnohem snáze a efektivněji. Proč jsou někteří lidé úspěšnější než ti druzí? Proč někdo v určité činnosti, při podávání nějakého výkonu uspěje a jiný ne? Metoda SMART Metoda, která vám pomůže stanovat své cíle / plány / úkoly tak, aby se vám snáze plnily. Úkolová sebedůvěra Vysvětlení pojmu úkolová sebedůvěra a náměty, jak ji zvyšovat. Podrobněji je zde rozebrána metoda Delfín postupné zvyšování obtížnosti úkolů tak, abychom byli schopni dosáhnout svého cíle. 3

4 KLÍČOVÁ SLOVA KE KOMPETENCI K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ V této kapitole se můžete dočíst vysvětlení některých základních pojmů, se kterými se možná budete v průběhu tréninku setkávat. Celoživotní učení Celoživotní učení zahrnuje všechny možnosti učení (ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Formální vzdělávání Vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravidla navazujících stupňů vzdělání (základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání), jejichž absolvování je potvrzováno příslušným osvědčením (vysvědčením, diplomem apod.). Neformální vzdělávání Vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. Neformální vzdělávání je poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve školských zařízeních a dalších organizacích. Patří sem např. organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora, učitele či proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání. Informální učení Je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. Počáteční vzdělávání Celoživotní učení lze členit do dvou základních etap, které označujeme jako počáteční a další vzdělávání. Počáteční vzdělávání zahrnuje: - základní vzdělávání, které má všeobecný charakter a kryje se zpravidla s dobou plnění povinné školní docházky; - střední vzdělávání, které má všeobecný nebo odborný charakter, je ukončeno maturitní zkouškou, výučním listem, nebo závěrečnou zkouškou. 4

5 Součástí počátečního vzdělávání je i terciární vzdělávání, které dále popisujeme samostatně. Počáteční vzdělávání probíhá zejména v mladém věku a může být ukončeno kdykoli po splnění povinné školní docházky vstupem na trh práce nebo přechodem mezi ekonomicky neaktivní obyvatele. Terciární vzdělávání Vzdělávání, které zahrnuje široký sektor vzdělávací nabídky následující zpravidla po vykonání maturitní zkoušky. Poskytuje specializované vzdělání odborné nebo umělecké. Náleží k němu vysokoškolské vzdělávání uskutečňované vysokými školami, vyšší odborné vzdělávání uskutečňované vyššími odbornými školami a částečně i vyšší odborné vzdělávání v konzervatořích. Vysokoškolský vzdělávací systém je upraven zákonem o vysokých školách, ostatní školy terciárního sektoru se řídí školským zákonem. Další vzdělávání Vzdělávání či učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU V této části průvodce si můžete přečíst vyhodnocení dotazníku Kompetence pro trh práce a zejména pásma, jak si vyložit jeho výsledky Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani řemeslná zdatnost v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní. Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný. Smyslem dotazníku, který jste v průběhu tréninku vyplnili, je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se. Na grafu, který jste dostali s vyhodnocením dotazníku, můžete vidět, jak jste na tom s jednotlivými kompetencemi. Zde je rámcový přehled toho, jak si můžete své výsledky vyložit: Pásmo I: 0-1,2 bodu 5

6 V oblastech, které zasahují do tohoto pásma, z nějakého důvodu pokulháváte. Může se to projevovat nepříznivě ve vašem profesním i soukromém životě. Stojí to za zamyšlení, pokud výsledek tohoto testu odráží reálný stav. Zkuste si vybavit různé situace, které s danou oblastí/kompetencí souvisejí. Možná si přitom uvědomíte, že ne všechno je tak, jak má být a že vám to občas znepříjemňuje život. Je dobré o tom vědět a popřemýšlet, jestli s tím chcete něco dělat. Pásmo II: 1,3-2,3 bodů Všechny kompetence, které zasahují do tohoto pásma (barva) představují dobrý základ pro vaše profesní uplatnění a pravděpodobně ani v osobním životě nenarážíte na větší problémy. Úroveň, s jakou tyto kompetence zvládáte, představují slušný standard. Snažte se ho udržet. Pásmo III: 2,4-3 body Na kompetence nacházející se v tomto pásmu si můžete vsadit. Jsou to vaše silné stránky. Na nich můžete budovat kariéru, ale stejně tak mají velký význam pro váš život osobní. Měli byste o ně pečovat a dále je rozvíjet, protože jsou skutečně vaší devízou. 6

7 Kompetence pro trh práce Svět okolo nás se mění - spíše skoky než kroky - to asi cítíme všichni. A týká se to téměř všeho, s čím se setkáváme, takže trh práce není výjimkou. Zatímco dříve k získání slušného místa stačilo mít výuční list v oboru nebo správnou školu, dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Kromě odbornosti požadují celou řadu dalších vlastností a dovedností těm se odborně říká kompetence. A jsme u toho - co to znamená, co jsou to ty kompetence? Kompetence jsou vlastnosti a dovednosti, které nelze automaticky zahrnout do odborné kvalifikace. Je to soubor vědomostí, dovedností, postojů a způsobů jednání, který je univerzálně použitelný a přenosný, a který potřebuje každý člověk k tomu, aby v zaměstnání a taky v soukromém životě obstál. Většina lidí má odborný základ pro vykonávání příslušných profesí na velice slušné úrovni. S kompetencemi už to tak dobré nebývá. Je to oblast, kterou náš dosavadní vzdělávací systém příliš v potaz nebere. Ten ještě pořád staví především na znalostech a praktických dovednostech. A přitom je to právě ono cosi navíc tedy kompetence, které ovlivňují to, jestli uspějeme. Více než tisícovce zaměstnavatelů v našem kraji jsme položili stejnou otázku: Co má umět váš zaměstnanec kromě toho, že se vyzná ve svém oboru? Zaměstnavatelé určili 14 kompetencí, které považují za důležité: Které kompetence u svých zaměstnanců považujete za důležité? Samostatnost Zákaznické potřeby Výkonnost Aktivní přístup Řešení problému Efekt. komunikace Spolupráce Flexibilita Plán. a organizace Zvládání zátěže Cizí jazyky Podnikavost Orientace v inform. Celoživotní učení A tak vlastně vznikl projekt s názvem Kompetence pro trh práce neboli Máme na to. Které kompetence bychom měli zvládat, víme. Ale co si pod jejich názvy představit? Podívejte se, jak je pojímají naše tréninky. 7

8 K1 Kompetence k efektivní komunikaci Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů na předních místech. Proč? Protože ji ne vždy zvládáme tak, aby to odpovídalo současným nárokům. Schopnost komunikovat patří totiž ve své komplexnosti k nejsložitějším měkkým dovednostem. Příjem sdělení Schopnost naslouchat ostatním Schopnost reflektovat reakce okolí (čili porozumět tomu, co ostatní verbálně i neverbálně sdělují) Schopnost překonávat bariéry (šumy) v komunikaci Schopnost přijímat a pracovat s argumenty jiných osob Aktivní komunikace Schopnost jasně a srozumitelně sdělovat ostatním Schopnost vyjadřovat se písemně Schopnost vyjádřit nesouhlas Schopnost komunikovat s různými typy lidí Schopnost sebereflexe Zdůvodňování a argumentace Schopnost shrnout výsledky Schopnost přizpůsobit svou prezentaci partnerovi (jazyk, slovník) Schopnost přesvědčovat a ovlivňovat ostatní Schopnost zaujmout posluchače Schopnost předpokládat, jak budou reagovat ostatní a přizpůsobit se tomu během následující argumentace (reagovat na pobouření a hněv, roztrpčení, zklamání) Schopnost regulovat vlastní nekonstruktivní projevy chování (vyhnout se osobním útokům manipulaci) K2 Kompetence ke kooperaci Bez spolupráce se neobejdeme ani v osobním ani v pracovním životě. Pracovní úkoly nezřídka bývají tak náročné nebo složité, že vyžadují, aby se na nich podílel celý tým lidí. Na současném trhu má kompetence ke kooperaci stále větší význam. Žádoucím výsledkem je například vyšší kvalita, úspora času, peněz i lidí, nové náměty a řešení, konkurenceschopnost 8

9 Schopnost podílet se aktivně a zodpovědně na skupinové práci Schopnost a ochota poskytovat své vědomosti a dovednosti Schopnost vynakládat patřičné úsilí neparazitovat na týmu Schopnost přemýšlet s ostatními Schopnost respektovat představy a názory druhých Schopnost dodržovat dohodnutá pravidla Schopnost sledovat stále společný cíl Schopnost kompromisu Schopnost důvěřovat schopnostem ostatních Schopnost zastávat skupinové role a pozice Schopnost vnášet konstruktivní konflikt Schopnost přijímat úkoly a delegovat Schopnost být vstřícný k ostatním, tolerantní Schopnost vytvářet podporující prostředí (přátelskou, kooperativní atmosféru) Schopnost nevyhýbat se vznikajícím se problémům Schopnost ocenit přínos ostatních a poskytovat jim zpětnou vazbu K3 Kompetence k podnikavosti Podnikavost je kompetence, jak vymýšlet a dělat věci, aby z toho byly výsledky, které nám přinášejí určitý užitek. Je to motor a životní síla. Podnikavý je takový člověk, který umí své nápady dotáhnout do konce. Rozhodně není spojena pouze s lidmi, kteří měli odvahu postavit se na vlastní nohy a začali podnikat. Je žádoucím kapitálem nejen pro člověka samotného, ale i pro firmu, ve které pracuje. Schopnost vnímat a kriticky hodnotit podnikatelské příležitosti Schopnost přicházet s podnikatelskými nápady Schopnost zpracovat podnikatelské nápady do podoby podnikatelských záměrů a konceptů (formalizovaných i neformálních) Schopnost realizovat podnikatelské nápady Schopnost přijímat riziko Schopnost anticipovat Schopnost stimulace změn Schopnost akceptovat změny Schopnost flexibility 9

10 K4 Kompetence k flexibilitě Dnešní doba je náročná, dynamická a plná změn. Různé profese zanikají a objevují se profese nové. Kdo chce obstát, musí pružně reagovat. Požadavky na zaměstnance, na jejich samostatnost, zodpovědnost, znalosti i dovednosti se zvyšují. A právě v tomto smyslu je pojímána flexibilita. Je chápána jako operativnost a pružnost v myšlení, v chování a přístupech k úkolům a situacím, které před nás zaměstnání, ale i sám život staví. Pružnost Schopnost změnit či přizpůsobit své pracovní návyky, chování a efektivně Pracovat v nových nebo měnících se situacích, s ohledem na nové úkoly a nové spolupracovníky, partnery, zákazníky Schopnost přijímat nové myšlenky a přístupy Schopnost přenášet pozornost mezi jednotlivými úkoly Ochota změnit styl a metody práce Tvůrčí přístup Otevřenost vůči novým myšlenkám a řešením Schopnost alternativního pohledu (schopnost vidět jinak, hledat nezvyklé a ne zcela běžné metody) Schopnost systémového uvažování (schopnost postřehnout rozdíly a vazby mezi jednotlivými jevy a problémy) Schopnost používat nestandardní metody (použití metod, které nejsou pro dané situace běžné) Schopnost testovat jiné možnosti (zkoušet rozdílné varianty) Schopnost se nechat inspirovat a nalézat inspiraci Schopnost inovovat (vymyslet nový produkt, způsob řešení, způsob realizace atd.) K5 Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb Zákazníci jsou klíčovou složkou podnikání a v širším kontextu i celé společnosti. Dnešní doba s sebou nese značnou konkurenci a to, zda je zákazník spokojen, výrazně ovlivňuje, jestli firma obstojí. Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb stojí proto na jednom z předních míst požadavků současných zaměstnavatelů. Ale uplatnit ji můžete v širokém měřítku i v osobním životě. 10

11 Schopnost a snahu vycházet vstříc zákazníkovi Schopnost vcítit se do potřeb a zájmu ostatních (empatie) Schopnost užívat vyjednávací strategie win-win, najít kompromis mezi potřebami firmy (popř. svými) a potřebami zákazníka Schopnost následné péče o zákazníka (nejen zájem o jednorázový business) Schopnost přizpůsobit se zákazníkovi, upravit služby nebo produkt podle jeho potřeb Schopnost zvládat momentální pocity nelibosti vůči osobě zákazníka nebo jeho požadavkům K6 Kompetence k výkonnosti Být výkonný neznamená pouhé zvládání standardních dovedností či odborných předpokladů. Ty jsou očekávány automaticky. Výkonnost, která odlišuje kvalitního zaměstnance, spočívá v tom, že dobrých výsledků dosahuje trvale a zároveň si dokáže udržet motivaci. Umí zatnout zuby, vyrovná se s překážkami i porážkami, zvládne velký nával práce a zachová si přitom duševní rovnováhu i dobrou náladu. Prostě to dokáže! Schopnost orientovat se na výkon, výsledek Schopnost podávat stabilní výkon nebo schopnost podat výrazný jednorázový výkon Schopnost a připravenost se zlepšovat, zdokonalovat Schopnost přijímat konstruktivní kritiku Schopnost sebekontroly Schopnost sledovat cíl Schopnost být vytrvalý a houževnatý Schopnost identifikovat priority, které vedou k dosažení výsledku Schopnost zvládat úkoly rychle a v přiměřeném čase Preciznost, pečlivost, technologická kázeň Spolehlivost K7 Kompetence k samostatnosti Samostatný člověk zná vlastní přednosti a slabé stránky. Umí převzít zodpovědnost za to, co dělá a dokáže pracovat soustředěně, plánovitě a vytrvale. Nemusí být příliš kontrolován. Ví, jak si práci rozložit tak, aby ji zvládl včas, aniž by zbytečně přepínal své síly. Poradí si i v situacích, které jsou pro něj nové, na svou práci stačí i 11

12 tehdy, když si není zcela jistý řešením. Dovede získat informace nezbytné pro splnění úkolu, hledá způsoby řešení, umí je posoudit a zrealizovat. Tuto kompetenci staví naprostá většina zaměstnavatelů na první místo! Schopnost pracovat soustředěně a plánovitě Schopnost samostatně získávat informace a cesty k řešení, schopnost je posoudit a začít realizovat Schopnost sebereflexe Schopnost sebeřízení (vnitřní disciplína) Schopnost vyjádřit a zastávat vlastní názory Schopnost unést jistou míru nejistoty Přiměřená míra potřeby se obracet na druhé lidi pro radu, názor a stanovisko Schopnost rozhodovat se nezávisle, na základě vlastní zkušenosti, úsudku Schopnost nepodléhat skupinovému myšlení, manipulaci, sugestivně podávaným informacím a dezinformacím Schopnost odhadnout kapacitu vlastních možností (umění rozložit svoje síly - znát své limity) K8 Kompetence k řešení problému To, že zaměstnanec vyřeší různé problémy, které mohou nastat, zaměstnavatelé předpokládají automaticky. Být kompetentní při řešení problémů znamená, dokázat problém včas rozpoznat i správně pojmenovat, posoudit ho a zařadit do situačního kontextu. Důležité je rovněž umět se na problém podívat z různých úhlů, zvolit si správnou cestu, jak dále postupovat, a svůj záměr realizovat. Přitom je zapotřebí reagovat na změny či podněty, které přináší proces řešení problémů i samotná realizace. Vše končí zhodnocením toho, jak vše proběhlo, co jsme se přitom dozvěděli nejen o problému, ale také sami o sobě. Schopností pochopit podstatu problému Schopností odlišit podstatné od nepodstatného Schopností pochopit a vnímat příčiny a důvody, následky a širší souvislosti problému Schopností systémového vhledu do problému Schopností systémového řešení problému Schopností využít intuice Schopností strukturovat problém Schopností nebagatelizovat problém (nezjednodušovat, nepodceňovat, nenechat se zmást) 12

13 Schopností klást otázky, které pomohou odhalit podstatu problému Schopností reálného hodnocení problému (nezveličovat problém, nepodceňovat problém) K9 Kompetence k organizaci a plánování Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde o pracovní proces související se zaměstnáním nebo soukromým životem. Není proto žádným překvapením, že se na žebříčku požadavků na kvalitního zaměstnance tato kompetence figuruje velmi často. Schopnost odhadovat zdroje a prostředky nutné k vykonávání práce Schopnost vidět celek Schopnost celek rozložit na dílčí části a vidět mezi nimi vazby Schopnost koordinovat dílčí aktivity Schopnost dodržovat plán (strukturu) popř. ho podle situace pozměnit (ne však zásadní změny) Stanovovat priority Schopnost časového řízení Schopnost koordinovat svoji práci s prací ostatních Systematický, racionální a objektivní přístup Schopnost předvídat K10 Kompetence k celoživotnímu učení Představa, že člověk dokončí nějakou školu a z nabytých znalostí a dovedností pak čerpá celý život, nebyla nikdy pravdivá a v dnešní době něco takového neplatí už vůbec. Vývoj je tak rychlý a přináší takové změny, že je rozhodně třeba učit se stále, prakticky celý život. To je samozřejmě jasné zaměstnavatelům, také jich samotných se to týká, pokud chtějí na trhu obstát. Kvalitní zaměstnanec musí být schopen a ochoten přijímat nové informace, rozvíjet se, účastnit se nejrůznějších vzdělávacích programů a vše užitečné, co se dozví, aplikovat v praxi. Schopnost uspokojovat přirozenou zvídavost a touhu po poznání Schopnost otevřeně přijímat nové zkušenosti Schopnost a snaha zdokonalovat sám sebe Schopnost hledat a nalézat informace Schopnost se poučit z chyb, analyzovat neúspěch 13

14 Schopnost a ochota investovat čas a energii do svého rozvoje Schopnost osvojit si nové dovednosti, které zadaný úkol vyžaduje (zvládnutí práce na PC, naučit se prezentovat výsledky firmy, zvládnout cizí jazyk atd.) K11 Kompetence k aktivnímu přístupu Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen plnit zadané úkoly, ale také přicházet s novými podněty, nápady, že budou pro firmu přínosem. Kompetence k aktivnímu přístupu znamená přirozený zájem člověka o okolní dění, schopnost aktivně vyhledávat příležitosti, jak se zapojit do různých činností a ovlivňovat dění kolem sebe. Schopnost aktivně přistupovat k řešení problému (nečekat na rozhodnutí jiných, nebýt pasivní) Schopnost angažovat se osobně nad rámec běžných povinností nebo očekávání (vlastní iniciativa) Schopnost vyhledávat řešení, nové aktivity a možnosti Schopnost vytrvat při překážkách nebo neúspěchu Schopnost všímat si různých možností a příležitostí K12 Kompetence ke zvládání zátěže Okolní svět se mění čím dál tím rychleji a my se mu musíme přizpůsobovat. V našich životech neexistuje mnoho jistot, které lze považovat za trvalé a neměnné. To všechno je velmi náročné, to všechno představuje zátěž. Účinky zátěže mívají negativní vliv na naše chování stejně tak jako na naše zdraví. Snižují naši životní spokojenost i pracovní výkon a efektivitu. Kompetence ke zvládání zátěže je charakterizována jako schopnost a připravenost jedince podat kvalitní a přiměřený výkon při zátěži a nestandardních pracovních podmínkách. Schopnost se soustředit ( pod tlakem) Schopnost překonávat překážky (vytrvalost) Schopnost koncentrace (ostražitost při rutinních úkolech vyžadujících neustálou pozornost Schopnost se přizpůsobit změnám a nečekaným situacím, problémům, lidem Schopnost vyrovnat se s nezdarem, s dílčími neúspěchy a nenechat se jimi odradit Schopnost sebekontroly emocí 14

15 K13 Kompetence ke k objevování a orientaci v informacích Všude kolem nás je obrovské množství informací. Dnes a denně se na nás chrlí ze všech stran - z médií, knih či časopisů, internetu. Existuje jich obrovské množství a často se v nich nedokážeme vyznat. Jenže, informace mají v dnešní době obrovskou hodnotu a rozhodují o úspěchu či neúspěchu. Proto je důležité umět je vyhledávat a zužitkovat. Proto patří tato kompetence k těm, bez nichž se na trhu práce nikdo neobejde. Schopnost získávat informace Schopnost zvažovat různé zdroje dat Schopnost vytvářet a uspořádávat dokumentaci Schopnost pracovat s databázemi informací Schopnost pracovat s PC a internetem K14 Kompetence ke komunikaci v cizích jazycích Citát slavného českého učence Jana Amose Komenského říká: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. A má pravdu. Stačí se podívat do inzerátů. Málokdy v nich chybí požadavek na znalost alespoň jednoho cizího jazyka, nejčastěji angličtiny. Zaměstnavatelé rozšiřují své pole působnosti do zahraničí a potřebují se domluvit. Což o to, výuka ve školách obnáší docela slušný počet hodin. Základy do sebe vstřebáváme už od základní školy. Jenže! Jedna věc je jazyk se učit a druhá skutečně jej aktivně používat. Mnoho lidí má dosud v tomto směru velké zábrany. Přestože mají docela kvalitní slovní zásobu i znalost gramatiky, právě ostych z chyb a nepřesností zabrání jeho používání. Jako by nebylo nejdůležitější domluvit se. Schopnost vyjadřovat se ústně v cizích jazycích Schopnost vyjadřovat se písemně v cizích jazycích Schopnost překonat své obavy z komunikace v cizím jazyce 15

16 OSOBNÍ SWOT ANALÝZA Už jste se někdy zamýšleli nad otázkami Proč jsou někteří lidé úspěšnější než ti druzí? Proč někdo v určité činnosti, při podávání nějakého výkonu uspěje a jiný ne? Pojďme na tyto otázky společně najít odpověď. Vše v životě je ovlivňováno množstvím faktorů. Ty můžeme jednoduše rozdělit na dobré a špatné. Kladné vlivy nás, naše snažení a konání posunují žádoucím směrem, záporné naopak směrem nežádoucím. Některé z uvedených vlivů nastanou určitě a některé jen možná. Z těchto úvah vychází tzv. osobní SWOT analýza. Každý z nás má podle ní nějaké silné stránky. Obrazně můžeme hovořit o vlivech dobrých, které nás posouvají směrem kupředu a které reálně nastaly. V protipólu k nim stojí stránky slabé, řekněme špatné, které nás mohou brzdit. Ty stejně jako silné stránky již nastaly - prostě jsou tu s námi. Společné je oběma skupinám to, že se jedná o faktory vnitřní. Jsou zcela závislé na nás, neboť kde jsem já, jsou i mé silné a slabé stránky. A hlavně, pokud se osobně nerozhodnu s nimi cokoliv podniknout, pak kdokoliv jiný nic nezmůže. Existuje ale i řada vlivů vnějších, které jsou na nás nezávislé. Většinou je nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, avšak i přesto mají velký vliv na výsledek našeho konání. Neboli každému z nás nastávají v pracovním i osobním životě různé příležitosti (dobré vlivy) či se naopak ocitá pod tlakem různých hrozeb (špatné vlivy). Smyslem sestavení osobní SWOT analýzy je podrobně veškeré tyto faktory zmapovat, tedy definovat své silné a slabé stránky, stejně tak jako příležitosti, které se nám rýsují, a hrozby, jimž můžeme být vystaveni. Na jejich základě si můžeme připravit půdu pro svůj další rozvoj, pro dosahování osobních cílů a úspěchů. Chceme-li totiž uspět, pak bychom aktivitu měli správně zaměřit, tedy obrátit tam, kde někdo chce využít našich silných stránek, kde se objevila nějaká příležitost a kde je ochoten někdo za naše silné stránky zaplatit. V osobní SWOT analýze stavíme právě na silných stránkách. Povědomí o těch slabých můžeme sice využít k tomu, že na nich začneme pracovat, například jde-li o znalost angličtiny, která je nezbytná pro výkon profese, hold se určitým základům nevyhneme. Ale zejména nás vede k uvědomění, že nemá smysl vynakládat na vylepšování slabých stránek obrovské, nepřiměřené úsilí, abychom nakonec nedosáhli ani průměru ostatních. Mnohem větší efekt má věnovat tento čas a úsilí rozvoji silných stránek. Uveďme si konkrétní příklad: Je-li mou předností preciznost, pracuji-li raději samostatně, nikým nerušen, a naopak mám-li problém komunikovat s lidmi a zapamatovat si byť jen datum narozenin svých blízkých, těžko asi uspěji jako profesor dějepisu. Hodiny strávené v kurzech komunikace, asertivity či mozkovým joggingem budou určitě přínosné. Ale nejsou zárukou toho, že nakonec budu v dané činnosti úspěšný. Co kdybych ale svou zálibu v historii směřoval trochu jinak? Stal se například archeologem? Není lepší být uznávaným (byť na místní úrovni či třeba jen mezi svými kolegy) badatelem spíše než neoblíbeným učitelem? 16

17 Lidé často vykonávají profese nebo se vrhají do činností, pro které nemají správné předpoklady či výchozí podmínky. Mnohdy je to právě proto, že vlastně přesně neví, co je jejich silnou nebo slabou stránkou. Často se pak ale diví, že ačkoliv vynaložili větší úsilí než ti druzí, výsledek není nikterak vynikající. Odkud se vzal její název? Pojmenování vychází z prvních písmen anglického výrazu označujícího danou skupinu vlivů: Silné stránky S (Strengths) Slabé stránky W (Weaknesses) Příležitosti O (Opportunities) Hrozby T (Threats) Jak si sestavit osobní SWOT analýzu? Odpovězte na následující otázky a to, co Vás napadne, si poznamenejte do tabulky. Poté se zamyslete, jak toho využít, co z toho vyplývá. Jaké jsou Vaše silné stránky? Jaké jsou Vaše slabé stránky? Když jste se zamysleli nad silnými a slabými stránkami, zhodnoťte, jaké příležitosti z toho plynou? Na kterých silných stránkách přitom budete stavět? Co vše může ohrozit Vaše záměry, cíle a snahy? Žádné rozhodnutí nepřináší jen klady či jen zápory. Stejně tak i my musíme pohlížet na sebe sama, svou výchozí situaci ze všech možných pohledů, tzn. hledat všechny čtyři skupiny vlivů, jinak náš pohled nebude kompletní a může být velmi jednostranný a zavádějící. Určitě jste si párkrát o něčem řekli: To nebude tak jednoduché, v tom bude nějaký háček. V podobných případech jste na nejlepší cestě k získání opravdu co nejobjektivnějšího pohledu na danou situaci! Pokud tedy máme problém najít vlivy patřící do jedné ze skupin, pak to určitě neznamená, že takové vlivy v dané situaci objektivně nejsou. Zcela určitě to znamená, že ony vlivy nemůžeme v danou chvíli objevit. Jste-li spíše povahy optimistické, budete mít možná více problémů s odhalováním slabých stránek a hrozeb. A naopak, pokud jste založením pesimisté nebo skeptici, budete pravděpodobně bojovat s odhalováním silných stránek a příležitostí. Vždy by ale mělo platit, že sami sobě nebudete lhát a stanovíte si všechny 4 skupiny vlivů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 17

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Dvakrát měř a jednou řež

Dvakrát měř a jednou řež PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ Dvakrát měř a jednou řež Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde

Více

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Metodický materiál k vzdělávacímu programu GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Autor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Datum vydání: srpen 2011 Jméno účastníka: Obsah Klíčové kompetence a jejich rozvoj... 4 Klíčové kompetence

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Vzdělávání a rozvoj manažerů

Vzdělávání a rozvoj manažerů Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vzdělávání a rozvoj manažerů Bakalářská práce Autor: Pavel Kchol Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj RPIC-ViP

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Zpráva o analýze potřeb Analysis Report

Zpráva o analýze potřeb Analysis Report Zpráva o analýze potřeb Analysis Report 1 Partneři CESSIT SPI Ana Solange Leal E-mail: analeal@spi.pt URL: http://www.spi.pt RPIC-ViP, s.r.o. Eva Homolová E-mail: homolova@rpic-vip.cz URL: http://www.rpic-vip.cz

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3 Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely Č. j.: MSMT-7695/05- KOMPETEČÍ MODEL S MAAŽERA Tento kompetenční model byl zpracován na základě výsledku semináře s S manažery v prosinci 04 a jeho validace na semináři

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k efektivní komunikaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709

Více

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Vytvořeno v rámci projektu číslem a názvem: Pedagog lektorem, CZ.1.07/3.2.11/03.0062 Metodika č. 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více