Strategický plán obnovy venkova shrnutí analýz výstupy tematických setkání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán obnovy venkova shrnutí analýz výstupy tematických setkání"

Transkript

1 Zlatníky - Hodkovice Strategický plán obnovy venkova shrnutí analýz výstupy tematických setkání Duben 2009 Ing. arch. Petr Klápště a Ing. Eva Klápšťová

2 Obsah a návod k použití Prezentace má dvě částí (nadpisy tvoří hypertextové odkazy): Výstupy tematických setkání kapitola obsahuje analýzy SWOT vycházející z expertních analýz doplněné na tematických setkáních občany a označené prioritními body. Jsou to dílčí SWOT na tyto témata: Krajina, cesty v krajině, rekreace, zemědělství; Doprava MHD, silniční, pěší, cyklo; Veřejné prostory, ráz a rozvoj obce; Správa, informovanost, akce, vzdělávání; Pracovní příleţitosti, ekonomika a podnikání. Dále jsou zde uvedeny náměty na projekty. Výtah z analýz ke směřování obce kapitola obsahuje výstupy dotazníkového šetření týkající se moţných rozvojových scénářů obce a základní vize obce zde se je zkoušíme pojmenovat a předestřít některá rozhodnutí a úvahy s nimi spojené a nabízíme k nim podněty k zamyšlení. Nejdůleţitější závěry na stranách obsahujících větší mnoţství textu text jsou psány zeleně

3 Výstupy tematických setkání kapitola obsahuje analýzy SWOT vycházející z expertních analýz doplněné na tematických setkáních občany a náměty na projekty, obojí označené prioritními body. Body převzaté z expertních analýz jsou uvedeny normálním písmem, body doplněné účastníky setkání kurzívou

4 Krajina, cesty v krajině, rekreace, zemědělství shrnutí, priority dle občanů Půda Ekologická stabilita Silné stránky obce Půdy na území obce jsou nadprůměrně aţ vysoce kvalitní. Prostor pro realizaci opatření zlepšujících ekologickou stabilitu v okolí obce. Rekreace Vyhledávaná přírodě blízká území v širším okolí Břeţanská rokle, údolí Vltavy, údolí Sázavy. Vztah k místu Hygiena ţivotního prostředí Ekologická stabilita Rekreace Jsou dobře archivované obecní kroniky s několika příběhy majícími potenciál zaujmout. Výstavba vrchu Kamínek Obec vybudovala kanalizační síť a čističky odpadních vod důleţité pro čistotu vody. Celkově je ţivotní prostředí vnímáno převáţně jako spíše příjemné. Příležitosti do budoucna Dotace z Evropských strukturálních fondů pro realizaci územních systémů ekologické stability a stabilizačních prvků v krajině Vytvoření rekreační spojnice Praha údolí Sázavy (pěší stezky a cyklostezky) budou vyuţitelné pro místní a mohou přivést zákazníky pro sluţby Trend většího zájmu o aktivní rekreaci v krajině poblíţ bydliště Nové formy vyuţití půdy: agroturistika její obdoba bez ubytování cílená pro Praţany, hippoterapie Slabé stránky obce Kvůli uspořádání krajiny a nedostatku krajinné zeleně dochází k erozi. Maximální narušení ekologické stability (hodnota KES poměr stabilních ku nestabilním plochám na území obce je 0,04). Prvků kostry ekologické stability (louky, lesy, vodoteče a jejich vegetační doprovod, meze ) je příliš málo a netvoří propojenou síť, coţ ještě sniţuje jejich účinek, Silniční okruh kolem Prahy ještě nepropojenost posílí. V krajině v blízkém okolí obce se nachází málo přírodních a kulturních prvků, které by mohli tvořit cíl procházek či projíţděk. Okolí je vnímáno jako nezajímavé území mezi údolím Vltavy a Sázavy Není vytvořená cestní síť, aby se k těmto cílům bylo moţné pohodlně a bezpečně dostat (vycházkové stezky, cyklostezky, hippostezky). V současné době je u mnoha obyvatel identifikace s obcí a okolní krajinou poměrně nízká, téměř polovina mladých lidí do 25 let se chce z obce odstěhovat. Ještě existující staré drobné objekty v krajině (kapličky, kříţky) jsou ve špatném stavu. Je vnímáno znečištění vzduchu v Hodkovicích - prašnost a zápach, způsobené stavbou SOKP a provozem AGRO Jesenice, a.s. Ţivotní prostředí celkově nekvalitní. Hrozby v budoucnu Zachování nebo nárůst nízké stability v regionu povede k nárůstu eroze, potřeby pesticidů a herbicidů (a malé atraktivitě krajiny). Narušení moţnosti stezek směrem k Praze a Údolí Sázavy na území okolních obcí Snahy o privatizaci krajiny politické tlaky, snaţící se umoţnit oplocení pole nebo lesa by v případě úspěchu by odstranily výhody volné krajiny v okolí.

5 Doprava MHD, silniční, pěší, cyklo shrnutí, priority dle občanů Automobilová doprava Pěší a cyklodoprava MHD Celková dopravní obsluţnost Celková dopravní obsluţnost Silné stránky obce Blízkost Prahy a SOKP Příležitosti do budoucna Moţnost koordinovat pěší a cyklistické stezky a MHD v rámci regionu Větší vyuţití jízdních kol nejen pro rekreaci, ale i pro dopravu. Slabé stránky obce Přetíţení komunikace II/101 a spojnic s Prahou V celém širším regionu neexistuje ucelená síť pěších tras a cyklotras. Pěší a cyklistické propojení s Dolními Břeţany a Jesenicí je moţné pouze po přetíţené silnici II/101. V regionu není kolejová doprava (oproti autobusům kapacitnější i spolehlivější) Malá frekvence MHD Není přímé spojení s Prahou závislost na automobilu, zejména o víkendu. tři skupiny, které nemohou automobil pouţívat v případě velké závislosti na něm jako hlavním dopravním prostředku: středoškolští studenti jsou příliš mladí pro získání řidičského oprávnění ţeny v domácnosti s jedním automobilem pokud je doprava manţela do zaměstnání závislá na automobilu, pouţívá ho pouze on. staří lidé se zdravotními problémy znemoţňující řízení Tito lidé jsou z hlediska prostorové mobility v obci (i ve srovnání s jinými oblastmi okolo Prahy) diskriminování Hrozby v budoucnu Vzájemná konkurence obcí v regionu při lobbování za MHD můţe vést k rozpadu systému na izolované, řídce jezdící linky Ropný zlom (nedostatek ropy zatím zbrzděn finanční krizí) povede ke zdraţování paliv a výraznému zdraţení pohonných hmot.

6 Veřejné prostory, ráz a rozvoj obce shrnutí, priority dle občanů Ráz vesnice Veřejné prostory Silné stránky obce Hodnotné prostory zatím ne příliš narušené přestavbami a změnami části ulic Vestecká a Na Osice v Hodkovicích a náves a ulice Na Drahách ve Zlatníkách. V některých lokalitách je ve veřejných prostorech místo pro stromy Slabé stránky obce V některých částech nové zástavby chybí důleţitá součást rázu vesnice střední a velké stromy, protoţe je není moţné kvůli parcelaci a uspořádání uličního prostoru zasadit. Neexistuje ochrana uličních front hodnotných prostor. V budoucnu dojde ke spojení obou vesnic. Veřejná prostranství kromě návsi ve Zlatníkách jsou funkčně problematická Špatné chodníky, zejm. spojnice Zlatníky-Hodkovice Špatný stav některých komunikací, zejm. spojnice Zlatníky-Hodkovice Špatné osvětlení Slatinská ul. Chybí vycházkové cesty v obci Bezpečnost Kvalitní úpravy křiţovatek na průjezdu silnice II/101(Jesenice-Dolní Břeţany), kvalitní obytná ulice Na Osice Obyvatelé se v obci cítí převáţně bezpečně Většina nových obytných ulic má příliš široké přímé vozovky vybízející k rychlé jízdě. (chybí retardéry, šikany) Vazba obyvatel k obci 68% obyvatel obce do obce přistěhovalo (=nepocházejí z obce) 44% mladých lidí pod 25 let se plánuje z obce odstěhovat. Rozvoj obce Pozemky v obci poměrně hodnotné Vysoká cena pozemků vede k změnám sloţení obyvatel přicházejí pouze bohatší obyvatelé Obyvatelé Rovnoměrné věkové sloţení obyvatel nevede k přílišnému náporu na školu a školku. Příležitosti do budoucna Hrozby v budoucnu Bezpečnost Obyvatelé Trendy řešit bezpečnost soukromě na úkor druhých (uzavřené komunity s vlastní ostrahou, těţké automobily) mohou narušit sociální prostředí obce Růst cen pozemků můţe vést k tomu, ţe se obec stane obcí jen pro bohaté

7 Správa, informovanost, akce, vzdělávání shrnutí, priority dle občanů Silné stránky obce Slabé stránky obce Vztahy Dobré sousedské vztahy Trend zaměření sociálních vazeb směrem na Prahu. Málo času, který obyvatelé tráví v obci Vzdělávání Kulturní a společenské akce Správa obce, informovanost V obci je školka a první stupeň základní školy Akce v obci jsou poměrně dobře hodnoceny Dobře hodnocený spolek dobrovolných hasičů Vedení obce je občany hodnoceno převáţně kladně. Web obce Chybí vazby mezi staro- a novousedlíky Malé moţnosti mimoškolního vzdělávání a kurzů, limitováno prostory Malá podpora dětskému vzdělávání, nejasná budoucnost školy Citelně chybí prostor pro setkávání a akce klubovna, sál, salónek apod. Chybí mateřské centrum Na základě výsledků výzkumu můţeme v hrubých rysech popsat skupinu lidí, která je méně informovaná o dění v obci neznají osobně starostu a necestují MHD; Hodkovičtí jsou méně informováni neţ Zlatničtí. Chybí vazba k obci

8 Pracovní příležitosti, ekonomika a podnikání shrnutí, priority dle občanů Pracovní příleţitosti Lokální ekonomika Hospodaření obce Lokální ekonomika + pracovní příleţitosti Silné stránky obce Nadprůměrná vzdělanost obyvatel Obyvatelé jsou iniciativní v obci je velké mnoţství podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných. Velmi mírně díky tomu roste pracovní vazba na vlastní obec. Mezi pracujícími obyvateli obce převaţují vysoce kvalifikovaní pracovníci. Hodnota lokálního multiplikátoru LM2 výdajů obce činí 1,52. Výsledek ukazuje, ţe kaţdá koruna, kterou vydá obecní úřad, znamená pro okolní region dodatečných 52 haléřů. Hospodaření obce je občany hodnoceno pozitivně. Příležitosti do budoucna Středočeské inovační centrum příleţitost nabídnout sluţby pro jeho zaměstnance (kteří budou do obce převáţně dojíţdět ) Mezioborové spolupráce např. trend sledování ţivotního cyklu budov a sniţování zabudované energie vedoucí k provázanosti zemědělství a stavebnictví (např. prefabrikované dřevěné konstrukce se slaměnou izolací pro energeticky pasivní výstavbu). Rozšíření konceptů lokalizace ekonomiky (prosazovaných dnes např. britskými Konzervativci) Slabé stránky obce Velmi silně roste pracovní vazba na Prahu. Silně klesá vazba na sousední obce. Velký podíl podnikatelů spojených s jedním odvětvím stavebnictvím Mnoţství peněz utracených obyvateli přímo v obci neroste úměrně s výší příjmu domácnosti, od příjmu Kč/domácnost stagnuje. Chybí kvalitnější obchody a sluţby není za co utrácet Občané vnímají moţnost ovlivnit hospodaření obce jako malou. Část obyvatel patrně v obci nemá trvalé bydliště. Hrozby v budoucnu Silná vazba na Prahu přenese všechny globální hospodářské výkyvy.

9 bodů bodů bodů bodů bodů Náměty na projekty dle priority Krajina, cesty v krajině, rekreace, zemědělství Cyklostezky a cesty v krajině (viz mapa) 22 rekreačně sportovní areál - golf(2 body), tenis(1), volejbal(1), u- rampa, bowling(2),basketbal, beach volejbal, multifunkční hřiště(1), tělocvična(1) 8 pás zeleně okolo obce 3pooling cyklistika 2 cíle cest 2 zeleň okolo Agra 1 paragliding letní sjezdovka (umělý povrch) zimní sjezdovka in-line brusle aleje udrţet stávající zeleň, kdyţ se kácí, tak nahrazovat remízy pro zvěř opravit drobné památky Doprava MHD, silniční, pěší, cyklo Veřejné prostory, ráz a rozvoj obce cyklostezka a stezka pro pěší Správa, informovanost, akce, vzdělávání Obecňáček Pracovní příležitosti, 11 ekonomika a Přímé spojení kolem vesnice s napojením na dostavba školy 6podnikání na metro 4veřejné prostory, parky 12relaxačně-sportovně-společenské vysvětlit těm, radiála směrem obchodně společenské centrum, centrum (velký víceúčelový prostor + co zde nemají na prahu 1 restaurace, vinárna 8několik menších, specializovanějších) 5přihlášené podpora relaxačně sportovní centrum 6klub pro seniory 4trvalé bydliště, obchvatu výsadba stromů ve veřejných tvůrčí aktivity 4co to pro obec Písnice-Libuš prostorech 4mateřské centrum 2ekonomicky car sharing, car zvýšení bezpečnosti dopravy v víc akcí 2znamená 4 obytných zónách 2obecní rozhlas 1obecní rozhlas 2 koordinace v rámci regionu - tanec, aerobik, tai-chi 1nové malé doprava, sportovní a vyuţití kostela pro amatérské obchody, volnočasové aktivity 2koncerty 1restaurace 2 zatraktivnění ZŠ a MŠ: 2.stupeň zavedení obecní policie 1decentralizace spolupráce s okol. obcemi 1nové obecní vývěsky u nových sociálních klub pro seniory 1aktivit 1sluţeb semafor na silnici Jesenice- cvičení s dětmi Zlatníky - u kruhového objezdu 1krouţky pro starší zachovat stavební mezeru mezi sociální sluţby pro starší občany Zlatníky a Hodkovicemi akce pro důchodce - výlety, divadlo zkoordinovat dobu výstavby klubovna pro mládeţ domů v jedné ulici internet pro veřejnost, asistence zachovat historická jádra obou pro jeho pouţití vesnic jazykové kurzy

10 Náměty na projekty schéma cest dle priority Komořany Do Prahy Cholupice Písnice Hrnčíře Průhonice Do Průhonického parku Zbraslav Točná Okolo vsi Vestec Dolní Břeţany Hodkovice Jesenice Osnice Lhota Zlatníky Okolo vsi Ohrobec Vrané Zvole Libeň Dolní Jirčany Prioritní bod Okrouhlo K Vltavě a Sázavě Libeř Cesta do školy/práce Rekreační cesta

11 Výtah z analýz ke směřování obce Z výsledků dotazníkového šetření a rozhovorů s vedením obce se začínají rýsovat kontury vize obce zde se je zkoušíme pojmenovat a předestřít některá rozhodnutí a úvahy s nimi spojené a nabízíme k nim podněty k zamyšlení.

12 Postoj k možnostem budoucího rozvoje Pro posouzení priorit budoucího rozvoje byly vytvořeny čtyři modelové moţnosti budoucí podoby obce. Úvaha byla postavena na hlavních proměnných město/vesnice sociálně heterogenní/homogenní a ostatní údaje byly doplněny, aby celek tvořil bezrozporný obraz. Zajímavého výsledku dosáhla charakteristika 2, která je na druhém místě jak v preferencích, tak v nepřijatelnosti. Výsledky tak víceméně potvrzují vizi vesnice, a to nejen vzhledově, ale částečně i vesnickým fungováním. Počet obyvatel 1300 Sloţení obyvatel Převáţí bohatí lidé Zastavěná plocha obce O ¼ větší neţ dnes Sluţby Přibudou sportovní aktivity (golf, fit-centra apod.) a restaurace Ekonomika Zmizí firmy, které se zabývají výrobou (včetně AGRA), mizí méně kvalifikované pracovní příleţitosti Místo zaměstnání obyvatel Praha Způsob dopravy do práce Pouze automobilem, autobus jezdí méně často neţ dnes Vyuţití krajiny Mizí zemědělství a je nahrazeno sportovním vyuţitím (golf, cyklo, in-line, jízda na koních) Vzhled obce Na pohled zůstává vesnicí Počet obyvatel 1500 Sloţení obyvatel Všechny skupiny obyvatel Zastavěná plocha obce O ¼ větší neţ dnes Sluţby Přibude obchod a sportovní aktivity v krajině (cyklo a hippostezky apod.) Ekonomika Struktura firem se nemění Místo zaměstnání obyvatel Praha, obec, v menším mnoţství i okolní obce Způsob dopravy do práce Někteří automobilem, jiní MHD autobus jezdí trochu častěji neţ dnes Vyuţití krajiny Nadále převaţuje zemědělství a je doplněno sportovním vyuţitím (cyklo, in-line, jízda na koních) a procházkami Vzhled obce Na pohled zůstává vesnicí preferovaná nepřijatelná 17 0 Počet obyvatel 2800 Sloţení obyvatel Charakteristika Všechny skupiny obyvatel Charakteristika Charakteristika Zastavěná plocha obce Dvakrát 1 větší neţ dnes 2 3 Sluţby Přibude obchod, restaurace, sportovní aktivity (tenis, golf, cyklo a hippostezky apod.) a zřídí se i druhý stupeň školy Ekonomika Přibývá sluţeb a ubývá zemědělských aktivit Místo zaměstnání obyvatel Praha, obec, v menším mnoţství i okolní obce Způsob dopravy do práce Někteří automobilem, někteří pěšky nebo na kole, nejvíce vyuţívána MHD autobus jezdí výrazně častěji neţ dnes Vyuţití krajiny Asi polovinu vyuţití tvoří zemědělství a polovinu sportovní vyuţití (golf, procházky, cyklo, in-line, jízda na koních) Vzhled obce Začíná se měnit v město Počet obyvatel 1300 Sloţení obyvatel Převáţí bohatí lidé Zastavěná plocha obce Dvakrát větší neţ dnes (výrazně se zvětší stavební pozemky) Sluţby Nezmění se, za sluţbami se dojíţdí automobilem Ekonomika Zmizí firmy, které se zabývají výrobou (včetně AGRA), pracovní příleţitosti Místo zaměstnání obyvatel Praha Způsob dopravy do práce Pouze automobilem, autobus jezdí méně často neţ dnes Vyuţití krajiny Mizí zemědělství a je nahrazeno soukromými oplocenými zahradami Vzhled obce Rozpadá se na několik uzavřených komunit

13 1. vize zůstat vesnicí Je ale otázkou, zda má obec být vesnicí včetně vesnického fungování a stylu ţivota nebo jen vzhledem. Vesnice dle vzhledu Vesnice je jiţ dlouhou dobu spojována s určitým druhem krásy a malebnosti. Lidé mají rádi lidové stavby, siluety vesnic s kostelem a střešní krajinou zvedající se z ovocných sadů, blízkost volné krajiny s úvozy, mezemi cestami, kapličkami, blízkost lesa jako synonyma přírody Kouzlo vesnic se ale postupně ztrácí. Rozšířený názor hledá příčinu onoho ztrácení se ve ztrátě vkusu. Podstatný rozdíl je jinde vše, co se nám dnes zdá malebné a krásné vzniklo proto, aby to bylo účelné. Trámy především nesou strop či střechu, jen někdy se ozdobí řezbou, okenice chrání před povětrností, stromy na návsi a dvoře zlepšují mikroklima a znesnadňují šíření poţáru, aleje a úvozy chrání cesty před větrem a kaple a boţí muka připomínají lidem duchovní hodnoty a vzdělávají je. Forma vesnice tak vznikla na základě potřeb a účelnosti jaksi samozřejmě. Pokud se změnil způsob obţivy, zábavy, vzdělávání, je logické, ţe ona samozřejmost je pryč. Pokud se nám ale líbí původní staré formy a chceme zachovat ráz, který tvoří, můţeme se vydat jednou z těchto moţností: Kopírování historických budov bez historického způsobu života. Můţeme stavět repliky historických vesnic a objektů. Výsledkem budou kulisy, ne praktické bydlení. Kopírování historických budov včetně historického způsobu života. Můţeme stavět repliky historických vesnic a napodobovat i historický způsob ţivota. To je skanzen kterým takové pokusy vţdy jsou, i kdyţ se za vstup neplatí. Poučené využití a zjednodušení. Můţeme pochopit, jak a proč vznikly formy, které se nám líbí a pouţívat je při novém navrhování, ale ne všechny a doslovně s jejich pochopením je moţné je upravovat do té míry, aby neztratily svoji podstatu. Zároveň je to ale potřeba dělat důsledně ve všech měřítkách v měřítku stavebního detailu, jednotlivých domů i celé struktury vesnice. Dům ve tvaru krychle se přidáním vyřezávaných dřevěných rámů oken romantickou chaloupkou nestane, stejně jako chaloupky uspořádané jako Baťovy domky ve Zlíně nevytvoří dojem vesnice. Dokonce je moţno tvrdit, ţe větší měřítko je důleţitější, neţ menší snadněji přestavíme jeden detail neţ celý dům a jeden dům neţ celou vesnici. Nepoučené využití a zjednodušení. Můţeme libovolně kombinovat historické prvky a nezabývat se jejich původem. A pak se jen divit, jak to, ţe i kdyţ je to skoro jako to staré, tak to přece jen nějak není ono. Kterákoli cesta, která vede k cíli, (posledně uvedená nevede) jiţ není samozřejmá jako dříve, a proto stojí úsilí a není moţná bez koordinace, resp. plánování. Proto se musí vedení obce tímto tématem zabývat, pokud tak neučiní, vesnický ráz bude nadále mizet. Je to ale velmi obtíţné jak zvolit míru, aby se přílišným přiblíţením k historickým formám neznemoţňoval moderní ţivot ani přílišnou volností ráz nevyprchal. Vesnice dle fungování Vesnici od města dříve odlišovaly především následující rysy: Obživa obyvatel je závislá na půdě Dříve téměř všichni obyvatelé pracovali v zemědělství, moderní formy velkokapacitního (někdy také nazývaného průmyslového) zemědělství potřebu pracovní síly radikálně zmenšily. Současné cesty jsou zejména ekologické a permakulturní zemědělství, agroturistika a sluţby pro tzv. měkkou turistiku, hippoterapie nebo produkce některých druhů biopaliv. Tyto aktivity mají také pozitivní vliv na krajinu. Ekonomická soběstačnost většina vypěstované úrody byla ve vesnici spotřebována, základní řemesla byla v obci taktéţ zastoupena. Snaţit se dnes o ekonomickou soběstačnost znamená zaměřit se na region (byť malý). Kromě standardního obchodu reprezentovaného přesuny zboţí (a v rámci soběstačnosti hledání krátkých vzdáleností a nakupování výrobků z okolí) mohou dnes k ekonomické soběstačnosti vést decentralizované sociální sluţby či vzdělávání (domácí školky a školní vzdělávání) Sociální vazby obyvatel převážně v rámci vesnice protoţe vzhledem k výše uvedenému dříve nebyl důvod cestovat. Dnes v zázemí Prahy nelze dosáhnout vesnického fungování. Přesto povaţujeme za uţitečné snaţit se mu přibliţovat, protoţe to můţe vést k pozitivním efektům. Snaha o přibliţování se k ekonomické soběstačnosti můţe vést k menším dopadům globálních ekonomických krizí. Větší závislost na půdě by mohla vést k menší obměně obyvatel, coţ by mohlo přispět ke stabilitě sociálního prostředí a vztahů v obci. Zvyšování podílu sociálních vazeb v rámci vesnice můţe vést ke zkvalitnění veřejného ţivota v obci. Je potřeba ale místo snahy o návrat do minulosti jejím napodobováním hledět do budoucna pouţít pouze principy a naplnit je moderním (často nutně inovativním) způsobem.

14 2. vize výjimečná kvalita Hans Magnus Enzensberger se zabývá myšlenkou, ţe v dnešní době nejsou v zemích bohatého severu luxusem přebytky ani kvalita výrobků, ale věci nehmotné povahy, které jsou svoji podstatou omezené a tudíţ je nelze masově průmyslově replikovat. Vyjmenovává šest luxusních statků pro nadcházející dobu: Čas nejde o to mít moře času a nudit se, spíše moţnosti nakládat se svým časem nezávisle sám se rozhodovat co budu v danou chvíli dělat, nikoli dle toho, co je mi umoţněno termíny či očekáváními druhých. V situaci obce se jedná především o čas strávený dopravou, který, pokud je předem nevypočitatelný, neumoţňuje jednotlivci hospodařit se svým časem (coţ je bezpochyby současný problém obce). Pozornost média, reklama, politická a náboţenská agitace, sport, senzační zprávy to vše dnes bojuje o pozornost člověka. Rozhodovat o tom, čemu budu věnovat pozornost, zda tomu, co na mne útočí, či sportu, duchovním věcem nebo svým sousedům, přátelům a vlastním dětem v tom je dnes moment přepychu. Prostor co pro hospodaření s časem znamená svázanost diářem s termíny, znamená pro prostor hromadění hromadění lidí v dopravních prostředcích, nákupních centrech, rekreačních areálech i příměstských obytných zónách vytváří ve všech případech přeplněnost a nemoţnost svobodného pohybu. V současných luxusních interiérech dominuje volný, otevřený prostor s minimem nábytku a předmětů, kvalita se projevuje v pouţitých materiálech a detailech, nikoli v mnoţství. Prostor je neobnovitelný statek a jeho největším ohroţením je zaplňování podruţnostmi, které znemoţní dělat to, co je pro nás podstatné. Klid hlučná doprava, výroba, ječící rádio ze sousedství, prodejní agenti a cesťáci přepychově si ţije ten, kdo se tomu všemu můţe vyhnout. Příroda jíst jídlo bez chemických látek, dýchat čistý vzduch či umoţnit svým dětem hrát si v parku nebo v lese dnes není samozřejmostí a nemůţe si to dovolit kaţdý. Bezpečnost nejproblematičtější z nových luxusních statků. Touha po bezpečí nejen před kriminálními činy, ale například také bezpečnost při dopravě a pobytu ve veřejném prostoru vede k eskalaci výdajů za bezpečnostní agentury a stále větší SUV (polotorénní) automobily, ale také k navrhování sociálně kontrolovatelného veřejného prostoru a car-free obytných celků. Z naší zkušenosti bychom přidali ještě jeden luxusní statek: Přirozený pohyb je nutnou podmínkou fyzického zdraví, ale dnes ho má přirozeně málokdo. V dělnických profesích se občas vyskytuje rutinní opakování téhoţ pohybu nebo těţká dřina, bílé límečky mají naopak málo pohybu a ve městě ho lze často vykonávat pouze ve specializovaných prostorech musí proto vynakládat poměrně značné mnoţství peněz na návštěvy fitness center, plaveckých bazénů, boulderů či dalších sportovišť. Výstupy setkání s veřejností tyto trendy jasně potvrzují.

15 4. klid 3. prostor 2. pozornost 1. čas Ad 2. vize predační x udržitelná Udržitelný je to takový luxus, u kterého je moţné, aby se časem masově rozšířil. A protoţe lidé rádi napodobují úspěšné, časem se z luxusu stane standard. Čaj a káva, knihy, teplá voda, klimatizace, cestování pro potěšení, zoologické zahrady to vše bývalo v dříve luxusem. Nověji internet nebo mobilní sítě kdyţ byly jednou vybudovány infrastruktury víceméně pro společenskou elitu, umoţnily svojí snadnou moţností rozšiřování napojení širokým vrstvám. Predační forma Moţnost pro obec nerelevantní. Jedinou formou je rentiér tedy ten, kterému zajistí dostatečný příjem pouze úroky z rodinného jmění a nemusí tak místo svého pobytu vázat na obţivu (a případně někam dojíţdět). V obci se pravděpodobně nevyskytne z jiného důvodu neţ patriotismu (pokud ho zajímá příroda i pokud ho zajímá ruch velkoměsta, bude bydlet jinde). Predační forma neexistuje. Naproti tomu jsou i formy luxusu, které se rozšířit nemohou, protoţe naráţejí na hranice zdrojů (prostoru, surovin atd.) dostupných v dané společnosti, takţe by svým šířením zničily samy sebe. V momentě, kdy si u takové formy luxusu elita dostatečně včas uvědomí, ţe jejím dalším rozšiřováním bude ohroţena její podstata, často dojde k tomu, ţe se zavedením ochranných opatření znemoţní nadměrné šíření. To se dnes děje například u luxusní potřeby kontaktu s neporušenou přírodou která se naplňuje formou návštěv národních parků či rezervací. Zájem o vyhlášená místa dnes vzrůstá natolik, ţe aby nebyly mnoţstvím návštěvníků zničeny, musí se vstup stále více omezovat, coţ v praxi znamená zpoplatňovat (mj. i u nás je tento zatím málo rozšířený postup doporučován ze strany MŢP). Protoţe nutnou podmínkou pro takové formy luxusu je zabránit jiným v jejich vyuţívání, ţe budeme tuto formu nazývat luxusem predačním. Tabulka: Predační x udržitelná forma luxusu a jejich důsledky pro obec; podstatnost řádku vyjádřena odstínem zvýraznění levého sloupce zelenou barvou. Udržitelná forma Forma umoţňující důslednou kontrolu vlastního času pravděpodobně není moţná. V obci je problémem z hlediska nakládání z časem zejména nevypočitatelnost dojíţdění. Zavedení spolehlivého systému (doprava s nezávislým koridorem) do obce je mimo reálné moţnosti. Je moţné snaţit se o několik navzájem se podporujících kroků: minimalizovat závislost na dojíţdění podporou sluţeb a pracovních příleţitostí v obci. společně s dalšími obcemi minimalizovat problematický směr dojíţdění podporou sluţeb a pracovních příleţitostí v jednom ohnisku v regionu (v Dolních Břeţanech nebo v Jesenici). lobovat společně s dalšími obcemi za dopravní systém s nezávislým koridorem do ohniska v regionu a zajistit co nejlepší spojení obce s tímto ohniskem (vč. pěších cest, cyklostezek). Promyšlení priorit a jednání dle nich. Jde o osobní věc přímo nezajímavou pro vedení obce. Nepřímo se týká školy předpokladem je naučit se systémovému myšlení a stanovování priorit. Protoţe prostoru je omezené mnoţství, je snahou si ho koupit. Vznikají tak velká Udrţitelné formy jsou postaveny na třech principech, které umoţňují šetřit prostor: sídla s vlastními tenisovými kurty a vnitřními bazény, soubory bydlení na soukromém Sdílení prostorově náročných aktivit více uţivateli (veřejná prostranství, rekreační zeleň, golfovém hřišti, vlastnění více nemovitostí v různých prostředích (velkoměsto, hory, sportoviště). moře, ranč). Prostor je pak privatizován a poměrně málo vyuţíván. Případné Rozumná úvaha, jaké vyuţití prostoru je opravdu přínosné a bude poté skutečně vyuţíváno. rozšíření této formy v obci by vedlo k postupnému rozšiřování ploch zahrad (i dalších Kvalitní uspořádání prostoru je důleţité na všech úrovních. Není podstatné, kolik plochy soukromých oplocených pozemků) a vytlačování zemědělství z krajiny a k degradaci veřejného prostoru (majitel několika hektarové zahrady náves, park nebo dětské hřiště nepotřebuje). komunikací v obci je, ale jak se po nich dostanu, kam potřebuji, ani kolik je parků či dětských hřišť, ale zda jsou dobře rozmístěná a přístupná. Totéţ platí v menším měřítku i o uspořádání zahrady a domu Predační forma měří prostor metry čtverečnými. Udržitelná forma měří prostor efektivitou využití. O formě rozhodne celkové uspořádání obce a velikost a uspořádání nových parcel. Klid zajistí dostatečné oddělení od okolí obvykle vysoká a silná zeď. Klid zajistí slušnost, ohleduplnost a schopnost dohodnout se. Toto lze ze strany vedení obce těţko ovlivnit. Lze regulací zakázat vysoké zdi, ale nelze přikázat slušnost. Lze ale ovlivnit to, aby nepřibývaly provozy s rušivou funkcí v těsném kontaktu s obytnou zástavbou, ale vymezit jim plochy jinde, nebo je na území obce vůbec nepustit.

16 Společný jmenovatel 7. přirozený pohyb 6. bezpečnost 5. příroda Ad 2. vize predační x udržitelná Predační forma Podobné jako prostor objevuje se privatizovaná příroda. (soukromých obor o několika kilometrech čtverečných je v Čechách jiţ několik) Vede k neprůchodnosti krajiny pro obyčejného člověka. Základním principem je zajistit bezpečnost nepřetržitým dohledem nebo přenosem následků nebezpečné situace na jiné. V oblasti bezpečnosti automobilové dopravy se zde uplatňují dva principy. První se týká vztahu chodec-automobil. Ten se řeší důsledným oddělováním obojího vytvářením pěších ostrůvků mezi silničními komunikacemi (obchodní centra, sportovní areály a dětská hřiště, soukromé zahrady). Druhý se týká nebezpečí nehody výchozím předpokladem je akceptování nehod jako běţné součásti provozu a snaha případné nebezpečí při nehodě přenést na druhou stranu. Bezpečí velkých a těţkých aut se totiţ projeví zejména při sráţce s autem malým. Bezpečnost před trestnými činy se řeší uzavřenými komunitami s placenou ostrahou. Vede k vytváření technických prostředků a prostředí pro pohyb, jako jsou fitness centra, wellness centra, sportovní areály. Ve vesnické struktuře, kde je malá koncentrace obyvatel, aby se uţivily je moţné, aby je vyuţívali pouze ti, kteří za nimi dojedou poměrně daleko automobilem. Všechny formy spojuje potřeba si to, co je vzácné přivlastnit a zabránit tím jiným ve vyuţití dané věci. Výsledkem je vydělování se - vedou k vytváření uzavřených enkláv lidí podobné sociální skupiny. Udržitelná forma Cestou je rozmístění přírodních prvků rovnoměrně po území. Pro to je podstatná koncentrace a hierarchie sídelní struktury (=vytvoření kompaktních sídel, mezi nimiţ je dostatek prostoru pro přírodně blízké útvary) a zajištění prostupnosti krajiny (cesty, průchody/průjezdy mezi ploty - nevytváření velkých oplocených ostrovů bez mezery pro cestu), aby se lidé k přírodě blízkým prvkům mohli snadno dostat. V obou oblastech bezpečnosti platí, ţe udrţitelnou formou je takové projektování, které vytvoří hmotnou strukturu, která nebezpečné chování neumožní a nebude proto třeba tak důsledné a náročné kontroly. V případě automobilové dopravy to jsou obytné ulice, kde změny výškové úrovně a zatáčky znemoţní rychlou jízdu (a ještě je v dobře navrţené obytné ulici místo pro stromy i dostatek parkovacích stání). Paradoxem obce je větší bezpečnost ulic ve staré zástavbě, neţ těch nových. Z hlediska bezpečnosti před trestnými činy je důleţitá sociální kontrola. Ve větším měřítku (odpovídajícím jedné vesnici) to znamená zástavbu s různými funkcemi, aby se tam po celý den někdo zdrţoval (tj. mix bydlení a pracovních příleţitostí, které ho nebudou rušit). V měřítku jednoho veřejného prostoru je třeba, aby byl přehledný a přehlédnutelný, zejména ve výšce očí bez míst za dvěma rohy. Z tohoto důvodu je třeba opatrně nakládat s keři a jehličnatými stromy a raději je nepouţívat. Prostupnost krajiny, pěší cesty, cyklostezky umoţňují chůzi, běh, jízdu na kole či in-line bruslích, ale i s kočárkem. V dnešní rychlé době je důleţité, aby byly nastaveny tak, aby je bylo moţno vyuţívat pro cestu do zaměstnání, do školy či na nákup tedy aby se pohybem zároveň splnila nějaká další uţitečná věc nebo aby cesty vedly k zajímavým cílům. V případě obce to znamená směrovat je zejména na Dolní Břeţany, případně Jesenici, cyklostezky poté i ke vzdálenějším cílům Posázaví, Průhonice, Zbraslav, Praha. V současné době je prostupnost krajiny pro chodce velmi špatná (cest málo a jsou směřovány k obhospodařování polí, nikoli k procházkám) a cyklistika v oblasti mimo sídlo je vysloveně nebezpečnou záleţitostí. Dále sem patří prostor pro hraní dětí hřiště nebo les. Dalšími, v obci jiţ hůře uplatnitelnými moţnostmi, jsou jednoduchá víceúčelová hřiště, vyuţívání školních tělocvičen pro rekreační sport. Jednotlivé formy spojuje snaha to, co je vzácné chránit a rozvíjet. Výsledkem je pestrá sociální i krajinná mozaika - rozmanitost. Udrţitelné formy společných zařízení mají také obvykle niţší provozní náklady někdy za cenu zvýšených pořizovacích nákladů (obyčejná x obytná ulice), někdy i při srovnatelných pořizovacích nákladech vzhledem k uţitku (squash arena x cyklostezka) Volba mezi oběma způsoby naplňování luxusních statků je v podstatě volbou mezi moţnostmi být kvalitní obcí pro bohaté, být kvalitní obcí pro všechny a být jen obcí pro všechny. Pro kvalitu (ať uţ pro kteroukoli z obou moţností) je nutné sladit navzájem tyto klíčové body: uspořádání a velikost nových stavebních parcel, prostupnost krajiny a možnosti volnočasové infrastruktury, uspořádání a kvalita veřejných prostor

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah

Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah Zlatníky - Hodkovice Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah Leden 2009 Zdroje pro analýzy Setkání s občany 5. června 2008, 39 účastníků Dotazníkové šetření červenec srpen 2008, 182 rozhovorů Vlastní

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Generel rozvoje areálu Kutilka

Generel rozvoje areálu Kutilka Generel rozvoje areálu Kutilka Český Brod listopad 2012 Účel a použití generelu SK Český Brod iniciativně vypracoval návrh generelu rozvoje areálu Kutilka jako součást strategického plánu SK Český Brod

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference VENKOV 2011 Panelisté: Ing. Josef Stehlík, poradce ministra zeměděl., předseda ASZ ČR Bc. Roman Scharf, zástupce

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 Podklady pro jednání pracovních skupin ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MAS BOHUMÍNSKO EKOTOXA s.r.o. ČERVENEC

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrhová část postup a výsledky zapojení veřejnosti Prosinec 2009 Objednatel:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Pražské stavební předpisy novela. PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky hlavního města Prahy

Pražské stavební předpisy novela. PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky hlavního města Prahy Pražské stavební předpisy novela PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky hlavního města Prahy Cíle novelizace 1) Zachovat ducha a inovativní přístup PSP 2) Zajistit právní jistotu a vymahatelnost 3)

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

ANALÝZA PŮDNÍHO FONDU Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

ANALÝZA PŮDNÍHO FONDU Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ANALÝZA PŮDNÍHO FONDU Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Jaroslava Janků, Jaroslava Baráková Katedra pedologie a ochrany půdy, ČZU Praha, 2015 UDRŽITELNÝ ROZVOJ KRAJINY S VYUŽITÍM NÁSTROJŮ POZEMKOVÝCH

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.00 Uvítání účastníků PROGRAM SETKÁNÍ 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.30 Identifikace problémů a příležitostí s oblasti CR (skupinová diskuse) 19.00 Přestávka s občerstvením

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více