Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe. Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe. Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium)"

Transkript

1 Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium)

2 Milé studentky, milí studenti, na následujících stránkách naleznete stručný popis základních kompetencí nezbytných pro výkon vaší budoucí profese. Kompetence je do českého jazyka nejčastěji překládána jako způsobilost, jedná se o soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných pro výkon nějaké konkrétní činnosti. Cílem odborné praktické výuky během studia je nabídnout vám možnost osvojit si uvedené kompetence a současně ověřit míru jejich osvojení. Úspěšné vykonání praxe v jednotlivých semestrech předpokládá doložení toho, že jste část těchto kompetencí na praxi získali. Úspěšné vykonání praxe jako celku (v závěru studia) předpokládá doložení všech kompetencí. Základní činnosti: u organizací řídících se zákonem č. 108/ 2006 Sb.jsou to např.: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy atd. Metoda: specifické postupy pracovníků směřující k naplnění poskytovaných služeb (např. práce s jednotlivcem, s komunitou, atd.). 14. Zhodnotí vlastní rozvoj a doloží schopnost učit se ze zkušeností (student prokazuje v závěru každého bloku praxí, i v případě uznání předchozí praxe) Komentář: Vlastní rozvoj a profesionální růst provází člověka v průběhu celého života, je tedy i jedním z cílů praxe. Vlastní rozvoj zahrnuje nejen získávání nových vědomosti a dovednosti, ale také posun v hodnotovém žebříčku, vývoj morálního cítění, práci s vlastními předsudky apod. na základě zkušeností. Využití zkušeností předpokládá schopnost pracovat se zpětnou vazbou a sebereflexí. Prokázání: Student sepíše své silné a slabé stránky (stejný počet) a zpracuje zhodnocení vlastního profesního rozvoje (např. nové znalosti, dovednosti, posun v postojích, uvědomění si dosavadních předsudků). Tuto kompetenci bude supervizor před udělením zápočtu se studentem konzultovat. Použité materiály: Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce, Praha: Osmium, Zákon č. 108/2006Sb. o sociálních službách Mgr. Adéla Hanáková, Mgr. Bohdana Břízová, Mgr. Lenka Motlová a kol. Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe, České Budějovice,

3 12. Rozezná u sebe i druhých předsudky a stereotypy, které negativně ovlivňují práci s klienty Komentár: Předsudek je předpojatost, názorová strnulost, kriticky nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj, který se může vztahovat k čemukoli. Nezávisí na okamžité situaci a neopírá se o porozumění. Stereotyp je opakující se, navyklý způsob jednání, automaticky používaný. Předsudky i stereotypy jsou rizikem při každodenní práci s klienty. Rozeznat je vyžaduje určitou dávku zkušeností a schopnost nadhledu. Prokázání: Student písemně zanalyzuje konkrétní situaci, které se účastnil, popíše, jaké předsudky a stereotypy se objevily u jednotlivých účastníků (tedy i u něj) a jak to ovlivnilo průběh a řešení situace. 13. Orientuje se v poskytovaných službách, základních činnostech a metodách používaných na pracovišti (student prokazuje na každém pracovišti) Komentář: Jedním z cílů praxe je získat přehled o tom, jaké služby a základní činnosti jednotlivé organizace poskytují, které metody a přístupy využívají. Student má z praxe odcházet s porozuměním co, jak, komu a proč organizace poskytuje. Přehled kompetencí 1 Přizpůsobí komunikaci klientovi (věku, individualitě, atd.) a podmínkám. 2 Jedná v souladu s právy klienta a etickým kodexem. 3 Zná a umí použít metody sociální práce. 4 Vhodnou formou zprostředkuje klientovi potřebné informace. 5 Získá, zaznamená a zpracuje informace z různých zdrojů. 6 Zpracuje záznam do dokumentace (dle pravidel pracoviště). 7 Založí a vede správní spis, sepíše úřední dopis. 8 Poskytne službu v souladu s dohodnutým postupem. 9 Rozumí struktuře, cílům a hodnotám organizace. 10 Zná a umí aplikovat právní předpisy v oblasti správního řízení. 11 Orientuje se v pravidlech podávání projektů a projektovém management. 12 Rozezná u sebe i druhých předsudky a stereotypy, které negativně ovlivňují práci s klienty. 13 Orientuje se v poskytovaných službách, základních činnostech a metodách používaných na pracovišti (kompetence se prokazuje na každém pracovišti, kde student vykonává praxi). 14 Zhodnotí vlastní rozvoj a doloží schopnost učit se ze zkušeností (kompetence se prokazuje v závěru každého bloku praxí - je nezbytná pro udělení zápočtu). Prokázání: Student stručně popíše (pouze v bodech) poskytované služby a metody používané v organizaci (u zastřešující organizace student popisuje služby a metody oddělení, odboru či stanice, kde přímo vykonával praxi). Student požádá školitele o podpis. V rozhovoru se supervizorem student prokáže, že službám i metodám rozumí. V případě organizací řídících se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách student popisuje služby i základní činnosti organizace dle tohoto zákona. Služba: veškeré profesionální aktivity zaměřené na uspokojování potřeb klientů (např. sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence atd.- zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 32 školské a vzdělávací programy). 10 3

4 Práce s kompetencemi Všechny kompetence si prosím pečlivě přečtěte a rozmyslete si jejich nejvhodnější rozvržení do celé délky vašeho studia (viz níže). Před nástupem na praxi na každé jednotlivé pracoviště byste měli mít jasno, které kompetence si v průběhu praxe budete ověřovat, v případě individuálně volené praxe předem zkonzultujte vykonané kompetence se školitelem. Na klinických pracovištích fakulty toto konzultujete se školitelem v den nástupu na praxi. V případe jakýchkoliv nejasností neváhejte a obraťte se na svého garanta odborné praxe. U každé jednotlivé kompetence naleznete stručný komentář a způsob prokazování. Vždy se jedná o krátký záznam, který si založíte do portfolia (= složky, do nichž v průběhu praxe zakládáte veškeré důkazy o kompetencích). Toto portfolio s sebou přinášíte na supervize a budete jej potřebovat při závěrečné schůzce se supervizorem před udělením zápočtu. Portfolio si pečlivě uschovejte, v každém následujícím ročníku do něj budete doplňovat další důkazy, a v závěru studia tak získáte cenný soubor materiálů, který můžete využít při vašem dalším profesionálním rozvoji. základní zásady správního řízení, důležité instituty (doručování, počítání lhůt), způsob zahájení, průběh a skončení správního řízení, řízení o opravných prostředcích v rámci správního řízení včetně právní úpravy správního soudnictví. Prokázání: Pod dohledem školitele si student zkusí prakticky aplikovat některé úkony (dle svého výběru) podle správní řádu, s případným použitím speciální procesní normy daného oboru (řízení v sociálním zabezpečení, přestupkové řízení apod.). Jedná se např. o tyto úkony: sepsání usnesení o zahájení správního řízení, zaslání výzvy k předložení listiny, výzva k odstranění vad podání a stanovení lhůty, sepsání správního rozhodnutí (i fiktivně), vypočítání dne nabytí právní moci (případně též vykonatelnosti) rozhodnutí apod. Splnění kompetence student doloží potvrzením školitele (podpis) s uvedením seznamu úkonů v rámci správního řízení, které sám provedl. Dále student vypracuje fiktivní správní rozhodnutí ve věci, kterou si zvolí, a založí do svého portfolia. Struktura praxe a rozvržení kompetencí během studia Během studia vykonáváte praxi v celkovém rozsahu 9 týdnů a celkem během praxe navštívíte 4 různá pracoviště: - praxe sociální práce v institucích: 1 pracoviště - sociálně právní praxe: 1 pracoviště - praxe sociální intervence: 1 pracoviště - výběrová praxe: 1 pracoviště Praxe je během studia rozvržena do 2 bloků, jejíž vykonání je ukončeno zápočtem. V rámci každého bloku praxí (předmětu ukončeného v daném semestru zápočtem) je třeba doložit za každou organizaci, v níž jste vykonali praxi, min. 3 kompetence, a k tomu povinně kompetenci: - č. 14 (vždy, za celý blok praxí) - č. 13 (z každého navštíveného pracoviště) Celkem je potřeba doložit 18 kompetencí (počítáme do nich i opakující se kompetenci č. 13 a č. 14). 11. Orientuje se v pravidlech podávání projektů a projektovém managementu Komentář: Orientace v oblasti podávání projektů a projektovém managementu je jedním z požadavků nestátních neziskových organizací (NNO) a jiných zařízení na sociálního pracovníka. Projekty jsou možným zdrojem pro financování chodu organizace a poskytování (popř. rozšiřování) nabídek sociálních služeb. Proto je důležité mít přehled o grantových agenturách a jiných subjektech, které vypisují projekty. Pro sociálního pracovníka je nutné znát způsoby podání žádosti a řešení projektu. Prokázání: Student na základě znalosti nabízených služeb dané organizace vypracuje návrh na projekt. Pro splnění této kompetence je nutné zvolit vhodnou grantovou agenturu nebo jiných subjektů a na základě jejich požadavků předložit školiteli návrh projektu v rozsahu max. 2 strany (název projektu - téma, zaměření projektu a jeho přínos, finanční návrh na realizaci). Vše založí do portfolia a požádá školitele o potvrzení (podpis). 4 9

5 Prokázání: Student se seznámí s obsahem reálného spisu určitého klienta. Student pod dohledem školitele založí nový správní spis. Student zařadí (žurnalizuje) nové listiny do existujícího spisu. Student popíše průběh práce se spisem a požádá školitele o potvrzení (podpis). Student dále sepíše fiktivní úřední dopis klientovi ve věci, kterou si sám zvolí a založí jej do svého portfolia. 8. Poskytne službu v souladu s dohodnutým postupem Komentář: Tato kompetence znamená, že student je schopen pracovat dle pokynů pověřeného pracovníka či dle dohodnutého postupu. Předpokladem je studentova znalost toho k čemu služba slouží, dále toho, jak má postupovat při jejím poskytování. Prokázání: Student si vybere sám určitou službu. Student sám písemně zhodnotí naplnění této kompetence (zda rozuměl pokynům a účelu dané činnosti, zda k tomu měl potřebné znalosti a dovednosti (popíše jaké znalosti a dovednosti), příp. které faktory mu naplnění kompetence ztěžovaly a požádá o písemné hodnocení svého školitele a podpis. Jednotlivé kompetence a jejich specifikace 1. Přizpůsobí komunikaci klientovi (věku, individualitě, atd.) a podmínkám Komentář: Každý klient je jedinečný a vyžaduje od pracovníků individuální přístup. Mezi profesionální kompetence pracovníka patří i dovednost přizpůsobit komunikaci klientovi. Je třeba např. vhodně volit tempo a hlasitost řeči, čas a délku trvání rozhovoru, výrazy a slovní obraty, používat pomůcky (mohou-li být přínosem v porozumění), atd. Rovněž do této kompetence patří uvědomění si svých neverbálních projevů a jejich korekce (udržování očního kontaktu, gestikulace, vhodná vzdálenost a vzájemná pozice,...). Prokázání: Student zpracuje stručný záznam z jeho rozhovoru/interakce s klientem, při němž byl přítomen školitel (nejedná se o přepis rozhovoru, ale o popis se zaměřením na aspekty uvedé v komentáři). Uvede, které vstupní charakteristiky klienta určovaly počáteční styl komunikace a jaké faktory v průběhu rozhovoru jej ovlivnily (a jak). Student požádá školitele o krátký písemný komentář a podpis. 9. Rozumí struktuře, cílům a hodnotám organizace Komentář: Tato kompetence je základem pro vlastní vykonávání praxe na každém pracovišti. Student rozumí struktuře, pokud ví, na jaká oddělení (odbory, vzdělávací programy, atd.) se organizace dělí, rozumí jejím pravidlům a režimu. Rozumět cílům a hodnotám organizace představuje znalost služeb a poslání organizace, dále znalost cílové skupiny, na kterou se organizace zaměřuje. Prokázání: Student zpracuje zprávu (max. A4), ve které popíše strukturu, cíle a hodnoty organizace, dále uvede odpovídající oporu v zákonech. Zprávu si nechá potvrdit od svého školitele (podpis). 10. Zná a umí aplikovat právní předpisy v oblasti správního řízení Komentář: Sociální pracovník ve veřejné správě by měl znát a umět aplikovat obecnou právní úpravu správního řízení (tj. správní řád). Jedná se zejména o vztah správního řádu ke speciálním procesním úpravám, 8 2. Jedná v souladu s právy klienta a etickým kodexem Komentář: Pracovník je povinen respektovat práva klientů a jednat v souladu s nimi. Tato práva vycházejí z mezinároních a národních norem i etických kodexů (např. Etický kodex sociálních pracovníků, Práva pacientů, Práva hospitalizovaných dětí), příp. z interních norem dané organizace. Nezbytným předpokladem pro tuto kompetenci je znalost těchto práv. Prokázání: Student v rozhovoru se školitelem prokáže znalost práv klienta a diskutuje o tom, jak se dodržování těchto práv projevuje v jeho činnosti na pracovišti a zároveň uvede, která práva je obtížné naplnit a z jakých důvodů. Do portfolia založí stručný záznam této diskuze a svůj komentář k ní a požádá školitele o podpis. 5

6 3. Zná a umí použít metody sociální práce Komentář: Sociální pracovník je vázán právními předpisy a etickým kodexem profese. Při jednání s klientem využívá vybrané metody sociální práce, které zná a umí je vhodně používat. Prokázání: Student si vybere jednoho klienta, se kterým se na praxi setkal a uvede, jaké metody sociální práce u něj využil. Student se zaměří na zmapování toho, proč pracoval s klientem vybranou metodou a co ho k tomu vedlo. Popíše metody (max. 1 A4) a vyjmenuje zdroje (právní předpisy a kodexy), ze kterých čerpal. Požádá školitele o vyjádření a potvrzení (podpis). 4. Vhodnou formou poskytne klientovi potřebné informace Komentář: Aby se klient mohl správně rozhodnout o svých krocích, musí mít k tomu potřebné informace. Užitečná je pro klienta taková informace, kterou dostane včas, která je přiměřeně podrobná (ani zbytečně mnoho ani málo) a která je podána srozumitelnou formou. A samozřejmě musí být věcně správná a úplná. Klienti si často sami řeknou, co kdy a v jakém rozsahu potřebují vědět, ale často je to na posouzení pracovníka. Student má prokázat, že je schopen poskytnout klientovi základní informace (týkající se chodu zařízení, poskytované služby, možností dopravy na určité místo, alternativ činnosti atd.). Prokázání: Student za přítomnosti školitele poskytne klientovi (příp. rodinným příslušníkům či jiným osobám dle situace) informace týkající se situace klienta. Následně si vyžádá od školitele zpětnou vazbu. Průběh rozhovoru (nejedná se o přepis rozhovoru) i následnou zpětnou vazbu od školitele stručně zaznamená a požádá jej o podpis. 5. Získá, zaznamená a zpracuje informace z různých zdrojů Komentář: Získáváním informací se rozumí schopnost pracovat s různými zdroji, umět v nich najít podstatné a potřebné informace a umět si je potvrdit z několika zdrojů. Jde o informace nejen o klientech (např. o možnostech jejich dalšícho vzdělávní, pracovního uplatnění, nároků na 6 dávky), ale také o možných způsobech řešení aktuálních odborných problémů dané organizace (např. možnosti dalšího vzdělávání pracovníků, aplikace zákonů do praxe, získávání finančních prostředků). Dále umět zpracovat získané informace do celku, který bude mít přínos pro klienta či danou organizaci. Prokázání: Dle zadání školitele si student vybere jednoho klienta nebo určitou problematiku, kterou zpracuje do písemné podoby (tzn. že popíše vše, co zjistil). Zkonzultuje svůj postup a výsledek se školitelem a požádá jej o podpis. Student zaznamená, z jakých zdrojů čerpal. 6. Zpracuje záznam do dokumentace (dle pravidel pracoviště) Komentář: Do dokumentace se zapisují klíčové informace týkající se situace klienta (např. zvláštní chování klienta, pravidelná zpráva o klientovi, záznam ze schůzky s jinou institucí, s klientem, z telefonického rozhovoru). Zápis musí být výstižný a věcně správný, musí odpovídat vnitřním pravidlům organizace. Prokázání: Student přinese kopii záznamu v dokumentaci za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (tzn. student neponechá čitelné citlivé údaje o klientovi, např. jméno, adresa, RČ apod.). Mělo by být patrné, že záznam byl opravdu založen v dokumentaci (např. viditelné číslo stránky nebo potvrzení školitele). 7. Založí a vede správní spis, sepíše úřední dopis Komentář: Sociální pracovník ve veřejné správě by měl ovládat základy správního práva a správního řízení. Nedílnou součástí znalostí a dovedností v této oblasti je práce se správním spisem klienta. Pracovník proto musí umět pracovat se správním spisem tj. zejména založit, vést, doplňovat správní spis a v rámci komunikace s klientem umět formulovat úřední dopis dle stanovených zásad. 7

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II. OBSAH METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY II.1.1 PODMÍNKY REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II.1.2

Více

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Mgr. Gabriela Poláková, 2012 Obsah PŘEDMLUVA... 3 ÚVOD... 4 Odborné praktické vzdělávání v oboru sociální činnost... 5 1. Organizace vzdělávání oboru

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci 4. Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty 2 Vznik a rozvoj partnerské

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Odborná praxe a Supervize

Odborná praxe a Supervize Odborná praxe a Supervize Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69-51-H/01 Kadeřník ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

29 54 H/01 Cukrář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

29 54 H/01 Cukrář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 54 H/01 Cukrář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více