Územní plán CHRÁŠŤANY PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST. vypracoval atelier M.A.A.T. listopad Územní plán Chrášťany PRŮZKUMY A ROZBORY 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán CHRÁŠŤANY PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST. vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011. Územní plán Chrášťany PRŮZKUMY A ROZBORY 1"

Transkript

1 Územní plán CHRÁŠŤANY PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 211 1

2 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 3 Preambule str. 4 1 Základní okruhy informací o území str. 5 1.A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území str. 5 1.B Geografie a historie území str. 5 1.B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky str. 5 1.B.2 Historie území str. 6 1.B.2.a Chrášťany str. 6 1.B.2.b Historická souvislost str B.2.c Spolky str. 7 1.B.2.d Památky str. 7 1.C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita str. 8 1.C.1 Obyvatelstvo podle věku 21 str. 8 1.C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 21 str. 9 1.C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 21 str. 1 1.C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 21 str C.5 Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel str C.5.a Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel v jednotlivých sídlech str C.5.b Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel celkem str C.6 Srovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel Chrášťany a Benešov u Prahy str D Urbanistická kompozice str D.1 Urbanistická kompozice sídla Benice str D.2 Urbanistická kompozice sídla Černíkovice str D.3 Urbanistická kompozice sídla Chrášťany str D.4 Urbanistická kompozice sídla Soběšovice str E Uspořádání krajiny str E.1 Geomorfologie, uspořádání krajinných prvků str E.2 Vodní režim krajiny str Hodnoty území str. 2 2.A Civilizační hodnoty str. 2 2.B Kulturní hodnoty str. 2 2.C Přírodní hodnoty str. 2 2.D Místo krajinného rázu str. 2 3 Vyhodnocení průzkumu názorů veřejnosti str A Vyhodnocení průzkumu názorů veřejnosti dotazníkovou metodou str. 21 2

3 3.B Výsledky hodnocení pracovních map (statistický průnět) str Rozbor udržitelného rozvoje území str A Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT str A.1 Horninové prostředí a geologie str A.2 Vodní režim str A.3 Hygiena životního prostředí str A.4 Ochrana přírody a krajiny str A.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa str A.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura str A.7 Sociodemografické podmínky str A.8 Bydlení str A.9 Rekreace str A.1 Hospodářské podmínky str B Závěr rozboru udržitelného rozvoje území str B.1 Vztah Chrášťan a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území str B.2 Závěrečná SWOT analýza str B.2.a Charakteristika Chrášťan co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet (silné stránky) str B.2.b Charakteristika Chrášťan co je potřeba zlepšovat, řešit (slabé stránky) str B.2.c Šance Chrášťan (příležitosti) str B.2.d Rizika Chrášťan (hrozby) str. 3 5 Problémy k řešení v územně plánovací činnosti str A Priority Chrášťan v územně plánovací činnosti str B Problémy k řešení obce Chrášťany str Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy str. 33 Seznam použitých zkratek: BPEJ ČR SDH SLDB ÚP ZD ZPF bonitovaná půdně ekologická jednotka Česká republika sbor dobrovolných hasičů sčítání lidu, domů a bytů územní plán zemědělské družstvo zemědělský půdní fond 3

4 Preambule Dne nabyl účinnosti zákon č. 183/26 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Průzkumy a rozbory obce Chrášťany (dále jen průzkumy a rozbory) v rozsahu územně analytických podkladů ( 185, odst. 3 nového stavebního zákona, v platném znění) jsou podle ustanovení 11, odst. 1 vyhl. 5/26 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, podkladem pro zadání územního plánu Chrášťany (dále jen územní plán). Průzkumy a rozbory byly zpracovány zpracovatelem územního plánu na základě údajů českého statistického úřadu, pramenů obce, pramenů zpracovatele (vlastní průzkum území). Územní plán bude zpracován v souladu s novým stavebním zákonem, v platném znění a podle vyhlášek 5/26 Sb. a 51/26 Sb., v platném znění (dále jen prováděcí vyhlášky). Zpracovatelem návrhu, resp. (pokud v zadání bude uplatněn požadavek) i konceptu územního plánu byl vybrán atelier M.A.A.T. Tábor, zodpovědným projektantem bude Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., autorizovaný architekt, člen České komory architektů. 4

5 1 Základní okruhy informací o území 1.A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území Obec Chrášťany se nachází přibližně 8 km západně od Benešova u Prahy a 5 km jižně od Týnce nad Sázavou v průměrné nadmořské výšce 525 m. Z hlediska správního členění spadá katastrální území Chrášťany u Benešova pod okres i ORP Benešov u Prahy ve Středočeském kraji. Rozsah území řešeného ÚP obce Chrášťany je dán správním územím obce, jež čítá v současné době jedno katastrální území o celkové výměře 1154 ha, na kterém se nacházejí 4 místní části obce - sídlo Benice, Černíkovice, Chrášťany a Soběšovice. Celkový počet trvale hlášených obyvatel k je 217 a jejich průměrný věk je 39,4 let. 1.B Geografie a historie území 1.B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky Obec Chrášťany se dle geomorfologických jednotek ČR nachází v provincii České vysočiny (neboli Český masív), dále spadá do Česko-moravské subprovincie, v oblasti Středočeské pahorkatiny do celku Benešovská pahorkatina a podcelku Dobříšská pahorkatina. Reliéf řešeného území stoupá od 294 do 462 metrů nad mořem, je zřetelně diferencovaný a dá se rozdělit do dvou částí. V jižní polovině je terén značně vyvrásněn a dominantními hřebeny jsou zde Bílá skála (4 m), Na Krasnici (48 m), Skalka (41 m) a Hora (462 m), která je zároveň nejvyšším bodem v daném území. V této části plošně převládá lesní porost tvořící lesní masiv Černíkovického lesa, který protíná Černíkovický potok s okolní údolní nivou. V druhé severní polovině dominuje Tloskovský potok, na kterém se také nachází nejnižší bod území a to 294 m n. m., s údolní nivou a terénem méně členitým, nejvyšší výšky zde dosahuje hřeben Lysina (394 m). Do západní části katastrálního území zasahuje nepojmenovaný lesní porost. Geologické podloží území je tvořeno převážně hlubinnými vyvřelými horninami žulového charakteru granodiority až diority sázavského typu, dále se zde nachází sopečné horniny částečně přeměněné amfibolity, melafyry a starohorní zvrásněné horniny břidlice, svory až pararuly. Z půdního pokryvu zde převládají kambizemě neboli hnědé lesní půdy nižších poloh, v menším množství se zde také vyskytují gleje, které dále lemují pseudogleje, nacházející se především v zastavěných plochách území. Řešené katastrální území leží na hranici Posázavského (1.22) a Slapského bioregionu (1.2), které spadají do hercynské podprovincie, provincie středoevropských listnatých lesů. Dle klimatického členění ČR plošně převládá klimatický region B5 MT2, charakterizován jako mírně teplý, mírně vlhký. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem + 7 až + 8 C a průměrný roční úhrn srážek je mm. 5

6 1.B.2 Historie území 1.B.2.a Chrášťany Název obce Chrášťany vznikl pravděpodobně z podstatného jména chrást (les) a označoval původně lesnaté území. Jméno Chrášťany lze proto vysvětlit jako ves Chrášťanů lidí bydlících v chrástu (lese) nebo u chrástu. 1.B.2.b Historické souvislosti První zmínka o Chrášťanech První písemná zmínka o obci pochází z roku Chrášťany prošli rukama několika majitelů. V roce 1597 se staly Benice, tudíž i Chrášťany, součástí konopišťského panství. Na začátku 17. století patřilo panství Albrechtovi z Valdštejna. Valdštejnové Tento rod patří mezi staré české šlechtické rody. Jméno je odvozeno od hradu Valdštejn. Hrad postavil v období šlechtic Jaroslav z Hruštice, tudíž z Valdštejna. Pocházel z rodiny Markvarticů, již za své služby u Přemyslovců získali rozsáhlá panství v severních Čechách. Valdštejnové zastávali po celé generace mnoho významných postů ve správě země a vlastnili statky po celých Čechách (Duchcov, Mnichovo Hradiště, Miletín, Albrechtice, Heřmanice, Hostinné atd.). Existovalo několik větví tohoto rodu. Dětenská a potštejnská větev vymřela. Syn Jaroslava Zdeněk měl velmi rozsáhlou rodinu. Na Valdštejně zůstal rod zhruba 1 let. Známý je Zdeněk z Valdštejna z působení u dvora krále Jana Lucemburského, Hynek z Valdštejna, který se roku 1336 zúčastnil výpravy Jana Lucemburského do Litvy. Jan z Valdštejna se proslavil tím, že půjčil markraběti Karlovi (později král Karel IV.) 15 kop grošů. Z lomnické větve zastávali Valdštejnové vysoké funkce např. stavovský direktor (1619). Nejvýznamnějším členem rodu byl císařský generalissimus třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Po roce 1945 Valdštejnové z Československa odešli, zůstala zde pouze hraběnka Valdštejnová. V roce 1734 zdědil panství František Václav z Vrtby. Byl synovcem nejvyššího purkrabího Království Českého Jana Josefa z Vrtby. František nechal roku 175 postavit v Benicích barokní statek podle návrhu známého architekta Františka Ignáce Prée, žáka a spolupracovníka císařského architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Poslední vrchnost Koncem 19. století koupil konopišťské panství včetně Chrášťan následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d Este. Se svou manželkou, původem z českého šlechtického rodu Chotků, Žofií z Hohenbergu, žil František Ferdinand střídavě mezi jeho oficiálním sídlem následníka trůnu zámkem Belvedere ve Vídni a jejich domovským sídlem na zámku Konopiště a letním sídlem v Chlumu. V červnu roku 1914 odjel Ferdinand se svou chotí do Sarajeva, kde na ně byl spáchán atentát, při kterém zahynuli. Za druhé světové války se Chrášťany staly součástí vojenského cvičiště Zbraní SS 6

7 Benešov a obyvatelé se museli 1. dubna 1943 vystěhovat. 1.B.2.c Spolky SDH Chrášťany Sbor dobrovolných hasičů v roce 1995 z různých důvodů zanikl. Pro velký zájem obyvatelů (nadšenců) byl znovu SDH založen. Vznikl tedy v roce 21, již po roční existenci sčítá 41 členů, z toho 28 mužů a 13 žen. 1.B.2.d Památky Chrášťany jsou proslulé spíše svou krásnou krajinou, ale nachází se zde i církevní památky, jako např. kapličky Panny Marie. Jedna kaplička stojí v Černíkovicích, druhá v Soběšovicích a třetí v Chrášťanech. Největší dokonce kulturní památkou obce je barokní statek Benice. Barokní statek Benice Barokní statek Benice je pro svoji historickou a architektonickou hodnotu zapsán jako kulturní památka. Nachází se na samotě v krásné, mírně zvlněné krajině. V okolí statku jsou převážně lesy a rozlehlé louky. Statek je umístěn na plochém návrší, nad údolím, kde stála původní osada s tvrzí. V roce 175 ho nechal postavit František Václav z Vrtby podle návrhu známého architekta Františka Ignáce Prée. Dvůr statku je ohraničen trojkřídlou budovou, která je vepsána do rovnostranného trojúhelníku. Křídla mají délku 75 metrů. Jejich konce jsou spojeny zdmi s branami. V roce 1994 se statek stal sídlem Hřebčína Favory. Majitelé ho nechali komplexně zrekonstruovat. Ke statku patřil i špejchar. V současné době neslouží k uskladnění vymláceného obilí, ale byl přestavěn na sál sloužící k pořádání různých akcí. 7

8 1.C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita 1.C.1 Obyvatelstvo podle věku - 21 Obyvatelstvo podle věku (rok 21) počet obyvatel věk nezjištěno Věk Počet obyvatel nezjištěno 16 Demografické rozložení obyvatelstva je příznivé. Silné jsou populační ročníky produktivního věku, slabší je podíl předproduktivní složky. Pro obec je to dobrý předpoklad budoucího rozvoje, sociální soudržnosti. 8

9 1.C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání - 21 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání (rok 21) počet obyvatel vzdělání bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a SOU bez maturity úplné střední s maturitou VOŠ a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Vzdělání Počet obyvatel bez vzdělání základní vč. neukončeného 45 vyučení a SOU bez maturity 61 úplné střední s maturitou 4 VOŠ a nástavbové 5 vysokoškolské 6 nezjištěné vzdělání 1 Z grafu hodnotící výši vzdělání místních obyvatel vyplývá, že největší podíl obyvatel (38%) je vyučených nebo absolvovali střední odborné učiliště bez maturity. Dále je vysoký podíl obyvatel pouze se základním nebo neukončeným vzděláním (28%), což je zapříčiněno i vyšším počtem školní generace. S 25% je zde zastoupeno úplné střední vzdělání s maturitou a pouze 3% obyvatel má ukončené vysokoškolské vzdělání. 9

10 1.C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 21 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (rok 21) 9 8 počet obyvatel zaměstnaní (+prac. důchodci, ženy na mateřské) nezaměstnaní nepracující důchodci žáci, studenti, učni nezjištěná ekonomická aktivita ekonomická aktivita Ekonomi cká akti vi ta Počet obyvatel zaměstnaní (+prac. důchodci, ženy na mateřské) 84 nezaměstnaní 4 nepracující důchodci 51 žáci, studenti, učni 29 nezjištěná ekonomická aktivita Lehce zde převažuje ekonomicky neaktivní obyvatelstvo nad aktivním. Podíl obyvatelstva nezaměstnaných je velmi malý. 1

11 1.C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 21 Vyjíždějící do zaměstnání a škol (rok 21) 8 počet obyvatel vyjíždějící do zaměstnání v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje vyjíždějící do zam. denně mimo obec Žáci vyjíždějící denně mimo obec vyjíždějící Vyj ížděj ící Počet obyvatel vyjíždějící do zaměstnání 72 v rámci obce 5 z toho v rámci okresu 62 v rámci kraje 1 do jiného kraje 4 vyjíždějící do zam. denně mimo obec 61 Žáci vyjíždějící denně mimo obec 26 Z celkového počtu 184 obyvatel při SLDB 21 je vyjíždějících za prací mimo obec téměř 33% místních obyvatel a 14% žáků dojíždějících mimo obec do škol. Závěr: Z hlediska stavby obyvatel nevykazuje obec Chrášťany abnormální hodnoty ve srovnání s celorepublikovými daty. Co se týče stupně vzdělání a ekonomické aktivity jsou zde vysoké rozdíly, ale projevuje se zde nízké procento nezaměstnaných. Podíl vyjíždějících obyvatel do zaměstnání je vysoký. 11

12 1.C.5 Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel 1.C.5.a Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel v jednotlivých sídlech počet domů Vývoj počtu domů - Benice počet domů rok počet domů Vývoj počtu obyvatel - Benice počet obyvatel počet obyvatel rok počet obyvatel Pro vývoj počtu obyvatel v sídle Benice je typický růst na začátku 2. století a následný rapidní propad v roce 195. Co se týče počtu domů, byl vývoj stagnující a v posledních deseti letech se počet zvýšil. 12

13 35 Vývoj počtu domů - Černíkovice počet domů počet domů rok počet domů Vývoj počtu obyvatel - Černíkovice počet obyvatel počet obyvatel rok počet obyvatel V sídle Černíkovice dochází k postupnému poklesu počtu obyvatel a téměř stagnující vývoj počtu domů - až na mírný propad v 8. letech, který se v současné době opět vyrovnal k původním hodnotám. 13

14 6 Vývoj počtu domů - Chrášťany počet domů počet domů rok počet domů Vývoj počtu obyvatel - Chrášťany počet obyvatel počet obyvatel rok počet obyvatel Sídlo Chrášťany mají pomalý vzrůst počtu domů a ve vývoji počtu obyvatel byl v roce 195 zaznamenán vysoký pokles. 14

15 16 Vývoj počtu domů - Soběšovice počet domů počet domů rok počet domů počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel - Soběšovice počet obyvatel rok počet obyvatel Z obou grafů pro sídlo Soběšovice je zřejmé, že počet obyvatel od roku 197 stále ubývá, ale počet domů je téměř stagnující. 15

16 1.C.5.b Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel celkem počet domů Vývoj počtu domů - Chrášťany (celkem) počet domů rok počet domů Vývoj počtu obyvatel - Chrášťany (celkem) počet obyvatel počet obyvatel rok počet obyvatel Celkově v obci Chrášťany počet obyvatel mírně klesal s vysokým poklesem od roku 195. Za posledních deset let však obyvatelstvo opět mírně roste, což platí i o vývoji počtu domů v Chrášťanech, které od roku 1991 vzrůstá. 16

17 1.C.6 Srovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel Chrášťany a Benešov u Prahy 25 Porovnání vývoje počtu domů - Chrášťany a Benešov 2 počet domů Benešov Chrášťany rok Benešov Chrášťany Porovnání vývoje počtu domů - Chrášťany a Benešov 2 počet domů Benešov Chrášťany rok Benešov Chrášťany Z obou grafů je zřejmé, že pokud porovnáme vývoj počtu obyvatel i počtu domů, mají Chrášťany na rozdíl od Benešova téměř stagnující křivky. Benešov počtem obyvatel i počtem domů stále narůstá. 17

18 1.D Urbanistická kompozice 1.D.1 Urbanistická kompozice sídla Benice Původní sídlo Kompozičně je sídlo rozděleno na dvě části. První, severní část, tvořená barokním statkem založeným v roce 1746, dnes používaný jako hřebčín, dále čtyři solitérní budovy orientované převážně kolmo k rybníku. Druhá, jižní část je orientovaná kolmo k polní komunikaci, tvořená ze solitérních budov a dvou statků. 1.D.2 Urbanistická kompozice sídla Černíkovice Původní sídlo Charakter pohorské vsi s rozvolněnými parcelami a spíše dvorcovým uspořádáním organicky posazených statků, se vzájemně většími odstupovými vzdálenostmi. Celková kompozice malebná, hodnotná. Dostavby Solitérní budovy vtěsnány mezi původní zástavbu. 1.D.3 Urbanistická kompozice sídla Chrášťany Původní sídlo Kompozičně lze sídlo rozdělit na tři celky. Východní část, dělenou širokou a mělkou nivou potoka na shluk organicky posazených dvorců (východ) a štítovou zástavbu s velkými dvorci západní fronty. Protilehlá uliční strana je sanována, urbanisticky nedokončená partie. V západní části sídla následuje spíše ulicově podélná zástavba budov tvaru I, L. Dostavby Solitérní budovy vyplňují plochy zahrad zejména v severní části. 1.D.4 Urbanistická kompozice sídla Soběšovice Původní sídlo Spíše ulicová (na východní straně se štítovým uspořádáními), tvořena především statky ve východní části sídla. Dostavby V severní části sídla tvořené solitérními budovami. Celá východní část podél Tloskovského potoka vytvořena především chatovými osadami. 18

19 1.E Uspořádání krajiny 1.E.1 Geomorfologie, uspořádání krajinných prvků Z hlediska geomorfologického členění ČR spadá řešené území do provincie České vysočiny (neboli Český masív), dále je začleněno do Česko-moravské subprovincie, v oblasti Středočeské pahorkatiny do celku Benešovská pahorkatina a podcelku Dobříšská pahorkatina. Z celkové výměry katastrálního území Chrášťan, jež čítá 1154 ha, je 72 ha zemědělská půda (469 ha orná půda). Vysoký podíl má zde také lesní půda, která zabírá téměř 32% celkové plochy a trvalé travní porosty 19%. Druhy pozemků v ha k hektary orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy druh pozemku Druhy pozemku Výměra v ha orná půda 469 chmelnice vinice zahrady 12 ovocné sady 1 trvalé travní porosty 22 lesní půda 367 vodní plochy 14 zastavěné plochy 11 ostatní plochy 6 1.E.2 Vodní režim krajiny Územím prochází drobné vodní toky, kostru tvoří Tloskovský potok se soustavou mnoha drobných vodních nádrží a rybníků, ze kterého je nejvýznamnější rybník Polík nedaleko sídla Soběšovice. Z Tloskovského potoka se ve východní části odděluje jižně Černíkovický potok a Roháč, ve střední části Lipecký a v západní části Soběšovický potok. 19

20 2 Hodnoty území 2.A Civilizační hodnoty Za civilizační hodnoty lze považovat: hasičská zbrojnice knihovna pohostinství společenská místnost taneční sál prodejna 2.B Kulturní hodnoty V obci Chrášťany jsou urbanisticky hodnotné dochované původní statky a usedlosti jihozápadně od návsi. Další hodnotou je barokní statek v Benicích. Sídlo Černíkovice je urbanisticky hodnotné celé. 2.C Přírodní hodnoty Jako přírodní hodnoty lze nazvat území: údolní niva podél Tloskovského potoka dominantní lesní masiv s pohořím a údolní nivou Černíkovického potoka oblast pod Něštětickou horou, potokem a údolní nivou 2.D Místo krajinného rázu Správní území obce lze rozdělit na tři krajinné celky. Severní, výškově málo rozličná část s dominantním Tloskovským potokem, který lemuje údolní niva. Ve střední části tvořené zalesněnými plochami se nachází lesní masiv s vyvrásněnými hřebeny. Jižní část tvoří Černíkovický potok, olemovaný údolní nivou vně zastavěné ploše v oblasti pod Neštětickou horou. 2

21 3 Vyhodnocení průzkumu názorů veřejnosti 3.A Výsledky průzkumu názorů veřejnosti dotazníkovou metodou Celkem bylo dotazováno 35 osob ze 195 obyvatel, což je přibližně 18% obyvatel a vyhodnocený vzorek je tedy z hlediska počtu respondentů vypovídající. Dospělí poměrné zastoupení pohlaví bylo téměř vyrovnané převážná část dotazovaných obyvatel jsou přistěhovalí ve věku 51 až 65 let lidé jsou v obci spokojeni, převládá však celkový nezájem o dění veřejných věcí sousedské vztahy a vztahy k chatařům a turistům jsou dobré ochota se podílet je patrná u výstavby kanalizace a vodovodu lidé oceňují činnosti hasičského spolku podnikatelé se do dění obce zapojují nevýrazně převládá negativní přístup k podnikání v místě dominuje místní zaměstnanost, velká část ale za prací dojíždí do Benešova výjimečné až žádné využití MHD, denní využití automobilu Děti, mládež častěji odpovídaly děvčata než chlapci II. stupně základní školy trávení volného času zejména v přírodě v kraji se dětem líbí, zejména díky přírodě a kamarádům dětem chybí hřiště většina dětí by se chtěla přestěhovat jinam, buďto do větší obce nebo do Benešova návštěvám by ukázali přírodu, les a hřebčín výstavbu nových bytů by uvítali Pilíř sociální soudržnosti Dospělí obyvatelé jsou zde spokojení, děti a mládež mají však své představy o budoucnosti jinde. Kotva mladé generace k tomuto místu zde silná není. Společenská aktivita je menší. Pilíř hospodářský Podnikatelé se příliš do dění obce nezapojují, a patrně zde nehrají významnou roli co do zaměstnanosti obyvatel. Z toho také pramení názor, že se zde podniká špatně. Pilíř environmentální Okolní přírodní kulisy jsou hlavními devízami obce. Tyto vlastnosti jsou silně narušeny obavou ze záměru stavby D3, která potenciál krajiny může znehodnotit. 21

22 3.B Výsledky vyhodnocení pracovních map (statistický průnět) Byly vymezeny plochy pro zástavbu v severní a východní části Chrášťan. Byly vymezeny plochy zastavitelné ve velmi malém rozsahu v jižní části Černíkovic. Jako problémy k řešení byl vymezen koridor D3, zátěž zemědělského areálu, nutnost cyklistického a pěšího spojení sídla Chrášťany. Byly vymezeny vodní plochy v jižní části sídla Soběšovice. Byly vymezeny erozní svahy severovýchodně od Soběšovic. Jako hodnotná plocha bylo vymezeno údolí sídla Černíkovice a osa potoka mezi sídly Benice - Chrášťany. Dílčí doporučení plynoucí z průzkumu pro ÚP: Volnočasové aktivity - sport a hromadná rekreace - v územním plánu by takové aktivity malého rozsahu měly být v zastavěném území přípustné prakticky kdekoliv - zejména pak na veřejných prostranstvích. Územní plán by měl řešit i strategii zásobování energií (větrné a solární elektrárny) a tato problematika by měla být prodiskutována v navazujících schůzkách s obcí a občany. Územní plán by měl zpřesnit koridor D3 a vymezit plochy pro dostatečné odclonění těchto zastavitelných území. 22

23 4 Rozbor udržitelného rozvoje území 4.A Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území - SWOT 4.A.1 Horninové prostředí a geologie Silné stránky převážně únosné geologické podloží chráněné ložiskové území Slabé stránky znehodnocování zemědělské půdy v důsledku erozních splachů Příležitosti omezení vodní a půdní eroze - zalesňování a zatravňování ohrožených a jiných vytipovaných ploch + další krajinná opatření Hrozby nedostatečná retenční schopnost krajiny pokračující vodní eroze, rychlý odtok vody 4.A.2 Vodní režim Silné stránky velké bloky lesů jako jímačů vody osy vodotečí Slabé stránky rychlý odtok vody z nečleněných velkých ploch orné půdy - sever malý podíl retence prostřednictvím vodních ploch - sever Příležitosti maximální eliminace negativních vlivů vody na člověka a krajinu samotnou dosažitelná formou realizace účinných krajinných opatření (zalesňování, zatravňování, revitalizace vodních toků, ostatní protipovodňová opatření) udržení kvality vodních zdrojů podpora využívání ekologicky čistých energií pro produkci biomasy využít ekologicky nestabilní plochy orné půdy jako jedno z opatření ke zmírnění odtoku vody z krajiny obnova a ochrana drobných vodních toků zpomalení odtoku a přirozené čištění vody vznik nových vodních ploch, některé s funkcí přírodních koupališť využití soustav vodních ploch ke zmírnění rychlého odtoku vody z krajiny a jako přirozený mechanismus čištění vody v přírodě 23

24 Hrozby pokračující vodní eroze při oddalování realizace účinných krajinných opatření záměr výstavby D3 může ohrozit retenci podzemních vod 4.A.3 Hygiena životního prostředí Silné stránky malá sídelní hustota bydlení, malá intenzita dopravy klid a v létě čisté ovzduší vysoký podíl lesních ploch Slabé stránky emise z lokálních vytápěcích zdrojů na tuhá paliva údolní postavění sídel (malé možnosti provětrávání) velké nečleněné plochy orné půdy zvýšená prašnost, absence zelených filtrů - sever Příležitosti využívání ekologicky čistých energií, rozšíření netradičních zdrojů energií (tepelná čerpadla, využ. solární energie, využ. biomasy, kogenerační jednotky na bioplyn, větrná energie apod.) revitalizace krajiny jako zdroje regenerace a předpoklad čistého životního prostředí Hrozby další používání nekvalitních tuhých paliv v důsledku rostoucích cen energií zhoršující se kvalita vody z přírodních zdrojů imise z D3 4.A.4 Ochrana přírody a krajiny Silné stránky velké bloky lesní půdy ve spodních partiích zajímavé kopcovité dominanty, dálkové pohledy Slabé stránky vodní a půdní eroze - sever neuspokojivá průchodnost krajiny menší podíl zatravnění Příležitosti zvyšování ekologické stability lesních společenství (eliminace monokultur, šetrný způsob těžby) zvyšování ekologické stability zemědělsky využívaných ploch (pěstování energetických plodin, zatravňování orné půdy, zalesňování) 24

25 realizací opatření na udržení vody v krajině zvyšovat její rozmanitost a vitalitu obnova a ochrana drobných vodních toků předpoklad ekologické rozmanitosti a malebnosti krajiny využívání ekologicky čistých energií vznik nových přír. vodních ploch, využití soustav vod. ploch ke zmírnění rychlého odtoku vody z krajiny a jako přirozený mechanismus čištění vody v přírodě Hrozby přetrvávající vodní a půdní eroze emise ze zdrojů znečištění ovzduší ohrožení stability lesních porostů holosečným způsobem těžby přerušení retenčních schopností podzemních vod díky dopadu výstavby D3, rizika erozí 4.A.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Silné stránky vysoký podíl zemědělské půdy vysoký podíl PUPFL Slabé stránky nefunkční zázemí zemědělské farmy znehodnocování pěstebních ploch půdními splachy neuspokojivá průchodnost krajiny - sever Příležitosti možné využití vytipovaných ploch pro mimoprodukční zemědělství (pěstování energetických plodin a biomasy) s cílem využívání ekologicky čistých energií rozvoj extenzívního způsobu hospodaření, vznik biofarem a s tím související nabídka pracovních příležitostí obnova stability lesních společenství (eliminace monokultur, šetrný způsob těžby) možnost čerpání dotací na zalesňování lesních i nelesních ploch Hrozby opakující se kalamitní stavy lesních porostů v důsledku holosečí přetrvávající záplavy a vodní eroze při nenaplňování účinných krajinných opatření pokračující devastace nevyužívaných území, jejich přednostním zhodnocením zhoršená možnost obhospodařování díky záměru výstavby D3 4.A.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silné stránky kvalitní podzemní zdroje restaurace, obchod 25

26 Slabé stránky nedostatečné spojení sídel Černíkovice, Chrášťany absence ČOV absence další vybavenosti Příležitosti podpora cykloturistiky dobudování kanalizace možnost získání dotací na budování infrastruktury Hrozby nebezpečí znečišťování vodních zdrojů menší atraktivita sídla z hlediska bydlení (nedostatečná infrastruktura) 4.A.7 Sociodemografické podmínky Silné stránky silný podíl mladé generace převážně dobrý stav životního prostředí nízká nezaměstnanost Slabé stránky malá vzdělanost pracovní příležitosti zejména mimo a zaměřeny více na výrobu než na služby malá aktivita veřejnosti pro společenské akce klesající počet obyvatel malé zázemí pro sport a rekreaci Příležitosti udržení mladé generace - zatraktivnění obce např. různými kulturními a společenskými akcemi rozvoj občanské vybavenosti, ploch pro rekreaci a sport podpora rozvoje služeb a drobného podnikání rozšíření nabídky pracovních příležitostí v rámci zvyšování energetické soběstačnosti využíváním biomasy, solární energie Hrozby možný odliv kvalifikované pracovní síly a vzdělané části obyvatel, odliv mladé generace (nedostatek kvalifikovaných pracovních míst, nedostatek možností volnočasových aktivit, atd.) další trendy ohrožující populační stabilitu (vývoj počtu obyvatel) a stárnutí populace nedostatečně vyvinutá infrastruktura pro starší občany (bydlení a zázemí obecně) 26

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ a TABULKOVÁ ČÁST vypracoval Atelier M.A.A.T., s. r. o. červenec 2012 Obsah vybraných jevů dle klasifikace vyhlášky 1 Základní okruhy informací

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY Pořizovatel: MěÚ Benešov - odbor výstavby a územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Chrášťany listopad 2011 1 OBSAH: a Požadavky vyplývající z politiky

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOČENICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOČENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOČENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

Novosedly nad Nežárkou

Novosedly nad Nežárkou Novosedly nad Nežárkou KÚ: Novosedly nad Nežárkou, Mláka, Kolence Rozloha: 4473 Počet obyvatel: 644 Starosta: Mgr. Filip Mencl, místostarosta: Pavel Brabec Stav D: Platný NSÚ, zpracovává se zadání, platné

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Názory občanů obce Chrášťany

Názory občanů obce Chrášťany Názory občanů obce Chrášťany Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. červenec 11 sídla: Chrášťany Benín Soběšovice Černíkovice Celkový počet dotazovaných osob:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola Štěpánovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Dynín. Historie. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Pošta Obchod

Dynín. Historie. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Pošta Obchod Dynín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více