KDO JE Z BOHA, MILUJE BRATRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO JE Z BOHA, MILUJE BRATRA"

Transkript

1 DUBEN 2002 číslo.10 VELIKONOČNÍ SVÁTKY Každá neděle je památkou vzkříšení našeho Pána. V rámci liturgického roku nám ale velikonoční období tyto okolnosti smrti a vzkříšení Krista zvlášť výrazně zpřítomňuje a přibližuje. Památka smrti a vzkříšení se v průběhu dějin významně vyvíjela. Slavení této památky vystupuje zvláště zřetelně od druhého století. Křesťanské Velikonoce navazují na tradici židovskou. Židé slavili velikonoční svátky na památku vysvobození z egyptského otroctví. Židovské Velikonoce vznikly zřejmě spojením dvou velmi starých slavností. První byla starou slavností pastevců, zvaná pesach, druhou byla slavnost zemědělců přesnice, čili nekvašené chleby maccót. Židovské Velikonoce se slavily v rámci lunárního roku, který byl orientován podle oběhu Měsíce kolem Země. Juliánský kalendář, který byl postupně zaveden v celé římské říši, se však řídil rokem slunečním. Rok sluneční se s rokem lunárním rozcházel. V prvních stoletích byly dost velké nesrovnalosti ohledně doby slavení Velikonoc. Odpověď by byla jistě složitější, ale je možné říci, že datum křesťanských Velikonoc bylo stanoveno na první neděli po prvním jarním úplňku. Další rozlišení nastalo roku 1582, kdy byl opraven kalendář a vznikl tzv. kalendář gregoriánský. Zasloužil se o to Řehoř XIII. Všemi křesťanskými církvemi ale nebyl přijat, a proto například církev pravoslavná se při slavení Velikonoc řídí stále juliánským kalendářem. Různé křesťanské církve tedy mohou slavit velikonoce k různému datu. Oslava vítězství našeho Pána Ježíše Krista je znamením, jímž se mezi námi a v nás naplňuje naše spasení. Konstituce o posvátné liturgii (čl.109) se vyslovuje o duchu a náplni velikonočního okruhu takto : Doba postní připravuje věřící, kteří v ní horlivěji než kdy jindy slyší slovo Boží a věnují se modlitbě, k slavení velikočního tajemství, a to jednak zvlášť připomínáním křtu nebo přípravou na jeho přijetí. Tento dvojí ráz postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi postaven do plného světla. Doba postní má dvojí charakter : pokání a křest. Vlastně toto je nosným tématem celého velikonočního okruhu. Téma pokání, které není jen vnějškovou záležitostí, ale vnitřním usebráním před Spasitelem. A vše to vrcholí vítězným ALELUJA, kdy Kristus vstal z mrtvých a stal se nadějí nejen pro oněch několik rozprchlých následovníků, ale nadějí pro celé lidstvo. Je nutné pochopit nejen oběť Ježíše Krista, ale i velikost a význam jeho vzkříšení. Už několik let po Ježíšově smrti se našli tací, kteří zmrtvýchvstání zpochybňovali. A proto sv.pavel píše : Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. (1 Kor.12,17) Velikonoce vlastně tvoří stále jádro a podstatu našeho duchovního života. Postní doba bývala věnována přípravě katechumenů na slavnostní přijetí křtu při noční bohoslužbě velikonoční vigilie. I ti, kteří přijali křest již dávno, obnovují své křestní sliby právě o Velikonocích. Slavit Velikonoce znamená umřít s Kristem a vstát s ním z mrtvých. Myšlenka vnitřní kajícnosti před Bohem jsou duchovní náplní křesťana v postní době. V době velikonoční pak s Kristem umírá a vstává k novému životu. Omyly, chyby a nedostatky ponechává v minulosti a snaží se začít nově žít s Kristem a pro Krista. KDO JE Z BOHA, MILUJE BRATRA Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm Láska nezná strach ; dokonalá láska strach zahání Řekne-li někdo : Já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání : Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. ( 1. list Janův 4. 8, 12, 13, 15, 16, 18, )

2 Proč vychází Svítání aneb SVÍTÁNÍ vychází proto, aby oslovilo, informovalo a pomáhalo lidem žít v křesťanské naději. Křesťanská naděje vyjadřuje touhu člověka poznat Boha, nalézat k němu cestu a budovat určitý konkrétní vztah mezi Bohem a člověkem. Svítání nikomu nestraní, nevyhledává jakékoliv ambice, nesnaží se reprezentovat a prosazovat zájmy konkrétních hnutí nebo jednotlivců. Má být svědectvím o tom, že je zde Bůh, který nejenom stvořil běh tohoto světa, ale má moc do něj i aktivně zasahovat. K politice se Svítání hlouběji nevyjadřuje, ale protože je politika též součástí života, považuje za nutné reflektovat třeba na násilí nebo křivdy páchané ve světě nebo společnosti. Utrpení každé lidské bytosti ať přítele či zdánlivého nepřítele je vždy bolestí jednotlivce, člověka. A jak je psáno : Bůh se dívá do srdce, my pouze do tváře. Sami víme, jak si často vzájemně nerozumíme. Vnímáme mnoho věcí spíše v negativním slova smyslu a více kritizujeme a pomlouváme než chválíme. Jsme schopni lidem podsunout špatné úmysly, než abychom jim dali šanci. A toto platí jak pro politiku, práci, rodinu, církev, tak všeobecně pro všechny vztahy, včetně rodiny. Co je to mít důvěru v Boha? Znamená to, že mu věříme, že víme, když se něco stane, že nás nikdy neopouští. Smíme se k němu obracet a podřizovat mu svůj život. A co je to tedy mít víru v Boha? Ano, věřím v Boha, říkají často lidé. Věřím v Boha, řekne i sám satan, vždyť na počátku byl Bohem stvořen. Víra to je často uznání samotné existence Boha i bez zjevného osobního vztahu. V každém případě je to předstupeň k oné důvěře v Boha, kdy se vlastní víra realizuje v samotném životě. Ano, mám otce, ale nerozumíme si, řekne dítě. Má otce,ale není vybudován most. A stejně tak věřící člověk musí v rámci své víry vždy postavit i důvěru, aby skrze most mohl proudit život. Ano, je to často těžké, ale Ježíš nikdy nehovořil o tom, že být Božím dítětem, znamená procházet se růžovou zahradou bez zaváhání a pochybností. A své mosty musíme mít nejenom k Bohu, ale také k lidem, a když nám někdy spadnou, tak je nesmíme zapomenout obnovovat. Bůh nám zjevil, že nás bude sjednocovat jeden Duch a že všichni poznají Boží učedníky podle toho, že budou mít lásku jedni k druhým. ( Jan ) Nejsme stvořeni k tomu, abychom byli nedůvěřivými ostrůvky nebo uzavřenými hrady, které své padací mosty spouštějí jen dle své libosti. Člověk dnešního světa Lidé v tomto světě chtějí slyšet o naději. Jen bláznivý člověk by odmítl vizi Božího království. Život se ale skládá z životních zkušeností, které člověka více či méně ovlivňují, leckdy i zraňují, a víra v Boží svět je oslabena a často i umlčena. Spousta různých předsudků v lidech pramení z minulosti dávné či nedávné a plodí špatné a nezdravé postoje. Mezi lidmi ve světě kolem nás je také mnoho neznalosti, nevzdělanosti a nedůvěry vůči církvi a lidem kolem ní. Střetávají se materiální a duchovní pocity. Imanence viditelného a neviditelného světa. Na scéně se objevuje mnoho informací všeho druhu bez kvalitativního rozvrstvení. Informace jsou lehce dostupné a může se projevovat jistá informační zahlcenost až dezorientovanost. Ve světě se rozvíjejí obory, které nastolují množství etických otázek. Člověk se musí učit mít dostatečně citlivé oko, aby rozeznal, co je přínosné a co je naopak méně hodnotné. V rámci konzumní společnosti se člověk jako jedinec často sebespotřebovává. V práci nebo firmě dře do úmoru, aby pak mohl doma zasednout před televizi a stát se obětí nekonečných seriálů. Reklamy se hrnou z televize, rádia a poštovní schránky a nenechávají ho chvíli v klidu.( Jedinečná sleva No nekup, to - 30 % ) Člověk se stává cílem statistických výzkumů a politické propagandy. Zákazník hypermarketu je nenápadně vystaven sloganu : Vše máme levné, a proto si nezapomeň koupit to a to a ještě něco Na knihy člověk nemá pomalu čas. Jsou sice dražší, ale přinášejí trvalejší hodnotu než film, který je často účelově nasměrován především s důrazem na filmové zpracování. Z člověka se stává němý pozorovatel bez fantazie, který není ani nucen dvakrát přemýšlet. Na druhé straně lidé vyhledávají uzavřené společnosti a hnutí, kde se chtějí vlivům světa bránit. Z pohledu křesťana je to ale postoj, kdy se světlo i sůl tak trochu dává do koutka a na hromádku. Je ovšem nepochybné, že svět nás zasahuje a ovlivňuje. Je psáno, že špatná společnost kazí dobré mravy. A tak si člověk často klade otázku, co je vlastně normální? Odpověď se může u různých lidí dost značně odlišovat. V roce 1990 mi jeden člověk napsal, že normální je to, co nabízí a poskytuje lidem demokratická společnost. Podle toho by se prý měl člověk řídit. Už v té době jsem věděl, že je to holý nesmysl stavět svou normálnost na společnosti. Laťku etiky a normálnosti nám pomůže nastavit jistě výchova, rodiče, svědomí ; ale je to často věc velmi proměnlivá a subjektivní. Proto je potřeba vzít v úvahu objektivní měřítko, které nám poskytuje Bůh. Za výrazné svědectví normálnosti a tím pádem i jisté normy života lze považovat Písmo. Bible se stává vodítkem pro život. Jak Starý zákon tak především Nový zákon ukazuje jakým způsobem je nutné žít, aby život měl hodnotu a smysl. Bible nevytváří pocit falešné morálky bez vnitřního smyslu, etických norem jen na oko, protokol slušného chování bez vnitřního přesvědčení. Bible zachycuje to, jak se má člověk chovat k Bohu i lidem a postihuje vnitřní rozměr člověka, jeho slabé stránky atd. ( Řím ) Ona normálnost

3 tedy pramení z vnitřního přesvědčení, důvěry v Boha a respektování jeho zákona milosti. ( Řím.6.14., ) A právě onen normální pohled nám pak pomůže dívat se na věci kolem nás střízlivějšíma očima. Určitou rezignací na normálnost je nezávislost. Člověk odmítne zažité hodnoty, které se mu nabízejí z jeho pohledu v nezáživném a nepřitažlivém světle. Velice přesně to charakterizuje výrok jednoho jihoafrického anarchisty : Je skvělé být sám sebou, je skvělé být svobodný, je skvělé být nezávislý. Minulá doba přinášela jen samá dogmata a stigmata. Je jisté, že se v tom projevuje i generační vzpoura a snaha o sociální začleněnost a hledání vlastních hodnot. Doba a společnost klade na člověka a především křesťana zvýšené nároky, ale nemá jej obtěžkávat, spíše jen probouzet k opravdovému životu. V televizi běží seriály, kdy filmová kouzla, potlačení reality a záměrná mystifikace diváka je dobrou zábavou a byznysem. Člověk podléhá svým způsobem přeludům moderní doby. Obestírá se tajemnem, které je ve skutečnosti chabým odrazem reálného života. Nejde o to, něco takového rušit a odsoudit, ale spíše správně zařadit. Ať už seriály Věřte, nevěřte nebo Akta X a některé další produkty filmového realismu. Ošklivě řečeno, jsme v tomto světě často pojímáni ne jako svobodní lidé, ale jako spotřební jednotky, které je nutno v tržní ekonomice zahrnout reklamními letáky firem, dětskými hračkami z Číny, záplavou levných filmů z Ameriky Demokracie respektuje právo jednotlivce, ale často v lidech přežívá ve zvláštních formách latentní bolševismus, pokoutní reptalismus a teorie stádnosti a jednonázorovosti. Totalita člověka dirigovala přímo, kdežto demokracie toto přirozeně vylučuje. Přesto je člověk jaksi nepřímo vmanipulováván do předem připravených postojů a představ svých politických vůdců. Ne nadarmo řekl W.Churchil onu známou větu, že demokracie je nejhorší forma vlády, ale žádná lepší neexistuje. Nebezpečím dnešního světa je potlačení normálnosti člověka. Projevuje se již dříve zmíněný vliv sebespotřebovávajícího se konzumismu a nedůvěra a neláska jak k sobě navzájem, tak k Bohu. Amerika je symbolem demokracie, ale jen pro toho, kdo se do ní úspěšně začlení. Demokracie Ameriky v sobě ale nese i nepsané předsudky, vysokou zločinnost, vykořeněnost ducha a trocha té teatrálnosti, kdy zdánlivě jde o všechno a zároveň o nic. Moc dolaru je patrná na každém kroku a je to bráno jako jistá samozřejmost a znak úspěšnosti. Jistá bezprostřednost, povrchní příjemnost a bezproblémovost činí z Američanů přitažlivé lidi. Je to ale ten správný směr života? Kapitál a dravá suverenita převálcuje bezohledně vše. Tradiční hodnoty jsou často zneváženy a zpochybněny. Společenský stres a krize rodiny a člověka samotného pak stojí v pozadí bezohledných masakrů ve školách, surových vraždách a růstem kriminality mládeže Z Evropy dříve odjížděli lidé do Ameriky, dnes se v opačném směru exportuje vše, včetně zboží, filmů, zbraní Po zhlédnutí programu kina v Lanškrouně na duben 2000 bylo možné číst názvy filmů USA jako : Zkurvená generace, Zkurvená nuda, Špion, který mě vojel. Když manželka šla před týdnem na druhé promítání filmu Pramen života, tak se promítalo pro tři lidi. Zato na filmy s výše uvedenými názvy přišlo podle slov uvaděčky i sto lidí a v podstatě šlo jen o akční násilí a sex. Čili to bylo takové malé okénko do amerických filmů u nás. Nechci tím popírat hodnotu jiných USA filmů, ovšem stojí-li za uměním peníze, lehce se to zvrhne v podbízivost a lacinou zábavu, která parazituje na tom horším, co je v nás. Člověk v tomto světě musí mít jistou dávku sebekritiky, zásadovosti a objektivní soudnosti. Nelze odložit své dětství, stejně jako církev nemůže odhodit svou minulost. Člověk moderní si najednou vzpomene na Kelty a potlačí své slovanství, které se mu dnes poněkud zajídá. Člověk moderně náboženský by zase nejraději vygumoval dějiny církve a navázal třeba na učení katarů ze středověku. A nebo ještě lépe, prosadil by jistý synkretismus, kdy z každého náboženství by si převzal co je mu příjemné a co by mu vyhovovalo. Vše to jsou ale pomýlené představy snažící se vytvořit jakýsi náboženský elixír, fluidum něčeho lepšího a dokonalejšího. Odřezávat si kořeny a podřezávat větve není cesta k Bohu, ale chaosu. Stále jsme ale jenom lidé a stále je jeden Bůh. Člověk velmi rád odhazuje vše tíživé a nepříjemné. Málokdy přiznává své špatné stránky nebo vlastnosti, málokdy má dostatek místa pro sebekritiku. Je to považováno za slabost, která jej činí zranitelnějším. Ovšem člověk je ve skutečnosti vždy omylný, nedokonalý a slabý. A přiznat chyby není v rámci společnosti, církve, rodiny a konečně před sebou samým a Bohem žádná slabost, ba naopak to lze považovat za jistou ctnost, která se ovšem příliš nenosí. Pokud by lidé více pěstovali vlastní sebereflexi, možná bychom potkávali na ulici více spokojených lidských tváří. A čeho bychom se měli v dnešním světě nejvíce obávat? Především nelásky, beznaděje, opuštěnosti a zoufalství. Lidé často ztrácejí soucit k sobě navzájem a k utrpení bližních. Za jeden rok zemře na 7000 lidí v zemích EU na drogovou závislost. Spousta jich živoří v pomyslných vidinách své zdánlivé svobody a nezávislosti. Všechno dění kolem nás má své kořeny v obyčejných věcech jako jsou rodina, výchova, vůle, vztahy, práce A právě tyto obyčejné věci by neměly být nikdy podceňovány. Ještě otřesnějším dojmem působí ve dvacátem století bída tělesná. Před patnácti lety zahynulo v Etiopii na hladomor milion lidí, dnes se situace začíná opakovat a podle zpráv z tisku jsou vyschlé pastviny Etiopie pokryté mršinami uhynulého dobytka a množstvím lidí, kteří se belhají celé dny za potravou. Mrtvá dětská těla rozervaná hyenami jsou příznakem krutého hladomoru. / MF Dnes 6.4./ Křesťané by měli být těmi, kteří do tohoto světa vnesou více lásky i naděje, více pochopení i soucitu, více tolerance i lidskosti. Budeme možná osamoceni, ale přesto to má v Božích očích nesmírnou cenu. Stejně jako jediná ovečka z obrovského stáda, stejně jako drobný peníz, který vdova dávala do chrámové pokladnice. Nezáleží na množství, protože Boží oči jsou jiné než naše. Bůh vidí zástupy, ale miluje jednotlivě každého zvlášť. Bůh vidí stádo, ale miluje ovečky. Bůh miluje v jednotlivostech, kdežto člověk ve své pýše často zbožňuje neosobní zástupy. Je potřeba mít ale na paměti, že mnoho kapek tvoří moře a mnoho cihel zase stavbu. V Písmu je psáno : Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch ; rozdílné služby,

4 ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. (1.Kor 12.14,27,4 ) - mk - D O M I N I K D U K A rozmluvy v kavárně U Pastýře Dne 28.února se konalo v kavárně U Pastýře setkání s biskupem Dominikem Dukou za přítomnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Celé setkání bylo zaznamenáváno a jeho vysílání bude možné slyšet v rozhlase v období velikonočních svátků ( po 13-té hodině ČR HK ). Celé toto neformální setkání moderoval otec Zbigniew a redaktorka rozhlasu. Hned po přivítání dostal pan biskup záludnou otázku od otce Zbigniewa : Co byste si dal k pití? A odpověď zněla : Jsme sice v kavárně, ale kávu jsme měli na radnici. Dal bych si tedy červené víno. A za několik okamžiků se už nesla dvojka červeného. Poté se ujala slova paní redaktorka s tím, že by toto setkání mělo být přátelské a neformální a že bude vyčleněn i prostor pro dotazy, které ovšem z technických důvodů bude nutné psát na papír. Pro tento případ byl každý stoleček vybaven šikovnými tužtičkami, které pan farář připravil. Úvodní otázka z řad moderátorů směřovala k tomu, zda se pan biskup setkal někdy s takovou kavárnou.odpověď zněla : Není to úplná novinka. Ve Francii existuje určitá skupina kněží, kteří se snaží tímto způsobem oslovit lidi, kteří jsou vzdáleni od církve. Jeden z kněží dokonce i sám obsluhuje. Je to ale už spoustu let, tak nevím, jestli obsluhuje stále. Zbigniew odpovídá : Já tady neobsluhuji, jen občas procházím, ale musím říct, že se tu budu muset procházet častěji Řeč se dále vedla o tom, že kavárna sbližuje lidi a jak je nutné podpořit kněze či města, které takovou aktivitu vyvíjejí. Dále pan biskup hovořil o svých cestách do Francie, odejmutí státního souhlasu Na otázku, že je považován za nejvzdělanějšího biskupa odpovídal : Je to dáno asi tím, že jsem v období svobody mohl nejdéle působit na vysokých školách a teologické fakultě. Mluvil dále o tom, že humanitní obory jsou velmi zanedbány a svým způsobem to má vliv na to, že se nedaří plně nastartovat hlubší obnovu teologického studia. Na druhé straně je ale potěšen z toho, že vzrůstá zájem o filozofická studia a pedagogické fakulty si mohou vybírat z více studentů. U filozofie v současnosti je dost velký problém v tom, že prodělává jak v Evropě tak v USA velkou postmoderní krizi. Pan biskup řekl s nadsázkou a jistým humorem o studiích : Nerozumíš-li sobě, běž studovat psychologii ; nerozumíš-li druhým, běž studovat sociologii ; nerozumíš-li sobě ani druhým, běž studovat teologii. V současnosti je autorita rozumu jistým způsobem podkopána a nové náboženské proudy nabízejí člověku zjednodušený výklad světa, pokračoval pan biskup. Nejedná se jen o sekty, ale i různá hnutí, která dokážou osamělému člověku podat ruku, leckdy i s úsměvem. O církvi řekl, že věřící se často uzavírají do určitého počtu lidí, kteří se pravidelně účastní bohoslužby. Pak se prý často používá měřítko, že ti ostatní jsou nevěřící. Za skutečné ateisty se prý ale považuje velmi málo lidí, což je optimistická vize pro církev. Za minulého režimu náboženské vzdělání zakrnělo a dvě generace zažily kontakt s náboženstvím pouze v dětském věku. 80 % populace neprošlo žádnou náboženskou výchovou, pokračoval biskup. Vždy mě budou přitahovat lidé, kteří neříkají, že nevěří v Boha, ale věří v něco. Tato skupina je velkou šancí pro církev. Je ovšem nutné umět tyto lidi, tuto skupinu oslovit. Patří sem lidé, kteří mají pojetí určitého životního smyslu. Zbigniew : Psychologové říkají, že není důležité smysl života najít, ale že smyslem života by mělo být hledání tohoto smyslu. Dominik Duka : Lze to tak také říci. Zbigniew : Pochybujete, že Bůh existuje a pochybujete někdy o tom, že co právě děláte je správné? Biskup : Bůh není ten, kterému, jak to často používám, koukám do karet, ale je to ten, který je velká neznámá, ale ne ve smyslu nepoznatelného On je tou skutečností, která mě překračuje a vždycky mě překvapí a já nikdy nemohu mít pocit, že vím, kde je Bůh. Člověk, který je přesvědčen, že vidí do druhého, že ho má přečteného, nemůže mluvit pravdu, protože to druhé já je vždycky tajemství, které člověka přesahuje. A v tomto smyslu mě Bůh vždy přitahoval a přitahuje. A jisté pochybnosti jsem prožil moc dávno, jako kluk základní školy, kdy jsem měl biblickou dějepravu a zároveň nás učili ateismu a evoluční teorii ve škole. Od té doby jsem nikdy neměl pocit, že bych měl pochybovat; rovněž ani nemám problém, že by vývojová teorie byla výmyslem ateismu. Spíše ve světě ale existuje problém námitky : Kdyby byl Bůh, nebyl by koncentrák, rakovina, válka Je to problém jisté nejistoty. Stejně tak problém nemocí ; já sám jsem byl osmkrát operován a odvážím se tvrdit, že pokud člověk přijme perspektivu Boha a víry, pak ani v těchto chvílích nemá člověk pocit, že by Bůh nebyl. Pochybnosti ale jsou vždy možné, vzpomeňme na Joba. Další z otázek směřovala k odpovědnosti být biskupem. Je mi to zapotřebí? To jsem si často opakoval. Ovšem když mi bylo nejhůře v předchozích letech, tak jsem si opakoval jednu z písní od Matušky, kde se zpívá : Furt se jde dál Mimo jiné si uvědomuji, jak je v církvi nutná ta drobná práce a drobné krůčky, a jak je nutné upřednostnit pokornou službu než stavět život na velkých iluzích. Další otázka se týkala relaxace. Pan biskup odpověděl, že není velkým hudebním talentem, ale deset minut Pavarottiho mu stačí. O vztahu moderní společnosti k náboženství řekl, že již T.G.Masaryk prohlásil, že dějiny mají náboženskou linii a smysl našich dějin je v náboženském podloží. Člověk dnešní doby je Homo electricus, člověk počítačový, ekonomický, atomizovaný a člověk sovětský. Jsou to slova mého řádového kolegy z Krakowa. Člověk se v dnešní době cítí díky technice velice autonomní a suverénní. Na druhé straně je člověkem vykořeněným, atomizovaným. Dodal bych ještě člověk paneláků, anonymní, opuštěný vlastní rodinou. Rodina už nehraje tu roli, kterou hrála. Má-li církev splnit svůj úkol, musí právě tohoto člověka oslovit, musí mu dát znát, že má o něj zájem, že není sám Dále následovaly otázky z publika, čím je pro pana biskupa modlitba, jak se dívá na možnou rezignaci papeže atd. Pan biskup vyzdvihl velké zásluhy Jana Pavla II. Poukázal sice na to, že fyzické zdraví je u papeže chatrné, ale duševní vitalita a paměť je u něj obdivuhodná. Je to člověk, který i v pokročilém věku dokáže komunikovat a překonávat životní překážky. Já mu abdikaci nedoporučuji, a ani nepřeji, řekl Dominik Duka. K modlitbě řekl, že je to to nejdůležitější a nejpodstatnější co můžeme ve svém životě konat. Nejoblíbenější modlitba pro mne je modlitba breviáře, žalmů Součástí setkání byly i další otázky ohledně perspektivy církve atd. Celé toto setkání proběhlo v přátelské atmosféře, přesně jak uvedla na počátku moderátorka

5 rozhlasu. Přítomných více než dvacet lidí mohlo být jistě spokojeno. ze záznamu zpracoval - mk - OTEC POIMEN ŘEKL : Zachovává-li člověk řád, nedostane se do zmatků. Často trpíme vnitřní vyprahlostí a prázdnotou. Chtěli bychom se modlit, ale nedaří se nám to, účastníme se bohoslužby, ale vnitřně zůstáváme mimo. Žádné slovo nás neoslovuje, ba ani svaté přijímání není schopno zapálit naše srdce. Rada otce Poimena je jednoduchá : zachovávat řád. Žádnou duchovní technikou si zakoušení Boha nemůžeme vynutit. Zachovávání řádu je však v naší moci. Pokud dáme řád našemu vnějšímu životu, bude mít vliv i na naši duši. Vnější řád může nabýt forem prospěšných rituálů, jimiž začínáme a zakončujeme den. Může se jím stát vhodné rozdělení času na práci a odpočinek, na vzájemné rozhovory, na chvíli ticha a chvíli modlitby. Mnohdy je také důležité uklidit svůj příbytek a zbavit se zbytečností, neboť přemíra vnějšího nepořádku působí nepříznivě i na duši. Nesoulad kolem dokola odráží rozpoložení nitra. Zachovávání vnějšího řádu vnese nejen řád do našeho, ale ochrání nás i před zmatky v nás samých, míní otec Poitmen. Tím má na mysli rozpory duše, kdy je v ní vše naházeno bez ladu a skladu a kdy je sama do sebe jakoby zachumlána. Takový zmatek a chaos může rozmotat vnější řád a vnést tak jasné uspořádání. Je předpokladem pro to, abychom byli schopni sami žít, namísto toho, abychom byli žiti. Effatha 1*2000 / z knihy Moudrost otců pouště A.Grűn / Ú S M Ě V úsměv nestojí nic a vynáší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje. Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel, a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. Úsměv vytváří v domově štěstí, ve starostech je oporou, citlivým znamením přátelství. V únavě přináší odpočinek, ve znechucení vrací odvahu. V zármutku je útěchou a pro každou bolest přirozeným lékem. Je dobře, že si ho nelze koupit, ani půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. A kdybys potkal někoho, kdo by neměl pro tebe úsměv, ačkoliv na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem, protože nikdo tak nepotřebuje úsměv, jako ten, kdo ho nemá pro druhé. NEVYCHOVANÁ Matka Tereza Americký žurnalista Peggy Noonan se účastnil r.1994 tzv.ranní modlitby v hotelu Hilton ve Washingtonu, kterou pořádají američtí prezidenti u příležitosti návštěv významných osobností z náboženského života.touto osobností byla tentokrát Matka Tereza. Hostitelem byl prezident Clinton, velký propagátor interrupcí bez jakéhokoliv omezení. Přítomni byli také nejrůznější představitelé různých církví, kteří se předháněli ve vznešených řečech o míru. Matka Tereza pak prohlásila doslova : Jsem přesvědčena, že tím, co nejvíce dnes ohrožuje mír je potrat, neboť Ježíš řekl : Kdo přijímá toto malé dítě, přijímá mne. Proto každý potrat je popřením přijetí Ježíše, znevážením Jeho přijetí. Noonan ve své knize o zážitcích z Bílého domu píše, že po těchto slovech nastalo velké ticho. Potom teprve se zvedla vlna potlesků. Ale ne všichni tleskali. Clinton s manželko Hillary právě tak jako víceprezident Gore a manželkou stáli jako voskové figuríny. Když potlesk skončil, Matka Tereza pokračovala : Potrat je ve skutečnosti válkou proti dítěti a já nenávidím zabíjení nevinného dítěte, vražděné přímo svou vlastní matkou. Když budeme souhlasit s tím, že matka může zabít své vlastní dítě, jak můžeme říkat jiným lidem, aby nezabíjeli jedni druhé? Znovu potlesk, Matka Tereza však vyostřila svůj projev adresně vůči USA : Každý stát, který uzákoňuje potraty, neučí své občany, aby se vzájemně milovali, ale naopak je učí, aby se nebáli užívat každého násilí, když usilují dosáhnout to, co chtějí. Potrat je proto činem, který v nejvyšší míře ničí lásku a mír. Teď už byl potlesk slabší, mnozí byli šokováni touto nezdvořilostí prosté řeholnice. Někteří senátoři provokativně vyšli ven ze sálu. Noonan slyšel, jak si navzájem vyprávějí něco o nevychovanosti, prostořekosti, fanatismu a nedostatku taktu. Byli očividně rozčileni. Zlost byla patrna i na tváři prezidentského i víceprezidentského páru. Ti sice neodešli ze sálu, zůstali až do konce slavnosti, ale po oficiálním zakončení Matce Tereze pouze mlčky a s ledovým chladem potřásli pravicí. Bývá zvykem, že po této tzv.ranní modlitbě spojené se snídaní pozve prezident nejváženější hosty k sobě do Bílého domu k přátelskému pohovoru. Clinton tak neučinil. Dal najevo, že je do hlouby duše uražen nevychovaností a arogancí Matky Terezy, jak se později šeptalo v kuloárech Bílého domu. Inu, Matka Tereza nás učí, že v případech krvavých zločinů musí jít i

6 zdvořilost stranou. Nazývat věci pravými jmény je vždy ctností, zvláště když to přináší nevýhody a obtíže. R.Malý I N F O R M A C E podle GN 3/99 ve farnosti bylo pokřtěno 5 dospělých : Jan Steklík, Michaela Wendligová, Lucie Bauerová, Irena Matoušková, Pavla Horáčková Upřímně blahopřejeme a přejeme novokřtěncům stálou Boží přízeň a ochranu. Ať dokážou nalézt své místo ve farnosti a bratry a sestry, kteří jim budou vždy nablízku na Boží hod velikonoční bude po 13-té hodině vysílat Český rozhlas Hradec Králové Rozmluvy s biskupem Dominikem Dukou natáčené ve zdejší farnosti sobota 19 hod. - koncert v kostele sv.václava učinkují sbory z Moravské Třebové sobota 9.30 hod. Libice nad Cidlinou odhalení sousoší sv.vojtěcha a sv.radima v pontifikátní mše ; hod.( katedrála sv.ducha Hradec Králové) odhalení pamětní desky papeže Jana Pavla II. ; 50 let konsekrace Mons. K. Otčenáška hod. Dolní Čermná - Setkání s písničkou Duchovní cvičení na Sv.Hoře ( pro zdravotníky a právníky ) Prof. Miroslav Zedníček pátek v polském Cieszynie bude na evangelizaci koncertovat Michael a Hlas katedrál P.Ant.Sokol - mše sv. v 18 hodin s udělením novokněžského požehnání ( schönstattský novokněz ) neděle hod. se koná DEN MATEK na farní zahradě zváni jsou všichni farníci akci pořádá KDU-ČSL a skauti pátek P.Ladislav Štefek - mše sv. v hodin a pak následuje v hodin přednáška pro farníky ( beseda ) na děkanství spolu se sestrou Marcelou na téma Jubilejní rok využití času milosti. / schönst.hnutí / sobota koná se setkání dětí s panem biskupem v Hradci Králové POLSKÝ VEČER v hodin mše svatá celebrovaná biskupem D.Dukou a ve hod. bude na farní zahradě recitál : Chopin a jiné známé šansony Vstup volný zváni jsou všichni farníci Teologie pro III.věk setkání probíhají v Hradci Králové v Novém Adalbertinu hod. ( tel.049/ ) Dne oslavil biskup Karel Otčenášek 80.narozeniny. Vyvrcholením Otčenáškova působení v hradecké diecézi bylo svatovojtěšské milénium v roce Tehdy se v dubnu sjelo do Hradce na padesát tisíc lidí, aby přivítali papeže Jana Pavla II. S papežem, který se narodil ve stejném roce jako on, Otčenáška pojí velké přátelství. MF Knihkupectví Flétna - Ústí nad Orlicí nabízí : sežene jakoukoliv knihu, která se momentálně vyskytuje na našem trhu jak novinky, tak starší tituly Při objednávce em po Internetu na adrese fletna volny.cz získáte 10 % SLEVU Kontakt : 17.listopadu 69, Ústí nad Orlicí tel.: 0465/

7 Redakční rada : Jana a Mirek Kuťákovi, Martina a Pavel Dolečkovi Textové korektury: Olga Skalická Copying: RECAL-Pavel Kráčmar Jakékoliv příspěvky, náměty a připomínky vhazujte prosím do krabičky umístěné na nástěnce v zadní části kostela. ( krabička se zatím vyrábí ) Každý ohlas rádi uvítáme. Kontaktní telefon : 0467/ ulice : Lidická 823 LA.

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

JAK VYBÍRAT DĚTEM KNIHY Jan a Ráchel Bícovi

JAK VYBÍRAT DĚTEM KNIHY Jan a Ráchel Bícovi JAK VYBÍRAT DĚTEM KNIHY Jan a Ráchel Bícovi Problematika duchovních vlivů na děti skrze média je velmi široká a nelze úplně vše pokrýt v jednom článku. Rozhodli jsme se proto zaměřit alespoň na to, jaká

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více