Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO"

Transkript

1 Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Platnost dokumentu od do

2 Obsah: 1.Charakteristika MŠ str.1. 2.Charakteristika programu EVVO.str.1 3.Cíl programu.str.1 4.Popis současného stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na všech pracovištích našeho subjektu..str.3. 5.Materiální podmínky k rozvoji EVVO.str.3. 6.Analýza SWOT stavu EVVO v naší škole str Vize..str.5. 8.Dlouhodobé cíle konkrétní..str.5. 9.Střednědobé cíle dle RVP PV str Ekopedagogické metody.str Realizace EVVO..str Hodnocení dosažených výsledků..str Závěrem.str Použité materiály str.11. 2

3 1.Charakteristika MŠ: Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova je právním subjektem s pěti odloučenými pracovišti, 9 třídami, +16 pedagogy a 206 dětmi. Od pracujeme podle ŠVP PV Rok je dlouhý provázek, plný her a otázek 2.Charakteristika programu EVVO: uplynulé dvouleté období školních roků tj. od září 2011 probíhalo cílené zaměření praktických činností dětí na oblast EVVO. Praktická část byla podložena pravidelnou účastí na DVPP všech pedagogů se zaměřením na EVVO. Společně na všech pracovištích jsme vyšli na novou cestu, kdy se snažíme vést děti k poznatkům o zdravém životním stylu, o zdravém životním prostředí, kdy se děti samy účastní péče o své zdraví, o životní prostředí kolem sebe, kdy podněcujeme rodiny k péči o životní prostředí v rodině, kdy uskutečňujeme v rámci finančních možností ekologizaci provozu našich pracovišť, a veškeré naše snahy vedou k udržitelnosti rozvoje naší civilizace. Naši dvouletou práci bylo nutné vyhodnotit a dát jí nový systematický rámec dalšího rozvoje našich jednotlivých pracovišť. Z tohoto důvodu vznikl Školní program EVVO Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444, jako příloha stávajícího ŠVP PV Rok je dlouhý provázek, plný her a otázek který již svým názvem skýtá možnosti rozvoje EVVO. 3.Cíl programu: založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, vlivu člověka na životní prostředí a vytváření základů pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Environmentální výchova znamená zjednodušeně výchovu k citlivému a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí, lidem, společnosti, planetě Zemi. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žák EVVO vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci. V rámci ekologické výchovy v MŠ zařazujeme do vzdělávacího procesu projektové a tematické vyučování. Prvky ekologické výchovy prolínají celým výchovným působením. Rozvíjejí a upevňují mezilidské i citové vztahy k přírodě, estetické vnímání, vyjadřovací schopnosti a dovednosti ve vztahu k prostředí, pomáhají utvářet hygienické návyky. Pomáhají získávat konkrétní 3

4 poznatky o člověku, o přírodě a jejich vzájemných vztazích. Důležité je vytváření dovedností a návyků, udržování čistoty, péče o rostliny a úprava okolního prostředí. K nejcennějším metodám, prostřednictvím kterých se děti seznamují s okolní přírodou, náleží přímé pozorování rostlin a zvířat při vycházkách, pobytu v zahradě, na louce a v lese. Děti zde přicházejí do bezprostředního styku s okolní přírodou, zjišťují její vlastnosti a svými smysly získávají svoje první pracovní zkušenosti. Mezi další metody patří pozorování a péče o rostliny a živočichy v koutku živé přírody. Zvláštní význam má styk se zvířaty, který ovlivňuje jejich celkovou citlivost a empatii a to se samozřejmě projevuje i v mezilidských vztazích. Kompetence získané v mateřské škole jsou důležité pro celý život. Nedílnou součástí našeho zájmu je také položení pevných základů zdravého životního stylu našich dětí případně ovlivňování životního stylu v rodinách tedy i výchova rodičů k zásadám zdravého životního stylu. 4.Popis současného stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na všech pracovištích našeho subjektu: ve všech třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova probíhá cílená výchova dle filozofie EVVO. Děti se podílí pravidelně na třídění odpadu ve svých třídách, účastní se sběrových akcí sběr hliníku kde v rámci královedvorských škol obsazují ve své kategorii přední místa. Paní učitelky pravidelně samy připravují projekty s tematikou EVVO voda, ptáci, les, třídění odpadů, planeta Země, školní zahrada, zvířata Poznatky z těchto projektů jsou uplatňovány v běžném životě dětí v MŠ např. šetření vodou, pěstitelské práce.. Pravidelně jsou pro děti organizovány besedy a tvořivé dílny s tematikou EVVO- např. ve spolupráci s panem Oblukem, s Lesy české republiky, s Jedničkou, cvičiteli psů nebo Ekologickým střediskem Sever, se ZŠ Schulzovy sady Pravidelně děti pracují s přírodními materiály jak v každodenních činnostech tak prostřednictvím kroužků např. keramika, Šikulka Téměř všechny třídy pečují celoročně o živé zvíře, zbývající se k tomu chystají. MŠ Roháčova navázala úzkou spolupráci s Lesním klubem Furt venku Pedagogové se pravidelně účastní DVPP z oblasti EVVO. Dochází k nákupům odborné literatury především ve spolupráci s Ekologickým střediskem Sever. Byla navázána spolupráce s lektorkou EVVO paní Mgr. Lenkou Hřibovou akreditovaným lektorem EVVO z neziskové organizace Semínko země Semily. Všechna pracoviště jsou od zařazena do celostátní sítě Mrkvička. Využíváme elektronický časopis k ekologickému tvoření Radomír. O výsledky a náměty z oblasti EVVO z jednotlivých pracovišť se vzájemně obohacujeme na společných pedagogických radách prostřednictvím prezentací naší práce např. v dubnu Materiální podmínky k rozvoji EVVO: všechna naše pracoviště mají pěkné a velké zahrady se vzrostlými stromy, ozdobnými keři a děti se tak pohybují v přirozeném přírodním prostředí. 4

5 Zahrady jsou citlivě zařizovány herními prvky především z přírodních materiálů. Na zahradách jsou zařízeny záhonky k pěstování rostlin a děti se podílí i na sběru plodů jablek, ořechů Na zahradách jsou umístěny kompostéry, které slouží pro ukládání bio odpadu děti při ukládání ze zahrady pomáhají. U zahrad jsou vždy prostory k ukládání hraček a pomůcek takže zahrady jsou celoročně využívány ke sportovním, hracím i poznávacím činnostem. V létě jsou zahrady doplněny o velké bazény, kde se děti otužují a hrají si s vodou. Také budovy jsou esteticky zařízeny pro provoz mateřské školy. Přednost dáváme přírodním materiálům, didaktickým hračkám a přírodninám pro výzdobu interiéru. Na pracovišti Roháčova dochází k velkým stavebním opravám a budova tak bude splňovat podmínky pro ekologický provoz. Na ostatních pracovištích se o to budeme snažit ve spolupráci se zřizovatelem. 6.Analýza SWOT stavu EVVO v naší škole Vychází z dlouhodobého pozorování oblasti EVVO jejímž výsledkem bylo vyhodnocení práce každé učitelky v rozmezí téměř dvou školních roků, dále pak z hodnocení EVVO za školní rok vedoucími pracovišť a také z dotazníkové evaluace od rodičů za školní rok kde rodiče hodnotili celý proces vzdělávání v naší organizaci. SWOT analýzu provedla ředitelka MŠ Havelková Věra a na společných poradách s ní seznámila všechny pracovnice. Silné stránky MŠ -dobrý výchozí stav na všech pracovištích (filozofický i materiální)- dobrá poloha všech pracovišť - vedoucí pracovišť aktivně prosazují prvky EVVO - kolektiv pedagogických pracovníků ochotných pracovat aktivně v oblasti EVVO - nastaveno vzdělávání v oblasti EVVOa ochota zúčastněných se vzdělávat Slabé stránky MŠ -absence Školního programu EVVOtedy chybějící dlouhodobá strategie rozvoje v této oblasti -nedostatek finančních prostředků na ekologizaci provozu všech pracovišť MŠ -žádné zkušenosti se získáváním grantů -nedostatek financí na vybavení a zařízení školní zahrady -postupně vytvářeny materiální podmínky pro rozvoj (pomůcky, odborná literatura) -přímý kontakt dětí s přírodou během celého roku - široký okruh spolupracujících v našem okolí 5

6 Příležitosti- vnější - zpracovat Školního program EVVO -vytvořit podmínky pro funkci školního koordinátora EVVO - vyhledávat EVVO programy s využitím pro rodiče, nepedagogické pracovníky, -zajistit podporu zřizovatele - spolupráce se ZŠ ve městě Hrozby- vnější - nedostatek finančních prostředků možných k uvolnění na oblast EVVO -malá podpora zřizovatele k naplnění cílů v oblasti ekologizace pracovišť - malá podpora rodičů tedy nízká úspěšnost působení na život dětí v rodině -nedostatek potenciálu k podávání grantů nebo žádostí o dotace vzhledem k náročnosti každodenní práce vedoucích pracovníků - využívat grantové možnosti- hledat různé příležitosti vzhledem k náročnosti každodenní práce vedoucích pracovníků 7. VIZE -zajistit ekologizaci provozu všech pracovišť v celé šíři problematiky ve spolupráci se zřizovatelem -vybudovat ekologické školní zahrady Hledí do daleké budoucnosti. Popisuje cílový stav. Může ji sdílet více organizací. Mohou být obrazné a symbolicky vyjádřené. Naší vizí je vybudovat školu s ekologickým provozem, s dobrým materiálním vybavením pro pozorování a experimentování dětí jak v budovách, tak na zahradách. Poskytnout tak dětem každodenním životem základní ale dlouhodobě trvalé poznatky o životě člověka v souladu s přírodou s cílem udržitelného života na naší planetě. Vytvořit také prostředí, které je pro rodiče partnerem, příkladem i inspirátorem jejich výchovy a způsobu života. Budeme se také snažit propagovat naši filozofii na veřejnosti, v našem blízkém okolí, prostřednictvím webových stránek MŠ, místního tisku, veřejné vývěsky i publikovat v odborném tisku. Budeme se snažit řešit i veřejné problémy spojené se životem v našem městě. 8.Dlouhodobé cíle konkrétní A)Ekologizace provozu MŠ 1.Mapování současného stavu v oblastech: - nakládání s odpady na pracovištích - technický stav budov- ( okna, dveře,střechy, zateplení, vytápění) - uskutečnění energetického auditu na všech pracovištích 2.Podporovat snahy o získání dotací 6

7 3.Postupné uvádění provozu pracovišť do souladu s ekologickým provozem B)Budování ekologických zahrad MŠ na všech pracovištích 1.Mapování stavu pod vedením Mgr. Lenky Hřibové 2.Zpracování projektů ekologických zahrad 3.Postupné budování ve spolupráci s odborníky, rodiči, dobrovolníky a samotnými dětmiinstalace přírodních herních prvků 4.Cílené využívání vybudovaných zahrad -ke vnímání krás přírody každodenním pozorováním, experimenty.. -k aktivní účast dětí při zvelebování a udržování zahrad -k propagaci dobré práce školy na veřejnosti C)Vyhledávat příležitosti jak se účastnit veřejného života města v oblasti EVVO 1.Účastnit se akcí, soutěží, programů z EVVO pořádaných organizacemi našeho města 2.Vyhledávat organizace v našem okolí ke spolupráci v oblasti EVVO 3.Seznámit zástupce zřizovatele se Školním programem EVVO a filozofií školy v této oblastisnažit se o spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ ve Dvoře Králové nad Labem 4.Vyhledávat možnosti grantů ve spolupráci se zřizovatelem D) promyšlené zařazování ekologických bloků do TVP pokračovat v dobrých zkušenostech 1.Tvorba projektů pracovnicemi MŠ za spolupráce nepedagogických pracovnic 2.Využití projektů různých aktivistů z ekologických center- s možností účasti rodičů 3.Využívání aktivistů z řad rodičů pro přípravy programů pro děti a rodiče 4.Přípravy eko dnů E)Problematika zdravého životního stylu v oblasti pohybového rozvoje dětí 1.Rozšiřovat nabídku sportovních aktivit během celého dne 2. Rozšiřovat nabídku sportovních pomůcek pro děti 3. Rozšiřovat nabídku ekologického vybavení zahrad pro pohybový rozvoj dětí 4.Dodržovat psychohygienu vzhledem k dostatečnému prostoru pro pobyt venku a zde pro aktivní spontánní pohyb dětí 5.Vytvářet podmínky pro sezónní činnosti na zahradě 6.Snažit se o podporu zdravého každodenního pobytu venku od rodičů osvětou a zajištěním vhodného oblečení pro děti do MŠ v oblasti stravování 1.pokračovat v dobré spolupráci se školními jídelnami 2.Podporovat vzdělávání nepedagogických pracovnic 3.Osvěta mezi rodiči o zdravém stravování 4.Přizvání odborníků z oblasti stravování F)Rozvoj lidských zdrojů 1.Zpracování a schválení Školního programu EVVO 2.Vyškolení školního koordinátora EVVO 3.Spolupráce s institucemi a organizacemi zabývajícími se EVVO 4.Účast na DVPP s tematikou EVVO 9.Rozvoj kompetencí dle RVP PV: promyšleně zařazované aktivity z oblasti EVVO poskytují příležitosti k položení základů pro rozvoj kompetencí dle RVP PV. 7

8 9.Střednědobé cíle dle RVP PV: Naplňování Školního programu EVVO je tady dalším prostředkem pro položení dobrých a pevných základů klíčových kompetencí v předškolním věku: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské kompetence k učení dítě ukončující předškolní vzdělávání - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí kompetence k řešení problémů dítě ukončující předškolní vzdělávání - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 8

9 - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku sociální a personální kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování činnostní a občanské kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 9

10 - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 10.Ekopedagogické metody : které budou uplatňovány při výchovně vzdělávacím působením pedagogů: přirozená zvídavost, kterou je potřeba využívat při každé příležitosti. Žádná z dětských otázek by neměla zůstat nezodpovězena. Každá příležitost k pozorování či zážitku by měla být využita. bezprostřední kontakt s přírodou také není samospasitelným všelékem, je však nezastupitelným prostředkem. Zde záleží na atmosféře, počasí, ale především na citlivém přístupu pedagoga. emotivní zážitek vědomý obdiv ke kráse přírody i jednotlivých přírodnin budeme formovat do snahy o získané hlubších vědomostí o fungování přírody, do ochranářských postojů a ochoty pro zachování živé přírody obětovat trochu svého pohodlí. Nepovažujeme za nutné znát přírodniny podle jejich názvů, ale raději mít pro přírodu a její krásu cit, ale umět se na přírodu dívat a prožívat v ní nezapomenutelné chvíle všemi smysly. Budeme usilovat o největší množství zážitků, které mají formativní dopad na dětskou psychiku a rozum. čin - skutek, který děti konají s vnitřním přesvědčením a s radostí. Chceme docílit toho, aby dětem nebylo jedno, jak naše školka, zahrada, třída, ulice vypadá. Proto se budeme snažit omezit zážitky zklamání či pocitu marné a zbytečné práce. úcty k životu a přírodě jako celku v nejběžnějších každodenních školních činnostech budeme pozorovat přírodu, modelovat, kreslit, napodobovat, avšak vždy šetrně a s největší opatrností vracet do míst, kde jsme si ji vypůjčili. týmová práce každodenní příležitost ke skupinovému získávání, třídění, pozorování je prostředkem k učení se potlačovat své vlastní zájmy v zájmu kolektiv. Práce v kolektivu a především pro kolektiv je účinnou přípravou pro život. každodenní příležitosti a opakování dětská mysl vnímá za den velké množství nových informací. Může se tak lehce stát, že dítě na některý prožitek zapomene. Je třeba aktivity a zážitky připomínat, opakovat, obměňovat. estetično budeme podporovat vnímavost dětí tak, aby skutečně dokázaly přírodu vnímat a dívaly se okolo sebe. Aby rozlišovaly barvy, tvary, jednotlivosti a celek. cesta od známého k neznámému děti mají mnoho znalostí. Jsme jen průvodci, kteří je na jejich cestě směřují dál, k novým informacím a zkušenostem. Dítě nesmí vnímat, že se učí. Vše musí vycházet z jeho zájmu o nové poznávání. pochvala a úspěch a ocenění by neměly chybět na závěr každé činnosti. Ať krátkodobé či dlouhodobé. Obraz, výtvarné dílo či dlouhodobý sběr odpadu by neměl zůstat bez ohodnocení. 10

11 11.Realizace EVVO: výběr konkrétních témat EVVO pro daný školní rok je ponechán na vlastní aktivitě pracovníků každého odloučeného pracoviště Při realizaci se však bude vycházet z tohoto rámce: -zavádění ucelených učebních celků zaměřených na EVVO -programy zaměřené na EVVO a výuku v terénu, -externí výukové programy ekologické výchovy prováděné ve střediscích ekologické výchovy -vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských sdružení a dalších institucí -školní ekologické projekty, školní pozemky a zahrady, přírodní učebny apod. -poznávání okolního prostředí v regionu -spolupráci s rodiči, místními sdruženími, spolky a podnikateli, firmami -kurzy, semináře a specializační studia 12.Hodnocení dosažených výsledků Pro realizaci tohoto dlouhodobého Školního programu EVVO je nutné stanovit průběžné hodnocení a evaluaci plnění konkrétních dlouhodobých cílů. Každoročně tedy dojde k vyhodnocení stavu podle uvedených indikátorů a k přijetí opatření pro další školní rok. Tato evaluace bude vždy přílohou k Ročnímu hodnocení školy, která je zveřejněna a schválena pedagogickou radou do 30.9.každého roku. Naplnění strategických cílů je stanoveno na období 5. let, a protože se jedná o komplexní rozvoj školy v širokém záběru je tento Školní program EVVO pojat jako strategický plán rozvoje školy. Stanovení indikátorů: A)Ekologizace provozu MŠ- postupné kroky za školní rok B)Budování ekologických zahrad MŠ na všech pracovištích- postupné kroky za školní rok C)Vyhledávat příležitosti jak se účastnit veřejného života města v oblasti EVVO- postupné kroky za školní rok D) promyšlené zařazování ekologických bloků do TVP- hodnoceno trvalé ekologické chování v MŠ, navázání spolupráce s rodiči E) Problematika zdravého životního stylu- pokroky za školní rok F)Rozvoj lidských zdrojů- přínosy za školní rok 11

12 13.Závěrem: chceme u dětí probudit zájem o přírodu, aby ji viděly a chápaly tak, že musíme o přírodu pečovat Jak my se budeme chovat v přírodě, tak příroda se bude chovat k nám. 14.Použité materiály: Metodický pokyn - číslo jednací 16745/ ze dne RVP PV Enviromentální činnosti v předškolním vzdělávání: RAABE 2010 Ekologická výchova v mateřských a základních školách : Ekoventrum Pardubice 2004 Ekopedagogovo osmero Aleš Máchal, Jan Činčera, Lenka Daňková, Václav Broukal O čtyřech královstvích: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever 2007 Inspirace LES: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever 2007 Inspirace Podzim a zima: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever 2007 Jak roste chléb :RAABE 2012 V krajině neznámých zvířat: RAABE 2012 Zpracovala ředitelka Havelková Věra ke

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MZPSZN- 219/2014 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřské školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 email: sps.kocianka6@bm. orgman.cz skolka.kocianka@email.cz http: //www.skola-kocianka.cz tel.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO OBSAH: Identifikační údaje o MŠ...3 Obecná charakteristika

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program pro MŠ Autor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více