Metodika realizace mentorského programu při práci s (nejen) romskou mládeží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika realizace mentorského programu při práci s (nejen) romskou mládeží"

Transkript

1 Metodika realizace mentorského programu při práci s (nejen) romskou mládeží Zpracoval kolektiv autorů IQ Roma servisu, o. s. (Program Pro Mladé) BRNO, 2014

2 Pár slov úvodem Vážení čtenáři, vážené čtenářky, ve své každodenní pedagogické práci se potkáváme s mladými lidmi, kteří stojí na počátku své studijní a profesní dráhy a přemýšlejí, jakým směrem se v životě vydat. Současná informační společnost přináší do jejich životů mnohé zásadní změny, ve kterých je potřeba se zorientovat a vypořádávat se s nimi takovým způsobem, jenž povede k informovanému a samostatnému rozhodování každého jedince. Protože pouze takto učiněné rozhodnutí je svobodné a vede mladého člověka k převzetí odpovědnosti za svůj život a budoucnost. Procesní změny současné společnosti se jednoznačně odrážejí v každodenní žité realitě, a to v rovině osobní, profesní i sociální. Řada profesí pomalu ale jistě zaniká, vedle toho vznikají profese nové. Mění se obsahová koncepce školského systému a také požadavky na dosažený stupeň vzdělání pro tu kterou kvalifikaci. I v méně kvalifikovaném zaměstnání je zpravidla kladen požadavek na dobré zvládání obsluhy počítače či dalších digitálních technologií. Informace se hrnou ze všech možných stran, proto je vyvíjen stále větší tlak na schopnost práce s informacemi, jejich zdroji a na rozvoj kritického myšlení. Kontinuální proměny pracovního trhu vedou k požadavku na co nejvyšší stupeň obecných znalostí a flexibilitu rekvalifikace v průběhu produktivního věku. Otevřením pracovního trhu, příchodem zahraničních investorů, ale i posunem společnosti jako takové směrem k multikulturalitě a otevřenosti vůči zahraničním zdrojům vzrůstá potřeba zvládat komunikativní angličtinu, případně další jazyky, a to pro studium, práci i osobností rozvoj; je potřeba naučit se přijímat s respektem odlišné sociálněkulturní podněty. Současná informační společnost přináší v krátkém čase tolik zásadních změn, že mnohdy ani nejbližší osoba mladého člověka, tedy rodič, mu nedokáže smysluplně rozkrýt všechny neznámé, protože je změnami sám zaskočen. Pokud nemá mladý člověk dostatečné zázemí a oporu k tomu, aby se postavil na vlastní nohy, může jednoduše v soukolí proměnlivého dění zabloudit a ztratit tolik potřebnou motivaci svou situaci řešit a měnit, růst. Vážení čtenáři, vážené čtenářky, dostává se Vám do rukou soubor metodických listů vytvořených na základě pilotních zkušeností z implementace nástrojů pro aktivizaci mládeže, kterými se snažíme ve své práci podporovat mladé lidi právě v tom, aby svobodně objevovali své cíle a kroky k jejich naplnění a neztráceli motivaci si je plnit. Průvodcem na této cestě jim může být zcela nová osoba v jejich životě mentor. Trochu někdo jako doučovatel, trochu někdo jako starší kamarád. Náš hlavní cíl v této věci je prostřednictvím komplexní podpory, jejíž součástí je zprostředkování a podpora mentorského vztahu, vést mladé studenty k úspěšnému dokončení sekundárního vzdělávacího cyklu a vybavit je dostatečnými kompetencemi pro vstup na trh práce a orientaci v samostatném dospělém životě. Budeme rádi, pokud na následujících stránkách najdete inspiraci pro svou práci. Tým Programu Pro Mladé IQ Roma servisu, o.s. Tato metodika byla vytvořena v rámci implementace projektu Společně pro úspěch Romů na trhu práce (reg. č.: CZ.1.04/5.1.01/ ), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 2

3 Obsah Pár slov úvodem 2 S kým pracujeme a s kým se chceme o své zkušenosti podělit? 4 S kým pracujeme 4 Z jakých faktů jsme vycházeli 4 Pro koho je metodika určena? 6 Co je to mentoring? 6 Mentoring jako pojem 6 Mentoring jako jeden z nástrojů komplexní podpory 7 Kde jsme se inspirovali? 10 Jaké jsou cíle mentorského programu? 11 K čemu je dobré stanovování cílů? 11 Jaké oblasti zahrnuje mentorský program/vztah? 12 Jak jsou konkretizovány dílčí cíle? 12 Kdo je kdo v mentorském vztahu? 14 Kdo jsou hlavní aktéři v mentorském vztahu? 14 Jak jsou rozděleny kompetence mezi mentory a pracovníky? 16 Jaká pravidla platí v mentorském vztahu? 17 Tvorba a průběh mentorského vztahu 20 I. Jak probíhá samostatná spolupráce s mentory? 21 II. Jak probíhá samostatná spolupráce s klienty? 25 III. Jak probíhá společná fáze spolupráce mezi klienty a mentory? 27 Na jaká rizika a problémy jsme narazili a jak je řešit? 30 V čem spočívá nejdůležitější přínos mentoringu pro klientskou práci? 30 Na jaké problémy jsme naráželi a jak jim předcházet? 31 V čem dál chceme mentoring rozvíjet? 31 Zkušenosti s realizací mentorského programu (kazuistiky) 32 Přílohy 33 Použité zdroje 38 3

4 S kým pracujeme a s kým se chceme o své zkušenosti podělit? (Definice cílových skupin) S kým pracujeme Metodika vychází z praktických zkušeností pracovníků občanského sdružení IQ Roma servis. Tato nestátní nezisková organizace se prioritně zaměřuje na oblast poskytování sociálních a vzdělávacích služeb a téma sociálního začleňování. Její občanskou vizí je společnost živých a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi svět, kde i Romové zastávají důstojné společenské role a jsou přijímáni s respektem k vlastní kultuře a národnosti. Cílovou skupinu tvoří tedy primárně sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé Jihomoravského kraje, především Romové a Romky, žijící v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí aktivně řešit a měnit, a jejich poptávka spadá do kompetence organizace. Proto i pilotní realizace mentorského programu vychází ze zkušeností s prací specificky s romskou mládeží ve věku let. Primárně se jedná o romské studenty sekundárního a terciálního vzdělávacího cyklu, návazně pak jejich rodiče. Z jakých faktů jsme vycházeli Jak bylo nastíněno výše, primární cíl, z něhož jsme vycházeli, je podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Oblast vzdělávání je samozřejmě úzce propojena i s dalšími rovinami (osobnostní, volnočasovou, sociální aj.), každopádně vzdělávací cíle jsme pojali jako hlavní a výchozí ukazatele. 4

5 Jak vypadá současná situace? V České republice dlouhodobě úspěšně absolvuje sekundární vzdělání více než 90 % studentů, což nás řadí na jedny z předních míst nejen v Evropě (EU 2011). Na základě kvalifikovaných odhadů (PF MU 2011, NPR 2011) a dat vycházejících z databáze více než šesti tisíc klientů zapojených do programů organizace v průběhu posledních 10 let, 70 % uživatelů služeb, obyvatel ohrožených či postižených sociálním vyloučením, má pouze základní vzdělání. Ze sociologické analýzy zaměřené na přechod romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základní na střední školu (GAC 2010) vychází, že až 42 % romských studentů opouští střední školu již v 1. ročníku studia. Obtížná socioekonomická situace a sociální vyloučení romských rodin je úzce provázána také s oblastí pracovního uplatnění. Z aktuálních výzkumů (Situace Romů v 11 členských státech EU FRA 2012) a monitoringu IQ Roma servisu na základě dlouhodobé terénní práce v lokalitách JMK vyplývá, že v průměru 80 % a v některých obcích až 95 % romských obyvatel jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Je tedy patrné, že nízká úroveň vzdělanosti a vysoké riziko neúspěchu při úspěšném absolvování celého vzdělávacího cyklu je jednou z palčivých oblastí ve vztahu k romské komunitě. Relevantní nepříznivé charakteristiky ve vztahu cílové skupiny a oblasti vzdělávání je možné identifikovat v těchto aspektech: Nestabilní ekonomická situace domácnosti a chudoba, má negativní dopady na její priority v období studia (přednost je dávána ekonomickému přínosu mladých pracujících do rozpočtu rodiny). Častý neúspěch rodičů a neexistence dostatečně podnětných vzorů na úrovni primární zkušenosti zásadně ovlivňující sebeidentifikaci. Nedostatečná podpora ze strany rodiny i širšího okolí v období, kdy z důvodu neuspokojivých studijních výsledků, interpersonálních vztahů ve školním kolektivu, či problémové interakce s pedagogy klesá motivace ke studiu. Neúspěch na trhu práce i přes úspěšné absolvování odborného studia, se kterým se cílová skupina často setkává ve svém bezprostředním okolí u starších generací. Pro mladou generaci "atraktivní" zkušenost s neexistencí povinností v období adolescence, se kterou se často setkávají díky prostorové koncentraci obdobně ohrožených či již postižených. Nepřipravenost a neochota vypořádání se s častou negativní postojovou projekcí spolužáků z důvodu sociálně třídního statutu (chudoby nebo etnicity romství) posiluje demotivační složku při rozhodování o své budoucnosti (např. analýza ČvT 2014 o postojích studentů SŠ dokládá, že 49 % studentů pokládá Romy za nejzávažnější problém města či vesnice, ve které žijí). Uvedené aspekty jsou velmi často úzce provázány a souborně vedou k vysoké rizikovosti jejich dlouhodobé reprodukce. V Jihomoravském kraji žije dle kvalifikovaných odhadů (GAC 2006, PF MU 2011) tisíc obdobně ohrožených obyvatel, z čehož je cca 20 % dětí ve stádiu školní docházky na ZŠ. Z uvedených analýz vychází také cíle a ambice mentorského programu. Spolupráce klienta a mentora je jedním z článků komplexní systematické podpory, zacílené na intenzivní spolupráci s rodinou a dalšími intervenujícími subjekty (program Gendalos) a podchycení destabilizačních momentů na samém počátku. 5

6 Pro koho je metodika určena? Metodické listy jsou určeny především pro zástupce odborné veřejnosti, zejména neziskových a vzdělávacích institucí, které pracují s ohroženou nebo znevýhodněnou mládeží. Konkrétně pro pedagogické pracovníky a pracovnice, sociální poradce, učitele či studenty pedagogických oborů. Budeme potěšeni, pokud zde najdou smysluplné podněty také zástupci dalších pomáhajících profesí, případně širší veřejnost. Co je to mentoring? (Základní otázky a odpovědi) Mentoring jako pojem V obecném slova smyslu je mentoring strukturovaný proces, založený na profesionálním vztahu dvou osob, ve kterém mentor či mentorka poskytuje osobní vedení a podporu mentorovanému (v ang. terminologii mentee). Mentor předává své znalosti a zkušenosti, pomáhá nacházet směr či řešení problému ve společně vymezených oblastech. Mentorovaný je méně zkušená a obvykle mladší osoba, která přijímá vedení mentora, avšak rozhoduje se a jedná samostatně. Rozvoj je oběma stranami odsouhlasen na začátku jejich vztahu, jedná se tedy o naplňování společně stanoveného cíle. 6

7 V kontextu práce s dětmi a mládeží je mentoring využíván jako forma výchovy a podpory v oblasti vzdělávání. Mentor figuruje jako starší kamarád a průvodce, nikoliv jako autorita. Dlouhodobý přátelský vztah vytváří prostor pro růst schopností a dovedností mladého člověka přirozeným a zábavným způsobem. Mentoring jako jeden z nástrojů komplexní podpory IQ Roma servis realizuje práci s mládeží v rámci Programu Pro Mladé. Jeho součástí je Centrum vzdělávání a profesních ambicí, které se cíleně zaměřuje na podporu profesní dráhy a otázky spojené se vzděláváním. Pracuje s žáky posledních ročníků základních škol a podporuje je v klíčovém období přechodu mezi vzdělávacími cykly. Návazně rozvíjí dlouhodobou spolupráci se SŠ, VOŠ a VŠ studenty, směřující k úspěšnému dokončení studia a následnému uplatnění na trhu práce. Pro dlouhodobě spolupracující studenty (v délce cca půl roku) je určen speciální program Gendalos. Tento program představuje systém komplexní podpory mladých studentů, kde je mentoring využíván jako jedna z jeho klíčových metod. 7

8 Co je součástí systému komplexní podpory? Dlouhodobé zkušenosti práce s mládeží potvrzují, že pro zlepšení vzdělávacích úspěchů většinou nestačí jen doučování ve vybraných předmětech, protože doplňování učiva a příprava na testy jsou jen špičkou ledovce. Podpora je proto založena na celostním pojetí, zahrnujícím zmiňované doučování a dále také individuální poradenství, osobnostně-rozvojové aktivity, skupinová setkání určená pro sdílení a předávání zkušeností a řešení ekonomické situace studentů. Vzdělávací aktivity mají zpravidla skupinovou podobu, která ne vždy dokáže v plné míře naplnit všechny studijní potřeby klientů. Mentor či mentorka, který/á spolupracuje pouze s jedním vybraným studentem či studentkou, má prostor reagovat na aktuální témata a situace, věnovat se svému svěřenci s individuálním přístupem a se zaměřením na konkrétní cíl (např. zlepšit si známku z matematiky, naučit se prezentovat před lidmi, aktivně trávit svůj čas). Mentorský vztah hraje významnou roli také v sociálním rozvoji klientů, jelikož pro studenty může být mentor první přátelsky blízkou osobou mimo komunitu. Osobní kontakt pak v ideálním případě pozitivně ovlivňuje předsudky a stereotypní uvažování o člověku z jiného sociokulturního prostředí. Do studijní dráhy mladého člověka vstupuje několik dalších subjektů, jejichž vliv je často směrodatný: rodiče a další rodinní příslušníci, zástupci škol (učitelé a učitelky třídní i konkrétních předmětů, výchovní poradci). Za velmi významnou tedy považujeme aktivní spolupráci se školou a rodiči. Pracovníci školy mohou pomoci odhalit oblasti, které je potřeba u studentů rozvíjet, a podpořit tak bezproblémový průchod studiem, ať už jde o konkretizování problematické látky ve škole či upozornění na vysokou absenci, která ohrožuje prospěch. Jako velmi důležitou vnímáme roli rodičů, kteří významně ovlivňují především motivaci k úspěšnému dokončení studia. Zejména začínající středoškoláci procházejí kritickým obdobím, kdy přichází 8

9 do zcela nového prostředí, mnohdy poprvé mimo sousedskou lokalitu, potýkají se s novými odbornými předměty, včleněním do nového kolektivu; věk dospívání s sebou nadto přináší osobnostní zrání doprovázené pocity nejistoty. Je pro ně tedy důležité cítit dostatečnou podporu a uznání od svých nejbližších. Při stanovování cílů spolupráce se pracovníci vždy snaží, aby došlo k průsečíku cílů klienta, rodičů, školy i pracovníka. Mentor či mentorka vstupuje do cyklu spolupráce jako její pátý článek. Seznamuje se se stávající situací i potřebami klienta/ky definovanými zakázkou a v rovině klient pracovník mentor jsou vybírány cíle, které budou společně naplňovány, a je sestavován plán spolupráce. Jaké jsou podmínky pro zařazení klientů do programu Gendalos? Klient/ka: Studuje SŠ, VOŠ nebo VŠ. Dlouhodobě spolupracuje (minimálně 6 měsíců). Aktivně spolupracuje na naplňování individuálního plánu a dodržuje dohodnuté kroky. Nemá sníženou známku z chování. Nemá žádnou neomluvenou hodinu. Nemá ve škole absenci převyšující 25%. Na vysvědčení nemá nedostatečnou. Je klasifikován/a ze všech předmětů. 9

10 Kde jsme se inspirovali? Podněty pro zavedení mentorského programu vzešly z potřeby intenzivní individualizované práce s klienty, neboť pouze ta vede k hmatatelným posunům. Omezené kapacity odborných pedagogických pracovníků v poměru k množství klientů poptávajících služby navázané na vzdělání vedly k myšlence aktivnějšího zapojování externistů, resp. dobrovolníků, kteří mohou svými dovednostmi a věnovaným časem pomoci naplnit část cílů, které si klienti přejí dosáhnout a zároveň přinášet nové rozvojové podněty a oblasti. Inovativní systematické zapojování dobrovolníků v práci se znevýhodněnými dětmi a mládeží má své kořeny v Česku i v zahraničí. V českém prostředí funguje na principu mentoringu program Pět P zastřešený sdružením HESTIA, který je u nás realizován od 90. let 20. století. Svým obsahem se hlásí k odkazu amerického modelu Big Brothers, Big Sisters, který funguje a vyvíjí se už déle než 100 let. Program Pět P je zkratkou klíčových slov, definujících jeho podstatu: Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence. Zaměřuje se na základoškolské děti a mládež ve věku 6-15 let, přičemž šíři cílové skupiny ponechává velmi otevřenou: děti, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci. Jako hlavní cíl si vytyčuje řešit sociální a komunikační obtíže zapojených dětí, kdy dlouhodobý vztah dítěte s dobrovolníkem (vymezený délkou deseti měsíců) má vytvořit prostor pro růst sociálních dovedností, posilovat sebevědomí dítěte a rozšířit jeho motivaci k navazování přirozených vrstevnických vztahů. Důraz je tedy kladen primárně na aktivní trávení volného času a posilování sociálních kompetencí. (Zdroj: CZ/co-delame/program-pet-p) V roce 2011 navázala organizace IQ Roma servis spolupráci se slovenskou neziskovou organizací ETP Slovensko Centrum pre udržaťelný rozvoj, nejprve na neformální bázi, následně ve formalizované podobě společného projektu, zaměřeného na výměnu metodických postupů v rámci mezinárodní spolupráce. Partnerství přineslo možnost realizovat vzájemnou návštěvu spojenou s exkurzem do ověřených metod práce. Právě organizace ETP SK je realizátorem mentorského programu s názvem Proces premeny, který svým specifickým zaměřením na cílovou skupinu romských dětí a mládeže nabízí prostředí velmi blízké tomu, v jakém se pohybují pracovníci a pracovnice IQ Roma servisu a zkušenosti lze snáze ztotožnit s realitou české komunity. Koncept mentorství je zároveň v souladu s nedirektivním pojetím pedagogické práce, k níž se hlásí i tým Programu Pro Mladé IQ Roma servisu. Za zcela klíčové jsou považovány principy respektujícího přístupu, ve kterých pedagog či pedagožka vystupuje spíše v roli kouče, který je oporou, nabízí cesty a možnosti, pomáhá mladému člověku zorientovat se, dojít k uvědomělému rozhodnutí a formulovat si cíle, které jsou pro jeho život důležité. Následně je mu pomocníkem a konzultantem na cestě k jejich uskutečnění. Metodika mentorského programu IQ Roma servisu se tedy inspiruje vnějšími zkušenostmi zahraničního partnera a obdobných programů, staví ovšem na specificích vlastních cílů a klientů a vychází z jejich životní reality a možností. 10

11 Jaké jsou cíle mentorského programu? K čemu je dobré stanovování cílů? Jejich jasné pojmenování umožňuje zajímavé srovnání stávajícího stavu toho, kde jsem nyní, a žádaného stavu toho, kde bych chtěl/a být. Cíle jsou důležitou pohnutkou k aktivitě a prvopočátkem změny. Potřeby formulované v cíle a jejich uskutečnění jsou totiž propojenými nádobami. Dokud není člověk konfrontován s vlastní potřebou být někde jinde, zákonitě nenajde motivaci pro vlastní růst a posun. Mentorský program je ukotven zastřešujícím cílem: podporovat vzdělávacích úspěchy mladé romské generace, tj. vést mladé studenty a studentky k úspěšnému dokončení sekundárního vzdělávacího cyklu a vybavit je dostatečnými kompetencemi pro vstup na trh práce a orientaci v samostatném dospělém životě. Tento cíl vychází z dlouhodobé strategie organizace, ukotvené v reálné poptávce po tom, s čím se na nás mladí klienti nejčastěji obrací. Zároveň je velmi široký a v této formulaci příliš vzdálený vizi, za níž je možné se ubírat. Pilotní realizace mentorského programu pomohla definovat 5 základních oblastí, které představu podpory vzdělávacích úspěchů přibližují. V rovině každé z nich jsou následně ukotveny dílčí cíle, resp. kompetence, k nimž by měl mentorský vztah směřovat. 11

12 Jaké oblasti zahrnuje mentorský program/vztah? Je zřejmé, že oblast formálního vzdělávání, která je hlavním a výchozím ukazatelem, nestojí v životě mladého studenta či studentky jako osamocený solitér. Klíčovým úkolem mentorů sice je pomoc studentům stabilizovat a zlepšit známky ve škole, pomoc s organizací učení a vedení k tomu, jak zvládat učení a přípravu do školy samostatně, tím by však mentoři sklouzávali do role běžných doučovatelů. Mentorský vztah má i další ambice, a právě v tom spočívá jeho přidaná hodnota. Setkávání se staršími a zkušenějšími mentory má studentům pomoci v osobnostním a sociálním rozvoji, prostřednictvím vztahu mohou získat užitečnou zpětnou vazbu a pozitivní vzor. Mentoři mohou svým svěřencům ukázat nové možnosti trávení volného času, které bývají často u mladých lidí z méně podnětného prostředí omezené, ať už z nedostatku finančních zdrojů nebo z nedostatku inspirace v okolí. V neposlední řadě má mentoring umožnit bližší setkání klientů s člověkem z majority, která pro ně může být z různých důvodů uzavřená. Rozměr nazvaný jako multikulturní propojování cílí na vzájemné bourání stereotypních představ, které obě strany do vztahu přináší. Dlouhodobé cíle spolupráce s klienty jsou termínovány nejpozději do posledního ročníku stávajícího studia. Jak jsou konkretizovány dílčí cíle? Poskytnout oporu v definovaných 5 oblastech: formální vzdělávání, osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, volný čas a multikulturní propojování. Pomocí vztahu mentor klient podpořit studenty v získávání kompetencí potřebných pro dokončení školy a následného uplatnění na trhu práce. 12

13 1. Cíle v oblasti formálního vzdělávání Klient/ka: stabilizuje a zlepší výsledky svého studia, zvládne přechod do dalších ročníků, dokončí střední školu a případně pokračuje v dalším vzdělávání, je samostatný/á v přípravě do školy, zná různé vhodné postupy, jak se učit a využívá je, orientuje se v profesích a ve své vlastní profesní orientaci. 2. Cíle v oblasti osobnostního rozvoje Klient/ka: zná svoje silné a slabé stránky (zvýší si své sebevědomí a sebehodnocení), vyhledává návazné aktivity, aby rozvíjel/a svoje silné stránky, zná své limity, dokáže objektivně zhodnotit své možnosti, je schopen/na sebereflexe. 3. Cíle v oblasti volného času Klient/ka: zná svoje možnosti ohledně trávení volného času (finance, časové možnosti, plánování času), zná různé možnosti trávení volného času, zná své preference a záliby a aktivně je vyhledává. 4. Cíle v oblasti multikulturního propojování Klient/ka: naváže vztah s mentorem/kou, je schopen/a od něj/ní přijímat nové podněty, respektuje názorové a kulturní rozdíly. 5. Cíle v oblasti sociálního rozvoje Klient/ka: umí vyjádřit svůj názor, dokáže si říct, co potřebuje (např. při doučování), ve vztahu mentor klient vystupuje aktivně, formuluje svoje přání, cíle, čeho chce dosáhnout, přejímá zodpovědnost za svůj individuální plán, chodí včas na schůzky, plní dohodnuté úkoly, pokud se mu/jí něco nelíbí, umí dát srozumitelně najevo svůj nesouhlas, hledá efektivní způsoby řešení situace. 13

14 Kdo je kdo v mentorském vztahu? Následující kapitoly se podrobně zaměří na vymezení rolí klíčových aktérů mentorského vztahu, jaká pravidla pro tento vztah platí a jak a čím jsou vymezeny hlavní zodpovědnosti těchto aktérů tak, aby mnohostranný rozvoj klientů byl co nejpravděpodobněji dosažitelný. Kdo jsou hlavní aktéři v mentorském vztahu? Klient/ka Mentorský program je otevřen romským studentům a studentkám na střední škole či vyšší vzdělávacím stupni, kteří naplňují podmínky programu Gendalos (více viz kapitola Co je Mentoring? - Jaké jsou podmínky pro zařazení klientů do programu Gendalos?), tj. dlouhodobě spolupracují s IQ Roma servisem, dodržují pravidelnou školní docházku a nemají sníženou známku z chování. Klienti nejprve spolupracují s pracovníky organizace. Po cca půlroční spolupráci je jim nabídnut externí mentor či mentorka. Tato forma spolupráce i její specifika jsou s klienty opakovaně probírány do té míry, že jim klienti rozumí. Následně se svobodně rozhodují o tom, zdali chtějí do mentorského vztahu vstoupit, nebo si zachovat spolupráci pouze se svým pracovníkem či pracovnicí a v rámci aktivit organizace. Pracovník/ce Jedná se o tzv. klíčového pracovníka či pracovnici daného klienta nebo klientky. V rámci organizace má každý klient přiřazeného svého klíčového pracovníka. Ten se stará o průběžný rozvoj klienta, nastavení klíčových individuálních plánů a nabídku různorodých aktivit v rámci organizace, v případě potřeby i mimo ni. Na úrovni vztahů funguje jako case-manager. Udržuje pravidelný kontakt se školou a učiteli klientů a taktéž s rodiči a rodinou. Figuruje jako facilitátor případných nedorozumění, zprostředkovává potřebné informace všem zainteresovaným stranám. Totéž se týká mentorského vztahu. Společně s koordinátorem dobrovolníků vybírá vhodného mentora pro konkrétní klienty, asistuje při první schůzce, probírá tuto situaci s rodinou a pro mentora je hlavní styčnou osobou, která zároveň zajišťuje dobrovolnickou intervizi. Mentor/ka Mentorem či mentorkou se stávají externí spolupracovníci, nejčastěji z řad dobrovolníků. Do kontaktu s klienty přistupují na základě vstupní přípravy specificky určené pro mentory, jejímž prostřednictvím mají možnost ujasnit si vlastní motivaci a očekávání, která jsou konfrontována s potenciální realitou (podrobněji viz kapitola Tvorba a průběh mentorského vztahu). Vzhledem k tomu, že mentorský vztah je dlouhodobý, má komplexní povahu a je založen na individuální spolupráci bez přítomnosti pracovníků, klade zároveň vyšší nároky na osobnost mentorů. Plný soulad s hodnotami organizace a dodržování etického kodexu je vnímán za samozřejmý, podobně tak trestní bezúhonnost. 14

15 Vedle toho je kladen důraz na určitý životní nadhled a vyzrálost, flexibilitu, schopnost komunikačně řešit nenadálé problémy a vysoký stupeň osobní zodpovědnosti. V základní rovině je osobnost mentorů vymezena následujícími předpoklady. Mentor/ka: má dokončené SŠ vzdělání (nebo o stupeň vyšší vzdělání než spolupracující klient či klientka), je mu/jí minimálně 20 let, má čistý trestní rejstřík, rozumí češtině a plynule v ní konverzuje, má zájem spolupracovat dlouhodobě a pravidelně (min. 6 měsíců, min 1x týdně 2 hodiny), je ochoten/a rozvíjet spolupráci s přesahy na 5 vymezených oblastí cílů mentorského vztahu; snaha ze strany IQRS je, aby byla zakázka ohraničená a jasně definovaná pro mentora/ku i klienta/ku, profesní a studijní povinnosti výrazně nezasahují do setkávání se svěřeným klientem/kou. V některých klientských případech není navázán vztah v rovině klient externí mentor a klient či klientka dlouhodobě spolupracuje pouze s klíčovým pedagogem či pedagožkou organizace. Ti pak zastávají zčásti také povinnosti mentora a vedou klienty ke shodným cílům jako klasický mentorský vztah. Škola Škola je dalším z klíčových aktérů pětistranné spolupráce v rámci výše popsaného programu Gendalos, mentorského programu se týká sekundárně. Hlavní odpovědnost v této věci zastávají pracovníci organizace, kteří dle potřeby jednají s učiteli a učitelkami, výchovnými poradci, školními psychology, řediteli aj. Externí mentoři zasahují tedy do vztahů se školou jen velmi výjimečně, a výhradně na základě jasné domluvy a plánu společně s klíčovým pracovníkem či pracovnicí svěřeného klienta nebo klientky. Hlavní povinností školy je podílet se na nastavení spolupráce a individuálního plánu klientů, naplňování jeho cílů a jejich následné reflexi. Klíčovou oblastí je zejména sdílení informací o prospěchu, studijních výsledcích, potřebách, problémech i pokroku, které vypovídají o průchodu studiem jednotlivých klientů. Rodiče/zákonní zástupci Míra zapojení rodičů se liší na základě věku a samostatnosti klientů. V každém případě je snahou pracovníků rodinné příslušníky co nejvíce zapojovat do spolupráce, dle možností i do přípravy individuálního plánu jejich dětí, a důsledně s nimi probírat změny v rodinné situaci a informace ovlivňující spolupráci s klienty. Rodiče jsou předem informováni o vstupu dítěte do mentorského programu, jsou s nimi rozebírány jeho podmínky a náležitosti. Informováním je možné předejít dezinterpretacím a případnému zmatení rodičů z toho, že se jejich dítě vídá i s další osobou mimo pracovníky organizace. Nezbytné je zapojení rodičů zejména v případě, kdy student či studentka nedosáhli plnoletosti a sdílí s rodiči domácnost. 15

16 Jak jsou rozděleny kompetence mezi mentory a pracovníky? V oblasti naplňování cílů a profesionální individuální podpory hrají tedy klíčovou úlohu mentor/ka a pracovník/ce. Oba jsou s klienty v pravidelném kontaktu, společně se věnují naplňování a reflexi stanovených cílů, ve větší či menší míře jsou v kontaktu s rodinou klientů. Hlavní zodpovědnost za celkovou spolupráci a naplňování plánu má samozřejmě pedagogický pracovník či pracovnice. Jaké jsou tedy kompetence mentora/ky a jakým způsobem je vymezen vzájemný vztah mentor pracovník? Pracovník/ce Mentor/ka Sestavuje velký/dlouhodobý individuální plán společně s klientem/kou. Vychází z nastaveného individuálního plánu, plánuje konkrétní aktivity, může se podílet na tvorbě individuálního plánu. Superviduje tvorbu kroků k naplňování individuálního plánu ze strany mentora/ky. Řeší problémy v rovině mentor klient. Komunikuje se školou, konkrétními učiteli a dalšími relevantními institucemi. Seznámí mentora/ku s rodiči, podílí se na nastavení spolupráce mezi mentorem/kou a klientem/kou. Zajišťuje odborné sociální poradenství a spolupráci s dalšími subjekty. Konkrétně řeší tyto oblasti: přihlášky na SŠ/VOŠ/VŠ, přijímací řízení, stipendia, expertní profesní poradenství, patologické jevy, záškoláctví, školní přestupy, návaznost na další instituce, brigády, praxe, stáže, speciální nabídky, účast na výchovných komisích. Zajišťuje evaluaci mentorského procesu, monitoring plnění individuálního plánu. Zajišťuje supervizi vztahu klient mentor. Řeší další služby, aktivity, na které mentor/ka nemá kompetence. Informuje pracovníka/ci o změnách v setkávání, změnách dohodnutých pravidel. Zajišťuje základní poradenství, podílí se na osobnostním rozvoji klienta či klientky. Konkrétně řeší tyto oblasti: průběžná příprava do školy, doučování, pojmenování silných a slabých stránek, podpora při rozvoji silných stránek, učit se učit, hledání zdrojů/pomůcek ke vzdělání, zefektivňování trávení volného času, práce na sebevědomí, sebehodnocení, asistence, doprovod, multikulturní přesahy, propojování minority s majoritou, primární prevence. 16

17 Jaká pravidla platí v mentorském vztahu? Mentorství, tak jak je v základní rovině nastaveno, reprezentuje profesionální časově omezený vztah dospělého člověka a svěřence, který je definován společným cílem. V rámci programu Gendalos je tedy mentoring vnímaný jako formální a strukturovaný a je důležité, aby s tímto pojetím byly srozuměny na počátku všechny zúčastněné strany. Je samozřejmé, že z pravidelného setkávání se dvou lidí vzejde často mnoho spontánních nápadů a pokud se podaří propojit osobnostně shodně naladěné jedince, vztah má tendence se rozrůstat nad rámec původního cíle. I s tímto mentorský program počítá a nebrání přílivu nových podnětů a společných aktivit ve volném čase. Je dokonce smyslem mentorství, aby hledalo a realizovalo přesahy nad rámec doučování, tréninku či jiné jasně ohraničené aktivity a směřovalo k vícestrannému rozvoji klientů na bázi rozvoje osobnosti, postojů a hodnot, podporujících pocity naplnění a osobní spokojenosti. Zároveň je však třeba zvážit potenciální rizika a uvažovat o nastavení základních pravidel, která na počátku spolupráce pomohou všem stranám se zorientovat a v průběhu spolupráce budou poskytovat základní prevenci eliminující potenciálně problémové situace. Potenciální rizika, na jejichž základě jsou definována pevná pravidla pro mentorský vztah, jsou vymezena následujícími oblastmi: Vzájemná důvěra Bezpečnost a etika práce Dodržování harmonogramu setkávání Kontakt s pracovníkem/nicí Klíčová osoba Mentor/ka Klient/ka Rodič Klíčová oblast Vzájemná důvěra Zná a dodržuje etický kodex IQRS s důrazem na mlčenlivost. Společných schůzek se účastní pouze mentor/ka a klient/ka, (pokud se obě strany výjimečně a výslovně nedomluví jinak). Zná rizika klientské práce, zná a dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je diskrétní, nepředává nikomu dalšímu osobní údaje mentora/ky (např. telefonní číslo) bez výslovného souhlasu mentora/ky. Společných schůzek se účastní pouze mentor/ka a klient/ka, (pokud se obě strany výjimečně a výslovně nedomluví jinak). Je diskrétní, nepředává nikomu dalšímu osobní údaje mentora/ky (např. telefonní číslo) bez výslovného souhlasu mentora/ky. 17

18 Bezpečnost a etika práce Dodržování harmonogramu setkávání Kontakt s pracovníkem/nicí Schází se s klientem/kou na vhodných místech (veřejné prostory, prostory IQRS, u klienta doma). Nezve klienta/ku k sobě domů. Službu poskytuje bezplatně, finanční potřeby vyplývající ze společných aktivit řeší s pracovníkem/nicí. Pravidelně se schází s klientem/kou, neodvolává schůzky, pokud to není nezbytné, v případě absence si předem domluví náhradní termín s klientem/kou. Setkání probíhá každý týden (v delším intervalu jen po vzájemné dohodě i s pracovníkem/cí). Akceptuje minimální délku kontraktu (1 školní pololetí). Minimálně 1x měsíčně má kontakt s pracovníkem/nicí. Eviduje si setkávání s klientem/kou a včas odevzdává prezenční listinu/záznamy o práci s klientem/kou pracovníkovi. Jakékoliv změny v individuálním plánu, či setkávání probere s pracovníkem/nicí, případně s rodiči. Dochází pravidelně na schůzky s mentorem/kou. Pokud se nemůže zúčastnit z vážných důvodů, předem jej informuje a domluví si náhradní termín. Setkání probíhá každý týden (v delším intervalu jen po vzájemné dohodě i s pracovníkem/nicí). Akceptuje minimální délku kontraktu (1 školní pololetí). Akceptuje, že: 2 neomluvené absence nebo 3 omluvené během 30 dnů znamenají podmínečné ukončení spolupráce. Minimálně 1x měsíčně má kontakt s pracovníkem/nicí. Jakékoliv změny, které z jeho/její strany vedou ke změně individuálního plánu či setkávání, probere s pracovníkem/nicí. Pokud se klient/ka a mentor/ka schází u klienta/ky doma, zajistí, aby měli klid a prostor na práci. Podporují a vytvářejí podmínky klientovi/ce, aby se mohl/a pravidelně scházet s mentorem/kou. 18

19 Tato pravidla byla vyhodnocena jako základní pro fungování mentorského vztahu a třeba je vnímat jako bezpodmínečná. Vedle toho existuje řada dalších důležitých oblastí, na nichž je potřeba se domluvit a vymezit tak oboustranně vyhovující hranice jak pro klienty, tak pro mentory týkají se např. způsobů vzájemné komunikace, finančních vkladů do společných aktivit, míry zapojení a informovanosti rodičů ad. Tyto oblasti je nezbytné probrat a ukotvit na začátku spolupráce, avšak oproti výše popsaným se vyhovující stav může v každém vztahu mentor klient lišit. Oblasti budou proto podrobněji popsány až v následující kapitole, zaměřené na průběh a fáze mentorského vztahu. 19

20 Tvorba a průběh mentorského vztahu I když mentorský vztah naplňuje konkrétní poptávku klientů na straně jedné a potřeby být nápomocen ze strany mentorů, a jejich setkávání je přirozené a má bezpochyby svůj intuitivní vývoj, přesto se v základu jedná o uměle vytvořený vztah. Aby mohl vůbec vzniknout, je třeba připravit klienty na to, že do jejich života vstoupí někdo nový a že budou nyní pracovat s dalším člověkem, než jen s pracovníkem či pracovnicí, na kterého jsou zvyklí. Je také třeba najít vhodného člověka pro pozici mentora a připravit jej na to, že očekávání a nadšení se ne vždy potkává s možnostmi reality. Zároveň je nezbytné citlivě propojovat zájemce z řad klientů i dobrovolníků, aby se jejich povahy a zájmy nestřetávaly v protikladech, ale vytvářely úrodné pole pro růst a spolupráci. Je proto třeba pracovat na 3 úrovních odděleně s klienty i mentory, následně je podporovat ve společné fázi a pomáhat vnějšími impulzy k rozvoji vztahu. Tyto hlavní roviny ilustruje následující schéma. 20

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny WORKSHOP Sociální práce s rodinou s dětmi Možnosti nastavení efektivní spolupráce pracovníků OSPOD a sociálních služeb II 12. 12. 2013 DK Akord

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH ROMŮ

SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH ROMŮ SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH ROMŮ SYSTÉMY PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÉ MLÁDEŽE ZPRÁVA Z KONFERENCE 9. ŘÍJNA 2014 VRANOVSKÁ 45, BRNO Konference Společně pro úspěch Romů systémy podpory vzdělávání romské mládeže přivedla

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více