Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY"

Transkript

1 Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ a TABULKOVÁ ČÁST vypracoval Atelier M.A.A.T., s. r. o. červenec 2012

2 Obsah vybraných jevů dle klasifikace vyhlášky 1 Základní okruhy informací o území str. 3 1.A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území str. 3 1.B Geografie a historie území str. 3 1.B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky str. 3 1.B.2 Historie území str. 4 1.C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita str. 4 1.C.1 Obyvatelstvo podle věku 2010 str. 4 1.C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 2001 str. 5 1.C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 2001 str. 6 1.C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 2001 str. 7 1.C.5 Porovnání vývoje podle počtu obyvatel a počtu domů str. 8 1.C.6 Srovnání vývoje podle počtu obyvatel a počtu domů Kunějovice a Nýřany str. 9 1.D Urbanistická kompozice sídla Kunějovice str. 9 1.E Uspořádání krajiny str E.1 Geomorfologie, uspořádání krajinných prvků str E.2 Vodní režim krajiny str F Dopravní vazby str F.1 Silniční doprava str F.2 Železniční doprava str F.3 Hromadná osobní doprava str Hodnoty území str A Civilizační hodnoty str B Kulturní hodnoty str C Přírodní hodnoty str Výsledky vyhodnocení pracovních map (statistický průmět) str Rozbor udržitelného rozvoje území str A Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území - SWOT str A.1 Vodní režim str A.2 Hygiena životního prostředí str A.3 Ochrana přírody a krajiny str A.4 Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) str A.5 Veřejná, dopravní a technická infrastruktura str A.6 Sociodemografické podmínky str A.7 Bydlení str A.8 Rekreace str A.9 Hospodářské podmínky str B Závěr rozboru udržitelného rozvoje území str B.1 Vztah Kunějovic a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území str B.2 Závěrečná SWOT analýza str B.2.a Charakteristika Kunějovic co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet str B.2.b Charakteristika Kunějovic co je potřeba zlepšovat, řešit str B.2.c Šance Kunějovic str B.2.d Rizika Kunějovic str Problémy k řešení v územně plánovací činnosti str A Priority Kunějovic v územně plánovací činnosti str B Problémy k řešení obce Kunějovice str Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy str. 21 2

3 1 Základní okruhy informací o území 1.A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území Obec Kunějovice leží v Plzeňském kraji, přibližně 18 km severozápadně od centra krajského města Plzně a přibližně 80 km západně od hlavního města Prahy. Z hlediska správního členění působí jako ORP 18 kilometrů severně vzdálené Nýřany a spadá pod okres Plzeň - sever. Rozsah území řešeného ÚP obce je dán správním územím obce o celkové výměře 441 ha. Pod obec spadá pouze osada Slatina na západě území. Celkový počet trvale přihlášených obyvatel k je B Geografie a historie území 1.B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky Klimatické podmínky stručný výtah Podnebí: mírně teplé, mírně vlhké Průměrné roční srážky: mm Průměrná roční teplota: 6-7 C Obec Kunějovice se dle geomorfologických jednotek ČR nachází v provincii České Vysočiny (neboli Český Masív), dále spadá do Poberounské soustavy, v oblasti Plzeňské pahorkatiny do celku Plaská pahorkatina a podcelku Kaznějovská vrchovina. V rámci okrsků se řešené území rozkládá na rozhraní Hornobřízské pahorkatiny na jihu a Dolnobělské vrchoviny na severu. Reliéf daného území protíná Nekmířský potok ve směru severozápad jihovýchod a nadmořská výška zde stoupá přibližně od 470 do 509 m n. m. Nejvýše položený bod Bukový vrch (509 m n. m.), se nachází v jihozápadní části správního území obce na hranicích katastru, naopak nejnižší nadmořskou výšku dosahuje koryto Nekmířského potoka (cca 470 m n. m.). Průměrná nadmořská výška je 485 m n. m. Z geologického hlediska jsou na území zastoupeny převážně horniny proterozoické assyntsky zvrásněné, s různě silným variským přepracováním. Jsou to zejména břidlice, fylity, svory až pararuly. Tyto složky se nacházejí na západě zkoumaného území. Na jihozápadě se nachází menší území se zastoupením terciérních hornin (písky, jíly). Ve východní části území se nachází permokarbonské horniny, zejména pískovce, slepence a jílovce. Řešené území je součástí Plzeňského bioregionu 1.28, který spadá do hercynské podprovincie. Vegetační stupeň dubobukový až bukový (kontinentální var.). Potenciální vegetace jsou minerálně chudší substráty s acidofilními druhy. Dle klimatického členění ČR se na území vyskytuje klimatický region MT11, který je charakterizován jako mírně teplé, mírně vlhké klima. Nejstudenějším měsícem je leden s průměrnou teplotou -2 až -3 C, nejteplejším měsícem je naopak červenec s průměrnou teplotou C. Roční úhrn srážek se pohubuje v průměru od 500 do 600 mm za rok. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 50 až 60 a počet mrazových dnů je Naopak počet letních dnů je a dnů s teplotou vyšší než 10 C je za rok. 3

4 1.B.2. Historie území První zmínka o obci sahá k roku V obci nalezneme hospodářský dvůr zčásti opevněný dvorec. 1.C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita 1.C.1 Obyvatelstvo podle věku 2010 Věk nezj. 4 6,8% 12,8% 5,3% 18,9% 14,3% 15,0% 12,8% 5,3% 6,0% 3,0% Věková struktura obyvatel obce Kunějovice vykazuje relativně velký podíl dětské složky v letech 5 14 let. Silná je také produktivní skupina obyvatel, zejména ve věku let. Relativně silné skupiny jsou také let, let a let. Post-produktivní složka je relativně nízká. 4

5 1.C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 2001 Vzdělání bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání ,0% 28,4% 44,9% 5,5% 0,8% 1,6% 0,0% Hodnoty grafu poukazují na výši vzdělání místních obyvatel. Ve většině případů jde o vyučené nebo absolventy středního odborného učeliště bez maturity. Četné zastoupení má zde základní vzdělání, včetně neukončeného. Vysokoškolské a vyšší odborné vzdělání je zde zastoupeno pouze individuálně a v malém měřítku je zastoupeno i úplné střední vzdělání s maturitou. 5

6 1.C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity ekonomická aktivita zaměstnaní nezaměstnaní důchodci žáci, studenti, učni nezjištěno ,1% 7,1% 21,3% 18,9% 0,0% Z hlediska ekonomické aktivity je skupina ekonomicky aktivních početnější než ekonomicky neaktivních. Zaměstnaní tvoří více než polovinu ze všech obyvatel. Z ekonomicky neaktivních převládají důchodci. 6

7 1.C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol vyjíždějící vyjíždějící do zaměstnání v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje vyjíždějící do zam. denně mimo obec Žáci vyjíždějící denně mimo obec Dojížďka do zaměstnání je poměrně vysoká, většina místních obyvatel (přes 80% pracujících) vyjíždí do zaměstnání, zejména v rámci obce a kraje a skoro polovina z nich dojíždí do zaměstnání denně mimo obec. Téměř všichni žáci (96 %) dojíždějí za vzděláním do okolních obcí. 7

8 1.C.5 Porovnání vývoje podle počtu obyvatel a počtu domů Vývoj počtu obyvatel má klesající tendenci a kopíruje tak plošný trend menších obcí v ČR. Vývoj počtu domů naopak v posledních letech rostl. Svého maxima dosáhl počet domů v obci v roce 2001 a dá se předpokládat, že jejich počet i dále poroste. 8

9 1.C.6 Srovnání vývoje podle počtu obyvatel a počtu domů Kunějovice a Nýřany Z obou grafů je zřejmé, že pokud porovnáme vývoj počtu obyvatel i počtu domů mají Kunějovice na rozdíl od Nýřan téměř stagnující křivky. Nýřany počtem obyvatel i počtem domů stále narůstají. Velký negativní zlom nastal pouze mezi lety 1930 a 1950 vlivem odsunu německého obyvatelstva. 1.D Urbanistická kompozice sídla Kunějovice Původní sídlo je radiálou s velkou hmotou dvorcového statku. Vazba na lánové plužiny není patrná. Dostavby směrovány zejména podél komunikace, bez jasné kompoziční vazby. 9

10 Sídlo Slatina je průmyslovým areálem s velkými objekty hmot. 1.E Uspořádání krajiny 1.E.1 Geomorfologie, uspořádání krajinných prvků Obec Kunějovice se dle geomorfologických jednotek ČR nachází v provincii České Vysočiny (neboli Český Masív), dále spadá do Poberounské soustavy, v oblasti Plzeňské pahorkatiny do celku Plaská pahorkatina a podcelku Kaznějovská vrchovina. V rámci okrsků se řešené území rozkládá na rozhraní Hornobřízské pahorkatiny na jihu a Dolnobělské vrchoviny na severu. Nejvyšší bod zkoumaného území Bukový Vrch má 509 m n. m. a nachází se v jihozápadní části správního území obce. Správní území obce Kunějovice disponuje velkým rozsahem zemědělské půdy (337 ha), která zabírá více než tři čtvrtiny zkoumaného území, z toho 90% tvoří orná půda. Lesní půdy zde tvoří 16,3 % (72 ha) a nachází se především na severu a západě katastru. Vodní plochy tvoří pouze 0,2 % plochy (1 ha) zkoumaného území a tvoří ji především rybník v Kunějovicích, ležící na Nekmířském potoce. Druhy pozemků v ha (rok 2010). Orná půda Zahrada Trvalý trav. porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěna plocha Ostatní plocha Ovocný sad E.2 Vodní režim krajiny V řešeném území obce Kunějovice v okrese Plzeň - sever se nachází jen jediný vodní tok a několik drobných vodních nádrží. Jediný tok ve správním území Nekmířský potok, pramení ve vedlejším správním obvodu obce Zahrádka. Potok protéká několika drobnými vodními nádržemi a tvoří levostranný přítok řeky Třemošná. 10

11 obce. Jedinou významnější vodní plochou je rybník v Kunějovicích nacházející se v severozápadní části 1.F Dopravní vazby 1.F.1 Silniční doprava V oblasti se nachází neoznačené místní komunikace I. až III. třídy, spojující obec Kunějovice se sousedními obcemi. 1.F.2 Železniční doprava Řešeným územím neprochází žádná železniční trať. 1.F.3 Hromadná osobní doprava Je zabezpečována dopravním podnikem ČSAD autobusy Plzeň a.s. 11

12 2 Hodnoty území 2.A Civilizační hodnoty Za civilizační hodnoty lze považovat: Areál Slatiny s infrastrukturou Doporučení zpracovatele: Potenciál infrastruktury neutlumit oslabením významu areálu 2.B Kulturní hodnoty Za kulturní hodnoty lze považovat: H1 Budova obecního úřadu Doporučení zpracovatele: Plochy urbanisticky hodnotné ochránit přísnějšími podmínkami prostorového a funkčního využití v návrhu ÚP. 2.C Přírodní hodnoty H2 niva Nekmířského potoka H3 rokle U Židovského hřbitova Doporučení zpracovatele: Plochy přírodních hodnot uchovat v návrhu ÚP bez vymezování zastavitelných ploch a lépe provázat s trasováním biokoridorů a biocenter generelu ÚSES. Tyto plochy podpořit vymezením ploch přírodních, smíšených nezastavěného území. Místo krajinného rázu Správní území obce je v zásadě tvořeno jedním krajinným celkem převážně zorněné půdy. Hluboká a úzká údolní niva Nekmířského potoka v severní části a zalesněné kopce na Slatinách částečně narušují kompoziční strukturu mírně zvlněné planiny. 12

13 3 Výsledky vyhodnocení pracovních map (statistický průmět) Byly vymezeny plochy pro bydlení v jižní části sídla, jednostranně podél přístupové komunikace Byly vymezeny plochy pro rozšíření zemědělské výroby v západní části sídla Byly vymezeny plochy pro nerušící výrobu ve východní části sídla, nad nivou Byly vymezeny plochy pro oboustranně orientované bydlení v severní části Byly vymezeny plochy pro bydlení ve východní části Byly vymezeny plochy pro ukládání biologického odpadu v severní části katastru Byly vymezeny plochy pro rekreaci v severní části katastru Problematické záměry Byly vymezeny plochy pro bydlení v jižní části katastru 13

14 4 Rozbor udržitelného rozvoje území 4.A Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území - SWOT 4.A.1 Vodní režim Silné stránky Trvale tekoucí vodoteč Slabé stránky rychlý odtok vody ze svažitých pozemků malý podíl lesních ploch eroze zemědělské půdy absence větších vodních ploch Příležitosti maximální eliminace negativních vlivů vody na člověka a krajinu samotnou dosažitelná formou realizace účinných krajinných opatření (zalesňování, zatravňování, revitalizace vodních toků, ostatní protipovodňová opatření) udržení kvality vodních zdrojů podpora využívání ekologicky čistých energií pro produkci biomasy využít ekologicky nestabilní plochy orné půdy jako jedno z opatření ke zmírnění odtoku vody z krajiny obnova a ochrana drobných vodních toků zpomalení odtoku a přirozené čištění vody navržení a využití soustav vodních ploch ke zmírnění rychlého odtoku vody z krajiny a jako přirozený mechanismus čištění vody v přírodě Hrozby pokračující vodní eroze při oddalování realizace účinných krajinných opatření rizika povodní 4.A.2 Hygiena životního prostředí Silné stránky malá sídelní hustota bydlení přeložka komunikace III. třídy v dostatečné vzdálenosti od sídla Kunějovice zdroje možných emisí a imisí v dostatečné vzdálenosti od sídla (Slatina) Slabé stránky emise z lokálních vytápěcích zdrojů na tuhá paliva údolní postavění sídla (malé možnosti provětrávání) velké nečleněné plochy orné půdy zvýšená prašnost, absence zelených filtrů západ neexistence čištění odpadní vody Příležitosti využívání ekologicky čistých energií, rozšíření netradičních zdrojů energií (tepelná čerpadla, využ. solární energie, využ. biomasy, kogenerační jednotky na bioplyn, větrná energie apod.) revitalizace krajiny jako zdroje regenerace a předpoklad čistého životního prostředí 14

15 Hrozby další používání nekvalitních tuhých paliv v důsledku rostoucích cen energií zhoršující se kvalita vody z přírodních zdrojů 4.A.3 Ochrana přírody a krajiny Silné stránky velké bloky lesní půdy v západní části údolní niva Kotmírovského potoka Slabé stránky vodní a půdní eroze neuspokojivá průchodnost krajiny menší podíl zatravnění, zalesnění a vodních ploch Příležitosti zvyšování ekologické stability lesních společenství (eliminace monokultur, šetrný způsob těžby) zvyšování ekologické stability zemědělsky využívaných ploch (pěstování energetických plodin, zatravňování orné půdy, zalesňování) realizací opatření na udržení vody v krajině zvyšovat její rozmanitost a vitalitu obnova a ochrana drobných vodních toků předpoklad ekologické rozmanitosti a malebnosti krajiny využívání ekologicky čistých energií vznik nových přírodních vodních ploch, využití soustav vod. ploch ke zmírnění rychlého odtoku vody z krajiny a jako přirozený mechanismus čištění vody v přírodě Hrozby přetrvávající vodní a půdní eroze emise ze zdrojů znečištění ovzduší ohrožení stability lesních porostů holosečným způsobem těžby 4.A.4 Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Silné stránky vysoký podíl zemědělské půdy funkční zemědělský areál Slabé stránky znehodnocování pěstebních ploch půdními splachy neuspokojivá průchodnost krajiny menší podíl lesních ploch Příležitosti možné využití vytipovaných ploch pro mimoprodukční zemědělství (pěstování energetických plodin a biomasy) s cílem využívání ekologicky čistých energií rozvoj extenzívního způsobu hospodaření, vznik biofarem a s tím související nabídka pracovních příležitostí obnova stability lesních společenství (eliminace monokultur, šetrný způsob těžby) možnost čerpání dotací na zalesňování lesních i nelesních ploch 15

16 Hrozby přetrvávající záplavy a vodní eroze při nenaplňování účinných krajinných opatření pokračující devastace nevyužívaných území, jejich přednostním zhodnocením 4.A.5 Veřejná, dopravní a technická infrastruktura Silné stránky dobré možnosti dopravního napojení na regionální centrum Slabé stránky fyzická absence ČOV absence vybavenosti (škola, sportovní hala, obchod, apod.) Příležitosti podpora cykloturistiky dobudování kanalizace možnost získání dotací na budování infrastruktury vybudování další občanské vybavenosti Hrozby menší atraktivita sídla z hlediska bydlení (nedostatečná veřejná infrastruktura) 4.A.6 Sociodemografické podmínky Silné stránky dobré mezilidské vazby Slatina jako zdroj pracovních příležitostí Dostatek produktivní a předproduktivní složky obyvatel Slabé stránky malá aktivita veřejnosti pro společenské akce malé zázemí pro volnočasové aktivity malá vzdělanost Příležitosti udržení a rozmach mladé generace - zatraktivnění obce např. různými kulturními a společenskými akcemi, nabídkou parcel rozvoj občanské vybavenosti, ploch pro rekreaci a sport podpora rozvoje služeb a drobného podnikání nabídky kursů a školení pro zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel rozšíření nabídky pracovních příležitostí v rámci zvyšování energetické soběstačnosti využíváním biomasy, solární energie Hrozby možný odliv kvalifikované pracovní síly a vzdělané části obyvatel, odliv mladé generace (nedostatek kvalifikovaných pracovních míst, nedostatek možností volnočasových aktivit, atd.) nespokojenost se stavem veřejné infrastruktury, nepříznivá celospolečenská atmosféra 16

17 4.A.7 Bydlení Silné stránky rychlá dostupnost významných center po silnici možnost nabídky stavebních parcel zaměstnanost zčásti v obci Slabé stránky nedostatek sportovně rekreačních aktivit nedostatečná vybavenost Příležitosti rozmach penzionového bydlení rozmach sportovně rekreačních aktivit výstavba provozoven a dalších objektů k podnikání (dobrá dopravní dostupnost) výstavba další občanské vybavenosti jako nabídky pro místní obyvatele nabídky stavebních parcel Hrozby odchod mladých rodin stárnutí obyvatel, vylidňování obce 4.A.8 Rekreace Silné stránky atraktivní krajinné zázemí nabídky parcel k rekreačnímu bydlení Slabé stránky nedostatek doplňkových služeb cestovního ruchu, rekreační potenciál je podceňován není nabídka pro přechodné ubytování Příležitosti atraktivita pro cestovní ruch využití a podpora cykloturistiky revitalizace krajiny, její zatraktivnění obnova a ochrana drobných vodních toků předpoklad ekologické rozmanitosti a malebnosti krajiny uchování a ochrana urbanisticky a architektonicky hodnotných enkláv, jejich využití pro turistický ruch rozvoj občanské vybavenosti, ploch pro rekreaci a sport využití potenciálu lepšího dopravního napojení železnice Hrozby nevytvoření sportovně rekreačních aktivit pro mladé rodiny nevytvoření nabídky pro přechodné ubytování 17

18 4.A.9 Hospodářské podmínky Silné stránky dobré dopravní napojení možnosti zaměstnání v obci dostatek mladé a produktivní generace Slabé stránky minimální rozsah služeb nízká vzdělanost obyvatel Příležitosti nabídka adekvátních ploch pro rozvoj drobného průmyslu a výroby, zacílení na určitý komoditní segment - konverze areálu ZD hlubší využití cestovního ruchu (potenciál přírody, zajímavých sídel v okolí) snížení energetické závislosti využíváním ekologicky čistých energií produkcí a zpracováním biomasy paralelně řešit podporu příznivého stavu zaměstnanosti a využití části ploch zemědělské půdy Hrozby možný odliv kvalifikované pracovní síly a vzdělané části obyvatel, snadná dostupnost jiných pracovních center pro obyvatele uspokojování ekonomických potřeb místních v jiných sídlech 4.B Závěr rozboru udržitelného rozvoje území 4.B.1 Vztah Kunějovic a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území Počet obyvatel v obci dlouhodobě mírně klesá, nabídkou stavebních parcel se tento stav v posledních letech poněkud zmírnil. Obec disponuje nabídkou pracovních míst pro které však chybí dostatečná vybavenost ve formě doprovodných služeb. Plochy pro sport, rekreaci, možnosti rekreačního využití krajiny jsou dosti omezeny. Problematická je také ekologická stabilita krajiny. Výhodou obce je však její vazba na jižně položené Všeruby a zejména Plzeň zajišťuje poměrně dobrou dostupnost v rámci vyjížděk za službami a do zaměstnání. 4.B.2 Závěrečná SWOT analýza 4.B.2.a Charakteristika Kunějovic co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet Silné stránky dobré dopravní vazby na větší sídla možnosti ploch pro zástavbu pozitivní demografická skladba částečná nabídka zaměstnanosti v místě 4.B.2.b Charakteristika Kunějovic co je potřeba zlepšovat, řešit Slabé stránky nízká vzdělanost 18

19 nedostatečná vybavenost degradovaná krajina zemědělskou činností 4.B.2.c Šance Kunějovic Příležitosti rozvoj cestovního ruchu aktivity pro mladou generaci využití řady objektů pro sezónní ubytování a volnočasové aktivity komerčního charakteru nabídky stavebních parcel revitalizace krajiny, eliminace negativních přírodních vlivů, stabilizace jejích ekologických funkcí a její zatraktivnění (omezení vodní a půdní eroze - zalesňování vytipovaných ploch, obnova a ochrana drobných vodních toků předpoklad ekologické rozmanitosti a malebnosti krajiny zvýšení energetické soběstačnosti - využívání ekologicky čistých energií (využití části zemědělských ploch pro pěstování biomasy s vedlejším efektem rozšíření nabídky pracovních příležitostí a rozšíření s efektivnějším využitím stávajících areálů zemědělské výroby uchování a ochrana urbanisticky a architektonicky hodnotných enkláv, jejich využití pro turistický ruch 4.B.2.d Rizika Kunějovic Hrozby odchod mladých lidí jinam chátrání a opuštění stavebního fondu splachy orné půdy, narušení ekologické stability nedostatek volnočasových aktivit pro mladé 19

20 5 Problémy k řešení v územně plánovací činnosti 5.A Priority Kunějovic v územně plánovací činnosti Vymezení ploch pro bydlení Podpora cestovního ruchu, rozvoj rekreace: návrh ploch pro sport a rekreaci - vymezení takových podmínek využití, které nebudou bránit ubytovací činnosti Řešení postupné revitalizace krajiny: ochrana přírody a krajiny obnova ekologické rozmanitosti krajiny (obnova prvků krajinné zeleně mezí, remízů, mokřadů apod.) návrh protierozních a protipovodňových opatření (obnova přírodních toků, rozčlenění velkých lánů polí, nové plochy trv. travních porostů, krajinné zeleně, plochy k zalesnění) návrh nových vodních ploch, zdrží, mokřadů, suchých poldrů zlepšení prostupnosti krajiny, optimalizace cestní sítě 5.B Problémy k řešení obce Kunějovice 1. plochy pro výrobu a podnikání včetně ploch transformačních možnost nerušící výrobní funkce i na plochách pro bydlení prověřit plochy pro zemědělskou výrobu v západní části, kde stávající areál potřebuje další zázemí prověřit plochy pro nerušící výrobu ve východní části od sídla, kde stávající areál potřebuje další zázemí 2. plochy pro bydlení prověřit plochy pro zástavbu zejména v jižní části sídla Kunějovice s dostatečnou nabídkou ploch veřejné zeleně (pro umístění hřiště, apod.) prověřit plochy pro zástavbu zejména v severní části nad sídlem a to pro oboustranné bydlení prověřit plochy pro bydlení v jižní části katastru 3. revitalizace krajiny, protipovodňová opatření řešit opatření k obnově ekologické rozmanitosti krajiny řešit opatření v krajině ke snížení rychlého odtoku vody z území a omezit rizika povodní vymezit plochy vodní pro posílení ekologické stability 4. ochrana ZPF řešit střet s ochranou ZPF u rozvojových ploch na půdách v I. třídě ochrany 5. jiné vymezit trasy a plochy pro vodovodní a kanalizační přivaděč, prověřit možnost odkanalizování do ČOV obce Nekmíř 20

21 6 Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy Zpracovatel na základě územně analytických podkladů, s přihlédnutím především k výsledkům Rozboru udržitelného rozvoje území a vyhodnocení názorů veřejnosti, upozorňuje na problémy, které nelze bezprostředně řešit nástroji územního plánování. V rámci územně plánovací činnosti lze pouze připravit podmínky pro ta řešení, která mají územní průmět. Doporučujeme: navrhnout scénáře vytváření podmínek pro: o podporu podnikání směrem k profilované výrobě (specifické nabídce, přesahující regionální vazby) o zvýšení kvalitativních ukazatelů místní nabídky vzdělanosti (knihovna) o zvýšení informační gramotnosti obyvatel (například podpora internetu) pro posílení turistiky a cestovního ruchu: o podporovat cykloturistiku a turistiku - zajistit instalace informačních systémů a zlepšit tak celkovou propagaci území o iniciovat vznik turistické ubytovny, penzionu o podpořit dotační politikou vznik sportovně rekreačních ploch, cyklostezky a stezky pro pěší o iniciovat výstavbu objektů a ploch občanské vybavenosti pro optimalizaci vodního režimu krajiny: o řešit znečištění povrchových vod dotažením odkanalizování území o posílit retenci území novými vodními plochami o dotačně podpořit výsadbu protierozních pásů pro snížení energetické závislosti obce: o zvážit možnost centrálního vytápění s využitím fytopaliva vyprodukovaného na okolních zemědělských pozemcích a zpracovaných např. s využitím chátrajících zemědělských farem, s vedlejšími efekty v podobě udržované krajiny a vzniku nových pracovních příležitostí 21

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Územní plán CHRÁŠŤANY PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST. vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011. Územní plán Chrášťany PRŮZKUMY A ROZBORY 1

Územní plán CHRÁŠŤANY PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST. vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011. Územní plán Chrášťany PRŮZKUMY A ROZBORY 1 Územní plán CHRÁŠŤANY PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 211 1 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 3 Preambule str. 4 1 Základní okruhy informací o území str. 5 1.A Vymezení

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE Územní plán Skotnice byl vydán Zastupitelstvem obce Skotnice na jeho 23. zasedání konaném dne 7.9.2010 a nabyl účinnosti dne 7.10.2010. Pořizovatelem Územního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis č.j.: MUPO 24695/2013 Ze dne: 9.10.2013 Č. j.: JMK 117100/2013 Sp. zn.: S-JMK 117100/2013 OŽP/Sme

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Datum zpracování: 16.5.2012 OBSAH Úvod TEXTOVÁ ČÁST a) Požadavky

Více