Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe. Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe. Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium)"

Transkript

1 Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium)

2 Milé studentky, milí studenti, na následujících stránkách naleznete stručný popis základních kompetencí nezbytných pro výkon vaší budoucí profese. Kompetence je do českého jazyka nejčastěji překládána jako způsobilost, jedná se o soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných pro výkon nějaké konkrétní činnosti. Cílem odborné praktické výuky během studia je nabídnout vám možnost osvojit si uvedené kompetence a současně ověřit míru jejich osvojení. Úspěšné vykonání praxe v jednotlivých semestrech předpokládá doložení toho, že jste část těchto kompetencí na praxi získali. Úspěšné vykonání praxe jako celku (v závěru studia) předpokládá doložení všech kompetencí. Základní činnosti: u organizací řídících se zákonem č. 108/ 2006 Sb.jsou to např.: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy atd. Metoda: specifické postupy pracovníků směřující k naplnění poskytovaných služeb (např. práce s jednotlivcem, s komunitou, atd.). 14. Zhodnotí vlastní rozvoj a doloží schopnost učit se ze zkušeností (student prokazuje v závěru každého bloku praxí, i v případě uznání předchozí praxe) Komentář: Vlastní rozvoj a profesionální růst provází člověka v průběhu celého života, je tedy i jedním z cílů praxe. Vlastní rozvoj zahrnuje nejen získávání nových vědomosti a dovednosti, ale také posun v hodnotovém žebříčku, vývoj morálního cítění, práci s vlastními předsudky apod. na základě zkušeností. Využití zkušeností předpokládá schopnost pracovat se zpětnou vazbou a sebereflexí. Prokázání: Student sepíše své silné a slabé stránky (stejný počet) a zpracuje zhodnocení vlastního profesního rozvoje (např. nové znalosti, dovednosti, posun v postojích, uvědomění si dosavadních předsudků). Tuto kompetenci bude supervizor před udělením zápočtu se studentem konzultovat. Použité materiály: Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce, Praha: Osmium, Zákon č. 108/2006Sb. o sociálních službách Mgr. Adéla Hanáková, Mgr. Bohdana Břízová, Mgr. Lenka Motlová a kol. Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe, České Budějovice,

3 12. Rozezná u sebe i druhých předsudky a stereotypy, které negativně ovlivňují práci s klienty Komentár: Předsudek je předpojatost, názorová strnulost, kriticky nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj, který se může vztahovat k čemukoli. Nezávisí na okamžité situaci a neopírá se o porozumění. Stereotyp je opakující se, navyklý způsob jednání, automaticky používaný. Předsudky i stereotypy jsou rizikem při každodenní práci s klienty. Rozeznat je vyžaduje určitou dávku zkušeností a schopnost nadhledu. Prokázání: Student písemně zanalyzuje konkrétní situaci, které se účastnil, popíše, jaké předsudky a stereotypy se objevily u jednotlivých účastníků (tedy i u něj) a jak to ovlivnilo průběh a řešení situace. 13. Orientuje se v poskytovaných službách, základních činnostech a metodách používaných na pracovišti (student prokazuje na každém pracovišti) Komentář: Jedním z cílů praxe je získat přehled o tom, jaké služby a základní činnosti jednotlivé organizace poskytují, které metody a přístupy využívají. Student má z praxe odcházet s porozuměním co, jak, komu a proč organizace poskytuje. Přehled kompetencí 1 Přizpůsobí komunikaci klientovi (věku, individualitě, atd.) a podmínkám. 2 Jedná v souladu s právy klienta a etickým kodexem. 3 Zná a umí použít metody sociální práce. 4 Vhodnou formou zprostředkuje klientovi potřebné informace. 5 Získá, zaznamená a zpracuje informace z různých zdrojů. 6 Zpracuje záznam do dokumentace (dle pravidel pracoviště). 7 Založí a vede správní spis, sepíše úřední dopis. 8 Poskytne službu v souladu s dohodnutým postupem. 9 Rozumí struktuře, cílům a hodnotám organizace. 10 Zná a umí aplikovat právní předpisy v oblasti správního řízení. 11 Orientuje se v pravidlech podávání projektů a projektovém management. 12 Rozezná u sebe i druhých předsudky a stereotypy, které negativně ovlivňují práci s klienty. 13 Orientuje se v poskytovaných službách, základních činnostech a metodách používaných na pracovišti (kompetence se prokazuje na každém pracovišti, kde student vykonává praxi). 14 Zhodnotí vlastní rozvoj a doloží schopnost učit se ze zkušeností (kompetence se prokazuje v závěru každého bloku praxí - je nezbytná pro udělení zápočtu). Prokázání: Student stručně popíše (pouze v bodech) poskytované služby a metody používané v organizaci (u zastřešující organizace student popisuje služby a metody oddělení, odboru či stanice, kde přímo vykonával praxi). Student požádá školitele o podpis. V rozhovoru se supervizorem student prokáže, že službám i metodám rozumí. V případě organizací řídících se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách student popisuje služby i základní činnosti organizace dle tohoto zákona. Služba: veškeré profesionální aktivity zaměřené na uspokojování potřeb klientů (např. sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence atd.- zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 32 školské a vzdělávací programy). 10 3

4 Práce s kompetencemi Všechny kompetence si prosím pečlivě přečtěte a rozmyslete si jejich nejvhodnější rozvržení do celé délky vašeho studia (viz níže). Před nástupem na praxi na každé jednotlivé pracoviště byste měli mít jasno, které kompetence si v průběhu praxe budete ověřovat, v případě individuálně volené praxe předem zkonzultujte vykonané kompetence se školitelem. Na klinických pracovištích fakulty toto konzultujete se školitelem v den nástupu na praxi. V případe jakýchkoliv nejasností neváhejte a obraťte se na svého garanta odborné praxe. U každé jednotlivé kompetence naleznete stručný komentář a způsob prokazování. Vždy se jedná o krátký záznam, který si založíte do portfolia (= složky, do nichž v průběhu praxe zakládáte veškeré důkazy o kompetencích). Toto portfolio s sebou přinášíte na supervize a budete jej potřebovat při závěrečné schůzce se supervizorem před udělením zápočtu. Portfolio si pečlivě uschovejte, v každém následujícím ročníku do něj budete doplňovat další důkazy, a v závěru studia tak získáte cenný soubor materiálů, který můžete využít při vašem dalším profesionálním rozvoji. základní zásady správního řízení, důležité instituty (doručování, počítání lhůt), způsob zahájení, průběh a skončení správního řízení, řízení o opravných prostředcích v rámci správního řízení včetně právní úpravy správního soudnictví. Prokázání: Pod dohledem školitele si student zkusí prakticky aplikovat některé úkony (dle svého výběru) podle správní řádu, s případným použitím speciální procesní normy daného oboru (řízení v sociálním zabezpečení, přestupkové řízení apod.). Jedná se např. o tyto úkony: sepsání usnesení o zahájení správního řízení, zaslání výzvy k předložení listiny, výzva k odstranění vad podání a stanovení lhůty, sepsání správního rozhodnutí (i fiktivně), vypočítání dne nabytí právní moci (případně též vykonatelnosti) rozhodnutí apod. Splnění kompetence student doloží potvrzením školitele (podpis) s uvedením seznamu úkonů v rámci správního řízení, které sám provedl. Dále student vypracuje fiktivní správní rozhodnutí ve věci, kterou si zvolí, a založí do svého portfolia. Struktura praxe a rozvržení kompetencí během studia Během studia vykonáváte praxi v celkovém rozsahu 9 týdnů a celkem během praxe navštívíte 4 různá pracoviště: - praxe sociální práce v institucích: 1 pracoviště - sociálně právní praxe: 1 pracoviště - praxe sociální intervence: 1 pracoviště - výběrová praxe: 1 pracoviště Praxe je během studia rozvržena do 2 bloků, jejíž vykonání je ukončeno zápočtem. V rámci každého bloku praxí (předmětu ukončeného v daném semestru zápočtem) je třeba doložit za každou organizaci, v níž jste vykonali praxi, min. 3 kompetence, a k tomu povinně kompetenci: - č. 14 (vždy, za celý blok praxí) - č. 13 (z každého navštíveného pracoviště) Celkem je potřeba doložit 18 kompetencí (počítáme do nich i opakující se kompetenci č. 13 a č. 14). 11. Orientuje se v pravidlech podávání projektů a projektovém managementu Komentář: Orientace v oblasti podávání projektů a projektovém managementu je jedním z požadavků nestátních neziskových organizací (NNO) a jiných zařízení na sociálního pracovníka. Projekty jsou možným zdrojem pro financování chodu organizace a poskytování (popř. rozšiřování) nabídek sociálních služeb. Proto je důležité mít přehled o grantových agenturách a jiných subjektech, které vypisují projekty. Pro sociálního pracovníka je nutné znát způsoby podání žádosti a řešení projektu. Prokázání: Student na základě znalosti nabízených služeb dané organizace vypracuje návrh na projekt. Pro splnění této kompetence je nutné zvolit vhodnou grantovou agenturu nebo jiných subjektů a na základě jejich požadavků předložit školiteli návrh projektu v rozsahu max. 2 strany (název projektu - téma, zaměření projektu a jeho přínos, finanční návrh na realizaci). Vše založí do portfolia a požádá školitele o potvrzení (podpis). 4 9

5 Prokázání: Student se seznámí s obsahem reálného spisu určitého klienta. Student pod dohledem školitele založí nový správní spis. Student zařadí (žurnalizuje) nové listiny do existujícího spisu. Student popíše průběh práce se spisem a požádá školitele o potvrzení (podpis). Student dále sepíše fiktivní úřední dopis klientovi ve věci, kterou si sám zvolí a založí jej do svého portfolia. 8. Poskytne službu v souladu s dohodnutým postupem Komentář: Tato kompetence znamená, že student je schopen pracovat dle pokynů pověřeného pracovníka či dle dohodnutého postupu. Předpokladem je studentova znalost toho k čemu služba slouží, dále toho, jak má postupovat při jejím poskytování. Prokázání: Student si vybere sám určitou službu. Student sám písemně zhodnotí naplnění této kompetence (zda rozuměl pokynům a účelu dané činnosti, zda k tomu měl potřebné znalosti a dovednosti (popíše jaké znalosti a dovednosti), příp. které faktory mu naplnění kompetence ztěžovaly a požádá o písemné hodnocení svého školitele a podpis. Jednotlivé kompetence a jejich specifikace 1. Přizpůsobí komunikaci klientovi (věku, individualitě, atd.) a podmínkám Komentář: Každý klient je jedinečný a vyžaduje od pracovníků individuální přístup. Mezi profesionální kompetence pracovníka patří i dovednost přizpůsobit komunikaci klientovi. Je třeba např. vhodně volit tempo a hlasitost řeči, čas a délku trvání rozhovoru, výrazy a slovní obraty, používat pomůcky (mohou-li být přínosem v porozumění), atd. Rovněž do této kompetence patří uvědomění si svých neverbálních projevů a jejich korekce (udržování očního kontaktu, gestikulace, vhodná vzdálenost a vzájemná pozice,...). Prokázání: Student zpracuje stručný záznam z jeho rozhovoru/interakce s klientem, při němž byl přítomen školitel (nejedná se o přepis rozhovoru, ale o popis se zaměřením na aspekty uvedé v komentáři). Uvede, které vstupní charakteristiky klienta určovaly počáteční styl komunikace a jaké faktory v průběhu rozhovoru jej ovlivnily (a jak). Student požádá školitele o krátký písemný komentář a podpis. 9. Rozumí struktuře, cílům a hodnotám organizace Komentář: Tato kompetence je základem pro vlastní vykonávání praxe na každém pracovišti. Student rozumí struktuře, pokud ví, na jaká oddělení (odbory, vzdělávací programy, atd.) se organizace dělí, rozumí jejím pravidlům a režimu. Rozumět cílům a hodnotám organizace představuje znalost služeb a poslání organizace, dále znalost cílové skupiny, na kterou se organizace zaměřuje. Prokázání: Student zpracuje zprávu (max. A4), ve které popíše strukturu, cíle a hodnoty organizace, dále uvede odpovídající oporu v zákonech. Zprávu si nechá potvrdit od svého školitele (podpis). 10. Zná a umí aplikovat právní předpisy v oblasti správního řízení Komentář: Sociální pracovník ve veřejné správě by měl znát a umět aplikovat obecnou právní úpravu správního řízení (tj. správní řád). Jedná se zejména o vztah správního řádu ke speciálním procesním úpravám, 8 2. Jedná v souladu s právy klienta a etickým kodexem Komentář: Pracovník je povinen respektovat práva klientů a jednat v souladu s nimi. Tato práva vycházejí z mezinároních a národních norem i etických kodexů (např. Etický kodex sociálních pracovníků, Práva pacientů, Práva hospitalizovaných dětí), příp. z interních norem dané organizace. Nezbytným předpokladem pro tuto kompetenci je znalost těchto práv. Prokázání: Student v rozhovoru se školitelem prokáže znalost práv klienta a diskutuje o tom, jak se dodržování těchto práv projevuje v jeho činnosti na pracovišti a zároveň uvede, která práva je obtížné naplnit a z jakých důvodů. Do portfolia založí stručný záznam této diskuze a svůj komentář k ní a požádá školitele o podpis. 5

6 3. Zná a umí použít metody sociální práce Komentář: Sociální pracovník je vázán právními předpisy a etickým kodexem profese. Při jednání s klientem využívá vybrané metody sociální práce, které zná a umí je vhodně používat. Prokázání: Student si vybere jednoho klienta, se kterým se na praxi setkal a uvede, jaké metody sociální práce u něj využil. Student se zaměří na zmapování toho, proč pracoval s klientem vybranou metodou a co ho k tomu vedlo. Popíše metody (max. 1 A4) a vyjmenuje zdroje (právní předpisy a kodexy), ze kterých čerpal. Požádá školitele o vyjádření a potvrzení (podpis). 4. Vhodnou formou poskytne klientovi potřebné informace Komentář: Aby se klient mohl správně rozhodnout o svých krocích, musí mít k tomu potřebné informace. Užitečná je pro klienta taková informace, kterou dostane včas, která je přiměřeně podrobná (ani zbytečně mnoho ani málo) a která je podána srozumitelnou formou. A samozřejmě musí být věcně správná a úplná. Klienti si často sami řeknou, co kdy a v jakém rozsahu potřebují vědět, ale často je to na posouzení pracovníka. Student má prokázat, že je schopen poskytnout klientovi základní informace (týkající se chodu zařízení, poskytované služby, možností dopravy na určité místo, alternativ činnosti atd.). Prokázání: Student za přítomnosti školitele poskytne klientovi (příp. rodinným příslušníkům či jiným osobám dle situace) informace týkající se situace klienta. Následně si vyžádá od školitele zpětnou vazbu. Průběh rozhovoru (nejedná se o přepis rozhovoru) i následnou zpětnou vazbu od školitele stručně zaznamená a požádá jej o podpis. 5. Získá, zaznamená a zpracuje informace z různých zdrojů Komentář: Získáváním informací se rozumí schopnost pracovat s různými zdroji, umět v nich najít podstatné a potřebné informace a umět si je potvrdit z několika zdrojů. Jde o informace nejen o klientech (např. o možnostech jejich dalšícho vzdělávní, pracovního uplatnění, nároků na 6 dávky), ale také o možných způsobech řešení aktuálních odborných problémů dané organizace (např. možnosti dalšího vzdělávání pracovníků, aplikace zákonů do praxe, získávání finančních prostředků). Dále umět zpracovat získané informace do celku, který bude mít přínos pro klienta či danou organizaci. Prokázání: Dle zadání školitele si student vybere jednoho klienta nebo určitou problematiku, kterou zpracuje do písemné podoby (tzn. že popíše vše, co zjistil). Zkonzultuje svůj postup a výsledek se školitelem a požádá jej o podpis. Student zaznamená, z jakých zdrojů čerpal. 6. Zpracuje záznam do dokumentace (dle pravidel pracoviště) Komentář: Do dokumentace se zapisují klíčové informace týkající se situace klienta (např. zvláštní chování klienta, pravidelná zpráva o klientovi, záznam ze schůzky s jinou institucí, s klientem, z telefonického rozhovoru). Zápis musí být výstižný a věcně správný, musí odpovídat vnitřním pravidlům organizace. Prokázání: Student přinese kopii záznamu v dokumentaci za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (tzn. student neponechá čitelné citlivé údaje o klientovi, např. jméno, adresa, RČ apod.). Mělo by být patrné, že záznam byl opravdu založen v dokumentaci (např. viditelné číslo stránky nebo potvrzení školitele). 7. Založí a vede správní spis, sepíše úřední dopis Komentář: Sociální pracovník ve veřejné správě by měl ovládat základy správního práva a správního řízení. Nedílnou součástí znalostí a dovedností v této oblasti je práce se správním spisem klienta. Pracovník proto musí umět pracovat se správním spisem tj. zejména založit, vést, doplňovat správní spis a v rámci komunikace s klientem umět formulovat úřední dopis dle stanovených zásad. 7

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí pro studijní program Sociální politika a sociální práce Tento průvodce obsahuje nezbytné základní pokyny a informace k souvislé odborné praxi studijního programu Sociální politika

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 Část I. Úvodní ustanovení 1 Statut cvičného pracoviště pro odbornou praxi

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2013/2014 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 2. 6. do 13. 6. 2014 od 16. 6. do 27. 6. 2014 6 hodin denně Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU STUDENTI VYPLŇUJÍ VE SMLOUVĚ VŠECHNY POLÍČKA ŠEDÉ BARVY (nejen okomentované políčka) I. Smluvní strany Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ODBORNÁ PRAXE II

1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ODBORNÁ PRAXE II ODBORNÁ PRAXE II 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ODBORNÁ PRAXE II Předmět Odborná praxe II je realizován dle doporučeného studijního plánu v letním semestru 2. ročníku. Studenti již absolvovali předměty,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: H)

Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: H) Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kominík Kvalifikační úroveň

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2016/2017 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 5. 6. do 16. 6. 2017 od 19. 6. do 30. 6. 2017 6 hodin denně kolokvium k praxi: Odborná praxe včasné informování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další vzdělávání pro manažery i řadové zaměstnance 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Trigema Building a.s. Sídlo

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Průvodce odbornou praxí pro studijní program Sociální politika a sociální práce Tento průvodce obsahuje nezbytné

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení odborné praxe. Praxe studentů studijního oboru a kvalifikačního kurzu adiktologie.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení odborné praxe. Praxe studentů studijního oboru a kvalifikačního kurzu adiktologie. Příloha č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení odborné praxe Praxe studentů studijního oboru a kvalifikačního kurzu adiktologie Manuál praxí informace pro pedagogy, vedoucí praxí a studenty 1 OBSAH 1. Úvod... 3

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí pro studijní program Rehabilitace Tento průvodce obsahuje nezbytné základní pokyny a informace k souvislé odborné praxi studijního programu Rehabilitace, studijních oborů: - Rehabilitační

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-005-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

Operátor poštovních informačních služeb

Operátor poštovních informačních služeb Operátor poštovních informačních služeb (kód: 37-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Operátor poštovních informačních služeb

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu zkušebních okruhů v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obráběč keramiky (kód: 28-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Keramik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou a školským zařízením pro výkon úv, ov Celkové informace pouze v oblasti institucionální

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Vrtač průzkumných vrtů (kód: 21-01-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Vrtač Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Fotolaborant (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotolaborant (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotolaborant (kód: 34-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník v chemické výrobě (kód: 8-059-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 8) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Odborná

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-027-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Management je seznámit žáky s řízením podnikatelských subjektů, pracovních týmů v oblasti cestovního a s využíváním

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

Hodnoticí standard. Pracovník poštovní přepážky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Pracovník poštovní přepážky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Pracovník poštovní přepážky (kód: 37-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Operátor poštovního provozu Kvalifikační úroveň

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pilotní ověřování programu PROFI v Chomutově modul č. 0-3

Pilotní ověřování programu PROFI v Chomutově modul č. 0-3 Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání - PROFI CZ.04.1.01/3.3.06.1/0017 Pilotní ověřování programu PROFI v Chomutově modul č. 0-3

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více