ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR"

Transkript

1 R U R Ú - ÚAP ORP06 NOVÝ BOR ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR Textová dokumentace Grafická dokumentace RURÚ schéma vyváženost vztahu územních podmínek výkres PROBLÉMY Ú AP O R P 0 6 NOVÝ BOR Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování, nám. Míru Nový Bor ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ II. 0RP06 Zpracováno za podpory SPIRIT_GIS_G4_ORP06

2 OBSAH TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI II. Textová část A. SWOT Hospodářský pilíř A.1 A.2 Veřejná dopravní a technická infrastruktury Hospodářské podmínky území 2 3 B.SWOT Pilíř soudržnosti společenství obyvatel B.1 Sociodemografické podmínky B.2 Bydlení B.3 Rekreace C. SWOT Pilíř environmentální C.1 Horninové prostředí a geologie C.2 Vodní režim C.3 Hygiena životního prostředí C.4 Ochrana přírody a krajiny C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa D. Souhrnná SWOT analýza dle pilířů udržitelného rozvoje 6 E. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci 9 F. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj 13 Výkresová část V.4 Výkres problémů k řešení v ÚPD M1:

3 dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje: 1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Seznam všech problémů k řešení v území je zrekapitulován na str. 13 a v grafické části v legendě výkresů problémů. Samotný rozbor vychází z moderní analytické metody SWOT analýzy, s jejíž pomocí byly identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Díky použití této metody bylo možné komplexně vyhodnotit po jednotlivých pilířích celé území ORP a nalézt problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích. A. PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ A.1 Veřejná dopravní a technická infrastruktury - dobré napojení území na silnice I. třídy 9 a 13 - rozsáhlá síť značených turistických a cykloturistických tras - soběstačnost území z hlediska zdrojů kvalitní pitné vody - nevyhovující stavebně technický stav místních komunikací - málo spojů veřejné hromadné dopravy v menších obcích - velké množství objektů s nevyhovujícím způsobem čištění odpadních vod - chybějící splašková kanalizace v některých obcích - podpora rozvoje cykloturistiky - útlum veřejné dopravy - výstavba nových cyklostezek - zvyšování koncentrace individuální dopravy - dokončení splaškové kanalizace 2

4 A.2 Hospodářské podmínky území - oblast rekreace a cestovního ruchu jako zdroj pracovních příležitostí a příjmů veřejných rozpočtů - podpora veřejné hromadné dopravy - nedostatek finančních zdrojů na rozvojové projekty - orientace na poskytování sezónních služeb - pokles ekonomické aktivity v důsledku nízkých příjmů obcí - vysoká míra závislosti malých obcí na státu a kraji - nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj veřejné infrastruktury PILÍŘ SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL B.1 Sociodemografické podmínky - dobrá dostupnost sociálních služeb a zdravotnictví (Nový Bor Česká Lípa) - zatížení území menších obcí rekreačními uživateli území - dojížďka do škol - nedostatek pracovních příležitostí - nedostatečná občanská vybavenost mimo města (N. Bor, Cvikov, K. Šenov) - odliv obyvatel z důvodu nedostatku pracovních příležitostí kombinované se špatnou veřejnou dopravou neumožňující dojíždění za prací B.2 Bydlení - atraktivní území pro trvalé bydlení - na splaškovou kanalizaci nejsou napojeny všechny obce, nebo jenom části - nabídka zastavitelných ploch pro bydlení - využití objektů rodinné rekreace pro trvalé bydlení - vysídlování malých obcí, jejich případná přeměna na rekreační sídlo a ztráta zájmu o jejich rozvoj 3

5 B.3 Rekreace - atraktivní území pro rekreaci - malé využití území pro rekreaci mimo sezónu - velký počet turistických stezek, cyklostezek - hodnotná krajina a přírodní prostředí - využití zchátralého rekreačního střediska () - devastace přírody a krajiny v důsledku zvýšení turistického ruchu PILÍŘ ENVIRONMENTÁLNÍ C.1 Horninové prostředí a geologie - Žádné ložisko nerostných surovin - ohrožení zásob podzemních vod v CHOPAV C.2 Vodní režim - CHOPAV Severočeská křída - činnost protipovodňové služby jako složky integrovaného záchranného systému - soběstačnost území v zásobování pitnou vodou - riziko znečištění vodních zdrojů C.3 Hygiena životního prostředí - snaha o dlouhodobé snižování znečištění povrchových a podzemních vod - umisťování záměrů do brownfields - odstraňování starých ekologických zátěží - rostoucí podíl automobilové dopravy na znečištění ovzduší - nízký podíl obyvatel napojených na splaškovou kanalizaci a ČOV - výskyt lokality hodnocené jako stará ekologická zátěž - kontaminace podzemních a povrchových vod neřešením starých ekologických zátěží - nekoordinovaný rozvoj území 4

6 C.4 Ochrana přírody a krajiny - hodnotné krajinné a přírodní prostředí - místně snížená krajinná hodnota umístěním technické infrastruktury (liniové stavby) - poloha v CHKO Lužické hory - vysoká lesnatost území - koordinace zájmů ochrany přírody a krajiny se zájmy vlastníků a uživatelů území - vznik nových střetů při realizaci navrhovaných liniových staveb (silnice I/9 a I/13 vedená přes II. a III. třídu ochrany CHKO LH) C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa - na území půdy I. a II. třídy ochrany ZPF - nízká míra investic do půdy (protierozní opatření apod.) - vysoká lesnatost území - zábor ZPF vlivem stavební činnosti - výskyt kontaminovaných půd po starých ekologických zátěžích - riziko smyvů půd a úzce lokálních záplav při chybném osevu zemědělských pozemků místně nevhodnými plodinami 5

7 D. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA DLE PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ - značná výměra zemědělských a lesních pozemků - zavedené malé a střední podnikání - existence průmyslových zón - vysoký potenciál a atraktivita přírodních hodnot území - rozsáhlá síť značených turistických a cykloturistických tras - relativně hustá síť silnic - významné cyklotrasy a turistické stezky - soběstačnost území z hlediska zdrojů kvalitní pitné vody - hustá síť distribučních stanic a vedení VN - rostoucí podíl tříděného odpadu, zřizování sběrných dvorů ve větších obcích - rozvoj zeleného podnikání - využití nevyužívaných a ladem ležících zemědělských pozemků pro nové i netradiční způsoby zemědělského hospodaření - využití potenciálu venkovského prostoru pro turistiku - získávání prostředků na rozvoj z Evropských fondů - využití přírodního a kulturního potenciálu území pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu - kvalitně připravené projekty a efektivní využívání finančních nástrojů EU na rozvoj území obcí - vyšší míra vzájemné spolupráce obcí - podpora rozvoje cykloturistiky - koncentrace ekonomických činností do center osídlení - silná orientace na sklářský průmysl - malé využití alternativních a ekologických způsobů hospodaření - rozdrobená sídelní struktura - vysoké provozní výdaje veřejných rozpočtů - složitá finanční situace malých obcí s nízkými obecními rozpočty - nedostatek finančních zdrojů na rozvojové projekty - přetíženost úseků hlavní silniční sítě - absence rychlostní komunikace - nevyhovující stavebně technický stav silnic II. a III. třídy - nárůst individuální automobilové dopravy na úkor veřejné dopravy - nadměrná hluková zátěž lokalit s vysokou intenzitou dopravy - značné stáří vodovodních řadů = velké ztráty - nízký podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci - velké množství objektů s nevyhovujícím způsobem čištění odpadních vod - nízký podíl oddílné kanalizace = čistírny odpadních vod jsou nadměrně zatěžovány balastními vodami - slabé využití tříděných odpadů - minimální snaha dodavatelů zemního plynu o rozšíření systému do menších obcí - zpomalení procesu restrukturalizace zemědělství - zaměření ekonomických subjektů na sklářský průmysl - odliv zájmu turistů z důvodu málo kvalitních služeb - pokles ekonomické aktivity v důsledku nízkých příjmů obcí - pokles šance na získání podpůrných finančních prostředků - vysoká míra závislosti malých obcí na státu a kraji - nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj veřejné infrastruktury - zhoršování dopravní obslužnosti venkovských oblastí 6

8 - rekonstrukcí vodovodních sítí dojde k významným úsporám - zvyšování podílu čištění odpadních vod - budování a modernizace kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod v obcích - zvýšení podílu oddílné kanalizace - zvýšení úspor energií - zvýšení potenciálu obnovitelných zdrojů energie (biomasa, geotermální energie) - pokračování v osvětě třídění a možností využití odpadů jako druhotné suroviny - útlum veřejné dopravy - zvyšování koncentrace individuální dopravy - ohrožení kvality povrchových a podzemních vod vlivem nečištění odpadních vod - nevhodné situování větrných elektráren s negativním vlivem na krajinný ráz - stagnující stav třídění a využívání odpadů - nedosáhnutí na dotační tituly na rozvoj technické infrastruktury v menších obcích PILÍŘ SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL - příznivá věková struktura - dlouhodobý růst vzdělanosti - dobrá dostupnost a dobrá úroveň zdravotní péče a dostatečná kapacita zdravotních zařízení pro trvale bydlící obyvatelstvo - vyhovující odborné složení personálu pracujícího v sociálních službách - značný počet památkově chráněných objektů - množství drobných památek a rozmanitosti lidové architektury - četné příležitosti sportovního využití - atraktivní území pro trvalé a rekreační bydlení - rostoucí počet rozestavěných a dokončených rodinných domů - obstojná míra ekonomické aktivity - atraktivita území pro cestovní ruch a rekreaci - posilování informační gramotnosti obyvatel - podpora zdravého životního stylu - transformace zařízení sociálních služeb a jejích standardizace - získání finančních prostředků z Evropských fondů na obnovu památek - vhodné využívání památek pro cestovní ruch a kulturní aktivity - využití ohrožených památek pro podnikatelské a neziskové aktivity - rozvoj sportu a sportovních zařízení vyvolaný rozvojem cestovního ruchu - zatížení části území rekreačními uživateli území - stále více převažující spotřební chování a pohodlnost obyvatel - nerozvinutý systém dalšího a celoživotního vzdělávání - nevyvážený systém financování zdravotní péče - nedostatečná podpora alternativních forem sociální péče - špatný stavebně technický stav některých historických objektů, sportovních staveb a zařízení - omezená přístupnost a kulturní využití sakrálních památek - nekoncepční rozvoj bydlení - zastaralý bytový fond - vysoký podíl bytů III. a IV. kategorie - lokální rizika povodní, sesuvů půdy, propadu poddolovaných území - lokální rizika ohrožení v důsledku civilizačních vlivů - zvyšující se rozdíl rozvojových předpokladů mezi městy a malými obcemi - vylidňování menších obcí a jejích přechod na čistě rekreační funkci - nedostatečné krizové zabezpečení obyvatelstva a území - uzavírání škol v malých obcích - zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva - nízká efektivita sociálních služeb - nárůst sociálně slabších a méně přizpůsobivých obyvatel - pokračující chátrání kulturních a historických památek z důvodu nedostatečné péče 7

9 - využití objektů rodinné rekreace pro trvalé bydlení - modernizace, rekonstrukce starého bytového fondu - vytvoření nových pracovních míst v primárním sektoru - vytvoření vhodných podmínek pro ekonomický rozvoj - využití území pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu - zlepšení dopravní sítě a dostupnosti - devastace památek nevhodným využitím a necitlivými opravami - vandalismus - nedostatečná obnova sportovních zařízení - neudržitelná urbanizace a suburbanizace volné krajiny v okolí měst - vysídlování malých obcí, jejich případná přeměna na rekreační sídla a ztráta zájmu o jejich rozvoj - nárůst dlouhodobě nezaměstnaných, sociálně slabších obyvatel - velká fluktuace obyvatel - prudké zvýšení nezaměstnanosti při propadu sklářského průmyslu - další zvyšování zátěže území a krajiny vlivem potencionálních uživatelů a jednodenní návštěvnosti PILÍŘ ENVIRONMENTÁLNÍ - zdokumentovaná vodohospodářská evidence - činnost protipovodňové služby jako složky integrovaného záchranného systému - zpracované studie odtokových poměrů vodních toků a studie protipovodňových prevencí - provedené meliorace - snížení produkovaných emisí do ovzduší - snaha o dlouhodobé snižování znečištění povrchových a podzemních vod - relativně malá míra znečištění povrchových a podzemních vod - pokračování v trendu zlepšování kvality podzemních a povrchových vod - odstraňování stávajících a potencionálních zdrojů znečištění - navýšení dotací na zlepšení a navýšení podílu čištěných odpadních vod - umisťování záměrů do brownfields - hodnotné krajinné a přírodní prostředí - pestrost krajinných typů - rozmanitost a zachovalost venkovských sídel - realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření určených k zvyšování retence - sesuvná území - urychlení odtoku povrchových vod vlivem vynucených úprav koryt vodních toků v důsledku urbanizace údolních niv a dále v důsledku nevhodných zemědělských a lesotechnických zásahů v krajině, přičemž část zástavby sídelních celků a průmyslových objektů se nachází v záplavovém území - chudé půdy na písčitých substrátech, zamokřené půdy - funkčnost meliorací - rostoucí podíl automobilové dopravy na znečištění ovzduší - znečištění povrchových toků vlivem nedostatečného čištění odpadních vod - umístění záměrů do blízkosti nebo přímo do ochranných pásem vodních zdrojů - malý podíl ekologického zemědělství - nevyužité a zdevastované plochy (brownfields) - nedostatek finančních prostředků na podporu odstranění starých ekologický zátěží - nadměrná hluková zátěž v územích s intenzivní silniční dopravou - stagnující proces realizace navržených prvků ÚSES - místně snížená krajinná hodnota umístěním technické infrastruktury (liniové stavby) - absence krajinného plánu - ohrožení zásob podzemních vod v CHOPAV 8

10 vod v krajině a ke snižování povodňových škod - riziko nárůstu lokálních záplav vlivem prognózovaného extrémního vývoje množství a intenzity ovzdušných srážek - riziko smyvů půd a úzce lokálních záplav při - závlahy na výsušných, ale kvalitních půdách chybném osevu zemědělských pozemků místně nevhodnými plodinami - hospodářské škody na majetku v případě - možnost provádění revitalizačních opatření na podlimitně dimenzovaných nebo chybně trvale nebo periodicky zamokřovaných půdách vyprojektovaných staveb nebo jejich částí vlivem četnějšího výskytu orkánů, vichřic a krupobití - agroturistika - eroze půdy - pokračování v trendu snižování škodlivých látek a - výskyt kontaminovaných půd po starých zvyšování kvality ovzduší ekologických zátěžích - cílená podpora ekologických forem hospodaření - zábor ZPF vlivem stavební činnosti - další rozvoj ekonomických aktivit zvyšující - odstraňování starých ekologických zátěží kontaminaci a degradaci půdy - snižování hlukové zátěže budováním obchvatů - opětovný nárůst produkce emisí z malých měst a obcí stacionárních zdrojů - zhoršení ovzduší navyšováním přeprav - alternativní způsob obhospodařování krajiny v individuální dopravě - kontaminace podzemních a povrchových vod - podpora obnovy vegetační infrastruktury krajiny neřešením starých ekologických zátěží - nekoordinovaný rozvoj území - narušení krajinného rázu nevhodnými stavebními zásahy - vznik nových střetů při realizaci navrhovaných liniových staveb - výrazné ubývání krajiny na úkor zástavby - pokračující trend nedostatečné péče o kulturní krajinu - protierozní opatření E. URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI Problémy k řešení v ÚPD vznikly v součinnosti se všemi obcemi ORP Nový Bor. Komunikace se starosty jednotlivých obcí probíhala prostřednictvím osobního jednání (viz vyhodnocení PRURÚ str. 72 Sběr podkladů o záměrech a problémech obcí). Problémy jsou vyjádřeny dle významu, původu a trvání v níže uvedených tabulkách: Tabulka_E1_UAPO_registr_PROBLEMY_.xlsx Tabulka_E1_UAPO_registr_po_obcich_PROBLEMY_.xlsx 12 a výkresu: VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD 9

11 Tabulka_E1_UAPO_registr_PROBLEMY_2012.xlsx ID Popis problému POPIS Uapo_021 - územní systém ekologické stability potřeba zpřesnění / LBC_1185 Lesní stráň/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_446 Na vorech/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Radvanec potřeba zpřesnění / LBC_1182 Vidle/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1184 Chudý vrch/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1031 Na okraji/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Nový Bor potřeba zpřesnění / LBC_1034 V bylinách/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Sloup v Čechách potřeba zpřesnění / LBC_1177 Skála smrti/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov, Kunratice potřeba zpřesnění / LBC_1186 Ortel/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1176 Zrušený rybník/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_453 Na lesní stráni/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Radvanec potřeba zpřesnění / LBC_515 Pod Kovářským vrchem/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1175 U Lindavy/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1187 Orchideová loučka/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1174 V dolíku/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1172 V meandrech/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1173 Nad Svitavou/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Velenice, Cvikov potřeba zpřesnění / RBC_1356 Hřeben Kozlí - Kameník/ dle ZÚR v obci Slunečná potřeba zpřesnění a rekategorizace / RBC1356/ v souladu se ZÚR v obci Kamenický Šenov potřeba zpřesnění a a rekategorizace / NRBK K19M/ dle ZÚR v obci Cvikov potřeba zpřesnění a a rekategorizace / NRBK K19M/ dle ZÚR v obci Cvikov potřeba zpřesnění a a rekategorizace / NRBK K5MB/ dle ZÚR v obci Prysk potřeba zpřesnění a a rekategorizace / NRBK K5MB/ dle ZÚR v obci Prysk Problémy 1-22: ZÁVADY (vycházejí z PRURÚ) Střet návrhu region. biocentra RC1356 Hřeben Kozlí - Kameník s CHLÚ Slunečná Střet návrhu region. biocentra RC1356 Hřeben Kozlí - Kameník s CHLÚ Prácheň Problémy 23-24: STŘETY (vycházejí z PRURÚ) Komentář: potřeba zpřesnění ÚSES je (ID 1-16) navržena dle studie Krajského úřadu Libereckého kraje. Potřeba zpřesnění a rekategorizace ÚSES (ID 17-22) dle schválených ZÚR je potřeba zahrnout do nově pořizovaných územních plánů Slunečná a Kamenický Šenov, je nutnost respektovat záměry z nadřezené dokumentace (ZÚR). Střety návrhu regionálního biocentra (ID 19-20) Hřeben Kozlí Kameník s chráněných ložiskovým územím ve Slunečné a na Práchni vychází s platných územních plánů obcí a je potřeba toto řešit v nových územních plánech Slunečná a Kamenický Šenov. Problém se pojí se záměry Z21. Uapo_050 - záplavové území 25 Nedostatečná protipovodňová opatření Kunratice - Svitávka 26 Nedostatečná protipovodňová opatření Cvikov - Lindava - Svitávka 27 Nedostatečná protipovodňová opatření Sloup - Dobranovský potok Problémy 25-27: OHROŽENÍ (vycházejí ze SWOT, B9) Komentář: problém s nedostatečným protipovodňovým opatřením vychází zejména ze stavu povodní v srpnu roku 2010, které významně zasáhly část Libereckého kraje i v ORP Nový Bor, a to především na řece Svitávce. Uapo_068 - vodovodní síť 28 Problém rozvoje z důvodu chybějícího vodovodu v obci Lindava 29 Problém rozvoje z důvodu chybějícího vodovodu v obci Svitava 30 Problém rozvoje z důvodu nedostatečného zás. vodou v obci Radvanec Problémy 28-30: OHROŽENÍ (vycházejí z PRURÚ) Komentář: problém rozvoje z důvodu chybějícího vodovodu v obci Lindava a Svitava nebo nedostatečné zásobování vodou v Radvanci není míněno, že se obec nemůže vůbec rozvíjet a nabízet např. nové pozemky pro výstavbu. Lidé musí při nové výstavbě počítat s výstavbou studní a není vždy a v každé lokalitě možné studně realizovat. Vždy musí proběhnout zkušební vrt a hydrogeologický posudek zda je možno studnu vybudovat. Problém se pojí se záměry Z68_1 - Z68_ Uapo_070 - síť kanalizačních stok Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Lindava - Cvikov Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Svitava - Cvikov Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Chotovice Problém rozvoje z důvodu chybějící kan. v obci Kunratice u Cvikova Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Mařenice Vydání ID_PROBLEM P_21_LC1185 P_21_LC446 P_21_LC1182 P_21_LC1184 P_21_LC1031 P_21_LC1034 P_21_LC1177 P_21_LC1186 P_21_LC1176 P_21_LC453 P_21_LC515 P_21_LC1175 P_21_LC1187 P_21_LC1174 P_21_LC1172 P_21_LC1173 P_21_RC1356_ZUR P_21_RC1356_UPO P_21_NRBK_K19M_ZUR P_21_NRBK_K19M_ZUR P_21_NRBK_K5MB_ZUR P_21_NRBK_K5MB_ZUR P_21_RC1356_SLUNECNA P_21_RC1356_PRACHEN P_50_1 P_50_2 P_50_3 P_68_1 P_68_2 P_68_3 P_70_1 P_70_2 P_70_3 P_70_4 P_70_5 10

12 Tabulka_E1_UAPO_registr_PROBLEMY_2012.xlsx ID Popis problému POPIS Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Prysk Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Skalice u ČL Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Sloup v Čechách Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Slunečná Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Svojkov Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Rousínov - Svor Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci H. Světlá - Mařenice Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci D. Světlá - Mařenice Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Bukovany - Nový Bor Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Pihel - Nový Bor Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Janov - Nový Bor Problém rozvoje z důvodu nedostatečného odkanalizování v obci Krompach Problémy 31-47: OHROŽENÍ (vycházejí z PRURÚ a SWOT A4) Komentář: ve městech je kanalizace na dostačující úrovni jen v některých lokalitách by bylo potřeba její rekonstrukce. Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace především v menších obcích není míněno, že se obec nemůže vůbec rozvíjet a nabízet např. nové pozemky pro výstavbu. Lidé musí při nové výstavbě počítat s realizací domovních ČOV, které přečistí odpadní vody a nebude se tím znečišťovat okolí ani podzemní vody. Problém se pojí se záměry Z70_1 - Z70_12. Uapo_072 - elektrická stanice 48 Problém nedostatečné kapacity el. zdrojů Nový Bor Problém 48: ZÁVADY (vychází z PRURÚ a SWOT A4) Komentář: v řešeném území je jediné vedení izolačně postavené na 110 kv, provozované je však pouze na 35 kv. Je to vedení Č. Lípa Crystalex Nový Bor. To souvisí s předpokládanou výstavbou RZ 110/35(22)kV Nový Bor (záměr Z72_1_ZUR_E18). Pro stavbu je rozhodující odběr firmy Crystalex a případná výstavba v průmyslové zóně vedle Crystalexu. Vydání ID_PROBLEM P_70_6 P_70_7 P_70_8 P_70_9 P_70_10 P_70_11 P_70_12 P_70_13 P_70_14 P_70_15 P_70_16 P_70_17 P_72_1 Uapo_073 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy 49 Problém navrhované trasy el. vedení přes území CHKO Lužické hory v obci Svor P_73_1 50 Problém vrchního el. vedení přes zastavěné území obce Svor P_73_2 Problém 49-50: STŘET (vychází z PRURÚ a z požadavku obce Svor) Komentář: navržená trasa el. vedení (záměr Z73_2, Z73_8) prochází přes I. a II. zónu ochrany CHKO Lužické hory, která má zpřísněnou ochranu a je potřeba dbát na přírodní hodnoty území a pomáhat je chránit. Problém P_73_2 vzešel z požadavku obce Svor, která nesouhlasí s vrchním el. vedením přes zastavěné území obce, navrhuje spíše podzemní el. vedení k zachování kvality bydlení. Uapo_090 - silnice I 51 Střet návrhu vyrovnání silnice I/9 s ochranou II. zóny CHKO Lužické hory v obci Svor P_90_1 Problém 51: STŘET (vychází z PRURÚ) Komentář: navržená trasa vyrovnání silnice I/9 (záměr Z_90_1_ZUR_D06A) prochází přes II. zónu ochrany CHKO Lužické hory a je potřeba dbát na přírodní hodnoty území a pomáhat je chránit, tak že se budou snižovat zásahy a nová výstavba v CHKO. Výše uvedené problémy mají dlouhodobý charakter. Nejedná se o nové problémy. Jednotlivé položky jsou již částečně řešeny v ÚP. Poznámka: identifikátor problému je složen ze třech částí: P - problém_číslo jevu ÚAPO_průběžné pořadové číslo (nebo jednoznačná identifikace v rámci jevu) Modrý text - problémy nadmístního významu k řešení v nadřazené dokumentaci 11

13 TABULKA E1_UAPO_registr_po_obcich_PROBLEMY_2012.xlsx Obec Cvikov Chotovice Kamenický Šenov Krompach Kunratice u Cvikova Mařenice Nový Bor Okrouhlá Polevsko Prysk Radvanec Skalice u České Lípy Sloup v Čechách Slunečná Svojkov Svor Vydání Problémy ÚAPO ID PROBLEM P_21_LC1182, P_21_LC1184, P_21_LC1186, P_21_LC1176, P_21_LC1175, P_21_LC1187, P_21_LC1174, P_21_LC1172, P_21_LC1173, P_21_LC1185, P_21_LC1177, P_21_LC515,P_50_2, P_21_NRBK_K19M_ZUR,P_70_1, P_70_2, P_68_1, P_68_2 P_70_3 P_21_RC1356_UPO P_70_17 P_21_LC1177, P_50_1, P_70_4 P_21_NRBK_K19M_ZUR, P_70_5, P_70_12, P_70_13 P_21_LC1031, P_21_LC1034, P_72_1, P_70_14, P_70_15, P_70_16 P_21_RC1356_UPO P_21_NRBK_K5MB_ZUR P_21_NRBK_K5MB_ZUR, P_70_6 P_21_LC446, P_21_LC453, P_21_LC1185, P_68_3 P_70_7 P_21_LC1031, P_21_LC1034, P_50_3, P_70_8 P_21_RC1356_ZUR, P_21_RC1356_SLUNECNA, P_21_RC1356_PRACHEN, P_70_9 P_70_10 P_73_1, P_73_2, P_90_1, P_70_11, 12

14 F. VYVÁŽENOST VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Vyváženost vztahu územních podmínek vyjadřuje mapové schéma: Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj po obcích ORP Nový Bor Vyváženost jednotlivých pilířů byla provedena na základě expertního odhadu se starosty jednotlivých obcí. Výstupy byly zpracovány dle metodiky UAP_RURU MMR 05/2010. Výstup je shrnut do formy tabulky: Tabulka_F1_UAPO_vyvazenost_vztahu_uzemnich_podminek_ 16 a mapového schématu: SCHEMA_vyvazenost_vztahu_uzemnich_podminek_ 17 Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj Součástí úplné aktualizace ÚAP ORP Nový Bor je aplikace metodiky MMR 05/2010, která vyhodnocuje vyváženost územních podmínek a zobrazuje vzájemné souvislosti rozvoje jednotlivých obcí. Vyváženost územních podmínek jednotlivých obcí byla hodnocena z hledisek kvality životního prostředí, stability osídlení a hospodářského rozvoje-možnosti obživy. Vyhodnocení bylo promítnuto do mapy Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj po obcích ORP Nový Bor (str. 20). Obce byly hodnoceny samostatně, aby byla vidět vyváženost jednotlivých hodnocených hledisek. V obcích ORP Nový Bor převažuje problém stability osídlení, který je úzce spojen s hospodářským rozvojem, nedostatkem ploch pro bydlení a především chybějící technickou infrastrukturou. Hospodářský rozvoj je problémem celého ORP Nový Bor. U obcí, které těsně sousedí s městem Nový Bor (dříve byly části města př. Polevsko, Sloup v Čechách, Chotovice, Okrouhlá) a Cvikovem se problémy se stabilitou osídlení a možností obživy tolik neprojevují jako u obcí vzdálenějších, jejichž vazby na města s příznivými územními podmínkami (Nový Bor, Cvikov) jsou nevýrazné (vzdálenost, doprava apod.). Relativně vyvážené obce z uvedených hledisek jsou města Nový Bor, Cvikov a Kamenický Šenov. U ostatních obcí se projevuje nevyváženost, převažuje kvalitní životní prostředí, čehož se snaží obce využít k rozvoji rekreace a příhraničního cestovního ruchu. U obcí, kde životní prostředí není určujícím parametrem, je možné kromě rekreace zaměřit rozvoj na posílení hospodářského růstu (Kamenický Šenov), vymezit v ÚP plochy pro průmysl, sklady apod. Problémem většiny obcí ORP Nový Bor je nedostatečná technická infrastruktura. Plochy a koridory pro ni jsou v ÚPD vymezeny. Vzájemné souvislosti rozvoje jednotlivých obcí byly řešeny (v místech, kde to bylo možné) v ÚPD např. vymezením ploch výroby a skladů, občanské vybavenosti, rekreačních ploch apod. Shrnutí hodnocení udržitelného rozvoje jednotlivých obcí ze SWOT analýzy a PRURÚ pro definování vyváženosti vztahu územních podmínek: Cvikov Pilíř životního prostředí město se nachází v CHKO Lužické hory, je obklopeno množstvím lesů, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř město má v ÚP vymezenou průmyslovou zónu (jedná již s několika investory), rozšířené drobné podnikání, technická infrastruktura je dostatečná, napojení na silniční síť I.třídy Sociální pilíř město má síť obchodů, dostatečné vzdělávací a zdravotnická zařízení, odpovídající kulturní a sportovní zařízení 13

15 Chotovice Pilíř životního prostředí obec je v klidné přírodní krajině, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř nemá žádnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice s autobusovou zastávkou mimo obec hodnoceno Sociální pilíř bez občanské vybavenosti hodnoceno Kamenický Šenov Pilíř životního prostředí město se nachází v blízkosti CHKO Lužické hory a České středohoří s množstvím lesů v okolí Hospodářský pilíř město má v ÚP vymezenou průmyslovou zónu, rozšířené drobné podnikání, technická infrastruktura je dostatečná, napojení na silniční síť I. třídy, železniční doprava včetně prům. vlečky ke sklárně Sociální pilíř město má síť obchodů, dostatečné vzdělávací zařízení včetně střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, dostatečná zdravotnická zařízení, dostatečná kulturní zařízení včetně kina, knihovny, muzea Krompach Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů v okolí Hospodářský pilíř nemá žádnou ekonomickou infrastrukturu, nedostatečná technická a dopravní infrastruktura, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř bez občanské vybavenosti hodnoceno Kunratice u Cvikova Pilíř životního prostředí obec se nachází v blízkosti CHKO Lužické hory s množstvím lesů, v okolí má dostupné vodní plochy Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, nedostatečná technická a dopravní infrastruktura, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Mařenice Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, nedostatečná technická a dopravní infrastruktura, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Nový Bor Pilíř životního prostředí město se nachází v blízkosti CHKO Lužické hory, je obklopeno množstvím lesů, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř město má v ÚP vymezenou průmyslovou zónu (jedná již s několika investory), rozšířené drobné podnikání, technická infrastruktura je dostatečná, napojení na silniční síť I. třídy, železniční doprava včetně prům. vlečky ke sklárně Sociální pilíř město má síť obchodů včetně hypermarketů, dostatečné vzdělávací zařízení včetně základní umělecké školy, gymnázia a SOŠ a VOŠ sklářské, dostatečná zdravotnická zařízení, dostatečná kulturní zařízení včetně kina, divadla, knihovny, muzea, kvalitní sportovní areály zahrnující fotbalový stadion, krytá multifunkční hala, koupaliště s odpočinkovým zázemím 14

16 Okrouhlá Pilíř životního prostředí obec se nachází v blízkosti CHKO Lužické hory a České středohoří s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř obec se nachází v přímé blízkosti Nového Boru, kde je dostatečná občanská vybavenost Polevsko Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, nevyhovující dopravní infrastruktura, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř obec se nachází v přímé blízkosti Nového Boru, kde je dostatečná občanská vybavenost Prysk Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů Hospodářský pilíř fungující výroba v Preciose, dobrá dostupnost Kamenického Šenova Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Radvanec Pilíř životního prostředí obec je v klidné přírodní krajině, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř nemá žádnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice, nevyhovující technická infrastruktura hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Skalice u České Lípy Pilíř životního prostředí - obec se nachází v blízkosti CHKO České středohoří v klidné přírodní krajině Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu hodnoceno Sociální pilíř v obci je dostatečná občanská vybavenost s možností využití zařízení v Novém Boru Sloup v Čechách Pilíř životního prostředí - obec se nachází v klidné přírodní krajině, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř v obci je dostatečná občanská vybavenost s možností využití zařízení v Novém Boru Slunečná Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO České středohoří s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno - 15

17 Svojkov Pilíř životního prostředí obec se nachází v klidné přírodní krajině s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Svor Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Vymezení pojmů sociální a ekonomická infrastruktura, použitých v kategorizaci obcí: Základní složky sociální infrastruktury: bydlení občanské vybavení Obojí výrazně ovlivňuje životní styl, tj. strukturu potřeb člověka a kvalitu uspokojování těchto potřeb. Základní okruhy potřeb člověka: práce, výživa, odívání, bydlení zdraví a sociální péče vzdělání a výchova kultura a umění sport a rekreace informace a komunikace doprava a přeprava Ekonomická infrastruktura Součástí ekonomické infrastruktury jsou tradičně územně vázané zdroje (suroviny), průmysl, zemědělství, výroba a sklady, rekreace a lázeňství. Tabulka_F1_UAPO_vyvazenost_vztahu_uzemnich_podminek_.xls Plocha Identifik. Obec obce (m2) č. od ČSÚ Cvikov Chotovice Kamenický Šenov Krompach Kunratice u Cvikova Mařenice Nový Bor Okrouhlá Polevsko Prysk Radvanec Skalice u České Lípy Sloup v Čechách Slunečná Svojkov Svor Z Pilíře H - S - Kategorizace KATEGORIE TEXT 1 3a H,S 1 3a H,S 3a H,S 3a H,S 1 2b H 2b H 2a S 3a H,S 2b H 2b H 3a H,S 3a H,S 3a H,S 16

18

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o., červenec 2008 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

F.II.2.Shrnutí přínosu zásad územního rozvoje k vytváření podmínek

F.II.2.Shrnutí přínosu zásad územního rozvoje k vytváření podmínek ZPRACOVATEL VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ÚZEMÍ NATURA 2000 (ČÁST A-B) (OBSAŽENO V SAMOSTATNÉ TEXTOVÉ ČÁSTI) ZPRACOVATEL VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Více

Část C - F VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Část C - F VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545 575 250, 545 576 740 Fax.: 545 576 250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ 46990798

Více

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VLASTIBOŘICE POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL AUTORSKÝ KOLEKTIV MěÚ Turnov ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michal Čapek, Ing. arch. Alena Švandelíková, Ing.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) GEOS LASER STAR, spol. s.r.o. Jižní 810, Hradec Králové vedoucí zpracovatel úkolu: Ing. Jiří Fiedler

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje.:,.

oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje.:,. Odbor stavební úøad oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje.:,. dle rozdìlovníku Vaše èj. Naše èj 5MBK 8296/2009 Vyøizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing.arch. Zita Øehùøková 516775712 516775 186 rehurkova@blansko.cz

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více