Psychologie osobnosti ve službách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie osobnosti ve službách"

Transkript

1 Psychologie osobnosti ve službách Bakalářská práce Michaela Barošová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, Csc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Personality Psychology in Services Michaela Barošová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, Csc. Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Psychologie osobnosti v oboru služeb zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je schodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne jméno a příjmení autora

4 Mé poděkování patří vedoucímu práce panu doc. Mgr. Ing. Karlu Chadtovi, Csc. Dále paní doc. PhDr. Miladě Šmejcové, Csc. za cenné rady týkající se mojí práce v rámci předmětu Diplomový seminář. A také všem respondentům z oblasti hotelnictví, kteří byli ochotni spolupracovat a vyplnili dotazník, který byl zdrojem cenných informací pro návrhovou část.

5 Abstrakt BAROŠOVÁ, Michaela. Psychologie osobnosti ve službách. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha: stran Práce mapuje pomocí sumarizace a kompilace základní témata z psychologie osobnosti se zaměřením na obor hotelnictví. Poskytuje přehled vybraných typologií osobnosti a zmiňuje v současnosti preferované přístupy. Jejím cílem je prokázat zájem vybraných vedoucích pracovníků z oboru hotelnictví o školení z oblasti psychologických dovedností a psychohygieny. Dále poukázat na značnou četnost extrovertních povah v těchto profesích a velkou míru stresovosti v nich. Charakterizuje základní rysy zmíněných pracovníků a situace, se kterými se při každodenní praxi setkávají. V této souvislosti anonymně uvádí mnohé citace jejich názorů. Dochází prostřednictvím vyhodnocení údajů z dotazníkového šetření k závěru, že většina pracovníků žádné školení ze zmíněné oblasti neabsolvovala. Přičemž zjišťuje, že největší zájem je z jejich strany o poznání vlastní osobnosti. Proto v návrhové části udává některá z východisek pro školení v oblasti poznání vlastního temperamentu, sebeřízení, zvládání stresu a duševní hygieny. Klíčová slova dynamismy adaptace, inteligence, psychohygiena, stres, temperament

6 Abstract Using summarization and compilation the dissertation maps the basic themes of personality psychology with a focus on the hotel industry. It provides overview of selected typology of personality and modern approaches. Its aim is to demonstrate the interest of selected executives from the hotel industry in training in the field of psychological skills and mental hygiene. Next, it highlights the considerable frequency of extrovert personalities in these professions and high level of mental stress in this field of business. The dissertation characterizes key psychological features of these workers and situations that they encounter in daily practice. In this context, anonymously quotes many of their opinions. The dissertation concludes on the base of a review of the data in the questionnaire that most workers have t participated on any training from this zone. It finds, that executives are most interested in the topic of understanding their own personality. Therefore in the conclusion the dissertation gives some of the basic proposals for training in understanding own temperament, self-management, stress management and mental hygiene. Keywords adaptation dynamisms, intelligence, mental health, stress, temperanent

7 OBSAH Úvod TEORETICKÁ ČÁST Základní pojmy a složky osobnosti Objasnění pojmů z názvu práce Související pojmy z psychologie osobnosti Základní jednotky osobnosti Složky osobnosti Temperament Inteligence, schopnosti, tvořivost Zaměřenost Jáství Charakter Dynamismy adaptace Typologie osobností Charakteristiky osobnosti podle N. I. Rejnvaldové Big five PRAKTICKÁ ČÁST Praktická doporučení při poznávání lidské osobnosti Jak poznávat lidi kolem sebe Výzkum Vymezení problematiky a stanovení hypotéz Výzkumná metoda a návratnost Charakteristika oslovených organizací a osob Otázky a zjištěné výsledky Ověření hypotéz...42

8 3 NÁVRHOVÁ ČÁST Návrh školení z oblasti psychologie Poznání svojí osobnosti Práce s vlastním temperamentem Zvládání stresu Základy duševní hygieny...47 Závěr...50 LITERATURA...52

9 Úvod Téma Psychologie osobnosti ve službách jsem si vybrala proto, že poznatky z oblasti psychologie nabývají stále více na významu nejen v pedagogice, medicíně a terapeutické praxi, ale také v ekonomice. V knize Podniková ekonomika od Miroslava Synka a Evy Kislingerové se píše: Po zkušenostech z panik na trzích, které nikdy neměly obdoby, musíme připustit, že je třeba se znovu podívat na behaviorální směry v ekonomii a přiznat jim vysokou schopnost interpretovat některé jevy, které nyní neumíme tradičními postupy vysvětlit. V ekonomickém prostředí hraje psychologie větší roli, než jsme byli ochotni připustit. 1 Tento názor mě zaujal a myslím si, že hlubší poznání sebe i ostatních lidí s pomocí psychologie osobnosti může pozitivně ovlivnit nejen vztahy v rodinách, ale i vztahy pracovní, firemní kulturu, přispět k efektivní komunikaci a pomoci předejít mnohdy zbytečným problémům a konfliktům. Tím spíše v oboru služeb, který je charakteristický tím, že hlavním předmětem obchodu není výrobek, ale nehmatatelná služba, kterou poskytuje jedna osoba druhé. Dochází přitom ke vzájemné interakci dvou osobností a s pomocí psychologických znalostí je možné si osvojit dovednosti, které vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem služby, manažerem a zaměstnanci povýší na úplně jinou úroveň. Bez znalosti této disciplíny se zcela jistě neobejdou vedoucí pracovníci (ať už si to uvědomují nebo ne), personalisté a mnozí další. Znalost lidí je potřebná pro správný výběr zaměstnanců a jejich umístění na pracovní pozice. Poté je třeba s nimi dále pracovat, motivovat je, řešit konflikty nebo složité situace. Pokud je tato práce založena na hluboké znalosti druhých lidí, může zajistit vysokou efektivitu práce, loajalitu k podniku, otevřené vztahy na pracovišti, vzájemnou důvěru, úctu, respekt a morální integritu, což může pozitivně ovlivnit i výsledek hospodaření. 1 SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Praha : C. H. Beck, s

10 Vzhledem k tomu, co bylo řečeno v úvodu, je cílem této práce prokázat zájem vedoucích pracovníků z oblasti hotelnictví o osvojení dovedností z oblasti psychologie osobnosti. V souladu s uvedenými fakty předpokládám, že více než 60% vedoucích pracovníků z oboru hotelnictví projeví zájem o školení z oblasti psychologie. Dále předpokládám, že minimálně 75% dotázaných bude patřit mezi extrovertní typy. A přes 50% dotázaných bude považovat své povolání za stresové. Pokud se tato tvrzení potvrdí, ráda bych v návrhové části alespoň bodově nastínila, co by dle vyjádření těchto pracovníků mohlo být obsahem takového školení. V úvodní teoretické části práce objasním význam pojmů z názvu bakalářské práce, aby bylo jasné jakou oblast lidské činnosti budeme zkoumat a z jakého pohledu. Dále alespoň rámcově nastíním některé poznatky z teorie psychologie osobnosti, které se vztahují k praktické části. Jedná se především o základní jednotky (dispozice) a složky osobnosti (temperament, inteligence, zaměřenost, jáství a charakter), adaptační dynamismy a typologii osobností. Aby byl dodržen předepsaný rozsah práce, shrnu poznatky z jednotlivých oblastí jen stručně, ačkoliv by každá z nich mohla být samostatným námětem pro bakalářskou práci. V praktické části sesbírám prostřednictvím dotazníku informace od vedoucích pracovníků z oboru hotelnictví. Jedna část otázek je zaměřená na osobnostní rysy pracovníků v hotelnictví, další pak přímo na roli psychologie v pracovním procesu. Odpovědi na otázky by měly přispět k lepšímu pochopení osob pracujících v hotelnictví a situací se kterými se ve své praxi setkávají. Zároveň doufám, že potvrdí stanovené hypotézy. Obsahem návrhové části bude stanovení možných výstupů vyplývajících z výsledků dotazníkového šetření a stručný návrh témat tréninku psychologických dovedností, o které bude podle dotazníku největší zájem. Psychologie využívá velkou škálu různých metod jako jsou psychologické testy, dotazníky, pozorování a přemýšlení o souvislostech, experiment, řízené rozhovory, statistické analýzy apod. V této práci bude využito komparace, sumarizace, pozorování a 10

11 přemýšlení o souvislostech, sebepozorování, rozhovory s lidmi a dotazníkové šetření mezi vedoucími pracovníky v oboru hotelnictví. Mezi nejdůležitější informační zdroje pro teoretickou část patří kniha Pozvání do psychologie osobnosti od Vladimíra Smékala a Psychologie osobnosti od Milana Nakonečného, které poskytují souhrn všech poznatků, teorií a přístupů psychologie osobnosti. V praktické části jsou hlavním zdrojem odpovědi respondentů, rozhovory s nimi, vlastní zkušenosti, knihy zabývající se praktickou psychologií jako je např. kniha Psychologie pro ekonomy a manažery od Daniely Pauknerové nebo kniha Tři pilíře úspěšného manažera od Jo Owena. V návrhové části pak výstupy z dotazníkového šetření a kniha Duševní hygiena a sebeřízení od Evy Bedrnové, která stručně a výstižně uvádí podstatu a techniky psychohygieny. 11

12 1 Teoretická část 1. 1 Základní pojmy a složky osobnosti Objasnění pojmů z názvu práce Psychologie - věda o tom, jak a proč lidé dělají to, co dělají. Slovo dělat v tomto vymezení reprezentuje všechny vnější činnost a úkony, jak předmětné, tak jednání, ale i vnitřní činnosti jako jsou uvědomování, prožívání, plánování, poznávání a rozhodování. 2 Osobnost - nemá v psychologii hodnotící akcent, osobností je, psychologicky vzato, každý od té doby, kdy jeho psychika začne vykazovat specificky lidskou formu fungování. 3 Podle Vladimíra Smékala v psychologii termín osobnost stále častěji označuje jednotu psychických procesů, stavů a vlastností, souhrn vnitřních determinat prožívání a chování 4. Nemá tedy hodnotící charakter a v psychologii se začal používat až na počátku 20. století. Psychologie osobnosti - popisuje jak a čím se lidé od sebe navzájem liší i podobají ve svém vědomí a jednání, a vysvětluje analýzou a vnitřních a vnějších podmínek, příčin a cílů, proč tomu tak je. Psychologie osobnosti tak poskytuje člověku nástroje k popisu a výkladu předmětných činností, sociálního jednání i vnitřního psychického a duchovního života člověka a umožňuje porozumět též konkrétnímu jedinci. 5 Odhaduje se, že v psychologii osobnosti existuje něco kolem 200 přístupů a teorií zabývajících se osobností. Služba hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je u jejích spotřebitelů užitný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se často rozlišují podle toho, zda uspokojují kolektivní nebo individuální potřeby, dále je můžeme dělit na základní a doplňkové, placené a neplacené, věcné, osobní a obchodní, atd. Jejich základní charakteristikou je neskladovatelnost, nehmotnost, proměnlivost, nedělitelnost, nemožnost vlastnění, pomíjivost, neskladovatelnost. 2 SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s.12 3 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha : Academia, s.10 4 SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s SMĚKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s

13 1.1.2 Související pojmy z psychologie osobnosti Psychika představuje schopnost člověka odrážet svými stavy okolní skutečnost. Obsah psychiky je určován především subjektivním zpracováním vnějších i vnitřních podnětů, dříve i aktuálně působících. Psychika tedy představuje vždy individuálně (subjektivně) interpretovaný obraz objektivní reality. Má biologický základ, díky kterému můžeme reagovat na úrovni instinktů. Umožňuje však také proces učení, adaptaci na sociální prostředí a jeho aktivní, záměrné přetváření. 6 Duševní hygiena jedná se o mezidisciplinární obor, který zkoumá otázku uchování duševního zdraví, snaží se najít tu nejoptimálnější cestu pro každého člověka, aby mohl vést co nejefektivnější způsob života. Slovo hygiena připomíná termín z medicíny a také s ním souvisí. Snaží se totiž předcházet psychickým poruchám a zaměřuje se na udržení psychického zdraví. Často je psychické zdraví provázáno duševním, u mnoha lidí se při špatném psychickém stavu vyskytne i fyziologická komplikace, kterou tento problém způsobil (např. žaludeční vředy pramenící ze stresu a neschopnosti ho zvládat). 1.2 Základní jednotky osobnosti Základní složkou osobnosti jsou dispozice (jednotka, element, někdy vlastnost), v americké literatuře též charakteristiky, neboli rysy. Předurčují nás k určitému způsobu myšlení, jednání a prožívání různých situací. Podle M. Nakonečného se jedná o klíčový aspekt psychologie osobnosti aplikované v praxi, protože rozpoznáváme psychiské zvláštnosti jedince, psychologickou charakteristiku. M. Nakonečný dělí charakteristiky do dvou tříd: a) charakteristiky psychických procesů - myšlení, vnímání, přesné vybavování paměti b) charakteristiky vlastností osobnosti - rysy osobnosti Další možné dělení je na univerzální (např. výška, hmotnost, schopnost řeči, sexualita), 6 DANIELA, P. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha : Grada Publishing, a. s., s

14 diferenciální vyskytující se jen u určité skupiny lidí (např.přesnost) a individuální jedinečné pro zkoumaného člověka. Dispozice můžeme chápat též jako: 1) determinanty preformované programy, které vyvolávají určité prožívání nebo jednání 2) regulační dynamismy pokud určité jednání vzniká jako způsob řešení dané situace a není předurčené Člověk neexistuje ve vakuu, ale vždy v nějakém historickém - rodinném, společenském, dobovém kontextu, v určité situaci. Proto jsou jeho charakteristiky návyky, které získal svými zkušenostmi v rodině, povolání, atd. Angličtina má pro tyto návyky výstižný název habit systems. Existence a realizace základních jednotek nese u různých lidí specifické formy, které jsou poměrně stálé, těmto zvláštnostem se říká vlastnosti. U těchto vlastností můžeme určovat hloubku, výraznost, stálost, soudržnost s jinými jednotkami, rozsah situací, v niž se projevují apod. Dispozice se dále mohou seskupovat do složek komponent. Tradičně se objevuje těchto 7 složek osobnosti: stavba těla, temperament, schopnosti, motivace, charakter, jáství, životní dráha. 1.3 Složky osobnosti Temperament Z latinského slova temperamentum, což znamená správný poměr. Most mezi tělem a osobností. 7 Patří mezi nejdéle zkoumané osobnostní charakteristiky. Existují teorie trojkomponentové, čtyřkomponentové a vícekomponentové podle počtu typů temperamentu. Dále dvou a vícedimenzionální teorie podle počtu dimenzí, ze kterých se 7 SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s

15 typy vyvozují. Snad nejznámější je Hippokratova teorie z přelomu 4. a 5. století př. Kr., kterou podrobněji vypracoval Galen. Lidé jsou podle této teorie rozděleni do čtyř typů podle tělních tekutin (žluč, krev, hlen a černá žluč), které odpovídají čtyřem živlům (oheň, vzduch, voda a zem). I když se této teorii říká humorální, její základní myšlenka je považována za velice moderní. Na hippokratovsko-galénovské poznatky navázal W. Wundt ( ) se svojí emotivní teorií, který zdůraznil sílu a rychlost změny citů u zmíněných čtyř typů. I. P. Pavlov poukázal na propojenost temperamentu se stavbou a činností nervové soustavy. Mezi zajímavé teorie lze rozhodně zahrnout i ty, které staví původ temperamentu na energetických základech. Zmínit můžeme E. Kretchmera, který zavedl pojem biotonus, jako napětí životní energie. Je dáno typem látkové výměny, stavem vegetativní nervové soustavy a energií některých center mozkové kůry. Vysoký bitonus značí velkou odolnost organismu, vitálnost, vysoké psychické tempo, pozdviženou náladu. Nízký biotonus naproti tomu způsobuje pokles pracovního tempa a vitality a odpovídám stavům deprese. Temperament je od tohoto biotonu odvozený jako připravenost a možnost kvantitativního zvyšování a snižování intenzity a tempa. Jednu z mnoha definic temperamentu vyslovil W. McDougall 8. Podle něj je temperament souhrn účinků metabolických nebo chemických změn, které konstatně vycházejí ze všech tkání těla, na mentální život. Velký vliv přikládá žlázám s vnitřní sekrecí, protože produkují určité hormony do krevního oběhu, což ovlivňuje psychický i fyzický stav jedince. V samotné práci uvedu alespoň základní dělení, podle kterého je možné se zorientovat v v typech extrovert introvert: Introvert pohroužený do sebe, klidný, stažený, zdrženlivý vůči lidem, vše si dobře rozmýšlí a plánuje, přijímá jen pomalu a obtížně změny, jen málokdy je agresivní, má rád 8 W. McDougall psycholog, který strávil půlku své kariéry v Anglii a zbytek v Americe, zabýval se teorií instinktů a sociální psychologií. 15

16 řád, má sklon k pesimismu. Extrovert má rád družnou společnost, bývá povrchní, nestálý, dělá mu dobře, když je obklopený lidmi, se kterými rád komunikuje a vtipkuje, dokáže rychle reagovat na změny, reaguje na základě momentálních impulzů, nedělá si s ničím dlouho starosti a má sklon k optimismu. Dále přehlednou tabulku, kterou v Knize Pozvání do psychologie osobnosti uvádí Vladimír Smékal: Formy prožívání Barva prožívání SANGVINIK CHOLERIK MELANCHOLIK FLEGMATIK velká schopnost odezvy, otevřenost, jemnost cítění, zájem, touha po zážitcích, přizpůsobivost, slabost citů, plochost prožitků, letmost, nestejnoměrnost prožívání, odvratitelnost, přelétavost lehkost, veselost, jarost, bezstarostnost, nedotčenost, důvěřivost, optimismus, lehkomyslnost, bezmyšlenkovitost, sebeuspokojení velká schopnost odezvy, síla citů, výbušnost, hněvivost, vydrážditelnost, zlostnost, nestejnoměrnost prožívání, nedostatek sebevlády naštvanost, rozdrážděnost, agresivita, nespokojenost, dotčenost síla citu, hloubka citů, zdrženlivost, prožitková stejnoměrnost, niternost, vcítitelnost, citlivost, nepatrná schopnost odezvy, samotářství vážnost, vědomí odpovědnosti, vědomí povinnosti, těžkomyslnost, smutek, úzkost, trápení, ustaranost, strach z osudu, pocit méněcennosti, nejistota stejnoměrnost, náročnost, snášenlivost, ochota se zařadit a podřadit, tolerance, ústupnost, malá schopnost odezvy, suchost, střízlivost, nevášnivost, neschopnost nadchnout se, ztráta zájmu klidnost, vyrovnanost, spokojenost, pokojnost, lhostejnost, fatalismus 16

17 Způsoby chování a pohyby rychlost a síla reakce, lehkost popudů a vůle, silná rozhodnost, velká sdílnost, výrazové bohatství, slovní obratnost, podnikavost, přehnanost ve výrazu, nerozvážnos, povídavost, nepromyšlenost, hazardérství, povrchnost, nesoustředěnost rychlost, síla, hojnost reakcí, nápor vůle, radost z odporu, letmost, nestejnoměrné chování, netrpělivost stálost a stejnoměrnost chování, píle, vytrvalost, pečlivost, důkladnost, svědomitost, pomalost, slabost, úspornost pohybů, malá schopnost přizpůsobení a změny Pasivní lpění, klid, stejnoměrnost, trpělivost, stálost, důkladnost, vytrvalost, spolehlivost, pomalost, slabost, neobratnost, těžkopádnost, nerozhodnost, jednotvárnost, pohodlnost, automatismus Tabulka č.1 - Charakteristiky jednotlivých temperamentových komponent (podle Rempleina) Někteří z dalších utorů zkoumají aktivitu (míru celkového výdeje energie), emocionalitu (neboli intenzitu reakcí, někdy též afektivitu), sociabilitu (touhu být s lidmi) a impulzivitu (tendenci reagovat snadno a rychle spíš než reakce brzdit) Inteligence, schopnosti, tvořivost Spolu s teperamentem jedno z nejprozkoumanějších témat psychologie. Podrobněji se jí vědci začali zabývat na začátku 20. století. Například W. Stern 9 (1921) chápal inteligenci jako obecnou schopnost psychického přizpůsobení se člověka novým životním podmínkám a úkolům. Jistý druh inteligence se dá pozorovat i u zvířat v souvislosti s chováním v problémových situacích a schopností adaptace. Existuje mnoho názorů na druhy a měřitelnost inteligence. Někteří badatelé jsou přesvědčeni o tom, že hlavní úlohu hraje genetika, tudíž jsou, podle nich, naše schpnosti 9 W. Stern americký filozof a psycholog německého původu, profesor psychologie, spoluzakladatel personalistické psychologie, autor inteligenčního kvocientu 17

18 zděděné a vrozené, což nás limituje v možnosti učení se. Na této myšlence je zkonstruována i většina testů inteligence, které jsou často podrobovány kritice. R. Feurstein (1974) zkoumal inteligenci jako to, co je člověk schopen se pomocí různých instrukcí naučit. Stejně tak Triarchická teorie R. Sternbergy poukázala na malou vypovídací hodnotu testů při předpovídání úspěšnost pracovníků v manažerských pozicích. Tento profesor Yalské univerzity poukázal na to, že je třeba brát v úvahu i praktickou chytrost, schopnost orientovat se v životních situacích, ekonomických a obchodních jednání. Navzdory všem názorovým rozkolům týkajících se inteligence se mnoho odborníků shoduje že existují následující druhy vloh: a) pro abstrakci, symbolizaci b) senzorické c) motorické d) pro sociální podněty a obsahy Za zmínku stojí tako teotie rozmanitých inteligencí H. Gardnera, který reprezentuje v současné době hodně populární koncepci specifických schpností jako jsou: jazyková inteligence, hudební inteligence, logicko -matematická inteligence, prostorová inteligence, tělesně pohybová inteligence, intrapersonální inteligence, interpersonální inteligence a nově ještě ekologická a spirituální inteligence. Speciální kapitolou v oblasti inteligence je tvořivost psychická činnost, při které se vyskytuje originalita, vynalézavost, neobvyklý přístup k situacím a předmětům. Pokud chceme při řešení situací využít tvořivý přístup, musíme v sobě překonat naše šablonovité myšlení a zbavit se tzv.funkční fixace, což je přesvědčení, že je třeba dělat věci nebo řešit situaci jedním navyklým způsobem. V oboru služeb se velice cení tvořivé myšlení, originalita, flexibilita, senzitivita, proměnnost, nonkonformismus. Proto si myslím, že stojí za to zabývat se možnostmi, jak rozvíjet tvořivost. 18

19 Nessia Laniado cituje ve své knize Jak od malička rozvíjet inteligenci děti Alberta Oliviera, profesora psychologie na jedné z římských univerzit. Tento citát se mi velmi líbil, protože výstižně charakterizuje dnešní dobu přehlcenou informacemi a nutnost neustálého učení se novým věcem. Ještě donedávna si člověk vystačil na celý život s tím, že se naučil svému řemeslu nebo profesi. Ale dnes je to jinak. Ve světě, který se tak rychle mění, se nejen musíme stále učit, ale také opouštět poznání, které bylo překonáno, a někdy i revolučním způsobem měnit své myšlení. Ze záplavy informací kolem sebe musíme vybírat ty, které jsou opravdu nezbytné, a přizpůsobovat se novinkám a změnám. Celý náš svět, ať v práci, volném čase, nebo v mezilidských vztazích, nás nutí k tomu, abychom se celý život učili něčemu novému. 10 Měli bychom se proto snažit využívat nejen vertikální myšlení řídící se systematickým postupem, ale i laterálním myšlení 11, díky kterému se můžeme dívat na problémy nově, přecházet mezi jednotlivými myšlenkovými schématy, prozkoumat všechny možnosti, vydat se do neprobádaných a nevyzkoušených alternativ. Zajímavost: Někteří odborníci (např.don Campbell) tvrdí, že k tvoření nových nervových spojení je nejvhodnější Mozartova hudba. Psychologové z jedné kalifornské univerzity prokázali, že u čtyřletých dětí, které se po 6 měsíců učily hrát na klavír, se o 34% zvýšily intelektuální schopnosti v oblasti vnímání času a prostoru Zaměřenost Jedná se o motivační systém, přičemž motivy mají charakter dispozic, ale stejně tak může jako motiv vystupovat vidina určitého cíle. Motiv je hnací síla k danému chování, která se nachází uvnitř člověka. 12 V odborných textech existuje celá řada způsobů, jak třídit motivy, tím se však v této práci nebudu zabývat. V současnosti se motivy někdy též označují termínem potřeby a řadí se mezi ně i zásady a hodnotové orientace. Pokud si 10 LANIADO, N. Jak od malička rozvýjet inteligenci dětí. Praha : Portál, s.r.o., s Tento termín zavedl anglický lékař a psycholog Edward De Bono. 12 Na rozdíl od incentiv, které jsou pobídkami zvenčí. 19

20 představíme nějakou činnost člověka, pravděpodobně najdeme celou řadu motivů, proč ji daný člověk vykonává. Výkonnost člověka je z hlediska jeho osobnosti determinována nejen pracovní způsobilostí, ale také jeho ochotou práci vykonávat, tj. pracovní motivací. Vzájemnou závislost výkonu, schopností a motivace vyjadřuje vzorec: V = f (S.M), kde: V je úroveň pracovního výkonu (z hlediska kvantity i kvality) S jsou schopnosti člověka pracovníka M je jeho motivace Ze vzorce je zřejmé, že budou-li schopnosti nebo motivace rovné nule, bude výkon také nulový. 13 Pro motivaci zaměstnanců je důležité nejen peněžní ohodnocení a uspokojení, kterou práce přináší, pocit vlastní důležitosti, vyplnění dne smysluplnou činností, ale také osobnost manažera, která významným způsobem přispívá ke spokojenosti zaměstnanců. Mezi nejznámější teorie motivace patří beze sporu Herzbergrova dvoufaktorová motivačně-hygienická teorie a Mc Gregorova teorie X a Y, která patří spíše k populárním, než věděckým Jáství Jáství, neboli sebeobraz, je nejen naše představa o sobě samém, ale také to, jaký máme k sobě vztah. Tento obraz může být plný neobjektivní sebelásky stejně jako přílišné kritiky a nedůvěry ve svoje schopnosti. Obvykle se člení do těchto čtyř kategorií: a) reálné já reprezentuje obsah a strukturu toho, jak sami sebe vnímáme b) vnímané já jak sami sebe vidíme v dané situaci c) ideální já udává to, jací bychom chtěli být 13 Pauknerová, D. a kol. Psychologie pro eonomy a manažery. Praha : Grada Publishing, a. s., s

21 d) prezentované já představuje tvář, kterou ukazujeme druhým lidem, nemusí se shodovat s tím, jací ve skutečnosti jsme. Kdo jsem já? Základní otázka, kterou si pokládá mnoho lidí. Při hledání odpovědi nalézáme postupně svoji identitu a stáváme se opravdu sami sebou. V této souvislosti existují dva typy lidí: 1) internalisté věří, že to, co je potkává je výsledkem jejich činnosti, 2) externalisté věří v osud a v to, že co se jim přihodilo není z důvodu jejich přičinění. Jádrem jáství je sebehodnocení, které disponuje celou řadou hodnot jako jsou: hrdost, domýšlivost, pýcha, ješitnost, pokora, sebekritičnost, ostýchavost, stud, ukřivděnost atd. Nejdůležitější charakteristika je sebeúcta, která dává našemu já hodnotu, která mu přísluší a která nám umožňuje proces sebeakceptace. Důležitým pojmem je také sebereflexe, kdy si uvědomujeme obsahy svého vědomí, charakteristiky a výsledky našeho jednání v kontextu morálních norem nebo ideálního já. Často zmiňovaným a diskutovaným pojmem je svědomí. Jedná se o část sebehodnocení, která v nás dokáže vyvolat pocity viny, pokud jednáme v rozporu s obrazem ideální osobnosti, je to jakási nepsaná soustava norem, které máme někde v naší osobnosti zakódované a souvisí s charakterem, který je popsán hned v následující subkapitole Charakter Charakter je soustava relativně stálých duševních vlastností, které se formují a projevují ve vztazích člověka k různým stránkám skutečnosti včetně vztahu k sobě samému (sebepojetí, sebeúcta). 14 Někteří psychologové však o tomto pojmu pochybují, protože v něm vidí pouze moralizující a normativní hledisko, které může být subjektivní a poplatné zvykům určité společnosti či kultury, tudíž nelze teoreticky popsat obecně platná neposuzující a objektivní tvrzení. Uveďme si např. názor G. W. Allporta, který tvrdí, že zmiňujeme-li charakter upadáme do hodnocení. Charakter chápe jako zhodnocenou 14 Šmejcová, M., Koklarová, B. Studijní opora MG 116 Psychologie řízení. Praha : VŠH, 2012, s.10 21

22 osobnost. Naproti tomu existuje řada badatelů, kteří pojem charakteru obhajují a tvrdí, že má nejen charakteristiky normativní, ale i psychologické, které můžeme pojmenovat čistě empirickými pojmy. Mezi neutrální charakterové vlastnosti patří např. vytrvalost a přesnost. K hodnotícím pak čestnost, mravnost, lhavost, atd. Rozdíly mezi lidmi se v minimálním množství začínají projevovat už u novorozenců, k větší diferenciaci však dochází až vlivem životních zkušeností, tzn., že charakter není vrozený, ale utváří se postupně, velký vliv má rodinné prostředí a výchova, což bylo i empiricky dokázáno Dynamismy adaptace Jedná se o způsoby zvládání životních úkolů, které nám pomáhají zachovat vnitřní integritu a vyrovnanost. Adaptovanost posuzujeme podle toho, jak je člověk spokojený sám se sebou a dokáže sám sebe řídit, což nám odhaluje míru osobnostní zralosti. V psychologii se na úrovni osobnosti rozlišují dva typy adaptace: a) objektivní jak dobře je člověk zakotven v rodině, ve světě lidí a práce b) subjektivní jak se v těchto oblastech cítí spokojený, nebo naopak nespokojený, plný úzkosti a neklidu. Adaptační dynamismy začínají viditelným způsobem a často nápadným způsobem determinovat a regulovat individuální prožívání a jednání člověka teprve v situacích zátěže, v nových či neobvyklých situacích nebo v období výrazných civilizačních či sociálních změn, a to zejména tehdy, když navyklá schémata prožívání a chování nestačí. 15 V souvislosti s dynamismy adaptace a reakcemi na zátěž se objevuje pojem naučená 15 SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince Osobnost člověk, jako společenská bytost, která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou společenskou pozici. Je to sjednocení tří faktorů. Je to jednota těla, duševní život a prostředí, kde člověk

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více