Strategické řízení. Štěpán Kuchař. VŠB-TUO FEI Katedra informatiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické řízení. Štěpán Kuchař. stepan.kuchar@vsb.cz. VŠB-TUO FEI Katedra informatiky"

Transkript

1 Strategické řízení Štěpán Kuchař VŠB-TUO FEI Katedra informatiky

2 Jak dospět k procesům? procesy by měly naplňovat záměry podniku, které jsou směrovány jeho vizí a strategií podnik tak bude vykonávat pár základních procesů, které budou podporovány podpůrnými a provozními procesy pokud chce jít podnik s dobou, měl by obsahovat i několik vývojových procesů, které budou zkoumat nové technologie

3 Vize organizace jeden ze základních dokumentů určujících směr a vystupování organizace obraz budoucnosti, kterou chceme vytvořit popisuje chování podniku vůči všem spřízněným skupinám cíle, kterých chce podnik dosáhnout obecné zaměření jak cílů dosáhnout

4 Vize organizace vize by měla být: obrazná obrazně popisuje chování podniku adresná oslovuje všechny zainteresované skupiny a maximálně uspokojuje jejich zájmy uskutečnitelná cíle jsou náročné, ale reálné jednoznačná bez nejasností a rozporů flexibilní dost obecná, aby byla co nejméně závislá na změnách a fungovala co nejdéle srozumitelná zaměstnanci by měli umět popsat její podstatu během pěti minut

5 Příklad vize organizace To achieve our mission, we have developed a set of goals, which we will work with our bottlers to deliver. Profit: Maximising return to shareholders, while being mindful of our overall responsibilities. People: Being a great place to work, where people are inspired to be the best they can be. Portfolio: Bringing to the world a portfolio of beverage brands that anticipate and satisfy people's desires and needs. Partners: Nurturing a winning network of partners and building mutual loyalty. Planet: Being a responsible global citizen that makes a difference. Productivity: Be a highly effective, lean and fast-moving organisation. Coca-Cola UK Company Vision Statement

6 Příklad vize organizace Our vision is to be earth s most customer centric company; to build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy online. Amazon.com Vision Statement Další příklady vizí:

7 Poslání (mise) organizace poslání podniku je velmi podobné jako vize odpovídá na otázku: Proč podnik existuje? narozdíl od vize nepopisuje budoucnost, ale aktuální a historickou situaci první věc, kterou o firmě uslyšíte, slouží k její prezentaci navenek musí co nejpozitivněji působit na okolí, ale zároveň musí být pravdivé

8 Příklad poslání organizace Our mission is: * To refresh the world - in mind, body and spirit * To inspire moments of optimism - through our brands and actions * To create value and make a difference everywhere we engage Coca-Cola UK Company Mission Statement Sony is committed to developing a wide range of innovative products and multimedia services that challenge the way consumers access and enjoy digital entertainment. By ensuring synergy between businesses within the organisation, Sony is constantly striving to create exciting new worlds of entertainment that can be experienced on a variety of different products. Sony Europe Mission Statement

9 Vize a poslání jsou jen začátek vize i poslání jsou důležité, ale příliš obecné ukazují jen vnější pohled na organizaci, její hlavní myšlenky, zaměření a budoucnost vedení podniku musí identifikovat své výhody / nevýhody proti konkurenci na trhu odhalení možných cest ke specializaci, ke zviditelnění, ke zlepšení, k řízení rizika, k odhadu změn na trhu, k úspěchu jedna z možných metod je SWOT analýza

10 SWOT Analýza Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats metoda odhalující silné / slabé stránky podniku / produktu / služby / projektu a příležitosti / hrozby z okolního světa Vnitřní faktory Pozitivní Silné stránky Negativní Slabé stránky Vnější faktory Příležitosti Hrozby

11 Vnitřní faktory silné stránky čím projekt vyniká oproti konkurenci jak je možné tyto výhody udržet slabé stránky co projekt postrádá oproti konkurenci jak je možné tyto nevýhody vyřešit a eliminovat jak by bylo možné je proměnit v silné stránky měly by být určovány hlavně z pohledu zákazníků, ne z pohledu podniku

12 Vnější faktory příležitosti jaké příležitosti má projekt na trhu jak je možné těchto příležitostí využít hrozby / rizika co hrozí projektu z vnějšího světa jak je možné se jim vyhnout nebo minimalizovat jak by bylo možné je proměnit v příležitosti rozdíl mezi vnitřními a vnějšími faktory kdyby firma neexistovala, vnější faktory by přetrvaly

13 Příklady SWOT analýz

14 SWOT best practices není vhodné dělat jednu SWOT analýzu pro celý podnik samostatná analýza pro každý produkt / službu a segment trhu, pro který je určen dílčí analýzy sloučit a vyhodnotit vliv na podnik je vhodné provádět SWOT analýzu v různorodém týmu manažerů a analytiků každý přijde s jinými nápady, neboť se na projekt dívá z jiného úhlu pohledu

15 SWOT best practices brát v potaz veškerou konkurenci včetně okrajových konkurentů, konkurentů ve spřízněných oborech a budoucích konkurentů zaměření na zákazníka nejdůležitější je, co si myslí zákazník (i možný zákazník) nepřináší-li výhoda hodnotu zákazníkovi, je nepoužitelná analýza i mimo existující projekty možnost rozšíření do jiných oblastí

16 Další podpůrné metody PEST, SLEPT, PESTEL, PESTLE, STEEPLE, STEEPLED, STEER, EPISTEL Political, Economic, Social, Technological (Legal, Environmental, Education, Informatic, Demographic, Ecological, Regulatory) metoda pro odhalení externích vlivů Porterův model pěti sil riziko vstupu konkurentů, síla odběratelů, síla dodavatelů, hrozba nahrazení, síla konkurentů metoda pro analýzu konkurence

17 Ohodnocení SWOT jednotlivé položky SWOT analýzy je vhodné ohodnotit, aby byla určena jejich důležitost na základě důležitosti položek je možné stanovit význam jednotlivých částí SWOT a zohlednit je při tvorbě strategií pro ohodnocení se používají metody stanovení vah kritérií ve vícekriteriálním hodnocení

18 Metody stanovení vah kritérií metoda pořadí všechny položky ze všech částí SWOT jsou uspořádány vzestupně podle důležitosti nejméně důležitá položka má hodnotu 1 nejvíce důležitá položka má hodnotu n (počet) pokud jsou položky stejně důležité, dostanou hodnotu jejich průměru normovaná váha i-té položky v i je pak v i = b i n j=1 b j, kde b i je hodnota i-té položky

19 Metody stanovení vah kritérií bodovací metoda (Metfesselova alokace 100 bodů) každá položka je ohodnocena nějakým množstvím bodů podle její důležitosti součet bodových hodnocení všech položek musí dávat dohromady 100 bodů normovaná váha v i je pak v i = b i 100, kde b i je počet bodů i-té položky

20 Metody stanovení vah kritérií Metoda párového srovnávání (Fullerova) člověk dokáže jednodušeji srovnávat dvě položky mezi sebou, než více položek najednou porovnávají se všechny dvojice položek mezi sebou a určuje se, která z dvojice je důležitější počet dvojic N pro n položek je N = n 2 = n. n 1 2 pro dvojice se sestavuje tzv. Fullerův trojúhelník

21 Metody stanovení vah kritérií Metoda párového srovnávání (Fullerova) Fullerův trojúhelník

22 Metody stanovení vah kritérií Metoda párového srovnávání (Fullerova) z Fullerova trojúhelníku spočteme počet zvýrazněných jedniček (n 1 ), dvojek (n 2 ),... normovaná váha i-té položky v i je pak v i = n i n j=1 n j = n i N = n i n 2 = 2n i n. n 1

23 Metody stanovení vah kritérií Kvantitativní párové srovnávání (Saaty) podobná Fullerově metodě každé dvojici je navíc přiřazena míra rozdílnosti porovnávaných položek s ij 1 = stejně důležité položky 3 = i-tá položka je trochu důležitější než j-tá 5 = středně důležitější 7 = mnohem důležitější 9 = absolutně důležitější sudá ohodnocení slouží pro jemnější rozlišení při nižší důležitosti i-té položky se hodnota převrátí

24 Metody stanovení vah kritérií Kvantitativní párové srovnávání (Saaty) ohodnocení se zapisuje do tzv. Saatyho matice j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 i= /5 1/3 7 1/4 i=2 1/3 1 1/9 1/3 3 1/7 i= /5 i= / /3 i=5 1/7 1/3 1/6 1/2 1 1/3 i= hlavní diagonála jedničková protilehlé hodnoty převrácené

25 Metody stanovení vah kritérií Kvantitativní párové srovnávání (Saaty) váha v i je geometrický průměr řádků matice n [ j=1 v i = n [ n j=1 i=1 s ij]1 n s ij]1 n

26 Strategické cíle organizace když už jsou známy faktory ovlivňující podnik, je možné definovat jeho cíle cíle jsou interní záležitost managementu udávají, čeho by měl podnik dosáhnout přesně říkají, za jak dlouho chceme dosáhnout určitého zisku, uvést na trh určitý produkt, o kolik chceme zvýšit kvalitu určité služby,... neříkají, jak cílů dosáhnout to je úkolem strategie

27 SMART strategické cíle by měly být SMART: Specific konkrétní aby přesně specifikovaly, co chceme dosáhnout Measurable měřitelné aby bylo možné určit, jak moc jsme uspěli Attainable dosažitelná (uskutečnitelné) nedávat si nereálné cíle Relevant relevantní (vhodné) související s požadavky zákazníků Time-bound časově vymezené aby se na konci období daly změřit

28 Strategie organizace strategie popisuje, jakým způsobem zajistit splnění cílů tvorba strategie je náročný a dlouhý proces měli by v něm vystupovat jak manažeři, tak experti z různých oborů odhalení co nejvíce možných postupů vznik více strategií pro různé prognózy trhu když dojde ke změně na trhu, může to vést k potřebě změny strategie je vhodné strategie předem ověřit simulacemi

29 SWOT analýza a typy strategií vhodným použitím SWOT analýzy jde odhalit několik možných obecných strategií k tomu se používá tzv. SWOT matice Příležitosti Hrozby Silné stránky S-O strategie: Využití příležitostí odpovídajících silným stránkám podniku S-T strategie: Využití silných stránek pro minimalizaci hrozeb Slabé stránky W-O strategie: Překonání slabých stránek pomocí dostupných příležitostí W-T strategie: Zabránění hrozbám, aby napadly slabé stránky většinou se spojují dvě nejdůležitější části

30 Další obecné typy strategií konkurenční výhoda získání nebo udržení nějaké výhody oproti konkurenci (kvalita, cena, rychlost, služby,...) výsadní postavení na trhu slučováním nebo skupováním konkurence vývoj nového produktu získání náskoku před konkurencí díky výzkumu reengineering jak dělat věci jinak, využít služby jinak,...

31 Typy interních strategií zmenšování prodávání nechtěných částí podniku outsourcing delegovat některé části procesu specializovaným firmám restrukturalizace změna organizační struktury pro zvýšení výkonnosti procesů příklad strategie

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Diplomová práce Analýza marketingové strategie vybraného hotelu Analysis of marketing strategy chosen hotel Bc. Karolína Vojířová 13284 Studijní obor: Management

Více

obchodní strategie založení advokátní kanceláře

obchodní strategie založení advokátní kanceláře obchodní strategie založení advokátní kanceláře Bronislava Wittnerová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Bronislava Wittnerová 2012

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE A DALŠÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ, Ph.D. B

Více

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě Lukáš Němčík Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce shrnuje základní teoretické poznatky potřebné k založení

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management Diplomová práce Petra Rudolská, Bc. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce 2014 Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce Daniel Mucha

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru Autor: Jaroslav Shejbal Vedoucí práce:

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o.

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Tabas Jan Moravčík Brno 2015 Na tomto místě

Více

Aplikace principů projektového managementu na konkrétní akci

Aplikace principů projektového managementu na konkrétní akci Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Michaela Halvová Aplikace principů projektového managementu na konkrétní akci Bakalářská

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Bc. Denisa Přibylová Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Denisa Přibylová

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Bácová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více