Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model for Preprocessing of Experimental Data DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Martina Kuchtová Vedoucí práce: Ing. Jirka Pavlásek, Ph.D. Školní rok 2007/2008 1

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiložené bibliografii. V Praze dne

3 PODĚKOVÁNÍ Touto formou bych ráda poděkovala lidem, kteří byli nápomocni při tvorbě této práce. Předně bych chtěla poděkovat Ing. Jiřímu Pavláskovi, Ph.D. za vedení diplomové práce, dále pak Vítkovi Jadrnému za odbornou pomoc při programování. 3

4 Diploma thesis: Creation of Model for Preprocessing of Experimental Data Abstract This thesis was made to make progressing mathematical model which will be able to read and sort experimental data. If data are lost, then this model can approximate it by easy mathematical operations. For testing operation of this model was chosen data measured between 1998 and 2007 (without year 2003) on experimental catchment Modrava 2. From this data was chosen about 250 rainfall-runoff events and made comparisons of chosen characteristics. Lost data were approximated by easy mathematical algorithm. This algorithm was based on comparative quantity of rainfalls. Unknown rainfalls were rated as zero. Chosen rainfallrunoff events were rated as recipe of answer of catchment for this type of rainfall event and applied on base of chosen characteristics. Model was tested for approximating missing flow. This missing flow was imitated on real measured data from experimental catchment Modrava 2 with using rainfall data from near catchment Modrava 1. Calculation of average of flow is not depending on trends before and after lost data. Effect of quantity of rainfall could be better by using algorithm, which calculate with long-term trends of characteristics of catchment and supply better algorithm for calculating of flow based on linear mathematical operations. This mathematic model can expand to next functions that can expose for example time distributions of rainfalls depends on another factors (rainstorm, snow mleting on frozen land) opposite to long-time rainfalls by small intensity into growing season etc. 4

5 Obsah: 1 Úvod Rešerše Hydrologický cyklus Srážky Rozdělení srážek Charakteristiky srážek Povrchový odtok Hydrologické předpovědní modely Srážko-odtokové modely Data Analýza časových řad Časová řada Charakteristiky časových řad: Dekompozice časových řad Typy časových řad Problémy analýzy časových řad Základní metody pro analýzu časových řad Experimentální povodí Metodika Data Program Vodník Vyhodnocování dat Načítání a třídění vstupních dat Dopočítávaná data Srážko-odtokové události Kritéria pro výběr sudu Třídění sudů Vyhodnocení sudů Vyhledávání výpadků vstupních dat Rekonstrukce chybějících dat Možné události v průběhu výpadku na základě analýzy vstupních dat Postup rekonstrukce dat bez znalosti velikosti srážek Získání chybějících dat z blízké stanice Postup při dopočítání dat na základě vzorového sudu Výběr sudu na vzorové dopočítání dat Vyhodnocení rekonstrukce chybějících dat pomocí programu Vodník Výsledky Závislosti vybraných charakteristik sudů Dopočítaná data Diskuse Závislosti vybraných charakteristik sudů Zhodnocení dopočítaných dat Závěr Použitá literatura...52 Seznam použitých zkratek a symbolů...55 Grafické znázornění vybraných charakteristik srážko-odtok. událostí na povodí Modrava Seznam sudů, které byly vyhodnoceny v grafech

6 1 ÚVOD V důsledku přibývajících četností povodňových událostí v posledních letech je třeba blíže zkoumat, jak tyto jevy souvisí s antropogenní činností a jaký vliv na tyto události mají horská povodí s rozdílným vegetačním pokryvem. Za účelem srovnání hydrologických funkcí tří rozdílných typů lesního ekosystému s co nejpodobnějšími základními fyzicko-geografickými charakteristikami byl v roce 1997 proveden terénní průzkum a výběr vhodných lokalit pro výstavbu experimentálních povodí na území NP Šumava. Cílem práce je tvorba modelu pro vyhodnocení datových souborů získaných na experimentálních povodích Modrava 1, Modrava 2 a Modrava 3. Hlavním úkolem modelu je načtení dat v předepsaném datovém formátu, agregace časových řad do zvolených kroků a dopočet některých veličin z naměřených hodnot, umožnit uživateli přehledným zobrazením výběr jakékoliv srážko-odtokové události, která bude moci být uložena jako textový soubor k dalšímu zpracování a vyhodnocení. Při zjištění chybných či chybějících kroků bude v modelu nabídka různých alternativ dopočítání těchto údajů na základě jednoduchých algoritmů. 6

7 2 REŠERŠE 2.1 HYDROLOGICKÝ CYKLUS Díky působení sluneční energie tvoří voda na Zemi ve všech svých skupenstvích uzavřený hydrologický cyklus, který může probíhat buď pouze nad oceány, případně nad bezodtokovými oblastmi pevniny, a nazývá se malý koloběh vody. Velkým koloběhem vody pak rozumíme interakci mezi pevninou a oceánem, kdy je voda odpařená z oceánu vzdušnými proudy přenesena nad pevninu, vypadává v podobě srážek a povrchovým odtokem je odnesena zpět do oceánu. Současně však dochází k výparu vody z pevniny, která je stejným způsobem odnesena nad oceán a v podobě srážek vypuštěna do světového oceánu. Základní bilanční rovnice oběhu vody: S = O + V, kde: S srážky, O V odtok, výpar. 2.2 SRÁŽKY Lágner (2005), stejně jako Hrádek a Kuřík (2002), uvádí, že srážky vznikají kondenzací (kapalné srážky) nebo desublimací (pevné srážky) vodní páry v ovzduší, na povrchu území, předmětech nebo rostlinách. Podmínkou pro jejich vznik je přítomnost kondenzačních nebo desublimačních jader ve vzduchu nasyceném vodní párou Rozdělení srážek Podle Bednáře (2003) se srážky dělí s ohledem na místo vzniku na atmosférické, jež vznikají ve volné atmosféře či přízemní vrstvě vzduchu, a horizontální, které kondenzují, popř. desublimují, na povrchu území, předmětů, rostlin, jsou nepohyblivé a typické pro horské oblasti. Hrádek a Kuřík (2002), shodně jako Kropáček a Bednář (2005), též Kobzová (1998) uvádějí, že atmosférické srážky vypadávají z oblaků ve formě aerosolu nebo krystalků ledu. Skládají se z kondenzátů nebo desublimátů rozptýlených v oblacích a vlivem proudění se pohybují. Jejich vypadávání je pak podmíněno zvětšením hmotnosti kapek a krystalků a překonáním rychlosti výstupních proudů vzduchu. K zvětšování hmotnosti kapek může dojít difúzním přenosem vodní páry v oblaku, koagulací atp. Mezi atmosférické srážky patří deště, mlha, mrholení, sníh, kroupy, krupky a zmrzlý déšť. 7

8 Deště Hrádek a Kuřík (2002) dále dělí podle původu na: Termické vznikají ochlazováním výstupních vzdušných proudů ohřátých zemským povrchem, mají krátkou dobu trvání a svou vysokou intenzitou zasahují malé oblasti, např. přívalové deště. Orografické vznikají ochlazováním vzdušných proudů usměrněných horským reliéfem do vyšších vrstev atmosféry, mají dlouhou dobu trvání a nižší intenzitu. Cyklonální vznikají postupující hlubokou tlakovou depresí, mají dlouhou dobu trvání, nízkou intenzitu a mohou zasahovat velké oblasti. Podle doby trvání na: Krátkodobé - deště s vysokou intenzitou a krátkou dobou trvání (termické), k vypadávání dochází nejčastěji po vysokém výparu, na tocích s malým povodím způsobují povodně. Dlouhodobé dlouhotrvající deště o nízké intenzitě (orografické, cyklonální), způsobují povodně na tocích s velkým povodím. Horizontální srážkou je pak chápána rosa, jíní a námraza. 8

9 období Charakteristiky srážek Hrádek a Kuřík (2002) ve své práci uvádí tyto základní charakteristiky: 3 Objem srážek S [ m ] - celkový objem vody ze srážek spadlých na danou plochu za dané Úhrn srážek H s [mm] - výška vrstvy vody ze spadlých srážek za uvažované období na daném místě. ( 1mm = 1l m = 1000m km ). Průměrná výška srážek na povodí H s [ mm ] - podíl objemu srážek S a plochy povodí F: H s S = k. F Převodní vztah: H S S = 3 10 F [ mm ], 3 3 S = 10 H F [ m ], S Kde: k rozměrový součinitel, k = Doba trvání srážek t d [min], [hod], - doba od začátku do ukončení srážkové události, zaznamenává se obvykle pouze u kapalných srážek. Intenzita deště i [mm.min -1 ] - srážkový úhrn za zvolenou časovou jednotku. Průměrná intenzita deště i - podíl srážkového úhrnu H a doby trvání deště t, S d je po celou dobu trvání deště konstantní: i = H t d S Okamžitá intenzita deště i 0 - intenzita v určitém časovém okamžiku, derivace srážkového úhrnu podle času: dh i = dt 0. 9

10 2.3 POVRCHOVÝ ODTOK Odtok vody ze srážek do vodních toků tvoří tři základní složky (Anonym 1, 2001): Odtok povrchový jedná se o gravitační pohyb vody po svahu nebo soustředěný odtok říční sítí k uzavírajícímu profilu povodí. Tento typ odtoku prochází nejprve fází nasycování půdy, poté fází plošného (svahového) odtoku a nakonec fází soustředěného odtoku v říční síti. Odtok prosakující gravitační vody (hypodermický) - část infiltrovaných srážek (nepodílející se na zvýšení půdní vlhkosti) proudí v půdním profilu nekapilárními póry k uzavírajícímu profilu povodí. Gravitační voda nedosahuje hladiny podzemní vody. Představuje však značnou část odtoku, většinou bývá zahrnuta pod pojem povrchový odtok. Odtok podzemní vody (základní) - proud podzemní vody pohybující se ve směru sklonu nepropustného podloží. Srážky infiltrované k hladině podzemní vody se do hlavního toku dostávají se zpožděním. Odtok O je celkové proteklé množství vody za určité časové období [m 3 ], [km 3 ], bývá udáván též jako odtoková výška [mm], tedy jako množství vody proteklé profilem za určité časové údobí z příslušné plochy povodí Průtok Q je množství vody proteklé průtočným profilem za sekundu, [ l s ], [ s ] m. 10

11 2.4 HYDROLOGICKÉ PŘEDPOVĚDNÍ MODELY Z hydrologického hlediska představují předpovědní modely semi-distributivní přístup matematického modelování, kde je povodí rozděleno na jednotlivé komponenty (Aqualogic, 2001; Němec a Zezulák, 1998). Hydrologické předpovědní modely mohou být v reálném čase reprezentovány jednak jednoduchými a jednak komplexními systémy. Přesnost modelu je volena v závislosti na povaze požadavků, které jsou na model kladeny. (Buchtele, 2001). Jak uvádí Aqualogic (2001), modely se nejčastěji sestávají z následujících komponent: Model na předpověď srážek (např. Aladin) jeho prostřednictvím lze prodloužit předpověď průtoku na požadovanou dobu, její přesnost však s délkou předpovědi klesá. Srážko-odtokový model (např. Sacramento (SAC-SMA)) je určen pro výpočet odtoku z povodí, používá se v kombinaci s modelem zaměřeným na tvorbu a tání sněhové pokrývky (např. SNOW-17). Model transformace v říční síti (např. Muskingum-Cunge) používá se pro transformaci povodňové vlny v korytě. Model zátopových oblastí (např. jednorozměrný hydraulický model) určen pro části toků s častým vybřežováním vody z koryta. Prodloužená pravděpodobnostní předpověď průtoku pro účely vodního hospodářství. GIS, Geo databáze a expertní systémy Kalibrační a validační systém je provozován na základě historických dat, jejichž prostřednictvím pak lze nakalibrovat modely pro přesnější předpovědi průtoků. 11

12 2.4.1 Srážko-odtokové modely Srážko-odtokové modely jsou základním prostředkem pro simulaci srážko-odtokových procesů na povodí (Clarke, 1973). Využívají se obvykle pro krátkodobé predikce povodňových vln s časovým předstihem od několika hodin po několik dnů. Další využití nachází tyto modely v oblasti návrhů a vyhodnocení protipovodňových opatření (Beven, 2001). Srážko-odtokové modely bývají často kombinovány s jinými typy modelů, jako je například model pro tvorbu a tání sněhové pokrývky či model odtoku v říční síti, mnohdy pak tvoří součást komplexních systémů. Jak uvádí Aqualogic (2001), dělí se srážko-odtokové modely na: Deterministické sestavené na základě matematických rovnic, odrážejí základní fyzikální zákony (složité vazby v reálném prostředí však bývají často nahrazeny empirickými vztahy): korelace užívající fyzikální proměnné a indexy či parametry - API strukturovaně - koncepční model - NAM, SAC-SMA, distribuované nebo semi - distribuované - WMS, Top-model. Stochastické aplikace analýzy časových řad: ARMA modely. Deterministicko stochastické představují kombinaci předchozích dvou typů modelů. 12

13 2.5 DATA Jeníček (2001) ve své přenášce uvádí, že data mohou být ve formě stavových veličin (digitální model terénu, hydrografická data, data vegetačního krytu, data vztahující se k půdnímu pokryvu a půdním vlastnostem, data charakteristik koryta, specifická data údaje o meteorologických stanicích, data o nádržích, atd.) Výsledkem pozorování vybraných veličin v časových krocích pak bývají data ve formě časových řad (klimatologická data srážky, teploty, evapotranspirace, intercepce, vodní hodnota sněhu; hydrologická data data o průtocích). Kontrola časových řad: Nejjednodušším způsobem je vizuální kontrola založená na dopočítání základních statistických charakteristik jako např. maximum, minimum, medián, apod. Další možností je užití součtové křivky reziduálů (Residual Mass Curve). Ta nám umožní odhalit nehomogenitu sledované časové řady prostřednictvím kumulované odchylky od průměru. Odchylky mohou být způsobeny změnou polohy stanice, měřícím přístrojem, změnou metodiky měření nebo okolních podmínek. DMA (Double Mass Analysis) analýza využívá k odhalení nehomogenit dané časové řady podvojných součtových čar. Nehomogenita je indikována zlomem čáry. Pro kontrolu lze použít též Clusterovou analýzu, která spočívá v rozkladu většího souboru na menší homogenní celky (shluky). V rámci jednoho shluku by si měly být objekty co nejpodobnější a objekty z různých shluků by měly být co nejvíce odlišné. Příprava dat: Před samotným použitím dat je třeba doplnit chybějící údaje vzniklé např. výpadkem měření a upravit časový krok (např. převedení dvouminutových hodnot na hodinové). Plošnou interpolací se pak bodová měření (srážky, teploty, půdních charakteristiky, atd.) převádějí na plošná. (Jeníček, 2001). 13

14 Podle Jeníčka mohou být zaznamenaná data zatížena těmito chybami: Nahodilé chyby lze eliminovat vizuální kontrolou nebo použitím různých kontrolních metod (např. DMA, součtová křivka reziduálů, shluková analýza, atd.). K systematickým chybám měření dochází při sběru dat (např. nevhodně umístěný srážkoměr, absence měření pod vegetací, extrémní srážkové intenzity, apod.). Chyby prostorové interpretace vychází z použité metodiky. Částečně je možné tyto chyby vyhladit kalibrací. 2.6 ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD Cílem analýzy časové řady je konstrukce vhodného modelu, který má většinou podobu jedné nebo více stochastických rovnic, především lineárních. Prostřednictvím takového modelu můžeme lépe porozumět mechanismu, jehož prostřednictvím jsou generovány sledované údaje. Na začátku se snažíme na základě teoretických poznatků sestavit model mechanismu, který generuje hodnoty časové řady. Poté následuje identifikace (kalibrace) modelu, tedy odhad velikosti parametrů, na kterých model závisí. Nakonec je potřeba běžnými statistickými metodami model verifikovat, ověřit jeho platnost. Znalost modelu nám umožňuje předpovídat budoucí vývoj systému a vhodnou volbou počátečních podmínek a vstupních parametrů také řídit a optimalizovat činnost příslušného systému Časová řada Časová řada je chronologicky uspořádaná posloupnost určitého statistického ukazatele, který je vymezen v čase věcně a prostorově shodně. Z praktického hlediska se jedná o řadu čísel tvořených hodnotami nějaké veličiny, které jsou uspořádány od nejstarších po nejmladší nebo naopak. Časová řada je realizací náhodného procesu. (Artl a kol, 2002). Příkladem takové časové řady může být zápis dat ze srážkoměrné stanice zaznamenávaných po dvou minutách. Takováto časová řada je ekvidistantní, tedy že časová vzdálenost mezi sousedními prvky řady je konstantní (dvě minuty). Tato vzdálenost bývá označována jako krok. 14

15 Artl a kol (2002) uvádí zápis časové řady z matematického hlediska jako posloupnosti: x,..., 1, x2 x n nebo: x t, t = 1,,n; lze je však zapisovat též od konce směrem k počátku: xt k, k = 0, 1, 2,,n. Přičemž: n x t rozsah souboru (počet všech prvků statistického souboru). hodnota náhodné veličiny (nabývá konkrétních hodnot náhodně) Charakteristiky časových řad: Charakteristiky časových řad uvádí Anděl (1976) a Anonym 1 (2001) následovně: Mezi základní charakteristiky časových řad patří: x max x min A maximální hodnota veličiny. minimální hodnota veličiny. variační rozpětí rozkyv, amplituda; A = x max x min. Proměnná veličina je nespojitá - nabývá pouze určitých hodnot: Četnost výskytů n - počet výskytů stejných hodnot x. i t Relativní četnost f t (frekvence): n i f i =. n Absolutní kumulativní četnost: k 1 n i. Relativní kumulativní četnost: k 1 f i. 15

16 Proměnná veličina je spojitá: Třídní intervaly x j - stejné úseky časové řady proměnných hodnot x t sestavených podle velikosti vzestupně nebo sestupně, sdružují v sobě náhodný x t počet proměnných. Třídní znaky - hodnoty proměnných charakterizujících třídní intervaly, mají x j hodnotu středu intervalu: j ( x x ) x = +, kde 0,5 j,max j,min x j,max a x j, min krajní hodnoty j-tého třídního intervalu. Třídní četnost n - počet proměnných x spadajících do třídního intervalu. i Čára rozdělení četností grafické znázornění četnosti (histogram, polygon rozdělení četnosti). Čára překročení součtová čára k čáře rozdělení četnosti (četnosti se načítají od maximálních hodnot k minimálním). t Charakteristiky polohy náhodné veličiny (Artl a kol., 2001): Modus x - hodnota proměnné x (příp. třídního znaku x ) s největší četností. mo t Medián x - hodnota proměnné x (resp. třídního znaku x ) v 50 % výskytů me t nedosažená a v 50 % výskytů překročená. Prostý aritmetický průměr x slouží k výpočtu průměrné hodnoty intervalové j j časové řady: 1 x =. n n x i i= 1. Vážený průměr x v x v = n i i= 1 n i= 1 x. F F i i. 16

17 Charakteristiky rozptylu náhodné veličiny (Novák, 1967): n 1 Průměrná odchylka δ : δ = x i x n 1. Směrodatná odchylka x 1 1 δ : = ( x x) δ x i. n 2 Rozptyl (disperze) δ x - druhá mocnina směrodatné odchylky. n 2 Koeficient variace C v : C δx = x v Dekompozice časových řad Dekompozicí časových řad se zabývali mimo jiné Řezanková a kol. (2001) a Kvasnička s Vašíčkem (2001). Podle zmíněných autorů je předpokladem dekompozice časových řad přítomnost jistých systematických složek, na které je možné časovou řadu rozložit. Časová řada nemusí obsahovat všechny níže uvedené složky současně. T t Trendová složka (trend) - zachycuje dlouhodobé změny v chování časové řady (dlouhodobý růst či dlouhodobý pokles) a vzniká důsledkem působení stejnosměrných sil. Většinou lze trend popsat matematickou funkcí v celé délce časové řady, nejedná se tedy o krátkodobý pokles či nárůst časové řady, ale o zachycení tendence pohybu časové řady. Sezónní složka (sezónnost) popisuje každoročně se opakující periodické S t změny v časové řadě, je tedy důsledkem střídání ročních období. Nejčastěji pozorujeme sezónnost u čtvrtletních a měsíčních časových řad. Nemůže se však vyskytovat u časových řad ročních, jelikož ty mohou v průběhu let měnit svůj charakter. C t Cyklická složka - zachycuje dlouhodobou fázi poklesu či růstu kolem trendu, její perioda se může pohybovat v násobcích let a charakter této složky se může měnit v čase. Pro krátkou časovou řadu, nemusí být cyklická složka vůbec rozeznatelná. 17

18 Náhodná složka ε t - je tvořena náhodnými výkyvy časové řady a narozdíl od předešlých složek je nesystematická. To této složky lze zařadit všechny vlivy, které působí na časovou řadu a které nedokážeme systematicky popsat Typy časových řad Kvasnička s Vašíčkem (2001) uvádí rozdělení všech časových řad na dva základní typy: časové řady stochastické a deterministické. Deterministické časové řady v sobě neobsahují žádný prvek náhody. Když víme, jak jsou generovány, můžeme je bezchybně předpovídat. Příkladem deterministické časové řady je třeba posloupnost funkce sinus. Naopak stochastické časové řady prvek náhody obsahují, jsou realizací náhodného procesu. Naprostá většina časových řad kolem nás jsou stochastické. Dále dělí Kvasnička s Vašíčkem (2001), stejně jako Řezanková a kol. (2001), časové řady podle povahy na ekvidistantní a neekvidistantní. Neekvidistantní časové řady jsou na zpracování poněkud složitější, protože se musí provádět určité korekce způsobené proměnlivostí časového kroku. Je třeba si také uvědomit, zda se jedná o krátkodobou nebo dlouhodobou časovou řadu. Zde nás u obou typů mohou zajímat rozdílné faktory. U krátkodobých časových řad to mohou být sezónní vlivy, u těch dlouhodobých pak existence dlouhodobých trendů. Jiné rozdělení může být podle Kvasničky a Vašíčka (2001) také na časové řady intervalové a okamžikové nebo také na řady absolutních ukazatelů a řady odvozených charakteristik. Časová řada absolutních ukazatelů je původní řada tak, jak vznikla pozorováním nebo měřením, zatímco časová řada odvozených charakteristik je nějakým způsobem už transformovaná. Měli bychom brát tedy v úvahu, že některé transformace mění charakter časové řady. 18

19 2.6.5 Problémy analýzy časových řad Při zpracování dat ve formě časové řady můžeme narazit na mnohá úskalí vycházející z poznatku, že chápání světa nelze zúžit pouze na matematický popis. Naopak v přírodě je mnoho procesů nepravidelných, jejichž struktura se nám často mění pod rukama. Mezi základní problémy podle Řezankové a kol (2001) a Kvasničky s Vašíčkem (2001) patří: Problémy s volbou časových bodů pozorování. Při statistické analýze většinou analyzujeme diskrétní časové řady. Vzhledem k tomu, že většina sledovaných veličin se vyvíjí spojitě, musíme je nějakým způsobem diskretizovat. K tomu se používají nejčastěji tyto metody: Prostá diskretizace jednoduše se odečte hodnota v určitém stanoveném časovém okamžiku, používá se u stavových veličin. Akumulace (agregace) sečte se hodnota ukazatele za určité období, používá se u tokových veličin. Průměrováním v určitém období používá se především u stavových veličin. Volba vhodného způsobu diskretizace a vhodné délky období je zásadní. Nejenže ovlivňuje množství informace obsažené v datech, špatná volba může snadno vést k zavádějícím výsledkům. Navíc mohou některé úpravy změnit charakter časové řady. Problémy s kalendářem. Kalendář, který dnes v Evropě používáme, předpokládá různou délku měsíců, různý počet víkendů a pracovních dnů v měsíci a některé pohyblivé svátky (např. Velikonoce), což způsobuje problémy především při práci s ekonomickými časovými řadami. Ekonomové to pak řeší různými metodami očištění: Zavedení standardního měsíce o délce 30 dnů (rok má pak pouze 360 dnů). Zavedení standardního měsíce o délce 30,4167 dnů (365/12). Vyrovnání počtu pracovních dnů. Agregace na čtvrtletní údaje. 19

20 Problémy s délkou časových řad. Délka časové řady je počet pozorování. Ten ovlivňuje množství informace obsažené v časové řadě. Nedochází zde k přímé závislosti, takže zdvojnásobení počtu pozorování nemusí nutně znamenat zdvojnásobení informace. Problémy s délkou časových řad jsou dva: Časová řada je příliš krátká některé metody analýzy vyžadují určitou minimální délku, pro kratší časové řady pak nelze tyto metody využít (např. Box-Jenkinsovská metoda alespoň 50 pozorování). Časová řada je příliš dlouhá taková řada zvyšuje nároky na výpočet, zvyšuje se též riziko, že se v průběhu času změnil charakter řady. Problémy nesrovnalostí dat. Mezi takovéto problémy mimo jiné patří výpadek měření způsobený např. zásahem neoprávněné osoby, výpadkem akumulátorů, extrémními přírodními podmínkami (teploty, srážkový úhrn) apod. Chybějící data se pak dopočítávají vhodnými statistickými metodami jako je např. vícerozměrná lineární regrese Základní metody pro analýzu časových řad Mezi základní metody pro analýzu časových řad patří podle Řezankové a kol. (2001) tyto: Expertní (kvalitativní) metody; Grafická a psychologická analýza; Dekompozice časových řad; Box-Jenkinsovská metodologie; Lineární dynamické a regresní modely; Spektrální analýza časových řad. 20

21 Lineární a dynamické regresní modely Jedná se o kauzální modely. Vysvětlovaná proměnná je zde vysvětlována pomocí jedné nebo více vysvětlujících proměnných. Cílem je odhalit příčinné vazby mezi jednotlivými veličinami za předpokladu lineární nebo linearizované závislosti mezi proměnnými. Modely se konstruují na základě teoretických předpokladů Vícerozměrná lineární regrese Regresní analýza je určena pro řešení vztahů, kdy máme jednu závislou (y) a jednu či více nezávislých proměnných (x), jak uvádí Kubanová (1999). Předpoklad regresní analýzy je, že nezávisle proměnné jsou měřené s nulovou chybou (e), nebo je alespoň její chyba oproti závislé velmi malá. Pro jednu nezávisle proměnnou platí vztah: y = a + bx. Regresní analýza hledá parametry a a b, kde a je absolutní člen (průsečík s osou y) a b je směrnicí regresní přímky. Model vícerozměrné lineární regrese popisuje závislost dvou a více kvantitativních proměnných formou lineární závislosti. (Kubanová, 1999). n β i. xij eij ; yi = β 0 + β1x1 + β 2 x2 + β n xn ; j=0 y i = + kde y i je závisle proměnná (vysvětlovaná, simulovaná); x i je nezávisle proměnná (vysvětlující, naměřená); β jsou parametry udávající dílčí změny závisle proměnné při jednotkové změně příslušné nezávisle proměnné. Parametry regresního modelu se odhadují metodou nejmenších čtverců. 21

22 2.7 EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ Podle Křováka a Kuříka (2001) byl v roce 1997 proveden terénní průzkum a výběr vhodných lokalit pro výstavbu experimentálních povodí na území NP Šumava zaměřených na srovnání hydrologických funkcí tří rozdílných typů lesního ekosystému o co nejpodobnějších základních fyzicko-geografických charakteristikách. Experimentální povodí Modrava 1 o nadmořské výšce m n.m. má rozlohu 10 ha a nachází se v bezzásahové zóně NP Šumava v pramenné oblasti Roklanského potoka (hydrologické pořadí povodí ). Původní pokryv zde tvořil smrkový les, který rovnoměrně pokrýval celou plochu povodí. Po kůrovcové kalamitě zde zůstal suchý stojící smrkový les podléhající povětrnostním podmínkám. Pokryv tohoto experimentálního povodí tedy v současné době tvoří travní porost, stojící suché stromy, popadané kmeny, větve stromů a nálet smrkových semenáčků. Půdní horizont je mělký. Tvoří jej zrašeliněná vrstva s vysokým obsahem kořenů a rozkládajících se zbytků původního porostu. Pod tímto horizontem se nachází nevětralá mateční hornina. (Pavlásek a Máca, 2006). V nadmořské výšce m n.m. v lokalitě Malá Mokrůvka v Pramenné oblasti Ptačího potoka (hydrologické pořadí povodí ) se nachází experimentální povodí Modrava 2 o celkové rozloze 16 ha. Původní smrkový porost zde rovnoměrně pokrýval celou plochu povodí. Po kůrovcové kalamitě byla v této lokalitě povolena těžba a po jejím skončení zde byl vysazen smrk, jeřáb a klen. Nynější porost tvoří postupně zarůstající lesní holina a travní porost s věkovým průměrem stromů do deseti let, na povrchu terénu zbyly po těžbě pařezy a tlející větve. Půdní horizont je mělký humózní skeletovitý, obsahuje mnoho tlejících větví a kořenů a pokrývá na povrch místy vystupující zvětralou granitovou matečnou horninu. (Křovák a Kuřík, 2001; Pavlásek a kol., 2006). Pod Vysokým Stolcem v nadmořské výšce m n. m. se na 7 ha rozkládá experimentální povodí Modrava 3. Toto povodí je zbudováno na pravostranném přítoku Teplé Vltavy (hydrologické pořadí povodí ). Na tomto území převládá smrkový porost s příměsí buku. Přirozené zmlazení zde tvoří smrk, jedle, buk a jeřáb. Povrch terénu je tvořen opadaným smrkovým jehličím, bukovými listy, suchými větvemi s porostem brusnice borůvky. Půdní horizont je mělký humózní a pokrývá ochuzený spodický horizont, pod kterým se nachází mateční hornina. (Křovák a Kuřík, 2001; Pavlásek a kol., 2006). Všechna tři experimentální povodí mají severní expozici a jejich vzájemná vzdálenost není větší než 14 km. 22

23 3 METODIKA 3.1 DATA Na experimentálních povodích Modrava 1, Modrava 2 a Modrava 3 byla data zaznamenávána ve formě časové řady. V dvouminutových krocích byly překlopným srážkoměrem se záchytnou plochou 200 cm 2 a tlakovým hladinoměrem zaznamenávány aktuální hodnoty srážek a výška přepadového paprsku na trojúhelníkovém Thomsonově měrném přelivu, každou hodinu byl pak pomocí teploměru změřena a zaznamenána aktuální teplota vzduchu. Od roku 1999 se v hodinových krocích měřila též vodivost vody. Z hodnot výšek hladin na Thomsonově přelivu byla vypočítána hodnota průtoku. V letech probíhal sběr dat pouze ve vegetačním období po odtání sněhové pokrývky, zhruba tedy od května/června do října. Od roku 2006 až do současnosti probíhá měření s kratšími výpadky prakticky nepřetržitě, přičemž v zimních měsících bývá odpojen srážkoměr. Měřené hodnoty zaznamenává centrální sběrná jednotka, tzv. data collection platform, firmy NOEL. Formát, ve kterém jsou data ukládána, je znázorněn na obrázku 1: Obr. 1. Formát dat zaznamenaný centrální sběrnou jednotkou NOEL. 23

24 3.2 PROGRAM VODNÍK Program Vodník byl vytvořen v programovacím jazyku Borland Delphi 7 za účelem vyhodnocení datových souborů získaných na experimentálních povodích Modrava 1, Modrava 2 a Modrava 3. Jeho hlavním úkolem bylo načíst předepsaný datový formát, umožnit agregaci, tedy slučování souborů, dopočítání některých veličin z naměřených hodnot, umožnit uživateli přehledným zobrazením výběr jakékoliv srážko-odtokové události a uložit ji jako textový soubor k dalšímu zpracování. V případě chybějících dat nabídne program různé alternativy dopočítání těchto údajů na základě jednoduchých algoritmů (viz kapitola 3.7 Rekonstrukce chybějících dat). 3.3 VYHODNOCOVÁNÍ DAT K vyhodnocení byla vybrána data získaná z experimentálního povodí Modrava 2 z let 1998 až 2007 (vyjma roku 2003, kdy byla data ukládána do odlišného formátu, než pro jaký byl program Vodník vyvinut). Samotné vyhodnocení pak záviselo na výběru vhodných srážkoodtokových událostí, které Vodník ukládal do textových souborů s příponou.sud. Zde byly zaznamenány vybrané charakteristiky událostí. Různé závislosti těchto charakteristik byly dále vyhodnoceny pomocí grafů, z nichž bylo možné vizuální kontrolou usuzovat závěry (viz kapitola 3.8 Vyhodnocení sudů). 24

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca Hydrologie Návody ke cvičením Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca ČZU v Praze 2009 Obsah Cvičení 1.... 4 Vyšetření základní hydrologické jednotky povodí (návod pro ArcGIS)... 4 Vykreslení rozvodnice...

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích

Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích michal jeníček Matematická reprezentace srážko-odtokového procesu má dlouhou historii, ale teprve zhruba od 80. let minulého století

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Odhadování a predikce počtu lidí v menze na základě analýzy obrazu z kamer Plzeň 2012 Radek

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více