Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic"

Transkript

1 Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, srpen 2011

2 Seznam zpracovatelů oznámení Oznámení zpracoval: Ing. Pavel Cetl držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí osvědčení číslo: č.j /ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97) Datum zpracování oznámení: Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení: Jméno a příjmení Bydliště Telefon Mgr. Jakub Bucek Čebín Ing. Pavel Cetl Brno Ing. Dita Janečková Brno Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel Corporation. STRANA 1 z 39

3 Obsah Titulní list Seznam zpracovatelů oznámení... 1 Obsah... 2 Přehled zkratek... 4 Úvod... 5 ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI)... 6 A.1. Obchodní firma... 6 A.2. IČ... 6 A.3. Sídlo... 6 A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele... 6 ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU)... 7 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 7 B.I.1. Název a zařazení záměru... 7 B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru... 7 B.I.3. Umístění záměru... 8 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry... 8 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění... 9 B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru...10 B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů...15 B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje... B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní voda B.III.3. Odpady B.III.4. Ostatní B.III.5. Rizika vzniku havárií ČÁST C (ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ) C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví C.II.2. Ovzduší a klima C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky C.II.4. Povrchová a podzemní voda C.II.5. Půda C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy STRANA 2 z 39

4 C.II.8. Krajina C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu D.I.5. Vlivy na půdu D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.I.8. Vlivy na krajinu D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu D.I.11. Jiné ekologické vlivy D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 34 D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 35 D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ČÁST E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ČÁST F (DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ČÁST G (VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) ČÁST H (PŘÍLOHY) Příloha 1 Grafické přílohy: Příloha 1.1 Celková situace areálu Příloha 1.2 Dispozice Příloha 2 Rozptylová studie Příloha 3 Hluková studie Příloha 4 Doklady: - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu - stanovisko orgánu ochrany přírody podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. - autorizační osvědčení zpracovatele oznámení STRANA 3 z 39

5 Přehled zkratek BPEJ ČGS ČOV EIA EVL HPP CHOPAV k.ú. MŽP n.m. NEL N NP NRBK NV LBC LBK O OZKO PP PR PUPFL s.r.o. TKO ÚSES ZPF bonitovaná půdně-ekologická jednotka Česká geologická služba čistírna odpadních vod posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) evropsky významná lokalita hrubá podlahová plocha chráněná oblast přirozené akumulace vod katastrální území Ministerstvo životního prostředí nad mořem nepolární extrahovatelné látky nebezpečný odpad nadzemní podlaží nadregionální biokoridor Nařízení vlády lokální biocentrum lokální biokoridor ostatní odpad oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší přírodní památka přírodní rezervace pozemky určené k plnění funkcí lesa společnost s ručením omezeným tuhý komunální odpad územní systém ekologické stability zemědělský půdní fond STRANA 4 z 39

6 Úvod Oznámení záměru (dále jen oznámení) Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic je vypracováno ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle 7 zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. Oznamovatelem záměru je firma Miroslav Mikulčík, Horní Město 566, Brtnice. Zpracování oznámení proběhlo v srpnu Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. STRANA 5 z 39

7 ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI) A.1. Obchodní firma Miroslav Mikulčík A.2. IČ A.3. Sídlo Miroslav Mikulčík Horní Město Brtnice A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele Miroslav Mikulčík Horní Město Brtnice STRANA 6 z 39

8 ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název a zařazení záměru Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující: kategorie: II bod: 10.5 název: Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t. sloupec: B a/nebo kategorie: II bod: 10.1 název: Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. sloupec: B Dle 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad Kraje Vysočina. B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru V areálu bude upravován a skladován šrot železných a neželezných kovů. Maximální aktuální množství skladované v areálu bude činit u odpadu kategorie O cca t, u odpadu kategorie N cca 100 t Předpokládaná kapacita je cca 500 t/rok, což představuje likvidaci maximálně cca 500 aut za rok, tj. cca 2 auta za den. Podíl nebezpečných odpadů z autovraku tvoří cca 5 %. Při předpokládané průměrné hmotnosti cca 2 t na jeden autovrak je maximální množství likvidovaných nebezpečných odpadů cca 0,1 t. Za předpokladu, že jeden autovrak obsahuje maximálně cca 5 l chladící kapaliny, 6 l oleje a 1 l brzdové kapaliny na vůz, pak odhad množství hlavních produkovaných nebezpečných látek je následující: cca 500 l chladící kapaliny/rok STRANA 7 z 39

9 cca 600 l oleje/rok cca 100 l brzdové kapaliny/rok Pozn.: Výčet předpokládaných produkovaných nebezpečných odpadů je uveden v kapitole B.III.3. Odpady, strana 18 tohoto oznámení. B.I.3. Umístění záměru Záměr je umístěn následovně: kraj: okres: obec: katastrální území: Vysočina Jihlava Kněžice Brodce (okres Jihlava); Prostor a okolí záměru v katastrálním území Brodce jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím. Záměr je situován do stávajícího průmyslového areálu bývalé brusírny skla, kde budou využity prostory ve stávajících budovách. Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků: Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Charakterem záměru je změna užívání stávajícího areálu bývalé brusírny skla, spočívající v rekonstrukci a úpravách část stávajících prostor na autovrakoviště - demontážní dílnu, skladové prostory pro použité autodíly a autovraky. Ve stávajícím areálu již v současnosti probíhá nakládání s kovovým odpadem spočívající v jeho skladování a nakládce na vozidla. Záměr je umístěn v bývalé brusírně skla v na okraji Brodců - místní části obce Kněžice. Záměr ve své podstatě představuje pokračování výrobní činnosti v území, s využitím a rekonstrukcí stávajících objektů a sítí technického vybavení pro jinou činnost, bez rozšiřování do okolních lokalit mimo stávající hranice areálu. Z hlediska možné kumulace vlivů připadají v úvahu vlivy vyvolané automobilovou dopravou přivážených autovraků a odvozem autodílů a odpadů. S ohledem na zpracovatelskou kapacitu nepředpokládáme podstatnější ovlivnění stávající automobilové dopravy na navazující silniční síti neboť se jedná o přemístění části provozu z jiné části obce Kněžice. STRANA 8 z 39

10 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Investor v současnosti provozuje zařízení pro sběr a úpravu železného šrotu v reálu na severním okraji Brodců. Vzhledem k tomu, že stávající areál neumožňoval další rozvoj podnikání zakoupil investor areál bývalé brusírny skla a sem hodlá přemístit většinu činností z původního areálu a tedy rozšířit provoz. Umístění záměru je vázáno na dostupné objekty a pozemky a není navrženo ve více variantách. STRANA 9 z 39

11 B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru Provoz je umístěn v samostatném areálu a je vybavena provozními objekty a zpevněnou plochou. V areálu jsou umístěna pracoviště: - přejímka odpadu, - shromaždiště odpadů, - úprava železných kovů, - úprava neželezných kovů, - shromaždiště autovraků, - demontáž autovraků, - stanoviště kontejnerů, - objekty provozního a sociálního zázemí. Součástí areálu jsou i shromažďovací zpevněné plochy. Zařízení je vybaveno skladovacími prostředky, manipulačními prostředky, strojním vybavením. Technické vybavení zařízení: úředně ověřená váha pro nákup železného šrotu a barevných kovů kovové kontejnery na kovový odpad odstředivka špon ROUSSELET ROBATEL 4-kolový nakladač Fuchs vysokozdvižné vozíky (3 kusy) nákladní auto s hydraulickou rukou hydraulické stříhací nůžky Kajman souprava na pálení kovů speciální kontejnerová vozidla MAN, SCANIA prostředky pro likvidaci případných úkapů sorpční materiál, koště, lopata, PE pytle zvedák shromažďovací utěsněné nádoby na tekuté odpady záchytné vany Technologie procesu nakládání s odpady Předmětem provozu zařízení ke sběru, výkupu, využívání odpadu a autovraků je shromažďování odpadu, úprava odpadu a následné využívání. Ve smyslu přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů je odpad v zařízení využíván následujícím způsobem: R4 charakter provozu Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin, Provoz zařízení je určen ke sběru, výkupu a využívání odpadu. Provoz zařízení je zajištěn následujícími provozními soubory a úseky: - provozní soubor železných kovů, - provozní soubor neželezných kovů, - zpracování autovraků (pro potřeby ohlašování Z7). STRANA 10 z 39

12 Postup procesu nakládání s odpady Recyklace železných kovů Pro provoz recyklace kovů je vyhrazena část provozní haly o rozloze cca 185 m 2 a zpevněná část venkovní plochy areálu o rozloze cca 650 m 2. Odpad je do zařízení navážen nákladními automobily v kontejnerech nebo v bednách a následně je vážen na manuální váze. V případě potřeby je v areálu Kněžice k dispozici váha TENZONA o váživosti 50 t. Řidič svozového prostředku předá obsluze zařízení průvodní doklady o odpadu a další informace o přivezeném odpadu. Vedoucí zařízení nebo osoba jím určená rozhodne o způsobu umístění odpadu podle následujících zásad: Odpady jsou po přistavení svozového prostředku složeny na určeném místě zpevněné manipulační plochy. Zde probíhá třídění, stříhání, rozpalování odpadu. Z odpadu jsou odděleny jednotlivé složky neželezných kovů. K manipulaci s odpadem dochází pomocí manipulační techniky. Recyklace neželezných kovů Neželezný kovový odpad je shromažďován, tříděn na jednotlivé druhy odpadů a mechanicky upravován ve vyhrazené části zabezpečených prostor hlavního objektu. V objektu dochází k případné demontáži, vážení jednotlivých druhů kovů a k dočasnému oddělenému shromažďování. K získání neželezných kovů je možno využít Páračky kabelové izolace STRA spol. s.r.o., typ PKI 80, výkon 4,1KW. Zařízení slouží k odizolování elektrokabelů. Na drcení materiálu je možno využít drtičky A.M. spol. s.r.o., typ NM 168x100, výkon 4,3 KW. Pracoviště čištění špon Pracoviště čištění špon je umístěno ve vyhrazené části provozní haly. Čištění probíhá na zařízení značky ROUSSELET ROBATEL. Materiál je v zařízení drcen, dávkován dopravníkem do odstředivky. Shromažďovací plochy V areálu jsou vymezeny zpevněné plochy k dočasnému shromažďování kovového odpadu kategorie ostatní. Tento odpad je řádně označen a evidován. Soubor demontáže autovraků Demontáž autovraků probíhá ve vyhrazené části provozní haly. Podlaha haly je betonová opatřena izolačním nátěrem. Zde jsou v případě potřeby demontovány části autovraků jako agregáty, převodovky apod. Z agregátů jsou vypuštěny zbytkové náplně do určených nádob, provedena detailní demontáž. Odpady kategorie N, jako hydraulické oleje, motorové, převodové a mazací oleje, olej z odlučovačů oleje, jiná paliva, absorpční činidla, olejové filtry, součástky obsahující rtuť, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny a nebezpečné součástky jsou v místě demontáže shromažďovány v těsných nádobách umístěných na ocelové úkapové vaně. V případě potřeby jsou odpady převáženy do skladu olejů. Sklad je vybaven betonovou podlahou vyspádovanou do úkapové jímky s ocelovým roštem (o objemu cca 1 m 3 ). Odpady jsou následně předány oprávněné osobě. Odpadní baterie jsou shromažďovány v plastovém kontejneru. O odpadech je vedena příslušná evidence nebezpečných odpadů a jsou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu. Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Prostor je vybavený potřebnými sorbenty pro zachytávání úkapů. Způsob přejímky odpadu, postup kontroly kvality odpadu Vstupní kontrola probíhá již v místě nakládky odpadu (je-li to možné) nebo při přejímce odpadů v zařízení, kde je kontrolována skladba přejímaného odpadu, kontrola správnosti zařazení odpadu původcem podle Katalogu odpadů s ohledem na způsob následujícího zpracování v zařízení. Další kontrola kvality odpadu probíhá při vstupu do zařízení. STRANA 11 z 39

13 Odpad je k třídění, shromažďování a úpravě navážen svozovými prostředky. Další kontrola kvality odpadu probíhá při vstupu do zařízení. Přejímka odpadu do zařízení probíhá v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.. Povinností obsluhy před přijetím odpadu do zařízení je: - kontrola dokumentace, - vizuální kontrola odpadu, - zaznamenání množství a charakteristik odpadu (kód druhu odpadu, údaje o hmotnosti a původu, datum dodávky, totožnost původce nebo dodavatele), - vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu. V případě sběru odpadů číslo *, , , , , , , , , , , a dle katalogu odpadů od fyzické osoby provede obsluha záznam v knize evidence osob. Záznam je proveden podle občanského průkazu předávajícího a zahrnuje následující údaje (v souladu s požadavky 18, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. a 8, odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění): - datum a hodinu odebrání odpadu, - odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti, se vymezují jako odpady, mající povahu uměleckého díla nebo jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona (baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení). - druh a množství odebraného odpadu podle katalogu odpadů (Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících. Po dobu 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení nesmí provozovatel zařízení odpad pozměňovat nebo postupovat dalším osobám.), - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti předávajícího. Základní popis odpadu získaný od dodavatele odpadu s obsahem: - Identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno); identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno); kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku; předpokládané množství odpadu v dodávce; předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok. - Obsluha provádí namátkovou kontrolu kvality odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedených v dokumentech předložených vlastníkem odpadu. - Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti předávajícího. Postup při přejímce odpadu autovraků: - kontrola dokumentace u příjmu, zejména totožnosti dodavatele - převzetí technického průkazu vozidla ke kontrole STRANA 12 z 39

14 - kontrola úplnosti autovraku, VIN čísla - předání potvrzení o převzetí autovraku - zvážení vozidla a zaznamenání množství a charakteristik, uložení na určená shromažďovací místa - provedení vyjmutí provozních náplní vypuštění, odčerpání a jejich shromáždění v určených a označených nádobách (zbylé palivo je odčerpáno nebo je vypuštěno do k tomu určené nádoby kanystru nebo ocelového sudu, které jsou následně shromažďovány ve skladu olejů; oleje jsou odčerpány nebo vypuštěny do k tomu určených nádob) a následně předány oprávněným osobám Recyklace železných kovů Řidič svozového prostředku předá obsluze zařízení průvodní doklady o odpadu a další informace o přivezeném odpadu. Vedoucí zařízení nebo osoba jím určená rozhodne o způsobu umístění odpadu podle následujících zásad: Odpady jsou po přistavení svozového prostředku složeny na určeném místě zpevněné manipulační plochy. Zde probíhá třídění, stříhání, rozpalování odpadu. Z odpadu jsou odděleny jednotlivé složky neželezných kovů. K manipulaci s odpadem dochází pomocí manipulační techniky. K manipulaci s odpadem dochází za použití manipulační techniky. Recyklace neželezných kovů Neželezný kovový odpad je shromažďován, tříděn na jednotlivé druhy odpadů a mechanicky upravován ve vyhrazené části zabezpečených prostor hlavního objektu. V objektu dochází k případné demontáži, vážení jednotlivých druhů kovů a k dočasnému oddělenému shromažďování. Určení nádob pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich umístění provádí vedoucí provozu na základě aktuální potřeby. Odpady, které nelze ukládat, vzhledem k jejich charakteru nebo rozměrům, do shromažďovacích nádob, nebo u kterých je umístění do shromažďovacích nádob vzhledem k následnému způsobu manipulace, nakládky a přepravy nevhodné, mohou být ukládány volně ložené přímo na zpevněnou plochu areálu zařízení. Místa vyhrazená ke shromažďování volně loženého odpadu jsou řádně označena. V případě úpravy odpadu jako jsou kabely páračkou elektroizolace nebo části celků mechanickou demontáží vzniká odděleně železný, neželezný kov a ostatní odpad kat. č Plasty a kaučuk. Odpad kat. č je shromažďován odděleně a následně je předáván oprávněné osobě k odstranění. Část vytříděného odpadu, kterou nelze v zařízení dále zpracovávat je odděleně shromažďována a následně předávána oprávněné osobě k dalšímu zpracování. Pracoviště čištění špon Čištění probíhá na zařízení značky ROUSSELET ROBATEL. Materiál je v zařízení drcen, dávkován dopravníkem do odstředivky. Výstupem ze zařízení jsou čisté špony, olej, emulze. Celé zařízení je umístěno na ocelových úkapových vanách. Demontáž autovraků U vozidel je postup následující: Mechanicky je zničeno identifikační číslo vybraného autovraku (VIN). Z vozidla jsou odstraněny baterie a nádrže na zkapalněný nebo stlačený plyn, potencionálně výbušné součástky (např. airbagy) pokud je nelze deaktivovat. Vozidlo je zdviženo za pomocí vysokozdvižného vozíku nebo hydraulického zvedáku. Nádrž je otevřena; ze spodní strany je otevřen odkalovací šroub nebo je nádrž proražena a zbylé pohonné hmoty jsou vypuštěny do nádoby k tomu určené (případně odčerpány do zásobníku čerpacího zařízení) a přemístěny v přístřešku umístěném na manipulační ploše pro odpady kategorie nebezpečné (autovraky). Z vozidla jsou vypuštěny veškeré provozní kapaliny (oleje, chladící kapaliny, brzdová kapalina, náplně klimatizačního systému. Jednotlivé provozní kapaliny jsou shromažďovány odděleně v řádně označených těsných obalech. Z autovraku jsou demontovány součásti obsahující rtuť. Autovrak zbavený částí a materiálů obsahující škodliviny je dále předáván oprávněné osobě, kde je podrcen a výstupní materiál roztříděn na jednotlivé využitelné složky. STRANA 13 z 39

15 povinnosti zpracovatele autovraků podle 37c zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Zpracovatel autovraků je povinen: - plnit povinnosti podle 14 odst. 1 a 19, - před zahájením zpracovatelských operací autovraku zajistit odčerpání a oddělené shromažďování provozních kapalin, - demontovat prováděcím předpisem stanovené části autovraků před jejich dalším zpracováním tak, aby se omezily negativní dopady na životní prostředí, - zničit identifikační číslo vybraného autovraku (VIN) způsobem, který vylučuje jakékoliv jeho opětovné použití, - vyjmout a oddělit z autovraků části a materiály obsahující olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom určené prováděcím právním předpisem a využít nebo odstranit je samostatně, - skladovat a rozebírat autovraky tak, aby bylo možno části opětovně použít nebo materiálově využít, - materiály a části autovraků v maximální míře opětovně použít, využít, popřípadě odstranit nebo za tím účelem předat jiné osobě, - vést evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich zpracování a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, - s materiály a částmi vybraných autovraků nakládat v souladu s 37 odst. 7 písm. b), - zapojit se do informačního systému sledování toků vybraných autovraků, stanoveného prováděcím právním předpisem. Pokud sám není posledním zpracovatelem vybraných autovraků, je povinen spolu s odpadem z vybraných autovraků předat každému následujícímu zpracovateli údaje o dílčím zpracování v souladu s prováděcím právním předpisem. Evidence odpadů je vedena dle 39, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů s náležitostmi dle 21 a 22 vyhlášky MŽP č. 383 o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence přijímaných autovraků a odpadů v provozu vznikajících je vedena v souladu s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků. Pro vedení evidence je využíván program OH EVI 8 Inisoft Liberec program na likvidaci autovraků. Legislativní požadavky Základními legislativními požadavky jsou: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, vyhláška MŽP č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Potřeba pracovních sil Při plné kapacitě se předpokládá účast až 8 pracovníků, v jednosměnném provozu. Údaje o ukončení činnosti záměru Po ukončení provozu záměru bude areál uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území. Veškeré zbylé odpady a součásti demontovaných vraků budou odvezeny na skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány. STRANA 14 z 39

16 B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Předpokládaný termín zahájení: v průběhu roku 2011 Předpokládaný termín dokončení: v průběhu roku 2011 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: kraj: Vysočina Kraj Vysočina Žižkova Jihlava tel.: obec: Kněžice Kněžice Kněžice tel.: B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů stavební povolení: Úřad města Brtnice stavební úřad nám. Svobody Brtnice STRANA 15 z 39

17 B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda Půda: celková plocha areálu: m 2 výstavbou dotčené parcely: č. parcely druh pozemku výměra 83/34 ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří /35 ostatní plocha /28 ostatní plocha /30 ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří /29 ostatní plocha /32 ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří 53 83/36 ostatní plocha 84 83/38 ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 86 83/25 ostatní plocha /26 ostatní plocha 77 83/39 ostatní plocha /22 ostatní plocha /11 ostatní plocha /1 ostatní plocha /19 ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 518 celkem katastrální území: Brodce (666998) ZPF (BPEJ): PUPFL: v průběhu výstavby parcely nejsou součástí ZPF, parcely nejsou součástí PUPFL dočasný zábor není vyžadován STRANA 16 z 39

18 B.II.2. Voda Pitná voda: spotřeba: s ohledem na počet zaměstnanců předpokládáme denní spotřebu pitné vody do 0,8 m 3 zdroj: vodovodní řad v průběhu výstavby: spotřeba vody nespecifikována (běžná) Technologická voda: není vyžadována Požární voda: zdroj: vodovodní řad B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Propan butan: spotřeba: cca l/100 aut Pozn.: Tj. jedna ocelová láhev o objemu 40 l, obsahu l, při tlaku plnění 15 MPa. zdroj: ocelové láhve Kyslík (O 2 ): spotřeba: cca l/100 aut Pozn.: Tj. dvě ocelové láhve o objemu 40 l, obsahu l, při tlaku plnění 15 MPa. zdroj: ocelové láhve Elektrická energie: spotřeba: cca 10 kw zdroj: rozvodná síť v průběhu výstavby: odběr nespecifikován (běžný) Zemní plyn: Teplo z rozvodu CZT: bez nároků záměr nemá nároky na odběr tepla B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Zájmové území pro umístění záměru je situováno v jihozápadním okraji obce Kněžice, k.ú. Brodce (okr. Jihlava) a předmětný záměr bude umístěn v bývalém výrobním areálu. Areál je dopravně napojen místní komunikací na silnici spojující obec Kněžice a obec Opatov. Tato místní komunikace vede pouze k předmětnému areálu a několika rodinným domům, kde končí. Samotný areál je ohraničen na severu místní komunikací vedoucí k rodinným domům a na jihu je lemován povrchovým tokem Brtnice. S ohledem na navrženou kapacitu záměru (1 000 t/rok) je uvažováno s pohybem 25 nákladních vozidel za den (uvažovány příjezdy i odjezdy vozidel). STRANA 17 z 39

19 B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší Bodové zdroje V rámci hodnocené stavby není navrhován žádný nový zdroj emise škodlivin. Plošné zdroje Zdrojem emisí budou osobní automobily zákazníků a zaměstnanců. Běžný provoz bude zdrojem následujícího objemu emisí: prach g/ den SO 2 g/den NO x g/ den CO g/ den CxHy g/ den Liniové zdroje Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí: Výstavba prach g/km.den SO 2 g/km.den NO x g/km.den CO g/km.den CxHy g/km.den Objem emisí bude nízký, převážná většina stavebních prací bude prováděna v interiéru, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů mimo areál se nejedná o významný vliv. B.III.2. Odpadní voda Splaškové vody: produkce: 0,8 m 3 Technologické vody: produkce: Splaškové vody jsou odváděny do jímky na vyvážení. Po vybudování kanalizační sítě a ČOV bude areál napojen na veřejnou kanalizaci. technologické odpadní vody nejsou produkovány Srážkové vody: produkce: oproti stávajícímu stavu se nemění, v souvislosti s realizací záměru nedojde k navýšení zpevněných ploch Výstavba: nespecifikováno (množství zanedbatelné) B.III.3. Odpady Odpady, spojené s provozem záměru, lze rozdělit do následujících okruhů: odpady přijímané, odpady vznikající při recyklaci a úpravě odpadů, odpady z provozu a údržby objektů záměru. Hlavní skupiny odpadů přijímaných a produkovaných jsou: Odpady z průmyslu železa a oceli STRANA 18 z 39

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Arch.Design,

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 Ing. Josef Vorel posuzování vlivů na životní prostředí EIA, odborné posudky ovzduší, chemické látky 383 01 Prachatice, Černohorská 611 Tel, fax: 388318340 Mobil: +420603263437 e.mail: vorel.josef@cbox.cz

Více

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU OZNÁMENÍ záměru zpracované ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Likvidace autovraků - Varnsdorf

Likvidace autovraků - Varnsdorf Severočeské sběrné suroviny a.s.,švermova 117, 460 10 Liberec Likvidace autovraků - Varnsdorf O Z N Á M E N Í záměru podle 6 v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

THERMAL PASOHLÁVKY - ARCHEOLOGICKÝ PARK ŘÍMSKÝ VRCH

THERMAL PASOHLÁVKY - ARCHEOLOGICKÝ PARK ŘÍMSKÝ VRCH THERMAL PASOHLÁVKY - ARCHEOLOGICKÝ PARK ŘÍMSKÝ VRCH Zpracováno dle 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prostředí, v platném znění srpen 2010 INVEK s.r.o., provozovna:

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor

Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor Oznámení pro zjišťovací řízení dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor leden - březen 2008 1 Zpracovatel oznámení: Ing.

Více

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice Oznámení záměru Zaměstnanecké parkoviště areál pivovaru Velké Popovice podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Objednatel: Plzeňský Prazdroj a.s. U Prazdroje 7,

Více

Sběr a zpracování autovraků

Sběr a zpracování autovraků Environmentální a ekologické služby s.r.o. Oznámení záměru stavby dle 6 v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Sběr a zpracování autovraků Mgr. Luboš Motl říjen

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

AUTOSERVIS A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Cars Trade M & M, s.r.o. v obci Dyje

AUTOSERVIS A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Cars Trade M & M, s.r.o. v obci Dyje OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 Znojmo, březen 2014 Obsah A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 4 A.1.

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM ČÍSLO ZAKÁZKY: 09/05/69 DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM OZNÁMENÍ DLE 6 ZÁKONA Č. 100/2001 SB. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Projektová kancelář pro dopravní

Více