Školní program EVVO. Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní program EVVO. Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín"

Transkript

1 Školní program EVVO Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

2 Obsah: 1. Charakteristika školy Školní koordinátor EVVO SWOT analýza školy Legislativní dokumenty pro realizaci EVVO ve škole Vize školy Vymezení cílů EVVO na škole Výchovné a vzdělávací cíle Ekologizace provozu školy Spolupráce s organizacemi Další vzdělávání pedagogických pracovníků Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO Zájmové vzdělávání žáků Realizace EVVO na škole Začlenění témat EVVO do jednotlivých vyučovacích předmětů Samostatné školní projekty a akce Významné dny využitelné v EVVO Ekologizace provozu školy Spolupráce s organizacemi Evaluace

3 1. Charakteristika školy Základní škola Příbor, Jičínská 486 poskytuje vzdělání 374 žákům v ročníku. Od školního roku 2007/ 2008 se na naší škole učí podle školního vzdělávacího programu Škola - cesta k poznání. Mezi hlavní principy tohoto školního vzdělávacího programu patří rozvoj dovedností a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi, rozvoj schopnosti diskutovat, prezentovat svou práci a obhájit svůj názor. Ve výuce jsou používány moderní metody práce včetně metod kritického myšlení a projektového vyučování. Pedagogický sbor tvoří 25 učitelů, 3 vychovatelky a 1 asistentka učitele. Škola byla založena roku 1891 a sídlí v historické budově. V samostatné budově na ulici Svatopluka Čecha je školní družina. Výuka probíhá v 18 kmenových třídách a v odborných učebnách: učebny fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, počítačová a mobilní počítačová učebna, dvě jazykové učebny, cvičná kuchyňka, školní dílna, informační centrum s žákovskou knihovnou, dvě tělocvičny. Nově bylo zrekonstruováno multifunkční sportovní hřiště v prostoru školního dvora. V současnosti probíhá přeměna školní zahrady na arboretum. Naše škola je zapojena do sítě Zdravých škol a do řady projektů: Adopce na dálku, Recyklohraní, Les ve škole, Školní arboretum, NatTechMSK. Škola se nachází v těsné blízkosti historického centra města Příbora, městské památkové rezervace. V okolí školy je několik vhodných lokalit, které umožňují naplňovat cíle EVVO a zajišťují přímý kontakt žáků s přírodou. K nejbližším patří: městský park, řeka Lubina, Borovecké rybníky s naučnou stezkou, les Frývald, zemědělská krajina v okolí města, farma pana Michálka. K vzdálenějším, ale snadno dosažitelným vlakem či autobusem, patří například: přírodní rezervace Kotvice ve Studénce, arboretum ve Štramberku, záchranná stanice v Bartošovicích. Činnost školy je pravidelně prezentována na internetových stránkách v Měsíčníku města Příbora a v městském televizním vysílání Local TV Příbor. Škola vydává také vlastní časopis Připínáček. 3

4 2. Školní koordinátor EVVO Školním koordinátorem EVVO je od školního roku 2012/ 2013 Mgr. Michaela Eliášová, která v témže roce absolvovala studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy (v souladu s 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.). Náplň práce školního koordinátora EVVO: Ve spolupráci s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru připravuje školní program EVVO a roční plán EVVO. Rozvíjí aktivity ( školní i mimoškolní ) zaměřené na EVVO. Napomáhá zavádění integrujících přístupů k poznávání přírody, k poznávání a hodnocení vztahů člověka k životnímu prostředí. Napomáhá uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech. Ve spolupráci s ostatními pedagogy připravuje a koordinuje trvalé aktivity v péči o životní prostředí a organizačně přispívá k ekologizaci školy (šetření energiemi, třídění odpadu). Pomáhá zajišťovat účast školy v různých projektech zaměřených na EVVO. Spolupracuje s jinými školami ( organizacemi ) při předávání zkušeností a zlepšování úrovně EVVO. Pomáhá navazovat kontakty školy se středisky ekologické výchovy a s jinými organizacemi a pracovníky zabývajícími se péči o životní prostředí. Vede přehled o literatuře, časopisech a dalších informačních zdrojích pro EVVO. Každoročně připravuje hodnocení EVVO ve škole. Zvyšuje si svou odbornou a metodickou připravenost účastí na různých formách dalšího vzdělávání. Koordinuje propagaci a informace o EVVO. 4

5 3. SWOT analýza školy Silné stránky: materiálně- technické vybavení školy (mobilní počítačová učebna, ipady, interaktivní tabule, projektory, laboratoř, připojení na internet ve třídách každoroční projekty (Den Země, celotýdenní projekty na II. stupni, celodenní i vícedenní na I.stupni) exkurze, školy v přírodě, výlety, vycházky dlouhodobá spolupráce s organizacemi (Občanské sdružení Hájenka, Muzeum Příbor, MěÚ Příbor,...) zapojení do projektů (Les ve škole, VUREES, Recyklohraní, Zdravá škola, Mléko do škol, Adopce na dálku, EU peníze do škol) aktivní zapojení některých žáků do soutěží spolupráce učitelů při přípravě projektů a realizaci EVVO prezentace aktivit na stránkách školy, v tisku (Měíčník města Příbora), v městském televizním vysílání nakládání s odpady: třídění plastů, papíru, elektroodpadu sběrové aktivity některých žáků (starý papír, elektroodpad), celoškolní sběrová soutěž zlepšující se návyky v oblasti třídění odpadů u mladších žáků informační letáky o nakládání s odpady (ve třídách, na chodbě školy, na nádobách na tříděný odpad) získané dotace v grantech 2012/2013: Přeměna školního pozemku na školní arboretum (RF MŽP) ,-Kč Pomáháme vyrůst (IKEA, Tereza) ,-Kč Mezinárodní grant Smart (SMART Technologies a AV MEDIA) ,-Kč Úprava školního dvora (ROP Moravskoslezsko) zadavatel město Příbor ,-Kč Bezpečné užívání internetu (město Příbor) 2 600,-Kč blízkost přírodních lokalit účast pedagogů na vzdělávacích akcích volitelný předmět přírodovědná praktika Slabé stránky: chybí aktivní zapojení žáků do péče o životní prostředí i bezprostřední okolí chybějící ekotým nezájem některých pedagogů o problematiku EVVO chybí návyky třídění odpadů u starších žáků a některých pedagogů vysoké náklady na provoz školy (stará budova, okna, únik energií nedostatečné šetření energiemi, materiály vandalismus žáků nedostatečné zapojení rodičů do života školy chybějící prostory v budově školy pro realizaci EVVO (větší odborná učebna, badatelna ) 5

6 Příležitosti: spolupráce s organizacemi (Občanské sdružení Hájenka, Muzeum Příbor, Sdružení TEREZA, ekocentrum Aquila- Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice, Jeden svět na školách, EKO-KOM, Dolní oblast Vítkovic,...) získávání prostředků z grantových programů spolupráce a pomoc ze strany MěÚ Příbor (Odbor rozvoje města- životní prostředí) využití vznikajícího školního arboreta spolupráce s rodiči při organizaci exkurzí spolupráce s dalšími školami realizace EVVO na školách v přírodě, exkurzích další vzdělávání učitelů v oblasti EVVO Ohrožení: klesající počet žáků konkurence škol bagatelizace problému EVVO ze strany některých učitelů, veřejnosti a rodičů 4. Legislativní dokumenty pro realizaci EVVO ve škole Státní program environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta s výhledem do roku 2015 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, krajské koncepce ve všech 14 krajích ČR. Strategie udržitelného rozvoje České republiky Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky ( ) Akční plán ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 6

7 5. Vize školy Žáci naší školy budou mít citlivý a odpovědný vztah k živé i neživé přírodě. Uvědomí si, že člověk je nedílnou součástí přírody. Budou se aktivně zapojovat do péče o životní prostředí. Ve svém životě budou uplatňovat principy udržitelného rozvoje. 6. Vymezení cílů EVVO na škole Základním cílem EVVO je naučit současnou a budoucí generaci žít podle principu trvale udržitelného rozvoje. To znamená: vytvořit dětem a mládeži základní podmínky pro osvojování si a prohlubování vědomostí a dovedností o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení, zdůrazňovat souvislosti mezi poznatky a domýšlet možné důsledky jednání a chování programově utvářet postoje k osobní odpovědnosti za stav životního prostředí, pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí, působit na utváření názoru, postojů, hierarchii životních hodnot, životní styl, na pochopení kvality života, rozvíjet úctu a cit k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, motivovat k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí Dlouhodobé cíle: 6.1. Výchovné a vzdělávací cíle: Péče o životní prostředí: poznávat přírodní, sociální a kulturní hodnoty životního prostředí ve svém okolí a chápat příčiny následků a projevů jejich poškozování vytvářet u žáků pozitivní citový vztah k přírodě a životnímu prostředí uvědomovat si postavení člověka v přírodě a jeho vliv na životní prostředí uvědomovat si osobní odpovědnost za stav životního prostředí (včetně bezprostředního okolí) podílet se na vytváření estetického školního prostředí a péči o školní arboretum Zdravý životní styl: seznamovat žáky se zásadami zdravého stravování, zlepšovat stravovací návyky uplatňovat zásady zdravého životního stylu 6.2. Ekologizace provozu školy: Nakládání s odpady: důsledně třídit odpad postupně snižovat množství odpadu, které škola při svém provozu vyprodukuje Šetření materiálem a energiemi hledat možnosti úspory vody, elektrické energie a materiálů vytvářet u žáků návyky vědomého šetření energiemi a materiály Využívání ekologicky šetrných čisticích prostředků Výměna oken v budově školy 7

8 6.3. Spolupráce s organizacemi: navázat na předchozí spolupráci s organizacemi a dále ji rozvíjet, využívat jejich nabídky výchovně vzdělávacích programů hledat možnosti spolupráce s dalšími organizacemi a školami 6.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: školní koordinátor EVVO se bude zúčastňovat krajských konferencí EVVO pedagogové se zúčastní dalšího vzdělávání v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje dle svého zájmu a specifik jednotlivých aprobací 6.5. Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO: využívat přímý kontakt žáků s přírodou v lokalitách v blízkosti Příbora (Borovec, Lubina, Frývald,...), badatelsky orientovanou výuku ve školním arboretu a školní laboratoři yužívat možností financování aktivit EVVO z dotačních programů využívat bezplatných výchovně vzdělávacích programů pro žáky 6.6. Zájmové vzdělávání žáků: nabídnout žákům 2. stupně volitelný předmět přírodovědná praktika 8

9 7. Realizace EVVO na škole 7.1. Začlenění témat EVVO do jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupeň: Tematický okruh EVVO Ekosystémy- les, pole, vodní zdroje (jejich význam) lidské sídlo- město, vesnice moře, tropický deštný les (druhová rozmanitost, globální význam, ohrožení) Základní podmínky života - voda, ovzduší, půda (význam, ohrožení) - přírodní zdroje (surovinové, energetické, vyčerpatelnost, vliv na prostředí) - ekosystémy- biodiverzita (význam, ohrožení) Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana přírody - hospodaření s odpady - ochrana přírody a kulturních památek - zemědělství, doprava, průmysl a jejich vliv na životní prostředí - změny v krajině, krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit Vztah člověka k prostředí - naše obec (příroda a kultura obce, její ochrana) - prostředí a zdraví (vlivy prostředí na zdraví, způsoby ochrany zdraví) Roční k , , , 5. 4., 5. 4., Předmět, okruh (učivo) ČvS- Rozmanitost přírody (proměny v přírodě, roční období, rostliny, živočichové, houby) Místo, kde žijeme (obec, okolní krajina) Místo, kde žijeme (naše vlast) ČvS- Místo, kde žijeme (podnebné pásy) ČvS- Rozmanitost přírody (voda, půda, vzduch) ČvS- Místo, kde žijeme (přírodní podmínky ČR), Rozmanitost přírody (životní podmínky, horniny, nerosty, půda) ČvS- Rozmanitost přírody (rovnováha v přírodě) ČvS- Rozmanitost přírody (ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody) ČvS- Rozmanitost přírody (třídění odpadů) ČvS- Místo, kde žijeme (naše vlast, regiony ČR) ČvS- Lidé a čas (regionální památky) ČvS- Rozmanitost přírody (rizika v přírodě, rovnováha v přírodě, zásahy člověka do přírody) ČvS- Lidé a čas (současnost a minulost v našem životě) ČvS- Místo, kde žijeme (obec, místní a okolní krajina) ČvS- Člověk a jeho zdraví (zdravý životní styl) Některá témata EVVO budou využívána dále v předmětech výtvarná výchova, člověk a svět práce, český jazyk a literatura (literární výchova, jazyková a komunikační výchova), osobnostní a sociální výchova. 9

10 Tematický okruh EVVO Ročník Předmět, okruh (učivo) Ekosystémy - les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); - vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) - pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) - moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) - tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); - lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 6. 7., Př- Ekosystémy- les, voda a jejich okolní travní společenstva Z- Přírodní obraz Země (krajinná sféra, podnebné pásy) Př- Ekosystémy přirozené a umělé Z- Regiony světa (zeměpis oceánů a světadílů, význam oceánů) Z- Česká republika (přírodní podmínky ČR, regionů) 10

11 Tematický okruh EVVO Ročník Předmět, okruh (učivo) Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení - ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); - půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině - ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); - ekosystémy biodiverzita (funkce ekosystémů), význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, - využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky; - přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů okolí) Z- Přírodní obraz Země (Sluneční soustava, pohyby Země, voda na Zemi, atmosféra, krajinná sférapřírodní, společenská a hospodářská sféra) Ch- Směsi (voda, vzduch) F- Energie (obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie) Př- Neživá příroda a základní podmínky života Ch- Organické sloučeniny (paliva, vliv na životní prostředí) 11

12 Tematický okruh EVVO Ročník Předmět, okruh (učivo) Lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prost ředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); - průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); - odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); - ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV) - změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) 6. 6., 7. 7., VkO- Člověk ve společnosti (naše obec, region, kraj- ochrana kulturních památek) Př- Ekosystémy (ochrana přírody, chráněná území, chráněné organismy) Z- Regiony světa (přírodní poměry a hospodářská činnost) F- Energie (zdroje energie, dopad na životní prostředí) Ch- Směsi (kyselé deště) Z- Česká republika (přírodní podmínky, hospodářství a kulturní zajímavosti jednotlivých regionů; stav životního prostředí, NP, CHKO v ČR) Ch- Chemie a společnost (průmyslová hnojiva v zemědělství; chemický průmysl, rizika v souvislosti s životním prostředím, havárie s únikem chemických látek; ekologický a ekonomický význam recyklace,...) 12

13 Tematický okruh EVVO Ročník Předmět, okruh (učivo) Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); - náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); - aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); - prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); - nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů, globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) 7. 7., Př- Ekosystémy přirozené a umělé (zásahy člověka do přírody- příklady z nejbližšího okolí; návrhy ke zlepšení životního prostředí v nejbližším okolí) Z- Regiony světa (vztah příroda a společnost globální environmentální problémy lidstva; globalizační, společenské, politické a hospodářské procesy aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace) Z- Společnost, hospodářství a životní prostředí (vztah příroda a společnost - trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a environmentální problémy lidstva) ČaZ- Lidská populace (člověk a jeho životní prostředí; vliv prostředí a životního stylu na uzdraví člověka) Ch- Chemie a společnost (rizika v souvislosti s životním prostředím, havárie s únikem chemických látek; ekologický a ekonomický význam recyklace,...) VkO- Mezinárodní vztahy, globální svět (globalizace- klady a zápory, globální problémy) 13

14 7.2. Samostatné školní projekty a akce projektové týdny na 2. stupni: 6. ročník: Starověké civilizace 7. ročník: Objevujeme svět 8. ročník: Energie a její přeměny 9. ročník: Svět kolem nás projektové dny na 1. stupni (např. Učíme se šetřit, Den vody, Den stromů, Den zvířat,...) Den Země- tvoření z odpadních materiálů, výstava před školou, oslovení veřejnosti projekt Recyklohraní ekologické programy Občanského sdružení Hájenka- 1. stupeň ekologické programy Záchranné stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice- 1. stupeň ekologické programy ZOO Ostrava celoroční projekt Les ve škole- 1. stupeň programy zaměřené na zdravý životní styl (Albert) programy o třídění odpadů (Tonda Obal EKO-KOM) vzdělávací programy centra Svět techniky Dolní oblast Vítkovic Ostrava expozice a besedy v příborském muzeu exkurze (výlov rybníku, arboretum Štramberk, Důl Kotouč Štramberk, ZOO Ostrava, příborské firmy: Skarab Příbor, Pila Příbor, Primus, Technické služby Příbor, farma pana Michálka,...) besedy: s včelařem, rybáři, lesním hospodářem, kynologem, odborníkem na výživu,... vycházky do přírodních lokalit v okolí města: les Frývald, Osičina, městský park, Borovecké rybníky, řeka Lubina, CHKO Poodří, přírodní rezervace Kotvice, arboretum Štramberk,... pobyty ve škole v přírodě Soutěže a olympiády (přírodovědná, chemická, zeměpisná olympiáda, Helpík- 1. pomoc,...) péče o květiny na chodbách a ve třídách práce a výuka ve školním arboretu zapojení žáků do estetizace školního prostředí 7.3.Významné dny využitelné v EVVO: září Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin 16. září Mezinárodní den ozónové vrstvy 19. září Ukliďme svět 22. září Evropský den bez aut 4. říjen Mezinárodní den zvířat 13. říjen Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 20. říjen Den stromů 1. prosinec Světový den boje proti AIDS 11. prosinec Mezinárodní den hor 2. únor Světový den mokřadů 21. březen Světový den lesů 22. březen Světový den vody 1. duben Mezinárodní den ptactva 7. duben Světový den zdraví 22. duben Den Země 24. duben Den laboratorních zvířat 1. květnový víkend Mezinárodní den ptačího zpěvu 2. květnový víkend Světový den stěhovavých ptáků 22. květen Mezinárodní den biologické diverzity 24. květen Evropský den národních parků 31. květen Světový den bez tabáku Otevírání studánek 5. červen Světový den životního prostředí 14

15 8. červen Mezinárodní den oceánů 17. červen Světový den proti suchu a rozšiřování pouští 21. červen Den květů 26. červen Mezinárodní den proti zneužívání drog a obchodu s nimi rok 2014 Mezinárodní rok rodinných farem (OSN) 7.4. Ekologizace provozu školy Nakládání s odpady: umístění informačních materiálů o třídění odpadů v prostorách školy označení nádob na tříděný odpad (plast, papír, elektroodpad) ve třídách, na chodbách sběrová soutěž (papír- Soutěž s panem Popelou A.S.A., elektroodpad- RECYKLOHRANÍ) Šetření energiemi a materiálem: využívání oboustranného tisku a kopírování upřednostňování elektronické podoby dokumentů před tištěnými (pokud je to možné) využívání čisté strany potištěných papírů k dalším účelům (testy, koncepty prací, kreslení...) využívání odpadních materiálů v předmětech výtvarná výchova, člověk a svět práce umístění štítků upozorňujících na šetření elektrickou energií, vodou, teplem ve třídách a na chodbě (vytvoří žáci) 7.5. Spolupráce s organizacemi Rozvíjení spolupráci s organizacemi (Občanské sdružení Hájenka, Muzeum Příbor, Sdružení TEREZA, ekocentrum Aquila- Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice, Jeden svět na školách, EKO-KOM, ASEKOL, A.S.A., ZOO Ostrava, Dolní oblast Vítkovic, Městská knihovna Příbor, Městský úřad Příbor, Český rybářský svaz Příbor,...). Hledat možnosti spolupráce se školami v regionu 8. Evaluace Školní koordinátor provádí průběžné hodnocení EVVO na škole. Na závěr školního roku vypracovává závěrečnou zprávu. 15

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy...

Více

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013 Základní škola Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

ZŠ Boleslava Hrbka Leština

ZŠ Boleslava Hrbka Leština ZŠ Boleslava Hrbka Leština ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Motto : Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, 664 51 Šlapanice IZO: 102 191 239 DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun Zřizovatel: Středočeský kraj IČO, IZO : IČ:

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27.října 2008 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství,

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s p ř í l o h o u u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s l e h k ý m m e n t á l n

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Údlice, 3. září 2012 Mgr. J. Chloupek koordinátor EVVO

Více