4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství. 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova"

Transkript

1 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Občanská výchova je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova k občanství stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Cílem Ov je vzdělávat a vychovávat žáky v uvědomělé, sebevědomé, samostatné jedince,vážící si svých rodičů a přátel, tolerantní,mravních kvalit, zbavené rasistických předsudků, dobré vlastence / znalé principů fungování státní správy a samosprávy/, euroobčany / obeznámené se základy fungování a významu mezinárodních organizací/. Cílem je seznámit žáky s odbornými termíny souvisejícími se základním probíraným učivem, jejich vysvětlení, které by mělo vyústit v pochopení problému. Prostřednictvím exkurzí, školních výletů, rehabilitačních pobytů, škol v přírodě seznámit žáky s památnými, zajímavými místy našeho státu. 2.Časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je vyučován na 2. stupni: ZŠ v 6.,8. a 9. roč. s pevně stanovenou časovou dotací 1 vyuč. hod. týdně, v 7. ročníku 2 hodiny týdně využita 1 disponibilní hodina k naplnění učebních osnov vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. ZŠ - LMP v 6., 8. a 9. roč. s pevně stanovenou časovou dotací 1 vyuč. hod. týdně, v 7. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a v počítačové učebně. 3.Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení Učitel: vede žáky k získávání informací z různých zdrojů (denní tisk, internet, časopisy, odborná literatura, jiné texty) 341

2 učí žáky shromažďovat a třídit informace dle důležitosti učí žáky reflektovat úspěšnost dosažení cíle naučí žáky klást otázky (k věci) seznamuje žáky s odbornými termíny souvisejícími s probíraným učivem Kompetence k řešení problémů Učitel: ukazuje žákům cesty (možnosti) k řešení problémových životních situací (modelové situace) bere v úvahu náměty a zkušenosti žáků umožňuje pracovat (při zadávání problémových úkolů) s materiály a zdroji, v nichž si mohou žáci ověřit správnost svého řešení Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky k práci v komunitním kruhu (sdělovat si své pocity a názory) umožňuje pracovat v týmech dává žákům prostor pro utváření vlastních názorů vede žáky k sledování aktuálního dění ve světě i v ČR (vyhledávat aktuality i kuriozity a diskutovat o nich ) využívá aktivizačních her a soutěží v různých probíraných tématech Kompetence sociální a personální Učitel: naučí žáky základním pravidlům slušného chování ( situační scénky), rozpoznat nevhodné, netolerantní chování lidí vede žáky k zvládání sociálních problémů v rodině, mezi partnery, ve škole vštěpuje žákům osobní a duševní hygienu v denním životě 342

3 vede žáky k sebepoznání a sebeúctě naučí žáky zdravě se stravovat a základům správného stolování vede žáky k samostatnosti naučí je hospodařit s penězi Kompetence občanské Učitel: vede žáky k dodržování povinností a uplatňování práv, k pochopení demokracie umožňuje žákům spolupodílet se na plnění Školní preventivní strategie, vede žáky k prevenci sociálně - patologických jevů naučí žáky uplatňovat kladný přístup k přírodě a životnímu prostředí naučí je chovat se šetrně ke kulturním památkám vede žáky k vhodnému využití volného času, k aktivní účasti na společensko - kulturních akcích školy vede žáky k dodržování tradic svátků i školních tradic upozorňuje na kladné vzory /historie i současnost / Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k plánování úkolů a postupů a jejich aplikaci v praktickém životě umožňuje diferencované výkony dle individuálních schopností žáků (vzhledem k jejich zdravotnímu postižení ) vede k profesní orientaci ( dle schopností a možností jednotlivých žáků ) seznamuje žáky s nabídkou studijních oborů a pracovních míst pro žáky se 343

4 4.Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova /OSV/ Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, žákovská skupina a stávají se jím běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na drobných vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to k Výchově k občanství. Konkrétně k tématům lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití (Člověk ve společnosti) a podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj (Člověk jako jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchově vnímána jako samostatná. Osobnostní a sociální výchova klade důraz na získávání praktických dovedností spjatých s uvedenými tématy. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví, která byla částečně integrována do předmětu Ov, je vhodné v tématech reflektujících sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v běžných i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak může nápomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu i sociálnímu životu. Tematické okruhy průřezového tématu Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj žáků. Osobnostní rozvoj : - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - kreativita Sociální rozvoj: - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice 344

5 Morální rozvoj: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana /VDO/ Průřezové téma Výchova demokratického občana má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci občanů na společenském a politickém životě demokratické společnosti. Tematické okruhy průřezového tématu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/ Důležitým prostorem pro realizaci daného průřezového tématu se stává obor Výchova k občanství, v jehož vzdělávacím obsahu se zdůrazňují sociální, ekonomické, právní a kulturní souvislosti v evropské a globální dimenzi. Tematické okruhy průřezového tématu Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova /MV/ Kulturní diferenciace Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 345

6 Environmentální výchova /EV/ Enviromentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k jeho aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technologickými a sociálními jevy s důrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. Tematické okruhy průřezového tématu Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova /MeV/ Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality / věrohodnost zpráv a událostí komunikativní reklamy/. Tematické okruhy průřezového tématu Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality / receptivní činnosti/ K posílení globálního myšlení žáků a rozvoje evropské identity při respektování identity národní bude uskutečněno projektové vyučování, při kterém budou uplatněny následující mezipředmětové vztahy : Čj, Kd, Dv, D, Z, Př, Vv, Hv, Pč. Projekt se uskuteční pod názvem : Evropa a svět. 346

7 Učební osnovy ZŠ Předmět: Občanská výchova Ročník: 6. ZŠ Žák: Člověk ve společnosti - seznámí se se školním řádem - pochopí význam a činnost žákovské samosprávy Naše škola Čj- naše škola VDO - občanská společnost a škola Školní řád Vv- kresba školy Žákovská samospráva - uplatňuje svá práva a dodržuje povinnosti Záškoláctví - pochopí smysl vzdělání Vklad vzdělání pro život D-Marie Terezie - vypráví o životě školy Josef II.-reformy - rozlišuje vhodné a nevhodné využití Využití volného času Pč- výzdoba školy OSV - poznávání lidí volného času - poznává své spolužáky, je tolerantní Vztahy v třídním kolektivu MkV - lidské vztahy Rok v jeho proměnách a slavnostech - orientuje se v kalendáři - zná státní svátky a významné dny Státní svátky a tradice - vypráví o dodržování tradic a svátků v rodině Domov a rodina OSV - mezilidské vztahy - vysvětlí, co pro něj znamená domov, jeho Čj-ukázky z krásné vztah k rodině, obci, regionu, vlasti literatury - snaží se uplatňovat citlivý vztah k přírodě Vv- malba a životnímu prostředí - vysvětlí přirozené a sociální rozdíly mezi Lidská setkání OSV - řešení problémů a roz.dovednosti lidmi - rozpozná netolerantní chování lidí Obec, region, kraj Z-náš region, kraj EV - vztah člověka k prostředí - uvede příklady zajímavých a památných míst, seznámí se s ochranou kulturních památek, přírodních objektů a majetku - vypráví o svých oblíbených osobnostech D-hist.osobnosti kraje - čte o místních tradicích Čj- četba - zná orgány své obce Důležité instituce VDO - formy participace obč.v pol. životě 347

8 Předmět: Občanská výchova Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Ročník: 6. ZŠ Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák: Naše vlast - vysvětlí pojem vlast, vlastenectví, nacionalismus - vyjmenuje památná a zajímavá místa Z- ČR EV - vztah člověka k prostředí našeho státu - uvede příklady významných osobností, D- hist.osobnosti které proslavily náš národ - chová se šetrně ke kulturním památkám Př- přírodniny EV - lidské aktivity a problémy a přírodním objektům živ.prostředí Kultura a umění Vv-výtvarné umění - porovnává různé podoby a projevy kultury Rozmanitost kultury, podoby a Hv-hudba,tanec MkV - multikulturalita (odívání,bydlení,cestování,chování lidí) projevy kul. Z-kultura v jiných VMEGS - Evropa a svět nás zajímá - projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly zemíchzajímavosti MkV - kulturní diference - respektuje odlišné projevy kultury a kulturní zvláštnosti (kulturní hodnoty a tradice) - sbírá suvenýry ze zahraničních cest - vysvětlí přínos kulturních institucí pro Kulturní instituce - typy, jejich život člověka význam nabídka, pro život člověka - shromáždí informace o kulturních institucích v místě bydliště - uplatňuje vhodné chování při kulturních Zásady společenského chování D-společenské ch. MkV - lidské vztahy akcích dříve a dnes - vypráví o své zkušenosti s masovou komunikací, uvědomuje si její klady Masová kultura, masová komunikace i Průběžně: zápory Účastní se společensko-kulturních akcí školy. Navštěvuje některý z kroužků ve škole dle svého výběru. Navštíví se školou vybraná místa-kulturní památky a přírodní objekty. 348

9 Předmět: Občanská výchova Ročník: 7. ZŠ Žák: Člověk ve společnosti - respektuje přijatá pravidla soužití Vztahy a pravidla soužití v prostředí OSV - mezilidské vztahy - přispívá k utváření dobrých mezilid. komunity vztahů pozitivní komunikací a kooperací (rodina, škola, vrstevnická a zájmová skup.) - vysvětlí role členů komunity - zamýšlí se nad pozitivními a neg. vlivy Národ a vlast - dovede vysvětlit rozdíl mezi národem a Vývojové formy lidského společenství státem - zná národy a nár.menšiny v ČR Národ, národnostní menšiny MkV - etnický původ - vysvětlí odlišnost různých národů světa Diskriminace, šovinismus,xenofobie MkV - princip soc. smíru a solidarity - zná pojmy Rasismus - pozná symboly našeho státu, zná jejich účel a způsob použití Státní symboly Z-sousední státy VDO - občan, občanská spol. a stát - uvede příklady významných osobností Významné osobnosti D-původ symbolů současnosti Vv-kresba symb. - zvolí oblíbeného politika, sportovce, herce- připraví referát Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence -vyhodnotí na základě svých zkušeností Manipulativní reklama a informace MV - fungování a vliv médií ve společnosti manipulativní vlivy (reklamní vlivy a působení médií) - uplatňuje osvojené dovednosti kom. obrany proti manipulaci a agresi - projevuje odpovědné chování Ochrana člověka za mimořádných událostí OSV - mezilidské vztahy - v rámci možností poskytne 1. pomoc (živelné pohromy, terorismus) EV - lidské aktivity a problémy živ.prostředí 349

10 Předmět: Občanská výchova Ročník: 7. ZŠ Žák: Mezinárodní vztahy, globální svět - poznává klady a zápory globalizace Globalizace EV - vztah člověka k prostředí - učí se ekologickému myšlení Životní prostředí kolem nás Pč- úklid okolí šk. Vv- kresba přírody - zdůvodni n.vandalského chování Ekologické organizace Př- ochrana přírody k životnímu prostředí - pochopí význam ekologických organizací - uvede příklady globálních problémů Globální problémy světa Z - globalizace EV - lidské vztahy a problémy živ. prostředí - hledá cesty jejich řešení Př-ochrana přírody - posoudí vliv masmédií na utváření postojů MV - interpretace vztahu m.sdělení a reality lidí ke globálním problémům - uvede příklady mezinárodního terorismu a Terorismus zaujme svůj postoj ke způsobům jeho potírání Stát a právo VDO - občan,občanská společnost a stát - seznámí se s hlavními znaky státu, Vznik státu a právních norem D- starověk s právními normami - rozlišuje typy a formy státu Typy a formy státu - vyloží smysl voleb Volby, volební právo, volební systém v ČR VDO - formy participace občanů v pol.životě - seznámí se s hlavními úkoly složek Složky státní moci státní moci (včetně ozbrojených) - objasní nutnost armády a policie - zná Listinu základních práv a svobod Lidská práva D-mezinárodní MkV - lidské vztahy dokumenty - zná svá práva Práva dítěte - pracuje s Úmluvou o právech dítěte - vyhledá základní lidská práva Práva a povinnosti občana D-historická období VDO - občan, občanská společnost a stát a povinnosti v Ústavě ČR - rozpozná protiprávní jednání (šikana, diskriminace) 350

11 Předmět: Občanská výchova Ročník: 7. ZŠ Žák: - dodržuje právní řád a normy, které se ho Právo a morálka Kd-společenské týkají chování - vysvětlí pojem trestní zodpovědnost - zamýšlí se nad důsledky kouření, Prevence sociálně-patologických jevů VDO - občan, občanská společnost a stát alkoholismu, užívání drog, šikany, sexuální kriminality ve vztahu porušení zákonů Průběžně: Navštěvuje kina,kc a knihovnu v Ostravě- Porubě. Sleduje aktuální dění doma i v zahraničí. Zúčastní se exkurzí. 351

12 Předmět:Občanská výchova Ročník: 8. ZŠ Žák: Člověk ve společnosti - rozpozná osobní a neosobní vztahy Vztahy mezi lidmi OSV - mezilidské vztahy - využívá vhodných prostředků komunikace Mezilidská komunikace Kd - druhy kom. k vyjadřování svých myšlenek,postojů, Inf - internet pocitů - rozvíjí rozhodovací dovednosti Morální rozvoj OSV - řešení problémů a roz. dovednosti Ohrožování mravní výchovy mládeže - dbá na vhodné chování Asertivní desatero Kd-společ.chování - rozpozná projevy záporných charakter. Problémy lidské nesnášenlivosti OSV - seberegulace a sebeorganizace vlastností u sebe i u druhých lidí Vztahy ve dvojici OSV - mezilidské vztahy - respektuje jeden druhého, je tolerantní (kamarádství, přátelství, láska, manželství a rodičovství) Lidská setkání - prosazuje rovné postavení mužů a žen Rovnoprávnost mužů a žen ve společnosti - uvádí příklady, zdůvodňuje Rovnost a nerovnost - zná možnosti pomoci - krizová centra Pomoc lidem v nouzi Tv-osobní bezpečí OSV - mezilidské vztahy - seznámí se s pojmem lidská solidarita - sám pomáhá těm, kteří to potřebují OSV - hodnoty,postoje,praktická etika Člověk a občanský život VDO - občan, občanská společnost a stát - zná podmínky státního občanství Občanem státu - vysvětlí výhody spojené s českým státním občanstvím - využívá možnosti soc. zabezpečení státu Péče státu o občana Člověk jako jedinec - respektuje a uvědomuje si odlišné názory, zájmy, projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání lidí Podobnost a odlišnost lidí 352

13 Předmět:Občanská výchova Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Ročník: 8. ZŠ Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák: - poznává vlastnosti, schopnosti, dovednosti, Typy charakteru Kd-poznávání sebe OSV - poznávání lidí osobní potenciál, vrozené předpoklady své i druhých lidí i druhých Vnitřní svět člověka - rozpozná vlastní silné a slabé stránky Sebepoznání a sebepojetí OSV - sebepoznání a sebepojetí - posoudí vliv osobních vlastností na Sebehodnocení dosahování indiv. i společenských cílů - snaží se překonávat překážky- vůle Tv-tělesný rozvoj - snaží se vyhnout stereotypům v posuzování druhých lidí Posuzování druhých Člověk a právo - pracuje s Ústavou ČR Ústava ČR D-ústavní vývoj - seznámí se s pravomocemi jednotlivých státních orgánů a institucí Státní správa a samospráva VDO - občan,občanská společnost a stát - uplatňuje dem.způsoby řešení konfliktů Právní řád ČR a problémů v os.životě i ve společnosti - získá základní informace o občanském O druzích práva právu, rodinném právu, pracovním právu a trestním právu - objasní význam právní úpravy důležitých vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) - zná postihy protiprávního jednání Protiprávní jednání - zná pravidla silničního provozu a uvědomuje si právní důsledky jejich porušování - seznámí se s významem autorského práva a zná způsoby jeho porušování, zná pojem duševní vlastnictví Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví - rozlišuje a porovnává druhy majetku Druhy majetku, ochrana majetku a formy vlastnictví - zdůvodni nepřijatelnost vandalského chování k veřejnému majetku OSV - seberegulace a sebeorganizace 353

14 - nalézá cesty boje s vandalismem - zná základní pojmy a možnosti sociál. zabezpečení, včetně handicap.osob Hospodářská a sociální politika státu Předmět: Občanská výchova Ročník: 8. ZŠ Žák: Průběžně: Spolupracuje se spolužáky. Rozvíjí své kladné vlastnosti. Seznámí se s metodami efektivního rozhodování a využívá je v praktickém životě. Sleduje aktuální dění v ČR i ve světě. Připravuje si krátké výstupy. 354

15 Předmět:Občanská výchova Ročník: 9. ZŠ Žák: Člověk ve společnosti - vysvětlí pojmy morálka a mravnost Zásady lidského soužití OSV - komunikace -zná a dodržuje společenská pravidla Pravidla chování Kd-společenské MkV - lidské vztahy chování -pochopí nutnost dělby práce a činností Člověk a předpoklady zapojení do lidské činnosti -spolupracuje s ostatními Spolupráce lidí OSV - kooperace a kompetice -chápe výhody spolupráce Člověk jako jedinec Osobní rozvoj OSV - sebepoznání a sebepojetí - seznamuje se se sociálními rolemi Různé stránky lidského života - poznává stránky lidského života (občanský život, pracovní život,rodinný život, citový život) -posoudí kvalitu a úroveň cílů, posiluje své Životní aspirace,cíle, plánování života sebevědomí - zamýšlí se nad odkazem našich Hledání smyslu lidského života předků, hledá smysl svého života - utváří si svůj životní názor a pozná názory vrstevníků Stát a hospodářství - objasní obsah pojmů potřeba, spotřeba Potřeby a spotřeba - pochopí vztah mezi poptávkou a nabídkou Trh a jeho fungování M- přímá a nepřímá (cena zboží) úměra - seznámí se s příklady z praxe (kapitál, zisk,obchod,inflace) M-procenta - pochopí rozdíl mezi výrobní a nevýrobní Členění národního hospodářství kalkulace sférou - rozpozná, která odvětví a činnosti náleží k jednotlivým sférám(obchod,služby ) 355

16 Předmět:Občanská výchova Ročník: 9. ZŠ Žák: -pracuje s Ústavou ČR,Listinou základních Právní formy vlastnictví práv a svobod,seznámí se s obsahem dokumentů o vlastnictví - zná druhy vlastnictví - přemýšlí o svém vlastním vztahu k majetku a penězům - chápe funkci peněz Peníze - zná podoby peněz a formy placení - popíše a objasní vlastní způsob zacházení s penězi - vyhýbá se rizikům s hospodaření s penězi - seznámí se s rozpočtem rodiny a státu M zaokrouhlování, slovní úlohy D - vznik peněz, papírové peníze - shromáždí informace o bankách a spe- Peněžní ústavy M-kalkulace cializovaných finančních institucích slovní úlohy - zná největší banky v ČR - vyhledá informace o cenných papírech - seznámí se s obsahem pojmů: Hospodářská politika M-odhad, rovnice hosp.politika státu(s jejím členěním), státní rozpočet - pochopí nutnost daní, rozpozná druhy daní Stát a právo Principy demokracie VDO - principy dem.jako formy vlády - vysvětlí pojem demokracie,seznámí se Demokratické zásady fungování státu a způsobu rozhodování s dem. zásadami fungování státu - získá podrobnější informace o orgánech Zákonodárná, výkonná a soudní moc státní moci a správy v ČR Mezinárodní vztahy, globální svět - vysvětlí podstatu a význam evropské integrace Nadnárodní společenství D-pohledy na Evropu VMEGS - jsme Evropané-objevujeme Evropská integrace - Evropská unie a její sjednocení Evropu a svět 356

17 -zamýšlí se nad výhodami vstupu ČR do Evropské unie (konec 20.st.) - seznámí se s nejdůležitějšími orgány EU Z- státy EU - zná evropské symboly Mezinárodní spolupráce D- svět a Česko- MkV - princip sociálního smíru - pochopí vznik a nutnost OSN Organizace spojených národů slovensko v a solidarity Předmět:Občanská výchova Ročník: 9. ZŠ Žák: - pochopí úlohu NATO v dějinách lidstva, NATO D- 2. pol.20.st. nutnost vstupu ČR do NATO svět a Česko- - seznámí se s fungováním slovensko Severoatlantické aliance Rizika ohrožující zdraví MV - kritické čtení a vnímání med. sdělení a jejich prevence MV - interpretace vztahu med. sdělení a reality - zná zdravotní a sociální rizika zneužívání Auto-destruktivní závislosti návykových látek (návykové látky,patologické hráčství, - uplatňuje osvojené sociální dovednosti náboženské sekty) a modely chování při kontaktu se soc.- patologickými jevy ve škole i mimo ni - seznámí se s problémy, hledá řešení Skryté formy a stupně individuáního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita Průběžně: Sleduje politické dění doma i ve světě. Zná představitele vlády ČR a velkých politických stran. Připravuje aktuality, referáty. Účastní se exkurzí. 357

18 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Občanská výchova Ročník: 6. LMP Žák by měl: Škola a vzdělání Čj - beseda na téma VDO - občanská společnost a škola - vyjmenovat druhy vzdělání od základního Druhy vzdělání šikana OSV - rozvoj schopností poznávání až po vysokoškolské - znát pojem celoživotní vzdělávání Řád školy OSV - seberegulace a sebeorganizace - vědět, že na vzdělání má každý právo Práva a povinnosti žáků PV - výzdoba školy, - znát důsledky zanedbání povinné školní Šikana třídy docházky - znát základní informace o své škole Vv - kresba školy - být seznámen s Řádem školy, se svými právy i povinnostmi - rozpoznat nevhodné chování, šikanu, upozorňovat na její projevy - vědět, na které osoby nebo instituce se může obrátit v případě nutné pomoci - být informován o možných formách sexuálního zneužívání dětí - dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole i mimo ni - zúčastňovat se školních i mimoškolních akcí - chápat význam vzdělání v kontextu s profesním uplatněním Žák by měl: Člověk a volný čas Tv - sportovní hry OSV - psychohygiena - vysvětlit, co to je volný čas Způsoby využití volného času OSV - seberegulace a sebeorganizace - popsat způsoby využití volného času Zájmové organizace Hv - poslech písní, OSV - kreativita - vyjmenovat několik zájmových, sport. Nevhodné využívání volného času návštěva koncertu MV - kritické čtení, poslouchání organizací, kulturních, sport. zařízení Návykové látky a pozorování mediálních sdělení - vysvětlit význam kultury a sportu v životě Patologické hráčství Pv - výroba dárků, - upozornit na nevhodné využívání volného Dopravní předpisy dopravních značek času Důležitá telefonní čísla - vyjmenovat látky poškozující zdraví (alkohol, kouření) 358

19 Předmět: Občanská výchova Ročník: 6. LMP - pohovořit o jejich návykovosti, závislosti - být poučen o nebezpečnosti drog, některé druhy vyjmenovat - znát zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek - aktivně se zúčastnit besedy o drogách - být upozorněn na škodlivost hazardu a patologického hráčství - naučit se nepodléhat reklamním vlivům a působení médií - znát pravidla silničního provozu - poznat některé dopravní značky - naučit se zpaměti důležitá telefonní čísla - informovat své spolužáky o tom, jak on sám využívá volný čas - navrhnout vhodnou volnočasovou aktivitu, do které by se zapojila celá třída Žák by měl: Mezilidské vztahy ve společnosti Sloh - referát na OSV - mezilidské vztahy - vyjádřit svůj vztah ke spolužákům, Vztahy ve škole, skupině téma Já a spolužák OSV spolupráce a soutěživost pedagogům, kamarádům Uvědomování si sebe sama OSV - řešení problémů a rozhodovací - uvědomit si pravidla soužití ve vrstevnické Asertivní chování dovednosti nebo zájmové skupině Pravidla společenského chování OSV - psychohygiena - uvědomovat si vlastní já OSV - poznávání lidí - rozvíjet asertivní chování - sestavit si žebříček mravních hodnot - naučit se respektovat a tolerovat názory jiných osob - rozvíjet vlastnosti jako jsou rozhodnost, cílevědomost, svědomitost - rozpoznat hodnoty přátelství 359

20 Předmět: Občanská výchova Ročník: 7. LMP Žák by měl: Domov a rodina Sloh - referát na MkV - lidské vztahy - vysvětlit, co pro něj znamená domov Funkce a struktura rodiny téma Moje rodina OSV - komunikace - formulovat svůj vztah k rodině Denní řád OSV - řešení problémů a rozhodovací - objasnit vznik, funkce a strukturu rodiny, Formy rodiny Vv - malba rodičů dovednosti vztahy v ní, roli rodičů i ostatních Hospodaření rodinných příslušníků Zákon o rodině M - numeace pod - popsat denní řád vlastní rodiny, využití Odborné instituce sebou, násobení volného času - rozpoznat možné příčiny rod. problémů, navrhnout vhodné způsoby řešení - uvést příčiny rozpadu rodiny - chápat odpovědnost rodičů za výchovu dětí, Zákon o rodině - být seznámen s pojmy úplná a neúplná rodina, náhradní rodinná péče, ústavní výchova - rozebrat hospodaření a rozpočet rodiny ( příjmy, výdaje, kapesné ) - znát způsoby plateb a podoby peněz - říci, jak si představuje svou budoucí rodinu, ideální rodinu - vědět o centrech odborné pomoci, vyhledat a použít jejich telefonní čísla Žák by měl: Základy péče o dítě Pv - péče o dítě OSV - rozvoj schopností poznávání - znát vývojová stádia v životě člověka Etapy v životě člověka OSV - komunikace - umět je stručně charakterizovat Práva a povinnosti dětí OSV - řešení problémů a rozhodovací - mít základní poznatky péče o dítě dovednosti v určitých věkových obdobích - vyzkoušet si na panence manipulaci s malým dítětem - vědět práva a povinnosti dětí 360

21 Předmět: Občanská výchova Ročník: 7. LMP Žák by měl: Mezilidské vztahy ve společnosti Sloh - referát na OSV - mezilidské vztahy - vyjádřit svůj vztah k rodině i cizím lidem Vztahy v rodině i k cizím lidem téma Lidé okolo mě OSV - řešení problémů a rozhodovací - popsat svou představu ideálních vztahů Pravidla společenského soužití a chování dovednosti mezi lidmi Nepřiměřené chování Z - kultura v jiných OSV - psychohygiena - respektovat pravidla společenského Rovnoprávné postavení ve společnosti zemích, zajímavosti OSV - kooperace a kompetice soužití Minoritní skupiny MkV - kulturní rozdíly - být ohleduplný ke starým, nemocným Náboženství D - společenské MkV - princip sociálního smíru a solidarity a postiženým spoluobčanům Vandalismus chování dříve a dnes MkV - podpora multikulturality - uvědomovat si problémy lidské MkV - etnický původ nesnášenlivosti - znát základní pravidla společenského chování, rozlišit projevy nepřiměřeného chování, porušování společens. norem - diskutovat na téma rovnoprávné postavení mužů a žen ve společnosti, rovnocennost národnostních menšin - tolerovat kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minorit. skupin ve společnosti - uvědomovat si vliv náboženství na lidi, jeho klady, zápory, nebezpečí náboženských sekt - naučit se chovat a komunikovat s lidmi v různých životních situacích a za mimořádných událostí - učit se úctě k člověku - zvládnout řešit konfliktní situace - umět se pohybovat v rizikovém prostředí - kriticky přistupovat k projevům vandalismu 361

22 Předmět: Občanská výchova Ročník: 8. LMP Žák by měl: Člověk a práce Pv - návštěva OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - být připraven na budoucí povolání Pracovní smlouva, plat, daně Úřadu práce OSV spolupráce a soutěživost rozvíjením jeho schopností, dovedností Zákoník práce - být vychováván k zodpovědnosti Kvalifikace, rekvalifikace - vysvětlit pojmy pracovní smlouva, Nezaměstnanost odměna za práci, daně - být informován o bezpečnosti při práci, o Zákoníku práce - znát rozdíl mezi kvalifikací a rekvalifikací - vědět, jak se zachovat v případě nezaměstnanosti - vysvětlit význam Úřadu práce - být informován o finanční podpoře v době Nezaměstnanosti Žák by měl: Sociální zabezpečení občana Pv - příprava pokrmu OSV - seberegulace a sebeorganizace - vysvětlit pojem sociální a zdravotní péče Sociální a zdravotní péče OSV - psychohygiena - uvědomovat si její význam Civilizační choroby Tv - zásady první - říci, jakým způsobem sociální Sociální a zdravotní pojištění pomoci a zdravotní péči stát zajišťuje Invalidita, nemoc - objasnit pojmy preventivní a lékařská péče, civilizační choroby - být seznámen se sociálním i zdravotním pojištěním, jejich nezbytností - vyjmenovat instituce zdravotní a sociální péče, pomáhající organizace - vysvětlit pojmy invalidita, nemoc - zamyslet se nad zdravým život. stylem, co to obnáší ( strava, tělesná a duševní hygiena, aktivita) - uvědomovat si důsledky nezdravého životního stylu 362

23 Předmět: Občanská výchova Ročník: 8. LMP - připravit jídelníček podle zásad zdravé výživy - naplánovat denní režim podle zásad zdravého životního stylu Žák by měl: Obec, region, kraj Z - Česká republika, MkV - kulturní rozdíly - vysvětlit pojem bydliště, zařadit do kraje, Bydliště, adresa práce s mapou MkV - lidské vztahy ukázat na mapě město, ve kterém bydlí Zajímavosti, kulturní památky EV - vztah člověka k prostředí - říci svou adresu Významné osobnosti - vyjmenovat důležitá, ale i zajímavá místa Zvyky a obyčeje své obce či města, kulturní památky - být seznámen s důležitými osobnostmi svého města - vysvětlit národní zvyky a obyčeje 363

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Cílem předmětu je připravit žáky s komunikačním i jiným handicapem na

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Prima 1 hodina týdně Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Téma

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a 3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ AJ ČJ a L - autoři evropské a světové

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

6.11 Občanská výchova

6.11 Občanská výchova 6.11 Občanská výchova 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchov k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více