B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ"

Transkript

1 2013 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2. AKTUALIZACE B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 1. aktualizace Zpracovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice E-podatelna: Telefon: Datum: 3. června 2013 Verze: konečná

2

3 ZPRACOVATEL Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice E-podatelna: Telefon: AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing. Romana Vačkářová koordinace Ing. Zuzana Körnerová Ing. Ladislav Sochor Ing. Jan Šrámek PRACOVNÍ SKUPINA Ing. Jaromír Slíva náměstek hejtmana Mgr. Bc. Antonín Krák člen rady Ing. Daniela Řežábková (KÚ, OREG) pořizovatelka 1. aktualizace JČK Téma 1: horninové prostředí a geologie Ing. Milan Vlášek - KÚ, OZZL Téma 2: vodní režim Ing. Hana Zahradníková - KÚ, OZZL Téma 3: hygiena životního prostředí Ing. Hana Pacáková - KÚ, OZZL Téma 4: ochrana přírody a krajiny Robert Ouředník - KÚ, OZZL Mgr. Patrik Červák - KÚ, OKPP Téma 5: zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Ing. Zdeněk Steinbauer - KÚ, OZZL Bc. Petr Novák - KÚ, OZZL Téma 6: veřejná dopravní a technická infrastruktura Mgr. Andrea Tetourová - KÚ, ODSH Ing. Ladislav Mikuláš - E.ON ČR, spol. s r.o. Téma 7: sociodemografické podmínky Ing. Jan Honner - Český statistický úřad Téma 8: bydlení Ing. Jiří Kotek - Český statistický úřad Téma 9: rekreace Bc. Markéta Chromá - KÚ, KHEJ Téma 10: hospodářské podmínky Ing. Stanislav Bůžek - KÚ, OEKO Kapitola: Pracovní skupina 3

4 Kapitola: Pracovní skupina 4

5 OBSAH B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SWOT ANALÝZY V ČLENĚNÍ NA 10 TÉMAT Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Způsob hodnocení vyváženosti územních podmínek Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v ORP dle jednotlivých pilířů Pro příznivé životní prostředí Pro hospodářský rozvoj Pro soudržnost společenství obyvatel území Celková vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj území v ORP PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH Požadavky vyplývající z novelizace SZ Požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních, hygienických závad Urbanistické závady Dopravní závady Hygienické závady Závady v oblasti ochrany přírody a krajiny Ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy Vyhodnocené záměry na provedení změn v území Vyhodnocené záměry na provedení změn v území - doprava Vyhodnocené záměry na provedení změn v území - ÚSES Vyhodnocené záměry na provedení změn v území technická infrastruktura Vyhodnocené záměry na provedení změn v území rozvojové plochy Vyhodnocené záměry na provedení změn v území - ostatní Identifikované střety záměrů na provedení změn v území Identifikované střety se záměry dopravní infrastruktury Identifikované střety se záměry technické infrastruktury Identifikované střety limitů se záměry rozvojových ploch Rizika související s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území Identifikované problémové oblasti pro příznivé životní prostředí Identifikované problémové oblasti pro hospodářský rozvoj Identifikované problémové oblasti pro soudržnost společenství obyvatel Karty problémů k řešení Celkový výčet významnějších problémů s určením dotčených obcí Popisné karty významnějších problémů GRAFICKÁ ČÁST Kapitola: Obsah 5

6 SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE Kapitola: Obsah 6

7 B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Kapitola: Horninové prostředí a geologie 7

8 1. SWOT ANALÝZY V ČLENĚNÍ NA 10 TÉMAT Do následujících kapitol členěných do 10 témat byly vkopírovány SWOT analýzy ve znění prvního rozboru udržitelného rozvoje území. Tyto výroky byly následně diskutovány na jednání pracovní skupiny pro aktualizaci RURÚ JČK a upraveny do aktualizované podoby. V textu byly záměrně ponechány i výroky jejichž obsah již pominul. Takto je patrný i posun těchto výroků v čase. V rámci sledování stavu a vývoje území Jihočeského kraje budou výroky SWOT analýzy barevně odlišeny: Černě výrok dle původní SWOT analýzy (obsah výroku trvá), Šedě přeškrtnutě - výrok dle původní SWOT analýzy (obsah výroku pominul), Zeleně výrok byl doplněn v rámci 1. aktualizace HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE SILNÉ STRÁNKY Relativně dostatečné zásoby stavebního kamene a štěrkopísku zajišťující suroviny na několik desetiletí dopředu. Velmi nízké množství sesuvných území. SLABÉ STRÁNKY Nízké množství většiny potenciálně využitelných nerostných surovin, závislost na dovozu. Stávající staré ekologické zátěže (např. Mydlovary) nutnost jejich řešení a omezení využití území. Nedostatečný stav ochrany ložisek nerostných surovin část výhradních ložisek bez stanoveného CHLÚ. Nedostatečná ochrana unikátních geologických a mineralogických lokalit. Kapitola: Horninové prostředí a geologie 8 PŘÍLEŽITOSTI Sanace starých ekologických zátěží. Další využití výhradních ložisek nerostných surovin. Možnost využití vytěžených ploch při protipovodňových opatřeních. 1 Využití vytěžených ploch pro ochranu přírody. 2 HROZBY Nedostatečné množství surovin při hromadné realizaci několika velkých záměrů v jednom období (D3, železnice). Střety zájmů těžby s ochranou přírody zejména při povrchové těžbě. Riziko zvýšení povodňových škod u nevhodně umístěných těžebních prostorů. Drancování nedostatečně chráněných unikátních geologických a mineralogických lokalit sběrateli bez náležitého zdokumentování. 3 V Jihočeském kraji jsou díky geologickým podmínkám až tři 2 lokality (Lodhéřov, Božejovice), kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro konečné hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů. 1 Nevhodným umístěním těžby může dojít v případě nepříznivých okolností k výraznému navýšení povodňových škod (Majdalena 2002 a protržená pískovna). Naopak některé plochy by bylo možné využít v rámci protipovodňových opatření k zadržení vody 2 Při plánu těžby a následné rekultivace zahrnout možnost využití vytěžených ploch pro ochranu přírody, tj. ponechání části přirozené sukcesi, popř. drobně upravit vodní plochy. Tímto způsobem by se odstranila část střetů s ochranou přírody a došlo by ke snížení nákladů na rekultivaci 3 Mimo problematiky vltavínů je problémem celkově nedostatečná ochrana nerostů a hornin z pohledu přírodovědného. Sběratelé často zničí naprosto unikátní lokalitu.

9 KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM Povrchová těžba stavebního kamene a štěrkopísků - představuje lokální zátěže, nevratné zábory půdního (lesního) fondu, místní narušení ekologické stability krajiny, narušením režimu povrchových a podzemních vod, zvýšenou hlučnost a prašnost a zatížením místní komunikační sítě. Ilegální těžba vltavínů a problematický postup využívání těžených výhradních ložisek Besednice, Ločenice. V současnosti využívaná ložiska štěrkopísků pokryjí surovinovou potřebu Jihočeského kraje pouze v horizontu let (důležité zajistit pokrytí budoucí potřeby štěrkopísků, potřeba vytipovat možná dosud netěžená ložiska štěrkopísků, jejichž využíváním nedochází k významným střetům s ostatními zákonem chráněnými zájmy). Nezajištění důlních děl po ukončení poměrně rozsáhlé hlubinné těžby grafitu, nezajištění rozsáhlých nestabilních propadů vytěžených prostor na ložisku Lazec - Křenov. Nedostatečný stav ochrany výhradních ložisek nerostných surovin - část výhradních ložisek je bez příslušné zákonné ochrany, tj. bez stanoveného CHLÚ (většinou pro závažné střety zájmů s ochranou přírody). Chybějící vhodná revitalizace dobývacích prostorů po ukončení těžby VODNÍ REŽIM SILNÉ STRÁNKY Dostatečné množství významných vodních zdrojů, vysoký podíl CHOPAV na území kraje. Kvalitní podzemní vody a existence krajského systému zásobování pitnou vodou s výraznou bilanční rezervou a s vysokou kvalitou. Na velké části území kraje jsou plněny cíle environmentální kvality podzemních vod z hlediska kvantitativního a chemického stavu. Příznivý stav vodního režimu v krajině na území ORP Třeboň, Blatná, Soběslav a Trhové Sviny. SLABÉ STRÁNKY Nejsou plněny cíle environmentální kvality povrchových vod z hlediska chemického nebo ekologického stavu/ekologického potenciálu. Existence lokálně znečištěných zdrojů podzemních vod v důsledku negativních dopadů hospodaření v minulosti. Nadprůměrný stav napojení obcí na kanalizaci v kraji v celorepublikovém srovnání se dostatečně neprojevuje na kvalitě povrch. vod. Mírně nižší procento zásobovaných obyvatel z veřejných vodovodů než je průměr za celou ČR. Nedostatečné zásobování kvalitní pitnou vodou v některých okrajových oblastech (např. Blatensko, Vodňansko, Milevsko, Miroticko). Výskyt oblastí s nepříznivými podmínkami vodního režimu, s nízkým koeficientem ekologické stability, vysokým stupněm zornění a svažitosti, snížená přirozená retenční schopnost území (ORP Strakonice, Vimperk). Často nejsou odděleny dešťové a splaškové kanalizace. Zrychlení odtoku vody z krajiny a celkové zhoršení ekologické stability krajiny. Podceňování role stromů a další zeleně pro zachování malého vodního cyklu a jako základního protipovodňového opatření. Vysoká závislost velké části území kraje na vodárenské soustavě napájené z jednoho centrálního zdroje Římovské přehrady. Nekoncepční navrhování protipovodňových opatření Kapitola: Vodní režim 9

10 PŘÍLEŽITOSTI Dodržování zásad správné zemědělské praxe pro snížení obsahu dusičnanů v podzemních a povrchových vodách. Ochrana a obnova přirozeného vodního režimu, revitalizace toků a vodních ekosystémů. Nastartování procesu KPÚ v oblastech s nepříznivým stavem vodního režimu a nízkým koeficientem ekologické stability. Hospodárné využívání vodních zdrojů. Podpora výstavby retenčních nádrží pro zadržování vody v krajině. HROZBY Zvýšená rizika lokálních povodní v územích s velkým podílem sklonité orné půdy. Znečištění povrchových vod vodní a větrnou erozí, neohroženějšími oblastmi vodní erozí jsou obce v ORP Kaplice, Český Krumlov, Prachatice, Vimperk a částečně i severovýchodní část Táborska a východní část Jindřichohradecka. Lokální rizika při nedokončení kompletních protipovodňových opatření. Povolení výstavby v územích ohrožených povodní. Napjatá bilance (kvantitativní) podzemních i povrchových vod v některých oblastech především v letním období. Zvyšující se podíl ploch s omezenou či nulovou vsakovací schopností vlivem výstavby. Zvýšené nebezpečí povodní v blízkosti některých toků (např. Malše, Lužnice, Nežárka, Otava apod.) KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM Malá prevence a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti. Lokalizace protipovodňových opatření v krajině. Malá podpora pro posilování retenční schopnosti území, přičemž je nutné dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich hospodárné využívání. Nekoncepční navrhování protipovodňových opatření HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Kapitola: Hygiena životního prostředí 10 Na území kraje prakticky nedochází k překračování imisních limitů látek znečišťujících ovzduší (s výjimkou přízemního ozonu troposférického a denního imisního limitu pro PM10). V kraji není vyhlášená oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nedochází k překračování doporučených krajských emisních stropů pro SO2, NOX, VOC a NH3. V obcích jsou zavedeny systémy separovaného sběru pro základní druhy odpadů. Kraj aktivně podporuje zvýšení míry separace i projekty zaměřené na řešení problematiky biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Dostatečná kapacita podzemních i povrchových zdrojů vody. Kraj je úspěšným žadatelem o čerpání finančních prostředků v rámci Operačního programu ŽP - ekologizace školských, sociálních V kraji je na 0,09 % území překračován cílový imisní limit pro B(a)P. K roku 2011 byl na 0,54 % území kraje překračován imisní limit pro B(a)P a na 0,05 % území překračován denní imisní limit pro PM10. Na 31% území je překračován cílový imisní limit pro přízemní ozon pro ochranu zdraví. K roku 2011 byl na 0,13 % území kraje překračován imisní limit pro troposférický ozon. Nadlimitní imisní koncentrace přízemního ozonu z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace jsou byly k roku 2011 monitorovány na 100 % 7,1 % chráněných území a NP. Míra následného využití komunálního odpadu je nižší. Je využíváno pouze malé množství biologicky rozložitelného odpadu a většina ukládána na skládky.

11 a zdravotnických zařízení kraje. Okresy Tábor a Český Krumlov mají nedostatečnou skládkovou kapacitu. Značná část území kraje je v oblastech s vysokým rizikem výskytu radonu. Značná část kraje se nachází uvnitř ochranných pásem letišť. Velké množství lokalit evidovaných jako stará ekologická zátěž. Podél hlavních dopravních tepen jsou překračovány hlukové limity. PŘÍLEŽITOSTI Realizace opatření vycházejících z programů KPSE, PZKO. Využívání nejlepších dostupných technologií v průmyslu a při vytápění domácností. Využívání vhodných typů obnovitelných zdrojů energie. Uplatňování zásad správné zemědělské praxe v zemědělství. Regulace automobilové dopravy, budování obchvatů obcí a měst. Výsadba vhodné izolační zeleně k záchytu polétavého prachu v blízkosti dopravních komunikací v obcích a městech. Sníženi imisí VOC využitím vodou ředitelných nátěrových hmot a omezováním studených startů vozidel. Výstavba kompostáren a ve vhodných lokalitách i bioplynových stanic podpora projektů ze strany kraje. Vytipování vhodných ploch pro bioplynové stanice. Zvýšení následného využití komunálního odpadu. Sanace starých ekologických zátěží využití prostředků z EU. Zlepšování čistoty povrchových vod v důsledku nové výstavby, modernizace a rekonstrukce ČOV. Výstavba dopravní infrastruktury jako opatření proti hlukové zátěži. HROZBY Zvyšování intenzity dopravy vede ke zvýšení emisí a imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší a hlukové zátěže ve městech, obcích a v blízkosti významných dopravních komunikací. Nárůst emisí z malých zdrojů (REZZO 3) v důsledku používání nešetrných technologií spalování a spoluspalování komunálního odpadu a méně ekologických paliv. Překročení kapacity skládek. Vznik pachového znečištění z bioplynových stanic vlivem nesprávně navržené či provozované technologie. Omezení využití území vlivem neřešení problematiky starých ekologických zátěží. Dlouhodobě vysoký podíl produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele. Přetrvávající vysoká úroveň nakládání s odpadem systémem skládkování. KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM Pomalé budování obchvatů měst a obcí pro snížení imisní a hlukové zátěže území. Nedostatečná plynofikace obcí jako možnost pro snížení emisní/imisní zátěže obyvatel. Provoz letišť je výraznou hygienickou závadou v území především z hlediska hluku. Chybějící identifikace starých ekologických zátěží a vymezení ploch potřebných k jejich asanaci. Stávající i navrhovaný systém čištění odpadních vod by měl být rozvíjen s cílem plnit legislativní limity (zejména pro dusík a fosfor). Rostoucí produkce odpadů a nakládání s odpady v Jihočeském kraji sebou přináší celou řadu problémů. V kraji roste celková produkce odpadů (nejvíce v oblasti stavebnictví, kde byl, zaznamenán nárůst produkce odpadů mezi lety 2007 a 2009 o více než 20 %). Problémem je stále příliš vysoký podíl skládkování jak průmyslového tak komunálního odpadu, což sebou přináší další nároky na využívání území a naráží na limity absorpční kapacity prostředí. Mezi nejvýznamnější skládky s kapacitou ukládání odpadu vyšší než m 3 a nezanedbatelnými dopady na příslušné lokality v kraji patří Lišov (okres České Budějovice), Lověšice Kapitola: Hygiena životního prostředí 11

12 (okres Český Krumlov), Fedrpuš u Jindřichova Hradce a Želeč (okres Tábor). Rekultivaci těchto skládek bude s postupem času nutno řešit stejně jako problém nových kapacit po jejich naplnění. Podíl odstraňovaného odpadu v kraji (se stále vysokým podílem skládkování a fyzikálně-chemické úpravy) dlouhodobě převyšuje v jednotlivých letech podíl využívaného odpadu (recyklací anebo využitím jako paliva či k výrobě energie). Právě v systémech recyklace má Jihočeský kraj velké rezervy, systémy recyklace odpadů je nutno prosazovat i v rámci ÚPD obcí a vložit tento rámcový úkol do návrhu JČK. I přes celkově nenarušené životní prostředí existují v regionu lokality s významnou starou ekologickou zátěží (Mydlovary, popílkoviště u Českých Budějovic, Vojenský újezd Boletice), jejichž sanace bude nutná, ale velmi nákladná OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Vysoký podíl území se zachovalou a rozmanitou krajinou zejména v jižní části kraje (území zvýšené ochrany přírody, vysoké hodnoty KES, zastoupení ÚSES). Nízký podíl urbanizované krajiny. Dobrá úroveň péče o zvláště chráněná území, jasné stanovení podmínek ochrany. Vysoké zastoupení cenných druhů rostlin a živočichů (zvláště chráněných druhů, druhů červeného seznamu, regionálně významných druhů). V některých regionech zejména v severní části kraje příliš vysoký podíl území s krajinou negativně ovlivněnou zásahy člověka (nízké hodnoty KES, nízký podíl zatravněných ploch a nelesní zeleně, vysoký podíl meliorovaných ploch, nedostatečná retenční schopnost krajiny). Poškození krajinného rázu chladicími věžemi jaderné elektrárny Temelín a dalšími stavbami nerespektujících měřítko a ráz krajiny a původní zástavby (např. FTE). Staré ekologická zátěže (např. MAPE Mydlovary). Nesrovnalosti ve vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES (nový aktualizovaný ÚSES od MŽP, krajský generel nové vymezení ÚSES na území NP a CHKO Šumava aj.) Vysoký podíl nefunkčních prvků ÚSES, jejich pomalá realizace. Absence systému monitoringu na úrovni druhů a společenstev. Nevhodné způsoby hospodaření na některých zemědělských pozemcích a některých rybnících. Nevhodná zonace NP Šumava (roztříštěnost I. zón). Kapitola: Ochrana přírody a krajiny PŘÍLEŽITOSTI Využití územního plánování a komplexních pozemkových úprav k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Vymezení nových zvláště chráněných území. Zlepšování péče o zvláště chráněná území, zlepšení systému monitoringu a zlepšení kvality databází ochrany přírody. Postupná realizace nefunkčních (navržených) částí ÚSES a zlepšování funkčnosti celého systému. Podpora extenzivního zemědělství jako HROZBY Neúměrný Velký tlak na turistické využívání atraktivních lokalit ve velkoplošných zvláště chráněných územích (NP a CHKO). Rozdílné priority obcí, kraje (rozvoj území) a správy NP a CHKO Šumava (ochrana přírody a krajiny) bez snahy o konsens. Urbanizace volné krajiny (mimo zastavěná území obcí), degradace krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb. Umístění úložiště jaderného odpadu na území JČK. Fragmentace krajiny především liniovými 12

13 krajinotvorného prvku. Revitalizace vodních toků a údolních niv. Obnova remízů, výsadba alejí a soliterních stromů. Získávání pozemků v maloplošných ZCHÚ a vybraných skladebných prvcích ÚSES do vlastnictví kraje. Zajišťování smluvní ochrany území s majiteli pozemků. Zvýšená účast veřejnosti na ochraně přírody a krajiny, výchova a osvěta především mladé generace (např. naučné stezky, geoparky apod.) dopravními stavbami. Otevírání nových ložisek nerostných surovin v územích cenných pro ochranu přírody. Zalesňování pozemků cenných pro ochranu přírody a krajiny. Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných opatření. Důsledky nevhodně nastavené dotační politiky, zejména v oblasti energetiky, nadměrné využívání přírodních zdrojů pro energetické účely, pěstování nových druhů rostlin, růst objemu použitých průmyslových hnojiv a pesticidů). Snižování druhové rozmanitosti v krajině (buď intenzivní využívání, anebo naopak zarůstání, snižování ploch extenzivního hospodaření). Eutrofizace prostředí. KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM Umisťování staveb s možným negativním vlivem na krajinný ráz. Nadměrná urbanizace volné krajiny (mimo zastavěná území obce). Nadměrná fragmentace krajiny především liniovými dopravními stavbami. Pomalá a komplikovaná realizace nefunkčních (navržených) částí ÚSES. Nadměrný rozvoj turistického ruchu v oblastech cenných pro ochranu přírody a krajiny. Tlak na urbanizaci koridoru dálnice D3, případně rychlostní silnice R3 na území Jihočeského kraje. Přivedení tranzitní, především nákladní dopravy na dálnici D3 jako důsledek začlenění dálnice D3 do evropského dálničního propojení sever jih ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA SILNÉ STRÁNKY Významné intenzivní hospodaření v oboru rybníkářství. Nadprůměrné zatížení zemědělské půdy skotem, které dává předpoklad pro zajištění využití travních porostů. Nízké procento zornění zemědělské půdy v podhorských oblastech. Snížení spotřeby minerálních hnojiv a pesticidů po roce Území s rozsáhlými lesními ekosystémy s vysokou ekologickou stabilitou. Trvalý zdroj obnovitelného přírodního bohatství. Větší výskyt lesů ochranných, které zajišťují především ochranu extremních stanovišť, převažuje funkce ochranná proti větrné a vodní erozi, proti sesuvům půdy, zpevňování břehu vodních toků. V lesích zvláštního určení vysoký podíl subkategorie 31c lesy na území národních SLABÉ STRÁNKY Podprůměrné zastoupení ZPF na rozloze kraje. Horší půdní a klimatické podmínky pro zemědělství. Velké scelené plochy zemědělské půdy. Nevhodné způsoby hospodaření na zemědělské půdě (druhy plodin, způsob obhospodařování) a tím snížená schopnost zemědělsky udržované krajiny zadržet vodu. Nízká výměra trvalých travních porostů podél břehů vodních toků, nádrží a rybníků. Nedostatečné využívání pozemkových úprav pro realizaci technických protierozních opatření (terasy, průlehy, zatravněné údolnice, vrstevnicové meze). Absence prvků rozptýlené zeleně (remízky, hájky, stromořadí) zejména za účelem snížení rizika eroze. Větší citlivost na lesní kalamity (hmyzová, větrná, sněhová), kdy dochází k většímu poškození území a následné náročnosti Kapitola: Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 13

14 parků a národních přírodních rezervací (ORP Prachatice a Vimperk) a 32a lesy v 1. zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích a památkách (ORP Třeboň a Prachatice) indikuje lepší životní prostředí, 32f - lesy pro zachování biologické různorodosti - zdroj kvalitního reprodukčního materiálu (ORP Trhové Sviny a Vimperk). Relativně vysoký podíl lesa a vodních ploch na ploše v regionu. V porovnání s ČR relativně dobrý zdravotní stav lesů. Stabilizovaná (s tendencí mírného nárůstu) rozloha pozemků určených k plnění funkcí lesa. Orientace zemědělské výroby také na produkci ovoce a jeho následné zpracování. odstranění jejich následků na velké ploše. Omezené hospodaření v lesích ochranných a ve většině kategorií lesů zvláštního určení. Diferencovaný přístup jednotlivých vlastníků lesa k vlastnímu hospodaření (včetně nehospodaření). Narušení rozsáhlých lesních ekosystémů na území NP. Nedostatečné využití tzv. brownfields (znehodnocené území s možností využití pro průmyslové, obchodní a komerční stavby). Nadměrné rozvolňování sídel s následnou fragmentací krajiny. Vysoké stavy zvěře a následné škody na lesních porostech. Neustálé požadavky na změny ve vymezení NR a R prvků ÚSES (tlak z NP a CHKO Šumava, Táborsko). Kapitola: Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 14 PŘÍLEŽITOSTI Ekologizace zemědělství zejména v chráněných územích. Legislativa a dotační mechanismy motivující k přírodě blízkému hospodaření s příklonem k přirozené dřevinné skladbě. Velká možnost individuální rekreace nejen v lesích zvláštního určení, ale při vhodných způsobech hospodaření i v lesích hospodářských. Zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro ochranu přírody). Koncepční dotační politikou řešit hospodaření zemědělců ve vztahu k životnímu prostředí a udržování půdy v dobrém zemědělském stavu. Správné využití technologie ochranného zpracování půdy jako protierozního opatření. Realizace pozemkových úprav k uskutečňování obnovy a tvorby krajiny, zvýšení její ekologické stability a retenční schopnosti. Podpora extenzivních forem zemědělského hospodaření v méně příznivých podmínkách. HROZBY Úbytek zemědělské půdy jak v rámci ZPF dle katastru nemovitostí i obhospodařované ZP v rámci evidence LPIS. Silný urbanizační tlak na zábor půdy s nejvyššími třídami ochrany. Vodní a větrná eroze půdy (především území NP Šumava). Nevhodně nastavená dotační politika. Vzájemný konflikt ekologického, ekonomického a sociálního pilíře společnosti s absencí uplatňování evropského principu předběžné opatrnosti u strategických rozhodnutí s negativními dopady na přírodu a krajinu, zejména les. Atraktivní území pro budování sportovních a lyžařských areálů leží často v lokalitách lesů zvláštního určení, subkategorie 31c, 32a (ORP Prachatice, Vimperk). Narušení lesních ekosystémů v důsledku kalamitního výskytu škůdců. Do budoucna zvyšující se význam dřeva jako obnovitelné suroviny s širokým využitím. Riziko zániku původní kulturní krajiny na plochách, které nejsou obhospodařovány. Neúměrný nárůst dočasně odňatých ploch ze ZPF nad 10 let pro nezemědělské účely (těžba, FVE apod.) Nekontrolovatelné využívání zemědělské půdy pro pěstování rychle rostoucích dřevin. KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM Návrhy záměrů sportovních lyžařských areálů v lokalitách lesů zvláštního určení, subkategorie 31c, 32a (ORP Prachatice, Vimperk). Silný urbanizační tlak na půdu s nejvyšší třídou ochrany. Chybějící další návrhy zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro ochranu přírody) v ÚPD. Vymezování nefunkčních (navržených) částí ÚSES v lesních porostech.

15 1.6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY Strategická poloha regionu na severojižní dopravní ose mezinárodního významu (multimodálním koridoru M1). Probíhající realizace napojení na evropskou a celorepublikovou dopravní síť vybudováním dálnice D3, rychlostních komunikací 4 R3, R4 a IV. TŽK ČR. Vymezení zásadních koridorů a ploch dopravní infrastruktury v PÚR 2008 a jejich promítnutí do návrhu JČK na území JČK: o koridor rychlostní silnice R4 Příbram Nová Hospoda na celém území JČK, o koridor dálnice D3 Praha Tábor České Budějovice Dolní Třebonín (E55) na celém území JČK, o koridor rychlostní silnice R3 Dolní Třebonín Kaplice Dolní Dvořiště Linec/Rakousko (E55) na celém území JČK, včetně napojení na plánovanou rakouskou rychlostní komunikaci S 10 ve směru na Linec, o koridor pro nový úsek prioritního projektu TEN-T č. 22 (2. etapa stavby IV.TŽK dvoukolejná trať pro rychlost 160 km/hod) v úseku České Budějovice Horní Dvořiště státní hranice včetně napojení na rakouskou železniční síť, o koridor C-E551 v rámci IV. TŽK ČR (Berlín Praha Linec - Benátky) pro modernizaci a zvýšení kapacity tratí na trase Praha Benešov Veselí nad Lužnicí České Budějovice Horní Dvořiště o o o o hranice ČR ( Linec), koridor ŽD4 tratě Plzeň Strakonice České Budějovice České Velenice hranice ČR (-Vídeň) pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění tratě TEN-T, koridor ŽD5 tratě Veselí nad Lužnicí Třeboň České Velenice hranice ČR (-Vídeň) pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění tratě TEN-T, koridor VD5 Třebenice České Budějovice na Vltavě pro plavbu (do 300t), plocha VLC pro veřejné logistické centrum Českobudějovicko v prostoru České Budějovice Nemanice, o plocha L3 pro mezinárodní letiště České Budějovice. Předpoklad vymezení nového koridoru S13 pro alternativní spojení západní hranice ČR SLABÉ STRÁNKY Neexistující kapacitní dopravní napojení na nadřazenou silniční síť chybí převážná část dálnice D3 a rychlostní komunikace R3, část R4. Neexistující kapacitní propojení v západovýchodní dopravní ose (koridor S13). Významný energetický zdroj JETE není napojený na dopravní síť kapacitní silnicí I. třídy, případně vyšší kategorie. Špatný stavební a dopravně technický stav silniční sítě v důsledku nedostatku finančních prostředků na její údržbu a opravy. Přetrvávající lokální nedostatky silniční sítě (obchvaty sídel, přeložky, problémové křižovatky, úrovňová křížení pozemních komunikací a železničních tratí, silnice a místní komunikace neodpovídají svojí kapacitou a kvalitou intenzitě dopravy atp.). Železniční infrastruktura celostátních i regionálních drah neodpovídá současným požadavkům, chybějící kvalitní a kapacitní propojení na evropskou dopravní síť. V minulosti vybudovaná železniční síť neodpovídá současným potřebám propojení aglomerací (např. spojení České Budějovice Jihlava Brno). Absence veřej. logistického centra s využitím pro rozvoj kombinované dopravy v kraji. Nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potřebnou pro rozvoj cestovního ruchu (parkoviště, odpočívadla, kvalitní komunikace zpřístupňující turisticky atraktivní oblasti atp.). Nedostatečné dopravní propojení se sousedními regiony, zejména na silniční i turistické přechody (Dolní Bavorsko, Horní Rakousko, Dolní Rakousko) po vstupu ČR do Schengenského prostoru. Absence letiště, jež by zajišťovalo kvalitní mezinárodní a vnitrostátní civilní provoz splňující všechny provozní a bezpečnostní standardy. Omezená využitelnost vodní cesty Vltava pro vodní dopravu v důsledku nedostatečné vybavenosti. Problematická dopravní obslužnost venkovských oblastí nedosahující standardů EU ve vztahu k hustotě osídlení území kraje. Zastaralost osobních vozů současných železničních dopravců, nízká kvalita kultury cestování na železnici a nízká cestovní rychlost v železniční dopravě. 4 Dle připravované novely zákona o pozemních komunikacích je připravováno zrušení kategorie rychlostních silnic a jejich nahrazení dálnicemi II. třídy. Kapitola: Veřejná dopravní a technická infrastruktura 15

16 Kapitola: Veřejná dopravní a technická infrastruktura 16 s východem v území jižně od D1. Koncepční příprava směřující k rozvoji silniční a železniční infrastruktury (krajské projekty). Připravenost koncepčního návrhu JČK a kvalitní identifikace rozvojových území. Vlastnictví infrastruktury letiště České Budějovice Jihočeským krajem. Realizace splavnění Vltavské vodní cesty v Jihočeském kraji. PŘÍLEŽITOSTI Poloha kraje na severojižní evropské dopravní ose, nejkratší spojnici Baltského a Jaderského moře (Eurokoridor sever-jih, ECNS). Dokončení výstavby dálnice D3 a rychlostní silnice R3 na státní hranice s Rakouskem a ve Středočeském kraji do Prahy. Dokončení výstavby rychlostní silnice R4 ve směru ke státní hranici s Bavorskem. Vybudování kapacitního západovýchodního propojení v preferované ose Plzeň (D5) I/20 České Budějovice I/34 Humpolec (D1) Jihlava -(Brno) silnice E49 + E551. Výstavba regionálního veřejného logistického centra pro rozvíjení systémů kombinované dopravy v širším regionu. Dokončení železničního koridoru C-E551 Praha Benešov Veselí nad Lužnicí České Budějovice Horní Dvořiště hranice ČR (-Linec). Možnost vytváření integrovaných dopravních systémů. Možnost zvýšení podílu nákladní železniční dopravy na dopravním trhu. Využití letiště České Budějovice pro veřejný mezinárodní provoz nadregionálního významu Dokončení vltavské vodní cesty (schválený harmonogram stavebních a technických úprav) možnost propojení na evropskou vodní cestu (E20). Využití Vltavské vodní cesty pro rekreační plavbu. Prodloužení regionální dráhy Rybník Lipno nad Vltavou Černá v Pošumaví (rozvoj ekologicky šetrné dopravy, místní dopravní obslužnosti a cestovního ruchu v CHKO Šumava). Dlouhodobá koncepční, projektová a majetková příprava dopravních staveb. Zvýšení počtu a kvality míst pro překračování státní hranice. Plánovaná dostavba Jaderné elektrárny Temelín a s ní související obnova silniční i železniční sítě v navazujícím území. HROZBY Nedostatek finančních prostředků ze státního, resp. krajského rozpočtu a státních fondů, obecně nedostatečný stav veřejných financí. Předpokládané omezení podpory z fondů EU v dalším období (po roce ). Velká omezení v chráněných územích (NPŠ, CHKO, Natura 2000, CHOPAV, přírodní parky) a s tím související omezení pro rozvoj dopravní infrastruktury i další rozvoj. aktivity. Pomalé budování prvků Eurokoridoru Sever-Jih (dálnice D3, R3, IV.TŽK). Nedokončení rychlostní silnice R4 a silnice I/4 v regionálním směru Praha Nová Hospoda - Strakonice Strážný Pasov. Nevybudování preferovaného kapacitního západovýchodního propojení v ose Plzeň (D5) I/20 České Budějovice I/34 Humpolec (D1) Jihlava - (Brno), nebo alternativně Jindřichův Hradec Třebíč - Brno. Nevybudování 2. etapy stavby IV. TŽK ČR v úseku České Budějovice státní hranice (- Linec) do roku 2025, kdy má být dle českorakouské technickoekonomické studie v některých úsecích vyčerpána kapacita současné jednokolejné tratě. Nevybudování koridorů ŽD4 a ŽD5 jako předpokladu zkapacitnění stávajících tratí. Nedokončení elektrizace tratě České Velenice Veselí n/l podporované i představiteli země Dolní Rakousko. Nezvladatelný nárůst mobility, tranzitní i regionální dopravy. Růst dopravního zatížení silnic v důsledku využívání objízdných tras zpoplatněných úseků - další zhoršování technického stavu. Růst dopravního zatížení silnic a s tím souvisejících kongescí a zvýšení nehodovosti bez odpovídajících stavebních úprav - další zhoršování technického stavu. Růst negativního vlivu dopravy na zdraví obyvatelstva a životní prostředí. Nedostatečná harmonizace podmínek silniční a železniční dopravy a přetrvávající preference silniční dopravy. V případě, že nebudou do ÚPD zapracovány záměry z ÚS řešících splavnění Vltavy, může být realizace těchto záměrů ohrožena.

17 KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM Hustota silniční sítě kraje (60,9 km na 100 km 2 ) patří v porovnání s ostatními kraji v ČR k nejnižším. Silniční síť kraje je relativně nízké kvality, 89 % z celkové délky tvoří silnice II. a III. třídy, Jihočeský kraj musí primárně věnovat velkou pozornost údržbě a zkvalitňování parametrů stávající silniční sítě, jejíž je vlastníkem. Okamžitou opravu vyžaduje 38 % silnic II. a III. třídy zařazených do páteřní a základní silniční sítě Jihočeského kraje. Poloha kraje na mezinárodně významných dopravních trasách je relativně výhodná, v současném (a dohledném) období se jedná v důsledku nedokončení rozhodujících staveb dopravní infrastruktury jen o potenciální výhodu. Trasa E55: Jihočeským krajem prochází evropsky významná severojižní dopravní trasa, jejímž základem je mezinárodní silnice E55. V rámci ČR by její odpovídající parametry měly být zajištěny dobudováním celé trasy dálnice D3 a rychlostní silnice R3, jež by měla být dokončena až po roce Dálnice D3 (E55): Z její celkové délky byl zatím vybudován pouze východní obchvat města Tábor a úseky Tábor Chotoviny (9 km) a Chotoviny - Mezno (6,8 km). Ve výstavbě je úsek Tábor Veselí n/l (délka 25 km, dokončení ). Úsek Veselí n/l Třebonín (příp. Krasejovka) má být zahájen realizován podle dokumentu MD Dopravní sektorové strategie (dále jen DSS ) Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 (dále Superstrategie ) ve dvou etapách v roce 2014, resp fázích v letech jako projekt PPP. Stavba D3 ve Středočeském kraji je s ohledem na neujasněnost trasy uvažována v létech Rychlostní silnice R3 (E55): Kritická dopravní situace je rovněž na silnici I. třídy České Budějovice Kaplice - Dolní Dvořiště - státní hranice. Tento úsek by měla řešit výstavba nové rychlostní silnice R3. Stavba R3 Třebonín státní hranice je v současné době zahrnuta MD ČR dle DSS Superstrategie mezi akce, které nemají stanovený počátek zahájení stavby. nejsou do roku 2025 finančně pokryté (dále finančně nepokryté akce ). S tímto postupem vyjádřil JČK zásadní nesouhlas. S tím vyslovil Jihočeský kraj opakovaně nesouhlas. Rychlostní silnice R4: Problémem je rovněž chybějící napojení západní části JČK na nadřazenou dopravní síť a na centrální části ČR, problém by vyřešilo urychlení výstavby R4 do Mirotic případně její pokračování od Nové Hospody do Strakonic. Stavba je v úseku Nová Hospoda Třebkov - Mirotice (8 km) dokončena, stavba Čimelice Skalka Mirotice (8,5 km) má být dle DSS zahájena v roce Superstrategie realizována v létech (jako důležitý obchvat Čimelice, Krsice), zbývající úsek v JČK Lety Čimelice je zařazen mezi finančně nepokryté akce, stejně jako úsek Mirotice rozšíření (rozšíření ½ profilu na úseku 3,5 km). Stavba R4 ve Středočeském kraji má pokračovat dle Superstrategie pouze budováním úseku Skalka II/118 v letech Silnice I/20 (E49): Potenciálním problémem může být chybějící napojení JČK na sousední regionální centra, problém by v případě Plzně vyřešilo urychlené vybudování silnice I/20 v celém úseku Plzeň Nepomuk Blatná Písek Vodňany České Budějovice. Úsek Písek České Budějovice Nemanice je dle DSS plánován k zahájení v roce Úsek Pištín České Vrbné (obchvat Češnovice, Dasný) má být dle Superstrategie realizován v létech Silnice I/34 (E551): Obdobný problém může vyvstat s napojením na Jihlavu a dále na Brno u silnice I/34, v rámci JČK je tomuto napojení věnována potřebná pozornost. Silnice I/34 v úseku České Budějovice Třeboň Lásenice je předpokládána k zahájení dle DSS v roce 2013, v navazujícím úseku do Jindřichova Hradce zatím není termín zahájení stanoven. Obchvat Lišova má být dle Superstrategie realizován v létech Obchvat Štěpánovic bude zřejmě zařazen mezi finančně nepokryté akce. Cílem JČK je homogenizovat úsek do Třeboně co nejdříve, též jako součást E49 ve vazbě na silnici I/24 a napojení na Dolní Rakousko (viz další bod). Silnice I/34 a I/24 (E49): Existence potřeby lepšího napojení Jižních Čech na aglomeraci Vídně, nutnost zahájení prací na homogenizaci silnic v trase I/34 a I/24 (E49) vč. řešení obchvatů sídel. aglomerací. Koridor S13 (E49 a E551): V souladu se záměrem vymezení koridoru kapacitní silnice S13 uvedeným v PÚR 2008 jako paralelního jižního spojení západ-východ pokládá JČK na základě zpracovaných projektů za prioritní řešení jižní paralely k dálnici D1 v ose Plzeň (D5) I/20 České Budějovice I/34 - Humpolec (D1) - Jihlava (-Brno), nebo alternativně Jindřichův Hradec Třebíč - Brno. Problém napojení vnitřního dopravního skeletu města České Budějovice na dopravní skelet kraje je problémem nadmístního významu a musí být řešen koordinovaně v ÚPD kraje i města, prvotní je zejména vymezení koridorů pro tzv. severní spojku a jižní tangentu města České Budějovice. JČK prosazuje stavbu severní spojky v přímé časové vazbě na výstavbu dálnice D3. Hustota železniční sítě (obdobně jako u silniční) je výrazně pod republikovým průměrem, což souvisí Kapitola: Veřejná dopravní a technická infrastruktura 17

18 Kapitola: Veřejná dopravní a technická infrastruktura 18 s přírodními podmínkami a příhraniční polohou kraje. Problémem není rozsah sítě, ale její kvalita, dlouholetá podudržovanost a vysoký počet úrovňových železničních přejezdů. Koridor C-E551: Na základě dohody o společné přípravě železničního koridoru pro dvoukolejnou železniční trať ukládá PÚR 2008 vyhledat a stabilizovat nový železniční koridor do roku 2011 v úseku Praha Benešov Tábor České Budějovice Linec, což je provedeno v JČK. Výstavba Předpoklad možného zahájení IV.TŽK v úseku Praha České Budějovice je dle DSS v roce Superstrategie plánována do roku 2020 (termín realizace dle usnesení vlády ČR č. 885 ze dne je rok 2016). Koridor ŽD4: PÚR 2008 ukládá připravit podklady pro územní změny pro zajištění zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) železničního koridoru zařazeného do evropské železniční sítě TEN-T s cílem propojení III. a IV. TŽK ČR na trase Plzeň Strakonice České Budějovice (s termínem 2010). Tento požadavek je nutné promítnout do ÚPD. Dle DSS je předpoklad nejbližšího možného zahájení v roce Mezi priority kraje v rozvoji železniční infrastruktury se řadí dále tyto akce, které jsou v pokročilém stupni přípravy: o Revitalizace tratě České Budějovice Volary (akce zařazena v Superstrategii mezi finančně nepokryté stavby ). o Optimalizace tratě České Velenice Veselí nad Lužnicí, 2. stavba (elektrizace tratě)., zatím není zařazena ani mezi finančně nepokryté stavby ). o Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice (nástupiště, podchod, informační systém). A dále akce ke zkvalitnění přepravy cestujících: o Rekonstrukce železničních stanic, výstavba nástupišť a přístupových komunikací. o Revitalizace veřejně přístupných prostor a vzhledu nádražních budov a zastávek. Dostupnost železniční dopravy je v současnosti zhruba na úrovni 75 % z celkového počtu obyvatel kraje. Pro zvýšení obslužnosti území je žádoucí doplnění sítě železničních zastávek příp. jejich přemístění pro zkrácení docházkové vzdálenosti, zejména na regionálních tratích. Budování integrovaných dopravních systémů (IDS) a informačních systémů veřejné dopravy ke zvýšení objemu přepravy cestujících veřejnou dopravou a tím i omezení individuální automobilové dopravy s jejími negativními vlivy na zdraví obyvatelstva i životní prostředí. Pro optimalizaci obslužnosti území a kvalitu přepravy je třeba zvýšit kulturu cestování na železnici (zejména modernizovat vozový park) a zvýšit traťovou rychlost. Zlepšovat přestupní návaznosti vlak autobus a řešit systémy Park & Ride resp. Park & Bike (parkoviště u železniční zastávky, stojany pro kola a úschovny). Na území JČK se nachází sledovaná dopravně významná vodní cesta Vltava, která je větví Labe (magistrály E20), jejímu využití brání nedokončené technické úpravy na vodních dílech v úseku Třebenice České Budějovice, které neumožňují její splavnost. Návrh JČK zapracovává koridor VD5 vymezený v PÚR 2008 pro vodní cestu Třebenice České Budějovice na Vltavě. Návazně bude nutné toto promítnout do ÚPD dotč. obcí a vymezit též plochy pro obslužné činnosti splavnění Vltavy. Za hlavní nedostatek z hlediska zvýšení dostupnosti kraje v oblasti letecké dopravy je považována absence letiště, jež by zajišťovalo kvalitní mezinárodní a vnitrostátní civilní provoz. Realizace modernizace letiště České Budějovice se předpokládá v letech To by mělo přispět k využití potenciálu kraje pro cestovní ruch zajištěním lepší dostupnosti (především pro zahraniční návštěvníky). Plochay pro tuto modernizaci vč. ochranných pásem byla promítnuta je nutné promítnout do návrhu JČK a je nutné je ji upřesnit v příslušných ÚPD dotčených obcí. Dalším problémem JČK je chybějící veřejné logistické centrum. PUR 2008 jej vymezuje pro území JČK jako Českobudějovicko. Plochay pro VLC bylay vymezenay v návrhu JČK v lokalitě České Budějovice Nemanice a upřesnit v příslušných ÚPD dotčených obcí. Promítnutí koridorů a ploch ze JČK do ÚPD obcí: Společným problémem téměř všech důležitých záměrů v oblasti dopravní infrastruktury bude bezprostředně po schválení JČK jejich promítnutí do ÚPD příslušných obcí ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Teprve pak budou vytvořeny plnohodnotné podmínky v oblasti územně plánovací pro přípravu a realizaci těchto staveb. Současně tím bude vytvořena větší přehlednost a jednoznačnost pro vedení příslušných správních řízení o umísťování těchto liniových staveb. Uvedený úkol bude vyžadovat významnou podporu ze strany JČK, a to metodickou i finanční. Problematika spojená s nedostatkem finančních prostředků pro financování veřejné dopravy v kraji, což sebou přináší větší nároky a zatížení osobní automobilovou dopravou.

19 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY Vysoká úroveň napojení obyvatel na veřejné vodovody v centrálních oblastech kraje. Dostatečná kapacita podzemních i povrchových zdrojů vody. Nadprůměrný stav napojení obcí na kanalizaci v kraji v celorepublikovém srovnání. Zvyšující se podíl recyklace odpadu. Nízká úroveň produkce nebezpečného odpadu. Vysoká úroveň plynofikace obcí v centrálních oblastech kraje. Existence centralizovaných zdrojů tepla ve větších městech. Dobrý potenciál území pro využití obnovitelných zdrojů sluneční a vodní energie. Dobrý potenciál území pro využití obnovitelného zdroje biomasy. Potřeby regionu pro zásobování elektrickou energií jsou poměrně dobře plně pokryty (s výjimkou nedostatečné kapacity některých sítí). Dobrá kvalita telekomunikačních a informačních služeb v kraji (i v horských a podhorských oblastech). Zkvalitnění přístupu k internetu oproti minulému období. SLABÉ STRÁNKY Nedostatečné zásobování kvalitní pitnou vodou v okrajových některých oblastech (např. Blatensko, Vodňansko, Milevsko a Miroticko). Zhoršená situace v zásobování vodou v období sucha. Nedostatečně rozvinutý kanalizační systém v některých oblastech kraje. Nedostatečné kapacity sítí elektrické energie v některých částech kraje (např. Velenicko, Vimpersko, Kaplicko, oblast Horní Plané a Volarsko). Tendence růstu podílu podnikových odpadů kraje na produkci odpadů v celé ČR. Vysoký podíl skládkování komunálních odpadů. Relativně nízký podíl využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie. Existence neplynofikovaných obcí. Podíl domácností napojených na plyn je nejnižší mezi kraji České republiky. Špatný technický stav rozvodných sítí tepla a v některých lokalitách i zdrojů tepla. Relativně nízké využití některých obnovitelných zdrojů energie. Nízký potenciál území pro využití větrné energie. Rezervy v dosahu sítí mobilních telefonů. Problémy s nesplněním směrnic EU o čištění městských odpadních vod v aglomeracích EO do roku PŘÍLEŽITOSTI Podpora modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a rozvoje napojení obyvatel na veřejnou kanalizaci zakončenou v ČOV a vhodné řešení zachycení dešťových vod nebo zpomalení jejich odtoku. Vyřešení napojení části ubytovacích zařízení v turistických oblastech na technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, ČOV, plyn). Zlepšení technického stavu vodohospodářské infrastruktury. Finanční zdroje ze státního rozpočtu a fondů EU pro zajištění čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou, na realizaci projektů protipovodňové ochrany. Vytvoření podmínek pro řešení dalších zdrojů pitné vody. Rekonstrukce a rozvoj napojení na kanalizaci. Zkvalitnění a rekonstrukce systému čištění a odkanalizování odpadních vod. Zkvalitnění hospodaření s odpady. Zlepšení využití odpadů pro výrobu tepla. Dokončení plynofikace ve vhodných lokalitách. Vymezení koridoru pro propojovací plynovod HROZBY Nedostatečný stav veřejných financí na rozvoj technické infrastruktury. Lokální rizika při nedokončení kompletních protipovodňových opatření. Neřešená zhoršující se situace v zásobování vodou v obdobích sucha. Hrozba zpětné změny systému vytápění z plynu na uhlí v nekvalitních a zastaralých tepelných zdrojích (při neúměrném zdražování cen plynu a elektrické energie). Odpojování zákazníků od systémů CZT a následně snižování efektivity systémů CZT zejména v Třeboni a Českém Krumlově (velmi brzy i v Táboře). Rizika (i když minimalizovaná) související s provozem JETE. Rizika (i když minimalizovaná) v souvislosti s ukládáním nebezpečného odpadu. Vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v JČK. Nedostatečná ochrana koridorů pro rozvoj páteřních sítí regionální energetické Kapitola: Veřejná dopravní a technická infrastruktura 19

20 Kapitola: Veřejná dopravní a technická infrastruktura 20 VVTL DN 800 PN 80 v Jihočeském kraji, vedoucí z okolí obce Záboří (Vodňany) v jižních Čechách na hranici ČR-Rakousko. Zapojení plynárenského systému do integrované evropské sítě. Zkvalitnění zabezpečení krizového zásobování energiemi. Rozvoj výstavby zdrojů obnovitelných energií (FVE, malé vodní elektrárny, spalování biomasy, tepelná čerpadla). V koridoru E4a (dle PÚR 2008) vymezení pro výstavbu a rozšíření včetně vyvedení výkonu JETE. Lepší využití provozu JETE pro zásobování okolních obcí teplem. Nová výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Zkvalitnění dostupnosti telekomunikačních sítí. Zabezpečení komunikačních potřeb na území kraje. Snížení spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energie jsou možností pro snížení emisní/imisní zátěže obyvatel. infrastruktury (vedení 110 kv, VTL plynovody) Nedostatečné prověřování možného napojení nových rozvojových ploch na technickou infrastrukturu. KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM V rámci vodohospodářské infrastruktury je zaznamenáno v JČK celkově dobré napojení jeho obyvatel na veřejné vodovody nicméně existují oblasti kraje, v nichž je nutná rekonstrukce stávající sítě a oblasti, kde je nutné vybudováním nových sítí ještě napojení obyvatel na veřejné vodovody zvýšit (ORP Blatná, Milevsko a Vodňany) a dosáhnout v rámci napojení obyvatel na veřejné vodovody alespoň hranice 80 %. Nutnost vyřešit existující lokální problémy se zabezpečováním dostatečných zdrojů pitné vody v letních obdobích sucha. Rovněž je v rámci ÚPD potřeba řešit problémy týkající se rizikových situací v souvislosti se zajištěním zdroje v případě katastrof a krizových stavů (povodně). Chybí vytvoření územních rezerv pro budování a modernizaci infrastruktury pro čištění odpadních vod, modernizaci stávajících ČOV a dokončení výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v aglomeracích a v obcích s malým počtem obyvatel. Stávající kanalizační systém by měl být rozvíjen s cílem plnit legislativní limity (zejména pro dusík a fosfor) a to především v oblastech CHKO. Problémy se v JČK vyskytují i v oblasti nutnosti dobudování připojení na veřejnou kanalizaci a nutnosti rekonstrukce či výstavby ČOV a to v několika správních obvodech. Největší zásahy (do budoucna uvažovaným více jak 10% zvýšením podílu obyvatel připojených na kanalizaci) s nutností rozšíření stávající kanalizační sítě se týkají v JČK území ORP Blatná, Dačice, Strakonice a Vodňany. V ostatních správních obvodech se předpokládá také rozšíření napojení obyvatel na kanalizaci, ale s růstem napojených obyvatel jen do 10%, což také znamená menší zásahy v rámci jednotlivých správních obvodů. Plynofikace na území Jihočeského kraje dosahuje slušné úrovně. V roce 2010 bylo na území kraje plynofikováno 351 obcí to znamená, že 272 (43,7 %) obcí plynofikováno není. Proto je potřebné v i v ÚPD vymezovat koridory pro další vedení VTL, resp. STL, dostavby přípojek plynu na území obcí, které ještě nebyly plynofikovány, nebo tam, kde probíhá jejich rekonstrukce či modernizace. Plynofikace dalších obcí je výrazně limitována vzdáleností od stávajících VTL plynovodů a absence podpory plynofikace. Samostatným problémem je koridor vymezený PÚR 2008 pro propojovací plynovod DN 800 PN 80 vedoucího z okolí obce Záboří (Vodňany) na hranici ČR Rakousko, a který byl vymezen v návrhu JČK. Úkolem pro územní plánování Jihočeského kraje je zajistit územní upřesnění koridoru pro vedení plynovodu ÚPD dotčených obcí. Samostatným problémem v zásobování teplem je využití zbytkového tepla z JETE pro vytápění Českých Budějovic nebo i dalších měst v JČK. Koridor teplovodu JETE České Budějovice je vymezen v návrhu JČK a je potřeba jej vymezit i v příslušných ÚPD obcí.

21 V rámci zásobování území teplem se jeví jako problémové stávající zdroje tepla provozované na fosilní paliva a v důsledku zvyšování cen plynu a elektrické energie přechod na spalování různých paliv v zastaralých tepelných zdrojích, které jsou častým zdrojem znečištění přízemní vrstvy atmosféry, v některých případech překračují emisní limity a omezují tak kvalitu života obyvatel. ÚP by měly navrhovat postupný přechod od těchto zdrojů na plyn nebo čisté obnovitelné zdroje energie. V rámci centrálního zásobování teplem se jeví jako problémové postupné odpojování zdrojů v důsledku zvyšování cen tepla, jenž má za následek snížení efektivnosti CZT, jejímž důsledkem je další zvýšení ceny tepla nebo přímo rozpad systému CZT. Obce by měly v ÚP na základě výsledků rozptylové studie vymezit lokality, ve kterých je odpojení od CZT nepřípustné. Výjimku udělí stavební úřad ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany ovzduší v rámci územního řízení z technických a ekonomických důvodů. 5 Přestože má JČK dobré předpoklady pro získávání energie z obnovitelných zdrojů typu slunce, vody a biomasy, stále existují rezervy ve využívání vodní energie. V zásobování elektrickou energií je problémový záměr vymezený PÚR 2008 (E4a) plocha pro rozšíření včetně vyvedení elektrického a tepleného výkonu elektrárny Temelín, která je vymezena v návrhu JČK. Úkolem pro územní plánování je zajistit územní upřesnění koridoru ploch pro tento záměr v ÚPD obcí. Druhým problémovým záměrem z PÚR 2008 je vlastní vyvedení výkonu z JETE po její dostavbě koridor E7 pro dvojité vedení 400 kv Kočín Mírovka a zapojení vedení 400 kv Řeporyje Prosenice (V413) do Mírovky, které je vymezeno v návrhu JČK. Úkolem pro územní plánování je zajistit územní upřesnění ploch pro tento záměr v ÚPD obcí. Nedostatečné kapacity vedení elektrické energie v některých částech JČK zejména Kaplicko, Volarsko, Vimpersko, Velenicko, oblast Horní Plané. Struktura elektrických sítí odráží strukturu osídlení a hustoty průmyslových odběrů, což v konečném důsledku vede k tomu, že v některých částech kraje je malá hustota transformoven 110/22 kv. Tato skutečnost se pak nepříznivě může projevit ve spolehlivosti napájení v krizových situacích a je i limitujícím faktorem pro připojování necentrálních výroben elektřiny, včetně obnovitelných zdrojů. Nedostatečné prověřování nově vymezovaných rozvojových ploch z pohledu jejich napojitelnosti na dopravní a technickou infrastrukturu (např. lze vůbec kapacitně připojit lokalitu na vodovod?, je vůbec napojitelná celá lokalita nebo jen její část? apod.) 5 Pozn. Od r bude příjmem kraje i 25% výnos z poplatků za znečišťování ovzduší ( 15 odst. 14. zák. č. 201/2012 Sb.) Rozptylové studie by mohly být financovány z tohoto balíčku Kapitola: Veřejná dopravní a technická infrastruktura 21

22 1.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY Plošná velikost kraje. Kraj je druhým nejrozlehlejším českým krajem a jako jediný se Středočeským krajem překračují plošnou výměru 10 tisíc km 2 (12,8% z rozlohy státu). Výhodná geopolitická poloha. Kraj je součástí dnes již politicky i ekonomicky otevřeného prostoru střední Evropy s významnou délkou společné hranice se sousedními státy Rakouskem a Německem. Výhoda prostorové kompaktnosti území. Tu dokládá i ukazatel teritoriální kompaktností, jehož hodnota řadí kraj do skupiny států nadprůměrně kompaktních. S tím úzce souvisí i velmi výhodné postavení krajského města z pohledu prostorové dostupnosti z ostatních obcí kraje. SLABÉ STRÁNKY Velký počet nejmenších obcí s počtem obyvatel menším než 200 a současně i jejich velká populační váha. Tyto populačně velmi malé obce nemají dostatečný celkový potenciál nejen k růstu, ale ani ke stabilizaci současného stavu ve všech oblastech rozvoje obce. Velmi nízké hodnoty přirozeného přírůstku obyvatelstva. V letech 1994 až 2005 byla přirozená měna kraje negativní, docházelo tak k úbytku obyvatel přirozenou měnou (úbytek o 8400 osob). Malá hodnota celkového přírůstku obyvatelstva kraje za posledních 35 let. Ta dosáhla hodnoty okolo tisíc (ročně obyvatel, relativní přírůstek 2,82,0 ), z toho na migraci připadlo 5781 %. Dlouhodobé snižování počtu obyvatel v některých územích (zejména SO ORP Milevsko a Dačice) spojené s výrazným nárůstem podílu starších obyvatel. Kapitola: Sociodemografické podmínky 22 PŘÍLEŽITOSTI Pozvolna rostoucí počet obyvatel kraje od roku 1950 s významnějším zesílením této tendence od roku 2004 v letech (roční růst o více než 3 ). Probíhající proces desurbanizace a suburbanizace. Budování zařízení občanské vybavenosti (školská, zdravotnická, kulturní, sportovní) ke zlepšení celkové kvality života v nově osídlených lokalitách s koncentrovanou novou bytovou zástavbou. Budování zařízení pro staré občany, včetně služeb. HROZBY Velmi malé zastoupení dětí (0 14 let) v populaci. Od roku 2007, kdy byl podíl dětí i seniorů na stejné úrovni 14,5 %, došlo v roce jen k mírnému nárůstu k poklesu podílu dětí na 14,414,8 %. Rostoucí podíl seniorů (65 let a více) v populaci. Od roku 2007, kdy byl podíl dětí i seniorů na stejné úrovni 14,5 %, došlo v roce k růstu podílu seniorů na 15,216,2 %. Dlouhodobý úbytek obyvatelstva v některých zejména okrajových částech kraje (Šumava, Dačicko, severní okraj kraje aj.) KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM V ÚPD špatně podchycený problém probíhajícího procesu desurbanizace a suburbanizace. V současnosti nejvíce patrno v oblasti Českobudějovicka. Chybí vytváření podmínek pro příliv mladých rodin do kraje, obecně obyvatel vůbec, ale zejména lidí v produkčním věku (malá hodnota celkového přírůstku obyvatelstva kraje za posledních 35 let, velmi malé zastoupení dětí v populaci, vysoký podíl občanů ve věku 65 a více let). Chybí vytváření podmínek pro seniory (domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou, objekty tzv. druhého bydlení, apod. včetně služeb pro seniory) prostřednictvím nástrojů územního plánování.

23 1.8. BYDLENÍ SILNÉ STRÁNKY Oživení bytové výstavby, především v obcích v okolí velkých měst dochází k výraznému rozvoji výstavby rodinných domů. Dočasný pokles v dokončování bytů ovlivněn ekonomickým útlumem, reálný předpoklad dalšího rozvoje. Dostatečná atraktivita kraje pro bytovou výstavbu pro tzv. druhé bydlení Roste technická vybavenost bytového fondu. SLABÉ STRÁNKY Roztříštěná sídelní struktura, nejnižší hustota obyvatelstva mezi kraji České republiky. Vysoký podíl jednočlenných bytových domácností zejména důchodců v mezikrajovém srovnání. Vysoký počet neobydlených domů, které však slouží pro rekreaci; je třeba ještě lépe využít rekreační potenciál kraje. PŘÍLEŽITOSTI Vytváření pracovních příležitostí spolu s bytovou výstavbou umožní aktivní výsledek stěhování obyvatelstva i v dalších letech. Probíhající proces suburbanizace a desurbanizace, který kulminoval v roce 2008, poptávka po bytech v souvislosti s pracovními příležitostmi v Českých Budějovicích. Zlepšení obytné atraktivity obcí podpora bytové výstavby v atraktivních lokalitách. HROZBY Snižující se přirozený přírůstek obyvatelstva (zejména v malých obcích pod 500 obyv., které tvoří téměř 40 % z počtu obcí kraje) a zároveň zvyšující se podíl starší generace významně ovlivní nároky na změnu struktury byt. fondu. Další zastarávání bytového fondu. Zaostávání občanské vybavenosti zejména při budování nových obytných zón. Možné omezování nové výstavby v souvislosti s připravovanými legislativními změnami v oblasti financování, hypotečních úvěrů a stavebního spoření. KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM Chybí cílené kombinování návrhu ploch pro bydlení s návrhy pro podnikání, čímž je možné vytvářet předpoklady pro vznik pracovních míst blízko místa bydliště. Malá obrana před postupným procesem suburbanizace a desurbanizace, zejména navrhováním nových ploch pro výstavbu i uvnitř center a opětovným využitím opuštěných nebo nevhodně využívaných ploch (brownfields). Chybí vytváření podmínek pro změnu nebo zmírnění obecného trendu vylidňovaní velmi malých sídel, např. zaměřením se na malá sídla, kde lze benevolentní územně plánovací strategií vytvářet předpoklady pro převyšující nabídku volných ploch pro výstavbu RD v těchto sídlech. Malý důraz na obnovu starého bytového fondu, nutno upřednostňovat rekonstrukce starých bytových domů před novou výstavbou obytných komplexů na zelené louce. Vymezování nových ploch pro bydlení kolem velkých měst bez řešení problémů s veřejnou infrastrukturou. Kapitola: Bydlení 23

24 1.9. REKREACE Kapitola: Rekreace 24 SILNÉ STRÁNKY Výhodná poloha regionu v rámci Evropy. Zachovalá, turisticky atraktivní krajina. Velký podíl chráněných území. Vysoká kvalita životního prostředí. Atraktivní venkovská krajina. Jihočeský kraj tradiční turistická destinace. Velký přírodní, kulturní a historický potenciál pro oblast cestovního ruchu včetně velkého množství kulturních památek a památkově chráněných území včetně památek zapsaných na seznam UNESCO. Vybudovaná síť informačních center. Existence destinačních managementů v regionu. Přírodní léčivé zdroje pro rozvoj lázeňství. Dobrý potenciál pro cykloturistiku, lázeňství a wellness, golf a hipoturistiku. Produkty cestovního ruchu zaměřené na specifické atraktivity kraje. Je zpracována koncepce cyklodopravy v kraji. Tradice lidových řemesel, zvyků a kultury. Bezpečí v regionu s jednou z nejnižších kriminalit v celé České republice. Mírně se zlepšující stav objektů památkové péče. PŘÍLEŽITOSTI Jednotná standardizace služeb CR (ubytování, stravování, informační služby). Zkvalitňování ubytovací infrastruktury. Další rozvoj kongresové turistiky. Využití letiště České Budějovice pro veřejný mezinárodní provoz nadregionálního významu a dobudování dopravní infrastruktury (D3, IV. TŽK, splavnění Vltavy). Další rozvoj golfu, lázeňství a wellness, hipoturistiky. Rozvoj rekreační plavby, vodácké turistiky. Realizace projektových záměrů zaměřených na rozvoj zimní turistiky. SLABÉ STRÁNKY Malá nabídka produktových balíčků cestovního ruchu vybízející k vícedennímu pobytu návštěvníků. Nedostatečné dopravní napojení způsobené chybějící nadřazenou dopravní infrastrukturou, což znamená špatnou dostupnost JČK z pohledu potencionálního návštěvníka. Územně nevyvážená nabídka vyššího standardu ubytování. Nedostatek kvalitních incomingových operátorů. Malé využívání informačních technologií v CR (informační systémy CR, rezervační a objednávkové systémy, slevové karty, přístup k internetu). Omezená nabídka kongresových prostor. Nízká kapacita a konkurenceschopnost středisek zimních sportů Jihočeského kraje ve vztahu k zahraničním i tuzemským zimním střediskům. Nedostatečná komunikace a vzájemná spolupráce subjektů v cestovním ruchu. Malá nabídka doprovodných služeb pro cykloturistiku mimo centra. Nejasnost a nevědomost, kdo je odpovídající cílový klient Jihočeského kraje a o jeho vyhledávaných rekreačních oblastech. Špatná kvalita vody v rybnících a vodních nádržích. Nedostatečná infrastruktura volno časových aktivit v případě nepříznivého počasí. Neschopnost vytvářet unikátní atraktivity, kterými se může region odlišit. Špatný stav objektů památkové péče. Přísná opatření na ochranu přírody znemožňující realizaci nadregionálních významných projektů v cestovním ruchu. Obava z nevyřešení vhodného napojení na LA Hochficht. Nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu. HROZBY Stagnace kvality nabízených služeb cestovního ruchu. Omezení rozvoje cestovního ruchu na několik málo center (Český Krumlov, Třeboň, Šumava). Omezení investic do rozvoje dopravní infrastruktury a infrastruktury doplňkových služeb v souvislosti s ekonomickou recesí. Pomalý rozvoj informačních systémů a technologií v cestovním ruchu. Rostoucí podíl jednodenních návštěv některých atraktivit kraje. Absence aktivní propagace a prodeje produktů cestovního ruchu.

25 Rozvoj regionálních center a jejich doprovodné infrastruktury a marketingu. Revitalizace znečištěných rybníků a nádrží (zejména VN Orlík). Revitalizace VÚ Boletice (nebo jeho části) a revitalizace opuštěných vojenských areálů pro potřeby turistického a cestovního ruchu. Podpora zážitkové turistiky (vytváření příležitostí k návštěvě kraje mimo hlavní sezónu). Zlepšování nabídky cestovního ruchu zvyšováním kvality produktů, personálního zajištění a spolupráce subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Rozvoj rekreační plavby na splavněné Vltavě (v dlouhodobém horizontu). Další vytěžení přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Německem. V případě, že nebude dostatečně rychle a progresivně řešena problematika čistoty povrchových vod a rybochovných hospodářství bude nadále klesat zájem o rekreaci u vody, která je jednou z důležitých složek letní rekreace. Limity pro splavnění horního tuku Vltavy pro vodáckou turistiku. Nedostatek finančních prostředků na obnovu objektů památkové péče. KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM Malá vybavenost a standard v oblasti poskytovaných služeb (kvalita stravování, kvalita ubytování, internetové připojení, bezbariérové přístupy, možnosti úhrady platební kartou a další). Stav vybavenosti v některých oblastech služeb svědčí o určité zaostalosti za všeobecnými trendy v ČR a ve střední Evropě. Neřešení problematiky cestovního ruchu v rámci turistických oblastí v širší návaznosti na okolní území a ve vazbě na stávající urbanistické struktury v rámci ÚPD obcí a měst. Je důležité respektovat požadavky ochrany přírody a krajiny, zastoupené zejména NP a CHKO Šumava, CHKO Třeboňsko a dalšími zvláště chráněnými územími (národními přírodními rezervacemi/památkami, přírodními parky) včetně lokalit zařazených do sítě NATURA 2000, nicméně je potřeba v souladu s PÚR 2008 hledat nástroji územního plánování cesty k celoročnímu rekreačnímu využití těchto atraktivit. Stejně tak je potřeba hledat možnosti celoroční využití již stávajících destinací. Relativně malý rozvoj méně obvyklých zdrojů/odvětví cestovního ruchu v kraji, např. hipoturistika, golf či kongresová turistika, která mají v Jihočeském kraji velkou perspektivu. Malá vybavenost hromadných ubytovacích zařízení informačními a komunikačními technologiemi (internetové rezervační a objednávkové systémy). Využívání moderních informačních a komunikačních technologií je v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihočeském kraji za průměrem České republiky. Nedostatečné zajištění čistoty povrchových vod a revitalizace vodních nádrží využívaných k rekreaci. Existence VÚ Boletice (nebo jeho části) a opuštěných vojenských areálů, jejichž revitalizací by vznikla možnost využití pro potřeby turistického a cestovního ruchu. Kapitola: Rekreace 25

26 1.10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY Relativně vyvážený ekonomický růst rozvoj vyjádřený základními ekonomickými ukazateli. Dynamicky se rozvíjející produktivita práce. Ekonomickému postavení odpovídající míra investování. Neustále rostoucí Přiměřeně udržitelný čistý disponibilní důchod domácnosti. Vysoké zastoupení a dynamika rozvoje odvětví vysokého školství a vědy v kraji. Vyvážené možnosti dalšího rozvoje z důvodu existence všech významných rozvojových faktorů. Velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nízká míra nezaměstnanosti v porovnání s průměrem ČR. Nejnižší míra nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných lidí v rámci krajů ČR až na Hlavní město Praha, Plzeňský a Ústecký kraj. Nejrychlejší rozvoj zaměstnanosti byl zaznamenán v odvětvích terciárního sektoru, v informačních a telekomunikačních činnostech a v profesních, vědeckých a technických činnostech (služby pro podniky, věda). JČK má relativní rezervy v zaměstnanosti žen a u osob v nejnižší vzdělanostní kategorii, přesto je v porovnání s ostatními kraji dost výrazně nad průměrem republiky. Relativně stabilní podnikatelská struktura, silné zastoupení podniků do 20 zaměstnanců. Vysoká míra podnikatelské aktivity v Českých Budějovicích. Vyšší počet podniků ve stavebnictví, maloobchodě a v zemědělství. Hlavní dojížďkové centrum České Budějovice, další je Týn nad Vltavou, který v relativních číslech převyšuje ČB. SLABÉ STRÁNKY Nízká dynamika ekonomického vývoje, jedna z nejnižších daňových výtěžností v ČR, tj. Vodňany, Blatná, Týn nad Vltavou Trhové Sviny, Soběslav. Vysoká sezonní míra nezaměstnanosti je v ORP Dačice, Český Krumlov, Vodňany. Nediverzifikovaná struktura zaměstnanosti se zaměřením na zpracovatelský průmysl. Trhové Sviny, Blatná, Milevsko, Soběslav, Vodňany nezabezpečují potřebnou základní funkci a to jak u zaměstnanců, tak i u studentů. Kapitola: Hospodářské podmínky PŘÍLEŽITOSTI Rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Německem, rozvoj inovativních forem podnikání, rozvoj spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem. Nutná podpora podnikatelských aktivit v ORP, které neposkytují základní funkce obslužnosti území, především v oblasti zaměstnání, školství a služeb. Nedostatek pracovní síly může vyřešit zaměstnávání cizinců a případný rozvoj zaměstnanosti žen. V ORP postižených vysokou nezaměstnaností zavést činnosti nezávislé na sezonních výkyvech. Pokračovat nadále v rozvoji zaměstnanosti v odvětví s vysokou přidanou hodnotou, což v tomto kraji jsou energetika, biotechnologie. Zemědělství je důležité v celkové ekonomice HROZBY Malý počet silných hospodářských tahounů s navazujícím odvětvím. Možné ohrožení celého podnikatelského sektoru v případě hospodářské recese. České Budějovice budou stále hrát klíčovou roli v zaměstnanosti a ostatní regiony (Trhové Sviny) budou zaostávat. Nejnižší míra ekonomické aktivity i zaměstnanosti je v ORP Kaplice Vimperku, Dačice, Týn nad Vltavou, Trhové Sviny, Blatná Milevsku a Soběslavi. Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob především v ORP Blatná, Kaplice, Soběslav, Strakonice, Vodňany. Slabost ve finančním sektoru, kde došlo i k poklesu zaměstnanosti. 26

27 kraje a proto je nutné věnovat pozornost rozvoji nových technologií, případně i zavádění nových plodin. Přilákání silného zahraničního investora s inovativním záměrem high-tech technologie a rozvoj spolupráce stávajících firem. KOMENTÁŘE K PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM Ekonomická výkonnost cestovního ruchu v Jihočeském kraji je velice nízká, v a v ÚPD je nutno se zaměřit na zařízení CR s vyšší nebo vysokou přidanou hodnotou. Problematické je také především celoroční využití ubytovacích kapacit a úroveň poskytovaných služeb pro náročného zákazníka na celoroční využití stávajících i nových kapacit je potřeba se zaměřit v ÚPD, nalézt aktivity a cíle prodlužující turistickou sezónu. Jihočeský kraj z hlediska daňové výtěžnosti obcí ve srovnání s ostatními kraji (v přepočtu na jednoho obyvatele) byl v roce 2006 na 10. místě, příčinou je zejména velikostní struktura obcí v kraji (vysoký počet malých obcí), ÚP svými nástroji může pouze vytvářet podmínky pro příliv nových obyvatel nebo alespoň pro udržení stávajících. Daňová výtěžnost je diferencovaná (vysoká České Budějovice, Tábor a Písek, nejnižší Vodňany a Blatná), ÚP by mělo do ORP Vodňany a Blatná situovat stavby DI a TI a plochy pro podnikání stimulující růst daňové výtěžnosti. Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji zaostává oproti průměru ČR téměř o 3.000,- Kč, ÚPD by měly podporovat především takové rozvojové projekty, které jsou založeny na vzdělanostní ekonomice a vyšší přidané hodnotě. Trhové Sviny, Blatná, Milevsko, Soběslav, Vodňany nezabezpečují potřebnou základní funkci a to jak u zaměstnanců, tak i u studentů. Tyto ORP slouží pouze jako noclehárny a zásobárny pracovní síly pro velká centra a zvláště ORP Trhové Sviny je zcela navázána na České Budějovice. ÚP sídel těchto ORP by se měly zaměřit na vymezení ploch pro podnikání jako zdroj pracovních míst a vyšší občanskou vybavenost vč. školských a kulturních zařízení. Malé a střední podniky jsou významným sektorem tržní ekonomiky, mají vysokou schopnost absorpce pracovní síly díky pružnosti, zastoupení malých a středních podniků je v JČK v porovnání s ČR podprůměrné ÚP a by tedy měly vymezovat plochy přiměřené velikosti právě pro tuto kategorii podniků a podporovat koexistenci podnikání, služeb a bydlení a využití brownfields. V kraji víceméně nejsou velké podniky, které obvykle tvoří pól rozvoje ekonomiky kraje, jelikož disponují finančními zdroji na tvorbu inovací a na výzkum či vývoj na celokrajné úrovni je potřeba intenzivně hledat a vytvářet nabídku (zejména s ohledem na stavby DI a TI) pro příchod takovéhoto velkého investora / investorů, který subdodávkami potáhne malé a střední podniky v kraji a bude schopen podporovat vědu a výzkum v návaznosti na vysoké školy a vědeckotechnologické parky. Problémem je narůstání počtu nezaměstnaných v položce dlouhodobě nezaměstnaných a to zvláště v ORP Vodňany, Blatná a Soběslav a Strakonice v rámci ÚPD je potřeba v těchto ORP vymezovat plochy generující nová pracovní místa. Kapitola: Hospodářské podmínky 27

28 2. VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 2.1. ZPŮSOB HODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK Kapitola: Způsob hodnocení vyváženosti územních podmínek 28 Indikátory pro hodnocení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí (Z), pro soudržnost společenství obyvatel (S), pro hospodářský rozvoj (H) byly vybrány s cílem v maximálně možné míře posoudit vyváženost územních podmínek, zejména s ohledem na bezproblémovou dostupnost dat, a to pokud možno i v budoucnosti. Detailní popis jednotlivých indikátorů je uveden v kapitole 4.2 části A. Podklady, kde je vysvětlen způsob hodnocení indikátoru, včetně nastavení hodnotících škál a bodových zisků. Bodový zisk nabývá hodnot -2 až 2: body hodnocení -2 velmi špatné -1 špatné 0 průměrné 1 dobré 2 velmi dobré V každém pilíři je obsažen určitý výčet indikátorů dle následující tabulky. Závěrečné hodnocení vyváženosti vyplývá ze součtu bodového zisku. Jelikož je počet indikátorů pro jednotlivé pilíře rozdílný, bude z celkového součtu bodového zisku vyjádřen podíl na celkovém počtu indikátorů, což může být pojmenováno jako průměrný bodový zisk. VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ PRO ZHODNOCENÍ POZITIVNÍHO A NEGATIVNÍHO STAVU: negativní hodnocení (-): záporný bodový zisk, pozitivní hodnocení (+): kladný bodový zisk (včetně nuly). VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ PRO STANOVENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ: Pro stanovení problémových oblastí bylo využito hodnot průměrného bodového zisku, které byly rozděleny do 5 kategorií hodnocení územních podmínek: velmi dobrý stav: 1,01 a více dobrý stav: 0,51 až 1,00 průměrný stav: -0,49 až 0,50 špatný stav: -0,99 až -0,50 velmi špatný stav: -1,00 a méně. Problémové oblasti byly stanoveny na základě obcí, které byly v daném pilíři udržitelného rozvoje území hodnoceny jako špatný nebo velmi špatný stav. Na základě metodického sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci ÚAP, části RURÚ ze dne se každá obec zařadí do jedné z osmi kategorií vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území. Možné kombinace jsou uvedeny v následující tabulce: TABULKA 1 KATEGORIE VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK územní podmínky Vyváženost vztahu územních podmínek Z H S dobrý stav špatný stav Z, H, S žádný 2 a Z, H S S 2 b Z, S H H 2 c H, S Z Z 3 a Z H, S H, S 3 b H Z, S Z, S 3 c S Z, H Z, H žádný Z, H, S Kategorie zařazení obce vyjádření v kartogramu

29 TABULKA 2 ZAŘAZENÍ INDIKÁTORŮ DO JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ kód název indikátoru pilíř URÚ Z S H HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE G1 Ložiska nerostných surovin x G2 Poddolovaná území x G3 Vysoké radonové riziko x VODNÍ REŽIM V1 Vodní plochy x V2 Chráněná oblast přirozené akumulace vod x V3 Záplavová území x HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ H1 Oblasti s překročením cílového imisního limitu TV x H2 Produkce komunálního odpadu x H3 Skládky x H4 Staré ekologické zátěže a kontaminované plochy x OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY P1 Území zvýšené ochrany přírody x P2 Koeficient ekologické stability x P3 Územní systém ekologické stability x P4 Krajinná památková zóna x ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA Z1 Zemědělská půda x Z2 Lesní plochy x Z3 Stupeň přirozenosti lesních porostů x VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA D1 Silniční doprava x x D2 Železniční doprava x x D3 Vodní a letecká doprava x x T1 Obyvatelstvo zásobované pitnou vodou x x T2 Obyvatelstvo zásobované plynem x x T3 Obyvatelstvo napojené na veřejnou kanalizaci x x T4 ČOV v obci x x SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY O1 Dlouhodobý trend vývoje počtu obyvatel x O2 Krátkodobý vývoj počtu obyvatel x O3 Index stáří x O4 Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním x x O5 Sídelní struktura x BYDLENÍ B1 Celkový počet dokončených bytů x x B2 Trvale obydlené byty postavené x B3 Trvale obydlené byty x REKREACE R1 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení x x R2 Kapacity lázeňských zařízení x x R3 Rekreační oblasti x x R4 Cyklotrasy a hipostezky x HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY E1 Míra registrované nezaměstnanosti x E2 Dlouhodobá nezaměstnanost x E3 Míra podnikatelské aktivity x E4 Saldo vyjížďky a dojížďky do zaměstnání x E5 Funkční urbanizované území x E6 Připravenost území x x Celkem indikátorů v jednotlivých pilířích Kapitola: Způsob hodnocení vyváženosti územních podmínek 29

30 2.2. VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK V ORP DLE JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TABULKA 3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘE PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ název ORP Bodové zisky dle jednotlivých indikátorů G2 G3 V1 V2 V3 H1 H2 H3 H4 P1 P2 P3 P4 Z1 Z2 Z3 Celk. bodů Průměrný bodový zisk hodnocení 2013 hodnocení 2011 Kapitola: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v ORP dle jednotlivých pilířů 30 Blatná , Č.Budějovice , Č. Krumlov , Dačice , J. Hradec , Kaplice , Milevsko , Písek , Prachatice , Soběslav , Strakonice , Tábor , Trh. Sviny , Třeboň , Týn nad Vlt , Vimperk , Vodňany , Pozn. Červeně jsou zvýrazněné ORP, u nichž došlo ke zhoršení podmínek v tomto pilíři. GRAF 1 VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V JEDNOTLIVÝCH ORP JIHOČESKÉHO KRAJE Z1 P4 P3 Z1 P4 P3 Z2 P2 Z2 P2 Z3 P1 Z3 P1 Blatná Blatná G2 G H4 H3 Dačice Dačice G2 G H4 H3 V1 H2 V1 H2 V2 V3 H1 V2 V3 H1 Z1 P4 P3 Z1 P4 P3 Z2 P2 Z2 P2 České Budějovice České Budějovice G2 Z3 G P1 H4 H3 V1 H2 V2 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Z3 P1 2 G2 G H4 H3 V1 H2 V3 H1 V2 V3 H1 Z1 P4 P3 Z1 P4 P3 Z2 P2 Z2 P2 Český Krumlov Český Krumlov Z3 P1 Z3 P1 2 G2 G H4 H3 Kaplice Kaplice G2 G3 H4 H3 V1 H2 V1 H2 V2 V3 H1 V2 V3 H1

31 Milevsko Milevsko Písek Písek Prachatice Prachatice Z2 Z1 P4 2 G2 Z3 G V1 V2 V3 Z2 Z1 P4 2 G2 Z3 G V1 V2 V3 Z2 Z1 P4 2 G2 Z3 G V1 V2 V3 P3 H1 P3 H1 P3 H1 P2 P1 H4 H3 H2 P2 P1 H4 H3 H2 P2 P1 H4 H3 H2 Soběslav Soběslav Strakonice Strakonice Tábor Tábor Z2 Z1 P4 P3 P2 Z2 Z1 P4 P3 P2 Z2 Z1 P4 P3 P2 2 G2 Z3 G3 1 V1 0 V V3 H1 H2 P1 H3 H4 Trhové Sviny Trhové Sviny G2 Z3 G3 1 V1 0 V V3 H1 H2 P1 H3 H4 Vimperk Vimperk G2 Z3 G3 1 V1 0 V V3 H1 H2 P1 H3 H4 Z2 Z1 P4 P3 P2 Z2 Z1 P4 P3 P2 Z2 Z1 P4 P3 P2 2 G2 Z3 G3 1 V1 0 V V3 H1 H2 P1 H3 H4 Třeboň Třeboň G2 Z3 G3 1 V1 0 V V3 H1 H2 P1 H3 H4 Vodňany Vodňany G2 Z3 G3 1 V1 0 V V3 H1 H2 P1 H3 H4 Z1 P4 P3 Z1 P4 P3 Z2 P2 Z2 P2 Z3 P1 Z3 P1 2 G2 G H4 H3 2 G2 G3 H4 H3 V1 H2 Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou V1 H2 V2 V3 H1 V2 V3 H1 Horninové prostředí a geologie G2 Poddolovaná území G3 Vysoké radonové riziko Vodní režim V1 Vodní plochy V2 Chráněná oblast přirozené akumulace vod V3 Záplavová území Hygiena životního prostředí H1 Oblasti s překročením cíl. imisního limitu H2 Produkce komunálního odpadu H3 Skládky H4 Staré ekologické zátěže a kontamin. plochy Ochrana přírody a krajiny P1 Území zvýšené ochrany přírody P2 Koeficient ekologické stability P3 Územní systém ekologické stability P4 Krajinná památková zóna ZPF a PUPFL Z1 Zemědělská půda Z2 Lesní plochy Z3 Stupeň přirozenosti lesních porostů Kapitola: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v ORP dle jednotlivých pilířů 31

32 PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ TABULKA 4 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘE PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ Bodové zisky dle jednotlivých indikátorů název ORP G1 D1 D2 D3 T1 T2 T3 T4 O4 B1 R1 R2 R3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Celk. bodů Průměrný bodový zisk hodnocení 2013 hodnocení 2011 Kapitola: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v ORP dle jednotlivých pilířů Blatná , Č.Budějovice , Č. Krumlov , Dačice , Jindř. Hradec , Kaplice , Milevsko , Písek , Prachatice , Soběslav , Strakonice , Tábor , Trhové Sviny , Třeboň , Týn nad Vlt , Vimperk , Vodňany , Pozn. Červeně jsou zvýrazněné ORP, u nichž došlo ke zhoršení podmínek v tomto pilíři. GRAF 2 VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ V ORP JIHOČESKÉHO KRAJE Blatná Blatná České Budějovice České Budějovice Český Krumlov Český Krumlov E6 2 G1 D1 E6 2 G1 D1 E6 2 G1 D1 E5 1 D2 E5 1 D2 E5 1 D2 E4 E3 E2 E1 R D3 T1 T2 T3 T4 E4 E3 E2 E1 R D3 T1 T2 T3 T4 E4 E3 E2 E1 R D3 T1 T2 T3 T4 R2 R1 O4 B1 R2 R1 O4 B1 R2 R1 O4 B1 Dačice Dačice E6 2 G1 D1 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec E6 2 G1 D1 Kaplice Kaplice E6 2 G1 D1 E5 1 D2 E5 1 D2 E5 1 D2 E4 E3 E2 E1 R D3 T1 T2 T3 T4 E4 E3 E2 E1 R D3 T1 T2 T3 T4 E4 E3 E2 E1 R D3 T1 T2 T3 T4 R2 R1 O4 B1 R2 R1 O4 B1 R2 R1 O4 B1 32

33 Milevsko Milevsko E4 E3 E2 2 G1 D1 E5 E6 D D3 T1 T2 Písek Písek E4 E3 E2 2 G1 D1 E5 E6 D D3 T1 T2 Prachatice Prachatice E4 E3 E2 2 G1 D1 E5 E6 D D3 T1 T2 E1 T3 E1 T3 E1 T3 R3 R2 R1 B1 T4 O4 R3 R2 R1 B1 T4 O4 R3 R2 R1 B1 O4 T4 Soběslav Soběslav Strakonice Strakonice Tábor Tábor E4 E3 E2 E1 2 G1 D1 E5 E6 D D3 T1 T2 T3 R3 T4 R2 R1 O4 B1 Trhové Sviny Trhové Sviny G1 D1 E5 E6 D2 1 E4 0 D3 E3-1 T1 E2-2 T2 E1 T3 R3 T4 R2 R1 O4 B1 Vimperk Vimperk E6 2 G1 D1 E5 1 D2 E4 0 D3 E3-1 T1 E2-2 T2 E1 T3 R3 T4 R2 R1 O4 B1 E4 E3 E2 E1 2 G1 D1 E5 E6 D D3 T1 T2 T3 R3 T4 R2 R1 O4 B1 Třeboň Třeboň G1 D1 E5 E6 D2 1 E4 0 D3 E3-1 T1 E2-2 T2 E1 T3 R3 T4 R2 R1 O4 B1 Vodňany Vodňany E6 2 G1 D1 E5 1 D2 E4 0 D3 E3-1 T1 E2-2 T2 E1 T3 R3 T4 R2 R1 O4 B1 E3 E2 2 G1 D1 E5 E6 D2 1 E4 0 D3 E1 E3 E2 R3 R R T4 O4 B1 T1 T2 T3 2 G1 D1 E5 E6 D2 1 E4 0 D3 E1 R3 R2 Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou R1 T4 O4 B1 T1 T2 T3 Horninové prostředí a geologie G1 Ložiska nerostných surovin Veřejná dopr. a techn. infrastruktura D1 silniční doprava D2 železniční doprava D3 vodní a letecká doprava T1 Zásobování pitnou vodou T2 Zásobování plynem T3 Napojení na veřejnou kanalizaci T4 ČOV v obci Sociodemografické podmínky O4 Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním Bydlení B1 Celkový počet dokončených bytů Rekreace R1 Kapacity hromadných ubyt. zařízení R2 Kapacity lázeňských zařízení R3 Rekreační oblasti Hospodářské podmínky E1 Míra registrované nezaměstnanosti E2 Dlouhodobá nezaměstnanost E3 Míra podnikatelské aktivity E4 Saldo vyjížďky a dojížďky do zaměstnání E5 Funkční urbanizované území E6 Připravenost území Kapitola: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v ORP dle jednotlivých pilířů 33

34 PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ TABULKA 5 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘE PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ název ORP Bodové zisky dle jednotlivých indikátorů D1 D2 D3 T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 B1 B2 B3 R1 R2 R3 R4 E6 Celk. bodů Průměrný bodový zisk Vyhodnocení 2013 Vyhodnocení 2011 Kapitola: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v ORP dle jednotlivých pilířů 34 Blatná , Č.Budějovice , Č. Krumlov , Dačice , Jindř. Hradec , Kaplice , Milevsko , Písek , Prachatice , Soběslav , Strakonice , Tábor , Trhové Sviny , Třeboň , Týn nad Vlt , Vimperk , Vodňany , Pozn. Červeně jsou zvýrazněné ORP, u nichž došlo ke zhoršení podmínek v tomto pilíři. GRAF 3 VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ V ORP JIHOČESKÉHO KRAJE 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2 R T2 T3 B3 B2 B1 O5 Blatná Blatná O4 O1 O2 O3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2 R T2 T3 B3 B2 B1 O5 Dačice Dačice O4 O1 O2 O3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2 R T2 T3 B3 B2 B1 České Budějovice České Budějovice O5 O4 O3 O1 O2 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2 R T2 T3 B3 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec B2 B1 O5 O4 O3 O1 O2 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2 R T2 T3 B3 B2 B1 Český Krumlov Český Krumlov O5 O4 O1 O2 O3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2 R T2 T3 B3 B2 B1 O5 Kaplice Kaplice O4 O1 O2 O3 T4

35 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 Milevsko Milevsko T3 Písek Písek D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2 R T2 T3 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 Prachatice Prachatice T3 B3 T4 B3 T4 B3 T4 B2 B1 O5 O4 O1 O2 O3 B2 B1 O5 O4 O3 O1 O2 B2 B1 O5 O4 O1 O2 O3 Soběslav Soběslav Strakonice Strakonice Tábor Tábor D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 B3 B2 B1 O O4 O1 O2 O3 T3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 B3 B2 B1 Trhové Sviny Trhové Sviny O5 O4 O1 O2 O3 T3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 B3 B2 B1 Vimperk Vimperk O5-2 O4 O1 O2 O3 T3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 B3 B2 B1 O O4 O3 O1 O2 T3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 B3 B2 B1 O5 Třeboň Třeboň O4 O3 O1 O2 T3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 B3 B2 B1 Vodňany Vodňany O5-2 O4 O1 O2 O3 T3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 B3 B2 B1 O O4 O1 O2 O3 T3 T4 2 D1 D2 R4 E6 D3 1 R3 T1 0 R2-1 T2 R1 B3 B2 B1 Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou O5 O4 O1 O2 O3 T3 T4 Veřejná dopravní a technická infrastruktura D1 silniční doprava D2 železniční doprava D3 vodní a letecká doprava T1 Zásobování pitnou vodou T2 Zásobování plynem T3 Napojení na veřejnou kanalizaci T4 ČOV v obci Sociodemografické podmínky O1 Dlouhodobý trend vývoje počtu obyvatel O2 Krátkodobý vývoj počtu obyvatel O3 Index stáří O4 Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním O5 Sídelní struktura Bydlení B1 Celkový počet dokončených bytů B2 Obydlené byty postavené B3 Obydlené byty Rekreace R1 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení R2 Kapacity lázeňských zařízení R3 Rekreační oblasti R4 Cyklotrasy a hipostezky Hospodářské podmínky E6 Připravenost území Kapitola: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v ORP dle jednotlivých pilířů 35

36 2.3. CELKOVÁ VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ V ORP Celková vyváženost územních podmínek byla zhodnocena na základě pozitivního nebo negativního hodnocení v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území. Popis způsobu hodnocení je uveden v kapitole 2.1. V rámci Jihočeského kraje se při hodnocení vyváženosti v podrobnosti správních území obcí s rozšířenou působností ukázaly jako zcela nevyvážené, tzn. nevyvážené ani v jednom pilíři udržitelného rozvoje, ORP Blatná, Milevsko, Strakonice a Týn nad Vltavou. Vyvážené pouze v 1 pilíři udržitelného rozvoje se ukázaly být ORP Dačice, Prachatice, Soběslav a Vimperk. Vyvážené alespoň ve 2 pilířích udržitelného rozvoje se ukázaly být ORP České Budějovice, Kaplice, Písek, Tábor, Trhové Sviny a Vodňany. Vyvážené ve všech pilířích udržitelného rozvoje se ukázaly být ORP Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Třeboň. Nejvíce ORP hodnocených kladně bylo v pilíři pro příznivé životní prostředí celkem 8 ORP (oproti roku 2011 si pohoršily 2 ORP), potom pro soudržnost společenství obyvatel celkem 5 ORP (oproti roku 2011 si pohoršily 4 ORP) a nakonec pro hospodářský rozvoj celkem 5 ORP (oproti roku 2011 si pohoršila 1 ORP). Kapitola: Celková vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj území v ORP 36 TABULKA 6 VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK V JEDNOTLIVÝCH ORP JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 kód ORP název ORP pro příznivé životní prostředí (Z) prům. bodový zisk hodnoce ní územní podmínky pro hospodářský rozvoj (H) prům. bodový zisk hodnoce ní pro soudržnost společenství obyvatel (S) prům. bodový zisk hodnoce ní kategorie vyváženosti označení popis v kartogramu 3101 Blatná -0, , , České Budějovice -0,44-1,21 + 1,45 + 2c Z 3103 Český Krumlov 0,63 + 0,26 + 0, Dačice -0, , , Jindřichův Hradec 0, , ,15-3a H, S 3106 Kaplice 0, , ,05-3a H, S 3107 Milevsko -0, , , Písek -0,44-0,32 + 0,35 + 2c Z 3109 Prachatice 0, , ,30-3a H, S 3110 Soběslav 0, , ,60-3a H, S 3111 Strakonice -0, , , Tábor -0, ,16 + 0,05 + 2c Z 3113 Trhové Sviny 0, , ,10-3a H, S 3114 Třeboň 0,88 + 0,95 + 0, Týn nad Vltavou -0, , , Vimperk 0, , ,45-3a H, S 3117 Vodňany -0, , ,25-4 Σ kladně hodnocených Σ kladně hodnocených Pozn. Červeně jsou zvýrazněné ORP, u nichž došlo ke zhoršení podmínek v tomto pilíři.

37 OBRÁZEK 1 VY VÁŽENOST ÚZEMNÍCH POD MÍNEK V PODRO BNOSTI OBCÍ DLE VYHODNOC ENÍ V ÚAP KRAJE B. R U R Ú Kapitola: Celková vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj území v ORP ÚZ EM N Ě AN AL YT ICKÉ PO D KL AD Y J IH O ČESKÉH O KRAJ E

38 OBRÁZEK 2 VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK V PODRO BNOSTI OBCÍ DLE VYHODNOCENÍ V ÚAP OBCÍ Kapitola: Celková vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj území v ORP 38

39 3. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích jsou zjišťovány ze zjištěných urbanistických, dopravních, hygienických závad a závad v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále ze vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území, dále ze střetů záměrů s limity využití území. K identifikaci problémů byly provedeny následující kroky: problémy nadmístního významu převzaté z ÚAP obcí, problémy a závady identifikované pomocí SWOT analýz, vyhodnocené záměry na provedení změn v území, střety záměrů na provedení změn v území vzájemně mezi sebou, střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELIZACE SZ Vzhledem k novelizaci stavebního zákona bude nutné prověřit celé platné JČK a vypustit záměry, které nejsou nadmístním významem. Aby bylo možné toto provést, je nutné nejprve nadefinovat, co je na území Jihočeského kraje nadmístním významem POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH, DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH ZÁVAD Hlavním zdrojem informací o závadách jsou identifikované slabé stránky území, které vyplynuly ze SWOT analýz v jednotlivých tématech rozboru udržitelného rozvoje území, závěry 2. úplné aktualizace ÚAP obcí a dále identifikované střety v území. Pozn. Identifikované problémy a závady vyplývající ze SWOT analýz jsou po jednotlivých tématech rozepsány v závěru každého tématu SWOT analýzy viz. kapitola URBANISTICKÉ ZÁVADY Obecné požadavky na odstranění či omezení závad: Postupný proces suburbanizace a desurbanizace přednostní využívání ploch v zastavěných územích, opětovné využívání brownfields, vymezování nových zastavitelných ploch pouze v odůvodněných případech, se zohledněním demografického vývoje, stávajících zastavitelných ploch a hodnot v daném území. Problém stárnutí obyvatelstva v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro příliv mladých rodin (kvalitní občanská vybavenost, kvalitní bydlení, pracovní příležitosti apod.). Při přípravě koncepcí v území je třeba zohlednit trend stárnutí obyvatelstva a s ním spojené zvyšující se nároky na zvyšování kapacit domovů důchodců a dalších zařízení, včetně potřebné dostupnosti lékařské péče. Obecný trend vylidňování malých sídel - vytvářet podmínky pro změnu či zmírnění vylidňovaní malých sídel, zajišťování dobrého prostředí pro život obyvatel (dobrá dostupnost, vytváření pracovních příležitostí, odpovídající občanská vybavenost apod.). Oblíbenost staveb na zelené louce v rámci stanovování urbanistických koncepcí klást důraz zejména na obnovu starého bytového fondu, před výstavbou nových obytných komplexů, zohledňovat charakter krajiny a nové plochy pro výstavbu vymezovat mimo nejcennější půdu. Nedostatečná veřejná infrastruktura u nových ploch pro bydlení v rámci navrhování nových zastavitelných ploch důsledně dbát na zohlednění potřebné veřejné vybavenosti (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, s dostatečnou kapacitou, navrhování odpovídající občanské vybavenosti apod. Při vymezování nových ploch by vždy již na úrovni územního plánu mělo být zřejmé, zda je plocha napojitelná na dopravní síť, ale zároveň zda lze plochu zásobovat pitnou vodou a odkanalizovat. Nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu v rámci zajištění příznivých podmínek pro cestovní ruch, ve vhodných územích, vymezovat plochy umožňující umístění staveb infrastruktury cestovního ruchu (parkovací plochy, kulturně společenská zařízení, sportovní zařízení, cyklistické stezky, vleky, lanovky, ubytování, pohostinství, půjčovny kol atd.) Kapitola: Požadavky vyplývající z novelizace SZ 39

40 DOPRAVNÍ ZÁVADY Obecné požadavky na odstranění či omezení závad: Úrovňová křížení silnic 1. třídy s železnicí v rámci stanovování dopravní koncepce a návrhu dopravních řešení v území dbát na vyřešení úrovňových železničních přejezdů, zejména na významných silničních tazích. Nedostatečné řešení dopravní infrastruktury - při navrhování rozvojových ploch důsledně dbát na zvýšenou dopravní zátěž spočívající zejména v zajištění kapacitně odpovídajícího dopravního napojení ploch, dostupnosti občanské vybavenosti, bezpečnosti atd. Kapitola: Požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních, hygienických závad HYGIENICKÉ ZÁVADY Obecné požadavky na odstranění či omezení závad: Zdroje znečištění ovzduší REZZO při územně plánovací činnosti zohledňovat stav a významné znečišťovatele ovzduší v území, zejména při stanovování přípustných funkcí v území. Znečišťování ovzduší v rámci zajištění tepla v rámci územně plánovací činnosti podporovat plynofikace území či čistých obnovitelných zdrojů energie pro zajištění tepla a hlavně podporovat centrální zásobování teplem, na základě zpracovaných rozptylových studií, které jasně prokáží problematická území, vymezovat v územních plánech lokality, kde není přípustné odpojování od CZT. Haldy nebo odvaly a jiné staré ekologické zátěže v rámci územně plánovací činnosti vytvářet předpoklady k nápravě či opětovnému využití znehodnoceného území (asanace, rekultivace apod.) Liniové zdroje emisí jde zejména o významné silniční tahy procházející zastavěným územím ve vztahu především k obytnému území, v rámci stanovování dopravní koncepce navrhovat dopravní záměry, které mohou odstranit nebo alespoň snížit emise (zohlednit zatížení silnice, druhy okolní zástavby apod.) Nedostatečná skládková kapacita zejména v ORP Tábor a Český Krumlov dbát na řešení odpadového hospodářství, zejména hledat vhodné lokality pro umístění skládek nebo zařízení na likvidaci komunálního odpadu. Důsledně dbát i na asanace a rekultivace ploch skládek po uzavření. V rámci řešení problémů s odpady upřednostňovat plochy pro umístění zařízení využívající odpad (recyklace, využití odpadu jako paliva, k výrobě energie apod.) ZÁVADY V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY Obecné požadavky na odstranění či omezení závad: Nadměrná urbanizace volné krajiny viz. požadavky spojené s urbanistickými závadami (bod 3.2.1). Nadměrná fragmentace krajiny především liniovými dopravními stavbami důsledné hodnocení potřebnosti navrhování nových obchvatů, jejich umísťování v území, zejména s ohledem na krajinný ráz, přírodně cenná území apod. Nadměrný rozvoj turistického ruchu při navrhování záměrů souvisejících s rozvojem cestovního ruchu vždy zohledňovat skutečný potenciál pro jeho rozvoj, přírodně cenná území, krajinu, význam rozvoje cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj území apod. Změny ve vymezování NR a R prvků ÚSES zejména na úrovni minimalizovat množství změn ve vymezení prvků ÚSES, změny připouštět jen v odůvodněných případech OHROŽENÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY Obecné požadavky na odstranění či omezení závad: Nekoncepční navrhování protipovodňových opatření pro potřeby územně plánovací činnosti je třeba zpracovat ucelenou koncepci protipovodňových opatření s posouzením všech souvislostí v území, synergických jevů spojených s realizací jednotlivých dílčích opatření a dále uplatňování této koncepce v ÚPD obcí. Obecně je třeba při územně plánovací činnosti z pohledu hrozby povodněmi zejména chránit údolní nivy, podporovat přirozenou retenční schopnost v krajině a hledat vhodná protipovodňová opatření pro pozitivní ovlivnění povodňového průtoku. Problémy vodní eroze při územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro maximální využití schopnosti vsakování vod, tedy pro zvýšení přirozené retenční schopnosti území, opatření pro zpomalení odtoku vod z krajiny, vhodné skladby ploch s rozdílným způsobem využití zejména s ohledem na svažitost terénu a zorněné plochy v území, regulace množství zpevněných ploch v území, vytipování ploch vhodných k zalesňování. Znečišťování vod důsledné řešení kapacitní technické infrastruktury v oblasti odvádění splaškových vod v navrhovaných lokalitách. 40

41 3.3. VYHODNOCENÉ ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ Vyhodnocení záměrů na provedení změn v území bylo provedeno v části A Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, v kapitole 3.2. V níže uvedeném tabulkovém výčtu jsou již uvedeny pouze záměry, které by měly být prověřovány a řešeny JČK VYHODNOCENÉ ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ - DOPRAVA TABULKA 7 - TABULKA VYHODNOCENÝCH ZÁMĚRŮ - DOPRAVA ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení ÚPRAVA ZÁMĚRŮ Z PLATNÝCH JČK - D/O Železniční napojení Špičák územní rezerva D/O z platných JČK - D/Q Silniční napojení lokality Špičák územní rezerva D/Q z platných JČK - odst. Požadavek na zpracování územní (60) studie u záměrů D/O, D/Q od1/5 D1/5 Požadavek na zahrnutí prostoru pro plánované Středisko správy a údržby dálnice D3 (SSÚD) v k.ú. Hosín dle projektové dokumentace od3/6 D3/6 Nové řešení IV. TŽK v úseku České Budějovice Horní Dvořiště zásadní nesouhlas obcí s trasou dle platných JČK, požadavek na hledání nového řešení od5/1 D5/1 Úprava Silnice I/4 - Drhovle úprava koridoru v obci Drhovle mimo zastavěná území a zastavitelné plochy od6/4 D6/4 Severní obchvat obce Hrejkovice silnice I/19 požadavek Ministerstva dopravy na změnu varianty, obcí i MD je nyní preferována varianta bližší obci (modrá varianta) od6/10 D6/10 Obchvat Zárybničná Lhota silnice I/19 úprava koridoru obchvatu obce Zárybničná Lhota dle platného ÚP Tábor od8 D8/3 D8/4 Obchvaty obcí Cehnice, Drahonice, Skočice silnice I/22 aktualizovaná studie silnice I/22 od9/5 D9/5 Obchvat Jarošov nad Nežárkou silnice I/23 požadavek na úpravu koridoru pro obchvat obce dle platného územního plánu od10/1 D10/1 Úprava východního obchvatu Lomnice nad Lužnicí silnice I/24 fragmentace krajiny (koridor vede ve volné krajině) - prověřit možnost vedení v souběhu s trasou železnice a hranicí zastavitelných ploch, které by tvořily průmyslovou zónu. V severní části sídla prověřit dřívější napojení na komunikaci I/24 Pokyn z porady vedení JČK (únor 2013) Ministerstvo dopravy v požadavku ze dne (PID: KUCBX00C82II) Kamenný Újezd (námitka k návrhu KUJCK 37440/2010) Dolní Třebonín (námitka k návrhu KUJCK 37474/2010) Drhovle Ministerstvo dopravy Studie Silnice I/19 v úseku Oltyně hranice kraje 32 (Dopravoprojekt Brno, a.s., 10/2006) Tábor Studie silnice I/22 Vodňany hranice Plzeňského kraje (Pragoprojekt, a.s., 1/2008) Jarošov nad Nežárkou Vypustit záměry D/O, D/Q ze, vč. vypuštění požadavku na zpracování ÚS Upravit vymezení koridoru Hledat nové řešení IV. TŽK a případně opravit vymezení Upravit vymezení koridoru a případně opravit vymezení a případně upravit vymezení koridorů dle aktualizované studie a případně opravit vymezení 2. akt. ÚAP Třeboň rozdíly a případně upravit vymezení Řešit (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) - neexistuje žádná studie, v rámci akt. zjistit stav hledání trasy Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 41

42 Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 42 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení od11/4 D11/4 Řešení křižovatky I/29 x III/1385 Dolní Novosedly Počítat požadavek obce na mimoúrovňové řešení s mimoúrovň křižovatky ovým křížením (páteřní síť) od26 D26 D/H od27 D27 Jižní tangenta České Budějovice studie prověřila umístění stavby v celé trase Krátká přeložka Číměř silnice II/128 prověřeno umístění stavby od29/4 D29/4 Přeložka Malšice silnice II/137 požadavek na úpravu koridoru dle zpracované projektové dokumentace od29/ 6 D29/6 Přeložka Tábor Slapy silnice II/137 Požadavek na úpravu koridoru dle zpracované projektové dokumentace od30/2 30/2 Obchvat Ražice silnice II/140 požadavek na zúžení koridoru v zastavěném území a v místech střetů se zastavitelnými plochami od34 D34 Obchvat Vlachovo Březí silnice II/144 požadavek na úpravu trasy dle územního plánu od35/2 D35/2 Severní obchvat Husince silnice II/145 prověřeno umístění stavby od38/1 D38 od38/ 2a 2b D38/2 D53/1 Bodová závada v Kunžaku silnice II/151 Severní obchvat Dačic silnice II/151, II/408 studie prověřila umístění stavby v celé trase Studie proveditelnosti jižní tangenty České Budějovice (Novák&Partner, s.r.o., 10/2012) Studie proveditelnosti krátké přeložky v obci Číměř (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 11/2012) Projektová dokumentace zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o., 12/2012 Projektová dokumentace zpracovaná Novák&Partner, s.r.o., 10/2012 Ražice Vlachovo Březí Studie proveditelnosti severního obchvatu Husince, silnice II/145 (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 1/2013) V návrhu šlo o záměr s označením D38/1, který byl vypořádáním námitky KUJCK 39678/2011 OREG/65, PhDr. Otakar Mališ, CSc. a Mgr. Vanda Mališová vypuštěn Studie proveditelnosti severního obchvatu Dačic koridor D26 a vymezit koridor pro pokračování jižní tangenty (dříve D/H) koridor D27 se závěrem studie a upravit koridor a případně opravit vymezení a případně opravit vymezení koridor D35/2 se závěry studií nové řešení bodové závady v Kunžaku na silnici II/151 koridor D38/2, D53/1 se (páteřní síť) (páteřní síť) (není v páteřní síti, ale je součástí dohody s ČEZ) (není v páteřní síti, ale je součástí dohody s ČEZ) (není páteřní síť) (není páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť)

43 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení (IKP Consulting závěry studií Engineers, s.r.o., 9/2012) + Studie zadaná společností CENTROPE od40/1 D40/1 Obchvat obce Albrechtice nad Vltavou silnice II/138 upravit koridor pro obchvat dle zpracované projektové dokumentace a upravit koridor od40/2 D40/2 Rozšíření koridoru pro homogenizaci silnice II/138 upravit koridor pro homogenizaci dle zpracované projektové dokumentace od42/1 D42/1 Obchvat Nedabyle silnice II/156 požadavek na úpravu trasy koridoru v současné podobě není realizovatelné bez demolic od42/ 2a 2b 2c D42/2 Přeložka v obci Strážkovice silnice II/156 prověřeno umístění stavby od45/1 D45/1 Obchvat obcí Tálín a Paseky silnice II/159 upravit koridor pro obchvat dle zpracované projektové dokumentace od47 D47 D49/2 od/e D/E Nesoulad dopravního řešení na území obce Vyšší Brod silnice II/161, II/163 nesoulad koridoru D47 dle platných JČK s dopravním řešením v platném územním plánu obce, požadavek obce na řešení dle ÚPO Obchvat Číčenice silnice II/141 Požadavek obce na zachování varianty A Zákres požadovaných změn byl součástí požadavku k aktualizaci JČK (KUJCP0157DRZ) Zpracovatel IKP Consulting Engineers, s.r.o., 1/2012 Zákres požadovaných změn byl součástí požadavku k aktualizaci JČK (KUJCP0157DRZ) Zpracovatel IKP Consulting Engineers, s.r.o., 1/2012 Nedabyle Studie proveditelnosti přeložky silnice II/156 v obci Strážkovice (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 5/2012) Zákres požadovaných změn byl součástí požadavku k aktualizaci JČK (KUJCP0157DRZ) Zpracovatel IKP Consulting Engineers, s.r.o., 1/2012 Vyšší Brod Číčenice a upravit koridor a případně opravit vymezení koridor D42/2 se závěrem studie a upravit koridor nesoulad a ÚPO Vyšší Brod a upravit dopravní řešení dle platné ÚPD obce. variantu dle studie, (není v páteřní síti, ale je součástí dohody s ČEZ) (není v páteřní síti, ale je součástí dohody s ČEZ) (páteřní síť) (páteřní síť) (není v páteřní síti, ale je součástí dohody s ČEZ) (není páteřní síť) Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 43

44 Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 44 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení dle vyhledávací studie Ing. Zenkla, prověřit variantu A dle studie, koridor dle platných JČK a platné ÚPD obce územní plán a (není páteřní koridor dle síť) platných od/r D/R NOVÉ ZÁMĚRY D#1a D#1b D#1c D#2a D#2b D#2c D#2d D#2e D#3a D#3b D#3c D#3d Severní silniční tangenta města České Budějovice studie prověřila umístění stavby v celé trase - Obchvat Borovany silnice II/157 Zastupitelstvo obce Borovany i ODSH preferují modrou variantu, která bude součástí ÚP Borovany D/P Železniční napojení Klápy dle závěrů územní studie by mělo být dále uvažováno s variantami 1, 4, 5 D42/3 Přeložka v Trhových Svinech silnice II/156 dle závěrů územní studie by mělo být dále uvažováno s variantami J4, J6, S1 a S3 D#4 - Letiště Strakonice požadavek na zařazení záměru letiště Strakonice do JČK D#5 D/F Obchvat Vodňany silnice II/141 požadavek obce Vodňany na nové dopravní řešení napojení II/141 na I/22, nyní vymezená územní rezerva D/F není vhodným řešením. Architektonický ateliér Štěpán zpracoval v roce 2004 studii se 3 návrhy variantního řešení, zastupitelstvo Vodňan se přiklonilo k severozápadní variantě, což je v rozporu s ÚR D/F. D#6 - Přeložka v obci Křemže silnice II/143 požadavek na řešení přeložky dle ÚPnSÚ Křemže D#7a D#7b D#7c D40/2 Požadavek na nové dopravní řešení v místní části Všeteč (Všemyslice) silnice II/138 Územní studie severní silniční tangenty města České Budějovice a veřejného logistického centra České Budějovice - Nemanice (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 2/2013) Vyhledávací studie silnice II/157 obchvat Borovany (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 2/2012) ÚS pro ŠED v úseku Nová Pec Klápa (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 3/2013) Studie proveditelnosti přeložky silnice II/156 Otěvěk, Trhové Sviny (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 5/2012) 2. akt. ÚAP Trhové Sviny Strakonice Vodňany 2. akt. ÚAP Vodňany Křemže Všemyslice 2. akt. ÚAP Týn nad Vltavou Vypustit ÚR, vymezit koridor dle výsledné varianty ÚS a případně vymezit koridor Vypustit ÚR, zahrnout variantní řešení do návrhu koridor D42/3 a vymezit variantně koridor pro obchvat záměr a případně vymezit dopravní plochu Hledat nové dopravní řešení, zpracovat vyhledávací studii. Vypustit nyní platnou ÚR D/F záměr a případně vymezit koridor Změnit návozní trasu do Temelína (páteřní síť) (není páteřní síť) (není páteřní síť, ale D83 je významným krajským záměrem) (páteřní síť) v některé z aktualizací JČK (není páteřní síť) (není páteřní síť)

45 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení D#7d propojení obchvatu Albrechtic nad Vltavou Studie obchvatu dle nové (není v a jihovýchodního obchvatu Temelína na II/138 Všeteč, studie obce páteřní síti, silnici II/138 dle studie zadané obcí Atelier SIS, ČB, 12/2012 Všemyslice ale je součástí dohody s ČEZ) D#8 - Obchvat Nová Bystřice silnice II/128 požadavek vymezit koridor pro obchvat dle územního plánu D#9 - Silniční napojení Klápy dle rozpracovanosti Regulačního plánu Klápa - Hraničník D#10 - Propojení silnic II/154 a I/24 dle závěrů studie proveditelnosti nejvhodnější propojení v úseku Jakule Žofina Huť Nová Ves nad Lužnicí D#11 - Severní obchvat Dolního Bukovska silnice II/147 studie přeložky a poté DÚR vyhledalo trasu pro severní obchvat D#12/ 1a 1b 2 3 4a 4b - Propojení silnic I/24 a B41 Jižní Čechy Dolní Rakousko vč. obchvatu Českých Velenic na silnici II/103 a vč. řešení vazby na sil. III/15425 ve Dvorech nad Lužnicí Nová vyhledávací studie řešící významný tah silnice I/24 směrem na Rakousko. D#13 - Dopravní napojení Mladovožicka prověřit dopravní napojení z požadavku VRK 10/2011 D#14 - Východní přeložka Třeboň silnice II/154 vazba na vyřešení křižovatky s I/24 D#15 - Obchvat obce Čestice silnice II/170 požadavek na vymezení obchvatu obce dle platného územního plánu D#16 - Propojení silnic I/34 a II/148 vymezení trasy pro propojení silnic I/34 a Nová Bystřice (námitka k návrhu KUJCK 628/2011) Rozpracovaný RP Klápa - Hraničník (Atelier 8000, s.r.o., stav 5/2013) Studie proveditelnosti propojení silnice II/154 a I/24 (Pragoprojekt, a.s., 6/2012) 2. akt. ÚAP Třeboň Studie přeložky silnice II/147 Dolní Bukovsko (Zenkl CB, s.r.o., 3/2011) DÚR (ZESA, s.r.o., 2012) 2. akt. ÚAP Týn nad Vltavou Vyhledávací studie nové trasy silnice s propojením silnic I/24 a B41 Jižní Čechy Dolní Rakousko (Pragoprojekt, a.s., 6/2012) 2. akt. ÚAP Třeboň Výbor pro rozvoj Jihočeského kraje, , podnět od Ing. Větrovského (starosta Mladé Vožice) Na jižní část přeložky zpracována DÚR (Pragoprojekt, 9/2011), Na severní část zpracována technická studie II. etapy (ZESA, s.r.o., 6/2012) 2. akt. ÚAP Třeboň Čestice 2. akt. ÚAP České Budějovice a případně vymezit Zahrnout variantní řešení do návrhu Vymezit koridor pro toto významné propojení a případně vymezit koridor a vymezit koridor pro toto významné propojení dopravní napojení Mladovožicka a vymezit koridor a případně vymezit koridor a případně (páteřní síť) (není páteřní síť, ale D83 je významným krajským záměrem) (páteřní síť) (není v páteřní síti, ale je součástí dohody s ČEZ) (páteřní síť) (není páteřní síť) (není páteřní síť, ale jedná se o problematick ý záměr) (není páteřní síť) Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 45

46 Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 46 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení II/148 u obce Lišov vymezit (II/148 není páteřní síť) D#17 - Obchvat obce Homole silnice II/143 požadavek na vymezení obchvatu obce dle platného územního plánu D#18 - Blanice modernizace průtahu modernizace průtahu sídla Blanice D#21 D49/2 D49/1 D46 D31/2-6 D34 D51/1 D43/1-2 D29/1-6 D52/1-2 D#22 D29 D37 D40 D45 Požadavek na zahrnutí homogenizací některých tahů do JČK dle koncepce dopravy: II/163 od I/3 do Vyššího Brodu, II/163 Frymburk - Černá v Pošumaví, II/160 Český Krumlov - sil. II/163, II/143 od I/3 Křemže, II/166 od Kájova na hranice okresu ČK (vč. úpravy křižovatky Střemily), II/145 Netolice Těšovice, II/141 od Prachatic (křiž. s II/145) Volary, II/144 křiž. s II/145 - Husinec - Vlachovo Březí Újezdec, II/173 od sil. I/20 Strakonice, II/105 Veselíčko Milevsko, II/157 Ledenice - České Budějovice, II/137 Březnice Tábor, II/406 Dačicko, zkapacitnění Lidické ulice Záměry spojené se zkapacitněním přístupových cest pro dostavbu Temelína prověřit všechny dokončené projektové dokumentace D#23 - Alternativní spojení západní hranice ČR s východem území jižně od D1 Úkol S13 dle PÚR 2008 Pro aktualizaci PÚR 2008 bylo doporučeno sledovat 2 varianty: Plzeň D5 (Exit 73 a 76) Písek Tábor Pelhřimov D1 (Exit 90 Humpolec), a to s vědomím že neodlehčí úseku dálnice D1 Humpolec Brno. Plzeň D5 (Exit 73 a 76) Písek České Budějovice Jindřichův Hradec Třebíč Brno. D#24 - Absence silnice I. třídy na Dačicku zejména na frekventovaném tahu silnic II. třídy Telč Dačice Slavonice Kunžak Dačice Jemnice D#25 - Dopravní závada na silnici II/135 Budislav - úzký profil silnice při průjezdu obcí D#26 - Dopravní závada na silnici II/135 Tučapy, místní část Dvorce - úzký profil silnice při průjezdu obcí Tučapy - nebezpečná křižovatka II/135 x Homole Mladá Vožice KÚ, ODSH ( ) Projektové dokumentace zajišťované společností ČEZ Prověření účelnosti a možnosti paralelního jižního spojení západvýchod (ÚÚR, 10/2011) a případně vymezit koridor a případně opravit vymezení koridory v platných a případně nově vymezit chybějící koridory pro homogenizac e všechny záměry v rámci jednotlivých souborů staveb Dále sledovat vývoj tohoto úkolu, zejména požadavky vyplynuvší zřejmě z aktualizace PÚR akt. ÚAP Dačice významnost dopravní sítě na Dačicku 2. akt. ÚAP Soběslav a případně navrhnout řešení závady 2. akt. ÚAP Soběslav a případně navrhnout řešení závady v akt. (není páteřní síť) v akt. (není páteřní síť) nadmístní význam a nutnost vymezování koridorů pro homogenizac e silnic (není v páteřní síti, ale je součástí dohody s ČEZ) Dále sledovat a prověřit v dalších aktualizacích (PÚR 2008) v akt. (není páteřní síť) (není páteřní

47 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení III/12841 x III/13531 síť) D#27 - Dopravní závada na silnici II/135 Vesce - nebezpečná křižovatka II/135 x III/13517 D#28 - Obchvat obce Dráchov na sil. II/159 úzký a nevhodný průjezd obcí, požadavek na obchvat obce Dráchov, vč. přemostění Lužnice D#29 - Cyklodoprava požadavek na upřesnění územních podmínek vytvářet územní podmínky pro budování samostatných stezek pro cyklisty, popř. v kombinaci s pěší dopravou, ve větších sídlech nebo sídlech s velkou dopravní zátěží realizovat opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy (samostatné pruhy, lávky, přemostění, povolení k průjezdu ulic s jednosměrným provozem apod.) D#30 - Obchvat Týna nad Vltavou silnice II/103, II/159 požadavek na prověření optimální trasy zejména ve vazbě na dostavbu Temelína D#32 - křížení silnic II/145 x I/4 křižovatka Fišerka, nestandardní (chaotické) dopravní řešení D#33 - Rozšíření silnice I/20 východně od Vodňan požadavek na rozšíření silnice i v neřešeném úseku východně od Vodňan, stávající návrh rozšíření silnice končí jihovýchodně od Vodňan, u sídla Újezd D#34 - Páteřní cyklististické cesty a) Příhraniční cyklistická cesta (Eurovelo 13 Stezka železné opony) b) Otavská cyklistická cesta c) Zlatá stezka Blanice, Volyňka d) Cyklistická cesta Lužnice Nežárka e) Vltavská cyklistická cesta (Eurovelo 7 Sluneční trasa) D#35 - Silnice I/4 v úseku Nová Hospoda - Strakonice zapracovat závěr vyplývající z prověření uloženého PÚR 2008 pod bodem S3. D#36a D#36b D#36c - Železnice Veselí nad Lužnicí Jihlava studie obsahuje několik scénářů a variant, o nichž dosud SŽDC nerozhodlo a) varianta optimalizace b) varianta modernizace c) varianta nová trať 2. akt. ÚAP Soběslav a případně navrhnout řešení závady 2. akt. ÚAP Soběslav a případně navrhnout řešení závady 2. akt. ÚAP Trhové Sviny 2. akt. ÚAP Týn nad Vltavou a případně navrhnout doplnění podpory pro vytváření podmínek pro cyklodopravu v rámci civilizačních hodnot kraje dostupné podklady, ověřit potřebnost a reálnost řešení obchvatu 2. akt. ÚAP Vimperk dopraní řešení 2. akt. ÚAP Vodňany potřebnost zešíření silnice Nadace Jihočeské cyklostezky, Ing. Votřel ( ) Prověření účelnosti přestavby silnice I/4 na rychlostní silnici (Pragoprojekt, a.s., 11/2010) Studie Zvýšení výkonnosti tratě Veselí nad Lužnicí Jihlava, vč. odstranění úvraťových jízd v ŽST Jihlava (SUDOP Praha, a.s., 10/2009) Zahrnout do úkolů pro ÚPD zajištění podmínek pro cyklodopravu na páteřních trasách zejména v rozsahu obchvatu Strakonic a případně vymezit koridor (není páteřní síť) (není páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) (páteřní síť) Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 47

48 Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území VYHODNOCENÉ ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ - ÚSES TABULKA 8 - TABULKA VYHODNOCENÝCH ZÁMĚRŮ ÚSES ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení ÚPRAVA ZÁMĚRŮ Z PLATNÝCH JČK onbc25 NBC25 Úprava vymezení NRBC Dědovické stráně prověřit rozdíly mezi platnými JČK a Požadavek MŽP, Aktualizace NRBC (EKOTOXA, 2011) rozdíly a upravit aktualizovaným vymezením nadregionálních biocenter (NRBC) vymezení onbc26 NBC26 Úprava vymezení NRBC Hlubocká obora onbc36 NBC36 Úprava vymezení NRBC Velká Kuš onbc37 NBC37 Úprava vymezení NRBC Řežabinec onbc38 NBC38 Úprava vymezení NRBC Stará řeka onbc39 NBC39 Úprava vymezení NRBC Červené Blato onbc51 NBC51 Úprava vymezení NRBC Kleť - Bulový onbc52 NBC52 Úprava vymezení NRBC Dívčí Kámen onbc54 NBC54 Úprava vymezení NRBC Cunkovský hřbet onbc56 NBC56 Úprava vymezení NRBC Vojířov onbc76 NBC76 Úprava vymezení NRBC Modravské Slatě - Roklan onbc77 NBC77 Úprava vymezení NRBC Knížecí Stolec onbc79 NBC79 Úprava vymezení NRBC Žofín onbc80 NBC80 Úprava vymezení NRBC Pařezitý - Roštejn onbc 2006 NBC 2006 Úprava vymezení NRBC Rašeliniště Ruda Horusický rybník onbc 2014 NBC 2014 Úprava vymezení NRBC Vltavská Niva onbk 117 onbk 118 onbk 170 onbk 174 orbk 372 NOVÉ ZÁMĚRY US#1 - US#2 - US#3 - US#4 - NBK 117 NBK 118 RBC 611 NBK 170 NBK 174 NRBK 117 Hlubocká obora K118 úprava vymezení v k.ú. Třebotovice dle platné ÚPD obce Litvínovice úprava ÚSES nelogické napojení NRBK 118 na RBC 611 u Litvínovic NRBK 170 Žofín K174 úprava vymezení v sídle Žďár (Kaplice) dle platné ÚPD obce NRBK 174 Vltavská niva Dívčí Kámen upravit vymezení vodní osy NRBK RBK372 Kozohůdky Rašeliniště Ruda, Horusický rybník Upravit vymezení tak aby biokoridor neležel mezi dálnicí a její doprovodnou komunikací Generel ÚSES Táborska prověřit rozdíly mezi platnými JČK a generelem ÚSES Táborsko) Úprava vymezení prvků ÚSES na území NP a CHKO Šumava prověřit vymezení prvků ÚSES v dokumentech Správy NP a CHKO Šumava a upravit je. Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES Úprava ÚSES požadavek na převymezení všech prvků ÚSES dle ÚP Katovice České Budějovice (námitka k návrhu KUJCK 270/2011) České Budějovice Kaplice (námitka k návrhu KUJCK 39949/2010) Požadavek MŽP, Vymezení Geovision z dle dohody s MŽP z odd. ÚP, KÚ JčK Tábor, Mladá Vožice (námitka k návrhu KUJCK 39866/2010) Požadavek Správy NP a CHKO Šumava (plán ÚSES) Ražice Katovice a upravit vymezení a upravit vymezení a upravit vymezení Upravit vymezení Upravit vymezení vymezení rozdíly a upravit vymezení Upravit vymezení Upravit vymezení v akt.

49 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení US#5 - Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES mimo zastavitelné plochy a zastavěné území Albrechtice nad Vltavou Upravit vymezení US#6 - US#7 - US#8 - US#9 - US#10 - US#11 - US#12 - US#13 - Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES - vymezení nového RBC v kú Rancířov Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES v kú. Jílovice u Trhových Svinů Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES - dle ÚP Lčovice Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES Úprava ÚSES požadavek na převymezení ÚSES Křemže, Holubov Mirotice Dešná u Dačic Upravit vymezení Upravit vymezení Upravit vymezení Jan a Nela Witnerovi Upravit vymezení Lčovice Roudné Svatá Maří Budyně Upravit vymezení Upravit vymezení Upravit vymezení Upravit vymezení VYHODNOCENÉ ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA TABULKA 9 - TABULKA VYHODNOCENÝCH ZÁMĚRŮ - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení ÚPRAVA ZÁMĚRŮ Z PLATNÝCH JČK oee1 Ee1 Úprava el. vedení VVN 110 kv Strakonice Střelské Hoštice požadavek na změnu trasy vedení v k.ú. Přední Zborovice Přední Zborovice (námitka k návrhu KUJCK 1952/2011) a upravit vymezení oee2/1 Ee2 Prodloužení trasy el. vedení Požadavek na prodloužení vedení VVN 110 kv Chotoviny Dolní Hořice ze Záluží až na rozvodnu Tábor oee2/2 Ee2 Úprava trasy el. vedení Požadavek na úpravu trasy mimo zastavitelné plochy vymezené v ÚP Tábor a mimo zastavěné území v severní části sídla Kloužovice oee4 Ee4 Úprava koridoru Ee4 Suchdol nad Lužnicí České Velenice požadavek obce na úpravu koridoru dle zaslaného návrhu oee8 Ee8 Úprava koridoru Ee8 Těšovice Volary úprava koridoru stávající fotbalové hřiště oee12 Ee12 Úprava koridoru Ee12 Dasný Větřní úprava koridoru mimo ZÚ oee13 Ee13 Úprava koridoru Ee13 Větřní Horní Planá úprava trasy mimo zastavěné území a zastavitelné plochy oee31 Ee31 Úprava koridoru Ee31 Kočín Veselí nad Lužnicí úprava trasy dle projektové dokumentace E.on Česká republika, a.s. Tábor Upravit vymezení koridoru a upravit vymezení Suchdol nad Lužnicí a případně upravit koridor Lažiště, Drslavice a případně upravit odd. ÚP, KÚ Jčk odd. ÚP, KÚ Jčk odd. ÚP, KÚ Jčk koridor a případně upravit koridor a případně upravit koridor a případně upravit V aktualizaci Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 49

50 Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 50 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení koridor oee/ 33a1 Ee33 Úprava el. vedení VVN 400 kv Kočín Mírovka Myslkovice (námitka k návrhu a upravit 33a2a 33a2b 33b 33c nesouhlas s navrženým koridorem na území KUJCK 439/2011) obce Myslkovice vymezení oep3 Ep3 VTL plynovod Prachatice Záblatí úprava trasy VTL plynovodu z důvodu střetů se zastavěným územím oep4 Ep4 Úprava VTL plynovodu Soběslav Planá nad Lužnicí požadavek na úpravu trasy na území obce Sedlečko u Soběslavě oep5 Ep5 Ep/C oep6 Ep6 oep7 Ep7 oep8 Ep8 oep9 Ep9 Ep/F oep9a Ep9 Ep/F Úprava VTL plynovodů Ep5 Čestice Vacov Stachy, Ep/C Zdíkov - Vimperk požadavek na úpravu trasy na území obce Zdíkov dle zákresu v námitce VTL plynovod Prachatice Záblatí úprava trasy VTL plynovodu z důvodu střetů se zastavěným územím VTL plynovod Ševětín - Hosín úprava trasy VTL plynovodu z důvodu střetů se zastavěným územím VTL plynovod Ep8 Kunžak Český Rudolec požadavek na vypuštění plynovodu z důvodu nerealizovatelnosti v současné trase Úprava VTL plynovodu Lenora Strážný Horní Vltavice požadavek obcí na úpravu koridoru tak, aby nezasahoval do zastavěného území a zastavitelných ploch Úprava vymezení přeshraničního VTL propojení ČR Německo oep10 Ep10 Propojení tranzitních plynovodů úprava trasy mimo zastavitelné plochy obce Kájov oep11 Ep11 VTL plynovod Prachatice Záblatí úprava trasy VTL plynovodu z důvodu střetů se zastavěným územím oep12 Ep12 VTL plynovod Kájov Hořice na Šumavě Černá v Pošumaví úprava trasy mimo zastavitelné plochy obce Kájov oep13 Ep13 VTL plynovod Velešín - Borovany úprava trasy VTL plynovodu z důvodu střetů se zastavěným územím oep/b Ep/B VTL plynovod Ep/B Stachy Plzeňský kraj požadavek na vypuštění plynovodu odd. ÚP, KÚ Jčk Sedlečko u Soběslavě (námitka k návrhu KUJCK 39756/2010) Zdíkov (námitka k návrhu KUJCK 1426/2011) 2. akt. ÚAP Vimperk odd. ÚP, KÚ Jčk odd. ÚP, KÚ Jčk a případně upravit koridor a upravit vymezení a upravit vymezení a případně upravit koridor a případně upravit koridor E.on Česká republika Vypustit současnou trasu záměru odd. ÚP, KÚ JčK Strážný Horní Vltavice 2. akt. ÚAP Vimperk NET4GAS Kájov odd. ÚP, KÚ JčK NET4GAS, s.r.o. odd. ÚP, KÚ Jčk Kájov odd. ÚP, KÚ JčK E.on Česká republika odd. ÚP, KÚ Jčk E.on Česká republika 2. akt. ÚAP Vimperk a upravit vymezení Dále sledovat vývoj tohoto úkolu, zejména požadavky, které vyplynou z aktualizace PÚR 2008 a upravit vymezení a případně upravit koridor a upravit vymezení a případně upravit koridor Vypustit současnou trasu záměru Dále sledovat a prověřit v dalších aktualizacích (PÚR 2008)

51 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení ov1 V1 Úprava trasy vodovodu Severní Písecko Probulov a požadavek na úpravu trasy, aby (námitka k návrhu upravit nezasahovala do zastavěného území ani do KUJCK 611/2011) vymezení zastavitelných ploch obce Probulov Orlík nad Vltavou ov6 V6 Úprava koridoru vodovodu Blatná Lnáře požadavek na úpravu koridoru mimo zastavěné území a zastavitelné plochy ov9 V9 Vodovod Velký Ratmírov Studnice Lodhéřov Nejdek střed koridoru pro vodovod se stávající ČOV v obci Velký Ratmírov ov11 V11 Vodovod Němčice - Jilem již realizovaný vodovod ov23 V23 Úprava vodovodu Hamr Nová Ves nad Lužnicí úprava koridoru pro vodovod v místě rozšíření DP Krabonoš ov41 V41 NOVÉ ZÁMĚRY Ee#1 - Ee#2a Ee#2b Úprava trasy vodovodu Bavorov požadavek na úpravu trasy v k.ú. Strunkovice Doplnění el. vedení VVN 110 kv Dačice Jemnice doplnit vedení, které bylo součástí platného ÚP VÚC Javořická vrchovina (kód záměru Ee3) Záměr VVN vedení 110 kv je zahrnut v ÚPO Staré Hobzí, v ÚP Dačice, ale není v, navíc střet s letištěm v místní části Borek, střet s hřbitovem v místní části Chlumec. - Doplnění el. vedení VVN 400 kv Kočín Přeštice vymezit koridor pro vedení VVN Kočín Přeštice (variantně 2a, 2b) Ee#3 - Vedení VVN 110 kv Strakonice Vimperk nové vymezení trasy el. vedení Ee#4a Ee#4b Ep#1 - - Doplnění el. vedení VVN 400 kv Kočín Dasný vymezit koridor pro vedení VVN Kočín Dasný (variantně 4a, 4b) VTL Horní Planá Hořice na Šumavě požadavek na zapracování koridoru pro vedení VTL plynovodu V#1 - Vybudování přivaděče pitné vody pro obec Studená hledat trasu pro vodovodní přivaděč od Jihndřichova Hradce (Horusická soustava) nebo od Dačic (Landštejnská soustava). V#2 - ČOV Chýnov požadavek pro vymezení nové plochy pro ČOV V#3 - Propojení vodovodů Klobásná Chlebov požadavek na propojení vodovodů V#4 - Dálkový přivaděč pro zásobování vodou Čečelovice, Kadov Hajany Bezědovice 2. akt. ÚAP Jindřichův Hradec a upravit vymezení střet, případně upravit koridor 2. akt. ÚAP Dačice Vypustit koridor ČBÚ Upravit zpracována vymezení technická studie koridoru společnosti GET 2. akt. ÚAP Třeboň Strunkovice nad Blanicí (námitka k návrhu KUJCK 2636/2011) MěÚ Dačice (připomínka k návrhu KUJCK 39678/2011 OREG/101) E.on ČR (připomínka KUJCK 39678/2011 OREG/55) 2. akt. ÚAP Dačice Libějovice Chelčice ČEPS a upravit vymezení a případně vymezit a případně vymezit E.on Česká republika a případně upravit koridor ČEPS a případně vymezit E.on Česká republika Horní Planá Studená (námitka k návrhu KUJCK 620/2011) Chýnov Sdružení měst a obcí Bukovská voda a případně vymezit koridor a případně vymezit koridor a případně vymezit a případně vymezit koridor 2. akt. ÚAP Blatná Vymezení koridoru pro v akt. V aktualizaci Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 51

52 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení vyřešení problémů s pitnou vodou v období vodovod sucha Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území VYHODNOCENÉ ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY TABULKA 10 - TABULKA VYHODNOCENÝCH ZÁMĚRŮ - ROZVOJOVÉ PLOCHY ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení ÚPRAVA ZÁMĚRŮ Z PLATNÝCH JČK - SR/A Lokalita Špičák záměr pro rekreaci územní rezerva SR/A z platných JČK - A3 Plocha asanace Špičák požadavek na vypuštění plochy pro asanaci - odst. (60) Požadavek na zpracování územní studie u záměrů SR/A, D/O, D/Q oso11 SO11 České Budějovice Za Stromovkou požadavek na úpravu vymezení plochy dle ÚP města Č. Budějovice oso15 SO15 Plocha SO15 Jindřichův Hradec požadavek na vypuštění plochy pro bydlení okp6 KP6 okp7 KP7 okp8 KP8 Úprava komerční zóny Tábor Klokoty požadavek na změnu funkčního využití plochy nově by měla sloužit pro bydlení Úprava komerční zóny Tábor sever požadavek na rozšíření stávající plochy KP7 dle ÚP Tábor Úprava komerční zóny Tábor sever požadavek na rozšíření stávající plochy KP8 dle ÚP Tábor okp13 KP13 Protivín požadavek na úpravu vymezení plochy dle ÚP Protivín osr6 SR6 Plocha pro golfové hřiště Týn nad Vltavou požadavek na úpravu současného vymezení plochy (zmenšení) osr14 SR14 Úprava Třeboň Břilice rozšíření plochy západním směrem dle návrhu ÚP Třeboň NOVÉ ZÁMĚRY SO#1 - KP#1 - KP#2 - KP#3 - KP#4 - Plocha pro přestavbu stávajícího průmyslového areálu požadavek na vymezení nové smíšeně obytné plochy Dívčice plocha pro dřevozpracující závod Požadavek na zapracování plochy pro dřevozpracující závod včetně řešení souvisejících potřeb, např. napojení na kapacitní silniční síť Průmyslová zóna Lomnice nad Lužnicí požadavek na vymezení nové plochy výroby a skladování Plocha pro komerčně průmyslovou plochu Chýňava požadavek na vymezení nové komerčně průmyslové plochy Chýňava Plocha pro komerčně průmyslovou plochu ORTY požadavek na vymezení nové plochy pro Pokyn z porady vedení JČK (únor 2013) České Budějovice (námitka k návrhu KUJCK 270/2011) Vypustit záměr SR/A ze, vč. vypuštění požadavku na zpracování ÚS a asanace a upravit vymezení Jindřichův Hradec a případně vypustit Tábor a případně upravit vymezení Tábor a případně upravit vymezení Tábor a případně upravit Protivín (námitka k návrhu KUJCK 39916/2010) Týn nad Vltavou 2. akt. ÚAP Týn nad Vltavou Třeboň Hosín Dívčice (námitka k návrhu KUJCK 2639/2011) vymezení a upravit vymezení a případně upravit vymezení a případně upravit vymezení a případně vymezit a případně vymezit Lomnice nad Lužnicí a případně vymezit Hosín a případně vymezit Hosín a případně vymezit Řešit

53 ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení občanskou vybavenost související s připravovaným zprovozněním Ortů SR#1 - SR#2 - SR#3 - SR#4 - SR#5 - VS#1 - Prachatice golfový areál požadavek na vymezení plochy pro golfový areál v k.ú. Staré Prachatice Vymezení Zadov Churáňov požadavek na vymezení nové plochy pro sport a rekreaci dle zpracované studie Plocha pro víceúčelový areál pro jezdecký sport požadavek na vymezení nové plochy pro sport a rekreaci pro umístění víceúčelového areálu pro jezdecký sport Sportovně rekreační plocha Horní Vltavice požadavek na vymezení nové plochy pro sport a rekreaci za účelem rozšíření stávajícího lyžařského areálu Cepské pískovny plochy rekreace prověřit plochy pro koupání nerušící těžbu a zároveň vymezit plochy pro parkoviště v lokalitě pískoven Cep, Cep I a Cep II - Cepské pískovny jsou dlouhodobě využívány pro vodní rekreaci, tedy nevhodné a nebezpečné parkování osobních automobilů atd. Fotovoltaická elektrárna Dynín požadavek na vymezení plochy pro umístění fotovoltaické elektrárny Prachatice (námitka k návrhu KUJCK 39903/2010) Stachy Dešná Horní Vltavice a případně vymezit a případně vymezit a případně vymezit a případně vymezit 2. akt. ÚAP Třeboň vymezení ploch pro rekreaci 2. akt. ÚAP České Budějovice a případně vymezit, jako případnou koordinaci územně plánovací činnosti obcí VYHODNOCENÉ ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ - OSTATNÍ TABULKA 11 - TABULKA VYHODNOCENÝCH ZÁMĚRŮ OSTATNÍ ozn. JČK popis záměru zdroj požadavek vyhodnocení ÚPRAVA ZÁMĚRŮ Z PLATNÝCH JČK - L/H LAPV Vysočany dle generelu nezasahují Vysočany na území JČK NOVÉ ZÁMĚRY O#1 - Komunální odpad požadavek na podporu vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálním odpadem, aby bylo dosaženo postupného omezení biologicky rozložitelného odpadu na skládkách, podpora výstavby biofermentačních jednotek na zpracování komunálního odpadu O#2 - Spalovna Nové Vráto požadavek na vymezení v Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (Mze, 9/2011) 2. akt. ÚAP Blatná 2. akt. ÚAP Jindřichův Hradec 2. akt. ÚAP Písek 2. akt. ÚAP České Budějovice Vypustit územní rezervu L/H z platných nutnost a možnost vytvoření sítě regionálních zařízení pro likvidaci odpadu záměr a všechny jeho dopady v Kapitola: Vyhodnocené záměry na provedení změn v území 53

54 3.4. IDENTIFIKOVANÉ STŘETY ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ Střety záměrů na provedení změn v území byly podrobeny analýze v prostředí GIS, a to ve dvou krocích: střety vzájemné, střety s limity využití území a s hodnotami v území. Záměry na provedení změn v území byly rozděleny do 8 kategorií doprava silniční, doprava železniční, rozvojové plochy (vč. dopravních), plochy těžby, elektrická energie, plyn a teplo, vodovody a kanalizace, ostatní záměry. Záměry z platných JČK již nebyly podrobovány analýze střetů s limity využití území a s hodnotami, byly podrobeny pouze analýze střetů se záměry novými. Limity využití území a hodnoty použité pro provedení identifikace střetů v území byly redukovány na ty nejvýznamnější resp. nadmístní, zejména limity spojené s ochranou přírody a krajiny. Výsledkem provedené analýzy jsou vrstvy střetů, které čítají tisíce bodů, kde každý jednotlivý bod znamená identifikovaný střet v území. Z takto identifikovaných střetů byly vybrány střety řešitelné nástroji územního plánování a pro ty nejvýznamnější byly zpracovány karty problémů s jasnou specifikací problému. Za významnější byly považovány střety s ochranou přírody, se záplavovými územími, s CHOPAV, a dále s krajinnými památkovými zónami nebo se zastavěným územím. Identifikované střety jsou součástí problémového výkresu, přičemž každý střet má konkrétní značku a barvu podle druhu střetu. Analýza střetů byla prováděna podle následující matice: TABULKA 12 MATICE STŘETŮ V ÚZEMÍ Záměry na provedení změn v území Kapitola: Identifikované střety záměrů na provedení změn v území 54 Záměry na provedení změn Vybrané limity využití území a jiná omezení MATICE STŘETŮ Silniční doprava Železniční doprava Rozvojové plochy, vč. dopravních Plochy těžby Elektrická energie Plyn a teplo Vodovody a kanalizace Silniční doprava x x x Železniční doprava x x x Rozvojové plochy x x x x x x x Plochy těžby x x x x x x x Elektrická energie x x x Plyn a teplo x x x Vodovody a kanalizace x x x Ostatní záměry x x x x x x x Záměry z platných JČK x x x x x x x x Zastavěná území x x x x x x x x Dobývací prostory x x x x x x x Ložiska nerostných surovin, CHLÚ x x x x x x x Poddolovaná území x x x x x x x CHOPAV x x x x x x Záplavová území x x x x Národní park, 1. a 2. zóna x x x x x x x x CHKO, 1. a 2. zóna x x x x x x x x Přírodní parky x x x x x x x Natura 2000 (EVL + SPA) x x x x x x x x MZCHU x x x x x x x x Lokality zvl. chráněných druhů x x x x x x x x Migračně významná území x x x x Krajinné památkové zóny x x x x x x Půda 1. třídy ochrany x x x x x Lesy ochranné a zvláštního určení x x x x x x x x ÚSES RBC, NRBC x x x x x ÚSES RBK, NRBK x x Ostatní záměry

55 IDENTIFIKOVANÉ STŘETY SE ZÁMĚRY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V této kapitole byly prověřeny možné střety záměrů dopravní infrastruktury s vybranými limity využití území blíže specifikovanými viz. Tabulka 12 Matice střetů v území a dále vzájemné střety záměrů. Vyjmenované střety jsou obsaženy i v problémovém výkrese. TABULKA 13 - STŘETY DOPRAVNÍCH ZÁMĚRŮ S VYBRANÝMI LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A VZÁJEMNÉ STŘETY ZÁMĚRŮ ozn. záměr střety s limity využití území, hodnotami vzájemné střety záměrů od5/1 Úprava Silnice I/4 1. třída ochrany ZPF, zastavěné území (Drhovle) - Drhovle od6/4 Severní obchvat 1. třída ochrany ZPF obce Hrejkovice silnice I/19 od6/10 Obchvat obce 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, zastavěné Zárybničná Lhota území (Tábor) silnice I/19 od8 Obchvaty obcí Cehnice, Skočice, Drahonice silnice I/22 od9/5 Obchvat Jarošov nad Nežárkou silnice I/23 od26 Jižní tangenta České Budějovice od27 Krátká přeložka Číměř silnice II/128 od29/4 Přeložka Malšice silnice II/137 od29/6 Přeložka Tábor Slapy silnice II/137 od34 Obchvat Vlachovo Březí silnice II/144 od35/2 Severní obchvat Husince silnice II/145 od38 /2a /2b Severní obchvat Dačice silnice II/151, 408 od40/1 Obchvat Albrechtice nad Vltavou silnice II/138 od42/1 Obchvat Nedabyle silnice II/156 od42 /2a /2b /2c Přeložka v obci Strážkovice silnice II/156 od45/1 Obchvat obcí Tálín a Paseky silnice II/159 od/e Obchvat Číčenice silnice II/141 od/r Severní silniční tangenta města České Budějovice D#1a D#1b D#1c Obchvat Borovany silnice II/ třída ochrany ZPF, migračně významné území, poddolované území (Cehnice), zastavěné území (Cehnice, Strakonice) 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, Q100 (Žirovnice), zastavěné území (Jarošov nad Nežárkou) 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, Q100 (Malše), RBC (Panský les) 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, přírodní park (Česká Kanada), zastavěné území (Číměř) 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, CHOPAV (Třeboňská pánev), zastavěné území (Malšice) 1. třída ochrany ZPF, NATURA 2000 EVL (Lužnice a Nežárka), poddolované území (Horky) 1. třída ochrany ZPF 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, Q100 (Blanice), RBC (Výrov), zastavěné území (Husinec) 1. třída ochrany ZPF, lesy zvláštního určení, lesy ochranné, Q100 (Moravská Dyje, Vápovka), přírodní památka (Dubová stráň), RBC (Zahrádky), zastavěné území (Dačice) migračně významné území 1. třída ochrany ZPF 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území zastavěné území (Tálín, Paseky) chráněné ložiskové území (Číčenice), ložisko nerostných surovin (Újezdec u Číčenic) 1. třída ochrany ZPF, NATURA2000 PTA (Českobudějovické rybníky), poddolované území (Hrdějovice), Q100 (Dobrovodský potok, Vltava, Dehtářský potok), RBC (Světlík), zastavěné území (Hrdějovice) 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, CHOPAV (Třeboňská pánev), zastavěné území (Borovany) Kapitola: Identifikované střety záměrů na provedení změn v území 55

56 Kapitola: Identifikované střety záměrů na provedení změn v území 56 ozn. záměr střety s limity využití území, hodnotami vzájemné střety záměrů Železniční 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, napojení Klápy 1. a 2. zóna CHKO Šumava, NATURA 2000 EVL (Šumava), D#2a D#2b D#2c D#3a D#3b D#3c D#3d D#7a D#7b D#7c D#7d D#7e Přeložka Trhové Sviny silnice II/156 Požadavek na nové řešení v místní části Všeteč (Všemyslice) silnicei I/138 D#8 Obchvat Nová Bystřice silnice II/128 D#9a D#9b Silniční napojení Klápy D#10 Propojení silnic II/154 a I/24 D#11 Severní obchvat Dolního Bukovska silnice II/147 D#12 /1a /1b /2 /3 /4a /4b Propojení silnic I/24 a B41 Jižní Čechy Dolní Rakousko D#14 Východní přeložka Třeboň silnice II/154 D#15 Obchvat obce Čestice silnice II/170 D#18 Blanice modernizace průtahu D#36a D#36b D#36c Železnice Veselí nad Lužnicí Jihlava CHOPAV (Šumava), zastavěné území (Nová Pec) 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, CHOPAV (Třeboňská pánev, Q100 (Svinenský potok), chráněné ložiskové území (Rejta, zastavěné území (Trhové Sviny) lesy zvláštního určení, migračně významné území, přírodní park (Písecké hory), RBC (Vysoký a Malý Kamýk) 1. třída ochrany ZPF, migračně významné území, přírodní park (Česká Kanada), Q100 (Dračice), zastavěné území (Nová Bystřice) 1. třída ochrany ZPF, 1. a 2. zóna CHKO Šumava, migračně významné území, CHOPAV (Šumava), NATURA 2000 EVL (Šumava), NATURA2000 Ptačí oblast (Šumava), zastavěné území (Nová Pec) 2. zóna CHKO Šumava, CHOPAV (Třeboňská pánev), lesy zvláštního určení, migračně významné území, NATURA 2000 EVL (Žofina Huť), zastavěné území (Nová Ves nad Lužnicí, Nové Hrady) CHOPAV (Třeboňská pánev), ložisko nerostných surovin (Dolní Bukovsko) 1. a 2. zóna CHKO Třeboňsko, CHOPAV (Třeboňská pánev), chráněné ložiskové území (Krabonoš), ložisko nerostných surovin (Halámky), migračně významné území, NATURA 2000 EVL (Třeboňsko střed), přírodní rezervace (Horní Lužnice), RBC (Halámky), Q100 (Lužnice, Rybná) CHOPAV (Třeboňská pánev), NBC (Stará řeka), NATURA2000 Ptačí oblast (Třeboňsko), Q100 (Lužnice), zastavěné území (Třeboň) migračně významné území 1. třída ochrany ZPF, poddolované území (Blanice u Mladé Vožice, zastavěné území (Mladá Vožice) 1. třída ochrany ZPF, 2. zóna CHKO Třeboňsko, dobývací prostor (Pístina, Stráž nad Nežárkou), CHOPAV (Třeboňská pánev), chráněné ložiskové území (Stráž nad Nežárkou II., Třeboň), lesy zvláštního určení, ložisko nerostných surovin (Nežárka, Levín u Lišova, Stráž nad Nežárkou, Dunajovice Libín, Třeboň), migračně významné území, NBC (Stará řeka), NATURA2000 EVL (Třeboňsko střed), NATURA 2000 Ptačí oblast (Třeboňsko), poddolované území (Staré Hodějovice Doubravice3, Hrdějovice, Rudolfov u Českých Budějovic), RBC (Svatá Barbora, U Malíře, Vlčí jáma, Miletín, Mojský les), zastavěné území (Bednárec, Bednáreček, Borek, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Pleše, Rodvínov, Staré Hodějovice, Třeboň, Veselí nad Lužnicí, Záhoří) PT/I - Rejta

57 IDENTIFIKOVANÉ STŘETY SE ZÁMĚRY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V této kapitole byly prověřeny možné střety záměrů technické infrastruktury s vybranými limity využití území blíže specifikovanými viz. Tabulka 12 Matice střetů v území a dále vzájemné střety záměrů. Vyjmenované střety jsou obsaženy i v problémovém výkrese. TABULKA 14 - STŘETY ZÁMĚRŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY S VYBRANÝMI LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ozn. záměr střety s limity využití území, hodnotami vzájemné střety záměrů oee4 Úprava koridoru Ee4 Suchdol nad ložisko nerostných surovin (Tušť Halámky, Dvory nad Lužnicí Tušť), CHOPAV (Třeboňská pánev) Lužnicí České Velenice oee12 Úprava Ee12 zastavěné území (Dolní Třebonín) Dasný - Větřní oee13 Úprava koridoru zastavěné území (Hořice na Šumavě) Ee13 Větřní Horní Planá oee31 Úprava koridoru Ee31 Kočín Veselí nad Lužnicí zastavěné území (Řípec), RBC (Kozohlůdky, Pod Řípcem), lesy zvláštního určení, ložisko nerostných surovin (Sviny), CHOPAV (Třeboňská pánev), NATURA2000 EVL (Lužnice a Nežárka) oee33 a1 a2a a2b b c Úprava koridoru Ee33 Kočín Mírovka Ee#1 Doplnění el. ved. VVN 110kV Dačice Jemnice Ee#2a Ee#2b Doplnění el. vedení VVN 400kV Kočín Přeštice Ee#3 Vedení VVN 110kV Strakonice Vimperk Ee#4a Ee#4b Doplnění el. vedení VVN 400 kv Kočín Dasný oep3 VTL plynovod Strakonice Písek oep4 Úprava VTL plynovodu Soběslav Planá nad Lužnicí oep5 Úprava VTL plynovodů Ep5 Čestice Vacov Stachy, Ep/C Zdíkov Vimperk oep6 VTL plynovod Prachatice Záblatí lesy zvláštního určení, CHOPAV (Třeboňská pánev), NATURA2000 EVL (Borkovická blata, Lužnice a Nežárka), přírodní památka (Veselská blata), RBC (Borkovická Blata, Roudná) ložisko nerostných surovin (Ostojkovice) dobývací prostor (Záblatí II), chráněné ložiskové území (Krašlovice, Záblatí), krajinná památková zóna (Libějovicko- Lomecko), lesy zvláštního určení, ložisko nerostných surovin (Záblatí, Malovice), NBC (Řežabinec), RBC (Radomilická mokřina, V Lučinách, Podvinice), zastavěné území (Vodňany, Stožice), přírodní rezervace (Radomilická mokřina), přírodní park (Pálenec, Svobodné hory), přírodní památka (Pastvina u Přešťovic), poddolované území (Bratronice Nahošín), NATURA2000 EVL (Radomilická mokřina, Pastvina u Přeštovic) zastavěné území (Bohumilice, Čkyně, Lčovice, Vimperk) zastavěné území (Malovice, Hluboká nad Vltavou), NATURA2000 EVL (Radomilická mokřina), NATURA2000 Ptačí oblast (Českobudějovické rybníky), RBC (Radomilická mokřina), přírodní rezervace (Radomilická mokřina), ložisko nerostných surovin (Záblatí, Malovice), krajinná památková zóna (Libějovicko-Lomecko), dobývací prostor (Záblatí II), chráněné ložiskové území (Záblatí) zastavěné území (Dobev, Štěkeň) zastavěné území (Soběslav, Košice), přírodní park (Turovecký les) NATURA2000 EVL (Čábuze) zastavěné území (Prachatice) KP9 Planá nad Lužnicí Kapitola: Identifikované střety záměrů na provedení změn v území 57

58 Kapitola: Identifikované střety záměrů na provedení změn v území 58 ozn. záměr střety s limity využití území, hodnotami vzájemné střety záměrů oep7 VTL plynovod zastavěné území (Ševětín) Ševětín Hosín oep9 Úprava VTL zastavěné území (Lenora, Strážný), 1. a 2. zóna CHKO plynovodu Lenora (Šumava), 2. zóna NP (Šumava), lesy zvláštního určení, Strážný Horní NATURA EVL (Šumava), NATURA2000 Ptačí oblast Vltavice) (Šumava), přírodní rezervace (Hliniště) oep9a Úprava vymezení přeshraničního VTL propojení ČR Německo oep10 Propojení tranzitních plynovodů oep11 VTL plynovod Smědeč Brloh oep12 VTL plynovod Kájov Hořice na Šumavě Černá v Pošumaví oep13 VTL plynovod Velešín Borovany Ep#1 VTL plynovod Horní Planá Hořice na Šumavě ov23 Úprava vodovodu Hamr Nová Ves nad Lužnicí ov41 Úprava trasy vodovodu Bavorov lesy zvláštního určení, 1. a 2. zóna CHKO (Šumava), 1. a 2. zóna NP (Šumava), chráněné ložiskové území (Krašlovice), lokalita zvláště chráněných druhů (Blanice), národní přírodní památka (Blanice), ložisko nerostných surovin (Krašlovice), přírodní památka (Malá niva), přírodní park (Svobodné hory), přírodní rezervace (Saladínská olšina), NATURA EVL (Šumava), NATURA2000 Ptačí oblast (Šumava) lesy zvláštního určení, NATURA 2000 EVL (Boletice), NATURA2000 Ptačí oblast (Boletice), lokalita zvláště chráněných druhů (Boletice vrch Olymp) lesy zvláštního určení, NATURA 2000 EVL (Blanský les) lesy zvláštního určení, NATURA 2000 EVL (Boletice), NATURA2000 Ptačí oblast (Boletice), lokalita zvláště chráněných druhů (Boletice vrch Olymp), zastavěné území (Hořice na Šumavě), poddolované území (Černá v Pošumaví), ložisko nerostných surovin (Černá v Pošumaví Mokrá) zastavěné území (Velešín, Borovany, Strážkovice) poddolované území (Černá v Pošumaví), NATURA 2000 EVL (Šumava), 1. zóna CHKO (Šumava) zastavěné území (Nová Ves nad Lužnicí), NATURA 2000 EVL (Třeboňsko střed), ložisko nerostných surovin (Krabonoš, Krabonoš 2, Halámky), chráněné ložiskové území (Krabonoš), dobývací prostor (Krabonoš), 2. zóna CHKO (Třeboňsko) zastavěné území (Strunkovice nad Blanicí) IDENTIFIKOVANÉ STŘETY LIMITŮ SE ZÁMĚRY ROZVOJOVÝCH PLOCH V této kapitole byly prověřeny možné střety navržených rozvojových ploch s vybranými limity využití území blíže specifikovanými viz. Tabulka 12 Matice střetů v území a dále vzájemné střety záměrů. Vyjmenované střety jsou obsaženy i v problémovém výkrese. TABULKA 15 STŘETY ROZVOJOVÝCH PLOCH S VYBRANÝMI LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A VZÁJEMNÉ STŘETY ZÁMĚRŮ ozn. záměr střety s limity využití území, hodnotami vzájemné střety záměrů oso11 České Budějovice poddolované území (Litvínovice) Za Stromovkou okp13 Protivín Q100 (Blanice) D14/2 železnice Plzeň České Budějovice KP#1 Dívčice plocha NATURA2000 Ptačí oblast (Českobudějovické rybníky) pro dřevozpracující průmysl SR#1 Prachatice golfový areál migračně významné území Ep6 VTL plynovod Prachatice - Záblatí

59 3.1. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S NEVYVÁŽENOSTÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Problémové oblasti jsou území s nevyváženými podmínkami územního rozvoje, kde bylo hodnocení označeno jako špatný nebo velmi špatný stav, tedy negativní hodnocení. Tyto oblasti byly určeny pro každý z pilířů udržitelného rozvoje zvlášť. Způsob hodnocení vyváženosti územních podmínek pro jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území je součástí kapitoly 2.1. Jelikož vyhodnocujeme vyváženost územních podmínek podruhé dle stejné metodiky, můžeme již sledovat jistý vývoj problémových oblastí. Z tohoto důvodu je dále v textu odlišen vývoj pomocí barevnosti textu: Černě setrvalý stav. Šedě přeškrtnutě došlo ke zlepšení podmínek a obec již tudíž není součástí problémové oblasti. Červeně v obci došlo ke zhoršení podmínek a obec byla do problémové oblasti doplněna. Problémové oblasti vymezené podle aktuálního stavu vyváženosti, s ohledem na jejich vývoj mezi lety 2011 a 2013, budou dále vyhodnocovány v dalších úplných aktualizacích ÚAP. Prozatímní vývoj sledovaný v rozmezí pouhých 2 let je pro stanovování opatření s územním dopadem nedostačující, jelikož není zatím možné určit, zda se jedná o výjimečný stav nebo zda se jedná o stav dlouhodobě se zhoršující. V případě dlouhodobě špatného či zhoršujícího se stavu podmínek v daném pilíři bude třeba uvažovat např. o vymezení specifické oblasti v, k níž bude vhodné zpracovat např. územní studii. Hlavním cílem takové územní studie bude navrhnout určitá řešení nevyváženosti pomocí nástrojů územního plánování. Z pohledu další územně plánovací činnosti by měly být při stanovování urbanistických koncepcí v ÚPD zohledňovány potřeby těchto území, nastavení podmínek v těchto oblastech by mělo podporovat eliminaci faktorů, které k nevyváženosti přispívají. K problémovým oblastem je třeba ještě podotknout, že ne vždy jde nástroji územního plánování zajistit vyváženost územních podmínek. Hlavní úlohou je spíše sledovat jejich vývoj v čase IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Problémovými oblastmi pro příznivé životní prostředí jsou zejména městské aglomerace, které se vyznačují velkými zastavenými plochami a minimem přírodních ploch nebo jiného přírodního bohatství. Mezi tyto oblasti byly zařazeny ty obce, které v hodnocení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí získaly hodnocení špatný nebo velmi špatný stav, což znamená průměrný bodový zisk menší než -0,50. U problémových oblastí pro příznivé životní prostředí je třeba v rámci územně plánovací činnosti dbát zejména na nezhoršování stavu životního prostředí v těchto oblastech a na vytváření podmínek pro příznivé životní prostředí. TABULKA 16 PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI V ROCE 2013 označ. název obce (ORP) dotčené negativním hodnocením v pilíři ŽP P-Z-1 Milevsko Milevsko (MI) P-Z-2 Táborsko Tábor (TA) P-Z-3 Českobudějovicko České Budějovice (ČB), Dobrá Voda u Českých Budějovic (ČB) Dobrovodsko P-Z-4 Písecko Písek (PI) V rámci vývoje problémových oblastí z pohledu vyváženosti územních podmínek v pilíři pro příznivé životní prostředí se ukazuje skutečnost, že na území velkých městských aglomerací dochází ke zhoršování těchto podmínek. Příkladem je nová oblast Písecka. Naopak na území Milevska došlo k mírnému zlepšení podmínek a pro tuto chvíli není třeba tuto oblast samostatně sledovat. Kapitola: Rizika související s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území 59

60 Kapitola: Rizika související s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ Problémové oblasti vznikaly nad výsledným hodnocením obcí, které v hodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj získaly hodnocení špatný nebo velmi špatný stav, což znamená průměrný bodový zisk menší než -0,50. Problémovou oblast obvykle tvoří území více obcí. TABULKA 17 PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ DLE VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI V ROCE 2013 označ. název obce (ORP) dotčené negativním hodnocením v pilíři HR P-H-1 Soběslavsko Bečice (TA), Bečice (TV), Borkovice (SO), Březina (JH), Březnice (TA), Borovany (MI), Budislav (SO), Čenkov u Bechyně (TV), Černýšovice (TA), Dírná (SO), Dívčí Kopy (JH), Dlouhá Lhota (TA), Dobronice u Bechyně (TA), Dobšice (TV), Drahov (SO), Dráchov (SO), Dražíč (TV), Drunče (JH), Hartmanice (TV), Haškovcova Lhota (TA), Hodětín (TA), Hlavatce (SO), Hodonice (TA), Horní Kněžeklady (TV), Hosty (TV), Chotěmice (SO), Chrášťany (TV), Chrbonín (TA), Katov (SO), Komárov (SO), Krátošice (TA), Krtov (TA), Lom (TA), Mazelov (CB), Mažice (SO), Mezná (SO), Mlýny (TA), Modrá Hůrka (TV), Myslkovice (SO), Ponědraž (TR), Ponědrážka (TR), Přehořov (SO), Psárov (TA), Radenín (TA), Radětice (TA), Rataje (TA), Rosička (JH), Řepeč (TA), Sedlečko u Soběslavě (SO), Skopytce (TA), Skrýchov u Malšic (TA), Stádlec (TA), Světce (JH), Sviny (SO), Třebějice (SO), Tučapy (SO), Val (SO), Vesce (SO), Vícemil (JH), Višňová (JH), Vlastiboř (SO), Vlčetínec (JH), Vlčeves (TA), Záblatí (TR), Záhoří (TA), Zálší (SO), Zhoř u Tábora (TA), Zlukov (SO), Zvěrotice (SO), Žďár (JH), Žimutice (TV), Žíšov (SO) P-H-2 severní Táborsko Běleč (TA), Bradáčov (TA), Dolní Hrachovice (TA), Hlasivo (TA), Jedlany (TA), Nemyšl (TA), Nová Ves u Mladé Vožice (TA), Oldřichov (TA), Pohnánec (TA), Pohnání (TA), Pojbuky (TA), Rodná (TA), Řemíčov (TA), Slapsko (TA), Smilovy Hory (TA), Šebířov (TA), Vilice (TA), Vodice (TA), Zadní Střítež (TA), Zhoř u Mladé Vožice (TA) P-H-3 Chyšsko Hrazany (MI), Chyšky (MI), Osek (MI), Vlksice (MI), Zbelítov (MI), Přeštěnice (MI) P-H-4 severní Blatensko Písecko P-H-5 západní Strakonicko Buzice (BL), Cerhonice (PI), Chobot (BL), Jickovice (MI), Kučeř (MI), Králova Lhota (PI), Lety (PI), Lom (BL), Minice (PI), Mišovice (PI), Myštice (BL), Nevězice (PI), Ostrovec (PI), Probulov (PI), Rakovice (PI), Škvořetice (BL), Uzenice (BL), Uzeničky (BL), Varvažov (PI), Vojníkov (PI), Vlastec (PI), Vrcovice (PI) Bratronice (BL), Čečelovice (BL), Doubravice (ST), Drachkov (ST), Drážov (ST), Droužetice (ST), Dřešín (ST), Hlupín (ST), Hoslovice (ST), Chrášťovice (ST), Kadov (BL), Kalenice (ST), Kladruby (ST), Kraselov (ST), Krejnice (ST), Krty-Hradec (ST), Lažánky (BL), Lažany (BL), Libětice (ST), Mečichov (ST), Mnichov (ST), Mutěnice (ST), Němčice (ST), Nihošovice (ST), Nová Ves (ST), Novosedly (ST), Sousedovice (ST), Strašice (ST), Štěchovice (ST), Třebohostice (ST), Úlehle (ST), Únice (ST), Vacovice (ST), Volenice (ST), Vrbice (VI), Záboří (BL), Zahorčice (ST) P-H-6 jižní Strakonicko Bílsko (VO), Bošice (VI), Bohunice (PT), Budkov (PT), Bušanovice (PT), Čepřovice (ST), Drahonice (VO), Drslavice (PT), Dub (PT), Hájek (VO), Hoštice (ST), Chlumany (PT), Krajníčko (VO), Krašlovice (VO), Kuřimany (ST), Kváskovice (ST), Lipovice (PT), Litochovice (ST), Měkynec (VO), Milejovice (ST), Miloňovice (ST), Nebřehovice (ST), Paračov (ST), Pohorovice (VO), Předslavice (ST), Radějovice (ST), Radhostice (PT), Ražice (PI), Skočice (VO), Skály (ST), Třešovice (ST), Tvrzice (PT), Újezdec (PT), Zábrdí (PT), Zálezly (VI), Žárovná (VI) P-H-7 Českokrumlovsko Bohdalovice (CK),(Boletice(CK), Křišťanov (PT), Ktiš (PT), Malšín (CK), Světlík (CK), Větřní (CK) P-H-8 Kaplicko Benešov nad Černou (KA), Besednice (KA), Bujanov (KA), Čížkrajice (TS), Dolní Dvořiště (KA), Horní Dvořiště (KA), Kamenná (CK), Pohorská Ves (KA), Rožmitál na Šumavě (KA), Slavče (TS) P-H-9 jižní Třeboňsko Rapšach (TR), Staňkov (TR) P-H-10 Landštejnsko Staré Město pod Landštejnem (JH)

61 P-H-11 západní Dačicko P-H-12 severní Dačicko Budeč (DA), Budíškovice (DA), Červený Hrádek (DA), Dešná (DA), Dobrohošť (DA), Horní Slatina (DA), Peč (DA), Písečné (DA), Županovice (DA) Bořetín (JH), Heřmaneč (DA), Horní Meziříčko (DA), Horní Němčice (DA), Kostelní Vydří (DA), Volfířov (DA) V rámci vývoje problémových oblastí z pohledu vyváženosti územních podmínek v pilíři pro hospodářský rozvoj se ukazuje skutečnost, že ve 2letém období nedošlo k žádným výrazným změnám. Drobné zhoršení stavu lze pozorovat zejména na severním okraji Jihočeského kraje u oblastí severního Táborska (P-H-2), severního Blatenska-Písecka (P-H-4) a Kaplicka (P-H-8), kde došlo k rozšíření oblasti jižním směrem. Nejedná se však o žádné výrazné zhoršení situace. Drobné zlepšení stavu vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj lze pozorovat na území severního Dačicka (P-H-12), kde byla oblast vypuštěna ze sledování IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL Problémové oblasti vznikaly nad výsledným hodnocením obcí, které v hodnocení vyváženosti územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel získaly hodnocení špatný nebo velmi špatný stav, což znamená průměrný bodový zisk menší než -0,50. Problémovou oblast obvykle tvoří území více obcí. TABULKA 18 PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL DLE VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI V ROCE 2013 označ. název obce (ORP) dotčené negativním hodnocením v pilíři SO P-S-1 Blatensko Bělčice (BL), Bezdědovice (BL), Boudy (BL), Březí (BL), Buzice (BL), Hornosín (BL), Chobot (BL), Kocelovice (BL), Lom (BL), Minice (PI), Mišovice (PI), Myslín (PI), Myštice (BL), Předmíř (BL), Rakovice (PI), Škvořetice (BL), Uzenice (BL), Uzeničky (BL) P-S-2 západní Strakonicko Bratronice (BL), Čečelovice (BL), Čestice (ST), Doubravice (ST), Drachkov (BL), Drážov (ST), Droužetice (ST), Dřešín (ST), Hlupín (ST), Hoslovice (ST), Chrášťovice (ST), Kadov (BL), Kalenice (ST), Kladruby (ST), Kraselov (ST), Krejnice (ST), Krty-Hradec (ST), Lažánky (BL), Lažany (BL), Libětice (ST), Mečichov (ST), Mutěnice (ST), Mnichov (ST), Nemčice (ST), Němětice (ST), Nihošovice (ST), Nová Ves (ST), Novosedly (ST), Přední Zborovice (ST), Rovná (ST), Slaník (ST), Strašice (ST), Strunkovice nad Volyňkou (ST), Štěchovice (ST), Třebohostice (ST), Úlehle (ST), Únice (ST), Vacovice (ST), Volenice (ST), Vrbice (VI), Záboří (BL), Zahorčice (ST), Zvotoky (ST) P-S-3 jižní Strakonicko Bílsko (VO), Bohunice (PT), Bošice (VI), Budkov (PT), Buk (VI), Budyně (VO), Bušanovice (PT), Cehnice (ST), Čepřovice (ST), Drahonice (VO), Drslavice (PT), Dub (PR), Dvory (PT), Hájek (VO), Hoštice (ST), Hracholusky (PR), Krajníčko (VO), Krašlovice (VO), Kratušín (PT), Kuřimany (ST), Kváskovice (ST), Lčovice (VI), Libějovice (VO), Lipovice (PT), Litochovice (ST), Měkynec (VO), Milejovice (ST), Miloňovice (ST), Nebřehovice (ST), Paračov (ST), Pivkovice (VO), Pohorovice (VO), Předslavice (ST), Radějovice (ST), Radhostice (PT), Ražice (PI), Skály (ST), Skály (PI), Truskovice (VO), Třešovice (ST), Tvrzice (PT), Újezdec (PT), Zábrdí (PT), Zálezly (VI), Žárovná (VI), Žernovice (PR) P-S-4 Milevsko Letensko Božetice (MI), Cerhonice (PI), Hrazany (MI), Hrejkovice (MI), Chyšky (MI), Jickovice (MI), Kostelec nad Vltavou (MI), Kovářov (MI), Kožlí (PI), Králova Lhota (PI), Křenovice (PI), Křižanov (MI), Kučeř (MI), Květov (MI), Lety (PI), Nerestce (PI), Nevězice (PI), Okrouhlá (MI), Osek (MI), Ostrovec (PI), Probulov (PI), Přeborov (MI), Přeštěnice (MI), Rakovice (PI), Smetanova Lhota (PI), Stehlovice (MI), Varvažov (PI), Veselíčko (MI), Vlksice (MI), Vojníkov (PI), Zbelítov (MI), Zběšičky (MI), Zhoř (MI) P-S-5 severní Táborsko Běleč (TA), Bradáčov (TA), Dolní Hořice (TA), Dolní Hrachovice (TA), Hlasivo (TA), Jedlany (TA), Nemyšl (TA), Nová Ves u Mladé Vožice (TA), Oldřichov (TA), Pohnánec (TA), Pohnání (TA), Pojbuky (TA), Rodná (TA), Řemíčov (TA), Slapsko (TA), Smilovy Hory (TA), Šebířov (TA), Vilice (TA), Vodice (TA), Zadní Střítež (TA), Zhoř u Mladé Vožice (TA) P-S-6 Týnsko Soběslavsko Albrechtice nad Vltavou (PI), Bečice (TA), Bečice (TV), Borkovice (SO), Borovany (MI), Březina (JH), Březnice (TA), Budislav (SO), Čenkov u Bechyně (TnV), Černýšovice (TA), Dírná (SO), Dívčí Kopy (JH), Dlouhá Kapitola: Rizika související s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území 61

62 Lhota (TA), Dobronice u Bechyně (TA), Dobšice (TV), Doňov (JH), Drahov (SO), Dráchov (SO), Dražíč (TV), Drunče (JH), Frahelž (TR), Hadravova Rosička (JH), Hartmanice (TV), Haškovcova Lhota (TA), Hlavatce (SO), Hodětín (TA), Hodonice (TA), Horní Kněžeklady (TV), Horní Radouň (JH), Hosty (JH), Chotěmice (SO), Chrášťany (TV), Chrbonín (TA), Katov (SO), Klec (TR), Komárov (SO), Krátošice (TA), Krtov (TA), Mazelov (CB), Mažice (SO), Mezná (SO), Mlýny (TA), Modrá Hůrka (TV), Myslkovice (SO), Neplachov (ČB), Okrouhlá Radouň (JH), Olešná (PI), Pluhův Žďár (JH), Ponědraž (TR), Ponědrážka (TR), Přehořov (SO), Psárov (TA), Radenín (TA), Radětice (TA), Rataje (TA), Rosička (JH), Řepeč (TA), Skalice (SO), Skopytce (TA), Skrýchov u Malšic (TA), Slabčice (PI), Smržov (TR), Stádlec (TA), Světce (JH), Sviny (SO), Třebějice (SO), Tučapy (SO), Val (SO), Vícemil (JH), Višňová (JH), Vlastiboř (SO), Vlčetínec (JH), Vlčeves (TA), Záblatí (TR), Záhoří (TA), Zálší (SO), Žďár (JH), Zlukov (SO), Žimutice (TV) P-S-7 Landštejnsko Staré Město pod Landštejnem (JH) P-S-8 západní Dačicko Báňovice (DA), Budeč (DA), Budíškovice (DA), Červený Hrádek (DA), Dešná (DA), Dobrohošť (DA), Horní Slatina (DA), Kostelní Vydří (DA), Písečné (DA), Županovice (DA) Kapitola: Rizika související s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území 62 V rámci vývoje problémových oblastí z pohledu vyváženosti územních podmínek v pilíři pro soudržnost společenství obyvatel se ukazuje skutečnost, že ve 2letém období nedošlo k žádným výrazným změnám. Drobné zhorš ení stavu lze pozorovat zejména na severním okraji Jihočeského kraje u oblastí Milevsko- Letenska (P-S-4), Blatenska (P-S-1) a jižního Strakonicka (P-S-3). Nejedná se však o žádná závratná zhoršení situace. Novou oblastí, kde se v letošním roce objevila nevyváženost je jih Českokrumlovska a Kaplicka (P-S-9). Ani zde se však nejedná o žádný alarmující stav. Drobné zlepšení stavu vyváženosti územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel lze pozorovat na území západního Strakonicka (P-S-2)

63 Kapitola: Rizika související s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2013 OBRÁZEK 3 VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 63

64 Kapitola: Rizika související s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2013 OBRÁZEK 4 VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 64

65 OBRÁZEK 5 VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL Kapitola: Rizika související s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území 65

66 OBRÁZEK 6 ROZVOJOVÉ O BLASTI A OSY DLE PLATNÝCH JČK V KONTEXTU VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK Kapitola: Rizika související s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území 66

67 3.2. KARTY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ Jelikož byly v rámci prací na identifikaci problémů k řešení v rámci 2. úplné aktualizace ÚAP kraje zjištěny tisíce problémů, závad a střetů v území, bylo nutné provést výběr těch významnějších problémů, k nimž jsou dále zpracovány tzv. karty problémů s jejich řádnou lokalizací, popisem a jinými údaji CELKOVÝ VÝČET VÝZNAMNĚJŠÍCH PROBLÉMŮ S URČENÍM DOTČENÝCH OBCÍ V následující tabulce je možné najít jednoduchý přehled identifikovaných významnějších problémů, jejich vývoj v čase (trvá, nově identifikovaný, vyřešený), úroveň identifikovaného problému (nadmístní, místní) a výčet obcí dotčených problémem včetně příslušné ORP. Vzhledem k vydání JČK, čímž bylo vyřešeno mnoho identifikovaných problémů, jsme přistoupili k následujícím odlišením identifikovaných významných problémů: P1 problém byl vyřešen, případně pominul P1 nově identifikovaný problém P15 přetrvávající problém Pozn. Číslování vyřešených či pominuvších problémů bylo využito pro označení nově identifikovaných problémů odlišení je čitelné díky barevnosti textu (šedivě přeškrtnutě je vypuštěný problém, zeleně tučně je nově identifikovaný problém TABULKA 19 - SOUHRN VÝZNAMNĚJŠÍCH IDENTIFIKOVANÝCH PROBLÉMŮ ozn. název ORP obec úroveň stav P1 Plocha pro rekreaci SR9 (lyžařský Vimperk Horní Vltavice, nadmístní areál Kubova Huť Boubín) vs. II. zóna CHKO Šumava a PR Hornovltavické pastviny Kubova Huť P1 Severní obchvat Hrejkovice na silnici I/19 P2 Plocha pro rekreaci SR14 (golf Třeboň Břilice) vs. III. zóna CHKO Třeboňsko P2 Obchvat silnice II/156 Nedabyle nerealizovatelné bez demolic P3 Plocha pro rekreaci SR15 (lázně Třeboň Domanín) vs. III. zóna CHKO Třeboňsko P3 Nové dopravní řešení obchvat II/138 Všeteč požadavek na obchvat Všetče P4 Plocha územní rezervy pro rekreaci SR16 (lokalita Špičák) vs. III. zóna CHKO Šumava, lesní porosty a CHOPAV Šumava P4 Páteřní cyklistické cesty požadavek na zajištění podmínek pro cyklodopravu v těchto trasách P5 Plocha pro dopravu D83 (propojení Klápa Hraničník dříve SR17) vs. NP Šumava, lesní porosty a CHOPAV Šumava P5 Obchvaty na silnici I/22 Cehnice, Drahonice, Skočice aktualizovaná studie ŘSD P6 Plocha pro rekreaci SR21 (golf Frymburk Kovářov) vs. CHKO Šumava, lesní porosty a CHOPAV Šumava Milevsko Hrejkovice, Kostelec nad Vltavou nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) nový Třeboň Třeboň nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) České Doubravice, nadmístní nový Budějovice Nedabyle Třeboň Domanín nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Týn nad Vltavou Temelín, Všemyslice nadmístní nový Český Krumlov Boletice nadmístní vyřešeno (v platné JČK jako SR/A) od záměru upustilo vedení JČK jaro nadmístní nový Český Krumlov, Prachatice Strakonice, Vodňany Horní Planá, Nová Pec Cehnice, Skočice, Drahonice, Pohorovice nadmístní nadmístní vyřešeno dohoda s DO, je pořizován RP (v platné JČK) nový Český Krumlov Frymburk nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) 67

68 68 P6 Jižní tangenta České Budějovice zpracovaná studie proveditelnosti P7 Plocha pro těžbu nerostných surovin PT10 (Branná) vs. II. zóna CHKO Třeboňsko P7 Severní obchvat II/151 Dačice zpracovaná studie proveditelnosti a oponentní návrh CENTROPE P8 Koridor dálnice D3 v úseku D1/3 (doplnění obchvatu Veselí nad Lužnicí) a D1/4 (Veselí nad Lužnicí Ševětín) vs. ochrana přírody P8 Severní silniční tangenta města České Budějovice zpracovaná územní studie P9 Koridor pro silnici I/4 záměr D5/10 (Kubova Huť Nová Houžná) vs. CHKO Šumava a PP Pod Ostrohem P9 Přeložka II/156 Strážkovice zpracovaná studie proveditelnosti P10 Koridor silnice I/24 záměr D10/2 (železniční přejezd Lužnice) a D10/3 (u areálu Gigant) vs. CHKO Třeboňsko a NPR Velký a malý Tisý P10 Propojení I/24 a B41 Jižní Čechy Dolní Rakousko vs. ochrana přírody a krajiny zpracovaná vyhledávací studie P11 Koridor silnice I/39 záměr D13/5 (Horní Planá Želnava) vs. NP Šumava P11 Propojení II/154 a I/24 Jakule Žofina Huť Nová Ves n. Lužnicí vs. ochrana přírody a krajiny zpracovaná studie proveditelnosti P12 Koridor silnice I/39 záměr D13/5 (Horní Planá Želnava) vs. CHKO Šumava P12 Železnice Veselí nad Lužnicí - Jihlava vs. ochrana přírody a krajiny studie SŽDC s několika scénáři České Budějovice Borovnice, Boršov nad Vltavou, České Budějovice, Heřmaň, Nedabyle, Nová Ves, Plav, Roudné, Včelná, Vidov nadmístní nový Třeboň Majdalena, Třeboň nadmístní vyřešen vypuštěno (v platné JČK) Dačice Dačice nadmístní nový České Budějovice, Soběslav České Budějovice Prachatice, Vimperk Bošilec, Veselí nad Lužnicí České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hrdějovice, Úsilné Horní Vltavice, Lenora nadmístní nadmístní nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) nový vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) České Budějovice Strážkovice nadmístní nový Třeboň Lužnice, Třeboň nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Třeboň České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Halámky, Nová Ves nad Luž. nadmístní republiková nový Prachatice Želnava nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Třeboň, Trhové Sviny Český Krumlov, Prachatice České Budějovice, Jindřichův Hradec, Soběslav, Třeboň Nová Ves nad Lužnicí, Nové Hrady Boletice, Horní Planá, Nová Pec, Želnava Bednárec, Bednáreček, Borek, České Budějovice, Dolní Žďár, Doňov, Doubravice, Dunajovice, Horní Skrýchov, Hrdějovice, Jarošov nad Nežárkou, Jindřichův Hradec, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Ledenice, Libín, Libníč, Lišov, Novosedly nad nadmístní nadmístní nadmístní nový vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) nový

69 P13 Koridor silnice II/141 záměr D31/6 (Blažejovice Volary) vs. CHKO Šumava P13 Úprava vymezení NRBK 174 Vltavská niva Dívčí Kámen vodní nádrž Lipno jako vodní osa P14 Koridor D65/2 (silnice Nová Pec Zadní Zvonková) vs. NP a CHKO Šumava a PP Úval Zvonková P14 Úprava tras plynovodů Ep10 a Ep12 střet se zastavitelnými plochami obce Kájov a ochranou přírody P15 Železniční napojení Klápy (v platných záměr územní rezervy D/P) Prověřeno územní studií variantní řešení P16 Záměr železnice (Nové Údolí hr. ČR) vs. NP Šumava a PP Spálený luh P16 Silniční napojení Klápy variantní řešení prověřované v rámci širších vazeb RP Klápa - Hraničník P17 Koridor IV. TŽK záměr D3/3 (Soběslav Ševětín) vs. CHKO Třeboňsko a PR Horusická Blata P17 Doplnění vedení VVN 110 kv Dačice - Jemnice vč. střetů se hřbitovem v Chlumci a letištěm v Borku P18 Koridor D15 (železnice Veselí nad Lužnicí České Velenice) vs. CHKO Třeboňsko a NPR Velký a Malý Tisý a NPR Stará řeka P18 Doplnění vedení VVN 110 kv Strakonice Vimperk hledání vhodné trasy střet se zastavěnými územími P19 Koridor územní rezervy D/O-2 (ŠED železniční napojení Špičáku) vs. CHKO Šumava Nežárkou, Pístina, Plavsko, Pleše, Popelín, Rodvínov, Řípec, Srubec, Staré Hodějovice, Stráž nad Nežárkou, Štěpánovice, Třeboň, Újezdec, Úsilné, Velký Ratmírov, Veselí nad Lužnicí, Vydří, Záhoří, Zlukov Prachatice Volary, Zbytiny nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Český Krumlov, Prachatice Český Krumlov, Prachatice Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Nová Pec Horní Planá, Nová Pec Český Krumlov Boletice, Černá v Pošumaví, Hořice na Šumavě, Kájov nadmístní nadmístní nadmístní nový vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) nový Prachatice Nová Pec nadmístní trvá dokončena ÚS, v červnu proběhne projednání ÚS Prachatice Stožec nadmístní vyřešen od záměru upuštěno, Ing. Študlar Prachatice Nová Pec nadmístní nový České Budějovice, Soběslav Dačice Třeboň Strakonice, Vimperk Bošilec, Veselí nad Lužnicí Báňovice, Budíškovice, Dačice, Staré Hobzí Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Třeboň Bohumilice, Čkyně, Hoštice, Lčovice, Malenice, Milejovice, Nišovice, Svatá Maří, Přechovice, Předslavice, Radošovice, Vimperk, Volyně Český Krumlov Boletice, Černá v Pošumaví, Horní Planá nadmístní nadmístní nadmístní nadmístní nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) nový vyřešeno dohoda s DO (platná JČK) nový vyřešeno (v platné JČK) od záměru 69

70 70 P19 Doplnění VTL plynovodu Horní Planá Hořice na Šumavě hledání vhodné trasy a střet s ochranou přírody P20 Koridor VTL plynovodu záměr Ep9 (Lenora Strážný Horní Vltavice) vs. NP a CHKO Šumava P20 Vypuštění LAPV Vysočany nové vymezení nezasahuje do JČK P21 Koridor Ep10 (VVTL propojení tranzitních plynovodů) vs. NP Šumava P21 Úprava vymezení KP13 Protivín dle ÚP Protivín a střet s Q100 P22 Koridor pro VTL plynovod Ep12 (Kájov Hořice na Šumavě Horní Planá resp. Černá v Pošumaví) vs. CHKO Šumava P22 Obchvat Nové Bystřice silnice II/128 vs. ochrana přírody P23 Koridor silnice II/141 záměr D31/3 (Prachatice Libínské Sedlo) vs. PP Upolíny P23 Dívčice plocha pro dřevozpracující průmysl vs. Natura 2000 P24 Koridor silnice II/141 záměr D31/5 (Blažejovice) a D31/6 (Blažejovice Volary) vs. CHKO Šumava a NPP Blanice P24 Úprava plochy pro bydlení SO11 České Budějovice Za Stromovkou vs. poddolované území P25 Koridor železnice D14/2 (Plzeň České Budějovice) vs. PP Tůně u Hajské P25 Úprava koridoru D9/5 pro obchvat Jarošova nad Nežárkou vs. zastavěné území a ochrana přírody P26 Koridor železnice D14/2 (Plzeň České Budějovice) vs. PR Bažantnice u Pracejovic P26 Úprava koridoru D35/2 pro obchvat Husince vs. ochrana přírody a zastavěné území P27 Koridor železnice D14/2 (Plzeň České Budějovice) vs. NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně P27 Přeshraniční propojení VTL plynovodů Strážný Philippsreut prověřit PÚR ČR P28 Koridor železnice D14/2 (Plzeň České Budějovice) vs. PP Skalský P28 Přeshraniční propojení Český Heršlák (Ep14) Český Krumlov Černá v Pošumaví, Horní Planá Prachatice, Vimperk Horní Vltavice, Lenora, Stožec, Strážný nadmístní nadmístní upustilo vedení JČK jaro 2013 nový vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Dačice Dešná nadmístní nový Český Krumlov Černá v Pošumaví, Frymburk nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Písek Protivín nadmístní nový Český Krumlov Černá v Pošumaví, Horní Planá nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Nová Bystřice Nová Bystřice nadmístní nový Prachatice Prachatice nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) České Dívčice nadmístní nový Budějovice Prachatice Zbytiny nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) České Budějovice České Budějovice nadmístní nový Strakonice Strakonice nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Jindřichův Hradec Jarošov nad Nežárkou nadmístní nový Strakonice Strakonice nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Prachatice Husinec nadmístní nový Strakonice Kestřany nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Vimperk Strážný republiková nový Strakonice Skály nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Kaplice Horní Dvořiště republiková nový

71 prověřit PÚR ČR P29 Koridor železnice D15 (Veselí nad Lužnicí České Velenice) vs. PP Kozí vršek P30 Koridor V2 (vodní zdroj Mažice) vs. PR Kozohlůdky P31 Rozvojová plocha SO11 (České Budějovice Za Stromovkou) vs. poddolované území Litvínovice P32 Rozvojová plocha SO13 (Adamov Hůry Rudolfov) vs. poddolované území Rudolfov u Českých Budějovic P33 Rozvojová plocha KP28 (Český Krumlov Domoradice) vs. poddolované území Přísečná- Domoradice 1, 2 P34 Koridor dálnice D3 záměr D1/6 (Borek Dolní Třebonín) vs. CHLÚ Suché Vrbné P35 Koridor silnice I/19 záměr D6/2 (Mirovice Lety) vs. ložiska nerostných surovin Lety P36 Koridor silnice II/151 záměr D38/3 (Dačice) vs. ložisko nerostných surovin Dačice P37 Koridor silnice II/154 záměr D39 (Kaplice) vs. CHLÚ Kaplice P38 Koridor silnice II/173 záměr D51/2 (Blatná) vs. CHLÚ Blatná P39 Koridor Ep10 (VVTL propojení tranzit. Plynovodů) vs. CHLÚ Číčenice P40 Koridor Ep10 (VVTL propojení tranzitních plynovodů) vs. CHLÚ Černá v Pošumaví I. P41 Koridor dálnice D3 záměr D1/2 (Měšice Veselí nad Lužnicí) vs. přírodní park Turovecký les P42 Koridor silnice I/23 záměry D9/7 (Strmilov Jilem), D9/8 (Jilem a Studená), D9/9 (Studená hranice kraje) vs. přír. park Javořická vrchovina P43 Koridor silnice I/29 záměr D11/4 (Písek Dolní Novosedly) vs. přírodní park Písecké hory P44 Koridor VVN 110 kv záměr Ee3 (Přídolí Kaplice) vs. přírodní park Poluška P45 VVN vedení 110 kv záměr oee#4 (Kaplice Trhové Sviny) vs. přírodní park Soběnovská vrchovina P46 Rozvojová plocha SR1 (Bělčice) vs. lesní porosty Soběslav Vlkov nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Soběslav Borkovice nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) České Budějovice České Budějovice České Budějovice nadmístní Adamov, Hůry, Rudolfov Český Krumlov Český Krumlov, Přísečná České Budějovice České Budějovice, Dobrá Voda u Č. Bud., Rudolfov vyřešeno (v platné JČK) bude dále řešeno v navazující ÚPD nadmístní vyřešeno (v platné JČK) bude dále řešeno v navazující ÚPD nadmístní vyřešeno (v platné JČK) bude dále řešeno v navazující ÚPD nadmístní střet pominul Písek Lety nadmístní vyřešeno (v platné JČK) bude dále řešeno v navazující ÚPD Dačice Dačice nadmístní vyřešeno upraven koridor (dnes D38/2) (v platné JČK) Kaplice Kaplice nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Blatná Č. Budějovice, Vodňany Blatná, Hajany, Chlum nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Číčenice, Dříteň nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Český Krumlov Černá v Pošumaví nadmístní Tábor Dačice Písek Č. Krumlov, Kaplice Kaplice Sezimovo Ústí, Turovec Horní Meziříčko, Jilem, Studená Dolní Novosedly, Písek Přídolí, Střítež, Věžovatá Pláně Besednice, Kaplice, Soběnov nadmístní nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) nadmístní vyřešeno (v platné JČK) bude dále řešeno v navazující ÚPD nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) nadmístní střet pominul od záměru bylo upuštěno Blatná Bělčice nadmístní střet pominul upraveno vymezení (v platné JČK) 71

72 72 P47 Rozvojová plocha SR10 (Libín) vs. lesní porosty P48 Rozvojová plocha SR22 (Lipno Kramolín) vs. lesní porosty P49 Koridor ŠED záměr D16 vs. lesní porosty a CHOPAV Šumava P50 Rozvojová plocha KP18 (Veselí nad Lužnicí) vs. CHOPAV Třeboňská pánev P51 Rozvojová plocha KP32 (Dolní Dvořiště) vs. CHOPAV Novohradské hory P52 Rozvojová plocha KP33 (České Velenice hospodářský park) vs. CHOPAV Třeboňská pánev P53 Koridor silnice I/20 záměr D7/4 (Vodňany Malovičky) vs. KPZ Libějovicko Lomecko P54 Koridor silnice II/156 záměr D42/6 (Žár Nové Hrady) a D42/7 (Nové Hrady) vs. KPZ Novohradsko P55 Nová trasa vedení VVN 400 kv Kočín Mírovka (v platných záměr Ee33) P56 Doplnění vedení VVN 400 kv Kočín Přeštice (Ee#2a, 2b) vs. KPZ Libějovicko Lomecko a ochrana přírody P57 Nové dopravní řešení silnice I/4 v úseku Nová Hospoda Prachatice Prachatice nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Český Krumlov Frymburk, Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod Český Krumlov Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Lipno nad Vltavou, Loučovice nadmístní nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Soběslav Veselí nad Lužnicí nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Kaplice Dolní Dvořiště nadmístní vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) Třeboň České Velenice nadmístní vyřešeno dohoda s DO Vodňany Libějovice, Vodňany Trhové Sviny Horní Stropnice, Nové Hrady, Žár České Budějovice, Týn nad Vltavou, Soběslav, Tábor Blatná, České Budějovice, Prachatice, Strakonice, Vodňany Písek, Strakonice Choustník, Chrbonín, Dolní Hořice, Dříteň, Hartmanice, Hlavatce, Hluboká nad Vltavou, Hodětín, Horní Kněžeklady, Klenovice, Komárov, Košice, Krátošice, Krtov, Modrá Hůrka, Myslkovice, Radenín, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Skopytce, Soběslav, Temelín, Tučapy, Vlastiboř, Zálší, Žimutice Bratronice, Cehnice, Chelčice, Chrášťovice, Čečelovice, Čejetice, Číčenice, Doubravice, Drahonice, Dříteň, Jinín, Krašlovice, Libějovice, Malovice, Mečichov, Radomyšl, Rovná, Řepice, Skočice, Slaník, Stožice, Strakonice, Truskovice, Třebohostice, Vodňany Dobev, Drhovle, Osek, Přešťovice, nadmístní nadmístní nadmístní republiková nadmístní (v platné JČK) vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) vyřešeno dohoda s DO (v platné JČK) trvá (v platné JČK) Dohoda s Ministerstvem kultury obsahovala požadavek na hledání nové trasy. V rámci aktualizace je prověřována možnost nové trasy pro tento záměr. trvá (dříve společný problém s P57) vyřešeno bylo zpracováno

73 Strakonice P57 Doplnění vedení VVN 400 kv Kočín Dasný (Ee#4a, 4b) vs. KPZ Libějovicko Lomecko a ochrana přírody P58 Nové dopravní řešení trasy IV. TŽK v úseku Kamenný Újezd Dolní Třebonín (v platných záměr D3/6) P59 Aktualizace vymezení nadregionálních biocenter dle podkladu MŽP (zpracovatel EKOTOXA, zadavatel AOPK, resp. MŽP) České Budějovice, Prachatice, Týn nad Vltavou, Vodňany České Budějovice, Český Krumlov Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň Radošovice, Rovná, Řepice, Slaník, Strakonice, Štěkeň Břehov, Čejkovice, Číčenice, Dasný, Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Libějovice, Mahouš, Malovice, Němčice, Netolice, Olšovice, Pištín, Sedlec, Temelín Dolní Svince, Chlumec, Kamenný Újezd, Kosov u Opalic, Krasejovka, Mojné, Opalice, Otmanka, Plav, Prostřední Svince, Roudné, Včelná Benešov nad Černou, Blatná, Boletice, Borotín, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Brloh, Cehnice, Čečelovice, Čejetice, Český Krumlov, Číměř, Čížová, Dolní Třebonín, Dvory nad Lužnicí, Hamr, Heřmaň, Hluboká nad Vltavou, Holubov, Horní Stropnice, Hosín, Hranice, Chvalšiny, Jílovice, Jistebnice, Kadov, Kájov, Kamenný Újezd, Kestřany, Křemže, Ktiš, Lažánky, Lenora, Lnáře, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Nadějkov, Nová Bystřice, Nová Pec, Nové Hrady, Oslov, Ostrovec, Petříkov, Pohorská Ves, republiková nadmístní nadmístní dle PÚR 2008 Prověření účelnosti řešení kapacitní silnice jako R v úseku Nová Hospoda Strakonice (11/2010) Závěr: není účelná R, problémem je obchvat Strakonic. Koridor v odpovídá koridoru v ÚP. trvá (dříve součástí P56) trvá trvá 73

74 74 P60 Nové dopravní řešení obchvatu Trhových Svinů na silnici II/156 doporučeny varianty: J4, J6, S1, S3. P61 Prověření nesouladu generelu ÚSES Táborska a generelu ÚSES Jihočeského kraje (resp. platnými JČK) P62 Napojení obce Studená na vodovodní přivaděč P62 Úprava vymezení prvků ÚSES na území NP a CHKO Šumava P63 Nové dopravní řešení v Českém Krumlově P64 Prověření trasy pro vedení cyklostezky podél řeky Malše spojující přilehlé obce (zejm. Roudné a Vidov). P65 Alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1 (úkol dle PÚR 2008, bod (122) s označením S13) Prověření S13 bylo zpracováno ÚÚR v říjnu 2011 Ponědrážka, Příbraz, Přísečná, Putim, Ražice, Smržov, Srnín, Staňkov, Stožec, Stráž nad Nežárkou, Stříbřec, Studená, Suchdol nad Lužnicí, Štěkeň, Tchořovice, Třeboň, Varvažov, Veselí nad Lužnicí, Vojníkov, Volary, Vrábče, Vráž, Záboří, Zlatá Koruna, Želnava Trhové Sviny Otěvěk, Trhové Sviny Tábor všechny obce Táborska nadmístní nadmístní trvá Zpracována nová Studie proveditelnosti přeložky II/156 Otěvěk, Trhové Sviny (IKP Consulting Engineers, 05/2012) trvá Dačice Studená nadmístní vyřešeno (v platné JČK) úkol pro ÚP bod (59) písm. d. Český Krumlov, Prachatice, Vimperk všechny obce na území NP a CHKO Šumava nadmístní nový Český Krumlov Český Krumlov nadmístní pominul město si bude řešit tunel (II/157) ve svém ÚP, s obchvatem I/39 nesouhlasí ani město ČK, ani MD. České Budějovice Blatná, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Třeboň, Vodňany Roudné, Vidov nadmístní vyřešeno (v platné JČK) úkol pro ÚP bod (59) písm. b. zatím bez územní identifikace obcí republiková trvá

75 POPISNÉ KARTY VÝZNAMNĚJŠÍCH PROBLÉMŮ Popisné karty problémů byly zpracovány pro všechny identifikované problémy, které byly označeny jako významnější. Karta problémů se skládá z 6 částí: územní identifikace problému včetně jednoduché přehledné mapky jmenný výčet dotčených katastrálních území, správních území obcí a správních území obcí s rozšířenou působností, základní identifikace stručné vysvětlení problému, detailnější popis podrobnější informace o vzniku problému, kterých sledovaných jevů se problém týká, jaké byly identifikovány střety apod., úroveň řešení stručné nastínění jakými nástroji územního plánování je možné problém řešit, tedy zda ÚPD na úrovni kraje či ÚPD na úrovni obcí, případně jinými nástroji, vývoj v čase porovnává problémy identifikované v rámci zpracované aktualizace ÚAP s problémy, které byly identifikovány v předchozí dokumentaci (nový, trvá, pominul, vyřešen apod.), grafické znázornění problému průmět identifikovaného významnějšího problému na mapový podklad se znázorněním příslušných sledovaných jevů a střetů, pro rychlou představu o rozsahu střetu či územních podmínkách daného problému. Grafické výřezy u jednotlivých karet problémů vycházejí z grafického zpracování problémového výkresu a pro přehledné čtení karet problémů je tedy možné využít legendy tohoto výkresu. Zejména z důvodu velkého rozsahu legendy není možné umisťovat kompletní znění legendy na každou z karet problémů. Legenda na jednotlivých kartách ukazuje pouze grafické znázornění nejdůležitějších limitů využití v území, které jsou předmětem identifikovaného střetu či problému. Pozn. Karty problémů, které již byly vyřešeny a jejich číselná označení nebyla obsazena nově identifikovanými problémy (viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), byly vymazány. Označení a název problému Územní identifikace problému: ORP, obec, k.ú. + mapka Stručný popis problému, střetu atd. Podrobnější popis, v čem spočívá identifikovaný problém, o jaké střety se jedná, jaké jsou dostupné informace apod. Úroveň řešení problému, včetně určení v jaké ÚPD je problém řešitelný a jak: PÚR,, ÚPD obcí. Vývoj problému v čase: nový, trvá, vyřešen, pominul. 75

76 P1 Severní obchvat obce Hrejkovice na silnici I/19 Územní identifikace problému ORP Milevsko obec Hrejkovice Kostelec nad Vltavou k. ú. Hrejkovice Sobědraž Základní identifikace problému Změna upřednostňované varianty obchvatu obce Hrejkovice, požadavek na změnu vymezení Detailnější popis problému Do JČK byl zahrnutý severní obchvat obce v delší variantě (varianta A) ze studie Silnice I/19 v úseku Oltyně hranice kraje 32, kterou zpracovala v říjnu 2006 společnost Dopravoprojekt Brno a.s. Ministerstvo dopravy ČR uplatnilo dne podnět k úpravě varianty z platných JČK na variantu kratší, blíže obci (modrá varianta B), s níž dle informací MD souhlasí i obec Hrejkovice. S novou trasou obchvatu byl identifikován střet s půdou 1. třídy ochrany. V aktualizaci JČK by mělo být upraveno vymezení koridoru v souladu s bližší variantou obchvatu (variantou B), přičemž při úpravě vymezení je třeba zohlednit aktuální stav zastavěného území, které se od doby dokončení studie v roce 2006 změnilo. Úroveň řešení V 1. aktualizaci JČK prověřit a případně upravit vymezení koridoru D6/4. 76 ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD následně vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

77 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

78 P2 Obchvat silnice II/156 Nedabyle vs. zastavěné území Územní identifikace problému ORP České Budějovice obec Doubravice, Nedabyle k. ú. Doubravice u Nedabyle, Nedabyle Základní identifikace problému Střet dopravního záměru X zastavěného území obce. Detailnější popis problému Pro záměr obchvatu na silnici II/156 u Nedabyle nebyla dosud zpracována žádná studie prověřující umístění této stavby. Vzhledem k dlouhé době, kdy byly připravovány JČK, došlo k velkému posunu z pohledu zastavěnosti obce Nedabyle. Dnes by v místě plánovaného obchvatu dle platných JČK muselo dojít k demolicím několika novostaveb, proto, i přes neprověřenost tohoto záměru v nějaké podrobnější studii, by bylo vhodné zvážit úpravu vymezení koridoru pro tento obchvat. Nová trasa obchvatu je ve střetu s půdou 1. třídy ochrany. 78 Úroveň řešení v 1. aktualizaci koridor D42/1 pro obchvat Nedabyle s ohledem na rozšíření zastavěného území obce, s přihlédnutím ke kvalitní půdě 1. třídy ochrany. ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

79 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

80 P3 Nové dopravní řešení obchvat II/138 Všeteč (variantní řešení) Územní identifikace problému ORP Týn nad Vltavou obec Temelín, Všemyslice k. ú. Temelín, Všemyslice, Všeteč Základní identifikace problému Požadavek obce na obchvat silnice II/138 Všeteč. Střet dopravního záměru X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému Obchvat Všetče nebyl dosud v JČK řešen, platné JČK obsahují řešení homogenizace a rozšíření silnice II/138 (D40/2). Obec nesouhlasí s homogenizací silnice a požaduje řešení obchvatem, z tohoto důvodu si obec zadala zpracování Studie obchvatu silnice II/138 Všeteč, jejímž zpracovatelem je Atelier SIS, ČB, prosinec Z této studie vyplynuly 4 varianty. U navržených variant obchvatu byly identifikovány střety s migračně významným územím. Realizací záměru by mělo být zajištěno zachování migrační prostupnosti krajiny a omezeno takové využití území (včetně umísťování staveb), které by bránilo volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení migrační prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále byly identifikovány střety s přírodním parkem Písecké hory, regionálním biocentrem RBC 785 (Vysoký a Malý Kamík) a s lesem zvláštního určení. 80 Úroveň řešení V 1. aktualizaci prověřit možnost řešení silnice II/138 u Všetče obchvatem dle navržených variant, včetně řešení identifikovaných střetů s ochranou přírody. ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

81 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

82 P4 Páteřní cyklistické cesty + cyklostezky (D75) Územní identifikace problému ORP všechny ORP mimo Blatnou obec prozatím bez bližší územní identifikace k. ú. prozatím bez bližší územní identifikace Základní identifikace problému Vytváření podmínek pro rozvoj cyklodopravy na páteřních trasách cyklistických cest. Vypustit ze vymezení koridorů pro cyklostezky. Detailnější popis problému V platných JČK jsou vymezené koridory pro cyklostezky (záměry pod označením D75). V rámci uplatňování tohoto záměru do ÚPD obcí se konkrétní vymezení cyklostezek na úrovni ukázalo být velice problematické. V podrobnosti nelze vymezit koridor pro cyklostezku v takové šíři, aby jej bylo možné smysluplně upřesnit v územním plánu. Účelnější by mohlo být na úrovni stanovit páteřní cyklistické cesty, pro něž budou vytvořeny příznivé podmínky pro jejich realizaci. Nadace Jihočeské cyklostezky dlouhodobě pracuje na vymezování cyklotras a jejich evidenci, včetně údajů o přístupnosti, druhu povrchu, významnosti atd. V rámci těchto definovaných pátečních cyklistických cest, mezi nimiž jsou i 2 mezinárodní Eurovelo 7 a 13, podporovat vytváření podmínek pro jejich realizaci, ať již formou cyklotras či samostatných od silničního provozu oddělených cyklostezek (zejména u cyklistických cest procházejících po frekventovaných silnicích I., II. nebo III. třídy). 82 Úroveň řešení V aktualizaci JČK vypustit vymezení cyklostezek formou koridorů a prověřit další možnosti koordinace územně plánovací činnosti obcí pro řešení cyklodopravy, zejména na páteřních cyklistických cestách. ÚPD obcí Jiné Vývoj v čase Problém nový Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem.

83 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

84 P5 Obchvaty na silnici I/22 Cehnice, Drahonice, Skočice, Lidmovice (střet s migračně významným územím) Územní identifikace problému ORP Strakonice Vodňany obec Cehnice Drahonice Skočice Pohorovice k. ú. Cehnice, Drahonice, Dunovice, Lidmovice, Pohorovice, Skočice Základní identifikace problému Změna trasy silnice I/22. Střet dopravního záměru X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému Záměr zlepšení parametrů silnice I/22 v úseku Vodňany Strakonice byl aktualizován oborovým dokumentem Studie silnice I/22 v úseku Vodňany hranice Plzeňského kraje, zpracovaným v lednu 2008 společností Pragoprojekt a.s. Aktualizace studie se dotýká 2 úseků vymezených v JČK D8/3 (severní obchvat Cehnice), D8/4 (úsek Drahonice Lidmovice), kde byly upraveny trasy obchvatů Cehnice, Drahonice, Skočice a Lidmovice. Úseky D8/3 a D/4 by na sebe měly plynule navazovat. Na silnici I/22 v úseku mezi Drahonicemi a Cehnicemi byl identifikován střet s migračně významným územím. Realizací záměru by mělo být zajištěno zachování migrační prostupnosti krajiny a omezeno takové využití území (včetně umísťování staveb), které by bránilo volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení migrační prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále byly identifikovány střety se zastavěným územím Cehnice a Strakonice, poddolovaným územím Cehnice a s půdou 1. třídy ochrany. 84 Úroveň řešení Do 1. aktualizace upravit vymezení koridorů D8/3 a D8/4 dle závěrů uvedené studie a dále v dalších stupních ÚPD zajistit podmínky pro zachování prostupnosti území (migrace). ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

85 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

86 P6 Jižní tangenta České Budějovice (střet s migračně významným územím a NRBK) Územní identifikace problému ORP České Budějovice obec Borovnice, Boršov nad Vltavou, České Budějovice, Heřmaň, Nedabyle, Nová Ves, Plav, Roudné, Včelná, Vidov k. ú. Borovnice u Českých Budějovic, Boršov nad Vltavou, České Budějovice 7, Heřmaň u Českých Budějovic, Nedabyle, Nová Ves u Českých Budějovic, Plav, Roudné, Včelná, Vidov Základní identifikace problému Prověřená trasa Jižní tangenty. Střet dopravního záměru X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému Pro záměr Jižní tangenty města České Budějovice, vymezený v platných JČK jako D26 (Jižní tangenta České Budějovice) a jako územní rezerva D/H (pokračování Jižní tangenty), byla zpracována Studie proveditelnosti jižní tangenty České Budějovice, kterou zpracovala společnost Novák&Partner, s.r.o., v říjnu V této studii byla trasa zpřesněna s ohledem na konkrétní územní podmínky a v potřebné podrobnosti. Ve východní části Jižní tangenty byl identifikován střet s migračně významným územím. Realizací záměru by mělo být zajištěno zachování migrační prostupnosti krajiny a omezeno takové využití území (včetně umísťování staveb), které by bránilo volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení migrační prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jižní tangentu křižují rovněž nadregionální biokoridory NRBK 117 a NRBK 169 a je lehce v kontaktu s RBC 604. Dále byly identifikovány střety s půdou 1. třídy ochrany a záplavovým územím Q100. V rámci dalších projektových prací je třeba zajistit příslušná opatření zajišťující prostupnost i v NRBK. 86 Úroveň řešení Do 1. aktualizace upravit vymezení koridoru D26 a vypustit územní rezervu D/H dle závěrů uvedené studie a dále v dalších stupních ÚPD zajistit podmínky pro zachování prostupnosti území (migrace, ÚSES). ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

87 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

88 P7 Severní obchvat II/151 Dačice Územní identifikace problému ORP Dačice obec Dačice k. ú. Borek u Dačic, Dačice, Malý Pěčín Základní identifikace problému Návrh nové varianty řešení obchvatu mimo studii proveditelnosti. Střet dopravního záměru X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému Pro umístění obchvatu Dačic byla zpracována Studie proveditelnosti severního obchvatu Dačic, jejímž zpracovatelem je IKP Consulting Engineers, s.r.o., říjen Se závěry studie však nesouhlasila společnost CENTROPE a nechala si zpracovat oponentní studii, která vyhledala úplně novou trasu. Výsledné trasy z obou studií byly převzaty jako záměry pro aktualizaci JČK. V severní části obchvatu dle studie CENTROPE (od38/2a) byl identifikován střet s regionálním biocentrem RBC 648 (Zahrádky), který by znamenal přetnutí biocentra. Bude potřeba prověřit funkčnost takto zmenšeného biocentra. Dále byl u nového návrhu obchvatu (od38/2a) identifikován střet s maloplošným zvláště chráněným územím - přírodní památkou Dubová stráň, s půdou 1. třídy ochrany, s lesy ochrannými a zvláštního určení a se záplavovým územím Q Úroveň řešení V 1. aktualizaci prověřit variantní řešení obchvatu Dačic (dle platných JČK D38/2, D53/1) dle závěrů uvedených studií a dále v dalších stupních ÚPD zajistit podmínky pro zachování přírodně cenného území (ÚSES, PP) a eliminování vlivu ostatních střetů. ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

89 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

90 P8 Severní silniční tangenta města České Budějovice Územní identifikace problému ORP České Budějovice obec České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hrdějovice, Úsilné k. ú. Bavorovice, České Budějovice 3, České Vrbné, Hrdějovice, Úsilné Základní identifikace problému Vyhledaná trasa dle územní studie. Střet dopravního záměru X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému V únoru 2013 byla dokončena Územní studie pro územní rezervu Severní silniční tangenty města České Budějovice dle bodu (60) písm. b. JČK, jejíž projednání s dotčenými orgány již proběhlo a v orgánech JČK proběhne v červnu Zpracovatelem studie byla společnost IKP Consulting Engineers, s.r.o. Ve východní části severní tangenty (od/r) byl identifikován střet s regionálním biocentrem RBC 609 (Světlík), který by znamenal úplné rozdělení biocentra, jehož funkčnost bude muset být v rámci vymezení koridoru ještě prověřena. Dále byly identifikovány střety s Naturou 2000 ptačí oblast CZ (Českobudějovické rybníky), s půdou 1. třídy ochrany, se záplavovým územím Q100 a s poddolovaným územím Hrdějovice. Po schválení možnosti využití této územní studie a po vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti bude v 1. aktualizaci JČK pro doporučenou trasu prověřeno vymezení koridoru pro dopravu, se zohledněním identifikovaných střetů, dále bude třeba vyřešit napojení koridoru na záměr D7/6 (Češnovice Dasný). 90 Úroveň řešení V 1. aktualizaci prověřit vymezení koridoru pro Severní silniční tangentu (dle platných JČK územní rezerva D/R) dle závěrů uvedené územní studie, zároveň vypustit prozatím drženou územní rezervu D/R, zároveň řešit identifikované střety. ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

91 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

92 P9 Přeložka II/156 Strážkovice (variantní řešení) Územní identifikace problému ORP České Budějovice obec Strážkovice k. ú. Strážkovice Základní identifikace problému Variantní řešení obchvatu Strážkovice dle studie proveditelnosti. Střet dopravního záměru X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému Pro umístění stavby v rámci koridoru D42/2 v obci Strážkovice na silnici II/156, která je páteřním tahem dle Optimalizace dopravní sítě v JČK, byla zpravována Studie proveditelnosti přeložky silnice II/156 v obci Strážkovice, jejímž zpracovatelem byla společnost IKP Consulting Engineers, s.r.o., květen Na základě této studie byly vyhodnoceny 3 varianty (od42/2a, od42/2b, od42/2c), které bude třeba prověřit v rámci 1. aktualizace JČK. Území okolo celé obce Strážkovice bylo vyhodnoceno jako migračně významné území, z čehož plyne i identifikovaný střet obchvatu (ve všech variantách) s migračně významným územím. Realizací záměru by mělo být zajištěno zachování migrační prostupnosti krajiny a omezeno takové využití území (včetně umísťování staveb), které by bránilo volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení migrační prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále byl identifikován rozsáhlý střet s půdou 1. třídy ochrany. 92 Úroveň řešení V 1. aktualizaci prověřit variantní řešení obchvatu Strážkovic (dle platných JČK D42/2) dle závěrů uvedené studie proveditelnosti a dále v dalších stupních projektové dokumentace zajistit podmínky pro zachování přírodně cenného území (migrace savců), vč. ochrany kvalitní půdy. ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

93 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

94 P10 Propojení I/24 a B41 Jižní Čechy Dolní Rakousko vs. ochrana přírody a krajiny Územní identifikace problému ORP Třeboň obec České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Halámky, Nová Ves nad Lužnicí k. ú. České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Halámky, Nová Ves nad Lužnicí Základní identifikace problému Nové významné propojení silnic I/24 B41 Jižní Čechy Dolní Rakousko. Střet dopravního záměru X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému Dle Koncepce optimalizace dopravní sítě JČK byla identifikována potřeba řešit přeshraniční silniční propojení I/24 a B41 Jižní Čechy Dolní Rakousko jako výhledovou součást páteřní dopravní sítě. V červnu 2012 byla dokončena Vyhledávací studie nové trasy silnice s propojením silnic I/24 a B41 Jižní Čechy Dolní Rakousko, kterou zpracovala společnost Pragoprojekt a.s. Studie vytipovala 8 variant, přičemž v závěru doporučila dále sledovat variantu 8, v části úseku alternativně variantu č. 7. Součástí tohoto propojení by měl být obchvat Českých Velenic dle územního plánu (D#12/1a) s návrhem úpravy u hranice ČR (D#12/1b), západní obchvat obce Nová Ves nad Lužnicí (D#12/2), drobná úprava oblouku u Lesních Chalup (D#12/3), úprava napojení u Dvorů nad Lužnicí (D#12/4a, D#12/4b). Území okolo celého záměru bylo vyhodnoceno jako migračně významné území. Realizací záměru by mělo být zajištěno zachování migrační prostupnosti krajiny a omezeno takové využití území (včetně umísťování staveb), které by bránilo volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení migrační prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále byl identifikován rozsáhlý střet s 2. zónou CHKO Třeboňsko, s CHOPAV Třeboňská pánev, s CHLÚ a ložiskem nerostných surovin, s lokalitou Natura 2000 (EVL Třeboňsko - střed), s přírodní rezervací Horní Lužnice, RBC Halámky a záplavovým územím Q Úroveň řešení PÚR resp. ÚPD obcí republikový záměr PÚR ČR. Poté JČK prověřit vymezení koridoru pro toto propojení dle závěrů uvedené studie proveditelnosti, včetně zohlednění identifikovaných střetů. Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

95 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

96 P11 Propojení II/154 a I/24 Jakule Žofina Huť Nová Ves n. Lužnicí vs. ochrana přírody a krajiny Územní identifikace problému ORP Třeboň, Trhové Sviny obec Nová Ves nad Lužnicí, Nové Hrady k. ú. Byňov, Nakolice, Nová Ves nad Lužnicí, Obora u Vašného, Vyšné Základní identifikace problému Nové významné propojení silnic II/154 a I/24. Střet dopravního záměru X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému Dle Koncepce optimalizace dopravní sítě JČK byla identifikována potřeba řešit silniční propojení II/154 a I/24 jako výhledovou součást páteřní dopravní sítě. V červnu 2012 byla dokončena Studie proveditelnosti propojení silnice II/154 a I/24, kterou zpracovala společnost Pragoprojekt a.s. Studie prověřovala několik variant východo-západního propojení a v závěru doporučila dále sledovat variantu 1 (červená) mezi sídlem Jakule (k.ú. Byňov) a Novou Vsí nad Lužnicí. Součástí tohoto propojení by měla být homogenizace stávající silnice III/15425, III/15014 a III/15010 a obchvat u Žofiny Huti a obchvat Nové Vsi nad Lužnicí. Území okolo celého záměru bylo vyhodnoceno jako migračně významné území. Realizací záměru by mělo být zajištěno zachování migrační prostupnosti krajiny a omezeno takové využití území (včetně umísťování staveb), které by bránilo volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení migrační prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále byl identifikován rozsáhlý střet s 2. zónou CHKO Třeboňsko, s lesy zvláštního určení, s lokalitou Natura 2000 (EVL Žofina Huť). 96 Úroveň řešení V 1. aktualizaci prověřit vymezení koridoru pro toto propojení dle závěrů uvedené studie proveditelnosti a dále v dalších stupních projektové dokumentace zajistit podmínky pro zachování přírodně cenného území (migrace savců, CHKO, EVL, lesní porosty atd.) ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

97 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

98 P12 Železnice Veselí nad Lužnicí - Jihlava Územní identifikace problému ORP České Budějovice, Jindřichův Hradec, Soběslav, Třeboň obec Bednárec, Bednáreček, Borek, České Budějovice, Dolní Žďár, Doňov, Doubravice, Dunajovice, Horní Skrýchov, Hrdějovice, Jarošov nad Nežárkou, Jindřichův Hradec, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Ledenice, Libín, Libníč, Lišov, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Plavsko, Pleše, Popelín, Rodvínov, Řípec, Srubec, Staré Hodějovice, Stráž nad Nežárkou, Štěpánovice, Třeboň, Újezdec, Úsilné, Velký Ratmírov, Veselí nad Lužnicí, Vydří, Záhoří, Zlukov Základní identifikace problému Zvýšení výkonnosti tratě Veselí nad Lužnicí Jihlava, variantní řešení. Střet dopravního záměru X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému SŽDC, s.o. si nechala v listopadu 2009 zpracovat studii Zvýšení výkonnosti tratě Veselí nad Lužnicí Jihlava, vč. odstranění úvraťových jízd v ŽST Jihlava, kterou zpracovala společnost SUDOP PRAHA, a.s. Studie vypracovala 3 varianty optimalizace, modernizace a nová trať. Závěr studie doporučil dále sledovat variantu optimalizace, ale dle posledních konzultací s Ing. Válečkem (SŽDC, listopad 2012) nebylo dosud rozhodnuto, která varianta bude vybrána k dalšímu rozpracování. Aktualizace (první či další) by měla prověřit stav tohoto záměru. Velká část území dotčeného záměrem je součástí migračně významného území. Realizací záměru by mělo být zajištěno zachování migrační prostupnosti krajiny a omezeno takové využití území (včetně umísťování staveb), které by bránilo volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení migrační prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále byl identifikován střet s 2. zónou CHKO Třeboňsko, CHOPAV Třeboňská pánev, půdou 1. třídy ochrany, dobývacími prostory, CHLÚ, ložisky nerostných surovin, lesy zvláštního určení, lokalitami Natura 2000 (EVL i ptačí oblast), poddolovaným územím a s prvky ÚSES. 98 Úroveň řešení V 1. případně další aktualizaci prověřit vymezení koridoru pro zvýšení výkonnosti tratě dle aktuálních závěrů (konzultace se SŽDC) a dále zajistit podmínky pro zachování přírodně cenného území, eliminaci střetů. ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

99 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

100 P13 Úprava vymezení NRBK 174 Vltavská niva Dívčí Kámen Územní identifikace problému ORP Český Krumlov, Prachatice obec Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Nová Pec k. ú. Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Kapličky, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Nová Pec, Pernek Základní identifikace problému Požadavek na úpravu vodní osy NRBK 174 Vltavská niva Dívčí Kámen na území Lipenské vodní nádrže. Detailnější popis problému MŽP požaduje změnu vymezení vodní osy NRBK 174 Vltavská niva Dívčí Kámen v rozsahu vodní nádrže Lipno. Tato vodní osa je dle platných JČK vymezena na pravém břehu Lipenské nádrže, což je metodicky špatné. Ve spolupráci s dotčenými obcemi a Ing. Wimmerem (autorizovaná osoba pro ÚSES) byl vytvořen návrh vymezení vycházející z tzv. hladiny stálého nadržení (716 m.n.m.) a původního koryta řeky Vltavy. Konečný návrh, který byl akceptován jak dotčenými obcemi, tak i MŽP (dohoda z ) pochází od Ing. Hájka, GeoVision Plzeň (odborný konzultant MŽP) a tento návrh je součástí ÚAP kraje. V rámci 1. aktualizace JČK bude toto vymezení převzato a budou vyřešeny všechny další související prvky ÚSES. Úroveň řešení Do 1. aktualizace JČK převzít vymezení NRBK 174 Vltavská niva Dívčí Kámen v rozsahu vodní nádrže Lipno dle předběžné dohody s MŽP. ÚPD obcí Jiné Vývoj v čase Problém nový Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 39 JČK). 100

101 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

102 P14 Úprava tras plynovodů Ep10 a Ep12 (střet se zastavitelnými plochami obce Kájov) Územní identifikace problému ORP Český Krumlov obec Boletice, Černá v Pošumaví, Hořice na Šumavě, Kájov k. ú. Boletice, Černá v Pošumaví, Hořice na Šumavě, Křenov u Kájova, Mýto u Hořic na Šumavě, Skláře na Šumavě, Svíba Základní identifikace problému Požadavek na úpravu tras plynovodů Ep10 a Ep12. Střet energetických záměrů X ochrana přírody. Detailnější popis problému Koridor pro propojení tranzitních plynovodů (Ep10) a VTL plynovod Kájov Hořice na Šumavě Černá v Pošumaví (Ep12) je součástí platných JČK. Obec Kájov však podala podnět k úpravě trasy z důvodu střetu se zastavitelnými plochami. Společnost E.ON ČR dodala návrh nové trasy těchto plynovodů (projektant Ing. Veselý) a společnost NET4GAS tento návrh akceptovala. S novou trasou plynovodů byly identifikovány střety s lesy zvláštního určení, s lokalitou Natura 2000 ptačí oblast Boletice a EVL Boletice, s lokalitou zvláště chráněných druhů Boletice vrch Olymp, s poddolovaným územím Černá v Pošumaví, s ložiskem nerostných surovin Černá v Pošumaví Mokrá a se zastavěným územím Hořice na Šumavě. Do 1. aktualizace JČK prověřit úpravu vymezení koridorů Ep10, Ep12 dle návrhu E.ON ČR, včetně řešení identifikovaných střetů. Úroveň řešení V 1. aktualizaci JČK prověřit a převzít návrh trasy plynovodů, upravit vymezení koridorů Ep10 a Ep12, včetně řešení identifikovaných střetů zejména s ochranou přírody. 102 ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 33 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

103 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

104 P15 Železniční napojení Klápy vs. NP a CHKO Šumava (v platných záměr D/P) Územní identifikace problému ORP Prachatice obec Nová Pec k. ú. Nová Pec Základní identifikace problému Převzetí výsledné varianty dle dokončené a projednané územní studie. Významný střet koridoru pro dopravu X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému Koridor územní rezervy pro železnici D/P (železniční napojení Klápy) zasahuje do Národního parku Šumava a do I., II. a III. zóny CHKO Šumava. Tento nově navrhovaný úsek železniční trati (Šumavské elektrické dráhy) by měl sloužit pro zajištění dopravní dostupnosti pro navrhované propojení Klápa Hraničník (D83). Na celém území národních parků je dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mj. zakázáno stavět nové železnice, jedná se proto o významný střet se zákonem a pro realizaci záměru by bylo nutno udělit výjimku vlády. Na území první zóny chráněné krajinné oblasti je mimo jiné zakázáno umisťovat a povolovat nové stavby a povolovat a měnit využití území. V případě realizace tohoto propojení na Hochficht je naopak železnice pravděpodobně přijatelnějším dopravním prostředkem než automobilová doprava. V dubnu 2013 byla dokončena Územní studie pro ŠED v úseku Nová Pec Klápa dle bodu (60) písm. b. JČK, jejíž projednání s dotčenými orgány a v orgánech JČK proběhne v červnu Po schválení možnosti využití této územní studie a po vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti budou doporučené varianty č. 1, 4 a 5 zahrnuty jako variantní řešení koridoru pro dopravu do 1. aktualizace JČK. Ani jedna z variant již nezasahuje do NP Šumava, ale dále prochází I., II. a III. zónou CHKO Šumava, dále byly identifikovány střety s půdou 1. třídy ochrany, s migračně významným územím, s Naturou 2000 (EVL Šumava). Záměr je ve střetu i s ochrannými podmínkami CHOPAV Šumava, kde je zakázáno jednorázově odstraňovat lesní porosty o ploše více než 25 ha. 104 Úroveň řešení V 1. aktualizaci JČK prověřit a převzít doporučené varianty z územní studie jako variantní řešení koridoru pro dopravu a současně vypustit územní rezervu D/P. ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba dále upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Ve vazbě na 36 odst. 1 SZ je třeba chránit plochu územní rezervy, aby její dosavadní využití nebylo změněno způsobem, který by znemožnil či ztížil budoucí využití. Vývoj v čase Problém trvá.

105 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

106 P16 Silniční napojení Klápy vs. NP a CHKO Šumava Územní identifikace problému ORP Prachatice obec Nová Pec k. ú. Nová Pec Základní identifikace problému Řešení silničního napojení Klápy dle rozpracovaného Regulačního plánu Klápa - Hraničník. Významný střet koridoru pro dopravu X ochrany přírody a krajiny. Detailnější popis problému Silniční napojení Klápy není v platných JČK vůbec řešeno. V rámci řešení širších vazeb Regulačního plánu Klápa Hraničník byly vytipovány 2 varianty silničního napojení, které v maximální míře využívají stávajících místních komunikací a cest. Variantní silniční napojení je třeba zahrnout do aktualizace. Navržené 2 varianty silničního napojení zasahují do Národního parku Šumava a do I., II. a III. zóny CHKO Šumava. Toto nově navrhované silniční napojení by mělo sloužit pro zajištění dopravní dostupnosti pro navrhované propojení Klápa Hraničník (D83). Z pohledu národního parku dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se jedná o významný střet se zákonem a pro realizaci záměru by bylo nutno udělit výjimku vlády. Na území I. zóny chráněné krajinné oblasti je mimo jiné zakázáno umisťovat a povolovat nové stavby a povolovat a měnit využití území. Záměr je ve střetu s ochrannými podmínkami CHOPAV Šumava, kde je zakázáno jednorázově odstraňovat lesní porosty o ploše více než 25 ha. Dále byly identifikovány střety s půdou 1. třídy ochrany, s migračně významným územím a s Naturou 2000 (EVL Šumava) a s Naturou 2000 (Ptačí oblast Šumava). Pozn. Regulační plán Klápa Hraničník dle bodu (61) JČK je ve fázi po společném jednání. 106 Úroveň řešení V 1. aktualizaci JČK prověřit varianty silničního napojení z rozpracovaného regulačního plánu a vymezit pro ně koridor pro dopravu. Při vymezení koridoru zohlednit všechny identifikované střety. ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba dále upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Ve vazbě na 36 odst. 1 SZ je třeba chránit plochu územní rezervy, aby její dosavadní využití nebylo změněno způsobem, který by znemožnil či ztížil budoucí využití. Vývoj v čase Problém nový

107 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

108 P17 Doplnění vedení VVN 110 kv Dačice - Jemnice (vč. střetů se hřbitovem v Chlumci a letištěm v Borku) Územní identifikace problému ORP Dačice obec Báňovice, Budíškovice, Dačice, Staré Hobzí k. ú. Báňovice, Chlumec u Dačic, Dačice, Hradišťko u Dačic, Nové Dvory, Ostojkovice, Vnorovice Základní identifikace problému Doplnění vedení VVN 110 kv Dačice Jemnice. Střet energetického záměru X geologie. Detailnější popis problému Vedení VVN 110 kv Dačice Jemnice bylo součástí ÚP VÚC Javořická vrchovina (kód záměru Ee3), ale nebylo převzato do JČK. Na základě připomínek k návrhu JČK, které nebylo možné z časových důvodů kladně vypořádat, obce Dačice (KUJCK 39678/2011 OREG/101) a společnosti E.on ČR (KUJCK 39678/2011 OREG/55), je potřeba prověřit vymezení koridoru pro tuto energetickou stavbu. Byl identifikován střet záměru Ee#1 a ložiska nerostných surovin Ostojkovice, který bude třeba při prověřování trasy vyřešit. Ve 2. úplné aktualizaci ÚAP Dačice byl identifikován ještě střet s letištěm v místní části Borek u Dačic a dále střet se hřbitovem v místní části Chlumec u Dačic. I tyto střety je třeba při prověřování trasy vyřešit. Úroveň řešení V 1. aktualizaci JČK vymezit koridor pro vedení VVN 110 kv, se zohledněním všech identifikovaných střetů. 108 ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 28 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

109 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

110 P18 Doplnění vedení VVN 110 kv Strakonice Vimperk vs. zastavěná území Územní identifikace problému ORP Strakonice, Vimperk obec Bohumilice, Čkyně, Hoštice, Lčovice, Malenice, Milejovice, Nišovice, Přechovice, Předslavice, Radošovice, Svatá Maří, Vimperk, Volyně k. ú. Bohumilice v Čechách, Bořanovice u Vimperka, Boubská, Černětice, Čkyně, Hoštice u Volyně, Lčovice, Malenice, Milejovice, Milíkovice, Nišovice, Přechovice, Račí u Nišovic, Radošovice u Strakonic, Smrčná u Čkyně, Svaryšov, Úlehle u Předslavic, Volyně Základní identifikace problému Vymezit koridor pro energetický záměr VVN 110 kv Strakonice Vimperk Střet energetického záměru X zastavěná území obcí Detailnější popis problému Energetický záměr vedení VVN 110 kv Strakonice Vimperk byl již součástí návrhu JČK (kód Ee15), ale na základě dohody mezi pořizovatelem Ing. Bočkem a Ing. Mikulášem (E.ON ČR) ze dne (KUJCK 24937/2010 OREG/1) by záměr vypuštěn. Součástí dohody byl i požadavek na zapracování nové trasy tohoto vedení do ÚAP kraje a poté do aktualizace JČK. Nová trasa byla dodána společností E.ON ČR (Ing. Hlach). Energetický záměr je ve střetu s několika zastavěnými územími (Bohumilice, Čkyně, Lčovice, Vimperk). Při vymezování koridoru pro tento záměr bude třeba vyřešit tyto identifikované střety. Úroveň řešení V 1. aktualizace JČK prověřit vymezení koridoru pro tento záměr, se zohledněním identifikovaných střetů. 110 ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 28 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

111 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

112 P19 Doplnění VTL plynovodu Horní Planá Hořice na Šumavě (Ep#1) vs. ochrana přírody Územní identifikace problému ORP Český Krumlov obec Černá v Pošumaví, Horní Planá k. ú. Černá v Pošumaví, Horní Planá Základní identifikace problému Vymezit koridor pro energetický záměr VTL plynovod Horní Planá Hořice na Šumavě. Střet energetického záměru X ochrana přírody Detailnější popis problému Energetický záměr VTL plynovodu Kájov - Hořice na Šumavě - Černá v Pošumaví byl již součástí návrhu JČK (kód Ep12), ale na základě dohody s obcí Horní Planá v rámci vypořádání námitky obce (KUJCK 37477/2010 OREG/1, 3) k návrhu JČK byl záměr upraven, resp. vypuštěna jeho část Hořice na Šumavě Horní Planá. Součástí vypořádání námitky byl i příslib na zapracování nové trasy (i variantního řešení) tohoto plynovodu do ÚAP kraje a poté do aktualizace JČK. Nová trasa zahrnutá do ÚAP kraje (Ep#1) je v souladu s rozpracovaným ÚP Horní Planá, do něhož byla trasa převzata od společnosti E.ON ČR (projektant Ing. Veselý). Energetický záměr je ve střetu s poddolovaným územím Černá v Pošumaví, s lokalitou Natura 2000 EVL Šumava, a s 1. zónou CHKO Šumava. Při vymezování koridoru pro tento záměr bude třeba vyřešit tyto identifikované střety. Úroveň řešení V 1. aktualizace JČK prověřit vymezení koridoru pro tento záměr, se zohledněním identifikovaných střetů. 112 ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP příp. RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 28 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

113 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

114 P20 Vypuštění LAPV Vysočany Územní identifikace problému ORP Dačice obec Dešná k. ú. Dančovice Základní identifikace problému Pominuly důvody pro vymezení LAPV Vysočany na území JČK. Detailnější popis problému Lokalita pro akumulaci povrchových vod (LAPV) Vysočany (L/H) byla vymezena v platných JČK jako územní rezerva po dohodě s Ministerstvem zemědělství. Těsně po vydání JČK byl dokončen Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území jako součást národních plánů povodí (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách), který začal platit ke dni , kdy byl podepsán protokol o jeho pořízení (ministři zemědělství a životního prostředí). Součástí generelu je i zpřesněné vymezení LAPV. Úroveň řešení V 1. aktualizaci JČK bude třeba vypustit územní rezervu L/H pro LAPV Vysočany, jelikož důvod pro její vymezení pominul. 114 ÚPD obcí Jiné Vývoj v čase Problém nový Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem.

115 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

116 P21 Úprava vymezení KP13 Protivín vs. záplavové území Územní identifikace problému ORP Písek obec Protivín k. ú. Protivín Základní identifikace problému Požadavek na úpravu vymezení rozvojové plochy KP13 Protivín. Střet rozvojové plochy X záplavové území X záměr dopravní Detailnější popis problému V platných JČK je vymezena komerční a průmyslová plocha KP13 Protivín. Město Protivín podalo k návrhu námitku (KUJCK 39916/2010 OREG/1, 3), v níž požadovalo upravit (zvětšit) plochu dle ÚP Protivín (v době podání námitky se jednalo o návrh ÚP). Této námitce nemohlo být z časových důvodů vyhověno, proto byl dán příslib zařazení tohoto požadavku do ÚAP kraje a poté do aktualizace JČK. Plocha již v původním vymezení byla ve střetu se záplavovým územím řeky Blanice. Záměr KP13 je rovněž ve střetu se záměrem zdvojkolejnění železnice Plzeň České Budějovice (D14/2). Úroveň řešení v 1. aktualizaci JČK možné rozšíření rozvojové plochy KP13 dle ÚP Protivín. 116 ÚPD obcí Jiné Vývoj v čase Problém nový Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba dále upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 13 JČK). Při upřesňování ploch je třeba vzájemně koordinovat vymezení KP13 a D14.

117 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

118 P22 Obchvat Nové Bystřice na silnici II/128 vs. ochrana přírody Územní identifikace problému ORP Jindřichův Hradec obec Nová Bystřice k. ú. Nová Bystřice Základní identifikace problému Požadavek obce na vymezení koridoru pro obchvat II/128 Nové Bystřice. Záměr dopravní infrastruktury X ochrana přírody a krajiny. Detailnější popis problému V prosinci 2010 podala obec Nová Bystřice námitku k návrhu JČK (KUJCK 628/2011 OREG/1), v níž požadovala doplnění obchvatu na silnici II/128 u Nové Bystřice do JČK. Námitce nemohlo být z časových důvodů vyhověno, proto je doplnění tohoto obchvatu předmětem 1. aktualizace JČK. Silnice II/128 je součástí páteřní sítě a je zařazena mezi investiční opatření s velkou prioritou dle Optimalizace dopravy JČK. Trasa obchvatu byla převzata z územního plánu Nové Bystřice schváleného S navrženou trasou obchvatu byly identifikovány střety s půdou 1. třídy ochrany, s migračně významným územím, s přírodním parkem Česká Kanada, se záplavovým územím Q100 a se zastavěným územím Nové Bystřice. 118 Úroveň řešení V 1. aktualizaci prověřit vymezení koridoru pro obchvat Nové Bystřice. V rámci hledání trasy zajistit podmínky pro zachování přírodně cenného území (PřP, migrační území) a eliminování vlivu ostatních střetů. ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné Ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství pořídit vyhledávací studii pro trasu obchvatu. Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

119 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

120 P23 Dívčice plocha pro dřevozpracující průmysl (KP#1) vs. Natura 2000 Územní identifikace problému ORP České Budějovice obec Dívčice k. ú. Dívčice Základní identifikace problému Požadavek na vymezení plochy pro dřevozpracující průmysl v Dívčicích. Střet rozvojové plochy X ochrana přírody. Detailnější popis problému V platných JČK nebyl tento záměr vůbec řešen, pouze obec Dívčice podala k návrhu JČK námitku (KUJCK 2639/2011 OREG/1), v níž požadovala zahrnutí plochy pro dřevozpracující průmysl mezi rozvojové plochy komerční a průmyslové. Této námitce nemohlo být z časových důvodů vyhověno, proto byl doplněn pouze bod (59) písm. g) v rámci koordinace územně plánovací činnosti obcí, který dal úkol tento záměr prověřit a poté případně zařadit do 1. aktualizace JČK. V souvislosti s prověřením této rozvojové plochy je třeba řešit i napojení na silnici I/20 v prostoru křižovatky Nová Hospoda (k.ú. Lékařova Lhota) a obchvaty sídel Zbudov, Novosedly, Dívčice (ves) a Dívčice (nádraží) v parametrech silnice II. třídy. V 1. aktualizaci JČK je potřeba prověřit tento záměr (KP#1) včetně zmíněného dopravního napojení, řešit současně střet s lokalitou Natura 2000 ptačí oblast Českobudějovické rybníky. Úroveň řešení v 1. aktualizaci JČK záměr rozvojové plochy Dívčice (KP#1) ve spolupráci s obcí Dívčice. 120 ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba dále upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 13 JČK). Jiné Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je nutno podrobně řešit i v rámci procesu posuzování EIA dle 4-9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vývoj v čase Problém nový

121 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

122 P24 Úprava plochy pro bydlení SO11 České Budějovice Za Stromovkou vs. poddolované území Územní identifikace problému ORP České Budějovice obec České Budějovice k. ú. České Budějovice 2 Základní identifikace problému Požadavek na úpravu vymezení plochy pro bydlení SO11. Střet rozvojové plochy X poddolované území. Detailnější popis problému V platných JČK je vymezena plocha pro bydlení SO11 České Budějovice Za Stromovkou. Město České Budějovice podalo k návrhu námitku (KUJCK 270/2011 OREG/1), v níž požadovalo zvětšit plochu směrem k hranici k.ú. Branišov v návaznosti na zpracovanou územní studii Švábův Hrádek. Této námitce nemohlo být z časových důvodů vyhověno, proto byl dán příslib zařazení tohoto požadavku do ÚAP kraje a poté do aktualizace JČK. Plocha již v původním vymezení byla ve střetu s poddolovaným územím Litvínovice, což může představovat omezení pro budoucí výstavbu na této ploše, zejména s ohledem na zakládání staveb. Úroveň řešení v 1. aktualizaci JČK možné rozšíření rozvojové plochy SO11 dle uvedené studie. 122 ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba dále upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 13 JČK). Jiné Pro bezpečnou realizaci staveb na poddolovaném území je třeba provést řádný báňskotechnický průzkum z důvodu zajištění řádného zakládání staveb. Vývoj v čase Problém nový

123 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

124 P25 Úprava koridoru D9/5 pro obchvat Jarošova nad Nežárkou vs. zastavěné území a ochrana přírody Územní identifikace problému ORP Jindřichův Hradec obec Jarošov nad Nežárkou k. ú. Jarošov nad Nežárkou Základní identifikace problému Požadavek na úpravu koridoru D9/5 obchvatu Jarošova nad Nežárkou dle územního plánu. Záměr dopravní infrastruktury X ochrana přírody a krajiny. Detailnější popis problému V platných JČK je vymezen koridor D9/5 pro severovýchodní obchvat silnice I/23 Jarošova nad Nežárkou. Vymezený koridor je však v rozporu s územním plánem. Na tuto stavbu nebylo dosud zpracováno žádné prověření ani se zpracování žádné studie nechystá. Dle názoru Ministerstva dopravy (MD) je tento záměr historicky přebíraný ze starších ÚPD a jeho realizace je velice nejistá. MD doporučuje převzít do 1. aktualizace JČK koridor dle územního plánu, vzhledem k neprověřenosti záměru, aby nebyla obec nucena zbytečně pořídit změnu územního plánu. U trasy obchvatu byly navíc identifikovány střety s migračně významným územím, záplavovým územím Q100, se zemědělskou půdou 1. třídy ochrany a se zastavěným území obce Jarošov nad Nežárkou. V rámci 1. aktualizace doporučujeme prověřit znovu aktuálnost záměru, prověření identifikovaných střetů a případně provést úpravu vymezení koridoru dle ÚP. Úroveň řešení V 1. aktualizaci prověřit aktuálnost záměru, identifikované střety a případně upravit vymezení koridoru D9/5 dle ÚP. 124 ÚPD obcí Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba dále upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 22 JČK). Jiné V případě aktuálnosti záměru obchvat silnice I/23 Jarošova nad Nežárkou doporučujeme zpracovat vyhledávací studii. Vývoj v čase Problém nový

125 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

126 P26 Střet koridoru D35/2 pro obchvat Husince s RBC 773 Výrov Územní identifikace problému ORP Prachatice obec Husinec k. ú. Husinec, Výrov u Husince Základní identifikace problému Střet obchvatu II/145 Husince s RBC 773 Výrov Detailnější popis problému V platných JČK je vymezen koridor D35/2 pro obchvat na silnici II/145 obce Husinec. K tomuto záměru byla zpracována Studie proveditelnosti severního obchvatu Husince, silnice II/145, kterou zpracovala společnost IKP Consulting Engineers, s.r.o. (leden 2013). Trasa prověřená ve studii je v souladu s koridorem D35/2 dle platných JČK. Studie však poukázala na problém s dvojitým přetnutím vymezeného regionálního biocentra RBC 773 Výrov, které by se realizací tohoto záměru stalo zřejmě nefunkčním. V 1. aktualizaci JČK bude potřeba prověřit znovu vymezení RBC 773 Výrov s ohledem na trasu obchvatu. Úroveň řešení V 1. aktualizaci JČK prověřit převymezení RBC 773 Výrov s ohledem na trasu obchvatu. 126 ÚPD obcí Jiné Vývoj v čase Problém nový Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba dále upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. body 22, 39 JČK).

127 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

128 P27 Přeshraniční propojení VTL plynovodů Strážný - Philippsreut Územní identifikace problému ORP Vimperk obec Strážný k. ú. Strážný, Silnice Základní identifikace problému V aktualizaci PÚR ČR prověřit přeshraniční propojení VTL plynovodů Strážný - Philippsreut Detailnější popis problému V platných JČK je vymezena územní rezerva pro propojení VTL plynovodů Strážný Philippsreut (Ep/F). Tato územní rezerva navazuje na záměr Ep9 VTL plynovod Lenora Strážný Horní Vltavice. Investor v tuto chvíli prověřuje možnou trasu tohoto příhraničního propojení a tato trasa bude poskytnuta MMR pro potřeby aktualizace PÚR ČR a pro potřeby následné aktualizace JČK. Vzhledem k neujasněné trase tohoto propojení plynovodů bude vhodné prozatím územní rezervu Ep/F v rámci 1. aktualizace JČK vypustit. Úroveň řešení PÚR V aktualizaci PÚR ČR prověřit přeshraniční propojení VTL plynovodů Strážný Philippsreut. V 1. aktualizaci JČK vypustit územní rezervu pro plynovod Ep/F. Po vydání aktualizace PÚR ČR zapracovat toto propojení do JČK. ÚPD obcí Vývoj v čase Problém nový Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba dále upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 33 JČK). 128

129 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

130 P28 Přeshraniční propojení Český Heršlák (Ep14) Územní identifikace problému ORP Kaplice obec Horní Dvořiště k. ú. Český Heršlák, Horní Dvořiště Základní identifikace problému V aktualizaci PÚR ČR prověřit přeshraniční propojení VTL plynovodů Český Heršlák (Ep14). Detailnější popis problému V platných JČK je vymezen koridor pro přeshraniční propojení VTL plynovodů Český Heršlák (Ep14). Tento záměr není součástí PÚR 2008, přestože se jedná o přeshraniční propojení. V aktualizaci PÚR ČR bude vhodné prověřit toto přeshraniční propojení VTL plynovodů Český Heršlák a JČK poté reagovat na výsledek tohoto prověření. Úroveň řešení PÚR V aktualizaci PÚR ČR prověřit přeshraniční propojení VTL plynovodů Český Heršlák. Po vydání aktualizace PÚR ČR toto propojení Ep14 v JČK prověřit. 130 ÚPD obcí Vývoj v čase Problém nový Ve vazbě na 54 odst. 5 SZ je obec povinna uvést územní plán do souladu s ÚPD vydanou krajem. Plochy vymezené ve výkresové části JČK je třeba dále upřesnit v navazujících ÚP nebo RP podle konkrétních podmínek v území (viz. bod 33 JČK).

131 Grafické znázornění problému Měřítko 1:

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2011 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 1. AKTUALIZACE 1. aktualizace B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A. PODKLADY Zpracovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA, 30.7. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně a 20.8. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně Obsah Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více