Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY"

Transkript

1 Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ a TABULKOVÁ ČÁST vypracoval Atelier M.A.A.T., s. r. o. červenec 2012

2 Obsah vybraných jevů dle klasifikace vyhlášky 1 Základní okruhy informací o území str. 3 1.A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území str. 3 1.B Geografie a historie území str. 3 1.B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky str. 3 1.B.2 Historie území str. 4 1.C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita str. 4 1.C.1 Obyvatelstvo podle věku 2010 str. 4 1.C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 2001 str. 5 1.C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 2001 str. 6 1.C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 2001 str. 7 1.C.5 Porovnání vývoje podle počtu obyvatel a počtu domů str. 8 1.C.6 Srovnání vývoje podle počtu obyvatel a počtu domů Kunějovice a Nýřany str. 9 1.D Urbanistická kompozice sídla Kunějovice str. 9 1.E Uspořádání krajiny str E.1 Geomorfologie, uspořádání krajinných prvků str E.2 Vodní režim krajiny str F Dopravní vazby str F.1 Silniční doprava str F.2 Železniční doprava str F.3 Hromadná osobní doprava str Hodnoty území str A Civilizační hodnoty str B Kulturní hodnoty str C Přírodní hodnoty str Výsledky vyhodnocení pracovních map (statistický průmět) str Rozbor udržitelného rozvoje území str A Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území - SWOT str A.1 Vodní režim str A.2 Hygiena životního prostředí str A.3 Ochrana přírody a krajiny str A.4 Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) str A.5 Veřejná, dopravní a technická infrastruktura str A.6 Sociodemografické podmínky str A.7 Bydlení str A.8 Rekreace str A.9 Hospodářské podmínky str B Závěr rozboru udržitelného rozvoje území str B.1 Vztah Kunějovic a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území str B.2 Závěrečná SWOT analýza str B.2.a Charakteristika Kunějovic co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet str B.2.b Charakteristika Kunějovic co je potřeba zlepšovat, řešit str B.2.c Šance Kunějovic str B.2.d Rizika Kunějovic str Problémy k řešení v územně plánovací činnosti str A Priority Kunějovic v územně plánovací činnosti str B Problémy k řešení obce Kunějovice str Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy str. 21 2

3 1 Základní okruhy informací o území 1.A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území Obec Kunějovice leží v Plzeňském kraji, přibližně 18 km severozápadně od centra krajského města Plzně a přibližně 80 km západně od hlavního města Prahy. Z hlediska správního členění působí jako ORP 18 kilometrů severně vzdálené Nýřany a spadá pod okres Plzeň - sever. Rozsah území řešeného ÚP obce je dán správním územím obce o celkové výměře 441 ha. Pod obec spadá pouze osada Slatina na západě území. Celkový počet trvale přihlášených obyvatel k je B Geografie a historie území 1.B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky Klimatické podmínky stručný výtah Podnebí: mírně teplé, mírně vlhké Průměrné roční srážky: mm Průměrná roční teplota: 6-7 C Obec Kunějovice se dle geomorfologických jednotek ČR nachází v provincii České Vysočiny (neboli Český Masív), dále spadá do Poberounské soustavy, v oblasti Plzeňské pahorkatiny do celku Plaská pahorkatina a podcelku Kaznějovská vrchovina. V rámci okrsků se řešené území rozkládá na rozhraní Hornobřízské pahorkatiny na jihu a Dolnobělské vrchoviny na severu. Reliéf daného území protíná Nekmířský potok ve směru severozápad jihovýchod a nadmořská výška zde stoupá přibližně od 470 do 509 m n. m. Nejvýše položený bod Bukový vrch (509 m n. m.), se nachází v jihozápadní části správního území obce na hranicích katastru, naopak nejnižší nadmořskou výšku dosahuje koryto Nekmířského potoka (cca 470 m n. m.). Průměrná nadmořská výška je 485 m n. m. Z geologického hlediska jsou na území zastoupeny převážně horniny proterozoické assyntsky zvrásněné, s různě silným variským přepracováním. Jsou to zejména břidlice, fylity, svory až pararuly. Tyto složky se nacházejí na západě zkoumaného území. Na jihozápadě se nachází menší území se zastoupením terciérních hornin (písky, jíly). Ve východní části území se nachází permokarbonské horniny, zejména pískovce, slepence a jílovce. Řešené území je součástí Plzeňského bioregionu 1.28, který spadá do hercynské podprovincie. Vegetační stupeň dubobukový až bukový (kontinentální var.). Potenciální vegetace jsou minerálně chudší substráty s acidofilními druhy. Dle klimatického členění ČR se na území vyskytuje klimatický region MT11, který je charakterizován jako mírně teplé, mírně vlhké klima. Nejstudenějším měsícem je leden s průměrnou teplotou -2 až -3 C, nejteplejším měsícem je naopak červenec s průměrnou teplotou C. Roční úhrn srážek se pohubuje v průměru od 500 do 600 mm za rok. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 50 až 60 a počet mrazových dnů je Naopak počet letních dnů je a dnů s teplotou vyšší než 10 C je za rok. 3

4 1.B.2. Historie území První zmínka o obci sahá k roku V obci nalezneme hospodářský dvůr zčásti opevněný dvorec. 1.C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita 1.C.1 Obyvatelstvo podle věku 2010 Věk nezj. 4 6,8% 12,8% 5,3% 18,9% 14,3% 15,0% 12,8% 5,3% 6,0% 3,0% Věková struktura obyvatel obce Kunějovice vykazuje relativně velký podíl dětské složky v letech 5 14 let. Silná je také produktivní skupina obyvatel, zejména ve věku let. Relativně silné skupiny jsou také let, let a let. Post-produktivní složka je relativně nízká. 4

5 1.C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 2001 Vzdělání bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání ,0% 28,4% 44,9% 5,5% 0,8% 1,6% 0,0% Hodnoty grafu poukazují na výši vzdělání místních obyvatel. Ve většině případů jde o vyučené nebo absolventy středního odborného učeliště bez maturity. Četné zastoupení má zde základní vzdělání, včetně neukončeného. Vysokoškolské a vyšší odborné vzdělání je zde zastoupeno pouze individuálně a v malém měřítku je zastoupeno i úplné střední vzdělání s maturitou. 5

6 1.C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity ekonomická aktivita zaměstnaní nezaměstnaní důchodci žáci, studenti, učni nezjištěno ,1% 7,1% 21,3% 18,9% 0,0% Z hlediska ekonomické aktivity je skupina ekonomicky aktivních početnější než ekonomicky neaktivních. Zaměstnaní tvoří více než polovinu ze všech obyvatel. Z ekonomicky neaktivních převládají důchodci. 6

7 1.C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol vyjíždějící vyjíždějící do zaměstnání v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje vyjíždějící do zam. denně mimo obec Žáci vyjíždějící denně mimo obec Dojížďka do zaměstnání je poměrně vysoká, většina místních obyvatel (přes 80% pracujících) vyjíždí do zaměstnání, zejména v rámci obce a kraje a skoro polovina z nich dojíždí do zaměstnání denně mimo obec. Téměř všichni žáci (96 %) dojíždějí za vzděláním do okolních obcí. 7

8 1.C.5 Porovnání vývoje podle počtu obyvatel a počtu domů Vývoj počtu obyvatel má klesající tendenci a kopíruje tak plošný trend menších obcí v ČR. Vývoj počtu domů naopak v posledních letech rostl. Svého maxima dosáhl počet domů v obci v roce 2001 a dá se předpokládat, že jejich počet i dále poroste. 8

9 1.C.6 Srovnání vývoje podle počtu obyvatel a počtu domů Kunějovice a Nýřany Z obou grafů je zřejmé, že pokud porovnáme vývoj počtu obyvatel i počtu domů mají Kunějovice na rozdíl od Nýřan téměř stagnující křivky. Nýřany počtem obyvatel i počtem domů stále narůstají. Velký negativní zlom nastal pouze mezi lety 1930 a 1950 vlivem odsunu německého obyvatelstva. 1.D Urbanistická kompozice sídla Kunějovice Původní sídlo je radiálou s velkou hmotou dvorcového statku. Vazba na lánové plužiny není patrná. Dostavby směrovány zejména podél komunikace, bez jasné kompoziční vazby. 9

10 Sídlo Slatina je průmyslovým areálem s velkými objekty hmot. 1.E Uspořádání krajiny 1.E.1 Geomorfologie, uspořádání krajinných prvků Obec Kunějovice se dle geomorfologických jednotek ČR nachází v provincii České Vysočiny (neboli Český Masív), dále spadá do Poberounské soustavy, v oblasti Plzeňské pahorkatiny do celku Plaská pahorkatina a podcelku Kaznějovská vrchovina. V rámci okrsků se řešené území rozkládá na rozhraní Hornobřízské pahorkatiny na jihu a Dolnobělské vrchoviny na severu. Nejvyšší bod zkoumaného území Bukový Vrch má 509 m n. m. a nachází se v jihozápadní části správního území obce. Správní území obce Kunějovice disponuje velkým rozsahem zemědělské půdy (337 ha), která zabírá více než tři čtvrtiny zkoumaného území, z toho 90% tvoří orná půda. Lesní půdy zde tvoří 16,3 % (72 ha) a nachází se především na severu a západě katastru. Vodní plochy tvoří pouze 0,2 % plochy (1 ha) zkoumaného území a tvoří ji především rybník v Kunějovicích, ležící na Nekmířském potoce. Druhy pozemků v ha (rok 2010). Orná půda Zahrada Trvalý trav. porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěna plocha Ostatní plocha Ovocný sad E.2 Vodní režim krajiny V řešeném území obce Kunějovice v okrese Plzeň - sever se nachází jen jediný vodní tok a několik drobných vodních nádrží. Jediný tok ve správním území Nekmířský potok, pramení ve vedlejším správním obvodu obce Zahrádka. Potok protéká několika drobnými vodními nádržemi a tvoří levostranný přítok řeky Třemošná. 10

11 obce. Jedinou významnější vodní plochou je rybník v Kunějovicích nacházející se v severozápadní části 1.F Dopravní vazby 1.F.1 Silniční doprava V oblasti se nachází neoznačené místní komunikace I. až III. třídy, spojující obec Kunějovice se sousedními obcemi. 1.F.2 Železniční doprava Řešeným územím neprochází žádná železniční trať. 1.F.3 Hromadná osobní doprava Je zabezpečována dopravním podnikem ČSAD autobusy Plzeň a.s. 11

12 2 Hodnoty území 2.A Civilizační hodnoty Za civilizační hodnoty lze považovat: Areál Slatiny s infrastrukturou Doporučení zpracovatele: Potenciál infrastruktury neutlumit oslabením významu areálu 2.B Kulturní hodnoty Za kulturní hodnoty lze považovat: H1 Budova obecního úřadu Doporučení zpracovatele: Plochy urbanisticky hodnotné ochránit přísnějšími podmínkami prostorového a funkčního využití v návrhu ÚP. 2.C Přírodní hodnoty H2 niva Nekmířského potoka H3 rokle U Židovského hřbitova Doporučení zpracovatele: Plochy přírodních hodnot uchovat v návrhu ÚP bez vymezování zastavitelných ploch a lépe provázat s trasováním biokoridorů a biocenter generelu ÚSES. Tyto plochy podpořit vymezením ploch přírodních, smíšených nezastavěného území. Místo krajinného rázu Správní území obce je v zásadě tvořeno jedním krajinným celkem převážně zorněné půdy. Hluboká a úzká údolní niva Nekmířského potoka v severní části a zalesněné kopce na Slatinách částečně narušují kompoziční strukturu mírně zvlněné planiny. 12

13 3 Výsledky vyhodnocení pracovních map (statistický průmět) Byly vymezeny plochy pro bydlení v jižní části sídla, jednostranně podél přístupové komunikace Byly vymezeny plochy pro rozšíření zemědělské výroby v západní části sídla Byly vymezeny plochy pro nerušící výrobu ve východní části sídla, nad nivou Byly vymezeny plochy pro oboustranně orientované bydlení v severní části Byly vymezeny plochy pro bydlení ve východní části Byly vymezeny plochy pro ukládání biologického odpadu v severní části katastru Byly vymezeny plochy pro rekreaci v severní části katastru Problematické záměry Byly vymezeny plochy pro bydlení v jižní části katastru 13

14 4 Rozbor udržitelného rozvoje území 4.A Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území - SWOT 4.A.1 Vodní režim Silné stránky Trvale tekoucí vodoteč Slabé stránky rychlý odtok vody ze svažitých pozemků malý podíl lesních ploch eroze zemědělské půdy absence větších vodních ploch Příležitosti maximální eliminace negativních vlivů vody na člověka a krajinu samotnou dosažitelná formou realizace účinných krajinných opatření (zalesňování, zatravňování, revitalizace vodních toků, ostatní protipovodňová opatření) udržení kvality vodních zdrojů podpora využívání ekologicky čistých energií pro produkci biomasy využít ekologicky nestabilní plochy orné půdy jako jedno z opatření ke zmírnění odtoku vody z krajiny obnova a ochrana drobných vodních toků zpomalení odtoku a přirozené čištění vody navržení a využití soustav vodních ploch ke zmírnění rychlého odtoku vody z krajiny a jako přirozený mechanismus čištění vody v přírodě Hrozby pokračující vodní eroze při oddalování realizace účinných krajinných opatření rizika povodní 4.A.2 Hygiena životního prostředí Silné stránky malá sídelní hustota bydlení přeložka komunikace III. třídy v dostatečné vzdálenosti od sídla Kunějovice zdroje možných emisí a imisí v dostatečné vzdálenosti od sídla (Slatina) Slabé stránky emise z lokálních vytápěcích zdrojů na tuhá paliva údolní postavění sídla (malé možnosti provětrávání) velké nečleněné plochy orné půdy zvýšená prašnost, absence zelených filtrů západ neexistence čištění odpadní vody Příležitosti využívání ekologicky čistých energií, rozšíření netradičních zdrojů energií (tepelná čerpadla, využ. solární energie, využ. biomasy, kogenerační jednotky na bioplyn, větrná energie apod.) revitalizace krajiny jako zdroje regenerace a předpoklad čistého životního prostředí 14

15 Hrozby další používání nekvalitních tuhých paliv v důsledku rostoucích cen energií zhoršující se kvalita vody z přírodních zdrojů 4.A.3 Ochrana přírody a krajiny Silné stránky velké bloky lesní půdy v západní části údolní niva Kotmírovského potoka Slabé stránky vodní a půdní eroze neuspokojivá průchodnost krajiny menší podíl zatravnění, zalesnění a vodních ploch Příležitosti zvyšování ekologické stability lesních společenství (eliminace monokultur, šetrný způsob těžby) zvyšování ekologické stability zemědělsky využívaných ploch (pěstování energetických plodin, zatravňování orné půdy, zalesňování) realizací opatření na udržení vody v krajině zvyšovat její rozmanitost a vitalitu obnova a ochrana drobných vodních toků předpoklad ekologické rozmanitosti a malebnosti krajiny využívání ekologicky čistých energií vznik nových přírodních vodních ploch, využití soustav vod. ploch ke zmírnění rychlého odtoku vody z krajiny a jako přirozený mechanismus čištění vody v přírodě Hrozby přetrvávající vodní a půdní eroze emise ze zdrojů znečištění ovzduší ohrožení stability lesních porostů holosečným způsobem těžby 4.A.4 Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Silné stránky vysoký podíl zemědělské půdy funkční zemědělský areál Slabé stránky znehodnocování pěstebních ploch půdními splachy neuspokojivá průchodnost krajiny menší podíl lesních ploch Příležitosti možné využití vytipovaných ploch pro mimoprodukční zemědělství (pěstování energetických plodin a biomasy) s cílem využívání ekologicky čistých energií rozvoj extenzívního způsobu hospodaření, vznik biofarem a s tím související nabídka pracovních příležitostí obnova stability lesních společenství (eliminace monokultur, šetrný způsob těžby) možnost čerpání dotací na zalesňování lesních i nelesních ploch 15

16 Hrozby přetrvávající záplavy a vodní eroze při nenaplňování účinných krajinných opatření pokračující devastace nevyužívaných území, jejich přednostním zhodnocením 4.A.5 Veřejná, dopravní a technická infrastruktura Silné stránky dobré možnosti dopravního napojení na regionální centrum Slabé stránky fyzická absence ČOV absence vybavenosti (škola, sportovní hala, obchod, apod.) Příležitosti podpora cykloturistiky dobudování kanalizace možnost získání dotací na budování infrastruktury vybudování další občanské vybavenosti Hrozby menší atraktivita sídla z hlediska bydlení (nedostatečná veřejná infrastruktura) 4.A.6 Sociodemografické podmínky Silné stránky dobré mezilidské vazby Slatina jako zdroj pracovních příležitostí Dostatek produktivní a předproduktivní složky obyvatel Slabé stránky malá aktivita veřejnosti pro společenské akce malé zázemí pro volnočasové aktivity malá vzdělanost Příležitosti udržení a rozmach mladé generace - zatraktivnění obce např. různými kulturními a společenskými akcemi, nabídkou parcel rozvoj občanské vybavenosti, ploch pro rekreaci a sport podpora rozvoje služeb a drobného podnikání nabídky kursů a školení pro zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel rozšíření nabídky pracovních příležitostí v rámci zvyšování energetické soběstačnosti využíváním biomasy, solární energie Hrozby možný odliv kvalifikované pracovní síly a vzdělané části obyvatel, odliv mladé generace (nedostatek kvalifikovaných pracovních míst, nedostatek možností volnočasových aktivit, atd.) nespokojenost se stavem veřejné infrastruktury, nepříznivá celospolečenská atmosféra 16

17 4.A.7 Bydlení Silné stránky rychlá dostupnost významných center po silnici možnost nabídky stavebních parcel zaměstnanost zčásti v obci Slabé stránky nedostatek sportovně rekreačních aktivit nedostatečná vybavenost Příležitosti rozmach penzionového bydlení rozmach sportovně rekreačních aktivit výstavba provozoven a dalších objektů k podnikání (dobrá dopravní dostupnost) výstavba další občanské vybavenosti jako nabídky pro místní obyvatele nabídky stavebních parcel Hrozby odchod mladých rodin stárnutí obyvatel, vylidňování obce 4.A.8 Rekreace Silné stránky atraktivní krajinné zázemí nabídky parcel k rekreačnímu bydlení Slabé stránky nedostatek doplňkových služeb cestovního ruchu, rekreační potenciál je podceňován není nabídka pro přechodné ubytování Příležitosti atraktivita pro cestovní ruch využití a podpora cykloturistiky revitalizace krajiny, její zatraktivnění obnova a ochrana drobných vodních toků předpoklad ekologické rozmanitosti a malebnosti krajiny uchování a ochrana urbanisticky a architektonicky hodnotných enkláv, jejich využití pro turistický ruch rozvoj občanské vybavenosti, ploch pro rekreaci a sport využití potenciálu lepšího dopravního napojení železnice Hrozby nevytvoření sportovně rekreačních aktivit pro mladé rodiny nevytvoření nabídky pro přechodné ubytování 17

18 4.A.9 Hospodářské podmínky Silné stránky dobré dopravní napojení možnosti zaměstnání v obci dostatek mladé a produktivní generace Slabé stránky minimální rozsah služeb nízká vzdělanost obyvatel Příležitosti nabídka adekvátních ploch pro rozvoj drobného průmyslu a výroby, zacílení na určitý komoditní segment - konverze areálu ZD hlubší využití cestovního ruchu (potenciál přírody, zajímavých sídel v okolí) snížení energetické závislosti využíváním ekologicky čistých energií produkcí a zpracováním biomasy paralelně řešit podporu příznivého stavu zaměstnanosti a využití části ploch zemědělské půdy Hrozby možný odliv kvalifikované pracovní síly a vzdělané části obyvatel, snadná dostupnost jiných pracovních center pro obyvatele uspokojování ekonomických potřeb místních v jiných sídlech 4.B Závěr rozboru udržitelného rozvoje území 4.B.1 Vztah Kunějovic a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území Počet obyvatel v obci dlouhodobě mírně klesá, nabídkou stavebních parcel se tento stav v posledních letech poněkud zmírnil. Obec disponuje nabídkou pracovních míst pro které však chybí dostatečná vybavenost ve formě doprovodných služeb. Plochy pro sport, rekreaci, možnosti rekreačního využití krajiny jsou dosti omezeny. Problematická je také ekologická stabilita krajiny. Výhodou obce je však její vazba na jižně položené Všeruby a zejména Plzeň zajišťuje poměrně dobrou dostupnost v rámci vyjížděk za službami a do zaměstnání. 4.B.2 Závěrečná SWOT analýza 4.B.2.a Charakteristika Kunějovic co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet Silné stránky dobré dopravní vazby na větší sídla možnosti ploch pro zástavbu pozitivní demografická skladba částečná nabídka zaměstnanosti v místě 4.B.2.b Charakteristika Kunějovic co je potřeba zlepšovat, řešit Slabé stránky nízká vzdělanost 18

19 nedostatečná vybavenost degradovaná krajina zemědělskou činností 4.B.2.c Šance Kunějovic Příležitosti rozvoj cestovního ruchu aktivity pro mladou generaci využití řady objektů pro sezónní ubytování a volnočasové aktivity komerčního charakteru nabídky stavebních parcel revitalizace krajiny, eliminace negativních přírodních vlivů, stabilizace jejích ekologických funkcí a její zatraktivnění (omezení vodní a půdní eroze - zalesňování vytipovaných ploch, obnova a ochrana drobných vodních toků předpoklad ekologické rozmanitosti a malebnosti krajiny zvýšení energetické soběstačnosti - využívání ekologicky čistých energií (využití části zemědělských ploch pro pěstování biomasy s vedlejším efektem rozšíření nabídky pracovních příležitostí a rozšíření s efektivnějším využitím stávajících areálů zemědělské výroby uchování a ochrana urbanisticky a architektonicky hodnotných enkláv, jejich využití pro turistický ruch 4.B.2.d Rizika Kunějovic Hrozby odchod mladých lidí jinam chátrání a opuštění stavebního fondu splachy orné půdy, narušení ekologické stability nedostatek volnočasových aktivit pro mladé 19

20 5 Problémy k řešení v územně plánovací činnosti 5.A Priority Kunějovic v územně plánovací činnosti Vymezení ploch pro bydlení Podpora cestovního ruchu, rozvoj rekreace: návrh ploch pro sport a rekreaci - vymezení takových podmínek využití, které nebudou bránit ubytovací činnosti Řešení postupné revitalizace krajiny: ochrana přírody a krajiny obnova ekologické rozmanitosti krajiny (obnova prvků krajinné zeleně mezí, remízů, mokřadů apod.) návrh protierozních a protipovodňových opatření (obnova přírodních toků, rozčlenění velkých lánů polí, nové plochy trv. travních porostů, krajinné zeleně, plochy k zalesnění) návrh nových vodních ploch, zdrží, mokřadů, suchých poldrů zlepšení prostupnosti krajiny, optimalizace cestní sítě 5.B Problémy k řešení obce Kunějovice 1. plochy pro výrobu a podnikání včetně ploch transformačních možnost nerušící výrobní funkce i na plochách pro bydlení prověřit plochy pro zemědělskou výrobu v západní části, kde stávající areál potřebuje další zázemí prověřit plochy pro nerušící výrobu ve východní části od sídla, kde stávající areál potřebuje další zázemí 2. plochy pro bydlení prověřit plochy pro zástavbu zejména v jižní části sídla Kunějovice s dostatečnou nabídkou ploch veřejné zeleně (pro umístění hřiště, apod.) prověřit plochy pro zástavbu zejména v severní části nad sídlem a to pro oboustranné bydlení prověřit plochy pro bydlení v jižní části katastru 3. revitalizace krajiny, protipovodňová opatření řešit opatření k obnově ekologické rozmanitosti krajiny řešit opatření v krajině ke snížení rychlého odtoku vody z území a omezit rizika povodní vymezit plochy vodní pro posílení ekologické stability 4. ochrana ZPF řešit střet s ochranou ZPF u rozvojových ploch na půdách v I. třídě ochrany 5. jiné vymezit trasy a plochy pro vodovodní a kanalizační přivaděč, prověřit možnost odkanalizování do ČOV obce Nekmíř 20

21 6 Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy Zpracovatel na základě územně analytických podkladů, s přihlédnutím především k výsledkům Rozboru udržitelného rozvoje území a vyhodnocení názorů veřejnosti, upozorňuje na problémy, které nelze bezprostředně řešit nástroji územního plánování. V rámci územně plánovací činnosti lze pouze připravit podmínky pro ta řešení, která mají územní průmět. Doporučujeme: navrhnout scénáře vytváření podmínek pro: o podporu podnikání směrem k profilované výrobě (specifické nabídce, přesahující regionální vazby) o zvýšení kvalitativních ukazatelů místní nabídky vzdělanosti (knihovna) o zvýšení informační gramotnosti obyvatel (například podpora internetu) pro posílení turistiky a cestovního ruchu: o podporovat cykloturistiku a turistiku - zajistit instalace informačních systémů a zlepšit tak celkovou propagaci území o iniciovat vznik turistické ubytovny, penzionu o podpořit dotační politikou vznik sportovně rekreačních ploch, cyklostezky a stezky pro pěší o iniciovat výstavbu objektů a ploch občanské vybavenosti pro optimalizaci vodního režimu krajiny: o řešit znečištění povrchových vod dotažením odkanalizování území o posílit retenci území novými vodními plochami o dotačně podpořit výsadbu protierozních pásů pro snížení energetické závislosti obce: o zvážit možnost centrálního vytápění s využitím fytopaliva vyprodukovaného na okolních zemědělských pozemcích a zpracovaných např. s využitím chátrajících zemědělských farem, s vedlejšími efekty v podobě udržované krajiny a vzniku nových pracovních příležitostí 21

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE NA OBDOBÍ LET 2015 2020

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE NA OBDOBÍ LET 2015 2020 ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE NA OBDOBÍ LET 05 00 VYPRACOVÁNO: 7. ÚNORA 05 SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE: USNESENÍ Č.: 3/03/5 c) Aktualizováno: 3. 3. 05 Poslední úprava: 4. 3. 05 Obsah

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011 1 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 7 Preambule str. 8 1 Důvody pro pořízení ÚP a stanovení hlavních cílů

Více

Část C - F VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Část C - F VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545 575 250, 545 576 740 Fax.: 545 576 250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ 46990798

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Předkladatel: Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Zpracovatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, 285 09 Kácov Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Mokrý Lom zastoupená starostou Ing. Martinem Ehrlichem 374 01 p.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Střední Vsetínsko kráčí správným směrem

Střední Vsetínsko kráčí správným směrem Střední Vsetínsko kráčí správným směrem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko, o.s. pro programové období 2014-2020 Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00306 OPTP

Více

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Aktualizace původního projektu, který byl spolufinancován z prostředků EU Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Původní zpracování Územně analytických podkladů správního

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OTROČINĚVES ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o., červenec 2008 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VLASTIBOŘICE POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL AUTORSKÝ KOLEKTIV MěÚ Turnov ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michal Čapek, Ing. arch. Alena Švandelíková, Ing.

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Hořice, Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje určený zastupitel Ing. Arch. Martin Pour květen 2014 Návrh zadání územního

Více