Školní program EVVO. Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní program EVVO. Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín"

Transkript

1 Školní program EVVO Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

2 Obsah: 1. Charakteristika školy Školní koordinátor EVVO SWOT analýza školy Legislativní dokumenty pro realizaci EVVO ve škole Vize školy Vymezení cílů EVVO na škole Výchovné a vzdělávací cíle Ekologizace provozu školy Spolupráce s organizacemi Další vzdělávání pedagogických pracovníků Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO Zájmové vzdělávání žáků Realizace EVVO na škole Začlenění témat EVVO do jednotlivých vyučovacích předmětů Samostatné školní projekty a akce Významné dny využitelné v EVVO Ekologizace provozu školy Spolupráce s organizacemi Evaluace

3 1. Charakteristika školy Základní škola Příbor, Jičínská 486 poskytuje vzdělání 374 žákům v ročníku. Od školního roku 2007/ 2008 se na naší škole učí podle školního vzdělávacího programu Škola - cesta k poznání. Mezi hlavní principy tohoto školního vzdělávacího programu patří rozvoj dovedností a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi, rozvoj schopnosti diskutovat, prezentovat svou práci a obhájit svůj názor. Ve výuce jsou používány moderní metody práce včetně metod kritického myšlení a projektového vyučování. Pedagogický sbor tvoří 25 učitelů, 3 vychovatelky a 1 asistentka učitele. Škola byla založena roku 1891 a sídlí v historické budově. V samostatné budově na ulici Svatopluka Čecha je školní družina. Výuka probíhá v 18 kmenových třídách a v odborných učebnách: učebny fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, počítačová a mobilní počítačová učebna, dvě jazykové učebny, cvičná kuchyňka, školní dílna, informační centrum s žákovskou knihovnou, dvě tělocvičny. Nově bylo zrekonstruováno multifunkční sportovní hřiště v prostoru školního dvora. V současnosti probíhá přeměna školní zahrady na arboretum. Naše škola je zapojena do sítě Zdravých škol a do řady projektů: Adopce na dálku, Recyklohraní, Les ve škole, Školní arboretum, NatTechMSK. Škola se nachází v těsné blízkosti historického centra města Příbora, městské památkové rezervace. V okolí školy je několik vhodných lokalit, které umožňují naplňovat cíle EVVO a zajišťují přímý kontakt žáků s přírodou. K nejbližším patří: městský park, řeka Lubina, Borovecké rybníky s naučnou stezkou, les Frývald, zemědělská krajina v okolí města, farma pana Michálka. K vzdálenějším, ale snadno dosažitelným vlakem či autobusem, patří například: přírodní rezervace Kotvice ve Studénce, arboretum ve Štramberku, záchranná stanice v Bartošovicích. Činnost školy je pravidelně prezentována na internetových stránkách v Měsíčníku města Příbora a v městském televizním vysílání Local TV Příbor. Škola vydává také vlastní časopis Připínáček. 3

4 2. Školní koordinátor EVVO Školním koordinátorem EVVO je od školního roku 2012/ 2013 Mgr. Michaela Eliášová, která v témže roce absolvovala studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy (v souladu s 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.). Náplň práce školního koordinátora EVVO: Ve spolupráci s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru připravuje školní program EVVO a roční plán EVVO. Rozvíjí aktivity ( školní i mimoškolní ) zaměřené na EVVO. Napomáhá zavádění integrujících přístupů k poznávání přírody, k poznávání a hodnocení vztahů člověka k životnímu prostředí. Napomáhá uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech. Ve spolupráci s ostatními pedagogy připravuje a koordinuje trvalé aktivity v péči o životní prostředí a organizačně přispívá k ekologizaci školy (šetření energiemi, třídění odpadu). Pomáhá zajišťovat účast školy v různých projektech zaměřených na EVVO. Spolupracuje s jinými školami ( organizacemi ) při předávání zkušeností a zlepšování úrovně EVVO. Pomáhá navazovat kontakty školy se středisky ekologické výchovy a s jinými organizacemi a pracovníky zabývajícími se péči o životní prostředí. Vede přehled o literatuře, časopisech a dalších informačních zdrojích pro EVVO. Každoročně připravuje hodnocení EVVO ve škole. Zvyšuje si svou odbornou a metodickou připravenost účastí na různých formách dalšího vzdělávání. Koordinuje propagaci a informace o EVVO. 4

5 3. SWOT analýza školy Silné stránky: materiálně- technické vybavení školy (mobilní počítačová učebna, ipady, interaktivní tabule, projektory, laboratoř, připojení na internet ve třídách každoroční projekty (Den Země, celotýdenní projekty na II. stupni, celodenní i vícedenní na I.stupni) exkurze, školy v přírodě, výlety, vycházky dlouhodobá spolupráce s organizacemi (Občanské sdružení Hájenka, Muzeum Příbor, MěÚ Příbor,...) zapojení do projektů (Les ve škole, VUREES, Recyklohraní, Zdravá škola, Mléko do škol, Adopce na dálku, EU peníze do škol) aktivní zapojení některých žáků do soutěží spolupráce učitelů při přípravě projektů a realizaci EVVO prezentace aktivit na stránkách školy, v tisku (Měíčník města Příbora), v městském televizním vysílání nakládání s odpady: třídění plastů, papíru, elektroodpadu sběrové aktivity některých žáků (starý papír, elektroodpad), celoškolní sběrová soutěž zlepšující se návyky v oblasti třídění odpadů u mladších žáků informační letáky o nakládání s odpady (ve třídách, na chodbě školy, na nádobách na tříděný odpad) získané dotace v grantech 2012/2013: Přeměna školního pozemku na školní arboretum (RF MŽP) ,-Kč Pomáháme vyrůst (IKEA, Tereza) ,-Kč Mezinárodní grant Smart (SMART Technologies a AV MEDIA) ,-Kč Úprava školního dvora (ROP Moravskoslezsko) zadavatel město Příbor ,-Kč Bezpečné užívání internetu (město Příbor) 2 600,-Kč blízkost přírodních lokalit účast pedagogů na vzdělávacích akcích volitelný předmět přírodovědná praktika Slabé stránky: chybí aktivní zapojení žáků do péče o životní prostředí i bezprostřední okolí chybějící ekotým nezájem některých pedagogů o problematiku EVVO chybí návyky třídění odpadů u starších žáků a některých pedagogů vysoké náklady na provoz školy (stará budova, okna, únik energií nedostatečné šetření energiemi, materiály vandalismus žáků nedostatečné zapojení rodičů do života školy chybějící prostory v budově školy pro realizaci EVVO (větší odborná učebna, badatelna ) 5

6 Příležitosti: spolupráce s organizacemi (Občanské sdružení Hájenka, Muzeum Příbor, Sdružení TEREZA, ekocentrum Aquila- Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice, Jeden svět na školách, EKO-KOM, Dolní oblast Vítkovic,...) získávání prostředků z grantových programů spolupráce a pomoc ze strany MěÚ Příbor (Odbor rozvoje města- životní prostředí) využití vznikajícího školního arboreta spolupráce s rodiči při organizaci exkurzí spolupráce s dalšími školami realizace EVVO na školách v přírodě, exkurzích další vzdělávání učitelů v oblasti EVVO Ohrožení: klesající počet žáků konkurence škol bagatelizace problému EVVO ze strany některých učitelů, veřejnosti a rodičů 4. Legislativní dokumenty pro realizaci EVVO ve škole Státní program environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta s výhledem do roku 2015 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, krajské koncepce ve všech 14 krajích ČR. Strategie udržitelného rozvoje České republiky Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky ( ) Akční plán ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 6

7 5. Vize školy Žáci naší školy budou mít citlivý a odpovědný vztah k živé i neživé přírodě. Uvědomí si, že člověk je nedílnou součástí přírody. Budou se aktivně zapojovat do péče o životní prostředí. Ve svém životě budou uplatňovat principy udržitelného rozvoje. 6. Vymezení cílů EVVO na škole Základním cílem EVVO je naučit současnou a budoucí generaci žít podle principu trvale udržitelného rozvoje. To znamená: vytvořit dětem a mládeži základní podmínky pro osvojování si a prohlubování vědomostí a dovedností o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení, zdůrazňovat souvislosti mezi poznatky a domýšlet možné důsledky jednání a chování programově utvářet postoje k osobní odpovědnosti za stav životního prostředí, pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí, působit na utváření názoru, postojů, hierarchii životních hodnot, životní styl, na pochopení kvality života, rozvíjet úctu a cit k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, motivovat k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí Dlouhodobé cíle: 6.1. Výchovné a vzdělávací cíle: Péče o životní prostředí: poznávat přírodní, sociální a kulturní hodnoty životního prostředí ve svém okolí a chápat příčiny následků a projevů jejich poškozování vytvářet u žáků pozitivní citový vztah k přírodě a životnímu prostředí uvědomovat si postavení člověka v přírodě a jeho vliv na životní prostředí uvědomovat si osobní odpovědnost za stav životního prostředí (včetně bezprostředního okolí) podílet se na vytváření estetického školního prostředí a péči o školní arboretum Zdravý životní styl: seznamovat žáky se zásadami zdravého stravování, zlepšovat stravovací návyky uplatňovat zásady zdravého životního stylu 6.2. Ekologizace provozu školy: Nakládání s odpady: důsledně třídit odpad postupně snižovat množství odpadu, které škola při svém provozu vyprodukuje Šetření materiálem a energiemi hledat možnosti úspory vody, elektrické energie a materiálů vytvářet u žáků návyky vědomého šetření energiemi a materiály Využívání ekologicky šetrných čisticích prostředků Výměna oken v budově školy 7

8 6.3. Spolupráce s organizacemi: navázat na předchozí spolupráci s organizacemi a dále ji rozvíjet, využívat jejich nabídky výchovně vzdělávacích programů hledat možnosti spolupráce s dalšími organizacemi a školami 6.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: školní koordinátor EVVO se bude zúčastňovat krajských konferencí EVVO pedagogové se zúčastní dalšího vzdělávání v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje dle svého zájmu a specifik jednotlivých aprobací 6.5. Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO: využívat přímý kontakt žáků s přírodou v lokalitách v blízkosti Příbora (Borovec, Lubina, Frývald,...), badatelsky orientovanou výuku ve školním arboretu a školní laboratoři yužívat možností financování aktivit EVVO z dotačních programů využívat bezplatných výchovně vzdělávacích programů pro žáky 6.6. Zájmové vzdělávání žáků: nabídnout žákům 2. stupně volitelný předmět přírodovědná praktika 8

9 7. Realizace EVVO na škole 7.1. Začlenění témat EVVO do jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupeň: Tematický okruh EVVO Ekosystémy- les, pole, vodní zdroje (jejich význam) lidské sídlo- město, vesnice moře, tropický deštný les (druhová rozmanitost, globální význam, ohrožení) Základní podmínky života - voda, ovzduší, půda (význam, ohrožení) - přírodní zdroje (surovinové, energetické, vyčerpatelnost, vliv na prostředí) - ekosystémy- biodiverzita (význam, ohrožení) Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana přírody - hospodaření s odpady - ochrana přírody a kulturních památek - zemědělství, doprava, průmysl a jejich vliv na životní prostředí - změny v krajině, krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit Vztah člověka k prostředí - naše obec (příroda a kultura obce, její ochrana) - prostředí a zdraví (vlivy prostředí na zdraví, způsoby ochrany zdraví) Roční k , , , 5. 4., 5. 4., Předmět, okruh (učivo) ČvS- Rozmanitost přírody (proměny v přírodě, roční období, rostliny, živočichové, houby) Místo, kde žijeme (obec, okolní krajina) Místo, kde žijeme (naše vlast) ČvS- Místo, kde žijeme (podnebné pásy) ČvS- Rozmanitost přírody (voda, půda, vzduch) ČvS- Místo, kde žijeme (přírodní podmínky ČR), Rozmanitost přírody (životní podmínky, horniny, nerosty, půda) ČvS- Rozmanitost přírody (rovnováha v přírodě) ČvS- Rozmanitost přírody (ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody) ČvS- Rozmanitost přírody (třídění odpadů) ČvS- Místo, kde žijeme (naše vlast, regiony ČR) ČvS- Lidé a čas (regionální památky) ČvS- Rozmanitost přírody (rizika v přírodě, rovnováha v přírodě, zásahy člověka do přírody) ČvS- Lidé a čas (současnost a minulost v našem životě) ČvS- Místo, kde žijeme (obec, místní a okolní krajina) ČvS- Člověk a jeho zdraví (zdravý životní styl) Některá témata EVVO budou využívána dále v předmětech výtvarná výchova, člověk a svět práce, český jazyk a literatura (literární výchova, jazyková a komunikační výchova), osobnostní a sociální výchova. 9

10 Tematický okruh EVVO Ročník Předmět, okruh (učivo) Ekosystémy - les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); - vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) - pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) - moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) - tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); - lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 6. 7., Př- Ekosystémy- les, voda a jejich okolní travní společenstva Z- Přírodní obraz Země (krajinná sféra, podnebné pásy) Př- Ekosystémy přirozené a umělé Z- Regiony světa (zeměpis oceánů a světadílů, význam oceánů) Z- Česká republika (přírodní podmínky ČR, regionů) 10

11 Tematický okruh EVVO Ročník Předmět, okruh (učivo) Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení - ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); - půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině - ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); - ekosystémy biodiverzita (funkce ekosystémů), význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, - využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky; - přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů okolí) Z- Přírodní obraz Země (Sluneční soustava, pohyby Země, voda na Zemi, atmosféra, krajinná sférapřírodní, společenská a hospodářská sféra) Ch- Směsi (voda, vzduch) F- Energie (obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie) Př- Neživá příroda a základní podmínky života Ch- Organické sloučeniny (paliva, vliv na životní prostředí) 11

12 Tematický okruh EVVO Ročník Předmět, okruh (učivo) Lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prost ředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); - průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); - odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); - ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV) - změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) 6. 6., 7. 7., VkO- Člověk ve společnosti (naše obec, region, kraj- ochrana kulturních památek) Př- Ekosystémy (ochrana přírody, chráněná území, chráněné organismy) Z- Regiony světa (přírodní poměry a hospodářská činnost) F- Energie (zdroje energie, dopad na životní prostředí) Ch- Směsi (kyselé deště) Z- Česká republika (přírodní podmínky, hospodářství a kulturní zajímavosti jednotlivých regionů; stav životního prostředí, NP, CHKO v ČR) Ch- Chemie a společnost (průmyslová hnojiva v zemědělství; chemický průmysl, rizika v souvislosti s životním prostředím, havárie s únikem chemických látek; ekologický a ekonomický význam recyklace,...) 12

13 Tematický okruh EVVO Ročník Předmět, okruh (učivo) Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); - náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); - aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); - prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); - nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů, globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) 7. 7., Př- Ekosystémy přirozené a umělé (zásahy člověka do přírody- příklady z nejbližšího okolí; návrhy ke zlepšení životního prostředí v nejbližším okolí) Z- Regiony světa (vztah příroda a společnost globální environmentální problémy lidstva; globalizační, společenské, politické a hospodářské procesy aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace) Z- Společnost, hospodářství a životní prostředí (vztah příroda a společnost - trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a environmentální problémy lidstva) ČaZ- Lidská populace (člověk a jeho životní prostředí; vliv prostředí a životního stylu na uzdraví člověka) Ch- Chemie a společnost (rizika v souvislosti s životním prostředím, havárie s únikem chemických látek; ekologický a ekonomický význam recyklace,...) VkO- Mezinárodní vztahy, globální svět (globalizace- klady a zápory, globální problémy) 13

14 7.2. Samostatné školní projekty a akce projektové týdny na 2. stupni: 6. ročník: Starověké civilizace 7. ročník: Objevujeme svět 8. ročník: Energie a její přeměny 9. ročník: Svět kolem nás projektové dny na 1. stupni (např. Učíme se šetřit, Den vody, Den stromů, Den zvířat,...) Den Země- tvoření z odpadních materiálů, výstava před školou, oslovení veřejnosti projekt Recyklohraní ekologické programy Občanského sdružení Hájenka- 1. stupeň ekologické programy Záchranné stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice- 1. stupeň ekologické programy ZOO Ostrava celoroční projekt Les ve škole- 1. stupeň programy zaměřené na zdravý životní styl (Albert) programy o třídění odpadů (Tonda Obal EKO-KOM) vzdělávací programy centra Svět techniky Dolní oblast Vítkovic Ostrava expozice a besedy v příborském muzeu exkurze (výlov rybníku, arboretum Štramberk, Důl Kotouč Štramberk, ZOO Ostrava, příborské firmy: Skarab Příbor, Pila Příbor, Primus, Technické služby Příbor, farma pana Michálka,...) besedy: s včelařem, rybáři, lesním hospodářem, kynologem, odborníkem na výživu,... vycházky do přírodních lokalit v okolí města: les Frývald, Osičina, městský park, Borovecké rybníky, řeka Lubina, CHKO Poodří, přírodní rezervace Kotvice, arboretum Štramberk,... pobyty ve škole v přírodě Soutěže a olympiády (přírodovědná, chemická, zeměpisná olympiáda, Helpík- 1. pomoc,...) péče o květiny na chodbách a ve třídách práce a výuka ve školním arboretu zapojení žáků do estetizace školního prostředí 7.3.Významné dny využitelné v EVVO: září Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin 16. září Mezinárodní den ozónové vrstvy 19. září Ukliďme svět 22. září Evropský den bez aut 4. říjen Mezinárodní den zvířat 13. říjen Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 20. říjen Den stromů 1. prosinec Světový den boje proti AIDS 11. prosinec Mezinárodní den hor 2. únor Světový den mokřadů 21. březen Světový den lesů 22. březen Světový den vody 1. duben Mezinárodní den ptactva 7. duben Světový den zdraví 22. duben Den Země 24. duben Den laboratorních zvířat 1. květnový víkend Mezinárodní den ptačího zpěvu 2. květnový víkend Světový den stěhovavých ptáků 22. květen Mezinárodní den biologické diverzity 24. květen Evropský den národních parků 31. květen Světový den bez tabáku Otevírání studánek 5. červen Světový den životního prostředí 14

15 8. červen Mezinárodní den oceánů 17. červen Světový den proti suchu a rozšiřování pouští 21. červen Den květů 26. červen Mezinárodní den proti zneužívání drog a obchodu s nimi rok 2014 Mezinárodní rok rodinných farem (OSN) 7.4. Ekologizace provozu školy Nakládání s odpady: umístění informačních materiálů o třídění odpadů v prostorách školy označení nádob na tříděný odpad (plast, papír, elektroodpad) ve třídách, na chodbách sběrová soutěž (papír- Soutěž s panem Popelou A.S.A., elektroodpad- RECYKLOHRANÍ) Šetření energiemi a materiálem: využívání oboustranného tisku a kopírování upřednostňování elektronické podoby dokumentů před tištěnými (pokud je to možné) využívání čisté strany potištěných papírů k dalším účelům (testy, koncepty prací, kreslení...) využívání odpadních materiálů v předmětech výtvarná výchova, člověk a svět práce umístění štítků upozorňujících na šetření elektrickou energií, vodou, teplem ve třídách a na chodbě (vytvoří žáci) 7.5. Spolupráce s organizacemi Rozvíjení spolupráci s organizacemi (Občanské sdružení Hájenka, Muzeum Příbor, Sdružení TEREZA, ekocentrum Aquila- Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice, Jeden svět na školách, EKO-KOM, ASEKOL, A.S.A., ZOO Ostrava, Dolní oblast Vítkovic, Městská knihovna Příbor, Městský úřad Příbor, Český rybářský svaz Příbor,...). Hledat možnosti spolupráce se školami v regionu 8. Evaluace Školní koordinátor provádí průběžné hodnocení EVVO na škole. Na závěr školního roku vypracovává závěrečnou zprávu. 15

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Školní plán EVVO je součástí ŠVP ( viz bod 7. Příloha příloha č. 2 ) Obsah:2 1. Charakteristika...

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2012/2013 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází z Metodického

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016

Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016 Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Lenka Martinková Charakteristika školy v oblasti EVVO Na škole pracuje od

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 1. EVVO jako součást ŠVP je náplní předmětů Př, Ch, Ov, Rv, Z, Vv, Pč, Čj. 2. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY EVVO 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY EVVO 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLY EVVO 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdenka Havlíková Koordinátor EVVO: Mgr. Jitka Celoroční úkoly v oblastech ekologizace provozu školy, prostředí školy, organizace

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2012/2013)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2012/2013) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2012/2013) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013)

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) ZŠ a MŠ Dolní Olešnice, okres Trutnov, příspěvková organizace Cílem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 Základní škola Opatovice nad Labem Školní 247 Opatovice nad Labem 533 45 Zpracovala: Mgr. Irena 30. 9. 2014 Koordinátorka

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014 Základní škola Proseč, okres Chrudim Školní program EVVO 2013/2014 OBSAH ÚVOD 1 VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY EVVO 1.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností 1.2 Oblast postojů a hodnot 2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více