Jak vzniká? Na jakých principech?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vzniká? Na jakých principech?"

Transkript

1 SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE CSM Tábor-Klokoty čtvrtek (15:00-18:00) téma P. Mirek Šimáček Jeţíš Kristus učí ţít člověka ve vztazích lásky, neţít osamoceně, vytvářet společenství, kterému říkáme církev. JP.II. často říkával mladým lidem, ţe mají učinit důleţitý objev ţít pro druhé a v tomto postoji naleznou sami sebe a uskuteční to, co Bůh pro ně připravil. Jak tyto věci uskutečňovat tam kde ţiji, v našem malém společenství, v naší skupině. O tom a mnohém dalším bude řeč. Moţná by se v dnešní době individualismu mohlo zdát, ţe společenství je odzvoněno. Není tomu tak. Naopak společenství je něco, co je velmi blízké člověku, protoţe je stvořen k Boţímu obrazu a Bůh je Trojice, tedy společenství. A k tomuto obrazu jsme i my naprogramováni, stvořeni. Bůh je společenství! tří osob. Které ţijí v absolutní lásce a jednotě (takţe jsou zde tři osoby a jeden Bůh.) Podle tohoto obrazu Boţího jsem tedy utvořeni a proto potřebujeme ţít s druhými v úzkých vztazích přátelství a lásky. Mohli bychom také říct, ţe opravdové společenství podle tohoto trojičního vzoru, vytváří atmosféru rodiny - tzn. prostředí přijetí, bezpečí, pochopení, lásky. JP. II. definuje společenství jako Boţsko-lidskou realitu, tzn. něco, co se nedá zorganizovat pouze lidskými silami. Společenství znamená sjednocení a sám Kristus je vyvolává v ţivot. Jak vzniká? Na jakých principech? Papeţ charakterizuje dále vznik společenství takto: Původ společenství je hlásáni Boţího slova, jemuţ nasloucháme, o němţ rozjímáme a jeţ konfrontujeme s tisícerými okolnostmi ţivota. Základní slova: Bůh je Láska (1 Jan 4,16) Nové přikázání.. (Jan 15,12) Společenství tedy nemůţe vzniknou t pouze lidským úsilím, organizováním atd. Vzniká tam, kde křesťané mezi sebou ve víře a lásce uskutečňují Nové přikázání a pak Jeţíšův příslib kde jsou dva nebo tři ve jménu mém Nové přikázání to je základní zákon lidu Boţího tak hovoří koncil. (Plačte s plačícími, radujte se s radujícími. Kde je opravdová láska, hledají se řešení, vznikají díla.) Abychom takto mohli ţít, musíme ţít poctivě jako křesťané. Není moţné oblékat si křesťanství pouze jako kabát v neděli do kostela a pak ţít stejně jako lidé bez Boha. V ţivotě křesťana nesmí být vícekolejnost a různé role, ale integrita, tzn. být křesťanem vţdy a všude na kolejích, internátu, v obchodě na hřišti i v kostele. Pokud chci vytvářet společenství, je nezbytným předpokladem milost posvěcující. Proto je velmi důleţité dobře a často proţívat svátost smíření. Jsem-

2 li ve stavu přátelství s Bohem, pak mohu být skutečným přínosem pro bratry a sestry ve společenství. Další, nesmírně důleţitý je příslib Kristův: Kde jsou dva nebo tři... Mt. 18,20 Přiklad dvou táboráků. Abychom si snadněji uvědomili, co to znamená společenství, dejme si příklad. Jeden typ se můţe podobat skupině lidí, která putuje krajinou. Večer si připraví v klínu lesa dřevo na oheň, chodí kolem něj a říkají: jaké by to bylo, kdyby to hořelo to bychom viděli světlo, které bude ozařovat okolí, cítili bychom teplo atd. Zkrátka stále by mluvili a rozjímali a studovali, co to znamená oheň, ale nikdo by nezapálil. Druhý typ společenství jsou lidé, kteří připraví vše jako ta první skupina a pak někdo oheň zapálí. Pak jiţ není třeba mnoho mluvit jaké by to bylo kdyby to hořelo, protoţe to všichni vědí, všichni to vidí a cítí. Tak to je se společenstvím, kde světlem, ohněm, je Jeţíš přítomný v něm. Není to moţné vyslovit, musí se to proţít. A On pak působí jako Bůh, působí četně plody V jedné přednášce jsem to vyjádřil takto: Byl to náročný ţivot, prakticky bez soukromí, v nebezpečí, nasazený ve dne v noci. Ale nám se zdálo, jako bychom to ani necítili. Byl krásný, protoţe jsme mnohem víc dostávali neţ ztráceli. A byly zde všechny moţné plody, které nekoná člověk, ale Bůh. Především konverze, desítky konverzí. Ještě dnes naráţím na lidi, kteří mi najednou připomenou, jak důleţitým obratem v jejich ţivotě byla tato setkání. Tedy konverze, návraty do církve, obrácení po letech, nové pochopení P.Marie, řada nových povolání u chlapců i děvčat, mnohá dobrá manţelství, a moře radosti a štěstí, někdy aţ k slzám. Myslím, ţe se to nedá vypočítat. Zapálit, znamená být Jeho jménu, tedy ve vzájemné lásce a ţivé víře. Jeţíš říká - miluj bliţního jako sebe, tedy vidět Krista v druhém a podle toho zaujímat k němu postoj. Pak dojede k záţehu Jeţíš bude přítomný a společenství začne dýchat ţivotem. MODEL SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mluvíme o klasickém setkání křesťanského společenství mládeţe. Předpokládáme jeho pravidelnost, tzn. jednou za týden, nebo jednou za čtrnáct dní. Připomeňme si, ţe cílem je setkání mladých lidí s Kristem. Znamená to vytvořit předpoklady pro jeho přítomnost ve společenství. Duchovním předpokladem je vzájemná lásky, o kterou se přítomní opravdu snaţí.

3 Dalším předpokladem na přirozené bázi je vytvořit atmosféru domova tzn. přijetí a pohostinnost. Třetím podpůrným prvkem je harmonie a krása prostředí, ve kterém se společenství schází. Prototypem společenství není nikdo jiný neţ Bůh sám, přesně řečeno Nejsvětější Trojice. Zde vidíme dokonalé vztahy lásky a současně jednoty v rozlišnosti. Před setkáním Modlitba Modlitba členů společenství za setkání. Je to důleţité nejen proto, ţe si vyprošují Boţí pomoc, ale uvědomují si, ţe společenství není pouhá lidská záleţitost, i kdyţ jsou tam mnohé krásné přirozené prvky jako je přátelství, touha být spolu, vzájemná podpora, moţnost nalezení partnera, sympatie atd. Příprava Animátor by se na setkání společenství měl připravit, ale vţdy ve spojení s několika dalšími členy tzv. jádrem. Pokud je animátorem kněz, měl by se na setkání připravit podobně - ne pouze tak, ţe si řekne: já jim tam povím to, co mě zrovna napadne a nebo naopak: budu tam jen v koutku tiše sedět a nebudu se jim do toho plést. Mladí lidé od kněze rozhodně něco očekávají. Program a improvizace Na setkání je potřebné přicházet vţdy připraveni. Nemusíme naplnit celý program, někdy se můţe uskutečnit třeba jen polovina, ale důleţité je mít, aby setkání nebylo plané. Zároveň ten, kdo jej moderuje by měl mít schopnost improvizace, vyuţít nenadálých situaci, být pruţný pro Boţí plán. Tedy program a improvizace jsou dva základní sloupy setkání z metodického hlediska. VLASTNÍ PRŮBĚH SETKÁNÍ Přijetí Jistě jsme si pro začátek setkání stanovili nějaký přesný čas. Je to důleţité pro časovou orientaci a jako ochrana před roztříštěností setkání. Druhým extrémem by však byla nervozita z dodrţování všech domluvených časů na vteřiny. Setkání by ztratilo rozměr svobody a dynamiky. Proto je třeba počítat v první fázi s přijetím. Tady si přijde na své i pohostinnost, protoţe se lépe hovoří, kdyţ popíjíme čaj a přikusujeme buchtu neţ kdyţ sedíme u počmáraného stolku v učebně fary.

4 Těchto dvacet minut je příleţitostí k pozdravení, proţití radosti z toho, ţe se zase vidíme, k rozhovorům o novinkách ze školy a ze ţivota a také k vyčkání na ty, kdo přijdou později. Pak můţe přijít píseň a po ní ten, kdo setkání připravil a moderuje můţe připomenout, proč se skupina schází, přivítá nové příchozí a dá jim krátký prostor k představení. Je to moţnost připomenout si ty, kdo nemohli přijít, zvláště jsou-li nemocni, mají nějaké problémy nebo jsou na cestách. Setkání s Božím slovem Dalším bodem můţe být setkání s Boţím slovem. To by nemělo chybět nikdy, protoţe je to Bůh, který nás skrze své slovo vychovává formuje. Všechny, nevyjímaje ani toho, kdo je předkládá. Je třeba dbát o to, aby práce s Boţím slovem nebyla příliš teoretická a sloţitá. Nejde ani tak o dokonalou exegezi, jako o snahu, převést poţadavky Boţího slova do našeho ţivota a usilovat o jeho uskutečnění v kaţdodenním ţivotě mladých lidí. Zde je dobré povšimnout si zvláště příslibů, které Boţí slovo dává. Víme, ţe se nejedná o ţádné stolečku otřes se, ale je pravda, ţe Boţí slovo je mocné. Proto je velkým darem, jestliţe mladý člověk zjistí, ţe Boţí slovo působí to, co říká ţe to funguje. Např. Dávejte a bude vám dáno, nebo: Hledejte nejprve Boţí království a všechno ostatní vám bude přidáno nebo: Tlučte a bude vám otevřeno atd. Mladí lidé by se měli snaţit počítat s Boţím slovem, radit se s ním v různých situacích, jednat podle něj. Tím získávají nezastupitelnou, nesmírně cennou existenciální zkušenost, ţe Bůh je ţivý, ţe je s nimi, ţe je miluje doopravdy. Tato existenciální zkušenost je velmi cenná, protoţe je vlastním proţitkem (a my víme, ţe nejcennější poučením pro kaţdého je to, co sám proţije) se pak má sdělovat druhým. Přejděme tedy k dalšímu bodu. Sdílení života s Bohem. Nejde o chlubení, vyprávění románů a svých vlastních fantazií. Jde o nesmírně cenné sdílení toho, co Bůh vykonal v mém ţivotě - k jeho chvále a k povzbuzení bratří. Tímto způsobem se ţivot mladých křesťanů dostává kvalitativně na novou, vyšší rovinu a z teoretiků nebo pouhých tradičních křesťanů se stávají svědky Kristova evangelia a tedy lidmi schopnými evangelizovat. Toho je dnes, jak víme, velmi třeba. Uvolnění Po této části práce s Boţím slovem a po sdílení je moţné se protáhnout nějakou hrou nebo pohybovou písní, udělat malou přestávku se svačinou, jsme-li v létě venku, tak si chvíli zasportovat.

5 Vzdělávání Pak můţe následovat chvíle vzdělání. Moţností je mnoho. Jistě by bylo dobře zařadit do programu vţdy nějakou otázku Plenárního sněmu, při dnešní malé teologické vzdělanosti mladých lidí bych doporučoval postupně probírat připravené podstatné otázky křesťanské víry, které připravuje Sekce pro mládeţ. Jedná se o pokus přetlumočit mladým lidem otázky, které podrobněji a z mnoha odkazy najdeme na mnoha místech nového katechizmu. Tento připravený materiál, má právě usnadnit práci ve skupinách. A opět nejde jen o teoretické vzdělávání, ale vţdy je důleţité usilovat o to, aby tyto pravdy zapadly do srdce mladých lidí, aby svou pravdivostí, krásou a také uţitečností se ukázaly velmi důleţité pro kaţdého člověka i pro celou lidskou společnost. Oddechová část setkání Po této části je moţné dát opět malou přestávku tvořenou jednou nebo dvěma písněmi (je moţno vyuţít schopné muzikanty s vlastní tvorbou nebo ty, kteří jsou nadaní pro poezii atd.) Pro zpestření je velmi dobré zapojit co nejvíce lidí do programu a vytvořit tím také těmto lidem prostor. Sdílení života Pak by měl být ještě čas (alespoň někdy) povědět si, jak se komu daří, co potřebuje, jaké má těţkosti, jaké radosti. Tuto důleţitou část bychom mohli nazvat sdílení ţivota. Víme, jak důleţité jsou osobní vztahy a to zvláště mezi mladými. Neměli bychom přehlédnout narozeniny a svátky. Je potřeba znát to, čím druhý ţije, abychom mu mohli prakticky pomoci a také se za jeho věci modlit. Není nic horšího, neţ pouhé teoretické společenství. Vzpomeňme na první setkání Jeţíše s apoštoly. Jejich první otázka nebyla: Mistře, co učíš, jak káţeš, ale: Kde bydlíš?. To znamená: Kdo jsi, jaký jsi, čím ţiješ? A odpověď nebylo kázání ale: Pojďte a uvidíte. Jeţíš je pozve do svého bytu, do své fary, do svého srdce a dělí se s nimi o všechno, nic si nenechává pro sebe. Je to vysoká laťka, ale je to jediný a podstatný způsob, jak konat pastoraci mládeţe. Plánování Ke konci setkání má zbýt ještě trochu času na plánování, nápady, uvaţování jak se zapojit ve farnosti, jaké výlety, akce udělat pro děti nebo pro staré lidi. Je dobré také včas naplánovat Silvestra a alespoň jeden společný týden o hlavních prázdninách. Při dnešních moţnostech je dobře naplánovat do těchto aktivit diecézní, národní a světová setkání. Více něţ desetiletá zkušenost ukazuje, tyto akce širšího rozsahu přináší velké plody, nehledě na neustále výzvy církve a Sv. otce, zapojit se do tohoto ţivota církve. Izolace vede vţdy ke chřadnutí Boţího ţivota, zato moudrá spolupráce a rozumná otevřenost Boţí ţivot vţdy posiluje jak v jednotlivcích tak ve skupinách mládeţe, ale i v celých velkých skupinách, jako jsou např. hnutí nebo řehole.

6 Modlitba Závěr setkání by měl patřit modlitbě. Mladí lidé jsou romantičtí. Je proto dobré k modlitbě vytvořit intimní prostředí. Zhasnout elektrické osvětlení, zapálit svíci, dobře volenou písní připravit místo pro modlitbu. Zde se meze vynalézavosti nekladou. Nejvíce rozšířená je asi spontánní modlitba uváděná a ukončená knězem nebo tím, kdo společenství vede. Je moţné ještě modlitbu zakončit písní, vytvořit kruh z rukou a pozdravit se tak pozdravením pokoje. Před rozchodem je dobré si ještě připomenout, nebo ujistit se tím, kdy a kde bude další setkání. Pokračování v životě Tím, ţe se mladí lidé rozešli společenství neskončilo. Ţije dál, tito lidé jsou spojeni skrze víru a lásku. Proto i kaţdé setkání ve dvou, ve třech patří přirozeně k ţivotu společenství. Je dobré o sobě vědět, zavolat si, napsat, přijít druhým na pomoc, kdyţ potřebují, být ochotni obětovat čas i síly pro druhé. U vyspělejšího společenství pak můţe časem dojít k vytvoření společné pokladny, ze které můţeme podpořit ty, kteří to potřebují, přispět ekonomicky slabším na jízdné atd. U velmi vyspělých společenství pak můţeme vytvořit také společenství duchovního majetku, to je, ţe si taktně můţeme o sobě říct pravdu, jaké vidíme dobré i slabé stránky jeden na druhém. To vše má být pomocí, abychom společně rostli. ***

CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY

CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY SALESIÁNSKÁ RODINA DONA BOSKA CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY 2 SALESIÁNSKÁ RODINA DONA BOSKA CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY přeložil P. Josef Kopecký SDB 3 4 Hlavním

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Obor: Učitelství náboţenství a Katechetika kombinované studium Jurková Renata Modlitba v dnešní rodině Diplomová

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 1803/94

Více

Materiály pro přípravu ve farnostech:

Materiály pro přípravu ve farnostech: 3. Eucharistie a solidarita BŘEZEN 2015 Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti I. stupně Katecheze pro děti II. stupně Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé Obsah: 3. 1. Uvedení

Více

Křesťanská mládežnická společenství se zaměřením na jejich pedagogický aspekt. Vladěna Reková

Křesťanská mládežnická společenství se zaměřením na jejich pedagogický aspekt. Vladěna Reková Křesťanská mládežnická společenství se zaměřením na jejich pedagogický aspekt Vladěna Reková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Práce se zaměřuje na křesťanská společenství pro mládeţ. Věnuji se přístupu,

Více

Metoda problémového vyučování

Metoda problémového vyučování Metoda problémového vyučování Katechezí se zabývám pětadvacet let. Zpočátku jsem tak činil ilegálně po domech a po lesích. Od roku 1991 pak na základě svého jáhenského svěcení jsem několik let vyučoval

Více

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE 27. 29. 1. 2006 Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého

Více

ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY. Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek

ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY. Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek OBSAH 1. HISTORIE 2 1.1 Nová koncepce duchovních obnov v Německu 2 1.2 Rozšíření

Více

FIDES ET RATIO Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve

FIDES ET RATIO Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve FIDES ET RATIO Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve O VZTAZÍCH MEZI VÍROU A ROZUMEM z 14. září 1998 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1999 Církevní schválení České biskupské

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

2/2007 ROČNÍK 16 (10)

2/2007 ROČNÍK 16 (10) 2/2007 ROČNÍK 16 (10) 2/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ CHIARA LUBICHOVÁ BYLA PROPUŠTĚNA Z NEMOCNICE BŮH LÁSKA A PSYCHIKA Jaký vliv na psychiku člověka může mít fakt, že ve svém životě objevil

Více

harmonické principy pro lidské žití od POUTNICE MÍRU

harmonické principy pro lidské žití od POUTNICE MÍRU Kroky k vnitřnímu míru harmonické principy pro lidské žití od POUTNICE MÍRU Tuto promluvu všem hledajícím s láskou věnuje Poutnice Míru. OBSAH: Přípravy...9 Očista.14 Odmítání 17 Shrnutí 21 Myšlenky.25

Více

LIST BISKUPŦM KATOLICKÉ CÍRKVE

LIST BISKUPŦM KATOLICKÉ CÍRKVE LIST BISKUPŦM KATOLICKÉ CÍRKVE O NĚKTERÝCH ASPEKTECH KŘESŤANSKÉ MEDITACE Z 15.10.1989 I. Úvod 1. Mnozí křesťané naší doby opravdu touţí po tom, aby si navzdory mnoha překáţkám, jeţ moderní kultura staví

Více

Spirituální teologie. Ladislav Heryán (hlavní pramen: Richard Rohr, Skryté věci. Písmo jako spiritualita, Cesta, Brno 2009)

Spirituální teologie. Ladislav Heryán (hlavní pramen: Richard Rohr, Skryté věci. Písmo jako spiritualita, Cesta, Brno 2009) Spirituální teologie Ladislav Heryán (hlavní pramen: Richard Rohr, Skryté věci. Písmo jako spiritualita, Cesta, Brno 2009) 1 Úvod: Co je spiritualita (viz materiál Reného Milfaita a mnou vytvořená power-pointová

Více

Pásmo tématických homilií pro farnost o sv. kněžství Rok 2009 - podzim. P. Jan Balík

Pásmo tématických homilií pro farnost o sv. kněžství Rok 2009 - podzim. P. Jan Balík Pásmo tématických homilií pro farnost o sv. kněžství Rok 2009 - podzim P. Jan Balík 1) Kdo je kněz 2) Kněžská spiritualita 3) Kněz - spolupráce s laiky a konkrétní otázky (zpověď, povolání ke kněžství

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Němečtí biskupové 68 Čas rozsévání Být církví misionářskou 26. listopad 2000 Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Na úvod... 3 I. Svět, ve kterém žijeme...

Více

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží!

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží! Obsah 2 Ježíš ustanovil eucharistii 4 Papež neustálých překvapení 6 P. F. Kohn: Pastorace mládeže dnes 11 Svědectví na CSA v Třešti 15 Toronto reunion in Krakov 16 Noční bdění 18 Informace BUDOUCNOST CÍRKVE,

Více

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17)

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17) Dnes vstupujeme také do Adventu, do přípravy na Vánoce. Začněme toto adventní snaţení proţívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za kmotřence i naše kmotry a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu,

Více

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Nebojte se vysokého ideálu - Jan Graubner Ježíšovo slovo má moc dotknout se každého srdce - Papež

Více

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE VERITATIS SPLENDOR Encyklika Jana Pavla II. O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE z 6. srpna 1993 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 2001/94 ze

Více

O O BUDOUCNOST 3-2010

O O BUDOUCNOST 3-2010 O O BUDOUCNOST 3-2010 EDITORIAL Milí čtenáři, v době, kdy se všichni těšíte a máte už určitě naplánovanou dovolenou, přicházíme s novým číslem Budoucnosti církve. A na co se můžete v tomto čísle těšit?

Více

20 let diecéze / 1993 2013

20 let diecéze / 1993 2013 20 let diecéze / 1993 2013 S důvěrou a nadějí je mottem oslav dvaceti let trvání naší diecéze. S důvěrou a s nadějí má jistě zkušenost každý z nás. Vždyt bez nich bychom jen těžko žili vlastně by to vůbec

Více

Cenu Michala Velíška, která se uděluje za projev osobní statečnosti k ochraně ţivota českého občana nebo českým občanem, obdrţeli:

Cenu Michala Velíška, která se uděluje za projev osobní statečnosti k ochraně ţivota českého občana nebo českým občanem, obdrţeli: 13. září 2005 procházel přes Karlovo náměstí občan Michal Velíšek a v kočárku vezl devítiměsíční dcerku. Všiml si muţe, který ohroţoval jakousi dívku. Zeptal se ho, co se děje, a šest hodin nato zemřel

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více