ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR"

Transkript

1 R U R Ú - ÚAP ORP06 NOVÝ BOR ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR Textová dokumentace Grafická dokumentace RURÚ schéma vyváženost vztahu územních podmínek výkres PROBLÉMY Ú AP O R P 0 6 NOVÝ BOR Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování, nám. Míru Nový Bor ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ II. 0RP06 Zpracováno za podpory SPIRIT_GIS_G4_ORP06

2 OBSAH TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI II. Textová část A. SWOT Hospodářský pilíř A.1 A.2 Veřejná dopravní a technická infrastruktury Hospodářské podmínky území 2 3 B.SWOT Pilíř soudržnosti společenství obyvatel B.1 Sociodemografické podmínky B.2 Bydlení B.3 Rekreace C. SWOT Pilíř environmentální C.1 Horninové prostředí a geologie C.2 Vodní režim C.3 Hygiena životního prostředí C.4 Ochrana přírody a krajiny C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa D. Souhrnná SWOT analýza dle pilířů udržitelného rozvoje 6 E. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci 9 F. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj 13 Výkresová část V.4 Výkres problémů k řešení v ÚPD M1:

3 dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje: 1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Seznam všech problémů k řešení v území je zrekapitulován na str. 13 a v grafické části v legendě výkresů problémů. Samotný rozbor vychází z moderní analytické metody SWOT analýzy, s jejíž pomocí byly identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Díky použití této metody bylo možné komplexně vyhodnotit po jednotlivých pilířích celé území ORP a nalézt problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích. A. PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ A.1 Veřejná dopravní a technická infrastruktury - dobré napojení území na silnice I. třídy 9 a 13 - rozsáhlá síť značených turistických a cykloturistických tras - soběstačnost území z hlediska zdrojů kvalitní pitné vody - nevyhovující stavebně technický stav místních komunikací - málo spojů veřejné hromadné dopravy v menších obcích - velké množství objektů s nevyhovujícím způsobem čištění odpadních vod - chybějící splašková kanalizace v některých obcích - podpora rozvoje cykloturistiky - útlum veřejné dopravy - výstavba nových cyklostezek - zvyšování koncentrace individuální dopravy - dokončení splaškové kanalizace 2

4 A.2 Hospodářské podmínky území - oblast rekreace a cestovního ruchu jako zdroj pracovních příležitostí a příjmů veřejných rozpočtů - podpora veřejné hromadné dopravy - nedostatek finančních zdrojů na rozvojové projekty - orientace na poskytování sezónních služeb - pokles ekonomické aktivity v důsledku nízkých příjmů obcí - vysoká míra závislosti malých obcí na státu a kraji - nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj veřejné infrastruktury PILÍŘ SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL B.1 Sociodemografické podmínky - dobrá dostupnost sociálních služeb a zdravotnictví (Nový Bor Česká Lípa) - zatížení území menších obcí rekreačními uživateli území - dojížďka do škol - nedostatek pracovních příležitostí - nedostatečná občanská vybavenost mimo města (N. Bor, Cvikov, K. Šenov) - odliv obyvatel z důvodu nedostatku pracovních příležitostí kombinované se špatnou veřejnou dopravou neumožňující dojíždění za prací B.2 Bydlení - atraktivní území pro trvalé bydlení - na splaškovou kanalizaci nejsou napojeny všechny obce, nebo jenom části - nabídka zastavitelných ploch pro bydlení - využití objektů rodinné rekreace pro trvalé bydlení - vysídlování malých obcí, jejich případná přeměna na rekreační sídlo a ztráta zájmu o jejich rozvoj 3

5 B.3 Rekreace - atraktivní území pro rekreaci - malé využití území pro rekreaci mimo sezónu - velký počet turistických stezek, cyklostezek - hodnotná krajina a přírodní prostředí - využití zchátralého rekreačního střediska () - devastace přírody a krajiny v důsledku zvýšení turistického ruchu PILÍŘ ENVIRONMENTÁLNÍ C.1 Horninové prostředí a geologie - Žádné ložisko nerostných surovin - ohrožení zásob podzemních vod v CHOPAV C.2 Vodní režim - CHOPAV Severočeská křída - činnost protipovodňové služby jako složky integrovaného záchranného systému - soběstačnost území v zásobování pitnou vodou - riziko znečištění vodních zdrojů C.3 Hygiena životního prostředí - snaha o dlouhodobé snižování znečištění povrchových a podzemních vod - umisťování záměrů do brownfields - odstraňování starých ekologických zátěží - rostoucí podíl automobilové dopravy na znečištění ovzduší - nízký podíl obyvatel napojených na splaškovou kanalizaci a ČOV - výskyt lokality hodnocené jako stará ekologická zátěž - kontaminace podzemních a povrchových vod neřešením starých ekologických zátěží - nekoordinovaný rozvoj území 4

6 C.4 Ochrana přírody a krajiny - hodnotné krajinné a přírodní prostředí - místně snížená krajinná hodnota umístěním technické infrastruktury (liniové stavby) - poloha v CHKO Lužické hory - vysoká lesnatost území - koordinace zájmů ochrany přírody a krajiny se zájmy vlastníků a uživatelů území - vznik nových střetů při realizaci navrhovaných liniových staveb (silnice I/9 a I/13 vedená přes II. a III. třídu ochrany CHKO LH) C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa - na území půdy I. a II. třídy ochrany ZPF - nízká míra investic do půdy (protierozní opatření apod.) - vysoká lesnatost území - zábor ZPF vlivem stavební činnosti - výskyt kontaminovaných půd po starých ekologických zátěžích - riziko smyvů půd a úzce lokálních záplav při chybném osevu zemědělských pozemků místně nevhodnými plodinami 5

7 D. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA DLE PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ - značná výměra zemědělských a lesních pozemků - zavedené malé a střední podnikání - existence průmyslových zón - vysoký potenciál a atraktivita přírodních hodnot území - rozsáhlá síť značených turistických a cykloturistických tras - relativně hustá síť silnic - významné cyklotrasy a turistické stezky - soběstačnost území z hlediska zdrojů kvalitní pitné vody - hustá síť distribučních stanic a vedení VN - rostoucí podíl tříděného odpadu, zřizování sběrných dvorů ve větších obcích - rozvoj zeleného podnikání - využití nevyužívaných a ladem ležících zemědělských pozemků pro nové i netradiční způsoby zemědělského hospodaření - využití potenciálu venkovského prostoru pro turistiku - získávání prostředků na rozvoj z Evropských fondů - využití přírodního a kulturního potenciálu území pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu - kvalitně připravené projekty a efektivní využívání finančních nástrojů EU na rozvoj území obcí - vyšší míra vzájemné spolupráce obcí - podpora rozvoje cykloturistiky - koncentrace ekonomických činností do center osídlení - silná orientace na sklářský průmysl - malé využití alternativních a ekologických způsobů hospodaření - rozdrobená sídelní struktura - vysoké provozní výdaje veřejných rozpočtů - složitá finanční situace malých obcí s nízkými obecními rozpočty - nedostatek finančních zdrojů na rozvojové projekty - přetíženost úseků hlavní silniční sítě - absence rychlostní komunikace - nevyhovující stavebně technický stav silnic II. a III. třídy - nárůst individuální automobilové dopravy na úkor veřejné dopravy - nadměrná hluková zátěž lokalit s vysokou intenzitou dopravy - značné stáří vodovodních řadů = velké ztráty - nízký podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci - velké množství objektů s nevyhovujícím způsobem čištění odpadních vod - nízký podíl oddílné kanalizace = čistírny odpadních vod jsou nadměrně zatěžovány balastními vodami - slabé využití tříděných odpadů - minimální snaha dodavatelů zemního plynu o rozšíření systému do menších obcí - zpomalení procesu restrukturalizace zemědělství - zaměření ekonomických subjektů na sklářský průmysl - odliv zájmu turistů z důvodu málo kvalitních služeb - pokles ekonomické aktivity v důsledku nízkých příjmů obcí - pokles šance na získání podpůrných finančních prostředků - vysoká míra závislosti malých obcí na státu a kraji - nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj veřejné infrastruktury - zhoršování dopravní obslužnosti venkovských oblastí 6

8 - rekonstrukcí vodovodních sítí dojde k významným úsporám - zvyšování podílu čištění odpadních vod - budování a modernizace kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod v obcích - zvýšení podílu oddílné kanalizace - zvýšení úspor energií - zvýšení potenciálu obnovitelných zdrojů energie (biomasa, geotermální energie) - pokračování v osvětě třídění a možností využití odpadů jako druhotné suroviny - útlum veřejné dopravy - zvyšování koncentrace individuální dopravy - ohrožení kvality povrchových a podzemních vod vlivem nečištění odpadních vod - nevhodné situování větrných elektráren s negativním vlivem na krajinný ráz - stagnující stav třídění a využívání odpadů - nedosáhnutí na dotační tituly na rozvoj technické infrastruktury v menších obcích PILÍŘ SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL - příznivá věková struktura - dlouhodobý růst vzdělanosti - dobrá dostupnost a dobrá úroveň zdravotní péče a dostatečná kapacita zdravotních zařízení pro trvale bydlící obyvatelstvo - vyhovující odborné složení personálu pracujícího v sociálních službách - značný počet památkově chráněných objektů - množství drobných památek a rozmanitosti lidové architektury - četné příležitosti sportovního využití - atraktivní území pro trvalé a rekreační bydlení - rostoucí počet rozestavěných a dokončených rodinných domů - obstojná míra ekonomické aktivity - atraktivita území pro cestovní ruch a rekreaci - posilování informační gramotnosti obyvatel - podpora zdravého životního stylu - transformace zařízení sociálních služeb a jejích standardizace - získání finančních prostředků z Evropských fondů na obnovu památek - vhodné využívání památek pro cestovní ruch a kulturní aktivity - využití ohrožených památek pro podnikatelské a neziskové aktivity - rozvoj sportu a sportovních zařízení vyvolaný rozvojem cestovního ruchu - zatížení části území rekreačními uživateli území - stále více převažující spotřební chování a pohodlnost obyvatel - nerozvinutý systém dalšího a celoživotního vzdělávání - nevyvážený systém financování zdravotní péče - nedostatečná podpora alternativních forem sociální péče - špatný stavebně technický stav některých historických objektů, sportovních staveb a zařízení - omezená přístupnost a kulturní využití sakrálních památek - nekoncepční rozvoj bydlení - zastaralý bytový fond - vysoký podíl bytů III. a IV. kategorie - lokální rizika povodní, sesuvů půdy, propadu poddolovaných území - lokální rizika ohrožení v důsledku civilizačních vlivů - zvyšující se rozdíl rozvojových předpokladů mezi městy a malými obcemi - vylidňování menších obcí a jejích přechod na čistě rekreační funkci - nedostatečné krizové zabezpečení obyvatelstva a území - uzavírání škol v malých obcích - zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva - nízká efektivita sociálních služeb - nárůst sociálně slabších a méně přizpůsobivých obyvatel - pokračující chátrání kulturních a historických památek z důvodu nedostatečné péče 7

9 - využití objektů rodinné rekreace pro trvalé bydlení - modernizace, rekonstrukce starého bytového fondu - vytvoření nových pracovních míst v primárním sektoru - vytvoření vhodných podmínek pro ekonomický rozvoj - využití území pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu - zlepšení dopravní sítě a dostupnosti - devastace památek nevhodným využitím a necitlivými opravami - vandalismus - nedostatečná obnova sportovních zařízení - neudržitelná urbanizace a suburbanizace volné krajiny v okolí měst - vysídlování malých obcí, jejich případná přeměna na rekreační sídla a ztráta zájmu o jejich rozvoj - nárůst dlouhodobě nezaměstnaných, sociálně slabších obyvatel - velká fluktuace obyvatel - prudké zvýšení nezaměstnanosti při propadu sklářského průmyslu - další zvyšování zátěže území a krajiny vlivem potencionálních uživatelů a jednodenní návštěvnosti PILÍŘ ENVIRONMENTÁLNÍ - zdokumentovaná vodohospodářská evidence - činnost protipovodňové služby jako složky integrovaného záchranného systému - zpracované studie odtokových poměrů vodních toků a studie protipovodňových prevencí - provedené meliorace - snížení produkovaných emisí do ovzduší - snaha o dlouhodobé snižování znečištění povrchových a podzemních vod - relativně malá míra znečištění povrchových a podzemních vod - pokračování v trendu zlepšování kvality podzemních a povrchových vod - odstraňování stávajících a potencionálních zdrojů znečištění - navýšení dotací na zlepšení a navýšení podílu čištěných odpadních vod - umisťování záměrů do brownfields - hodnotné krajinné a přírodní prostředí - pestrost krajinných typů - rozmanitost a zachovalost venkovských sídel - realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření určených k zvyšování retence - sesuvná území - urychlení odtoku povrchových vod vlivem vynucených úprav koryt vodních toků v důsledku urbanizace údolních niv a dále v důsledku nevhodných zemědělských a lesotechnických zásahů v krajině, přičemž část zástavby sídelních celků a průmyslových objektů se nachází v záplavovém území - chudé půdy na písčitých substrátech, zamokřené půdy - funkčnost meliorací - rostoucí podíl automobilové dopravy na znečištění ovzduší - znečištění povrchových toků vlivem nedostatečného čištění odpadních vod - umístění záměrů do blízkosti nebo přímo do ochranných pásem vodních zdrojů - malý podíl ekologického zemědělství - nevyužité a zdevastované plochy (brownfields) - nedostatek finančních prostředků na podporu odstranění starých ekologický zátěží - nadměrná hluková zátěž v územích s intenzivní silniční dopravou - stagnující proces realizace navržených prvků ÚSES - místně snížená krajinná hodnota umístěním technické infrastruktury (liniové stavby) - absence krajinného plánu - ohrožení zásob podzemních vod v CHOPAV 8

10 vod v krajině a ke snižování povodňových škod - riziko nárůstu lokálních záplav vlivem prognózovaného extrémního vývoje množství a intenzity ovzdušných srážek - riziko smyvů půd a úzce lokálních záplav při - závlahy na výsušných, ale kvalitních půdách chybném osevu zemědělských pozemků místně nevhodnými plodinami - hospodářské škody na majetku v případě - možnost provádění revitalizačních opatření na podlimitně dimenzovaných nebo chybně trvale nebo periodicky zamokřovaných půdách vyprojektovaných staveb nebo jejich částí vlivem četnějšího výskytu orkánů, vichřic a krupobití - agroturistika - eroze půdy - pokračování v trendu snižování škodlivých látek a - výskyt kontaminovaných půd po starých zvyšování kvality ovzduší ekologických zátěžích - cílená podpora ekologických forem hospodaření - zábor ZPF vlivem stavební činnosti - další rozvoj ekonomických aktivit zvyšující - odstraňování starých ekologických zátěží kontaminaci a degradaci půdy - snižování hlukové zátěže budováním obchvatů - opětovný nárůst produkce emisí z malých měst a obcí stacionárních zdrojů - zhoršení ovzduší navyšováním přeprav - alternativní způsob obhospodařování krajiny v individuální dopravě - kontaminace podzemních a povrchových vod - podpora obnovy vegetační infrastruktury krajiny neřešením starých ekologických zátěží - nekoordinovaný rozvoj území - narušení krajinného rázu nevhodnými stavebními zásahy - vznik nových střetů při realizaci navrhovaných liniových staveb - výrazné ubývání krajiny na úkor zástavby - pokračující trend nedostatečné péče o kulturní krajinu - protierozní opatření E. URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI Problémy k řešení v ÚPD vznikly v součinnosti se všemi obcemi ORP Nový Bor. Komunikace se starosty jednotlivých obcí probíhala prostřednictvím osobního jednání (viz vyhodnocení PRURÚ str. 72 Sběr podkladů o záměrech a problémech obcí). Problémy jsou vyjádřeny dle významu, původu a trvání v níže uvedených tabulkách: Tabulka_E1_UAPO_registr_PROBLEMY_.xlsx Tabulka_E1_UAPO_registr_po_obcich_PROBLEMY_.xlsx 12 a výkresu: VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD 9

11 Tabulka_E1_UAPO_registr_PROBLEMY_2012.xlsx ID Popis problému POPIS Uapo_021 - územní systém ekologické stability potřeba zpřesnění / LBC_1185 Lesní stráň/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_446 Na vorech/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Radvanec potřeba zpřesnění / LBC_1182 Vidle/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1184 Chudý vrch/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1031 Na okraji/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Nový Bor potřeba zpřesnění / LBC_1034 V bylinách/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Sloup v Čechách potřeba zpřesnění / LBC_1177 Skála smrti/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov, Kunratice potřeba zpřesnění / LBC_1186 Ortel/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1176 Zrušený rybník/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_453 Na lesní stráni/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Radvanec potřeba zpřesnění / LBC_515 Pod Kovářským vrchem/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1175 U Lindavy/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1187 Orchideová loučka/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1174 V dolíku/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1172 V meandrech/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Cvikov potřeba zpřesnění / LBC_1173 Nad Svitavou/ dle KOP KÚLK 2006 v obci Velenice, Cvikov potřeba zpřesnění / RBC_1356 Hřeben Kozlí - Kameník/ dle ZÚR v obci Slunečná potřeba zpřesnění a rekategorizace / RBC1356/ v souladu se ZÚR v obci Kamenický Šenov potřeba zpřesnění a a rekategorizace / NRBK K19M/ dle ZÚR v obci Cvikov potřeba zpřesnění a a rekategorizace / NRBK K19M/ dle ZÚR v obci Cvikov potřeba zpřesnění a a rekategorizace / NRBK K5MB/ dle ZÚR v obci Prysk potřeba zpřesnění a a rekategorizace / NRBK K5MB/ dle ZÚR v obci Prysk Problémy 1-22: ZÁVADY (vycházejí z PRURÚ) Střet návrhu region. biocentra RC1356 Hřeben Kozlí - Kameník s CHLÚ Slunečná Střet návrhu region. biocentra RC1356 Hřeben Kozlí - Kameník s CHLÚ Prácheň Problémy 23-24: STŘETY (vycházejí z PRURÚ) Komentář: potřeba zpřesnění ÚSES je (ID 1-16) navržena dle studie Krajského úřadu Libereckého kraje. Potřeba zpřesnění a rekategorizace ÚSES (ID 17-22) dle schválených ZÚR je potřeba zahrnout do nově pořizovaných územních plánů Slunečná a Kamenický Šenov, je nutnost respektovat záměry z nadřezené dokumentace (ZÚR). Střety návrhu regionálního biocentra (ID 19-20) Hřeben Kozlí Kameník s chráněných ložiskovým územím ve Slunečné a na Práchni vychází s platných územních plánů obcí a je potřeba toto řešit v nových územních plánech Slunečná a Kamenický Šenov. Problém se pojí se záměry Z21. Uapo_050 - záplavové území 25 Nedostatečná protipovodňová opatření Kunratice - Svitávka 26 Nedostatečná protipovodňová opatření Cvikov - Lindava - Svitávka 27 Nedostatečná protipovodňová opatření Sloup - Dobranovský potok Problémy 25-27: OHROŽENÍ (vycházejí ze SWOT, B9) Komentář: problém s nedostatečným protipovodňovým opatřením vychází zejména ze stavu povodní v srpnu roku 2010, které významně zasáhly část Libereckého kraje i v ORP Nový Bor, a to především na řece Svitávce. Uapo_068 - vodovodní síť 28 Problém rozvoje z důvodu chybějícího vodovodu v obci Lindava 29 Problém rozvoje z důvodu chybějícího vodovodu v obci Svitava 30 Problém rozvoje z důvodu nedostatečného zás. vodou v obci Radvanec Problémy 28-30: OHROŽENÍ (vycházejí z PRURÚ) Komentář: problém rozvoje z důvodu chybějícího vodovodu v obci Lindava a Svitava nebo nedostatečné zásobování vodou v Radvanci není míněno, že se obec nemůže vůbec rozvíjet a nabízet např. nové pozemky pro výstavbu. Lidé musí při nové výstavbě počítat s výstavbou studní a není vždy a v každé lokalitě možné studně realizovat. Vždy musí proběhnout zkušební vrt a hydrogeologický posudek zda je možno studnu vybudovat. Problém se pojí se záměry Z68_1 - Z68_ Uapo_070 - síť kanalizačních stok Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Lindava - Cvikov Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Svitava - Cvikov Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Chotovice Problém rozvoje z důvodu chybějící kan. v obci Kunratice u Cvikova Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Mařenice Vydání ID_PROBLEM P_21_LC1185 P_21_LC446 P_21_LC1182 P_21_LC1184 P_21_LC1031 P_21_LC1034 P_21_LC1177 P_21_LC1186 P_21_LC1176 P_21_LC453 P_21_LC515 P_21_LC1175 P_21_LC1187 P_21_LC1174 P_21_LC1172 P_21_LC1173 P_21_RC1356_ZUR P_21_RC1356_UPO P_21_NRBK_K19M_ZUR P_21_NRBK_K19M_ZUR P_21_NRBK_K5MB_ZUR P_21_NRBK_K5MB_ZUR P_21_RC1356_SLUNECNA P_21_RC1356_PRACHEN P_50_1 P_50_2 P_50_3 P_68_1 P_68_2 P_68_3 P_70_1 P_70_2 P_70_3 P_70_4 P_70_5 10

12 Tabulka_E1_UAPO_registr_PROBLEMY_2012.xlsx ID Popis problému POPIS Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Prysk Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Skalice u ČL Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Sloup v Čechách Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Slunečná Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Svojkov Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Rousínov - Svor Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci H. Světlá - Mařenice Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci D. Světlá - Mařenice Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Bukovany - Nový Bor Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Pihel - Nový Bor Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace v obci Janov - Nový Bor Problém rozvoje z důvodu nedostatečného odkanalizování v obci Krompach Problémy 31-47: OHROŽENÍ (vycházejí z PRURÚ a SWOT A4) Komentář: ve městech je kanalizace na dostačující úrovni jen v některých lokalitách by bylo potřeba její rekonstrukce. Problém rozvoje z důvodu chybějící kanalizace především v menších obcích není míněno, že se obec nemůže vůbec rozvíjet a nabízet např. nové pozemky pro výstavbu. Lidé musí při nové výstavbě počítat s realizací domovních ČOV, které přečistí odpadní vody a nebude se tím znečišťovat okolí ani podzemní vody. Problém se pojí se záměry Z70_1 - Z70_12. Uapo_072 - elektrická stanice 48 Problém nedostatečné kapacity el. zdrojů Nový Bor Problém 48: ZÁVADY (vychází z PRURÚ a SWOT A4) Komentář: v řešeném území je jediné vedení izolačně postavené na 110 kv, provozované je však pouze na 35 kv. Je to vedení Č. Lípa Crystalex Nový Bor. To souvisí s předpokládanou výstavbou RZ 110/35(22)kV Nový Bor (záměr Z72_1_ZUR_E18). Pro stavbu je rozhodující odběr firmy Crystalex a případná výstavba v průmyslové zóně vedle Crystalexu. Vydání ID_PROBLEM P_70_6 P_70_7 P_70_8 P_70_9 P_70_10 P_70_11 P_70_12 P_70_13 P_70_14 P_70_15 P_70_16 P_70_17 P_72_1 Uapo_073 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy 49 Problém navrhované trasy el. vedení přes území CHKO Lužické hory v obci Svor P_73_1 50 Problém vrchního el. vedení přes zastavěné území obce Svor P_73_2 Problém 49-50: STŘET (vychází z PRURÚ a z požadavku obce Svor) Komentář: navržená trasa el. vedení (záměr Z73_2, Z73_8) prochází přes I. a II. zónu ochrany CHKO Lužické hory, která má zpřísněnou ochranu a je potřeba dbát na přírodní hodnoty území a pomáhat je chránit. Problém P_73_2 vzešel z požadavku obce Svor, která nesouhlasí s vrchním el. vedením přes zastavěné území obce, navrhuje spíše podzemní el. vedení k zachování kvality bydlení. Uapo_090 - silnice I 51 Střet návrhu vyrovnání silnice I/9 s ochranou II. zóny CHKO Lužické hory v obci Svor P_90_1 Problém 51: STŘET (vychází z PRURÚ) Komentář: navržená trasa vyrovnání silnice I/9 (záměr Z_90_1_ZUR_D06A) prochází přes II. zónu ochrany CHKO Lužické hory a je potřeba dbát na přírodní hodnoty území a pomáhat je chránit, tak že se budou snižovat zásahy a nová výstavba v CHKO. Výše uvedené problémy mají dlouhodobý charakter. Nejedná se o nové problémy. Jednotlivé položky jsou již částečně řešeny v ÚP. Poznámka: identifikátor problému je složen ze třech částí: P - problém_číslo jevu ÚAPO_průběžné pořadové číslo (nebo jednoznačná identifikace v rámci jevu) Modrý text - problémy nadmístního významu k řešení v nadřazené dokumentaci 11

13 TABULKA E1_UAPO_registr_po_obcich_PROBLEMY_2012.xlsx Obec Cvikov Chotovice Kamenický Šenov Krompach Kunratice u Cvikova Mařenice Nový Bor Okrouhlá Polevsko Prysk Radvanec Skalice u České Lípy Sloup v Čechách Slunečná Svojkov Svor Vydání Problémy ÚAPO ID PROBLEM P_21_LC1182, P_21_LC1184, P_21_LC1186, P_21_LC1176, P_21_LC1175, P_21_LC1187, P_21_LC1174, P_21_LC1172, P_21_LC1173, P_21_LC1185, P_21_LC1177, P_21_LC515,P_50_2, P_21_NRBK_K19M_ZUR,P_70_1, P_70_2, P_68_1, P_68_2 P_70_3 P_21_RC1356_UPO P_70_17 P_21_LC1177, P_50_1, P_70_4 P_21_NRBK_K19M_ZUR, P_70_5, P_70_12, P_70_13 P_21_LC1031, P_21_LC1034, P_72_1, P_70_14, P_70_15, P_70_16 P_21_RC1356_UPO P_21_NRBK_K5MB_ZUR P_21_NRBK_K5MB_ZUR, P_70_6 P_21_LC446, P_21_LC453, P_21_LC1185, P_68_3 P_70_7 P_21_LC1031, P_21_LC1034, P_50_3, P_70_8 P_21_RC1356_ZUR, P_21_RC1356_SLUNECNA, P_21_RC1356_PRACHEN, P_70_9 P_70_10 P_73_1, P_73_2, P_90_1, P_70_11, 12

14 F. VYVÁŽENOST VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Vyváženost vztahu územních podmínek vyjadřuje mapové schéma: Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj po obcích ORP Nový Bor Vyváženost jednotlivých pilířů byla provedena na základě expertního odhadu se starosty jednotlivých obcí. Výstupy byly zpracovány dle metodiky UAP_RURU MMR 05/2010. Výstup je shrnut do formy tabulky: Tabulka_F1_UAPO_vyvazenost_vztahu_uzemnich_podminek_ 16 a mapového schématu: SCHEMA_vyvazenost_vztahu_uzemnich_podminek_ 17 Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj Součástí úplné aktualizace ÚAP ORP Nový Bor je aplikace metodiky MMR 05/2010, která vyhodnocuje vyváženost územních podmínek a zobrazuje vzájemné souvislosti rozvoje jednotlivých obcí. Vyváženost územních podmínek jednotlivých obcí byla hodnocena z hledisek kvality životního prostředí, stability osídlení a hospodářského rozvoje-možnosti obživy. Vyhodnocení bylo promítnuto do mapy Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj po obcích ORP Nový Bor (str. 20). Obce byly hodnoceny samostatně, aby byla vidět vyváženost jednotlivých hodnocených hledisek. V obcích ORP Nový Bor převažuje problém stability osídlení, který je úzce spojen s hospodářským rozvojem, nedostatkem ploch pro bydlení a především chybějící technickou infrastrukturou. Hospodářský rozvoj je problémem celého ORP Nový Bor. U obcí, které těsně sousedí s městem Nový Bor (dříve byly části města př. Polevsko, Sloup v Čechách, Chotovice, Okrouhlá) a Cvikovem se problémy se stabilitou osídlení a možností obživy tolik neprojevují jako u obcí vzdálenějších, jejichž vazby na města s příznivými územními podmínkami (Nový Bor, Cvikov) jsou nevýrazné (vzdálenost, doprava apod.). Relativně vyvážené obce z uvedených hledisek jsou města Nový Bor, Cvikov a Kamenický Šenov. U ostatních obcí se projevuje nevyváženost, převažuje kvalitní životní prostředí, čehož se snaží obce využít k rozvoji rekreace a příhraničního cestovního ruchu. U obcí, kde životní prostředí není určujícím parametrem, je možné kromě rekreace zaměřit rozvoj na posílení hospodářského růstu (Kamenický Šenov), vymezit v ÚP plochy pro průmysl, sklady apod. Problémem většiny obcí ORP Nový Bor je nedostatečná technická infrastruktura. Plochy a koridory pro ni jsou v ÚPD vymezeny. Vzájemné souvislosti rozvoje jednotlivých obcí byly řešeny (v místech, kde to bylo možné) v ÚPD např. vymezením ploch výroby a skladů, občanské vybavenosti, rekreačních ploch apod. Shrnutí hodnocení udržitelného rozvoje jednotlivých obcí ze SWOT analýzy a PRURÚ pro definování vyváženosti vztahu územních podmínek: Cvikov Pilíř životního prostředí město se nachází v CHKO Lužické hory, je obklopeno množstvím lesů, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř město má v ÚP vymezenou průmyslovou zónu (jedná již s několika investory), rozšířené drobné podnikání, technická infrastruktura je dostatečná, napojení na silniční síť I.třídy Sociální pilíř město má síť obchodů, dostatečné vzdělávací a zdravotnická zařízení, odpovídající kulturní a sportovní zařízení 13

15 Chotovice Pilíř životního prostředí obec je v klidné přírodní krajině, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř nemá žádnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice s autobusovou zastávkou mimo obec hodnoceno Sociální pilíř bez občanské vybavenosti hodnoceno Kamenický Šenov Pilíř životního prostředí město se nachází v blízkosti CHKO Lužické hory a České středohoří s množstvím lesů v okolí Hospodářský pilíř město má v ÚP vymezenou průmyslovou zónu, rozšířené drobné podnikání, technická infrastruktura je dostatečná, napojení na silniční síť I. třídy, železniční doprava včetně prům. vlečky ke sklárně Sociální pilíř město má síť obchodů, dostatečné vzdělávací zařízení včetně střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, dostatečná zdravotnická zařízení, dostatečná kulturní zařízení včetně kina, knihovny, muzea Krompach Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů v okolí Hospodářský pilíř nemá žádnou ekonomickou infrastrukturu, nedostatečná technická a dopravní infrastruktura, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř bez občanské vybavenosti hodnoceno Kunratice u Cvikova Pilíř životního prostředí obec se nachází v blízkosti CHKO Lužické hory s množstvím lesů, v okolí má dostupné vodní plochy Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, nedostatečná technická a dopravní infrastruktura, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Mařenice Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, nedostatečná technická a dopravní infrastruktura, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Nový Bor Pilíř životního prostředí město se nachází v blízkosti CHKO Lužické hory, je obklopeno množstvím lesů, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř město má v ÚP vymezenou průmyslovou zónu (jedná již s několika investory), rozšířené drobné podnikání, technická infrastruktura je dostatečná, napojení na silniční síť I. třídy, železniční doprava včetně prům. vlečky ke sklárně Sociální pilíř město má síť obchodů včetně hypermarketů, dostatečné vzdělávací zařízení včetně základní umělecké školy, gymnázia a SOŠ a VOŠ sklářské, dostatečná zdravotnická zařízení, dostatečná kulturní zařízení včetně kina, divadla, knihovny, muzea, kvalitní sportovní areály zahrnující fotbalový stadion, krytá multifunkční hala, koupaliště s odpočinkovým zázemím 14

16 Okrouhlá Pilíř životního prostředí obec se nachází v blízkosti CHKO Lužické hory a České středohoří s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř obec se nachází v přímé blízkosti Nového Boru, kde je dostatečná občanská vybavenost Polevsko Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, nevyhovující dopravní infrastruktura, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř obec se nachází v přímé blízkosti Nového Boru, kde je dostatečná občanská vybavenost Prysk Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů Hospodářský pilíř fungující výroba v Preciose, dobrá dostupnost Kamenického Šenova Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Radvanec Pilíř životního prostředí obec je v klidné přírodní krajině, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř nemá žádnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice, nevyhovující technická infrastruktura hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Skalice u České Lípy Pilíř životního prostředí - obec se nachází v blízkosti CHKO České středohoří v klidné přírodní krajině Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu hodnoceno Sociální pilíř v obci je dostatečná občanská vybavenost s možností využití zařízení v Novém Boru Sloup v Čechách Pilíř životního prostředí - obec se nachází v klidné přírodní krajině, má v dostupné vzdálenosti vodní plochy Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř v obci je dostatečná občanská vybavenost s možností využití zařízení v Novém Boru Slunečná Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO České středohoří s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu, bez železnice hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno - 15

17 Svojkov Pilíř životního prostředí obec se nachází v klidné přírodní krajině s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Svor Pilíř životního prostředí obec se nachází v CHKO Lužické hory s množstvím lesů Hospodářský pilíř nemá dostatečnou ekonomickou infrastrukturu hodnoceno Sociální pilíř bez dostatečné občanské vybavenosti hodnoceno Vymezení pojmů sociální a ekonomická infrastruktura, použitých v kategorizaci obcí: Základní složky sociální infrastruktury: bydlení občanské vybavení Obojí výrazně ovlivňuje životní styl, tj. strukturu potřeb člověka a kvalitu uspokojování těchto potřeb. Základní okruhy potřeb člověka: práce, výživa, odívání, bydlení zdraví a sociální péče vzdělání a výchova kultura a umění sport a rekreace informace a komunikace doprava a přeprava Ekonomická infrastruktura Součástí ekonomické infrastruktury jsou tradičně územně vázané zdroje (suroviny), průmysl, zemědělství, výroba a sklady, rekreace a lázeňství. Tabulka_F1_UAPO_vyvazenost_vztahu_uzemnich_podminek_.xls Plocha Identifik. Obec obce (m2) č. od ČSÚ Cvikov Chotovice Kamenický Šenov Krompach Kunratice u Cvikova Mařenice Nový Bor Okrouhlá Polevsko Prysk Radvanec Skalice u České Lípy Sloup v Čechách Slunečná Svojkov Svor Z Pilíře H - S - Kategorizace KATEGORIE TEXT 1 3a H,S 1 3a H,S 3a H,S 3a H,S 1 2b H 2b H 2a S 3a H,S 2b H 2b H 3a H,S 3a H,S 3a H,S 16

18

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE II/A. PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ A.1 HOSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských a lesních pozemků - koncentrace ekonomických činností do center osídlení - zavedené malé a

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.3 NÁRODNÍ DOKUMENTY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky Zpracovatel - Prof. Ing. arch. Karel Maier,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Zákupy (dále Zpráva) je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ROZBORY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ (návrh) Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více