Strategický plán obnovy venkova shrnutí analýz výstupy tematických setkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán obnovy venkova shrnutí analýz výstupy tematických setkání"

Transkript

1 Zlatníky - Hodkovice Strategický plán obnovy venkova shrnutí analýz výstupy tematických setkání Duben 2009 Ing. arch. Petr Klápště a Ing. Eva Klápšťová

2 Obsah a návod k použití Prezentace má dvě částí (nadpisy tvoří hypertextové odkazy): Výstupy tematických setkání kapitola obsahuje analýzy SWOT vycházející z expertních analýz doplněné na tematických setkáních občany a označené prioritními body. Jsou to dílčí SWOT na tyto témata: Krajina, cesty v krajině, rekreace, zemědělství; Doprava MHD, silniční, pěší, cyklo; Veřejné prostory, ráz a rozvoj obce; Správa, informovanost, akce, vzdělávání; Pracovní příleţitosti, ekonomika a podnikání. Dále jsou zde uvedeny náměty na projekty. Výtah z analýz ke směřování obce kapitola obsahuje výstupy dotazníkového šetření týkající se moţných rozvojových scénářů obce a základní vize obce zde se je zkoušíme pojmenovat a předestřít některá rozhodnutí a úvahy s nimi spojené a nabízíme k nim podněty k zamyšlení. Nejdůleţitější závěry na stranách obsahujících větší mnoţství textu text jsou psány zeleně

3 Výstupy tematických setkání kapitola obsahuje analýzy SWOT vycházející z expertních analýz doplněné na tematických setkáních občany a náměty na projekty, obojí označené prioritními body. Body převzaté z expertních analýz jsou uvedeny normálním písmem, body doplněné účastníky setkání kurzívou

4 Krajina, cesty v krajině, rekreace, zemědělství shrnutí, priority dle občanů Půda Ekologická stabilita Silné stránky obce Půdy na území obce jsou nadprůměrně aţ vysoce kvalitní. Prostor pro realizaci opatření zlepšujících ekologickou stabilitu v okolí obce. Rekreace Vyhledávaná přírodě blízká území v širším okolí Břeţanská rokle, údolí Vltavy, údolí Sázavy. Vztah k místu Hygiena ţivotního prostředí Ekologická stabilita Rekreace Jsou dobře archivované obecní kroniky s několika příběhy majícími potenciál zaujmout. Výstavba vrchu Kamínek Obec vybudovala kanalizační síť a čističky odpadních vod důleţité pro čistotu vody. Celkově je ţivotní prostředí vnímáno převáţně jako spíše příjemné. Příležitosti do budoucna Dotace z Evropských strukturálních fondů pro realizaci územních systémů ekologické stability a stabilizačních prvků v krajině Vytvoření rekreační spojnice Praha údolí Sázavy (pěší stezky a cyklostezky) budou vyuţitelné pro místní a mohou přivést zákazníky pro sluţby Trend většího zájmu o aktivní rekreaci v krajině poblíţ bydliště Nové formy vyuţití půdy: agroturistika její obdoba bez ubytování cílená pro Praţany, hippoterapie Slabé stránky obce Kvůli uspořádání krajiny a nedostatku krajinné zeleně dochází k erozi. Maximální narušení ekologické stability (hodnota KES poměr stabilních ku nestabilním plochám na území obce je 0,04). Prvků kostry ekologické stability (louky, lesy, vodoteče a jejich vegetační doprovod, meze ) je příliš málo a netvoří propojenou síť, coţ ještě sniţuje jejich účinek, Silniční okruh kolem Prahy ještě nepropojenost posílí. V krajině v blízkém okolí obce se nachází málo přírodních a kulturních prvků, které by mohli tvořit cíl procházek či projíţděk. Okolí je vnímáno jako nezajímavé území mezi údolím Vltavy a Sázavy Není vytvořená cestní síť, aby se k těmto cílům bylo moţné pohodlně a bezpečně dostat (vycházkové stezky, cyklostezky, hippostezky). V současné době je u mnoha obyvatel identifikace s obcí a okolní krajinou poměrně nízká, téměř polovina mladých lidí do 25 let se chce z obce odstěhovat. Ještě existující staré drobné objekty v krajině (kapličky, kříţky) jsou ve špatném stavu. Je vnímáno znečištění vzduchu v Hodkovicích - prašnost a zápach, způsobené stavbou SOKP a provozem AGRO Jesenice, a.s. Ţivotní prostředí celkově nekvalitní. Hrozby v budoucnu Zachování nebo nárůst nízké stability v regionu povede k nárůstu eroze, potřeby pesticidů a herbicidů (a malé atraktivitě krajiny). Narušení moţnosti stezek směrem k Praze a Údolí Sázavy na území okolních obcí Snahy o privatizaci krajiny politické tlaky, snaţící se umoţnit oplocení pole nebo lesa by v případě úspěchu by odstranily výhody volné krajiny v okolí.

5 Doprava MHD, silniční, pěší, cyklo shrnutí, priority dle občanů Automobilová doprava Pěší a cyklodoprava MHD Celková dopravní obsluţnost Celková dopravní obsluţnost Silné stránky obce Blízkost Prahy a SOKP Příležitosti do budoucna Moţnost koordinovat pěší a cyklistické stezky a MHD v rámci regionu Větší vyuţití jízdních kol nejen pro rekreaci, ale i pro dopravu. Slabé stránky obce Přetíţení komunikace II/101 a spojnic s Prahou V celém širším regionu neexistuje ucelená síť pěších tras a cyklotras. Pěší a cyklistické propojení s Dolními Břeţany a Jesenicí je moţné pouze po přetíţené silnici II/101. V regionu není kolejová doprava (oproti autobusům kapacitnější i spolehlivější) Malá frekvence MHD Není přímé spojení s Prahou závislost na automobilu, zejména o víkendu. tři skupiny, které nemohou automobil pouţívat v případě velké závislosti na něm jako hlavním dopravním prostředku: středoškolští studenti jsou příliš mladí pro získání řidičského oprávnění ţeny v domácnosti s jedním automobilem pokud je doprava manţela do zaměstnání závislá na automobilu, pouţívá ho pouze on. staří lidé se zdravotními problémy znemoţňující řízení Tito lidé jsou z hlediska prostorové mobility v obci (i ve srovnání s jinými oblastmi okolo Prahy) diskriminování Hrozby v budoucnu Vzájemná konkurence obcí v regionu při lobbování za MHD můţe vést k rozpadu systému na izolované, řídce jezdící linky Ropný zlom (nedostatek ropy zatím zbrzděn finanční krizí) povede ke zdraţování paliv a výraznému zdraţení pohonných hmot.

6 Veřejné prostory, ráz a rozvoj obce shrnutí, priority dle občanů Ráz vesnice Veřejné prostory Silné stránky obce Hodnotné prostory zatím ne příliš narušené přestavbami a změnami části ulic Vestecká a Na Osice v Hodkovicích a náves a ulice Na Drahách ve Zlatníkách. V některých lokalitách je ve veřejných prostorech místo pro stromy Slabé stránky obce V některých částech nové zástavby chybí důleţitá součást rázu vesnice střední a velké stromy, protoţe je není moţné kvůli parcelaci a uspořádání uličního prostoru zasadit. Neexistuje ochrana uličních front hodnotných prostor. V budoucnu dojde ke spojení obou vesnic. Veřejná prostranství kromě návsi ve Zlatníkách jsou funkčně problematická Špatné chodníky, zejm. spojnice Zlatníky-Hodkovice Špatný stav některých komunikací, zejm. spojnice Zlatníky-Hodkovice Špatné osvětlení Slatinská ul. Chybí vycházkové cesty v obci Bezpečnost Kvalitní úpravy křiţovatek na průjezdu silnice II/101(Jesenice-Dolní Břeţany), kvalitní obytná ulice Na Osice Obyvatelé se v obci cítí převáţně bezpečně Většina nových obytných ulic má příliš široké přímé vozovky vybízející k rychlé jízdě. (chybí retardéry, šikany) Vazba obyvatel k obci 68% obyvatel obce do obce přistěhovalo (=nepocházejí z obce) 44% mladých lidí pod 25 let se plánuje z obce odstěhovat. Rozvoj obce Pozemky v obci poměrně hodnotné Vysoká cena pozemků vede k změnám sloţení obyvatel přicházejí pouze bohatší obyvatelé Obyvatelé Rovnoměrné věkové sloţení obyvatel nevede k přílišnému náporu na školu a školku. Příležitosti do budoucna Hrozby v budoucnu Bezpečnost Obyvatelé Trendy řešit bezpečnost soukromě na úkor druhých (uzavřené komunity s vlastní ostrahou, těţké automobily) mohou narušit sociální prostředí obce Růst cen pozemků můţe vést k tomu, ţe se obec stane obcí jen pro bohaté

7 Správa, informovanost, akce, vzdělávání shrnutí, priority dle občanů Silné stránky obce Slabé stránky obce Vztahy Dobré sousedské vztahy Trend zaměření sociálních vazeb směrem na Prahu. Málo času, který obyvatelé tráví v obci Vzdělávání Kulturní a společenské akce Správa obce, informovanost V obci je školka a první stupeň základní školy Akce v obci jsou poměrně dobře hodnoceny Dobře hodnocený spolek dobrovolných hasičů Vedení obce je občany hodnoceno převáţně kladně. Web obce Chybí vazby mezi staro- a novousedlíky Malé moţnosti mimoškolního vzdělávání a kurzů, limitováno prostory Malá podpora dětskému vzdělávání, nejasná budoucnost školy Citelně chybí prostor pro setkávání a akce klubovna, sál, salónek apod. Chybí mateřské centrum Na základě výsledků výzkumu můţeme v hrubých rysech popsat skupinu lidí, která je méně informovaná o dění v obci neznají osobně starostu a necestují MHD; Hodkovičtí jsou méně informováni neţ Zlatničtí. Chybí vazba k obci

8 Pracovní příležitosti, ekonomika a podnikání shrnutí, priority dle občanů Pracovní příleţitosti Lokální ekonomika Hospodaření obce Lokální ekonomika + pracovní příleţitosti Silné stránky obce Nadprůměrná vzdělanost obyvatel Obyvatelé jsou iniciativní v obci je velké mnoţství podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných. Velmi mírně díky tomu roste pracovní vazba na vlastní obec. Mezi pracujícími obyvateli obce převaţují vysoce kvalifikovaní pracovníci. Hodnota lokálního multiplikátoru LM2 výdajů obce činí 1,52. Výsledek ukazuje, ţe kaţdá koruna, kterou vydá obecní úřad, znamená pro okolní region dodatečných 52 haléřů. Hospodaření obce je občany hodnoceno pozitivně. Příležitosti do budoucna Středočeské inovační centrum příleţitost nabídnout sluţby pro jeho zaměstnance (kteří budou do obce převáţně dojíţdět ) Mezioborové spolupráce např. trend sledování ţivotního cyklu budov a sniţování zabudované energie vedoucí k provázanosti zemědělství a stavebnictví (např. prefabrikované dřevěné konstrukce se slaměnou izolací pro energeticky pasivní výstavbu). Rozšíření konceptů lokalizace ekonomiky (prosazovaných dnes např. britskými Konzervativci) Slabé stránky obce Velmi silně roste pracovní vazba na Prahu. Silně klesá vazba na sousední obce. Velký podíl podnikatelů spojených s jedním odvětvím stavebnictvím Mnoţství peněz utracených obyvateli přímo v obci neroste úměrně s výší příjmu domácnosti, od příjmu Kč/domácnost stagnuje. Chybí kvalitnější obchody a sluţby není za co utrácet Občané vnímají moţnost ovlivnit hospodaření obce jako malou. Část obyvatel patrně v obci nemá trvalé bydliště. Hrozby v budoucnu Silná vazba na Prahu přenese všechny globální hospodářské výkyvy.

9 bodů bodů bodů bodů bodů Náměty na projekty dle priority Krajina, cesty v krajině, rekreace, zemědělství Cyklostezky a cesty v krajině (viz mapa) 22 rekreačně sportovní areál - golf(2 body), tenis(1), volejbal(1), u- rampa, bowling(2),basketbal, beach volejbal, multifunkční hřiště(1), tělocvična(1) 8 pás zeleně okolo obce 3pooling cyklistika 2 cíle cest 2 zeleň okolo Agra 1 paragliding letní sjezdovka (umělý povrch) zimní sjezdovka in-line brusle aleje udrţet stávající zeleň, kdyţ se kácí, tak nahrazovat remízy pro zvěř opravit drobné památky Doprava MHD, silniční, pěší, cyklo Veřejné prostory, ráz a rozvoj obce cyklostezka a stezka pro pěší Správa, informovanost, akce, vzdělávání Obecňáček Pracovní příležitosti, 11 ekonomika a Přímé spojení kolem vesnice s napojením na dostavba školy 6podnikání na metro 4veřejné prostory, parky 12relaxačně-sportovně-společenské vysvětlit těm, radiála směrem obchodně společenské centrum, centrum (velký víceúčelový prostor + co zde nemají na prahu 1 restaurace, vinárna 8několik menších, specializovanějších) 5přihlášené podpora relaxačně sportovní centrum 6klub pro seniory 4trvalé bydliště, obchvatu výsadba stromů ve veřejných tvůrčí aktivity 4co to pro obec Písnice-Libuš prostorech 4mateřské centrum 2ekonomicky car sharing, car zvýšení bezpečnosti dopravy v víc akcí 2znamená 4 obytných zónách 2obecní rozhlas 1obecní rozhlas 2 koordinace v rámci regionu - tanec, aerobik, tai-chi 1nové malé doprava, sportovní a vyuţití kostela pro amatérské obchody, volnočasové aktivity 2koncerty 1restaurace 2 zatraktivnění ZŠ a MŠ: 2.stupeň zavedení obecní policie 1decentralizace spolupráce s okol. obcemi 1nové obecní vývěsky u nových sociálních klub pro seniory 1aktivit 1sluţeb semafor na silnici Jesenice- cvičení s dětmi Zlatníky - u kruhového objezdu 1krouţky pro starší zachovat stavební mezeru mezi sociální sluţby pro starší občany Zlatníky a Hodkovicemi akce pro důchodce - výlety, divadlo zkoordinovat dobu výstavby klubovna pro mládeţ domů v jedné ulici internet pro veřejnost, asistence zachovat historická jádra obou pro jeho pouţití vesnic jazykové kurzy

10 Náměty na projekty schéma cest dle priority Komořany Do Prahy Cholupice Písnice Hrnčíře Průhonice Do Průhonického parku Zbraslav Točná Okolo vsi Vestec Dolní Břeţany Hodkovice Jesenice Osnice Lhota Zlatníky Okolo vsi Ohrobec Vrané Zvole Libeň Dolní Jirčany Prioritní bod Okrouhlo K Vltavě a Sázavě Libeř Cesta do školy/práce Rekreační cesta

11 Výtah z analýz ke směřování obce Z výsledků dotazníkového šetření a rozhovorů s vedením obce se začínají rýsovat kontury vize obce zde se je zkoušíme pojmenovat a předestřít některá rozhodnutí a úvahy s nimi spojené a nabízíme k nim podněty k zamyšlení.

12 Postoj k možnostem budoucího rozvoje Pro posouzení priorit budoucího rozvoje byly vytvořeny čtyři modelové moţnosti budoucí podoby obce. Úvaha byla postavena na hlavních proměnných město/vesnice sociálně heterogenní/homogenní a ostatní údaje byly doplněny, aby celek tvořil bezrozporný obraz. Zajímavého výsledku dosáhla charakteristika 2, která je na druhém místě jak v preferencích, tak v nepřijatelnosti. Výsledky tak víceméně potvrzují vizi vesnice, a to nejen vzhledově, ale částečně i vesnickým fungováním. Počet obyvatel 1300 Sloţení obyvatel Převáţí bohatí lidé Zastavěná plocha obce O ¼ větší neţ dnes Sluţby Přibudou sportovní aktivity (golf, fit-centra apod.) a restaurace Ekonomika Zmizí firmy, které se zabývají výrobou (včetně AGRA), mizí méně kvalifikované pracovní příleţitosti Místo zaměstnání obyvatel Praha Způsob dopravy do práce Pouze automobilem, autobus jezdí méně často neţ dnes Vyuţití krajiny Mizí zemědělství a je nahrazeno sportovním vyuţitím (golf, cyklo, in-line, jízda na koních) Vzhled obce Na pohled zůstává vesnicí Počet obyvatel 1500 Sloţení obyvatel Všechny skupiny obyvatel Zastavěná plocha obce O ¼ větší neţ dnes Sluţby Přibude obchod a sportovní aktivity v krajině (cyklo a hippostezky apod.) Ekonomika Struktura firem se nemění Místo zaměstnání obyvatel Praha, obec, v menším mnoţství i okolní obce Způsob dopravy do práce Někteří automobilem, jiní MHD autobus jezdí trochu častěji neţ dnes Vyuţití krajiny Nadále převaţuje zemědělství a je doplněno sportovním vyuţitím (cyklo, in-line, jízda na koních) a procházkami Vzhled obce Na pohled zůstává vesnicí preferovaná nepřijatelná 17 0 Počet obyvatel 2800 Sloţení obyvatel Charakteristika Všechny skupiny obyvatel Charakteristika Charakteristika Zastavěná plocha obce Dvakrát 1 větší neţ dnes 2 3 Sluţby Přibude obchod, restaurace, sportovní aktivity (tenis, golf, cyklo a hippostezky apod.) a zřídí se i druhý stupeň školy Ekonomika Přibývá sluţeb a ubývá zemědělských aktivit Místo zaměstnání obyvatel Praha, obec, v menším mnoţství i okolní obce Způsob dopravy do práce Někteří automobilem, někteří pěšky nebo na kole, nejvíce vyuţívána MHD autobus jezdí výrazně častěji neţ dnes Vyuţití krajiny Asi polovinu vyuţití tvoří zemědělství a polovinu sportovní vyuţití (golf, procházky, cyklo, in-line, jízda na koních) Vzhled obce Začíná se měnit v město Počet obyvatel 1300 Sloţení obyvatel Převáţí bohatí lidé Zastavěná plocha obce Dvakrát větší neţ dnes (výrazně se zvětší stavební pozemky) Sluţby Nezmění se, za sluţbami se dojíţdí automobilem Ekonomika Zmizí firmy, které se zabývají výrobou (včetně AGRA), pracovní příleţitosti Místo zaměstnání obyvatel Praha Způsob dopravy do práce Pouze automobilem, autobus jezdí méně často neţ dnes Vyuţití krajiny Mizí zemědělství a je nahrazeno soukromými oplocenými zahradami Vzhled obce Rozpadá se na několik uzavřených komunit

13 1. vize zůstat vesnicí Je ale otázkou, zda má obec být vesnicí včetně vesnického fungování a stylu ţivota nebo jen vzhledem. Vesnice dle vzhledu Vesnice je jiţ dlouhou dobu spojována s určitým druhem krásy a malebnosti. Lidé mají rádi lidové stavby, siluety vesnic s kostelem a střešní krajinou zvedající se z ovocných sadů, blízkost volné krajiny s úvozy, mezemi cestami, kapličkami, blízkost lesa jako synonyma přírody Kouzlo vesnic se ale postupně ztrácí. Rozšířený názor hledá příčinu onoho ztrácení se ve ztrátě vkusu. Podstatný rozdíl je jinde vše, co se nám dnes zdá malebné a krásné vzniklo proto, aby to bylo účelné. Trámy především nesou strop či střechu, jen někdy se ozdobí řezbou, okenice chrání před povětrností, stromy na návsi a dvoře zlepšují mikroklima a znesnadňují šíření poţáru, aleje a úvozy chrání cesty před větrem a kaple a boţí muka připomínají lidem duchovní hodnoty a vzdělávají je. Forma vesnice tak vznikla na základě potřeb a účelnosti jaksi samozřejmě. Pokud se změnil způsob obţivy, zábavy, vzdělávání, je logické, ţe ona samozřejmost je pryč. Pokud se nám ale líbí původní staré formy a chceme zachovat ráz, který tvoří, můţeme se vydat jednou z těchto moţností: Kopírování historických budov bez historického způsobu života. Můţeme stavět repliky historických vesnic a objektů. Výsledkem budou kulisy, ne praktické bydlení. Kopírování historických budov včetně historického způsobu života. Můţeme stavět repliky historických vesnic a napodobovat i historický způsob ţivota. To je skanzen kterým takové pokusy vţdy jsou, i kdyţ se za vstup neplatí. Poučené využití a zjednodušení. Můţeme pochopit, jak a proč vznikly formy, které se nám líbí a pouţívat je při novém navrhování, ale ne všechny a doslovně s jejich pochopením je moţné je upravovat do té míry, aby neztratily svoji podstatu. Zároveň je to ale potřeba dělat důsledně ve všech měřítkách v měřítku stavebního detailu, jednotlivých domů i celé struktury vesnice. Dům ve tvaru krychle se přidáním vyřezávaných dřevěných rámů oken romantickou chaloupkou nestane, stejně jako chaloupky uspořádané jako Baťovy domky ve Zlíně nevytvoří dojem vesnice. Dokonce je moţno tvrdit, ţe větší měřítko je důleţitější, neţ menší snadněji přestavíme jeden detail neţ celý dům a jeden dům neţ celou vesnici. Nepoučené využití a zjednodušení. Můţeme libovolně kombinovat historické prvky a nezabývat se jejich původem. A pak se jen divit, jak to, ţe i kdyţ je to skoro jako to staré, tak to přece jen nějak není ono. Kterákoli cesta, která vede k cíli, (posledně uvedená nevede) jiţ není samozřejmá jako dříve, a proto stojí úsilí a není moţná bez koordinace, resp. plánování. Proto se musí vedení obce tímto tématem zabývat, pokud tak neučiní, vesnický ráz bude nadále mizet. Je to ale velmi obtíţné jak zvolit míru, aby se přílišným přiblíţením k historickým formám neznemoţňoval moderní ţivot ani přílišnou volností ráz nevyprchal. Vesnice dle fungování Vesnici od města dříve odlišovaly především následující rysy: Obživa obyvatel je závislá na půdě Dříve téměř všichni obyvatelé pracovali v zemědělství, moderní formy velkokapacitního (někdy také nazývaného průmyslového) zemědělství potřebu pracovní síly radikálně zmenšily. Současné cesty jsou zejména ekologické a permakulturní zemědělství, agroturistika a sluţby pro tzv. měkkou turistiku, hippoterapie nebo produkce některých druhů biopaliv. Tyto aktivity mají také pozitivní vliv na krajinu. Ekonomická soběstačnost většina vypěstované úrody byla ve vesnici spotřebována, základní řemesla byla v obci taktéţ zastoupena. Snaţit se dnes o ekonomickou soběstačnost znamená zaměřit se na region (byť malý). Kromě standardního obchodu reprezentovaného přesuny zboţí (a v rámci soběstačnosti hledání krátkých vzdáleností a nakupování výrobků z okolí) mohou dnes k ekonomické soběstačnosti vést decentralizované sociální sluţby či vzdělávání (domácí školky a školní vzdělávání) Sociální vazby obyvatel převážně v rámci vesnice protoţe vzhledem k výše uvedenému dříve nebyl důvod cestovat. Dnes v zázemí Prahy nelze dosáhnout vesnického fungování. Přesto povaţujeme za uţitečné snaţit se mu přibliţovat, protoţe to můţe vést k pozitivním efektům. Snaha o přibliţování se k ekonomické soběstačnosti můţe vést k menším dopadům globálních ekonomických krizí. Větší závislost na půdě by mohla vést k menší obměně obyvatel, coţ by mohlo přispět ke stabilitě sociálního prostředí a vztahů v obci. Zvyšování podílu sociálních vazeb v rámci vesnice můţe vést ke zkvalitnění veřejného ţivota v obci. Je potřeba ale místo snahy o návrat do minulosti jejím napodobováním hledět do budoucna pouţít pouze principy a naplnit je moderním (často nutně inovativním) způsobem.

14 2. vize výjimečná kvalita Hans Magnus Enzensberger se zabývá myšlenkou, ţe v dnešní době nejsou v zemích bohatého severu luxusem přebytky ani kvalita výrobků, ale věci nehmotné povahy, které jsou svoji podstatou omezené a tudíţ je nelze masově průmyslově replikovat. Vyjmenovává šest luxusních statků pro nadcházející dobu: Čas nejde o to mít moře času a nudit se, spíše moţnosti nakládat se svým časem nezávisle sám se rozhodovat co budu v danou chvíli dělat, nikoli dle toho, co je mi umoţněno termíny či očekáváními druhých. V situaci obce se jedná především o čas strávený dopravou, který, pokud je předem nevypočitatelný, neumoţňuje jednotlivci hospodařit se svým časem (coţ je bezpochyby současný problém obce). Pozornost média, reklama, politická a náboţenská agitace, sport, senzační zprávy to vše dnes bojuje o pozornost člověka. Rozhodovat o tom, čemu budu věnovat pozornost, zda tomu, co na mne útočí, či sportu, duchovním věcem nebo svým sousedům, přátelům a vlastním dětem v tom je dnes moment přepychu. Prostor co pro hospodaření s časem znamená svázanost diářem s termíny, znamená pro prostor hromadění hromadění lidí v dopravních prostředcích, nákupních centrech, rekreačních areálech i příměstských obytných zónách vytváří ve všech případech přeplněnost a nemoţnost svobodného pohybu. V současných luxusních interiérech dominuje volný, otevřený prostor s minimem nábytku a předmětů, kvalita se projevuje v pouţitých materiálech a detailech, nikoli v mnoţství. Prostor je neobnovitelný statek a jeho největším ohroţením je zaplňování podruţnostmi, které znemoţní dělat to, co je pro nás podstatné. Klid hlučná doprava, výroba, ječící rádio ze sousedství, prodejní agenti a cesťáci přepychově si ţije ten, kdo se tomu všemu můţe vyhnout. Příroda jíst jídlo bez chemických látek, dýchat čistý vzduch či umoţnit svým dětem hrát si v parku nebo v lese dnes není samozřejmostí a nemůţe si to dovolit kaţdý. Bezpečnost nejproblematičtější z nových luxusních statků. Touha po bezpečí nejen před kriminálními činy, ale například také bezpečnost při dopravě a pobytu ve veřejném prostoru vede k eskalaci výdajů za bezpečnostní agentury a stále větší SUV (polotorénní) automobily, ale také k navrhování sociálně kontrolovatelného veřejného prostoru a car-free obytných celků. Z naší zkušenosti bychom přidali ještě jeden luxusní statek: Přirozený pohyb je nutnou podmínkou fyzického zdraví, ale dnes ho má přirozeně málokdo. V dělnických profesích se občas vyskytuje rutinní opakování téhoţ pohybu nebo těţká dřina, bílé límečky mají naopak málo pohybu a ve městě ho lze často vykonávat pouze ve specializovaných prostorech musí proto vynakládat poměrně značné mnoţství peněz na návštěvy fitness center, plaveckých bazénů, boulderů či dalších sportovišť. Výstupy setkání s veřejností tyto trendy jasně potvrzují.

15 4. klid 3. prostor 2. pozornost 1. čas Ad 2. vize predační x udržitelná Udržitelný je to takový luxus, u kterého je moţné, aby se časem masově rozšířil. A protoţe lidé rádi napodobují úspěšné, časem se z luxusu stane standard. Čaj a káva, knihy, teplá voda, klimatizace, cestování pro potěšení, zoologické zahrady to vše bývalo v dříve luxusem. Nověji internet nebo mobilní sítě kdyţ byly jednou vybudovány infrastruktury víceméně pro společenskou elitu, umoţnily svojí snadnou moţností rozšiřování napojení širokým vrstvám. Predační forma Moţnost pro obec nerelevantní. Jedinou formou je rentiér tedy ten, kterému zajistí dostatečný příjem pouze úroky z rodinného jmění a nemusí tak místo svého pobytu vázat na obţivu (a případně někam dojíţdět). V obci se pravděpodobně nevyskytne z jiného důvodu neţ patriotismu (pokud ho zajímá příroda i pokud ho zajímá ruch velkoměsta, bude bydlet jinde). Predační forma neexistuje. Naproti tomu jsou i formy luxusu, které se rozšířit nemohou, protoţe naráţejí na hranice zdrojů (prostoru, surovin atd.) dostupných v dané společnosti, takţe by svým šířením zničily samy sebe. V momentě, kdy si u takové formy luxusu elita dostatečně včas uvědomí, ţe jejím dalším rozšiřováním bude ohroţena její podstata, často dojde k tomu, ţe se zavedením ochranných opatření znemoţní nadměrné šíření. To se dnes děje například u luxusní potřeby kontaktu s neporušenou přírodou která se naplňuje formou návštěv národních parků či rezervací. Zájem o vyhlášená místa dnes vzrůstá natolik, ţe aby nebyly mnoţstvím návštěvníků zničeny, musí se vstup stále více omezovat, coţ v praxi znamená zpoplatňovat (mj. i u nás je tento zatím málo rozšířený postup doporučován ze strany MŢP). Protoţe nutnou podmínkou pro takové formy luxusu je zabránit jiným v jejich vyuţívání, ţe budeme tuto formu nazývat luxusem predačním. Tabulka: Predační x udržitelná forma luxusu a jejich důsledky pro obec; podstatnost řádku vyjádřena odstínem zvýraznění levého sloupce zelenou barvou. Udržitelná forma Forma umoţňující důslednou kontrolu vlastního času pravděpodobně není moţná. V obci je problémem z hlediska nakládání z časem zejména nevypočitatelnost dojíţdění. Zavedení spolehlivého systému (doprava s nezávislým koridorem) do obce je mimo reálné moţnosti. Je moţné snaţit se o několik navzájem se podporujících kroků: minimalizovat závislost na dojíţdění podporou sluţeb a pracovních příleţitostí v obci. společně s dalšími obcemi minimalizovat problematický směr dojíţdění podporou sluţeb a pracovních příleţitostí v jednom ohnisku v regionu (v Dolních Břeţanech nebo v Jesenici). lobovat společně s dalšími obcemi za dopravní systém s nezávislým koridorem do ohniska v regionu a zajistit co nejlepší spojení obce s tímto ohniskem (vč. pěších cest, cyklostezek). Promyšlení priorit a jednání dle nich. Jde o osobní věc přímo nezajímavou pro vedení obce. Nepřímo se týká školy předpokladem je naučit se systémovému myšlení a stanovování priorit. Protoţe prostoru je omezené mnoţství, je snahou si ho koupit. Vznikají tak velká Udrţitelné formy jsou postaveny na třech principech, které umoţňují šetřit prostor: sídla s vlastními tenisovými kurty a vnitřními bazény, soubory bydlení na soukromém Sdílení prostorově náročných aktivit více uţivateli (veřejná prostranství, rekreační zeleň, golfovém hřišti, vlastnění více nemovitostí v různých prostředích (velkoměsto, hory, sportoviště). moře, ranč). Prostor je pak privatizován a poměrně málo vyuţíván. Případné Rozumná úvaha, jaké vyuţití prostoru je opravdu přínosné a bude poté skutečně vyuţíváno. rozšíření této formy v obci by vedlo k postupnému rozšiřování ploch zahrad (i dalších Kvalitní uspořádání prostoru je důleţité na všech úrovních. Není podstatné, kolik plochy soukromých oplocených pozemků) a vytlačování zemědělství z krajiny a k degradaci veřejného prostoru (majitel několika hektarové zahrady náves, park nebo dětské hřiště nepotřebuje). komunikací v obci je, ale jak se po nich dostanu, kam potřebuji, ani kolik je parků či dětských hřišť, ale zda jsou dobře rozmístěná a přístupná. Totéţ platí v menším měřítku i o uspořádání zahrady a domu Predační forma měří prostor metry čtverečnými. Udržitelná forma měří prostor efektivitou využití. O formě rozhodne celkové uspořádání obce a velikost a uspořádání nových parcel. Klid zajistí dostatečné oddělení od okolí obvykle vysoká a silná zeď. Klid zajistí slušnost, ohleduplnost a schopnost dohodnout se. Toto lze ze strany vedení obce těţko ovlivnit. Lze regulací zakázat vysoké zdi, ale nelze přikázat slušnost. Lze ale ovlivnit to, aby nepřibývaly provozy s rušivou funkcí v těsném kontaktu s obytnou zástavbou, ale vymezit jim plochy jinde, nebo je na území obce vůbec nepustit.

16 Společný jmenovatel 7. přirozený pohyb 6. bezpečnost 5. příroda Ad 2. vize predační x udržitelná Predační forma Podobné jako prostor objevuje se privatizovaná příroda. (soukromých obor o několika kilometrech čtverečných je v Čechách jiţ několik) Vede k neprůchodnosti krajiny pro obyčejného člověka. Základním principem je zajistit bezpečnost nepřetržitým dohledem nebo přenosem následků nebezpečné situace na jiné. V oblasti bezpečnosti automobilové dopravy se zde uplatňují dva principy. První se týká vztahu chodec-automobil. Ten se řeší důsledným oddělováním obojího vytvářením pěších ostrůvků mezi silničními komunikacemi (obchodní centra, sportovní areály a dětská hřiště, soukromé zahrady). Druhý se týká nebezpečí nehody výchozím předpokladem je akceptování nehod jako běţné součásti provozu a snaha případné nebezpečí při nehodě přenést na druhou stranu. Bezpečí velkých a těţkých aut se totiţ projeví zejména při sráţce s autem malým. Bezpečnost před trestnými činy se řeší uzavřenými komunitami s placenou ostrahou. Vede k vytváření technických prostředků a prostředí pro pohyb, jako jsou fitness centra, wellness centra, sportovní areály. Ve vesnické struktuře, kde je malá koncentrace obyvatel, aby se uţivily je moţné, aby je vyuţívali pouze ti, kteří za nimi dojedou poměrně daleko automobilem. Všechny formy spojuje potřeba si to, co je vzácné přivlastnit a zabránit tím jiným ve vyuţití dané věci. Výsledkem je vydělování se - vedou k vytváření uzavřených enkláv lidí podobné sociální skupiny. Udržitelná forma Cestou je rozmístění přírodních prvků rovnoměrně po území. Pro to je podstatná koncentrace a hierarchie sídelní struktury (=vytvoření kompaktních sídel, mezi nimiţ je dostatek prostoru pro přírodně blízké útvary) a zajištění prostupnosti krajiny (cesty, průchody/průjezdy mezi ploty - nevytváření velkých oplocených ostrovů bez mezery pro cestu), aby se lidé k přírodě blízkým prvkům mohli snadno dostat. V obou oblastech bezpečnosti platí, ţe udrţitelnou formou je takové projektování, které vytvoří hmotnou strukturu, která nebezpečné chování neumožní a nebude proto třeba tak důsledné a náročné kontroly. V případě automobilové dopravy to jsou obytné ulice, kde změny výškové úrovně a zatáčky znemoţní rychlou jízdu (a ještě je v dobře navrţené obytné ulici místo pro stromy i dostatek parkovacích stání). Paradoxem obce je větší bezpečnost ulic ve staré zástavbě, neţ těch nových. Z hlediska bezpečnosti před trestnými činy je důleţitá sociální kontrola. Ve větším měřítku (odpovídajícím jedné vesnici) to znamená zástavbu s různými funkcemi, aby se tam po celý den někdo zdrţoval (tj. mix bydlení a pracovních příleţitostí, které ho nebudou rušit). V měřítku jednoho veřejného prostoru je třeba, aby byl přehledný a přehlédnutelný, zejména ve výšce očí bez míst za dvěma rohy. Z tohoto důvodu je třeba opatrně nakládat s keři a jehličnatými stromy a raději je nepouţívat. Prostupnost krajiny, pěší cesty, cyklostezky umoţňují chůzi, běh, jízdu na kole či in-line bruslích, ale i s kočárkem. V dnešní rychlé době je důleţité, aby byly nastaveny tak, aby je bylo moţno vyuţívat pro cestu do zaměstnání, do školy či na nákup tedy aby se pohybem zároveň splnila nějaká další uţitečná věc nebo aby cesty vedly k zajímavým cílům. V případě obce to znamená směrovat je zejména na Dolní Břeţany, případně Jesenici, cyklostezky poté i ke vzdálenějším cílům Posázaví, Průhonice, Zbraslav, Praha. V současné době je prostupnost krajiny pro chodce velmi špatná (cest málo a jsou směřovány k obhospodařování polí, nikoli k procházkám) a cyklistika v oblasti mimo sídlo je vysloveně nebezpečnou záleţitostí. Dále sem patří prostor pro hraní dětí hřiště nebo les. Dalšími, v obci jiţ hůře uplatnitelnými moţnostmi, jsou jednoduchá víceúčelová hřiště, vyuţívání školních tělocvičen pro rekreační sport. Jednotlivé formy spojuje snaha to, co je vzácné chránit a rozvíjet. Výsledkem je pestrá sociální i krajinná mozaika - rozmanitost. Udrţitelné formy společných zařízení mají také obvykle niţší provozní náklady někdy za cenu zvýšených pořizovacích nákladů (obyčejná x obytná ulice), někdy i při srovnatelných pořizovacích nákladech vzhledem k uţitku (squash arena x cyklostezka) Volba mezi oběma způsoby naplňování luxusních statků je v podstatě volbou mezi moţnostmi být kvalitní obcí pro bohaté, být kvalitní obcí pro všechny a být jen obcí pro všechny. Pro kvalitu (ať uţ pro kteroukoli z obou moţností) je nutné sladit navzájem tyto klíčové body: uspořádání a velikost nových stavebních parcel, prostupnost krajiny a možnosti volnočasové infrastruktury, uspořádání a kvalita veřejných prostor

Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah

Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah Zlatníky - Hodkovice Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah Leden 2009 Zdroje pro analýzy Setkání s občany 5. června 2008, 39 účastníků Dotazníkové šetření červenec srpen 2008, 182 rozhovorů Vlastní

Více

MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY

MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY Strategie rozvoje Dobrovolného svazku obcí MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY IČO: 70909695 na období let 2009-2013 Dokončení aktualizace strategie rozvoje: listopad 2008 Aktualizace strategie byla podpořena Ústeckým

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY

DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY Impacts of suburban development in the hinterland of Prague Bakalářská práce

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Rekreace: Ing. Igor Kyselka, CSc. Zpracovatel výchozí kapitoly: Ing. arch. Jitka Mejsnarová Zveřejněno: 6. 12. 2006 Poslední

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUSTOPEČE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUSTOPEČE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUSTOPEČE ZPRACOVATEL: Odbor regionálního rozvoje Městský úřad Hustopeče BŘEZEN 2009 1 Obsah ÚVOD... 5 DŮVODY POŘÍZENÍ... 8 ANALYTICKÁ ČÁST... 9 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA...

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu

Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu Vize Změna, které můţete věřit Za tím si stojíme. Září 2010 www.praha.zeleni.cz www.praha.cz/praha Strana zelených a Evropští demokraté,

Více

Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy

Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rovnováha na trhu s nemovitostmi Rodinné domy Bakalářská práce Autor: Jitka Horychová Realitní makléř, RMK Vedoucí práce: Ing.

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

A. ANALYTICKÝ PROFIL MĚSTA

A. ANALYTICKÝ PROFIL MĚSTA Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem A. ANALYTICKÝ PROFIL MĚSTA Listopad 2008 SPF Group, v.o.s. 11/08 1 OBSAH 1 Základní charakteristika území a poloha města...4 1.1 Zdroje dat, metodika a postup

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽ ITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČ NÍ Č ÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘ EJNOSTÍ MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 26.8. 2010,

Více

Marketing sluţeb a aspekty přepravy

Marketing sluţeb a aspekty přepravy Marketing sluţeb a aspekty přepravy Mgr. Pavla Masnikosová Roman Kuzmin AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 2 Marketing služeb a aspekty přepravy Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Aktéři a nástroje rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Aktéři a nástroje rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Aktéři a nástroje rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Jan Holeček Iva Galvasová Kateřina Chabičovská GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství

Více

Analýza realitního trhu

Analýza realitního trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Analýza realitního trhu Diplomová práce Autor: Bc. Pavla Smětáková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben, 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Vliv památek UNESCO na cestovní ruch vybraného regionu

Vliv památek UNESCO na cestovní ruch vybraného regionu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Vliv památek UNESCO na cestovní ruch vybraného

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více