Psychologie osobnosti ve službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie osobnosti ve službách"

Transkript

1 Psychologie osobnosti ve službách Bakalářská práce Michaela Barošová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, Csc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Personality Psychology in Services Michaela Barošová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, Csc. Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Psychologie osobnosti v oboru služeb zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je schodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne jméno a příjmení autora

4 Mé poděkování patří vedoucímu práce panu doc. Mgr. Ing. Karlu Chadtovi, Csc. Dále paní doc. PhDr. Miladě Šmejcové, Csc. za cenné rady týkající se mojí práce v rámci předmětu Diplomový seminář. A také všem respondentům z oblasti hotelnictví, kteří byli ochotni spolupracovat a vyplnili dotazník, který byl zdrojem cenných informací pro návrhovou část.

5 Abstrakt BAROŠOVÁ, Michaela. Psychologie osobnosti ve službách. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha: stran Práce mapuje pomocí sumarizace a kompilace základní témata z psychologie osobnosti se zaměřením na obor hotelnictví. Poskytuje přehled vybraných typologií osobnosti a zmiňuje v současnosti preferované přístupy. Jejím cílem je prokázat zájem vybraných vedoucích pracovníků z oboru hotelnictví o školení z oblasti psychologických dovedností a psychohygieny. Dále poukázat na značnou četnost extrovertních povah v těchto profesích a velkou míru stresovosti v nich. Charakterizuje základní rysy zmíněných pracovníků a situace, se kterými se při každodenní praxi setkávají. V této souvislosti anonymně uvádí mnohé citace jejich názorů. Dochází prostřednictvím vyhodnocení údajů z dotazníkového šetření k závěru, že většina pracovníků žádné školení ze zmíněné oblasti neabsolvovala. Přičemž zjišťuje, že největší zájem je z jejich strany o poznání vlastní osobnosti. Proto v návrhové části udává některá z východisek pro školení v oblasti poznání vlastního temperamentu, sebeřízení, zvládání stresu a duševní hygieny. Klíčová slova dynamismy adaptace, inteligence, psychohygiena, stres, temperament

6 Abstract Using summarization and compilation the dissertation maps the basic themes of personality psychology with a focus on the hotel industry. It provides overview of selected typology of personality and modern approaches. Its aim is to demonstrate the interest of selected executives from the hotel industry in training in the field of psychological skills and mental hygiene. Next, it highlights the considerable frequency of extrovert personalities in these professions and high level of mental stress in this field of business. The dissertation characterizes key psychological features of these workers and situations that they encounter in daily practice. In this context, anonymously quotes many of their opinions. The dissertation concludes on the base of a review of the data in the questionnaire that most workers have t participated on any training from this zone. It finds, that executives are most interested in the topic of understanding their own personality. Therefore in the conclusion the dissertation gives some of the basic proposals for training in understanding own temperament, self-management, stress management and mental hygiene. Keywords adaptation dynamisms, intelligence, mental health, stress, temperanent

7 OBSAH Úvod TEORETICKÁ ČÁST Základní pojmy a složky osobnosti Objasnění pojmů z názvu práce Související pojmy z psychologie osobnosti Základní jednotky osobnosti Složky osobnosti Temperament Inteligence, schopnosti, tvořivost Zaměřenost Jáství Charakter Dynamismy adaptace Typologie osobností Charakteristiky osobnosti podle N. I. Rejnvaldové Big five PRAKTICKÁ ČÁST Praktická doporučení při poznávání lidské osobnosti Jak poznávat lidi kolem sebe Výzkum Vymezení problematiky a stanovení hypotéz Výzkumná metoda a návratnost Charakteristika oslovených organizací a osob Otázky a zjištěné výsledky Ověření hypotéz...42

8 3 NÁVRHOVÁ ČÁST Návrh školení z oblasti psychologie Poznání svojí osobnosti Práce s vlastním temperamentem Zvládání stresu Základy duševní hygieny...47 Závěr...50 LITERATURA...52

9 Úvod Téma Psychologie osobnosti ve službách jsem si vybrala proto, že poznatky z oblasti psychologie nabývají stále více na významu nejen v pedagogice, medicíně a terapeutické praxi, ale také v ekonomice. V knize Podniková ekonomika od Miroslava Synka a Evy Kislingerové se píše: Po zkušenostech z panik na trzích, které nikdy neměly obdoby, musíme připustit, že je třeba se znovu podívat na behaviorální směry v ekonomii a přiznat jim vysokou schopnost interpretovat některé jevy, které nyní neumíme tradičními postupy vysvětlit. V ekonomickém prostředí hraje psychologie větší roli, než jsme byli ochotni připustit. 1 Tento názor mě zaujal a myslím si, že hlubší poznání sebe i ostatních lidí s pomocí psychologie osobnosti může pozitivně ovlivnit nejen vztahy v rodinách, ale i vztahy pracovní, firemní kulturu, přispět k efektivní komunikaci a pomoci předejít mnohdy zbytečným problémům a konfliktům. Tím spíše v oboru služeb, který je charakteristický tím, že hlavním předmětem obchodu není výrobek, ale nehmatatelná služba, kterou poskytuje jedna osoba druhé. Dochází přitom ke vzájemné interakci dvou osobností a s pomocí psychologických znalostí je možné si osvojit dovednosti, které vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem služby, manažerem a zaměstnanci povýší na úplně jinou úroveň. Bez znalosti této disciplíny se zcela jistě neobejdou vedoucí pracovníci (ať už si to uvědomují nebo ne), personalisté a mnozí další. Znalost lidí je potřebná pro správný výběr zaměstnanců a jejich umístění na pracovní pozice. Poté je třeba s nimi dále pracovat, motivovat je, řešit konflikty nebo složité situace. Pokud je tato práce založena na hluboké znalosti druhých lidí, může zajistit vysokou efektivitu práce, loajalitu k podniku, otevřené vztahy na pracovišti, vzájemnou důvěru, úctu, respekt a morální integritu, což může pozitivně ovlivnit i výsledek hospodaření. 1 SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Praha : C. H. Beck, s

10 Vzhledem k tomu, co bylo řečeno v úvodu, je cílem této práce prokázat zájem vedoucích pracovníků z oblasti hotelnictví o osvojení dovedností z oblasti psychologie osobnosti. V souladu s uvedenými fakty předpokládám, že více než 60% vedoucích pracovníků z oboru hotelnictví projeví zájem o školení z oblasti psychologie. Dále předpokládám, že minimálně 75% dotázaných bude patřit mezi extrovertní typy. A přes 50% dotázaných bude považovat své povolání za stresové. Pokud se tato tvrzení potvrdí, ráda bych v návrhové části alespoň bodově nastínila, co by dle vyjádření těchto pracovníků mohlo být obsahem takového školení. V úvodní teoretické části práce objasním význam pojmů z názvu bakalářské práce, aby bylo jasné jakou oblast lidské činnosti budeme zkoumat a z jakého pohledu. Dále alespoň rámcově nastíním některé poznatky z teorie psychologie osobnosti, které se vztahují k praktické části. Jedná se především o základní jednotky (dispozice) a složky osobnosti (temperament, inteligence, zaměřenost, jáství a charakter), adaptační dynamismy a typologii osobností. Aby byl dodržen předepsaný rozsah práce, shrnu poznatky z jednotlivých oblastí jen stručně, ačkoliv by každá z nich mohla být samostatným námětem pro bakalářskou práci. V praktické části sesbírám prostřednictvím dotazníku informace od vedoucích pracovníků z oboru hotelnictví. Jedna část otázek je zaměřená na osobnostní rysy pracovníků v hotelnictví, další pak přímo na roli psychologie v pracovním procesu. Odpovědi na otázky by měly přispět k lepšímu pochopení osob pracujících v hotelnictví a situací se kterými se ve své praxi setkávají. Zároveň doufám, že potvrdí stanovené hypotézy. Obsahem návrhové části bude stanovení možných výstupů vyplývajících z výsledků dotazníkového šetření a stručný návrh témat tréninku psychologických dovedností, o které bude podle dotazníku největší zájem. Psychologie využívá velkou škálu různých metod jako jsou psychologické testy, dotazníky, pozorování a přemýšlení o souvislostech, experiment, řízené rozhovory, statistické analýzy apod. V této práci bude využito komparace, sumarizace, pozorování a 10

11 přemýšlení o souvislostech, sebepozorování, rozhovory s lidmi a dotazníkové šetření mezi vedoucími pracovníky v oboru hotelnictví. Mezi nejdůležitější informační zdroje pro teoretickou část patří kniha Pozvání do psychologie osobnosti od Vladimíra Smékala a Psychologie osobnosti od Milana Nakonečného, které poskytují souhrn všech poznatků, teorií a přístupů psychologie osobnosti. V praktické části jsou hlavním zdrojem odpovědi respondentů, rozhovory s nimi, vlastní zkušenosti, knihy zabývající se praktickou psychologií jako je např. kniha Psychologie pro ekonomy a manažery od Daniely Pauknerové nebo kniha Tři pilíře úspěšného manažera od Jo Owena. V návrhové části pak výstupy z dotazníkového šetření a kniha Duševní hygiena a sebeřízení od Evy Bedrnové, která stručně a výstižně uvádí podstatu a techniky psychohygieny. 11

12 1 Teoretická část 1. 1 Základní pojmy a složky osobnosti Objasnění pojmů z názvu práce Psychologie - věda o tom, jak a proč lidé dělají to, co dělají. Slovo dělat v tomto vymezení reprezentuje všechny vnější činnost a úkony, jak předmětné, tak jednání, ale i vnitřní činnosti jako jsou uvědomování, prožívání, plánování, poznávání a rozhodování. 2 Osobnost - nemá v psychologii hodnotící akcent, osobností je, psychologicky vzato, každý od té doby, kdy jeho psychika začne vykazovat specificky lidskou formu fungování. 3 Podle Vladimíra Smékala v psychologii termín osobnost stále častěji označuje jednotu psychických procesů, stavů a vlastností, souhrn vnitřních determinat prožívání a chování 4. Nemá tedy hodnotící charakter a v psychologii se začal používat až na počátku 20. století. Psychologie osobnosti - popisuje jak a čím se lidé od sebe navzájem liší i podobají ve svém vědomí a jednání, a vysvětluje analýzou a vnitřních a vnějších podmínek, příčin a cílů, proč tomu tak je. Psychologie osobnosti tak poskytuje člověku nástroje k popisu a výkladu předmětných činností, sociálního jednání i vnitřního psychického a duchovního života člověka a umožňuje porozumět též konkrétnímu jedinci. 5 Odhaduje se, že v psychologii osobnosti existuje něco kolem 200 přístupů a teorií zabývajících se osobností. Služba hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je u jejích spotřebitelů užitný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se často rozlišují podle toho, zda uspokojují kolektivní nebo individuální potřeby, dále je můžeme dělit na základní a doplňkové, placené a neplacené, věcné, osobní a obchodní, atd. Jejich základní charakteristikou je neskladovatelnost, nehmotnost, proměnlivost, nedělitelnost, nemožnost vlastnění, pomíjivost, neskladovatelnost. 2 SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s.12 3 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha : Academia, s.10 4 SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s SMĚKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s

13 1.1.2 Související pojmy z psychologie osobnosti Psychika představuje schopnost člověka odrážet svými stavy okolní skutečnost. Obsah psychiky je určován především subjektivním zpracováním vnějších i vnitřních podnětů, dříve i aktuálně působících. Psychika tedy představuje vždy individuálně (subjektivně) interpretovaný obraz objektivní reality. Má biologický základ, díky kterému můžeme reagovat na úrovni instinktů. Umožňuje však také proces učení, adaptaci na sociální prostředí a jeho aktivní, záměrné přetváření. 6 Duševní hygiena jedná se o mezidisciplinární obor, který zkoumá otázku uchování duševního zdraví, snaží se najít tu nejoptimálnější cestu pro každého člověka, aby mohl vést co nejefektivnější způsob života. Slovo hygiena připomíná termín z medicíny a také s ním souvisí. Snaží se totiž předcházet psychickým poruchám a zaměřuje se na udržení psychického zdraví. Často je psychické zdraví provázáno duševním, u mnoha lidí se při špatném psychickém stavu vyskytne i fyziologická komplikace, kterou tento problém způsobil (např. žaludeční vředy pramenící ze stresu a neschopnosti ho zvládat). 1.2 Základní jednotky osobnosti Základní složkou osobnosti jsou dispozice (jednotka, element, někdy vlastnost), v americké literatuře též charakteristiky, neboli rysy. Předurčují nás k určitému způsobu myšlení, jednání a prožívání různých situací. Podle M. Nakonečného se jedná o klíčový aspekt psychologie osobnosti aplikované v praxi, protože rozpoznáváme psychiské zvláštnosti jedince, psychologickou charakteristiku. M. Nakonečný dělí charakteristiky do dvou tříd: a) charakteristiky psychických procesů - myšlení, vnímání, přesné vybavování paměti b) charakteristiky vlastností osobnosti - rysy osobnosti Další možné dělení je na univerzální (např. výška, hmotnost, schopnost řeči, sexualita), 6 DANIELA, P. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha : Grada Publishing, a. s., s

14 diferenciální vyskytující se jen u určité skupiny lidí (např.přesnost) a individuální jedinečné pro zkoumaného člověka. Dispozice můžeme chápat též jako: 1) determinanty preformované programy, které vyvolávají určité prožívání nebo jednání 2) regulační dynamismy pokud určité jednání vzniká jako způsob řešení dané situace a není předurčené Člověk neexistuje ve vakuu, ale vždy v nějakém historickém - rodinném, společenském, dobovém kontextu, v určité situaci. Proto jsou jeho charakteristiky návyky, které získal svými zkušenostmi v rodině, povolání, atd. Angličtina má pro tyto návyky výstižný název habit systems. Existence a realizace základních jednotek nese u různých lidí specifické formy, které jsou poměrně stálé, těmto zvláštnostem se říká vlastnosti. U těchto vlastností můžeme určovat hloubku, výraznost, stálost, soudržnost s jinými jednotkami, rozsah situací, v niž se projevují apod. Dispozice se dále mohou seskupovat do složek komponent. Tradičně se objevuje těchto 7 složek osobnosti: stavba těla, temperament, schopnosti, motivace, charakter, jáství, životní dráha. 1.3 Složky osobnosti Temperament Z latinského slova temperamentum, což znamená správný poměr. Most mezi tělem a osobností. 7 Patří mezi nejdéle zkoumané osobnostní charakteristiky. Existují teorie trojkomponentové, čtyřkomponentové a vícekomponentové podle počtu typů temperamentu. Dále dvou a vícedimenzionální teorie podle počtu dimenzí, ze kterých se 7 SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s

15 typy vyvozují. Snad nejznámější je Hippokratova teorie z přelomu 4. a 5. století př. Kr., kterou podrobněji vypracoval Galen. Lidé jsou podle této teorie rozděleni do čtyř typů podle tělních tekutin (žluč, krev, hlen a černá žluč), které odpovídají čtyřem živlům (oheň, vzduch, voda a zem). I když se této teorii říká humorální, její základní myšlenka je považována za velice moderní. Na hippokratovsko-galénovské poznatky navázal W. Wundt ( ) se svojí emotivní teorií, který zdůraznil sílu a rychlost změny citů u zmíněných čtyř typů. I. P. Pavlov poukázal na propojenost temperamentu se stavbou a činností nervové soustavy. Mezi zajímavé teorie lze rozhodně zahrnout i ty, které staví původ temperamentu na energetických základech. Zmínit můžeme E. Kretchmera, který zavedl pojem biotonus, jako napětí životní energie. Je dáno typem látkové výměny, stavem vegetativní nervové soustavy a energií některých center mozkové kůry. Vysoký bitonus značí velkou odolnost organismu, vitálnost, vysoké psychické tempo, pozdviženou náladu. Nízký biotonus naproti tomu způsobuje pokles pracovního tempa a vitality a odpovídám stavům deprese. Temperament je od tohoto biotonu odvozený jako připravenost a možnost kvantitativního zvyšování a snižování intenzity a tempa. Jednu z mnoha definic temperamentu vyslovil W. McDougall 8. Podle něj je temperament souhrn účinků metabolických nebo chemických změn, které konstatně vycházejí ze všech tkání těla, na mentální život. Velký vliv přikládá žlázám s vnitřní sekrecí, protože produkují určité hormony do krevního oběhu, což ovlivňuje psychický i fyzický stav jedince. V samotné práci uvedu alespoň základní dělení, podle kterého je možné se zorientovat v v typech extrovert introvert: Introvert pohroužený do sebe, klidný, stažený, zdrženlivý vůči lidem, vše si dobře rozmýšlí a plánuje, přijímá jen pomalu a obtížně změny, jen málokdy je agresivní, má rád 8 W. McDougall psycholog, který strávil půlku své kariéry v Anglii a zbytek v Americe, zabýval se teorií instinktů a sociální psychologií. 15

16 řád, má sklon k pesimismu. Extrovert má rád družnou společnost, bývá povrchní, nestálý, dělá mu dobře, když je obklopený lidmi, se kterými rád komunikuje a vtipkuje, dokáže rychle reagovat na změny, reaguje na základě momentálních impulzů, nedělá si s ničím dlouho starosti a má sklon k optimismu. Dále přehlednou tabulku, kterou v Knize Pozvání do psychologie osobnosti uvádí Vladimír Smékal: Formy prožívání Barva prožívání SANGVINIK CHOLERIK MELANCHOLIK FLEGMATIK velká schopnost odezvy, otevřenost, jemnost cítění, zájem, touha po zážitcích, přizpůsobivost, slabost citů, plochost prožitků, letmost, nestejnoměrnost prožívání, odvratitelnost, přelétavost lehkost, veselost, jarost, bezstarostnost, nedotčenost, důvěřivost, optimismus, lehkomyslnost, bezmyšlenkovitost, sebeuspokojení velká schopnost odezvy, síla citů, výbušnost, hněvivost, vydrážditelnost, zlostnost, nestejnoměrnost prožívání, nedostatek sebevlády naštvanost, rozdrážděnost, agresivita, nespokojenost, dotčenost síla citu, hloubka citů, zdrženlivost, prožitková stejnoměrnost, niternost, vcítitelnost, citlivost, nepatrná schopnost odezvy, samotářství vážnost, vědomí odpovědnosti, vědomí povinnosti, těžkomyslnost, smutek, úzkost, trápení, ustaranost, strach z osudu, pocit méněcennosti, nejistota stejnoměrnost, náročnost, snášenlivost, ochota se zařadit a podřadit, tolerance, ústupnost, malá schopnost odezvy, suchost, střízlivost, nevášnivost, neschopnost nadchnout se, ztráta zájmu klidnost, vyrovnanost, spokojenost, pokojnost, lhostejnost, fatalismus 16

17 Způsoby chování a pohyby rychlost a síla reakce, lehkost popudů a vůle, silná rozhodnost, velká sdílnost, výrazové bohatství, slovní obratnost, podnikavost, přehnanost ve výrazu, nerozvážnos, povídavost, nepromyšlenost, hazardérství, povrchnost, nesoustředěnost rychlost, síla, hojnost reakcí, nápor vůle, radost z odporu, letmost, nestejnoměrné chování, netrpělivost stálost a stejnoměrnost chování, píle, vytrvalost, pečlivost, důkladnost, svědomitost, pomalost, slabost, úspornost pohybů, malá schopnost přizpůsobení a změny Pasivní lpění, klid, stejnoměrnost, trpělivost, stálost, důkladnost, vytrvalost, spolehlivost, pomalost, slabost, neobratnost, těžkopádnost, nerozhodnost, jednotvárnost, pohodlnost, automatismus Tabulka č.1 - Charakteristiky jednotlivých temperamentových komponent (podle Rempleina) Někteří z dalších utorů zkoumají aktivitu (míru celkového výdeje energie), emocionalitu (neboli intenzitu reakcí, někdy též afektivitu), sociabilitu (touhu být s lidmi) a impulzivitu (tendenci reagovat snadno a rychle spíš než reakce brzdit) Inteligence, schopnosti, tvořivost Spolu s teperamentem jedno z nejprozkoumanějších témat psychologie. Podrobněji se jí vědci začali zabývat na začátku 20. století. Například W. Stern 9 (1921) chápal inteligenci jako obecnou schopnost psychického přizpůsobení se člověka novým životním podmínkám a úkolům. Jistý druh inteligence se dá pozorovat i u zvířat v souvislosti s chováním v problémových situacích a schopností adaptace. Existuje mnoho názorů na druhy a měřitelnost inteligence. Někteří badatelé jsou přesvědčeni o tom, že hlavní úlohu hraje genetika, tudíž jsou, podle nich, naše schpnosti 9 W. Stern americký filozof a psycholog německého původu, profesor psychologie, spoluzakladatel personalistické psychologie, autor inteligenčního kvocientu 17

18 zděděné a vrozené, což nás limituje v možnosti učení se. Na této myšlence je zkonstruována i většina testů inteligence, které jsou často podrobovány kritice. R. Feurstein (1974) zkoumal inteligenci jako to, co je člověk schopen se pomocí různých instrukcí naučit. Stejně tak Triarchická teorie R. Sternbergy poukázala na malou vypovídací hodnotu testů při předpovídání úspěšnost pracovníků v manažerských pozicích. Tento profesor Yalské univerzity poukázal na to, že je třeba brát v úvahu i praktickou chytrost, schopnost orientovat se v životních situacích, ekonomických a obchodních jednání. Navzdory všem názorovým rozkolům týkajících se inteligence se mnoho odborníků shoduje že existují následující druhy vloh: a) pro abstrakci, symbolizaci b) senzorické c) motorické d) pro sociální podněty a obsahy Za zmínku stojí tako teotie rozmanitých inteligencí H. Gardnera, který reprezentuje v současné době hodně populární koncepci specifických schpností jako jsou: jazyková inteligence, hudební inteligence, logicko -matematická inteligence, prostorová inteligence, tělesně pohybová inteligence, intrapersonální inteligence, interpersonální inteligence a nově ještě ekologická a spirituální inteligence. Speciální kapitolou v oblasti inteligence je tvořivost psychická činnost, při které se vyskytuje originalita, vynalézavost, neobvyklý přístup k situacím a předmětům. Pokud chceme při řešení situací využít tvořivý přístup, musíme v sobě překonat naše šablonovité myšlení a zbavit se tzv.funkční fixace, což je přesvědčení, že je třeba dělat věci nebo řešit situaci jedním navyklým způsobem. V oboru služeb se velice cení tvořivé myšlení, originalita, flexibilita, senzitivita, proměnnost, nonkonformismus. Proto si myslím, že stojí za to zabývat se možnostmi, jak rozvíjet tvořivost. 18

19 Nessia Laniado cituje ve své knize Jak od malička rozvíjet inteligenci děti Alberta Oliviera, profesora psychologie na jedné z římských univerzit. Tento citát se mi velmi líbil, protože výstižně charakterizuje dnešní dobu přehlcenou informacemi a nutnost neustálého učení se novým věcem. Ještě donedávna si člověk vystačil na celý život s tím, že se naučil svému řemeslu nebo profesi. Ale dnes je to jinak. Ve světě, který se tak rychle mění, se nejen musíme stále učit, ale také opouštět poznání, které bylo překonáno, a někdy i revolučním způsobem měnit své myšlení. Ze záplavy informací kolem sebe musíme vybírat ty, které jsou opravdu nezbytné, a přizpůsobovat se novinkám a změnám. Celý náš svět, ať v práci, volném čase, nebo v mezilidských vztazích, nás nutí k tomu, abychom se celý život učili něčemu novému. 10 Měli bychom se proto snažit využívat nejen vertikální myšlení řídící se systematickým postupem, ale i laterálním myšlení 11, díky kterému se můžeme dívat na problémy nově, přecházet mezi jednotlivými myšlenkovými schématy, prozkoumat všechny možnosti, vydat se do neprobádaných a nevyzkoušených alternativ. Zajímavost: Někteří odborníci (např.don Campbell) tvrdí, že k tvoření nových nervových spojení je nejvhodnější Mozartova hudba. Psychologové z jedné kalifornské univerzity prokázali, že u čtyřletých dětí, které se po 6 měsíců učily hrát na klavír, se o 34% zvýšily intelektuální schopnosti v oblasti vnímání času a prostoru Zaměřenost Jedná se o motivační systém, přičemž motivy mají charakter dispozic, ale stejně tak může jako motiv vystupovat vidina určitého cíle. Motiv je hnací síla k danému chování, která se nachází uvnitř člověka. 12 V odborných textech existuje celá řada způsobů, jak třídit motivy, tím se však v této práci nebudu zabývat. V současnosti se motivy někdy též označují termínem potřeby a řadí se mezi ně i zásady a hodnotové orientace. Pokud si 10 LANIADO, N. Jak od malička rozvýjet inteligenci dětí. Praha : Portál, s.r.o., s Tento termín zavedl anglický lékař a psycholog Edward De Bono. 12 Na rozdíl od incentiv, které jsou pobídkami zvenčí. 19

20 představíme nějakou činnost člověka, pravděpodobně najdeme celou řadu motivů, proč ji daný člověk vykonává. Výkonnost člověka je z hlediska jeho osobnosti determinována nejen pracovní způsobilostí, ale také jeho ochotou práci vykonávat, tj. pracovní motivací. Vzájemnou závislost výkonu, schopností a motivace vyjadřuje vzorec: V = f (S.M), kde: V je úroveň pracovního výkonu (z hlediska kvantity i kvality) S jsou schopnosti člověka pracovníka M je jeho motivace Ze vzorce je zřejmé, že budou-li schopnosti nebo motivace rovné nule, bude výkon také nulový. 13 Pro motivaci zaměstnanců je důležité nejen peněžní ohodnocení a uspokojení, kterou práce přináší, pocit vlastní důležitosti, vyplnění dne smysluplnou činností, ale také osobnost manažera, která významným způsobem přispívá ke spokojenosti zaměstnanců. Mezi nejznámější teorie motivace patří beze sporu Herzbergrova dvoufaktorová motivačně-hygienická teorie a Mc Gregorova teorie X a Y, která patří spíše k populárním, než věděckým Jáství Jáství, neboli sebeobraz, je nejen naše představa o sobě samém, ale také to, jaký máme k sobě vztah. Tento obraz může být plný neobjektivní sebelásky stejně jako přílišné kritiky a nedůvěry ve svoje schopnosti. Obvykle se člení do těchto čtyř kategorií: a) reálné já reprezentuje obsah a strukturu toho, jak sami sebe vnímáme b) vnímané já jak sami sebe vidíme v dané situaci c) ideální já udává to, jací bychom chtěli být 13 Pauknerová, D. a kol. Psychologie pro eonomy a manažery. Praha : Grada Publishing, a. s., s

21 d) prezentované já představuje tvář, kterou ukazujeme druhým lidem, nemusí se shodovat s tím, jací ve skutečnosti jsme. Kdo jsem já? Základní otázka, kterou si pokládá mnoho lidí. Při hledání odpovědi nalézáme postupně svoji identitu a stáváme se opravdu sami sebou. V této souvislosti existují dva typy lidí: 1) internalisté věří, že to, co je potkává je výsledkem jejich činnosti, 2) externalisté věří v osud a v to, že co se jim přihodilo není z důvodu jejich přičinění. Jádrem jáství je sebehodnocení, které disponuje celou řadou hodnot jako jsou: hrdost, domýšlivost, pýcha, ješitnost, pokora, sebekritičnost, ostýchavost, stud, ukřivděnost atd. Nejdůležitější charakteristika je sebeúcta, která dává našemu já hodnotu, která mu přísluší a která nám umožňuje proces sebeakceptace. Důležitým pojmem je také sebereflexe, kdy si uvědomujeme obsahy svého vědomí, charakteristiky a výsledky našeho jednání v kontextu morálních norem nebo ideálního já. Často zmiňovaným a diskutovaným pojmem je svědomí. Jedná se o část sebehodnocení, která v nás dokáže vyvolat pocity viny, pokud jednáme v rozporu s obrazem ideální osobnosti, je to jakási nepsaná soustava norem, které máme někde v naší osobnosti zakódované a souvisí s charakterem, který je popsán hned v následující subkapitole Charakter Charakter je soustava relativně stálých duševních vlastností, které se formují a projevují ve vztazích člověka k různým stránkám skutečnosti včetně vztahu k sobě samému (sebepojetí, sebeúcta). 14 Někteří psychologové však o tomto pojmu pochybují, protože v něm vidí pouze moralizující a normativní hledisko, které může být subjektivní a poplatné zvykům určité společnosti či kultury, tudíž nelze teoreticky popsat obecně platná neposuzující a objektivní tvrzení. Uveďme si např. názor G. W. Allporta, který tvrdí, že zmiňujeme-li charakter upadáme do hodnocení. Charakter chápe jako zhodnocenou 14 Šmejcová, M., Koklarová, B. Studijní opora MG 116 Psychologie řízení. Praha : VŠH, 2012, s.10 21

22 osobnost. Naproti tomu existuje řada badatelů, kteří pojem charakteru obhajují a tvrdí, že má nejen charakteristiky normativní, ale i psychologické, které můžeme pojmenovat čistě empirickými pojmy. Mezi neutrální charakterové vlastnosti patří např. vytrvalost a přesnost. K hodnotícím pak čestnost, mravnost, lhavost, atd. Rozdíly mezi lidmi se v minimálním množství začínají projevovat už u novorozenců, k větší diferenciaci však dochází až vlivem životních zkušeností, tzn., že charakter není vrozený, ale utváří se postupně, velký vliv má rodinné prostředí a výchova, což bylo i empiricky dokázáno Dynamismy adaptace Jedná se o způsoby zvládání životních úkolů, které nám pomáhají zachovat vnitřní integritu a vyrovnanost. Adaptovanost posuzujeme podle toho, jak je člověk spokojený sám se sebou a dokáže sám sebe řídit, což nám odhaluje míru osobnostní zralosti. V psychologii se na úrovni osobnosti rozlišují dva typy adaptace: a) objektivní jak dobře je člověk zakotven v rodině, ve světě lidí a práce b) subjektivní jak se v těchto oblastech cítí spokojený, nebo naopak nespokojený, plný úzkosti a neklidu. Adaptační dynamismy začínají viditelným způsobem a často nápadným způsobem determinovat a regulovat individuální prožívání a jednání člověka teprve v situacích zátěže, v nových či neobvyklých situacích nebo v období výrazných civilizačních či sociálních změn, a to zejména tehdy, když navyklá schémata prožívání a chování nestačí. 15 V souvislosti s dynamismy adaptace a reakcemi na zátěž se objevuje pojem naučená 15 SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister&Principal, s

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 2. přednáška Lidé v organizaci I osobnost manažera Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Inkluze, inkluzivní vzdělávání

Inkluze, inkluzivní vzdělávání ve spokojeném životě, při vzdělávání i při pracovním uplatnění. Vzdělání má totiž rozvinout u každého jedince maximum z jeho potenciálu. ( Inkluze, inkluzivní vzdělávání Inkluze vyjadřuje na prvním místě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHIKA - test Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více